Sunteți pe pagina 1din 4

EVALUARE gen epic/vocabular

Clasa a VII-a
Anul şcolar: 2017-2018

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 78 de
puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)


Citeşte textul:
“Adunându-se, boierii, 47 la număr, Lăpușneanul se puse în capul mesii, având în dreapta
pre logofătul Trotușan și în stânga pre vornicul Moțoc. Începură a zice din surle: și bucatele se
aduseră pe masă. {…}
În curte, pe lângă două junci și patru berbeci fripți, erau trei poloboace desfundate, pline de
vin; slujitorii mâncau și beau; boierii mâncau și beau. Acum capetele începuseră a se
înfierbânta; vinul își făcea lucrare. Boierii închinau și urau pre domn cu urări zgomotoase, la
care răspundeau lefeciii prin chiote și tunurile prin bubuit.
Acum era aproape a se scula de la masă, cînd Veveriță ridică paharul și închinând zise:
— Să trăiești întru mulți ani, Măria-ta! să stăpânești țara în pace și milostivul Dumnezeu să te
întărească în gândul ce ai pus de a nu mai strica pre boieri și a bântui norodul…
N-apucă să sfârșească, căci buzduganul armașului, lovind-l drept în frunte, îl oborî la pământ.
— A! voi ocărâți pre domnul vostru! strigă acesta; la ei, flăcăi!
În minut, toți slujitorii de pe la spatele boierilor, scoțând junghiurile, îi loviră; și alți ostași,
aduși de căpitanul de lefecii, intrară și năpustiră cu sabiile în ei. Cât pentru Lăpușneanul el
luasă pre Moțoc de mână și se trăsesă lângă o fereastră deschisă, de unde privea măcelăria ce
începuse. El râdea; iar Moțoc, silindu-se a râde ca să placă stăpânului, simțea părul zburlindu-
i-se pe cap și dinții săi clănțănind. Și cu adevărat era groază a privi această scenă sângeroasă.
Închipuiască-și cineva într-o sală de cinci stânjeni lungă și de patru lată, o sută și mai mulți
oameni ucigași și hotărâți spre ucidere, călăi și osândiți, luptându-se, unii cu furia deznădejdei,
și alții cu aprinderea beției. Patruzeci și șepte de trupuri zăceau pe parchet! În lupta și trânta
aceasta, masa se răsturnase; ulcioarele se spărseseră și vinul amestecat cu sânge făcuse o baltă
pe lespezile salei.”
(C. Negruzzi – Alexandru Lăpuşneanul)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A.
1. Transcrie, din text, trei cuvinte conţinând diftongi. 6 puncte

2. Transcrie, din text, trei cuvinte care aparțin vocabularului fundamental și trei cuvinte care fac
parte din masa vocabularului. 6 puncte
Vocabular fundamental:
Masa vocabularului:
3. Explică folosirea cratimei în secvența: “N-apucă să sfârșească”. 6 puncte

4. Indică sinonimele contextuale ale cuvintelor: se puse, a se scula, să sfârşească. 6 puncte

5. Transcrie, din text, trei cuvinte derivate. 6 puncte

B.
1.Transcrie şi numeşte o figură de stil prezentă în text. 6 puncte

2. Identifică o modalitate de expunere prezentă în text. 6 puncte

3. Explică în 3-5 rânduri enunțul ” ….luptându-se, unii cu furia deznădejdei, și alții cu


aprinderea beției.”
6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Redactează o compunere, de mimim 15 rânduri, în care să argumentezi că textul citat
aparţine genului epic.
În compunerea ta trebuie:
- să formulezi cel puţin două trăsături ale textului literar;
- să ilustrezi aceste trăsături cu exemple din textul propus;
- să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text;
- să respecţi limita minimă de spaţiu propusă.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuație şi de exprimare, respectarea limitelor de spațiu indicate).
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
TEST gen epic/vocabular
Anul școlar 2017-2018
Clasa a VII-a

 Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracțiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a
punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)


A.
1. Transcrierea corectă a trei cuvinte ce conţin diftongi: ferestră, groază, sângeroasă, etc.
3x2p=6 puncte
2. Identificarea corectă a cuvintelor aparţinând vocabularului fundamental şi a masei
vocabularului. (1p+1p=1p)+ (1p+1p=1p)= 6 puncte
3. Explicarea folosirii cratimei din secvența dată – 6p/ explicarea superficială, ezitantă – 2p
6 puncte
4. Precizarea corectă a sinonimelor contextuale: se puse=se aşeză, a se scula=a se ridica, să
sfârşească=a termina sau oricare alte sinonime potrivite. 3x2p= 6 puncte
5. Transcrierea corectă a trei cuvinte derivate: slujitorii, măcelăria, beţiei, etc.
3x2p=6
puncte
B.
1. Transcrierea şi numirea corectă a unei figuri de stil. 3x2p= 6 puncte
2. Identificarea corectă a unei modalităţi de expunere. 6 puncte
3. Explicarea enunțului indicat 6 puncte/ explicarea superficială, ezitantă – 2p 6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)


 precizarea a două trăsături ale genului epic 10 puncte
 ilustrarea acestor trăsături cu exemple din text; 10 puncte
 conținut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate: tratare adecvată – 6p/ tratare ezitantă,
superficială a cerinței 2p 6 puncte
 încadrarea în limita de spaţiu indicată 4 puncte

Redactarea întregii lucrări: 12 puncte


 Unitatea compoziţiei 1p,
 Coerenţa textului – 2p
 Registru de comunicare, stil şi vocabular adecvate conţinutului . 2p,
 Ortografie - 3 puncte,
 Punctuaţie - 2p,
 Aşezarea corectă în pagină, lizibilitate – 2p.