Sunteți pe pagina 1din 2

Publicitate imobiliară, Drept II, ID

Răspunsuri:
1.b
2.b
3.c
4.a
5.a.b.c.d.e
6.a.b.c

1. Publicitatea constitutivă este:


a. cea prin care actul, faptul, dreptul sau situația juridică este făcut(ă) public(ă) în scop de
opozabilitate față de terți;
b. cea prin care actul, faptul, dreptul sau situația juridică este făcut(ă) public(ă) pentru a
produce atât între părți cât și față de terți efectele juridice în vederea cărora a fost încheiat;
c. cea prin care actul, faptul, dreptul sau situația juridică este făcut(ă) public(ă) cu scop de
informare a terților.

2. Funcția achizitivă (sau creatoare) de drepturi a publicității:


a. exteriorizează rolul publicității de a constitui, transmite sau stinge un drept real imobiliar;
b. dă expresie unui mod originar de dobândire a dreptului real prin înscrierea acestuia în
cartea funciară în favoarea terțului dobânditor de bună credință (adică necunoscând cauza de
nevalabilitate a dreptului dobândit) și cu titlu oneros;
c. se referă la faptul că proba dreptului de proprietate asupra unui imobil înscris în cartea
funciară se face cu extrasul de carte funciară

3. Principiile care se referă la condițiile necesare înscrierilor în cartea funciară sunt:


a. principiul publicității integrale, principiul efectului constitutiv și principiul specialității
înscrierilor în cartea funciară,
b. principiul efectului constitutiv de drepturi reale ale înscrierii în cartea funciară, principiul
priorității înscrierilor și principiul publicității materiale;
c. principiul publicității integrale, principiul relativității (continuității) înscrierilor, principiul
neutralității (disponibilității), principiul legalității și principiul specialității.

4. Notarea cererii de reexaminare și a plângerii formulate împotriva încheierilor de carte


funciară reprezintă:
a. excepții de la principiul relativității înscrierilor în cartea funciară;
b. excepții de la principiul neutralității (disponibilității);
c. excepții de la principiul publicității materiale.
5. Indicați enunțul(-urile) corect(e):
a. întabularea și înscrierea provizorie sunt înscrieri care au ca obiect drepturi reale imobiliare
în timp ce notarea are ca obiect alte drepturi (drepturi de creanță), acte, fapte, raporturi
juridice în legătură cu imobilul înscris în cartea funciară;
b. întabularea este înscrierea prin care cu titlu definitiv se dobândește, se modifică sau se
stinge un drept real imobiliar,
c. notările în cartea funciară se fac în scop de opozabilitate și de informare față de terți;
d. întabularea în cartea funciară se realizează în temeiul unui înscris autentic notarial, a
hotărârii judecătorești definitive, a certificatului de moștenitor sau a aunui act emis de
autoritățile administrative;
e. dacă dreptul real dobândit este afectat de o condiție suspensivă sau rezolutorie sau dacă
privește ori grevează o construcție viitoare titularul dreptului va putea solicita înscrierea
provizorie în cartea funciară.

6. Pentru notarea în cartea funciară a unui antecontract de vânzare-cumpărare este


necesar ca:
a. promitentul să fie înscris în cartea funciară drept titularul dreptului ce constituie obiectul
promisiunii de vânzare;
b. antecontractul să prevadă, sub sancțiunea respingerii cererii de notare, termenul în care
urmează a fi încheiat contractul
c. condiția indicării termenului este prevăzută doar pentru efectuarea notării nu și pentru
valabilitatea antecontractului;