Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

Aprobat
C.A. 18.02.2020

METODOLOGIE
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

A) PRINCIPII GENERALE

Art. 1.
Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat la Universitatea de Medicină
şi Farmacie U.M.F. „Grigore T. Popa”- Iaşi (U.M.F. Iaşi) se realizează în conformitate cu
prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind
aprobarea Codului Studiilor Universitare de Doctorat, Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în instituțiile de învățământ superior de stat și particulare din România
aplicabilă pentru anul universitar 2020-2021, inclusiv reglementarea şcolarizării românilor de
pretudindeni şi a cetăţenilor străini.

Art. 2.
Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat la U.M.F. Iaşi va respecta
prevederile legislative care vor fi publicate ulterior, referitoare la organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, pentru anul universitar
2020-2021.

Art. 3.
Pentru anul universitar 2020-2021, U.M.F. Iaşi organizează concurs de admitere la studiile
universitare de doctorat pentru domeniile Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, program
în limba română.

Art. 4.
Studiile universitare de doctorat se organizează:
- la forma de învăţământ cu frecvenţă: locuri finanţate de la buget, cu bursă / fără
bursă, sub formă de granturi doctorale;
- la forma de învățământ cu frecvență redusă – locuri finanțate de la buget, fără bursă,
sub formă de granturi doctorale și locuri în regim cu taxă.

Art. 5.
Admiterea la doctorat se face în limita locurilor alocate de:

1
- M.E.C. – pentru doctoratul în regim de finanţare de la bugetul de stat pentru cetăţeni
români şi cetăţeni ai statelor membre ale UE, ai statelor aparţinând statelor SEE şi ai
Confederaţiei Elveţiene (număr de locuri conform cifrei de şcolarizare care va fi stabilit
de către M.E.C., prin OM);
- M.E.C. – pentru doctoratul în regim de finanţare de la bugetul de stat pentru tineri de
origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă, precum și pentru
bursieri ai statului român primiți la studii în baza acordurilor de cooperare bilaterală /
nominalizați de Ministerul Afacerilor Externe / nominalizați de Ministerul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat (număr de locuri conform cifrei de şcolarizare care va fi stabilit
de către M.E.C., prin OM);
- U.M.F. Iaşi, în calitate de I.O.S.U.D. – pentru doctoratul în regim cu taxă în lei (număr de
locuri stabilit prin hotărâre de Senat, ulterior stabilirii cifrei de școlarizare de către
M.E.C.);
- U.M.F. Iaşi, în calitate de I.O.S.U.D. – pentru doctoratul în regim cu taxă în valută
(număr de locuri stabilit prin hotărâre de Senat, ulterior stabilirii cifrei de școlarizare de
către M.E.C.).

Art. 6.
Ocuparea locurilor în regim cu taxă se confirmă prin achitarea primei rate a taxei de studii şi
încheierea contractului de studii universitare de doctorat.

B) CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE

Art. 7.
Admiterea la studii universitare de doctorat se organizează în sesiunea septembrie, în
conformitate cu următorul program:

Activitatea Perioada de desfăşurare


Depunerea de către conducătorii științifici a propunerii de
7–8 septembrie 2020
proiect (la Secretariatul Şcolii Doctorale)
Analiza proiectelor în Consiliul Şcolii Doctorale, alocarea
9–14 septembrie 2020
numărului de granturi doctorale/conducător științific
Aprobarea în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat,
Consiliul de Administraţie
Afișarea rezultatelor privind alocarea granturilor 15 septembrie 2020
doctorale, afișarea informațiilor referitoare la desfășurarea
concursului
Susţinerea testului de informatică şi limbi moderne 14–16 septembrie 2020
Înscrierea candidaţilor 16–18 septembrie 2020
(18 septembrie până la ora
12.00)
Verificarea dosarelor
18 septembrie 2020
Afișarea listei candidaților înscriși
Interviul candidaţilor 19–21 septembrie 2020
Anunţarea rezultatelor concursului – afișarea listei
22 septembrie 2020
provizorii
Contestaţii – depunere 23 septembrie 2020

Contestaţii – rezolvare 24 septembrie 2020


Aprobarea rezultatelor concursului de către Consiliul 25 septembrie 2020

2
Şcolii Doctorale
Validarea rezultatelor concursului de către Consiliul
Studiilor Universitare de Doctorat, Consiliul de
Administraţie
Afișarea listei definitive
Înmatricularea doctoranzilor 28 septembrie 2020

C) ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Art. 8.
Locurile aprobate pentru admiterea la doctorat, pe regimuri de finanţare (buget şi cu taxă) se
aduc la cunoştinţa conducătorilor științifici și a candidaţilor prin afişare pe site-ul
universităţii, după primirea cifrei de şcolarizare alocată de către M.E.C.

Art. 9.
În vederea organizării și desfășurării concursului de admitere, conducătorii de doctorat vor
depune la Secretariatul Şcolii Doctorale, în perioada 7-8 septembrie 2020, următoarele
documente:
a) curricumul vitae și lista lucrărilor științifice ale conducătorului de doctorat, publicate
in extenso în ultimii 5 ani (portofoliu);
b) informații referitoare la numărul, stadiul și subiectele de cercetare ale doctoranzilor
aflați în coordonarea conducătorului de doctorat la 1 septembrie 2020.
c) numărul de granturi doctorale solicitate pentru fiecare formă de doctorat (bugetat cu
frecvenţă cu bursă / fără bursă, bugetat cu frecvență redusă fără bursă, cu taxă cu
frecvenţă redusă) - numărul maxim de doctoranzi coordonați de către un conducător
științific este de maxim 8, conform legislației în vigoare;
d) tema propusă pentru fiecare grant doctoral individual solicitat, detaliată sub forma
unui proiect științific în care va fi implicat studentul doctorand.
Notă1 Conducătorii de doctorat vor preciza corespondenţa între fiecare temă propusă
şi forma de doctorat (bugetat cu frecvenţă cu bursă / fără bursă, bugetat cu frecvență
redusă fără bursă, cu taxă cu frecvenţă redusă).
e) proiectul științific propus ca temă de doctorat (3-5 pagini, format A4 cu margini de 3
cm la stânga și câte 2 cm la dreapta, sus şi jos scrise cu font Times New Roman, 12, la
1 rând, fără spaţii adaugate între rânduri sau paragrafe), ce se va prezenta după
următorul format:
- Titlul provizoriu
- Stadiul actual al cunoaşterii
- Obiective
- Perspective pe care le deschide teza
- Bibliografie.
f) comisia de concurs propusă, formată din: conducătorul de doctorat (preşedinte), doi
membri (conferențiari sau profesori universitari), un membru supleant (conferențiar,
profesor universitar) şi un secretar;
g) calendarul propus pentru desfăşurarea interviului cu candidatul/candidaţii la
poziţia/poziţiile doctorale scoase la concurs (data, ora şi locul de susţinere).

Art. 10.
Alocarea numărului de granturi doctorale, cu precizarea formei de finanţare, pe fiecare
conducător de doctorat, se va face în urma analizei propunerilor de proiecte, a CV-urilor și
portofoliilor depuse de către conducătorii științifici. În alocarea granturilor doctorale, au

3
prioritate conducătorii de doctorat care au publicații în reviste în zona roșie / galbenă, în
directă corespondență cu domeniul de doctorat și specializarea, conform Clarivate Analytics.

Art. 11.
Consiliul Şcolii Doctorale (C.S.D.) analizează proiectele științifice propuse ca teme de
doctorat, comisia și calendarul de concurs.
Notă2 Comisia de concurs poate fi modificată de către C.S.D, în condiţiile în care se
constată neconcordanţe între tema proiectului ştiinţific propus ca temă de doctorat şi
direcțiile ştiinţifice de interes al membrilor comisiei.

Art. 12.
C.S.D. transmite Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (C.S.U.D.) și Consiliului de
Administrație lista cu: (i) numărul de locuri solicitate şi temele propuse de fiecare conducător
de doctorat, (ii) propunerile C.S.D. de alocare a numărului de granturi, cu precizarea formei
de finanţare, pentru fiecare conducător de doctorat, (iii) comisiile și calendarul de concurs.
După aprobarea de către C.S.U.D. și, respectiv, Consiliul de Administrație, aceste informații
vor fi publicate pe site-ul U.M.F. Corespondența dintre tema de grant doctoral şi forma de
finanţare (bugetat cu frecvență cu bursă / fără bursă, bugetat cu frecvență redusă fără bursă,
cu taxă cu frecvență redusă) revine conducătorului de doctorat, după aprobarea numărului de
granturi.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Art. 13.
La concursul de admitere la doctorat se pot înscrie:
a) cetăţenii români
- absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii
primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr.
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare (învăţământ de lungă durată), în domeniile Medicină, Medicină Dentară,
Farmacie, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Bioinginerie, Chimie, Fizică,
Biologie, Biochimie, Medicină veterinară, Drept* (*numai în condițiile în care
conducătorul de doctorat care are alocat grantul doctoral pentru care candidatul se
înscrie la concurs are studii de licență în domeniul Drept);
- absolvenţi ai studiilor universitare de master (diplomă de master obţinută în România
sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de master), în domeniile
Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare,
Bioinginerie, Chimie, Fizică, Biologie, Biochimie, Medicină veterinară, Drept*
(*numai în condițiile în care conducătorul de doctorat care are alocat grantul doctoral
pentru care candidatul se înscrie la concurs are studii de licență în domeniul Drept);
Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de
cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS), în condițiile încadrării în domeniile de licență
(învățământ de lungă durată) sau în domeniile de licență și master (Legea nr. 288/2004),
menționate mai sus.
La medii egale (punctaj final egal), dacă există mai mulţi candidaţi/loc, la acelaşi conducător
de doctorat, au prioritate candidaţii care sunt absolvenţi, rezidenţi sau specialişti, în domeniul
și specialitatea locului scos la concurs.
- medici rezidenţi (conform reglementărilor Codului muncii, referitoare la numărul
maxim de ore de muncă acceptat).

4
b) cetățenii români de pretutindeni - conform reglementărilor legale în vigoare pentru
anul universitar 2020-2021;
c) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de
lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare -
conform reglementărilor legale în vigoare pentru anul universitar 2020-2021;
d) cetăţeni care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European
şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), absolvenţi ai studiilor universitare de
masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare
de lungă durată (4, 5, 6 ani), în condiţiile în care recunoaşterea studiilor efectuate de
către aceştia în afara României se va realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale, cu taxă - conform reglementărilor legale în vigoare
pentru anul universitar 2020-2021.

Art. 14.
Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student-doctorand la cel mult două programe de
studii concomitent indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat
admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de doctorat,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidatul declarat admis la mai multe
programe de studii universitare de doctorat optează pentru programul de studii care va fi
finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/ atestatului de recunoaștere a diplomei/
adeverinței ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original la instituția la
care decide să urmeze studiile doctorale, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta
din urmă.

Art. 15.
Candidații care au finalizat un doctorat finanțat de la bugetul de stat sau s-au înscris dar nu au
finalizat un doctorat finanțat de la bugetul de stat au dreptul să participe la un nou concurs de
admitere la doctorat numai pe locurile alocate în regim cu taxă. I.O.S.U.D. îşi rezervă dreptul
de a nu valida înscrierea la concursul de admitere a doctoranzilor exmatriculaţi motivat de
neîndeplinirea standardelor minime de performanţă ştiinţifică necesare pentru susţinerea
publică a tezei de doctorat, sau de abateri de la principiile de etică specifice cercetării
ştiinţifice.

Art. 16.
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului
şi a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere. Înscrierea la
concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe
bază de procură.

Art. 17.
La concursul de admitere la doctorat candidatul depune un dosar de înscriere, care trebuie să
conţină următoarele documente:
a) Cerere de înscriere – Formular F1 (site U.M.F. – Şcoala Doctorală);
Notă3: Candidatul optează pentru forma de finanţare (bugetat cu frecvență cu bursă /
fără bursă, bugetat cu frecvență redusă, fără bursă, cu taxă cu frecvență redusă) pentru
care concurează.
b) Formular F2 pentru completarea bazei de date (site U.M.F. – Şcoala Doctorală);
c) Copii după:
▪ actul de identitate

5
▪ certificat de naştere;
▪ certificat de căsătorie sau document care justifică schimbarea numelui (hotărâre
de divorț, hotărâre de schimbare a numelui pe cale administrativă) – unde este
cazul;
▪ diploma de bacalaureat;
▪ diploma de licenţă sau adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă,
cu media anilor de studii şi a examenului de licenţă (pentru absolvenţii promoției
2019-2020);
▪ diplomă de master, dacă este cazul;
▪ foaia matricolă corespondentă studiilor de licenţă (absolvenții promoției 2019-
2020 care vor promova concursul de admitere vor completa ulterior dosarul cu
foaia matricolă);
▪ foaia matricolă corespondentă studiilor de master, dacă este cazul (absolvenții
promoției 2019-2020 care vor promova concursul de admitere vor completa
ulterior dosarul cu foaia matricolă);
*pentru documentele depuse în copie, certificarea conformităţii cu originalul va
fi realizată de către secretarul Şcolii Doctorale;
d) Certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină (engleză, franceză,
germană);
e) Atestat privind cunoştinţele de informatică;
f) Curriculum Vitae cu: date personale, date profesionale şi ştiinţifice, cu evidenţierea
informaţiilor legate de specialitatea pentru care candidează;
g) Listă cu lucrări prezentate astfel: lucrări publicate ca prim autor/coautor în reviste
cotate/indexate ISI şi/sau indexate BDI; lucrări comunicate ca prim autor/ coautor la
congrese internaţionale şi naţionale; în final, sintetic, se va preciza numărul de lucrări
din fiecare categorie;
h) Adeverinţă de la locul de muncă (adeverinţă de medic rezident, unde este cazul);
i) Adeverinţă care să ateste că unul dintre părinţi face parte din categoria „didactic şi
didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat”, în vederea scutirii de taxa de
înscriere, conform Ordinului M.E.N.C.S. nr. 6102/2016;
j) Dovada care atestă achitarea taxei de înscriere;
k) Dosar din carton cu şină pentru încopciat.

Art. 18.
Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 400 RON (conform
taxelor aprobate prin Hotărârea Senatului pentru anul universitar 2020-2021) și se va achita la
Casieria universității sau una dintre următoarele bănci:

B.R.D. - Groupe Societe Generale


Sucursala Iasi , Iasi, str. A. Panu nr. 1B-2A
Cont LEI IBAN - RO52BRDE240SV02421982400
Cod swift: BRDEROBU
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

ALPHA BANK - Agentia Independentei


Bulevardul Independentei nr.10, Bl.R4, Iasi
Cont LEI IBAN - RO76BUCU2362235340604RON
Cod swift: BUCUROBU
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

6
BANCA COMERCIALA ROMANA
Str. Palat nr.11, cod postal 700019, Iasi
Cont LEI IBAN - RO59RNCB0175033582340053
Cod swift: RNCBROBU
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

TREZORERIA MUN. IASI


Str.Anastasie Panu nr.26,cod postal 700020, Iasi
Cont LEI IBAN - RO44TREZ40620F330500XXXX
Cod swift:TREZROBU
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Art. 19.
Concursul de admitere constă într-un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările
științifice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare și cunoștințele asupra temei propuse
pentru teza de doctorat, în baza proiectului propus de conducătorul științific. Interviul va fi
axat, de asemenea, şi asupra modului în care candidatul intenţionează să dezvolte tema de
doctorat – prezentând un proiect (2-5 pagini, format A4 cu margini de 3 cm la stânga şi câte 2
cm la dreapta, sus şi jos scrise cu font Times New Roman, 12, la 1 rând, fară spaţii adăugate
între rânduri sau paragrafe) care să sintetizeze punctul de vedere personal/ concepţia
personală asupra următoarelor aspecte:
a) Originalitatea studiului propus
b) Etape de realizare
c) Infrastructură minimă necesară
d) Buget minim necesar
e) Rezultate estimate
f) Finalitate practică

Art. 20.
Fiecare membru al comisiei de concurs va aprecia preocupările științifice ale candidatului,
aptitudinile lui de cercetare și cunoștințele asupra temei propuse pentru teza de doctorat cu
note de la 1 la 10, motivând, în scris punctajul acordat. Media minimă pe care trebuie să o
obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimale
fără rotunjire.

Art. 21.
În cazul în care există mai mulţi candidaţi / loc, la acelaşi conducător de doctorat, cu aceeaşi
notă, se aplică Grila de departajare (Anexa 1).

Art. 22.
La finalizarea interviului, comisia de concurs va completa, pentru fiecare candidat, procesul
verbal de admitere la doctorat (site U.M.F. – Şcoala Doctorală) în trei exemplare. După
completarea documentelor, rezultatul concursului se anunţă verbal candidatului / candidaţilor
şi se postează la sediul direcţiei de curs sau la locul de susţinere a concursului stabilit de către
conducătorul de doctorat. Anunţarea şi afişarea rezultatului concursului revine, ca
responsabilitate, conducătorului de doctorat. Procesul verbal de admitere la doctorat,
împreună cu proiectul realizat de către candidat (conform art. 19), sunt depuse de către
secretarul comisiei de admitere la doctorat la secretariatul Școlii Doctorale, în ziua

7
concursului. Orice abatere de la prezenta Metodologie conduce la aplicarea de sancţiuni în
conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011.

Art. 23.
Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs. Nu
se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere, sau pentru
probele orale – respectiv interviu (conform art. 62(2)(3) din Ordinul M.E.N.C.S. nr.
6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile
de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, pentru anul universitar 2017-2018).
Candidatul care deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de
concurs poate formula şi depune contestaţie în termen de maximum 24 de ore de la anunţarea
rezultatelor, la secretariatul Şcolii Doctorale. Membrii C.S.D. vor analiza contestaţiile şi vor
formula răspuns în scris candidatului, în termen de maximum 24 de ore de la depunerea
contestaţiei. Decizia comisiei de contestaţie, formată din membrii C.S.D., este definitivă.
După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul
concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

Art. 24.
Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se
două tipuri de liste:
- liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
- liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea
contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
- a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita
numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
- b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de
locuri repartizate, dacă este cazul;
- c) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.
Toate listele candidaţilor se afişează, pe domenii de studii, la Avizierul Şcolii Doctorale şi
pe site-ul U.M.F. „Grigore T. Popa” Iași – Program de doctorat.

D) DISPOZIŢII FINALE

Art. 25.
C.S.D. aprobă rezultatul concursului pe care îl înaintează C.S.U.D. şi C.A. spre validare.

Art. 26.
Sunt declaraţi admişi primii clasaţi, în ordinea descrescătoare a notei obţinute, în limita
numărului de locuri alocate pentru fiecare conducător de doctorat, pentru anul universitar
2020-2021. Rezultatele finale ale concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul
instituţiilor de învăţământ superior şi pe pagina web proprie.

Art. 27.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget semnează contractul de
şcolarizare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de studii şi
semnează contractul de şcolarizare.

Art. 28.
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin

8
decizie a Rectorului, începând cu 28.09.2020, pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în
România, cetăţenii din state membre UE, state aparţinând SEE şi Confederaţiei Elveţiene,
cetăţenii străini din state terţe UE. Înmatricularea candidaţilor cetăţeni români de
pretutindeni declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale, respectiv aprobarea de înmatriculare. După înmatriculare se
generează şi se afişeaz listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi. Studenţii-
doctoranzi sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga
perioadă de şcolarizare la programul de studii universitare de doctorat, în programul de studii
doctorale corespunzător domeniului la care au fost admişi.

Art. 29.
În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au
obligaţia să depună, în original, diploma/ atestatul de recunoaștere a diplomei/ adeverința
ciclului de studii universitare anterior absolvit, la secretariatul Şcolii Doctorale. Adeverinţa
este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă/master în anul
universitar 2019-2020, cu excepția românilor de pretudindeni și a cetățenilor din state terțe
UE, care se pot înmatricula numai în baza diplomei de licență, respectiv de master
recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din
cadrul Ministerului Educație Naționale, conform art. 13, alin. (10) din O.M.E.N.C.S. nr.
6102/2016, modificat prin O.M.E.N. nr. 3062/2018. Neprezentarea diplomei/ atestatului de
recunoaștere a diplomei/ adeverinței ciclului de studii universitare anterior absolvit, în
original, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat de la
bugetul de stat.

Art. 30.
Taxa de studii pentru doctoranzii admişi pe locurile alocate în regim cu taxă în lei este decisă
prin Hotărâre a Senatului Universitar şi este publicată pe site-ul Universităţii. Valoarea taxei
se poate modifica anual, pe parcursul studiilor doctorale, în funcţie de evoluţia legislaţiei
referitoare la finanţarea studiilor universitare de doctorat.

Art. 31.
Prezenta Metodologie va fi completată conform reglementărilor legale în vigoare pentru anul
universitar 2020-2021, referitoare la organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare
de licenţă, de master şi de doctorat, pentru anul universitar 2020-2021, precum și la
organizarea admiterii la doctorat pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, şi pentru
cetăţenii care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi
Confederaţia Elveţiană (extracomunitari).

9
ANEXA 1
GRILĂ DE DEPARTAJARE

Pentru departajare se vor considera:

- lucrări publicate ca prim autor (respectiv coautor) în reviste (i) cotate/indexate ISI, (ii)
indexate BDI;
- lucrări comunicate ca prim autor, respectiv coautor la congrese internaţionale şi naţionale;
cu rezumat publicat în volumul manifestării (dovada în copie);
- lucrări comunicate ca prim autor, respectiv coautor la la manifestări ştiinţifice
internaţionale şi naţionale, fără rezumat publicat (dovada în copie – programul
manifestării);

Categorie Punctaj acordat


lucrări publicate ca prim autor în reviste:
- cotate ISI - 20 puncte
- indexate ISI - 10 puncte
- baze de date internaționale - 7 puncte
lucrări publicate ca şi coautor în reviste:
- cotate ISI - 15 puncte
- indexate ISI - 8 puncte
- baze de date internaționale - 4 puncte
lucrări comunicate ca prim autor, la manifestări internaţionale:
- lucrare orală - 10 puncte
- poster - 7 puncte
lucrări comunicate ca şi coautor, la manifestări internaţionale:
- lucrare orală - 7 puncte
- poster - 5 puncte
lucrări comunicate ca prim autor, la manifestări naţionale:
- lucrare orală - 5 puncte
- poster - 3 puncte
lucrări comunicate ca şi coautor, la manifestări naţionale:
- lucrare orală - 2 puncte
- poster - 1 punct

10
ANEXA 2

REGLEMENTĂRI PRIVIND ACCESUL LA STUDII UNIVERSITARE DE


DOCTORAT PENTRU ROMÂNI DE PRETUTINDENI, CETĂŢENI DIN STATE
MEMBRE UE, STATE APARŢINÂND SEE ŞI CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE,
CETĂŢENI STRĂINI DIN STATE TERŢE UE

conform
• Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în instituțiile de învățământ superior
de stat și particulare din România aplicabilă pentru anul universitar 2020-2021,
reglementată prin Ordinul ministrului educației nr. 6102/2016, cu modificările și
completările ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat.
• Anexa 2 la O.M.E.N. nr. 3900/16.05.2017 privind Metodologia de școlarizare a
românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de
studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de
școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018;
• O.M.E.N. 3473/17.03.2017 privind Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a
cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018.

I. ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Art. 1.
Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr.
299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de
origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care
locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit, precum şi
toate celelalte forme lexicale înrudite semantic;
b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora,
precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

Art. 2.
Românii de pretutindeni pot candida
a) pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de
locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului
calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în
baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în
domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului
nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;
b) pe locuri cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români - conform
autonomiei universitare.

Art. 3.
(1) Românii de pretutindeni, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia
obţinută în România, alt stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terţe UE, care
au absolvit programe de licenţă şi master acreditate de o agenţie de evaluare a calităţii,

11
înscrisă în Registrul European de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR),
vor depune documentele de studii pentru verificarea eligibilității în perioada 9 – 17 iulie
2020 (în format fizic la Registratura U.M.F.).
(2) După verificarea și confirmarea eligibilității, candidații vor respecta calendarul
concursului de admitere la doctorat, conform prezentei Metodologii (perioada de
înscriere: 16 – 18 septembrie 2020, perioada de concurs admitere: 19 – 21 septembrie
2020).
(3) Studiile doctorale organizate în I.O.S.U.D. – U.M.F. Iași se desfășoară exclusiv în limba
română. Astfel,
a) Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii
universitare de doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în instituţiile de învăţământ superior
organizatoare a anului pregătitor de limba română (conform Anexei 2 / OMEN nr.
3900/ 16.05.2017);
b) Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte
nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare
(nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru
învăţarea limbilor. Pentru evaluare şi atestare, U.M.F. Iași se va adresa M.E.C. pentru
a solicita repartizarea în an pregătitor a candidaților admiși la studii;
c) Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de
limba română persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor
programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de
studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba
română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau
străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim
B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

Art. 4.
Condiții de eligibilitate
a) Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de
doctorat absolvenții cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului
Bologna), respectiv absolvenții de studiii unviersitare de master obținută în România,
Republica Moldova sau alte state terțe UE, care au absolvit programe de studii
de master acreditate;
b) Pentru verificarea eligibilității diplomelor, U.M.F. Iași va consulta pentru cetățenii
din Republica Moldova pagina de web: http://www.anacip.md, iar pentru celelalte
state va accesa site-urile: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx,
alegând țara respectivă și apoi Recognised higher education institutions, respectiv
http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde
există facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate;
c) În cazul în care Universitatea va întâmpina dificultăți în procesul de evaluare a
dosarelor, diplomele candidaților respectivi, în format scanat, vor fi transmise la
M.E.C. – D.G.R.I.A.E. (pe adresa de e-mail: verificarediplomerop@edu.gov.ro), în
vederea obținerii aprobării de școlarizare.

Art. 5.
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente
a) Cerere de înscriere – Formular F1 (site U.M.F. – Şcoala Doctorală);
b) Formular F2 pentru completarea bazei de date (site U.M.F. – Şcoala Doctorală);
c) Copii legalizate și traduse (după caz), după:

12
▪ certificat de naştere;
▪ certificat de căsătorie sau document care justifică schimbarea numelui (hotărâre de
divorț, hotărâre de schimbare a numelui pe cale administrativă) – unde este cazul;
▪ diploma de bacalaureat;
▪ diploma de licenţă sau adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă,
cu media anilor de studii şi a examenului de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei
2020);
▪ diplomă de master, dacă este cazul;
▪ foaia matricolă corespondentă studiilor de licenţă (absolvenții promoției 2020
care vor promova concursul de admitere vor completa ulterior dosarul cu foaia
matricolă);
▪ foaia matricolă corespondentă studiilor de master, dacă este cazul (absolvenții
promoției 2020 care vor promova concursul de admitere vor completa ulterior
dosarul cu foaia matricolă);
d) Copie xerox după actul de identitate (care atestă domiciliu stabil în străinătate);
e) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii
pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
f) Declarația pe proprie răspundere, de asumare a identității culturale române,
autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare;
g) Declarație pe proprie răspundere că nu are rezidența/domiciliul stabil pe teritoriul
României;
h) Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare
de la bugetul statului român (bursă sau scutire de taxe școlare);
i) Atestat de competență lingvistică (limba română), nivel minim B1, după caz;
j) Atestat privind cunoştinţele de informatică;
k) Curriculum Vitae cu: date personale, date profesionale şi ştiinţifice, cu evidenţierea
informaţiilor legate de specialitatea pentru care candidează;
l) Listă cu lucrări organizată astfel: lucrări publicate ca prim autor/coautor în reviste
cotate/indexate ISI şi/sau indexate BDI; lucrări comunicate ca prim autor/ coautor la
congrese internaţionale şi naţionale; brevete; contracte de cercetare ştiinţifică;
cărţi/capitole în cărţi; în final, sintetic, se va preciza numărul de lucrări din fiecare
categorie;
m) Dosar din carton cu şină pentru încopciat.

Art. 6
(1) Concursul de admitere la doctorat se desfăşoară conform prezentei Metodologii.
(2) U.M.F. Iaşi transmite la M.E.C. – D.G.R.I.A.E. în vederea emiterii aprobărilor de
școlarizare, pentru fiecare student admis. M.E.C., M.R.P. și M.A.E. pot solicita dosarul
de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.
(3) Candidații declarați admiși vor confirma locul prin depunerea actelor de studii în original,
precum şi altor documente, solicitate de Universitate.

Art. 7.
(1) Obligațiile românilor de pretutindeni înmatriculați la studii universitare de doctorat în
România :
a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;
b) să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea;
c) să respecte prevederile prezentei metodologii care, în anumite situații, prevalează
regulamentul intern al instituțiilor de învățământ superior;

13
d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la
care au fost admiși, în vederea înmatriculării;
e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată
perioada studiilor.
(2) În cazul încălcării prevederilor menţionate mai sus, precum și la propunerea instituţiilor
de învăţământ superior, M.E.C. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.
(3) Facilități oferite românilor de pretutindeni înmatriculați la studii universitare de doctorat
în România:
a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și
bursă lunară, după caz;
b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a
fost admis și bursă lunară, după caz;
c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul M.E.C., în
limita subvenției alocate;
d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu
potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
e) transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor
legale;
f) alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 8
(1) Un student declarat admis la studii universitare de doctorat poate beneficia de finanţare
de la buget pentru un singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de
studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru
cetăţenii români , conform prevederilor legale în vigoare.
(2) În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe
parcursul studiilor de doctorat, aceștia pot continua studiile cu taxă (în conformitate cu
reglementările pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România), începând cu anul
universitar următor.

II. CETĂŢENI DIN STATE MEMBRE UE, STATE APARŢINÂND SEE ŞI


CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE

Art. 1.
Cetăţenii statelor membre ale UE, ai statelor aparţinând SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene pot
participa la admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat în aceleaşi condiţii prevăzute
de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Admiterea
se desfăşoară conform prezentei Metodologii.

Art. 2.
Candidaţii vor depune la Registratura Universităţii, în intervalul 9 – 17 iulie 2020, un dosar
care va conţine următoarele documente (în 2 exemplare):
- cerere pentru recunoaştere în vederea acceptării la studii – Formular F3 (site U.M.F. –
Şcoala Doctorală), completată la toate rubricile;
- copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
- diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de
resort din ţara emitentă – copie legalizată şi, dacă documentul nu este redactat într-o
limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză), traducere legalizată;

14
- actul de studii care permite accesul persoanei în cauză pentru studii universitare de
doctorat: diploma de licenţă şi diploma de master, după caz, sau, echivalentul acestora
– copie legalizată şi, dacă documentul nu este redactat într-o limbă de de circulaţie
internaţională (engleză, franceză), traducere legalizată; diplomele originale din Italia,
Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga;
diplomele originale emise în state care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila
de la Haga, vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor externe din ţara
emitentă şi Ambasada/Oficiul Consular al României din ţara respectivă;
- foile matricole – copii legalizate şi traduceri legalizate (dacă documentul nu este
redactat într-o limbă de de circulaţie internaţională – engleză, franceză) – aferente
studiilor efectuate;
- certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
- copie de pe paşaport – valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată
scrisoarea de acceptare la studii;
- copie şi traducere legalizată a Adeverinţei care atestă promovarea examenului de
licenţă pentru absolvenţii anului curent;
- atestatul de absolvire a anului de limbă română sau Certificatul/Atestatul de
competenţă lingvistică (limba română), nivel minim B1, după caz (sunt exceptate
persoanele care prezintă acte de studii românești – diplome și certificate – sau acte de
studii, situații școlare atestând cel puțin 4 ani de studii consecutivi urmați, în limba
română, într-o unitate școlară din sistemul național din România);
- certificat medical (într-o limbă de circulaţie internaţională – engleză/franceză) sau
traducere legalizată care să ateste faptul că persoana care urmează a se înscrie la studii
nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
- dovada care atestă plata taxei de procesare a dosarului.

Taxa de procesare a dosarelor – nereturnabilă 100 Euro (conform taxelor aprobate prin
Hotărârea Senatului pentru anul universitar 2020-2021) şi comisioanele bancare se achită la
una dintre următoarele bănci:

B.R.D.- Groupe Societe Generale


Sucursala Iași , Iași, str. A. Panu nr. 1B-2A
Cont euro IBAN - RO40BRDE240SV34042282400
Cod swift: BRDEROBU
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

ALPHA BANK –Agenția Independenței


Bulevardul Independenței nr.10, Bl. R4, Iași
Cont euro IBAN - RO23BUCUE01187022511EU98
Cod swift: BUCUROBU
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ


Str. Palat nr.11, cod poștal 700019, Iași
Cont euro IBAN - RO32RNCB0175033582340054
Cod swift: RNCBROBU
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

Art. 3.
U.M.F. Iaşi evaluează documentele şi înaintează dosarele pentru recunoaşterea studiilor

15
aplicanţilor către C.N.R.E.D., până cel târziu la data de 13 august 2020. În adresa de înaintare
către C.N.R.E.D. se menţionează perioada de înscriere la studii universitare de doctorat 16 –
18 septembrie 2020).

Art. 4.
Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României se va realiza de către C.N.R.E.D., care va
emite adeverinţe/atestate de recunoaştere înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de
admitere. Înscrierea la concurs este condiţionată de existenţa adeverinţei/atestatului de
recunoaştere a studiilor, care va fi expediat universităţii prin poştă sau eliberat delegatului
universităţii. Candidaţii care deţin adeverinţe/atestate de recunoaştere emise de C.N.R.E.D. în
anii anteriori pot fi înscrişi la studii în baza acestora.

Art. 5.
La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original.

III. CETĂŢENI STRĂINI DIN STATE TERŢE

Art. 1.
Cetăţenii străini din state terţe (persoane care nu au cetăţenie română sau cetăţenia unui alt
stat membru al UE, al SEE sau al Confederaţieii Elveţiene, precum şi cetăţenii care solicită
sau au dobândit o formă de protecţie în România) pot candida numai pe locuri cu taxă în
valută. Admiterea se desfăşoară conform prezentei Metodologii.

Art. 2.
Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de doctorat dacă au documente care atestă
cetăţenia statului respectiv (dovedită prin deținerea unui pașaport valabil) şi sunt absolvenţi
cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.

Art. 3.
Candidații cetățeni străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române.

Art. 4.
Candidaţii vor depune Registratura Universităţii, în intervalul 9 – 17 iulie 2020, un dosar care
va conţine următoarele documente (în 2 exemplare):
a) cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii - Formular F4 (site U.M.F. –
Şcoala Doctorală), completată la toate rubricile;
b) copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
c) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de
resort din ţara emitentă – copie legalizată şi, dacă documentul nu este redactat într-o
limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză), traducere legalizată;
d) actul de studii care permite accesul persoanei în cauză pentru studii universitare de
doctorat: diploma de licenţă şi diploma de master, după caz, sau, echivalentul acestora
– copie legalizată şi, dacă documentul nu este redactat într-o limbă de de circulaţie
internaţională (engleză, franceză), traducere legalizată; diplomele originale vor fi
vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente pentru
statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga; pentru celelalte state
diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate
emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;
e) foile matricole – copii legalizate şi traduceri legalizate (dacă documentul nu este

16
redactat într-o limbă de de circulaţie internaţională – engleză, franceză) – aferente
studiilor efectuate;
f) copie şi traducere legalizată a Adeverinţei care atestă promovarea examenului de
licenţă pentru absolvenţii anului curent;
g) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau Certificatul/Atestatul de
competenţă lingvistică (limba română), nivel minim B1, după caz (sunt exceptate
persoanele care prezintă acte de studii românești – diplome și certificate – sau acte de
studii, situații școlare atestând cel puțin 4 ani de studii consecutivi urmați, în limba
română, într-o unitate școlară din sistemul național din România);
h) certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
i) copie paşaport – valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de
acceptare la studii;
j) certificat medical (într-o limbă de circulaţie internaţională – engeză/franceză) sau
traducere legalizată, care să ateste faptul că persoana care urmează a se înscrie la
studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea
profesie;
k) dovada care atestă plata taxei de procesare a dosarului .

Taxa de procesare a dosarelor – nereturnabilă 100 Euro (conform taxelor aprobate prin
Hotărârea Senatului pentru anul universitar 2020-2021) şi comisioanele bancare se achită la
una dintre următoarele bănci (candidaţii vor depune chitanţa la dosarul de candidatură):

B.R.D.- Groupe Societe Generale


Sucursala Iași , Iași, str. A. Panu nr. 1B-2A
Cont euro IBAN - RO40BRDE240SV34042282400
Cod swift: BRDEROBU
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” - Iaşi

ALPHA BANK –Agenția Independenței


Bulevardul Independenței nr.10, Bl. R4, Iași
Cont euro IBAN - RO23BUCUE01187022511EU98
Cod swift: BUCUROBU
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” – Iaşi

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ


Str. Palat nr.11, cod poștal 700019, Iași
Cont euro IBAN - RO32RNCB0175033582340054
Cod swift: RNCBROBU
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” – Iaşi

Art. 5.
U.M.F. Iaşi evaluează dosarul şi comunică M.E.C. – D.G.R.I.A.E. lista persoanelor propuse
pentru eliberarea Scrisorii de acceptare. În adresa de înaintare către M.E.C. – D.G.R.I.A.E. se
va menţiona perioada de înscriere la studii universitare de doctorat (16 – 18 septembrie
2020). Această listă va fi transmisă M.E.C. până cel târziu la 13 august 2020 şi va fi însoţită
în mod obligatoriu, de o copie a dosarelor candidaţilor. M.E.C. va emite Scrisoarea de
acceptare la studii pe care o va transmite U.M.F. Iași. Înscrierea la concurs este condiţionată
de existenţa Scrisorii de acceptare la studii.

17
Art. 6.
(1) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în
original, împreună cu paşaportul cu viză valabilă în scop «studii».
(2) Documentele de studii originale emise în state care sunt părți ale Convenției privind
Apostila de la Haga trebuie să fie vizate de autoritățile competente din țările emitente cu
Apostila de la Haga.
(3) Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părți ale Convenției privind
Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din țara
emitentă și de ambadasa/oficiul consular al României din țara respectivă.

18