Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL CHIRURGIE
1.3. DISCIPLINA: CHIRURGIE VASCULARA
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ - LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: CHIRURGIE VASCULARA
2.2. Titularul activităților de curs: Conf. Dr. Popa Radu Florin, Sef lucr. Dr. Baroi Livia Genoveva
2.3. Titularul activităților de seminar: Conf. Dr. Popa Radu Florin, Sef lucr. Dr. Baroi Livia Genoveva,
Asist. Univ. Dr. Strobescu-Ciobanu Cristina, Asist. Univ. Dr. Cazan Ionut-Mihai
2.4. Anul de III 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 6 din care : 3.2. curs 6 3.3. seminar/ 9
săptămână laborator
3.4. Total ore din 15 Din care : 3.5. curs 6 3.6. seminar/ 9
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 2
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 2
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 8
3.8. Total ore pe semestru 23
3.9. Numărul de credite 12*
*credite comune cu Semiologia chirurgicala

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 4
4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Notiuni de anatomie
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale (exprimate -de a examina bolnavul vascular
prin cunoștințe și abilități) -de a acorda primul ajutor in cazul urgentelor vasculare
-de a asigura hemostaza provizorie
-de a efectua pansamente specifice patologiei vasculare
-de a recunoaste patologia vasculara in cadrul gamei largi a
patologiei chirugicale si medicale
Competențe transversale (de rol, de -orientarea studentului , ca viitor practician , in gama larga a
dezvoltare profesională, personale) patologiei chirurgicale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general  insusirea notiunilor de baza din patologia vasculara
 obtinerea de catre sudent a capacitatii de a examina si a
diagnostica un pacient cu patologie vasculara
7.2. Obiective specifice  insusirea de catre student a manevrelor clinice non-invazive
specifice patologiei vasculare

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
Curs I Prezentare Power Point 3 ore
Sindromul de ischemie acuta-clasificare etiologica
 Embolia arteriala (semne clinice , diagnostic)
 Tromboza arteriala acuta (semne clinice, diagnostic,
tratament)
 Anevrismul disecant de aorta (semne clinice,
diagnostic, tratament)
Patologia traumatică arterială şi venoasă
 Diagnostic precoce si orientare terapeutica
 Complicatiile postoperatorii in chirurgia vasculara
 Ingrijirea postoperatorie a bolnavului vascular.
Anevrismele aortei subrenale (diagnostic si tratament)
Patologia vasculara carotidiana
Boala Raynaud
Curs II Prezentare Power Point 3 ore
Arteriopatiile periferice cronice
 Etiopatogenie , semne clinice , stadializare (Leriche
Fontaine , Rutherford)
 Maladia aorto-iliaca -(etiopatogenie,diagnostic,
tratament)
 Arteriopatii periferice cronice (etiopatogenie,
diagnostic, tratament)
 Boala Buerger
Bolile venelor
 Varicele hidrostatice (semne clinice, diagnostic si
tratament)
 Insuficienta venoasa cronica (semne clinice
,diagnostic si tratament)
 Sindromul posttrombotic (tratament)

pagina 2 din 4
Boala tromboembolica (etiopatogenie, diagnostic si
tratament)
Bibliografie
 1.Vasile Candea - Chirurgie vasculara : Bolile arterelor , Edit.Tehnica , Bucuresti, 2001
 2.Vasile Candea- Chirurgie vasculara: Bolile venelor si limfaticelor, Edit.tehnica . Bucuresti , 2001
 3. Proca E.- Tratat de patologie chirurgicala , vol V , partea a III-a
 4.Gheorghe Bucur – Flebologie practica medicala si dermatologica ,vol 1,2 si 3
 5.Paun R.- Tratat de Medicina Interna , partea a IV-a
 6.Dolinescu C.- Curs de chirurgie generala si semiologie chirurgicala , vol 1 si 2
 7.Rutherford R.- Vascular Surgery , 7-th Edition, vol 1 si 2
 8. Angelescu N. - Tratat de Patologie Chirurgicala
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
Examenul clinic al pacientului vascular Prezentari de caz in Clinica 3 ore
(anamneza,istoric;examen local,inspectie ,palpare, de Chirurgie Vasculara a
percutie,ascultatie) Spitalului Sf Spiridon Iasi
Stadializarea pacientilor cu arteriopatie
cronica(Clasificarea Leriche-Fontaine)
Indicatii de tratament medico-chirurgical al arteriopatiilor
cronice in functie de stadializarea Leriche –Fontaine
Ischemia acuta –semne clinice la internare ,indicatii in
trepte de tratament medico-chirurgical
Maladia aorto-iliaca - semne clinice si diagnostic imagistic
(arteriografia,ex RMN ,ex CT spiral)
Arteriopatiile periferice femuro-poplitee - semne clinice si
diagnostic imagistic (arteriografia,ex RMN ,Ex CT spiral)
Examinarea pulsului la zonele de electie
Examene paraclinice noninvazive : examenul Doppler Prezentari de caz in Clinica 3 ore
arterial si venos al membrelor inferioare de Chirurgie Vasculara a
Pansamentul la pacientul vascular Spitalului Sf Spiridon Iasi
Masuri de urgenta in traumatismele arteriale (aplicarea
garourilor , compresia arterelor la punctele de electie)
Tratamentul medical de urgenta in hemoragiile acute
Explorari imagistice invazive: arteriografia , flebografia ,
angio-RMN
Proteze vasculare ,sonde Fogarty ,fire de sutura vasculare
:descriere , indicatii de folosire
Amputatiile membrelor inferioare – indicatii (amputatia
de deget,de gamba,de coapsa);modele de proteza
Insertia psihosociala a pacientilor cu amputatii majore (de
gamba si coapsa)
Diagnosticul clinic al bolii varicoase –proba garoului Prezentari de caz in Clinica 3 ore
Diagnosticul insuficientei venoase cronice-metode non de Chirurgie Vasculara a
invazive si invazive de diagnostic Spitalului Sf Spiridon Iasi
Diagnosticul clinic al sindromului posttrombotic
Metode invazive si non invazive de diagnostic al
sindromului posttrombotic
Tratamentul medico-chirurgical al sindromului
posttrombotic
Bibliografie
 1.Vasile Candea - Chirurgie vasculara : Bolile arterelor , Edit.Tehnica , Bucuresti, 2001
 2.Vasile Candea- Chirurgie vasculara: Bolile venelor si limfaticelor, Edit.tehnica . Bucuresti , 2001
 3. Proca E.- Tratat de patologie chirurgicala , vol V , partea a III-a
 4.Gheorghe Bucur – Flebologie practica medicala si dermatologica ,vol 1,2 si 3
 5.Paun R.- Tratat de Medicina Interna , partea a IV-a
 6.Dolinescu C.- Curs de chirurgie generala si semiologie chirurgicala , vol 1 si 2
 7.Rutherford R.- Vascular Surgery , 7-th Edition, vol 1 si 2
 8. Angelescu N. - Tratat de Patologie Chirurgicala

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului

pagina 3 din 4
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5
recunoasterea unei ischemii acute, diagnosticul clinic al unei arteriopatii, recunoasterea unei tromboze
venoase profunde, principia de hemostaza

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


02-10-2018 Conf. Dr. Popa Radu Florin

Semnătura directorului de departament


Sef lucr. Dr. Irina Ristescu

pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și