Sunteți pe pagina 1din 48

The "Draw-a-person" catalogue for

in terpretati ve anal ysis.r

_" .

. "

.~ " .,,! .

WtLUAM H. URBAN - The "Draw-a-pr:Hson·· cata,loguetor tnterpretanve analysis, ed. ~:I 1967. Westem Psycho:logicaJ Services. Beverly Hillis - Ca~~tomia., 80x:775

ell prins:

I ntrod ucars Cad 1'lI~ lsto ric

Ad min lst fa rea ,probeJ II nterp retarea pmbei R a po rt uiti na.l' Precau ~ii neC€S8,r€ Catalogu~ DAP

An exa - problems

- rapm1td inte.rp rstativ

........... _--_ ..... _._ ~-

Aces! ca.ta.~og este dlesemnata. Ii un alutor clinlc pentru lnterpretarea TEHNIICU PRO~ECTNE DESiE:NUl OMULU'I (D.AP). Ca arare. lufln~leaza CUll iCianlJlluli , prncUc~anlLlluiei student'UIl!.J~ cateqcril de clasilicare variate sl ipoteze~e ime,~pmtativ,e sug'emte, dezvoUa.te de speciailsrl Tn DAP. Este 0 comp~ialie a unor ma!tHrial,e importants, organizata pentru uzui irn ad iat$~ practictn~nte rpretarea pmbei CAP.

o mare parte drraeest ca.ta.~o'gd eriva din IUGrarne II uf 8end e r, Buck, Goodenf),ugh~ Ha;mmer~ Jol:!es~ ,Miacl'1o'\f,er$i ~J,e alter speciallsf lin domenfull dssenelor pm~ective .. Aran]amentu~ alfabeUc: a tost suqsrst de lucrarea iui Jolles "Un catal'og pennu int.erpreta:rea calitat[va. a probei HTP«" Catalog u 1 lui J o,i'I as sl jucrarea ~u~ MadlllOv€u "ProIectia personaUtali~ in desenu I. f.~g uril l.ImaJle!~ asig ur,8. cea mal mare parte a Gon~i rnnu lu~ catatoquiul,

Sele·Cjia, e~abora.rea! organizarea $i p rezentarea tutu ro r

m aterta ~e~or !irne do-air de respons ab ~matea aurt.muiui.

ObservaJiU,a penlnenta au putet tntotdeauna sa detectsze conotatH 6' m ojionale in ~ucn:'iri ,de arta. Nu este Soli up~[nLZatof faptul: ca dUer~1~ clinleie n [ au fest interesaiifn cfasifica.reasf valldarsa uno.rtrasaturJ (aspecte) intuitive

.. a~ e pe rscn afitaifi ali.~s.ti·~QL. Inca din 1885 Ebe neze r Cocke 0 bssrva ca desenela cop~Hor re~e';a -'Ga~~~t~,ristici .aie .acestora de personalltate, intre 1 900 ~i 19'1 5, :2 pm iecte de, cereerarentern a~ionaUi au test i n itiate pentru a ~ nvesUg a d ssen ele copmolr. Ei au snans ma~efla! de la proteso ri ~ 11 clini Gis llIi: dir1 mal ,muJte~art iD.iin nef,ericire,acest:e .2 st:udii n-autost comptetata (ie~r unele d~scop,erkl~ prelimJnare autost communicate.

In anil '.:2:0 Florence L G.ood'enough a sorts "MasurareaintBlrg:emei: prin des.enej~. Eaa a.rat:at cum desenele o'g~indeau dezvoltarea hl~electtH3la a cop.~iu~u~;. -$1 a crest 0 siCa~a p'erJit~u aprecierea prin scar a desanelcr pennu atlarea v8!.r8t,e i meflt.a.~e ,. Goodsflo ugh a prey 8:zut 0 d ezvoltare a! ILIU lz are pe

mal departc a. desenelor pentru sludiul persol:laliUl!ij; 111Slgh1-LJI el s-a dovedit toarte series.

Lucrarhe lui Bender" Buck, Hammer, JoUes, levy, Ma;ct10ver ~i a~lii au I'argit cunoasteraa dasenelor prolective. Mare parte dln rrnmca lor este prezsntata 1r1 forma. concisasl redusa la ipo1:eze int'9fpretaHve in acest catalog .. Asemenea rnaterlals pot: Ii utilizate de aceia cu 0 cunoasterede fond a tecrulor dinarnice a~e personalHatH pentru a sapa in talnitele i nt e rj oa [B al e su b iectu I u i, adlca a d escaper] i mpu tsuril e n egat'E . lnacceptabus, repnmate.

Adrnlnistrarea probai DAP este extrem de simple. Tot ceea ce sa cere ests un teanc de coli de hartle alba 21.59 em pe :27..72 em si un creion blne ascutlt naqru, _ de__.pJumr>_!1r. 2. Acestsa sunt asezate la lndernana subiectu~ui asttel Fncat el peats aiege 0 toale de hartie, 0 poate aseza ~i ~Uiza dupa cum doresta

~ se sp u n e: "Va ro 9 taoeli de-send un€ i pe rsoan e .. "

N LJ sste nevoie de aile indicatll din moment ce scooul este sa lurnizarn subiectuiui 0 sitLm1ie ,cat se poats de nesmrcturata. Intrebarllo r puse de' sublect Iii 5e va raspunde: "Aceasta depinde de tine: pojl face cum vrei'',

DAP e ste baza t pe pres II pu n area ca un ind ivi cl va f torta t sa. structu reze aceasta shu ali,e relati v nestruenirata r n conco ref anla. C ILl dinamica [)aLa,~ajUpica$i unica a personalna!~i sale .i,elevafld date esentiala despre el Insusi prln anordarea de catm e.~ a salF'Cinii de a face desenul unei persoarrs. Sa presupuns ca in desenul unei psrsoane '11m fi prezente, lntr-o anurntta rnasura, atat ima.ginea sa despre sinele r,ea~ cat ~f cea despre slnela ideal. EI va putea, desigur, sa. prezlnte Q parsoana semnHicativa pentru sf: parinta, n;uja!. sot! protesor, etc.

i U1 timpul exarrmaru, examinatorul observe Indsaproape

camp 0 rta m entull Bulbi ecto lui ,i'nreg lst ran d ve rbal:izarHe sp oman e in ca rficica de protocol. T ntregul cornportament complex clezvaJu~tlnUmpul situallei de testare are nevoie sa fie cercetat, svaluat ~1 intsupretat Consnentlzarea totaHta!ii perscmaHtapi Tn interiomJ cadnnui detsstare al probel DAP este de o impo rtanla capitala in lnterpretarsa rezultatslor ta tesnil D.AP.

Tn timpu~ testani DAP subisctul poate fi prea ocupat de calitatile .. anistice aledesenelor lul. Subiectul poate f astgurat ca IlU este verba d,e un test de abil[ta~i artlstlce sf ca aceste abiUtilHi artistlce nu sunt Illata in

!! Ii"' ...

conslds ratie atunci csnd tesnil ests corectat ~i interpretat. Se pare ca ce,l

mal bine este sa nu se explice subrectului curios ca dessnele DAP sunt

tolositoara in in!e~egerea Qandlirii .:?i afectivit&tii subiectului. ;

Este esential sa se fmparta$easca sublectulul ~mportan~a probe,j DAP, caracterul sau confidentlal s~ looul sau de procedure de rutina. Astlel,

• -. I _ _ -!I. - - .

subiectli pot H excesiv de rszistenf la.test,.;jjeJJesernand figLlri schernatlce

sau stihzata s-au refuzand ln ir1tJeg~me tsstarea.

Cang. primaUgura este des,enata;~_examinatoml il roaga. pe subiect, sa deS8rleze"' bi Ugur.a de sex opus. IEx:amlnato~[_J~ va avea grija sa evils toloslrea terrnenului "barbat" sau u temeie''', permi~andu·i subiactului sa

delineasca primangu nit ca baroat sau ferneie .. Ocazional, un subiec: poate preti n de ca p r,i rna I:u ifi'g ura fl,1LJl a rs sex". Se pea fa perm ~te su b ~ectu~ u i sa desenezs al:~a ii'gUifa :1?~ sa Clontinu:ie ell un desenal s,exu~Uli! opus sau poate consldera plrimaUgma ea. mnd de mice sex doreste at

Daca, desenele $ubiectullui surHnguri $temotip~zat.e, deexernplu ng u ri sch emaflce I(be~e., linii) j caricatumi sat! desens sWizatee f ructuoasa repstarea teslulul Dana la dsserrarea 'ILIne:~ figuri complete. lOupa completaraa probsi P.AP" ex;amina.toru'l multume~te subiectululf pentru co ope rare .'?i march eaza desen ul pentru i ndicarea nerneiu i s u biectu lui. varstei, sexulul, datei te'Stari~r.;i o:rd~nfi desenelor,

Exista, varietat~ ~nteresame de DAP. De exernplu, e uneori folosnor sa ffi·e fobsile 2toi de hal1i,eClJ[nd~go fntm el~eastfel incat sa tie fa:clJta 0 GOp'f€! a desen u I ufmiginal.. C opia ,r,el,eva clar stersa turi le $~ ope rmite sxarrmatorutui sa. TntJebe subiieclul claca ar vrea sa f·aca mocmkari in dssenul orug.rnaJ: schimbarille pot n comparate cueopla desenehx orijginale. ABe rnenea sc h im b~lri indica zone de preocuoare :?,i/sau dliUcu Mli. .1' n d ivizi t

---"TIoftn·a;lli" tfnd sa taca schimbari care imbunatatssc desenels ara.tand mar rnult ech r~ ibm 91 control: persosnele artdcase til:1;o' saffaca m od ificillr~care" . rel'eva ecrnrol slab, f~gidUate~ fragiJitate si constranaere,

S ub'ie'c!i i rigiz'~ ~ i evazivl] t~nd de oblcei sa evIrte sa se relsve ps s ina 9ii incearca sa deva!ornzeze: situa~iia de testate, d,Elsenand flgmi schematic€sau reprezenta ri umane mrnlma!e. Aosstor sub iecti €I lnd icat sa H se ceara sa des,enaz€! ofi'gura completa. Acest lueru este oarecum ec:hival sru CLII "tsstars a I im~~e~ (I,r'· Wn adm inistrama probel Ro rschaoh.

Un obiecUv al t€lstarii DAP este stiillilulan3.a sublectllor la produeerea mal multor mat,eriaJe asnel incatevaziv:i:tatea sa nu poata accperl teats doefec:tele .. Subiectri stint "'imp~n~.i'" user sa SEl hotar,easca. daca contrnua sa fie r~gllzi, i"1il garda., constra.n~i sau sum capabiii sam~] expuna resursele,

E in dic~t sa S,9 cear.a subiiec~i lo r sa oeseneze ca pete sau busturl deta~~ate ?r~ cazul Tn cars Hi au dssenat fliguri carora Ie llpseste deta~ii~e capuiui (fe~eiL Zona, capului ests cell mal relevant .~ndiGatm al cQncepliei despre s.rne~i al a.b~Htallii de a sa descorca in medlul social in tsorla DAP-u~ui capul este locul sensului sine-lui.

A.lte vartame ale DA P irncJud:

1. Draw - A- Pe rs 0 n - I,n - The - Rei Ii (deseneaza - 0 -persoa na ~ in- ploale)

2. D fa W - An- Anima~ (deseneaza - un - an ~mal)

3. Draw - A ~ Member - Of - A - Minority- Group (deseneaza - un rnsrnbru - al - untJf- Qlmp /' mrinorftar)

T otusi, acests v:ariati~ conaurna ttmp sl adauga pu~~n la 5ta.ndardu~

DAP.

,~n te rpretarsa D.AP apare unora Cal. dezam agito r de sf m pia si SUI perf cfa~a, afto ra Ie pare a fi 0 s a.rcina dH 0 extrern a d ~fictJ ~la te$i ~noompn~hensib[iia"

Un pas irnitial tn ~nte.rpretar€a DAP est€! de a desorie pur ~Ii simplu ~~ 9 ILJrHe de senate. S unt t~ nera sau ba trane? AcUve ssu inactive? Fl,e xibUe

seu r~Qide? Formato sau obi1nui[e? Ml.mGuloas(i! sau slabe $i atrofiate? A'g msive ~i dom illliarille; sau pa;s,i:ve? M ulte asemenea p robl@m€l pot tli ridica~e 9~ pot suqera d'Merlite irpotez,e interpre'taUve p~[lvind subleotul cars a dssen at aserne ri sa fig uri. Se presu pu ne ael eEl De roepereatmag i nti i corporals pri~ ds£ene' impHca prorec1.ia unor traJri personate cars ~noone:tielntgh.ideaza. sub~ectui ina 59 dsscurca fril examlnarsa DAP.

U n~i ,exammna~Qwi ~e cer ch~arsub~eCi1ii,lor sa descrie fig urU e pe ca re ~ e -au desenat,rolos ind f·raze ctlm ar ii:

!'A~i putea sa~mi spunetl c1e cs fe~ de perS08n€ va amlnteste acest rj,esH3:fI? ~!

"Ce fel de psrsoana e ell (sau ea)1"

"F aceli 0 m iea povestire ci esprs acaasta persoana"

Su biec!iii rna i 1i19,hjj vo r releva adesea date~mpof1.aJ;rte GaJEl~~' p rivesc pe el i'll1sl!l~i in~impul unei asamenea procedurl, sporilldu-se prin aceasta vall'id,ifat,ea. cHnica a DAP..

D€!~rprOc,edeeh~de· rnai sus nusunt tehnlel DAP stanoardlzate de tnterpretare, ,ele asigufa puncta de plecare foiositoar€! din cars: exam i natorul poa te deriva ipoteZi€! ma ~ sem n ificative. Pe i.anga aceas~,a. € r permit examinatom!ui sa compare descrierile sals cu cafe al~e colegi~or sali cu care lucreaza imp r,etllna ~i eu ce~e ale sub iectu~ uI de asemsn ea.

Urmarld acesteif~e i nt~~ale a descrie r~i j exarninatorul ar tre bu i sa

cerceteze 4 zone majora ale deseflelor DAP:.

1 • Ca,PlI~ - .

2. MaJni:l!e~bratere., ume,r~i~i pteptuil: 3~ TorSul (Hunchi[J!~)

4. PI[CioCl!rei e~,i laloele piela arelor

Scopul estea~ci de a ldentlfiea zoneJe de c-onflict, €xagerarH, omis~une -~~ dlstorsiune, Care paiji ale corpulul SUflit. scoass in ev~den~a in mod special prin hasorare, rnarire sau negarea rea.b:ata prin omlslune? Unde' a Hh::u[ subiectu! sterssturi? Ce llnll sunt accentuate? Ce i~nii sunt slabe? U~de dlspars cormolul motor? Unde Bunt J'inH vail:lr~te sau Tntrerupte? Odata. ce aceste ZOIlS de tratare neobi~nuita au fDS~ giasite, poi fi puss pe lista. iporezele interpretative .. Aceste imegistrari vor tiexarrmate L!~terim c§h.Jtandu-seinoonsecven~)eJe $i va putsa fi uW[lZala pentru anaHze ulterlcara ..

Sa vor ~ua ·~Ul considsrare Ce~E 4 zone rnaiore merilt~o]late mal sus: ,Mai intaj sste caipuJ.. Este sediuf ooncep~iei despre sine sau ai Ev~ui. S8' mJationeaza petcepUv cu ~umea e>;1erioara. Ochil ~.~ urechHs pnrnssc strmu~ll sau dale extrapersonale. Crei,9rul orgiarii1zeaza ei interprete.aza. acests da:~ef;l.ias~gr:Jra :integrarea sl c·onrtrolul rntei'9ctual as U pra s lstem e.~o F de raspuns. Giu ra serveste pentru lneorpora rea un or lucrurl (ad~Gadepem::i90!a or,aiEi) ~i ca. (I i'8$rre a a~gres~vr:talii'j prletenlei sl a unor emot~L In zonacapulul sa manif,es.taaspiralii ~,[ frusta.~ii inte~ec1uale. Aiei este_d ease rneoea acce ptata, respinsa sa u~g.norataci ragoste a. Asth3 i, d-e asemenea, este aoceptata sau resprns.a .. ~umea a.litornrn~e umane sau se la 0 aU.a'.a1~tudirile fn report cu ea AspiraU~ de stra.~u:ctre pot U reieva.te in catallerea ~aciaia .. iDispret,. [lira sau agresivJltate pmfulld'a pot n V6Zuf,s'[n och~ lntunecosl, sfredeHtori .. Hipersensibi~itate sau chlieu suspk:~une pot toi vazute fntr-o detail'iere ir;JeOb~~Hlu.l:ta a urechH. Capul poate sa~~ fumlzezs

r-

exarnlnatorunn fnte~e9€rea cea msi valida asupra interaq~FJflii subiectuh...Jii CU' ailH ca ~i a conoeptlei dsspre sme,

o a do ua unite te Elsie a.~catuita. din ma~in~, brate, u me ri $1 p ~ept E Ie se cornbma pHrltn.J a forma 0 lH1itatefulilc~iolilalla cBpabilia sa execute oomenziieCOIiUcalle sau impu~surBe corporals. Pot~:~ observate marimea, forma.~ putereauradul de extindere sprs exterior" gradul de agresiivitat€:$i SIS m n ei e confl[ctu ala In Ii nterlo rUtI aosstel unUaU ·fu ncpona le, Des eneaza su blectul tig uri,1 e cautan d aj utor? C auta €~I 8a. se rnantteste a.g resiv? Se lau er la tra r1 ta. GU fu mea? Smui'9 ei orice po~ de la aUi~? Se fBtrag e i fata. de ce i~ ai~l[ $~ faja de II u m e pe rnru a ss i nte no rza? Sum f:!l capablll di n pu n ct de vedere f:izfc sau sum slabi ~,[ iriladecvalf? Cum este putereafizlca a figmi~O!F fa~a de puterea Hzk:a a subiectului? Acastea sunt dear cateva intrebarl la care trebuie sa se raspunda.

In a~ trellea rand este torsul .sau tmnc_hfuL. Torsul ~ndica lrasalmi de putere simi!lara celei a bratetor. umerilor sl pieptulul, Ajc~. rmbracamintea acopera corpul $11 e lrnportanta strnbolic ca tatada S3U '~frolltispic:iu-'·I partea' ps care sublsctut 0 prezint13. lumtl, .A~c~ ests vazuta sublliflrerea liniei. _ medians (mIdline) 121 psrsosnele dependent€' sau I:a Gels preocuoats oe d ~nc u Ita ~i scm ance, Imp uls u r[i e fizice ale corpu lui pot If desch lse s i accentuate, eel in cazul nududor sau figunJor in costum de bals, sau Irnbracats rug~d, formal, ca in fmbra.camintea de Ia Macl~son - Avenue - Brooks Bwthers.. lndlcatori ai corlstr.angerj~: ~i control;uiui sum cravatste, cordoanele, b.i.juteriU,e care callta sa tare (sa reileze) lmpulsurlle asoclate fill

modi simboiic cu torsul. .

in alii patrulea ra.nd sunt plcloarele ~i ~abelEl' plcloarelor, AIcl sunt i nd leate auto nomla, auto. - mlsearea, auto. - di reqi a. i;lt ech ili b rut C~neva cam d ssen 88!Z.a. piolo are lun'g i arata tendf ora de autono mJ e. _ 0 ·~igunl ecll~ I iib rata sau care se Gla.t~ na arata stab~Utate, rsspecfiv i nstabi IHate emolionala. $tabiliitat,sa sa u i nstab iNtcA[;e<9. pot 1i rs levate p nn sl rnetrie sau asl m,rat fie .. La Ugu ri Ie ba roa test~, p~cioa rete smt lndica.toru I rnascu I ~nita1i~ s au alduolilor fn ca.ea ce priveste mascullnitatea; ta figmne femhfne pi:cioarele in ci'ica p reocuparlsexu ale.

lnteraeaunsa cslor 4 zone corporaie ests Esemiala. Discrepa.ntede de irilter~retaJe intra diferit:e zone corporaletJ€lbuie sa fie rezolvate, Tn acest mornsm, exarninatorul la ln conslderare mediul suolectului, strucnira I:u~ ~amiiia!a. nernulturntrlls prindpaJe, descrlersa desenslor ~l comentarHie scontans. A.]uta punerea fata ~n rata. a reac1iiimUpi:ce ale sublectului la

. _ problernals sl frustranil,e saie ell ~potezelleSierectate din viguriie desenats de el. lntricarea ;ir1lterpr,etariIGr (jev~ne,ev~denta pe masma. ce 59 observe detal:iile, tratarea deta.~iUo.r .$~ a, semnHicaliHor ordcnate in cataioq. lnteqrarea cu 'gnJa a. lpotszslor intr,;un tab'l'o!IJ totalal persorilaHta~iii este absolut nacesara. S,[rlitezaesle cea maf di].tcila faza a exam~rulrU ~~ lnterpretarll .

. Ra.pmlu,ll·fijnai a~ descoperdlor DAP ~nclud'e urmatoarele: ,.

1. Oescriarea sUua .. ~h~i de testaresl a r,eac1·~ifor sublectulul la testare ..

. 2. 0 escrls rea sumara a aUtud:i In i:rsu blectu ~Uii fata de DAP,

A test ternator, cornlc, vOfbare~. auto-revelator? Llnisut, metod~c, ~mpulsiv ? A cautat el sa He astgura~, a cerut ,e! alte indrumari? A fast el preocupat de sine, autodepreclator, r~g~d, dispre1uitor? A. lncercat sa ~aca placere exarnlnatorului? A fast el lscoditor? Ca[ de mul:t a durat pmba?A 1ntrebat despre tsnp, despre tipu:1 d'e cessn lacare se ~teapta exarninatorut?

3. I mp res ~ag ene ra~a ofe rita. de fi,guri~ e d esenate +

4. T rata re a d~ fe ren~iaia a ti gu rilor m ascu Hne slta mrn~ne .e

SexLlI desenat inta]? Sexul ma~ atra.ga.tm (atJactiv),? Sexul mai apropiat de varsta subiectulul? Sexul mai~ capabil? Se,xui mal 8.cNv? Sexul cu 0 dispozitle maf buna.? Difere:r!'la in prcfilurl, marime sau plasare, Sexul GU care se identUlca subjec.tuL Sexu~ cu care subiectul cheltuie$te rnai mull limp sau pe care i:1 detaliaza rnai mull sl mal Dine. Se.xul eu eei mal multi lndicatori de conflict.

5. DisGutarea. ,ipotezelor interpretative g!8site in catalog.

6. Hezumat,

D lsc rs p al1~ei e intre ipo~eze:l'e i rJIlterp:refativ'8, a p recie ri Ie cHn ice.; istorla trecurta, cornportamentele prezente ale subisctului sunt rezolvate pe Cal posibll in tabloul 'nna~ 'a~ ~p·ersoflaintalii int:egrate:care sa realizeaza .

. ~ r '" r

CAte~ cuv~ nt's dfr_J)C€ cru1.U~

.~ ·4 .~,;' :7;..-.. 'Ii _" ~

"

N ici 0 ,inte rpreta re privi nd com po rtamemul urn an lfl U Ire b u i e' facuM 'fara aprecierea sl um~zarea 9lobala. a datelor despre m€d~ul blo ~ social al sub [ectul uj.. I nts rpreta rile care const raste aza eLI i rnp res ~i!e eli n ice t fa b LJ ~e vsrlficats si tlnute cugd]a in rezerva pana sunt sau IlU sun! verifiicate (dovedite) d.e evideilta. (mar!uriii~ dovszi) sau de, cornportarnents prezente sau vi itoare - s au di III, test:ari ulta rioars + De~~: DAP fu m~zeaza. 0 pat ru ndere conslderablla in snuctura personam.a!it si in zonel€! ce lntereseazanzleul, nu poats p rez ice cu .acuratete v~itorul din moment ce n L:I pot fii p rei u c ra te s i controlata toate circurnstantele care i'mpiica sunlectul. Dace:. un clinician are dovezi rezcnablte iurnizate de evenirnente ell poate "qhic!" intei~gent acte si intampLari viUoare. Asernenea '[gh.iclr~" pot tottJs·j sa aJtHeze comportarnemul unui clinician asttel indU va fi 0 probabilitats crescuta sau scazuta ca un subiect sa se rnanlteste contorm expectatWor clinlcianului. Aceasta situafle ssts simi~ara cu CEa a. 'baiatulu] carula ~ se spune ca e

__ J E:.i at ":8U" _ -~.iungarld sa creada acast lucru. ei va. opera pe baza acests: r~redir1te cu rezuhata dezasnuoase.

Pe baza studiitor Eli; cercetarilor OAP, nu este recornandabu ca

- .

ac e s ta sa t,[ e u nliza t pentru a cate go risi ~nd ivuz ii s au pe n tru a prez lc e

diHCljlta~~ viltoara caca date~e elmice .$i istorice (anamnestice) nu dau 0. baza putemica descoperlrilor DAP. Chlar eels mal bizare de·s8n8 nu indica dedH situatn prezente, Desenale pot fi aproaps lipsite de rnecanlsrnete utilizate zilnic de LUll subiect pentru a funcuona ca un membru productiv, acceptabu din punct de vsdere social: de rnernbru a~ famiHei seu comunltatll. Exprestl bizarssl radrcat d~ferite ale garldurilor ~i Harril'or pot H descoperite dar controalele asupra inabmM.tilm aparente pot fi Tntelese doar prin cunoasterea activitalnor zilnlce ~i a lstoriei trecUite a adaptarH acestul

sublect. .

ClinicreniL cafe descopera 0 pslhopatolccie ;J ~mftmtj ar ! rebui sj -SI arnlnteasca ca descoperlrlle S·j ccrtcluziile, oncat de clare ar apara, ere nu sunt adesea aeceptaojle pentru pacieml ~~. in consecin!a au unetect limitat. For;!and lrntuilii sau infonnaFi lnacoeptabU'e asupra paelentulul, chiar lmr-un mod' prietenossl cu cete rna! bune lnternil, cei care se straduiesc sa p astrez e as e m en sa j n tu ttH $.i m aled ale asc ILIns e, i nsea m na a ca u ta dezastrul atat pentru pacient cat: ~i pantru crin~cj·arl .. 0 caiitate impol1.arHai a rnuncf c~~nice .efeeUve este capacitatsa de a asculta, d€' a aduna date in mod oblectiv $oi de a. suspenda aprecisrea. Cand interpretarile sum. necesare, prezentarea lor trebuie sa fie dr:scr,eta, respectuoasa ~i since ra. rna ~ d egra ba dec:aJ. S pectacula f2L

Clinicienii $UU ca toti indiv~.zii au problema pslhopatotcqrce rma: rnuu sau mai putin]: tOlu$i acestla functicneaza deoarsce 'au de asernenea ei B m e II te care j e contrabaanseera, co mportamente com p ensa to ri i . mecanisme iciosincratice de aoaptare. Astllel, este lrnportanta luaraa III cOrlslderatre puterea $i modurlla de edaptare adQP1~~e nantru a face fata slab i clu nil 0 r, care menlin au to n orni a funct[o 11 al a. 15[5 pretu I 1ata de slabiclunile c:elorlalU indica deseori s~abiciunea cetui care dispretuieste

CA Tl-,LQGULJ NTEREB~~Ct\ l]~

ANORMAUTATEA esteindrcata de (V'9z,r !?i ,I'ND'CATORI DE ALARMA): -m. Bizarerll ale flzionomiei (si,h.H3tel, - Hgurii)

2,. incongruenla. exceslva ln natarea partilor tetel

3. Tratare S l.J pers ~m bol ica a tiz io nom~ ei

4. Tratare rea. (proasta - smy) a fiztonomiiei

5. Or9aneie interne vazute prin corp

6. Tensluna exceslva, nasuri, linii apasate

7. Co nruz~ a p rofillui ui c:u ve-de Ilea in rrea 9 a. a ca p u lu i (M acho ve r)

ACTI, UNE vszi $i MI$CAHE

1., Elg_u.ffi, ~luela) i[] rolscare: ternei exhibitionisle, cam pozeaza dssenate adessa oe adolescemicu asplrajll de stralucire

2. SiJ.ueta acfuG3.; bai etL.Q!:~ _ - Slliol €'sce rill

· .,. ind ivizi hip e ractivl _

... desenata ocazional de fnd[vizi iinhstin cu dorrnla puternlca de putere

3. lli\leJ scaaut de ac.t~w,ate_;, neurotic! rigid constrans i · -. lnd ivizi d epri maH

• .. DS [twtrc i neacun

... obszi

4. Misccare b1ill:;_aia: sch izofren i

... psrsoanetoarte anxioase care, traiesc cu irnpulsuri blocate in sxpresle sau ill aetivitatea sexuala,

5. GamctesisJ[ci Qmpor1il.e dg,ide: persoane cu art rita care simt ca.

i rn pu Is u ri le tiz lee su nt bloca ta tizio ~og ie .... ca taton ici

· '. pa ranolzl

· ,. nevrotlci constransl care sunt obssslv - corrtpuisivi

5. Si!uffie GU picj'oor~ w[le lnfipie: in ,i2~Dlanl iesind 10 lnlE..mpin.area UJ.8,dJ UI,Ll i: com po rta re normala c u lume a in man ie ra s ta b i i a. rs ai ist a

7. Tratarsa diierenliala a actJunu: tlatelii dessneaza SltLlete mal active d·ecat fete,lsi, care sunt ma~ preocupate c:u frrfa·t~sarea. De ra bafell se 3.SLsapta sa fte outernici, pHni de succss .. activl in sporturi si ataceri: de ~6.

; ::'.':"~ . ..,;: ".;:. ';;:'I;:;~C- r,-::S ;: . ..;: ~·I'::' iinistite "fer"" ~ I ,;:; ~,,,"'.(::o soc ~,P m~i "'i';;;'rr""ij":::=; d~,~,.i:,i :,,"':'

- -"-" .... !i.:; ...... ..,_,;II,~ ..... ~.,_,; ,,_.;, .... G : ,.... i I. ~'; ..... 'I,~E.~ i .... C,..;.,1 __ ,uU / ...... ~ VI,a~ ~ ~ ~~ .o"! _ '::': ~ ........................ ;.,..c'" ~~

.::.eCt;r:~=f~ortL:n ~iz:CG t,i\,lacl'lc\,en ,.

AGRESIUNE

1. Degete - gtlsare (talon - fingers) ostllltatesi aqresiune lndreptata spre lurne,

2.

- - -_ - -- - - -.", -. _. _ - -- --- -- -.",.", ",..., _,.,. .. .,.- - '" -- - - --- -- -- - -- _ .".." "" ,. _ .. - - - -_ -- - -- -."..-,. __ .. ;00 ...

_ .. rndica prebabll un accent pe putera s,i trumusete ta subiecjil rnasculi

3.. Li[Jjf scbuate La. piept sau cennua p:eL\[~Blt3 .. : nu sum considerate a avea irldjcati~ anatornice:

.. , ara Li.~ f j'g idHa te

___ pot apare la f'e[nei de varsta mijlocie ce prezinta invohAie $1 cafe sunt fortate sa-sl reconsidare rolul lor sexual si atracua

. ~ - - ~ - - I.

pe ca rs 0 p rezinta ~e ntru subl ectll rnascu ri

, .. pot apare Ia adolescente prsocupate de rolul fernin,jlll

4., OI-9EIILe geGital.e La Q sJluela [llld1a: pot Ii desenate de stocenn la

arte plasncs datorita antrefiameliltllJlui ~j/sa:u lntemsuiui

" .. persoans in cura psitianal1tica, Indica ~nteres cu rent '" .. adolascentl ell preceupari ssxuales! cu curtozitate

.. , schizotreni regfesa~i la nivele scazute. mai putin controiare de d ezvo ltare SITlOtlO na:la

ARTR,IT.I_9! identifica~~ prin:

1. lrlv_Bji~ exterior dur: indica impermeaiJilitatea corporals . .. , poats sport prsocupanle somatice

BRATE

Discutle: Tipic, Dralete sum lnstrurnentele pentru: a) "manulrea: lumii: b) resplnqersa attora; c) cautarea ceiorlaH (deschidere la ceilalti); d) fimpingerea altora; e) atragerea. altora mar aproape: 'n exprimaraa tu riei: g) apararea propriulul Eu~h) obtinerea a ceea ee se vrsa; n a face draqoste: j) auto - erotism .. Bratete indica. sennmente $i dor[nta de putere sau sh'§.bicIUrl8.

1. 0 mlse: poate fi 0 scapa re din vede re uzual a {M aeh ove r)

.,. poate indica tralri puternlce oe : cutpabititats privino ostilltatea sau saxualitatea {Machover}

... poate jncHca depreste schizofrenlca cu reuaqerea acHva tata de oameni sal! obiecte: nBgarea 'Iumii sl refuzul de a se ocupa de ea chiar simbolic (Machover)

2. Iratarea GOnHictuhJi (Conmct treatment): S8 poate produce cand s ubi ectu I are trai r~ am b [val,ante privi nd fetmgerea s au mod u ide a face fat a. mediului

_ .. dorin~a de pu te re-

- .. osuma.te $ilsau sexuatitate 3. SD_U.rtB: ~ipsa ambi~iei (Mach over}

, ." se sante slab Sf care se aa batut if: "8.t6, vieHi {J olles:

...! .~ lacs. subtiri: sentiment~ ·--::;e siablciune 3, 'r"iu"[iiile.IS _( ,~~:::

•••. J c. C.-, eVEr'

, .. traire putsrnlca a lipsel de realizare (lvlactJQver}

5. GEl au,P-iLe: contact slab, schizoid cu ceHaili (rvlachover)

6. iru:10ite: respinqerea lumll {Machover) .

... Indepartarea lumii $~ a oamerulor din cauza susplciunll s~ os U liita til

" _ + control fig~d asupra manifestaJlr vlolente a lmpulsurilor 7. La spate: trairr de culpa $1' dorinta dsa ascunds ma~fl[je

, .. nevora de a controla €'xp.r.esia agresiunii (Jones)

8.. MlJH trns_ur_a1e: indica. uneori un sentiment al peciepsirii (Machoven 9. Larg descblae: dmrrl~a de putere este lrnportanta, accenureaza puterea HZlca $1 muscutara tata de creler (JoHes)

1 0 .Acco ot uars ~Lhic_ep~i 1.0 r: do rin ~e f izice

. ". peats spare ta figuri mascuUne desenate de ternei care rnanitesta "protest masculin"

.•. homosexuall

... ad'olescenU mascUili

111. Lungi: ambiIios !;11 doritor de SUCC€s (JoUes) . •. ce r'e dreptate s I alent; e

12. erea. lungt ambi1ie d rs pt romp snsare P e ntru se nt i:m e nte Ie de lnadecvars

13. Des._cbfSi€! c.atle me,diu: c8utand atecliune $1 inreracnune sociala (Machover)

14. Dkec.tie .$1 ftu.eota a. IiniiLQE b,(atel.oc indica grade de extensie In mediu (Machover)

is.Mail marl Ia mainI aeci.I Ita uOli3.£: Und'sa lndice iipsa autocontroiului s 1/.8 a_~_ te Qqjpta de a fj impu Is IV (J 0 lies)

16. Exti[]se in atara subisctul are nevois de suport emotional cane sste stresat (Outstreched arms)

E CHILI B A U L sU:Olectul ui ~nd neat prin~

1. Echilibrul figurji(_silue..tel): leg at de traJriil'e- subiectunn de echlhbru rnintal

2" Aononie.. sllIlB1de. PLOP_: indica 'Qradul de armonie rnintala sau de confllict intrapsihic

U NJA BAZALA (BASEUNIE) (v,ezt lIN~A SOLUILUI}

DIsClJUe: subiectul are' nsvoie de suport, As.t'iel, e'l deseneaza lima de jos pe care stau silue1eie desenate

BARBA

Dlscutie: chlar inalntea zillelor lui Samson ~I Da!ila" paml ~I barba strnoonzau virilitatea. puterea, barbalia. Acsasta interpretare continua sa 'fiG 'racuta.

1 " DB ~ap: s lm bo:1 al v~ ri lita~U i nd'ica nd nevola de a - S 1 ce m onst Fa

mascuHnitatea intHHl mod neobi:snuit _

· .,. po ate indica ;9 lernente anlsfice, antisocial e. .! b ea tn lc e" S a.u schlzolde

,-iMC':;; ~ nr'':;:'';: ""''';:'' Ir':'T':" (;:. ""f" - ,"r'e'~'~' I,e :::.r·6 ('6on"'r-" . I"'·'J;T-'!:.

- - ~a 't",.;, ~ .og" ...... ...,., • le!. .... U_c::~~'" -.".lUi'-=" Ie;, F ..... vt...i~. I ....... ~', ,: PI!. ...... _.J. II~.~ .. _ _..

... poate spare la adolescenu, homosexuall, batraru rnascun ~I la tmii[ paranoici inchl$1 (dull)

2. Bacb:a: substitut fa lie: ind:idul n~voii de demonstrars a v,iriIiUl~ii (Jolles)

· .. , simbolul stannulcl

· .. s imbol I:J I puterii

FESE

1.8cceJltuatf;:l dee hasud, marme sau ~eJ.saturi: pot indica tlxatla la stadiui anal, lrnpreuna cu imaturitatea pSihosexuala rszultanta

... posibila homosextJa.llita~ .: "!;':-!?

BURTA

Dlscutle: burta (stornacuq sau illilebtinele (rnaJLlflllaiele) esta centrul prin ea re se int roduc al imente~ e.A ~at rnancarea ca.1 ~ ~ co pi ~i S un t p u rtati PI'U fl burta .. ,

1 • large., ma re. dJts_tin sa: ~Irnde sa. indice t raMi de sls!J ~ci un et i!zica s I

preocupan sornatice ale barba.~~!or inivoluati sau deprimatl.

... poate sa ,Indies nsvcia dea av,ea. rolul de feme ie, gravid.s 118 'fe~1I"IeHe f1esaJUsfaciIlJte de mluri~'e prezsnte

.. , peats indica. dOlril1lta I acoma Ch3, a I u a. cat rnai m u It pos ibi ~ . _. tipic in desenele copifor

. .. org anicltate

2. SlDrOac '~QJ sau Ups_a s..tMlac..uJui: indicator bizar, poate arsta vic schisofrenic, dezinteqrars.

CORDON (curea) vezl ~I lINIA TAUEI

Discutle: tradr~~onallt c:ordonull, din moment ce separa cele dcua ji.Jma~ati d's

s us ~r de ]08 ale COfPU ~u i, si m b ollzsaza ccnteo ~ul , Si m bo fic _ cordonuscureaua separa partes de sus S81L1! a c(mtro!ulu~ intelectual de "_ pa rtea de jos a eXiJ resle i sexuelea co rpuluL Go rdonu~ de~~ rl e un ,1'0(; p,s ntru portotel, arrna sau alte simb()~ur~ aile puterii sau autor~tatliL

1.. ~U. ba.~: prsocupare pernru co rnrol u.1! s e nzua IliM. ~H

2., Ab&eru cordpolJ!.W: nu e ru:!ot):h;:nuita;fitJIidHate exprimars useara a emolii!or. Oaca nu Hxtsla. indicii contrare, absenta unul cordon ilildica f I Elx,i b I~ ltat e .~.I aeceptarea sexuaritatii

S.AN~

Discutle: traditional, sird asigurn ~aptefe diUatm de V'ra~a! smbot al marnel S I: a I Q b~i ne ri i o biectel'i3 de Ie mama. S alii u~ esteasocat eu de p end e nta: m a i de g raba a lua deca.l ada ..

1.. .1:ia$UUlOO! denaa sau lrugimB .!llsp mpImlOJlaw: dependent, imatur.

!nd[vid care sscauta pe sine (Machover)

2. Ee.meie mat.errui. elf lw~t IIValCf'; cres€ nata de rnasc u ~i imat uri psi hie s: de f,eme~ crsscute in camine rn cars au rest dominate sau supraproteiaie C6 marne sau surogatede mame ..

3,. Mid: pot .i n dica avarititsin ot en rea iu b ~ ri,i j afec!i u n iJ, ap robart ide

:E.C3 "2unt cesensu ·:;e: 'emeiG pot indica respir.gere~ ~ eXU ~~iIaui 7E m In i 116

" . . pat iindica sentirn emu I rssp i nge fir de caUe mama (Machov,er}

.. . . pot indica tea m q de s exu allta te fem i nina mat u ra (Mact:Jover)

4. Cd~ ~DiJ.e ]Qa.sj (jo..sl. cAl_uti): mascelrcare depind de mama, cam rtu se pot dssprlnde de "sor]'

5. Accentu_are a.sAnllnr sj p_elyjs.ului.: de catre ternei, indica fd,entificarea puternica cu imiaginea materna. productive, dormnanta

... de ,~ barb8~'f indica dependenf8 de Hgura materna ::;iJ 0 r cautare p'utemicaGf cl.ta90ste~ ~,I aprooafH

6. tn.alll slte rmi; silueta de terneie tanara cu dorinte sexuale unere (JVlachover)

. "' poa Ie i n d lea respin g ere a unai sexU'ama~~~ Ie min i n e m ai m a tu re pentru (I "lubi re m) era". "bii3.ie~oasa:' e~ga ~a a. barba tHou

NAsrURI~

DisGu!i e: nasturi i au i m D 0 Itaf1~a oi n ,momentu~1 in caine pun o ba ri era dorintelor de' independents la copll. n este necssara ,copilu~Uf 0 rnatudzare ps;~hica cons i(jle rabrra. pentru a-sl dezvolta COliltma~eie motoareqrosiere .:;ill fine nscssare lncheieril sl descheierii hainelor. Asfl,et Copllulestetortat sa dsp inda de mama p em ru acest s] !;JIm mu'll tij mp d u pa ce a 0 bt imrt i fll d ep endsnta in a ri ~ie, sf ncte ri ene,

1. Sub Ii:n~_a 1D~~diana. (de miHQc): poate indica d'ependenta connnuata

fa la de rna m a sa u reg resi e I a depends nta. ora~ a ,( Joiles)

. .. p oa te i nd ca p rsocuparl ,e g ocentric8., soma tlee (M ac have r) ... pcate fndi'c::a constlenta corperala ell ~preoc-~parrtn ,Iegatura cu supunessa e~ deplsndentatata de 0 autoritate (Machover) _.

2. Ac.c.eJltu.ar..e: de pend €ll1ta. i m at L!I ritate, lnadecvare (M achove r)

3 La mans.e1e~ detaliere compuisiva cu accentuare stereoupa,

formaii asupra controlului, .

$APCA

1,. $.ap,Q.a.: poa Ie .~nrj ica i matu ritats

... poate fi 0 lnce rca re de m ascare a sexu al ita ~ii

DESEN ELE COPI.I LOR sunt caracterlzate prin: 1. 'Gap,: este rna re (M achovs r)

2... Maiai: s unt s laltJ e

3. GLlfa: apars, cro.nologic, timpur~u: e aecentueta pentru a itndica dependerilt:a orala, ,trebuifilte de dragost@j a.feqhme ~I recunoastere {~ii ach ovs r}

4 .. Ac~J.B: oIa1¥.: 8 norrnalala copilH mic~ (Machover)

5. LirriB Cji[oo. cu cBp:.e.1B.1B ridic.a.rn lin sus dre:Plt:guffi:dor~nta de a ca$~i ga ap rob a re de 121. aceta pe ca re GO pll IJJ! iw~ubest€! $1 de ca re a re nevoi e €Machov,er}

::; ~ .... ;... i .... 0;;; rt: r: " . s . .;;;. ,~. ~., 'r.~ .~ 0'· I' ~ "'U,i;~· ~ '". ,...., "" .; ~ .... :"" f: ~, .. ',' .. ~ "' .. ~. "'."',! _-_ ..•..

L,;i'I!' ·',."..,._~-LJ..V ~.,..J!..ft,JL.,;'" ..J... ... ! "":::;'~'I;; -..; l.." -If, I.." _ .IQ. I, ,~b~ ..... G~ ~ ,II _'!~ .;V __ ~II 1!I._';Ii:;i~ I ........

. ".:: rnctionalnars .. ~~ ,,~c,n-·I·c;·"I" A. ·I"""S-. "'.' ~ .• ,::. .~C"" .. ~. cnrrunare ,"L·J··' '~""CI ,~~,

._u ~.~ r- ' , , r a .'~ ~U~Ii.,,;-. ~~ a,.. ~ I'''''': _ ~ ~""'I"" ,..;'!;i..,.. ...... ~ m ~u '!a.1 c ':.11 ~LI.: -'.I,_ ~ ;

7.. T raos_.pamr:qe: sunt alb ls n U lte

8. Silue.t;.e, a:aam.aoat.o.a.rec-u Jlaiao].eJlii;. de asteptat Intre 3 $~ 4, am, varsta. cronologica

'9., DJmBle: de obicei insxlstente sau subtrri sl bhJfmensioflal'e;indfca

inabllltatea dee se descurca cu rnediul ,( .

110. Imb:.raC1imi01ea: este inexiste rilta sau u$.oara

1-:1 .A.C1i'iitate: este 0 bisrtu ita, ~nd icii hi P Elra.ct1vitatea cop BI or me ~

BAR8~A

DisGutie: tradltlona], barbla este aseciata eLI conceptele oolars de domi~ar:qa ,$1 supunere

1. f?.ulernic.a. orotectata. dorinta sau j It:!VOt{; U(:' dorninanta SJU ascsnderqa, de obicei in situahi socials, nu neaparal in relatii sexuale (Jollies)

2. SJab.a; sentiments de sJa,btciune, mai ales in sUuaUi socials

3. Despicata; nevoia S~ hotararea de a rnunci in vedereaaunqerf scopurilor propuss

1M BRACAtM !NTE

Dtscutls: Machover descne imbracamirHea crept compromis racut de subiact intre senUmerlh~~e de rnodestie sl stalare a corpukil, imbracamintea de oe si!uete ,indlca nivehnHe de supratata ale p@fsonaj~tab'_

1. 1mbcac...amlnt.e.a ctesenrua.: de ohicei este neprelucrata, vaqa sau reprezentarl simbolice (Maci'lover)

2. e_[8_£ ilnbmc.a t: na rc i S lC ail im b racBm intra i (M achove r}

. ,. lrnbracarnlmea folos~ia pentru adsrnemrea sociala sau

sexuala _

3. Prea put[n irnbm.Qat narcisic corporal, abscrbtt de sine, introvert, preccupet exeeslv de dszvonarea corporala, tinde sa prefere tantasme : _ unor ifiltalU1lirj (contacte) SOC[aIH (Machoverl'

4. NB"s.tgllraota: _daca tffi.b1J]e sau I1U ss imhraca poate indica ca. subleetul este tulourat de 0 putsmica consnarmzare corporala (Machovsr)

5. iBiJute.rli: combinate cu trasatun eosmstce, accentuarea p.aruiu~ indicatli de straiuclre, arataadaptarea ps~hopata lafemei tin,sre; e 0 ipoteza rnai valida daca trasaturile sexuale ale inlDfaCaminUi sunt accentuate (Machovet)

CLOWN rndica:

1. lncercarsa dea ~rns_ta_[eil fa absurd

:2. [ace rcarea. d_e a maue_a i ropuls..ur.iJ.e ~J doillJ:tB1e la ab..s.uJ.dM u

jooLensi:YJ~

3. Bo"ai8 evea tend'im~ exl:l~b_itioois1B

4. EDale tace ue clDw:rn.JJ ClI c.:.eilliill

5.. LnteligBllta sl c.r.e..ativifats.8 p_e_s!e medle

GULER

~. tn.eJt "scrcon" - aUtL.:cfne 'Je 'r.aitime ce accentueaza staoanirea _-::: !6C::"";G~~ =. :mpds;Jr~jc r;i~~C6

2. 8C.c...€tDiuat poate incica neccorccnarsa ,mp~l.!Jsi.J{ljcr .~.::{;:::c rate G~ controun mental, avand ca rezultat cautarea de cane suoiect a refugiu~ui in tantasrns de autoapreciere

" .. control rigid aJ impuls.ur~lor fizfce ta cineva care nu poate accepts nevoi f'lziologic€':,. sexuals sau ostilitate

CONFLICT

I' iii di cetorl

Cele mar trecvenre zone Maini

1. Hasurara

2. Omisiunl

3 .. Stefsatur~

Fidoar6

4, l.inii

a) 'frar1te (breaks i~) b) tremurate

Nas

"crotch"

c) tremurats

picioars

d) zimtate

l.lnia gaturUli

5. Asirnetrle a)

l.lnla taliel

b)

Ursch~

c)

Ochi

lpoteze

Pn~acupar~ in iegatura ell adecvarea

F rsocoparl i n ~eg a tu fa GtJ adecvarea

Preocupari in teg.atlLlr.a cu autonom ia s I se xuallta te a

Pr,eocupaJi to Is'gatura cu autonomia $1, sexualitatea Preocupa ri r n le ga.tlU rae u sexualiratea

Prem:upar~ ~n iegatu ra CLI autcnornia

Preocupa rl in leg alu ra c u comrolul

Preocuparf in legatu ra cu conrrolul

Preoeupare in legatu La cu pe ricole 1e eide noa re

Preoc.u pare f n ~€'gat LJ ra GU pericolele exterloare

CONSECVENTA (CONSISTENTA.) iN TRATAREA FfG U RII~ (Sl LU ETEI)

1. B:una: arata egalitaw8 retanva a. starii de spl rlt 51 a compo rtamentului

2. Ex~rema: poars indica caracterul p~at al atectului $.r contorrnare rigida

3. SJ_ab_a: poate indlca impLJisjvitate, dezinteqrarea euJuL deficlenta ~lnta~a .. argeniCitalE

_ -CJROM\'~~.

1. CJ!.ruao_a: este rareon desenats, sirnbol at putertl, poate indica mania qrandonl, nevoi putemice de dornlnane ~I 0 ruptura In corttacful cu realltatea

DI FORM ITA TI

11, DJIDLmiliHj: sa lntalneste tipt.e In zone de ditormuata reala prszsnta s au tre c uta.

_.. rei eva diHcuHaIi rears sau sfmbol:ice cu partea corpului dessnata ca detormata

DEUCVENTI caracterzan prin: _

~ 1.. SoldaU sau cow-boys: dorinta de puterssl rona

3. Detafii putiU0: obisnuite la copiii · .. de~ic i fH1~i r:nintai

.•. depreslvl

... org,an~clr

· .. Ilo,rmali evazlvl

4,. CleteJi,srji C',6ILacleMstic_€, tipuwi]o;( de pe.rs.oloama~e:

· .. i mp u~sfvi: det.a~li~ama nUIl~le~ mulle 9~e rsatu Ii d~n m om em ce ei su nt suplrapreocupa·U GU s:tmctura rea '~;ieca ret situati i; '9 ~ a IJII tlra ilri anxioase daca. lucl'uri.le mJ sunt exact "asa cum trebuie"

para nmz ~: detaJiaza exceslv oct! i,i :;;1 u rechi!6:

suprastilizeaza. parulli: sun~ prEHJcupa,li d~e~ntml!Je:ntEl:le presupus 051i Ie asupra lor; Surtl oompulsiv prleociI!Jpa~i de s,exuai ita te di n moment fie a. iubi 11i1Seamna pentru ei ,s,ami$1 coboars aparari~e impot rlva dure ri i:

... adulti inte'ligenli: includ rnal muite deta,li,i de tiJ:)-eorlsecvEl:-";"'tl i ne P mportiolliate in raport ClLI adUilli~ pm~Ur oopm ,dep resivi in svrot r,ci it ps il10tidi

· .. defidell'l:tH m inmt a'lLIl deserne slab dem~ia~e. Ire m~nesc~m te

~ ., ~ - !

a le dese ne br co piia rei,'ti

.... psfhoUci: cel~]n raza acuta pot prezenta detam blzare, i n dcator11 anato mlici; psihot~;ciw croJflici po~ 1m prea co nt miat~ pe ntru a dasena mal m u ~t decal .. figu ri schs malice s au t rasalll!Jri usoare cu d lstnrs ~IJI na grosie fa ~J :II psa de 'eeh i:ri bru

· ... drep resivi:Ugurt s~abe ,. inactive, oaroe, goal~e

DESENiE D~AG RAMA Jil:C:E arata

1. Galld.i_m sim:[t).o.IillcM~eJDa: .sc:hi~Oirmn [ci d'Elte:Mroralrn (Machove r)

:2:. e.osibUa. tlg~ Sl cQnslci~: pe:rsonaliiati. nevrotffice. in regresle $1 norma!,~ rigizi

U Ni I V A.GI, CONFUZE

.~.. aeg.msii La U(]I.~ psihQlic: potM~ndrcate 2. LncerWudne at 8nxietate la ~evRlUc

3.. D.:epmsi.e, ~Ii 116a de e ntuzias m $~ energi'9

4. Ind:cl!u d:El slabiclooe: tn zona desenatA vag c. ~: ~ sa 3 G irrtL: i L:] ~£;v€nd tca t I'i;: !jmid ~t,a ~6

URIECHI

DiSC'LI~~e: urechile sun! impm1a.nteWo m~asura ]Iri CiU,El ,cul~eg conversa:t~~ $1 asigur.a feed'~backgLl! in re~aUi~e QUJ alte persoane, Eie' asrg:ura date senzortale pentru a. se desourca cu,lumea 'extema, e,~ prln aceasta

semnaiei,e de pericot ' ~ ,.~_

1... ~lIare:: sEHnlZilivi~ate la lumea exte~oart

. •. p1ar.ano:rz.i (J ol:l:8:S, Mach ove~;,r.'/ ,. '. . .. p e rs081fi1 e surde (Machorver)

" •• J nab ~~ itate fizic8. au dmva

._ . .. oeazl onal la homo\Sexualiii ca re se sl mt pe rs eClutali p s ntru s exual ltaiea lor (j·evianta(M a.ChQiViEH)

,_" nevroticii extrern de sensloill la crilici

.... HX1Irema. aeceruuare poats in ci ica h aluc~ naUi a IUId itive

2., URS~acQen~uarji: refuiZ de a asculta critleile (Jones) . .. neqarea p reocuparH p entrlu par,e nle ce,h)daJ t ~ '"' nags r,ea hla~ucilliil!a~iiio r auditive

_ . . din mo ment cs ~ndudere.a urecih ri set ace I E:I. 0 va rs~a mai mare ,deca.l al~.e trasa,turifadaie, omisiunea lor este mai putin sernn ificatJiva d,sca( omite rea pa r~i lor corpo ral e mal acuve (Ma.chove r)

S,EM NE EFEMI NA IE U\ SILUEIE MASCUU NE

Disc UI Us: semnele de mal jos ilrild~ca, femi iii ~tate sau lider:rrificar,e a cu .c I u~ teminin fn s(Jcie~ate. Acests ssmns apar in desenele homosexuaulor d sscn ~$I, all'e pararolcilor homoerotic i, ale 0 bsssi v - cornpuls ivi~ 0 ~. une or~ sl la un iii no rmall cars tind sa 'fie sensibli Ii. idea I iSli. b ina ad ucat ~ sa u C:"!

interese esteuce.

1. GooB ~ungj

:2. GuJGa mo.a le C.U QU!ZEl gJffta:S,e 3,. SpriH:me.ne ruGUi.tB.

4. Cmi[uca pmdsa .. aranjalli. S. I.all.e 00 v~espe

s, c.oai~6_e.~ tese .ID.a!i .mad 7. !b.QJlrjlilaUe

8,. Irn~lWfacialestmludlQar.e

FIG URI GOAl.E Und sa incHes: 1 .. ~

,2. _ De:Pf,8_$ ie

3 .. I~j IITI.im.am. 4. 8e:g~ -

s. natO sJ::IJJwlmnJna de md

STEHSA rURI

:JiscUitie: stersaturile indica arrdetate ~I insflJHsfacUe descbrsa in raport C~ zona de'Selllata~func~,~a .. zonei dsssrtate sall semniHcatia simboHca azonai :es€:nate {Mach over}

~il8j d.ef-_8 ta r£YJ:m[kl

"". Q bses ht e= compujsivi

.•. psihopa:~i eu apaJenle nevrotice (Machover)

:2. lM.ai ;pu~io dese ~.a QQfIDj miDi .... deficiemi mrntal

... schi1zei'frenr regresaU ... or'ganrci

... senilf

•.. rnanieci

, .. de pre's ivi (Mac~wie r)

DETALII EROTICE

1 + Upsa lor: mcapacltaiea de a se descurca cu sexualltatea car,e reiese din neacceptarea sexlJail'i~aHr ln vra'~a; lmaturltate pslhosexuala sau evaziune ps,ihol~ogjca fa~a d,e s€'xuaHtate

2. P.teO_Gup.ar.i e·xce..sjy_e p~entn.l ele: prsocuparl sexuale la adoiescentl · . .8 rt~$t,i

_ ... p'9rsoane in tlmpul tratamentului psihanalittilc · .. sexua I'itate inadecv~ta sau. 1m potenta

SPRANCENE

Dlscutle: sprancenels, ca sl parul. au conotaul sexuale

1. fngrrjite: stereotip soci.al care refl,ecta rsnnarnentsl ?il9'i'ijire

... feme,i cu aspiralii; d;e stral'ucire $1 narcisisrn corporal. adessa critice in raport cu exprlrnarea liiber.a. a trairi~or lor (Machove r)

2.. Bhlic.ate:: atitudine dispretutoare, Ch3 superlorhate (Machover)

· .. atitudln e inlerogativa

3. SlulCtas"e: primitjv, aspru (gfOtso~an), posibH neinhibat

OCHII'

DrSC:L1t~e: ochH sunt considerati "ferestre aJe sunetu~ui" $1 a re·iHv3 trajr~ interloare. Ei sun! de asernensa orqansle care stabilesc contacte cu exteriorul. Ca ~I urechde, ochii .asigura date ssnzoriale pentru a permite eui'ui sa se descurcs cu Jumea ~I sunt un dis'pozJtivc:ib,ernet~c detaclntare afeed· bae k ~U l1i 10 r.

1. Dis-p-mp .. Dr.!ionru 00 mid: dorlnta de Inchidere fata de lurns 2.. C~arn BU ~: f m amrlta teo e mO'tio nsl a ~.~ 'sgocent rism

.... adulti COpirlilro\l?1 sail r,egreesati

.... dsfieientl minta~! la un nivel mal jos · .. coplil mid (Machover)

... dep~ndentat emotiv;it,ate, superflclala, lips.a de discriminara (M acnovs r)

3.. Olbi. meniaL ascunsl de pMade sau eu ~Q6.:an::Ane aQ.cftrJtuaiS: retiners

rnarcata ill a prirvl iumsa

· .. posibil.a osmUa.'te t ata de oeHal!i

.... 1endin~a dIS' 8!. evUa situatii neplacuts (Jolles) .. " tendmta ce a exclude nsolacerea

j ,~La[L ~c...C£ill.iuati: ;Jet !~i os-:W S I ameninl$dori

... poate fi- un individ stralucitor, Iridicativ al tendin~e!cr exhibitionists, 1.11 spsclal la fete .; ..

· ." barbati h omosexilJan (M acho.v~f)

... poate fi un istertc egoist : . ~'~

S.. St[aflULI.g.alo_rj: stare exagera.ta, pa§ .. ~~2.i'da, dealerta. tn raport cu lurnea; susplciunl Tala de rnotivele sl; cornportamemele altora (Maehover)

..• ingustarea viz:illlnH dar consuennzarea perretranta la'

p e rsona.lital:i pa ranoi de r : :t • .:t~_~: 1:-',

6,. Ocbf bu~buQat~: exc:itane ssxuala {Mat:ha'olsr} 7. c..cuCisJ: gandire eomuza (Machove.r)

B. 9.£blta. mare CU oorn micj: euriozitate vizuala puternica cu contlicts ce culpabifitate, poslbil cOlltlide voyusnsts (Mac:hover)

FATA

Discu1lie: tara este "fatada" prezentata JUlmili_ ESIS' eel mal de lncradere indlcatoral starll de spkllt dl~n DAP: ea staoilHste' tonul d,eEe~u~ui prin expresllls de draqosts, Ura,,~818ma, agresj~tafB, blande~e. afect nepotrivit, rebeliune, confuzle, poM[,ete sau anxietate a!~efeti9,ii.

1" At.cJ3J.l1U.a [B p.u~€l.mlca: D rf:!OCU pare pentru rel atiill e soo a i e s j

aparernele ,exte,rioare pon~es)

.. , ccmpensars a.fnadeevarii'. sla.biciunii sau ~Ipse~ de atirmare. prin desenarsa unel [mag,inir de s~ne agres~ve. dorninatoare din punot de vede re social (M a:chover),

.. , ~mptJ~s lnterior pentru atirrnara sociala {:Machover;

::;1. \!:Hga sau Qmis.a.: evaziv fata de cornllcte care ~mpliGa reiatli i III tel rperso na Ie I( M achov,e r}

.. " retragere d~rtI relaUisoc.ia~e , _ -Umid (Machovsr}

3.. EQrrn..a: daca e ovals." temin iln;a-:-sensIE)i ~a:e;steHca

.. , d aca €I co~~oasa. paMa.ta .. i nd iC8. P liIte rea. do ri nte mas cu I i ne ce putere

4. D._esenata:~!J.iJllli1: are dificuUaU in relalii~e sociale ... " doreste sa evite autorelevarea

S. ulj S!1~ La pJi!uJ MS...Q:: ~: dau pro~unz:ime 5.1 maumtate

fetei

."" preocupare ta~a. de manmtate ernotlonala sauaparenta de rnaturitate (Machow.r)

6. 6wnw LILIClWlta.ta: as pi ratii ~ntelectuaJe sa u accent pe corntroi u I ernonenat

. ,. pe rso B"Ula cmn1c i~;g rija rata, psi hossts n tea

LABElE IP~C~ OARE:10R

Disculie: p,~cioare,lle' asiqura oamenUor haza sau lnstrumsnts de auto - loco m oU,a .. Labs Ie picloarelc r su rllt un s ~mboi al au~onom iei.

1 .Si mLOOlist,i.c;a Lab e.iQl pioklarruo.r: dese ori s ~m Dol fa ~~G:; im p 0 rtant r n

desene de adoiesoenr~j -$~I baroati mat lin varsta. CiU preecupari sexuale

... pot 'n pres Ua:umat~zatnte pantru a ~i desenate de tets adolescents

... pot fi COrrlUoJa.t€ print!l'-o datatliem compulsiva

2. SfilllBruc.lUia simboUca if! pLcjQ_areJQ'f: picioarele asiqura incir~)9j,e trairii moWHatii psihics S8U fizi.o]ogice

3.. Omis:e: sens de lipsa de mobmta~EJ sau autormmie

(bed - ridden), deprimare., dsscuraiare (Jolles) -1. EQar1e mrd.: control constric~iv, rtgi:d, al sexua~ita~H

. •. p,(Jts~bHa depe~umn!a.fala de cenaiU fJ olles)

5. tQ_ar1~e mad: tind sa indioe nsvola excesiva de securttate ... nevoie p~mica ,a unuj supnrt (fundement) selid 16. :E oane IUIllgt pre'ocu~ psntru se.x;uaIHa~e.a mascul:in§ "" .. nevola de independen~a (Jo~~es, Machov,er)

7. Eoarte RSO..lUte: cornblnare cu cIcgGtG in forma d~ gJlCaf~~ S8LJ alt~ incicatori de osuhtate, sustlne lpoteza ca ostfitatea reprlrnata sau trairile (](~ osti li'tat,e 11 u pot fi aeceptaie

,8. SJI1rnrn,:p:e ~durire plCID.a.mIDC (teno us g ras p on

r,eality) sl nevoie pUit:emtca. de a evada din mediul, frustrant (Jones)

•.. poate Ii irtdicata 0 a m bi~ie n 90b~~nuita

9. QB1al'ie.r.eexc.aaiva: obsesle ad,etall'iuU {detafi,ere obseslva) 1~ o. I.D£,uJdtooHe: rlrOmos,exuaH. horneerotici

•.. femei cu aspl ra.li~ de strai uei re

11 • PJcLoEl.r.ec_U\1:00U d Le dep:.artate un.u,~ de altw (j n din~cti ii op U.SE) }: arTRbiva!enla, in speda,ll ['n legatura cu dminta de fndependenla (Jones)

12. LabJtle.piciQarellior ca [t$19 bete: imaluritate ~I insecuritats in plcioare (in rners) (Macha:v,er}

... copll, indiv~dualltaH slabe

SllUETA F5M~ N ~NA

1. Ma:Uil. ma.s.curiilli: fe mefcamprezhlta protest maSCLJ Ii n. ca rei nvi d i az a rotul masculm

'". femei CI!J contacts heterosexuals !imitate .2. Mik:I, slaba: MrbaU gr.and,io{il

., ,. femei .sll:abe." sensi bile. deiicate

DEGETE vezi :;;1 MAINIII

iI. D.age1e: urue~b3 d'e mani pu ~are a mediu ~u i . .. puncte de contact secia I

... potent~al de ag rssi u ne

... potential de comlLlf1licam

2 Mall, .ascU!itesil.U: '[1Ji kmn.a 00 ghB.am:tra.iri sernnifloattve de ostilitate (;Jo~l!es)

.•. paranoici

. ... ag resfuoe deschitsa. (Mach over)

3. Incie~ sau tmate: efortu6 lnda.~iile de a suprima lmpulsurils agresive

4. .Bitt: aqresivitate ~nfanti!la {Mad10ver}; vezi $11 "in torrna de ghean3." S.As..emana.rua:!e unot ~e $p;;U cbimcnini de slcug_wt abHitate man lura la slaba

6. MlJlt hasursts: vina.. probabil ~Jri'vind sexualttatea sau cstllttatsa

-" {Machover} ,

7 .. ~lIDlO.strao.s: ej',eJlcventf ado.I'eSGBfI~~ ell spirit mb,el aproape doe a ,ie$,i la supraf~la; fig.urat~v -aratand pumnul iUfnii (Machover}

,fl.. lomarui~: rep~[rn,aJB'a .ag~,as~Vitali~ ~I poslbilitatea unor lzbucnlrl

fug~tIve de agre:srvitate c-;::~

9. Mal melt die S dBgB!B:foar~e - ~mbi~ios, acapa rativ (strang ato n

(Machovef) ; .

10. CJl gbear_e[e: ag're.s~vnate p~rmmva (M~~hov.er)

11. Eaa~fi'WbgJ: adul'~i supertijeiali in re,g~~~~~>,-. ~.'~~

12. D~lale.te e~.c..aw~a a [m:tleiettJJli[ol i~· 'un:9hiiilo.r: incercare de meflt;]nere a iUri1U~ control rig~d asupra osmU~pi

FRUNTE

11. fl-Icc.efl:twre a pnJ_emine!1teil [rQJlla~e; scopuri::;;J arnbltll putarnlc i nt e! set ual iZate{ M achove r}

2.. lrtta.rittt nesem I:iI ificativa prin ea. InSa$'~ ,eu exce ptia f apiu ~u i de a ara ta

preoc u pa re pernru comro I:ul mental. G aJsi1a Ia, 0 rg a n i,ci .

. .• !I 0 bu~ frontal d [tMru 5" dJ st rug ere ce reb ~a l£t t mum a Uca ..• ce i CIJI mig re ns (c<sf a lee)

... , deHcierilti mintai

VEDERE DIIN FATA

1. ~.r.at~ I; ~mpiica~ii ale exil~ biHonismu~ ui, na ivita t iii .. com u n iun i ~ soc i ai E ... ma~ des 18 lernei $1'18 psrsoane depenceme social,

LI NlA SOILULUI ('I/,ez~ LlNIA D:E GAZA, .

DiscuUe: lin,ia so!uluj poare :inciica uairi de nesiouranta sau nevoia unui punct de referlnta sau a une~ ,grani~e do~~esJ

pAR vezisl BARBA

1. .E_o...:aoo bawrae sexualita ts exces~va

. .. . aredetate severa, 1,0 :1 egatu ra C'LI sexualhataa sau coni ro i u I, mental

..... 81f1J:;letate inlegalura CU 'Qandirea sau imaginatia

.. , contlict vhit cu pos~~)ilnatea de evoiuliie spre sexualltate

. deHcve~ta (Machover} .

2.. Lungs nehasurnt ambirval€nta sau ostllitate in ~ega[ur.a cu sexuantatea {Joi~es}

3. Par dutufi.l 00 ~;. la aooiHsren!i indica rmf,Ju~sivUatea:d'esea de nat lJI' fa. S€XU ala. (Ma:chov€lr)

.• , nei ncredere mascui~ M. Tn fem,el.g as i t:a 161 alcoollci $1 paranoic cu dezi,luzj~ cerHirate pef'emei

4. ~ar[emini]]: ,neingrijil 51 coafura mascul ina toene araojaj~: s e g.as 6$1e II a mascuH i nf.am]l~ d:in punet de vede re psi hosexu al $1 In d ica dezcrd i n e sexuala in ~eglaJura cu ff€lmeile, (Ia terneilsl cootrol in ~egatUira cu bari:latii fla barbaH)

:5. C!taimj e.iaho.ta:ta:~eme i soeopata caw fa Ie place sa se auto -

at iSHZ e; van itate

_ •. baJDat seciopat Sis! L! nomos exual ca rui a ii place sa se auto ~ afi$HZe

... fete adolescente cu dorint<e de stralucire

6. lePQS.. ocdoJ]at la sHu ete fe minlne irrdica comroul sexu al, pas i'b il~ a ste rl I'ita te (Machov€r)

7.ZD1l.a am:per~ta. cu p.ar eJJ U;[[1 Qn3Jd dB umbrire: Indica rnasura sl adecvarea vli'r~llitj~Wi ei dorinta de virilitata (Nlachover)

:8. Ca s.p.l:lma (DIlJ:s£€d) ~ asoelat cu rmora I~'tale sexuala sl 'Ii ps a a controlului {Machover}'

9. Ab.undent.. Fa ar.aajam..ent iiba:: asociar ell femei active, atractivs d~n

p unct d 8' \liedera sexusl (Macnove 11 -

l' to • EXclta[E 181 paw: ~egata d,e dssts ptarea neve ~j or sexu ale inta rHH e 11 .. M1m atE;o.t.w. ac..QJ.data p.ar.uLuJ: narclsle, cantrat pe sine, varutos

12. P~ir nehasurar: depresio, libidou scazut

MAl N I \N3Zi $i DEGEfE

1. Mart dcrltosra de ~ol1a, tiplee pentru adolescenti sau baietl 1ineri. pos~bii pemru a compensa. slaitJ]ciutrn·ea(Ma.cl'l.over)

. . .le 11 (j'in~a de a. face adaptarl rafin ate la re la Uona ri sod al e d in cauza senumentelor de iflad'ecvare ~I,tmpulsilVii~ate (J'oilesl

2. Orruse: trairs a inadecvarH moeului cum 99 descurca cu ambianta tJoHes:j

"_" trairi de vinovatiein leglah.m3l cu aglres~vi,tatea. ostiiitatea, trai rile sexuale (Machover)

", + s ens posibi I d,e s ~nd rom de castrate

3. D_e.£efiate' la SJta rejt$O'Vl~1 ~a~ a i f'I oeseurca rea c ua mb ~anta. d.i n cauz a unor traJri de i nso ecvars sau neg area unor d6ri nte de P utsre (Jlo !lies)

4. 1[1 OIJzlturue sau !a silate: sofistfcat artist.~c (Cook sl Wood)

. ... evazume, flU vrea sa sa ocupe de shuatie: psihopef

(Macilover) ..

5. FOMe hasutate: viml in .1~e9a.tma CILI o actlune reala sau Iantasnca; m astu rbatie. atac, furl (J olhilS)

fL laoga mgaoole '~l:f.mireje: preocuparu sexuals (Jolles) .•. vifla in lega.1ura GU rnasturbalia (Machover)

. .. a par91re Tmp otriva una! aprop ~El ri sexuall€) (J 0 Has}

r. Perturbaraa lIialaru .m.~~Di.i: obi:!?nu]ta~ H pos~bi,~ sa. arats Hpsa de fncreder,e iUJ rea~izari1?i1 contacts soclala {Ma.c:hover) -

PAlA.RJE vezl 81 BAPCA

. ~. .

11. eaLati.e ~ ascu n[j'e S€l!XUalntat8'8 maseu lina .. ... Ira] r~, mascuf n eo e lrnpots n~a.

""" compensare sexuala mascU'l~na. ~ncorl~tienta (Machover)

... inoen::are~emini~na. de ascundere a impijls~v~tat.H sextlale ~I de a prezenta 0 tf:r~ada "buna", acceptab~la soclal

2., 2.8. c.a.P-UJ uou:i mill: indicatie de regr.es~e., iUld~cati€ schizolda, de sexual itate i r1lfanti!~a$:~~a,ultasmeco mpe nsatorii de Vll'li:lutate (M aehover)

CAP

~iscul~e: capul Elsie prima parte a slluetei umans pe care copitl invata sa 0 .d\eseneze. := cea rnai de irmredere part!€! o. corpulul cesenata ~~expr,ima trebuinta . $i r'Elceptivitate, 1rebuinle ht.e~ectua'e ~I incellcarfde a controia e mot,i i I,e. in des e narea capUlI ui s ubiectl!ll il ustreaza inconstl ent els me nte de prsocupars rnteieclua~a~ gradui oe preqcupalre cu . ,rma.ginati a, cnntroalels rauonala, preoouparea pernru rela:ti:He interpersona[e ~J concepjta dsspra sine. Este de obh:::e,i prima. pane desenata ~I uUima.car:e se dezintegr,saza in

slluetets desanats de subiecNi eu l'eziurJi qrgani.ce... -

., .

COAPSE ~~ - .

1. Ac_c..e.Jl1Uate: posibile~)emjlinle ho~.6~~~~e

. . .. pos ~bne orlenta n III omose);1Jale (j"8sch [S8 s au neaoceptat e

(Jolles) ~; -:

.... posibil'a lntarnllltate pslhosexuatata bar~a~i

2. Hasurare eXCe_SL¥i::1: panica nomosexuCila, in special la paranoic! {rviachover)

3 .. CQntuz.iB in i]nia co.aJ1SJ~i posion contlict homosexual

.... preocupare ~rl Jegalura cu sexuaJJrtateah:lminina

IN DICATORI DIE HOMOSEXUAUTATE

Dlscutie: urmatoerele aspects sunt lmportantecllnlc. Acaasta riSI;3 de sernne homcerouce semUilifica doer tendin~E! hornosexuate inco nsf ems. acoperne. GO ntrotate , sau intem·se eststlce, sensibilkate, dependenta. mtormarea pe rs oans to r d>Ei len dinte!e h 0 moe roues nerecu rl oscute _ ; nac ce p18 m ie. acoperlte, 9518 annterapeutca '91 traumatizan~a. lndlterenr de qradui sau extinderea sernnelor. asernenea irlforma~,iii tr,ebuie rorosite cu mare dlscrene s: c u a p reele re G!~ nica s igu,ra.

1.. Octl'l roa[~ sJ gene ~ungi la figu(:i b$.r,Mts$.!i i rV~aGfl0ver. Levy. De

Martino)

2, IQ.G.IJf.ii inaJle la sjlue:ta b,arb_a:tea_sc.a (M achove f. :'f~ [!vl a nine ~

3. ~a.:!U ma~(Luli[] inirumu~s.etat {levy)

4. lli.m moilLe_. '~i1eJala 5. S pr:.aDQJIDfl am!.lite

>6. G.aa'fu [j rn_Q.dJita

7, .:IaIl.e de ries DfL La siliJleja llaF.JOOle:as.c.a 8. Acc..eItt.u.cama leSE! ~Qtf ID (aclulw Ita. b:,a[ooti 9, Si.aba dlf.ocenliere UJtre oo.rj)alslferoei:e

INDICATOR ~ iSTER~CI~ ~MPULSiVI

1. Apasare nereg~data a Hnmor

2. Li psi§. d e preceie

3. LirlH :zrmta~e

·4. ,~ar,e variabHUa.te

5. Tratarea fl>aingrljl'ta a pamluii B. T ras atu ri rae i ale infaUlme

7. M aii nti ~II brate slabe

IN DJCATORI A! UiNOR TRA~R~ DE I NADECV,ARE 1. Siluete (1iguri) toarte rnlci

2~. S i h .. H~te (figu rir) rna ri, S la b 8, 9 randicase 3. Ma~n:i sl brats siabe

- . - - --

4. OchJ orbl sau f.a ra exp res le

5. Picioare ca ni~te· b€~e' 6.. Degete ca ni~te pstale

7. Picioare sub~ir~t·slabe

8. Abs enta picri oarslo r

9. Accernuarea ]inie~ de mij,l'oc, in special nasturii 101. Buzunara acoentuale

11. F~gura (siluewrfemTrlrna d'om[nanta, mare, desenara de barbat

1'2. inloarcere inrlrospsGliva de Ira IUri'I11e aratata de ochi care nu vad (UU3 expresla), mn~~ tara Llre.chi, ~iguri cu privirea pierduta (care se uita in aHa parte)

DESEN E I NCOM PU:TE po~ ti daiorare:

1. De pres [Hi

2. EV8lZ.iun[i

a. U nor n iv,e I'uri (.standa rde) joase de reafi.z.a re · ." cooi i ~ d€!inCU enli rni mall (fiVll achove r) 4. Constrlcne nevm[ica

8UUTER~ I ve.zf iMBRACAMI NTE

ARTICULA Til

1 .. Accentuate: obsesiv - comDu!s~v im:i~ca preocupars pentru dE18li~

rnlci, neirnportantesl un C(lr1Jtrol excesiv asupra objef.:te~m fitzh::e

... sens de integritate corporala de~ectl1oasa :;;1 nesigura "', artritici

.... preocupa~ somance ale sch~zofreniior. narcisisulor _cQ!p:2r-,£!li~ obsesiv - Gomp 1JI1s.~vi tor, art riticnor (M ach ove r)

GENU'NCHI

1. Ace entuat jl: tendrne hom osexua ~e (Jolll €s) 2 .. incheiBtu;~ detal:iate: obseslv ~ compuls:ivl1 · .. pre oGupari sornance

PAiR TEA STANGA A DIESENULU:i~vez~ ~I PLASARlE

Diisculie: partea sta.l:lga a pagilllii, pe care sa desenreaza. este considerata partea sinel'uf, ~1i1 limp ceo partea drea.pta. este conslderata partes medru,lui 'inca n j 1!J rater (Macllo\r€1':r).

1. Privira spre s~:afJ9a: rr1rtJoopec~ie!. preoeupare pentru sfne(Machover)

LAB.A PllCIOAULUI vazi $1 GAMBA - (in text PICIOR) .

t, Fa ra. plcloars: trajri p 9,toiog:roe de constlrlct~e ::;; I d ep end snta (J 0 II es) , ... tra.i re (i e~ipsa de auiono mha'

••• S,S flU m,entu~' ca;stJi'a,r~i (J oUes)

· .• d ~ncultate.a acoop~;ar~i do ri ntell or sexu ale

2. Lunge.::1 u pta pemru autonom ie (Joiles)

3. M are (lata): ~ upta PEl I1t ru autonorn i'E!

· •. am b ivalen~afala de II upta. psnnu autonoml e (Jolles) ~. Scurta: Ua.id de imotli!itaJ:e. de iipsa de autonomle (JoHes) :J. "Broad stance": s~ijdaJea .aut,orita~ii, (J:oUes)

• ". n eg1area insecmitati i

... consoHda.re impoHiva socurilor extsme · .. accentuerea nevoii de stabiHta.te

5.. fnGn.Jd,~ate sau strans ~ipUe~ rigiditate . ... respingsire.a sexualita·tH

- •. respin'gema a'Dmpieri~or sexuala alealtora (Jol:I!es.)

7. Atroftat: trairl de 'S'~abic~lnlle" ~nad€CVarelsim~irea erescuta a piercerit puterH$:1 autonorniei dalora.te degenerarii fiz,i~1:.: in involu!ii ~:I senilltate

(Machover) ,_

8. MIUlil hasurate: uneori, semn de panlea ~osex:ua~a (MaChov,sr)

.,:- ..... .:,,;

__ _ poate ind~ca un comllcr Cf' ouveste ~travulll~efG de auWdi rsctiona fa

... poate indica preocupare raprlrnata pantru sexualitate daca sunt desenate de o femeie

9. Garnbele $11 labele picioarelor dessnare la lncepur; pot fi un indicju al d escu ra ]ar~i s I depresle ~

CAUTATru::: UNIIEI'

1,. Consecvente: adaptarea coats Ii considerata stabile

2. Un~i slabe: Hpsa rev6n(licatlrv~tatij_ poslbila tenoirna (!E a 502 arara

ste rs Sid e' ti mjd~lale (M achove n

.. " anxios. timic. nGsigur: uH~izGa2a rstraqerea ca acarars primara

" _, nesi'g uranta ,

, .. co ntro ~ rig to a!1 9U IS I unHor eel re ca uz e az a co ns: rictle seve r a s I subnrodllctie------ ._.

- 1- - - ~

.. ,' depresie, !ipsa de vitalita.te.; pierdere aentuztasrnutu

.. _ linle ectop~ast~ca. (ectop:I'asmic Hne}, indica reqresie 51 retraqere; 'tipL'Ca pentru schizofrenici

" " .i nts ~ectual ~Ii ntrove'F1it

. ... sp i,uUua.~

3. Lili1i~ lnCaJCa.te~ irevsndica.tiv" domi'nant luptilnnd pentru putare $1

control

., .. poate i ndiea impUrSUfi~ d esc rJ is osti Ie ., .. poatef un asrnn de auto - asig ura re

. ... peate ind[ca anxietate daca. este cornblnat cu urnbrare $1 apasare p LI~ernica,

.. , aleoofc cronlc, schizo~d $~ la cei care sutera de temerij de dep e rs onaJ'iza fa (Macnovef)

... ocazional la schi~otTE!n[cf $~ manfad excitatl: ssmn de a.gres~une mo~orie (Macillo:ver)

• -. semn d.e tefls~une $1 ostllitate (Jolles) .... tulburare mgan~ca. a creierului

4. linH gwase: indica barlere fizic€ fata de msdiu: tfp,i'ce' pentrursndms schlzorce

5. A pasare varia billa: [sterici sa [_J clcloti m i: j n sta bi I. i rnpu Is ~v, us or de frustrat ! r'vlacnovetr}

6. l.inll zimtats: POI ~ndica anxletate

.,. pot arata un control me ntsl s a rae

... pot imHoS! standarde joase de eqalitate

7" Linii neregu~ate, trerncrate, dtscontinue C~ apa.sare uscara: alGooiic~ schlzom (MachovHr)

8. Umbri:ns (hasurare) putarnica .. , patare puternica: CODI[ ... nevrotici arlxjo~ I

. .. psi filotiCi

9,. Linil neintrerupte: de!erminare . .. lezi une cen tra~,a

10. Unlj'i usoare, intremp~e. inegale: ternator, nssrqur. inadecvarf:!

11 . Coordona re staba: iensu, ne deschisa, anxletate. posit)ife. lezume centrata (daca liniiie sum nerequlate)

12. Schltare: (mj,sc.ari liniare tara sens, sau schitare artlstica slaba J: anxietate, nes[guran~a insecuritah~.

BUZE

1. Pline: senzuat. dependent. ia rnai degraba decat da in re!alil

ernononale

.. ,' vanitate, narclsism (Machover)

_ __ In figura de barbat desenata de oarbat, eremmarE(JVlacilover)

. __ s enziUv[ta,te

... posibil'a supra - ideaiizare _

2. Arculre cupida [cuold-bow) ,exhibi~ionrst" senzual precoce. fete vanitoase (Machover)

3., Concentrate erotlca: erotism ora! (rllract!oven

_ ". urnbrirsa ests lacuta de sub~eClil :mai nalivi

, .. tigara sau pipa indica 0 soflstcars mal mare

TRATAREA FlGUR:ILOR DE BARBAT SAU FEMEIIE

DisCLitioe: tratarnentul diferel1t~at al sexelor €ste important, dsoarece Indica arii de conflict privind rolurlla sexuals, os1imali, dependsnta, dorinta de putere $1 UX.3 r e ~ a n ive:1 u ri 1m ature ale ssxua I'iz:ari i_

1'. Barbali infanUli, I!natlJ~r sexual: pot desena fi.guri bi:ne modulate" detaliate, simpatlce: ide,aluM ale eulul

... evrdeme figllni materna puternlce: eineva de care poate d ep inde un as em s nsa barbat

2. Hcmosexuejit deseneaza barb.ati efem[na!i $1 ternei putsrnic masculmzata (Macha;vElr)

.,,,. uneorl fe.mei $1 bar;bati incantatotr (lmpcdobin)

3. Barbatl 'grandio~l]exhibilionj'sti, e'90i$ti: pot desena Hguri feminine slaoe

4. Femsi care proiesteaza trnpotrlva ba.rbatilor: au tenointa sa d ese nsz e btl rba li s ~abii, Irnadecva ti

5". loerrtificare cu sexul opus: aceste perscans deseneaza imai ssxul o o us, i nd i cand coni uzia sexu a 1'8 $! a rol uri tor

' .. pot fl incapablll sa deseneze ftqura acetutasl sex

6. D'eseneaza sex'1J! -opus IntaJ: ~Ildica 00 posi:b.ila inverslune sexuala ... contozla idenmicarii ~d rolulul sexual

... atasarnent S8U deper:nJenia pulemIca fata. de pa.rlmel,e de sex opus

... imatur psihossxual: posibil sa. caute dlvort, prornlscuuate sau rotosl rea exceslva a alcoolului

UNrA DE MII,JLOC

1 .. Accentuate: puternici nsvol de dependents

. .. p reo cu pare pent ru si m pta me soma tice (M ac iii 0 "Ie r) ., .. depandentl ,jlsterid

... po:sibi:le trairi de inierioritale corporala (MadlOveq

_ .... irnatuntate ernouonaia (Ma.chovery

2 . Accentuare prin apasare sugereaza conversia agFasiva a connlctelor co rp oral e (Machover)

3. Nastmi d 9- a ~Urll Qui I~ ni,ei de mfjioc: die p endent.a mate rn 8.. ca utarea terneu pentru putere $i sfatluire: i$~ f:H~a9a user incliividuamatea pennu a place unei tsrnel (pernru a rnunurnl terneia)

4:. Va gI:3: p e rsoane mal vars~nice p reocu pa te ce dec I'i n u il i or tizic avl ach over)

::XPR ESLl\ FETE~

Dis cut [8: ace asta cateq Ollie sa ccu pa de :mp res iHe to rmats de Jig uri. ~~sra ad IecUval a de ma~ jo s po ate serv i, ea un a ju tor In des cr~e re a. fig u rill 0 r des en a ts .

1, Fericita, \/'E!sel:a. entuz.iasta, oUm~sta.

2. T rista .. nete ricHa. pos aca de prim ata, descura~ ata. pose rno rata

3. Acti va, vii g u mas a. a m mala, a I'e rta

4 . Apauca, silabita. pasiva. irllet1a;-f'ec€, ~~rgrca. plicUsita

5. Fl exi bila, doclla, bl'anda. I'ib B fa, p~ asHc.a

6. R jig ida.,t,eapaml, r nnex~bHa, care nu sa p ~ea:Ga

7. Severa, dura, aspr.a

.a. At ra.g a teare, ch ipe.$a. s[ ralucitoa,r€l, eng elica

9. R€spi~QaJoare, urata, supatrala, rea, satanica, de sat~r 10. EchHibra.ta, stabHa, putem[ca,. controlats

i 1 . Oc hlr de COCOS,. trl eecihU ~brata. n e p roportionate. im D uis iva,

de.zechi~ibra'ta

12. Cal:da~ cafe vine ill rrntamprnare, prletanoasa, at.ragatoarG, care ihvita

13. Rece, ne.simllirtoam, retrasa

14+" Siaba, infanti~'a, adcdsscenla., imatura, baieloasa.copi.li;ar0asa 1~. Lupta.toar€~j determinata,ambl'tioasa, agre$lva. sHitoare

1 6. Dis p retuitoare, sa rcastica,san:km i:ca, s noaba j care pi~:ve$t,e de su s 17 •. As p ra, austs fa, auto rita r,a, dQm~nanta, care c e roe, strlcta ... s eve fa 18. Po m poasa, g randioasa, eg:ocenur ca j ce ntra ta pesi ns

t '9 .. Oa rba, ca ra nuve de" preocu pata. de SJ n e ,. ~ nt rosp ecHva

20. Goaia, alba, vaga

2:1 .. Ben ig na, ca,'~d a., ca re SE Clam p ~.aGe, ~ n~ moasa, ge neroas a .2 2. Mica, Impultans, n eserrm if[:cativa, su bdi mens lena ta,

.2:3. G i gantti ca, rnarnut, eolosala, domiflatoare. he feu Ileana. pu tern rca, _. coolesltoara, plina de nazu,illlt,a

GURA vezi ~i BUZE

1. Accentuate: erotism oral

.. II.. nevo~ putern Lee de a e pend e rI~a .. " i m aturltate

2 .. Curba cupida (cupid-bow): erotlism a(j'ol,eSc9Iltin: na..zuinla catre

tinerele (Machover] .

- -, narcisisrn, adollescenla van i to as a

3. 0 ififU ca ra se v8.d: sern UI P IiJtem ic de ag'reSJ une orall a a un ei , III atu rl i U1I ~~antiil e (M achover)

. '" te n d i nts osHle orale: m usea t, sarcasm tales 4. Larqa, cu eolturile in sus: arirllita'te fortata

, .. tendinra oe a sa prezerua zambind. de a prezerua 0 tataca aoceptabiia care sa maseheze tJair~ mai pupn acceptabile

5. C re.statura a 9 mi~:, osti:litale s ~fm i e

· .. ag res ~vUate, hipero ritic, sadie verbal (M ach over) 6,. Conc.ava: de~,efld,enta ora.la (Machover)

... imatmitale psihosexuala

, .,. care ce:rBatefl~h3 si sprobare

7., tnchisa riigid; retuzui de a S8 autoreteva

, .. fsspinger€13 nevoilor de ,(j,ependenta

... poate f un sernn de suprimare sau o,stiUate

· . ,. poatei'ndca [) culpabilltate reteritoare ta (feiiatio j 8. 8atjocoritoare: dispret pentru a~Hi

... aqreslune, ostllltate, -orobabil din cauza trai,rilor de slaolcume

sf nesiguralilta .

e. Accennrata: rnofturosl la rnancare · .. alec 0 fici

, .. dHiGu~ta~~ sexuale legate de contacteie oral ~ ger:Jitar~ · .. -dep enos lilt .0 ral

... slmptome gastrlc.e'

... aQ resivitate mala,: in j ura.turi (Machov€! r)

1 o. MiGa.~ 0 allium ita resplnqsre sau negafe a nevoilor de dependenta ma.la la computsrvii lfigizii

• . . neqa re de' d'epe ncien!a ora ra la eg 0[$1.[ $ i pe rso a n e iindependente

11 .0 m ~sa~ respinge re severa a nevoli de afect,iu ne · .• resplng:em severa a oramatif

... sen:Umefite de culpabilita te seve re ..... astma:Uc~ (Ma.chover)

· .. cep ri m:at~' .

MiSCAR.E

1 . Actlvltate: tendrnqa de a ~dHnmica persoana active care doresc sa-sl rezolva problernels

2. Hiperactfvitate: elan de correensare pentru a controla ~umea 51 a sporl prE!dicUbil~,itat€a.

3, PasMtate: sirnptorn al palorog~ei crsscande fa cineva cu traJri excsstve de s~abicil!ln,e silnadecvare

MUSGHI~

1. Accentuan: pot aparala studenWi In arta , .. bomossxu a.~i (baJb am

, ." absorbiti de sine

. .. nards istl c entrali pe prop ri u ~ corp (Mac hover ,. J 0;11 es) ... eel cu atrofil rnusculars

1

MUSTATA

1. j-~luU haswata (umbruta.): straduil1t.a pentru 00 sexuafiMte rnascuhna rnatura

· , . ocazio n at. sernn a 1 o:st~li'la1ii t a t,~ a e U 11 ba roar d aca E desena ta de OremHre

2.. Mica, cursta, ing.ri.jita: sexua.iitate controla.la, preocupare pentru sine.

egofs.m

.". apare rn desenele unor homosexual! contro~a~:i, inte~igemi

GAT

o is cu~~ e: gla tui ~ eag a capul de corp; h.unizeaza" U n i n dice a I COOiF(loQ na rii cant roj wi ui me nt,sl c!u ~mp ulsulrUerwzice( M achover}

l' ,. Lung, S U b1i re: i.i ps a de co 0 rd 0 nare a contra I'u~ u i im p u I su rj~ or. sore tipann schzoid (Ma.chov18r)

"" _ poate semrsfiea ostllltate. maiales insaUt de un g.u~ef intarn ,2., l at g ros: atitu di n e i ncapatanat.a, posibUa rig~cmat,e

" .. ibuna. as fmi lare a impuis milo r {M ach OV€' r.l

3.. U nid i mensional: I~ ps 8 inf antiila de centro ~ as up fa im pu is u r~ lo r S ~

do rl IfiI ~Ielor ------~.

4. Ormterea linie~ de baza a ga.tului I'a. profil: flux .liber ai lend~n~ek~~ bazale F mp reuna cu 1!I n co mrol i radecvat (Jollies)

.5., Accentuare prin crav8!:ta. COoIi,sr sau aUa ell emente cars :,1

demarcheaza: aecentueaza contirolu~ Jntsiectlu'a,1 asupra irnpulsurflor Hzice (Machover)

INiD'~CATORI AI NORM~UTATII

o iscu~~e:. ap roape to~~ I~ndiviz;ii "noooalti"'au zone pato!og.rce. Cel rna ~ adesea. .. in testarea psihologh::a, dini:cifanul sau cnaglrmst.tcianuII ests tortat sa. caute p ala log icul :;i~i peats subevalua, tlrl.diica:tortii puteril~$i stab.iliit3.~iL De aceee, p e ntni a rearnlnti, autorulsnumera catsca caracterlstcl are unul DAP "S8:fl8.tOS" ..

1. Mal'i~mea: figuli' de-Io sau 7' inci Inaltime;: ~ii~ueta_ femei~ este putln rnei mfc:a sau egaJa ou a barbatUilui, dar nu mal mare

2. P~asament .tendntadea plasa sHue~e~e· in mijlocul pa.ginii, spre

jurnetatea de sus

3. PunGtu~ de plscars: 09i mal mulJi inc,ep cu capul $~ trasamrile tetei 41. T~mpul:. ma]ontaltea 10~'1:2 minute sau mal punn pentru DAP

5. SpontaneUa'te: sil'ueta. am t:a 0 oaraoarsa of me. Ue, mlscare j adica GSie tr e x~ bj la, neri glida

6. Proporjle: tendinla de a proportrona rea!~st sjluerete tara. distorsiuni In a.'r a ra de une ~8 m lno re

7. Prezentara ,estietica: wend~nla de a face sHuet:e,le slmemca si p!acute ~a privit

8. $te rsatu ri: m.inime,· dar cand a par. desen ull! S9 imbunata19!?te

'9. C.aIUatea ~~niei; 'tel1ldi.rll~a de a face nnH (:onsistente,. arataril(] preslone co n1 stanta, s:ig u ra

10. Sex; de obicei sexl!Jl pmp riu s e deseneaz a p rl mu I,; rna i m u It ti mp ro los it ps nt fiji detail ierea seXllLlllu~ pro p riu d ElciU pentru eel 0 pus

111. Caractere sexuale: s€!);)ul arnbelor si~u€'te evioclent;. terneia va avea sani·.t par mai ~Ulng decat barba.~ul,. sotdurl ro'tlJnde .. i30aJbatul va avea pi,sptul si tlIm.er~i mar largi, par mal scurt deca~femeia, soldurl plate $i~ sa va accentua m a~ m u!1 t hasu rare a pa nJlui b 8JbatuhJ i d ecat eel al Ie me i,i

1,2. V a rsta s jtl'uete~o.r: a,proxil mat ~\I', varsta subiecti 'or

13. Curea la barbRii: sernnel cornrolului coJwen~jQr1~1

14.lmoracam:inle3 fcrmalia: indica cQflltrolulfo',rmaJ si tendinte

conservatoars

15,.OcIiJH: cu puplle dar nu aeceruuate Innmecat

16. ?Narile SUIi1~ absente: i@xista asrtel ~ipsa agresiv[lt,slH

11. Obiectiv: accepra d'esenele desenate fara. 0 autocritlca nemeril2.t2 .

.. " nu cere as~glU.r(lrl, sau iiru:immari de la exarnlnator

"1 a. S i mtul u rno nilui: poate accepts deficientels' ~n d esen cu um o r 1, '9. Pi ci oare ~e neaccentuate {labs I~e ph:::ioare 1m}

2:0. U rechile neaccentuate

2:1.lnlre,aga si:iue[a dassnata: Imreaga silueta nesenata in atara os ani rnlnors omise

N.AS

D~sGulie~ nasuil este un srnbol a:l! saxl!Jaritat~i dar $~ 81 !uptei: pentru PUle re: p roo a bil, 0 mal mare acce ntuare OS! nasu,I'lJI i ca simboll - a( p ute n ~ dec.aJ a I sexualitafil

1 .. Lung: ag res ~une; cauta rea ascen dentei; acti v~ i jntre p ri nzator so ci al 2. Has urat: posiibile trai ride castrare .....

--,.,-_.- ..... _._..,..=""..""""' __ . ....... .,....",_=",.,.,._",... __ ",.",.--.------.--;oo; ... __ .... __ · __ .. '..,_ ... ·IOJ_,.,_ .. .. , ........... ,_,_, . .,.,.,., ... _ .. ..,..

6. Accentu at i ndicti pent ru preocupa refalica {M acb over)

•.• adolesceml ~i persoan e CUI teama. de castra rs (j.oUes)

7. Asc:u~Jt tend inte sp re dom~nalie cu posrbUa. ag.res ~une

8. Coroiat: senUmeniilJI cat imbatranrrea atecteaza sexuaiitatsa mascuHna.

NARII

1. Evidante: ssmn de a.gnmiun:e primU[va; masura daplnde de marirne si hasurare: lliteral SPLES ':fr,eama~a de 'l"ur,[S"

NUDU,RI

Dlscutia: sunt rar desenate! dar sunt desenat,e de: 1. Studentii Insrte {Machover)

2.. Pe rsoa n e cur ps i hanaUza ortO[]OX;3. 3.. C ei p rsoc upaU d'e sex

4. {Voyeurs}

5. Schizofre.ll1i,ci deprima~ll

r6. BarbatJi' n sse rlosl j preocu pa~i de sexuail tta te

OBSESJV - COMPUlSIM au ~endiil'nta spre:

1... DetaUere 8);1cesiva; buzunare, nasturtsireturi (Ie pantofl, cusaturi :2. Accentuarea .s~m'etriei; prec!zie, ech~IiIO·~.c~

3. MuUe stersaturl " '~?_t f

4. M~'lt~ilmp p~emru a ~er~,~na: nu pot teo~n.~.~esene.~e .

5. Des8fleaza corpun \1,I:rllle Cit[ orate, ::;i.un,g.~~" pU't€:rmc€$1 capete mrc I,: doresc sa ignore comrolul minta~ rigid, d(uem's $1 'sa 0 supuna lmpulsurilor

hzice deschlsa (Mlac:inovsr) ~ .. .

6. fr-meaD8 muit. incearca sEH torteze pe exan iinator sa-i SlrUC1U reze tesun

OMISIUNI

DiscuHe: omitsrea unsi pafi!~a. corjJului ~mp~ica un conthct sau preocepara tata de zona orrusa. Daca. mana, ,est€! zona omisa sau ascunsa, se va veoea IMA. N A. rna inted s a. dezve I~a 0 !I potez,aconnictuala. t rebu i e consme rate sltuana ~m,ed]ata. istoria s()ci.a~a. stannul contlletuai al zonel omise. 5 em ni HcarWe si rnoollce ale zonei om lsesi a ~te date ps rf n e nte .

ORGAN ~ClTATE

1. Capu ~ n e p rep onion al

2. Cap pres mare

3. Unf~ qroese $1 silmp~e

4. Sinteza slana

5. Fara deta!ii~ motte omisliulli Ifl., Si,luete prea marl

7., Sentimentul impol1.antei HXlprimat de catre subiect a Rli g~dUatea abordari ~

9. S te recti pie

i O. Cmionam~ gr,eoa.ie a cap uhJf 11 .. Apa:s8. re nsoblsnu ita

12. "tmama,r'ea'" si~uete'~ cu HnH supHmentare 13,_ S te rs anm ra re

14. Propofilili slabe (nepropoftionate)

PARANOiCU lind sa.

" e ' Accentua.fsa cap LI ~ui: com pens are e mfaUca pe ntru trai ri le de lnadecvare

.2. Acc>er1i:tuez~ ·achii:;;i uroohHe: preocupare exceslva fa~a, de lurne: tra:irr ca ! u m ea este os tiia $~ am en intato,ar'9

3.. Dasenezs pmfile: evaz~une ~i siILIspiciune tn s:itualia de testars

4. Sa dessnszs oohi '!sl,r,edeli1ori": prudlenta iala de ceHaiti; "Atentis" ia am e n ~ ntaJHe :;? i penicoieJ e de la a~~ir

:5. Des eneaza d,eg etegheaJE!: ostii i:tate '9x:1:rema sl ag res ivHa ts df recjionata s p re mel! ill'.l

IS. DetaHere exces~va it parului: preccupare deosebita fata de cornro'ul sexual

7. Sa a ib a. semne homoeronce: lnvers ~u ne sexuat a la un i i para no rei

8. Aefuze sa. oessneze

PELVIS

Discutie: pelvisul este Htera~ "Ieagarm~ civillizaliei,j; sedlui sexualitanltemlrtlne: s i pe ntru ba rbat medi u I eel mal 'g ratiw~can~'

~!. i nchi de re pie liviarul incom p ~eta:co ntllet sexua ~ (Jo Has)

..• tendint~ "C!m(!seX!ua~8' cu pasibU€! se-ntimente de ",ina 51 anxietaf,e

2~~ M are::tecuiII1cUtatea care nasts copi i (Machov,e r] . ... sups rlorltatea femeii ~ala debarbat

, ., p reocupare P€ fit ru g ra vidita te

. _, de pen centa bawbatu lu ~ de marna Sal! de ~ mag~ nea rnam e r .,. preocuparsa fe~neH tala de pr.abllems!le Qrav~dita~i,i

~idERSEVERARE

D~ sc uti e ~ aceasta 5e rete ra la repetH~ lneadaptative ale unor raspu ns uri. jl, d esea. persevs raraass manifesta 1.2.1. indiv!:2:ii Ii m ita t~ sau deterloratl m ~niaL i a. nevrotbcare cauta refugiu tn ras puns uri silgufe', r,epetitiv€ lincredIntate unel Z 0 ne de acnvitata llm ita.t.a. si sig urB" ~i l a. sirm.ulianU.

P ERSOANA. DIESENAT A

Di'scutie: dln moment ce desenele au -0 mare valoare pentru aceta care 1$1 proiecteaza semimentele 'rat,a de oameni in cadrul unui $,ingur desen, sublectii a v treb ui sa He i IfitrebaU ~ ernru a ob~rne OOllceptra lo r BSU pra s i !uet el 0 r cess-nate. Exarnlnatorul incearca. sa descopere dace siluetele desenate sun! j 6 g ate de cones ptla _ a S! ~8. sl ne ~u i e i alto raj dac8. dsssnsis indIca concepti i G xis te nte s au do rite' asupr a lurn ii s i oarnenllor, i ntrs ba,rih3 P IUIse Hunt desc hiss n asp edUce sl nu t re bul El, sa sugereze r8spunsuI'L

1. ldeal sau fatada; persoana C8JH8J n dori! SUDt6CtI:JII sa. ii,e sau sa

apara altora

2. ImagJnea dE! sins: asa cum se vede sublecnil pe siue

3. ~maghlea autoritatii: cineva cu care Slub~.ectlU!l trsbuissa 58 inteleaga

4. P,ersoana s€lmllincat[v.a: mama, tatal, lraV (rude) sau alte psrsoane s e mn ltlca live

5. Pe rsoans ne p~acuta; una fata de care su b iectu~ are ssntimente

am bival e nte: patron ,solia! vecln

6,. S exu~ 00 pus: ra.splulISul! la 00 fig Lilfa se;xuaI1a,

7. P srsoana pOL mva sau nega.tlva.: se nUmrante fa t:a de oariba ti sau femel . __ .

8. P.e rsoana puterniC8 sau sfaba: oonfesi unea desch iS9. a slab idu;[i] i lor s i detectslor

- -

, .. p oate indica un efmt sincer dH at compensa {jefecte le

.•.. poateU in acelasltlrnp coniesiune' $i efoutu~ de a 5e schimba (Machovew)

9. Persoana rnutilata: respingerea COIlGElptlli[j~ slmbollzat de partea mutilate a corpulul (JoUes)

. "" tu I Dtu8JH mentala (em o{ronafa) severa

- P ::.RSP ECT~'V A

Diiscutie: psrspectlva se niiera la partea din siiueta desenata, Jlu08zentata lumili de catrs subisct

1. Profit mal rnatura ~i mal sotistlcata decal vederea din 'tala care este relatlv mai naiva :;;1: mal nesoiistJcata. (Machover)

2. Dfspmp0r1ia profi~ultli: sfa!DIEl judeca.ta fMachover)

3 .. Vedere ~!iir1a" rmreaga:te.ndi~~;a. de exhibition~sms,l, de a se arata la

fGmeHe vanltoase, adolesceme, _~arbali activj~l. . "

4. Veders hltreaga (full') a .. f.@"meii'i~, profi[~ascuHn.: din pertea barbatuhn ssrrm de autop!ptecHe sl u:=;;m~nta de, a. eXpUir1~e femefa I(Machover)

5. Conh_n'ld:elJea~prom:uh.llifet!e,i cu fa~a intreaga: rara, cu e.xceplie pr;rn[tiv~lor, def~Gi€nWor rnintatl gtra.vij mganllGi sch:fzofrenk::i

o. Pofi.ILI'I letei cu venerea intreaga a corpului: posture Incoroata ... jena sociala; vine. re~ativa la contacrele sociale

",. ~ rnpulsu I' de H. arata co fPU~ {Ma.ch aver)

7. ffltreaga silueta din pmHI; ezuarea de a face fata lumi~ . .. te nd iinta de a se ascunce DE! si n e

"' _ terrdlnta de a se retraQ'e din lume (Jo~~es)

8. I ntraaqa silueta $11 f.aJ'~a tara a suqera prQmu~: .r~giditate ... deterrnlnarea de a face fata vjel~:i d~rect. {Jo.lles;

81M BOLU RI F AUCE

1: . PUl~U, t i:9auL pi De .. bastoan E. pa nroti. nasru d 2. lndica: trlca de impotsnta

- .. osnlitate tala de ferne:

• •• j rna tu male ps i'h osexua r a _ • _ pre Gel:! pa re sex ual a

... irnpussuri sexuaie: cornplexut Don Juan

JNABILITA TE SAU BOALA FIZICA

Dlscutie: multi psiholoqlsl psih,i.atrr CaJE totosesc DAP gasesc inab[Htatile $1 bollle 'fizice in desens p(in indicatmli de oonUiclsau omlsiun: In zona. atectata

PUTIERE F~ZICA

Ois.cuti08~ puterea Hzica este accentuata de eel care se smt inadecvatl fiz[c" Clneva siglUirde SiUl8 lntr-o zona fizlca specifica nu are nevoie sa accentuszs

acea zona (Machover, Jones) .

PLASAMENT (fNCADRAREA iN PAGINA)

D~scLlPe: Incadrarea in pag!iina Elrata in mare parte unde SO' ptaseeza subleetut retativ la mediul sau

1. S~S pe pag~na; $$ simte '!in aer": tara baza so~~da .

2. Deasupra m.ijilocuiui pag~nH: sa simte Iluoand spre un seep imang~b.ii

(Jolles, BtJck)

... tend~nta d,e a rscurqe la rmagirJaHe pentru sanstacsroa nevof de putere (Buck)

" .. po ate fi d ls tant sl :inaccesibill (8 uck)

.... poat€1 indica. optimism ~n lupta pentru aflnqerea seopurllor (M ach ovs n

~ .... pcatslndlca infummare sau prlvlrea "ne sus" Cl. altora (Levy,

3.. ln eentrul paginH: Insecuritate sl r~giditate

• .. n evol a de a m.en~ine ILJ n connc I a tent (J1oU es) .... grad normal de control ~II ri'gldlHate

41. Sub mijloGul paginH: se sfmte nes.igur ..;;1 lnadscvat CU 0 carecars

depresls (Maehovar, Jolles, Buck)

..• concret sau "~egat de realltate" in vfa~.a sl gandi.re (Jolles. Buck)

... atHudiFile defeHst.a; dspresie {Levy).

.... nevo~.a un-or j)undatiJ sollde, de comrol 511 echlllbru solkie ... -poate de m onsua SIJI btl I i tate, ca,l m ~ ech iIi bru (Levy)

5. Partea . stan 9 a a pag in ii: dorn i rr1 an tae mono rrala (J olles)

· ". acce m pe necur lJ 0111 es ~

". _ t,endinte spre~mpuls~v.itate (JoHes)

· .. orij ental caire sine (Mac:n:over),

· ". constieru de sine (!levy)

lE,t Partea dreapta. a pagintii: control emolional (Jones. SUCk.r ... face le~onurr~~ mar! pent ru a re:U$11

+ •• to rientat caMe medi u (Machove r)

, ... 'Elxtrat:ensiv

. 7.. Coltul d.~n stanga sus 81 pa~g~nii: anzios: dorirna ae ~. se fer~ 'J8 sxpenente nol ~I de a sa totosrce in trecut sau ds a cauta satlstactli imaginafl8 fJo~les),

BUZUNAHE

. -

1., Aceentua ts: infa nUL depe rid ant (Mac hover)

,.. deprova,r,~ HfecUve sau rnaterne formeaza ~6mje.lul uncr adaptan psi hopatice (lMachOver)

... ado~escenyi ClJI dorinte Ch:l \l\lriIHa.te care intra in connict-cu depend!8.nl:a de '!~gil!lra materna (Machov8r)

... deDenden~ I{).railla: 0 persoaoa care ia, care nu dla,. lrnatura .. .ffemeh-:! Gare Isl .acc-e ntueaza indepElIil {j El nta

PROFll

1. Ev~da re contmlata: sau reziste.nja.!:a relevare de 51 ne

" ., poate 'indmca co ntrol m a,UJ'r all sentmme ntel or cu retuz u I de a s€; e.xhiba

2. F~guraintn3agla oiin prom: (tot corp:ul din prom) serioase tendin1e de

mtrage re s i opozit~e ,po nes),

.... evazilLlfilecontrolata sau rezlsta nia i a auto:mvelar,e (U rban)

. .. tendll'il~e de retragen:! nepatolog ~ce daca nu S 1JI nt p rszente s I aU.€! semne de .retrag,e re (U rban)

3. PraHl ambivalent 0 parts a cm:pu'l;u~ lntoarsa in ana dir,ec;ie decat

eea la Ita parte a corpulu i

... tendinta de a indica. frustrars eX'l.rema. cu dor:~nta putsrnlca G€ a a bandana sUuslia 1l8satisffaca.toam (Jo Iii as)

... tendfnte in~rDV'9tSlv!e ~I extrollJersive,. 0 ambi'va~enla cars prod uce conluz ~e (U rltlan)

·lNTR.E:·B.AR'!

Dlscutie: cand un suolect Dune intrebar!.~ el doreste ca exarntnatorut sa structurszs situaUa in I:ocu! luL~nuebal'Ue pot i:rrld~ca nesig,marll!a.rata de ast,eptarl~ie exam~nalorulrlli; pot arata nesmguran~aUpica subrectlj'iu,t sau POI indica evadare din situalie, curiozitate, anxie~:a~e.· Q'rija. G[Hili~uzie. Raspunsmile la teats intrel)ar~~etretmiie da.te asnel ca sUtlIatfa de testers sa ramana n estructu ra 181... ila sfar.;iUlil te,starii, exarni na~ol'Ull poate rasPtJ nd e mal com p let $1 spe cUic ia Intrebarl, dar cu discre~~e :I? I ~ludec8!~;a (:linica.

REeT

~ 41;; ~ .. ~,

~'

t. Accsmuare: semn rar de lend~n!e,"'p.aralloiide sau nomoerotice (Mlachover)

,I N DiCATOR~ AI REGRESIB 51 RETRAGERII 1 .. Ochi orbi

:2. G u ra convca va, recs pthla

3. Mi$C3 re Ing h €l~ala: silueta ssrs pri nsa in conte mpi a re ~. M sen ove r j

4. PfOU~ care prr'ive,ste spre stanga !5. Prof n r~gJd

6. Refuzuj rJe a cesena

7, SlaiJicfune: picioaJEie (~abeje picioareion Gel niste t)el€ ;1,9D6, orate slabs. degete ca petalele de UorL si,lu€!ta.1oarte m~Ga.

U PSA DiE TRAGER E DE fNiMA fN A DESENA

D~sGut~e: I'ipsa ds tr.agsfs die !l'1ima in a desena poats indica.:

t. Tlrnidltate ..

2. Anxieta[e

3. Evazlune: tearnade autoreveiaredin cauza unor trairi (:a lucrurile nu merg bine

4. Depresie

5. incapalanare

PARTEA DR.EAPTA A IMAGINU vezi sl lNCADRARE IN PAGlNA.

Discut~e: partsa dr,eapta a. pag~nHeste partes mediulul. In limp ee partea stanga este partea sine lu i (M aehovs r)

S~LUETA WN ALERGARE

Dlscutie: 0 sHueta. aiergand poate sa ,j'ndic6 un n~v'EJ lnalt de €lner'Q'~e olrectlonata pnmar sprs ie~,irea dlrnr-o sirtuatie nsplacuta. dupa Jones. Poate in d lea $1: 0 i mipufs,jvitate isterlea

IN DI CA.TORJ~ A~ SCHiZOFRENIIE:1

1. M~~Gare blocata: are trasaturl stance, autiste, lmrcverslvs

.,. lmpulauri sPOrE reaHzmeei pulers bazate pe imagloaIie (Machover)

2. Parte a ,sta nga a pagi nii de d esenat: 0 t ras alura de i ntrovsrs r U n e 3 .. Cap rnarit; v~ala imag~natlva bogala

4. Detaiierea uP8chif ~I' ochiuh.Jii: In schizotrenla paranoica areta

.. prsocupars pentru hajucina~i,i audalve sl extrema B!JISp~c,june

5. Corp r~g ld: co IIlslricOe

6. Dese n biz ar: I ipsa co ntact u i ui cu rea I itatsa

7'. ,Refuzul' d'e a desena; rezulta din evaziune sau depresis

a, r ranspare rita: aratsrea 0 rg anelo r ~nte rne: rn diea h.JI ri e $11' anx iietatl9

converuts In prsocupare corporala (sornatlc) {Machover)

'9. Succesluns comuza: succesunea norm.a~a este de ra cap la plG~o.are 1 O. PIIOU confuz

11. Disp roporns Q rosiera 1,2. Fligma diagramaUca

13,Si~ue'la 'fofmaHzata, indicatoare a luptei compulsive pemru comrol 14. HEprez'e n tarea organeior 9 enitai e

15.. Dezurnanizare: oameni ca. animalele

AUTO - CR:ITICA _

DiscuNe: comentarii auto-crltice cum sr n: ·"Nu pot desena", "Este qroaznic" _ "Ia uite, arata caraqhlos", etc., ind:ica Ulr:rnatoareiH:

1. IEstimate de sine coborata {j.1 posloila dspresie

2. Dorinta de a. evita critici:le examinaton.J~u.l

3. Dorinta de asigurare din partea unei fi.gmi ell .autor,itate

SUCCESI UNEA SEX.ELOR'

DiscLlUe: Levy aHrma ca 87'% din 5.000 suolectl all desenat 12 inceout persoane deaceiasl sex ell e~e_ intr-un esanticn de 116, homossxuau. 13 sau 81 % au desenat la lnceput sexul opus, lnterpretarlle posibi!e ale uessnani intai a sexului opus sum urmatoarels:

1. lnversiune ssxuala (Levy)

2. ~ de n tiff care sex ual a contoz a (J ollea, ,\1 ac nove n

3. Ata$"amer'if p~miG sau cependenta Tala de un rnemoru ai ssxulu: opus (l.evy)

CONFLICT SEXUAL

11. Pioioarele terneii muir hasurats

2.. Constrict'~a, hasurarea sau aocenniarea pie ptul ui ',$i 'gatului 3,. Aoce ntuarea se-xlJalHa ti1i

4., Upsa diferenlrsrJi sexuals r~trEl bai:bat slferneie: barbans $~ tsrnela sun! oesenatl asemanato;

5 .. Sexul opus desenat ~ntai 6. Nludtni

DEVIANT SEXUAL

Dis,c'Utie~ concsmrarea pe 0 aris sau ps un QiPgan specific poate spare ln accentuarea erotlsmului. Gradul accentuarJi va deprnde de tarla dorlntetor ssxuale $1 de expsnentele trecuts (Machov'en

SIMBOlURllE SEXUALE "indud

1. Palaria

2. Pantofil

3. Nasul

4. Pipa, pusca, bastonuj,t:fg'~uar tigara de fo~

5. Paml

HASURAREA indica:

1. A.nxi etate :gradu~ anxietali,j este ,ej at de tarlra h asu ra n i

2. Anxletate Hbera (tree-floating): _ha$.lJram' extrema: ocate indica rndoialla de sine. auto - critics" senUmen,tui de a f lnoapabil $.fj taca fala medju~ui cstil

PANTOF!

"11. Detal.rer,e: Ia tinere pub-ere est.e .un semn de prsocupars obsesiva pentru oblecte sexuals: curiozitats $1 .. ' prsocupars anorrnale psntru

sexualhatea mascutna (Machover) ."_ ·f ·i~.J

__ , pcate ri caractensnc unul maniac care lsI raspandeste desenul pe toata pa9fl1 a sau depa$e:~;te m a.r9 i n i ~e

_.. poat€!arala, autoapreciere ina.ita la pslhoparll agresivi (Machove,r~

" .. daca. e' sarac properuenat, .go II $1 saracacios poate sernnhlca: denGien~a m~ntala, orga.nidta.te, sau la desenele unuf GOpi!1

5. De pa$esteoag~ na: !I ~psa ca pacitaUi de plan WC8J G . ,. ~end lnta d€' a Ii man lao . .h ipe ractiv

PATAT, iv]1.A.NJiT

DiscuUe: la adulH. patarea impfica 0 nota. regresJva $1 anxietate severa, ~al2:uea nueste neob~.snuita la desenele coplilor.

,~TlTUDI N,EA POZjiTllA (8T A.1~CE:i

1. Picioarele larg depanat€.: afiumaUv

" .. nesh&luran~a b azei '8. fost cornpensa ta 2., S t rans: ri gidilate, rssmctie

3 .. Cu spatele la pnvitor: .respingere ~,~ t'eama

4. Se c~a.U na: ,echrlibm m enta.~ preca r

5. Picloarels strans apropiate: rncordarej cDrH;1<tient" stan'gad., rezistam la avansurlle sexuale

F,I'GURIll!PITE (STI;CK FIIGURES) fndfca: 1 ,. ~E:va.z:~UIn e

2.. Rr g!f dtate: apara:ta imeil'edua II

3. Ps~hopat~e:tacute de cei care gasesc rela1tne 'interpersonsja dezgllstatoare (Jo~:les) .

4~ lnsecurltate: indo~a;~a de sine (Levy)

STOMAC vezl sl B~URTA {BELLY}

Dliscutie: stornacul ests partea corpufu,~ cea mai susceptfbUa la anxietate $; ia conversiunea acestela in. plalligeri fi2':108.: de notal rnaraa illciiden1a a a.feGJ.iun~~or 'gastro~~mElsUna~e CU orig'ini psihoqanics. Psifr1odinamic,. un stornac plin sste asoclat cu sentiments de bunastarej in timp ce lin sromac gol este asoelat ClJI sennrnente de singmatate ~I goL Tiplc, schf'zorre.l1llii se slmt goi pe dfnaulntru cum se simt majoirfta:tea persosnelor d6primates~ deprlvats Elmo1i:o n al, Desen ele lor ~p,ot re~eva aceasta ..

LI NIA. {MI$.cAtF~EA CREIONULUI} 11" Lung a~ control (J olles)

2. Scurta; impulsieltate (JoUes) :3. ZTm ta ~a: ostilltate

... posibUaimpufs,ivita.te (Jlo.lles}

4. Schf~ata: lnsecurltate $1 anxietate ,;f:~! ';

... ' ssmn a,~ sent:[m:s'ntului de·: inaqecvare daca prestuneaeste

. mIca )~

5~ lnspre corp: introversiune (Levy) ~·l!TL"_'-_·

6. Dinspre corp: extm:vers,iune (L,sV'!) '7'~' '".

7. Prssiune (apasare): lnclica n.jve~uil energ,stlic (Levy)

2. ,.:1,.':::.icw.iti:. auresu .. me

3,. iV1 ult hasuraji: preccupare s I donnt~l sexuala

4. t.lpsa pantothor: aglresiune $~ sexu8i,llitate p,rim[nve ~I nereprimate

5. Cu catararne: iemerie exhrb~!;ioll'1iSle Sl na,~rcisiste dsccreaza mull pantotil

UMERI'~

D iSG utie: u m erf as i:9 ura to n.a s~ pule re. fmp re u 08: cu ma ~nHe, :J r a tele s 1 pic~Qare~e, ume.ri~ tormeaza un complex care ~f1IdtCa dorlnte de putere. Dupa .Joiles. umaru:i slang ,are impncati~teminiflG 'ar cej drep: mascuilns

11. Mart sentrnente de foi1a: prsccooare extrema pentru putere IJo~!es i ,_. adolescenti (M.achQiven

"._ ole ta fem.eJ. Jndic8 protest anri-masculin. aorin]e de tona si

outera asupra baroatului (Machov.er"! ,

2.M id: se ntli m ents (Ie infe ri 0 ritate : JoHes}

"_ .. !~p:sa accen~JUaJii putenl Hz~ce ell lrnsrese cnmpensatonl sau subs ~ihJtive

3. PatraH: Irnpreuna cu inoicatort de ri'gidHate s: ostiWate ind,ica o atiIudine extrem!a de atParare $1 OSl~iitate {Jolles)

4. Sine pmpor1ionali $1 Iro[un~iti': 0 u~oara,nexib~~a$~ bins ,ech~iibra.ta expresle a puter~i I(Jol'l,es),

5. At:amand~ dezechilrbm emotional

" __ sa m n de conflict sexual de rol

6. Slersatu~r $1 inta.rin: preocupare pentru dorime sil impulsun flzlce pentru dezvottarea corpulul ca expresle a pt!tEni:i (Machover)

MAR:~MEA DESEtNULUI

Discutle: daca s~iueta. care reprezinta jmaginea de sins este lm,i~ca iooteza este oS! SUbii ectu I ss simi€! mie S6I1U neacscvet $1 raspunde cere film m edi u~ ui c U s entim ente de infer! o,f1Itate" Daca silueta im ag ine de €iIi ne sste ma re sublectul raspunde ta prsslunea mediul,ui cu uairi de sxpanstune 0$1 agr,es~ur:le. Orica exhema. incHca psihopatok)g~e (Levy)

1. Media: in ]ur(j,e 7 inci

2. Hapo nul dintrtl' malrime s ~ spa~iu; peste rn erg e parat ei c u r,e la ~iH's i ntrs

sub iect s i meotu ~ S8t1, S8JU ~flltrl€l' subli eel $ ~fi9uri!e pa.ri ntilor ( Levy)

... poats U legat de i mpHcarea imag in aMva a. S uib ~ectul ui

.... poate fru:Uca graduli de €stimam de- slne realista relationata 1181 expansiv:[ocatea subi ecUJl'ui

3. 0,1 m in uat s all foan'€' mle: eu ccntraetat "Machove r)

... sentiments de inad'ecvEue .$1 preccupare de adaptara la mediu {M ach.oiv€! r ,J o~ ~es. Levy)

.. " sc hlizofreni,e re 9 resiva, veg'eta.tiva.: fl lve I ene rg et~ C S cazut ~ ~ eu di m i nuat ~I s Ilab (M achcwer)

. .. dep,r,esi,e profunda

~ 4 .. Foarte mare sau marH: lncercare de a 5e proba De sine pe hartie

'"" grandio;zjtatea paranoiculul cu sentimeillte deJnadecvare pu ts rn i09" fn.acoepta bile, reprlmate (M achovs r)

, .. estl m are de: sin e t antez jlst:a

8. Apasare puternrca: indica anxierate s I tansiune

9. Prasiune ver1ica~a.: indica ceterminare, anrmare, masculinitare

SUCCES~UNE

Discutie: cei rnai rnuhl subiecl~ Incep ell caput sl continua In JOB spra picloare 1" Ezitare in a msrqe mal [os de cap sau de talle: re~inam tn a face raE! -:onflictelm legate de semnliHca~ia simbolica a zoneior evitate (Machoven

2.. C ontuza: i mpu lsiv, maniac sau sup ra actl v

, .. schizot ren co nluz

:3. Dszvoltare bilaterala a unor lone roans rmci: ng~d. ~:)mCUIS,'f\,l'achoven

41. Trasan .. m faciale de-senate ~a urrna: neadaptare hnpitcana "ElillE:~ seu incapacHate in a tace fata angajamentel?r emononale (M acnover

- .. - tendi me sch~zoid e

CAZURI CH ~HURGICAlE

Dlscutie: Meyer, Brown $1 Levine au studiat cesene tacute de pacierni inamre s ,I d t.J pa ope ra ~i i. Ope ra~H care imp Ilea in lat urare de sa n, am PUla rl, ern r u rg i €: a ochlulul sau urechll, Teate arms chlrurqicale au test inoicate In DAP ca arii ale a rndelalii. Tr,asa fu rila r,eg resive ale siluetelorf n dea u sa se c I a rif i ce sa LJ sa ss dfminue,ze dupe. ope ralie , indicand etorturhe facute pentru a cornoensa 81 a accepta rezultatele ooeratlsi

SlMETRIE

1.. B~~aterait;t rig[d~tate;$1 represle (Machover)

.' ... etecte bizare pot im:itca sehlzotrenie pararloida (Macnove r)

2 .. Extrema; cornpulsiv, race smofional sl distant (.Machover)

3 .. Tulburara rnareata nsurotici cu sentlrnente de stang·ac~enzica $1

i n ad ecvare .

_ .. hipornanlaci sau isterici cu tulburari lmpujsive (~Aachoven . - - cop ill afi~ de isterici

.. .. n evroza anxloasa S9v,e ra

D~NTI

Di scun e: LI naccent pus pe (lrn~i incHca ,a'g res i U fl e 0 raJa, sarcasm m U$ cater, o ccnceptle sardonlea de viata; infllmmare sau aUe slabiciuru care trebuts

- . co m pe nsate (M ach ove r)

TEMA

Discutia: siluetela desenate deseorr spun povestl :;;1 prszinta 0 variatate de terns

1. Cowboy: agreslune in viata fmagililara indreptata spre expresia actlva, fizlca a sentirnemelor; copiiadolescenti de 1 ieV9'rrt il

2. Om de zapadar:- eVCI!Zfl!Joe din problematlca corporaia

3. C~own, desens a.nImale, f.igurr caraqhioase: pot exprima dispret sau ostiHla.t,e fa~a de sine

. . .. red lice exa m ~naJea sa u e xa m i na ~orul I a 0 aos u rditat e

4. Ps rsoana in varsta: etorturi spre maturitate sl control

5. Psrsoana mal tanara: to.losire a unei apararl i:nfanUle,

, _. lanje$,te clupa Hberlalea de expresie t.l,[ res oonsaon Ild ule Ii rrutate ale cop ilar,j ej

, .. lmatur emo~ional

DEGETUL MARE (THUMB)

1. Rigid: p reoeu pare in legatulI,a cu masturbatia (Machover)

CRAV~,TA

'~ '. U n S ~m bot faliic: preocupa re fa~a de sexu alitatsa rnascu I ~ na · .. , controlel sexlJalitam sl al imouisu rtlo r flz ~G9

- -,. I'" I' I

2. In mlscara: ocazlonai indica aqresluns sexuala descrusa ... preoeupare ssxuala imensa (l\I1ac'hover).

3. Papion; informal. tineresG, promiscu'tate sexuaia

DEG ETElE DE LA PIC~OARE - ACCENTUATE. MARITE 1,. p",gr,esiune p'rim~tiva {Machover)

2,. Stranse: rsprlrnarea unel agresflJn~ (Machover]

P'ERSOANA CARE SE CLAYI NA (TOPPUNG)

1. Senti rnentul neechiliibrulut:' pre,..schizofrenlc "Hammer) · , .. psrsonaliate in stare de flux, instabila.

MARGI NEA SUP ERIOARA A PAG~.NII

Discutlo: persoana care atlnqe ma.rgfrue.a de sus a pag[nH sau trece peste rnarg.ini~e acesteia incearca sa se supraextinda fn re~atme CUI a!ltiis~ de a avea o via!a Imag i nara exfrem de activit Pe rscnalltate clclotim lea ...

TRANSPARENIA (si~uetefor):

1. Tencinte voyuanste (Machover)

... rupture, fisuni ln jlldecata, apreeiere (Machover)

TRUNCHI

D ~ scutie: trunch iuf este orJ'ginea impulsuri!o r ftzic,e

1. Orms: res pingerea ~mpu ~surilm fizice . .. barba.li involUitivi

· .. 00 p U (Mach over)

... , plierds-rsa imag-inii corporate (J'oHes)

2. Lung el ingust car~Gte.ristica schizoid,a (Jones)

:3. E~Elc de inchideH;!, incheiere.: preocupare sexuaila (Macnover) 4. Foart.e rnlo: negarea liimpulstlrilo.r ssxuale (JoUes)

, •. senti mente de :infe rloritate ~ I slab lcl un e fiz~ca (M achovs r) 5.. Foarte mare: muUe, i,mpuis.url instlnotuale nesatisfacute (J'oUes)

. .. iupta. pennu dom:[nan~a fizici;i, (Machov€! r)

6. Tn.mchiul sexulul opus mu:i't hasurat: os:t.iiitatefa.t·a de sexul opus

(MaChover) '", ~" ._

UN IA TAU Ei vezi s~ COROOt'lJ (BEL T~

Dlscutie: Hnia talie~ taie orig:[ne,a ,impulsuriior nzics. Mactwver noieezs: deasupra talielsunt zonate puterii fizics a b8,rba'ti~or in Ump ce sub sa sur t zenete sexuale, La remeie. deasupra sum sanii eLi nuid'ul ~or d6itator de vlia~a :?I dedesubt sunt ZOUl9'~e reproducer~i 81 s,exuaJ'!taW

1,. Accen~uata; cornror sexuai

2. ~liu~t hasurata saut:ali'ata: corn ro II eX[H:~rr: ~,I s~xL!aHtatii ocate cauzat de5€ntl me n te'l e de '1~ n ova Us sa u t1:e S€ ntimer: ~t: i de oienj Hr8 im ~ne fltai corn roi u III ~ sexual

, .,. GO m Di n a 1. cu :.Jr. conthct ,j n zona gatului. ell aUtu(Jli n e ng ic ~_ i ipsa m lsca n~. 'I ipsa sauasctJ'nds rea. mai m Ilolr s i r[g~ cii'tar E a bratelor. vor lnoica riigid~tate excesiva si fragfmate a contreluu.: cuesecur ln adaptaraa csrlntelor [umi:i

3.. Ref LiZU~ de a dies e na m ai ;08 ije linfa ~a.ii,e~: sexualitate tu I bur a!a s ~

brlocaaa (,rVI acnove n -

4. Amalilarea desenarii: un biocaj ~n a sa csscurca cu arHis corpmal'€ ale ss:xuaiHatli

::I. Extrsm ue ingusta (strarilsa. stramta): sugereaza connot precar care aste evident ill izbuC'ni.rille tsmpsramsntale {Machowr)

.•• n aricis fst. centrat ps s ina. variJ iitos

IN D,I CATORi DE .ALARMA PENTRU 0 rULBU.RAR,E Mi NTALA. SEVERA (vezl .$;11 SCHiZOIFRENlrA)

1. Och~ can: n U vad

2. I ndlcaton anatornicl

3. G LJ ri (j eschse

tt G u rl care ran jssc

5. P u mn i stran~ I

6. Caractensnci ~estiah~

7. Hasurars extrema .. patare 8.. Guri crestate

9. Deg,ete oa ghear,ele

1 [). Om ite rea unor pla.r!i im pc ria rite: b rate, miH n i, picio.311fe "1'1. Slluete (flgur.i) r~gide. diagramaUce

Jj 2. Lipsa echilibrului, cH3Jtinare

1 3.. N lL:I duri c u orgarH3 le 'g e III ~tal e accanui ate

14. j\;l az g alea la

15. Cornunoarea 9;-~:~jt:li -,s:u l'a,~a-

16. Desene mid. goa~e

17. Des alii e m ari ,g randio asa. ca re depasesc pa!gi ria 1,8 .. Och~ ea re privesc sas iu

CAIETuL DE ~ROTOCOL Al TESTULUI "DRAW -A ·PERSON" de WHII'iam H. Urban. M. A.

Editat de WIPS - W.estern Psychological Services

Nume

Adresa

Profes~,a

$coala

D,ate med lcale-neu rolo 9 lc e-psihe I og lee

Cafre examinaton; aesasta ,Dfosura de protocol este desemnata a Ii utilizcna lrnpreuaa ell "Gatall'ogLlI de analiza inte,rp,retativa a desenelui persoenai" de WiWam Urban (,editat de W.estern Psycho!ogical S€!rvrces). Pentru titllur~~~e "lnterpratara: S8 suqereaza sa 8,S facs n3fer~nta la Cataloqul DAP de mal

..... SlJIS.

Concluzlii ~I apreciere "ezumativa: ,_ Tulburara mentalaJemo~iQi1ala

Lezlune oerebrafa orqanica

0-4

0-7

- sau +

5-9

8-14

++

+

Recomandari,:

Exarninator

Oara

-----------------------

mASA TVRILE C.l.PUlUI

Par

Gura

Par

---- --- --.----- ---_._----

------.---_

Nas

" --------_--

Gurill

Oegete

I

i ZONE SIIMBOUCE SEXUP~

..... Si'luel;a m<lsculins.

Pe,nincu

SirlJeta feminrM

SAni

Fese

Parul (ha~u.rama:~

Picloaffi

TRASA lUi'll AtE CONrROUJ!LU~

Slh.J~~a. masculfnil

Pi~,_t

Ur'lia. ga!ulul

Si'lue-la feminjn~

Piet

Ca~ita:!ea Ii nie:i

L! 3T A DE 'lER I, r':::l CARE A U ~\JCH TULBURARII SEVERE MjNTALEi EMOTIONALE

1. Aratarea orqanelor ,imerne

2. Silueta care sa clatina

3. Organa gsnita~e accentuate ra

s ~~ ueta nud a

4. Siluate dezurnanaate . o, T rcls,atu ri bas na ~e

6. Fars. trasaturi taclale I. Figurli sae;ii

8. De'gal'8 C8. ghearel'e

9. lnconsscventa profiluluil taclal 10" G ura cascara, ranjita

11. SHuete rlqlde, diagr.amalice 1 2. G u ra G restata (buze su bti d) 1 3. H asu rare putern ica; palata

14. Desena rnlel, 901a::;;e

15. Desene marl, grandioase. care depasesc pagina

16. Hesurarsa eXCElS iva a ochilor sl urechllor

LI STA DE VE R ~ FiCARE .~ ~_l"J l_:'r~ TULBURA.R ~ ORGANIC E CEREBRALE

t. C.apul disproporuonat 2- Gap mullt prea mare 3. Uflii greoa~e $11 simple 4" Sirue.z,a. s laba

o. Absenta detallilor. mints omisumi

6- Siluete mutt prea man

r . Simlul neoutintai sxprimat ''::c

subieC'~

8. -Rigiditat·ea abordarii

9. 'Steraotipie

~O.Sch,i~area greoai,e a caoulul .. _

1 "j •.• Apasa re n eoo is nuUa

1: 2. Incadrarea siluetelor ell lin~i ._ . suplimentare

13.. Stersatu ri, nso bisnu ite 14 .. Slaba proporfionare

Total . lnterpratare

I '~ .....

Total __;.;- .. '~lnterpr,etare

0-4 Nu neaparat semnltlcatlv dacca, tabloul clinic nu susune ipoteza

ps i 11 opatoloqica

5~'9 0 tulburars acuta 10-116, Tuiburare emolioflia~a. sevsra

0-7 Usoara poslbilltate de leziune Geremia

8-1' 4 Posibilitate mare de Jez!ul1€ cersbrala

0.1 NAM leA PE RSONAUT A Til:

Exam ina. to r

~APORTUL fNTE!4PRETATI V AL OESEN ULU I PERSO,.lI'1 c:: bazat pe

Caralogul ~ e ana ~iza ~nterpreta:~~va 9. deStfllli u ~ pe rsoan el $1 B rosu ra de ~ rotocol a d esenul u~ pe rsoa n e i

de WliUiam H .. Urban. M.. A

Nlume

Sex

.4df'\esa

--------.- .. -~~~-

Teletonul

Ocupetla

Telefon

locu~ exam~nar~i D.AP

Examrnator

nuu

Bee 0 manda ri

ExamiliiatOr

REACTiA SUBIECTULUI L~, sri-UATil\ DE TESTJ\RE OAP

llldica1ii: exarmnatorul DAP incercuieste acst cuvant (aceie ·.:''-Jv!mel care-t (j esc ri u c e ~ mai bin e pe SLJ b leer. Spa t.ills all b e s I .::1 €rUfl.l ct.i!'l/intel'e descriptlve cam nu sunt cuprinse in Ofl.,P da r pe care exarnlnatorul peats sale comrseteze s~ ~a je Incercuiasca. Fiecar,e sec~iune {A,. 8. C, etc.' ar ::~r;I_;1 So:;t. alba Gate un cuvant S8U mal rnulte lnce rcu us , S~G~iUnl',iEanitionele sun! incluse psntru a a to~osite de exarnmator.

A. APARENTA - curatenis mencuroasa - msclie - nsingnjii 8, ING R.lJI R.E - curat sl bine ff1grij~t - msdlu - neingriIit

C, POSTUHA - rigJda - creapta - medie ~ aolecata

D. ME.RS - 6nsrgic - mediu - ezttarn - moale- stanqaci

c. STRANGERE DE MANA - foarte putemica - puternlca.e- :Sfma - --.- .. - ... -sl;J:h~. -:- rnoale

F. ANXI ETf!~TEMAN I FEST..l.T A - frume umeda - palrne umS8Etrernur

G. REACTIA F AT A DE EXAMI NATOR. - prietenoasa - plac:..M~ - rezervata - rece

H. DEPENDENTA FATA DE EX.AMlNATOR - S9 bazeaza pe 6~ Insusl - pasiv- cere ajutor

I. ,RAPORTUIRi LE CUEXAMI NATORUL - bun - mediu- f€C9-

suspicios ..

J'. REACTIA LA DAP - dornlc - frrheresat - ne'gativ

K V.EOR8AUZARE - abundenta.- mecie -far,a cornentarf

L ATITUDIINE DEFENSIVA - sirnts DAP tolosrtor = neutru - crinclst

M. UvlPUGAREA EULUI - serioasa - apar,enta - nsprovocat

N. ABORDAREA DAP -1J~oara - spontana - ezltanta - retuz

O. ENERG~E - rapid- repede ,$or u~,or- munchor - fl'lcet

P. $TERSATURI ~ ruciuna - rnulte - pu¥~ne

Q. fo-T,lTUDiNE FAT A DE SINE - sepraaprsclere ~ reallsta - hlnercriac .R. INCREDERE iN SINE - SigUi pe sine =unele dubi,i ~ oscilarn

S .. COMPOSTAMENT ~ normal - aparte - bizar - aunsnc

T. UMB.AJ - bun - mediu - defectuos

U. NIVELUL DE IINTEUGENTA - alert - mediu - prost V.

W.

X.

Y.

Z.

IMPRESIILE: p,SUP'RA SUBIECTULUI EVOCATE DE FiGUR[U~ DAF DESENATE

Iindicatii: examnatorul i,rnerpreteaza impn3siile sale asupra 'Iigurilor ::iAF desenate de subisct, Aceste fnterpretari sunt imegistrate prin aorecren (evaluari) pe 00 zona a conUnuu~l.JIi. Mai j?S ests un continuum il'ure rermenn d escri p t ~v i ai f~ gu wi lor DAP desenats, In neoGa fa co rtt i nu um exa m~ na to ru i plaseaza un "Mi'" peruru si:I'ue:1:a masiCu~ina ~fl un "F' pentru ceaierniruna C-E' cele doua puncts care i S8 par axaminatorului eel ma~ potrivlte. Decifiec2rE!inie {continuum j va avaa ua M si un F. Pe aceasta c~de exarninatcrut iorrnuleaza atat 0 conoepUHI~eraJa cat $i una gratica. a tratani clterennate a sexelor, Liniile acitionale sum pentru a introduce noi continuumun de 2aUEexarnlnator. scrilnd cei dol termeni descriptivi care :limiteaza Iiecare continuum pe care expsrienta ex.aminatorului ii conduce sa creada ca e semnlflcauv.

T r e i m sa. su perioara

CONTiNUUMUF~,I1 Trelmea (necHe

Treunea interioara..

11.VIGUROS

2. Dssctus

Respingen;

: 3. Prletenos

Ostil

4.Bine discus

Furies

i 5.Stral'ucitor

P~al

, 6.Frumos ~chipe~)

, 7.Cllrat.

:. Neingriiit

: 8. T rasat LI rii re.g IJ !at€l:

l Sc 1M im.onos ita

e.

: 9'.Naturall

i 1 0 _ M atu ritate ernoilon ala

: I

: Stiliza t {at Ectal,

: 11 .A(2a'renta adulta

I I rna turita te

i 1.2.Capabil

; lntantila

· 1:3.Masiv

i Slab

: 14.D.rept

; Mic

; Se clatlna

: 15.Co~trol,at

: Impuls~v

· 117 .. Perceptiv ("v,ede")

: 116.DetaUat

: "Gol"

- 1.8.Sofisticat

, ~ rnperceptiv (orb)

Naiv

· - 20..1 ntsl actual

1,g'.Sensiibi:1

N esirnfito r

· 21.Con~tiincios

Corporal

- 22'.Feric.it

Ilm()ulsiv

Deprimat

: 24.Putine stersamrl

ii, nco 11 slstenta

MuU.e

, .26- ..

27',.

30.

. r-' . .:.t -;-Af-H::::A '3ARi3;\]- - ==;:'- .. !~:!l:

.ncicatii: ioros;nd seriiie ce coruinuumuri de ta pag~na anterioara,

examinatorut indica. prin lncercuke barbat sau ferneie. care sex as igura du pa parerea i UI reaC'U~1 e sub~ ectul u~, uaspur~ S u I sa u idantificarea aces1:uia

1 _ Ca re sex '9 mal aproa pe idle va rsta s ubi 6CtU i u i'

2. in care' desentolesesie ma~ mulls. snsrgi:e

3. In care desert subleetul arata ma~ fIluita concemra re .:.!,. Care d esen est,s mal cielaliat.

-, Care dssenests rnai in aJl

6.. Ca re oesen pare m al puts rnic

7. Care sex Dare mal sanatcs

8. Care este seX11~ domir:Jan~

9" Cam sex arata rnai mr.Iit,a, miscare

1 O. C are sex a.rata mai, multe probl:s m e psl hopalOiog ice n.

12.

·11 '"

" .)"

~~ 4. 15.

.6arbal a.

8

B B

B

B B B 8 B

Femeie

- ,

F

F IF F

iPOTIEZE :~NTERPIRErATIV!E

~ ~drcal·ii; A. .Rezumati clesooperiril~e' majore als DAP. UUiiz:a.l] lpotezels

suqerata in CataJogllll interpr€~:atJi,v al desenului persoanal Si/S.e.Ll ~m~ resine s:i eXlOE! rienta du m neavcsstra cl~nica

F- ~ [I, ~

8. con c!Llz;~i Ie Hxamilr1u:dofurlil.:l!i priv~nd re.acti~ i,e $[ raspu nsu ri j,e

S tJI bi ecfuJu i sun! coretstssl int.eg rate

. C. Este deserts 8. l!ratarea d,ifs rem,i ata a sexe lor

-\ j"-\,,,

c.

Cornpletan rezumaful $~ cO.ril.duzme d~n ,RAPORTUl ~NTER P~ETATIV AL DESENUlU! PERSOANIEI ell scurts pa.rag,rai1f'e care prezi:nta descoperlrile pertinents de lt1["ai sus ..

L egat i aces ts descope ri rl cu "'motive~e refBr~ri:i"

S-ar putea să vă placă și