Sunteți pe pagina 1din 6

Aliterație-Repetiţie a unor consoane (sau a unor silabe), de obicei din rădăcina cuvintelor, cu efect eufonic, imitativ

(onomatopee) ori expresiv (simbolic); efectul A. se datoreşte şi accentului afectiv pe care îl poartă sunetele
repetate.

Ex.: „Vâjâind ca vijelia şi plesnetul de ploaie...

Urlă câmpul şi de tropot şi de strigăt de bătaie.”

(M. Eminescu

Asonanță-Repetiţie a vocalei accentuate în două sau mai multe cuvinte, mai ales în vers.

Ex.: „Căci unde-ajunge nu-i hotar

Nici ochi spre a cunoaşte.”

(M. Eminescu)

Onomatopeea-Figură prin care se sugerează imaginea auditivă a unei acţiuni, cu ajutorul unor sunete cu timbru
imitativ, din alcătuirea cuvântului.

Ex.: „Iar pupăza zbârrr... pe-o dugheană!”

(I. Creangă)

Sincopa-Figura care constă în contragerea unui cuvânt prin eliminarea unei vocale sau chiar a unei silabe din
interiorul cuvântului.

Ex.: „cel’lalt”, „dom’le”, „umer’le”, „tat’tău”.


Repetiția-Figură de stil cuprinzătoare constând în reluarea, în intenţii expresive, a unor sunete, cuvinte, sintagme
etc.

Ex.: „Ce se aude? Ce nu se mai aude?

Şi când se aude,de ce nu s-aude?...”

(M. Sorescu)

Anafora-Figură care constă în repetarea aceluiaşi cuvânt (aceloraşi cuvinte) în fruntea a cel puţin două unităţi
sintactice sau metrice (membre ale propoziţiei, frazei, versului sau strofei).

Ex.: „Ciudat,

Şi el din mumă s-a născut,

Ciudat,

Şi el a plâns la început…” (G. Vieru)

Epifora-Figură care constă în repetarea unui cuvânt (grup de cuvinte) la sfârşitul unor unităţi sintactice sau metrice;
este inversul anaforei.

Ex.: „Venii târziu acasă

Să văd ce-ai zice tu,

Luai puţin din masă

Să văd ce-ai zice tu.”

(Gr. Vieru)

Enumerația-Figură de stil care constă în expunerea rapidă „a tuturor părţilor unui întreg (a) sau a tuturor
circumstanţelor unei acţiuni” (b) ca figură a insistenţei, mai poate fi definită şi astfel: „… care constă în a
descompune un tot în diversele sale părţi, pe care le enunţăm succesiv”, definiţie care justifică şi de ce o socotim
între figurile belşugului de expresie.

Ex.: „Nu-l speria, căpitane … Boierii sunt slabi la fire:

Braţul, haina, mintea, faţa, inima, totu-i subţire.”

(B. P. Hasdeu

Polisindetul-Figură care constă în folosirea excesivă, ca mijloc de expresie a insistenţei, de obicei a conjuncţiei
coordonatoare copulative şi.

Ex.: „Sunt muşterii buni, băieţi cu dare de mână, şi cântă, şi râd, şi fac fel de fel de nebunii.”

(I. L. Caragiale)

Asindetul-Figură de stil care constă în suprimarea, mai ales în frază, a unei conjuncţii coordonatoare, de obicei a lui
“şi”, pentru a se da enunţului mai multă rapiditate şi energie.

Ex.: „Trebuiră să plece, să fugă [şi] să scape.”

(Z. Stancu)
Elipsa-Figură care constă în contragerea (scurtarea) enunţului prin omiterea unui cuvânt sau chiar a unei propoziţii
ce se poate deduce liber din context sau situaţie.

Ex.: „Eu singur n-am cui spune cumplita mea durere… Căci mi-a dat soarta amara mângâiere / O piatră
să ador. / Murindului, speranţa, turbării răzbunarea / Profetului blestemul, credinţei Dumnezeu / La sinucid o
umbră ce-i sperie desperarea / Nimic, nimica eu.”

(M. Eminescu)

Perifaza-Figură de stil care constă în a exprima în mai multe cuvinte ceea ce s-ar putea spune (scrie) în cuvinte mai
puţine sau într-unul singur.

Ex.: „Eu cânt pe-acei ce-n jug şi chin

Pe-a lor spinare ţara ţin.”

(A. Mateevici)

Epitetul-Figrua de stil constând in determinarea unui substantiv sau verb printr-un adjectiv, adverb menit sa
exprime acelea insuşiri ale obiectului care înfăţişeaza imaginea lui aşa cum se reflectă ea în simţirea şi fantezia
scriitorului.

Ex.: „Ochişorii lui

Mura câmpului.” („Mioriţa”)

„Ţichindeal -- gură de aur.” (M.Eminescu)

„Pantalonii -- culoarea oului de raţa.”

(I. L. Caragiale)

Comparația-Figură de stil cu ajutorul căreia se exprimă un raport de asemănare între două obiecte, dintre care
unul serveşte să evoce pe celălalt.

Ex.: „Din alb iatac de foişor

Ieşi Zamfira-n pas isteţ,

Frumoasă ca un gând răzleţ.”

(G. Coşbuc)

Metafora-Figură de stil care constă în denumirea „obiectului” (lucru, fiinţă, acţiune) cu un cuvânt impropriu, şi
anume cu numele altui „obiect” asemănător, folosit nu ca noţiune (sinonim), ci ca imagine care să evoce obiectul
asemănat (comparat).

Ex.: „El, munte de om, care ar fi fost în stare să spargă ziduri de piatră şi să ţie piept singur cu şapte, el a
fugit.” (I. Slavici)

Personificarea-Figură prin care se atribuie însuşiri omeneşti unor obiecte neînsufleţite ori abstracte, precum şi unor
vietăţi necuvântătoare.
Ex.: „Un vânt răzleţ îşi şterge lacrimile reci pe geamuri. Plouă.” (L. Blaga)

„Cine-i?... Ce-i?... Ce-a fost pe-aici?...

Ciripesc cu glasuri mici

Cinteze şi pitulici.” (G. Topârceanu)

Alegoria-Figură de stil care constă în folosirea unei metafore sau a unui simbol – în expunerea narativă sau plastică
a unei idei abstracte.

Ex.: „Să le spui curat

Că m-am însurat

C-o mândră crăiasă

A lumii mireasă.”

(“Mioriţa”)

Metonimia-Figură bazată pe contiguitatea logică dintre obiecte, constând în denumirea obiectului cu numele altuia
cu care se află într-o relaţie logică, cum ar fi raportul dintre cauză şi efect sau invers.

1. M. cauzei prin efect:

„La noi sunt... lacrimi multe, multe.” (O. Goga)

2. M. efectului prin cauză:

„Codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium.”

(M. Eminescu)

3. M. operei cu numele autorului:

„Aşa, în bucata d-tale am găsit, pe la început puţin Delavrancea amestecat cu Eminescu, pe la mijloc două-trei
picături de esenţă Caragiale, pe la sfârşit un parfum de Creangă. – toate astea într-o soluţie slabă de retorică fină,
colorată în tonul cenuşiu al prozei curente.” (A. Vlăhuţă)

4. M. conţinutul cu numele conţinătorului:

„Apoi cofiţa-ntreagă o beau.” (V. Alecsandri)

5. M. unui produs cu numele locului din care provine:

„a consuma un Cotnar, o şampanie” etc.,

6. M. fenomenul psihic cu numele organului fizic implicat:

„un om cu cap”; „un om de inimă”; „X are condei” etc.

7. M. numele unui lucru cu simbolul lui:


„Tot ce stă în umbra crucii, împăraţi şi regi s-adună

Să dea piept cu uraganul ridicat de semilună.”

(M. Eminescu)

8. M. concretului prin numele abstract al uneia din însuşirile

sale:

„Minciuna stă cu regele la masă.” (A. Vlăhuţă)

Sinecdoca-Figură de substituţie, generată de principiul contiguităţii materiale prin care se denumeşte un obiect cu
numele altuia aflat într-un raport de „cuprindere” organică, cum ar fi partea pentru întreg şi invers, specia pentru
gen şi invers.

Ex.: Realizată prin:

- partea pentru întreg:

„...Ca dovadă de ce suflet stă în piepţii unei

rochii. ” (M. Eminescu)

- singularul pentru plural:

„Boliac cânta iobagul...”

(M. Eminescu)

Sinecdocă (2)

- instrumentul în locul celui care îl foloseşte:

„Intrase sabia în ţară.”

(G. Coşbuc)

- întregul pentru parte: „a bea un vin bun”;

- genul pentru specie: „un muritor fericit”;

- materia pentru obiectul făcut din ea: „îmbrăcat în purpură”;

- însuşire în locul obiectului care o are:

„Ce nerăbdători şi ce plini de ei sunt tinerii de azi! Grozav de încrezuţi...Zboară fără să ne întrebe.

-- Lasă, lasă – ar crede ei... bombănesc, foarte necăjite, bărbile celebre.” (A. Vlăhuţă)

Antonomaza-Antonomază

Figură de substituţie, prin care se înlo- cuieşte: a) un nume propriu de persoană cu unul comun (tratat ca nume
propriu), sau b) un nume comun cu unul propriu (tratat ca nume comun), pe baza unei relaţii de interpretare
cvasisinonimică: numele (comun sau propriu) trebuie să exprime o caracterizare a celuilalt.

Ex.: „De-am avea şi nişte ţepeşi,


Căci tâlhari avem destui.”

(Folclor)

Ironia-Figură retorică prin care se enunţă cel mai adesea o apreciere pozitivă ori chiar o laudă simulată, pentru a se
înţelege că este vorba de o persiflare ori chiar de o batjocură, sau, de o apreciere negativă simulată în locul celei
pozitive, la adresa unei persoane.

Ex.:

„O, te-admir, progenitură de origine romană.”

(M. Eminescu)

„Bogat bine şi folos au rămas ţării şi de la Petriceicu-vodă: pradă şi foamete mare!”

(I. Neculce)

Antifraza-

Figură care constă în întrebuinţarea unui cuvânt, a unei locuţiuni, a unui enunţ într-un sens contrar adevăratei
sale semnificaţii .

Ex.:

„Trahanache: “Ai puţintică răbdare!

Bravos! Fănică trădător! frumos!…”

(I. L. Caragiale)

Eufemismul-Eufemism şi litotă

Sunt expresii simulate cu ajutorul cărora prin eufemism se comunica o imagine placuta a unui obiect neplacut,
iar prin litotă

„apreciere” modestă a unui obiect sau sentiment, ca să se inţeleagă o apreciere a lui superlativă. Ambele ascund
o judecată de valoare pozitivă, spre deosebire de ironie care ascunde una negativă.

Ironia, eufemismul, litota uneori sunt antifraze.

S-ar putea să vă placă și