Sunteți pe pagina 1din 49

Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Curs - Obligaţiile diriginţilor de şantier. Răspunderi


legale ale diriginţilor de şatier

1
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu


completările şi modificările ulterioare
diriginte de şantier - persoană fizică angajată de către investitor, cu
obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor
de construcţii, pe tot parcursul execuţiei lucrărilor

Art. 5. - (1) Pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt


obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a
construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile:
a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
e) protecţie împotriva zgomotului;
f) economie de energie şi izolare termică;
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale
2
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Art. 13. (3) Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea


construcţiilor şi a intervenţiilor la construcţiile existente, pentru care se
emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este
obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier
autorizaţi, angajaţi ai investitorilor şi prin responsabili tehnici cu execuţia
autorizaţi, angajaţi ai executanţilor.

Obligaţii şi răspunderi comune

Art. 30. - Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat,


fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii,
executantul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de
şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le
revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani
de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată
durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă
rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în
vigoare la data realizării ei.
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Art. 31. - Proiectanţii, precum şi specialiştii atestaţi tehnico-


profesional sau autorizaţi, au obligaţia să încheie asigurări de
răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării
dreptului de practică.

Art. 32. - Proiectanţii, precum şi specialiştii atestaţi tehnico-


profesional sau autorizaţi, au obligaţia de a pune la dispoziţia
autorităţilor de reglementare şi/sau de control în construcţii, la
solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligaţiilor ce
le revin.

Art. 9
o) perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară
activităţi în domeniul construcţiilor.*)

*) Lit. o) intră în vigoare la 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 163/2016.
Conform art. II din Legea nr. 163/2016, aceasta intră în vigoare la 30 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 25 iulie 2016.
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Ordin MDRL 839/20019 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a


Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii din
12.10.2009
Art. 75:
Operaţiuni privind asigurarea cerinţelor de calitate în construcţii
După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, pentru execuţia lucrărilor
aferente obiectivului de investiţii, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 împreună
cu regulamentele de aplicare a acesteia, prin grija investitorului/beneficiarului şi
a executantului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni:

a) Urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii este obligatorie şi se asigură prin:

1. diriginte de şantier autorizat, ca reprezentant al beneficiarului, care


urmăreşte ca execuţia lucrărilor să se facă în deplină concordanţă cu autorizaţia
emisă (inclusiv cu documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C./D.T.A.D, după caz, care
a stat la baza emiterii autorizaţiei), cu respectarea proiectului tehnic pentru
execuţia lucrărilor pe baza căruia a fost emisă, precum şi în conformitate cu
reglementările tehnice în vigoare;
2. responsabil tehnic cu execuţia atestat, ca reprezentant al executantului
(persoană juridică cu profil de activitate în construcţii).
5
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin


Ordinul nr. 1496/13.05.2011 al MDRAP, cu modificările şi
completările ulterioare

Art. 44. - În exercitarea verificării realizării corecte a executării


lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii
şi răspunderi:
A. în perioada de pregătire a investiţiei:
1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea
condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire,
certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile
prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect,
inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau
prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;
6
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de


intervenţii asupra construcţiilor;
6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la
verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte
atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic
atestat, acolo unde este cazul;
7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de
importanţă a construcţiei;
8. verifică existenţa în proiect a
programelor de faze determinante;

7
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de


urmărire specială a comportării în exploatare a
construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;
10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le
predau executantului, libere de orice sarcină;
11. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la
trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor
de reper;
12. predau către executant terenul rezervat pentru
organizarea de şantier;

8
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

13. verifică existenţa "Planului calităţii" şi a


procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivă;
14. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la
emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;
15. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei,
dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este
amplasat la loc vizibil;

9
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

B. în perioada execuţiei lucrărilor:

1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu


prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor,
caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în
vigoare;
2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii
produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa
calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără
certificate de conformitate a controlului producţiei în
fabrică, declaraţii de performanţă sau agrement tehnic;

10
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi,


neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care
avizul tehnic a expirat;
5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea
corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ
prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările
tehnice;
6. verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi
instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
7. interzic executarea de lucrări de către personal
necalificat;

11
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze


determinante;
9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice,
semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare
a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze
determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a
lucrărilor ce devin ascunse etc.;
10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în
operă;
11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului,
sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea
construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul
execuţiei;
12
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

12. informează operativ investitorul privind deficienţele


calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi,
după caz, propun oprirea lucrărilor;
13. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor
şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;
14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului,
respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor
tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

15. anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor


de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de
timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică
punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului; 13
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

16. anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la


care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către
investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp,
exceptând perioada de timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi


completează cartea tehnică a construcţiei cu toate
documentele prevăzute de reglementările legale;

18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de


şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

14
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

C. la recepţia lucrărilor:

1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea


lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;
2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea
recomandărilor comisiei de recepţie;
3. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a
construcţiei după efectuarea recepţiei finale.

Obligaţiile prevăzute nu sunt limitative, dirigintele de şantier


putând participa, în calitate de reprezentant al investitorului, la
toate fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor
stabilite prin reglementările tehnice în construcţii aplicabile, în
vigoare.

Diriginţii de şantier nu pot desfăşura, la aceeaşi investiţie, o altă


activitate în domeniul construcţiilor pentru care sunt atestaţi sau
autorizaţi.
15
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Obligații generale:

- toţi diriginţii de şantier au obligaţia de a întocmi


Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de
şantier, de a-l prezenta anual pentru vizare la
I.S.C. şi de a-l prezenta ori de câte ori este
solicitat de reprezentanţii I.S.C.

- toţi diriginţii de şantier au obligaţia de a deţine


ştampilă realizată conform formatului din
procedura de autorizare.
16
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Obligații generale:

Ştampila aplicată alături de semnătura specialistului


care desfăşoară activitatea de dirigenţie de şantier,
în condiţiile autorizării, reprezintă modul de
identificare a acestuia pe toate documentele pe care
are obligaţia legală să le întocmească sau să le
verifice şi este obligatorie de la data intrării în
vigoare a procedurii de autorizare.

17
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Obligații generale:

Se interzice aplicarea ştampilei în situaţia în


care valabilitatea autorizaţiei a încetat, prin
suspendare, pe o perioadă limitată sau anulare.
Titularii autorizaţiilor suspendate/anulate trebuie
să depună autorizaţia la I.S.C. în termen de 10
zile de la primirea comunicării privind anularea
respectiv, de la semnarea şi comunicarea
procesului verbal de constatare și sancționare a
contravenţiilor.
18
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Obligații generale:

Diriginţii de şantier autorizaţi pe subdomeniile de


autorizare 8.1 "Instalaţii electrice", 8.3 "Instalaţii gaze
naturale", 9.1 "Reţele electrice" şi 9.4 "Reţele de gaze
naturale“, au obligaţia ca pe toată perioada de
valabilitate a autorizaţiei de diriginte de şantier să fie
titularii unei legitimaţii valabile de electrician autorizat,
respectiv de instalator autorizat în domeniul gazelor
naturale, emise de autoritatea naţională de
reglementare competentă, potrivit legii.

19
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Art. 36. - Conform Legii 10/1995 (r2) constituie


contravenţie următoarele fapte, au fost săvârşite în astfel
de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni,
şi se sancţionează cu amendă, astfel:

II. de la 10.000 lei la 20.000 lei:

lit. a) ”neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de


construcţii prin specialişti diriginţi de şantier autorizaţi sau
care deţin certificate echivalente, recunoscute în condiţiile
legii ”;

20
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

lit. c) ” depăşirea de către (....) responsabilii tehnici cu


execuţia autorizaţi şi diriginţii de şantier autorizaţi a
competenţelor pe domenii, subdomenii, specialităţi sau
grade profesionale pentru care sunt atestaţi/autorizaţi şi/sau
neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin potrivit reglementărilor
în vigoare ”;

lit. d) “neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin regulamentele


şi procedurile elaborate în aplicarea prezentei legi, privind
realizarea şi menţinerea cerinţelor fundamentale în etapele
de realizare a construcţiilor, de exploatare şi intervenţii la
construcţiile existente şi în etapa de postutilizare a acestora
de către factorii implicaţi, potrivit responsabilităţilor
fiecăruia”.
21
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Sancţiuni:
Diriginţii de şantier răspund, potrivit legii, în cazul
neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în procedura de
autorizare, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a
realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte,
caiete de sarcini şi în reglementările tehnice în
construcţii.
Conform prevederilor Legii 10/1995:
Art. 37. - (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.
poate dispune ca sancţiuni complementare, odată cu
aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art.
36, suspendarea autorizaţiei specialiştilor care desfăşoară
activitate în construcţii pentru o perioadă cuprinsă între 6
şi 12 luni sau, după caz, anularea acesteia.
22
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Sancţiuni:

Conform prevederilor Legii 10/1995:

(3) Atunci când faptele săvârşite de către specialiştii


atestaţi/autorizaţi care desfăşoară activitate în construcţii
constituie infracţiuni potrivit art. 35, la cererea organelor de
urmărire penală, se suspendă dreptul de practică până la
finalizarea urmăririi penale sau, după caz, până la
pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.

23
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

PRODUSE PENTRU CONSTRUC


CONSTRUCȚII
ȚII

Normele statelor membre ale UE impun ca proiectarea şi


executarea construc
construcţţiilor să se realizeze în aşa fel încâ
ncât să nu
pună
pun ă în pericol siguran
siguranţţa persoanelor
persoanelor,, a animalelor domestice şi
a bunurilor şi să nu dăuneze mediului
mediului..

HG 622/
622/2004 transpune în legisla
legislaţţia româ
româneasc
nească ă prevederile
Directivei 89/
89/106 a Consiliului Uniunii Europene privind
reglementarea pieţ
pieţei produselor pentru construc
construcţţii.
ii.

Art. 30 alin
Art. alin.. (1) stabile
stabileşşte I.S.C. ca organ de control în domeniul
supravegherii pieţ
pieţei produselor pentru construc
construcţţii pentru toate
produsele//familiile de produse
produsele produse,, cu excep
excepţţia celor cu rol în
satisfacerea cerin
cerinţţei de securitate la incendiu
incendiu..
24
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Autoritatea
utoritatea de control pentru supravegherea pieţ pieţei
produselor pentru construc
construcţţii întreprinde în aplicarea
aplicarea::
- Regulamentului (CE) 765 765//2008 al Parlamentului
European și al Consiliului de stabilire a cerințelor de
acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce
privește comercializarea produselor,,
- HG 306
306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a
pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii
Europene care armonizează condiţiile de comercializare
a acestora;
- HG 622
622//2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere
pe piaţă a produselor pentru construcţii,, cu modific
modificările
ările şi
completările
complet ările ulterioare
ulterioare;;
25
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

- verificarea caracteristicilor unui produs


produs,, prin verific
verifică
ări
ale documenta
documentaţţiei şi, unde este cazul
cazul,, prin verific
verifică
ări
fizice şi încerc
ncercă
ări de laborator pe baza unor
eşantioane prelevate
prelevate;;
- verificarea faptului că acţ
acţiunile corective dispuse au
fost luate în mod efectiv în consideraţie şi aplicate
aplicate;;
- poate să solicite operatorilor economici să pun punăă la
dispoziţţie documenta
dispozi documentaţţia şi informa
informaţţiile pe care le
consideră
consider ă necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de
control;;
control
- verificarea periodic
periodică
ă a locurilor unde produsele sunt
puse în operă
operă;; 26
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

– verificarea periodic
periodică
ă a obiectivelor comerciale şi
industriale,, depozitele
industriale depozitele,, şantierele şi construc
construcţţiile a
locurilor unde se comercializeaza şi se depoziteaz
depozitează ă
produsele;;
produsele
– dacă este necesar şi justificat, poate să intre în
incintele operatorilor economici (producător,
reprezentant autorizat, importator distribuitor şi
executant) şi să preleveze mostrele necesare din
produse..
produse
– organizarea de controale inopinate şi verific
verificăări
punctuale;;
punctuale
27
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Incepând cu 1 iulie 2013, Regulamentul referitor la


Produsele pentru Construcţii (CPR 305/2011) înlocuieşte
Directiva Produselor pentru Constructii (CPD 89/106) şi a
redefinit obligaţiile producătorilor, distribuitorilor şi
importatorilor referitor la aplicarea marcajului CE.

A fost introdusă „Declaraţia de Performanţă” (DoP) în locul


„Declaraţiei de Conformitate”: pentru fiecare produs marcat
CE, producătorii vor fi obligaţi să emită o DoP care va
conţine, împreună cu toate celelalte informaţii relevante,
caracteristicile de performanţî declarate ale produsului cu
referire la specificaţiile tehnice relevante (standard
European armonizat sau ETA).

28
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Scopul principal al DoP este să permită clienţilor şi


utilizatorilor să compare diferite produse disponibile pe
piaţă pe baza unor elemente comune, măsurabile, bine
definite, pentru a putea identifica ce produs se potriveşte
cel mai bine cu cerinţele lor specifice.

Articolul 7.1 specifică faptul că „Fiecare produs introdus în


piaţă trebuie să fie însoţit de către o DoP proprie, fie de o
copie fizică sau una electronică pe un suport media
adecvat”.

29
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Cum se introduce un produs pe piaţă?


Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piaţă şi/sau se
pun în operă numai dacă
dacă::
- satisfac cerinţele fundamentale
- conformitatea lor a fost evaluată conform procedurii de
evaluare aplicabile
- poartă marcajul CE de conformitate, aplicat conform legislaţiei
în domeniu.
domeniu.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat, are


responsabilitatea pentru aplicarea marcajului CE:
CE:
- pe produs
- pe o etichetă ataşată produsului
- pe ambalaj
- pe documentele însoţitoare

Atestarea conformităţii unui produs


Conformitatea produselor pentru construcţii este evaluată numai în
raport cu specificaţiile tehnice armonizate sau cu cele recunoscute,
utilizându--se sisteme de atestare a conformităţii
utilizându 30
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

PRODUCĂTORUL – OBLIGAȚII

• Întocmeşte documentaţia tehnică specifică


produsului proiectat şi fabricat
fabricat..
• Evaluează conformitatea produsului
produsului..
• După ce a fost demonstrată conformitatea
produsului cu cerinţele aplicabile prin procedura
de evaluare, producătorul întocmeşte o
declaraţie de performanță CE şi aplică marcajul
de conformitate
conformitate..
• Prin întocmirea declaraţiei de performanță,
producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru
conformitatea produsului cu performanţa
declarată..
declarată
31
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

PRODUCĂTORUL – OBLIGAȚII

• Se asigură că produsul său poartă tipul, lotul


sau nr.nr. de serie sau alt element de
identificare..
identificare
• Indică pe produs numele său, denumirea
comercială sau marca sa înregistrată şi
adresa de contact pe ambalaj sau pe
documentele însoţitoare
însoţitoare.. Adresa trebuie să
indice un singur punpuncct de contact pentru
producător..
producător
• Producătorul se asigură că produsul este
însoţit de instrucţiuni şi informaţii de
siguranţă, în limba statului unde este
comercializat
32
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Documentele care trebuie să însoțească un produs


pentru construcţ
construcţii aflat la UTILIZATOR
UTILIZATOR::

– declara
declaraţţie de performanță (în limba româ română sau
traducerea acesteia împreun
mpreună ă cu originalul
originalul));
– certificare de conformitate (certificat de conformitate
sau certificare a controlului produc
producţţiei în fabric
fabrică ă, în
funcţţie de sistemul de atestare a conformit
func conformităţ
ăţii)
ii);;

33
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Documentele care trebuie să însoțească un produs


pentru construcţ
construcţii aflat la UTILIZATOR
UTILIZATOR::

– agrement tehnic (dac


dacă ă produsul nu are specifica
specificaţţii
tehnice armonizate sau recunoscute sau se abate în
mod semnificativ de la acestea înso
nsoţţit de avizul tehnic
în perioada de valabilitate
valabilitate));

– rapoarte de încercare ale produsului efectuate de


producă
produc ător (în func
funcţţie de specifica
specificaţţia tehnic
tehnicăă de
referinţă
referinţă declarat
declaratăă);

34
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Documentele care trebuie să însoțească un produs


pentru construcţ
construcţii aflat la UTILIZATOR
UTILIZATOR::

– rapoarte de încercare ale produsului în urma probelor


prelevate înainte de utilizare sau punere în operoperă
ă
(conform cu specifica
specificaţţia tehnic
tehnicăă aplicabil
aplicabilă
ă);

– instruc
instrucţţiuni de transport şi depozitare (în limba
româ
română);

– instruc
instrucţţiuni de utilizare (în limba româ
română).

35
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Autoritatea
utoritatea de control pentru supravegherea pieţ
pieţei
produselor pentru construc
construcţţii la un utilizator
utilizator::

– verific
verificăă documente care însoțesc produsul, primite de
la distribuitori
distribuitori,, importatori
importatori;;
– verific
verificăă existen
existenţa
ţa şi aplic
aplicarea
area corect
corectăă a marcajului
CE, etichetarea corespunz
corespunzăătoare în conformitate cu
specificaţţia tehnic
specifica tehnicăă de referin
referinţă
ţă declarat
declaratăă, înainte de
utilizarea sau punerea în oper
operăă;

36
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Autoritatea
utoritatea de control pentru supravegherea pieţ
pieţei
produselor pentru construc
construcţţii la un utilizator
utilizator::

– verific
verificăă respect
respectarea
area frecven
frecvenţţei de încercare pe probe
prelevate înainte de utilizare (acolo unde este cazul
cazul));
– verific
verificăă condi
condiţţiile
iile de depozitare înainte de utilizare
sau punerea în oper
operăă a produsului
produsului..

37
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

DECLARAŢIA DE PERFORMANTA

• În cazul produselor sub sistem


sisteme e de certificare
certificare,, când se
realizează conformitatea cu condiţiile din anexa ZA,
producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în
Spaţiul Economic European (EEA), trebuie să
întocmească şi să păstreze o Declaraţie de performanță,
care îi dă dreptul producătorului să aplice marcajul CE.
CE.
• Declaraţia de performanță trebuie să conţină
conţină::
- numele şi adresa producătorului sau a
reprezentantului său autorizat stabilit în EEA şi locul de
producţie;;
producţie

Notă: Producătorul poate fi, de asemenea, persoana responsabilă pentru


Notă:
introducerea produsului pe piaţa EEA, dacă lui îi revine responsabilitatea
pentru marcajul CE 38
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

DECLARAŢIA DE PERFORMANTA

- descrierea produsului (tip, identificare, utilizare, etc


etc..)
şi o copie a informaţiilor asociate marcajului
Notă: Dacă unele din informaţiile cerute pentru declaraţia de performanță sunt
Notă:
deja prezentate în informaţiile marcajului CE, nu este necesar să fie repetate

- specifica
specificaţţii tehnice cu care este conform produsul
- condiţii speciale aplicabile la utilizarea produsului
- numele şi adresa organismului (organismelor organismelor))
notificate (în func
funcţţie de sistemul de atestare a conformit
conformităţ
ăţii)
ii)
- numele şi funcţia persoanei autorizate să semneze
declaraţia sau numele producătorului sau a reprezentantului
său autorizat
39
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

MARCAJUL CE

40
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

INFORMAŢII CE ÎNSOŢESC SIMBOLUL


MARCAJULUI CE

-Numele sau marca de identificare şi adresa înregistrată a


producătorului;;
producătorului

- Ultimele două cifre ale anului în care este aplicat marcajul


marcajul;;

- Referinţă la standardul aplicabil


aplicabil;;

- Descrierea produsului
produsului:: nume generic, material, dimensiuni
dimensiuni...
... şi
utilizarea prevăzută
prevăzută;;

- Informaţii asupra acelor caracteristici esenţiale relevante din tab.


tab.
ZA
ZA..1, care sunt declarate
declarate..
41
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Produs pentru construcţ


construcţii "O
"OŢŢEL BETON„
La PRELUCRĂTOR:
PRELUCRĂTOR:
– documentele care dovedesc provenien provenienţţa produsului
(declara
declaraţţia de performanță a produc producă ătorului sau a
reprezentantului său autorizat autorizat,, rapoartele de
inspecţţie)
inspec ie);
– certificat de conformitate în sistem voluntar
(procedura echivalent
echivalentă ă sistem 1+) dac dacăă oţelul beton
are ca specifica
specificaţţie tehnic
tehnică ă de referin
referinţă
ţă declarat
declaratăă de
producă
produc ător STAS 438/438/1-89;
89;
– agrement tehnic (înso nsoţţit de avizul tehnic în perioada
de valabilitate
valabilitate)) dac
dacă ă oţelul beton are altă
altă specifica
specificaţţie
tehnică
tehnic ă de referin
referinţă
ţă dec
decâ ât STAS 438/
438/1-89;
89;
42
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Produs pentru construcţ


construcţii "O
"OŢŢEL BETON„

La PRELUCRĂTOR:
PRELUCRĂTOR:

– existen
existenţţa rapoartelor de încercare efectuate de
prelucră
prelucr ător
tor;;
– eliberarea declaraţţiei
declara de performanță a
prelucră
prelucr ătorului
torului;;
– etichetarea dupdupă ă prelucrare dar înainte de livrare a
produsului;;
produsului
– verificarea respect
respectă ării frecven
frecvenţţei de încercare
conform cu ST 009 009--05,
05, modificat 2009
2009;;
– verificarea condi
condiţţiilor de depozitare

43
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Produs pentru construcţ


construcţii "O
"OŢŢEL BETON„
La UTILIZATOR:
UTILIZATOR:

– documentele care dovedesc provenien provenienţţa produsului


(declara
declaraţţia de performanță a produc producă ătorului sau a
reprezentantului său autorizat autorizat,, rapoartele de
inspecţţie)
inspec ie);
– certificat de conformitate în sistem voluntar
(procedura echivalent
echivalentă ă sistem 1+) dacdacăă oţelul beton
are ca specifica
specificaţţie tehnic
tehnicăă de referin
referinţă
ţă declarat
declaratăă de
producator STAS 438/ 438/1-89;
89;
– agrement tehnic (însotit de avizul tehnic în perioada
de valabilitate
valabilitate)) dac
dacă ă oţelul beton are altă
altă specifica
specificaţţie
tehnică
tehnic ă de referin
referinţă
ţă dec
decâât STAS 438/
438/1-89;
89;
44
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Produs pentru construcţ


construcţii "O
"OŢŢEL BETON„
La UTILIZATOR:
UTILIZATOR:

– rapoartel
rapoartele e de încercare efectuate de prelucr prelucrăător
(dac
dacă ă nu sunt executate pe şantier
antier));
– declara
declaraţţia de performanţă a prelucrprelucră ătorului (dac
dacăă nu
sunt executate pe şantier
antier));
– verificarea respect
respectă ării frecven
frecvenţţei de încercare pentru
utilizatori conform cu ST 009 009--05,
05, modificat 2009
2009;;
– verificarea condi
condiţţiilor de depozitare

45
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Alegem produsul “oţel beton laminat la cald pentru


armarea betonului”.

În România, este în vigoare standardul naţional SR 438-


1:2012.
Dacă fabricantul declară că realizează produsul în
conformitate cu toate prevederile din SR 438-1:2012,
atunci se va adresa unui organism naţional de certificare
acreditat pentru acest domeniu şi pentru acest referenţial,
de către organismul naţional de acreditare din România
(RENAR) şi va solicita obţinerea unui certificat de
conformitate, care va fi utilizat numai pe piaţa din România.

46
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

La finalului procesului de certificare se va emite


declaraţia de conformitate a produsului din partea
fabricantului.

Nu este permisă aplicarea marcajului CE!

Acest proces este în conformitate cu HG 622 /2004,


privind stabilirea conditiilor de introducere pe piaţă a
produselor pentru construcţii.

47
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Alegem produsul “oţel beton laminat la cald pentru


armarea betonului”.

Fabricantul declară că nu realizează produsul în


conformitate cu prevederile din SR 438-1:2012 şi
întocmeşte propria sa specificaţie de produs cu
respectarea obligatorie a prevederilor din Reglementarea
Tehnică aprobată de M.D.R.A.P. prin ORDINUL Nr. 683
din 10 aprilie 2012 referitoare la “Specificaţie tehnică
privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi
criterii de performanţă”, indicativ ST 009-2011.
48
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

La finalul procesului de elaborare a agrementului tehnic în


construcţii, se va emite declaraţia de performanţă a
produsului din partea fabricantului.

Nu este permisă aplicarea marcajului CE!

Acest proces este în conformitate cu Legea nr. 10/1995


privind calitatea în construcţii, republicată, HG 622 /2004,
privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
produselor pentru constructii şi HG 766 1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcţii.

49

S-ar putea să vă placă și