Sunteți pe pagina 1din 1

COVI

D-19-Regul
idetrans
mis
ele
vil
orș
ipări
nți
lor

Respect
ațiur
măt
oar
eler
egul
igener
ale:

Spăl
aț i
-văcâtmaidespemâi nicuapăși
Evi
tațisăat
ingeț
isupr
afețel
ef ol
osi
teî
n
săpuncelpuț in20desecunde!Est eobl
igat
o-
comundemaimul tepersoane!
riusăvăspăl ațipemâi ni:î
naintesămâncați,
î
nainteșidupăceaț if
olosittoal
eta,î
nai
ntesă
văatingeț
iochii,gura,nasul
!

Î
ncer caț
isăpăstraț
icelpuțin Evi
taț
ipecâtposi
bilzonel
eagl
omer
ate!
1metrudi
stanțăfațăde
opersoanăcaretușeștesaustrănut
ă!

1m

Nuduceț icopilullașcoalădacăpr ezi


ntă
oricar
edi nt
reurmăt oarel
esi mptome:febră, Evi
tațipecâtposi
bilcontact
ul
tuse,str
ănut ,di
ficultat
eînr espi
rați
e,dureri cupersoanebolnave!
muscul are.

Î
ncazulî ncareațicăl
ător i
tînulti
mi le14zil
eîntr-ozonăafectatădenoulcor
onavirus
(
SARS CoV-2)sauațiintratîncont actcuoper soanăconfirmatăcuCOVID-19și
prezent
ațisi
mptome( f
ebr ă,tuse,dif
icult
atelarespiraț
ie,dur
ereîngât)
,sunaț
ila112!
DI
FICULTĂȚI
TUSE FEBRĂ DURERE Î
N GÂT
LA RESPI
RAȚIE

I
nfor
maț i
-vădoardinsur seofi
cial
epubl
icat
e
pesit
e-ulMinini
ster
uluiSănătăți
i(www.ms.r
o)
saualInst
itut
uluiNați
onaldeSănăt at
ePubli

(
www. i
nsp.gov.
ro)!