Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare sumativă la disciplina opțională: ,,Citind, învăț să fiu”

Clasa a VII-a
Instituția ___________________________________________
Data ______________________________________________
Numele/ Prenumele __________________________________

Citește textul și realizează sarcinile.


Joc de familie
Duminica dimineața
Copii noștri amândoi
Se urcă în pat
Între noi...
Ne scot de pe degete
Palidele inele,
Le duc la ochi
Și se uită la mama și tata
Prin ele.
O, golul rotund al inelelor
Se umple atunci
De văzul copiilor luminos.
Și-n toată lumea
Nu există joc mai frumos.
1. Propune, pentru cuvintele evidențiate în poezie, câte un sinonim și încadrează-le în câte un
enunț . L/0/ 1/2/3/4/5/6/7/8
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Transcrie din textul poetic câte un vers care să conțină un indiciu spațial și unul temporal.
L/0/ 1/2
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Formulează, în trei enunțuri dezvoltate mesajul poeziei. L/ 0/1/2/3/4/5/6
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Alcătuiește o comparație și două epitete pentru lexemul joc. L/ 0/1/2/3
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Ilustrează, în două enunţuri, polisemia cuvântului joc. L/ 0/1/2/3/4
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Scrie patru denumiri de jocuri ale copiilor. L/ 0/1/2/3/4
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Dezvoltă, câmpul asociativ al cuvântului ,,familie” înscriind în spaţiul propus 8 lexeme
potrivite. L/ 0/1/2/3/4/5/6/7/8

Familie

8. Relatează, într-un text coerent de 9 - 10 rânduri despre relaţiile stabilite dintre membrii
familiei tale ( copiii- părinţi- bunei). L/ 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Notă! Pentru corectitudinea tuturor secvenţelor scrise: L/0/1/2/3/4/5


Total punctaj - 50 puncte.
Punctaj acumulat - _____
Nota - ____

Barem de convertire a notelor


Puncte 1-2 3-4 5-6 7-14 15-24 25-33 34-41 42-47 48-50

Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Barem de corectare
Item Răspuns corect/ posibil Criterii de evaluare/
Punctaj

1. Propune, pentru Se va accepta drept răspuns 8 puncte


cuvintele evidențiate în următoarele sinonime : Câte 1 punct (4*1) pentru fiecare
poezie, câte un sinonim Palidele- gălbicios, şters. sinonim propus corect.
și încadrează-le în câte Rotund- cerc. Câte 1 punct (4*1) pentru fiecare
un enunț . Se umple- se adaugă, se cuvânt-sinonim plasat în enunţuri
umple. corect.
Luminos- strălucitor, aprins.
Se vor accepta oricare patru
enunțuri alcătuite conform
cerinței.

2. Transcrie din textul Răspuns corect: 2 puncte


poetic câte un vers care Indiciu spaţial- ,, Se urcă în 1 punct pentru identificarea şi
să conțină un indiciu pat” transcrierea corectă a versului ce
spațial și unul temporal. Indiciu temporal- ,, Duminica conţine indiciu spaţial
dimineața” 1 punct pentru identificarea şi
transcrierea corectă a versului ce
conţine indiciu temporal.

3. Formulează, în trei 6 puncte


enunțuri dezvoltate Se vor accepta enunţuri care Câte 2 puncte (3*2) pentru
mesajul poeziei. reflectă mesajul global al fiecare enunţ coerent şi logic
poeziei. respectând sarcina itemului.

4. Alcătuiește o Se acceptă figura de stil 3 puncte


comparație și două creată corect, de exemplu: Câte 1 punct (3*1) pentru fiecare
epitete pentru lexemul Epitet- joc vesel, nevinovat, figură de stil creată conform
joc. ispititor, copilăresc. sarcinii itemului.
Comparaţie- greu ca un joc.

Se vor accepta oricare două


5. Ilustrează, în două enunțuri adecvate cerinței. 4 puncte
enunţuri, polisemia De exemplu: Câte 2 puncte (2*2) pentru fiecare
cuvântului joc. La jocul de fotbal eu sunt cel enunț adecvat cerinței, în
mai bun portar. limita celor solicitate.
Eu joc foarte bine volei.
6. Scrie patru denumiri Se acceptă variante de
de jocuri ale copiilor. răspuns: 4 puncte
,,De-a v-aţi ascunselea” Câte 1 punct (4*1) pentru fiecare
,,Ceasul bate ora…” denumire de joc scrisă corect.
,,Baba oarba”
,,Twister”
7. Dezvoltă, câmpul Se vor accepta drept răspuns 8 puncte
asociativ al oricare opt lexeme pe care le Câte 1 punct (8*1) pentru fiecare
cuvântului ,,familie” consideră elevii că fac parte lexem propus conform cerinţei
înscriind în spaţiul din câmpul asociativ al itemului.
propus 8 lexeme cuvântului familie. De
potrivite. exemplu:
Armonie, tata, bunici,
dragoste, mama, mângâiere,
fericire, frate, ajutor, soră,
unire.

8. Relatează, într-un text Se va accepta un text în care: 10 puncte


coerent de 9 - 10 rânduri este clar exprimată opinia Câte 2 puncte (5*2) pentru fiecare
despre relaţiile stabilite personală; dintre cerinţele enumerate.
dintre membrii familiei - este relatat despre relaţiile
tale ( copiii- părinţi- stabilite dintre membrii
bunei). familiei;
- este exprimată propria
experienţă;
- textul este coerent;
- textul este scris lizibil,
ortografic;
- se respectă limita de
întindere.
5 puncte se vor atribui pentru aspectul de limbă al lucrării, în descreştere:
5 puncte – impecabil, ortografic, punctuaţional şi stilistic;
4 puncte 1 – 2 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
3 puncte 3 – 4 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
2 puncte 5 – 6 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;
1 punct 7 – 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total.
0 puncte pentru depăşirea limitei de 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil.