Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” – ONEŞTI

Aprobat Diriginte, .....................................

Vizat Director, ..........................................

CERERE DE ÎNVOIRE

Subsemnatul(a), ...............................................................................................,
părinte al elevului / elevei .............................................................................., din
clasa ........................., diriginte……………………..........................., vă rog să
aprobaţi învoirea fiului / fiicei mele în data de .................................., între
orele .......................... .
Motivul învoirii este: .......................................................
…..................................................................
…………….................................................................................................................
...............................
……………………………………………………………………….
Elevul / eleva se obligă să recupereze materia şi să efectueze temele pentru
acasă.

Date de contact (ale părintelui):


Telefon: .....................................................
Adresa: …..................................................

Data: ................................... Semnătura: ...........................


Doamnei/ Domnului diriginte al clasei............................................