Sunteți pe pagina 1din 52

a :.':::.:.aa:a=::. . t::-. .a..

a::
:::.

.-::a:::,... .t:t .:.:=:. tl, ":::::::,:::: ,::

. .r:::=:. .::=::::::::: ,..:::.

AiIUL Vll i hlr. S0

Variatsr de turalie mini-bormasini


j.#

a:'ffi
lntertstd pentru telelon
::::.:
' 1 ':

t:'1,:;.t':,

@
ag'

'"'re'F"e
Generator de functii cu 4011
i . }ffi'
F *nl.f-'rJ r ni. *r-':*i-'

Prcvgzdcrl display qi bandE


magnetbe de pindere.
Este us,ar, canp*'t$ sinrPlu de
tttitizd. Puterea cmstmdE este
mk:d.
Pdfr prqramate fit$tim Socatetere
pd fr #tate 4 viteze dferite &
€i
&plasare atextului.

Este u6ude tfiilizal, memseazd


pdnE la 26 pagini de text. Fieare
pagine Fde avea maxim Zffi
caretere (seu ffi@ c*aeterein
total).
ldeal pentru mesaje publicitare,
lntAlniri de afacei-
Dou& iteze de deptasare a textului,
bateie de back-up (memoie pdnd
ta 3 luni). Pot fi programate maxim
600 caractere-

Panoul este upr de utilizat, are trei


culod de bazd gi permite pdnd la 10
combinalii de culoi, inclusiv mesaje
cu fqndal aloraL Memoreazd pdnd
la 25 pagini de text sau 16 pagini de
grafrcd + 10 pagini & text. Fiecare
paginE poate avea maxim 25A
cdractere (sau 65AA caradere ln
total).
EprtCI(Club SUMAR
Targ*€ 3*Sll * '€*;a1iYffiflffi
Software pentru proiectarea circuitelor imprimate. Meniurile de comandd.

Tehn*Jc$ie" Electroniea fara plufiE:' g


Aspecte tehnologice privind implementarea practice a bhnologiei fdrd
plumb in industria electronicd.

Fegi** cu idei 33
Trei idei de aplicalie interesante: circuit simplu pentru muting, circuit pen-
tru mdsurarea defazajului qi un senzor de proximitate.

C*ta!*g €s
TC9153(AP) - controler de volum digital, up - down, realizat de Toshiba.

fi teetr<*rti** *r:-Line €s
Proiecte cu microcontrolere PIC pe www.josepino.com: ceas electronic,
cifru electronic sau controler de nivel pentru pompd de apd.

fl*:*la FnP - *fatc.ari pr*ctiee :€


Fldspunsuri la cdteva din fntrebdrile puse de cititori in ceea ce privegte
alegerea €i utilizarea foliilor PnP pentru execulia circuitelor imprimate.

ffi*l:tr*ler digl9*l d* v*l:"::"* sters* *#


Montaj electronic pentru controlul volumului fntr-un lanl audio eu ajutorul
a doud butoane: up qi down.

Ysrial*r de tur*!9* p*r:tu rni::ib*r*:teqi*:i Aa


Reglajul turaliei Ia bormagini prin metoda PWM. Se obline un raport de
reglaj de pdnd la 1:20 gi un cuplu bun la arbore.

{*t#r{€€* F**?rlr islafon 3$


lnterfate ce se conecteazd intre linia telefonicd gi telefon, iar accesul la
linie este permis numai dupd introducerea unui cod valid de la o tas-
taturd.

g*p*a*€#r v***1 penlru trcar**ke 3*


Oferili culoare spectacolelor din sdlile disoo utilizAnd un montaj electronic
ce suprimd vocea interpretului de pe pistele CD-urilor sau a casetelor
a ud io i n reg i strate ste reof o n ic.

*r*s*aier X#tr*ffif i: 34
lnterfatd pentru extinderea gamelor de mdsurd a frecvenlelor la
un
multimetru digital ce oferd posibilitatea mdsurdrii frecventei semnalelor.

$Si*r***:ttr*l*ra:i F*Ci SFe4 {iV} ;5t:


ln acest numdr sunt tratate subiectele care privesc organizarea memoriei
qi cele care gestioneaze intreruperile fn program ale micrccontrolerului.

Li* **r*ph,.l ge**rxt*r ei* f*r':*!ii! s#


Aplica,tie cunascutd, care oricend vd va oferi cel mai simplu mod de a
realiza un generator de semnale pentru test, de uz general. Actorul
wv,np,r.conex*le*tr+n i*, re principal: porlile logice din 401 1!

&r:':pli{t*xt*r a**i* :cq:x* ** pxter* - g**W 4'#


Kit Velleman, din clasa de inaltd fidelitate, care reprezintd un amplificator
audio complet tranzistorizat (cu tranzistoare bipolare), ce beneficiazd de
dive rse autoprotectii.

**r*rx*steir #{**?r*sgi* a*ti#ffi*? d* {*m!n* 4#


Comutator simplu, tranzistorizat, cu histerezis, actionat de valoarea in'
tensitdtii luminii care exeitd un fotorezistar.

tuNtE 2006 EirpcClut,, www.conexclub.ro


Target 3001 !
Circuite imprimate

Lucian Bercian
Iu c i an. be rci an @ co n exe I ect ro n i c. ro

download versiune gratuitd la:


htt p : //www. i bf ri ed r i c h. co m

verificali proprietdlile unui proiect sau ale figura 46c, apare fereastra din figura
tuturor proiectelor dintr-o privire, cu ajutorul 47eJblc.
structurii ierarhizate. Puteli plasa astfel De exemplu alegerea semnalului
viitoarele setdri pentru un proiect (figura acustic se face cu M1 pe linia care aratd
TARGET 3001! oferd o gamd largi de 46a). valoarea doritd gi o editeazd (figura 48).
oportunitdfi pentru cdutarea unei compo- Deschidefi hierarchy browser in partea in mod similar se aleg in mod temporal
nente (figura 42). stdngd a ferestrei TARGET 3001! utilizAnd proprietd[ile registrului (figura 49).
I Dacd aveli o schemd electricd cu mai
rl multe pagini gi stergeli una 9i dorili sd
in ceea ce privegte componenta doritd, butonulJ. Dupd click pe "+" apare faceli o renumerotare a paginibr rdmase
introduceli un atribut al componentei, cu- fereastra din figura 46b. analizali figura 50.
noscut de dumneavoastrd, in "Quick Faceli click pe butoanele "+" pentru a De asemenea, cu ajutorul motorului de
Search" si faceli click M1 pe butonul pdtrunde mai adAnc in ierarhia numeroa- cdutare, puteli administra diverse variante
"Search". Funclia de cdutare conduce la selor categorii. De exemplu cu M2 pe de asamblare. Dupd click cu M2 pe
componenta doritd (figura 43). Seftings (registry) 9i M1 pe Properties, "Variants" si click cu M1 pe "Properties"
Dacd dorilisd introducefi mai multe date
semnificative, utilizali casetele din "Profi
search".
Adnir d eruier ] Corpss* sdeain Cmn$d* rs* ]

Cu cAt gtili mai multe despre compo-


nenta doritd, cu atdt o vefi gdsi mai ugor gi
mai rapid. in fereastra de dialog "Profi
Search" din figura 44 putefi combina
dilerite proprietdli ale componentei cu
operatorii corespunzdtori ca gi criteriu de
cdutare. 0riEk s*6lt

I lryn i

Componentele (simboluri sau capsule) Piolisarh

ale directorului Target pot fi comparate cu tlFltd


cele ale directorului sursd. Diferenlele pot fi lr*q i
r*-*--*-r I*d"u. =
salvate ca figier cu extensia .Drf (figura 45).
I

?4HCt0SMD rsoplll-
frroOI
LlbEry nd tord.. r__---; i*d"bh**-.=
qrd

{d
:v) TiRGET
r*****-*-; i*d"u"*--
t-. I
. lllffll

Illfllr
iictlt l2Tthtn ,cqqilql{c,l .9rtrgl4,
riddtyl
I
f t+rr,!rPl* -.1 ry I flt :
Hierarchy Browser No

www.conexclub.ro
Eirra<Clulr ruNrE 2006 5
, S*tgE (lenForery)
S RdedlP$.T3o0ll
rffi""-*--"- Addin d n!fli* ] conorw* rdet*im ldtsffis* s*| l r lwsdlm
imm sYH3mI
-rl-1 I Prqot noPqtir twlgrs)
I
l@ G.n*dos
I I

G ScfF(dic @s
-LU+I.O $ rcB bYns
EE Vafutr{s
S Conponq*s
& Sqds
H Fr*Ms(htttstFrdic)
:Fr*et6rer*s(htt*Fc8)

Quick wh
I

@ i#l
i

Profi *d.h
LL(A(A(A
lwww l4q- i
II
ild.
Plwtv
rr-l l*rilde
0pdntq
:i
v*e

i. Proied Froperties (variables)


I
jt+ -l lryailetb :i E Wndow
2 I 3d NOR!.I€ 4d 1 irYqtd t0lL1{J
igtd\Losk\CMU S\4m q-sctenntic paqas
I C\D
F"{"H"**l .fi- eCe nyers
tfr-vdafits
YY* 1
il.Cornponents
iE signds
conemrryo-l qgt@, j lF Free elements (in tlle sctHnatic)
Gdl--?510nm -.FrE ebments (inthe Pffi)

, - Aolisach

Opd6td V*E numili in primul rand variantele de pe linia


din dreapta. in exemplul nostru am numit
variantele "Normal" 9i "Special" (figura 52).
De exemPlu, o componentd luatd ca
intreg, poate li o variantd. De asemenea
valorile gi proprietdlile unei componente
pot fi variante. Atunci cand se printeaze un
strat pot fi alese variante diferite. Lista de
piese se refere h varianta aleasd.

-Tdgot dieddy: ''--


---''- i

lEc llrdo-mn.xp1 -:l

E' ookumnte und EhsloluEr


fr Al Usets
H, Awendutnsdaten
ibl

Dupd click pe butonul OK, variantele


"Normal" gi "Special" pot fi vdzute 9i
selectate. in ierarhie (figura 53).
Atribuirea alternativelor la variante poate
fi fdcutd de asemenea in timpul procesului
de desenare. Atribuili o alternativd unei
variante (de exemplu variantei "Special").
Pentru a face acest lucru se face click
pe "manerul" unei componente din sche-

www.conexclub.ro
6 tuNtr zooo EirrxClut,
r.Stttings {reqis{ry)
. . Setting$ (tBmForarily)
H Fr0jectlPlC.T300ll
:.- Pr,ljts61 option$
r Proje*t Properties {variables)
F Wntlaw
:rsffitffi
pad Sfion
,

[1 PCE
*;@l
layers
I

ffi Variants
't' Lonponems
El. Signals
q Free elements (in the schematie)
: - FreB elenents (in the PCEJ

ol thc Ydidr

ffin Vili.d3

*-"__._-'
-AFffr"'di@ tsb raved tewdibl

Vadd 14
Isqt1,L--,_. , -,,_-
!-1_..-_'_ iwsd*
yelq!$-!I _
V6id 18

*l
I'

,- Sdtinqs (reqislry) f;
; Sdthgs {temporarily) r
lsbq$ e\4# cd*ldy ruht g Project [P1C.T3001]
r Frsiect options i
rianta doritd. - Frojecl ProFedies (variabl8si g

iil Wndcw
Se poate lucra cu maxim 255 de va-
F} Scfrematic pages
riante. Pentru orice variante, pentru diferite Fl PCB layers
.l
ma electrice. Componenta apare iluminate valori gi proprietdli ale unei componente, F]M I
f
intens. Se apasd tasta [e] pentru editare. poate fi utilizatd comanda "The component I . Variardl=Normal
j r-Vfiriar{2=Specisl FJ
Apare fereastra de dialog din figura 54, is used in this variant". SJ.compsnents
"Change Symbols". Se face click pe itJ SrgBals
butonul "Variants" si se selecteazd, va- U Free €lements (inthe schematic) iff
: Free elements (inthe PCB)
l:fr

www.conexclub.ro
Eirg><Clur[, tuNlE 2006
l
{
:.,ir,, i' {

s,*
ss
&

ktx f::J a,]

:"f, .{.9 -
"

r* @

@
jitg:
*i.

*Versiuni:
Vl2 "light" - 400 Pini/ Pastile,
2 straturi, simulare PAnd la 25
de semnale;
Vl2 "smart" - 700 Pinil Pastile,
2 straturi, simulare PAnd la 50
de semnale;
"ecanomY" - 1000 Pinil Pastile
4 straturi, simulare Prind la 75
de semnale;
"professional" - numdr nelimitat

simulare PAnd la 100


de semnale;
"design statian" - numdr
nelimitat de Pini/Pastile, 100
straturi, numdr nelimitat de
semnale simulate.
Oferle speciale pentru Qcoli Si studenli!
*Pretudte nu includ T-V.A-

''' '': :: :ll::::' '::'!i-


'ii
m
pnn 023725 Stt. Maica Domnului nr' 48, soctor 2, Bucure$ti
g
Tel.: O21 f242.22.O6, 021 n42.77'661 f ax: 021n42'O9'7
Aspecte lehnologlcc
pfiuind implementarea praclici

a lehnologlel liri RlumD


in induslria eleclronici (ll

Cooperare intre mediul industrial (lntrarom, Cookson Electronics Assembly Materials) 9i academic
(Universitatea POLITEHNICA din Bucuregti, Centrul de Electronice Tehnologicd qi Tehnici de lnterconectare)
l. Plotog-, T. C. Cucu*-, N. D. Codreanu-"*
' l ntrarom S.A, E-mail: pioan @ intrarom.ro
**
Cookson Electronics Assembly Materials, E-mail: tcucu@cooksonelectronics.com
*** Universitatea
POLITEHNICA din Bucuregti, E-mail: codreanu @ ieee.org

accesorii esenliale, cum ar fi sitele de elaborarea unei bune strategii care sd


depunere a pastelor. in plus, autorii vor permitd preluarea de cunogtiinle specifice
Articolul de fald prezintd rezultatul unor prezenta influenfa azotului in procesul de gi experienfd in vederea aducerii parame-
cercetdri efectuate pentru implemetarea lipire fdrd plumb. in final, concluzii gtiinlifice trilor liniilor tehnologice existente la nivelul
optimd a Directivei RoHS (200295/EC) si 9i practice vor configura calea transferului impus de cerinlele tehnologiei Pb-free,
a reglementdrilor sale in industria electro- optim de la tehnologiile clasice cu plumb la achiziliei de noi echipamente pentru liniile
nicd din Rom6nia. in consecinld, fabricantii cele fdrd plumb. SMT, instruirea operatorilor, execulia de
vor fi nevoili sd se asigure cd produsele lor teste specifice gi coordonarea procesului
sunt in conformitate cu cerinlele Directivei de trecere de la o tehnologie la alta.
RoHS in vederea plasdrii lor pe piatd; iar Teoretic, in acest moment, procesul Ludnd in considerare ipoteza cd in
proiectanlii gi inginerii implicati in proiec- SMT fdrd plumb este deja cunoscut, cadrul unei intreprinderi ce gi-a propus
diferen{ele dintre procesele bazate pe trecerea la procesul de lipire fdrd plumb se
plumb si cele ldrd plumb, defectele, pier- executd atdt activitdli productive in interes
derile tehnologice 9i solutiile de rezolvare a propriu (tip OEM), cdt gi activitdli produc-
problemelor generate de trecerea de la un tive de tip EMS pe bazdde contract pentru
proces la altul fiind destul de bine definite. terli, este necesar pentru inceput un studiu
in general, nivelul experienlei practice de piafd, pornind de la cerinlele Directivei
atins prin introducerea s,i utilizarea RoHS 9i ludnd in considerare aplicaliile
tehnologiei de lipire fdrd plumb face procesului de lipire cu plumb care sunt
diferenla dintre producdtorii de materiale exceptate (articolul 4.1 ). Studiul trebuie sd
electronice gi companiile OEM/EMS. permitd definirea cerinlelor clientului
Cdteva companii OEM/EMS gi altele care pentru analiza laturii EMS din activitatea

E
Defecte de neumectare ("de-wetting")
produc materiale pentru industria electro-
nicd, cum ar fi Cookson Electronics
Assembly Materials, au in acest moment
companiei 9i a cerinlelor propriei produclii
pentru analiza laturii OEM din activitatea
companiei.
ani de experinld in domeniul tehnologiilor Un punct important in cazul introducerii
tarea 9i dezvoltarea produselor electronice fdrd plumb. tehnologiei fdrd plumb, este luarea in
vor fi forlali sd-gi schimbe strategia pentru in cazul acestor tehnologii, in confor-
a satisface cerinlele procesului de lipire mitate cu directiva 9i reglementdrile RoHS,
fdrd plumb (a se vedea seria de articole in companiile OEM/EMS romdnegti,.cum
tehnologice din numerele anterioare). ar fi lntrarom, implemetdrile practice tre-
Pentru gdsirea soluliilor optime au fost buie sd inceapd de la nivelul cunogtiinlelor
realizate experimente ale proceselor SMT teoretice specifice gi sd contlnue cu analiza
(Surtace Mount Technology) fdrd utilizarea condiliilor specifice companiei, bazate pe
materialelor pe bazd de plumb (Pb{ree, comparalii cu experienla existentd in
lead free, LF). O cerinld importantd in prezent pe piala tehnologiilor fdrd plumb.
tehnologia SMT este selectarea pastei de Scopul analizei multicriteriale pe care
lipire 9i definirea unui profil termic al cup- autorii gi-au propus-o este stabilirea
toarelor de lipire a componentelor electro-
nice SMD. Datoritd aspectelor economice,
obiectivelor si referinlelor in vederea
optimizdrii implementdrilor tehnologiei fdrd
@
Fenomenul de pasivizare a nichelului
vor fi stabilfte gi conditii de reutilizare a unor plumb. Din acest motiv, este nesesard
0)

www.conexclub.ro
Eixla<Clun ruNrE 2006 I
considerare a aspectelor economice a celui fdrd plumb (tehnologie mixtd) va fi
legate de reducerea generald a costurilor necesard qi va implica utilizarea atdt a
specif ice pentru a atenua cregterile componentelor clasice, cdt gi a celor fdrd
determinate de investitii si preluri mai mari plumb. Compania va fi obligatd sd rezolve
pentru materiale. Din acest punct de problema stocurilor de componente cu
vedere este utild analiza posibilitSlii de plumb inainte gi dupa 1 iulie 2006 l2l,l4l.
reutilizare a sitelor de depunere a pastelor. Problema stocurilor de componente cu
Procesul SMT fdrd plumb diferd de plumb reprezintd alt argument pentru
procesul clasic Sn63/Pb37 in numeroase menlinerea capabilitdlilor de produclie in
moduri. O bund inlelegere a diferenlelor tehnologia cu plumb, in limitele Directivei

@
Fenomenul de pasivizare a nichelului (ll)
cAnd se utilizeazd aliaje SAC (SnAgCu) si
un nivel inalt de instruire specializatd va
RoHS gi in conformitate cu excepliile
permise. Va exista astfel o modalitate de
oferi, in primul pas, un supod tehnic solid reducere a stocurilor reziduale de com-
pentru factorii de decizie privind ponente cu plumb.
imbundtdlirea echipamentelor existente, incepdnd cu aprobarea Directivei RoHS
respectiv achizilia de echipamente si a Reglementdrilor gi cu cAteva excepfii
tehnologice noi 9i, in urmdtorii pagi, va dupd aceastd datd, tehnologiile cu plumb
permite stabilirea schimbdrilor necesare in gi cele fdrd plumb vor continua sd coexiste.
procesul SMT in vederea reducerii Vor apdrea doud situafii in practicd:
defectelor de lipire, cregterea fiabilitdlii 1) procesul SMT cu plumb, cu componente
asambldrilor fdra plumb si mentinerea la cu 9i fard plumb, majoritatea compo-
un nivel de calitate ridicat al producliei. nente cu plumb;
Pentru cregterea eficacitdlii procesului
@
Proiectare PCB necorespunzitoare
de tranzilie, este important sd
stabileascd implicaliile costurilor de
se

in vederea ludrii deciziei de


produclie,
alegere a tehnologiei de produclie, cu
plumb sau fdrd plumb, pentru anumite
produse specifice, in conformitate cu
condiliile de piald care pot impune sau nu
utilizarea tehnologiei PbJree.
Din acest punct de vedere, adicole
importante aplicabile portofoliului com-
paniei lntrarom sunt excepliile pdnd in
Detaliu de lipire in cazul tehnologiei
2010 pentru infrastructura relelei echipa-
fdrd plumb (se observd ci, spre
mentelor pentru switching, semnalizare gi
deosebire de aparenla lipiturii
transmisiuni, respectiv management-ul
relelelor de telecomunica!ii. clasice, la aliajele fird plumb
Aceste exceplii ofera posibilitatea de a aspectul lipiturii nu mai este foarte
Utilizarea de componente cu plumb menline capabilitdli de produclie in tehno- lucios, strilucitor, iar umectarea
in combinalie cu aliaje de lipire fdrd logia "cu plumb", in vederea asigurdrii pastileiSMD nu maieste perfectd)
plumb (fdrd atmosferd de azot) ofertei de echipamente pe segmentele de
piald neafectate de Directiva RoHS. 2) procesul SMT fdrd plumb cu compo-
Cu toate cd analiza cerinfelor producliei nente cu gi fdrd plumb, majoritatea
proprii (OEM) gi a producliei pentru alli componente fdrd plumb [3].
clienti (EMS) cere ca peste 90% din Aceste situalii cer o atenlie speciald de
produse gi ore de produclie sd fie plasate implementare a tehnologiei fdrd plumb
in aria tehnologiei fdrd plumb dupd 1 iulie datoritd procesului continuu gi natural, in
2006, condiliile de menlinere a producliei special pentru produsele cu viald lungd.
de plumb vor fi determinate de cresterea Pentru inceput, cdteva componente cu
costului de produclie in tehnologia fdrd plumb vor fi schimbate cu altele care au
plumb. Aceasta este situalia produselor aceleagi funclii dar sunt fabricate cu
actuale pe care compania le vinde pe piete materiale fdrd plumb. in final, majoritatea
fdra restricliile RoHS. Schimbarea tehno- componentelor vor fi fdrd plumb. Tipul de
logiei de produclie la cea fdrd plumb va paste se va schimba de la aliaje cu plumb
creqte costurile de produclie cu consecin- la aliaje Pb-free, cele-mai bune rezultate
lele de rigoare pe piatd. pe plan mondial fiind oblinute cu

Utilizarea de componente cu plumb lmplemetarea tehnologiilor fard plumb materialele de tip SAC. Sitele se pot
va fi puternic afectatd de cazurile practice, schimba (fabricalia unora noi) sau se pot
in combinalie cu aliaje de lipire fird
plumb (cu atmosferd de azot) in care coexistenla procesului cu plumb gi refolosi (dacd este posibil si calitatea

to ruNrE2006 Ebna<CluF: www.conexclub.ro


produsului final nu este afectatd). cerintele clienlilor. 'tazd, au fost create doud direclii pentru
Datoritd costurilor mari, procesul de Pentru compania lntrarom a fost con- experimentarea proceselor SMT cu plumb
implementare a tehnologiei "fdrd plumb" va ceput un plan de implementare completd a cu componente cu plumb 9i fdrd plumb,
fi unul de tip "pas cu pas", care sd permitd tehnologiei fdrd plumb, plan ce cuprinde majoritatea fiind componente cu plumb gi
pdstrarea unui echilibru intre costuri 9i gase faze. pentru procesele SMT fdrd plumb, majo-
durata perioadei de tranzilie, in Faza I - experiente initiale privind proce- ritatea componentelor fiind fdrd plumb.
concordanld cu cerinlele pe plan intern gi sul gi instruirea la nivel inalt a personalului: Scopul acestor experimente il
extern de aplicare a Directivei RoHS. compania va cAgtiga experienfd teoreticd, reprezintd stabilirea unei bune seleclii a
in procesul de implementare au fost gi ce poate fi corelatd cu experienla practicd parametrilor liniei SMT, in special pentru
vor fi in continuare dezvoltate experimente acumulatd in domeniul SMT 9i va atesta depunerea aliajelor de lipire sub formd de
ingineregti in vederea gdsirii soluliilor pe baza standardelor IPC specialigti in pastd si determinarea unui profil termic
optime pentru tranzifia de la tehnologiile cu procese fdrd plumb. corespunzdtor la lipire. S-a utilizat acelagi
plumb la cele fdrd pllmb pentru tehnologia Faza a II-a - imbundtdtirea echipa- tip de sita de depunere (otel inoxidabil, de
montdrii pe suprafafd. Toate aspectele mentelor si instalatiilor: compania va avea 150 pm grosime 9i tdiere cu laser), placi de
analizate de autori prezintd complexitatea echipament de lipire pentru tehnolgie fard circuit imprimat cu acelagi tip de acoperire
tranzitiei la tehnologia Pb{ree, fenomen plumb (nou gi/sau imbundtatit), linie SMT a zonelor conductoare (Ni-Au) dar cu paste
care poate fi considerat un proces lung gi fara plumb (noud si/sau imbunatdtitd). in de lipire diferite (cu plumb gifdrd plumb). A
costisitor, ce implicd o cercetare aplicativri plus, o linie de lipire la val si capabilitdtile fost verificat impactul utilizdrii atmosferei
de mare intindere gi studii ingineresti liniilor SMT pentru tehnologiile clasice, pe de azot in procesul de lipire SMT.
aprofundate. bazd, de plumb, vor fi pdstrate. Stalia incepdnd cu experienfa obtinutd in urma
METCAL APR5000 cu capabilitdli de in- acestor incercdri, autorii vor verifica si
speclie opticd va fi utilizatd pentru reparalii extrage cerintele procesului DFM [1], [3].
Pentru trecerea la tehnologia fdrd BGA (Ball Grid Arrafi in tehnologie fdrd Caracteristic aliajelor de tip SAC este
plumb companiile romAnegti trebuie sd fie plumb. temperatura de topire in plaja 217..221"C,
capabile sd livreze clienlilor sdi produse de Faza a lll-a - prima produclie fdrd domeniu cu valori de 34...44'C peste
calitate in conformitate cu termenii, plumb: produclia va fi
limitatd la o linie temperatura de topire a aliajului clasic Sn-
condiliile si datele Directivei UE RoHS [2], SMT si tehnologie mixtd. lnspeclia Pb (63%...37%). Rezultd necesitatea de a
[4]. Este de o importantd majord folosirea echipamentel or, analiza materialelor, iden- utiliza o temperaturd de vdrf in cuptor de
experienlei deja cAgtigate in procesul fdrd tificarea, caracterizarea si capacitatea de circa 235"C...245'C. Acest lucru are
plumb in vederea stabilirii unei infra- stocare vor fi utile pentru investigatii mai efecte importante asupra componentelor
structuri de produclie puternice, cu un ample (de exemplu analiza spectroscopicd utilizate, putdndu-se ajunge chiar la topirea
personal bine instruit gi echipamente prin fluorescentd cu radialii X cu echipa- componentelor.
adecvate. mentul FICHERSCOPE X-RAY XDAL). in faza a doua au fost efectuate
Este, de asemenea, importantd men- Faza a IV-a - livrarea produselor fdrd experimente ale procesului complex de
linerea unei strAnse cooperdri cu clienlii si plumb: firma va fi capabila sd inceapd lipire a componentelor cu montare pe
cu furnizorii, in vederea sincronizdrii proce- livrarea produselor frird plumb, in cantitdli suprafald. Scopul a fost alegerea unei
sului de implementare in conformitate cu limitate, cu sistem de urmdrire a com- paste corespunzdtoare, in conformitate cu
aprovizionarea cu materiale fdrd plumb si ponentelor gi produselor prin coduri speci- tipul acoperirilor de proteclie a zonelor
obligaliile contractuale, simultan cu achi- fice, cum ar fi "LF" (Lead Free), inaintea conductoare pentru PCB si proiectarea
ziliile de echipamente noi 9i imbundtalirea termenului limitd al Directivei UE. sitei sau s,ablonului (''stencil", in limba
instalaliilor pentru a asigura bune capabili- Faza a V-a - produclie comoletd fdrd englezii) in vederea reducerii defectelor
tdti tehnice gi cele mai bune condilii de plumb: se va avea in vedere o infrastruc- tipice asociate cu lipirea fdrd plumb, pentru
investitie. turd solidd gi bine stabilitd de producfie, testarea centrdrii sau alinierii compo-
in concordanld cu condiliile analizei de echipament si personal instruit pentru toate nentelor si pentru determinarea parame-
implementare, va fi necesar: nivelurile. trilor liniei SMT. in ambele faze autorii au
- sd se pdstreze o linie de lipire in val si Faza a Vl-a - proiectarea produselor folosit urmdtoarele linii SMT de
capabilitatea de utilizare a liniilor SMT in fdrd olumb pe baza cerinlelor "Design for configurare: depunere pastd de liplre/DEK
tehnologia cu plumb; Manufacturing' (DFM): proiectanti atestali 265 lnfinity, plasare de componente
- sd se imbundtdfeascd gi optimizeze internalional (pe standarde IPC) vor asi- electronice prin procedura "pick-&-
capabilitdlile in tehnologia fiird plumb; gura servicii de proiectare de inalta calitate place"/HSP 4796 9i GSM2-FtexJet, tipire
- sd se extragd cerinle specifice pentru a produselor fdrd plumb in condilii DFM, in componente electronice in cuptor/SMT
procesul DFM (Design For tehnologia fdrd plumb. Quattro Peak-QP L N2 (6 zone cu rdcire 9i
M a n u fact u r i n g) inlern; facilitdli de lucru in atmosferd de azot) sau
- optimizarea permanentd a proceselor de REHM - SMS VG (5 zone). Rezultatele
control 9i produclie pentru a obline o oblinute dupd terminarea primei faze au
descregtere a costurilor de produclie; ardtat diferenlele majore dintre procesele
- obiectivele majore vor reprezenta SMT cu plumb gifdrd plumb (LF), diferente
subiecte de revizuire lunard, in conformi- cauzate de proprietdlile fizice de lipire
tate cu ultimele descoperiri din tehno- ln conformitate cu obiectivele majore (cum ar fi punctul de topire), suprafala de
logie, disponibilitatea echipamentelor gi stabilite in paragraful anterior, in prima intindere, potentialul de oxidare, aspecte

www.conexclub.ro
kxClul: ruNrE2oo6 11
a-

le, THD, introduse de circuit in lan{ul audio


este de maxim 0,01%, cu o valoare tipicd
in jurul a 0,005% (datd la o atenuare de
-10d8, frecvenld de lkHz si semnal de
intrare de 1Vv-v).
Cdteva comentarii in ceea ce privesc
funcliile gi polarizdrile care trebuie aplicate
la pini:
- pinul lNH, 7, permite inhibarea funclio-
ndrii circuitului; un nivel low (0) aplicat la
acest pin, va dezactiva toate intrdrile
circuitului. Cu un nivel high pe pinul 7
circuitul va opera normal. Este lesne de
dedus cd acest pin se poate utiliza 9i
pentru funclie de muting.
- DCO, 8. Este pin de iegire in curent (la el
se conecteazd o sarcind rezistivd) care
semnalizeazd valoarea atenudrii.
Aceasta poate fi afisatd pe un bargraph
cu LED-uri. Atenuarea se afigeazd in 13

#a56*=
pagi, cu 100pA/pas. Dacd sarcina este
de 1 ka (vezi figura 4) sunt disponibile 13
niveluri de tensiune, de la 0V,
100mV....pdnd la 1,3V.
- OSC, 9. La acest pin se conecteazd nodul
comun al unei relele de integrare RC. Exemplu de aplicatie, controler audio monofonic, cu TCgl53.
@
- U/D, 10. Control atenuare upsau down. egald cu:
Pentru nivel /our semnalul este atenuat, - *
fosc = 1 / (0,7 Cx RxI cu
Rs > 3*Rx
iar pentru 'l logic, nivelul semnalului este Valorile recomandate sunt: Rx = 33kQ,
incrementat. Cx = 4,7lJF gi Rs = 100kO.
Atunci cAnd circuitul este alimentat, in figura 5 se prezintd un exemplu de
atenuarea este setatd automat la -40d8. utilizare a circuitului TC9153(AP), un con-
Dacd se apasd butonul up, montat ca in troler digital de volum, pentru nivel audio,
figura 3, pinul U/D este pus la 1 logic 9i bass gi treble, varianta monofonicS. a
oscilatorul este activat, modificAnd cores-

TOSHIBN
punzdtor valoarea atenudrii. lnvers, dacd
butonul down esle apesat, pinul U/D este
8x=S3tO
cx=*1 {F pus la 0 logic. Frecvenfa de oscilalie este
Re=lOOkO
Vss

Modul de conectare al butoanelor up Modul de afigare al atenuirii la pinul


rE
I, DCO
sidown la TC9153

0 0 -54d8- e
I T
2 2xl -54d3- -58d8
r:.t.i:t:it:ti: 1r:l::3:.:l!'1.
" ;Slkltitla3ragr'l:ri:i'
4 4 xI -44d8- -48d8
::irg.t:i:: 5'x'x.
6 6xr -34d8- -38d8
:';irrr.,;1, I:X,!::rr,:t:i:
I 8xI -24d8- -28d8
:,9:1,, :s0d8&iilds:rl
10 10xI -14d8- i18dB
:,,:r11r,

t2 12xr -4dB - -8dB


1g:: ir0al.!::r:'.;.ti?d!

www.conexclub.ro
Ebna<Clur> tuNtE 2006 15
Eleclrunici 0n-[ine
www"jc.sepina.c2m

PruIECTG GU MIGruGONTruIG]C PIG

Ru[fica "Electtonici 0n- gor de urmdrit si de inleles, reali- pentru o yalS electromagneticd (9i nu
zat in doud limbi de circulalie in- numai!) la care interfala este o tastaturd
Line" din acesl numft al ternalionald (englezd 9i spaniold), matriciald. Schema electicd este prezenta-
site-ul personal realizat de Jose Pino con- td in figura 1. legirea se afld la pinul 2,
reuisleiesle deilicali stituie o sursd importantd de informalii unde se poate conecta un driver cu
practice gi utile pentru electronigti. tanzistor sau inversor MOS, ce va
pruiectelu tealizate Pe O secliune a site-ului - vvvvw.iosepino. comanda un releu cu contacte uscate sau
com, este dedicatd proiectelor cu micro- Reed. LED-ul de la pinul 3, semnalizeazd,
in diferite secvenle optice, starea
circuitului, fie in operarea normald, fie in
cea de programare (a unui nou cod).
Pentru a utiliza o tastaturd matirciald, la un
lMelcomc! microcontroler P1C12F629, care are mai
Jos6 Pho's Projtcts std Tidbib. pulini pini decdt sunt necesari, se utilizea-
IiG.t&ltelrhrd4Xreehois,Stulrois' Clqtrei'Ra&!t'l,"rttd zd cele s,ase diode care multiplexeazd' 3
Er Espiiol!, click AQUI pan It on Erpsiol. porturi ale pC.
"enion
8(]M ltt. Dn{d*ffttufstrru.t&!ahd6kd'o&tub&cbb$6 dtu-n' La alimentare, codul inifial este "0000'.
.rOpf pry.*n,"iuiyeffi hrd.dr.dh!turymi&
tia**'u*i_';wi,-@dqd{sl& bH4nd&l&qtuffi hpdi tu
Acesta este memorat in EEPROM, la
hur&:As4 26. -
adresele 0 3, deci are digili. La fiecare
4

Eloctronlci ard Micrcontroller Prgylcts.


Tf;;l
KMI
I
I
*rtra-r
"*l
gatd &d
I
ffi
lsslBrol4.
Sml&&dl'D&
Mfi]&@
3 - 5.5 \,blts

hJ
6H0

rgire
1k5 al
(t)
l\J

Intoresdng Resdingt
\1 t\2 {3
\(4 \E

in I <8 s
controlere PlC, special PlC16F84,
bazi de microconltolerc PlC16F628 si P1C12F629. Aplicaliile, tr \0 \#
sumar prezentate, dar ugor de inleles, cu
PlG, execulate gi [ostatc ile figiere .hex disponibile gratuit, sunt din
domenii diverse, rod al muncii depuse de
__# JI 1H41tlS x

Jose Pino pe site-ul autor 9i de o utilitate practicd deosebit de


importante. Sd enumerdm cdteva aplicalii:
[ersonal, in secfiunea controler de nivel pentru un bazin, cifru
electronic, ceas electronic, numdrdtor,
Schema electricd a unui cifru
@
dedicali elcclronicii. tahometru, etc.
Pentru a stdrni interesul cititorilor pentru electronic
a vizita aceastd pagind, redaclia a selectat
cdteva aplicalii pe care la va prezenta apdsare a unei taste, LED-ul va semnaliza.
insolite de cdteva comentarii. Prima, 9i cea Pentru a schimba starea iegirii (un im-
mai simpld, postatd pe site-ul respectiv, ca puls pe iegire - la pinul 3 - de cca. 2s), se
9i topologie, din punct de vedere electric, introduce secvenla urmdtoare:
este "Cifrul electronic", un controler [.] [cod din 4 cifre]

www.conexclub.ro
16 tuNtE 2006 Eionae<Club
LED-ul se va aprinde cAnd [cod]-ul este cu catod comun, cdt gi cu anod comun. tub care va fi scufundat in lichidul din ba-
corect tastat. Trebuie doar selectatd opliunea prin nivetul zin. Controlul automat este realizat de un
Pentru a schimba codul, se introduce logic la pinul 3 al microcontrolerului 1tC P1C12F675. Comanda pompei de apd
secvenla urmdtoare (este necesar a se P1C16F628. Un nivel 0 logic permite se realizeazd de cdtre un triac comandat in
cunoaste codul curent): utilizarea afis,oarelor cu catod comun. grild de un optotriac. Deci, existd o izolare

+7.5-12V
+7.5-1?V

L5-12V

Schema electricd a ceasului in format Ultima aplicatie la care vom face referire opticd intre partea de comandd 9i cea de
12 ore cu afisoare realizate din 3 este un controler pentru nivelul apei fort!, alimentatd la relea. Se poate selecta
LED-uri pe fiecare segment al unui intr-un bazin. ldeea este originald, pentru atdt modul automat - Auto (in care bazinul
digit cd utilizeazd pe post de senzor un este umplut automat cAnd se golegte), cdt
traductor de presiune rezistiv. Este o si cel de averlizare (Alarm) pebuzzer.
aplicalie care nu va mai da bdtdi de cap la Push-butoanele 9i cele trei LED-uri
[#] [cod curent] [ cod nou] [cod nou] execufia senzorilor realizali din electrozi (care semnalizeazi, gi nivelul lichidului)
Dupd fiecare introducere de cod, dupd (sau variante similare) gi care erau in deservesc pentru calibrarea montajului
tasta [#], LED-ul va emite doud flash-uri, iar contact cu lichidul (in timp exista pericolul (traductorului de presiune) la punerea in
la final, dacd operalia s-a realizat cu unor accidente, iar senzorii erau supugi funcfionare. La calibrare, cAnd nivelul din
succes, LED-ul va sta aprins cca. o se- cooroddrii). bazin este la cota doritd (sus, mediu, jos)
cundd. Senzorului de presiune ise ataseazd un se apasd push-butonul corespunzdtor. *
A doua aplicafie pe care o analizdm
este un "Ceas electronic", in format 12
ore. lnteresant, aplicatia este oferitd in mai
multe variante, cea mai importantd fiind
posibilitatea de a realiza un ceas de
@
Controler de nivel
dimensiuni mai mari, utilizdnd drivere de
curent pentru afigoarele cu LED-uri.
Afigoarele se pot realiza din LED-uri simple
sau pot fi achizilionate din comer!. De pe
secliunea respectivd a site-ului, prezentdm
numai varianta cu microcontroler
PlC16F628 (care este mai ieftin), respectiv
pe cea care olerd posibilitatea comanddrii
unor afigoare de mari dimenSiuni. Autorul
BTA1 ?.EIIOB
indicd pe site un exemplu pentru afigoare
de 3 inch, realizate din cdte 3 LED-uri (de
5 sau 1Omm) pe fiecare segment:
Cu ajutorul a doud push-butoane se
poate reagla ceasul. Pilotajul pC se face
de la un cristal de 4MHz.
lmportant! Se poate utiliza atdt disptay

www.conexclub.ro
Eina<Cluir ruNrE 2006 17
Croif V. Constantin
redactie @ con exc! ub. ro Folla Prcs$'n'Pell
Slaturi praclice!

tonerului (prin transfer termic, cu ajutorul layere. Limita oblinutd este o lalime de
tip de folie Press'n'Pell (PnP)
fierului de cdlcat) ce reprezintd circuitele traseu de cupru de 0,4...0,3mm garantat
I^le 'trebuie utilizatd: albd (White) sau imprimate, poate ldsa de dorit; pot apdrea (experimental); se oblin cablaje de o
!t*-/ albastrd (Blue)? Ce tip de impri- calitate bund, chiar prolesionald. Este
zone in care nu existd depunere gi acestea
mantd se folosegte pentru imprimare? Ca-
se corecteazd cu marker permanent. Tot ideald pentru circuite de mici suprafele sau
re este ldlimea minimd a traseelor de pentru componente cu montare pe supra-
in acest proces, existd tendinla de a supra-
circuit pentru care se poate folosi unul din
incdlzi folia fie prin temperaturd excesivd, fa!d, SMD. Temperatura de depunere utili-
tipuile comercializate de folii PnP? Sunt
fie prin mdrirea duratei de cdlcare, iar zatd este cu cca. 10o/" mai joasd, com-
doar cdteva intrebdri care sunt auzite de
rezultatul este o "intindere" a tonerului, parativ cu folia White.
fiecare datd cdnd cineva se intereseazd de
cablajul fiind deformat. Tehnologic, folia in general, la fierul de cdlcat, tempe-
aceastd modalitate de a realiza circuite
White permite realizarea de circuite ratura se seteazd la limita inferioard pentru
impimate.
imprimate cu tasee de ldlimi de pAnd la lAnd (fdrd abur!). Se recomandd utilizarea
0,7mm garantat (concluzia este rezultatul numai a fierului de cdlcat cu talpd din inox
experimentdrilor). Autorul a oblinut rezul- sau su pe rg liss (Tefal).
tate ce au atins uneori, cu o bund calitate, Placa de circuit imprimat brut (lami-
si ldlimi de 0,5...0,4mm, insd a depins natul) se curdld, inainte de utilizare, cu
foarte mult de experienld, de calitatea foliei detergent (pentru vase) pentru degresare.
gi a tonerului depus. Foarte des, s-a utilizat Pentru ambele tipuri de folie, dupd pro-
aceastd folie pentru layerul "top", pentru cedeul de cdlcare cu fierul de cdlcat,
desenul de amplasare a componentelor, placa de circuit imprimat, la care a ade'
linAnd cont de calitatea mai modestd a rat 9i folia, se lasd la rdcit 15...30min.
depunerii. Este recomandatd deci, pentru Dacd folia este desprinsd de pe placa de
cablaje cu suprafele mari, cu trasee mai circuit, imediat la cald, practic nu se va
groase. depune nici un taseu in intregime. Este un
Folia Blue este de o calitate superioard, aspect important, mulfi utilizatori gregesc,
Folie PnP White imprimati prezintd o oarecare transparenfd, motiv neldsdnd laminatul sd se rdceascd bine
pentru care sunt recomandate gi pentru (tonerul se fixeazd la rece).
circuite imprimate dublu strat (cu supotl Sd specificdm cd rezistenla la clorurd
Folia Press'n'Pell (PnP, apasd gi des-
fericd a tonerului este foarte bund. Se
prinde, in englezd) este un procedeu
recomandd o clorurd fericd de concentarJie
modern de execulie a circuitelor imprimate
38%, nu foarte uzatd, astfel inc6t coroda-
prototip sau de serie mic5. Calitatea
rea sd se realizeze in cel mult 15...25min
circuitului imprimat rezultat depinde insd
(altfel traseele nedepuse 9i corectate cu
de mai mulli factori, care intervin din
markerul pot fi corodate, chiar dacd tonerul
momentul in care a fost luatd decizia de a
depus cu ajutorul foliei PnP rezistd timp
achiziliona un anumit tip de folie (variantele
indelungatl).
comerciale Blue sau White, ori varianta
Se recomandd a se ldsa Padurilor, Pe
Wet) pAnd la momentul prelucrdrilor finale
desenul in programul CAD, gdurile "des-
(gdurire, indepdrtare toner de pe circuitele
chise" pentru a facilita operalia de gdurire.
necorodate, etc.).
Pe folie se imprimd vederea dinspre
Pe piald existd doud tipuri constructive
componente, pozitiv (aga cum se vede in
de folii PnP'. Blue si White. Folia White
Folie PnP Blue imprimata gi rezultatul revistd). in general, orice layer se imprimd
(albd) esle mai groasd, iar imprimarea (fie
"in oglindd".
cd se realizeazd la imprimanta laser sau la
sticlotextolit, care la rAndul sdu este pa{ial Modalitatea de utilizare a foliei PnP, pas
un copiator se realizeazd pe partea
transparent). Motivul: asigurd o aliniere cu pas, a fost prezentatd in revista Conex
lucioasd a acesteia. Calitatea imprimdrii
este bund, insd calitatea depunerii bund (prin transparen!5) a celor doud Club nr. 912003. *

1B ruNrE2006 [knm<Cl';l' www.conexclub.ro


uelffGali 0sluu 4it3.92illtz
intern 10152
Cod fumizor: AS433

lnileni 4il3,92tlz ncntr surala,fi rlani


Cod intern 10154
Cod fumizor: GPzBS

fln[eni reillcali len[ru gog,3ffilz


Cod intern 10'153
Cod furnizor: AS868

.rtt'

Sbni 868.3ltt2 pGntru strals,ti Dtani


Cod intern 10155
Cod furnizor: GP868
Gontruler ds uolum

Gu Gomanili electronici'
up/down

orili sd aveli un controler de minimd, atunci apdsali butonul S3-RESET'


Gomod gt silenfios,lili a
Deci, comanda RESET' PresuPune
volum cu comandd electronicd
(up 9i down) in 16 trePte? Atunci atenuarea maximd a semnalului.
inlruduce zgomd eleclrlc Reglarea volumului se face Prin
vd recomanddm sd realizali acest montaj!
Elementele principale sunt cele doud conectarea combinatd a patru rezistoare
in montal, comDamliu cu (R6...R9 pentru canalul stAng 9i R9"'R12
comutatoare electronice de tipul 4066
(pentru cele doud canale). Comanda pentru canalul drept) c'area realizeazd o
un notenliometru analogic'
acestora se face in cod BCD (Binar Cdat incrementare sau decrementare relativ
Decimall de cdtre numdrdtorul binar liniard, in 16 trepte, a semnalului de la
Nlenliometrul illgnal iegire, comparativ cu cel de la intrare'
(reversibil), modul CD um193.
Comanda acestuia se face Pe cele Generatorul de tact este realizat cu
prczenlat esle rcallzal cu
doud intrdri: pentru numdrarea directd, pe circuitul integrat LM555.
pinul 5, iar pentru numdrarea inversd (des- Acesta furnizeazd semnalul corespun-
citculte integtale de uz zdtor vitezei de incrementare (decremen-
crescdtoare) pe pinul 4. Comanda efectivd
se face cu ajutorul celor doud push- tare) a volumului.
general (nespecializalel.
butoane, notate cu 51-UP 9i S2-DOWN' Montajul nu necesitii nici un reglaj, dacd
Dacd dorili sd treceli direct in pozilia este realizat corect. Sursa de alimentare

@
Schema electrici

Rf lk na 2kZ R7 '{k? Rd 8k2

VCC 'ic*
rl
2(
2E 3E
4S
4E

www.conexclub.ro
20 tuNlE 2006 Eire<Ctui:>
@
@
Desenul circuitului imprimat (1 :1 )
Numiritorul up-down CD401 93.
Semnificatia pinilor.

a INR OUTR INt OUTL


aooo aaaa

i
r. frrl
aa o
o @

ra f ) d/+r
@

3
$ a o
g

I
xo
:
o
d'*s a
RESET
E
o

@
Modul de amplasare a componentelor
lesire semnal cu lesire semnal cu Buton
lntrare semnal, Buton
canal L (slanga)
nivel controlat, lntrare semnal, nrvel controlat, control volum, control volum,
canal L (stanga) incrementare (up) decrementare
(atenuare, down)

Tensiune continua
l2V,pentru
alimenlare montaj.
Alentie la polaritatel

Buton
control volum.
raset
(aienuare maxima)

@
Desen sugestiv pentru modul de utilizare

trebuie sd fie foarte bine filtratd deoarece


sunt comutate semnale audio.
latAin ElectronieforYou, de Sheena K.
Realizat gi verificat in redactie de George
@
Numdritorul CD40193
CD - diagrama
Montajul a fost realizat dupd o idee prezen- Pintilie. .&
logicd

www.conexclub.ro
Eirra<Clui;, tuNtE 2006 21
Uailalor de
rcnlru nini-[oma$ini

aceeagi metodd de alimentare a unui


motor'(cu tranzistor regulator serie - vezi
rolul lui Q1 in schema din figura 1), con-
trolul curentului de polarizare in baza
tranzistorului regulator se face printr-o
metodd PWM - Modulalie a lmpulsurilor in
Duratd. Metoda presupune atacarea bazei
tranzistorului regulator cu impulsuri drep-
tunghiulare de frecvendd constantd, dar cu
ldlimea palierelor high gi lowvariabile.
Pentru a rezolva problema s-a fdcut
apel la un oscilator banal cu porli logice
Uafiatorul de lumfie $ezental, e cunoagte faptul cd dacd se SAU.NU (NOR, in englezd), ce Pot fi
doregte reglarea turaliei la o mini- gdsite in capsula unui circuit tip 4001
destinat alimentifi i mini- (CD4001, HEF4001, MMC4001, etc.).
borma$nd pentru gdurirea cabla-
bomaginilot pentru giurirca sau jelor (sau pentru alte lucrdri de mecanicd Oscilatorul, in configuralia din figura 1 (cu
find), utilizdnd o sursd de curent continuu, porlile UID 9i U1B) oferd un semnal
Irezarea cablaielot, oleti o plaii
dacd ne intereseazd un cuplu puternic la
largi de reglai gi un cu[lu mate viteze mici, rezultatele vor fi nesatisfdcd-
toare.
la axul mototului. Un regulator de turalie cu tranzistor Schema electricd a variatorului de
turalie cu comandd PWM

ulB 4001
>47O0u/25v

IP2

serie (motorul bormaginii este alimentat dreptunghiular cu. frecvenla de


printr-un tranzistor al cdrui curent in bazd 50H2...100H2 (dependentd direct de
este variabil) prezintd acest deziderat. Un valoarea lui C4) 9i cu factor de umplere
- Tensiune de alimentare: 9...1 2Vca alt aspect il reprezintd, la viteze mici, variabil, duratele palierelor high gi lowliind
sau 9...16Vcc; pornirea greoaie (datoritd curentului / ten- dependente de pozilia cursorului lui R5
- Curent in sarcind recomandat: 1A, siunii mici aplicate din sursd). (valoare 100ko). Pentru a realiza factor de
ldrd radiator pe Q1; Devine astfel imposibild misiunea de a umplere mai mic sau mai mare de 50"/o la
- Raport reglajturalie: 1/20; efectua lucdri de precizie (frezare in spe- un astfel de oscilator se utilizeazd, la
- Metodd reglaj: PWM. cial) cu un burghiu la viteze mici. intrarea po4ilor, configuralia R5-R6-R7-
Ce se intAmpld insd, dacd utilizAnd D4-D5 care separd cele doud paliere.

www.conexclub.ro
22 rrJNrE 2006 EixraxClub
[entru telelon
Croif V. Constantin Acces restfictional la linia telelonici
croif @elkconnect.ro

Beduceli ualoatea lactutii

telelonice, de Pe linia lixi


(Bomtelecom)

reslrictionind accesul la

linie, prinlt-o inleilafi cu

cod ile acoes (inltodus de

la o tastatuti). aloarea facturii telefonice pentru telefon sau o menajerd care igi petrece
linia Romtelecom este mult Prea foarte mult din timpul destinat lucrului cu
mare? Aveli bdnuieli cd s-au jocurile interactive de la TV, cu taxd
efectuat mai multe convorbiri decAt cele suplimentard!
"contorizate" de dumneavoastrd? Prezen- lnterfala permite accesul pe linia
tdm o solulie simpld gi eficienti, care vd va telefonicd pebaza unui cod din patru cifre
oferi un control total asupra convorbirilor introdus de la o tastaturd. Dacd introdu-
efectuate de la telefonul dumneavoastrd. cerea acestuia este corectd, in receptor se
Montajul este cu atdt mai util, dacd aveli va auzi tonul de aPel.
copii care vorbesc exagerat de mult la Oric6 apel sosit din exterior (atunci

Oonectorlip RJ-
Qlcp€ttlru
erectaea lnid Almentde gy'cc
telefunice & la b€tHie
- tensiune de alimentare 9...12Vcc;
- semnalizare opticd linie deschisd'/ ftnechr
pentu t6latira
convorbire/ton; ,lx 3, np&l
- preluarea oricdrui apel extern sosit, TF{2&
fdrd restriclii; CorEcbr
p€ntu bsffira
- acces pe linia telefonicd, Pentru 4 x tt, model
{6 KFf
efectuarea unei convorbiri, pe baza \rblbmrt
unui cod din 4 cifre.

Daca mdrlinlrods
LED cae se 4tinde
de latGlatura
sesdrimbamdrl
este corect, LED{il
& aces pe linia
galben se apinde
bbfonila
pe drrah mnwrt*di

@Mod sugestiv de utilizare

www.conexclub.ro
26 tuNtE 2006 GbnaxCtulr
R1 560...1k D1 LED

J2

Linie telefonica

ilEJ
; iii33
35,4i"::ril * Cril !i !.. Ri34
D2 i- : titJ:
DBl 04
q *g tre
> trd Fi+l

D3
:
LED lLinie in uz
\{ l#rr*r.l
J4
-g
5
4
Q1 r rR3 3l
li-
6p6c
1...10
R4
330...470 @NN TRBLK 2
Telefon

6
Schema electrice a interfelei pentru telefon

cand soneria telefonului este active) poate Croif V. Constantin, in Conex Club, numd- pentru conduclie la saturalie. Comanda se
fi preluat fdrd restriclii, prin simpla ddicare rul 3/2006, la paginile 30 gi 31. face insd de la un cifru electronic, cu
a receptorului telefonului. Proiectul de fald se bazeazd pe ideea tastaturd. Astfel, similar interfelei din
Montajul se poate dovedi de un mare prezentatd in articolul respectiv. articolul respectiv, la care se face referire,
folos in cazul in care bugetul personal nu Astfel, o "celule" (secliune) "Slave" se pot prelua apeluri din exteriorinsd nu se
pot efectua decAt dacd se introduce un cod
corect la tastatura interfelei.
Modulul include (pe partea de intedatd
cu linia telefonicd) o punte redresoare de
micd putere (in capsuld DlP, DB104), un
stabilizator parametric (format de o diodd
Zener cu prag 24...33V gi un rezistor de
330...4700). Stabilizatorul parametric co-
H mandd in grild un tiristor rapid (BT169 sau
echivalent), de micd putere, al cdrui anod

ffi
@
Circuitul imprimat al aplicaliei
@
Desen de execulie

permite investifii intr-o centrald telefonicd prezentatd in schema din articolul respec-
de micd capaoitate (care sd ofere rutarea tiv, este utilizatd, cabazd, pentru interfala
controlatd - programatd - a apelurilor) gi / cu linia telefonicd, gi la proiectul curent!
sau un sistem de cost-control (pe PC). insd, se combind funclia unei "celule"
Slave cu una "Master", in sensul cd pentru
a permite accesul pe linia telefonicd, la
inainte de a intra in analiza schemei celula Slave se forleazd intrarea in
electrice din figura 1, recomanddm lectura conduclie a tiristorului, prin guntarea diodei
atentd a articolului "Telefoane conectate in Zener (cu prag mare de tensiune, peste
paralel - restriclii gi confidenlialitrate", autor 24V) cu ajutorul unui tranzistor comandat

www.conexclub.ro EirracCluc ruNrE 2006 27


se afle in serie cu un LED (de preferat de zeazd. cu 5V stabilizat, de la regulatorul va introduce de la tastaturd secventa:
curent mic, care va semnaliza linie telefo- serie integrat LM78L05, consumul fiind sub 12U#.
nicd in uz). Rezistorul R4 depinde si tipul limita de 100mA a regulatorului. Pentru a modifica codul de acces pe
diodei Zener utilizate gi de optocuplor. Tastatura, in conexiune matriciald 4x4 linia telefonicd se va utiliza combinatia:
Rezistorul R3, care comandd in grild sau 3x4, se interfaleazd direct la porturile
[cod curent] [f [cod nou] [#]
[cod nou] [#]

La aceastd operalie LED-ul D1 (notat


pe cablaj cu CODE) se va aprinde. De
exemplu, codul curent de utilizare
fiind
1234, se doregte a li schimbat cu 4433; se
va introduce secvenla: 1 234- M33#4433#.

Cablajul imprimat are dimensiuni


reduse, conform cu dimensiunile tastaturii
utilizate. S-a urmdrit sd fie permisd surapu-
nerea acesteia peste montajul propriu-zis
gi ne referim aici la modelul 4x3.
Realizarea practicd nu pune probleme
deosebite, componentele fiind ugor de
procurat. Se pot adapta ugor gi alte modele
comerciale.
Figierul binar cu care se va programa
tiristorul, cu un curent mic, se tatoneazd (si pC: RAO...RA3 si RB4...RB7. Se reco- pC se poate solicita autorului (prin e-mail la
depinde de tipul tiristorului utilizat, mandd modelele: 16KEY de la Velleman croif@elkconnect.ro sau se poate descdr-
respectiv de curentul de amorsare pe (comercializatd de Conex Electronic) sau ca de pe site-ul www.conexelectronic.ro
poartd, solicitat de tiristor). TF-0284. Pentru aceste doud variante s-au secfiunea downloadl.
Linia telefonicd din exterior, se prevdzut conectoarele Jl 9i, respectiv J3 Telefonul se conecteazd la conectorul
conecteazd la montaj prin conectorul J2, (a se vedea figura 2). J4 (TEL, in figura 2). Linia telefonicd se
de tip RJ11, 6p6c (gase poli si sase Portul RB1 al ;.rC este rezeruat semnalF conecteazd la conectorul J2 (LINE).
contacte) sau 6p4c (gase poli, insd numai zdrii stdrii de programare a codului (LED-ul Telefonul nu primegte ton, deci nu
4 contacte). notat cu D1), iar poftul RB2 comenzii poate lansa o convorbire telefonicd decdt
8T169 este conectat in diagonala de
c.c. a punlii redresoare. in conduclie, el
permite cuplarea telefonului la linia
telefonicd, in doud cazuri: in cazul unui
apel primit din exterior urmat de ridicarea
receptorului telefonului (tensiunea pe linie
in acest caz este de valoare mare 9i
alternativd) sau in cazul ridicdrii recep-
torului telelonului pentru a efectua o
convorbire, dar numai dacd s-a introdus
codul corect de la tastaturd!
S-a subliniat cd, in cazul in care codul
introdus este corect, se comandd amor-
sarea fo(atd a tiristorului, prin comanda de
cAteva secunde a LED-ului din optocuplor.
intreg procesul este realizat de un temporizate (de cca. 5s) a LED-ului din dacd s-a ridicat receptorul .si s-a introdus
microcontroler P|C16F628. Acesta este optocuplorul lSOl . codul corect de la tastaturd (operafia se va
alimentat de la o sursd separatd 9i este realiza exact in ordinea indicatd). Poate
total izolat de linia telefonicd prin Pentru a obline ton in receptorul telefo- insd prelua un apel telefonic, in momentul
intermediul optocuplorului (se poate utiliza nului (cu receptorul ridicat!) se va introduce in care sund soneria telefonului, prin
practic orice optocuplor, insd atenlie ca comanda (de la tastaturd): simpla ridicare a receptorului.
tensiunea V"= a tranzistorului intern sd fie lcod] [#]
cdt mai mare). LED-ul optocuplorului va fi activat (tem-
Alimentarea generald (cu 9...12Vcc) a porizat) cca. 5...6s, iar tranzistorul intern va Atenlie! CAnd se conecteazd alte echi-
montajului se realizeazd la conectorul JS1. forla amorsarea tiristorului. De exemplu, pamente pe linia telefonicd, trebuie solicitat
Alimentarea microcontrolerului se reali- pentru codul 1234 (implicit programat), se acordul operatorului de telefonie. €

2g ruNrE2006 Eima<Cllrr-' www.cbnexclub.ro


E
$e[aratot uocal
lenlru karaoke
xraililemnqmekii

ontajul propus este un pream-


Un alenuator uocal sunfimi plificator audio care oferd
posibilitatea (oplionald) de a
lrccuenlele suprima vocea de pe o partiturd muzicald.
O intrare de microfon va permite
corcslunzitoare uocll utilizatorului sd mixeze (suprapund) peste
melodia la care s-a atenuat vocea
lntenrelulul de ne nlstele interpretului, propria sa voce. Montajul se
poate dovedi foarte util la spectacolele de
audio ale Gll-urllol sau karaoke. Bineinleles, montajul nu poate
rivaliza cu mai modernele aparate care
casetelor. llaci dorlll si confin procesoare digitale de sunet, la
care fiecare frecvenld ce compune o
rcalizafi, inlr-o sali dlsco, melodie poate fi atenuatd, insd utilizdnd diilor se va remarca cd, utilizdnd MK140,
amplificatoare operalionale rezultatele vor vocea solistului va fi suprimatd in intre-
un adeYiral srcclacol de fi mullumitoare pentru scopuri gime.
neprofesionale. Pentru majoritatea melo-
karaoke, ulilizall lrll-ul

ilK|40! @
Elementele importante pentru
Schema electricd a kit-ului este prezen-
tatd in figura 1.
Ea reperzintd o schemd de preamplifi-
utilizator

\q

- tensiune alimentare: 9Vcc de la


baterie;
- consum curent: 16mA;
- sensibilitate maximd la intrare:
400mV;
- nivelul semnalului de la microfon:
fEf-f qI
1. LED indicator alimentarc On;
reglabil;
- conectoare RCA pentru ln / Out;
2. intrerupdtor On/Otf;
3. intrcrupebr pentru activarea ?educerii vocale";
4. Reglaj al nivelului de semnal pentru miuofon;
u
l=-*l
=
iqffil
- comutator pentru atenuare vocal6. 5. lntrare microfon;
6. lntrare semnal audio stereo pmvenit de la sursd;
7. leghe semnal audio stereo spre amplificatot.
;ilt ffil; l#-5'
30 luNrE 2006 Eiona<Clui; www.conexclub.ro
Schema electricd a
separatorului vocal pentru
I : b5Bese
0:rmlrtddio karaoke

Gil{D C.lD
G,tr) G{D

G.ID

R5 22K

@
Circuitul imprimat cator audio, stereo, cu amplificatoare ope-
ralionale, cu o intrare suplimentard pentru
6,a microfon cu preamplificare (nivel reglabil)

ifdE gi un comutator electronic (cu tranzistoare)


care permite introducerea in circuit a
filtrului pentru atenuare vocald.
Pentru ca zgomotul sursei de alimen-
tare sd nu influienleze 9i pentru cd
montajul are un consum mic, se ulilizeazd
pentru alimentare o baterie de 9V tip 6F22.
Tensiunea de alimentare este comutatd de
SWI , semnalizatd de LED-ul LD1 , iar un
filtraj suplimentar este oferit de C1 (care
elimind gi zgomotul de comutare).
Pe cele doud canale schema este
simetricd 9i ne vom referi numai la un

'om canal: cel care are intrarea SK2A. De la


acest conector (tip RCA, audio) semnalul
este preluat pe doud cai, dintre care in
acest moment, ne referim la calei ce
traverseazd condensatorul C6 $i rezistorul

www.conexclub.ro Eiqra<Club ruNrE2006 31


(din RV1). Mai departe, preluat prin C4 -
R16, semnalul este amplilicat de cinci ori
de inversorul lC1a, iar prin C5 aplicat
sumatorului lC2c (via R20).

Referindu-ne tot la un canal, dacd


semnalul merge pe cealaltd cale la care nu
s-a fdcut referire mai sus, respectiv prin
C13 (de la cealaltd intrare insd, SMB), se
obserud cd semnalul audio se aplicd prin
C13 intrdrii inversoare de la lC2b. De la
iegire (pinul 7), acesta se aplicd intrdrii
inversoare de la amplificatorul sumator
amintit mai sus, prin R24.
Prin aplicarea astfel a semnalelor de la
cele doud intriri, are loc o corelalie de
fazd, pentru a suprima (prin scddere)
vocea umand, findndu-se cont de tehnica
ln
lM
l-.
r tnre
our
L 'b stereofonicd, de a realiza o deplasare de
fazd a semnalelor intre cele doud canale.
Astfel, semnalul de la pinul 9 al lui lC2a
![[ Desenutdeexecutie ajunge prin R24, in opzilie de fazd, dar de
care in aceastd schemd lucreazd ca aceagi amplitudine cu semnalul provenit
R23, de unde se aplicd intrdrii inversoare amplificator inversor sumator (de prin R23, de la celdlalt canal (cealaltd
(pin 9) a amplificatoruluioperalional lC2c. semnale). Astfel, datoritd lui C11 gi R18 intrare), iar prin insumare rezultatul este
Pe cealaltd intrare, neinversoare (pin 10) semnalul prezent la intrarea Sl€A se nul.
se aplicd un potenfial de referinfd, egal cu regdsegte amplificat la iegirea SK3A. Comutatorul electronic realizat cu
jumdtate din tensiunea de alimentare, Revenind la intrarea amplificatorului tlanzistoare (ne referim tot la un canal, deci
oblinut de la divizorul R3-R4 (deci, la pinul inversor sumator lO2c (pinul g) trebuie la tranzistorul T1) permite anularea
10 se regdsegte un punct virtual de masd, specificat cd prin R24 se preia semnal de circuitului de atenuare vocalS. Practic,
pentru o alimentare asimetricd a la circuitul de reducere vocald, precum gi comutdnd SW2 pe pozilia corespunzd-
amplificatoarelor operalionale; aga cum se de la iegirea amplificatorului pentru toare, intdrile lC2 (pinii 2 gi 6) sunt guntate
remarcd acest potenfial se aplicd gi microfon, lC1a, prin R20. de regiunea C-E a tranzistoarelor T1 gi T2
celorlalte intrdri neinversoare). Punctul Semnalul de la microfon, aplicat la aflate in conduclie la saturafie.
virtual de masd are potenfialul filtrat de C2. intrarea MIC - SK1, este amplificat cu lOl b De dedus cd, circuitul funclioneazd co-
Rezistorul R12 asigurd reaclia in curent (configuralie de amplificator inversor), al rect numai dacd i se aplicd semnal stero-
continuu a amplificatorului de semnal lC2c, cdrui cAgtig in curent continuu este reglabil fonic! *

32 ruNrE 2006 Girra<Ctur,. www.conexclub.ro


K8030

tqeiltlernnctmskii
todul uoGal
inregistrare $i tedate

69 lei
Monlaiulpemite

inregistrarea gi rcdarea de -n nrinisistemul de inregistrare/redare .6Vcc din baterii (4 baterii de tip AA, inse-
nfl beneficiazd de o memorie riate).
inalli calitate a unfi scuile LV I EEPROM ce poate stoca mesa- Curent consumat:
jele inregistrate un interual de timp de 100 . de la alimentatorul de tensiune continud:
mesaie vocale {maxim 20 de ani. Durata maximd a timpului de in- 4mA in stare stand-by si maxim 100mA
registrare este de 20 de secunde. Pot fi in- in timpul deruldrii mesajului;
secundel. Se noate uliliza registrate 5 mesaje diferite, cu durata de 4 . de la baterie: maxim 20 pA in stare stand-
secunde fiecare. by gi maxim 100mA in timpul deruldrii
in sisleme de semnalizarc Pot fi setate doud moduri de funcfio- mesajului.
nare: derularea mesajului complet la apd- Difuzorul:
penlru aueiliziti uocale, sarea unui push-buton gi derularea . impedanld:4...8o;
mesajului in mod continuu pdnd la elibe- . putere 0,25...2W.
atenlioniri, Drecum gi la rarea push-butonului. Frecvenla de egantionare a mesajului
inregistrat: 6,4 kHz.
diYerce iocuri sau monlaie Dimensiuni circuit imprimat:
Tensiunea de alimentare a montajului: . 94 x73 x 25mm (3,7" x 2,9" x '1 ,0"). t?
electronice. .8 - 15 Vcc;

www.conexclub.ro Ebna<Cluir ruNrE 2006 33


Ftcl6FB4

Adresarea directd se face printr-o


Punct unde
intreruperea adresd de 9 bi!i. Adresa este oblinutd prin
estB prorstalA addugarea celui de-al gaptelea bit al adre-
sei directe a unei instrucliuni cu doi bili
(RP1, RPO) din registrul STATUS dupd
cum se aratd in figura 30. Orice acces la
regigtrii SFR poate fi un exemplu de
adresare directd.
Bsf STATUS, RPO ;Bankl
movlw OxFF ;w=0xFF
movwf TRISA ;address of TRISA
register is taken from
;instruction movwf

Adresarea indirectd, spre deosebire de

Una din posibilele surse de intreruperi 9i cum alecteaze programul principal

R,t/!/{ Rrq/V{ Rldf-n R/VV-[ R,n/-0 R/t/V-n HI{t/{ R,trV-[

GIE EEIE TOIE I[\,TE I RBIE TCIF ITITF RBIF

bitT

= Sit de citilire W = bit de *n'iete


= 8it neinFlementat, citit ffi'0' *r = V*l*area la rea*t

@
Registrul INTCON gi bilii sii. Vezi funcliiin text.

INTERRUFT
cea directd, nu ia o adresd dintr-o instruc-

_0/
EEIF
liune, ci o creeazd cu ajutorul bitului IRP al

frt
registrilor STATUS gi FSR. Localia adre-
satd este accesatd prin registrul INDF,
care de fapt line o adresd indicatd de un
FSR. Cu alte cuvinte, orice instrucliune
-S/ care folosegte INDF ca registru, in realitate
acceseazd datele indicate de un registru
*s"/ FSR. Se spunem, de exemPlu, cd un
registru cu scop general (GPR), aflat la
adresa OFh, contine valoarea 20. Prin
scrierea unei valori OFh in registrul FSR,
Ir vom obline un registru indicator la adresa
OFh, iar prin citirea din registrul INDF, vom
obline valoarea 20, ceea ce inseamnd cd
Schild simplificatd a intreruperilor microcontrolerului am citit din primul'registru valoarea lui fdrd
accesarea lui directd (dar prin FSR 9i
/ extragere intr-o / dintr-o stivd de contor de Memoria program poate fi programatd INDF). Se pare cd acest tip de adresare nu
program sunt numite PUSH 9i POP. serial folosind doi pini, data si clock, ce are nici un avantaj fald de adresarea
trebuie sd fie mai intAi separali de circuitele directd, dar existd unele nevoi in timpul
montajului electric, ca sd nu apard erori in programdrii ce se pot rezolva mai simplu
Pentru a programa memoria Program, timpul programdrii. doar prin adresarea indirectd.
microcontrolerul trebuie sd fie setat pentru Un exemplu poate fi expedilia unui set
un mod de lucru special: aducerea pinului de date prin comunicalie seriald, lucrAnd
MCLR la 13,5V, iar sursa de tensiune Vdd Localiile de memorie RAM pot fi acce- cu bufere gi indicatoare (ce vor fi discutate
trebuie sd fie stabilizatd intre 4,5V si 5,5V. sate direct sau indirect. intr-un capitol ce conline exemple) sau

3g ruNrE2006 Csw(Clui..l www.conexclub.ro


gtergerea unei pd4i a memoriei RAM (16
localii) ca in exemPlul 1.

lntreruperile sunt un mecanism ce ii


permit;rC sd rdspundd la unele evenimen-
te apdrute la un moment dat, indiferent de
ce executd curent microcontrolerul. Acesta
este un aspect important, pentru cd per-
mite conexiunea microcontrolerului cu lu-
mea de afard. in general, fiecare intreru-
pere schimbd derularea programului, il
intrerupe si dupd executarea unui sub-
program (rutine de intrerupere) continud
din acelagi punct. 0 = depdgirea nu a avut loc 0 = intrerupere inteaisd
Registrul ce controleazd intreruperile se Bitul trebuie sd fie gters in program Dacd EEIE gi EEIF (ce se afld in regis-
numegte INTCON 9i se gdsegte la adresa pentru ca o noud intrerupere sd fie detec- trul EECONI) au fost simultan setate, va
OBh. Rolul sdu este de a Permite sau tatd. avea loc o intrerupere.
interzice cererile de intreruperi, iar in caz brt 3 RBIE (RB port change lnterrupt Bit 7 G,E (Global lnterrupt Enable) Bit ce
cd nu sunt permise, inregistreazd cererile Enable) Permite intreruperi la schimba- permite sau interzice toate intreruperile.
de intrerupere singulare (prin bilii lui). rea stdrii pinilor 4, 5, 6, 9i 7 ai portului B. 1 = toate intreruperile sunt permise
't permite intreruperi la schimbarea stdrii 0 = toate intreruperile sunt inteaise
=
0 = intreruperi interzise la schimbarea stdrii P|C16F84 dispune de Patru surse de
bit 0 RBllF - Bit ce informeazd despre Dacd RBIE si RBIF au fost simultan se- intrerupere:
schimbdrile de la Pinii 4, 5, 6 9i 7 ai tate, va avea loc o intreruPere. 1. Terminarea scrierii datelor in EEPROM;
pottului B. bit 4INTE (lNT External) Bit ce permite 2. intreruperea timer-ului TMRO cauzatd
1 = cel pulin un pin 9i-a schimbat starea intreruperea externd apdruta la pinul de depdgirea acestuia;
0 = r]u o avut loc nici o schimbare RBO/INT. 3. intrerupere in timpul unei schimbdri la
br? 7 INTF - semnalizare intrerupere ex- 1 = intrerupere externd permisd pinii RB4, RB5, RB6 si RB7.
ternd. 0 = intrerupere externd interzisd 4. intrerupere externd la pinul RB0/|NT.
1 = €r dvut loc o intrerupere
' Dacd INTE si INTF au fost setate simul-
0 = hU d avut loc o intrerupere tan, va avea loc o intreruPere. in general, fiecare sursd de intrerupere
Dacd s-a detectat un front crescdtor sau bit 5 TOIE (TMRO Overflow lnterrupt este legata de doi bilidin regigtrii. Unul per-
descrescdtor la pinul RB0/NT (modul de Enable) Bit ce permite intreruperile in mite intreruperea, iar celdlalt detecteazd
lucru ale acestui pin este definit cu bitul timpul depdgirii contorului TMR0. cdnd au loc intreruperi. Existd un bit co-
mun, denumit GlE, ce Poate fi folosit
pentru a interzice sau permite toate intreru-
perile simultan. Acest bit este folositor
cAnd se scrie un program pentru cd per-
mite ca toate intreruperile sd fie interzise
pentru o perioadd de timp, astfel incAt
execulia unei pd(i impodante a progra-
mului sd nu fie intreruptd. CAnd instruc-
liunea ce reseteazd bitul GIE a fost exe-
cutatd (GlE = 0, toate intreruperile interzi-
se), fiecare intrerupere ce rdmdne nerezol-
vatd trebuie ignoratd.
intreruperile ce rdmAn nerezolvate gi ce
au fost ignorate, sunt procesate cdnd bitul
GIE (GlE = 1, toate intreruperile sunt per-
mise) va fi gters. CAnd i s-a rdspuns
INTEDG din registrulOPTION, vezi nume- 1 = intrerupere permisd intreruperii, bitul GIE a fost gters, aga cd
rele anterioare), bitul INTF este setat. Bitul 0 = intrerupere interzisd orice alte intreruperi adilionale vor fi
trebuie sd fie s,ters in subprogramul intreru- Dacd T0lE si T0lF au fost simultan se- interzise, adresa de intoarcere va fi trimisd
pere pentru a detecta urmdtoarea intreru- tate, va avea loc intreruperea. in stivd, iar adresa 0004h va fi scrisd in
pere. Bit 6 EEIE (EEPROM Write ComPlete contorul programului - numai dupd aceastd
bit 2TOaF (TMR0 Overflow lnterrupt Flag) - lnterrupt Enable) Bit ce permite o intreru- operalie incepe rdspunsul la o Tntrerupere!
Depdgirea contorului din TMR0. pere la sfArgitul unei rutine de scriere in Dupd ce este procesatd intreruperea,
1 = contorul gi-a schimbat starea de la FFh EEPROM. bitul a cdrui setare a cauzat o intrerupere,
la 00h 1 = intrerupere permisd trebuie gters. *

www-conexclub.ro Kkre><Clur; ruNrE 2006 39


ldei pentru lucrarea de dinlomi

Un slmRlu genGralu de lunctll!


rcalizal cu 401I

0 Uoyocare intercsanti nentru linefii eleclronisti

Garc i$isuslin lema rcnlru Uoieclul de absoluin, o

re[Iczinti genc]atolul de lunctii. Cum in asllel de

Gazufi npoilul Gost-[eilormanle cstc Uimul aspecl


luat in considerafe, prulabil ci mullitinefi uor opta

pentru conslruGlia acestui monlai.

pozilia cursorului lui R5. Frecvenla de


oscilalie depinde insd pufin gide tensiunea
de alimentare Ub. Pentru Ub constant, prin
inecunoscutul circuit integrat aclionarea potenliometrului R5, oblinem
CMOS, 4011 (in variantele uzuale un reglaj al frecvenlei in limite mari.
MMC4011, CD4011, MC14011, Potenfiometrii R1 si R2 determind durata
HEF4011), care conline 4 porti NAND (Sl), Tl , respectiv T2 a palierelor semnalului
permite, printr-o judicioasd utilizare, reali- generat, as,a cum este reprezentat in fi-
zarea unui generator de funclii (cunoscut gura lb, permi[And o reglare indepen-
ca topologie in literatura de specialitate) cu dentd a acestora in limite largi. De obser-
performanle remarcabile contrar simplitdtii vat insd, cd orice modificare a valorilor lui
constructive gi costului redus. Analizdnd R1 sau R2 atecleazd,gi frecvenla. Dacd
schema propusd, prezentatd in figura la, semnalul se extrage de la pinul 3, se
observdm cd poarta P1 funclioneazd ca obline un semnal triunghiular, care, in
integrator, iar porlile P2 gi P3 sunt astfel funclie de R1 9i R2, poate fi simetric sau
conectate, incdt formeazd un circuit asimetric, dinte de fierdstrdu, cu timpi de
basculant Trigger Schmitt. lnterconectarea cregtere gi descregtere reglabili in limite
acestor doud blocuri funclionale printr-o foarte largi. Poarta P4 realizeazd. funclia
relea de intdrziere formatd din R1 , R2, R5, de convertor triunghiular - sinusoidal. Po-
Dl 9i D2, permite obfinerea unui generator tenliometrul R3 permite coreclia simetriei
- Genereazd semnale sinusoidale, de semnale dreptunghiulare, ale cdrui celor doud alternanfe ale semnalului sinu-
parametri depind in special de C1, R1, R2 soidal convertit, iar R4 permite reglarea
triunghiulare gi dreptunghiulare;
- Frecvenld: 0,01 Hz...600kHz;
@ Gama de frecvenle generate funclie de valorile R1, R2, c1
- Forme simetrice / asimetrice, reglaj
factor de umplere;
- Optiune pentru intrare semnal de
modulare.

gi R5, frecvenla putdnd fi aproximatd cu formei de undd la iegirea porlii P4. Astfel,
relatia: dacd R4 va avea cursorul in ertremitatea
r_- k
dinspre pinul 11, semnalul de iegire va fi
' (Rr+ltFT triunghiular, in pozilie mediand vom gdsi o
unde k este un coeficient care depinde de valoare optimd pentru semnalul sinusoidal,

40 turure eoo'o vvww.conexclub.ro


iar in ertremitatea cealaltd semnalul va fi comod rezistoare de 0,125W sau 0,25W. sunt constante, raportul dintre frecvenla
dreptunghiular, dar cu fronturile alterate. $i acum, cAteva considerente practice maximd 9i cea minimd, ce se obline
Dacd nu se dore_ste gi oblinerea de sem- rezultate din experimentare. Generatorul acliondnd R5, este de peste 20 de ori, deci
nale sinusoidale, se poate renunla la R3, amorseazd foade ugor, chiar gi la tensiuni
R4, Rg si R10, fdrd a afecta celelalte de alimentare sub 3V, fiind astfel pretabil
func!ii. ca aparat portabil alimentat din baterii. Nu
Dacd se dore,ste modularea in
frec- se recomandd tensiuni de alimentare mai Schema electricd a generatorului de
venld a semnalelor de iegire, semnalul de mari de 15V. Performanlele optime, in semnale (sinus, triunghiulare si
modulalie se poate aplica la intrarea po(ii dreptunghiulare)
P1 printr-un rezistor de 0,5...1M4 (R14) Si +l,b O
un condensator (C2) dacd semnalul de
modulalie are componentd continud, pu-
l*,
-=jira;*g 'JBK
tdndu-se obline o vobulare in limite foarte
largi. Numerotarea terminalelor cores- R

punde capsulei DlL14. Pentru D1 9i D2 se 1Ak


poate folosi orice tip de diodd cu siliciu de
ut ra R8t
semnal mic, de exemplu 1N4148. in figura
oJ _t-L
IHF
2 este prezentatd o variantd de cablaj im-
primat pentru generatorul mai sus propus,
realizabild pe un suport monoplacat cu
dimensiunile 40 x 52mm. in ligura 3 este
prezentatd amplasarea componentelor,
vederea fiind dinspre. traseele cabla-
jului, componentele fiind vdzute prin
"transparen!5". Pentru Rl, R2, R4 gi R5
s-au prevdzut puncte de conectare pentru

privinla formei semnalelor, au fost oblinute o dinamicd destul de mare. Funclie de


pentru Ub = 4...6V. Amplitudinea semnale- domeniul de frecven{e dorit, se vor putea
lor de iegire (vdrf la vdfi esle cu cca. 107" realiza eventual mai multe game, conec-
mai micd decAt Ub pentru semnalele tdnd diverse condensatoare cu ajutorul
sinusoidale 9i dreptunghiulare, gi cu cca. unui simplu comutator. Pentru orientarea
4O/" mai micd decdt Ub pentru semnalele constructorilor amatori, mai jos sunt date
triunghiulare. Deoarece frecvenla semna- cAteva variante oblinute experimental:
lelor depinde de Ub, este recomandabild in ceea ce privegte forma semnalelor
stabilizarea acesteia. Gama de frecvenle generate, performanfe mai bune se oblin la
oblinutd cu acest montaj a fost cuprinsd frecvente mai joase, in domeniul de AF.
intre 0,01H2 si 600kHz. Limita superioard Pentru C = 47OpF,lal = 1kHz, s-a oblinut
La semnalele dreptunghiulare si se obline pentru Cl = Q montajul func- un timp de cregtere al fronturilor impul-
triunghiulare, duratele T1 9i T2 se pot lionAnd doar datoritd capacitdli lor par azite, surilor dreptunghiulare de aproximativ 2ps,
modifica independent motiv pentru care stabilitatea nu este prea perioada fiind de 'lms, ceea ce este o
bund. Pentru C1 nu se recomandd con-
potenliometri ce se vor monta pe un pa- densatoare electrolitice, fiind preferate cele
nou, iar pentru R3 un rezistor semireglabil cu stiroflex, micd sau ceramicd, valoarea
montat pe placa de circuit imprimat, maximd recomandatd fiind 10mF. Pentru
accesibil pentru reglaj prin peretele R1 gi R2 gama de valori este 0...10MO.
casetei. Dacd nu se doregte posibilitatea Coeficientul k variazd. aproximativ in limi-
de reglaj al factorului de umplere, rezis- tele 0,025...0,55, funclie de pozilia curso-
toarele R1 gi R2 pot fi determinate experi- rului pe R5. Frecvenla cregte cdnd cursorul
mental pentru factorul de umplere dorit 9i acestuia se deplaseazd spre terminalul
inlocuite cu rezistoare fixe sau trimeri, conectat la pinul 10 al circuitului integrat.
simplificAndu-se astfel panoul frontal. in Cele 5 potenliometre este bine sd aibd
acest caz, frecvenla de funclionare se va varialie liniard, pentru un reglaj mai comod.
regla numai din R5. Pentru un factor de Pentru R5 se recomandd un potenliometru
umplere de 50%, trebuie ca R1 = R2 (valori liniar multitur de 100kQ, preferabil cu de-
recomandate 1 ko...l00kO). Rezistoarele multiplicator gradat, pentru a sa putea
admit toleranle de cel pulin +25"/", iar realiza o etalonare in frecvenld. Pentru R3 Gircuitul imprimat al generatorului de
disipalia pe acestea este foade micd, de gi R4 sunt recomandate valori cuprinse funclii propus. Exemplu de
ordinul zecilor de mW, putAndu-se folosi intre 100kQ gi250kA. Dacd R1, R2 siCl proiectare.

www.conexclub.ro
Fkna<Club ruNrE 2006 41
sursd: SmartKit nr. 1004
Gomulatu eleclrunlc
aclionat de lumini

omutatorul electronic aclionat de preluat de baza lui TR2 prin R1 , funclie de


Proieclul rcprezinti un lumind este un dispozitiv elec- valoarea tensiunii, comandd on sau off
tronic uzual in echipamentele de tranzistorul respectiv. Din colectorul lui
comutalil electronic automatizdri, sisteme de securitate, numd- TR2 este comandat TRI . Topologic (elec-
rdtoare electronice, telecomenzi diverse, tric) analizdnd, ansamblul TR2-TR1 for-
aGlionat de ualoarea etc. Este foarte sensibil la lumind, rds- meazd, un comutator cu histerezis, care
punde rapid la varialiile acesteia 9i prezintd face ca acliondrile releului sd nu fie inter-
intensilifii luminii ce fiabilitate in utilizare. mitente concomitent cu micile varialii ale
Montajul utilizeazd un fotorezistor (LDR intensitdlii luminoase, in jurul pragului
exciti un lotorezislor. - Light Dependent Besistoll ca traductor, (reglat din R7).
LDR care determind valoarea tensiunii de
prag (de comutare) din baza tranzistorului. Reglajul sensibilitdtii dorite se face la
R7, conectat in serie cu LDR, prin lumind / intuneric, la pragul dorit, mane-
pozilia cursorului sdu, determini pragul de vrdnd cursorul lui R7.
aclionare la lumind, al releului, deci LDR poate fi un fotorezistor din seria
sensibilitatea comutatorului electronic. W_ (cu valoare de 4k7...100k) comerciali-
Potenlialul din nodul electric LDR-R7, zat de Conex Electronic. *

- tensiune de alimentare: 9...12Vcc;


- curent maxim consumat: 50mA;
- sensibilitate reglabild.

www.conexclub.ro
Eiona<Ciur> ruNrE 2006 49
. Transmisie a miscdrii prin curele Kit dinozaur
"g{
si role: . -, u'4 motorizat
.
1:

Pachetul de bazd contine:


componente constructive din lemn
predecupate, elemente Pentru cod intern 15234
cod furnizor KNSl
transmisia miscdrii cutie de viteze
motor. osii. supod pentru baterii 9i
alte accesorii necesare:
'-'=$%#;
i.
69 lei
. Alimentare: 2 x 1.5V format AA ..=,..',,,,€' '- ,,..
::1=::
(neincluse).

90x210x80mn
.'.. #
Kit elicopter
motorizat
din lemn
cod intern 15237
cod furnizor KNS4
69 lei

2l{0x85xS5mm

Kit locomotivd
motorizati

---- ',
.*{;3 din lemn
cod intern 15239
cod furnizor KNS6
,"/'t , {-
t " r"\ I
tr;
?9 lei
I It/'
-:-\

ffi
F olosili co n{in ut u I acesful sef
pentru modifica viteza kiturilor motarizate
100x100x290mm
#':il"'
f l* 3.1ij'l
* E5* $e$

eanf&9i: -
${ss&
e-_}*Affieffi

l! **artrrir li. *f':.r^.


'1 ! ,-''\ . li
::,j \ :.:
..--.., .-":t'...... --....,.-...',i/-. jl
f****"r 'li
1t:jj
1 r 1i
iilt
i*-J L 11