Sunteți pe pagina 1din 4

Dosarul nr.

3-301/19
2-19152909-02-3-25092019-1
ÎNCHEIERE
Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ
al Curţii de Apel Chişinău

24 octombrie 2019
mun.Chişinău

Instanța compusă din:


Preşedintele ședinței, judecătorul Vladislav Clima
Judecători Ala Malîi și Ecaterina Palanciuc
Grefier Ecaterina Savca

examinând în şedinţă publică propunerea de abţinere de la judecată depusă de către


judecătorul Viorica Mihaila de la examinarea cauzei civile la cererea de chemare în
judecată depusă de către***** împotriva Consiliului Superior al Magistraturii cu privire
la anularea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii din 24 septembrie 2019 cu
privire la ridicarea imunității judecătorului***** pentru reținerea, aducerea silită,
arestarea, perchiziționarea și suspendarea din funcția de judecător,

a constatat:

1. La 25 septembrie 2019,***** a depus cerere de chemare în judecată împotriva


Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la anularea hotărârii Consiliului
Superior al Magistraturii din 24 septembrie 2019 cu privire la ridicarea imunității
judecătorului***** pentru reținerea, aducerea silită, arestarea, perchiziționarea și
suspendarea din funcția de judecător (f.d.4-5).
2. Din fişa de repartizare a dosarului urmează că dosarul civil***** vs Consiliul
Superior al Magistraturii, înregistrat la Curtea de Apel Chişinău, cu nr.2-
19152909-02-3-25092019-1 pe data de 25.09.2019, cu gradul de complexitate
13,00 i-a fost repartizat judecătorului Angela Bostan în mod automat.
3. Prin dispoziţia Preşedintelui Curţii de Apel Chişinău cu nr.1 din 02.01.2019
privind formarea completelor de judecată în Curtea de Apel Chişinău pentru anul
2019, în partea ce ţine de constituirea completelor de judecată în cadrul Colegiului
de civil și de contencios administrativ, aşa încât, completul de judecată cu nr.9 va
avea următoarea componenţă: Preşedintele completului, judecătorul – Angela
Bostan şi judecătorii – Anatol Pahopul, Veronica Negru.
4. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 01 octombrie 2019 s-a admis
declarația de abținere a judecătorului Angela Bostan, fiind respinsă în partea ce
ține de abținerea de la judecarea cauzei a judecătorilor Veronica Negru și Anatol
Pahopol.
5. Din fişa de repartizare a dosarului urmează că dosarul civil***** vs Consiliul
Superior al Magistraturii, înregistrat la Curtea de Apel Chişinău, cu nr.2-
19152909-02-3-25092019-1 pe data de 02.10.2019, cu gradul de complexitate
13,20 i-a fost repartizat judecătorului Vladislav Clima în mod automat.
6. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 15 octombrie 2019 s-a admis
declarația de abținere a judecătorului Vladislav Clima de la judecarea cauzei civile
la cererea de chemare în judecată depusă de către***** împotriva Consiliului
Superior al Magistraturii cu privire la anularea hotărârii Consiliului Superior al
Magistraturii din 24 septembrie 2019 cu privire la ridicarea imunității
judecătorului***** pentru reținerea, aducerea silită, arestarea, perchiziționarea și
suspendarea din funcția de judecător.
7. Din fişa de repartizare a dosarului urmează că dosarul civil***** vs Consiliul
Superior al Magistraturii, înregistrat la Curtea de Apel Chişinău, cu nr.2-
19152909-02-3-25092019-1 pe data de 16.10.2019, cu gradul de complexitate
13,40 i-a fost repartizat judecătorului Viorica Mihaila în mod automat.
8. La 18 octombrie 2019, judecătorul Viorica Mihaila a depus declarație de abținere
de la judecarea prezentei cauze, invocând că, cunoaște foarte bine reclamantul, cu
care timp de 15 ani a activat în cadrul Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, mai
mult ca atât, reclamantul*****, este nașul de botez al fiului său Alexandru.
Totodată a menționat că în prezent pe rolul Curții de Apel Chișinău se află
acțiunea depusă de către Viorica Mihailă împotriva Consiliului Superior al
Magistraturii cu privire la anularea hotărîrii nr.289/17 din 23.07.2019, prin care a
fost revocată din funcția de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției.
9. Prin fișa de repartizare a dosarului, la data 21 octombrie 2019, examinarea cererii
de abţinere în privința judecătorului Curții de Apel Chișinău, Viorica Mihaila a
fost repartizată judecătorului raportor – Palanciuc Ecaterina.
10. În şedinţa de judecată, părțile fiind citate legal nu s-a prezentat.
11. Studiind materialele dosarului, examinînd şi analizînd argumentele invocate în
propunerea de abținere, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ o
consideră întemeiată şi pasibilă de admis din următoarele considerente.
12. Conform art. 202 alin. (1) – (4) Codul administrativ, judecătorul care examinează
acţiunea în contencios administrativ trebuie să se abţină sau poate fi recuzat în
baza temeiurilor prevăzute la art.49 şi 50. Nu este un motiv pentru suspiciuni de
părtinire indicaţiile verbale ale judecătorului, în cadrul unei discuţii juridice, sau
scrise asupra situaţiei de drept. Declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare se
face în scris, cu indicarea motivelor şi anexarea probelor pertinente. Recuzarea sau
abţinerea judecătorului se examinează în ordinea prevăzută în Codul de procedură
civilă.
13. Art. 50 alin. (1) și al.(2) lit.a) Cod administrativ, prevede că, pentru o autoritate
publică într-o procedură administrativă nu pot acţiona, de asemenea, persoanele în
privinţa cărora există un motiv de justificare a neîncrederii faţă de o exercitare
imparţială a funcţiei. Motivul indicat la alin.(1) poate exista, în special, atunci cînd
persoana care acţionează pentru autoritatea publică întreţine relaţii personale
strînse cu un participant la procedura administrativă ori cu reprezentantul legal sau
împuternicit al acestuia.
14. Conform art.52 al.(1) Cod Administrativ, persoana aflată într-una din situaţiile
prevăzute la art.49 sau 50 are obligaţia să declare în scris superiorului său ierarhic
conflictul de interese care există. Participanţilor li se expediază o copie a
respectivei declaraţii. Pînă la adoptarea deciziei pe marginea declaraţiei şi/sau
soluţionarea conflictului de interese, persoana nu are dreptul să acţioneze pentru
autoritatea publică pe acest caz.
15. Avînd în vedere faptul că, după cum indică judecătorul, reclamantul***** este
nașul de botez al fiului judecătorului Viorica Mihailă, ținînd cont și de faptul că, în
prezent pe rolul Curții de Apel Chișinău se află acțiunea depusă de către Viorica
Mihailă împotriva Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la anularea
hotărîrii nr.289/17 din 23.07.2019, prin care a fost revocată din funcția de membru
al Consiliului Institutului Național al Justiției, întru evitarea creării impresiei la
părţi referitor la obiectivitatea şi nepărtinirea judecătorului, precum și respectarea
garanțiilor suficiente a unui proces echitabil părților la judecarea cauzei, Colegiul
civil, comercial și de contencios administrativ, consideră că propunerea de
abținere urmează a fi admisă din motiv că cad sub incidenţa art.50 al.(1) și al.(2)
lit.a) Cod Administrativ.
16. În conformitate cu art.230 Cod Administrativ, Colegiul civil, comercial și de
contencios administrativ,
d i s p u n e:

Se admite declarația de abţinere a judecătorului Curții de Apel Chișinău, Viorica


Mihaila de la examinarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă de
către***** împotriva Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la anularea hotărârii
Consiliului Superior al Magistraturii din 24 septembrie 2019 cu privire la ridicarea
imunității judecătorului***** pentru reținerea, aducerea silită, arestarea, perchiziționarea
și suspendarea din funcția de judecător.
Se transmite președintelui Curții de Apel Chișinău cauza civilă la cererea de
chemare în judecată depusă de către***** împotriva Consiliului Superior al Magistraturii
cu privire la anularea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii din 24 septembrie
2019 cu privire la ridicarea imunității judecătorului***** pentru reținerea, aducerea
silită, arestarea, perchiziționarea și suspendarea din funcția de judecător, pentru
desemnarea unui alt judecător.
Încheierea separat nu se supune nici unei căi de atac, însă poate fi atacată o dată
cu fondul cauzei.

Preşedintele ședinței, judecătorul Vladislav Clima


Judecători Ala Malîi
Ecaterina Palanciuc