Sunteți pe pagina 1din 4

ANTECONTRACT DE REZERVARE SPAȚIU COMERCIAL NR.

03/2019

Încheiat astăzi, 16.12.2019

Art. 1 Părțile contractante:

a) S.C. KBK TOPHAUSE S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.


J8/2954/19.09.2019, Cod Fiscal: 41663973, cu sediul în Municipiul Brașov, str.
Zizinului, nr. 8, bl. 39, ap.6, biroul 11, reprezentată legal prin Dl. CARAGACIAN
VEACESLAV, în calitate de Administrator, denumită în continuare “Promitent –
Vânzător”,
și
b) S.C. ACOR ORIGINAL S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/1225/2013, Cod Fiscal: RO 31173109, cu sediul în Municipiul București, sector
1, Drumul Padurea Neagra, nr.1-17, bl.47a, et.2, ap.24, reprezentată legal prin Dl.
PASCAR CONSTANTIN, în calitate de Administrator denumită în continuare
“Promitent – Cumpărător”,

au convenit la încheierea contractului de rezervare asupra imobilului: Spațiu


comercial cu suprafata de 290 m.p. situat la parterul blocului locativ de pe adresa
Brașov, strada Poienelor 12.

Art. 2 De asemenea, se vinde și cota indiviză din părțile comune ale imobilului
precum și cota indiviză corespunzătoare din terenul aferent imobilului ce urmeaza
a fi stabilită. Odată cu imobilul se va vinde și o cotă indiviză din drumul de acces ce
urmează a fi stabilită. Spatiul comercial va fi branșat la toate utilitățile (gaze și
electricitate).
Art. 3 La interior imobilul va dispune de:
• tencuială, glet, lavabil;
• tâmplărie PVC cu geam termopan;
• ușă intrare
Art. 4 Părțile au convenit că prețul final al Spațiului Comercial este de 290 000
EURO (Doua sute nouăzeci mii euro ). Acest preț se va menține și prelua în
antecontractul de vânzare-cumpărare și în contractul de vânzare-cumpărare final.
Art. 5 La data semnării acestui antecontract, Promitent - Cumpărătorul achită:
suma de 25 000 EUR (douazeci și cinci mii euro), cu titlu de avans, urmând ca
ulterior să se achite suma de 265 000 EUR (douăsute șasezeci și cinci mii euro),
dată la care se va autentifica și antecontractul de vânzare–cumpărare la Biroul
Notarului Public, restul achitându-se din surse proprii sau credit.
Art. 6 Toate taxele notariale, comisioane, speze bancare și extrase de informare
vor fi suportate de către “Promitent – Cumpărător”.
Art. 7 Până la data autentificării antecontractului, Promitent – Vânzătorul se obligă
să nu vândă, să nu promită sau să închiriereze imobilul.
Art. 8 În conformitate cu dispozițiile art. 1538-1543 Noul Cod Civil, noi, părțile,
inserăm următoarele clauze penale:
a) În cazul în care Promitent – Vânzătorul va încheia un antecontract/contract de
vânzare-cumpărare cu un terț sau va refuza încheierea
antecontractului/contractului de vânzare–cumpărare, va fi obligat la daune
interese, reprezentând dublul avansului primit, fără alte despăgubiri sau penalități
și fără obligația de a face sau a da altceva;
b) În cazul în care Promitent – Cumpărătorul va refuza încheierea
antecontractului/contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, nu va
putea cere Promitent–Vânzătorului restituirea avansului, această sumă având
caracter de daune interese compensatorii pentru neexecutarea obligației, urmând
a fi reținută de către Promitent – Vânzător.
c) În cazul în care, până la datele stabilite în prezentul contract de rezervare,
Promitent – Vânzătorul nu poate proceda la semnarea antecontractului și/sau
contractului de vânzare-cumpărare din cauze obiective precum, dar fără a se limita
la: nefinalizarea lucrărilor de constructie, nefinalizarea branșamentelor la utilități,
atunci Promitent – Vânzătorul va restitui suma primită ca avans și părțile vor fi
repuse în situația anterioară, această condiție având caracter rezolutoriu, fără
plata altor penalități sau despăgubiri.
d) În cazul în care nu poate fi obţinută finanţarea necesară achitării integrale a
preţului, prezentul înscris rămâne fără efecte și Promitent – Vânzătorul va fi
îndreptăţit să înstrăineze imobilul către orice terţă persoană, fiind totodată obligat
și la restituirea către Promitent – Cumpărător a sumei de bani încasată cu titlu de
rezervare.

Art. 9 Încheiat în 2 (doua) cate una pentru fiecare parte.

Promitent-Vânzător Promitent-Cumpărător
S.C. KBK TOPHAUSE S.R.L. S.C. ACOR ORIGINAL S.R.L.
Reprezentată legal de Administrator Reprezentată legal de Administrator
CARAGACIAN VEACESLAV CARAMAN RODICA
Acord de reziliere
a antecontractului de rezervare spațiu comercial nr. 03/2019
din 16.12.2019
29.01.2020

S.C. KBK TOPHAUSE S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.


J8/2954/19.09.2019, Cod Fiscal: 41663973, cu sediul în Municipiul Brașov, str.
Zizinului, nr. 8, bl. 39, ap.6, biroul 11, reprezentată legal prin Dl. CARAGACIAN
VEACESLAV, în calitate de Administrator, denumită în continuare “Promitent –
Vânzător”,
şi
S.C. ACOR ORIGINAL S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/1225/2013, Cod Fiscal: RO 31173109, cu sediul în Municipiul București, sector
1, Drumul Padurea Neagra, nr.1-17, bl.47a, et.2, ap.24, reprezentată legal prin Dl.
PASCAR CONSTANTIN, în calitate de Administrator denumită în continuare
“Promitent – Cumpărător”, ambele numite în continuare „Părţi",

au încheiat prezentul Acord de reziliere privind următoarele:


Părţile reziliază antecontractul de rezervare spațiu comercial nr. 03/2019
din 16.12.2019 începând cu data de 29.01.2020.

Promitent-Vânzătorul se obliga sa ramburseze suma de 25 000 EUR (douazeci și


cinci mii euro), cu titlu de avans, Promitent-Cumpărătorului in decurs de trei zile
lucratoare.

Prezentul Acord este întocmit în 2 (două) exemplare originale, în limba de stat,


câte unul pentru fiecare parte.

Promitent-Vânzător Promitent-Cumpărător
S.C. KBK TOPHAUSE S.R.L. S.C. ACOR ORIGINAL S.R.L.
Reprezentată legal de Administrator Reprezentată legal de Administrator
CARAGACIAN VEACESLAV CARAMAN RODICA