Sunteți pe pagina 1din 6

Partea a II-a – Anexa 1 – Cerere pentru societăţi comerciale

Către CNPP

Subsemnatul(a) …JELESCU ANDREI domiciliat(ă) în JUD. IASI, MUN. PASCANI, ALE.1


DECEMBRIE 1918, NR.2, BL.C18, SC.A, AP.4, C.I./B.I. seria MZ nr. 584969 în calitate de
reprezentant/funcţia în firmă director tehnic al S.C., KBK KRAFT PROJEKT SRL, depun
următoarele documente în vederea obţinerii documentului portabil A1 pentru 11 angajat/angajați:
1. certificatul de înregistrare a societăţii, eliberat de către oficiul teritorial al registrului

comerţului;
2. certificatul de atestare fiscală, eliberat de unitatea teritorială competentă a Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală, din care să rezulte că angajatorul în cauză nu are datorii la bugetul
general consolidat, la data depunerii solicitării privind determinarea legislaţiei aplicabile;

*dacă agentul comercial în cauză deţine filiale, sucursale, puncte de lucru, certificatul de
atestare fiscală va fi eliberat de autorităţile care colectează contribuţiile sociale pentru
salariaţii pe care angajatorul intenţionează să-i detaşeze;
3. declaraţie pe proprie răspundere a angajatorului din care să rezulte numărul total de
salariaţi încadraţi cu contracte individuale de muncă la data solicitării determinării legislaţiei

aplicabile, numărul salariaților care își desfășoară activitatea în România și numărul salariaților
detașați în alte state, însoţită de alte documente doveditoare;
4. certificatul constatator privind situaţia angajatorului, emis de oficiul teritorial al registrului

comerţului pentru luna în curs;
5. situaţii financiare actuale ale comerciantului din România sau din străinătate, verificate,
aprobate şi publicate potrivit legislaţiei statului în care comerciantul are domiciliul/sediul;

*se vor prezenta ultimul bilanţ contabil depus şi înregistrat la administraţia financiară, precum
şi cele mai recente balanţe de verificare analitice, semnate şi ştampilate;
6. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste cifra de afaceri
realizată de acesta în România şi cea realizată de acesta pe teritoriul altor state, în ultimul an, 
respectiv de la data înfiinţării, după caz;
7. contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei pentru care se

solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
8. contracte comerciale care să fie implementate pe teritoriul României în perioada pentru care

se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
9. contractul/antecontractul încheiat între angajatorul din România şi angajatorul din statul de
ocupare temporară, precum şi traducerea autorizată a acestuia, din care să reiasă drepturile şi

obligaţiile părţilor contractante, misiunea de îndeplinit de către salariaţii detaşaţi, precum şi
perioada de execuţie a contractului;
10. declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit
şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (anexa 1.1 – anexă angajator şi anexă 1.2 - anexă

asigurat pe care angajatorul intenţionează să-l detaşeze), cu confirmarea depunerii/transmiterii la
autoritățile fiscale;
11. actul de identitate din România al salariatului/ţilor pe care angajatorul intenţionează să-l/i

detaşeze temporar pe teritoriul altui stat membru;
12. contractul individual de muncă al salariatului/ţilor pe care angajatorul intenţionează să-l/i
detaşeze pe teritoriul altui stat membru, din care să rezulte inclusiv:
a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată pe teritoriul altui stat membru;
b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată;
c) prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate; 
d) condiţiile de climă;
e) reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;
f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa
personală;
1
g) condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.
13. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni calendaristice, emisă de
casa teritorială de pensii competentă pentru fiecare salariat pe care angajatorul intenţionează să-l 
detaşeze pe teritoriul altui stat membru;
14. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului care să ateste eventualele perioade pentru
care persoanele pentru care se solicită documente portabile A1 au beneficiat sau nu de formulare
E 101 şi E 102, documente portabile A1; dacă persoanele în cauză au beneficiat de formulare E 
101 şi /sau E 102, de documente portabile A1, se vor prezenta, suplimentar, la cerere, copii ale
formularelor/documentelor respective;
15. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului prin care să ateste faptul că:
a) din informațiile pe care le deține, salariatul/salariații pe care intenţionează să-l/i detaşeze
pe teritoriul altui stat membru nu înlocuiește/înlocuiesc alt/alți lucrător/i detașat/ți de același
angajator sau de un alt angajator din același stat membru sau dintr-un alt stat membru,
b) salariatul/salariații în cauză nu a/au fost asigurat/ți în luna care precede prima zi a 
detașării, la sistemul de securitate socială al altui stat membru,
c) perioada detașării pe teritoriul altui stat membru, în cazul salariatului/salariaților pe care
intenționează să-l/i detașeze pe teritoriul altui stat membru, nu a depășit 24 de luni
calendaristice consecutive.
Detalii privind angajatorul: numele sau denumirea firmei, codul unic de identificare (C.U.I.), adresa
sediului social (stradă, număr, oraş, cod poştal, telefon, fax, e-mail):

SC KBK KRAFT PROJEKT SRL, CUI- RO39653757,


J08/1698/2018
Mun. Brasov, str. Branduselor nr. 68-70, biroul 3, etaj 1, ap. C1-U5, tel. +40 368 466446, e-mail:
info@kbkprojekt.eu

Tipul activităţii conform codificării CAEN: 4120- Lucrari de contructii a cladirilor rezidentiale si
nerezidentiale

Detalii privind angajatorul în celălalt stat membru: numele sau denumirea firmei/navei,
codul/codurile de identificare, adresa (stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal, statul
membru):
G. KLAMPFER ELEKTOANLAGEN GMBH
CUI: ATU 61996237, HU 30409244
Paschinger straBe 104, 4060 Leondng, +43 732 671314-0 , e-mail office@klampfer.at

Informaţii despre activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe teritoriul celuilalt stat membru, inclusiv
locația desfășurării activității respective:

Or. Debrecen , obiectivul CONTINENTAL AUTOMOTIVE DEBRECEN


Servicii de instalatii mecanice-sisteme de ventilatie

SC KBK KRAFT PROJEKT SRL se angajează să achite contribuţiile sociale pentru lucrătorii
menţionaţi în anexă, să menţină raportul de subordonare dintre firmă şi salariaţii detaşaţi pe teritoriul
altui stat membru, să menţină contractul individual de muncă dintre societate şi salariaţii în cauză,
inclusiv obligaţia de plată a salariului.

De asemenea, SC KBK KRAFT PROJEKT SRL se angajează să informeze CNPP cu privire la orice
schimbări survenite în perioada de detaşare pe teritoriul altui stat membru care determină încetarea
acesteia înaintea expirării termenului înscris în documentul/ele portabile şi să restituie documentul/ele
A1, în vederea anulării/modificării acestuia/acestora.

Data Semnătură şi ştampilă

2
Date despre lucrătorii pentru care se solicită documentele portabile A1: Nume, prenume, nume la naştere; Data încheierii contractului individual de muncă cu
angajatorul care s-a adresat CNPP; Perioada pentru care se solicită emiterea documentului portabil A1 (care nu trebuie să depăşească 24 de luni calendaristice);
Perioada/ele anterioară/e pentru care a beneficiat de certificat/e privind legislaţia aplicabilă; Cod numeric personal; Adresă în statul de trimitere - România.

Perioada/ele
anterioară/e pentru
Perioada pentru care
Data care a beneficiat de
Nr Nume, prenume, nume la naştere se solicită A1 Cod numeric personal Adresă în România
angajării certificat/e privind
legislaţia aplicabilă
De la - Până la De la - Până la
1. Cerga Ionut-Lucian 01.02.2020- - 1840109250958 Jud. Mehedinti, ors. Strehaia, str.
30.06.2020 Republicii nr.169A, bl.B2,
sc.1,et.1, ap.8
2. Balanuta Valentin 01.02.2020- - 7951231080023 Mun. Brasov, str. Triumfului nr. 6
30.06.2020
3. Lapusneanu Ion 01.02.2020- - 1860721245105 Jud. Iasi, ors. Harlau, str. Stefan
30.06.2020 cel Mare si Sfint nr.4, bl.21,sc.B,
et.4, ap.16
4. Lazorenko Igor 01.02.2020- - 7830717080031 Mun. Brasov, str. Triumfului nr. 6
30.06.2020
5. Josanu Ion 01.02.2020- - 7920628080026 Mun. Brasov, sat. Zizin, str. Al.
30.06.2020 Petofi nr. 269
6. Josan Igor 01.02.2020- - 7770211080025 Mun. Brasov, sat. Zizin, str. Al.
30.06.2020 Petofi nr. 269
7. Craciun Valeriu 01.02.2020- - 7950404080021 Mun. Brasov, sat. Zizin, str. Al.
30.06.2020 Petofi nr. 269
8. Ermurachi Roman 01.02.2020- - 7900925080022 Mun. Brasov, str. Triumfului nr. 6
30.06.2020
9. Galagan Constantin 01.02.2020- - 7790214080021 Mun. Brasov, str. Triumfului nr. 6
30.06.2020
10. Martin Eduard 01.02.2020- - 7701004080032 Mun. Brasov, str. Triumfului nr. 6
30.06.2020
11. Cazacu Oleg 01.02.2020- - 1800205410317 Mun. Iasi, str. Oancea nr.1,
30.06.2020 bl.D12, et.9, ap.42

Data Semnătură şi ştampilă

3
4
DOCUMENTE DEPUSE ÎN VEDEREA EMITERII DOCUMENTULUI PORTABIL A1 ÎN
CAZUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE
– CERTIFICAT PRIVIND LEGISLAŢIA ÎN MATERIE DE SECURITATE SOCIALĂ
CARE SE APLICĂ TITULARULUI –

În vederea emiterii documentului portabil A1, au fost depuse la data 13.01.2020 de


către doamna/domnul JELESCU ANDREI reprezentant al S.C KBK KRAFT PROJEKT
SRL următoarele documente:
 copia certificatului de înregistrare al societăţii

 certificatul de atestare fiscală privind achitarea datoriilor la bugetul general


consolidat, valabil la data depunerii cererii

 declaraţie pe proprie răspundere a angajatorului din care să rezulte numărul total


de salariaţi încadraţi cu contracte individuale de muncă la data solicitării
determinării legislaţiei aplicabile, numărul salariaților care își desfășoară
activitatea în România și numărul salariaților detașați în alte state

 certificatul constatator referitor la situaţia societăţii, valabil la data depunerii


cererii

 situaţii financiare actuale ale societăţii:


 Bilanţ
 balanţe de verificare analitice

 declaraţie pe propria răspundere care să indice cifra de afaceri realizată în


România şi cea realizată pe teritoriul altor state

 contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei


pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile

 contracte comerciale care să fie implementate pe teritoriul României în perioada


pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile

 copia contractului/antecontractului dintre societatea din România şi societatea


din celălalt stat
 traducere autorizată
 menţiuni privind perioada de execuţie

 declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului


pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (anexa 1.1 – anexă
angajator şi anexă 1.2 - anexă asigurat pe care angajatorul intenţionează să-l
detaşeze), cu confirmarea depunerii/transmiterii la autoritățile fiscale

 copia actului de identitate din România pentru 12 salariaţi

 copia contractului individual de muncă pentru 12 salariaţi

5
 adeverinţele privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni pentru 12
salariaţi

 declaraţie pe proprie răspundere că au/nu au beneficiat de Formulare E101 şi E


102, documente portabile A1; în caz afirmativ, urmează a se prezenta,
suplimentar, la cerere, un exemplar al formularelor/documentelor respective

 declaraţie pe propria răspundere a angajatorului prin care să ateste faptul că:


a) din informațiile pe care le deține, salariatul/salariații pe care intenţionează să-
l/i detaşeze pe teritoriul altui stat membru nu înlocuiește/înlocuiesc alt/alți
lucrător/i detașat/ți de același angajator sau de un alt angajator din același stat
membru sau dintr-un alt stat membru,
b) salariatul/salariații în cauză nu a/au fost asigurat/ți în luna care precede prima
zi a detașării, la sistemul de securitate socială al altui stat membru,
c) perioada detașării pe teritoriul altui stat membru, în cazul
salariatului/salariaților pe care intenționează să-l/i detașeze pe teritoriul altui stat
membru, nu a depășit 24 de luni calendaristice consecutive.

 Documente suplimentare:

Documentele care nu au fost prezentate la data depunerii dosarului urmează să fie


transmise, ulterior, termenul de soluţionare a dosarului prelungindu-se cu durata necesară
prezentării acestor documente.

Am primit, Am predat,