Sunteți pe pagina 1din 33

TEST DE AUTOEVALUARE (din curs, raspunsuri sigure)

1. Care din următoarele formulări corespund accepțiunii restrânse dată conceptului


de finanțe și sferei
sale de cuprindere :
a) finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice in formă
bănească
b) finanțele înglobează ansamblul proceselor și relatiilor economice prin care se
constituie și distribuie
fonduri banesti pentru satisfacerea diferitelor neceșități
c) finanțele înglobează ansamblul proceselor și relatiilor economice in forma
baneasca din sferele productiei
și repartitiei produsului national
d) finanțele înglobează ansamblul proceselor și relatiilor economice de repartitie
in forma baneasca a
produsului creat
Raspuns: B, D

2. Intre premisele directe care au stat la baza apariției finanțelor ca o categorie


economică distinctă pot
fi menționate:
a) dezvoltarea producției și schimbului de mărfuri în natură
b) indeplinirea de către bani a funcției de mijloc de prezervare a valorii
c) amplificarea intervenției statului în viața economică și socială
d) prima diviziune socială a muncii
e) aparția monedei din metal prețios
Raspuns: B

3. Printre primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la


dispoziția statului pot fi
menționate:
a) dările în natură și prestațiile în muncă pentru funcționarea armatei
b) impozitele în bani
c) cheltuielile cu plata soldelor militarilor
d) tributurile în bani încasate de la popoarele învinse
Raspuns: B, D

4. Care din următoarele formulări corespund accepțiunii extinse dată conceptului de


finanțe și sferei
sale de cuprindere:
a) finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice legate de
procurarea, distribuirea,
utilizarea și reconstituirea continua a tuturor resurselor bănești necesare
desfășurării diferitelor activități in
care sunt implicate autoritățile publice
b) finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice ce au loc
intre participanții la procesul
reproducției economice și sociale
c) finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice ce vizează
constituirea, distribuirea sau
utilizarea fondurilor bănești pentru funcționarea diferitelor entități, inclușiv a
entităților publice
d) finanțele înglobează ansamblul proceselor și relațiilor economice ce au loc
intre participanții la repartiția
produsului intern brut
Raspuns: Nici una

5. Mijlocirea de către finanțele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin


oferta de utilități publice,
creată pe seama resurselor financiare ale autorităților publice, exprimă, în opinia
economiștilor
Richard Musgrave și Peggy Musgrave, conținutul funcției de :
a) distribuire
b) reglare
c) alocare
d) stabilizare
Raspuns: C

6. Caracterul obiectiv al funcției de control rezidă în :


a) existența finanțelor ca procese și relații economice în formă bănească
b) metodele și tehnicile de control folosite
c) operațiunile ce se supun controlului
d) exercitarea controlului de către persoane din afara entității controlate
Raspuns: A

7. Care din următoarele afirmații sunt adevărate:


a) funcția de control are o sfera de manifestare mai cuprinzătoare decât funcția de
repartiție
b) necesitatea constituirii si distribuirii de fonduri financiare conferă funcției
de repartiție un caracter
subiectiv
c) modalitățile tehnice de constituire si distribuire a fondurilor conferă funcției
de repartiție un caracter
obiectiv
d) in faza circulației produsului național controlul financiar vizează viteza cu
care mărfurile circula de la
producător la consumator
Raspuns: A, D

8. Intervenția reglatoare prin instrumente financiare a autorităților publice în


faza de supraîncălzire a
economiei se poate realiza prin :
a) majorarea impozitelor ( directe și/sau indirecte)
b) diminuarea cheltuielilor publice de consum și/sau de investiții
c) întocmirea de bugete extraordinare
d) acceptarea deficitului bugetar si finanțarea acestuia din resurse extraordinare
e) întocmirea de bugete ciclice
Raspuns: A, B

9. Rolul finanțelor în dezvoltarea societății, ca expresie directă a îndeplinirii


de către finanțe a funcției
de control asupra activităților economico sociale, se concretizează în :
a) atenuarea oscilațiilor ciclice ale economiei
b) îmbunătățirea modului de administrare a resurselor
c) redistribuirea resurselor între unități administrativ-teritoriale
d) redistribuirea resurselor între diferitele persoane fizice și juridice
Raspuns: B

10. Fondurile asigurărilor sociale de stat se încadrează în categoria:


a) fondurilor (financiare) de înlocuire și dezvoltare
b) fondurilor (financiare) descentralizate
c) fondurilor (financiare) publice constituite în ipostaza de autoritate publică
d) fondurilor (financiare) centralizate
Raspuns: D

11. Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau


lucrarilor executate la
un moment ulterior livrarii bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii
lucrarilor concretizeaza un
flux financiar:
a) multiplu
b) decalat
c) autonom
d) de contrapartida
Raspuns: B

12. Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor


entitati si care sunt
destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria:
a) fondurilor (financiare) de inlocuire si dezvoltare
b) fondurilor (financiare) de rezerva
c) fondurilor (financiare) de consum
d) fondurilor (financiare) de asigurare
Raspuns: B

13. Expresia "economie de indatorare" :


a) semnifica faptul ca economia unei tari este indatorata peste posibilitatile sale
financiare
b) semnifica faptul ca in economia unei tari, sursele de finantare se procura,
preponderent, de pe piata de
capital
c) semnifica faptul ca in economia unei tari satisfacerea nevoilor de finantare
indeosebi prin participarea
intermediarilor financiari, bancari si nebancari
d) semnifica faptul ca in economia unei tari resursele de finantare se procura in
cea cea mai mare masura prin
emiterea si tranzactionarea titlurilor de valoare (actiuni, obligatiuni
Raspuns: C

14. Bugetele (publice ) functionale:


a) se intocmesc, de regula, pentru o perioada de un an (bugetar)
b) cuprind toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu
si lung
c) sunt similare cu bugetele institutiilor publice
d) se mai numesc si bugete de obiective
Raspuns: A

15. Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor


financiare include
indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung):
a) bugetul de stat
b) bugetul program
c) balanta financiara a economiei nationale
d) bugetul economiei nationale
Raspuns: B, D

16. Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi parțial necesitatile


de dezvoltare pe seama
profitului defineste:
a) autofinantarea integrală netă în sens restrâns
b) autofinantarea integrală brută în sens larg
c) autofinantarea parțială netă în sens restrâns
d) autofinantarea parțială brută în sens restrans
Raspuns: C

17. Necesarul de fond de rulment se determină :


a) prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se
scad datoriile curente si
pasivele de regularizare.
b) scazand din fondul de rulment datoriile pe termen scurt
c) adaugand la fondul de rulment datoriile pe termen scurt
d) prin diferenta dintre capitalul propriu total si activele imobilizate
Raspuns: A

18. Ca surse de finantare externă a intreprinderii se pot menționa:


a) resursele financiare atrase pe termen lung
b) capitalul social subscris si varsat
c) datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
d) creditele bancare contractate pe termen scurt
Raspuns: A, C, D

19. În categoria veniturilor financiare realizate de o întreprindere se includ:


a) sumele încasate ca despăgubiri din contractele de asigurare de bunuri
b) veniturile realizate din diferențele favorabile de curs valutar
c) sumele încasate din vânzarea unor active fixe
d) veniturile realizate din creanțele imobilizate
Raspuns: B, D

20. Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:


a) eliminarea impactului inflației asupra încasărilor din impozite și taxe la
dispoziția statului
b) finanțarea ansamblului cheltuielilor publice în limita veniturilor ordinare
mobilizate la buget
c) depersonalizarea veniturilor bugetare
d) gruparea clară a veniturilor, în funcție de sursa de proveniență
Raspuns: C

21. Elaborarea și utilizarea fondurilor speciale reprezintă încălcarea principiilor


bugetare ale:
a) realității
b) specializării
c) unității
d) anualității
e) neafectării veniturilor
Raspuns: C, E

22. Aplicarea sistemului de gestiune in execuția bugetului presupune:


a) prelungirea perioadei de execuție a bugetului și în anul bugetar următor celui
încheiat
b) întocmirea de bugete extraordinare
c) reportarea și înscrierea veniturilor și cheltuielilor rămase nerealizate in
bugetul pe anul următor
d) aprobarea contului de execuție bugetara odată cu sfârșitul anului bugetar
Raspuns: C

23. Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se


concretizeaza prin:
a) constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile
executate
b) emiterea dispozitiei pentru efectuarea platii sumei datorate
c) transmiterea efectiva a sumei de bani datorate de entitatea publica catre
persoana (fizica sau juridica)
careia i se cuvine
d) intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata
Raspuns: A, D

24. Care din urmatoarele operatii (activitati) realizate de Trezoreria publică


reflectă ipostaza acesteia
de bancher al statului:
a) exercitarea controlului operativ cu prilejul eliberării resurselor bugetare
către entitățile publice
b) gestionarea datoriei publice
c) elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor
bugetare
d) deschiderea și administrarea de conturi bancare pentru efectuarea operațiunilor
bănești ale instituțiilor
publice
Raspuns: B, D

25. In sens economic larg, global, conceptul de cheltuiala publica se refera la:
a) ansamblul proceselor economice, in forma baneasca, de consum public de resurse
b) cheltuielile bugetare(ale statului)
c) ansamblul activitatilor cu caracter public
d) toate platile legate de infapturirea activitatilor cu caracter public
Raspuns: A, C

26. Volumul cheltuielilor publice exprimat în prețuri constante intervine în


calculul:
a) modificării (creșterii) reale a cheltuielilor publice
b) coeficientului de elasticitate a cheltuielilor publice în raport cu PIB
c) indicelui creșterii relative nominale a cheltuielilor publice
Raspuns: A

27. Cheltuielile publice virtuale:


a) se transforma dupa o anumita perioada, automat, in cheltuieli definitive
b) sunt cheltuieli efectuate numai pe baza de contraprestatie
c) reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite
conditii
d) sunt evidentiate in conturile speciale ale trezoreriei
Raspuns: C

28. Care dintre următoarele afirmații cu privire la cheltuielile pentru servicii


publice generale sunt
adevărate:
a) în structura acestora acestora se regăsesc cheltuielile publice ale organelor
puterii judecătorești
b) se particularizează prin faptul că, în cadrul lor, cheltuielile curente dețin o
pondere neglijabilă, ponderea
cea mai mare având-o cheltuielile de capital
c) au un caracter indivizibil
d) sunt acoperite in principal pe seama fondurilor cu destinatie speciala
Raspuns: A, C

29. Imprumuturile de stat (publice) :


a) se incadrează în categoria resurselor financiare extraordinare
b) se deosebesc de emisiunea (inflaționistă) de monedă, ca resursă financiară
publică, prin caracterul
temporar al preluării resurselor bănești la dispoziția statului
c) se particularizează prin caracterul facultativ al transferului de valoare
d) sunt considerate ca fiind "impozite amânate"
Raspuns: A, B, C, D

30. Resursele financiare mobilizate prin emisiunea și plasarea de certificate de


depozit se încadrează în
categoria:
a) resurselor fiscale
b) resurselor nefiscale
c) resurselor împrumutate pe termen mediu și lung
d) resurselor de trezorerie
Raspuns: D

31. Caracterul obligatoriu al impozitelor, ca una din principalele trasaturi ale


acestora, presupune:
a) dreptul statului de a executa silit debitele restante din impozite
b) obligatia ca toți cetățenii care dețin sau realizează materie impozabila să
plateasca impozite
c) lipsa consimtamantului cetatenilor la instituirea impozitelor
d) asigurarea unui venit minim neimpozabil pentru toti cetatenii
Raspuns: A, B

32. Principalele deosebiri intre conceptia clasica si cea moderna asupra


impozitelor vizeaza:
a) marimea impozitelor
b) rolul impozitelor
c) functia de repartitie a impozitelor
d) functia de reglare a impozitelor
e) functia de control a impozitelor
Raspuns: A, B, D

33. Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita, prin lege,
obligatia de plata a
impozitului este:
a) suportator
b) platitor
c) destinatar
d) subiect
Raspuns: B, D

34. Certitudinea impunerii presupune:


a) corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale
de plata ale contribuabililor
b) cunoasterea precisa de catre contribuabili a obligatiilor privind impozitul
datorat
c) cuantificarea exacta a impozitului de plata in sarcina contribuabilului
d) asigurarea echitatii fiscale
e) eliminarea arbitrariului in materie de impunere
Raspuns: B, C, E

35. Printre cerintele asigurarii echitatii fiscale, ca principiu aplicabil in


impunere, se regasesc:
a) corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale
de plata ale contribuabililor
b) asigurarea unui venit minim neimpozabil pentru fiecare individ (contribuabil)
c) diferentierea sarcinii fiscale suportate de contribuabili doar pe baza puterii
contributive a acestora, fara a
tine cont si de situatia sociala si familiala a acestora
d) asigurarea unui tratament egal pentru rezidentii si nerezidentii statului
respectiv
Raspuns: B

36. Majorarea cotelor de impunere la impozitele directe poate avea ca efect:


a) atenuarea tendintei de supraincalzire a economiei
b) relansarea economiei aflata in faza de recesiune
c) diminuarea inflatiei
d) accelerarea inflatiei
Raspuns: A, C

37. In cazul impozitelor indirecte:


a) destinatarul impozitului nu coincide cu subiectul
b) subiectul impozitului difera de suportatorul acestuia
c) nu pot fi respectate principiile de politica financiara (fiscala) in impunere
d) nu poate fi aplicat (respectat) criteriul asigurarii unui venit minim
neimpozabil
Raspuns: A, B, D

38. Care din urmatoarele afirmatii sunt false :


a) impozitele indirecte reclama cheltuieli modice de asezare si percepere
b) impozitele indirecte au caracter voalat
c) in sfera impozitelor directe nu se pot respecta cerintele de nediscriminare
fiscala
d) in sfera impozitelor indirecte nu se pot respecta cerintele de echitate fiscala
Raspuns: A, B, D

39. Impunerea marfurilor (produselor) numai la o veriga din circuitul economic este
specifica:
a) taxei pe circulatie
b) taxei pe productie
c) taxei pe valoarea adaugata
d) impozitului cumulativ pe cifra de afaceri neta
Raspuns: B

40. Taxele speciale de consumatie:


a) au numai rol de ordine (interventionist)
b) se pot calcula numai ad-valorem
c) manifesta sensibilitate sporita la conjunctura economica
d) au caracter inflationist
Raspuns: C

41. In relatiile economice internationale, nivelul cel mai scazut al tarifului


vamal este specific:
a) taxelor vamale in conditiile clauzei natiunii celei mai favorizate, cu un nivel
consolidat
b) taxelor vamale autonome
c) taxelor vamale antidumping
d) taxelor vamale preferentiale
Raspuns: D

42. In diferite acceptiuni, pietele financiare in sens restrans pot fi considerate


ca fiind:
a) piete ale valorilor mobiliare
b) piete de capital
c) piete monetare
d) piete primare
e) piete secundare
Raspuns: A, B

43. Printre caracteristicile titlurilor derivate de valori ce se tranzactioneaza pe


pietele financiare se pot
mentiona:
a) acorda anumite drepturi partilor la contract asupra activelor la o scadenta
viitoare
b) valoarea lor depinde de activul la care se raporteaza
c) se emit in vederea mobilizarii si majorarii capitalului propriu sau pentru
atragerea unor resurse cu titlu de
imprumut
d) valoarea lor nu depinde de raportul dinte cerere si oferta
Raspuns: A, B

44. Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societatile comerciale in


vederea admiterii la cotare
bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera:
a) sa emita un numar de actiuni si sa fie constituita dintr-un numar de actionari
variabil de la un an la altul;
b) sa detina un capital de un anumit nivel;
c) sa obtina profit in cel putin ultimele doua exercitii anuale;
d) sa nu permita accesul public pentru o anumita pondere din actiuni;
Raspuns: B

45. Ca trasaturi specifice doar pietelor interdealeri (OTC) pot fi mentionate :


a) condițiile de acces, respectiv capital, număr de acțiuni și alte condiții sunt
mai puțin elastice
b) nu au localizare
c) tranzacțiile de vânzare sau cumpărare a titlurilor se negociază prin intermediul
firmelor de broker
d) prețurile titlurilor nu diferă de la o firmă la alta, deoarece nu se negociază
în raporturile directe ale firmelor
de dealer cu clienții
Raspuns: B

46. In acceptiune limitativa (restransa) conceptul de politica financiara a


statului semnifica:
a) politica finantelor publice
b) politica fiscala
c) fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul
financiar
d) ansamblul optiunilor privind metodele, mijloacele si institutiile cu caracter
financiar antrenate de
procurarea, alocarea si utilizarea resurselor banesti, la diferite nivele de
organizare, inclusiv influentarea
activitatii economico-sociale in sensul dorit
Raspuns: A, C

47. Optiunile privind emisiunea de moneda pentru finantarea deficitului bugetar


reprezinta
coordonate specifice:
a) politicii finantelor publice
b) politicii bugetare
c) politicii financiar-monetare a autoritatilor publice
d) politicii monetare
Raspuns: A, B, C, D

48. Strategia financiara se defineste prin:


a) decizii financiare pe termen mediu sau lung
b) decizii financiare pe termen scurt
c) decizii financiare referitoare la operatiunile banesti curente
d) decizii financiare referitoare la obiective majore
Raspuns: A, D

49. La care din urmatoarele variante ale politicii (financiare) de dividend (la
nivelul intreprinderii)
marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea
dividendelor
repartizate in exercitiul anterior:
a) politica de stabilizare
b) politica de participare directa
c) politica reziduala
d) politica oportunista
Raspuns: A

50. Politica financiara a firmei are ca obiectiv final, sintetic :


a) maximizarea efectelor obtenabile la o marime data a resurselor ce pot fi
utilizate
b) cresterea valorii intreprinderii
c) cresterea dividendelor distribuite actionarilor
d) cresterea rentabilitatii financiare
Raspuns: B

Grile Finante Feaa - Brosura 50 - 2019 (raspunsuri sigure):

1. Finantarea temporara, ca modalitate de procurare a resurselor financiare


necesare unei intreprinderi:
A. Se asigura, in principal, pe baza creditelor bancare acordate de banci si pentru
activitatea de exploatare
B. Se realizeaza pe seama datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare
si creditelor bancare pe termen lung
C. Se realizeaza pe seama resurselor financiare reprezentate de capital, rezerve si
imprumuturi pe termen lung
D. Se asigura pe seama creditelor bancare pe termen scurt si a creditelor bancare
pe termen mediu si lung
Raspuns: A

2. In evaluarea eficientei cheltuielilor publice pentru educatie (invatamant), in


aprecierea efectelor
acestora sunt luate in considerare:
A. Cheltuielile indirecte de invatamant suportate din veniturile familiilor
B. Cheltuielile directe finantate din fondurile publice
C. „lipsa de castig” pe perioada studiilor a celor ce urmeaza diferite forme de
invatamant
D. Veniturile suplimentare obtinute de indivizi ca urmare a instruirii suplimentare
Raspuns: D

3. Ciclul de exploatare in desfasurarea activitatii unei intreprinderi (private):


A. Include perioada in care se desfasoara procesele de achizitionare a unor bunuri
de natura mijloacelor fixe
B. Cuprinde operatiunile de imprumut, de achizitie a titlurilor de plasament, de
cesiune a creantelor
C. Cuprinde faza de aprovizionare cu bunuri si servicii si faza de productie in
care se transforma
bunurile si serviciile in produse finite
D. Se refera la activitatile de productie in cadrul carora se prelucreaza materii
prime si materiale,
se obtin produse finite care se livreaza beneficiarilor interni si externi
Raspuns: D

4. In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului


anualitatii bugetului:
A. Intocmirea de bugete extraordinare
B. Practicarea sistemului de executie (exercitiu) in executia bugetului
C. Practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului
D. Scoaterea in afara bugetului a unor cheltuieli si acoperirea lor din venituri
speciale
Raspuns: B
5. Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al
unitatii:
A. Bugetele extraordinare
B. Clasificatia bugetara
C. Bugetul de obiective
D. Bugetul program
Raspuns: A

6. Din punct de vedere al continutului juridic, conceptul de buget exprima:


A. Procese economice in forma baneasca de repartitie secundara a produsului intern
brut
B. Procese economice in forma baneasca de repartitie primara a produsului intern
brut
C. O lista cu veniturile si cheltuielile institutiilor publice
D. Un act normativ care autorizeaza incasarea veniturilor si efectuarea
cheltuielilor publice
Raspuns: D

7. Cheltuielile publice cu acordarea de subventii sectorului privat:


A. Nu erau acceptate in conceptia clasica despre cheltuielile publice
B. Nu pot fi considerate o parghie financiara
C. Nu pot fi utilizate ca mijloc de stimulare a exporturilor, acest rol revenind
numai impozitelor
D. Fac parte din categoria cheltuielilor pentru dezvoltarea sectorului economic de
stat
Raspuns: A

8. Cheltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in


categoria:
A. Cheltuielilor virtuale
B. Cheltuielilor de capital
C. Cheltuielilor curente
D. Cheltuielilor de transfer
Raspuns: D

9. Din punct de vedere economic, bugetul de stat reprezinta:


A. Totalitatea sumelor de bani ce se acumuleaza la dispozitia statului
B. Procese, tehnici de mobilizare a resurselor bugetare, precum si de utilizare a
acestora sub
forma cheltuielilor bugetare
C. Un act prin care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile anuale
ale statului
D. Un tablou evaluativ si comparativ al cheltuielilor statului
Raspuns: B

10. Sursele de finantare externa a intreprinderilor sunt:


A. Amortismente si rezerve
B. Capitalul social subscris si varsat
C. Profitul
D. Datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
Raspuns: D

11. Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor bugetare:


A. Presupune inscrierea in buget a veniturilor si cheltuielilor dupa principiul
„neto”
B. Presupune finantarea cheltuielilor din ansamblul veniturilor
C. Presupune asigurarea stabilitatii incasarilor din impozite si taxe
D. Presupune inscrierea in buget a veniturilor si cheltuielilor dupa principiul
„bruto”
Raspuns: B

12. Criteriul momentului in care se efectueaza cheltuielile publice si modul in


care acestea
afecteaza resursele financiare publice este specific:
A. Clasificatie economice
B. Clasificatiei functionale
C. Clasificatiei financiare
D. Clasificatiei administrative
Raspuns: B

13. Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile


de dezvoltare
pe seama profitului defineste:
A. Autofinantarea partiala neta in sens restrans
B. Autofinantarea integrala neta in sens restrans
C. Autofinantarea integrala bruta in sens larg
D. Autofinantarea partiala neta in sens larg
Raspuns: A

14. Operatiunile speculative „a la baisse” se realizeaza atunci cand:


A. Operatorii cumpara titluri la vedere la un curs mai scazut pentru a vinde la
termen la un curs mai ridicat
B. Operatorii anticipeaza o crestere a cursurilor titlurilor
C. Operatorii vand titluri la vedere la un curs mai ridicat, pentru a cumpara la
termen la un curs mai scazut
D. Operatorii vand si cumpara titluri la vedere
Raspuns: C

15. Tot surplusul de valoare pe care o intreprindere il realizeaza ca urmare a


activitatii desfasurate
si care acopera integral cerintele de dezvoltare ale acesteia, exprima:
A. Autofinantarea bruta, partiala, in sens restrans
B. Autofinantarea bruta, partiala, in sens larg
C. Autofinantarea neta, partiala, in sens larg
D. Autofinantarea bruta, integrala, in sens restrans
Raspuns: D

16. Resursele financiare publice obtinute prin vanzarea de bonuri de tezaur se


incadreaza in categoria:
A. Resurselor (financiare publice) imprumutate pe termen mediu si lung
B. Resurselor (financiare publice) fiscale
C. Resurselor (financiare publice) extraordinare
D. Resurselor (financiare publice) ordinare
Raspuns: C

17. Printre sursele de finantare a cheltuielilor publice cu invatamantul se pot


regasi:
A. Cheltuielile indirecte suportate din veniturile familiei (costuri de intretinere
pe perioada studiilor:
chirie, transport, hrana, etc.)
B. Lipsa de castiguri a elevilor/studentilor pe durata studiilor
C. Fondul bugetar
D. Sporul de venit realizat de absolvent
Raspuns: C

18. In calcului caror indicatori de caracterizare a cheltuielilor publice ca


fenomen financiar
intervine defaltorul PIB:
A. Coeficientului de elasiticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB
B. Indicelui modificarii (cresterii) relative nominale a cheltuielilor publice
C. Modificarii (cresterii) reale a cheltuielilor publice
D. Modificarii (cresterii) nominale a cheltuielilor publice
Raspuns: D

19. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la imprumuturile de stat


(publice) sunt adevarate:
A. Pot conduce la scaderea dobanzii pe piata financiara
B. Sunt acordate de catre bancile cu capital de stat (aflate in proprietatea
statului)
C. Au caracter facultativ
D. Se aseamana cu impozitele directe prin faptul ca ambele au un caracter benevol
Raspuns: C

20. In functie de natura valorilor mobiliare emise si negociate pe pietele


financiare, se pot intalni:
A. Piata la vedere
B. Piata obligatiunilor
C. Piata la termen
D. Piata secundara
Raspuns: B

21. Documentatia depusa de Guvern la Parlament, in vederea dezbaterii si aprobarii


bugetului, contine:
A. Proiectul contrului de executie bugetara pentru anul bugetar urmator
B. Proiectul legii finantelor publice
C. Proiectul de lege de aprobare a clasificatiei bugetare
D. Proiectul de lege bugetara anuala, cu veniturile si cheltuielile bugetare
Raspuns: D

22. Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita, prin lege,
obligatia de plata a
impozitului este:
A. Destinatarul impozitului
B. Suportatorul impozitului
C. Obiectul impozitului
D. Contribuabilul impozitului
Raspuns: D

23. Spre deosebire de bursele de valori, pe pietele interdealeri („over the


counter”):
A. Preturile titlurilor nu pot fi diferite de la o firma de dealer la alta
B. Tranzactiile de vanzare sau cumparare a titlurilor se negociaza prin intermediul
firmelor de broker
C. Conditiile de acces sunt mai permisive
D. Nu pot cota decat societati de importanta nationala
Raspuns: C

24. Caracterul regresiv al sarcinii fiscale, in cazul impozitelor indirecte,


consta in aceea ca:
A. Suportatorii acestora apar in situatia de contribuabili numai in masura in care
achizitioneaza si
consuma bunuri si servicii in al caror pret sunt incluse aceste impozite
B. Presupun cheltuieli mai reduse de colectare a acestora ca venit al statului
C. In cazul acestor impozite nu opereaza criteriul venitului minim neimpozabil
D. Afecteaza in mod deosebit veniturile mici, deoarece se percep, de regula, la
bunurile de larg consum,
care detin o pondere insemnata in consumul personal
Raspuns: D

25. Fondul de rulment brut se poate determina ca diferenta intre:


A. Activele imobilizate si activele circulante
B. Resursele totale (capital permanent si resurse de trezorerie) si activele
imobilizate
C. Stocuri si datoriile curente
D. Activele circulante si datoriile pe termen scurt
Raspuns: A

26. Pietele financiare derivate sunt reprezentate de:


A. Pietele actiunilor
B. Pietele futures si pietele optiunilor
C. Pietele obligatiunilor straine
D. Pietele obligatiunilor
Raspuns: B

27. Cheltuielile publice temporare:


A. Sunt acele cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite
conditii
B. Sunt cheltuieli de natura imprumuturilor acordate de autoritatile publice
C. Reprezinta operatiuni de trezorerie si sunt refletate in conturile de
reglementare
D. Sunt cheltuieli care se pot finaliza cu plati la scadente certe
Raspuns: D

28. In cadrul politicii financiare a intreprinderii, practicarea unei rate relativ


constante de acordare a
dividendului (din profitul obtinut) este specifica:
A. Politicii de stabilizare
B. Politicii reziduale sau oportuniste
C. Politicii prudentiale
D. Politicii de participare directa
Raspuns: D

29. La care din urmatoarele variante ale politicii de dividend marimea


dividendelor de acordat actionarilor
nu depinde de marimea profitului realizat:
A. Politica de stabilizare
B. Politica prudentiala
C. Politica oportunista
D. Politica de participare directa
Raspuns: A

30. Care din urmatoarele operatiuni reflecta ipostaza de casier atribuita


trezoreriei publice:
A. Gestionarea disponibilitatilor din conturile banesti deschise entitatilor
publice
B. Organizarea si efectuarea tuturor operatiunilor de incasari si plati care
privesc bugetul de stat
C. Efectuarea operatiunilor de garantare si coparticipare a statului la acordarea
de imprumuturi pentru
realizarea unor obiective eocnomice si sociale
D. Deschiderea si administrarea conturilor bancare pentru efectuarea operatiunilor
banesti ale entitatilor
publice
Raspuns: B
31. Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate
pe termen scurt reprezinta
o coordonata a:
A. Politicii fiscale
B. Politicii de finantare a intreprinderii
C. Politicii bugetare
D. Politicii de dividend a intreprinderii
Raspuns: A

32. Care din etapele urmatoare, referitoare la executia partii de cheltuieli a


bugetului de stat,
sunt de competenta ordonatorilor de credite bugetare (conducatorilor institutiilor
publice):
A. Angajarea, lichidarea si emiterea titlului de percepere
B. Plata, incasarea si controlul
C. Lichidarea, ordonantarea si plata
D. Angajarea, lichidarea si ordonantarea
Raspuns: D

33. Folosirea caror instrumente semnifica o abatere de la principiul echilibrarii


bugetului:
A. Bugetele extraordinare
B. Bugetele anexe
C. Bugetele ciclice
D. Clasificatia bugetara
Raspuns: A

34. Identificarea si evaluarea materiei impozabile, si stabilirea sumei


impozitului de incasat pe
categorii de impozite, ca operatiune specifica executiei bugetului la partea de
venituri, este specifica:
A. Perceperii
B. Emiterii titlului de percepere
C. Asezarii
D. Lichidarii
Raspuns: C

35. Care din urmatoarele afiramtii cu privire la politica de stabilizare


(prudenta), componenta a
politicii de dividend a intreprinderii sunt adevarate?
A. Presupune asigurarea unui dividend constant sau o rata constanta de crestere
anuala a dividendului,
indiferent de marimea profitului obtinut
B. Presupune o modificare a dividentului din anul t fata de dividentul inregistrat
in anul t-1
cu o rata variabila
C. Presupune o rata relativ constanta de acordare a dividendului din profitul
obtinut
D. Marimea dividendului depinde de deciziile de investitii si de finantarea a
intreprinderii
Raspuns: A

36. Pentru stisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necesare


urmatoarele:
A. Asigurarea unui venit minim nimpozabil pentru fiecare contribuabil
B. Majorarea impozitelor in faza de recesiune si diminuarea acestora in faza de
supraincalzire a economiei
C. Mobilizarea resurselor sub forma impozitelor sa se faca cu cheltuieli de
administrare cat mai mici
D. Reducerea impozitelor in faza de recesiune si majorarea acesotra in faza de
supraincalzire a economiei
Raspuns: A

37. Caracterul echitabil, ca trasatura a impozitelor indirecte, se refera la


faptul ca:
A. Pot fi diferentiate in raport cu situatia economicea si sociala a subiectilor
B. Acestea nu opereaza asupra volumului vanzarilor
C. Asigura un volum relativ constant de resurse financiare publice
D. Afecteaza veniturile nominale, nu si pe cele reale
Raspuns: A

38. Sumele transmise catre diferite persoane care nu participa direct la


activitatea curenta a
entitatilor publice sunt cuprinse in categoria:
A. Cheltuielilor de transfer
B. Cheltuielilor de functionare
C. Cheltuielilor neproductive
D. Cheltuielilor curente
Raspuns: A

39. Principalele atributii ale trezoreriei publice in calitate de bancher al


statului sunt:
A. Elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor
B. Gestionarea si redistribuirea disponibilitatilor banesti din conturile deschise
institutiilor publice
C. Furnizarea informatiilor pentru intocmirea rapoartelor periodice privind
executia bugetului
D. Exercitarea controlului jurisdictional asupra executiei de casa a bugetului
Raspuns: B

40. Care dintre urmatoarele afiramtii cu privire la faza de ordonantare este


adevarata:
A. Este de competenta ordonatorilor de credite bugetare
B. Se finalizeaza prin intocmirea unui documente de incasare
C. In succesiunea logica a executiei bugetului de stat, este precedata de faza de
asezare si
urmata de faza de plata
D. Se refera la emiterea unei ordonante de urgenta a guvernului privind
cheltuielile publice
Raspuns: A

41. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


A. La impozitele pe cladiri sursa impozitului este identica cu materia impozabila
B. Suportatorul impozitului este intotdeauna persoana (fizica sau juridica) in
sarcina careia este
stabilita, prin lege, obligatia de plata a impozitului
C. In cazul impozitelor directe, pe venituri sau pe averi, suportatorul impozitului
coincide cu
subiectul impozitului
D. Ca element tehnic caracteristic impozitelor, obiectul impozitului este
suportatorul impozitului
Raspuns: C

42. In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri


sunt:
A. Asezarea, lichidarea, perceperea, emiterea titlului de percepere
B. Asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere, perceperea
C. Angajarea, lichidarea, emiterea titlului de incasare, perceperea
D. Asezarea, emiterea titlului de percepere, perceperea, lichidarea
Raspuns: B

43. Titlurile derivate se particularizeaza prin urmatoarele trasaturi:


A. Se emit in scopul mobilizarii si majorarii capitalului propriu
B. Sunt reprezentate de instrumentele care se creeaza de societatile comerciale pe
baza
activelor financiare (contracte pe indici bursierei)
C. Decurg din contractele incheiate de parti, asigurand drepturi asupra unor active
la o
scadenta viitoare
D. Prin intermediul lor se asigura mobilizarea capitalurilor pe termen lung de
catre cei care au
nevoie de fonduri
Raspuns: C

44. Subiectul impozitului, ca element tehnic al acestuia:


A. Se poate confunda cu sursa impozitului, in anumite situatii
B. Este persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege
obligatia de
plata a impozitului
C. In cazul impozitului pe profit este profitul net
D. Reprezinta valori (forme ale veniturilr si averilor) sau activitati aducatoare
de valori ce
intra sub incidenta impozitarii
Raspuns: B

45. Ca asemanari intre emisiunea (inflationista) de moneda, folosita ca resursa


financiara
publica extraordinara, si impozitele indirecte se regasesc:
A. Caracterul benevol
B. Caracterul voalat
C. Afecteaza numai veniturile nominale ale diferitelor persoane fizice si juridice
D. Implica o contraprestatie directa din partea statului
Raspuns: B

46. Impozitele care au in vedere, pe langa existenta materiei impozabile, si


situatia familiala
ce greveaza asupra puterii contributive a subiectilor sunt reprezentate de:
A. Taxele de consumatie
B. Impozitele directe personale
C. Impozitele directe reale
D. Impozitele indirecte
Raspuns: B

47. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la controlul bugetar sunt


adevarate:
A. Controlul administrativ se exercita de catre Curtea de Conturi
B. Controlul politic analizeaza actele justificative privind operatiunile
inregistrate in conturile
contabile si se pronunta asupra legalitatii lor
C. Controlul jurisdictional vizeaza concordanta cu obiectivele politicii generale a
statului
D. Controlul politic se exercita de catre Parlament
Raspuns: D

48. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


A. In sens larg piata financiara este considerata piata valorilor mobiliare
B. In sens larg, in sfera pietelor financiare se incadreaza pietele monetare,
pietele valutare
si pietele financiare propriu-zise
C. Piata euroobligatiunilor se confunda cu piata obligatiunilor straine
D. Pietele financiare primare includ pietele contractelor futures si pietele
contractelor pe optiuni
Raspuns: B

49. Avand in vedere clasificatia financiara, cheltuielile publice se structureaza


in:
A. Cheltuieli definitive, temporare si virtuale
B. Reale si economice
C. Cheltuieli curente si de capital
D. Ordinare si extraordinare
Raspuns: A

50. Taxele speciale de consumatie:


A. Sunt o forma a impozitelor indirecte
B. Manifesta sensibilitate scazuta la conjunctura economica
C. Nu respecta cerintele de nediscriminare fiscala
D. Se pot calcula ad-valorem
Raspuns: A

Grile Scribd:
Capitolul 1
1. Care dintre urmatoare afirmatii referitoare la relatiile financiare sunt
adevarate:
a. presupun un transfer de valoare ce are ca scop satisfacerea unor nevoi
generale ale societatii;(CORECTA)
b. presupun un transfer de valoare cu caracter exclusiv rambursabil;
c. repezinta relatii sociale de natura economica exprimate in forma baneasca
d. exprima o transformare a formelor valorii din forma bani in forma marfa si
invers;
e. presupun un transfer de valoare ce are la baza o contraprestatie
directa,imediata sau individualizata.

2. Perioada liberala s-a caracterizat prin aceea ca:


a. statul nu lasa sa actioneze libera concurenta si mecanismele pietei;
b. interventia statului asupra activitatii economice nu limita libertatea de
actiune
a fortelor pietei;(CORECTA)
c. in aceasta perioada,finantele sunt considerate ca un veritabil mijloc de
interventie in economie;
d. statul era considerat un veritabil agent economic;
e. statul trebuia sa stea departe de activitatea economica.(CORECTA)

3. In procesul mobilizarii resurselor la fondurile financiare publice,finantele


imbraca urmatoarele forme concrete:
a. dobanzi aferente creditelor bancare nerambursabile la scadenta;
b. redevente si chirii din concesiuni si inchirieri de terenuri si alte bunuri ale
statului;(CORECTA)
c. penalitati pentru nerespectarea obligatiilor contractuale existente intre
persoanele fizice;
d. contributii ale persoanelor fizice la capitalul social al intreprinderii cu
capital
de stat si privat;
e. impozite,taxe si contributii pentru asigurarile sociale.(CORECTA)

4. Finantele publice isi indeplinesc misiunea lor sociala prin intermediul


urmatoarelor functii:
a. de mobilizare
b. de administrare
c. de repartitie(CORECTA)
d. de control(CORECTA)
e. de executie

5. In faza distribuirii,fluxurile financiare imbraca urmatoarele forme :


a. amenzi si penalizari;
b. constituirea rezervelor materiale de stat;(CORECTA)
c. contributii de asigurari sociale si asigurari de sanatate;
d. varsaminte din veniturile institutiilor publice;
e. investitii publice.

6. Conditiile care au facut necesara si posibila aparitia finantelor sunt:


a. aparitia si dezvoltarea relatiilor marfa-bani;(CORECTA)
b. aparitia schimbului;
c. aparitia statului;(CORECTA)
d. dezvoltarea relatiilor intern-umane;
e. nici unul din raspunsurile de mai sus.

7. In perioada interventionista:
a. finantele sunt considerate un veritabil mijloc de interventie in economie;
(CORECTA)
b. viata economica era dominata de ideea de superioritate a initiativei private;
c. finantele publice au fost utilizate pentru asigurarea echilibrului economic si
social al tarii ;(CORECTA)
d. predomina ideea neutralitatii finantelor publice;
e. statul avea rolul de a crea cadrul pentru votarea si respectarea legilor.

8. Functia de contro a finantelor publice:


a. are o sfera de manifestare mai restransa decat functia de repartitie;
b. are o sfera mai larga de actiune decat functia de repartitie;(CORECTA)
c. vizeaza doar constituirea si repartizarea fondurilor financiare publice;
d. este indeplinita concomitent cu fuctia de repatitie(CORECTA)
e. consta in existenta a doua faze distincte:mobilizarea resurselor,distribuirea
fondurilor fianciare.

9. Redistribuirea fondurilor financiare se poate realiza pe plan extern prin


urmatoarele modalitati:
a. plata salariilor si a altor drepturi de personal in sectorul public;
b. contractarea de imprumuturi externe;(CORECTA)
c. primirea sau acordarea de ajutoare externe catre stat;(CORECTA)
d.achitarea cotizatiilor datorate organismelor internationale de catre stat;
(CORECTA)
e. subventiile acordate agentilor economici de catre stat.

10. Finantele(relatiile financiare):


a. sunt exprimate in forma baneasca;(CORECTA)
b.apar in legatura cu satisfacerea nevoilor colective ale societatii;(CORECTA)
c. presupun o transformare a formelor valorii;
d. sunt relatiile sociale de natura economica;(CORECTA)
e.apar in legatura cu satisfacerea nevoilor individuale.

11. Contributia principala la constituirea fondurilor public o are:


a.produsul intern brut;(CORECTA)
b.avutia nationala;
c.transferurile din strainatate;
d.imprumuturile interne si externe;
e.donatiile si subventiile.
12. Distribuirea fondurilor financiare au ca beneficiar:
a.numai persoanele fizice;
b.numai persoanele juridice;
c.persoanele fizice si persoanele juridice;(CORECTA)
d. statul;
e.niciunul din raspunsurile de mai sus.

13. Dupa modalitatea in care se ralizeaza transferul de valoare,in cadrul


relatiilor financiare se disting:
a.relatii financiare clasice;(CORECTA)
b.relatii sociale;
c.relatii ce apar in procesul constituirii si repartizarii fondurilor de asigurari;
d.relatii de credit;(CORECTA)
e.relatii publice.

14. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la functia de repartitie


sunt adevarate ?
a.se manifesta in procesul repartitiei produsului intern brut;(CORECTA)
b.vizeaza modul de utilizare a resurselor fiinanciare publice;
c.consta in existenta a trei faze:mobilizare,repartizare si control;
d. are un caracter subiectiv;
e.consta in doua faze distincte :mobilizarea resurselor si repartizarea fondurilor
pe destinatii.(CORECTA)

Capitolul 3
1. Unde si cand a fost intocmit pentru prima data bugetul ca document?
a.in Franta,la inceputul sec XIII;
b.in Franta,la inceputul sec XIX;
c.in Anglia,la inceputul secolului XIII;(CORECTA)
d.in tarile romane,prin Regulamentele Organice;
e.in Germania,la mijlocul secolului XVI.

2. Care din urmatoarele trasaturi sunt specifice bugetului?


a.caracterul de previziune,el prezentandu-se ca un tablou evoluativ si comparativ
al veniturilor si cheltuielilor publice;(CORECTA)
b.caracterul orientativ,el reprezentand o aproximare a veniturilor si cheltuielilor
publice,fara a avea un caracter imperativ;
c.caracterul de autorizare,el fiind actul prin care puterea executiva este
imputernicita de puterea legislativa sa incaseze anumite venituri si sa efectueze
anumite cheltuieli publice ;(CORECTA)
d.caracterul echilibrat,prin buget asigurandu-se intotdeauna acoperirea
cheltuielilor publice din veniturile publice ordinare ;
e.caracterul sintetic,el concentrand toate veniturile si ch natiunii pe o perioada
limitata de timp.

3. Bugetul de stat apare ca un dublu sistem de fluxuri financiare,si anume?


a.fluxuri financiare de repartizare;(CORECTA)
b.fluxuri financiare de echilibrare;(CORECTA)
c.fluxuri financiare de mobilizare;
d.fluxuri financiare de mobilizare;
e.fluxuri financiare de compensare.

4. Care din afirmatiile de mai jos este corecta?


a.Bugetul de stat este un tablou evolutiv si comparativ al tuturor veniturilor si
ch
natiunii ;
b.”Bugetul economic” este un inventar al tuturor resurselor natiunii si al
destinatiei lor pe anul expirat,urmat de previziuni pe anul urmator;(CORECTA)
c.Bugetul general al statului cuprinde,pe langa prevederile cifrice aplicabile
anului
bugetar respectiv,si dispozitii cu caracter permanent,mai ales cu caracter fiscal
sau avand o incidenta fiscala.
d.”Bugetul economiei nationale”este un document care contine sate cu privire la
evolutia PIB si implicit cu privire la formarea si utilizarea resurselor bugetare;
(CORECTA)
e.”Bugetul economic”capata caracter de lege,iar prevederile sale devin
imperative.

5. Care din urmatoarele ch publice se finanteaza in totalitate din bugetele


centrale?
a.ch pentru invatamant;
b.ch pentru sanatate;
c.serviciul datoriei publice contractate de stat;(CORECTA)
d.ch pentru aparare; (CORECTA)
e.ch privind intretinerea organelor puterii si administratiei de stat.

6. Care din urmatoarele cheltuieli publice se finanteaza,de regula,din


bugetele locale?
a.ch privind intretinerea organelor procuraturii si justitiei;
b.ch privind datoria publica;
c.ch pt sanatate;
d.ch pt aparare;
e.ch pt gospodaria comuna. (CORECTA)

7. Care din urmatoarele bugete bugete repr o componenta a sistemului unitar


de bugete din Romania?
a.bugetele locale; (CORECTA)
b.bugetul asigurarilor sociale de star; (CORECTA)
c.bugetul asigurarilor de bunuri,persoane si raspundere civila;
d.bugetele de venituri si ch ale ag econ cu capital majoritar de stat;
e.bugetele fondurilor prorii ale ag economiei.

8. Care din urmatoarele impozite si taxe alimenteaza bugetul de stat al


Romaniei?
a.impozitul pe cladiri
b.accizele; (CORECTA)
c.impozitul pe spectacole;
d.taxele vamale; (CORECTA)
e.taxe asupra mijloacelor de transport.

9. Care din urmatoarele forme de protectie a cetatenilor reprezinta ch ce


se finanteaza din bugetul asig sociale de stat ?
a.ajutoarele de somaj
b.pensiile I.O.V.R ;
c.pensiile de asig sociale de stat ;(CORECTA)
d.trimiterile la tratamentele de odihna ;(CORECTA)
e.alocatiile de stat pentru copii.

10. Infaptuirea principiului universalitatii bugetului presupune respectarea a


doua reguli complementare,si anume ?
a.regula specializarii bugetare;

11. Care sunt aspectele vizate de principiul anualitatii bugetului?


a.perioada de timp in care se intocmeste si se aproba bugetul;
b.perioada de timp dintre momentul aprobarii bugetului si momentul incheierii
executiei bugetare;
c.perioada de timp pentru care se intosmeste si se aproba bugetul; (CORECTA)
d.perioada in care se incaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile inscrise
in
autorizatia data Guvernului de catre Parlament; (CORECTA)
e.perioada de timp necesara aprobarii si executiei bugetului.

12. Care sunt argumentele care pledeaza in favoarea elaborarii unor bugete
plurianuale?
a.decalajul existent intre momentul incasarii veniturilor si momentul efectuarii
cheltuielilor bugetare;
b.continuarea serviciilor publice care face ca bugetele succesive sa aiba o
anumita continuitate functionala si chiar structurala;
c.necesitatea sporirii eficientei controlului parlamentar asupra gestiunii
finantelor publice;
d.dificultatile intampinate in previzionarea veniturilor si cheltuielilor bugetare
pe
perioade mai mari de timp;
e.ponderea ridicata a cheltuielilor de investitii in totalul cheltuielilor publice
cu
caracter economic. (CORECTA)

13. In privinta perioadei de executie a bugetului,care sunt sistemele de


executie de casa a bugetului practicate in lume?
a.sistemul de gestiune; (CORECTA)
b.sistemul de trezorerie;
c.sistemul bancar;
d.sistemul de executie; (CORECTA)
e.sistemul de tezaur.

14. Ce dezavantaje prezinta « sistemul de exercitiu »privind executia de


casa a bugetului ?
a.este mai putin exact ;
b.presupune functionarea temporara a doua bugete ; (CORECTA)
c.presupune organizarea unei retele proprii de casierii si perceptori;
d.determina temporizarea efectelor controlului; (CORECTA)
e.este mai riguros.

15. Care sintre principiile bugetare era considerat de doctrina clasica ca


fiind “cheia de bolta” a finantelor publice?
a.principiul universalitatii bugetului;
b.principiul unitatii bugetare;
c.principiul anualitatii buhetului;
d.principiul echilibrului bugetar; (CORECTA)
e.principiul specializarii bugetare.

16. Metode clasice de dimensionare a indicatorilor bugetari sunt


urmatoarele:
a.metoda evaluarii indirecte;
b.metode automata(sau a penultimei); (CORECTA)
c.metoda evaluarii neforfetare;
d.metoda evaluarii forfetare;
e.metoda evaluarii directe. (CORECTA)

17. Care din urmatorii indicatori se au in vedere la fundamentarea


indicatorilor bugetari prin metoda evaluarii directe?
a.evoluatia ratei rentabilitatii;
b.evolutia ratei natalitatii;
c.deficitul bugetar;
d.evolutia produsului intern brut; (CORECTA)
e.evolutia creditului comercial.
18. Care sunt fazele fundamentale ce se parcurg in cadrul metodei
Rationalizarea Optiunilor Bugetare(R.C.B)?
a.studiul,analiza sistemelor,executia si controlul
b.precizarea obiectivelor,alegerea programelor,executia si controlul;
c.studiul,decizia,executia si controlul(CORECTA)
d.studiul,decizi,executia,reajustarea programelor;
e.recenzarea mijloacelor(resurselor),alegerea programelor,executia,controlul de
gestiune
1
9. Ce avantaje de necontestat ofera metoda Rationalizarii Optiunilor
Bugetare(RCB)?
a.alocarea resurselor pe obiective;(CORECTA)
b.creeaza iluzia unei politici stiintifice;
c.asumarea responsabilitatii pt atingerea obiectivelor;(CORECTA)
d.conduce la o centralizare a deciziei;
e.pune in discutie repartitia puterii intre sfera politica si cea administrativa.

20. Ce limite prezinta metoda Rationalizarii Optiunilor Bugetare(R.C.B)?


a.alocarea resurselor pe obiective;
b.autonomia ministerelor in gestionarea fondurilor;
c.creeaza iluzia unei politici bugetare stintifiice; (CORECTA)
d.asumarea responsabilitatii pentru atingerea obiectivelor;
e.conduce la o repartitie discutabila a puterii intre sfera politica si cea
administrativa. (CORECTA)

21. Care din urmatoarele organe este nemijlocit insarcinat cu elaborarea


proiectului bugetului de stat?
a.Guvernul(CORECTA)
b.Ministerul Finantelor(CORECTA)
c.Parlamentul
d.Comisiile parlamentare de specialitate
e.Compartimentul tehnic-legislativ al celor doua camere

22. Dezbaterea si aprobarea proiectului de buget este competenta:


a.Guvernul
b.Ministerul Finantelor
c.Parlamentul(CORECTA)
d.Comisiile parlamentare de specialitate
e.Compartimentul tehnic-legislativ al celor doua camere

23. Ce competenta in materie bugetara au Comisiile permanente de buget si


finante din cele doua camere ale parlamentului?
a.examineaza si aproba proiectul de buget,Raportul Guvernului si proiectul Legii
bugetare;
b.examineaza si avizeaza proiectului de buget,Raportul Guvernului si proiectul
Legii bugetare;
c.dezbat proiectele si propunerile de amendamente si intocmesc un Raport comun
pe care il aproba prin vot; (CORECTA)
d.formuleaza propunerea motivata pentru adoptarea,respingerea sau adoptarea
cu modificari a celor doua proiecte de lege(legea bugetara si bugetul de stat);
e.inainteaza compartimentului tehnic-legislativ al celor doua camere Raportul
comun si propunerea motivata pentru adoptarea,respingerea sau adoptarea cu
modificari a Legii bugetare si a Bugetului de stat.

24. Care sunt etapele ce trebuie parcurse pentru executia veniturilor


bugetare?
a.asezarea,lichidarea,ordonantarea si perceperea;
b.asezarea,lichidarea,emiterea titlurilor de percepere si perceperea;
(CORECTA)
c.angajarea,lichidarea,emiterea titlurilor de percepere si perceperea;
d.asezarea,ordonantarea,emiterea titlurilor de percepere si perceperea;
e.angajarea,lichidarea,ordonantarea si perceperea.

25. Care sunt etapele ce trebuie parcurse pentru executia cheltuielilor


publice?
a.angajarea,lichidarea,asezarea si plata;
b.asezarea,lichidarea,ordonantarea si plata;
c.angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata;(CORECTA)
d.asezarea,angajarea,ordonantarea si plata
e.angajarea,ordonantarea,urmarirea si plata.

26. Care din urmatoarele documente se intocmesc si se inainteaza


Parlamentului spre aprobare,cu privire la incheierea exercitiului bugetar:
a.expunerea de motive;
b.raportul privind mersul executiei bugetare intocmit de guvern;
c.proiectul de lege pt aprobarea bugetului;
d.anexe la proiectul de lege,care prezinta structura veniturilor si a ch bugetare ;
e.contul de incheiere a exercitiului bugetar.(CORECTA)

27. Obiectivele controlului politic exercitat de Parlament in legatura cu


activitatea bugetara sunt:
a.modul de respectare a autorizatiei parlamentar de catre executiv;(CORECTA)
b.stabilitatea raspunderii juridice pentru modul in care se administreaza si
gestioneaza patrimoniul public;
c.verificarea amanuntita a documentelor justificative ce au stat la baza
operatiunilor;
d.gestionarea fondurilor si eficienta utilizarii lor;
e.modul de achitare a obligatiilor fata de buget de catre toti contribuabilii.

28. Care din urmatoarele organe exercita controlul administrativ asupra


executiei bugetului ?
a.curtea de conturi
b.ministerul finantelor publice(CORECTA)
c.trezoreria finantelor publice
d.banca nationala
e.ordonatorii principali de credite

Capitolul 4
1. Cheltuielile publice:
a. reprezinta doar o parte a cheltuielilor bugetare
b. sunt numai acele cheltuieli care se acopera din bugetele locale
c. se refera la totalitatea cheltuielilor efectuate prin intermediul
institutiilor publice( CORECTA)
d. sunt acoperite exclusiv din bugetul de stat
e. se acopera fie de la buget, fie din fonduri extrabugetare sau de la
bugetele proprii ale institutiilor, pe seama veniturilor obtinute de
acestea(CORECTA)

2. Cheltuielile bugetare:
a. au o sfera mai larga decat cele publice
b. cuprind venituri proprii ale institutiilor publice
c. au aceeasi sfera cu cheltuielile publice
d. au o sfera mai restransa decat cele publice( CORECTA)
e. viseaza bugetul de venituri si cheltuieli al agentilor economici din
sfera privata

3. Operatiunea de consolidare a cheltuielilor publice se refera la:


a.insumarea tuturor cheltuielilor efectuate de administratia centrala si
locala de stat
b. stabilizarea de natura monetara
c. insumarea cheltuielilor efectuate de diferitele categorii de
administratii publice, dar cu eliminarea transferurilor de resurse facute intre
acestea, in vederea evitarii dublei inregistrari( CORECTA)
d.analiza in dinamica a marimii datoriei publice
e.efectuarea de cheltuieli in functie de cuantumul veniturilor bugetare
incasate intr-o anumita perioada determinata de timp,de obicei un an.

4. In ceea ce priveste cheltuielile publice urmatoarele afirmatii sunt


adevarate:
a. anumite cheltuieli reprezinta o avansare de produs intern brut, iar
altele un consum definitiv de produs intern brut( CORECTA)
b.evolutia cheltulelilor publice in marime absoluta nu este influentata de
modificarea puterii de cumparare a monedei nationale
c.conditiile politice,economice si sociale nu au influenta asupra volumului
cheltuielilor publice
d.factorii demografici determina o crestere a volumului cheltuielilor
publice(CORECTA)
e. in ultima perioada cheltuielile publice ale tarilor cu economie de piata
manifesta o tendinta de scadere accelerata, atat ca expresie relativa, cat si in
marime absoluta.

5. Evolutia cheltuielilor publice in marime absoluta( in preturi curente)


este influentata de:
a. marimea P.I.B
b. gradul de fiscalitate
c.presiunea fiscala.
d. modificarea puterii de cumparare a monedei nationale.( CORECTA)
e. marimea resurselor financiare de care dispun agenntii economici

6. Cresterea reala a cheltuielilor publice rezulta din compararea:


a. marimii P.I.B al diferitelor state
b.cheltuielilor statului exprimate in preturi constante( CORECTA)
c. cheltuielilor statului exprimate in preturi curente
d. puterii de cumparare a populatiei in diferite perioade(CORECTA)
e. gradului de ocupare a locurilor de munca la nivel national

7. Evolutia cheltuielilor publice:


a. manifesta,in actuala perioada, o tendinta de crestere accelerata ca
expresie relativa si de scadere moderata in marime absoluta
b. manifesta o tendinta de crestere accelerata atat ca expresie relativa,
cat si in marime absoluta(CORECTA)
c. in marime absoluta(preturi curente) este influentata de modificarea
puterii de cumparare a monedei nationale
d.in marime absoluta(preturi curente) nu este influentata de modificarea
puterii de cumparare a monedei nationale
e. inregistreaza o crestere nominala mai scazuta comparativ cu cresterea
reala a acestora

8. Totalitatea factorilor care duc la cresterea cheltuielilor publice pot fi


grupati in urmatoarele categorii:
a.demografici,economici,sociali,urbanizarea,militari,politici si istorici(CORECTA)
b. sociali,militari si istorici
c. psihologici,economici,sociali,militari,politici si istorici
d. urbanizarea,culturali,pshologici,politici si sociali
e. economici si sociali
9. Printre principiile care trebuie respectate in momentul efectuarii
cheltuielilor publice din fondurile financiare ale statului se regasesc:
a.cheltuielile publice se realizeaza in mod automat fara sa existe
necesitatea justificarii sumelor acordate anterior
b. cheltuielile publice se pot realiza din orice buget fara a se tine seama de
subordonarea institutiei publice sau a beneficiarului de alocatie bugetara.
c. sumele alocate pentru efectuarea cheltuielilor publice se caracterizeaza
prin nerambursabilitate(CORECTA)
d. orice cheltuiala publica poate fi realizata numai daca este prevazuta intrun act
normativ(CORECTA)
e.cheltuielile publice nu se pot efectua in conditiile unui control financiar
riguros.

10. Clasificarea functionala a cheltuielilor publice:


a. presupune gruparea cheltuielilor publice dupa structura administrativa a
statului
b. este utila intrucat alocatiile bugetare se stabilesc pe beneficiari,
permitand identificarea comoda a ordonatorilor de credite, a beneficiarilor si a
legaturilor lor „pe verticala”
c. are in vedere influenta pe care o exercita asupra economiei diferitele
categorii de cheltuieli publice
d. este favorabila realizarii obiectivelor de politica economica si financiara
a statului deoarece permite identificarea acelor activitati sau spatii geografice
care sunt cele mai recomandabile pt stimularea/descurajarea prin parghii de
natura fiscala si vamala, a cheltuielilor guvernamentale.(CORECTA)
e. pune in evidenta rolul statutului in diferite domenii de activiatate ale
vietii economice si sociale.(CORECTA)

11. Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt delimitate dupa


clasificatia economica:
a. cheltuielile temporare(CORECTA)
b. cheltuielile materiale
c. cheltuielile de personal
d.cheltuielile de transfer
e. cheltuielile de investitii

12. In functie de criteriul financiar cheltuielile publice se impart in:


a. cheltuieli ordinare si cheltuieli exceptionale.
b. cheltuieli reale si cheltuieli economice
c.cheltuieli fiscale si cheltuieli nefiscale
d. chetuieli cu titlu definitiv,cheltuieli cu caracter temporar si chetuieli cu
titlu virtual(CORECTA)
e. cheltuieli curente, cheltuieli de capital si cheltuieli de tranfer

13. Utilitatea clasificatiei din punct de vedere administrativ rezida din:


a. permite identificarea comoda a ordonatorilor de credite, a
beneficiarilor si a legaturilor pe verticala( CORECTA)
b. reflecta cu usurinta identificarea destinatilor cheltuielilor publice
efectuate de institutiile publice
c. permite identificarea acelor activitati sau spatii geografice care sunt
cele mai recomandabile pt stimularea/descurajarea cheltuielilor
guvernamentale prin parghii de natura fiscala si vamala
d. are in vedere influenta pe care o exercita asupra economiei diferitele
categorii de cheltuieli publice
e. evidentiaza momentul si modul in care cheltuielile publice afecteaza
resursele financiare ale statului

14. Dupa criteriul repetabilitatii, cheltuielile publice se impart in:


a. cheltuieli reale si cheltuieli economice
b. cheltuieli cu titlu definitiv, cheltuieli cu caracter termporar si cheltuieli
cu caracter virtual
c. cheltuieli ordinare si cheltuieli exceptionale( CORECTA)
d. cheltuieli curente, cheltuieli de capital si cheltuieli de transfer
e. chetuieli de personal si cheltuieli materiale

15. Incepand cu anul 1991, in Romania, pentru clasificarea cheltuielilor


publice s-a adoptat metoda:
a. N.A.T.O
b. UNESCO
c. F.M.I
d. O.N.U(CORECTA)
e. B.I.R.D.

Capitolul 5
1. Prin finantarea anumitor actiuni cu caracter social-cultural se urmareste
realizarea unor obiective,ca de exemplu:
a.restrangerea ariei de siguranta a vietii indivizilor prin diminuarea
posibilitatilor
de aparare in situatii de somaj,boli,batranete;
b.garantarea unui venit minim pentru toti membrii societatii indiferent de
marimea proprietatii de care dispun acestia; (CORECTA)
c.asigurarea pt toti membrii societatii a unor standarde de viata considerate
minime prin intermediul serviciilor publice generale; (CORECTA)
d.asigurarea accesului la credite bancare in vederea obtinerii unui standard
ridicat de viata;
e.asigurarea pentru toti membrii societatii a unor standarde de viata considerate
maximale prin intermediul serviciilor publice generale;

2. Eficienta actiunilor social-culturale:


a.se exprima prin eficienta sectorului bancar si al asigurarilor;
b.desi nu este o eficienta economica,are o deosebita importanta asupra eficientei
economice;
c.pune in valoare capacitatea de aparare a unei tari;
d.este reflectata de relatia dintre ‘efort’ exprimat prin volumul cheltuielilor
indreptate spre realizarea acestor actiuni si ‘efectul’ acestor cheltuieli
manifestat pe multiple planuri :material,social,uman,cultural;(CORECTA)
e.are in vedere numai capacitatea institutiilor bugetare din domeniul sociocultural
de a crea profit.

3. Fata de investitiile material,cheltuielile pt invatamant,componenta a


investitilor in resurse umane,prezinta urmatoarele
particularitati(caracteristici):
a.termenul de recuperare este mai lung decat al investitiei materiale;
b.sunt investitii pe termen scurt deoarece efectele apar relativ repede;
c.investitia este supla si flexibila,fiind mai putin specializata in raport cu
investitia materiala,care este destinata unei stricte specializari;(CORECTA)
d.efectele investitiei in invatamant sunt multiple si mai dificil de cuantificat
decat efectele investitiilor materiale; (CORECTA)
e.fata de investitiile materiale,in situatia investitiilor in invatamant intervine
uzura morala.

4. Din punct de vedere al continutului lor economic,cheltuielile pt invatamant


se impart in:
a.ch de capital;(CORECTA)
b.ch directe;
c.ch indirecte;
d.ch curente;(CORECTA)
e.ch de transfer.
5. Conform clasificatiei functionale a cheltuielilor publice,in categoria
cheltuielilor social-culturale nu se includ:
a.invatamantul;
b.sanatate;
c.cercetare stintiifica;(CORECTA)
d.cultura,recreere si religie;
e.asigurari si asistenta sociala.

6. Cheltuielile privind asigurarile sociale de stat vizeaza:


a.acordarea de pensii,indemnizatii si trimiteri la tratament balneoclimateric si
odihna; (CORECTA)
b.acordarea unor ajutoare banesti somerilor sau celor amenintati cu
disponibilizarea;
c.sprijinul pentru incadrarea in munca prin acordarea de facilitati firmelor care
angajeaza someri;
d.organizarea de cursuri de recalificare si reconversie profesionala;
e.organizarea de manifestari cultural-artistice pentru sprijinul pensionarilor.

7. In cadrul formelor indirecte de interventie a statului in economie putem


aminti:
a.subventii;
b.avantaje fiscale; (CORECTA)
c.garantarea de catre stat a imprumuturilor bancare ; (CORECTA)
d.avansurie rambursabile;
e.imprumuturile cu dobanda subventionala.

8. Conform clasificatiei functionale,cheltuielile cu protectia mediului fac


parte din categoria:
a.actiuni economice;
b.combustibil si energie;
c.servicii si dezvoltare;
d.cercetare si dezvoltare in domeniul economic; (CORECTA)
e.actiuni generale,economice,comerciale si de munca.
9. Subventiile se pot clasifica in:
a.subventii de import
b.subventii de functionare/exploatare ; (CORECTA)
c.subventii oentru franarea exportului ;
d.subventii pentru dobanzi ;(CORECTA)
e.subventii indirecte.

10. Ca forma directa de interventie a statului in economie,investitiile :


a.reprezinta ajutoare financiare pe care statul le acorda pentru dezvoltarea
sectorului public sau a altor sectoare,mai ales in ramuri sau zone(regiuni)
defavorizate; (CORECTA)
b.reprezinta transferuri de sume banesti din bugetul statului catre
intreprinderi(sau cetateni),cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie,dar
conditionat si cu o afectatie speciala;
c.se acorda intreprinderilor publice sau private din anumite sectoare de
activitate sau care intampina dificultati financiare temporare,de trezorerie ori
legate de restructurare;
d.reprezinta ajutoare financiare de la buget care se acorda,in anumite
circumstante,pt difuzarea de informatii,a studiilor de marketing,organizarea de
expozitii,targuri,saloane etc de prezentare sau participarii la astfel de
manifestari;
e.constituie o forma de sprijinire a unor actiuni de prospectare si prezentare in
strainatate a unor produse noi.

11. In cadrul cheltuielilor pentru servicii publice generale,sunt incluse:


a.cheltuielile privind penitenciarele,arhivele statului;
b.cheltuielile privind presedintia; (CORECTA)
c.cheltuielile privind autoritatile judecatoresti;(CORECTA)
d.cheltuielile privind politia;
e.cheltuielile privind pompierii,granicerii,jandarmeria.

12. Principala sursa de finantare a cheltuielilor pentru aparare nationala


este:
a.bugetul local al localitatii unde se afla amplasata baza militara;
b.bugetul de stat; (CORECTA)
c.venituri extrabugetare;
d.credite externe;
e.contributii ale populatiei.

Capitolul 6
1. In categoria resurselor financiare publice nu se includ:
a.resursele bugetului dee stat;
b.resursele populatiei; (CORECTA)
c.resursele bugetelor locale ;
d.resursele bugetului trezoreriei statului ;
e.resursele bugetului institutiilor publice.

2. Care sunt resursele financiare publice care detin cea mai mare pondere in
totalul resuurselor ?
a.veniturile nefiscale ;
b.imprumuturile interne ;
c.imprumuturile externe;
d.impozitele; (CORECTA)
e.resursele instit publice. (CORECTA)

3. Care dintre urmatorii factori nu influenteaza cresterea nivelului


resurselor financiare publice?
a.factorii economici;
b.factorii sociali;
c.factorii demografici;
d.factorii monetari;
e.factorii psihologici. (CORECTA)

4. Din punct de vedere al continutului economic,principalele categorii de


resurse sunt:
a.prelevari obligatorii; (CORECTA)
b.resurse de trezorerie; (CORECTA)
c.resurse curente;
d.resurse mobilizate prin intermediul imprumuturilor ; (CORECTA)
e.resurse obtinute pec alea emisiunii monetare. (CORECTA)

5. Resursele de trezorerie sunt constituite din:


a.impozite si taxe de la agentii economici ;
b.impozite si taxe de la populatie;
c.imprumuturi pe termen scurt ; (CORECTA)
d.imprumuturi pe termen lung;
e.imprumuturi pe termen mediu.

6. In categoria resurselor financiare interne nu se includ:


a.imprumuturile de stat externe; (CORECTA)
b.impozite si taxe ;
c.donatii interne ;
d.ajutoare externe; (CORECTA)
e.veniturile de la intreprinderile si proprietatile de stat.
7. In categoria resurselor curente se includ:
a.venituri fiscale; (CORECTA)
b.emisiunea de bani in hartie;
c.venituri nefiscale; (CORECTA)
d.imprumuturi interne;
e.imprumuturi externe.

8. Precizai care sunt veniturile care intra in categoria veniturilor nefiscale?


a.impozitele pe venit;
b.chiriile incasate de institutii publice; (CORECTA)
c.accizele;
d.taxa pe valoarea adaugata;
e.impozitul pe profit.

Capitolul 7
1. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la impozite sunt
adevarate?
a. au un caracter facultativ pentru toti contribuabilii
b. sunt impuse si incasate prin forta de constrangere a
statului(CORECTA)
c. sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza
pentru satisfacerea nevoilor generale(CORECTA)
d. sunt datorate in cuantum egal de catre toti contribuabilii
e. au un caracter rambursabil

2. Taxa:
a. este o prelevare impusa prin forta de contrangere a statului
b. nu necesita existenta unei contraprestatii directe si imediate din
partea statului
c. reprezinta suma de bani platita de o persoana fizica sau juridica
pentru un serviciu prestat platitorului de catre stat(CORECTA)
d. este o prelevare impusa tuturor persoanelor fizice sau juridice
realizatoare de venituri
e. are caracter obligatoriu pentru toti salariatii

3. Impozitele indeplinesc un rol care se manifesta pe urmatoarele planuri:


a.financiar
b.social
c. demografic (CORECTA)
d. econimic
e. ecologic (CORECTA)

4. Care dintre urmatorii factori sunt considerati factori externi sistemului


de impunere de care trebuie sa se tina seama in fundamentarea nivelului
fiscalitatii:
a. progresivitatea cotelor de impunere
b. modul de determinare a materiei impozabile
c. nivelul fiscalitatii in alte tari(CORECTA)
d. prioritatile stabile de catre stat in ceea ce priveste detinatia
veniturilor publice(CORECTA)
e. corectiile operate asupra cuantumului impozitului

5. Printre elementele impozitului nu se numara:


a.platitorul(CORECTA)
b. suportatorul
c. asieta
d. obiectul impunerii
e. incasatorul
6. Care dintre urmatoarele elemente sunt caracteristice impozitelor directe:
a.se asaza asupra vanzarii bunurilor si serviciilor
b. vizeaza cheltuirea veniturilor contribuabililor
c. se stabilesc nominal in sarcina anumitor persoane fizice si
juridice(CORECTA)
d. tin cont de veniturile sau averea contribuabililor(CORECTA)
e. nu tin cont de veniturile sau averea contribuabililor

7. Dupa frecventa cu care se incaseaza la bugetul statului, impozitele pot


fi:
a. impozite financiare
b. impozite pe venit
c. impozite pe avere
d. impozite permanente(CORECTA)
e. impozite incidentale(CORECTA)

8. Dupa aria de cuprindere a materiei impozabile, impozitele pot fi:


a. impozite pe cheltuieli
b. impozite u aracter de ordine
c. impozite analitice(CORECTA)
d. impozite personale
e. impozite sintetice(CORECTA)

9. Impozitele reale:
a. sunt formate din impozitele p evenit si impozitele pe avere
b. se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale
(pamantul,cladirile si fabricile etc) (CORECTA)
c. sunt considerate a fi impozite obiective(CORECTA)
d. tin cont de situatia personala a contribuabilului
e. in zilele noastre au disparut in totalitate

10. Egalitatea in fata impozitului presupune:


a.ca impunerea sa se faca in acelasi mod pt toate persoanele fizice si
juridice(CORECTA)
b.diferentierea sarrcinii fiscale de la o persoana la alta
c. ca impunerea sa se faca in acelasi mod pt toate activitatile economice
(CORECTA)
d. ca impunerea sa se faca in fuctie de situatia personala a subiectului impozabil
e. diferentierea sarcinii fiscale in functie de marimea materiei impozabile

11. Respectarea echitatii fiscale, in practica, presupune indeplinirea


cumulativa a urmatoarelor conditii:
a.impunerea sa fie partiala, sanu cuprinda toate categoriile sociale care
realizeaza venituri dintr.o anumita sursa;
b.stabilirea minimului neimpozabil(CORECTA)
c.egalizarea sarcinii fiscale
d.utilizarea unei singure cote de impunere
e. diferentierea sarcinii fiscale in functie de puterea contributiva a fiecarui
contribuabil(CORECTA)

12. Impunerea in cote proportionale:


a.nu tine seama de venitul sau averea contribuabilului
b.este o manifestare directa a principiului egalitatii in fata impozitelor
(CORECTA)
c.presupune aplicarea aceleiasi cote de impozit indiferent de marimea obiectului
impozabil(CORECTA)
d.consta in aceea ca odata cu cresterea venitului are loc si cresterea cotei
impozitului
e. presupune divizarea materiei impozabile in maimulte parti

13. Care dintre cotele de impunere utilizate in prezent raspunde cel mai
bine principiului echitatii fiscale:
a.cotele proportionale
b. cotele progresive simple
c.cotele progresive compuse(CORECTA)
d.cotele regresive
e.cotele fixe

14. Pt ca un impozit sa aiba un randament fiscal ridicat trebuie sa


indeplineasca urmatoarele conditii:
a.sa nu fie influentat, intr.un sens sau altul, de mutatile de ordin conjunctural
ale
ciclului economic
b.sa aiba un caracter universal(CORECTA)
c.sa nu existe posibilitati,legale sau nelegale,de sustragere de la impunere a unei
parti din materie impozabila(CORECTA)
d.sa poata fi adaptat in permanenta necesitatii de venituri ale statului
e.randamnetul sau nu trebuie sa creasca concomitent cu cresterea volumului
productiei

15. Metodele de evaluare a materiei impozabile se impart in:


a.metoda evaluarii directe si metoda evaluarii forfetare
b.evaluarea pe baza semnelor exterioare si evaluarea forfetara
c.evaluarea pe baza declaratiei unei terte persoane si evaluarea pe baza
declaratiei contribuabilului
d.metoda evaluarii bazate pe prezumtie si metoda evaluarii bazate pe
probe(CORECTA)
e.metoda evaluarii indirecte si metoda evaluarii bazate pe prezumtie

16. Evaluarea pe baza semnelor exterioare:


a.se realizeaza pe baza declaratiei unei terte persoane
b.este o metoda directa de evaluare a materiei impozabile
c.este specifica impozitelor de tip real(CORECTA)
d. permite stabilirea doar cu aproximatie a valorii obiectului
impozabil(CORECTA)
e.elimina total posibilitatea sustragerii de la impunere a unei parti din materie
impozabila

17. Care din urmatoarele criterii nu contituie criterii de impunere utilizate


in practica fiscala internationala:
a.criteriul originii veniturilor
b. criteriul scutirii progresive(CORECTA)
c. criteriul creditarii obisnuite(CORECTA)
d.crietriul domiciliului
e.criteriul nationalitatii

18. Conform criteriului originii veniturilor,impunerea se efectueaza de catre


autoritatea fiscala:
a.din tara careia ii apartine rezidentul
b.din tara pe al carei teritoriu s.a realizat venituri(CORECTA)
c.din tara de origine a persoanei realizatoare de venituri
d.stabilita prin intelegere cu realizatorul de venituri
e.dintr.o terta tara

19. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la dubla impunere juridica


internationala este adevarata:
a.reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pt aceeasi
perioada de timp,de catre doua sau mai multe autoritati fiscale din tari
diferite(CORECTA)
b.reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pt aceeasi
perioada de timp, de catre aceeasi autoritate fiscala
c.reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pt perioade de
timp diferite,de catre doua sau mai multe autoritati fiscale din tari diferite
d.exprima gradul de fiscalitate dintr.o anumita tara
e.este consecinta fenomenului de internationalizare a activitatilor economice

20. Procedeul scutirii totale, ca metoda de evitare a dublei impuneri


internationale consta in faptul ca:
a.din venitul total obtinut(in cele doua state) se deduce impozitul aferent
venitului obtinut in strainatate,dupa care se impoziteaza cu cote progresive
compune(transee)
b.din impozitul total datorat in tara de resedinta se deduce impozitul platit in
strainatate
c.venitul obtinut in strainatate se adauga in venitul obtinut in tara de resedinta
pt a se stabili cota progresiva a impozitului
d.venitul realizat in strainatate de rezidentul unei tari, care a fost impus in
acea
tara, se deduce in intregime din venitul total impozabil in tara de
resedinta(CORECTA)
e.se datoreaza impozit numai pt venitul obtinut in tara de resedinta.

21. Din bugetele locale se finanţează următoarele categorii de cheltuieli :


a) cheltuieli pentru asigurarea ordinii publice;
b) cheltuieli pentru acţiuni şi obiective economice de importanţă strategică;
c) cheltuieli pentru apărarea ţării;
d) cheltuieli pentru întreţinerea autorităţilor locale executive; (CORECTA)
e) cheltuieli pentru acţiuni economice de importanţă locală. (CORECTA)

22. În categoria veniturilor proprii ale colectivităţilor se cuprind:


a) taxele vamale;
b) impozitul pe venitul microîntrepinderilor;
c) impozitul pe profit;
d) impozitele locale; (CORECTA)
e) taxa pe valoarea adăugată.

23. Bugetul economiei naţionale:


a) reflectă toate resursele societăţii şi destinaţia lor; (CORECTA)
b) exprimă relaţii economice în formă bănească care iau naştere în procesul
repartiţiei produsului intern brut în legătură cu îndeplinirea funcţiilor şi
sarcinilor
statului;
c) constituie un instrument cu ajutorul căruia guvernul se informează asupra
situaţiei economico-financiare a ţării;
d) este un act prin care se prevăd şi se aprobă prin lege veniturile şi
cheltuielile
anuale ale statului;
e) are putere de lege.

24.Din punct de vedere juridic, bugetul de stat:


a. este actul în care se înscriu veniturile şi cheltuielile probabile a se realiza
într-o
anumită perioadă de timp;
b. este actul prin care se prevăd şi se aprobă prin lege veniturile şi cheltuielile
anuale
ale statului; (CORECTA)
c. exprimă relaţii economice în formă bănească care iau naştere în procesul
repartiţiei
produsului intern brut;
d. conţine venituri şi cheltuieli care au un caracter obligatoriu; (CORECTA)
e. reflectă toate resursele societăţii şi destinaţia lor.