Sunteți pe pagina 1din 21

Realizări majore ale Guvernului în semestrul I 2020

I. Domeniul economic

Consolidarea cadrului normativ şi instituţional

• Aprobarea Codului transportului feroviar (transpunerea legislaţiei UE în legislaţia


naţională, care va permite eliminarea monopolului pe piaţa serviciilor feroviare,
dezvoltarea infrastructurii feroviare, micşorarea costurilor serviciilor prestate de
operatorii feroviari şi sporirea calităţii acestora, majorarea volumelor de marfă
transportate etc.);
• Modificarea Legii comunicaţiilor poştale în vederea liberalizării pieţei poştale prin
crearea unui climat de concurenţă loială între furnizorii de servicii poştale, sporirea
calităţii şi asigurarea accesului la serviciile poştale, oferirea serviciilor gratuite pentru
unele categorii a populaţiei;
• Modificarea Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei în scopul
simulării dezvoltării industriei TI, creării condiţiilor care să faciliteze activitatea
companiilor, rezidente a parcului TI;
• Aprobarea creării instituţiei de Ombudsman al mediului de afaceri, care va apăra
drepturile şi interesele legitime ale antreprenorilor prin utilizarea diverselor mecanisme şi
instrumente legale, inclusiv prin colaborarea internaţională în acest sens;
• Inaugurarea celui de al 2-lea centru de preluare a apelurilor de urgenţă a
Serviciului 112 în vederea sporirii accesului şi calităţii serviciilor de preluare a apelurilor
de urgenţă.

Aprobarea programelor de stat pentru susţinerea mediului de afaceri

• Programul de dezvoltare pentru furnizorii locali în vederea implementării


standardelor internaţionale {susţinerea producătorilor locali pentru facilitarea conectării
la lanţurile valorice ale companiilor multifuncţionale);
• Programul de susţinere a afacerilor cu potenţial de creştere şi internaţionalizarea
acestora (Prin acest Program se va oferi asistenţă metodologică şi se va acorda suport
financiar sub formă de grant pentru cca 220 IMM-uri pentru investiţi în dezvoltarea
afacerilor).

Derularea Programelor de stat pentru susţinerea IMM-lor

• Programul "PARE 1+1" cu un buget de cca 19,59 mln. lei, care va permite crearea a
225 locuri de muncă;
• Programul-pilot "Start pentru tineri – o afacere durabilă la tine acasă" – cu un
buget de 20,54 mln. lei pentru crearea a 300 de locuri de muncă;
• Fondul de Garantare a Creditelor pentru ÎMM – prin intermediul Fondului au fost
acordate 169 garanţii financiare în sumă de 80,2 mln. lei. Fondul a fost capitalizat cu 5
mln. lei.
• Programul de stimulare a agenţilor economici la târguri şi expoziţii – au fost
subvenţionaţi 82 agenţi economici pentru participare la expoziţii în sumă de peste 300
mii lei.
Îmbunătăţirea infrastructurii în teritoriu

• Lansarea Programului de reparaţie curentă a drumurilor naţionale şi locale


"Drumuri–2020", cu un buget total de 1375 mln. lei (îmbunătăţirea a cca 900 km de
drumuri la nivel local şi cca 90 km de drumuri la nivel naţional, fiind semnate deja 6
contracte de execuţie a lucrărilor din cele 17 loturi planificate);
• Lansarea Programului naţional de reabilitare a sistemelor de iluminat public
stradal în localităţile din RM (sprijin autorităţilor locale în achiziţionarea soluţiilor de
iluminat performante şi eficiente, pentru care va fi alocat un buget de cca 40 mln. lei);
• Finalizarea distribuirii convertoarelor de televiziune digitală terestră pentru cca 9
mii beneficiari de ajutor social şi lansarea dotării cu convertoare încă pentru cca 30 mii
beneficiari, pentru oferirea avantajelor societăţii informaţionale populaţiei;
• Procurarea a 12 locomotive noi cu suportul instituţiilor financiare europene, valoarea
contractului de achiziţie constituind 45 mln. Euro, primul lot de 6 unităţi fiind deja în
ţară. Această investiţie va permite micşorarea consumului şi a cheltuielilor pentru
întreţinerea locomotivelor, suport pentru antreprenori în transportarea mărfurilor, astfel
contribuind la dezvoltarea economică.

Evenimente de promovare a produselor autohtone şi a oportunităţilor


investiţionale

• Expoziţia naţională "Fabricat în Moldova" (perioada 29.01–02.02.2020) a întrunit 460


antreprenori locali din diferite ramuri ale economiei, care au prezentat potenţialul de
producere autohton;
• Forumul internaţional de afaceri Moldova–2020 (30 ianuarie 2020) – o platformă de
dialog cu mediul de afaceri, menită să dezvolte relaţiile comerciale şi să creeze
parteneriate internaţionale, în cadrul căruia au participat peste 200 întreprinderi locale şi
străine.

Activităţi majore în contextul pandemiei COVID-19

• Extinderea termenului de aplicare a garanţiei privind impozitul unic datorat de către


rezidenţii parcului pentru tehnologia informaţiei şi extinderea termenului de returnare a
plăţilor prevăzute în contractele turistice (prin operarea amendamentelor la legile
sectoriale);
• Susţinerea agenţiilor din turism prin Campania naţională "Ne-am pornit";
• Autorizarea zborurilor charter pentru repatrierea cetăţenilor RM din ţări străine;
• Interzicerea sistării furnizării serviciilor comunale şi aplicării penalităţilor consumatorilor
casnici;
• Distribuirea pensiilor şi a plăţilor sociale la domiciliul beneficiarilor.

II. Domeniul: Ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială

Ocrotirea sănătăţii

Extinderea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Completarea Programului cu:

• 70 investigaţii medicale în asistenţa medicală primară;


• 340 poziţii pentru asistenţa medicală de ambulatoriu;
• 166 servicii noi de înaltă performanţă:
• Acoperirea cheltuielilor de transport public pentru pacienţii serviciilor de chimioterapie.
Diminuarea tarifelor pentru unele servicii medicale (şedinţa de hemodializă, investigaţia
citopatologică, transplantul de cornee).

Majorarea cu 10% a salariilor personalului medical din instituţiile medico-sanitare publice


încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

Dotarea a 18 instituţii medico-sanitare din ţară cu dispozitive medicale din fondul de


dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale.

Activităţi majore în contextul pandemiei COVID-19

• Instituirea unei platforme on-line cu situaţia la zi a cazurilor COVID-19;


• Organizarea liniei fierbinţi de informare a populaţiei privind pandemia;
• Desemnarea a 53 IMSP destinate internării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19;
• Acordarea pentru 1000 cadre medicale a indemnizaţiei unice de 16 mii lei pentru
infectarea la locul de muncă; precum şi indemnizaţii pentru urmaşii personalului decedat
din cauza COVID-19 (venitul mediu lunar a persoanei decedate);
• Oferirea de burse pentru studenţii şi rezidenţii, care efectuează stagiu de practică în 2020
într-o instituţie sanitară cu profil COVID-19;
• Achiziţionarea a 10 ventilatoare, 175 pulsoximetre, 3 concentratoare de oxigen, 2 video
laringoscoape, 2 pompe pentru perfuzie, 1 electrocardiograf, etc.

Protecţia socială

Sporirea gradului de protecţie socială a pensionarilor

• Acordarea suportului financiar unic în cuantum de 700 lei pentru circa 581,7 mii de
beneficiari de toate tipurile de pensii şi alocaţii sociale al căror cuantum lunar nu
depăşeşte 2000 lei;
• Reducerea perioadelor de reexaminare a pensiilor pentru limita de vârsta cu 4 ani;
• Introducerea mecanismului de indexarea de 2 ori pe an a pensiilor la 1 aprilie şi la 1
octombrie;
• Indexarea de la 01.04.2020 a prestaţiilor sociale cu 4,8% pentru cca 658 mii beneficiari
(cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă – 1132 lei/lună).

Majorarea cuantumului compensaţiei pentru perioada rece a anului (de la 350 lei la 500
lei)

Peste 180000 familii defavorizate beneficiază de ajutor pentru perioada rece a anului în mărime
de 500 lei lunar şi cca 2300 familii suplimentar vor beneficia de ajutor social.

Majorarea alocaţiilor lunare de stat pentru veteranii de război

• Cu 200 lei pentru circa 26548 persoane din rândul participanţilor la acţiunile de luptă
pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, la acţiunile de
luptă din Afganistan şi pe teritoriile altor state;
• Suplimentar circa 2000 persoane din rândul victimelor reabilitate ale represiunilor
politice din perioada anilor 1917–1990, vor beneficia de alocaţii lunare de stat în
cuantum de 500 lei.
Promovarea politicilor pro-active de susţinere a familiilor cu copii

• Majorarea cu 25% a pensiei de urmaş pentru copii de până la 18 ani sau, în cazul în care
acesta continuă studiile, până la 23 de ani pentru 9010 persoane;
• Majorarea cuantumului indemnizaţiei unice la naşterea copilului cu 388 lei (de la 7911 la
8299 lei – în vigoare de la 1 ianuarie 2020;
• Majorarea alocaţiilor unice la plasament pentru copiii cu vârsta până la 1 an cu 351,4 lei
(în 2020 va constitui 7377,4) şi a copiilor cu vârsta 1–3 ani cu 263,6 lei (în 2020 va
constitui 5533,1 lei).

Consolidarea cadrului normativ şi instituţional

• Modificarea Codului muncii în vederea aplicării programelor flexibile de muncă,


garantarea menţinerii locurilor de muncă etc.;
• Reglementarea modului de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru unele categorii de
copii şi tineri;
• Perfecţionarea mecanismului de funcţionare a unor servicii sociale ("Locuinţă protejată",
"Casă comunitară");
• Crearea serviciului social "Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi".

Activităţi majore în contextul pandemiei COVID-19

• Stabilirea ajutorului de şomaj pentru persoanele înregistrate cu statut de şomer la una


dintre subdiviziunile teritoriale de ocupare a forţei de muncă, inclusiv cele revenite de
peste hotare, în cuantum de 2775 de lei;
• Instituirea mecanismului de subvenţionare, după cum urmează:
o 100% impozite salariale achitate (impozit pe venit, contribuţii sociale şi medicale
achitate) aferente indemnizaţiei/salariatului acordat în cadrul şomajului tehnic
şi/sau staţionării pentru agenţii economici a căror activitate a fost sistată total sau
parţial în conformitate cu deciziile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate
Publică şi/sau dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale;
o 60% impozite salariale achitate (impozit pe venit, contribuţii sociale şi medicale
achitate) aferente indemnizaţiei/salariului acordat în cadrul şomajului tehnic
şi/sau staţionarii pentru agenţii economici a căror activitate a fost sistată
total/parţial, dar fără a avea la bază deciziile Comisiei Naţionale Extraordinare de
Sănătate Publică şi/sau dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale.

Circa 445 agenţi economici au primit de la stat subvenţii pentru plăţile fiscale, aferente salariilor.

III. Domeniul: Agricultură, mediu şi dezvoltare regională

Agricultură

Deblocarea exporturilor de produse agroalimentare pe piaţa Federaţiei Ruse şi extinderea


listei exportatorilor de produse

• 16000 de autorizaţii de transport pentru anul 2020;


• Extinderea listei categoriilor de mărfuri care sunt exportate pe piaţa rusă fără taxe vamale
pentru încă 4 categorii de produse: carnea de bovină, seminţe de floarea soarelui, zahăr,
alcool etilic;
• Extinderea listei exportatorilor de fructe şi legume pe piaţa rusă – cu 332 companii
moldoveneşti.

Demararea procesului de perfecţionare a sistemului de subvenţionare în agricultură, prin


stimularea investiţiilor în sectorul de post-recoltare şi procesare a producţiei agricole

• Extinderea plafonului de vârstă pentru tinerii fermieri de la 35 la 40 ani ce se încadrează


în programul de acordare a subvenţiilor în avans;
• Completarea legislaţiei cu reglementări privind plăţile directe, inclusiv beneficiarii
acestora (pentru anul 2020 – plaţi directe per cap de animal, începând cu anul 2021 –
plăţile directe şi la ha). Până la 50% din mijloacele Fondului naţional de dezvoltare a
agriculturii şi mediului rural se vor utiliza pentru plăţi directe;
• Stimularea investiţiilor în sectorul de post-recoltare şi procesare a producţiei agricole prin
excluderea condiţiei de 50% prezenţă a materiei prime proprii.

Consolidarea segmentului calităţii şi siguranţei alimentelor prin transpunerea legislaţiei


UE, şi anume aprobarea:

• Normei sanitar-veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate animală şi publică care


reglementează importul şi plasarea pe piaţă a unor produse de origine;
• Cerinţelor sanitar-veterinare faţă de aditivii pentru hrana animalelor;
• Cerinţelor privind utilizarea durabilă a produselor de uz fitosanitar;
• Normei sanitar-veterinară privind cerinţele de supraveghere şi metodele de diagnostic al
bolilor la animalele acvatice.

Atragerea asistenţei externe

• Promovarea Amendamentului la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi


Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura
Competitivă” (construcţia a două puncte suplimentare de inspecţie la frontiera de nord-
vest (Sculeni) şi la frontiera de nord-est (Otaci–Unguri);
• Semnarea Acordului de împrumut între Guvernul RM şi Agenţia Japoneză pentru
Cooperare Internaţională pentru realizarea Proiectului "Modernizarea tehnicii şi a
echipamentului agricol" (suport agricultorilor în producerea şi procesarea legumelor şi
fi'uctelor, producerea cu valoare adăugată şi aplicarea agriculturii inteligente), 30 iunie
2020;
• Semnarea Acordului de finanţare dintre RM şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea
Agricolă în vederea realizării proiectului "Îmbunătăţirea capacităţilor pentru
transformarea zonei rurale (IFAD VIII)” (asigurarea investiţiilor complementare întru
îmbunătăţirea nivelului de viaţă a populaţiei rurale din RM, inclusiv adaptarea la
schimbările climaterice), 1 iulie 2020;
• Semnarea Acordului dintre Guvernul RM şi Organizaţia pentru Alimentaţie şi
Agricultură a Naţiunilor Unite în scopul implementării Proiectului „Crearea unui mediu
de politici favorabil pentru managementul integrat al resurselor naturale şi implementarea
unei abordări integrate pentru atingerea neutralităţii degradării solurilor în Moldova”, 8
mai 2020;
• Semnarea Acordului dintre Guvernul RM şi Organizaţia pentru Alimentaţie şi
Agricultură a Naţiunilor Unite în scopul implementării Proiectului "Integrarea adaptării
în procesele de planificare în vederea reducerii vulnerabilităţii la schimbările climatice la
nivel local şi central în sectorul agricol al Republicii Moldova”, 11 iunie 2020.
Dezvoltare regională

Aprobarea noului concept (paradigmă) de funcţionare a politicii de dezvoltare regională,


bazat pe dezvoltarea economică, de către Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării
Regionale.

Planificarea proiectelor de dezvoltare regională pentru anul 2020 în volum de 201 mln. lei,
bani prevăzuţi în Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Regională (FNDR):

• Infrastructura drumurilor regionale şi locale – 4 proiecte în valoare de 53,16 mln. lei;


• Aprovizionare cu apă şi sanitaţie – 8 proiecte în valoare de 72,63 mln. lei;
• Managementul deşeurilor solide – 1 proiect în valoare de 2,32 mln. lei;
• Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – 5 proiecte în valoare de 35,01 mln. lei;
• Sporirea atractivităţii turistice – 4 proiecte în valoare de 30,0 mln. lei;
• Eficienţa energetică a clădirilor publice – 2 proiecte în valoare de 6,9 mln. lei.

Implementarea proiectelor de infrastructură, finanţate din sursele FNDR şi a partenerilor


de dezvoltare

• Au fost aprobate 4 proiecte investiţionale pentru domeniul sporirea atractivităţii turistice,


în valoare de 24,06 mln. lei;
• A fost valorificată suma de 4,88 mln. lei din FNDR;
• A fost finalizat un proiect din domeniul atractivităţii turistice;
• 1 obiectiv inclus în circuitul turistic;
• S-a lansat implementarea proiectelor din Zonele urbane focale Cahul şi Ungheni “UE for
Cahul şi “UE for Ungheni” în valoare de 23 mln. Euro, finanţate de GIZ, precum şi a
proiectelor finanţate de UE în domeniile “Eficienţă energetică” şi “Aprovizionare cu apă
şi canalizare”, în valoare de 32 mln. Euro.

Mediu

Consolidarea cadrului normativ privind:

• Controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase;


• Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014–2028), prin extinderea termenului pentru
2030, fiind ajustată la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă;
• Instituirea mecanismului de implementare a măsurilor de adaptare la schimbările
climatice şi de atenuare a acestora.

Atragerea asistenţei externe

• Ratificarea Contractului de Finanţare între RM şi Banca Europeană de Investiţii privind


implementarea proiectului „Deşeuri solide în Republica Moldova”, pentru crearea
infrastructurii de management al deşeurilor la nivel regional (presupune un împrumut în
valoare de 25 mln. Euro din Acordul-cadru pentru gestionarea deşeurilor solide în RM în
sumă de 100 mln. Euro, împrumut care va fi debursat în mai multe tranşe);
• Semnarea Memorandumului de înţelegere între OSCE şi MADRM cu privire la
implementarea proiectului „Eliminarea şi distrugerea pesticidelor inutilizabile din
regiunea transnistreană a RM. Faza 2” (au fost colectate 200 tone de deşeuri de pesticide.
Urmează să recepţionăm confirmarea din partea Ucrainei (ţara de tranzit) pentru putea fi
exportate.
IV. Domeniul: Finanţele publice

Consolidarea cadrului normativ şi instituţional

• Aprobarea Legii privind achiziţiile în sectoarele energeticii, al apei, al


transporturilor şi al serviciilor poştale (obiectiv – stabilirea particularităţilor cu privire
la procedurile de achiziţii desfăşurate de entităţile sectoriale specifice);
• Aprobarea Legii privire la fondurile de pensii facultative, prin care se stabilesc
cerinţele faţă de organizarea şi instituirea unei pieţe interne pentru acumularea şi oferirea
de pensii facultative, pe baza economiilor capitalizate individuale, în condiţii de siguranţă
şi de tratament echitabil pentru participanţi;
• Acordarea competenţelor juridice Băncii Naţionale a Moldovei în procesul de
exercitare a funcţiilor de supraveghere;
• Modificarea procedurilor de vămuire electronică a mărfurilor prin facilitarea
comerţului legai micşorarea timpului de vămuire a mărfurilor şi a resurselor financiare;
• Stabilirea cadrului normativ pentru compensarea din bugetul de stat pentru persoanele
care au angajat un credit imobiliar în afara Programului de stat „Prima casă”;
• Implementarea Sistemului operaţional REX (Registered Exporter System) în scopul
conformării cerinţelor de export (confirmarea originii de provenienţă a mărfurilor).

Instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător în


contextul COVID-19

• Lansarea programului de subvenţionare a dobânzilor;


• Lansarea programului de rambursare a TVA-lui;
• Reducerea cotei TVA de la 20% la 15%) pentru sectorul HoReCa;
• Acordarea dreptului la deducere a donaţiilor efectuate în 2020 pentru combaterea
COVID-19;
• Creşterea accesibilităţii agricultorilor de a beneficia de facilitarea la achitarea
contribuţiilor obligatorii de asigurări sociale, prin care statul subvenţionează 6% din
18%;
• Suplinirea fondurilor de rezervă şi intervenţie ale Guvernului pentru procurarea
echipamentelor de protecţie şi acordarea indemnizaţiilor unice lucrătorilor medicali
infectaţi, au fost majorate transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat şi
bugetele locale pentru acoperirea parţială a veniturilor ratate.

V. Domeniul: Educaţie, cultură, tineret, sport


Notă: Realizări majore conform PAG 2020–2023 nu se înregistrează.

Situaţia epidemiologică din ţară, generată de răspândirea infecţiei COVID-19, a impus


necesitatea adoptării unor măsuri urgente şi fără precedent, axate pe asigurarea continuităţii
procesului educaţional şi instructiv, cu aplicarea, practic în premieră, a unor instrumente şi
mecanisme de predare-învăţare la distanţă:

• Difuzarea, în parteneriat cu Televiziunea Naţională şi alte 13 canale de televiziune din


ţară, a lecţiilor în format video, elaborate în cadrul proiectului „Educaţie online” şi
lansate la dispoziţia utilizatorilor, profesori, elevi şi părinţi. La elaborarea conţinutului
video al cursurilor pentru disciplinele de studii au fost implicaţi peste 300 de profesori
din 69 de instituţii de învăţământ;
• Organizarea asistenţei psihologice a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice;
• Alocarea a 20 mln. lei pentru procurarea echipamentelor necesare desfăşurării calitative a
procesului educaţional;
• Instituirea cadrelor didactice privind utilizarea resurselor digitale;
• Iniţierea sondajelor pe eşantioane rural şi urban, pentru desfăşurarea calitativă a
procesului de examen naţional;
• Modificarea procedurilor de absolvire a ciclului gimnazial şi liceal, prin anularea
examenelor de absolvire şi certificarea studiilor în baza reuşitelor şcolare.

VI. Domeniul: Justiţie

Consolidarea cadrului normativ şi instituţional

• Modificarea Constituţiei RM în partea ce ţine de sistemul judecătoresc (proiect aprobat


de Guvern şi transmis pentru avizare Curţii Constituţionale). Prin proiect se propune
limitarea imunităţii judecătorilor, unificarea modului de numire în funcţie a acestora,
modificarea componenţei CSM etc.);
• Aprobarea procedurilor de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor
practicilor ilegale, care instituie măsuri de protecţie a avertizorilor, fiind esenţiale în
protejarea interesului public şi promovarea unei culturi a responsabilităţii şi integrităţii
publice;
• Aprobarea cadrului normativ conex Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (reglementarea procedurii de
constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului şi
modul de aplicare a sancţiunilor);
• Acordarea victimelor ale traficului de fiinţe umane asistenţă juridică garantată de
stat (prin modificările legislative s-a extins lista beneficiarilor de asistenţă juridică
garantată de stat pentru victimele traficului de fiinţe umane, indiferent de nivelul
veniturilor obţinute, precum şi pentru solicitanţii de azil).
• Implementarea versiunii actualizate a Sistemului informaţional judiciar în toate
instanţele de judecată, ceea ce va contribui la eficientizarea activităţilor desfăşurate în
sistemul justiţiei, precum şi sporirii transparenţei acestora.

VII. Domeniul: Afaceri interne şi ordine publică

Consolidarea cadrului normativ şi instituţional

• Optimizarea şi facilitarea procedurii de eliberare a actelor de identitate şi evidenţă a


locuitorilor RM;
• îmbunătăţirea proceselor în domeniul rezervelor de stat şi de mobilizare prin aprobarea
noii redacţii a legii sectoriale;
• Aprobarea Planul de acţiuni pentru anul 2020 privind integrarea străinilor, care
reduce riscurile excluziunii sociale a acestora, ghidarea activităţii autorităţilor publice în
planificarea şi implementarea activităţilor/măsurilor de integrare, sporirea implicării
structurilor locale şi a societăţii civile, etc.;
• Crearea Inspectoratului Naţional de Securitate Publică (INSP);
• Instituirea grupurilor de lucru comune, la nivel regional şi local, pentru asigurarea
conlucrării autorităţilor cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii
cu autorităţile administraţiei publice locale;
• Darea în exploatare a 5 sectoare de poliţie modernizate pentru îmbunătăţirea relaţiei
poliţie – comunitate: nr. 1 din Făleşti, nr. 3 din localitatea Costeşti, raionul Ialoveni, nr. 1
Şoldăneşti, Ceadîr-Lunga, Dubăsari, Bender.
Activităţi în contextul pandemiei COVID-19

• Centrul de dirijare în situaţii excepţionale (CDSE) a activat începând cu 17.03.2020,


concomitent cu punctele teritoriale;
• Inspectoratul General al Poliţiei a gestionat Harta interactivă cu privire la persoanele
aflate în regim de autoizolare, ce permite monitorizarea şi evidenţa acestora pe întreg
teritoriul ţării.
• A fost creat portalul web https://casper.mai.gov.md pentru asigurarea suportului în
procesul realizării măsurilor eficiente de prevenire şi combatere a răspândirii infecţiei,
schimbul operativ de informaţii între autorităţi;
• Au fost introduse restricţii la trecerea frontierelor şi efectuate un şir de măsuri de
prevenţie;
• La distanţă a fost asigurată activitatea comună şi coordonarea măsurilor cu partenerii de
dezvoltare. Spre exemplu: a fost soluţionată problema acordării pachetelor alimentare
pentru solicitanţii de azil plasaţi în Centrul de azil de tip deschis, dar care din cauza
restricţiilor de circulaţie, au fost lipsiţi de posibilitatea de a lucra la locul de muncă ce-l
deţineau. Prin coordonarea cu societatea civilă produsele respective au fost procurate şi
repartizate locatarilor centrului.
• Au fost susţinute familiile social-vulnerabile şi persoanele în etate din localităţile aflate în
regim de carantină. Astfel, de Ziua profesională a salvatorilor, fiind susţinuţi de
carabinieri, salvatorii din cadrul IGSU au transportat 400 de pachete cu produse
alimentare pentru locuitorii din 4 localităţi şi oraşe, aflate în carantină.
Contribuţii Guvernelor Filip/Sandu/Chicu la realizarea condiţionalităţilor AMF din partea UE

Guvernul Filip Guvernul Sandu Guvernul actual

TRANŞA 1

Condiţionalităţi 10 0 0
Debursări 29,8 mln. Euro

TRANŞA 2

Condiţionalităţi 7 0 1+8
acţiunea nr. 11 acţiunea nr. 13
Adoptarea noii legi privind activitatea bancară Prezentarea Parlamentului unei noi legi privind
şi supravegherea prudenţială a băncilor şi reglementarea achiziţiilor efectuate de către companiile
societăţilor de investiţii, precum şi legislaţia prestatoare de servicii comunale (utilităţi), concesiunile şi
secundară, BASEL III, realizat (ianuarie 2018) parteneriatele public-privat, realizat (mai 2020)

acţiunea nr. 12 Suplimentar, în februarie 2020 UE a înaintat RM alte 8 noi


Adoptarea planului de acţiuni pentru auditul condiţionalităţi:
tuturor societăţilor de asigurare şi pentru
identificarea beneficiarilor efectivi reali (UBOs) acţiunea nr. 1
ai acţionarilor calificaţi în toate societăţile de Stabilirea unei echipe comune internaţionale de investigare
asigurare, realizat (mai 2019) cu scopul recuperării activelor urmare fraudei bancare

acţiunea nr. 14 acţiunea nr. 2


Adoptarea regulamentului care va clarifica Aderarea la reţeaua OECD anti-corupţie (ACN), programul
metodologia de verificare a declaraţiilor de de monitoring peer-to-peer şi participarea formală la
avere şi de conflicte de interese şi va lansa programul regional EU for Integrity
online declaraţia electronică de avere şi
sistemul de verificare, realizat (ianuarie 2018) acţiunea nr. 3
Adoptarea Legii privind sancţiunile pentru spălare de bani
acţiunea nr. 15
Prezentarea Parlamentului noii legi privind acţiunea nr. 4
eficienţa energetică, realizat (august 2018) Extinderea moratoriului asupra programului Cetăţenie pentru
Investiţii cu abrogarea ulterioară a prevederilor respective
acţiunea nr. 16 din legea cetăţeniei RM
Organizarea licitaţiei pentru selectarea unui
antreprenor general pentru construirea acţiunea nr. 5
conductei de gaze pe direcţia Ungheni– Lansarea consultărilor etapizate cu implicarea tuturor
Chişinău, realizat (septembrie 2018) actorilor, inclusiv partidele politice pe marginea Strategiei de
Reformare a Justiţiei şi Planul de Acţiuni pentru
acţiunea nr. 17 Implementarea acesteia
Revizuirea criteriilor, cuprinse în Decizia nr.
211/8 din 5 martie 2013, pentru selectarea şi acţiunea nr. 6
promovarea judecătorilor, aducându-le în Adoptarea Legii privind organizaţiile non-comerciale în
conformitate cu standardele internaţionale şi versiunea prezentată de Guvern, fără prevederile
cele mai bune practici, realizat (decembrie problematice incluse ulterior de Parlament ce limitează
2018) finanţarea din exterior şi activitatea politică a ONG, precum
şi un control din partea Guvernului asupra activităţii ONG-
acţiunea nr. 18 urilor
Adoptarea amendamentelor la Legea
răspunderii disciplinare a judecătorilor (Legea acţiunea nr. 7
nr. 178 din 25 iulie 2014), realizat (noiembrie Agrearea desfăşurării evaluărilor independente a activităţii
2018) Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi Consiliului
Concurenţei

acţiunea nr. 8
Modificarea legii privind Consiliul Superior al Magistraturii
947/1996) în corespundere cu standardele europene,
recomandările GRECO şi ale Comisie de la Veneţia

Primele 7 acţiuni îndeplinite integral, iar procesul de


implementare a acţiunii nr. 8 a fost agreat cu UE.

De asemenea, pentru debursarea tranşei nr. 2 a fost necesar


de raportat realizarea acţiunii nr. 5 aferente tranşei nr. l
(proiectul de lege privind sistemul de sancţiuni care a fost
elaborat de către Serviciului Prevenirea şi Combaterea
Spălării Banilor), Legea nr. 75/2020 ce a fost realizată în 5
iunie 2020.
Debursări 30 mln. Euro (iulie 2020)

TRANŞA 3

Condiţionalităţi 5 0 3
acţiunea nr. 19 acţiunea nr. 21
Finalizarea identificării beneficiarilor efectivi Prezentare Parlamentului a legii privind organizaţiile de
finali a deţinătorilor calificaţi de acţiuni în toate credit nebancare, realizat (martie 2020)
băncile şi încheierea analizei creditării părţilor
afiliate în toate băncile, realizat (iulie 2018) acţiunea nr. 27
Adoptarea unui nou Cod vamal, realizat (iulie 2020)
acţiunea nr. 20
Adoptarea modificări la Legea privind acţiunea nr. 28
asigurarea depozitelor, prin consolidarea Excluderea Procurorului General şi preşedintele Curţii
sistemului de asigurare a, depozitelor, realizat Supreme din componenta CSM, prin modificarea Constituţiei
(noiembrie 2018) RM şi modificarea legii cu privire la Consiliul Superior al
Magistraturii, realizat de către Guvern (legea aprobată de
acţiunea nr. 22 Parlament urmează a fi promulgata şi publicată)
Punerea în aplicare a planului de acţiune care
însoţeşte Strategia Naţională de Integritate şi
Anticorupţie pentru 2017–2020 adoptată de
Parlament în aprilie 2017. Progresul va fi
măsurat, printre altele, de primul raport anual
privind punerea în aplicare a strategiei care
urmează să fie aprobat de către Comisia
parlamentară pentru securitate naţională,
apărare şi ordine publică.
acţiunea nr. 24
Consolidarea şi de a îmbunătăţi direcţionarea
programelor de asistenţă socială, în special a
indemnizaţiei 1 pentru încălzirea locuinţei şi
Ajutor Social şi, inclusiv prin revizuirea setului
de criterii proxy pe care se bazează eligibilitatea
pentru aceste programe va aloca surse în
bugetul de stat pe anul 2018 pentru aceste 2
programe, realizat (aprilie 2017)

acţiunea nr. 26
Propunerea de a amenda Legea privind
concurenţa cu scopul de a actualiza lista zonelor
Consiliului Concurenţei de intervenţie în
conformitate cu standardele internaţionale, în
special în scopul de a include sectorul mass-
media, realizat (noiembrie 2018)
Nerealizat acţiunea nr. 23
Raport privind implementarea Strategiei de
recuperare a activelor fraudate

acţiunea nr. 25
Separări legale şi naţionale depline a
Moldovatransgaz (MTG) şi Chişinău Gaz (CG)
de la Moldovagaz, precum şi o îmbunătăţire a
guvernanţei corporative a MTG, CG şi
VestMoldTransgaz (VMTG)
Debursări –
Total
condiţionalităţi 22 0 12
realizate
Informaţia privind programele pe Suport Bugetar oferite sub formă de grant de către Uniunea Europeană
(situaţia privind anul 2019)

mii EUR
Comisia Europeana Ref. Program Data semnării Suma Debursat până Planificat în Nr. tranşelor Anul îndeplinirii Suma tranşelor
Acordului de Acordului la 31.12.2018 Legea bugetului debursate în condiţionalităţii debursate în
finanţare pe anul 2019 2019 2019
Energv Sector ENPI/2011/22515 2011 42 600,00 – – 3-a variabilă 2013 1 000,00
Justice Sector ENPI/2012/023-420 2013 60 000,00 – – – –
Vocational Education ENPI/2014/350-2017 2015 25 000,00 10 500,00 4 600,00 3-a variabilă 2016 4 600,00
Visa Dialog ENPI/2014/348-701 2014 21 000,00 5 090,00 4 900,00 3-a variabilă 2016 4 900,00
PFPR (Reforma Finanţelor ENI/2014/033-684 2014 37 062,50 20 200,00 7 000,00 3-a variabilă 2017 6 500,00
Publice)
ENPARD ENI/2014/034-128 2015 64 075,00 31 860,00 17 300,00 2-a variabilă 2018 17 100,00
DCFTA ENI/2014/034-132 2014 30 000,00 3 000,00 5 200,00 2-a variabilă 2016 5 040,00
1-a variabilă 2017 6 850,00
Роliсе Reform ENI/2015/038-144 2016 57 200,00 7 000,00 6 400,00
2-a variabilă 2018 7 750,00
împrumut 2017 60 000,00 20 000,00 19 800,00
Asistenţa Macrofinanciară 1-a tranşa 2018
grant 40 000,00 10 000,00 10 000,00
TOTAL 379 737,50 59 060,00 75 400,00 69 000,00

Asistenta financiară externă

iunie–noiembrie 2019 noiembrie 2019 – iulie 2020

Total – 2105,7 mln. lei Total – 4887 mln. lei

UE – 1618,7 mln. lei FMI (ultima tranşă Programul precedent) – 208,6 mln. lei
FMI – 487 mln. lei FMI (creditul de urgenţă) – 4 306,8 mln. lei
Uniunea Europeană (Tranşa II AMF) – 580,3 mln. lei
Acţiunile Guvernelor Sandu/Chicu pentru implementarea Acordului de Asociere cu UE

Nr. Acţiuni realizate de guvernul Sandu Acţiuni realizate de guvernul actual


1 Desfăşurarea consultărilor cu mediatorii şi Armonizarea cadrului normativ naţional la cerinţele UE privind condiţiile de sănătate şi
observatorii din cadrul Formatului de certificare animală la comerţul (importul şi exportul) cu bovine şi porcine prin modificarea
negocieri "5+2" (Formatul "3+2") în vederea Hotărârii Guvernului nr. 221/2009 şi a Hotărârii Guvernului nr. 913/2018
impulsionării dialogului Chişinău–Tiraspol
şi a identificării unor soluţii viabile la
problemele curente de pe agendă
2 Aprobarea Regulamentului privind stabilirea Implementarea serviciului electronic de eliberare a autorizaţiilor pentru export, reexport, import
cerinţelor şi procedurilor administrative de şi tranzit de mărfuri strategice, în colaborare cu experţi internaţionali (Titlul II, art. 9, 13)
certificare pentru navigabilitate şi mediu a
aeronavelor şi a produselor, pieselor şi
echipamentelor aferente, precum şi de
certificare a organizaţiilor de proiectare şi
producţie
3 Aprobarea Regulamentului de conferire a Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul civil al
titlurilor ştiinţifico-didactice şi a Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997
standardelor minime obligatorii de conferire privind societăţile pe acţiuni)
a titlurilor ştiinţifico-didactice (transpune: Directiva 2011/35/UE (text codificat)/ abrogă Directiva 78/855/CEE)
(Titlul IV, capitolul 3)
4 Armonizarea cadrului normativ naţional la Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul civil al
cerinţele UE privind stabilirea măsurilor de Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997
supraveghere şi a metodelor de diagnostic a privind societăţile pe acţiuni)
bolilor la animalele acvatice, precum şi a (transpune: Directiva 82/891/CEE)
cerinţelor faţă de plasarea în carantină a (Titlul IV, capitolul 3)
animalelor de acvacultură
5 Stabilirea normelor privind sănătatea Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997
animală la importul materialului reproductiv privind societăţile pe acţiuni
(transpune: Directiva 2012/30/UE (reformare)/ abrogă Directiva 77/91/CEE)
(Titlul IV, capitolul 3)
6 Stabilirea cerinţelor privind formarea şi Elaborarea şi implementarea unei noi politici privind eficientizarea întreţinerii drumurilor locale
atestarea specialiştilor în domeniul tehnicii (Titlul IV, capitolul 15)
frigului care conţine hidroclorofluorocarburi
halogenate (HCFC) şi gaze-fluorurate cu
efect de seră
7 Stabilirea cerinţelor sanitar-veterinare Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile
privind colectarea, transportarea, administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă
depozitarea, prelucrarea, folosirea, (transpune: Regulamentul (UE) nr. 1178/2011)
eliminarea subproduselor de origine animală (Titlul IV, capitolul 15)
nedestinate consumului uman
8 Reorganizarea Comitetului Naţional de Regulament tip pentru desfăşurarea de către întreprinderile de stat a procedurilor de achiziţii
Stabilitate Financiară (Titlul V, capitolul 8, art. 273)
9 Negocierea şi semnarea Acordului de grant Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind respectarea
cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi obligaţiilor statelor de pavilion
Dezvoltare în mărime de circa 40 mln. Euro (transpune: Directiva 2009/21/CE)
pentru implementarea Proiectului (Titlul V, capitolul 6)
"Interconectarea electroenergetică asincronă
a sistemelor electroenergetice dintre
Republica Moldova şi România prin linia
electrică aeriană Isaccea–Vulcăneşti–
Chişinău şi staţia back-to-back aferentă"
10 Semnarea Acordului de finanţare cu Banca Proiectul Hotărârii de Guvern privind aplicarea Codului internaţional de management al
Mondială în mărime de 61 mln. Euro pentru siguranţei
implementarea Proiectului "Interconectarea (transpune: Regulamentul 336/2006/CE) (Titlul V, capitolul 6)
electroenergetică asincronă a sistemelor
electroenergetice dintre Republica Moldova
şi România prin linia electrică aeriană
Isaccea–Vulcăneşti–Chişinău şi staţia back-
to-back aferentă"
11 Monitorizarea/ coordonarea procesului de elaborare a proiectului tehnic (Titlul IV, capitolul
14)
12 Proiectul Regulamentului de calcul a consumului final de energie din surse regenerabile în
transporturi.
Implementarea Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Titlul IV,
capitolul 14)
13 Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea unor hotărâri de Guvern;
(transpune: Directiva 2013/37/UE) (Titlul V, capitolul 6, art. 224)
14 Proiectul Hotărârii Comisiei de stat pentru frecvenţe radio privind introducerea în Tabelul
naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe a unor noi reglementări naţionale
(transpune: Decizia Comisiei 2008/671/CE; Decizia Comisiei 2010/166/UE; Decizia Comisiei
2007/98/CE; Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/750; Decizia de punere în aplicare (UE)
2016/339) (Titlul V, capitolul 6, art. 235)
15 Crearea serviciului de monitorizare şi dirijare a navelor maritime, ca subdiviziune a Agenţiei
Navale a Republicii Moldova (Titlul IV, capitolul 15)
16 Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Metodologiei privind delimitarea aglomerărilor
(transpune: Directiva 91/271/CEE)
(Titlul IV, capitolul 16)
17 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind
deşeurile (transpune: Directiva 2008/98) (Titlul IV, capitolul 16)
18 Identificarea siturilor Reţelei "Emerald" (Titlul IV, capitolul 16)
19 Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a
activităţilor în domeniul schimbărilor climatice (Titlul IV, capitolul 17)
20 Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 852-XV din 14 februarie 2002 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor
halogenate care distrug stratul de ozon (transpune: Regulamentul (CE) nr. 1005/2009)
(Titlul IV, capitolul 17)
21 Proiectul de lege privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe
periculoase (transpune: Directiva 2012/18/UE/ a abrogat Directiva 96/82/CE
(Titlul V, capitolul 3, art. 173 / Titlul IV, capitolul 16)
22 Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 81 din 2
februarie 2009 "Pentru aprobarea Regulamentului privind bifenilii policloruraţi" (transpune:
Directiva 96/59/CE)
(Titlul V, capitolul 3, art. 173)
23 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (transpune: Regulamentul 579/2014)
(Titlul V, capitolul 4, art. 181)
24 Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
condiţiile sanitare veterinare pentru producerea, comerţul cu statele membre ale Uniunii
Europene şi importul din alte ţări al unor alimente şi a unor produse comestibile neprelucrate
pentru animalele de companie
(Titlul V, capitolul 4, art. 181)
25 Proiectul Hotărârii de Guvern nr. 27 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea Cerinţelor sanitar-
veterinare faţă de aditivii pentru hrana animalelor (transpune: Regulamentul (CE) nr. 429/2008)
(Titlul V, capitolul 4, art. 181)
26 Proiectul Hotărârii de Guvern nr. 27 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea Cerinţelor sanitar-
veterinare faţă de aditivii pentru hrana animalelor (transpune: Regulamentul (UE) nr. 892/2010)
(Titlul V, capitolul 4, art. 181)
27 Proiectul Hotărârii de Guvern privind stabilirea unui cadru de acţiune în vederea utilizării
durabile a pesticidelor (transpune: Directiva 2009/128/CE)
(Titlul V, capitolul 4, art. 181)
28 Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului naţional de acţiuni pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de producere şi comercializare a produselor apicole (transpune:
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 care a abrogat Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 şi
Regulamentul (CE) nr. 917/2004)
29 Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind instituirea Registrului
zonelor protejate (transpune: Directiva 2000/60/CE)
30 Proiectul Hotărârii Guvernului privind procedura de recunoaştere reciprocă de către Republica
Moldova a substanţelor active înregistrate în Uniunea Europeană (transpune: Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 540/2011)
31 Desfăşurarea instruirilor colaboratorilor din întreprinderea de Stat "Centrul Republican de
Diagnostică Veterinară" şi colaboratorilor din direcţiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru
Siguranţa Alimentelor (Titlul V, capitolul 4, art. 181)
32 Consolidarea cadrului normativ în vederea implementării Legii nr. 232 din 3 octombrie 2016
privind redresarea şi rezoluţia băncilor (transpune: Directiva 2014/59/UE)
(Titlu V, capitolul 6, art. 249)
33 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (transpune: Directiva
2007/36/CE) (Titlul IV, capitolul 3)
34 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (transpune: Directiva
91/674/CEE) (Titlul V, capitolul 6, art. 249)
35 Proiectul de lege cu privire la fondurile de pensii facultative (transpune: Directiva 2003/41/CE)
(Titlul V, capitolul 6, art. 249)
36 Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative în scopul armonizării
cadrului normativ cu reglementările UE privind agenţiile de rating (transpune: Regulamentul nr.
1060/2009/CE) (Titlul V, capitolul 6, art. 249)
37 Punerea în aplicare a Sistemului de supraveghere bazat pe prevenirea riscurilor pentru
participanţii pieţei financiare nebancare, inclusiv ai pieţei de capital, asigurări, fonduri de pensii
şi microfinanţare (Titlul V, capitolul 6, art. 249)
38 Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziţiile publice, referitor ia atribuirea contractelor în sectorul de utilităţi (transpune: Directiva
2014/25/UE a abrogat Directiva 2004/17/CE) (Titlul V, capitolul 8, art. 273)
39 Act nou Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind
plasarea pe piaţă şi utilizarea produselor biocide (transpune: Regulamentul nr. 528/2012/UE)
(Titlul V, capitolul 5, art. 173)
40 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative: Legea nr. 156 din 14
octombrie 1998 sistemul public de pensii, Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
(transpune: Directiva 79/7/CEE)
41 Proiectul Hotărârii Guvernului privind transparenţa măsurilor care reglementează stabilirea
preţurilor medicamentelor de uz uman (transpune: Directiva 89/105/CEE)
42 Proiectul ordinului cu privire la transferul autorizaţiilor plasate pe piaţă a medicamentelor de uz
uman (transpune: Regulamentul (CE) 2141/96)
43 Proiectul Hotărârii de Guvern privind produsele şi ingredientele alimentare tratate cu radiaţii
ionizante (transpune: Directiva 1999/2/CE)
44 Implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi revizuirea
Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (Titlul IV, capitolul 23, art. 125)
45 Elaborarea şi aprobarea Strategiei naţionale antidrog pentru perioada 2019-2026
(Titlul III, art. 17, 12)
46 Proiectul de lege cu privire la organizaţiile necomerciale
(Titlul II, art. 4, L6)
47 Proiectele actelor normative privind ajustarea cadrului juridic la Legea integrităţii
(Titlul III, art. 16, SL2)
48 Proiectele de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii cu privire la
protecţia avertizorilor de integritate (Titlul III, art. 16, SL4)
49 Armonizarea statisticilor privind locurile de muncă vacante cu normele europene
(Titlul IV, capitolul 6)
50 Elaborarea şi implementarea Programului de susţinere a afacerilor cu potenţial de creştere înalt
şi internaţionalizarea acestora (Titlul IV, capitolul 10)
51 Aprobarea proiectului de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind
transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, semnată la Berna, care va
genera majorarea veniturilor Î.S. "Calea Ferată din Moldova" prin atragerea traficului de tranzit
suplimentar (Titlul IV, capitolul 15)
52 Elaborarea şi aprobarea proiectului Codului transportului feroviar al Republicii Moldova
(transpune: Directiva 2012/34/UE, care a abrogat Directiva 91/440/CE şi Directiva 2001/14/CE;
Regulamentul (UE) nr. 913/2010; Directiva (UE) 2016/798 (implementare din 16
iunie 2019), care a abrogat Directiva 2004/49/CE; Directiva 2007/59/CE; Directiva (UE)
2016/797 şi Directiva (UE) 2016/798 (implementare din 16 iunie 2019), care a abrogat
Directiva 2008/57/CE, Regulamentul (CE) nr. 1370/2007; Regulamentul (CE) nr. 1371/2007;
Directiva 92/106/CEE)
(Titlul IV, capitolul 15)
53 Proiect de lege cu privire la răspunderea şi cerinţele de asigurare a operatorilor aerieni şi a
operatorilor de aeronave (transpune: Regulament (CE) 2027/97: Regulamentul (CE) 785/2004)
(Titlul IV, capitolul 15)
54 Proiectul Hotărârii de Guvern "Pentru aprobarea conceptului tehnic al Sistemului informaţional
automatizat "Registrul produselor chimice plasate pe piaţa Republicii Moldova"
(Titlul IV, capitolul 17)
55 Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind exportul şi importul de
produse chimice care prezintă risc (transpune: Regulamentul nr. 649/2012/UE a abrogat
Regulamentul nr. 689/2008/CE)
(Titlul V, capitolul 3, art. 173)
56 Definitivarea şi aprobarea proiectului noului Cod vamal (transpune: Regulamentul (UE) nr.
952/2013, Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 2015/2446, Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 2015/2447, Regulamentul (CE) nr. 1186/2009, Regulamentul (UE) nr.
608/2013, Directiva 2007/74/CE, Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71)
(Titlul V, capitolul 5, art. 194)
57 Implementarea Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi Republica
Moldova care este parte integrantă a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi
Uniunea Europeană privind asistenţa macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la 23
noiembrie 2017 (Titlul VI, capitolul 1)
58 Proiectul de lege de ratificare a Convenţiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei faţă de
femei şi a violenţei domestice (Titlul II, art. 3, L8)
59 Proiectul Hotărârii de Guvern de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii
alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare (transpune: Regulamentul (CE) nr.
1331/2008 şi Regulamentul (UE) nr. 234/2011) (Titlul V, capitolul 4, art. 181)
60 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal (combaterea crimelor bazare pe ură) (Titlul
II, art. 4, L4)
61 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (elaborarea şi
asigurarea implementării criteriilor de calitate a deciziilor instanţelor de judecată, unificarea
practicii judiciare şi reformarea regulilor privind motivarea deciziilor instanţelor de judecată,
conform standardelor internaţionale, pentru garantarea dreptului la un proces echitabil)
(Titlul III, art. 12, L7)
TOTAL
10 61

S-ar putea să vă placă și