Sunteți pe pagina 1din 6

Evaluare didactica,

PP 2-Madea Lorena Andreea

1. Enumerați principiile didactice și explicați importanța respectării acestora în proiectarea și


desfășurarea activităților didactice la disciplinele de specialitate.

”Chiar dacă analizam modalitatea de aplicare a fiecărui principiu în parte, acestea nu vor fi
aplicate în lecţie independent unele de altele, ci ele vor „funcţiona” în mod unitar, într-o
strânsă interdependenţă”.
Argumentaţi afirmaţia anterioară!
Exemplificați aplicarea unui principiu didactic într-o secventă dintr-o lecție de
specialitate, la alegere (utilizati materialele suport, urmariti respectarea cerintelor privind
aplicarea principiului):
- principiului intuiţiei (sau unității dintre senzorial și rațional, dintre concret și abstract)
sau
- principiul accesibilității cunoștințelor.

1. Principiile didactice sunt:

 Principiul însușirii conștiente și active a cunoștințelor;


 Principiul accesibilității și individualizării învățării;
 Principiul legării teoriei de practică;
 Principiul intuiției;
 Principiul înșușirii temeinice a cunoștințelor, deprinderilor, priceperilor;
 Principiul conexiunii inverse;
 Principiul sistematizării și continuității în învățare;

Importanța respectării principiilor:

Respectarea principiilor didactice asigură desfășurarea logică a procesului de învățământ,


asigurându-i acestuia premisele necesare îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor pe care le urmărește.

Argumentați afirmația anterioară:

Afirmația anterioară specifică faptul că, principiile didactice se află într-o strânsă interdependență,
ele funcționând ca un tot unitar, aigurând un caracter funcțional procesului de învățământ. Principii
didactice imprimă o traiectorie ideală desfășurării procesului de învățământ, traiectorie care îmbracă
întodeauna un conținut concret în funcție de factorii și condițiile care intervin.

Punerea în aplicare a unui principiu în cadru unei lecții de specialitate:

Principiul accesibilității și individualizării învățării canalizează activitatea profesorului în direcția


declanșării unor contradicții optime între învățare și dezvoltare a căror rezolvare facilitează trecerea spre
structuri superioare.

Profesorii trebuie să propună elevilor sarcini de învățare ce solicită maximal capacitățile de care
dispun în stadiul de dezvoltare în care se găsesc ( nivelul proximei dezvoltări)
Activitate practică: (biologie)

În etapa lecției de obținere a performantei, cadrul didactic le propune elevilor să realizeze un


studiu de caz privind bolile cardio vasculare, având în vedere cazul declanșării acestora, efectele negative,
dar și metodele de prevenire.

2. Analizați obiective operaționale de mai jos prin prisma cerințelor care trebuie respectate
pentru formularea acestora.
Reformulați obiectivele formulate incorect astfel încât să respecte cerințele (cine/, ce?, cum? cat?)

Elevii trebuie sa fie capabili:.

- să identifice şi să descrie organele vegetative şi de înmulţire a cartofului.


- sa clasifice celulele vegetale
- să recunoască dăunătorii leguminoaselor pentru boabe in diferite faze de dezvoltare
efectuând obsevații în câmp și în laborator.
- să clasifice frunzele în funcţie de forma limbului, după alcătuirea limbului, după
marginea limbului şi după dispoziţia frunzelor pe tulpină;
- să recolteze probe de apă în vederea analizei fizico-chimice utilizând dispozitivele de
prelevare corespunzătoare tipurilor de probe de apă prelevate, cu respectarea normelor
privind conservarea, marcarea și transportul probelor
- să cunoască ce este duritatea apei si cum se determină aceasta
- să stie factorii interni și externi care influentează acțiunea parazitară a agentilor patogeni
- să cunoască tipurile de sol
- să aplice corect metodele de laborator pentru determinarea texturii, structurii și a reacţiei
solului, cu respectarea normelor de igienă, sănătate și securitate a muncii specifice
determinării proprietăților solului
- să descrie fazele de documentare, de teren și de laborator şi birou desfășurate în vederea
aprecierii calității terenurilor agricole

Corectarea obiectivelor operaționale:


-să descrie minimum trei organe vegetative și de înmulțire a cartofului;
-să clasifice, în funcție de caracteristici, celulele vegetale;
-să denumească dăunătorii leguminoaselor pentru boabe ....;
-să clasifice frunzele în funcție de ...( e un obiectiv bun)
-să recolteze ...( e un obiectiv bun și nu trebuie corectat )
-să descrie ce semnifică duritatea apei și cum se determină aceasta;
-să enumere minimum 4 factori interni și externi care influentează acțiunea ...
-să utilizeze metodele de laborator....
-să descrie fazele ...( e un o ieftin bun și nu trebuie corectat)
3. Desfășurarea unei activități practice in laboratorul de specialitate

Alegeți una dintre activitățile de mai jos!

Metode de determinare a proprietăților solului


Determinarea temperaturii apei, solului, aerului
Morfologia plantelor de cultură/forestiere
Masini agricole pentru pregătirea solului: pluguri, clasificare, părti componente,
cuplarea plugului la tractor, executarea lucrarii de arat
Indicii de calitate la materialul de semanat: germinatie, masa a 1000 de boabe

Utilizeaza materialul suport anexat!


Precizați obiectivele urmărite, materialele necesare și forma de organizare a activității de
învățare.
Alcătuiți o fișă de lucru pentru indrumarea activităților elevilor. Precizați care sunt normele
de protecție a muncii care trebuie respectate pentru desfășurarea activității in conditii de
siguranță.
Descrieți rolul profesorului în toată perioada desfășurării activității.

Rolul profesorului în toată perioada desfășurării activității :


Cadrul didactic este un facilitator. El intervine atunci când i se cere ajutorul. Totodata el
monitorizează activitatea elevilor, observă acțiunile acestora și evaluează întreaga activitate
desfășurată în cadrul laboratorului de specialitate

4. Explicați rolul formulării corecte a obiectivelor lecției în realizarea eficientă a procesului de


evaluare.

Argumentaţi importanţa dezvoltării la elevi a abilităţilor de autoevaluare (a formării


competenţelor metacognitive la elevi) în în procesul didactic la disciplina de specialitate și exemplificați
o modalitate de stimulare a formării abilităților de autoevaluare la disciplinele specializarii ( la o lecție
concretă, la alegere se exemplifică modalitatea de stimulare, formare, exersare a abilității elevilor de
autoevaluare).

Elaborați un test de evaluare la o lecție la alegere, care sa cuprindă urmatoarele tipuri de itemi:

item cu alegere multiplă

item cu alegere duală

intrebare structurata

Precizați cerintele care trebuie respectate pentru formularea itemilor, indicați răspunsurile
corecte, precizati baremul de notare.

Rolul formulării corecte a obiectivelor lecției :

Obiectivele operaționale trebuie să fie formulate cu ajutorul verbului de acțiune la conjunctiv,


timp prezent, astfel încât ele trebuie să fie măsurabile și observabile. Obiectivele operaționale trebuie să
fie specifice lecției și acestea să nu fie universal valabile. Obiectivele arată ceea ce poate face elevul. O
evaluare eficientă se realizează prin raportare la obiectivele stabilite.

Autoevaluarea este o modalitate de evaluare cu largi Valente formative, ce permite aprecierea


propriilor performante, in raport cu obiectivele operationale dinainte stabilite. De cele mai multe ori,
autoevaluarea este un proces prin care elevul ajunge sa inteleaga mai bine obiectivele si continutul
sarcinii pe care o are de rezolvat, modul in care efortul sau, depus pentru rezolvarea sarcinii respective, a
fost valorificat sau nu. Grilele de autoevaluare permit elevilor sa-si determine; independent, eficienta
activitatilor realizate.

1.Citește cu atenție enunțurile următoare. Încercuiește litera A dacă enunțul este adevărat sau litera F
dacă enunțul este fals.

A : F România are ieșire la Marea Neagră

A : F Clima României este polară

A : F În România oamenii trăiesc în așezări urbane și rurale

A : F Lacurile artificiale din România nu au fost create de oameni

2. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos și alege varianta corectă.

• Cel mai mare lac din România este:

a) Bâlea b) Razim c) Sfânta Ana

• Lacul Sfânta Ana se află:

a) Carpații Orientali b) Carpații Meridionali c) Depresiunea Transilvaniei

• Delta Dunării se află:

a) Nordul României b) Estul României c) Sudul României

• Câți locuitori are România?

a) aproximativ 21 de milioane de locuitori b) 34 de milioane de locuitori

c) 15 milioane de locuitori

3.Oamenii se confruntă tot mai des cu inundațiile. Ce măsuri ar trebui luate pentru a putea fi oprit
acest fenomen?
Test

Clasa: a IX-a

Disciplina: Geografie

Subiect: Geografia României

1.Asociază lacurile din coloana A cu tipurile corespunzătoare din coloana B, trasând câte o linie.

A B

Bâlea este un lac vulcanic

Roșu este un lac glaciar

Sfânta Ana este un lac de baraj natural

Porțile de fier este un lac artificial

2. Citește cu atenție și notează răspunsul.

1.Cum se numește vecinul României din partea de Sud?

....................................................................................

2.Câte anotimpuri are România?

...................................................................................

3. Ce fel climă se găsește pe teritoriul României?

...................................................................................

3. Completează spațiile punctate cu informațiile corespunzătoare.

În regiunile de deal și podiș se întâlnesc păduri de ................................. cu stejari


și .................................. În aceste păduri trăiesc animale sălbatice, precum
mistrețul, ................................................................ Solurile sunt .............................. pentru cultivarea
de ............................................ și de ..................................... Pe culmile munților, din cauza frigului și a
vânturilor puternice, cresc doar .................................. și .....................................

Solurile sunt ............................................ sau ........................................

La munte apar pădurile de..........................................., unde întâlnim brazi, molizi și pini. Aceste
păduri adăpostesc cerbi, urși, vulturi și râși. Solurile sunt puțin ................................

4. Citește cu atenție întrebările de mai jos și formulează răspunsuri.


1.De ce au fost create lacurile artificiale?

............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

2.De ce sunt importante râurile?

............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

5.Oamenii se confruntă tot mai des cu inundațiile. Ce măsuri ar trebui luate pentru a putea fi oprit
acest fenomen?

6. Argumentează-ți părearea într-un eseu structurat, de maximum o pagină, despre următoarea


afirmație: Ieșirea la Marea Neagră prezintă o importanță deosebită pentru țara noastră. Eseul trebuie să
conțină o parte de inceput, un cuprins și o încheiere.