Sunteți pe pagina 1din 11

OLIMPIADA LOCALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Sesiunea 2019
clasa a IX-a

Data: ………………………… Numele/ Prenumele: ………………...………………….

Instituţia: ...............................................................................................

Citeşte textul şi realizează următoarele sarcini:

… Cu poezia română m-am întâlnit prin istoria noastră, prin proverbele noastre, prin
cântecul pe care-l cânta mama, îl cânta tata, dar mai târziu , m-am întâlnit, în primul rând, prin
poetul nepereche, Eminescu, prin Alecsandri, Arghezi... De poeții care au venit și ei din
suferință. De Goga si Bacovia. Iar ca expresie poetică sunt si eu poet al timpului pe care îl trăim
și nu mă pot desprinde de acesta, ca expresie, deci, cred că aș veni tot din Bacovia, dar si din
Blaga, Stănescu, Sorescu și din Păunescu, care este un mare poet, vă rog să rețineți aceasta,
dincolo de unele poeme de-ale lui de ocazie, din care are destule, după cum bine știți. Dar dacă
dăm deoparte zgura poetică păunesciană si lăsăm numai poezia lui autentică din cărtile lui atât de
voluminoase, ca să zic așa, aș putea selecta un singur volum, asa cum pricep eu poezia, un volum
de o sută de poeme, cu care l-aș aseza pe Păunescu alături de cei mai mari poeți ai noștri. Deci,
se crede greșit, nu greșit, dacă s-ar crede greșit nu m-ar supăra, dar unii poeți și unii critici literari
de dincolo de Prut, din țara noastră, spun ca eu sunt un poet vetust, pașoptist. Sunt niște minciuni
și ei știu că spun minciuni și asta mă supără cel mai mult. Eu am spus că eu vin din tradiția
noastră folclorică si clasică, dar eu sunt un poet modern, ca expresie si ca simțire. Și, ca
exemplu, dacă nu va supărați, vă spun un poem din doua strofe, pe care l-am scris nu azi, ci pe la
inceputul anilor șaptezeci, in urmă deci cu treizeci de ani, si care se numeste ”Făptura Mamei”:
“Usoară, maică, usoară
C-ai putea sa mergi călcând
Pe semințele ce zboară
intre ceruri si pământ!
in priviri c-un fel de teamă,
Fericită totuși ești –
Iarba știe cum te cheamă,
Steaua știe ce gândești”.
Nr Item Punctaj
1. Rezumă textul în limita a 90 - 100 de cuvinte. L
_________________________________________________________________________ 0
_________________________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________________ 6
_________________________________________________________________________ 7
_________________________________________________________________________ 8
_________________________________________________________________________ 9
_________________________________________________________________________ 10
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Nr. de cuvinte _______________________
L
2. Rescrie secvenţa, substituind cuvintele subliniate prin câte un sinonim potrivit contextului. 0
De Goga și Bacovia, iar ca expresie poetică, sînt și eu poet al timpului, pe care îl 1
trăim și nu mă pot desprinde de acesta, ca expresie, cred că aș veni tot din Bacovia, dar și 2
din Blaga, Stănescu, Sorescu și din Păunescu, care este un mare poet. Eu am spus că vin 4
din tradiția noastră folclorică și clasică, dar sunt un poet modern ca expresie și ca simțire. 5
_________________________________________________________________________ 6
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Alcătuiește câte un enunț cu sensul propriu și cel figurat al cuvintelor: L


poveste 0
_________________________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________ 3
copilărie 4
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Dedu din text ingredientele necesare pentru rețeta unei poezii veritabile. L
_________________________________________________________________________ 0
_________________________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________________

5. Comentează, o figură de stil identificată în textul dat. L


_______________________________(tipul figurii de stil). 0
1
Comentariul 2
_________________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________________ 6
_________________________________________________________________________

L
6. Formulează, în două enunțuri, mesajul textului. 0
_________________________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________ 4
L
7. Scrie, trei proverbe, care conțin denumiri de stări sufletești. 0
_________________________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________ 4

L
8. Dezvoltă, enunţul dat prin trei propoziţii subordonate diferite. 0
Folclorul nostru este poetic. 1
2
_________________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________________ 6
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

L
9. Formulează, patru întrebări pe care le-ai pune unui poet preferat.  0
_________________________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________________ 6
_________________________________________________________________________ 7
8
L
10 Scrie, în spaţiul propus, un eseu cu tema:”Iubind- ne-ncredințăm că suntem”. 0
_________________________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________________ 6
_________________________________________________________________________ 7
_________________________________________________________________________ 8
_________________________________________________________________________ 9
_________________________________________________________________________ 10
_________________________________________________________________________ 11
_________________________________________________________________________ 12
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Subiectul I. Corectitudine Scor general
Numele/ Semnătura Itemi
Prenume
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 6 4 4 6 4 4 6 8 12 20 puncte 84 puncte

Evaluator I:

Evaluator II:

Scor general
Subiectul II
Numele/ Semnătura Proba orală
Prenume
Scor general
Încadrarea Înţelegerea Exprimarea Validitatea Relevanţa Respectarea limitei Corecti
în discuţia subiectului punctului de argumentelor exemplelor din de timp, punctaj tudinea
de grup vedere în literatură, comun pentru tot exprimării
grupul
raport cu cinematografie,
subiectul viaţă

5 puncte 5 puncte 5 puncte 5 puncte 5 puncte 5 puncte 10 puncte

Evaluator I:

Evaluator II:

Scor general
Barem de corectare
Itemul Răspuns corect/ posibil Punctaj maxim
1. Rezumă textul în limita a 90- Se va accepta drept răspuns 10puncte
100 de cuvinte corect un text care: Câte 2 puncte fiecare dintre
 Va prezenta fidel secvențele enumerate.
informația;
 Va cuprinde secvențele
esențiale ale textului;
 Va omite detaliile
nesemnificative ale
textului;
 Va fi coerent gramatical,
folosirea verbelor la
persoana a III;
 Va respecta limita de
întindere;
1. Rescrie secvența, substituind Se va accepta drept răspuns: 6puncte
cuvintele subliniate prin câte expresie (poetică)- exponent, Căte 1 punct pentru fiecare
un sinonim potrivit reprezentant. sinonim l - 1×5
contextului. Desprinde- detașa, rupe; 1punct pentru sinonimul
aș veni din...- aș potrivit textului;
coborî, m-aș trage
din...aș succeda...
tradiția- obicei, datina;
modern- contemporan,
actual, nou, recent;
simțire- emotivitate,
impresionabilitate,
sensibilitate.
2. Alcătuiește câte un enunț cu Se va accepta răspunsul de tipul: 4 puncte
sensul propriu și cel figurat al Am citit o poveste interesantă. Câte 1 punct pentru fiecare
cuvintelor: poveste și El s-a făcut de poveste. exemplu corect.
copilărie. Am avut o copilărie fericită.
Pasărea albă a copilăriei îmi
aducea cu ca imaginea mamei.
4. Dedu din text ingredientele Se va accepta: 4 puncte
necesare pentru rețeta unei poezii O poezie veritabilă ar trebui Cîte 1 punct pentru
veritabile. concepută din dragoste și expunerea ingredientelor
suferință, coborâtă din folclor, și corelarea lor într-un text
desprinsă din creația lui propriu.
Eminescu, Alecsandri și
Bacovia, din zgura poetică
păunesciană, din tradiția noastră
folclorică și clasică. O poezie
trebuie să fie proaspătă și
totdeauna modernă ca expresie și
ca simțire.
5.Comentează o figură de stil 6 puncte
identificată în textul dat.(tipul figurii Se va accepta un răspuns în care 1 punct pentru identificarea
de stil) în care va fi rescris o figură de figurii de stil;
stil- tipul ei și va fi însoțită de 1 punct pentru precizarea
un comentariu adecvat. tipului ei;
4 puncte pentru un
comentariu coerent și
logic.
6. Formulează, în două enunțuri, Se va acepta răspunsul care va 4 puncte
mesajul textului. conține: Cîte 2 puncte pentru
 Formularea corectă a fiecare enunț corect.
mesajului;
 Prezentare lui în două
enunțuri.
7. Scrie 3 proverbe, care conțin Tristețea este rana sufletului. 4 puncte
denumiri de stări sufletești. Omul rău plânge de necaz, cel Căte 1 punct pentru
bun de bucurie. scrierea uni proverb 1×3
Cinstea și bunătatea întrec 1 punct pentru
orice frumusețe. identificarea stării
sufletești .

8.Dezvoltă enunțul dat prin trei Folclorul nostru este poetic, 6 puncte
propoziții subordonate diferite. deoarece el s-a născut din Câte 2 puncte pentru
Folclorul nostru este poetic. tradițiile noastre, care au adus fiecare propoziție
suflul frumosului, chiar dacă s- subordonată 2×3
au cerut sacrificii.

9. Formulează 4 întrebări pe care le-ai Se va accepta 4 întrebări 8 puncte


pune unui poet preferat. rezonabile adresate unui poet Câte 2 puncte pentru
preferat. fiecare întrebare.
2×4
10. Scrie, în spațiul propus, un eseu cu Se va accepta un text coerent 12 puncte
tema:”Iubindu-ne- ncredințăm că personalizat, creat conform • abilități de formulare
suntem” cerinţei. corectă a ideilor – 3
puncte;
• organizarea ideilor în
scris – 2 puncte;
• coerență-2puncte;
• utilizarea limbii literare –
1 punct ;
• ortografia – 1 punct;
• punctuația – 1 punct;
• încadrarea în limita
maximă de spațiu indicată
– 2 puncte.
Din oficiu: 20 pct. Se vor atribui pentru aspectul de limbă al lucrării, în
descreștere:
5 pct.- impecabil,ortografic, punctuațional și stilistic;
4 pct. 1-2- greșeli de ortografie, punctuație, stil în total;
3 pct.3-4 - greșeli de ortografie, punctuație, stil în total; 20 de puncte
2 pct. 5-6 -- greșeli de ortografie, punctuație, stil în total;
1 pct.- 7-8 -- greșeli de ortografie, punctuație, stil în total;
5 pct.- înțelegerea și realizarea corectă a itemilori;
5 pct.- pentru logica expunerii răspunsurilor;
5 pct.- lizibilitate și acuratețe.

Probă de evaluare scrisă


în cadrul olimpiadei locale la disciplina limba şi literatura română,
desfăşurată în clasa a IX-a,
I.P. Gimnaziul ,,Grigore Vieru”, s. Heciul Nou

Numele/ Prenumele elevului _____________________________________________

Evaluator 1:________________________________________________
Evaluator 2: ________________________________________________
Total punctaj: 84 puncte
Toal punctaj acumulat: _________

Anul de studii 2019-2020

Proba orală pentru olimpiada la limba şi literatura română, clasa a IX-a

Subiectul de discuţie: Mi-ar plăcea să studiez o disciplină opţională,


care nu este în curriculumul obligatoriu.

1. Constituirea grupului din 5 persoane


2. Discutaţi, timp de 5 minute, subiectul propus, urmărind să demonstrate că:
 Aţi înţeles subiectul de discuţie.
 Aveţi un punct de vedere în legătură cu subiectul.
 Puteţi formula argumente valide, opportune în discuţie.
 Vă puteţi referi la cel puţin un exemplu din literatură.
 Vă puteţi încadra în discuţia de grup.
 Respectaţi limita de timp data pentru discuţie.
 Respectaţi norma limbii literare în variant orală.

Rezultatele evaluărilor sumative-semestriale


(sem.I)
La disciplina limba şi literatura română
Clasa a VII-a- şi clasa IX-a
Profesor: Patraşco Marina

Anul de studii 2019-2020