Sunteți pe pagina 1din 15

APLICAŢIE PRACTICA

Curs de specializare Formator

PROIECTAREA UNEI ACTIVITAŢI DE FORMARE PROFESIONALĂ

Pentru
Ocupaţia: Instalator instalaţii de încălzire central
Cod nomenclator de Calificare:7136.2.4 Cod C.O.R.: 713604

Coordonator Proiect Cursant


Ing. Dan Lazăr Ing. Dip. Nistor Ilie

Decembrie 2010 Timişoara

CUPRINS
1-Standardul Ocupaţional / Standardul de Pregătire Profesională corespunzător ocupaţiei alese

2-Identificarea ocupaţiei / calificării, în Nomenclatorul Calificărilor sau în Codul Ocupaţional din România

3- Lista unităţilor de competenţă fixate de Standardul utilizat

4- Unitatea de competenţă aleasă pentru proiectarea formării profesionale


5- Programa de pregătire pentru unitatea de competenţă aleasă - Anexa 2, din Metodologia de Autorizare a
Furnizorilor de Formare Profesională - programa de pregătire profesională

6- Proiect didactic pentru o secvenţă de pregătire - anexa 4, din Metodologia de Autorizare a Furnizorilor de
Formare Profesională

7- Suport de curs pentru secvenţa de pregătire

8- Metode şi instrumente de evaluare

Fisa de post pentru Instalator incalzire centrala si de gaze

713604 Instalator incalzire centrala si gaze


Fisa de post pentru Instalator incalzire centrala si gaze

713609 Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze


Fisa de post pentru Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

347518 Instructor de fitness


Fisa de post pentru Instructor de fitness

713301 Ipsosar(exclusive restaurator)


Fisa postului pentru Zugrav -Vopsitor , Ipsosar . Tapetar

713403 Izolator hidrofug


Fisa postului pentru Izolator(Hidrofug sau Termic)
713405 Izolator termic
Fisa postului pentru Izolator(Hidrofug sau Termic)

311103 Laborant determinari fizico-mecanice


Fisa postului pentru Laborant determinari fizico-mecanice(denumit neoficial si Laborant in
Constructii)

712921 Laborant determinari fizico-mecanice pentru lucrari de drumuri si poduri


Fisa postului pentru Laborant determinari fizico-mecanice(denumit neoficial si Laborant in
Constructii)

311105 Laborant determinari geologice si geotehnice


Fisa postului pentru Laborant determinari fizico-mecanice(denumit neoficial si Laborant in
Constructii)

721407 Lacatus constructii metalice si navale


Fisa de post pentru Lacatus constructii metalice si navale

721410 Lacatus mecanic


Fisa postului pentru Lacatus mecanic (inclusiv de Intretinere si Reparatii Universale)

721424 Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universal


Fisa postului pentru Lacatus mecanic (inclusiv de Intretinere si Reparatii Universale)
ANEXA

mozaicari şi faianţari 7132.1.2 Parchetar placaje


Parchetar-linolist Mozaicar faianţar

11. 7133 Ipsosari Ipsosar


Turnător ornamentalist

12. 7134 Montatori de izolaţii termice şi acustice 7134.1.1 Lucrător în izolaţii Izolator
Montator pereţi si plafoane din ghips carton
Confecţioner tâmplărie din aluminiu si mase
plastice
13. 7135 Geamgii 7135.1.1 Geamgiu

14. 7136 Instalatori şi montatori de ţevi 7136.1.1 Lucrător instalator pentru construcţii Instalator instalaţii de ventilare şi condiţionare
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de
gaze
Instalator instalatii de incalzire centrala

15. 7137 Electricieni în construcţii 7137.2.1 Electrician constructor


16 7141 Zugravi, tapetari, lăcuitori şi vopsitori Vopsitor industrial Finisor-lăcuitor lemn 7141.2.1 Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor

17. 7143 Curăţitori de faţade şi coşari 7143.1.2 Coşar


18. 7211 Turnători, formatori, miezuitori Curăţitor sablator Modelator miezuitor Pregătitor şarjă Lucrător in Turnător Modelier
prelucrări la cald Modelator miezuitor Metalurgist neferoase

19. 7212 Sudori şi debitatori autogeni Sudor electric Sudor oxi-gaz 7212.2.1 Sudor

20. 7213 Tinichigii-cazangii Spoitor cositor Tinichigiu carosier Tinichigiu industrial Tinichigiu vopsitor auto

Nomenclarorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI


PROFESIONAL ŞI TEHNIC

PROIECTUL PHARE TVET RO 01 08. 01

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ


ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII

Meseria: Instalator instalaţii încălzire central

Număr calificare din Nomenclator – 85

Timisoara 2010

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
AUTORI:

Prof. Ing. Gr.l VIOLETA DRAGOS; Colegiul Tehnic de Constructii „ Anghel Saligny",
Cluj-Napoca

Prof. Ing. GrII. ANDREI FEHER ; Colegiul Tehnic de Constructii „ Anghel


Saligny", Cluj-Napoca

Prof. Ing. Gr. II SONIA PASCOCI; Şcoala Naţionala de Gaz Mediaş

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

1.COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

2.UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

3.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

4.ASIGURAREA CALITĂŢII

5.DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI

6.IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII

7.LUCRUL ÎN ECHIPĂ

8.ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE INSTALAŢII

9.PERFORMAREA INSTALAŢIILOR ÎN CONSTRUCŢII

10.ECHIPAREA CENTRALELOR TERMICE ŞI PUNCTELOR TERMICE

11.EXECUŢIA REŢELELOR TERMICE

12.EXECUŢIA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

13.EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
Titlul Unitatii : 1. COMUNICARE SI NUMERATIE (2)

Nivel : 2

Valoare credit: 1.0

Competente:

1.1 Formuleaza opini pe o tema data

1.2 Realizeaza o scurta prezentare utilizand imagini illustrative

1.3 Citeste si utilizeaza documente scrise in limbaj de specialitate

1.4 Prelucreaza si interpreteaza grafic rezultatele obtinute pe o sarcina data

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
Titlul unitatii 1 : COMUNICARE SI NUMERAŢIE

Competenţa 1.4.: Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcina data

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată

(b) Selectarea metodelor grafice adecvate

(c) Reprezentarea grafică corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice

(d) Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor

Condiţii de aplicabilitate:

Calcule cu grad mediu de dificultate: formule de calcul, algoritmi de calcul

Mijloace grafice: schiţe, grafice, diagrame, hărţi, scheme tehnologice

Reprezentare corecta: scara, legenda, forma îngrijită, acurateţe,


toleranta

Interpretare: conditii de admisibilitate a parametrilor calculati , comparati cu valori ,


probe etalon sau standarde

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Calificare: Instalator instalatii încălzire centrală
Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa calculeze, să opereze cu mijloace grafice şi să
interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriilor de performanta a), b) şi (c), în concordanta cu condiţiile de
aplicabilitate.

Domeniul: Construcţii şi lucrări publice


Calificare: Instalator instalaţii încălzire centrală
FUNDATIA ROMANO-GERMANA
CENTRUL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE PROFESIONALA
IN DOMENIUL CONSTRUCTILOR – TIMISOARA

PROGRAMA DE PREGATIRE
Disciplina:MATEMATICA TEHNICA Curs de calificare / recalificare
Durata: 27 ORE Instalator instalatii de incalzire central
Cod numeric: 7136.2.4

Obiective generale:la sfarsitul cursului , absolventi vor fi capabili:


- Sa utilizeze correct vocabularul ethnic de baza specific meseriei de instalator incalzire central
- Sa sties a rezolve logic si economic problem simple de calcul din domeniul meseriei de instalator de incalzire sanitara
- Sa foloseasca calculatorul , tabele , nomograme si formulare de lucru
- Sa interpreteze corect marimile fizice si unitatile de masura
- Sa aplice formule pentru rezolvarea calculelor
- Sa poata face calcule simple pentru determinarea necesarului de caldura in vederea dimensionari corpurilor de incalzire si a cazanului

Nr. Continuturile de baza pe capitole/secventa Metodele de Mijloacele de instruire ,


Obiectivele de referinta Criterii de evaluare
Crt. de pregatire teoretica formare material de invatare
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Notiuni introductive 1h
1.1 – obiectul , continutul si importanta
- sa inteleaga rolul si importanta - intelege rolul si importanta
cursului , in context cu celalalte discipline - folii
studiului matematicii tehnice -explicatii studiului matematicii tehnice
de specialitate -retroproiector
- sa efectueze calcule matematice de - conversatii -efectueaza calculi matematice de
1. 2. Notiuni matematice de baza 1h -fise de lucru
baza - problematizare baza
2.1 – operatii matematice , operatii cu -calculator de buzunar
- sa utilizeze calculatorul , tabelele , - demonstratie -utilizeaza calculatorul , tabelele ,
fractii -nomograme , diagrame
diagramele diagramele
2.2- folosirea tabelelor matematice ,
folosirea calculatorului de buzunar
3.Ecuatii si formule 2h
3.1 – ecuatii cu o necunoscuta cu sume , - explicatie - folii
- sa resolve ecuatii cu o necunoscuta ecuatii cu o necunoscuta , cu produse si -conversatie -retroproiector - rezolva ecuatii cu o necunoscuta
2.
-sa aplice formule matematice fractii , ecuatii cu o necunoscuta cu puteri -problematizare -fise de lucru -aplica formule matematice
si radicali -demonstratie -calculator de buzunar
3.2 – formule matematice

Programa mate IC
1 2 3 4 5 6
3. - sa rezolve exercitii cu procente si 4. Proportionalitate, procente 1h - explicatie - folii - rezolva exercitii cu procente si
proportii 4.1. – Proportionalitate directa si - conversatie - retroproiector proportii
proportionalitate inversa - problematizare - fise de lucru
4.2. - Procente - demonstratie - calculator de buzunar
4. - sa cunoasca unitatile de masura 5. Lungimi si unghiuri 1h - explicatie - folii - cunoaste unitatile de masura pentru
pentru lungimi 5.1. – Unitati de masura pentru lungimi, - conversatie - retroproiector lungimi
impartirea lungimilor. - problematizare - fise de lucru - calculeaza panta conductelor
5.2. - Panta conductelor in instalatii, - demonstratie - calculator de buzunar
teorema lui Pitagora.
5. - sa calculeze suprafete 6. Suprafete 2h - explicatie - folii - calculeaza suprafete
- sa cunoasca formulele de calcul 6.1. – Operatii cu suprafete: patratul, - conversatie - retroproiector - cunoaste formulele de calcul
dreptunghiul, trapezul, cercul, inelul - problematizare - fise de lucru
circular, sectorul de cerc, coroana - demonstratie - calculator de buzunar
circulara, hexagonal, eplipsa
6.2.- Calculul suprafetei tevilor
6. - sa calculeze volumele pentru 7. Volume 2h - explicatie - folii - calculeaza volumul
diferite corpuri 7.1.- Operatii cu volume. Volumul - conversatie - retroproiector - cunoaste si aplica formulele de
- sa cunoasca formulele de calcul corpurilor drepte. Piramida, conul, - problematizare - fise de lucru calcul
trunchiul de piramida, trunchiul de con. - demonstratie - calculator de buzunar
7.2.- Masa corpurilor. Calcul dupa fibra
neutra.
7. - sa defineasca forta, momentul 8. Bazele mecanicii 2h - explicatie - folii - defineste forta, momentul fortei,
fortei, miscarea rectilinie si 8.1.- Forta, forta de greutate, compunerea - conversatie - retroproiector sau table miscarea rectilinie si pe cea
circulara si lucrul mecanic fortelor, momentul de rotatie. - problematizare smart circulara, si lucrul mecanic
- sa defineasca puterea mecanica si 8.2.- Parghii, miscarea rectilinie, miscarea - demonstratie - fise de lucru - defineste puterea mecanica si
randamentul circulara. - lucrul pe grupe - calculator de buzunar randamentul
- sa aplice formule pentru calcul 8.3.- Frecarea, lucrul mecanic, puterea mici - aplica formule pentru calcul
mecanica - reprezentarea - utilizeaza grafice
grafica
Evaluare 1h
1 2 3 4 5 6
8. - sa cunoasca notiunile 9. Mecanica fluidelor 5h - explicatie - folii - cunoaste si explica notiunile
- sa explice notiunile 9.1.-Presiunea. Presa hidraulica. Presiunea - conversatie - retroproiector - analizeaza fenomenele
- sa analizeze fenomenele atmosferica, suprapresiunea, presiunea - problematizare - fise de lucru - interpreteaza rezultatele
- sa interpreteze rezultatele absoluta. - demonstratie - calculator de buzunar - aplica formulele de calcul
- sa aplice formulele de calcul 9.2.-Presiunea hidrostatica. Legea lui - nomograme, diagrame
Arhimede.
9.3.- Legea lui Boyle-Mariotte. Debitul
volumic, debitul masic.
9.4.- Ecuatia de continuitate. Presiunea
statica, presiunea dinamica.
Ecuatia lui Bernoulli.
9.5.- Pierderi de presiune liniare, pierderi
de presiune locale.
9. - sa cunoasca notiunile 10. Termotehica 3h - explicatie - folii - cunoaste si explica notiunile
- sa explice notiunile 10.1.- Temperatura. Dilatarea termica - conversatie - retroproiector - analizeaza fenomenele
- sa analizeze fenomenele liniara, dilatarea volumica a apei. - problematizare - fise de lucru - interpreteaza rezultatele
- sa interpreteze rezultatele Dilatarea volumica a gazelor, legea lui - demonstratie - calculator de buzunar - aplica formulele de calcul
- sa aplice formulele de calcul Gay-Lussac. - nomograme, diagrame
10.2.- Legea generala de transformare a
gazelor.
Caldura, caldura specifica, puterea
termica.
10.3.- Amestecuri de apa.
Caldura latenta de solidificare, caldura
latenta de vaporizare.

Evaluare 1h
10. - sa defineasca puterea caloric si 11.- Combustibili 1h - explicatie - folii - defineste puterea calorica si
unitatile de masura 11.1.- Puterea calorica - conversatie - retroproiector unitatile de masura
11.2.-Puterea calorica superioara, puterea - problematizare - fise de lucru
calorica inferioara. - demonstratie - calculator de buzunar

11. - sa cunoasca notiunile 12. – Cazane si schimbatoare de caldura - explicatie - folii - cunoaste si explica notiunile
- sa explice notiunile 1h - conversatie - retroproiector - analizeaza fenomenele
- sa analizeze fenomenele 12.1. – Randamentul sistemelor de - problematizare - fise de lucru - interpreteaza rezultatele
- sa interpreteze rezultatele incalzire. Pierderile de caldura, necesarul - demonstratie - calculator de buzunar - aplica formulele de calcul
- sa aplice formulele de calcul de caldura. - nomograme, diagrame
Principiul de alegere a corpurilor de
incalzire a cazanului.

Recapitulare si test final de evaluare 2h


Numele si prenumele formatorului: Nistor Ilie Anexa 4

Denumirea programului de formare: Instalator instalatii de incalzire central, cod nomencaltor 7136.2.4
Disciplina MATEMATICA TEHNICA

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de invatare COMUNICARE SI NUMERATIE/ Competenta 1.4: Prelucreaza si interpreteaza grafic rezultatele obtinute pe o sarcina data

Bazele mecanicii

Obiecte de referinta Continuturi (detalieri) Activitati de invatare Resurse Evaluare


- sa defineasca forta, Bazele mecanicii - lucru in grupuri mici Materiale: Exemple:
momentul fortei, miscarea Forta, forta de greutate, - activitate frontala Fise de lucru
rectilinie si pe cea circulara, compunerea fortelor, - metode: Flipchart Observatia sistematica
si lucrul mecanic momentul de rotatie. Parghii, Lucrul cu tabele, fise de lucru Folii Probe orale
- sa defineasca puterea miscarea rectilinie, miscarea et. Tabla smart sau retroproiector Probe scrise- teste
mecanica si randamentul circulara. - studiul de caz Calculator de buzunar Exercitii practice
- sa aplice formule pentru Frecarea, lucrul mecanic, - problematizare
calcul puterea mecanica, - demonstratia Timp: 2 ore Timp 1 ora
randamentul - conversatia
- reprezentarea grafica