Sunteți pe pagina 1din 2

Andreea Teodora Stănescu (coord.): Persoana fizică autorizată. Întreprinderea individuală.

Întreprinderea familială 2020/2021 1


1. În măsura în care doreşte să obţină profit, 4. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este
desfăşurând o activitate economică individual şi fără adevărată:
a înfiinţa o persoană juridică, o persoană fizică a) ca regulă, orice activitate economică menţionată în
poate opta: Codul CAEN poate fi desfăşurată într-o formă de
a) pentru forma de organizare denumită persoană organizare reglementată de OUG nr. 44/2008
fizică autorizată b) activitatea bancară, aşa cum este reglementă prin
b) pentru forma de organizare denumită persoană OUG nr. 99/99, nu poate fi desfăşurată de către o
fizică independentă persoană care ar dori să devină întreprinzător, titular
c) pentru forma de organizare întreprinzător, titular al al unei întreprinderi individuale
unei întreprinderi individuale c) activitatea de dispecerat de taxi poate fi desfăşurată
d) nicio variantă corectă de către persoane organizate într-o întreprindere
familială
2. În măsura în care doreşte să obţină profit, d) nicio variantă corectă
desfăşurând o activitate economică în mod asociativ,
dar fără a înfiinţa o persoană juridică, în prezent, o 5. Porivit prevederilor exprese ale OUG nr. 44/2008,
persoană fizică poate opta: pot desfăşura activităţi economice în formele de
a) pentru forma de organizare denumită asociaţie organizare pe care le reglemenează, cetăţenii
familială următoarelor state:
b) pentru forma de organizare denumită întreprindere a) Elveţia
individuală b) Islanda
c) pentru forma de organizare denumită întreprindere c) Liechtenstein
familială d) nicio variantă corectă
d) nicio variantă corectă
3. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este 6. În cazul constituirii unei întreprinderi familiale:
adevărată: a) trebuie urmată procedura de înregistrare în registrul
a) Dacă un avocat îşi desfăşoară activitatea comerţului
profesională în mod individual înseamnă că a optat b) trebuie încheiat un contract între persoanele ce
pentru forma de organizare numită persoană fizică urmează a se asocia, prin care aceştia constituie
autorizată patrimoniul de afectaţiune al întreprinderii familiale
b) Un avocat nu îşi poate alege niciodată o formă de c) trebuie încheiată o procură specială autentică pentru
organizare dintre cele reglementate de OUG nr. împuternicirea reprezentantului întreprinderii
44/2008 pentru a desfăşura activitatea specifică familiale să realizeze operaţiuni de gestiune curentă
profesiei sale d) nicio variantă corectă
c) OUG nr. 44/2008 este dreptul comun pentru
desfăşurarea unei activităţi economice în mod 7. În cazul constituirii unei întreprinderi familiale din
independent care urmează să facă parte 6 persoane, dintre care
d) nicio variantă corectă două în vârstă de 16, respectiv 17 ani, iar celelate
având peste 18 ani:
Andreea Teodora Stănescu (coord.): Persoana fizică autorizată. Întreprinderea individuală. Întreprinderea familială 2020/2021 2
a) procura specială va fi semnată numai de către B, C, D, E şi F. Întreprinderea familială desfăşoară
persoanele în vârstă de peste 18 ani activitate atât la sediul din Bucureşti, cât şi la
b) procura specială va fi semnată de către toate punctele de lucru din Constanţa şi Giurgiu, pe tot
persoanele, indiferent de vârstă parcursul anului. Prin contractul de vânzare-
c) procura specială va fi semnată de către toate cumpărare au fost achiziţionate 5 tone de ierbicide,
persoanele, dar cu respectarea prevederilor noului preţul acestora fiind de 50.000 lei. Ierbicidele au fost
cod civil în privinţa încherii actelor juridice de către livrate în ziua încheierii contractului, iar preţul
minori trebuia achitat în 15 zile de la livrare. Întâmpinând
d) nicio variantă corectă dificultăţi financiare, întreprinderea familială nu a
efectuat plata.
8. O întreprindere familială:
a) deţine, ca urmare a înregistrării în registrul În calitate de avocat al S X SA, elaboraţi o opinie
comerţului, un certificat de înregistrare, pe care este legală din care să rezulte:
înscris codul unic de înregistrare a) dacă este necesar ca S X SA să pună în întârziere
b) este, în mod obligatoriu, înregistrată în registrul debitorul
asociaţiilor şi fundaţiilor b) împotriva cui se poate îndreptata pentru
c) se constituie pe baza unui acord de constituire acoperirea prejudiciului suferit şi care este
încheiat în formă autentică, ad validitatem mecanismul urmăririi bunurilor.
d) nici o variantă corectă c) Stabiliţi dacă ar exista vreo relevanţă sub
aspectul urmăririi bunurilor, în cazul în care A
9. Încheierea acordului de constituire, potrivit OUG ar fi încheiat un contract de fiducie pe data de 2
nr. 44/2008: octombrie 2017.
a) dă dreptul reprezentantului întreprinderii
individuale de a încheia orice acte juridice în
numele membrilor acesteia
b) dă naştere obligaţiei reperzentantului întreprinderii
familiale de a solcita înregistrarea întreprinderii în
registrul comerţului
c) dă naştere obligaţiei fiecărui membru a de a afecta
bunuri pentru desfăşurarea activităţii, bunuri ce vor
constitui patrimoniul de afectaţiune al întreprinderii
familiale
d) nici o variantă corectă

10. La data de 12 octombrie 2017, reprezentantul


întreprinderii famililale X încheie un contract de
vânzare-cumpărare cu S X SA. Înreprinderea
familială X şi-a ales ca obiect de activitate comerţul
cu ierbicide şi este rezultatul asocierii persoanelor A,

S-ar putea să vă placă și