Sunteți pe pagina 1din 14

Decizie nr.

21/2020 din 15-mai-2020, Tribunalul Mehedinti, alte cereri (Faliment)


Decizie
din 15 mai 2020
21/2020
Text speţă
Cod ECLI ECLI:RO:TBMHD:2020:025.xxxxxx
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX
ROMÂNIA
TRIBUNALUL M________
SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Sentinţa n r. 21/2020
Şedinţa publică de la 15 Mai 2020
Completul constituit d in:
Judecător-sindic M________ L____ B_____
Grefier L____ C______ M____
Pe rol judecarea cererii de ridicare a popririi de pe conturile de insolvenţă formulată de
reclamantul __________________ SRL prin a____________ j_______ Aktiv-Lex Insolventa
SPRL în contradictoriu cu pârâţii Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice M________,
B__ G__ SA Bucureşti, C__ B___ SA Bucureşti, Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice C______ .
La apelul nominal făcut în şedinţa publică , au lipsit părţile.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefier ul de şedinţă, după care se constată că pârâţii
B__ G__ SA Bucureşti , C__ B___ SA Bucureşti nu au formulat întâmpinări , iar pârâta
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice M________ nu a solicitat probe.
Instanţa încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de reclamant prin cererea de chemare în
judecată, apreciind că este admisibilă şi duce la soluţionarea proc esului.
Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de administrat, constatând terminată cercetarea
procesului, instanţa, rămânând în deliberare, a pronunţat următoarea sentinţă.
JUDECĂTORUL-SINDIC,
Asupra cauzei de faţă :
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului M________ la data de 15.11.2019 sub
nr.XXXXXXXXXXXXXX, reclamantul __________________ SRL prin a____________
j_______ Aktiv-Lex Insolventa SPRL a chemat în judecată pârâţii D.G.R.F.P. C______ -
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice M________, B__ G__ SA Bucureşti, C__ B___
SA Bucureşti pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună :
- obligarea pârâtei Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice M________ s ă ridice
popririle de pe conturile de insolven ţă ale debitor ului T____ - S___ N___ SRL, nr.
RO17CECEMH0130RON0561169 (cont de insolven ţă principal), deschis la C__ B___ SA -
Sucursala Drobeta T____ S______ ş i nr.RO86BRDE260SVxxxxxxxxxxx (cont de insolven
ţă principal) ş i nr.RO24BRDE260TVAxxxxxxxxxx (cont de TVA), d eschise la B__ G__
SA Suc. Drobeta T____ S______,
- obliga rea pârâtelor B__ G__ SA si C__ B___ SA s ă nu mai procedeze la instituirea altor
popriri, asupra conturilor de insolven ţă menţionate mai sus, pentru a evita blocarea activităţii
de afaceri a debitoa rei si a altor demersuri reglementate de lege (distribuiri, plăţi specialişti ,
cereri de plata, etc), pe perioada procedurii prevăzută de legea 85/2014, pentru a evita
blocarea activităţii de afaceri a debitoarei .
A p reciza t ca prezenta cerere nu este o contestaţie la executare î n sensul art. 260 C. proc.
fiscala sau al Codului de proc. civ., ci este o cerere de natură judiciară aferentă procedurii
insolvenţei privind debitoarea T____ - S___ N___ SRL, iar competen ţ a de soluţionare
aparţine judecătorului -si ndic.
Procedura de insolven ţă împotriva debitoarei T____ - S___ N___ SRL a fost deschis ă î n
data de 16.01.2017, prin Încheierea din data de 16.01.2017, pronunţată de Tribunalul
M________ , Secţia a II-a Civilă, F_______, în dosarul XXXXXXXXX17.
La data formulării prezentei, societatea T____ - S___ N___ SRL este in procedura de
reorganizare ş i îşi desfăşoară activitatea de afaceri.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice M________ a instituit următoarele popriri pe
contul de insolventa al debitorului T____ S___ N___ SRL,
RO17CECEMH0130RON0561169, deschis la C__ B___ SA – Sucursala Drobeta T____
S______:
- 2814 lei instituita de către A___ M________ , cu data de intrare in banca 09.10.2019 , nr.
dosar xxxxx/07.10.2019;
- 5305 lei instituita de cătr e A___ M________ , cu data de intrare in banca 30.05.2019 , nr.
dosar xxxxx/28.05.2019;
- 7237 lei instituita de către A___ M________ , cu data de intrare in banca 09.05.2019 , nr.
dosar xxxxx/07.05.2019;
- 4900 lei instituita de către A___ M________ , cu data de intrare in banca 02.04.2019 , nr.
dosar xxxxx/29.03.2019;
- 5324 lei instituita de către A___ M________ , cu data de intrare in banca 22.03.2019 , nr.
dosar xxxxx/20.03.2019;
- 1 5465 lei instituita de către A___ M________ , cu data de int rare in banca 04.03.2019 , nr.
dosar xxxxx/28.02.2019;
- 102.625 lei instituita de către A___ M________ , cu data de intrare in banca 14.02.2019, nr.
dosar xxxxx/12.02.2019.
De asemenea , A___ M________ a instituit următoarele popriri pe conturile de insolve nta
ale debitorului T____ S___ N___ SRL, RO86BRDE260SVxxxxxxxxxxx (cont de insolven ţă
principal) si RO24BRDE260TVAxxxxxxxxxx (cont de TVA), deschise la B__ G__ SA Suc.
Drobeta T____ S______:
- Număr Adresa/Dosar:xxxxx/07.05.2019/ Suma totala 7,342. RON/ Su ma Tot ală TVA 105
RON ( ANAF)
- Număr Adresa/Dosar:xxxxx/20.05.2019/ Suma totala 115,445 RON/ Suma totala TVA
12,820 RON( ANAF)
- Num ă r Adresa/Dosar:xxxxx/20.05.2019/ Suma totala 15,789 RON/ Suma totala TVA 324
RON( ANAF)
- Număr Adresa/Dosar:xxxxx/20.05.2019/S uma totala 5,324 RON / Suma totala TVA
0( ANAF)
- Număr Adresa/Dosar:xxxxx/20.05.2019/Suma totala 4,900 RON / Suma totala TVA
0( ANAF)
- Număr Adresa/Dosar:xxxxx/28.05.2019/Suma totala 5,305 RON / Suma totala TVA
0( ANAF)
- Număr Adresa/Dosar:xxxxx/07.10.2019/Su ma totala 37,973 RON / Suma totala TVA
35,159 RON( ANAF)
A menţionat ca debitoarei nu i-au fost comunicate actele precizate mai sus.
A___ M________ trebuia sa respecte disp. art. 163 din Legea 85/2014 si s ă nu instituie
poprirea pe contul de insolve nţă .
Astfel, creditorul bugetar avea obligaţia investirii administratorului j_______, cu analiza unei
cereri de plata si doar in situaţia in care, aceasta cererea de plata era admisa de
administratorul j_______, avea posibilitatea s ă solicite plata acestor sume .
Potrivit art. 268 - 281 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, debitorul, în
calitate de subiect al raportului juridic fiscal, are dreptul de a formula contestaţie împotriva
titlului de creanţă precum şi împotriva altor acte administrative fiscale, în termen de 45 de
zile de la data comunicării actului administrativ fiscal .
Mai mult, tot debitorul în calitate de subiect al raportului juridic fiscal şi în temeiul art.281
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală are şi dreptul de a ataca decizia
privind soluţionarea contestaţiei la instanţa judecătorească de contencios administrativ-fiscal .
În contextul acestor dispoziţii legale, administratorul j_______ apreciază că trebuie respectate
drepturile debitorului, în calitatea sa de subiect al raportului juridic fiscal şi în consecinţă
trebuie comunicate acestuia potrivit Codului de procedură fiscală toate titlurile de creanţă şi
celelalte acte administrative fiscale pentru a respecta dreptul acestuia la contestaţie precum şi
dreptul la acţiune;
Dacă debitorul se va considera lezat în drepturile sale prin actele administrativ fiscale
comunicate legal, potrivit art. 268 alin.2 din Codul de procedură fiscală, atunci acesta este
îndreptăţit la contestaţie ceea ce înseamnă că debitorul nu va recunoaşte actele contestate, iar
creanţa bugetară solicitată la plată nu este certă în sensul art.5-pct.20 teza a II-a din Legea
nr.85/2014 .
Respectarea drepturilor debitorului şi diferenţierea dintre debitor şi administratorul j_______
sunt stabilite şi prin Decizia I.C.C.J. nr.11 din 18.04.2016 publicată în Monitorul Oficial
nr.436/10.VI.2016;
Se poate observa faptul că nu există nicio prevedere legală care să dea dreptul organului
fiscal să instituie o măsură de indisponibilizare cu privire la sumele din contul de insolvenţă
al debitoarei.
Executarea silita pornita împotriva debitorului T____ S___ N___ SRL este nelegala.
Procedura insolventei este o procedură colectivă la care participă toţi creditorii recunoscuţi ai
debitorului aflat în insolvenţă, în scopul obţinerii fondurilor băneşti pentru plata datoriilor
acestuia.
In cauza de fa ţă , nu exist ă nicio prevedere legala care sa dea dreptul p â r â tei sa pornească
executarea silita individual ă împotriva debitorului T____ S___ N___ SRL, a cărui pr
ocedura de insolven ţă a fost deschis ă in data de 16.01.2017, conform Încheierii din data de
16.01.2017, pronunţată de către Tribunalul M________ , în dosarul nr. XXXXXXXXX17.
Prin începerea executării silite individuale pornite împotriva debitorului TRAN S S___ N___
SRL au fost încălcate următoarele dispoziţii legale: art. 24Cod de procedura civila, art. 15
alin. (2) din Constituţia României , art. 75, art. 163, art. 159 si art. 161 din Legea nr. 85/2014,
art. IX din OUG 88/2018, art. 213 alin. 2 ind. 1 si art. 230 din Codul de procedură fiscala.
Art. 342 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 prevede ca dispoziţiile prezentei legi se completează
cu cele ale Codului de procedură civilă şi ale Codului civil.Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, este o lege de procedura.
Art. 24 din Codul de procedura civila prevede că dispoziţiile legii noi de procedura se aplică
numai proceselor si executărilor silite începute după intrarea acesteia in vigoare.
De asemenea, art. 15 alin. (2) din Constituţia României prevede ca: “Legea dispune numai
pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.”
Procedura de insolventa a debitorului T____ S___ N___ SRL a fost deschisa in data de
16.01.2017, conform Înche ierii din data de 16.01.2017.
Potrivit dispoziţiilor OUG 88/2018 , executarea silita este permisă doar în procesele de
insolvenţă iniţiate începând cu data de 2 octombrie 2018, ceea ce nu este cazul în speţ ă ,
având în vedere că art. 24Cod de procedura civila prevede că dispoziţiile legii noi de
procedura se aplică numai proceselor si executărilor silite începute după intrarea acesteia in
vigoare (Legea nr. 85/2014 este o lege de procedura). Astfel, cum posibilitatea executării
silite individuale în cadrul procedurii colective a insolventei este un drept născut odată cu
intrarea în vigoare a OUG nr. 88/27.09.2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 840 din
02.10.2018, sfera de aplicare a acesteia nu se poate extinde in privinţa procedurilor deschise
sub imperiul Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, dar anterior acestor modificări.
Mai mult, art. IX din OUG 88/2018 limitează aplicarea în procesele începute înainte de data
intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluţionate până la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă a art. 143 al. 1 numai în ceea ce priveşte termenul reglementat
prin acest text, nefiind permisă extinderea aplicării întregii prevederi a art. 143 al. 1 din
Legea 85/2014, aşadar inclusiv a tezei finale, proceselor începute înainte de intrarea în
vigoare a OUG 88/2018 .
A a r ă ta t instanţei c ă art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 prevede ca: „De la data
deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului.
Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin
depunerea cererilor de admitere a creanţelor. (...) La data rămânerii definitive a hotărârii de
deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite
suspendate încetează.
(3) Nu sunt supuse suspendării prevăzute la alin. (1) acţiunile judiciare pentru determinarea
existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după data deschiderii
procedurii. Pentru astfel de acţiuni se va putea formula, pe parcursul perioadei de observaţie
şi de reorganizare, o cerere de plată ce va fi analizată de către administratorul j_______ (...)”
Astfel, p â r â ta avea doar posibilitatea formulării unei cereri de plata către administratorul
j_______, iar nu iniţierea executării silite împotriva debitorului, lucru interzis fa ţă de
debitorii ale căror proceduri de insolven ţă au fost deschise înainte de OUG nr.88/27.09.2018,
publicată în Monitorul Oficial nr. 840 din 02.10.2018.
De asemenea, se reţine faptul c ă , aşa cum prevede în mod expres art. 163 alin. (3) din Legea
nr. 85/2014, contul de insolvenţă deschis în condiţiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
„nu va putea fi în niciun mod indisponibilizat prin nicio măsură de natură penală, civilă sau
administrativă dispusă de organele de cercetare penală, de organele administrative sau de
instanţele judecătoreşti”. Prin urmare, nu se poate institui măsura p opririi cu privire la un
astfel de cont.
Legiuitorul, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative, a modificat disp. art. 143 din
legea nr. 85/2014, î n sensul ca, pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de
insolvenţă care au vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silită, fără a
modifica însă disp. art. 163 pct. 3 din lege, dispoziţii care interzic indisponibilizarea contului
unic de insolventa.
Astfel, legiuitorul conferă creditorilor, care deţin creanţe curente, mai vechi de 60 de zile,
posibilitatea de a începe procedura de executare silita (doar pentru procedurile deschise după
data de 02.10.2018), însă ca modalitate de executare, interzice expres indisponibilizarea
contului unic de insolventa.
Poprirea sumelor de bani existente î n contul unic, încalcă in mod flagrant disp. art. 159 si art.
161 din legea 85/2014, texte de lege care prevăd în mod imperativ modalitatea de distribuire
a fondurilor băneşti rezultate in procedura de insolventa.
Totodată, face trimitere şi la prevederile art. 213 alin. 2¹ din Codul de procedură fiscală
potrivit căruia "Prin excepţie de la prevederile alin. (2), nu se dispun măsuri asigurătorii
pentru debi torul aflat sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţă sau când acesta nu deţine
active patrimoniale urmăribile", prevederi legale încălcate de către organul fiscal prin
instituirea măsurii popririi asupra contului unei societăţi în insolvenţă.
Ca urmare a instituirii, î n mod nelegal, a popririi pe contului de insolven ţă , organul bugetar
va putea încasa prin poprire, sume rezultate din valorificarea unor bunuri afectate de garanţii
si care se cuvin potrivit legii, creditorului beneficiar al unei cauze de preferinţă sau sume care
sunt destinate continuării activităţii debitoarei.
Or, o astfel de situaţie nu poate fi permisă, întrucât contravine normelor imperative ale legii
speciale. Blocarea contului de insolven ţă al societăţii, prin poprire, are consecinţe
catastrofale cu privire la desfăşurarea activităţii societăţii.
Aşa cum prevede în mod expres art. 163 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, contul de insolvenţă
deschis în condiţiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „nu va putea fi în niciun mod
indisponibilizat prin nicio măsură de natură penală, civilă sau administrativă dispusă de
organele de cercetare penală, de organele administrative sau de instanţele judecătoreşti”. Prin
urmare, nu se poate institui măsura popririi cu privire la un astfel de co nt.
Contul unic de insolvenţă este un cont care se încadrează în categoria conturilor cu
afectaţiune specială, asupra acestuia debitorul neavând un drept de dispoziţie deplin. Astfel,
toate operaţiunile sunt supuse avizării prealabile fie a administratorului j_______ în temeiul
atributului de supraveghere (art. 5 pct. 66 din Legea nr. 85/2014), fie a judecătorului sindic.
Or, în acest sens, inclusiv dispoziţiile NCPC prevăd imposibilitatea popririi unor astfel de
conturi.
Toate operaţiunile efectuate prin c ontul unic al procedurii se realizează cu acordul prealabil
al administratorului j_______/judecătorului sindic. Prin urmare, executorul
judecătoresc/banca nu vor putea efectua nicio plată în afara celor ordonate de către
administratorul j_______/judecătorul sindic, sub sancţiunea nulităţii absolute, sancţiune
prevăzută de art. 84 alin, (1) din Legea nr. 85/2014.
A c onsider at că indisponibilizarea lichidităţilor din contul unic se traduce în blocarea
activităţii debitoarei, chiar dacă vorbim de un cont cu afectaţiune specială, care are ca efect
lipsirea debitoarei de şanse de redresare - procedura de observaţie şi insolvenţă devin lipsite
de sens astfel.
Dacă nu se dispune ridicarea măsurii popririi contului unic de insolventa al debitoarei si al
contului de TVA, a arăt at că s e află în situaţia blocării procedurilor de valorificare si a
imposibilităţii depunerii unui plan de reorganizare.
A stfel că, dacă se continuă executarea silită pe contul unic atunci, va fi afectată procedura de
distribuire a sumelor obţi nute din valorificarea activelor debitoarei ş i întreaga activitate a
debitoarei, cu consecinţa intrării î n faliment ş i a lipsirii creditorilor garantaţi de sumele
obţinute din valorificarea bunurilor afectate garanţiei .
Prin Sentinţa nr. 127/12.06.2019 pronunţata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX/a22, de
Tribunalul M________ , instanţa a reţinut , î n legătura cu executarea silita realizata de către
DGAMC împotriva debitorului MERIDIAN CC SRL, următoarele :
„Executarea silita reglementată de art. 143 al. 1 din Legea nr. 85/2014 astfel cum a fost
modificat prin OUG 88/2018, este permisă doar în procesele de insolvenţă iniţiate începând
cu data de 2 octombrie 2018, ceea ce nu este cazul în speţă , având în vedere că art.24Cod de
procedura civila prevede că dispoziţiile legii noi de procedura se aplică numai proceselor si
executărilor silite începute după intrarea acesteia in vigoare (Legea nr. 85/2014 este o lege de
procedura). Astfel, cum posibilitatea executării silite individuale în cadrul procedurii
colective a insolventei este un drept născut odată cu intrarea în vigoare a OUG nr.
88/27.09.2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 840 din 02.10.2018, sfera de aplicare a
acesteia nu se poate extinde in privinţa procedurilor deschise sub imperiul Legii nr. 85/2014
privind procedura insolventei, dar anterior acestor modificări.
Mai mult, instanţa reţine că art. IX din OUG 88/2018 limitează aplicarea în procesele
începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluţionate până la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă a art. 143 al. 1 numai în ceea ce priveşte
termenul reglementat prin acest text, nefiind permisă extinderea aplicării întregii prevederi a
art. 143 al. 1 din Legea 85/2014, aşadar inclusiv a tezei finale, procese lor începute înainte de
intrarea în vigoare a OUG 88/2018.”
Prin Decizia nr. 718/2019 pronunţată de Curtea de Apel C______, î n dosarul
nr.XXXXXXXXXXXXX/a22, instanţa a reţinut următoarele cu privire la executarea silita
efectuata de către DGAMC împotriva d ebitorului:
“Curtea constată că este corectă aprecierea judecătorului sindic în sensul că dispoziţiile de
drept substanţial şi procedural prevăzute de art. 143 din Legea nr. 85/2014 (mai puţin
termenele de judecată a cererii de intrare/trecere la faliment), în forma modificată, nu sunt
aplicabile în cadrul procedurilor începute sub incidenţa Legii nr. 85/2014, în forma iniţială,
anterioară modificării prin OUG. nr. 88/2018.
Faptul că somaţiile au fost emise ulterior intrării în vigoare a OUG. nr. 88/2018 nu reprezintă
un aspect relevant pentru aplicarea dispoziţiilor actului normativ în alt mod decât cel expres
prevăzut de legiuitor şi constituie o încălcare a principiului neretroactivităţii prin pornirea
unei executări silite într-o procedură în care sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 85/2014 în
forma anterioară modificării, deşi o astfel de executare ar putea fi posibilă doar în procedurile
începute după intrarea în vigoare a OUG. nr.88/2018.
Ca o consecinţă a acestei constatări – inaplicabilitatea OUG nr. 88 – se constată că sentinţa
instanţei de fond care a constatat nelegalitatea măsurii popririi este corectă.”
Cu privire la actele de executare, emise de către acelaşi organ fiscal, împotriva aceluiaşi
debitor, Curtea de Apel C______ a reţinut prin De cizia 335/21.05.2019, faptul ca:
“Statuând astfel judecătorul sindic nu a prejudecat fondul, acesta stabilind în mod corect
asupra neincidenţei în cauză a modificărilor aduse art. 143 alineatul 1, teza finală, referitoare
la posibilitatea începerii executării silite pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de
insolvenţă care au o vechime mai mare de 60 de zile, în condiţiile în care insolvenţa
debitoarei a fost deschisă anterior datei intrării în vigoare a modificărilor aduse Legii 85/2014
prin OU G 88/2018.”
Tribunalul M________ , prin Sentinţa nr. 70/24.04.2019, a reţinut , următoarele aspecte, cu
privire la executarea realizata de către DGAMC împotriva debitorului MERIDIAN CC SRL:
“Judecătorul sindic reţine că aparenţa de drept în favoarea administratorului j_______ al
debitoarei este dovedita prin cele expuse anterior, dispoziţiile legale invocate de pârâtă
nefiind incidente în condiţiile în care insolvenţa debitoarei a fost deschisă anterior datei
intrării în vigoare a modificărilor aduse Legii 85/2014 prin OUG 88/2018, şi prin urmare,
acesteia nu-i sunt aplicabile prevederile din legea nouă decât cele strict referitoare la
termenele instituite la art. 75 al. 3 şi art. 143 al. 1 şi 3 precum şi prevederile art. 75 al. 4 din
Legea 85/2014, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi nu
prevederea din art. 143 alineatul 1, teza finală, referitoare la posibilitatea începerii executării
silite pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvenţă care au o vechime mai m
are de 60 de zile.”
Sentinţa civilă nr. 1/03.01.2019 pronunţată în cadrul dosarului nr. XXXXXXXXXX/al8, aflat
pe rolul Tribunalului S____, Secţia Civilă: "Cu toate acestea, reţinem că procedura
insolvenţei este ea însăşi o procedură execuţională cu reguli stricte de aplicabilitate, astfel că
modul concret în care se va putea desfăşura executarea silită individuală a creditorului fiscal
trebuie nuanţat în condiţiile în care textul art. 163 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 nu a fost
modificat, iar acesta interzice de plano orice măsură civilă penală sau administrativă de
indisponibilizare a contului unic al debitoarei de către organele administrative sau de către
instanţele judecătoreşti. Din acest punct de vedere, o poprire asupra disponibilului bănesc al
debitorului aflat în insolvenţă este imposibil de încuviinţat rămânând creditorului curent
demararea altor forme de executare silită decât poprirea (...)".
In conformitate cu art. 58 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 85/2014 , administratorul j_______ are
competenţa de a sesiza judecătorul sindic cu orice problemă care ar cere o soluţionare de
către acesta, text legal care se referă la orice chestiune legată de bunul mers al procedurii
insolvenţei.
Conform art. 45 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 85/2014, în sfera atribuţiilor judecătorului-sindic
_______________________________ de lege şi, în special, cele de natură judiciară aferentă
procedurii insolvenţei.
In jurisprudenţă s-a statuat faptul că enumerarea de la art. 45 alin. (1) este una
exemplificativă, judecătorul-sindic având atribuţia de a soluţiona şi alte cereri în condiţiile
impuse de alin. (2). Aceeaşi opinie este susţinută în unanimitate şi în doctrină. Astfel, se
reţine faptul că atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al
activităţii administratorului/lichidatorului j_______ şi la procesele şi cererile de natură
judiciară aferentă procedurii insolvenţei.
Consider ă ca cererea este de natură judiciară aferentă procedurii insolvenţei, deoarece se
solicita pronunţarea unei hotărâri prin care sa se instituie starea de legalitate prevăzută de art.
163 alin. 3 din Legea 85/2014.
Aşa cum a precizat, cererea nu este o contestaţie la executare ci o cerere aferenta procedurii
insolventei.
Revin în competenţa judecătorului sindic nu doar soluţionarea proceselor şi cererilor de
natură judiciară aferente procedurii ci şi a altor cereri a căror finalitate este reîntregirea averii
debitorului.
Prin Hotărârea nr. 111/08.04.2019 pronunţata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX/a86 de
Tribunalul Dâmboviţa s-au reţinut următoarele : „Califică juridic cererea adresată instanţei ca
cerere de natură judiciară aferentă procedurii insolvenţei privind debitoarea Agroli Group
SRL. Respinge excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Dâmboviţa , Secţia a II-a
civilă, de contencios administrativ şi fiscal, invocată de pârâtă prin întâmpinare, ca
neîntemeiată. Admite cererea formulată de reclamantul CITR Filiala Bucureşti SPRL, în
calitate de lichidator j_______ al debitoarei Agroli Group SRL în contradictoriu cu pârâta
D.G.R.F.P Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa . Dispune
anularea măsurilor de executare luate de creditoarea D____ Ploieşti – A___ Dâmboviţa în
dosarul de executare ACM 009/15/XXXXXXXXX/xxxxx, respectiv a titlului executoriu
xxxxx/11.02.2019 şi dispune suspendarea executării silite din cadrul dosarului de executare
ACM 009/15/XXXXXXXXX/xxxxx până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate în
prezenta cauză.”
Î n jurisprudenţă s-a statuat că, pe lângă atribuţiile enumerate enunţiativ de lege, judecătorul
sindic legal sesizat are competenţa să soluţioneze orice problemă în scopul bunului mers al
procedurii de insolvenţă şi în principal cele care implică situaţiile de blocaj pe care legiuitorul
nu le-a anticipat.
Î ntr-adevăr, legiuitorul era în imposibilitate să cuprindă în lege toate situaţiile practice care
apar în cursul procedurii şi să reglementeze pentru judecătorul sindic atribuţii
corespunzătoare. Esenţial este că _________________________________ sindic toate
incidentele care se întâlnesc în cursul procedurii şi care au conexiune directă cu aceasta.
Preciz ează c ă nu a solicitat anularea actelor de executare, ci doar ridicarea popririi de pe
contul de insolven ţă si de TVA ale debitorului T____ S___ N___ SRL, in temeiul art. 163
alin. 3 din Legea nr. 85/2014.
In concluzie, art. 163 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 prevede: „Contul de insolvenţă deschis în
condiţiile art. 39 alin. (2) nu va putea fi în niciun mod indisponibilizat prin nicio măsură de
natură penală, civilă sau administrativă dispusă de organele de cercetare penală, de organele
administrative sau de instanţele judecătoreşti.”
Astfel, a solicitat o bliga rea pârâtei D____ C______ A___ M________ sa ridice popririle de
pe conturile de insolventa ale debitorului T____ S___ N___ SRL,
nr.RO17CECEMH0130RON0561169 (cont de insolventa principal), deschis la C__ B___ SA
- Sucursala Drobeta T____ S______ ş i nr.RO86BRDE260SVxxxxxxxxxxx (cont de
insolventa principal) ş i nr.RO24BRDE260TVAxxxxxxxxxx ( cont de TVA ), deschise la
B__ G__ SA Suc. Drobeta T____ S______ , precum şi o bliga rea pârâtei B__ G__ SA si
C__ B___ SA s ă nu mai procedeze la instituirea altor popriri, asupra conturilor de insolventa
menţionate mai sus, pentru a evita blocarea activităţii de afaceri a debitoarei si a altor
demersuri reglementate de lege, pe perioada procedurii prevăzută de legea 85/2014, pentru a
evita blocarea activităţii de afaceri a debitoarei .
În drept, şi-a întemeiat prezenta cerere pe dispoziţiile legale invocate în cuprinsul cererii.
În dovedire, a depus la dosar, în copie, înscrisuri: răspunsul primit de la reprezentanţii B__
G__ SA, răspunsul primit de la reprezentanţii C__ B___ SA, practica judiciara. (f. 6-26)
La data de 29.11.2019 , pârâta D.G.R.F.P. C______ prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice M________ a formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea cererii de
chemare în judecată ca neîntemeiată. (f. 35,36)
A susţinut că din cuprinsul cererii prin care se solicita ridicarea popririi dispusa de organul
fiscal se observa faptul ca în contradictoriu cu uzanţele legii insolvenţei, administratorul
j_______ a deschis trei conturi de insolventa.
Conform art. 39 alin. (2), toate operaţiunile cu fonduri băneşti legate de averea debitorului se
vor derula numai prin contul unic de insolventă. Sumele din acest cont nu vor putea fi
indisponibilizate prin nicio măsură de natură penală, civilă sau administrativă, dispusă de
organele de cercetare penală, de organe administrative sau de instanţele judecătoreşti.
Aceasta este o măsură de protecţie foarte serioasă care ocroteşte drepturile comune ale
creditorilor.
Fa ţă de aceste aspecte prezentate mai sus, a considera t ca numai contu l unic de insolventa
nu poate fi indisponibilizat ( art . 163. alin.3 din Legea 85/2014 ), prin urmare celelalte
conturi deschise de către debitoare pot fi supuse executării silite - prin poprire bancara ,
nefiind prevăzuta nici o măsura contrara acestui aspect.
Administratorul j_______ nu a făcut menţiunea , î n mod expres , care este c ontul unic de
insolven ţă.
A s olicita t administratorului j_______ s ă menţioneze care este contul unic de insolventa, i
ar î n măsura î n care va fi indicat, v a lua masuri de ridicare a po pririi bancare asupra acestui
cont, conform prevederilor legale. Totodată, a arăta t faptul ca m ă surile de executare silit ă
asupra celorlalte conturi deschise de către debitoare se vor menţine î n conformitate cu
prevederile O.U.G nr.88/2018.
Dez aprobă practica administratorului j_______ AKTIV LEX INSOLVENTA SPRL de a
deschide mai multe conturi de insolventa, cu scopul de a crea confuzie î n ce priveşte contul
unic de insolventa, fapt ce generează acţiuni inutile in instanţa.
Pârâţii B__ G__ SA Bucureşti, C__ B___ SA Bucureşti , deşi legal citaţi , nu au depus
întâmpinare.
Prin încheierea de şedinţă din data de 17.01.2020 s-a dispus conceptarea şi citarea în cauză în
calitate de pârâtă a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice C______ .
Pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice C______, deşi legal citată, nu a
depus întâmpinare.
La solicitarea judecătorului sindic, au fost comunicate relaţii de la pârâta Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice C______, prin adresa nr.970/03.02.2020. (f.56-100)
Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului M________ la data de 15.11.2019 sub
nr.XXXXXXXXXXXXXX, reclamantul __________________ SRL prin a____________
j_______ Aktiv-Lex Insolventa SPRL , a chemat în judecată pârâţii D.G.R.F.P. C______ -
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice M________, B__ G__ SA Bucureşti, C__ B___
SA Bucureşti pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună :
- obligarea pârâtei Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice M________ să ridice
popririle de pe conturile de insolvenţă ale debitorului T____ - S___ N___ SRL, nr.
RO17CECEMH0130RON0561169 (cont de insolvenţă principal), deschis la C__ B___ SA -
Sucursala Drobeta T____ S______ şi nr.RO86BRDE260SVxxxxxxxxxxx (cont de insolvenţă
principal) şi nr.RO24BRDE260TVAxxxxxxxxxx (cont de TVA), deschise la B__ G__ SA
Suc. Drobeta T____ S______,
- obligarea pârâtelor B__ G__ SA si C__ B___ SA să nu mai procedeze la instituirea altor
popriri, asupra conturilor de insolvenţă menţionate mai sus, pentru a evita blocarea activităţii
de afaceri a debitoarei si a altor demersuri reglementate de lege (distribuiri, plăţi specialişti,
cereri de plata, etc), pe perioada procedurii prevăzută de legea 85/2014, pentru a evita
blocarea activităţii de afaceri a debitoarei.
În drept , cererea este întemeiată pe dispoziţiile art. 58 alin. 1 lit. n), art. 45 alin. (1) lit. r), art.
163 alin. 3 si art. 75 din Legea 85/2014.
Instanţa reţine că împotriva debitoarei __________________ SRL a fost deschisă în data de 1
6 .01.2017 procedura insolvenţei, prin încheierea Camerei de Consiliu din data de 16.01.2017
, pronunţată de Tribunalul M________, în dosarul nr. 31 /101/201 7 , aceasta fiind în
executarea planului de reorganizare judiciară confirmat de judecătorul sindic şi îşi continua
activitatea.
Din înscrisurile depuse la dosar de administratorul j_______ şi necontestate de pârâţi rezultă
că Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice M________ a instituit următoarele popriri pe
contul de insolventa al debitorului T____ S___ N___ SRL,
RO17CECEMH0130RON0561169, deschis la C__ B___ SA – Sucursala Drobeta T____
S______:
- 2814 lei instituita de către A___ M________ , cu data de intrare in banca 09.10.2019 , nr.
dosar xxxxx/07.10.2019;
- 5305 lei instituita de către A___ M________ , cu data de intrare in banca 30.05.2019 , nr.
dosar xxxxx/28.05.2019;
- 7237 lei instituita de către A___ M________ , cu data de intrare in banca 09.05.2019 , nr.
dosar xxxxx/07.05.2019;
- 4900 lei instituita de către A___ M________ , cu data de intrare in banca 02.04.2019 , nr.
dosar xxxxx/29.03.2019;
- 5324 lei instituita de către A___ M________ , cu data de intrare in banca 22.03.2019 , nr.
dosar xxxxx/20.03.2019;
- 15.465 lei instituita de către A___ M________, cu data de intrare in banca 04.03.2019, nr.
dosar xxxxx/28.02.2019;
- 102.625 lei instituita de către A___ M________, cu data de intrare in banca 14.02.2019, nr.
dosar xxxxx/12.02.2019.
De asemenea, A___ M________ a instituit următoarele popriri pe conturile de insolventa ale
debitorului T____ S___ N___ SRL, RO86BRDE260SVxxxxxxxxxxx (cont de insolvenţă
principal) si RO24BRDE260TVAxxxxxxxxxx (cont de TVA), deschise la B__ G__ SA Suc.
Drobeta T____ S______:
- Număr Adresa/Dosar:xxxxx/07.05.2019/ Suma totala 7,342. RON/ Suma Totală TVA 105
RON ( ANAF)
- Număr Adresa/Dosar:xxxxx/20.05.2019/ Suma totala 115,445 RON/ Suma totala TVA
12,820 RON( ANAF)
- Număr Adresa/Dosar:xxxxx/20.05.2019/ Suma totala 15,789 RON/ Suma totala TVA 324
RON( ANAF)
- Număr Adresa/Dosar:xxxxx/20.05.2019/Suma totala 5,324 RON / Suma totala TVA
0( ANAF)
- Număr Adresa/Dosar:xxxxx/20.05.2019/Suma totala 4,900 RON / Suma totala TVA
0( ANAF)
- Număr Adresa/Dosar:xxxxx/28.05.2019/Suma totala 5,305 RON / Suma totala TVA
0( ANAF)
- Număr Adresa/Dosar:xxxxx/07.10.2019/Suma totala 37,973 RON / Suma totala TVA
35,159 RON( ANAF)
Judecătorul sindic reţine că, prin cererea de faţă, administratorul j_______ a invocat
nelegalitatea instituirii măsurii de poprire asupra conturilor de insolvenţă (cont principal şi
cont de TVA) raportat la prevederile art163 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 şi art. 213 alin.2
ind.1 din Codul de procedura fiscala, arătând, în esenţă, că nu există nicio prevedere legală
care să dea dreptul organului fiscal să instituie o măsură de indisponibilizare cu privire la
sumele din contul de insolvenţă al debitoarei.
Instanţa re ţ ine faptul ca executarea silită care se desfăşoară în cadrul procedurii insolvenţei
are reguli speciale şi un caracter colectiv de recuperare a creanţelor de către toţi creditorii.
Pârâta D.G.R.F.P. C______- A.J.F.P. M________ a invocat faptul că actele de executare au
fost emise cu respectarea dispoziţiilor legale, invocând prevederile art.143 alin.1 din Legea
nr.85/2014, aşa cum au fost modificate prin OUG nr.88/2018.
Instanţa constată că , potrivit art.143 alin.1 din Legea nr.85/2014, aşa cum a fost modificat
prin OUG nr.88/2018 „ Dacă debitorul nu se conformează planului sau se acumulează noi
datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvenţă, oricare dintre creditori sau
administratorul j_______ poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în
faliment a debitorului. Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere, în termen de 30 de zile
de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea va fi respinsă de către judecătorul-sindic
în situaţia în care creanţa nu este datorată, este achitată sau debitorul încheie o convenţie de
plată cu acest creditor. Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvenţă care au
vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silită .”
Se apreciază însă că executarea silita reglementată de art. 143 al. 1 din Legea nr. 85/2014 ,
astfel cum a fost modificat prin OUG 88/2018, este permisă doar în procesele de insolvenţă
iniţiate începând cu data de 2 octombrie 2018, ceea ce nu este cazul în speţă , având în vedere
că a rt. 24 Cod de procedura civila prevede că dispoziţiile legii noi de procedura se aplică
numai proceselor si executărilor silite începute după intrarea acesteia in vigoare (Legea nr.
85/2014 este o lege de procedura).
Astfel, cum posibilitatea executării silite individuale în cadrul procedurii colective a
insolventei este un drept născut odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 88/27.09.2018,
publicată în Monitorul Oficial nr. 840 din 02.10.2018, sfera de aplicare a acesteia nu se poate
extinde in privinţa procedurilor deschise sub imperiul Legii nr. 85/2014 privind procedura
insolventei, dar anterior acestor modificări.
Mai mult, instanţa reţine că art. IX din OUG 88/2018 limitează aplicarea în procesele
începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluţionate până la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă a art. 143 al. 1 numai în ceea ce priveşte
termenul reglementat prin acest text, nefiind permisă extinderea aplicării întregii prevederi a
art. 143 al. 1 din Legea 85/2014, aşadar inclusiv a tezei finale, proceselor începute înainte de
intrarea în vigoare a OUG 88/2018.
Pe de altă parte, se reţine că potrivit art.75 alin.1 din Legea nr.85/2014, „de la data
deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului”. Astfel, din
dispoziţiile legale sus- menţionate rezultă că asupra contului unic de insolvenţă nu pot fi
instituite măsuri ce au ca scop indisponibilizarea sumelor existente în beneficiul unui creditor
având în vedere că procedura insolvenţei este o procedura colectivă, iar pentru creanţele
asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii, pe parcursul perioadei de
observaţie şi de reorganizare, se poate formula cerere de plată ce va fi analizată de către
administratorul j_______ (art.75 alin.3 din Legea nr.85/2014).
Reclamanta a invocat nelegalitatea instituirii măsurii de poprire asupra conturilor de
insolvenţă (cont principal şi cont de TVA) raportat la prevederile art163 alin. (3) din Legea
nr. 85/2014.
Instanţa, reţine că , potrivit art.163 alin. (3) din Legea nr.85/2014, „ contul de insolvenţă
deschis în condiţiile art.39 alin. (2) nu va putea fi în niciun mod indisponibilizat prin nicio
măsură de natură penală, civilă sau administrativă dispusă de organele de cercetare penală, de
organele administrative sau de instanţele judecătoreşti”.
De asemenea , conform art.39 din Legea nr.85/2014, „ (1) Toate cheltuielile aferente
procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea şi
comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul j_______ şi/sau de lichidatorul
j_______, vor fi suportate din averea debitorului. (2) Plăţile se vor face dintr-un cont deschis
la o unitate a unei bănci, pe bază de dispoziţii emise de debitor sau, după caz, de
administratorul j_______, iar în cursul falimentului, de lichidatorul j_______.”
Prin urmare, se reţine că, contul unic de insolvenţă fiind un cont care se încadrează în
categoria conturilor cu afectaţiune speciala nu poate fi indisponibilizat prin nicio măsura,
astfel cum prevede art.163 alin. 3 din lege, plăţile din contul unic de insolventa fiind realizate
doar cu avizul administratorului j_______, în cadrul atribuţiilor acestuia fiind şi cea de la
art.58 lit. e) din Legea nr.85/2014 , respectiv supravegherea operaţiunilor de gestionare a
patrimoniului debitorului. Prin urmare , din contul unic de insolvenţă nu se poate efectua
nicio plata în afara celor ordonate de către administratorul j_______/judecătorul sindic.
În aceste condiţii, se constată că instituirea măsurii popririi asupra contului unic de insolvenţă
şi a contului de TVA duce la blocarea activităţii debitoarei, aceasta nemaiputând efectua
niciun fel de plăţi şi deci la lipsirea acesteia de şanse de redresare, şi ar fi contrară scopului
legii insolventei, astfel cum este indicat la art. 2 din Legea nr. 85/20 14 , respectiv instituirea
unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când
este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia.
Pe de altă parte, criticile organului fiscal cu referire la îndeplinirea/neîndeplinirea atribuţiilor
legale de către administratorului j_______ nu pot fi valorificate în această cauză având în
vedere obiectul prezentei cereri de chemare în judecată.
În concluzie, se reţine că dispoziţiile Legii insolvenţei interzic efectuarea de acte de executare
silită asupra contului unic de insolvenţă şi contului de TVA , astfel că, judecătorul sindic
apreciază ca întemeiată în parte cererea formulată de reclamantul __________________ SRL
prin a____________ j_______ Aktiv Lex Insolventa SPRL şi în consecinţă , o va admite în
parte şi va dispune ridicarea măsurii popririi asupra conturilor de insolvenţă ale debitoarei
nr.RO17CECEMH0130RON0561169 deschis la C__ B___ SA - Sucursala Dr. Tr. S______
şi nr.RO86BRDE260SVxxxxxxxxxxx (cont de insolvenţă principal) şi
nr.RO24BRDE260TVAxxxxxxxxxx (cont TVA), deschise la B__ G__ SA Sucursala Dr. Tr.
S______.
Cu referire la petitul secund, judecătorul sindic nu îl va admite având în vedere că se solicită
intervenţia instanţei de judecată asupra unor împrejurări ipotetice viitoare , în condiţiile în
care din considerentele expuse anterior, se deduce care ar trebui să fie atitudinea legală a
organului fiscal şi a unităţilor bancare cu referire la debitoarea aflată în insolvenţă.
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
Admite în parte cererea formulată de reclamantul __________________ SRL, cu sediul în
mun. Drobeta T____ S______, __________________, judeţul M________, CUI
RO12109487, număr de ordine în registrul comerţului JXXXXXXXXXXX , prin
a____________ j_______ Aktiv-Lex Insolventa SPRL , cu sediul procesual ales în mun.
Drobeta T____ S______, ________________.85, ___________,
_______________________ , în contradictoriu cu pârâţii Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice M________, cu sediul în mun. Drobeta T____ S______,
_____________________, nr.1, judeţul M________, B__ G__ SA Bucureşti, cu sediul în
mun. Bucureşti, _______________________.1-7, sector 1, C__ B___ SA Bucureşti, cu sediul
în mun. Bucureşti, Calea V________, nr.3, sector 3, Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice C______ , cu sediul în mun. C______, ____________________________.2, judeţul
D___ .
Dispune ridicarea măsurii popririi asupra conturilor de insolvenţă ale debitoarei
nr.RO17CECEMH0130RON0561169 deschis la C__ B___ SA - Sucursala Dr. Tr. S______
şi nr.RO86BRDE260SVxxxxxxxxxxx (cont de insolvenţă principal) şi
nr.RO24BRDE260TVAxxxxxxxxxx (cont TVA), deschise la B__ G__ SA Sucursala Dr. Tr.
S______.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cerere de apel ce se va depune la
Tribunalul M________.
Pronunţată azi, 15.05.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Judecător-sindic, Grefier,
B_____ M________ L____ M____ L____ C______
Red. M.L.B./ Tehnored L.M.
Ex. 7/ 02.06 .2020
Cod operator 2626
Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.
Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

S-ar putea să vă placă și