Sunteți pe pagina 1din 16

Numele şi prenumele ................................................ Data .................................

Evaluare finală
Matematica , clasa a II-a

1. Scrie cu cifre sau cu litere numerele:


cinci sute doi = .........................................................
372 = ...............................................................................................................................
9 sute 2 zeci şi 3 unităţi = ............................

2. Observă regula şi continuă şirul cu încă trei numere:


254, 255, 256, .......................................................
305, 315, 325, ........................................................
680, 678, 676, .......................................................

3. Compară perechile de numere:


37 ____ 483; 594 ____ 591; 735 ____735
245 ____ 216; 689 ____ 912; 654 ____ 645
4. Calculează cu probă:
637 + 125 = 836 – 541= 623 – 458 =

5. Află:
a) numărul cu 345 mai mare decât 267; __________________________________
b) numărul cu 78 mai mic decât 415; _____________________________________
c) suma dintre numărul 357 şi diferenţa numerelor 654 şi 238
_______________________________________________________________________
6. Află numărul necunoscut:
436 + a = 679 b – 302 = 278 811 – c = 426
___________________ __________________ ________________
___________________ __________________ ________________
___________________ __________________ ________________
7. Recunoaşte sau construieşte (după caz) figura geometrică:

.............. triunghi .................

8. Adevărat sau fals:


a. unitatea principală de măsură pentru lungime este metrul;
b. unitatea principală de măsură pentru timp este săptămâna;
c. unitatea principală de măsură pentru masa corpurilor este kilogramul.
9. Într-o pădure s-au plantat 485 puieţi de brad, iar puieţi de molid cu 126 mai puţin.
Câţi puieţi s-au plantat în total?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
TEST MATEMATICĂ
CLASA a II-a
ITEM

FOARTE BINE SUFICIENT


BINE

1. -scrie corect cu litere şi cifre - scrie, cu unele - scrie un număr cu litere


numerele date greşeli, numerele date sau cu cifre
cu litere şi cifre
2. - descoperă regula şi continuă - descoperă regula şi - descoperă regula şi
şirurile cu trei numere continuă două şiruri continuă un şir numeric
numerice
3. - compară corect toate - compară corect patru - compară corect două
numerele numere numere
4. - rezolvă corect cele trei - rezolvă corect două - rezolvă o operaţie cu
operaţii şi face proba prin operaţii şi face proba probă
operaţia inversă prin operaţia inversă

5. - recunoaşte expresiile - recunoaşte expresiile - scrie şi rezolvă o


matematice şi scrie corect matematice, scrie cele operaţie
operaţiile, pe care le rezolvă două operaţii şi rezolvă
corect una
6. - află corect toate numerele - află corect două - află corect un număr
necunoscute numere necunoscute necunoscut

7. - recunoaşte şi construieşte - recunoaşte şi - recunoaşte sau


figurile geometrice construieşte construieşte
două figuri geometrice o figură geometrică

8. - scrie corect valoarea de - scrie corect valoarea - scrie corect valoarea de


adevăr a propoziţiilor date de adevăr pentru două adevăr pentru o propoziţie
propoziţii

9. - rezolvă corect, cu plan, - scrie planul de - scrie corect o întrebare şi


problema rezolvare cu unele operaţia corespunzătoare,
greşeli de calcul pe care o rezolvă

Numele şi prenumele ............................................................. Data....................


Evaluare finală
Limba şi literatura română, clasa a II-a

1. Dictare:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Răspunde:
a) Care sunt personajele?
___________________________________________________________________________
b) Unde se ducea Iepurele?
___________________________________________________________________________
c) Ce voia să cumpere Iepurele?
___________________________________________________________________________

3. Desparte în silabe cuvintele:


drum - ______________________ iepurele - _____________________
şubă - _______________________ mergea - _____________________
încălţări - ______________________ zgribulit - _____________________
4. Scrie cuvinte:
a) cu înţeles asemănător b) cu înţeles opus
iarmaroc – ______________________ noi – ____________________________
ciuboţele – ______________________ să cumpere – ______________________
pornise - ________________________ mergea - _________________________

5. Alcătuieşte propoziţii după imaginile.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Completează cu semnele de punctuaţie potrivite:
La mare
Andrei Dorel şi Anca au plecat la mare
Andrei întreabă
Când facem baie în mare Dorel
Peste o oră
Ce minunat este să înoţi

7. Completează:
a) cu m sau n cuvintele: poru__bel, î__ainte, î__părat, u___brelă, î___alt, câ___pie;
b) cu î sau â cuvintele: ___nalt, cobor__, c__mpie, __ntunecat, hotăr__, __nc__ntat.

8. Scrie câte două cuvinte care să conţină grupurile de sunete învăţate:


ia ............................................................; ea .............................................................;
ie ............................................................; oa .............................................................;
ua ...........................................................; uă ...............................................................

9. Completează cu într-un/într-o, dintr-un/dintr-o.


................................. dimineaţă am văzut un pui de ciocârlie.
Am citit o poezie despre păsări ................................ carte.
................................ tufiş a ieşit un iepure.
Cei doi bătrânei au coborât ................. tramvai.
Veveriţa se afla ………..…. copac.
.................. scorbură, a ieşit o vulpe şireată.
DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
TEST LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA A II-A
ITEM

FOARTE BINE SUFICIENT


BINE

1. - scrie fără greşeli textul - scrie cu mici greşeli textul - scrie cu greşeli textul
dictat dictat dictat
2. - răspunde corect la toate - răspunde corect la două - răspunde corect la o
întrebările întrebări întrebare

3. - desparte corect în silabe - desparte corect în silabe - desparte corect în silabe


toate cuvintele patru cuvinte două cuvinte
4. - scrie toate cuvintele cu - scrie patru cuvinte cu - scrie două cuvinte cu
înţeles asemănător ∕opus înţeles asemănător ∕opus înţeles asemănător ∕opus

5. - alcătuieşte şi scrie corect - alcătuieşte şi scrie corect - alcătuieşte şi scrie corect


trei propoziţii după imagini două propoziţii o propoziţie

6. - completează corect toate - completează corect şase - completează corect trei


semnele de punctuaţie semne de punctuaţie semne de punctuaţie
7. - completează corect - completează corect opt - completează corect
cuvintele cu m∕n, î∕â cuvinte cu m∕n, î∕â patru cuvinte cu m∕n, î∕â

8. - scrie corect cuvinte care - scrie corect opt cuvinte care - scrie corect patru
conţin grupurile de sunete conţin grupurile de sunete cuvinte care conţin
învăţate învăţate grupurile de sunete
învăţate
9. - completează corect - completează corect patru - completează corect două
propoziţiile cu într-o∕într- propoziţii cu într-o∕într-un, propoziţii cu într-o∕într-
un, dintr-o∕dintr-un dintr-o∕dintr-un un, dintr-o∕dintr-un

Se dă textul:
Iepurele pornise spre iarmaroc. Avea doi galbeni. Voia să-şi cumpere încălţări. Mergea
zgribulit şi speriat. Pe drum se întâlni cu Ogarul. Avea şubă şi ciuboţele noi.
– Cât ai dat pe ciuboţele?

Numele şi prenumele ................................................ Data .................................


Evaluare finală
Limba română , clasa I

1. Uneşte cuvântul cu imaginea potrivită:

inel chitară cort mătură arici pepene


2. Desparte în silabe cuvintele:
elevul - _______________________ exact - _______________________
ureche - ________________________ piscină - _____________________
cameră - _______________________ antrenor - ____________________

3. Alcătuieşte câte o propoziţie după imaginile:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Completează propoziţiile cu cuvinte potrivite:

Bogdan a coborât de pe ______________________ . întâi


Geta _______________ o poezie. scară
Elvis este şcolar în clasa _______________ . citeşte
5. Subliniază cuvintele scrise corect:
chitară / kitară chilogram / kilogram pics / pix
triunghi-triunchi gheară-ghiară ureghe-ureche

6. Separă cuvintele din propoziţia:


Veveriţamănâncăalune.
Ţuţuarejachetăverde.

Pufuleţstăpecovor.

Pufuleţstăpecovoruldincameră.

7. Ordonează cuvintele pentru a obţine o propoziţie:


vesel un Ciprian băiat este
________________________________________________________________

în elevii curtea sunt şcolii


________________________________________________________________

dulci din fructe culege Xenia livadă


________________________________________________________________

8. Scrie cuvinte cu:


a) înţeles asemănător
vesel - __________________ pădure - _____________ şcolar - _____________

b) înţeles opus
trist - __________________ bun - _____________ cuminte - ______________

9. Dictare:
DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
TEST LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA I
ITEM

FOARTE BINE SUFICIENT


BINE

1. - uneşte corect toate - uneşte corect patru - uneşte corect două


cuvintele cu imaginile cuvinte cu imaginile cuvinte cu imaginile
corespunzătoare corespunzătoare corespunzătoare

2. - desparte corect în silabe - desparte corect în silabe - desparte corect în silabe


toate cuvintele două cuvinte un cuvânt

3. - alcătuieşte şi scrie corect - alcătuieşte şi scrie - alcătuieşte şi scrie corect


propoziţiile corect două propoziţii o propoziţie

4. - completează corect - completează corect două - completează corect o


propoziţiile cu cuvintele propoziţii cu cuvintele propoziţie cu cuvântul
date date potrivit
5. - subliniază cuvintele scrise - subliniază patru cuvinte - subliniază două cuvinte
corect scrise corect scrise corect

6. - separă corect cuvintele din - separă corect cuvintele - separă cuvintele dintr-o
propoziţiile şi le scrie corect din două propoziţii şi le propoziţie şi o scrie corect
scrie corect

7. - ordonează şi scrie corect - ordonează şi scrie - ordonează două cuvinte


toate cuvintele din patrucuvinte din şi scrie cu greşeli
propoziţie propoziţie

8. - scrie cuvinte cu înţeles - scrie patru cuvinte cu - scrie două cuvinte cu


asemănător∕opus înţeles asemănător∕opus înţeles asemănător∕opus

9. - scrie corect după dictare - scrie corect patru - scrie corect două cuvinte
cuvinte şi propoziţia cu
mici greşeli
Numele şi prenumele ................................................ Data .................................

Evaluare finală
Matematica, clasa I

1. Scrie numerele:
- de la 18 la 23...............................................................................................................
- cuprinse între 56 şi 63..................................................................................................
- de la 94 la 89 ...............................................................................................................

2. Scrie „vecinii” numerelor:


___ 35 ___; 72 ___ 74; ___ 29 ___; ___ 54 ____; 60 ___ 62 ; 49 ___ 51

3. Descoperă regula şi continuă şirul cu încă 3 numere:


a) 25, 26, 27, ............................................
b) 68, 70, 72, ...............................................
c) 70, 65, 60, ..............................................

4. Încercuieşte cu roşu numerele mari, cu albastru numerele mici, cu verde numerele


egale.

45 52; 36 24; 61 61;


27 89; 84 84; 56 76.

5. Ordonează de la mic la mare numerele 71; 50; 17; 24; 65; 98; 35; 8; 84.

__________________________________________________________________________
6. Rezolvă:
10 + 6 = ___ 18 – 10 = ___ 7 + 12 = ___
15 – 12 = ___ 24 + 5 = ___ 27 – 24 = ___

7. Completează:
15 + ____ = 29 19 - ____ = 5 ____ - 10 = 6

___ + 13 = 18 ____ - 12 = 14 28 - ____ =11

8. Află:
a) numărul cu 12 mai mic decât: 19; __________________________

b) numărul cu 5 mai mare decât 23; ___________________________

c) diferenţa numerelor 18 şi 13; ______________________________

9. Dana are 29 lalele. Ea îi oferă mamei 15 lalele. Câte lalele mai are Dana?
__________________
R:______________
DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
TEST MATEMATICĂ
ITEM CLASA I

FOARTE BINE SUFICIENT


BINE

1. - scrie corect toate numerele - scrie corect toate - scrie corect toate
după regula dată numerele pentru două numerele pentru un punct
puncte
2. - scrie corect “vecinii” pentru - scrie corect “vecinii” - scrie corect “vecinii”
toate numerele pentru patru numere pentru două numere
3. - descoperă regula şi scrie - descoperă regula şi - descoperă regula şi scrie
corect toate numerele pentru scrie corect toate corect toate numerele
completarea fiecărui şir numerele pentru pentru completarea unui
numeric completarea a două şir numeric
şiruri numerice
4. - recunoaşte numărul mai mic, - recunoaşte numerele - recunoaşte numerele mai
numărul mai mare şi numerele mai mari, mici, egale mari, mici, egale din două
egale din patru perechi de perechi de numere
numere
5. - ordonează corect toate - ordonează corect şase - ordonează corect trei
numerele numere numere
6. - rezolvă corect toate - rezolvă corect doar - rezolvă corect două
exerciţiile patru operaţii operaţii
7. - completează toate operaţiile - completează patru - completează două
cu numere potrivite operaţii cu numere operaţii cu numere
potrivite potrivite
8. - recunoaşte expresiile - recunoaşte expresiile - recunoaşte o expresie
matematice, scrie operaţiile şi matematice, scrie matematică, scrie operaţia
calculează corect operaţiile şi calculează şi calculează
corect doar o operaţie
9. - scrie corect rezolvarea - scrie corect operaţia - scrie corect doar
problemei şi rezultatul acesteea operaţia

Numele şi prenumele ................................................ Data .................................

Evaluare finală
Limba şi literatura română, Clasa a III-a

1. Dictare:
Împăratul veni să ceară lui Tudorel fluierul fermecat.
- Eu sunt împăratul acestei ţări. Cum ai îndrăznit să nu asculţi poruncile mele?
- Dar ce am făcut?
- Am trimis oameni cu daruri frumoase, cu haine scumpe şi bani mulţi ca să îmi dai
fluie

2. Desparte în silabe cuvintele:


împăratul - ___________________ fluierul - __________________ fermecat- __________
poruncile - ___________________ oameni - __________________ daruri - _____________
3. Selectează din text:
a) două substantive _______________________________________
b) două adjective _________________________________________
c) două verbe ____________________________________________

4. Scrie cuvinte:
- cu sens opus pentru: - cu sens asemănător pentru:
a veni – daruri –
scumpe – fermecat–
frumoase – ţară–

5. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele cuvinte: sfioasă, dumbravă, plăpând.


___________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. Alege forma corectă a cuvintelor:


Bunica sa/s-a împleteşte ciorapi. Ion nea/ne-a arătat o ciocârlie.
Cumperi mere sau/s-au pere? Ei au mers la/l-a teatru.
Tata ia/i-a dat lui Adi o jucărie. Radu este neam/ne-am cu tata.

7. Scrie trei propoziţii simple, apoi transformă-le în propoziţii dezvoltate.


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Se dă propoziţia: Vântul uşor leagănă valurile.


a) Analizează părţile de propoziţie.
b) Scrie propoziţia simplă.
c) Realizează schema propoziţiei.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Scrie o carte poştală adresată bunicilor.

DESTINATAR:

……………………………………….
……………………………………….
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………..

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
TEST LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
ITEM CLASA a III-a

FOARTE BINE SUFICIENT


BINE

1. - scrie corect textul dictat - scrie cu mici greşeli - scrie cu greşeli textul
textul dictat dictat
2. - desparte corect în silabe toate - desparte corect în - desparte corect în silabe
cuvintele silabe patru cuvinte două cuvinte
3. - selectează corect din text câte -selectează corect din - selectează corect din text
două substantive, verbe şi text patru părţi de două părţi de vorbire
pronume vorbire
4. - scrie cuvinte cu acelaşi - scrie cuvinte cu - scrie cuvântul cu acelaşi
înţeles şi cuvinte cu înţeles acelaşi înţeles şi înţeles şi cuvântul cu
opus pentru toate cuvintele cuvinte cu înţeles opus înţeles opus pentru două
date pentru trei cuvinte cuvinte
5. - alcătuieşte şi scrie corect - alcătuieşte correct - alcătuieşte o propoziţie
toate propoziţiile două propoziţii

6. - alege forma corectă a - alege forma corectă a - alege forma corectă a


ortogramelor din toate ortogramelor din patru ortogramelor din două
propoziţiile propoziţii propoziţii

7. - scrie corect trei propoziţii - scrie corect patru - scrie corect două
simple pe care le transformă în propoziţii simple∕ propoziţii simple∕
propoziţii dezvoltate dezvoltate dezvoltate

8. - realizează corect toate - realizează corect - realizează corect o


cerinţele două cerinţe cerinţă

9. - scrie corect cartea poştală - scrie cartea poştală cu - scrie cartea poştală
mici greşeli incompletă

Numele şi prenumele ................................................ Data .................................


Evaluare finală
Matematică, Clasa a III-a

1. Scrie în cifre sau în litere numerele:


trei sute optzeci şi nouă de mii o sută doi – ................................................................................
30 146 – ......................................................................................................................................
6 mii 9 sute şi 5 unităţi – .....................................................................................................

2. Descoperă regula şi completează şirul cu încă trei numere:


4 566, 4 567, 4 568 ................................................................................
8 366, 8 368, 8 370, 8 372 ......................................................................
17 235, 17 230, 17 225, ............................................................................

3. Compară perechile de numere:


534 235 54 657 543 635 543 363 590 315 590 513

159 201 167 327 5 902 5 802 78 200 78 200

4. Ordonează descrescător numerele:


6 984, 58 294, 800 350, 124 476, 924 405, 73 942, 96 605, 4 568, 1 000 000

.......................................................................................................................................................
5. Calculează şi verifică prin operaţia inversă:
5 928 + 2 174 = 8 142 – 5 227 = 8x7=

6. La diferenţa numerelor 4 250 şi 1 314 adaugă produsul numerelor 9 şi 8.

7. Află numărul necunoscut:


a + 634 = 725 b – 381 = 518 c x 7 = 28

8. Calculează:
(32 – 5 x 4) : 6 =

9. Într-o pădure sunt 2 451 stejari, iar fagi cu 836 mai puţin. Câţi copaci sunt în
pădure?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
TEST MATEMATICĂ
ITEM CLASA a III-a

FOARTE BINE SUFICIENT


BINE

1. -scrie corect cu litere şi cifre - scrie, cu unele - scrie un număr cu litere


numerele date greşeli, numerele date sau cu cifre
cu litere şi cifre
2. - descoperă regula şi continuă - descoperă regula şi - descoperă regula şi
şirurile cu trei numere continuă două şiruri continuă un şir

3. - compară corect toate - compară corect patru - compară corect două


numerele numere numere
4. - ordonează corect toate - ordonează corect şase - ordonează corect trei
numerele numere numere

5. - rezolvă corect cele trei - rezolvă corect două - rezolvă o operaţie cu


operaţii şi face proba prin operaţii şi face proba probă
operaţia inversă prin operaţia inversă

6. - recunoaşte expresiile - recunoaşte expresiile - scrie şi rezolvă o


matematice şi scrie corect matematice şi rezolvă operaţie
operaţiile, pe care le rezolvă corect două operaţii

7. - află corect toate numerele - scrie corect două - scrie o operaţie prin care
necunoscute operaţii prin care se se află numărul
află numere necunoscut
necunoscute
8. - calculează corect respectând - calculează corect - calculează corect o
ordinea efectuării operaţiilor două operaţii operaţie respectând
respectând ordinea ordinea efectuării
efectuării operaţiilor operaţiilor
9. - rezolvă corect, cu plan, - scrie planul de - scrie corect o întrebare şi
problema rezolvare cu unele operaţia corespunzătoare,
greşeli de calcul pe care o rezolvă