Sunteți pe pagina 1din 9

PROPUNĂTOR: POPA LAURA-SILVANA

DATA: 29.04.2011
CLASA: a III-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Specială Caransebeş
OBIECTUL: Educaţie civică
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate

SUBIECTUL: Respectul şi lipsa de respect


TIPUL LECŢIEI: dobândire de cunoştinţe

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
R.1 – să recunoască şi să descrie înţelesul unor termeni specifici limbajului civic;
R.2 – să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii diferite de
viaţă cu conţinut civic.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să explice înţelesul cuvântului „respect” ;
O2- să răspundă corect la întrebările legate de textul prezentat;
O3- să identifice persoanele şi simbolurile faţă de care trebuie să manifeste respect;
O4- să identifice formele de manifestare a respectului faţă de celelalte persoane şi faţă de ei
înşişi;
O5-să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte, legate de conţinutul lecţiei de astăzi.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, ciorchinele, R.A.I. .


MATERIALE DIDACTICE: fişe, creioane, planşe cu floare şi ciorchine.
BIBLIOGRAFIE:
 Ileana Iepure, Adriana Moţcanu, Geta Popovici, Maria Tomoiu, Darius Borovic-
Ivanov, Dorina Chiriţescu (coordonator), „Educaţie civică”- ghidul învăţătorului,
Editura Atelier Didactic, Bucureşti, 2005, pag. 64-66;
 Marin Stoica, „Pedagogie şcolară” pentru cadrele didactice înscrise la gradul al
II-lea, gradul I şi la perfecţionare, Editura Gheorghe Cârţu – Alexandru, 1995,
pag. 142-143.
Strategia didactică
Eveni- Ob
mentele Elemente de conţinut Relaţia propunător - elev Organiza- Tip Metode Mate- Evaluare
op
lecţiei/ rea de şi riale
Timp clasei învăţare procedee
C G I
Moment Elevii se pregătesc pentru lecţie. D
I
organiza- Se stabileşte un climat propice R
toric desfăşurării lecţiei. I
J
-1min. A
T
Ă
Captarea Dimineaţa când eu plec, Citesc elevilor poezia „Salutul” de D Recep- Conversa- Poezia Observare
atenţiei Iată-n uşă mă opresc, Aurora Luchian. I tiv – ţia ”Salu- sistematică
-6min. Şi salut, cald, cu plăcere: Ce face fetiţa din poezie?(…salută) R repro- Explicaţia tul”
-V-am pupat! La revedere! Când salută ea?(…dimineaţa, la I ductivă
prânz şi seara.) J
Dar la prânz mă-ntorc acasă, Cum este ea în acest caz?(…o fetiţă A
Mulţumită, bucuroasă! respectuoasă.) T
Şi-o salut frumos pe buna: Ă
-Buni-am venit! Sărut-mâna!

Ziua iar s-a isprăvit!


De la joacă am venit;
Soarele coboară "scara",
Şi salut cu: Bună seara!

Aurora Luchian
Anunţa- „Respectul şi lipsa de -Astăzi vom avea ca temă „Respectul D Recepti- Conversa-
I
rea temei respect” şi lipsa de respect”. Vom desfăşura R vă ţia
şi a diverse aplicaţii la această temă. I
J
obiecti- Dacă sunteţi atenţi la sfârşitul orei A
velor veţi şti ce anume se cuvine să T
Ă
urmărite respectaţi în viaţă şi modalităţile prin
-3min. care o puteţi face .
Prezen- Eu notez titlul lecţiei pe tablă. D
tarea O1 RESPÉCT -s. n. Atitudine Elevii vor spune ce cred ei că I Recep- Explicaţia DEX- Observare
noului sau sentiment de stimă, de înseamnă cuvântul „respect”, apoi li se R tiv – Conversa- ul sistematică
conţinut / considerație sau de prețuire dă explicaţia din DEX. I repro- ţia limbii
Dirijarea deosebită față de cineva sau J ductiv româ-
învăţării de ceva. A ne
-5min. Textul „Respectul” (Anexa 1) Citesc elevilor un text pe care aceştia T
îl vor avea în faţă, pe fişe. Ă
Se explică eventualele cuvinte
necunoscute.
O2 „Ce au făcut copiii în autobuz?”(… Cogniti- Conversa- Fişe Observare
s-au aşezat pe scaune, apoi s-au vă ţia sistematică
ridicat.)
„De ce s-au ridicat?”(…deoarece au
văzut că două persoane vârstnice nu
mai aveau locuri pe scaune.)
„Cum vi se pare că au procedat
copiii?”(…corect.)
Dirijarea Elevii desprind învăţămintele din text.
învăţării / (Copiii trebuie să ajute bătrânii, să-i
Aplicarea menajeze, să-i respecte.)
noului O3 „În căminul familiei, tinerii Pe baza citatelor/proverbelor şi a D Operato- Explicaţia Pro- Observare
conţinut să respecte pe părinţii lor, în discuţiilor , elevii identifică persoanele I rie Conversa- verbe sistematică
-10min. afară de cămin pe toată faţă de care trebuie să se comporte cu R ţia
lumea, în singurătate pe ei
respect: părinţii , dascălii , prietenii , I euristică
înşişi .“
„Adu-ţi aminte de mama ta şi vecinii , persoanele vârstnice etc. Ei J
de tatăl tău când şezi în înţeleg că trebuie respectate A
mijlocul oamenilor. “ simbolurile naţionale, precum şi T
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe munca. Ă
mama ta, ca să- ţi fie bine şi
să trăieşti ani mulţi.“
„Dascălul este părintele meu D
de suflet.“ I
„Scoateţi respectul din R
prietenie şi îi veţi lua cea I
mai frumoasă podoabă.“ J
A
Anexa 2 T
Elevii completează floarea cu petalele Floa-
Ă
pe care sunt scrise aceste persoane şi rea
respec
simboluri.
-tului
Intensi- O4 Se subliniază faptul că respectul se D Operato- Ciorchi- Planşă Observarea
ficarea câştigă, datorită unui anumit I rie nele sistematică
R
retenţiei comportament.
I
-9min. Modalităţile prin care se poate J
manifesta respectul sunt notate sub A
forma unui ciorchine. T
Ă

Obţinerea Elevilor li se citeşte o lectură care


perfor- arată lipsa de respect a unui băieţel.
manţei Elevii vor trebui să corecteze oral,
-10min. comportamentele lui Fănică, folosind
„cuvinte magice” ca: „te rog”,
D
„mulţumesc”, „scuzaţi-mă”. I Operato- Metoda O Observarea
O5 Elevii răspund sub formă de joc, apoi R rie R.A.I. minge sistematică
I
adresând o întrebare, aruncă mingea J mică
altui elev care trebuie să răspundă. A
T
Elevul care primeşte, la rândul lui Ă
răspunde, aruncă şi întreabă alt elev.
Cel care nu poate răspunde sau
răspunde greşit primeşte o mică
pedeapsă sau uneori este eliminat din
joc.
Aprecieri Se fac aprecieri şi recomandări asupra D Recepti- Explicaţia Observarea
şi modului de lucru al elevilor. I vă sistematică
R
recoman- Elevii care au fost activi în timpul orei J
dări şi au răspuns corect vor fi aplaudaţi, A
T
-1min. iar restul încurajaţi. Ă
faţă de

faţă de vârstnici vecini faţă de dascăli

RESPECT faţă de părinţi


faţă de simbolurile naţionale

( imn , steag , stemă )

faţă de eroii poporului român


faţă de
faţă de propria persoană
prieteni

ţinându-ne
promisiuni-
le
având grijă de
lucrurile împrumutate
nouă de ceilalţi

Ne mani- prin politeţe ,


oferind locul nostru unei festăm folosind formulele de
persoane în vârstă salut şi de adresare
respectul: potrivite

având grijă de noi


fiind
punctuali
apreciind munca
persoane-lor din jurul
nostru