Sunteți pe pagina 1din 264

clJiJ'.);!lJ I :{+.\ -\'JLJ,J U:i.

J:1,"j
U-1Ul
SIMBOLURI SISTEMUL DE Fiat Code) care este activn
automat cand cheia de conta(
Etichete colorate au fost PROTECTIE FIAT este extrase din contactu
auto'turi5mului.
atasate langb sau pe unele
(omponente ale Fiat ului 5tilo.
CODE Sistemul receptioneaze ur
Acesteetichete contin simboluri semnal radio din partea cheii in
care ve amintesc mdsurile ce Pentruprotectiasupiimentar; faza de demaraj,prin intermediu
tre bu iesc luale referitor la a autoturisrnuluidumneavoastr; unui receptorintegratin bloculde
componenta respectiv;. PlScuta
impotrivaf urtului,autoturismul
a contact.Semnalulmodulat, care
din figura 1 contine simbolurile
fogtdotat cu un sistemelectronic se schimbe la {iecare pornjre a
folosite $i poate fi gSsite pe de blo(area motorului(sjstemul motorului (rolling code), este
parola prin care unitatea de
interiorulcapoteimotoruluj.
control recu noaste cheia s
l
permitemoloruluisaporneascS.

FUNCTIONARE

De fiecare dat5 cend se


incearce pornirea masinii, prin
rotirea cheiide contactin pozitra
MAR, unitatea de control a
sistemuluiCODE Fiat trimite un
cod de recunoastereunitdtii de
comandd a motorului pentrL
dezactivare.Codul criptat (patru
mi ioane de posibilecombinatii
este trimis uniutii electronic
(centralade injectie)doar dac;
sistemulde control a recunoscu
.odultrimisde cheiafo osit;.
,'. I (! nredatd(andcheiaeste Pentrua memoracheinoi (maxim STOPmai mult de 30 de secunde.
, r , ri pozitia STOP,sistemul opt) adresa t i-v 5 unui Dacb inconvenientulpersistS,
r, , r , ( ) D Edea cti vea zE
Junctiile leprezentant autorizat Fiat, c on t a c t a li u n re P J e z e n t a n t
,, rr (le control electronica avSnd in pose5ietoate cheile, autodratFiat.
card-ul CODE , b u le t in u l d e 2) Dacelampade control'fia
identitale 5i c e rt if ic a t uI d e si5ternului rSmAneaPrinsS, acest
| , , r co d u l nu a fost inmatriculare. lucru inseamnScb nu a fost
r! l,r,tut, lampa de avertizare Daciilampade(ontrol lr*. a posibilS recunoatterea codului.In
, I i l!)rd seaprinde.Functiede sistemuluise aprinde in tirnpul acestcaz, cheiatrebuie rotitb in
,, de bord, de meisului: pozilia STOP9i apoi in Pozitia
',r,r dc tablou 'l) Dacdlampade controllfl a MAR; dacd blocareacontinuS,
Mir' |d, pe display apare
,,', ,tlrl "De{ectiunea securitblii si5temului s e a P rin d e incercati cu cealaltb cheie a
, ,ri,liI rmulu " sau "Defectiune acompaniat6, functiede versiune, a u t o t u ri5 mu lu i. Da c ; i n
| ,,,)l) lizatorului" (vezl de mesajul " De f e c t iu n e a continuare nu se Poate Porni
r,.,,,,r, IlLrll;mpi avertizare). securitSliiautoturismului"sau motorul, urmati instrucliunile
"Defecliunea imobilizatorului" date in capitolul "ln caz de
r, ,,r'st caz, cheia trebuie (vezi parag ra f u l l; mp i u rg e n t 5 " s i c o n t a c t a t i u n
r"r r, |r pozitla sToP 5i apoi in avertizare),Pentru un ;nterval replezentanlautorizatFiat.
t,,,., '. MAR; dac; blocarea scurtdetimP,duPecare!e stinge,
', iLr,r,incercati cu cealalt; acestlucruinseamnacb sistemul
1,,, r, .,,rc atlprimit-o odati cu faceun autotest(de exempluin
, , r .,[iul Dacbin continuare cazuluneicSderide tensiune). La
,, ,', (,posibil6 pornirea primaoprireva{i posibila testarea
,, , ,1',r, !rma1i instructiunile sistemului:opriti motorulrotind
componenteleeledloni<e
.r , , r,rpitolul "in caz de cheiain pozitiaSTOP, apoi rotili
', din inte.iorul deii pot fi
, ,t ri I I ti contactali un din noucheiain pozitiaMAR:dac;
detedolale: in cazul unol
Ft,,.rrntantautorizat Fiat. nu a fost d e t e c t a t e n ic i o puternice,
tocuri in cazulilnssiei
defeqiune, lampa de avertizare
tMt'oITANT:Fiecarecheie are nuva rbmaneaprins6. DacblamPa a@atorai'nati,et.
,,l I l)ropriu, care e51e de avertizarerimane aPrinsS,
,, ,,, ,r.r1,l( unitateadecontrola repetatiProcedurade mai sus,
lSsend cheiadecontactin Pozitia
CHEII.E
CheiaA aCioneazd: IMPORfAI'tr: in scopul cl!
astgura o protectie sporita
. A u t o t u ris muI e s t e liv ra t _ -cont€ctulpentru pornire elementelor
runctiede versiune, cudouatipur; electronir,
- lncutetorileusilor (ontinute in inteaioruJ
decheJ: chf il
- incuietoareahayonului t re b u.ie evitata expunel
deschiderea / inchidereausilor acesteta
- cheiaA (lig.2) LUcheiemetalica pnn tetecomandede la distanta razelortoiare
sr. d esch ide re a s istal a, Utiliz6ndfunclia (set up mv c.,r
cu des.hiderea/inchjdereahayonului din tabloui de bord sau pr I
Ielecomanadarncorporattpentru pfln tetecomande
deschiderea de la distanl; meniul display multifunctio]1
hayonulLri srstemulde alarme (unde este saLr .r
rnchtderea / des(hidereausilorde drsptay multifunction.
cazui) reconfigurabil(ConnectNavio.
radrstant;si(uplarea/ deCUplarea
, dezactivareaairbag-Ltluipasaqer tor) din consola centrald. e;ti,
alarmei(dacaesteprezente)
posjbil; setareasjstemului,astle
dezactivarea airbaq_urilor incat la apjsarea butonului C
-.rher€B (tig.2)cu cheiemetaltcasi iateraled jn spate(undeesteiazul)
asistata, pentfu (fig.4)sd fie inchisasau deschjsa
-de3chidere - Incnrderea / deschidered numai usa soferului
Inch,derea / deschiderea -
ierestrelor si a trapei. (dac; este usiJe.(vezi paragraful sau toat.
centratrzata a usiloryihayonuluj. prezenta) martori d.
avertizare),
Pentru a cunoaste operarea
logicd a cheii cu telecomand,
cheiaBactioneaz;:
Integrat; si fiecare setare sarl
modif icare pos ibild, citit
contactulpentrupornjre
Paragraful urmdtor,,alarma
- IncuietorileLlsiJor electroni.;"
-incuietoareahayonului
_ - oezacttvarea airbagului pagaqer

- dezactivarea airbaq-urilor
lateraledrnspate(undeeste-cazul)
_ Incntderea / deschiderea
terestrelor ti a trapej, dac; este
prezent;.
5
Fiti sigur ca avetl intotdeauna CHEIACUTELECOMANDA
( H f ILE la dumneavoastr; codul (undeertecazul)
inscriptionat Pe card-ul FIAT
CODE(inJormatia), Pentruc; este Cheiadin fig.4contine:
esentialin cazul unei Porniri de
- cheiametaLica A carePoatefi
' it,a (lig.3) e.l urqent;.
che I
,u che l€ i' rabatati in carcasa
r'.lrle IMPORTANT: Pentru o bLlna
tunctionare nu trebule expuse butonul F Pentrlldeschlderea
. j't r arre arlle asistat6a cheiimetalice
cheile a soare.
. porniri de
' ,ad{rurqent; - butonul C PentrudeschLderea

a in,flr: usilor si dezactivarea alarmei


. Lr,rriireJtn cazoe si card-ul
t re b u ie e ectronice(unde este cazul) in
n o u lu i acelasi tirnP sl cornanclarea
I r r! Jn a c c ar e ie proprietar in c a z u l v a n z 6 rii te m po rizat5 a ilLlminat!lui
,i I r af e se
autoturismului. interior; mentinand aP6satacest
'(infe a unui buton mai mu t de 2 secundese
r,,,,, .r orice deschidautomat geamurilefat; sl
,.',r,\',t,rnorrz.rf IAT trapa(Lrndeestecazul)

-F0c0u16li
l

tlg.4
butonulD pentruinchiderea deschiderea / inchiderea Pentru a introduce ( 1,, ,
ufi l or si a portbagajului cu geamurilorfaIS metalicdin carcasd,tineli at),, ,r
activarea alarmei {unde este dezactivarea airbag-uJui butonulF:irotiticheiametaii( | ,
cazul)in acelasi timp siinchiderea Pasagerfatb directiaar6tat; de sdgeal;, I),',,.,
iluminatului interior;tinetiapSsat dezactivarea airbag-urilor cand auzili cliculde blocare ,
acestbutonmaimuitde2 secunde lateralespate(undeestecazul) drumul butonuluiF.
p e n t r u a inchide aulomat
geamurile fatesitrapa(undeeste Pentru deschidereausllo, , ,
cazul),apasareade douS ori a ajutorul telecomenzii ap.,.
butonuluiconseculiv, in maiputin butonul C (fig,4)semnalizato,,,
de douS secunde,conducela La ap;sarea butonului F, vorclipidedoue ori.
inserarea sistemuJuiDeadLock, aveti griiE s,i evitati
l6 n ire a c e n d c h e ia Pentru inchiderea usior ,l
- ledulde controlB ce indice metalicE iese atar6. Butonul F ajutorui telecomenzii a p.r',,'I
comuni(area (heii cu receptorul trebuie ap,isat doar a6nd cheia butonul D (fig.4)sernnalizatri
, ,
sistem u iuide
alarmd este depirtati de Golp,nai ales vor clipio singuredat6.
de o(hi ti de obiecte (e pot fi
- butonulE pentrudeschiderea d e t e rio ra t e (a rt ic o le d e C6ndu$ilesunt inchise,le(i,/ A
dintelecomandb a hayonului imbrEciminte).Fiti sigur cd <heia (fi9.5) se aprinde pentru cirt L
nu esteatins6de alte persoane,in secunde.Apoi incepes6 clip(, .,.,
Cheiametalicd A opereaz;: spe<ial copii, cale pot acliona (funcliedeterentda ledulu)
- contactuldepornire accidentalbutonuI F,
- incuietorile
utilor
- incuietorareahayonului
tMl,oRIAilT:dacela inchiderea La autoturismele echipatecu I MP O RT A NT : O P e ra r e a
,..r1,r i,r r,'r mar multe u:r sau alarmd elec t ro n ic i, a p d s a re a telecomenzii esteinfluentat6de
'r butonuluiC dezactiveazb alarma. di{eriti fadori, ca de exemplu
r,.,.,, ,r ro !llnt inchise corect,
Apbsareabutonului D activeaz; inter{erentacu undele electro
!:,r" A (tig.5) clipeste rePetat magnetice emisedesurseexterne,
r "rti". lj I I lr temnalizatoarele. alarma,ledul B (lig.6) al cheii inc;rcareabateriei,prezenlaunor
Ii,,, ,r,., ,In usile fald este (lipeste in timp ce emit;torul o b ie c t e me t a lic e a f la t e i n
,ltsnl'i.., rLrrlai usile spate se trimite codulcdtrereceptor.Acest a p ro p ie re a a u t o t u ris mul u i -
r,,'lir'l lr .((]5t caz verificati cod (<od variabil) variazi la Oricumesteposibildparcurgerea
rr,,I'ril,r( ,r Lrrllor 5i repetati f iecare (rollingcode)
transmitere. oricbreiprocedurifolosindcheia
metalic;.
| , ( uiile sunt descurate, HAYOiIUIUI
DESCHIDEREA Ce n d in c h id e t i p o rt b a g a j u l
'rl,rr,r p ro t e c t ia v o lu m e t r ic ; s i
rli, n ,rr,r rIntrc uti sau hayonul
lll r|[r (l( 1.hise in cateva
Hayonulpoate fi deschisdin perimetrale suntreactivate-
exterior p r in t e le c o ma n d S ,
;F,,,,,,1,,. , ,,1(!ful va inchide din apd$nd butonLrlE (fi9.4),chiar
ll,,rIt!,,rr,ri,l{ in modautomat, dac; alarma electroni(; este CEREREA PEI{TRUTELECOMEIIZI
1,,r,,, (l !pozitivul de activ;. Deschidereahayonului ADIIIONALE
lrrtrrrit,,,, ,rl alirnentbrii cu esteinsotrit6de clipireade doub
I rr l r,',,r'",1{'rctivat(FPS), u5ile ori a se m n a I i z a t o a r e I o r ; Receptorulpoate recunoaSte
!F rlrl' lrr | ,rtllrxnat inchidereaeste insotitb de o p6nd la maxim opt chei cu
singuriclipirenumaidacSalarma telecomand6incorporat6.Dacd
este activ; . Da c d a la rma pe durata vietii autoturismului
electronic6este activS,cand se din orice motiv este necesar6 o
deschidehayonul, sistemulde alt; cheie, contactati direct un
alarm; dezactivea26 senzorulde
perimetruti senzorul volumetric, concesionar aulorizatFiat,av6nd
(aferenteporbagajului) la dumneavoastrb card-ul FIAT
CODE, un buletinde identitate9i
c6nd se reinchidehayonul, certificatulde inmatriculareal
fu n cl iile de c o n t ro l s u n t autoturismului,
resraurare,
Maijossuntprezentate
funqiilece pot fi activatecu celedouEtipuride chei(cu5ifdr; telecomandd)

ripul.heii

€andinchiderea total6 erte activati (deadlock),uFilenu pot fi deschise


din interior,de aceea
inaintede a ieti din matinii asigurali-vdc,i nu au ldrnaspaiagedin inledor.
r idein(hiderelotali- Dac; una din portierenu estebine Dacd bateria cheii cu
inchis;, sistemulnu este activat, t e le a o ma n d a s a u C I D
agta penlru a preveni ca o este descdrcate(imposi-
persoanScareintrein masinSpr n bilitate de a inchide usile),
!tem of eri posibilitatea portiera remas; neinchisdsb nu
r(up a deschiderea rdm6n6 bLocatA in interloru sistem ul de inchidele totalS poate
. -r Lrsilordin interlorsi a compartimentuluipasageriduPe {i dezactivat numai folosind
i de inch idere de inchidereaportierei. incuietolile ,odierelor. in acest
I pentru a nu permte caz sirtemul Dead Lock esie adiv
,,ea usilor dln interiorul Dezactivarea sistemului: doarlausiledinsoate.
' nrentului pasageri in sistemulestedezactivatautomat,
' . tentatlve de efraclie ln urmitoarelecazuri:
', in plu spargerea unui
candsedeschidportlerele
cand se deechide portiera
so{erului
' r de inchidere totali cAndse pune cheiade contact
nz; butonu de operare in pozitiaMAR.
,' r i /deschideriiplasatpe
'rrer or a usii soJerulul sistemul de inchldere tota ;
i I agraful "sistemul de qaranteazi cea mai bun;
rere centralizat6" protectie impotrlva efractie. De
rlfaful "usi" din acest aceea,trebuie activat de fiecare
dat; cand autoturlsmuI este
parcat si lSsat nesupravegheat.
Odat; ce sistemLrl a tost activat,
A(l;varea sislemului:slstemr]l portierelenu pot fi deschisedin
fi actlvat lle prin interiorin nici un mod. Dln acest
.nnda cheli, fie prin cele motiv,fiti sigurc6 nu a r;mas nici
\rd e ale usilor {at;. o persoan6 in interiorul
,'i egte 5emnalatS prin autoturismului.
ea de trei or; a
,zatoarelors prin clipirea
l|]nti a ledului plasat Pe
interior al usi soferului
..i u anterlor).
iNtocutREAJArERtGt
DrNcHEtA proteclia mediului:
bateriile uzatepot d6una ALARMA
m ediuluiinconjurator.
,
Dace atunci c;nd ap;sati
outoanete (C,O sau E,fiS.4) iedut
_.
rre rrebuie puse in containele ELECTROilTGA
S spectate,
cohtolmlegii,saudusela (undeestecazul)
al telecomenzitmultrfunctionale
ClrpeslesCurt o singura dat;_ un repre:entant autorizat Fiat
oatefla trebuie InlocuitacLr caleseva ocupadereciclarealor. DESCRIERE
una

, Sjstemul cuprindo , , ,
Daca batefla este descarcata. rator, receptor, !,
,.
orsplay-Lrl
drn consolacentralav" a utoa limenta re, 5ef ,
arrsa, (1unclje de versjune) penmetru st senzor Jr
mesajUl:BATERTE Ararma electron , ,
DE5CARaaT^. ,ntocuireabateriejj controlaUde receptortl
TFLEcoM ANDA
sAu eair ;i; sub bord In apropiere
TELECOM
ENZIID EsCARCATA s,rgura nte si este j,
- ap;satj butonul A _ tiq.G si
puneticheiametdli(aIn poz-itia oez€ctjvat; prin tel,
in_acest caz, rnlocujtj bateria I cne caretrimite LrncoC
, oe5crS;
oescaTcatacu Lrnaechivalent;De va rjab il. Aiarma el{,
c€re o putet gesi ln maqaztnele controieazb: des. rl
oetspeclatjtate9au concesionani , -fotosind o surubelnita{ina, neautorizatSa usilor,haf, r
oesracetr surubul C In pozitra capoter motorului (prol,,
oeschts'' sijragetiafara suportul r
penmetru), operarea .rr,
co n ta ct, tbierea c.|'
oatenet,prezentaunor ( i,r
Inlocuiribateria asigurandu_ 5e mtsc; in int.,
va ca poraritate.esteceacorecta; compartimentuJui D,.
(protectje a spatjului
protectie volumetric;)
. reintroduceli sLrportul fiorcare / coborare ano.
Daterieiin carcasa
cheiisiblocati-1, aLrtoturismu lu i si inctr
r;suctnd sLtrubul C in poziria centralizat;a usilor.Esterl
inchis... oecuplarea senzo
responsabjl cu pror
r2 Fig.6 n aDttactuiuj si a se|l
.,n.tia pornire IMPORTANT: c;nd se activeazd CUMSEACTTVEAZAATARMA
inch derea centrallzatbcu cheia
. rrul CODEFial metalicS,alarmanu egteactivau. Pentru dezactivareaalarrnel,
. ltomat dupa IMPoRTANT: sistemul de apasalibutonul C - fi9.4 a chei cu
alarm; este concePut in te ecom a nd;. 5istemul va
concordantS cu legile s
reactlonadup; clrm urmeaza(cu
reglementdriledin diferite1;r .
exceptiaanumitorterl)l
Functia de autodiagnoze si semnalizatoarelecliP€scde
(ontrol a utilor, hayonului si
,rri sr capota capotei motor doua "beep" uria es renei
lr{,ri In pozLIa usilor.
- deschiderea
l,a rn scoas;, Dacedupi activareaalarmeise
r tele(ornanda aude un al doilea "beeP"; IMPORTANT: CANd 5E
dezact vati a la rma aP55:jnd actioneaz; inchiderea centrai
' lrrr 5 ru ur sl butonul c - tig.4, veri{icatldacd
n lig-4 zat6 cu cheia metallc6,alarmanu
toate usile, hayonul si caPota estedezactivat:.
motor sunt inchise,apoi activati
r,r , rstemu din nou alarmaap:sand butonul
' us le sunt D-lid.4.
Aitfel, usa,havonulsaucapota
motor ce nu au {ost corectinchise
sLrnt ex(Luse dln controlul
sistemululde alarm;.
Dac; usi e, hayonu sr caPota
motor au fost bine inchse si
semnalul de control se rePeta,
autodiagnoza sistemulu a
detectat o defecliune.De aceea
trebuie se contactali un
,\L RMEI" reprezentant autorizat Fiat.

. 'r\xf 1 {vezl
PROTECIIA
VOIUMETRICA SENzORUI,
Al'tTtRtDtCAnE iN MoME TUL
Pentru a garanta buna DECLANSARII
AI.ARMEI
, Senzorul antiridicare
TUncttonare a !enzorulu i de detectea ze orice ridicare /
a interiorului Cend sisternul este .
Protectie cobor6re anormal;, chiar si alarma se pune in Junct
(volumetric),in masrnbnu trebuie partial; (de exernplu scoaterea urmatoarele(azun:
se se afle nici o persoan6 sau rotll). desch id erea u nel
antmat,lar trapa trebuie inchisa hayonuluisau a capoteimot.,
corect. Verificati de agernenea Ace5t senzor poate detecta deconectarea bater (
us e, hayonulsi capota motor s; cele mai mici variatii unghiulare sectionarea unuia din r;rl
fre inchisecorect. are autotunsmului, pe directie electri(e;
longitudinald sau transversal5 - intruziuneain habit;,,.
.Pentru a dezactjva protectia Modificei unghiularemai mjcide exemplLl prinspargerea unui!ir
volumetri.S ap;sati butonul A - 0.5" / min (de exemplu incercareade a porni n.
tig.7din plafonierafat;. dezum{lareaunei rott) nu sunt (cheiainpoziljaMAR);
luatein considerare. - ndrcarea/ cobo16rea al]r.
Protectia volumetrice este a autoturisrfului,
dezactivat; pan; c6nd se Pentru a dezactivaprotectla
actioneaze dtn nou inchiderea antiridtcare(de exempiuc6nd se Functie de prevederjle
centralizat6. orn ttecaretar;, cuplareaa,.
remorcheaza a utotuIsrn ul cLl duce la pornirea sirenel
alarmacuplat;) apdsatibutonulA semnallzatoarelor cu un ma,
- fig.Sdinpla{onierafar;. circa26 de secunde.Modul d(
si num;rul ciclurior poatedfr
Protectia antiridicare este tunatre de prevederileleo.r
dezactivat; p6nj cand se fiecaretar;.
aclioneazd dtn nou inchiderea
centralizate. Un numbrrnaximde ciclur
/vrzualesteoricummemorai

DupS ce cic ul alarlT.


terminat,sistemultrece la I
normal; de controlGuprav.rl
t4
MII'IISTERIALA
CERTIFICARE CEIIITURIDE
=
in concordant; cu legisatia SIGURANTA
referitoare a frecventeleradio in
fiecaretare, dorlm s; specf cam FOLOSIREACENTURILOR
ri: DESIGURANIA
- nLrmerelecertificatelor de
omo ogare pentru fiecare tara Cent!rratrebulepurtat; tinand
i ,.i I lE sunt 'trecute in paraqralul spatele drept si sPr iinit Pe
5p;taru scaunului- !n
Telecomandacu rad o; certificare
ministeria : in caprto ul
Spe(ificatitehnice; Prindeti piesa meta ic; fixat, z
; " , t ri r r | t r ) , l 1 tr .; pe centurade slgurantdA - fig.9 si
" ^ pentru statele In care introducetiin z:vorul B p;n; se
rr rr'. r r, rr{ r l a A i i t ! ' a
-i marcarea transmit;toru ui este aude un c ic sonor de blocare.La
so icitat6,numerelecert ficateor
{ixarea centurli, daca aceastase
sunt tr€cute pe carcasacnel cu
telecomanda. blocheaz;,derulatio buclal;r; a
Jortains;.
Pentru a eiibera centura, Centurile din spate trebuie
apasati buto n LrI C. Ghidati Amintiti-vi cd in (.i
instalateca in fig.10.
centuracu miina in timpuJ ruldrii accidentfrontal, pas
pentrua prevenirSsucirea. b a n c h e t e is p a t e . c
poarte centuri de siguranta
putr rn nare pericol da
Nu a p ; s a ! i n ic io d a t , i a(elafi timp reprezint6 un
butonul C in tinp ce Centura locului central
conduceti. din spatepoateti purtat,i F"nt'u Put"9"t;
doar dac,i spdtarul f""rtiol
banchetei este lixat (ore<t in
cratie mecanismului plinderi (veziparagratul"hayon,,
retractabil,centurase adapteaz; la articolul ertinderea
automat tormei corpulLrj poltbagajului).
pasageruturpermit6nd pastrarea CSnd sp6tarul este cuplat
libertbtiide mi5care. colect, "banda ro;ie,, indici
firalea imploprie a spatarului
C6ndautoturismuleste parcat banchetei.La versiuneacu scaun
pe o suprafatd inclinat;, deplasabil,intotdeaunaverificati
mecanismulde rulare al centurii dac; sp;tarul estefixat in pozitia
se poate bloca; acest lucru este corect6; la versiunea (u scaur
normal. Me(anismul de bjocare extensibil:cand se aseazdin
impiedicb rularea centurii cand
Pozifia coled,i se aude un cli(
este trasa puternic sau cend sonor,
auloturismLlltraneaz; brutal, tn
cazut unei coliziuni5au in cazul
deplas;riiincurbecu vitezemari.

Bancheta din 5pate este


e(hipat6 cu centuri de sigurant;
Inertrate cu trei puncte de
prindere si mecanisrnde rulare
pentru /ocurilelateralesi cel din
mijloc.
REGLAREA
INALTIMII Pentrureglareap;ratl bulonu
CCNIURILORFATA A - fig.14 rl ridi(ati saL,.cbcr;t :
maneru B-tig.14
A - f i g .l 2

Reglaliindllimea centurii Dupi reglare verificati


(end autotulismul este intotdeauna ci manerul
oprit. este pozitionat in una
r,if
din fixiiri. Pentrua fa.e aceaqta,
cu
butonul neaDdsatexercitati o
intotdeauna regiati inaltimea { o rt A ma i ma r€ De n t ru a z
(entur I pentru persoanacare o
poartS. Acest6 precautlereduce
permite ancorei de fixare a se
pozitiona,dacA prindereanu a
a
r sculraniriiincazulunelcoliziuni. avul loc in titnpul proeeduriide
Reglarea corect; este obtinuU regrare.
cand centura trece la jum;tatea
distanteidintre umer si gat. Sunt
disponibile4ineltimi.

: r a!r 0 :!i

t\

'l

Fiq.12 Fig.13
PRETENSIONARE IMPORTANT: pentru a obtine
Pretensiorare.'
ceJmai mare grad de protectiede {oloseste o sin!i
Pentru a creste eficienta la slstemul de pretensionare,
centurilorfat; si spate(unde e5te dat6.
purtati centura lipita pe lange Dupii o coliziune car,
cazul),Fiat Strlo e5te echipat cu co rp. Pretensionarea lat;
orspoztttvde pretensionare. delerminatfolosileapretens
A(est activeaz; numai dac; centurile
sistern "simte" prin intermediul nErii, sistemultrebuie intr
suntfixatecorectl^n
zdvoare. inlr-un selvi(e autorizat t
unui senzorcA un accidentviolent
este in curs de desf;surare st felmenul de valabilitalc
O mic6 cantitate de fum se sistemuluiestede 10aniincepa
ruieazacenturainapoi in carcas6 poate produce.Acestfurn nu este
c6tiva centimetrii.in acestfel se data produ(!iei, dupd a(
toxic sau inflamabil.
asigLrraprizaperfect; a centuriila trebuiescinlocuiteintr-un ser
Pretensionatoarelenu necesit;
cel care o poarU, inaintea lntretinere sau ungere. O rice
autorizatFiat.
Inceperiideretinere. interventie ce ii m od ific;
conditiileoriginale ii micsoreaz6
Centura care a activat efirienta.Dac; din cauzenaturale ,1\ Operatiite <e pra
dispozjtjvulde pretensionarese A:o.,lli, vibratir
(jnundalii,fLrrtun6pe mare,etc.) InQtztle tocatS mai ,
b tocnea za pentru a indica sistemLrl
a fost afectatde ap; sau
interventia;centura nu poate fi de 100'C in aria pr€r
noroi, este imperativeinlocuirea sionatoarelor pot du( o
rulateinapoiin carcase,
chiardac; acestuia.
esteghidatdmanual. deteriordri sau autode(lan
Sistemulnu este atectat
Prelensionatorul nu cerenicio vibraliile
mentenant; sau gresare, Orice
cauzat€
suprafala cEii de rulare
interventie ca re- i m od iJ ic;
obsta(olemici,etc.
condiliile in itiale ii afecteaz;
Conta(lati un parteA
eficienta.Dac; dup; evenimente
auto rizat Fiat pentru or
neobisnuile (inundatii, furtuni
asistenlisauinforma!ie,
mafltime,etc.) DispozitivLrl
a fost
afectat de noroi sl ap;, trebuje
rnlocuit.

L
F19.14
I rw|||A|oROESARCINA A IE N T I E : P e n t ru In nici un caz aonpo-
sigura n le ma x if ii nentele centurii fi ale
r', I Lr Irdrirea sigurantei pistra t i s p , it a ru l pletensioneliinu trebuie
(1., sig u ra nt.; ale scaun||lui drept, asezati-v,i si lovite sau indepAiiate. Oriae
r,.,t,,, ,,1[i tau ti spate (unde asigul4i-vd (Acenturaegteasezate lu(Jare lrebuie efeatuati de
.,, .,.1r)ru un limitator de corect pe um5r si pesle tolduli. pelsonal autorizat. Contaata!i
permite controlul Asigurati-v6intotdeaunad toli
,1,,.,r,ilLr lortei ce aclioneaz;
intotdeauna un reprezentanl
oaupan!ii a u c e n t u rile d e autorizatFiat.
ii, r,,., t,)racelui in timpul siguran16 puse!Altfel miri!i ris(ul
tir, r, ,!,[.] I ce are loc in cazul de l6nire sevel5 in cazul un||i
accident.
Da c i a e n t u la a to s t
II{t IIIUCTIUNI
GENERAI.E s u p u s i la s o lic iti r i
itIVI DUTILIZAREA importante, de exemplu
|;it|U||tLoRDE in ulma unui ac<ident,trebuie
lllrlrllANTA inlo(uitii aonplet. Chiar daad
Centulanu tiebuie si tie centuranu ale defectiunivizibile.
',,r,lL,cAtorul auto (c6t ti riisucild, asigurali-vi ci e posibiI se-tifi pieldut rezistenla.
,rrr.,rlr ocupanti) trebuie sE este intinsii ti aderS la
rilr '.,, reg lemetdrile legale aorpulpasagerului.Parteade sus
I'r , rcfer'toare la utilizarea tlebuie sd treaci pesteumir Siin
'
,f de si9urantS.Puneli-v6 diagonali pestetoraae.Paneade
'ir'rirlor
lrlIrrlrauna centurile de jos trebuiese aderepestetolduri,
rrrlL/r,,rl.r
inaintede a porni. li9.l5, ll|u tolositi nici un obied
care si indepedeze(enlura de
<orP.
F ie c a le c e n t u l6 d e Centuratrebuie purtatb tt de CUMSAPASIRATI
sigulantE trebuie sA fie femellegravide:nsculde renirein CENTURII.EiN
folositii de citre o singur; cazul unui accident este mult PERMANENIA EFICIENTE
Persoand. Nu(onduceti(u unconil redus pentru mama si copilul
atezat in blalele unui pasagel, nenSscut, daca mama poartb 1) Folositiintotdeaunacent,,.,
ambii asigulali cu o singurii centura de siguranU. Desigur, intins; si niciodata r;sucii.i
centuri. Nu intelpuneti alte partea de jos a centurii trebuie asrguratr-veci se poate rula t I
obieate intre duhneavoastri si asezat5 foarte jos, astfel inc6t s6 rmpedrmente.
centuradesiguranli. treac; pe subabdomenfig.t7.
2) Dup; un accident ser,,
inlocuiti centura purtatd in .),,.
moment, chjar dac; nu pare
stricatS Schimbati intotder ,
centura dac; dispozitivul r,
Pretensionare a fost acttvat.

3) Pentru a cur;ta centr


sp;lati-o de mand cLr sal
neLrtru,cl;titi-o si l;sati o la u,
la umbr;. Nu utilizati deterg(
puternici, ini lbitori sau
substantechimicecare pot
fibrele.

4) Evitati(a apa s; p;trun.l


ruloLr:f unctionareacorecta
garantati numai dacA nu
udat.

5) in locLrit i centura
Prezintb semne de uzur.,
E - 1a taiere.
Fig.17
Da a e d is p o z it iv u l d e BLOCAREA
COTOAI'IEI
DISPOZTTIVULDE pornile este deteliolat VOTANULUI
PORIUTRE (de exenplu:tentativEde
fun). verifiaali-l la un seruice Bloaalea: cand cheia este in
1i9.29, ' li.ia poate fi rotitA in trei pozitia sToP, scoateti cheia si
r, r, diferiteastfel-fi9,30: au t o riz a t F ia t , in a in t e d e
rltrageli STOP: oprirea motorului, incepeleautleinoi cSliitorii. rotitivolanulp6n; seblocheaz;.
,sezain 1,, I l)oatefi scoasS,esteposibil;
I ,,rea volanului. Unele rotiti u5orvolanul
Debloaarea:
I l'),.ltiveelectricepotfunctiona in timp ce pozitionali cheia in
poziliaMAR.
| 1,. sistemul audio,
',xemplu
r , I' iI rca centralizatS,alarma
.,.,rrlriica,etc.) Cendcoborali din matini,
MAR: pozitia de mers. Toate scoatetiintotdeaunacheia Nu scoateti niciodati
r,.r rl,itiile electri(e sunt d in (o n t a . t p e n t lu a cheia din <ontad <and
pleveni pornilea a<ddentali de dltot|liend se dePlaseaa
avv: pornireamotorului, dtre ceilalti o.upanli. Amintili- Volanul se va bloca automal
l, .t)1)zitivulde pornire este vd sA trageli frana de mani, ial imediat (e incelcati ti il miscati.
da<d autotuiismul eite oprit (u Acelati lucru se intample .and
'i,,.,r (u un mecanism de
,LI l ,r t.i carein cazulrat;rii unei fala in panti cuplati plima autoturiSrnul esteremotaat.
r',,,,i |, . ducecheiai^napoila sTOP t re a p t ii d e v ile z i. Da (a
',,,, r!neinoiincercdri. autoturisnul este pal(at cu
spatelespreverful pantei,cuplali
treapta de mersinapoi.Nu lisali
niciodati copii nesupravegheali
inmasind.
PLAIUSA DE BORD ?ltLot
si a lSmpilorde avertizarepot Ji diferitefunctie de versiune
Prezentasi pozitia instrurnentelor

futr

Fig.31

l _Distr ibuitoruldeventilarelatera2 . Dis


ls t rib u it o ru ld e v e n t ila re re g la b il; 3 . Co mu t at o r u l d e l u m i n i ' 4 T a b o u r l ' ! ' t
de ventilarereglabil;- 6. Butonulluminilorde avarie 7. controlulsistemului
5. Distribuitorul audio 8 r\,l'l
_
frontalpasager 9. compartime;tulsuperior pentru m6nusi- 10. compartimentul inferior pentru m;nLr,. lr
Controlulinc";lziriiventilatieisialclimatizdrii l2.Scrumierb 13. Comutatorulstergbtoruluide parbrizfal;/ 5li.'' rl
i nstala lieidespS latparbrlzul/lunl4 b
e t.ac h e ia d e c o n t a c t li lo c u ld e p o rn ire -1 5 . A irb a g s o 1
f e6r .
L e v r e r1rl ' , ' r l
18. clapeta de deschidere n , ,r"{ F! ll
reglarea inellimiivolanului- 17.Protectie pentru accesul la cutia de sigurante -
m;torului 19.setbutoanepentruluminisimeniu acces/set:ri(My Car)
TABLOUL DE BORD vERStUl{r
r.2 15V,t.4 16V,1,515V,
1.8r5V

A-turometru

"
S:Nr= a fu r2o110)l
8 -in di c a t o r uI n i v e l u l u i d e
combustibil
a rezervei
cu lamp; indicatoare

de|ae ia C in di c a t o r uI t e m p e r a t u r i i

'Y^>
F.i'.ff-T; lic h id ul u i d e r ; c i r e t i l a m p d
avertizare temperaturS
D-vitezometru
E-display multifunctional
critica

vERStUI{t
1.9rrD80St1.9rtDr15
t irl r.'
A-turometru
B -in di c a t o r u l n i v e l ul u i d e
combustibil cu lamp; indicatoare
a rezervel
C-in di c a t o r u l t e m p e r a t u r i i
\'ib
s:M6^
iaeA E ra
lic h id u l u i d e r d c i r e t i l a m p ;
avertizare temperaturA
D vitezometru
critic;

,",',c)t'
iiI { o
Tfa e+o E-display multifunctional
rfi 4.Tabloulde
rlul audio - L Ai
pentru m;nu5i
rrbriz{aG/sp
| 15.Levierul
deschidere
a
VERSIUNE2.4uovABARTH$l 2.4
2OVCUTIEMECANICA IiIITRUrU|EN
D: BORD
x \ il I indi(atorul nivelLl ul l,
combustlbilcu lampb indicatc ,
\i a rezervei
C ind icatoru I temPerat
l ,,l ' l ,l ,.l r' rrr' ,rl
r,,r' r' !"tr,i !

lichidului de r;cire si lan ,


avertizaretemperatLrre critic6
D vitezometru
E afisaj kilometri pa rcu'
{unctionareservodirectia"ClT
lampi controlpozitiefaruri
F d is play multifunclior ,
reconfiqLrrabil
G ceas dlgital (doar .,
Selespeed) (,
Fig.34
VERSIUNE2.4 2OVCURADAR
CRUISE CONTROL
A turometru
B-indlcatoruI n ivelu lu i .r
combustibilcu lamPaindicato.:,
a rezervel
F c ind icatoru I temperatu'
lichidului de r;cire 5i larnrr.,
aveirizafe temPeraturdcriticd
D-vitezometru I
E afisaj kilometrl parcL .
fundionare servodirectia"ClT:
lamp; controlpozitiefaruri
F'd is p lay multifunctlor
reprogramaDl
G-ceas d igltaI
I ,.. ABARTHSI 2.4 VITEZOMETRUL
- tig.35- 36 Candmotoruleste laturaliade
CANICA INSTRUMEIUTE mersin 9ol (ralanti),pot apbrea
,,, Lrl n ivelului de
DE BORD Vitezometrulindi(5vitezade micivarialiialeturalieicaresunt
oeptasare n o rm a l e ( e x r l a c u p l a r e a
Lr ,IIpi indicatoare compresorului deaerconditionat,
I undalulinstrumentelorpoate
v.rr.rr_n
ceeace privetteculoarea, TUROMETRUL-fi9.37- 38 la pornireaelectroventilatorului
,)rLtl temperaturii Sectorulrogu (pericol)indicS de r.icire,etc.).
l'rr(t edeV erslUne,
, r.rcrre si lampS turatie mare a motorului. Nu Aceste cresteri de turatie
llrIrntur; critic6 conducetipentru lungi perioade permit mentinereaunui mers
detimpcuaculin acestizona. regulatal motoruluiFi p6strarea
|.I li)rnetri parcursi I MP O RT A l{ l: c o n t ro lu l u n ui r e g i m c a r e p e r m i t e
., rvodireclia"clTY", electronical injectieiintrerupe incircarea corespunzStoarea
, lt!)/itlefaruri gradatalimentarea cu combusti bateriei.
/ , Lrt ifu nctiona I ih\
161 ') bil c6nd motorul estes\rpraturat
I determinAndastJelo pierdere
(t,(l tal (doar la
,r9 graduala de puterea motorului.

4 2OVCURADAR
ROr

,Ir]l nivelului de
,rl,Illp; indicatoare

r,r!l temperaturii
1,. ,,,(ire si lamp,5 zf"il'\ /-";:T?\
/-.20 o
,,,' ' ..i .,\
/zr ro\
r,tr,r,rtur;criticE

l, , 'rrr{rtri parcurgi
1',,
7.to
5-'11,i ':'n
€o
-)-);
tD 60

n\
-r '-' rerj-o
-io @( )c Eofr
Pr uo:
',,.,v!,,lLrectia"ClTY", Y-/ w L
Yw2 \./
\
-i
v i I lr ifu nclion a I -,'
Fig.37 Fiq.38
I NIVEL
INDICATOR
REZERVOR
COTIBUSTIBILiN
Fig.39
INDICATORULTEMPERATURII
FLUIDULUI
DERACIRE
- Fig.39

Acesta ndici tem peratura


t Acesta indica cantitatea de lchiduui de r;cire si incepe sa
F
o combustibi din rezervor.Larnpa {urnlzezeaceastiin{ormate cAnd
F de avertizare a rezervei de temperatura dep6seste50' C. ln
combustlbil(impreun; cu aJisarea conditii normale, acul indicator
unui mesaj pe display) indice trebuies; oscilezein jurul pozitiel
faptul c6in rezervormai suntcirca de milloc,functie de condltiilede
F 9litri. lucru. Dac; se apropie de zona
rosie,ingeamndc; motorul este DacE a<ul aiunge in roni
z E- r e zervorqol; supraro icitat si trebuie sa ro 9ie, opli!i motortrl
F rezervor plin reduceticerereade putere. imediat si contactali ur
Aprinderea l;nrpi de a!,crt reorezentant
autorizatFiat.
Nu c;letoriti cu rezervoru zare B (impreun;cu aflsafe:r,rnul
a p r o a p e go ; a imentarea mesajpe d splay)indic; fdi-'iL,i.n
insuficient; cucombustlbil- poate temperatura fluidului de rdcii-.
deteriora catallzatorul. esrepreamare;In acesrcaz,cpr i
motorul si contactati un
reprezentantautorizatFiat.

F
J'lc't
'
l i ' I I',l ' .
, , {, l l

F 9.39
Dr\PrAV-lrL DISPLAY.UL Odometrul este caPabil si
Mr,rTFUNCIIONAL MULIIFUI'ICTIONAL indiceurmStoarele:
- ii9.40
4t
RECONFIGURABIL.lig
t, standard
dlsplay-ului (undeeste(azul) totalin kilometri
- parcursul
,l ,.r'.rnul
Lrrm;toarele:
standard
EcranuldisPlaY-ului - pozitia(orientarea)
{arurilor
indicburmatoarele: (fundiedeincercare)
|,,I cursultotalin
kilometri

-da1a - activarea(CITY)servodirectiei
t)ozitionarea,orientarea "DUALDRlVE"
electrice
1,,,| |,)r(functiedeinc5rcare)
exterioara
- temperatura
aiungein zona ,r.tivarea servodirectiei Mai existbun alt displayce
r i!i n o t o r ul , 1,"rr (. "DUALDRIVE"(CITY) - treapta de vitezd selectatS, cea5ul
afiseazb digital.
conlactali un modul de funclionareal cutiei
rizatFiat. selespeed(ManualsauCITY)

,,r ,r9iminutul

Lirnperatura
exterioara.

Fnc386i

rI
llt q
ilw
P{o
@lw
Fi9.4r
Fig'42'43
DECOMANDA
BUTOANELE
-;;,;;
;;;; ;e informatiilediiplav-uluimuhi{unclional 5ial display-ului multi{unctionalreconfigurabr
'
pf
(amplasate
DISPLAY-UL I
cu
va familiarizali butoanele de control
Oirp."ibll"fi, .n"i" Oecontactin pozitia;iAi), trebuiesa
din lateratastanga a .o,oun"' Jin uarfutlevieruluidreaptapentrufunctiarRlPCoMPUTER) lr r il r r r r lr l r
Dldcuta ^r","nuiijili
personatiz;riisistemLllui'este recomandabil 3; cititicompletacesl ". t , l, r V
utilizandule cum este descris mai jos tarniei r r r llr , ' l'r 'l' r r r l, ) r r r i.I l,
||r|||' ' ,|i |, ,i t,' I
capitol. Butoan€tet'rODE,rusti jos(l,V ) |),|!.|r

asttel:
inforrnatir . tN tl ) l M n || |
dive15elor
Permitvizualizarea '
tt I i l { N l l l \l AN l ) Al i
'
In serr'
displav-usi optiunlleacestura'
a vizuaLiza
pentru
cresdtorsau a (mdri)
modiflca aiisate
valorile tr ,r , i i l L r l l r ) l ,r ri I

;o: ,^ :r:r \ (puk)cenddBplavu flt 14)


T Ao;sat pentrumai putin de 2 secunde , (E tig.44)
" _"-L4)f I ;i;r5"-@
I
urmatorulecrandinmeni'rdeacce5
ri/ saudeplasati'
optiuneaaleasa
, coniirmati
$l
'..r,.
r'r,rtx!,I(tr,r(,n(,!|,.

\.?Ip:io+ I ,l,'r,,(A-Iiq.44)
ii ,l I aD6satDentruniai mult de 2 ,ecunde(puk) canddisplav
-:1: !i :lr optiunea
conflrniati si
aleasa la
reveniti e(arn!r
/./ | "ir*-; @ ,
--' :
- -.' :'
ri7.42 in functiede necesltatr:
Pentru a vrlJcrla d r \ p 'd v J l ) o o l Jn l e
*, p " . , ', m o d i { ' 3 {a ' s o a ) ' d o r r '' d 'i <a te
" " **, " , . t "

dsp,av ,[ I
r,""^::.:"p,,iJ:\cand
[ ]:::il:. -",,,rrq.:
200-
!i
,illgl. I
220.- ti

1x-1;;.;: .-..,,"
::'j"l;.'""#;:", -Fqi"J o 1'L'
rn;e
I , re\etati.ompu'etJrrRlP5i introducelr l | |
<ar';na
";**,"tr
o €
,r.,P
r, lru|lalreconfigurabi
I r rn)trol(amplasate
DISPLAY-UL MULTIFUIIICTTOIUAL
r,( lia IRIP COMPUTE
l' r!play-uI multifunc lio n a l Cand cheia de contact este De asemenea, existeun meniuce
1l!,r crtili comPleta
rrrlr,r toate informaliileutile in 5coa55, n0maiorar5m6neafigate; dEposibilitateade a efectuaset6ri
Irrit,udeplasirii,in
particular: <6nd deschidetiuna din u5i, utili26ndbutoanelede control
display-ul se aprinde9i afiieazS (v e z i " b u t o a n e d e a o n t r o l " ,
. INFORMATIILE DISPONIBILE indi(aliileodometrului. paginaprecedentA):
I'I I !RANULSTANDARDSUNT:
in
)|un e acestuia, . INFORMATII REFERITOARE MEiIIULDESETARE
parcursul totalin kilometri(ll I-ASTAREAAUTOTURISMULUI: "MY CAR"
.flg.a4)
nde (puls)(and display-
,rleas;si/saudeplatatiI ceas(E- fig.44) - intervalul r;mas panE la IMPORTA T: numirul
temperatura exterioarS( C - fig. urmStoarearevizieprogramatd {unctiilor meniuluidepinde de
u) - informatiile computerului niveluldeechipare Fida(5ma5ina
r e (puls)cend display-u data(A- fi9.44) TRIP(computerulde bord) e st e e c h i p a t i c u c o n e c t /
,loas;ti revenitila ecarnu - reglareareostatuluipentru navigator, fundiilemeniuluivorfi
iluminarea de bord afisate pe display, mai putrin
- afitareamesajelorreferitoare "limitareavitezei" ti "senzorul
ladefecliuni crepuscular"care5unt atisatepe
t)lrunileacestuiain te - afi5areamesajelorreferitoare diplayul multifunclional.
itate
! iora)valotileaf
la a v e rt iz i ri, imp re u n i c u
s imb o luI c o re s p o n d e n t (d e Functii:
exemplu: gheatr5pe goseaB -
fi g.il4sausimbolrevizieF-tig.{4) LIMITAREAVITEZEI
!rde (puls)cenddisplay- - afisareamoduluiCITY(daci
estesel€ctat)(D- fig.44) aat;varea/ dezactivarea
- pozitionareafarurilor (cu in d i c a t i e i c o r e s p u n z E t o a r e
(puls)cend display-u farurileaprinsepe faz6scurtaG. (oN/oFF)
"de tl introduc€tio no
TRIP fig.a4) - impunerea limitSrii vitezei
- n iv e luI u le iu lu i (n u ma i
I t9 .4 4 ver5iunileJTD)
SENZOR,AUTOMAT DE REPETAREA MESAIELOR Ao R T T E R E L oi N
I Nc HT DE R EP R
]
MERSULUI IIICHIDERE AUTOMA
APRINDERE A FARURILOR (unde SISTEMULUIAUDIO TIMPUL (versiu
- activare (ON): inchidere. |ORTIERELOR
estecazulJ - activare (ON): rePetarea
automatb a portierelor cend l.ryGo)
- re g la rea sensibilititii informaliei radio pe display-ul - activare (ON)
senzorului c resPu sctlla r (3 bordului vitezadepblette20 km/h
(OFF): inchidere,rautomat; a port (
niveluri) - dezactivarea(OFF):oprirea - dezadivare
automatd a portierelornu 5. a a r t e l aC I D p ; r a ! ( ,
repetdrii informatiei radio Pe (p.ntru detalii ve1
TRIPB PORNIT/OPRIT display-ulbordului e{ectueazb cendvitezadeP;5est(
NASY GO)
activarea / dezacttvarea 20km/h (OFt
dezactivare
f unctiei corespunzitoare DESCHIDEREA INDEPENDENTA A
automat; a Porti.r
(oN/oFF) HAYONULUI IMPORTANT: dac6 se efectueaz:l
a f e c t u e a z ec a n d ( ,
activare (ON): hayonul un test pe standul de rulare, plresettemasina(pr
REGLAREA CEASULUI rdmene inchis la deschiderea amintiti-vEsd setatidezactivared tASY(
Vaziparagraful
-setareaorel u5rror inchideriiautomatea portierelor
-setareaminutelor - dezactivare(OFF):hayonulse altfelportieree
functiede vitezS,
UNITATEA DE M,
deschide odatS cu deschiderea 5e inchid automat lmediat c€
20 km/h,avand DlsTANrEl
MODULCEAS usrlor vitezadepeseste
imposibilitatea - 5e Pot selectar
- alegereamoduluide afisarea drept consecinlS de mesura
unitSti
(easuluil2l24 h AUTOBLOCAREA PORTIEREI de a intra in habitaclu.Este mile.
lllometrisau
(Doarversiunea
EasyGo) recomandabils6 efectuati acert
REGLAREA DATEI testcu geamurile deschisePentr! U N I T A T E AD E M A
setareaanulul DESCHIDEREA PORTIEREI a aveaaccesla habitaclu in cazll
defectuoase. CONSUMULUI
setarealunii SOFERULUI dezactivdrii unitnlI
- selectarea
-setareazilei - activare (ON): deschiderea E c o n s u m u l u id e r
numai pentru portiera toferului (km/|,l/100km saurr
printelecomandacheii
(OFF): de setareaunitetiirl
- dezactivare distantei(km saumi )
deschidereatuluror portierelor
prin telecomandacheii
UNITATEA DEMASURAA LIMBA
I RELORiN N( HIDEREAUTOMATAA seteazalimba de a{itarea
echipate
(versiunile
r ( )RTIERELOR TEMPERATURII
- se pot selectaurmatoarele PedisPlaY.
mesajelor
u n it a t i d e mis u ra a le
'rel o r c a n d activare (ON): inchiderea SERVICE
f i Lomate a portierelor cand temperaturii:'Csau'F
a1iseaz6in{ormatii relen-
): inchiderea , ir lela CID PArSse9temaSlrrd toare la intretinerea corecta.a
BUTONUL DEREGLAREA
1t',rtru detalii vezi paragratul
VOLUMULUI vehiculului,strict conectat la
'/.r depatette I ,\\ / GO) intervalulderevizii
(OFF):inchiderea
.lezactivare
regleazavolumul P;na la
, ltrmata a Portierelor nu se elcluderea total6, daca este DEI E 5 I R E
necesar,a sunetului emis la ME NI UL
,c e{ectueaza , 1 ,tueaza c;nd cartela CID din meniu.
- iesirea
Lrl de rulare, apSsareatastelor'
r.'r,rlestema5ina(pentru detalii
v, /r paraqrafulEAsYGO).
BUTONUL DEREGLAREA Cu connect / navigator es1e
' a portierelor VOLUMULUI BUZZERULUI Do s ib ilb a c t i v ar e a r e P e l a r r l
lL{elPortlerele NIIATEA DE MA S URA A inlormatiilora{itatede radiosau
i m e d i a t ce - reqleaz6volumul sonor al
tl )r,,r^NTEl
buzzerulul t e le { o n Pe d i s P l a Y - u lm u l t i '
0 km/h, avand !e pot selecta urmetoarele {unctionaldin bord
|lnposibilitatea LI Lr,rti de mesura a distanlei:
i.rbitaclu Este mile
1.L,,,rctrisau
( lectuali acest
leschisePentru I IIIATEA DE MASURA A
hitacluin cazul ,,,fl',tlMULUI
'', lectareaunitelii de mbsure
,,,ri!umLllui de combustibil
1,, i l/100km sau mPg),functie
r, ,.1,rreaunititii de m6sura a
,r r',i1ci(kmsaumii)
INIIIALA
VERIFICAREA filflcnte
l:lHf,t:::'lT.."tact in pozitiaMAR,displav-ur 1.:'ilYl-:l-::Li.:: ji:i ll ilrrlunik
murlifunctional-a{i5eaa:
;;i'"iitii"'"niver Ln'
derecl
",i#:;L$:'i:"::,::H:;.:;#?:,:.i',il;:#;;;;;,;;;il;;i;::::t":li*::ll9:J1'"11l
3[:::l::ffiTi:ft1,11i;iYji:;i;::'5;:;:i;i;i;;"]''i.
"";i
nusuntdetectate
urei")Dac6
i
ON.
displayul aJiteaz6mesajulCHECK lltllr',
f__ * in cazulin carePedisplaYaPa,re fonrtt,',"
I' - i I
un mesajde eroare,trebulesa
facetireferirela paragrafulmartorr'
lrnl'rr,,!
Itlllrl l,
tll rc 1l r,
I bll"r,rrl i

lllrol
'! lllutn '
*l ttttrr
illlt l lr l r
I t t nt t ,
tflrlr'ln 1
NU ;dnr l)
l_ - ,> l|llllrol
i € tr r r ,l

intr€tinerea
include vehicululuila liecare20000km(5au12'000 mil€)infi€Qrean;acestlu'ru e't€ nfitd
lnlervaluldeservice afisntrl
automarcendcheias€arr:in po"it" um, ri;G'Jpini J" i"iiioitn G* rzlo_mil€)sau30dezil€dela termenti este de contd(rrl
i"t"*"t aeservke prodramat cheia
risuciti
fi€.are200km(saul24mirelsaurariecarer iiieiiiii '" "p'opi" tle pana h ter;en' sERvlcE
iaesaiul PRoGRAtt^rl
Do'itiaMAR va aPar€mesaiur senvrcrurnailei"ia';ra''rir"""i -
conta'r;ti un dealerautori;l Fiatp€ntrua efe(rul
tevitie '""
;rte alirat in'i kilonetri,milc saurile' (t"r"tt rti"*"r"r"ia" sERvrcE displav'ur'
;;'";;tii;;;;;;;i;;il"tate dePRoGRAM sEnvrcE sauPLArtr DE ANUAI' ti pentrua reseta
v.ri{icarea nivelului de ulei E c ra n u l p re z e n t a t ma i E a ra n u l p re z e n t a t m a i j o s
(!rrsiunileJTD) pre z in t S n iv e lu| 5 c bz u t s u b prezint; nivelul crescut Peste
,iunilor valoarea minimAadmi55. valoarea maximdadmis;.
defecti
I'Lrnandcheia de contact in
r" tia MAR, display-ul multi
,.
l,',! tional va afisanivelulde ulei
1" ilru c6tevasecunde.Pedurata
, , ,lcl {aze, pentru a trece la
L i .rstra urmdtoare, aPesati
r ,,r,,n u@.
r
IM PORTA NT: pentru a v;
,,.,r L r rce
a nivelulde ulei afiS at
'.. " (orect,asezalrmasrnape un Pentlu a ieveni la nivelul Co n t a c t a t i un
r r . l. I plan. c o re a t d e u le i, v e z i ieorezentanl autorizat
I ( r an u l prezentat mar ios "velificalea nivelului" in F ia t p e n t r u a l e f a c e
t'!./rnt5nivelulcorectde uleidin ca p it o lu l " in t le t in e re a nivelul<orectdeulei.
,',,) r r )Da
r . cAnivelulde uleiscade vehiculului".
,r,,,iLr:r, cerculeteleplinedispar,
,t' r,inda5tfelcerculete goale.

,l\ Nu .ompletati ni.iodat6


4* :'::rl":':'
""::f,'ill:
existenlin motor (veui
palagraful
este alitat "spe(ifica!ii ale fluidelor ti
lu b lif ic a n t ilo l" d in . a p it o lu l
PRO
"spe.ifica!iitehni(e").
IITIUILAFEREs

*rJ:filil#ff:"".1*'Jo""in".fl;,** 0uPatestulrn
in,,mod
circurar,,, cuajutorur
cepotfi setectate de
butoanetor laniruavedeP
d.r
DORrAl'|T:
t"titlllrt j'"o.*" "LANG" si "sETAREDATA"de maijos); lt llodr ( e aut or n l
set;ri(veziexemplele
oneritefunctiide5electare:i ttuu. -lil t t u e s t e m e m , '
meniutui"
talerestrete
citili" accesul din paginile
urm6toar"
p;;;'t;;;li;dJ;iii, .r.-',u, - tand autotur
Francezi -
,"
An Lunr
senl
.anllbllitatea
;'"T:i:
H:iPortueh€z' *e,il. ..*:.*y"-1;,F,"1-
;-EHl',-ru#
toottot''\ l
.lnd vehiculu
drc6matrnac
. ffirri vnezi 'dllalteset;riPo
ffi. 4 i't
ft,l fidescrise
A .---^r-
.*".0r, iEgrr:urnru
.-'i-i*ror uenru DAra
REGl-Ar
Pteet-as t1#t-_ ]l
oetA#.ffijLS
- --
i*l
' - REVIZII
INTERVAL
iL'-*-"
auDro RPT.; ,{i- .
uMBa

,''l
rND.PoRrercru llS?
iNGHTDERE
,/.'
Nul.,lAru$i coNDUciToRq*, 9- *
DESGHTDERE
; 6'4ll
iNCHIDERE UsI DUPA 2OKM/h .
ACCESUL MEl{IULUI
LAFERESTRELE

Dupetestulinitial,esteposrbrla accesareameniuluiapas6nd butonul@.


de PentruavSdeplasainmeniufolositibutoanele Asi V.
tMPORTAiII: dac5dupdceati intratin meniu.timp de 60de secundenu efectuatinicio setaresaureglare,sistemul
iijo s); rr Intoarceautomatla fereastraafisatSanterior.in acest€azultima setareseledatSdar neconfirmati(prin butonul
ziua
@ )ru estememorat55ide aceeaoperatiatrebuierepetatd.
- Landautoturismul 5edeplaseazi esteposibilS
accesareaunui meniuredus(pentrusetarealimitirii vitezeiti
t.n\ibilitateasenzorului (crepuscu lar)pentruaprindereaautomatSa farurilor)
cendvehiculul esteopritaveli accescompletlaintregulmeniu
dacdmatinaesteechipat6cu connect/ navigator,meniul esteprezentatintotdeaunain modul redus:toate
I rlrlalte setdripot fi modificateprin connect/navigator.
Potf i descriseurm5toarelediagrame.(Vezipagina44)
@
i
//i
sffilll
l l lt
li ? VERIFICARE I

l= INITlALA NU]
/ 119
_L,.
ll- Hen'r ? rleuu
+
t9
;5 .en.l'"jil,.
@ vITEzA
ur',rrl vlTrza LIMITARE
SENTORCREPI]SCL]LAR SENZORCREPL]SCUIAR
nt J B TE5IREMENIT] IL
r i3 DA
TRTP
RFGW CEAS
NloDcEAs rmaeire meni!r€ u'
-
REGLAIDATA
I IZ D d 'o (ul aurarr
t oD \ P o Naqg';ror
l !u d\' rN RrF EaL'{l
t rt + I4ef,Lr or:. . , o, p
t,i
rl :,],1 r\ ''.l o P 'P l

I d
'
O.\ nD I
t'16
L 'IIi A P E V ITE ZA ::;;., ;, '!od
:,^,t,'.,.
. , r"ll
.o B 11D
LIMBA
'| D ^P ''
f; " lp 14'\ u
^:-"r.r
tI ;,,. F r;oPtionalur

(o'ned/
| 't l'lavrgaror

I
:i:,'iillli:fi:ii"':iffi
i*fmi*rr+*::*Hd;qii;1*i:r1:.t
',1,,!l (vedeticapitolul "Mesaje
si semr

ornil rerili.ar.a inilialtsl€


po.ibil a..erul la m€niu

,y,.,..

Drh inr.rmediul 6utoandorA s'! V


A r€sl.ti volumul ftnnalului a.utti'

V a.|..tia inp$i dipetr. internirenr'

::*:.*I;.";r""xt.::"*;:#l';:f :ff#",ffL';
de m'{rarc a dkranteiIv*'
lllil"ri,"''iil ii !;;;;

jiJiilirl;:l{+$,i$ii;f
;','"ii*" ";uii d'*rk5 nai ltrz'ur' h"are
a" .utu.u u rittu't"ir

*i1;1":ill;i:*
rrinaF;etirepetate
indicaread€pasiriilimiririi vitezei'
depa! [
Acestclclude ecraneesteafisatautomat,impreundcu sunetu buzzerului, imediatce autoturismul IUMINI(DAY\
imitate.
va oareavitezei 'q'OI
f r il r , , , r ! l. i lLI i, I
i, El I . I vr 'l r r ir r r ! r l
sensibilitiilii senzoru
Reglarea (undeestecazul)
lui pentrufa rulile automate(senzolulcrepuscular) r i r ilr ', r . *, lr ' r r r lLr
, E, . t lr , t r , , r l( f l. r l

Dep,sitilimita!

lDry. selr:.
il
fl' iLl:a

T
ul d ttrilt"tXT:iJfli:t:,"t::iJTii;i:",S1:ll" d.erumind
ititiisenzorurui (crepuscur)in treitreptederesraj
f,' ] f i""i.rni"i,
'ensib
3 = nivelmaxim);cu catniv-elulsensibilititiiestemai mare'cu atat
""i
1r,,"-.la ;tt" intensitatea "iu"i."1ir,
"i""ii=luminii "ivel
exterioare ca luminile de intalnire si se aprind; auto-matAce-asta
necesarS
procedatiin felul urmdtor:
nrx'ratiepoatefi f5cut6si cSndautoturrsmilse deplaseazSPentrua setaniveluldorit'
(rr/ipagina).
DupSv.rm.as hiti.ft .n.
pcibll ..6!l l. rcni{

w A
V

Prii lnt€m..llul buto.F|d A r.uv


A reslall ..nsibilit t€ $ntorllri

V S.lktid Inpud.liF r. int mlt trl


B ON/ OFf{TRIPB)
COMPUIER i:lAnE CEAl
AEITITAREATRIP
(OFF)a {unct eiTRIPB (trip part al),care
E Cu aceastaootiune esteposrbl; actr\area(ON)eaudezactivarea
medie B' consLrmulmediu B, vitezam{:
ui;-i'u,n"n pu,t'nu"
'orespunzatoare:dlstanta
GENERALTRIPB
rnede B Pentr!ralte informatliveziTRlP
""'';;;;;;;i;;;;;
.lurata

i
posibil a..esul la m€triu A +:'.
T lE Jur
!'
6 < ial!!6," il
A Ft . t , * 0,, tlf l0:10'
z
o V i: l!il @
I
+ T riP E A 13
,. ln::n- , !

Pm inte,m€diulbdoan€rorA V f rr" e u ,
A 'au
t|:tt- ..
+ TriP E |:|ff V seledia in,p!ti.lipeste inr€rnitenr'
]
lN,lrl- f

f
IFTF ts
L
ItL,iN'

e ? @l
), careindi
IIIAREADATEI(AT"
MODULCEAS(CLOCKMODE)
Pentrua setad.,
Aceast6functieesteutiIizatapenlrua5etaceasulpentru.I2l24deore'Pentrusetareacea5uluiprocedatiint.
urm;tor (vezlPagina):

DupSverilj.ar€a iniliaE ette


poeibil ac.esul la meni!
'I
r-
+ctct.tloae ?4h gl
[ A.
Vl:rtao'"f@ V
Inagin€a din ncniu

+C14k'lhde 24h
A r'"
I I aF 10r?0
[*..'o, *l-t:1, V
rr. iD:d0-""
-l
1;.'.

I e I @
TIIANEADATEI(ADJUST DATE)
lr'ntru a setadata (anul- luna- ziua),procedaliintelul urmStor:(vezipagina)
(]datii n fel
rr |[ verilicar.. i nl!l.lil .rt
|[ribira..$ul la n.nlu

A
V

r$rlnrt' roderea !a! mErireaautomata


. rrr'rii c,endvA aflaliaproapederetarea
tn.lrl| rualideseiulde IE buronj in.h€i4i
I'rr.rul prin aP&arirepetate.
(AUDIO
BPr'tioutui "llCttlDEREA"'
INFORMATIILORAUDIO
REPETAREA ateradioului{{re(
retevante
de bordrepet:informatiite
caseta(mcdurdeoperare)(hca est,.'
z
".1:li::i:l,::'J|"":"jli:'JJilliS'il,l3/;;;inumir,,rco.,tuisirsaumerodia) rhcdeste
a Dup; v€rilkarea initialt €tte
RerurraIna9'ne'
Pre.edcnra.tiva
Doribil ...e5ul la nen'u
o
F t llon lE J'.rrt

A i**ot;J.**l @ n' ,
10,?0'"

V l: cjr " AIt I


I

+lrd.
I
o + E u d iEF p r. +G
n V

ii
Lfr.rr=rr v
L ' --
rl
+rlldis RPt'rlff
P,mini€rmedilrbutoanebrA sauV
A seDoatcalegeadivar€aeau rr,, lll:ll
,l - laFludi,:'FPI'in vr
ON/orr'
dera.tivarea
seledi. impus;dipetteinlermitenr'
''

.t i'{.' il:10' :r'


I
I
I +It.t.
I

*. r0,i0'
t: 10:i! 'l

e A
It eJ @
Ff1 142.5 llH:
Exemplude repetare
a, ll,lD" a informa!iiloraudio
DTsCHIDEREA
I1{DEPEl{DENIA (IND.BOOT}
A HAYONULUI
(tre
). daci esteactivat5aceastE ufilor, hayonulrdm6nein(his ti prin urmareprotejat:pentru
functie,la deschiderea
,l!,(hidehavonul telecomanda
folositi tau cheia
metalic6feri a f olositelecomanda.
.lacdesiedezactivatd functie,havonuleste
aceastE deschisimpreund tuturorusilor.
cudeschiderea

B Dup!!.ritr..r.a in4i.la6l.
potltllR.6ul la n.riu

A
V

A Plini .m..liurbuto.ieb A ri V
.leg.li adivaE! ..u d.adivar.a

V l.l.4l. hr|pusi .lip.rt inernh.nt


iN(|llorl
(DRVR.
USIISOFERUI.UI
DESCHIDEREA LOCK)

AcestSfunctie:
a(tivdld(ONl.vapern_l.enJ4drdF\' ,1dereau\i \olel' l r " r l' l' r' dd
"
dezactivat6(OFF),
vd permitedeschidereatuturor u5iof prin 1r r!r)rirrrrdir

tr€.ede adivi

6n lA Jurl
A ry i 8}]16. lirl
a1" lD:e0-,,
A
-
V
V @ t
>a
r!. l0:dll

@
.,.i {trir*!5!rcAZUii il,i(HlB[8ta au I oMAIa (PENTRU EASYGO)
VERSIUI'tltE
I I ,' I.
.., :t ,.,,..r1 ,. ,,e..i ,,-i ,i !:r.J' nnrodal rtofr.tc;| ddr3pozti vul C l D p;rA \est em asir
:: r ..t,.r:i fi , i :.,,i el nmcd.rLrtomdt.i nddi spozrtvul C l D paTa t eslem asr na
, r .:.i l f,I' -:Ii .r' j n c 1 rl ]i !.]rrrri l al ()r:rvcz paqrna)
;
t-
:,
p,*.d:11
ilan 1B Jun
f-
#
il;i
tt

5'
l ,riJ [:ll]- '

-.
+Hrt:lo.k
A >C
. j!:i[ V

P nn i n' d D edi urhdoai oror i r 5i v


:.tivali 3ao de:adivrti a.ei; tundic
I
Pr, lD:l!- ,,\
tek dilmrus; ilip€rte inr€rnirenr
il:i.-l
1
I
l
er. il:l|]- , , ,i iDra0-

I @
a
@
V
PEIITRU
DEMASURA
UNITATEA (IET'P'UN|t)
IEMPERAIURA
fe|uIurmetor:
procedaliin
a distantei Pentru
a se|ecta dem.suraa temperaturii(.csaU.F),
unitatea

oupi verill(are.Iniii.la .3t


tosibil.(.tul l. n.nlu

A
V

rrini .m..llul but.aNbr a{uv


A t. po.l€ Gl.(t. urit t.t d€ ntturt '

V Solqnl. inpsr .lit.tte int rditent

---J
rMto xla NT:- ' r r dt pode m dr Lr aa lpm per a r u r r{' ! s d r 'l ) <e t d l a
.r, u , !r i.tr r onnec t / nav igat or '
p e d s o l a va s r ed r r s d r c

'r
?6TUMUL BUZ?.
AL VOLUMUI.UI
REGI.AJ
BUTONULDG (BUTTON
TAsTEI.OR VOL.)
Volumulb'
( V )Doatef reql. v'le Buzzel
= VounLri beepulu de (onfirmarece insotesteactivareaunor anumitebutoane e Pentrua r'
nivele BeepLrld.rconfirmarepoateliregats exclus
a reqlavolumulprocedatiinfelLrlufm;tof:
PentrLr
F

Dupi verifi(n.ea initi.la c3t.

I l4Fn l$ Jur
j?l"t5F," il
A r.4 v
2 -
V :i, [i:al' , ,
L_
+ E rri. i. L ro l. a
, n lf L !
T
A oV
[a*,t". ,* =
A P'i' *i.'m.dr,rbd@rer.'
r€glat voludul s€nnalului a.unk
r,., l0re0"'"
+Eutlnl'| L.ltL. B V sel€dia im!usi ilipene iil.rmi€nt '-

+Bu1l,on U':l. +*,-.*";,


' ll:e!- Lr
-.i' l0:ll Li'
I t @,
i reglatin

5
LrMBA(t-ANG.) rllYlCE- PLAN

irrlr{'rev zii) I

f ** A
".*',"tlll*" ','1.1.'. pol i bi l r,.
;,*rbirace{||a-*LN-

A +5er
V
A
V
A
V
A
V
A @l
V +liflB. ttsli&1,:
ao n:en-'r
estefur

krn(rau t2.000mile)infiec.r.anie.ettlu.lu est€afi{


tnteruatutde teryicein.tudeintretinereavehi tuluilatiecare20.000
iiiJ ii"i" tnporitiiuan,incepaitdeh 2.0{okmGaut.2{0nite)sau 30dezired€l. tennen afiratl
ri e3te
"".na
il"-i" ibiir i..' izr.ir.l sju r" rieca'.r 'iieliaia '€
"ur.i"i, un
apropie intervalde servi(eprosramat'dlsu'j4 q'l! t!9lt:jl!
poiifii nln, rj urmat de num;rui dc kilonetd t6u 2ile p6ne h teflnen Melaiul SER$CI PROGnAM{
|netaiul SERVICE
[ii"'"ni.i-i" "prt"" tnitd sau zite, contorm inre]vatutui d€ revhie. contaGrali un dealer aurorirst Fi|t pentru . efe(t{
ilii."trl,
op"titiii"J"t"t"i.""nunfot d€ PRoGRAII sEnvlcEsauPLANDEsERvlcE alluAt ti Pentrua l6eta disPlay'ul'
!n si est€ ali

VICEPRO
COMPUTERULTRIP
la parcursul.autoturismului
referitoare pe display-ul multifuncli
Computerul TRIPofereinformatiistatistice
ceseiefer5la -deplasarecompl"lil (::1!ll:t::-t-:Ill::11-::.ti::::l:'
Aceast6{unctiecuprindeGENERALTntp
iiip i...."iin";;i"plasare partial5" partiala)
(activitatea a autoturismului Aceast;functie(asacumesteprez('r1l
i'i .i"l'-rr-,i.iJ*JI ;.lr""ite in
cuprinsa "deplasarecompleta Ambelefuneii su-ntreretabile'
parcurs;'
l" *toi'o'le, distanta consum mediu' instanr''
tiiiiil;i.i;;;ffi;;;:i;;;;i",i.J;;; 'onsum
vitezamedie,duratadePlasdrii. B,duratadepl.,in
' '1',iijilf;":;;;#Iijii Bparcurs6,
rii".itoa'."r" aistanla mediuB,vitezamedie
consumul
Functia TRIPB poatefiexclusa.
monitodzat)
- -Eniru de resetare(in<epelea voiaiului
Plocedura
cu cheiade contactinpozitiaMAR,apSsatlbrrl
u in."p" o nouEcllitorie monitorizatdde 6ENERALTRIP,
@ depelevieruldin dreapta(oloaneivolanului'

sfarritu deplasdrii.omPeie
Sfarsiruld€plarrrcomPlet€ i n c e p l r u l u n e i n od e p a 5 ;r
in.eputul!nei noi depasbri GENERALTRIP

sfenitu depaiarilParliale
incepLruluneinoi deplaGripa4 are
5lartiiuLdePLal5r
Paniale
in(eput!lune nol depas:ri partaLe
slaBituld€plar5rii parl a e ResetTRIPB
I n , e D U r J. a e r c o e p a s d tp a i i " e 5 'a r |t' o .p l "5 d 'r p a " I
:..p. rut Ln.i noi drpla ; , .

,".:5::ilii,ii,:",'"11:""'iRffi:;"t:lvJlT"",:il,sJi:?fi'"::l,iluii:q:
nil.i;ii;i;;"illi;iilP BfaceposibilS
numairesetareainformatiilor fundieirRlPB'
asociate
- nu potfi resetate
rNsrANraNEU
iiiioninniii"i"rtatiile referitoarela auroNoMLE
ticoNsuMUL
rJeplasdrii

GENERAL
'lo rc e c u p
E
contin!i,c din pagina p...€dent; llnn l! -rlti
F NU :l!!6." ,)
' *,, [:ll
F

DA
F

z
(.)
TriF !i:t. E Tt ir€ A
a{, l0:a! , s,
:l!!E,. :!L t > i l ! 5 Eh l tr r l
rr, [:-[ ' -,

{,
;..* tB'; ;,'+ Tlirre E lE:08
:t!q.
:l!5E,, alll (!L I
:{' l:e! ' ;r. l:;ll

= R e \ e l d r e df r i r a p e n r r , l R P 3
( v e 1 p n r n q n n ! n r . . c s v R E S E T T RB
I P) {,i.r
DTSHAY-IrL mf,TRttlCTKrlUAL REr(IilFGfrRABn- {rrde €5b caI)
os),a displ Display-ul multifunctional . INFORMATII
REFERITOARE . lNF O RMAT I I A F I s A T EP E
d butoan ,,",,n{igurabila{iseaz5informal;; LASTAREAVEHICULULUI: ODOMETRU
le necesare in timPui
,
'1
- intervalele programate ale parcursultotal in km (A _
',rducerii: reviziilor lig.47)
. INFORMATII STANDARD: - in{ormatiile TRIP computer - activareaservodirectiei
(lata(A-fig.45) - reglareailumineriitabloLrlui electrice "Dualdrive"(CITY) (B-
temperatura exterioard (B - de bord ti9.47l
lr( 46) - afigarea mesajelorreferitoare pozilia{arurilor{unctiede
dfisarea treptei de vitezb ladefecliuni incdrcare(€-fig.47)
A LI ('rte pentru versiunea a f iS are a me s a je lo r d e
',,,-,peed(c-fig.46) avertizare impreundcu simbolul
V a o re s p u S t o r (d e e x e mp lu :
n z
posibilaexistentea ghetii Pe
t05ea)
- presiuneasi temperatura
uleiului(dacdestealeasb- vezi
meniuldesetare)
F0c00307b

Fig.47 Fig.48
PE "MY CAR" ULEI(undeestecazul)
NIVEL
INFORMATIIAFI5ATE
CEASULUI
DISPLAY-UL SET'UP
MEl,llUL
- activarea/ dezactivarea(ON
orei (A'fi9.48) VITEZEI
LIMITAREA oFF)a{i95riiinformatieipre5iurr
- afiSarea uleiuluipedispl,
Cu cheia de (ontact scoas5, Sitemperaturii
- activarea/ dezactivarea uldinbord.
numai ceasLlleste afiSat;cend se
deschide unadin uti,display-urile in{ormalieirespective(ON/ OFF)
- setarealimit6riivitezei DINMENIU
IESIRE
din fi9.47 5i lig.48 se activeaz5,
afisendde asemenea
odometrului,
De asemenea

setareaurmEtoarelor
ti informalia

existaun menlu
care permite reglarea$i / sau
informatii,
estecazul)
L DE A P RI NDE RE
S E NZ O RU
AUTOMATA A FARURILOR(UNdE

re g la re a s e n s ib ilit d t ii
- ietireadinmeniu

Connect/ navigator Permll


activarearePetSriiinformatii
t e le f o n ul u i , a r a d i o u l u i s
l'
folosind butoanelede control
(vezi "butoanede control" din senzorului(3niveluri) h6rtilord€ navigatie PedisPlaY

I
multifunctionalreconf igurabi
paginileanterioare).
tablouluidebord.

Pentru alte reglaje5i /


set;ri vezi Paragrafulreferitor
connect/navigator.
',rrea(oN /
presiunii
pedisplaY-

iormaliilo
) Lrlui 9i
c display-
figurabila

le sr /54
re{eritor
ttlotorul In.tlno .Lndrrd Fntu
rs16.. cuqnb nsnka
polnit

InEgh.. rt nd.d Fntr


v.riunll. .cilr.l. o qrb ,.|*r..d

c{Eclo,inco@rdarll
.r d.t d.ndnrd di4l.y-ul
v. di'l lor.t inforn ii.

il";;;,

Intelvalul de sewice ir|cludeir retinerea vehlolului la fi.care m.000kn (.ru 1zmo mile) ln fi.c... an;a.est lu(fu erL
aotomaq.and ch.ia s6 .fli in pozilia linn. iffepend de l. 2,t100kn (5au1.2/Omile) t'u 30 de zile de l. t.rnen ;i este
fie.sre 2tn kn (r.! t2l milc) sau la fie(,l€ 3 zile, Ctnd 3. aprople un intelv.l de .eryice progt.mtt, rasuclndchel. de c
po:ltla llAR v. apare m€saiulSERvlcEurmd de runlrul de kllonelti saudle pani b tennen. iletaid sEnvlcEPR0GRAI
afit.t in kilon€tri, mile s.u :il€, conform inted.lului d€ reyizie. conti.lall un de.l€r a odzat Firt penlru a efectua ope
selvicearuntaledePROGnASERVICE sauPIAI DESERVICE at{lrAl ti trenlrua ies€tadisplay-ul-
IULUI
DTSCRIEREAME

Meniulcuprindeoseriedefun4iidispus€in"modcircular"'cepotfiselectatecuajutorulbutoanelordecontrolAti
pentru mai multe detaliivezi paragraful
v oentrua accesadiferiteope."tii sa, pe-niiuei"tt'a'"" alu"rs"tottetSri;
"d(aes
laecranulmeniu" din paginile urmStoare'

LIMITtrVfiEZA

I INFO MOTOR

en ti ett.
rh€i6de
ACCESLA ECRANULMCNIU 'llll^llln vtIEzEl(5t .

= DupatettLrlin t alestet)otrbllaccesul In meniuprin ap;sareabutofLrliri@ .


penrrJddr(e)dranr I o blr trol LsdJ
^
IMPORTANT: daca .lup.l ntrarea in men u, nu este efectlrat; nlci o setaretimp de 60 de secunde,
srrevln-.l, {ereastraanterioaraln ac€stcaz,u timd selareseie.tatd,dar neconfirmat;I r
automal din lTjeniLr
e repelala
@ ) nu estememorat: 5 Lleaceeaoperat unealrebu

@
|rAREAVIIEZEI (SPED LIMII}
l Lraceastdlonciie esteposibili impostareaunei timite a vitezeide deplasare.Odat6depiSitaaceastSlimite,este
|'tlvntautomatun buzzerimpreuni cu un mesajafiSatpe displaycarealerteazS soferul.Pentrua setalimitareavitezei,
flr!.datiinfelulurm;tor:
,istemulI
prin buto oud verili..r.. Inlll.li 6te
D6ibila@{l la nedo
]
T

tE||t-
Kliffifx
rE
tF[I-
flr
x-6iFx
Wl
![3re qg

FolosiributoNlA */tau V io5pentrua tera vitera dorits.Pedurata


a(6teioperatii valoarea.lipetie peeqan.setarea3ePoaleta.e intre!0'
25Okn/h eu intre 2F159nDh lun.ti. de unibreade m65u.are a di.tanlei
(v€ri"udtatea dene$ra a dittanlei"derciti mait6tziu).Fie.areaP6sat€
tHlg a butonuhiresnoqtiv.re5te 3aoder.rettevaloareavitet.i .u cin.i unit tl
Mentinendbutonulapas.t, oblineti 3c6derea3.u mitirea aotonalE a

il@ valorii.cende5allati aproap€de 3erare.doriti luali degeiulde pe buto.


riinrheiatipro.e$l DtinaP&5rirePelale,
DEPA'|R[L|M|TARvtTEzEt(LtcHTsEilsoR](undeestecazul]
tlrtD|CAREA

Acestciclu de ecraneeste afi$at automat, impreunS(u sunetuluibuzzerului,imediat ce este depetitb vii


imous;.
luml
u l 5 ed
||ItoRUL DELUMIt'la(€REPUSCULARI
PEillRUAPRII{DEREA (LlGHtsE soR)(undeeste.azul)
FAnURILOR

dep59it5 FrInintermediulacesteifu nctiiesteposibilS


reglarea senzoruluide
sensibilitetii luminEin treitreptede reglaj(nivel1
rntvr.minim,nivel2=nivelmediu,nivelS=nivelmaxim);cucatnivelulsensibilitdtiiestemaimare,cuatatmaimiciest
ntlsilatea iuminii exterioarenecesar5ca farurile si se aprindi automat.AcestSoperaliepoate fi fdcutS5i c6nd
deplaseazi.
&|Jlrrri5mulse Pentru procedatiin
a setaniveluldorit, felulurm;tor:

tru verili.ar.. inll.E .n.


Ndbil a...sl l. rcnlu

M
!
A *,"*aov*"
lbil- r€tl.n r.Eibilililii cnbrului
F
V de lonini (mru..!|..).

tr

WI
l1{FORMATIIMOTOR(ENG|I{E[{FO) (unde estecazut)
(dac; est(
AceastSfunctieafiseaz6in{ormatiirefer|rodrerauleiulmotor(temperatura Fipresiunea) (vezrr),rll
in loculdatei
urmdtoarepentru informalii mai detaliate).
Pentruactivarea/ dezactivarea
(ON/OFF)afisbriiinformatieireferitoarela uleiulmotor (temperaturasi presiL,r
procedatiin felul urmjtor:

Dupi verili(ar.. i hilia li €rt.


posibila...rul la m.niu

f -*'"",0'*""'"
A
V re
I-

Prini ernedlulbutcn.br AV pur€li


al€g. a.liv.re. tau d.adiv.re.
S.le.!ia inpuri.et€ evld€iiiati.
dupi cetestulinitiala {ostefectuat'
in pozitiaMAR,pe dlsplay-ulmultifunctionalreconfigurabiL
aucheiade contact
-"itti"1;! (temperatura presiunea)
I t-aliiijii" reieritoare
inr"ni,,l intir-datia molorului
lauteiul ti
"ririlj
'r(vez i p a g i uleiului:
llrmStoarele sereferalatemperatura
ecrane
eipresrun

:
@ - conditiinormalede lucru

!il
Gl
uleiuluiPreamare
- temperatura

;;;l ecranese re{er;la presiL/nea


lIrrr.rtoarele uleiului:

- condiliinormalede lucru

uleiuluiPreamicd
- presiunea
MEl{IULDE
IE9IRE

estefunctiacarepermiteinchiderea
Aceasta circular
<iclului ecranulprincipal.
a listeimeniuluiaiiSatin

!cD6 Erili.rr.. l.Il.o ar.


i.rlbll ....r1 It n.nl{

'-m
frln |rr.rnrairl butondd v err. D.cull
irtorrm l. (unltad vtrI.l) trlnd
laactivitatea
referitoare
statistice pedr:?fii+#'liT:i;i:!
autoturismului
"'T,lHtotllt"t*-it*,r
t"r. in{ormalii
:;t;:itti*b:j:*'*:*ll;-m:f #:iiiX;i:fl1Tl:;lJ5,lili"'1,Xll!;;i;;iraijos)sun,cu
consum
ai,t"nr;, consum
mediu, medie,
viteza
instantaneu,
'llm;lrl$:lii;ili:fi":*i,i::lJ:::':lJn'o,i",
mediuB'vitezamedieB' duratadeplas;riiB Functia
la distantaB' consumul
referitoare
;lli,oiiiilSl!;
'*-ratii
liltB Doatefiexclusa

l',ir.edurade resetare

i'l[liui"*i'*:li:itJi#:ll'ff::ii:f:]"'m'J*;::iHi9""'ffin:'i:::xi:'Tfd:pbsatibu
na4tru deplastr.omP ele
' 1 r u d e p l a slr l co m p e te in.epu'ulun€ino dePrasar
:fft'
rur.iulerca.rras' TRIP
GENERAL

TRIP B
9fa19t!l dePlasariiPa4 a e
in(€putul !nei noi deplas;r Lpa'('ar'

li"*1fi"#i,",x
,".",'JiJl ii:"'",..",:m ;:,:,.
l{.1"*#it1,:l
"
,,:|::,ili;i:;",:i:r,""'il,ffil'iJ"'ilvJ[H:i],F,"Ji:lf:il1",i'in"i'i
::;;l;,
;,i;;#i;il;i"i"e"'u1a1g1;';;f,',";::L:'fi,ili-:::i?:'^."$lllli:;i:::*,"
informatiilereferitoarela At
lMll)RTANT:
|lUMtr{ARII
Dup; resetarea
computerului
TnlPap6sand
butonul@, urmStoarele (vezipagina)
Iuncliisuntafigate:
astSfunctie(
ResetGENERAITRIP = R E S EGE ctional,a disp
@ T NERALTRI
E TRI
P PB
mentulpasa
(Excluse
informatiidespreAutonomie
t nareadisplayI
ConsumInstantaneu) noapte(farur
Valorile
maxr
reglareProc

lffiroil lrrffi
ffi
IET E
Resetarenumai
pentru TRrP
3
ResetTRIPB
Di DII{IIABITA€LU(REOSIAT)
.IOIAJUT ILUMII'IARII INSIRUMEI{TELOR DEBORD, DISPI.AY,A BUTOAELORDECOMA
/ pagina) 'I
l]|.lceast;Junctieesteposibi|5regIareaIluminSriitab|ouIUidebord(maiIUminos/maiputinIUminos),adi5pIay-u| aflatein
,$,llrtunctional, connectinaurglior,
a display_ulut bi-zone
a dsptay-ululcontroluluictimatizbrii 5iabutoanelor
"iilr r'rtlmentul
'rr oasaqerilor'
poatefi regla$ atet pentruluminazilei({arurile catti
stinse),
multifunclionalrecon{igurabil
'reAutonomie ';';;;;;;i;pl;-y--rli"i
no"pi" (+jrriite lluminarea din
butoanelor pasageri
compartimentul poate fi reglatidoarcu larurile
"",,r,,,
arrrrr,, Valorile maxime "prinse).
pentruziSinoaptesuntidentice
l',rlr u reglare procedatiin felulurmitor:
il
IG trin inlernediulbrloarclor A!i V.l.r. . rcglaiuru'
inreBirfiil loninoa* {t)) Ele<tuatirellaiul dorh'
al
rl
I|
E
r ul i v€rili.ar.a idtiali 6te
roibilaccerulin n.niu
MARTORI DE AVERTIZARE
AVERTIZATI
GEI{ERALE

indicatiilereferitoarela defediuni afitate.pe ec*n impreun, cu sunetur(regrabir)


avertizare(dacdexistS)suntinsotitede nesaiedeav€rtizare(;e exemplu:,,urgentin service.,,
buzzerurui ,i ramr)a
,,oprilimotorul,,,
(D
i::::: lif^"-lT:,1::rlr,.-l1.isc 5i Gurot.dearentionaresi sunt afiFatepentru i sugeraattiuneaprompti a sof,
atuncic6nd apareo defectiune. Acesteindicatii,oricum,nu trebuie<onsideraie ca fiind exiausiive5i I s,r
laspecificatiile.conlinutein acestm€nualdeutiiizare,(are treuuieiitiiintotoeauna cu atentieii conr
ilterna-tivd
in cazulafisErii
uneidefectiuni,
intotdeaun.cititisp€cificatiile
<onlin.t"in
.IMPoRTAIT: c6ndapare afisatsimborur ,/ (cheiefixe) ".;rt;;;ii;i."'
pe dispray-ur murtifunclionat,
acestrucruinse,l
"deplasare urgent5in service".c6nd esteafi5at,(onducelicu aienriegrJdresali-v!cetuimai apropiatrepreze
Fiat.
afigatepe display-ut
_"^i1P_gllilli
grave llg*tiile
si defeciuni .muttifunctionatreconfigurabitsunt de doui categoriijdefe
foarte grave.Mesajelesi'indicaliilereteritoarela aetiaiuni io"ne grauesunt afiratealte;
Acestciduesterepetatnedefiniti oprerte
afigarea
informaliei peaispt"y.
fre.eAent"
L11.l1lll1l
esteafisat de ii- _ii9":
tiecare data (5nd cheiaesrein pozitia p6ne p",iir.j.
MAR, cand defectiune" r"a"p".i"i".
afitareaci(lului,apSrati.butonurO inacest_c;zsimborurdeiectiuniiramanelriliiledispray-urdinconsoracenr
"rt"
p6ndcendcauzacarea determinat avariavafiindedrtat;.
Mesajele si indicatiire
reteritoare
radefeciuneicorespunzdtoare uneiavariigravesuntafisatearternativ
(ateva.se(unde. A(ertcicluesterepetatalternativ
pe dur;ta a 20de secundedupi careorspare, dar aparede f .r
oara(dndcherade contactestein pozitiaMAR.LasfSrsitul ciclurui,
cSndapesatibutonul@ , saucSndcerel0
secunde
autre(ut,simborur
defectiunii
estemicsorat
subformauneii.onit"
in p"n"uu" jo, ioiipr"v-tlri i"i
anteriorafisatreaDare. ".i
VitualiaE p. dkplay{l hulti
L|oU|d€l pe dkplay.ul nu ltitun4ional lufttion.lre.onligutabil

NIVEII.ICHIDDEFNA ASCAZUI
(deauloarerotie)
, e r u l u it i l a m
pritimotorul"
G
O) Rotindcheia de contad in pozitia MAR
prompt6a lampade avertizaredin bordseaprinde,dupS
haustiveti / sa carese stingein catevasecunde.Lampade
u atentieti avertizareseaprinde(impreunb(u mesajafisat
pe display) de fran; din
c6ndnivelullichidului
e9t lucru Insea rezervors(adesub nivelulminim,dalorili unei
ropiatrepreze posibile
scurgeridincircuit.

ategorii:d
nt afisatea
rtepe display.
rtat6.Pentrua f! oaoi lampa de avertizare se apfinde in
lin consola /1\!tirnput mersului(O)0mpleun;cu mesai
H afisaipe display)opriti inediat maFina
te alternativ ti contactatiinediat undealelFiat.
lar aparede fi
!.ru c6nd cele2
) ay ului,iarec
viturllare p.displ.y-ulnuhn
pc dirpldy'uldultltun4i.n.l lurclion.l r.odigur.bll

(o) FRA ADEMA A rnasA (deGuloare


rodel

Rotind cheia de contact in pozitia MAR i(


lamoade avertizare din bordseaprinde,dup;
care se stinge in c6tevasecunde Lampade
avertizarese aprindecand fr6nade meni este
tra55.

Daadlampa de avediaarese apdnde in


timput rnersului,asigurati'vi ci fi6na
de maniinuestetrase.

(d€ culoale
FRANA
sEltzoRuzuRAPLAGUTE

(o) rotie)

Lampade avertizare din bord se aprinde


(daceexista)(impreunecu mesajafisat pe
display)dac; pl5culelede fr.in6 ale puntriifati
sunt uzale;ln acestcazschimbati-le (6t mai
repede.

IMPORIANT: din moment ce maginaeste


echipat6 cu senzorpentruuzurapl5cutrelor
de
franS ale puntii {a15, c6nd le schimbati,
verificatiti placulelepunti i spate.
frHlirar. pe dirplar{l ndti
p. dl.pl.*ol nuh|n|n !.n.1 lunclioml re@nligurabil

rorie) DEFECTIUiIE (deculoarerogie)


AIRBAG

)zitia MAB
inde,dupd
Lampade
i( Rotind cheia de (ontact in pozitia ilAR
lampade avertizare din bordseaprinde,dupd
care se stinge in cetevasecunde.Lampade
: menaeste avertizarestdaprinsi impreunAcu mesajafitat
pe displaydaca a apdrut o detectiunein
sistemulairbag-ului.

lll D".. rampa qe aveia are a arrDa-


/l\l gduirtrnur. apdndesausteaprinsa
H cand cheia de .ontad este in poritia
MAn, sau re aprinde in timpul d€plasirii
le culoale (impreun,i cu mesai afigat pe display),
onta.tati de urgenl,iun dealerFiat.Atat fimp
<etmartorulairbagi5n6ne apringsigtemulnu
I se aPrlno funalionearS.
iai afisat
le puntii {
ti-le cat m
fl ttereaurpliaibag ,S (lampa nu se
7Al aeftde) €6te indca€ Fin +rindena
masina H pentu mai nulte sedfde a htDii de
pl6cutrelor .onfirinare a dezadiv,irii airbaa-ului
le schimb paaer,!f
Vizualiare p. dir pl.y-u I n ulti-
p. darplay.uI nu hilun.lionaI lun.llon.l r€.6nligur.bil

le <uloare
h DEZACTIVARE AIRBAG.URI LATERA]E SPATE
(undeeste.azul)(de culoareportocalie)

I airbagul Lampafl. seaprindein bordc6ndairbag


tivat prin urile lateralesunt dezactivateprin butonul
activat,cu corespunz;toramplasatin portbagaj.Cu
dein bord airbaq-urilelale.ale a(tivdte. cu cheia in
lse c l rn d e , poTit; MARldmpallr seaprindein bordcirca
ring e . 4 secunde,clipesteintermitentpentru alte
circa4 secunde,dup; caresestinge.

tadi-vatea
1di.A dg
rm a iNcARcARE (rosu)
SLABAABATERTET
aprinderea
ecunde Rotindcheia de contactin pozilia MAR
MAI
t(est
lampa(dacdexistd)din bordseapr;nde,dar s(
artati
stingeimediatdup; ce motorula pornit(dac:
dac;
tol,(o
motorulmergelaturatiade mersincetin gol,
mici int6rziereeste permisS).
Dacdriman(
lane
aprins6impreunecu mesajulafiSatpe dispjay
pJaV,
contactati
imediatundealerFiat.
vizualkar€p. disnlay-ul
nulti-
p€ dirplay-ul nultitu4ion.l tun4ionalr.offigurabil

DEFECTIUIIE A SERVODIRECTIEI ELECTRICE


"DI,ALDR|VE" (deculoarelotie)
Rotind (heia de contact in pozitia MAR,
lampa(dd(aexistii)din bordse aprindedup5
(are te stingein cAtevase(unde.Da(; lampa
itta frlAR
rAmane aprins5(impreunE cu mesajulafisatpe
lc, darse display),nu mai beneficiatide d!isLenla
it. v rervodirectiei ast{el(5 efortuldepus
electrice,
pentru rotirea volanului creste, conducerea
fiind totr.rsiposibil;.contactatiimediat un
dealerFiat.ln anumiteconditii,factoriice nu
au legaturacu lunctionareaservodirectiei
electricepot (aula aprinderea lSmpiimartol
e (undeeste cazul)din bord. ln acestcaz,
opriti aulovehiculul, opriti motorul pentru
circa20 de se(unde,aDoi porniti din nou
motorul.Da(dlamoamartorrimane aprintd
prind. (impreundcu mesajul afi:at pe display),
euna contadatiimediatundealerFiat.
'), oP
un

DEFECTIUNEA IRAiISMISIEIAUTOMATE
(deculoaierosie)
SETESPEED

Acestmerajestea{ilat in momentulin care


apare o defediune a transmisieiautomate
Selespeed.
viualiz.r. p. dkDl.Y_ulhultl_
frrndidal re.onfiglr.bil
F€ displ.y-ul ilhilur.li.Ml

TEMPERAIURA DE
INAITA A LICHIDULUI
nAclRE(de culoarerotie)

cand motorul este cald nu deschideli


dopul vasului de expaniiune:fisc do
a1luri.

Rotind cheia de contact in pozilia MAR


lamoadin bordseaprinde,dupe(aresestinq'
in c5tevasecundeLampaseaprinde(impreuni
.u mesaiul afisatpedisplay) c6ndmotorule!1f
supraini;lzit.
DacSlampase aprindein timpul mersulur,
orocedatiin felulurmEtor:
'
- in aondilii nolmale de deplasale:oprill
masina, da(5nivel'r
opritimotorulti verificati
{luidull.lide ricire este sub marcajul Mll'l rl
situatie agteptatl (r
rezervorului.in aceastS
motorul sE5er;ceasc5,apoi deschideliincetrl
cu atentie capaculti verifi(ati dacd nivel"l
Iluiduluide rScireesteintre marcajele MIN5l
MAX ale rezervorului.Verificativizualori''
scurqere5i dacadupa (e ati pornit motorrl
lam6a se reaprinde,contactatiimediat '
deaierFiat.
ate: op
rte nivel
IU MIN
teptati
etiincet
(ij nivel
lele MIN
rLral ori
vnu.lizare p€ ditplay_ulduhi'
pe dkplay.ul mullirun.tional lun.rional re.onf igurabil

5 a l0:tl-
uSlLoR
rNcoREcrAA
iNcHTDERE
(de (uloare lotie)

Larnpade avertiznri'(la.; exist;)din b('


se aprinde (impreuna .' mesajul aflsat I
display)da(A una sau nlai multe usr,nayor
saucapotamotoruluinu suntinchisecorect
aF lll:l!' ,,
NOTA:t;qeata sprest6ngaafisatape disp
z ndic; faptJ ce usa dln stenga este-inch
ii::orelt, iar saqeataspredreapla nolcarapl
H i Eh r. r -.J.,: 1 dreaptaesteinchis;incorect
dt i[:JO-

l:10

t
l0,ill '

ll:t0 ' ,'


viu ua lizar. pe ditplay-! | h uhi
pe diiplay-ul nullilun.lional lun.lioMl re.onligurabil

DEPaStREAV|lEZEr r.rM|TATE
tMpUSE
(de.uloareportocalie)

I bord Lampadeavertizare (daceexist;)seaprinde


rrt pe (impreun;cu mesajul afisatin display),
atunci
,ryonul cand vehicululdepasestevaloareavitezei
setate anterior (vezi paragraful "display
multifunclional"si "displaymultifun(1ional
reconf
igurabil"dinacestcapitol).

A CENTURI DCSIGURANIA
(de(uloareroSie)
NEFIXATE

lampade avertizarestdaprinsdpermanent
dac;, cu cheiain pozitia MAR,centurade
sigurante nuestepusecorect.
a soferului
VizEllt.r. pe dkplay{l nuttn
F. d*pl.y-ul huhnun4tonrl lun4ioral Mnfigur.bil

DEFECI|UitEA StStEMUt
(deauloareroiiel
UtDEDtJECI|E

in condiliinormale,rotindcheiade conta(l
T
in pozitiaMAR,lampadeavertizare seaprino,..
darsestingedupdc6teva secunde.
Da(E lampa de avertizarerSm.aneaprint,)
sauseaprindein timpulconducerii (impreunn
cu mesajul afitatpe display),
acestlucruinarc,l
faptulc; sistemul de injectienu functioneazn
cored, cu posibile pierderi de per{ormante,
manevra bilitatesc;zutdticonsummdrit.
In acesteconditiiesteposibildcontinuarea
cSlStorieifd15 a solicitaturatiisausarciniman
alemotorului. in oricecaz,contactatiincelrndl
lcurttimpun dealerFiat.
lMPORlAItlTi aprindereaocazionaldoentru
s(urttimp a lSmpiide avertizare nu are ntcro
5emnificatie.
vizualit.r. p. dLtl.y-ll nllli'
p. dirpl.y.ulm{ltifvndional lun.tio..l reconfi gur.bil

DEFECTTUI'|E A STSTEMULUT DE COIIIROLAl


MOTORULUI - EOBD (deculoalepo o<alie)
in condiliinormale,rotindcheiade contac
in pozitiat AR,lampade avertizarese aprinde
dar sestingeimediatdupSpornireamotorului
Aprinderea inilialSconfirm;faptulci lampad( de
avertizarefu nctioneazS corect.
Dacalamoadeavertizare remanedprins;9aL
5e aprindein timpul (ondu(erii(impreunict cu
mesajul afisatpedisplay):
- aptinsipermanent - inseamna o defectiun(
a sistemuluide alimentare sauaprindere ceduc(
la cresterea emisiilorpoluante,posibilepierder
de performante, manevrabilitatescdzutb I
consummirit.
in aceste(onditii esteposibilScontinuarei
cSl6toriei fAr; a cereturatiisausarcinimarial( rle
motorului. Utilizarea prelungit6 a vehiculului (t
lampa de avertizareaprinsa poate duce li
aqravareadefectiunilor.In ori(e caz,contactat ati
in-cel mai scurttimp un dealerFiat.
L a mp a d e a v e rt iz a re s e s t i n g e d a c5:
defectiunea dispare,dar defectiunea rSmen(
memoratAin sistem,
-apdndereintermitenti - indicSposibilitatei a
deteriordriicatalizatorului(vezi paragrafu ll
"sistemul EOBD"dinacestcapitol).

(o l .reln p.gin. !02


co|rtiruF dlnp.rh. rrrl

Dace lampa de avertizare clipette, elll


obligatoriusdridicatipi(iorulde pe pedalad.
acceleratiepentru a mictoraturatia motorulul
panScendlampasestinge;continuati cSlStofla
cu vitezdredusS,incerc6nd55evitaticonditiila
ce pot ducela aprinderea lSmpiide avertizdrl
sicontactatiincelmaiscurttimp undealerFritl
starea buni a matinii: daoi,
.heia de contactin potitia MAR,
de avertirare nu re apdndc sau
ap nde pelmanentsauintefinitent in timp
conduceti,contadati in cel mai 3turt timp
d€alertiat, fundlionar€aatestcildnpi poala
verifi.ati de agentii de trafic dotali
eGhipamenlspeai{ic, de aaeea kebuie
urfiali legile ti r€gulamenteletiirii in <are
deplarati.

REZERVA DE COMBUSTIBIL(de (ulo.


ponocalie)
Lampa de avertizaredin bord se aptttt
(impreunScu mesajula{itatin display),
cenrl
rezcl
rdmasiniurde9litridecombustibilin
vltu.liDr. t. dirplay.ulnolli
p. dl.Dlay.ul
ruhilun.liodl lun.lioMl aonfisurabil

SISIEMUL ESP(proglamulelectroni.de
stabilitate)(undeesie previtut) (de <uloare
poltocaliel
,r de
Rotind cheia de contact in pozitia MAR,
LOria se aprinde,dar se stinge
lampade avertizare
it iile DacSlampadeavertlzare
dupicatevasecunde.
zale
nu sestingesauseaprindein timpulc6lStoriei
Fiat. (impreuni cu mesaiul afiSat in display),
rtlnd coniactatiun dealerFiat.Clipirealampii in
Itnpr timDulcSlStoriei sistemulul
indic6interventia
utt
nPaa
rPun
atefr
li crl
erl
re vl DEFECTTUNE CU|]{CA]'IDES€E
A EUJIIIOR !a
(numaiversiuniJTDti M||ltiiet)(de .uloare
portocalie)

Lampade avertizare din bord se aprind


cle
nd
<dn
(impreunacu mesaiulafisatin display),
apare o defealiunea sistemuluibujiilor ccu
Contactaliin
incandescentS. np
celmaiscurttim
pentru
undealerFiat a eliminade{ectiunea
viru.liare p. dkpl.y.ul nulli-
D€dkplay-ulhultif un.lional lun.llon.l re@ntrgurabil

BUJllLCCU INCANDESCE TA (numai versn


lto lTDti Multiiet)(de<uloareporto.dlie)
Rotindcheiade (ontact in pozitiai/1, Ai,
lampade avertizare te aprinde,si se sri'
dupa(e bujiileau atinstemperatura stabllr ll
Pornitiimediatmotorul dupa ce lampJ
stins,
I MP O RT A I T :in (a z u l t e m p e r d l u , l
exterioaremari, lampasta aprinsSmull tl
p u t in t rmp .
PREZET'|TAAPE| it{ F|LTRUIDEMOTORI]{a
(numaiveEiuni JTDti Multiiet) (de .uloar€
poitocalie)
Lampade avertizare din bord(impreul
mesajulafigatin seaprindecander0
display),
ap5in filtruldemotorin;.
ffi nezenb apeiincircuituldealifiertalo
qr& .omburlibil po.te (auza defe(lit
#1 rerioaseale irtlegului ristem de iniec
Fi cauzeazi nersul nelegulat al motorul
lgnoiarea a(estui mesaipoate ducela pierdcr
dreptului la garantie pentru aonponenll
sigtenuluidealimeitare. Daci rnesaiulesteatll
pe di.play, .ontadali un dealer tiat .at n
repede pentru a elimina defecliunile. Aparl
a.estui mesai inediat dupi alimentarea
combustibil indici ci probabil apa a intrat
rerervor. Opfili motorul imediat ti contactall
dealerFiat.
vlualir.r. p€ display-ulmulli
te di day-rl huldftrn4ional tunqlonal fqonligurabil

SISIEMABSINEFICIENT
MAt,
trnga
(@ (de auloareportocalie)

)i l i $ , Rotindcheiade contaatin pozilia MAR,


.l 5 seaprinde,trebuindsase
lampade avertizare
stingbdup6ceteva
secunde.

Lampase aprinde(impreun;cu mesajul


candsistemul
afiSatin display) esteineJicient.
in acestcazlistemulde franareisi pastreazd
eficientaneschimbatS, dar fE16 avantajele
oferitede AB5.Atenliela frenare,mai alesin
cazul in care nu existdaderentaper{ectb,
Contactati de urgenlS cel mai apropiat
concesionar Fiat,

ea
ral
:all
virualizar.p. dkplay-ulhuhi
pe dirplay ul nultllun.lional lun.lionalre.o gurabil

EBDl EtlClENT (distribuitorulelectloni(rl l


(o) @
fortei de frenare)

Corectorulde fr6nareelectronic
esl,
l

+ ine{icient.

(@ fl vehiculutesteeGhipatcuundistribollr
/1\! electronical fo elor de flSnare(r[D
Aplinderea simultanS in bord
-ma]toriloi de avenizale a ABSti a niveluh
s.62ut al lichiduluide flani 0mpleuni!. ri! .l
mesaiul afitat in display), .and motorl
'tord
mulq
fu ctioneaziiindiceo defecliunea sistemull
EBD;inac€staatotrenale putemice poate du.l
! du.
la blocarea mai deweme a rotilor din spnlr
;pnra,
putandducela deiapai.Conducelicugriii rprna
plr
la celmaiapropiatdealer.
Vi2ualiare pe dieplay-ul n ulli.
tuftlion.lre.o gur.6il

ASR (sistemutde contlol al tlacliunii) (de


(uloaleportoaalie)

Rotind cheia de contact in pozitia MAR,


iampade avertizare se aprinde,trebuie5; se
sting; dupS c6teva secunde.Lampa de
avertizarese aprinde impreunb cu ledul
;trl butonului ASR OFF, cand 5istemul este
decuplat.Lampa de avertizarese aprinde
botd intermitentc5ndsistemulintervine,pentrua
avertizasoferulci sistemulse adapteazela
aderentacSiide rulare.
treuna
tm Aprindered lampiide dvertizare (impreund
c u me s a ju l a f ila t p e d ; rp la y ) , i n d i . ; o
poate
defe4iune a sistemuluiAsR. In acestcaz,
din contactatiun dealerFiatcetmairepedepentru
griid
'r a eliminadefectiunile.

SuntafitatemesajecandfunqionareaASR
elte activatb / dezactivatemanual (vezi
capitolulASRdinacestmanual).
Vizualiarep. dkpl.y-rl nulti
pedkpl.y-ll nultifun4ional frinction.l Bonfi gurrbil

DEFECTIUiIE A SISIEmULUTDEPROrrc' lll I


ffiril\ VEHICULULUI
portocalie)
- FIAT€ODE(de culoarc

Rotindcheiade contactin p.,/ |


lampade avertizare din bord(daca, , 1!ral
aprindetcurtdup; caresestinge.D.r.l'l
afl; in pozitiaMARti lampade av0r
aprins;,acestlucruindicio posibila
d,
(vezi"sistemulCODE Fiat"dinacestni,l

I MP O RT A iI Ta: p rin d e r e a s i mu l
l;mpilor de avenizareale motorli
protectieivehiCulului indici o deir',
stSTemututLUut irat.

Dac; mesajulce indic; o defr!


sistemuluieste afitat c6nd motonr
contactatide
urgent;undealerFiat.

DacA in timpul funcbionSriinr


lampa de avertizarese aprindein1,
(impreuna cu mesajulafi'at pe displ,l
y)
lu(ru indice nefuncbionarea risteril
p.otecpie,
(vezi"sistemulCODE Fiat"(
manual).Contactapiun dealer Flal
memorarea tuturorcheilor,
v irualit.r. p. dkplay'ul hllti'
dieplay-ul Fullitun<iional fundio n.l r€.o'nig urab il

OEFECTIUNEAALARMEI
(undeestecazul)

":::ffii Aprinderea ldmpii de avertizare (dac6


existd) impteuna (u ati!area mesajului pe
displdv indi(a exislenta unei defectruni a
sisiemuluide alarmS.Contactatiun dealerFiat
de urgenta.

tENTATIVADEFURT

AorinderealSmpii de avertizare(dacb
exi!la) rmpreundcu alisareamesajuluipe
displayindid detectareaunei tentativede
undealerFiatde urgenta
lurt. Contactati

DESCARCATA
BATERIATELECOMEI'IZII
(undeesteGzul)

Aorindereal6mpii de avertizare(daca
e x is la ) mp re u n a . u a t is a re ame s a iu lupi e
displayinoi(a{aplul ca bateridlelecomFnTii
estedesc;rcata,
vh.llt.r. pe dkplay.ul nuhi
p€ dirtl.y-! | multilunqiona I fun4ion.l rc.ontrgurabil

CID DESCA
BAIERIACHEIIELECTROI{ICC
)ln (ve]siunile.uEASYGO)

ADrinderealSmoii de avertizare
exist6)impreunEcu afitarea mesaju
displayindicEfaptulcEbateriacheiieler
CIDestedescdrcatS. Schimbatibateria(
reoedeoosibil.

frill awi
I ffi
CHEIAELECIRONICA
REGUNoSCUTA
CIDNUESIE
(veEiunile<u EASYGo)

Aprindereal;mpii de avertizare!
existd) impreun; cu afiSareamesajuLr l
displayindicSfaptulc6vretisEpornitin

W darcheia (clD)nuseaflSin r
electronicb

W
l
BLOCAREA
(verriunilecuEASYGO)

Acestmesajeste
A USILOR
VOLAl{ULUI'I

opritlm(
a{i$atcend

W
virualizrr.pedi3plry-llmulti
.|ebld p€dLtl.y.ul nult[undion.l tun(liodl r..otrlitur.bil

cHErAELEGTRoI|GAclD uEsrEi MAsll'lA


ff 1l (versiunile<u
EASYGo)

ADrinderealSmpii de avertizare(dac5
exist:) impreunAcu a{iSareamesajuluipe
display, (6nd motorulmerge,indicdfapt'rl.a
.heia electroni(anu a fost re(unosculS dupa
deschiderea in
usii. acest
caz nu opriti motorul
si luaticu dumneavoastra cheiaClD,pentruci
motorulnu poatefipornitf;ri a(easta cheie.

DEFECIIUiIEA DEPROTECIIE
SISTEMULUI A
VEHICULULUI VOLAI{ULUI
- BLOCAREA
{ riii (versiunile.|| EASYGO)

AorinderealSmpii de avertizare(daca
existi) impreunacu alitarea mesajuluipe
a
displayindicdfaptul cEexistSo deJectiune
bm blocdrii impreuni
volanului cu {unctionarea
saunu a motorului.contactatiun dealerFiat
deurgentipentrua eliminadefectiunea.
vit!.liar. p. dkpl.y-ul nufti.
pe dkpray-uI moltifu n4io nal tu nqiona I r€.onfigurabil

-rn-
->i+ DEFECTIUNEA SISTEMULUI
DEILUMINAnl
(deculoareponocalie)

ll Rotindcheiade contactin pozrl


lampade avertizare din bord (dac;, r..tal
aprindescurtdupecaresestinge.A(,
esteafigatpe displayc6ndapareo d,
la unadinurmitoarelelSmpiexteriod,
- s t o p u ri d e f r6 n e s a u s i ( l
corespondent;acestora
- farurideceati
luminiledesemnalizare
luminilepl;cilordeinmatriculare
Defectiunea ce se referb la acesl
poate fi: unul sau mai multe bed
siguranta arsStauuncircuitdeschis.

NOTA:sSgeataspre stanga<,rtl ',rta


dirplay'ulmultifundional indic;o d('t,
uneil;mpiallatepe parteastang;, ,l
s p re d re a p t a > a f ii a t e p e d . l
multifunclionalindic6 o defectiIr,,
16mpi aflatepeparteadreapt;-

Co inuar.in p.ginaurnEtoar.
vlr!.llare p. dkplay.ulmultn vitualiaFpc dkplay.ulmultn
lvn4lon.l r..oifig urabil pe dirpl.y.ulmullitun4ional tunclionrldonllgut.hil

(V) saL'DX.

(V ) sauDX.
Vlru.liarc p€ .ll.pl.y.ul nulti
tun4lonal dontrgur.bil

(deculoaloportocalie)
sToPCEATA
<f
LamDade avertizaredin bord se aprlndr
cAndstopuldeceat5esteaPrins.

?P FARGEAIA( de.uloareverde)

Lampade avertizaredin bord se apri


c6ndfaruriledeceatEsuntaprinse.

SEMI,IALIZATOR STA GA(de .uloareveide)


(interrnitenl)

Lampade avertizare din bord se apri|'


esteaclaonat
cendlevierulde semnalizare
cendbutonulde avarieesteapasat.

(de culoareverd€l
sEMl{AtlzAIoRDREAPTA
(interniient)

Lamoade avertizare din bord se april


esteactional{
cendlevierulde semnalizare
cAndbutonuldeavarieesteap55at.
viuualizar. pe dkpl.y-ll hulti
I€ di$lay.ul mullifun4ional lun4lon.l recoifi gu.abiI

.:
.1, POZtltE(deculoaleverde)
LAMPILAIERALEST

i Lampade avertizaredin bord se ap.inde


celede parcare
candlimpilelaterale, (apbsend
butonul corespunzitorde pe pl5(ula din
dreaptacoloaneivolanului)saupoziliilesunt
aprinse.

l) FOLI.OWMEHOME

Lampade avertizarese aprinde(impreunE


cu mesajulafisat in display),cSnd {unctia
"Followme home"esteactivatS(veziparagraful
correspondent).

REGI.AJUL
COI,ISTAI{I
ALVITEZEIDECROAZIERA
o - CRUISE
verde)
CO TROI (undeestecazul)(de.uloare

Lampade avertizare din bord (dac5existS)


se aprinde(impreun; cu mesajulaJ;9atin
display),cand inelul regulatoruluide viteza
constanlS ertein pozitiaONsisislemulinlervine
asupramotorului.
LUMINILE DCDRUM(tazalungea tarulilor) (de
J) auloaiealbastli)

Lampade avertizaredin bord se aprinde


cendestecomutatd
fazalung6a farurilor.
vld.litar. pedirplry-ulnuhl
p€di.tl.y-ol multilun.liordl lundloh.l r.coifi g{r.! il

t EnTnLAL ALlMEl'lrABn
iNTRERUPiToRUL

A CUCOMBUSTIBIL

Lampade avertizare din bord (daceex


se aprinde impreune cu mesajulafi<'
display,c6ndintrerupetoruI e5teaativat.

lll ului simtlll


oaca dupiirafisareamesaiului sim
/1\l miros de <onbustibil iau des<ope
des(op€rlll
H scurgedale sistemuluide alimenU
alimentarar
nu ieaclivali intlerup6lorul, pentlu
ru a evlla
ev
iisauldein<endii.

A NIVELULEI
SCAZUT(nunaiveFiunileJTD)

Lampade avertizaredin bord 5e aprln


imp re u n ec u me s a jual f i s a ti n d i s p l a y , , ,
nivelululeiuluiin motorestesubnivelulrinl

Siareabun6 a matinii: aiustali nivel!l


niv€
coreat al uleiului, vezi Paragra
rgral{l
"verificare niveluri" din capilo
oilolul
"intletinereavehiculului".
vituali?.re p. di4tay-lt mohi
f uncli.nal re.ontigurabil

DEFECTIUNE
A UIIEII.AMPIDEAVERTIZARE

Lampa.de avertizaredin bord (da(aex;sta)


se apflnc,ermpreun; cu mesdiulafisat in
(ind apareo defe(tiunea uneilampi
display,
de averti2are.Contactatiun dealerFiatcet mai
repedeposibilpentrua eliminadefectiunea.

t---r.
vi alirnrep€dkplay.ulmulli-
pe dkplay.ul n ultifri n4ional lun.lionaI re(onligurabi
I

DEFECTIUI{EA
U1'IEI
LAMPIDEAVERTIZARE

Lampade avertizaredin bord (dac; e


se aprinde impreun; cu mesajul afis.
displayc6ndapareo defectiunea uneilSnl
avertizare.contactati un dealer Fiat c6
c61
;1 |r l
repedeposibilpentrua eliminade{ectiun
vilualizar.p€dBtl.y-ul mllli.
p. dkplay"ulnultilun4ional lunqi.nal r.@rfi gurtbll

|]{DIGAREAUt{Er DEFECTIUI{I A SEI{ZOruLUI


l,lMLUlEl (numaiveGiunirlD)

Lampade avertizare din bord se aprinde


impreun;cu mesajul candeste
atiSatindisplay,
sesizatbo defectiunea senzorului nivel ulei.
Contactati un dealer Fiat c5t mai repede
posibilpentrua eliminadefecliunea.

UI{EIDEFECTIUI{I
INDICAREA DE
A SEI{ZORULUI
TEMPERATURAA DERACIRE
FLUIDULUI

Lampade avertizaredin bord (dad existS)


se aprindeimpreunecu mesajulafisat in
display, cAndapareo defectiune a senzorulul
d e t e mp e ra t u re a li(h id u lu i d e r a ( i r e .
Contactali un dealerFiatcetmairepedeposibil
oentrua eliminadefectiunea.
Viruali!.r. pedi.play-ulnuhi
pe di$1.!-!l molliiun4ion.l tunqioh.l rc.odiqurabil

U]{EIDEFECTIUNI
INDICAREA oRUrur0l
A SEI{ZORU

A PRESIUNEAUIEIULUI

Lampade avertizare
se aprinde impreun;
din bord (dac6
cu mesajul
ac6ex llll
afi
afis,rrti
c6ndapareo de{ectiune
display,
disDlav, a sen,
senz
de presiune Contactati
a uleiului. undealorl
c6t mai repede posibil Pentru a e
defectiunea.

INDICAREA U]{EIDEfECTIUNIA SEI.IZORU


LUI

A AUTOMATAA FARURIIoR
ACTNAnEAUTOMATA
ACTNANE FARURII.OR
(undeexistii)
arepurcular)

Lampade avertizare
(SE
(se

din bord(dac;
se aprinde imPreunScu mesajulali
display,(and apareo de{ectiune a sen,
de activareautomat; a farurilor.
Conta(
dealerFiat <6t mai repedeposibilpe
eliminadefectiunea. in acestcaz,farr
pozitiilepotfiaprinsemanual.
viru.lizar€pe dkplay-llnuhi
p. dirplay.ulnlltilun4lonal lun4ional re.onligur.bil

DE
II{DICAREAUl'lElDEFECIUNIA SENZORULUI
PtOAIE (unde exi6ti)

Lampade avertizaredin bord (daceexist;)


<e aDrinde impreun; cu mesajul afitat in
displav,cand apare o defe(tiune a senzorului
de aitivare automata a stelgatodrelor de
parbri/. Contactati un dealer Fiat (et m^ar
ET ;epedeposibilpentru a eliminadefectiunealn
aaest caz, Sterqatoarele de parbriz pot fi
pornttemanual-

DE
A SENZORULUI
II{DICAREAUI{EIDEFECTIUNI
PARCARE(unde existd)

Lampade avertizare din bord (dad exista)


se aorinde rmpreuna (u mesajulafisat in
c6nd
displav, apareo defectiune a senzorului
de paicare.contactdtiun dealerFiatcdl mai
repedeposibilpentrua eliminade{e(tiunea'
Vi:u.liz.re p€ dkptay.ut nutiJ-
p€ dltplay,ut nuttifufttional t{ndion.t r€.onfilur.bil

|ltDrcAnEA

A
U1{Et
DEFECItUiIt
A sEl,tzoRULl
LUIN
FILTRUIDEMOTORTNA(numaiversiunilJID
Multiiel)

Lampade avertizaredin bord (dac; I


re apnnde impreunacu mesaiula{r,
qlspLay, cendapareo defectirrne
a senz, rrlr{
orn flltrul de motorina,Contactatiun d
Fratcat mai repedeposibilpentrua ell
oelectrunea_

POS|BLTi
EXtStEitn PoLEtutul

Simbolulapare afirat pe displav ' (,rll


remperaturaexterioaracoboari rub
pentrua atentiona
toferuldeporibilapnez.rill
a gnel pesosea.
pedispl.y.ulmuhi
Vizualizar.
p. ditPlay'ul iultifln4ion.l fun4ion.l r...nf igurabil

DEFECTIUl{EA AI{TIPRII'IDERE
SISIEMULUI

Lampade avertizare din bord(dacdexistS)


se aprinde impreunecu mesajulafigat in
display,c6ndapareo defectiunea sistemului
a n t ip rin d e re la g e a mu l f a t d s a u s p a t e
(versiunea 5 u5i).Contactati un dealerFiatc6t
ma i re p e d e p o s ib il p e n t ru a e l i m i n a
defectiunea.

sauposteriorstg.
saudr
SETARI Du p d e lib e ra re a
Reglareain iniltime .r
IIUDII'IDUALE levierului,asigurati-viic5 (undeestecazull
sca(nulesteblo(at
- cuttse,rhitc,indu_lferh colect
In inainte Miscalilevierut
REGIAREA sau inapoi.BlocareaOefectuoisa B _I;g.t0
MAI{UALr{
A sau.Jos,
pentrua ating(,rra
SCAUNET.OR p o a t e d u c e la d e p la s a re a
FAIA dorit6.
ac(tdentalaa saaunului,tapl ce
ouce ta posibilitatea pie;derii
f! ffectuali regtalutnurnai f: re(tt rJ
controluluidirectiei. . ,lItPOnTA
.andvehicutut
esreoprit. inSllimesefacedoarc,i,rlr
4!ll scaun.
Reglaiullongitudinal- mutarea
hahte sauinapoia scaunului neglareain.lin;rii spd

RotitibutonulC-tig.t0

i:: .,'"t;"i:::"..J'"^,;in.il,,,, Reglareasuportuluilomb.f


estecazul)
"" i
rmprngeJi 5caunul inainte jau
rnapori in pozitia de conducere.
Acestreglajasigura ,),,r
ma l b u n; a s p a t e l r i
oratel_e trebuie sa 5tea
D; reglare,rotilibutonujD-
crrcumTerinlavolanuluj.

:
Rabatalea scaunului fali cu REGLAIUL ELE€TRIC AL
nreasnitarului (versiunea FATA
lrri usi) mA6ulA(undeeste(azul) SCAUiIELOR
(undeerte .azull ti9.53
l..rlfu a aveaaccesla locurile La u n e le v e rs iu n i,s c a u n u l
.,tr,Lie,trageli levierul E' pasagerului {a15Poate{i rabatat Reglareaeste Posibil6cAnd
ca o mdsut;, Pentru a rabata cheiaestein PozitiaMARsauPe
l0 iar scaunul se Poate
folosililevierulA ' fi9.51
scairnul, durataunui minut dupbce cheia
,r",,iberinainte.cSndagezati
revinein Pozitia Fi simultanaPlecatisPbtarulB^' este in Pozitia SfOP sau a fost
lar rl,scaunul s c o a s A ,F o lo s ili u rm e t o a r e l e
(rremorie
ldl,r mecanicb) fio.52, Pentru a-l readuce ln
p;zitiainitiala,ridicatispatarul in butoane:
directieopusd 559etii Pand cand
auziliunclicsonor. D:Reglarea inclinbrii spdtarul(rl
E:Deplasarea inainte saulnaPola
s
s c a u n u lu i i re q la rea in;ltimil
scaunulu l.

Fig.52 Fig.53
Reglaiulruponului lolnbar Memorarea pozitiilor s(aunului neapelareapoziliilor
toter
Acestreglaj asigur; un suport
m ai bun ai spatelui. pentru Cu cheiade contacti|
Sistemulpermitememorareati MAn,pentrureapelarea
reglareapasatibutonulC - fig.53. apelarea a trei pozitijdiferiteale tr
Ap;sati partea din fala a apEsatibutonulrespectjv 8.
s c a u n u lu i t i a le o g lin z ilo r (1,2sau 3). Scaunulse v,i
butonuluipentrua mdrisuportul exter,oare. Pozitiascaunului
si parteadjn spatea butonului ti a automat$iseva opric5n(lI
o g lin z ii e x t e rio a re p o a t e f i memorati a fost atinr;r
pemrumrc$orare. memorata cand cheia este in memorataeste apelal,r
pozitiaMAR. daca pozilia cerut5 est. rl
incil:irea s(a(|nului Reglalipoziliascaunului tofer de pozitiacurent; ti dn(,1
ti a oglinziiexterioare, folosind estemaimicide 10km/h
Cu cheiade contactin pozilia procedura descrise anterior,
MAR,ap;satibutonulA-tig.53 Mit c a r e a s c a u n u l L l l
sau Apdsalipentru3 secunde unul posibilS c6nd cheia de,
B - fig.54pentrua (upla/decupla din butoanele A - fig.53(1,2sau3) este in pozilia MAn sau Sl
incSlzirea (versiunea
scaunului cu corespunzStorfiecErei pozitii, durataunuiminutdupavr
reglare manualSa scaunului)_ pand cAnd auzitj beep-ul de (heii de contact); in ,{
L e d ul din buton se aprinde c o n T rrma re , c a n d me mo ra t i perioad;nu poatefi mrrl
indicSnd f unctionarea. p o z rlia
. 5 (a u n ulu i t i p o z it ia poziliaoglinzilor;la u r,
o g ||n z e x t e rio a re e s t e pornrrese vor aliniaaul(
memoratS.Pozitiile memorate poziliascaunului(veziprr,1
anterior(scaunsauoglind6)sunt "aliniereaautomat,;cu !.
automat sterse in momentul oglinziiexterioare").
memoririi unei noi pozitii pe
acelaSi butondereglaj.
IMPORIAI{T: suportullombarsi
in c S lz ire as c a u n u lu i n u s u n t
c o n t ro la t e d e s is t e mu l d e
memorare al pozjtieiscaunului.

Fig.54
h , , , r scau n u l lsi modificE Menolarea po tiei de Parcarea t in e t i a p ; s a t u n ul d i n
lr,I dupbapelarea memorieisi oglinzii exterioare Pe Paitea butoanele de memorie/reaPelare
rl,'p;sit5durataunui minut, pasagel untimpdecelputinlsecunde
|lrl ajungetotuti in Pozitia - p o z it ia o g lin z ilo r 5 i a
n Dacese pornestemotorul Candcuplalitreaptade mers s(aunuluiSofersunt memorate
I modific;rii pozitiei
t lrrtt'Lr inapoipentrua m;r! vizibilitatea simultan.
r|lIri,miscarea fi
scaunuluiva in timpul parcdriieste PosibilS
acestel
t.r;dup; terminarea modificar e a p o z it ie i o g lin z ii Sunetul buzzerului confirmbca
, ,rnunulrevineautomatla exterioare cota Pasagerintr-o pozitiaoglinziiafostmemoratA.
l,|lnemorata, pozilie di{eritd de <ea uzual;
I PoRTANT:ap6sand orice Aceast5pozitieestememoratdde
| (le reglare/ memorarein (5tre Pentru memorarea
scaunul
lll f azeide reapelare, pozitiei p ro c e d a t i in f e lu l
'ofer.
lx, teaze miScarea(modul urmator:
nrrca). - cu malinaopritSti cheiain
pozitia MAR cuplatitreapta de
mersinapoi
- reglaticorespunzStor oglinda
exterioarE a pasagerului, folosind
butoanele coresPuzitoare(vezi
paragraful"oglinzi exterioare")
pentru a obtine cea mai buni
pozilie pentru manevrele de
parcare
Reapelarea automati a poziliei Alinierea autofiatii a oglinzilol
de pai<area oglinzilol EASYEIfRY (ver.iunea.|| |
exlelioare
Pentrureapelareaautomatj a Versiunilecu 3 uti s!irl
Defiecaredati candcheiaeste cu functia EasyEntry, I
poziliei de par(are a oglinzij rotitS in pozitia MAR,oqlinzile
exrefloarerprocedati in felul usura accesul la sca0rrrl
revin automat la ultima;ozitie spate,
urmator:c6ndmagina5teFicheia memorat6 5i / sau reapelat5
se afl6 in pozitia MAR, cuptati Pentru a avea accesl,l
inaintede ultimascoatere a cheii. din spate:
treaptade merrinapoi;oglindase Acest lucru permite realinierea
pozrlioneaz;automatin pozitia 1) ridicatilevierulA-
dacj, atunci cand matina erte
memoratS anterior. par(ate,oglinzileau fost misaate
Dac;nu a fostmemorat6 nicio sauloviteaccidental.
pozitie, cend cuplati treapta de
mers'inapoi, oglindacoboard usor
intr-o pozitie pretetatS,pentru a
u9ura parcarea.Apoi oglinda
revinela pozitianormal6dup6lO
secundedup; ce ati decuplat
treaptade mersinapoisauC6nd
magina dep6sette l0 km/h?nainte.
IMPORTAiIt:memorarea ri
reapelarea poziliilorsepoateface
numaicucheiain pozitiaMAR.

Fig.s5
scaunulinainte:
ll.l, t,,r5ati CULISAREABANCHETEISPATE L a u n e le v a ria n t e c u 5 u s i ,
.r ir,l riiscatiscaunul
din fate, (unde este<azul) bancheta spatecompusd dindou;
d i deplaseazb pAnS la e le me n t e p o a t e f i a i u s t a u
i lL.rximin fate, pentru a individual.
r,, ,-.rlpasagerilor
la locurile Efectuafi reglaiul nunai
tl.ir,' Reglajullogitudinal
aandvehicululesteoprit.
t,lr,l \p;tarul este repus in
ri ri,)fmal; lig.55, scaunul Ridicati levierulB. lig.57tin5ndu
1,,t),iz tia originalS. I de parteadin mijloctragetispre
inainte. Spatiul obtinut intre
n l)r,parcursulreveniriila spatele banchetei9i comparti-
i ,,rrt nalS intalnette un me n t u l d e b a g a je p o a t e f i
,il (r1.rexemplu genunchii acoperit cu rolouldeacoperire B 9i
lrlLr spate) se oprette; D - fig.57a.Pentrua face aceasta,
rf ,,riscd inainte cetiva extragetibrida A 5i brida C -
lrrl ri dupe care se f i9 . 5 ? a u s o r 5 i g hi d a t i u S o r
r,1( u isele5(aunelorfatb panourile B (peparteastang;)5iD
rn,rl/ite de asemenea (pe parteadreaptb)ti prindeti-le
,l Ir(At permit iesirea in clemele de prindereEsituate pe
. t"il,rqenlorspaIe. spatelespEtarului,vezi fig.57b.
Pentrua revenila poziliainilial;
repetatioperatiile in sensinvers.
Dupa eliberarea R €gl are.1 i n(l i n;ri i 5Fatar ut u i Pentr! marim:l
l€vier!lui. intotdeauna
nsigurati-vi c; s(aunttl
ban(hetei tineti sp;tarui ;': f:TtERFi
.r.igurali-vd( .
e! 1e blo (at (orespun2rtor, R (l ' n! .! e,i r A l i g.57 este (ofe.t pusa pesl. l rrt i tl l r lll In t
in'!{,rnrlu.l .'r {oru inainte rau D r,rJi rr n r!.Jl n -.fra1:rL,.r!i i ur solcl!ri
rt'apoi.:lllt*l acesta s€ poat€ dor L P entr! d i l a' an1; .l ;ci efta
i:iepl.r:a
ir((;dental. (r) rtuJ i rr l i rrpLr rn rtori ei
l pal dfu 1.r' l )r e f i rt | ] t,.i z t; .r
P .rtra i l c frfrri de,. ( l l ri ej l { L' rj i , r ) Jr r r pat n,
pfcz.,,i tai i , fi g.58 i i fe.Jl .)l i 4 6 pozit f ig. , q
F

i eo.l (l
'.,i,-
I
o". ,f,:
. ....: . jjr?
1 30 : :l :.','

l
,.nrtl
,r tl TETIERELE Reg la re ain c lin a rii p e rmit e I.OCURILEDIN
SPAIE
rluil setarea
rndividualS a tetiere;.
r'r { I( Locu r ile din spate 5unt
FATA
^ON€I.E echipatecu tre; tetiere. Pentru a
1ru a md ri siguranta Amintiti-vi c,i tetielele tolositetiera,rjdicatio completsi
, , .'r lor, in;llimea tetierelor trebuie sii aib; in,iltimea regralr-o.
r,{It ' i.g abii; si se blocheaz; maximi la nivelul capului.nu Pentrua ridicatetiera,ridicati
,,,.rtl a getului. llumai asa exerciti o total (pozilia de lucru) pen;
', ', rt ln pozitiadoritd. c6ndauzitiun clicsonor.
ac!iunedeploteiare.
I r:u inSltare:ridicatitetiera Tetie rele pot fi inclinate
, lnd auziticliculde blocare. inainte sau inapoi prin apesarea
direct; asupra bazei tetierei,
jt ru co borA re: apasati conlorrnsbgeliidin fig.60.
, ,,, A - {i9.59 si miqorati

,.rele pot {i inclinate Pentrua mdri actiuneade


. , I sau inapoi prin ap;sarea pro t e c t ie a t e t ie re i,
: , asupra bazei tetierei, r e g la ! i in c lin a re a
spdtarului tcaunului dreapta si
miqorati c6l mai mult posibil
distanta{atd detetiei;.

Fig.60
Tetierelescaunelorrpate VOLAl{UL orice reglai al
trebuie sA se afle volanului tiebuio
intotdeaunain poritia de ConducStorul autopoateregla fa.5 .and mafin.
lucru. peinSllimeti axialvolanul. locti motorulesteopit.
P e n t ru a re g la in S lt ime a ,
Pentrua facilitaparcarea9i a eliberali levierul A - fi9.5l
m;ri vizibilitatea candnu se aflS ridicAnd simultandevolan. OGlINDARETROVIZOARE
nici un pasagerpe banchetadin Pentrureglajulaxialimpingetri II{TERIOARA
spate, tetierele spate pot {i sautragetidevolan.Dup5gisirea
complet coborate (pozitia de celei mai convenabilepozilii, O g lin d a e ( h i p a t e ,
neutilizare). blocatilevierul. dispozitiv de sigurantb cetrol
Pentrua Ie atezain pozitia de eliberareaei in caz de.rr
neutilizareap;sati butonul A - violent, poate fi reg .rll
fig.60fi coborelitetiera. ajutorul levieruluiA - fig
d o u S p oz i l i i : n o r m a , t
antiorbire.

Fig.62
rbuie ra ZILERETROVIZOARE cend conducelioglinrile Reglaiulelectdcfi9,64
rsina stl UTTRIOARE trebuie si se afle tot
'it- timpulinpoziliaA. Folositibutonul A pentru a
Plielea:c6nd este nevoie (de selecta oglindadorit; Gtangasau
Ir' rnpu candexist;disponibilun dreapta).DupEselectare reveniti
4RE micdetrecere)
ll',rlru esteposibili la pozitianeutrS.
plr,rea oglinzilor din pozitia Pentrua reglaoglinda,miScati
$'||ra ; Ain pozitiapliat;B. joystickulBincelepatrudirectii.
It ; CU oglinda Foferului erte A (e a s t 6 o p e r a t i e e s t e
c u rb a t { , a a e 5 t lu a ru t e mp o riz a t ; : d u p ; a p ; s a r e a
de acc d u a a n d la a p re c ie le a butonului A, atezareaoglinzii
regiat{ inexactia distantelor. trebuiefScutE in maximun minut.
- fig Re g la re a o g l i n z i i e s t e
mal6 deconectatS dupAaproximativun
min u t d u p ; ul t i m a o p e r a t i e
(reglare sauselectare).
ATII tE DEAERREGLABILE DIN CONSOTADIN
AERATORUL AERATORUL
AFECTAT
MIJLOC DIN5PATE
PASAGERILOR =

.,rulfix pentru A drrectionareaf uxulu de A directionareaf iix!lu i,l


rierale rer Gu5/jos,st.inga / dreapta) aer Gus/jo5,5Unqa/ dreapta) F
B buton de regldrea dcbrtulu B buton de re!liaren deb trr !r

a= Inchsaco.nplet a- Inchi\acompiet
l= des.h sa.ornp et ' =.les.h 5a.ompl€l
Jn.rfe i ilr N , ! r . . t--

!L!qrLll

' ' l r! *
' 'r r al
Fig.61 Fib.58
rru(ALZtnEA Sl vj rn..rlzrc li, rLdr.-saorp
..r, i,.(illTirepi.i.r.re fatj sispatc
DEZABURIREA RAI';,
DEZGHETAREA
VGN'T!L,|TTIA Parbrizsi geamurlr t,
4J l)!kjl]Lrl p-Dn1ru
de.up dred 1) butonu
F
r.rf.,rr,rr .€rLr!i .e (tedul renrperatutl: rl
il|r..nNt! trJir:JMtr:rt!.Ft{i
69 rosrelrot t complr
!i7 )
2) butonu .l
veftrlalorulu: nd{
semnurLripentrud( I

z , I i r lir tr 1;. I

;;

! !. .. .].,1 l
'..
]i i r ii ir i! , I t ) Lr i . ,
'ri rr. !r
..r, rr,r ii
' |( . lf t l

. , ,, , r r Pr . L) . r f ! oer abur re

13* ar:rrg
t) trutonul de distribuliea BUTOI{ULPENINU DEGIVRAREA 4) butolrul de distributiea
a P'LiL r i: in d e xul in dreptul |ERMICE
LUl{EIEI aetului V indexul in dreptul
FI iLrui pentruparbriz. s e mn u lu i p e n lru ve n t i l a r e a
a) l)utonulpentrudecuplarea A pA s a n d b u t o n u I P e n t ru corpulul

t r ' ,,,,r l i r i i ae r ului (|ed uI deqivrarealuneteiq# sepornelte 5) butonulpentrudecuPlarea
drri l,Lrlon slins). dezaburirea /dezghetarea lunetei recirculeriiaerului @ (leduldin
l),rl);dezaburire / dezghetare si a oglinzilorexterioare; incepe- buton stins).
L l ',,1 m od u l c omun de lucru rea acesteioperalii este indicatS
!!i,r ,r.r menlinecondiliioptime prinaprinderea leduluidin buton. RECIRCULAREA
grv,,l)i itateticon{ort. Aceastb functie estetemPorizat6
Pr oce d u r i preventivd de sisedecupleazd automatduPi 20 Recircularea aerului se face
de minute. Pentru excluderea electric (actionarea clapetei).
tslt{re a aburitii: in cazul unei
Urrl ldt exterioareexcesive/ acestei operaliireapSsali butonul cand este cuplatS(ledul din
l,,,r re / sau diferente pentrudegivrarea lunetei.... buton aprint aerul din exterior
rr.,lcrabile intre temperatura IMP O RT A T : n u a P lic a t i nu patrundeinhabitaclu.
rr,)ar; si exterioar; urmali abtibilduripe parteainterioarS a Ut iliz are a in d e l u n g a t d a
0r,rloarea lu net e i, p e s t e f ila me n t e le recirculdrii poateducela aburirea
Procedur6:
,rpdsali butonul Pentru term ic e , P e n t ru a e v it a 9eamunlor,
| 1rl,area recirculSrii aerului deteriorarea acestora, lucru ce IMPORTAI{T: Aceast6 lunctie
poate duce la o functionare permiteatingerea temperaturllor
F, ( ( duldinbutonstins);
l ) uton u l de reglare a defectuoasd. mai repede.EsteutilScandaerul
rrtrr.rturii: aculinzonarotie; exterior este poluat Puternic
l )uton u I de reglare a VEI'IIItAREA (intr-un ambuteiaj,tunel, etc.).
f r r i r ,,r to r u lu i:acul in dreP tul Oricum,estebine5; nu o folositi
lar,,,rLr ui pentrutreaptaa doua; l) a e ra t o a rele la t e ra le : i timp indelungat, mai ale5dac; in
l)utonul de distribulie a centralecompletdeschise ma g in E s e a f l; m a i m u l t e
lr,,l,r: @ acul in dreptul 2) b u t o n u l d e re g la re a persoane,
lar,,,,,l!i pentru parbriz.Poatefi temperaturii:indexul in zona I MP O RT A NT :N u f o l o s i l i
hlir.,rin dreptul ventil6riispre albastrS aceaste Juncliein cazulzilelorreci
si parbrizdac6geamurile
1,',rre 3) b u t o n u l d e re g la re a s a u p lo io a s e , c en d c r e S t e
ventilatorului: indexulin dreptul c o n s id e ra b il p o s ib i l i t a t e a d e
semnului pentru treaPtadoritd a b u rire a g e a mu ri l o r .
SISTEMUL I'E i GAE|REA 3) butonul de d;stril)rlrr
a eru lu i: i n d e x u l i n d r "
CI(,|IITROL l) b u t o n u l d e re g la re a s€mnututpentru
temperaturii:indexul in zona p incSlzire picioare sidez,rt,'
MAilUAL AL rotie. paror|z
CLIMATIZARII 2 ) b u t o n u l d e re g la re a
ventilatoruluii indexulin dreptul
V, inc6lzire picioare sicortl
trul in d
f incelzire p;.ioare {atd!i .l
(undeeste cazul) semnului pentrudebituldorit 4) butonulpentrude(rt, plrbriz !i ,
recirculerii aerului€ (L(!irl
butonstins) EA RAI
Butoaneledeaontrol-fig.70 NEA
A - butonul de reglare a
temperaturii(amestec ;l geamu
aer caldsi

(e
rece). butonul
B - butonul de reglare a
ventilatorului. ,-.^ lotie (roti
C - cuplarea / decuplarea @)
compresorului, Activareaacestui butonul
butonseteaz:automatventilatia r u l u i :i n c
pe prima treaptS,dac; butonul rpenrru.
ventilatoruluieste pe 0. C.ind

\i -f -'
butonul d(
ledul butonuluiesteaprins5istemul l: indexr
estepomit. lui pentr
D - butonul de recirculare a
aerului pe pozitie dezactivatS.
Dacdledulesteaprin!,recircularea
- ,\trT-
\r
@

activi
E butonul de distributiea
aerului.
\\ dezabur
modul ..
O a mentine
\ \T Siconforl
Fiq.70
st / sAU
ITaBUR|REA IMPOnTAI{I:in cazul unei BUTONUI.
PEiITRUDEGIVNAREA
},GHEIAREA umidit6li exterioareexcesive/ Lur{ETEI
plo a ie / s a u d if e re n t e
ll Lrtonu I de distributie a considerabile intre temperatura A p . ; s 6 n d b u t o nuI p e n t r u
InterioarEti exterioa16, urmati degivrarea lunetei@ seporneste
tl rdexul In dreptultemnului urmAtoarea proceduril
r'rr'rparbrizsigemurilaterale. dezaburirea/dezghetarea lunetei
- a p ; s a I i b u t o n u l p e n t ru 9 r a o g lin z ilo r e x t e r i o a r e ;
decuplarearecircul;rii aerului inceperea acestei operatii este
URIREA
RAPIDA / SAU €(ledui dinbutonstins); indicati prjn aprinderealedului
TGHETAREA 'I b u t o n u I d e re g la re a din buton. AceartEfun4ie este
temperaturii:indexul in zona temporizatd 5i se decupleazE
z ti geanuri laterale rotie; automat dup; 20 de minute.
- b u t o n u l d e re g la re a Pentru excludereaanticipatda
l ) bu ton u l de reglare a ventilatorului: indexulin dreptul acesteifunctii reapdsatibutonul
rrperaturiiaeruluitindexulin semnutut pentrutreaptaa doua; pentrudegivrarea
||,r rosie (rotit complet spre IuneteiB!
- butonul de distribulie a I MP O RT A t : n u a p l j c a t i
r,rpta@ ) aerulLri: acul in dreptulsemnului abtibilduripe parteajnterioarda
2) b u ton u l de reglare a pentruparbrizV'l/. Poatefi mutat luneteipestefilamentele
rilrlatorului: termice
indexulin dreptul rn dreptulventil;riisprepicioare p e n t ru a e v it a d e t e r j o r a r e a
rirnului pentrudebitulmaxim@ lj parbrizW. Dacdgeamurile nu acestora,lucru ce poate duce la
l) butonul de distribuliea f unctionarea defectuoa$.
r ulu i: i nd exuI in dreptul I MP O R' A Nf : s is t e mu l d e
r r i nu lu r pe ntru dezaburire climatizareeste foarte folositor
briz@ pentru a amplifi(a efectul de
l) butonulpentrudecuplarea dezaburire gralie funcliei de
.culeriiaerului€ (leduldin dezumjdificare a aerului.Fixali
onstins). butoanele de control pentru
DupSdezaburire / dezghelare dezaburire li activatisistemulde
)siti modul comun de lucru climatizare, apSsendbutonulC -
tru a mentineconditiioptime fig.70(e ) (leduldin butonaprins).
ucruli(onfort,
IMPORIAt: nu tolositiaceast6 slsrEltlulul
i tREIt EREA
VEiITILAREA
t) difuzoarele laterale tl funatiein <azulzilelor reci sau
ploioase,candcretteconsiderabil Pe dur ata i er ni i , s r \l
centralecomPletdeschise trebuiePornitcel Pulino d'rl.
2) butonul de reglare a p o s ib ilit a t e a d e a b u rire a
geamurrlor. luni pentrucircal0minute
temperaturii:indexul in zona Cand incePe vara, ver
albastrS. sistemulla undealerFiat-
3 ) butonul de reglare a cot'|lRoLULCLlMAtlzaRll
ventilatorului: indexulin dreptul (RACIRE}
semnului PentrutreaPtadoritS
4) butonul de distribuiiea t ) d if u z o a re le la t e ra le 9 l Starea bund a
centrale comPlet deschise-
a e r u lui: indexul in dreP tul siste|nul lologeFte
se m n ului ventilare a 2 ) b u t o n u l d e re g la re a de t5<ire Rl:l4a cara
cor?ului 7
"P entru temperaturii:indexul in zona Dolueazemediul inconiuritot
5) butonulPentrudecuPlarea albastrS. ;atul scurgerii. iciodatl
recircul6rii aerului€ (leduldin 3) butonul de distributiea lolositi agent dc le.ire
butonstins). a e rulu i: in d e x u l in d re P t u l datorite in(omPatibilitSlll
RECIRCULAREA s e mn u lu,i p e n t ru v e n t ila re a aotnponenteletistenulul
Recitcularea aerului se face cotOululV. ci acesta
datoritetaPtului
electric(inchidereaclaPetei). ll c o n t ro lu I c lima t iz d rii: cFc,
Cand este cuplat5 (ledul din apisati butonul ctimatizSriiti
buton aprins)aerul din exterior recirculSrii€.
nu pbtrundein habitaclLl. P e n t ru mo d e ra re a rS c irii
u ti liza rea l ndelu ngate a decuplati reciraularea,mdriti
recirculSrii poateducela aburirea temperaturati micSoratidebitul
oeamurilor. d e a e r€ .
IMPoRTAI'IT:aceast; functie
esteutilScendaerul exterioreste
oo lu at P Uternic (intr-un
ambuteiaj,tunel, etc.). oricum,
esterecomandabils6 nu o folositi
un timPindelungat, maialesdacd
in masinSse aflS mai multe
perSoane.
LUMINI Luminilestinse- fi9.72 Fazade intalnire - tig
E EXTERTOARE C;nd s;geata de pe inelul Farur/e sunt ai
levierului este in 6/re pt u i rotrrea inelului le:.
F 5imboluui lLrminileexterioare pozrtia .',r in drepi,.
LEVIERUT
STANGA
I sunt stinge. coresPunzetoriJ::.
Lcvreru 5tenga controleaza
Pozitiile - fig.73
fi lumrnile ext-ar oare si
semnarzatoarele
F
Pozitiilesunt activecand inelul
estemutat din pozitiaO in dreptul
Lumin ile exterioar,. pot fi
sernnuluicorespunz;tor._
z dct vate cio.' cu cheia in pozit a
Simbo ul corespunz;tor d n
MAR.
bord seaprinde :o o-:
C;nd faruri/e sunt aprins-a,
tabloLrl de bord si simbo urile
; butoanelor aflat,o in bord se

|.
,]
...''
,t .l
rcs Fis.
l2
F1s
.74
i -ts.tz
senzorulnu este capabil IMPORfANT: in timP. ce
llu/( ;dt DEACTIVARE
se detecteze Prezen!a senzorulesteactivat,estepos Dlla
.III I)I .ATAA FARURILOR activarea functiei flash (vezl
,, t,rll c e t e i, d e a c e e a e s t e
I ,lli kdr," 1l (repuscular) (unde este oaoinile urmbtoare); de aceea'
necesari aprinderea nanual6 a
ca;d este necesarb activarea
larurilor' pe
farufllor,trebureI otit inelulde
)mPUsdintrun senzorcu Levrer In drePtul gimbo ulul
''L .osumontat pe parbrlzcu CAndactivareafarurilorseface corespunz;torf azeide Lnt;lnire
e a detecta schimbarea automat Prin intermeolLll a poi In drePtul simUolulL'l
', rtli luminii exterroare, senzorului, este Poslf'll,a corespunz6tor Jazeilungi (vezl
, ,, de setare; cu cat aorindereamanualaa tarLlrllorde "farurile principale' din pagrnrle
'' ..rtea este mai mare, cu ceata (Lrnde e5te cazul) si .a urmStoare).
,, , mici este diferenta de stooulul de ceat6; c;nd tarllrrle
exte rioa ra necesara sunt stinse automat, {arurile Si Cand este activataaPrinderea
," rrtivareafarLlrilor' stopulde ceataslrntde asemenea automata a farurilor si controlu!
"rrulde luminAesteactivat stinse (daca anter or au Tost activariide c;tre senzordecuPlar'
| ,rea inelului levieruluiin aprinse)automar' Jarurile se sting urmate oe
I iorespunzbtoare iir10 ' De aceea, la urmatoarea stingerea luminilor de Pozrrle
llu /! r'r acest fel' activarea activareautomat; a farurilore,ste dup; circal0secunde
Pozitiilor 5i tazel necesardaprinderea manuala a
{:ste comandata de farurilorsi stoPuluide ceat;
, ea luminiiexterioare
, senzoruluipoate
JtlLtatea 'l
r , .-; in trei trepte, apdsand
, sr.Va{laiePe
Q sau A
, lin stangavolanulur5r "'
, motorul iunctloneaza
irutoa n e de control".
i tr multifunctional" sau
| ,v ul multi{unctional
' qurabil" din a(est

Fig.15
Farurilepdncipale(fazalurtgi) - Fun4ia flash-lig,77 Sennalizatoarele
- f ig.t8
tig.tG
Se realizeaz6tr;gand levierul Indiferentde pozitia r
C5ndinelullevieruluiesterotit spre volan (pozitie instabilS), levierului,mitcarealevr.rrtrd
in dreptul simboluluifazd de indiferent de pozilia inelului pozitiestabilS ln:
in t6lnireS l, se poate face levierulu;.Lampade avertizare - pozitial, in sus ac1iv,.,rrl
trecereade la fazade int6lnirela din bord corespunzStoare se semnalizatoarele p54iidrrt,t!
faza lung; prin impingereaspre aprindeEB vehiculului
bord a levierului(pozitiasrabilS). - pozitia2, in jos- activ,r'rl
Lampa de avertizaredin bord semnalizatoarele p;rtji rt,rrqa
Corespunz;toare alse aprinde. v e h ic u lu l u i .
Trigand levierulinapo; spre Lampade avertizare dinI
volan, se facetrecereade la faza coresPunzdtoare seaprin(I
lungi laceadeintalnire. intermitent.
5 em n al i z ar e a s e o l r l
automat cand volanul ft'vrl
poziliade mersdreptinairir.

Fig.76 Fig.77 Fig.78


l),rc;doriti ca semnalizatorul AceastSfunclie se realizeazd DREAPIA
I.EVIERUL
rl peasc;scurtPentrua indica actrionand levierulintr-un interval
in r l l |r b a r e ab enzii de rulare, maximde 2 minutede la oprirea Levierul dreapta controleazd
r.rlilevierul,sc!rt,in 5u5saujot motorului.Cu {iecaremiScare a relefa15tisPate.
Stergitoa
C6ndeliberati
vrtreinstabil5). levierului,perioada de activare a
r.r!1,acestarevinela Pozitia functiei este mSrit5 cu cate 30 de
! r , ila. secunde pendla o durat6maxamd
de 2,5 minute. La exPirarea
ivul "Follow me home" timpuluipresetat farurilesesting
t9 automar,
De fiecare dati cand aceastS
A rc a s t i f u n cti e P e rmi te f undieesteadivatSDq simbolul
Inarea spaliului din fata pozitiiaprinsedin bordimPreund
(rlulLripentru o duratSde cu m e s a ju l a f it a t P e e c ra n
op t| \etat6 ti este activatSprin con{irm5 actiunea solicitatS.
.vl nrrea cheii de contact in Ac e a s t S f u n c t ie P o a t e f i
nll ilr.,STOP,trAgandlevieruldin intreru p t A p rin imP in g e re a
0,reprevolan-fig.tg. levieruluisprevolan Pentrumai
multde2 secunde.

Fig.80
SPALAREA
/ SIERGEREA Funclionareain pozitia E este Fundia "sp6laleinteligentd,,
PARBRIZULUI
- fig.80 limitat6 de durata timpului de
retinerea levieruluiin aceast; Tr;95nd Jevierulspre u
Acestdkpozitivpoatefun(lio- p o z it ie . c a n d le v je ruI e s t e (p o zi! i e i n s t a b i l 6 ) i n ( , . 1
na numaicucheiain pozitiaMAR. eliberal,acesta revineautomatin sp6larea parbrizului.
Levierulpoalefi mitcatin 5 pozitii pozitia A oprind funclionarea Me n l i n e t i l e v i e r u l t r . r \ .
diferite: Slergatoarelor. numai o mitcare este n,,
A-funclionareoprit5 IMPORIAf: cend sterqjtoa- operarea jetului de lichrl
B' lunclionare intermitent6 rele t u n c t io n e a z d , c u p la re a spSlatparbrizulsi a tterq;t,i
Cu levierulin poziliaB, rotind treptei de mersinapoj duce la in acelaFi timp; stirr;r
inelullevieruluiF,
seobtin4 viteze f u n c t io n a re a $ t e rg E t o rulu i parbrizuluiincepe nurnaii
aleintermitentei: levierulestetrasmai mu 1 rln
secunde.
I = intermitent ?ncet
= intermilent u tolositi ttergitoarele 5tergStoarelese opres. r
!a mediu c6teva$tergeridup; elib(,1
llI =intermitentrapid . pentlu a indepiiita gheala
sau :epada de pe palbriz. levierului;
suplimentarf;ra rl
C- incetcontinuu afte acliunere execut; irrl
D- repedeinainte In aceste@ndi!ii, ttelgitoalele
sunt SUpUSe Uneisarainiexaesive ttergerede cur6taredupi (;l
E repedetemporar(pozitie secunde.
jnstabil.;). a e p o a t e d u c e la t d ie le a
alimentidi motorului si deai la
netunc!ionare p€ntru cAteva
tecunde. Da < e n u ma i
(ontactaliundealel
f unationeaz,i,
Fiat.

Fig.B1
lIt{zORULDEPIOAIE(undeeste Senzorulde ploaieesteactivat Rotind inelul F . fig.80 este
orul) - fi9.82 automat, mitc6nd levierul in posibile cretterea sensibilitStii
pozilia B - fi9.8oti are o plajSde senzorului,pentru a obtine o
senzorulde ploaieA, prezent reglajece variaz5gradualintre trecere rapidS de la starea de
l a un e le ve rsiuni, e5te un nefunctionare,cand parbrizul nefunclionare,cend parbrizul
rat, e s t e u s c a t , la P r i m a v i t e z d
porl al\po ziti v e lectronic, legat erte u s c a t , P e n S la v it e z 5
p'eun5 cu fterg;toarele,cu constantS, in (azuluneiintensitdti continudde ttergere(continu;,
htd incet).
r eg lSrii automate, in maria ploii.
)tor ') pu lf unctiondriiintermitente, senzorului de ploaie Fundionareasp;lStoruluide
r9a l|rpul Activarea
l( lcrvalulde ttergerefunctiede este remnalat de o gtergerede parbrizc6nd senzorulde Ploaie
tlnritateaploii. "control", esteactivat(levierulin pozitia B),
Toatecelelaltefunctiicontro- IMPORTAIIIT: pSstrali curat ciclul normal de spSlareeste
k' delevierrim6n neschimbate. parbrizulindreptulsenzorului de efectuat, dupi care senzoruliti
iC
ploare. reiafu nctionareanormald.
oa
I
Rotind cheia de contact in L a f ie c a re in c e p e re a
pozilia STOP,senzorulde ploaie Senzorul de ploaieester.r
funcliondrii, senzorulde ploaiese s5recunoasc;
estedezactivatti urmitorul mod stabilizeazE latemperatura tis; seautor{
de functionare(cheiain MAR)nu de40. in prezenlaurmdtorilor fa(lr
C pentrua eliminarisculformdrii necesitd o sensibilitate
va fi activat, chiar da(6 levierul in zona acestuiade condenspe diferla
este in pozilia f. in acest caz, - impuritSiipe suprafaln
supralataparbrizulUi sauoheat5 control{sare,mizerie,etc.);
pentrua activasenzorulde ploaie asigur.Sndastfel posibiiitatea
miscati levierul in A ori C apo; prelev.5rii
uneiinformatiicorecte. . - urme de ap,; cauzatr
i na p oiinB . lamelauzatda stergStorulutl
- diferenta intre zi si n(,
(ochiul uman este mai all
C6ndsenzorulde ploajeeste
activatin acestfel, estesemnalat: noaptea de suprafala udl
u activati senzoiul d€ parbrizului).
o srngurSstergerede ,,(onTrol,,, ploaie atunci cahd.pelafi
(hiar dacd parbrizuleste us(at,
pentruaindicareadivarea, natina intro spilitorie
autonatii,
Sen zoruI de ploaie este
a m plasat in spatele oqlinzi i
retrovizoareinterioarein C-ontact
direct cu parbrizulSi in aria de
a c,l i une a tterg;toarelor si CAnde necesaristergerea In ca:ul existenlei
InTormeazd parbrizului,verifi<alidari pe parbrit decone
o unitate electronic.;
de controlcarecomand6motorul disporitivule deaonectat. sistemul,
de actionarea stergEtoarelor.
I
I
I
'lholl
StelgStorul/ spiliitolrl lunetei- Ro t in d in e lu l A . f ig . g s la
tig.84- 85 Instalaliade spelarea faruritoa
p o z ilia c o re s p un z 6 t o are O , tis.86
lu n c lt o n are a in t e rmit e n t ; a
DispozitivuI f unclioneaz 6 ttergdtorului esteactivatb.
numaicuchejain poziliaMAR. Sp6letoarele de farurint,,tl
lmping;ndlevierulinsprebord Stilo sunt ecamotabilesi ,,!
(pozitie instabil6),sterqetorul situateinbarafat;.
spate {unctioneazbcontinuu 9j Sunt activate atunci {,1
Stareabun,i a matinii: nu farurile sunt aprjnse(indil,,rd
spSl6torultrimjtejet de tichidde foloriti Sterg,itoarele
spelatparbrizul. faz.;lung5,scurtd)
sispSl;torLrl
pentrua indepirta gheata parbrizesteactivat.
Funalionarease incheie in gauzapadadepe palbriz.in aaeste
momentuleliberdrii levierului. .ondilii, ttergitoarele sunt
sUpUSeUnei SarciniexcesiveGe
poate ducela tiieJea alinent,irii
motorului9i de(i la netuncttionare
pentru cateva seaunde.Daai nu
mai funclioneazii,(ontactati un
dealerFiat,

--a,
Fi9.84
Fig.86
a faruri S is t e mu I e s t e d e c o n e c t a t Butoanelede controlfig.87
REGULATORUL automatinurmStoarele cazuri:
DEVITEZA -apisareapedalei defr6nS Sistemuleste comandatde
druri ale - a p S s a re a p e d a le i d e inelul(A) ON/oFf tide inelul(B)+/
bile ti AUTOMAT. acceleratie -fi butonul(C) RES.
' interventia sistemului ASRsau Inelul(A) aredou6pozitii;
rt unc i CRUISECOilINOL E5P - O F F d a (5 s i s t e m u l e s t e
c (indife
sp6lator lsrsTEMULDE - dacd treapta de vitez; a
selespeed a fostschimbatd
dezactivat;
- o pozilia de functionare
IUIEIIITIITIERE - t re c e re a a c c id e n t al; a n o rma1 5a s is t e m u l u i .C a n d
levieruluiSelespeedinpozitia . sistemul incepe sd funclioneze,
NSTAIUTA A Dispozitivulpoate fi conectat lampade_avertizare din bord se
TEZET DE numaiin treaptaa Patrasau a aprindeO (impreunE cu mesajul
cincea,depinzandde viteza de afigatpedisplay).
ERAI d e p la s a re . Co b o ra re a Inelul (B) serveite Pentru
pantelor(u dispozitivulactivat memorarea 9i mentinerea vitezei
ndeestecazul) poate duce la cretterea vitezei 5au p e n t ru m i c S o r a r e a5au
fatS de cea memoratS,datorit5 crettereavitezei memorate,
ATI modificeriisarcinii motorului.

n .est sistem cu control


l r , l r on ic (Cruise Control)
irriite conducerea autotu-
|Lrui cu o vitez; doritd, f5r5 a
!,rpedalade acceleratie. A(est
,'i t,ermitetcedereaoboteliiin
lrrl conduceriipe autostrad6,
,rles lungi,
in cazulcSlStoriilor
Irrl6 memordriiautomatea
Rotiliinelul(B)spre(+)pentru Inelul (A) poate fi l;sat tot
a memoravitezaatins;saupentru Vehiculul va ,,,rrt
timpul in pozitiaOlllfir; a afecta deplasarea
cu viteza(i,,r l
a crestevitezamemoratS, dispozitivul.Oricum, v; sfAtuims; c6ndunadin urm;todr,t,.,
Rotitiinelul(B)spreC)pentrua deconectatisistemul candnu este
mrctora vttezamemoratS. apare:
utilizat rot;nd inelul in pozitia - ap6sarea
pedaleid,,trt
. Cu fiecarerotjrea ;nelului(B) OFF,pentru a evita memor6ri - apSsarea pe,t ,t!
Vrteza crestesau Scade cU.lkm/h nedoritealevitezei_ acceleratie;
Mentin,and inelulrotit, viteza
se modificd in mod continuu. - interventia
sistemLrt
rA
CUMSEMEMOREAZAVITEZA
Noua vitez; va {i mentinut6
automat_ - dac; treapta de lil
Punetiinelul(A) in pozitiaO ti Selespeed a fost schimb,rt.i
Dup.; dezactivareaautomate, acceleralipanSla vitezadorit;.
butonulRES(C)permiteatjnqerea - treCerea a Ccid ('I tl
Rotiti inellrl (B) la (+) pentru cel levierulu i Slespeedin po/ lr,t
fdrd nici o alt.i actiunea v;lorii pulin trei secunde9i eliberati-|.
vitezeimemorate IMPORTAf: in caz (t,,I
anterior. Vitezaesteastfelmemoratbfiind (in cazul dep;sirii) a(r,l
IMPORIANT: la rotireacheiide posibil; eliberareapedalei de e s t e p os i b i l ; p r i n . r t , , l l
aontact in pozilia SlOp sau a acceleralie. pedaleide acceleratie;
i ne lului (A ) in OFF, viteza nr,rt
eliberand pedala de a((,,h
memoratSestestears69i sistemul
vehiculul va reveni .r v
deconectat.
memoratS anterior.
AREAVITEZEIMEMORAIE GRESIEREA
VttEZEtME|IOnATE DESCRESTEREA
VITEZEI
MEf,IORATE
D a cS disp o zitlvul a fost Viteza memorat5 poate fi
rnctivat, de exemplu prin cres<utEin doudfeluri: Viteza memorati poate ti
drea pedaleide fr6n; sau l) apdsandacceleralia9i apoi crescutd in douSfeluril
breiaj,viteza poate ti reluat5 memorareanoii viteze atinSe 1l decuplareadispozitivului
emat;)infelulurmStor: (rotind inelul (B) in pozilia (+) (d e e x e mp lu p rin a p 5 s a r e a
acceleratiutor pend la o pentrumaimult detrei secunde); p e d a le i d e f r6 n d ) S i a p o i
l e z ; a p r o p ia tS de cea sau memorarea noii viteze (rotind
morate; 2)rotireainelului(B)in pozilia inelul(B)in pozibia(+)pentrumai
. relectatri
treapta de vitez5din (+): fieca re p u ls a l in e lu lu i multdetreise(unde)
lmemorarii(a patrasau a corespundeunei usoarecregteria 2) rotireainelului(l) in pozitia
ica); vitezei (c irc a 1 k m/ h ), ia r G)pAn5la atingereavitezeidorite
,p6satibutonul RES(C).1 menlinereaconstanti a inelului carevafiautomatmemoratS.
Corespunde uneicrettericontinue
a vitezei. Eliber6ndinelul (B),
noua vi t e z A e s t e me mo ra t i
automal.
RESETAREA
VTIEZEI
MEMORATE v a s u g e lS m c u p la re a In cazul aparitiei
sislemului nulnai (,And defectiuniin a<estsi
Vitezamemoratb esteautomat t.aficul si conditiile de
setat;pe zerocandmotoruleste lotiti inelul (A) in p
drum permit aaest luaru, adicii: OFFti (ontactati undealer fi.rt
oprit sau rotind inelul (A) in drum usaat ti dlept, tosele sau
pozitiaOFF. autostriizidrepte,tlafia ledus.Nu
cuplalisistemulinorassauin trafi<
gleu.

In tiftpul deplasSlii (u Dis p o z it iv u l p o a t e f i


sistemul(uplat, nu aupla!i a (t a v a t n u ma i p e n t ru
tlansmisia in punctul vitere mainari de30krn/h.
neutlu sau in cazulSelespeedin
punctut .
PlaJonierele5eaprinddac;l LUMII{ILE
DII'IPORTIERE.
LUMINI BUTOAIIIELE DI
- o portierb estedescuiat;(cu DEGABARIT
cheiamecanicS, telecomanda sau PORIIEni- fig.93 COMAIUDA
cardulCID)si rAmanaprinsecirca
10secunde dacau5anu estefizic LampaA din masca interioarS a | | ll, l r l
deschisS; u : ii s e a p rin d e o d a t d c u BUTOI{U| DCAVARIE - fis.9a
- sescoatecheiadin bloculde deschiderea a(esteia,indiferent Acesta fu nctioneazn ,I
contad, rAman aprinse pentru de pozitia cheii in blocul de butonulA esteapSsatir(l l{ hruri
circa10secunde dup; caresesting conracr. de pozitia €heii in bl(r,rl )
aulomar; cu usadeschisS, lamparamane conract,
intrerup6torul inertial al aprinsepentru circa 3 minute, Ca n d d i s p o z i t i v uel s t e , i , t , l
alimentbriicu combustibileste dup; caresestingeautomat. butonul se aprinde inte,,,,I
activat9iStauaprinsepentrucirca impreund cu simbolrrl dt tx,
15 minute dupd care se sting corespondente " --= ti r
auromar. tabloul de bord. Apasalid r i lu|nln
lnchiderea ugilorduceimediat butonul pentru a d(, Lrtl
lastingerea plafonierelor. dispozitivul.

lrti l i z a r e a a v a r i e i .
legalizatdde (odul
din tara in (aie v;
aodulrutiel.
Respectali

Fi9.93 Fig.94
IoANELEDECOMANDA- fi9.95 Butonulstopuluide(eati Butonuldezabudreluneti
:DE L
ButonulC: poziliileti farurile Butonul D (al sistemuluide
I rnctionarea
acestorbutoane de ceat.itrebuie sb {ie pornite climatizarecu doud zone de
I t)osibil;numaic6ndcheiade pentrua aprindestopuldeceat;. E.
control)sau
{i9.94 ,r.r.testein pozitiaMAR.
iNTRERuPAroRur DE PRorEcTtE
i n di ul tarurilor de ceati (unde Al,ltllNCENDlU
FPs- lig,97
rprevdzut)
Acestaesteun intrerup6torcu
llLrtonulA: pentruaprinderea rol de sigurant;,in cazul unui
interm or faruri estenecesarseavel; accident ceintrerupealimentarea
ri le de pozitieaprinse. cu combustibil,oprind motorul
'"'..,,r[illl$
i pentru a evita aparitia unui
nti din onulluminilordepaiaare incendiu datorat 5curgeriide
combustibil subpresiune.
llrlonulB:areefectdoarcand Ca n d in t re ru p ; t o r u l e s t e
,r este scoasdsau in pozilia a c t iv a t lu min ie de a v a r A
ie se
aprind automat, impreuna cu
l',ritru a aprindeluminilede afisareape ecrana unui mesaj
,.,rc,tineti butonulB apbsat (v e d e I i " L u min i s i m e s a j e
i l5ec und5. atenlionare").

\-

Fig.96 Fig.97
. Intervenlia intrerupbtorului DOTAREiA Un spatiude depozitar,
cletermindaprinderealumjnilor
interne pentru aproximativ15 fi g;sit in cotieri.Ap;salibrl
minuteti descuiereausilor.
TilTERIORULUI Apentrudeschidere.
IMPORIAT: cend cotifr,l
completridicatS, avetigrit,l
COTIEnAFAIA(undeestecazul). apStati accidental butorl|l
fig.98
Pentru a prevenider trr
c o mp a r t i m e n t u l u is i r . ) r
Dupd un a.aident, daaa Cotierafa15poatefi reglatdin obiectelorconlinuteina(.\ti
simtiti miros de 5ustiinjos.
comb[stibil iau obseruati Pentru reglare,ridicali uror
s< urgeri ale sistemului de (otieraFiapSsati j B.
levieru
alimentare nu resetali aaest
buton, pentru cii existi risc de
in<endiu.

Examinalicu atenlievehiculul
pentru a observascurgeri, mai
ares in compartimentulmotor,
sub matini sau in apropierea

DacEnu se observds(urqeri,
puteti porni motorul din;ou.
Ap;sati buton u I A pentru
r e se ta rea sistemului de
alimentare,
Dupd un accident,amintiti,vb
sErotiticheiadecontactinpozitia
STO P pentru a preveni
descdrcarea bateriei.
'I'MI' :TIMENTUI. SUPERIOR in cazul sistemu ui de COMPARIIMENTUTINFERIOR
DE
rttutl , MANUTI climatizare de tipul bi-zon;, MANUSIDE PEPARIEA E
:ASAGERTJLUI te m peratu ra din inte rlo r u PASAGERUI.UI
'iIiII compartlmentuluipentru mSnusi
,r , , , , Lir I ' detl compartimentulA - este cea aleag; de pasageru din Compartlmentulette echipat
iu 'r', r cum indic: sAgeatadin cu o incuietoare l:e poate fi
Pentru a detchide orificiul de descuiat; cu cheia de contact
)a rtim entu poate fl venti are depasati levierul A - (daci e necesar),apoi trageti de
5au rdcit cu alutorul tig.l00con{orms;get L manerul A - tig.10l, conforrn
.r1de c imatizarecu care sbqelii. |lr
, ,.rctat printr o fantd de Cand compartrmentu este
deschis,o lampAde curtoazie8 - o
z
fig.1025eaprinde.

tg.l00
7 Fg l0l
lr mentar,sistemuleste activ Dezactivarea sistemuluide USILE
r'u parteadinfat; a celeide-a plote.f ie (antiprindele)
r,rlamelesi pentruparteadin
lt a primeilamele;in ceeace Gheatasau alte materialece lnainte de a deschide
lvr\te a doua lamela,sistemul pStrund in culiseletrapei Pot <aaaest
ufile,asiguJali-vd
' ctiv li intervineatunci dnd cauz a re p e t a re a mis c 6 rilo r lucru ooate fi fi<ut in
'int6lnit un obstacol(deget, datoratesistemului antiprindere. .ondi!ii de naximdsiguranli.
|,r,et(.).AcestsistemasigurS De aceea, verificati existenta
r l .r sa r e ain aP oi cu c6Iiva obstacolelor.
! rnetriatrapei.
l! ntru prima lamelSsistemul in acest caz, este posibila
,, acti v p e toatS durata deza c t iv a re a sis t e mu lu i d e
Ins;rii si a5igurdrevenirea prote4ieprininchiderea trapeiin DESCHIDEREA DII'I
/ INCHIDEREA
ll EXTERIOR
I qulurpas. {elulurmbtor:
ll lrrcazulinterventieisistemului,
r,rreaactiuniise Poatefacein la 5 secunde de la activarea Ugiledinfal5
r,itoareledoui fel!rri: sistemului,rotiti butonul A _
,rp5sarea jum;tbtii de susa lig.t15in pozitia0, tinendap;sat Pentrua deschideusa,rotiti
,,,ruluiA - fig.1l5 (retLtarea in partea superioalaa acestuia cheia (senscontrar acelor de
' rrilanterioare) p6ndlainchidere. ceasornic Pentruuta sofer li in
rotindbulonulA - fig.lls in sensulaaelorde ceasornic Pentru
lrozrtre, Pedurataacesteioperalii usa pasager),scoatelicheia:i
sistemul de protectie manevrati levierulA' fi9.123.
a n t ip rin d e re este Esteposibil56descuiati numai
dezactivat. u : a S o f e rulu i (v e z i d e t a l i i l e
desarisein paragraful "ecran
multifunctional").
Dac; tineti rotitb cheia in Dacd tinetri rotitd cheia in Uiile din spate(versiuni(n I
butuculusiipentrumai mult de 2 butucululii maimultde2 secunde
secundein pozitiades(hisGens in poziliainchis,Gensulacelorde P en t ru a d e s c l i l l
contraracelordeceaSornic pentru ceasorn;c pentru usa sofer :i in dezactivali inchider(,r , r
u9a goferli in sensulacelorde senscontraracelorde ceasornic lizatd ti trageli de nr,rrrrrrl
ceasornrc penrruula pasagerj, 5e pentru u:a pasager),se inchid Si deschidere.
deschid ti geamurile laterale. geamurile laterale. Pentruainchide:n,li i, tI
CAnddeschideFi una din usi, Daceefectuatidubla rotire a
plafonierele fatS:i spateseaprind cheiiin directiainchiderii, Gensul / iI{CHIDESIA
DESCHIDEREA
pentrucatevasecunde, acelorde ceasornicpentru usa tiltERtoR
Pentrua incuiausarotiticheia sofersi in senscontraracelorde rll
in senscontrar, ceasornic pentruusapasager), se Utile din tali
a c t iv e a z b s is t e muI in c h id e rii fl
torale.(DEADLOCK) Pentrua deschideu\.r.tl let
Odatd adivat, sistemulscoate de levierul de desch,l,ro lrl
din uz manevreleinterioarede 1i9,124.
aclionarea utilor pentrua m;ri Pentruainchide:in( Ii rirll | ({
protectiaantiefradie. ldc

Da<5activati sistemulde
inahideie toiaE, nu nai
erte posibili deschiderea
utilor din interior, de aceea,
inainte de a cobori din matind
asiguiati-v6c{ nu a rimag nimeni
inmasin;.

Fig.123 Fig.l24
DEiNCHIDERE
SISTEMUL IMPORTANT: us le spatenu Pot
,11'r, n spate(versiunicu5usi)
CENTRALIZATA f deschise din interror daca
dispozitivul'srqurant6copi este E
I
Starea buna a masinii: Din exterior activat. i,l
^{ Daca apare o deleatune .l
/-,' usile spate Pot fi deschise
F - din interiornumaidacanu instalat ei e ectrice a utilor
Cu toate usile inchlse, rotit
,1r, ,plat sistemulde blo(are a din lata (srgurant.r ars;, Date,r e
cheiaintr una dln Lrsile a
,,,, iin interior (Protectia deconectat;, elc.) este P05rDr
,,,I' ui) Dininterior lnchidereausliormanLral
', ! I RI A DIN
F
.tru a descnloe usa Din interiorul rnasinli(masrna
aPbsatbutonulA
cu uslleinchlse),
vatl inchlderea centra z
trageti de menerul de - ti9.126 situat Pe manerul usii t:
', I

usa C;nd operat nLrmaiunul din


'ru a inchide:inchideti
r una din us nll a fost butoane,numa usa respe(Iivase
.orect 5e aprinde in bord va inchide
1€avertizare€ imPreun;
iesalaTLsat pe ecran

' ' lht

t ,)
(

h
F lg . 1 2 6 1,,
'l capoterpo (HIDEREA CIJ
DII'IEXTERIOR I I ' I c HI D E RE A CA P A CUL UI Candf olosili portbagaiul,
rle exiltenta IA CUIETECOMANDA PORIBAGAJ arigurati-vd cii greutatea
mirfii nu depeteite masa
I capotaport L,t,,,la portbagaj poate fi Pentru inchidere, coboreti maxind autofizati (vezicaPitolul t
4
l,,,r de la distanlS,ap6s6nd hayonul pani auziti clicul de s p e . if ic a t ii tehni.e). De
r'.r stinge au l,r,L,l A - fi9,134, chiar dacS blocare. a s e me n e a , a s i g u r a ! i ' v e a i
lr I ria a {ost activati. in portbagajexist; montatao a iaolelesunt perfectan(orateti
lnsa tempo \, l, ( lerea hayonului este prizade 12V pentr\ralimentarea a; nuaiungpestepasageriincazul
(e cheiaa fost l rlrt; prin clipireade dou6 cu curent electrica diferitelor flAnddi brutte, r{
l,r semnalizatoarelor; accesoflr. E
I!
du ra t a a c ,lr Ll.rea este semnalizatS IMPORTANT: daci optiunea
usd sau ca trlr ,) singur; clipire, numai "inchiderehayonindependent;" ?
tdeschise, ,r ,ilarma electronicb este esteactiv5,inaintede a in(hide 3
no u t e n p
rninute. r,frd alarma electronicaeste
portbagajulasigurali'v;ci aveli
c h e ia a s u p ra Dv s . , d e o a re c e
a
lrvr, la deschiderea capotei hayonulsein(hide automat. Nu .elitoliti cu obiecte
rl,,rgaj,alarma decupleazb a s e za t e p e b a n c h e t a
|/,'I de protectieinterioara, spate pentlu a preveni
l) ( 'rimetru, al (apotei aiungeleapeste pasageriifa!5 in
Functiile
rl,,(lajsiantiridicare. cazul unui ac<identsau tlendrii
tl|rr reactivate odatd cu biulte.
1,,l,,reacapoteiportbagaj.

Fig.135
Starea bunii a masinii: z) eliberatipinul8 - fig.137din ExtindeleatotalS a
addugalea de obie(te carcasaA si scoateti-le,Pentru rabatati st.i
(diluroare,spoilere,etc.) versiunile echipate cu scaunspate l) asezaticenturilein car. ul aflat in r
in panea din spate sau pe plaaa fix, scoatetia doua carcasdA - lor din spStarulscaunulur{v.t Ievierul(
ponbagai, in afara aelor avizate fig.l38,eliberand piniidincarcasa paragraful"centuri") , i r abat at l
de (onitluctol, pot duce la B - fig.l39, ridic6ndprima dat; 2)scoateti
complettetier'. erii unei srn
deteriolareacilindiilor (u gaz ae parteadin faIS (l - fi9.139)5iapoi 3)mutatiinlateralcent!r.{
aiutd.apa.ulportbagai. partea din spate (2 - fig.139),din siguranta. ia Ievierulu
ambelepArti.Pentrureinstalare, bandarosie"(
inversati procedura de maisus,
3) pentruversiunile dotatecu
banchet;spateculisabilS (unde
Asiguratiincer(etura,leg6nd- estecazul), ridicaticortinacapacF
o d e urechile de prindere - fi9.139a,apdsanddin jos in sus,
existentein portbagaj. mai intai o parte apoi cealaltb
p6nblaeliberare.
PORTBAGAJULUI
MARIREA

Scoatereacortinei capac se
faceintelulurm5tor:

!) eliberati superioare
capetele
A - fig.136 prin scoaterea
sigurantelorde pe ax, iar apoi
impingeti conform s5getii din
figure;

Fig.136 Fig.137
l.i a portbagald ,r) .Jentruversiunilecu scaun 5) pentru versiunilecu scaunul Pentru ext nderea partial6.
. rbatati scaunul folosind cu li5ant, ridicati levieru de procedatiin felul urmbtor:
irrile in carcar|| aflat in mijlocul pernei. retinereA - fi9.141,a{latsubperna pentru versiun e cu bancheta
'
scaunului(vfl 1,r :r levierul de retinere B - scaunulul(amandou; in stanga5i rabatabil;, fixati centurile in
lh lxo si rabatatiin fat; in ideea dreaptaperneisl rabatatiin fat:. locasurile sp€ci{iceA.
Irplet tetierel0 r .rlunei singuresuprafete, pentru versiunilecu banchete
LevierulA - lig.141este {olosit si -
,'era/centurila* llrtt:r2 pentru fixarea pozit ei scaunulul. flxa, inainte de pl ere, ntroduceti
,r evieruluiB este indicate Folositievierul8"1i9.141pentrua z6voareleB in locasurileC - fig.
| ,ndarosie"C-fig.140. reg a 5patiul din interiorul 140.
portbagajului. coboraticomp et tetierele.
miscat centurileln laterai si
aslguratlv; c; nu sunt r;su(ite.
ridicatilevierulde ret nere B -
fig.l40 si rabatatiscaunu spre in
tata.
- rabatatl complet spatarul
cum s-a descr s anterior, in
vederea obtiner i unei singure
rupra{ete.

'--

Fig.139 Fig.139a
- eliberalisiguranteleB din FolositilevierulA pentru a Asigulalivd ci pentruversiuni
locasulC al politei$i demontati regla pozilia rpbtarului.Folositi eJte corect pdns in repuneti perna I
ploita levierulB pentrua reglaspatiul pirti ("banda roJtd', talS tin6nd ((
- pentruversiunile cu banchet6 interiordinportbagaj. -este vizibili) pentru a pr. rid (,
nt6centrald
fix5,demontatipolitaa douaA - arun(areain fate pestep.\ scoatetilimba dc
fig. 138,eliber6ndsigurantele B, RABATARE iI{ PozrTrE lt'||TnLA fatii in <azulf lendrii brutak. rii pentru a lr
ridicandprima oare partea din Procedali intelulurmitor: tre.
{ati t siapoi2 fig.139,dinambele 1) miscaticenturile in lateralsi
pdrti. Pentrumontareprocedati asigurati-v; d nusuntrdsucite
in manierA inversS. 2) pentru versiunile cu scaun 3) pentruversiunile( | .., 4
- pentruversiunile cu banchetE fix, ridicalisp6tarul5iimpingetiI culisant(undeestecazLrl),| ,l, rl
culisant6 (unde este cazu l), in spatependcendmecanismul de levierulA - fig.l4t (sl,'i,iJI
demontatisuportulcortineif -tig. blocarea prinsin ambelepdrli, dreapta)ti repozitionatis,,r,r'd
139imping6ndu-l dinspate,prima apoiverificatic6 "bandarotie"a inapoiin pozitiedreapU.
oar; o parteti apoicealalt;, pana sistemului de prindereB - fig 140,
la eliberare. nu maiestevizibilS.
- inclinatilevierulde retinereA " B a n d a ro s ie " in d i(; lip s a
- lig 141,de subpernS(in ambele cupl.;riispbtarului,in a(est aaz
pdrti)siinclinati sp6tarulpentrua centurade sigurant;centraldnu
obtineo singur;suprafalS. poate fi extrasA (exceptSnd
versiunile cuscaunul culisant),

Fig.140 Fiq.14l Fi\.142


Ancorareain(SrcSturii
r)entru versiunilecu scaun Cotiera sPate
fig.146
' ,r,:ctprinsinam .ouneti Perna in Pozrtie
"banda rotie" ral; tlnand centura oe Pentrua folosicotielasPateA-
coboratio ca In flgur; ln Erista4 c;rlige de ancora.rein
i' pentru a plell 1ig.143,
',t; central; ridicate portbagajPentru a Prrndesrorre
. r.rt6pestepasagl :oatetilimba de z:vorare a interiorul cotiere se gasesc I
plasei de ancorare (e aslgura
'txir i i b r u t a le . Pentru a ti gata de suportiB'ti9.144pentru panarsr/
sau doze. Pentru a {olosi acestl incSrcatura.
IMPORIANT: nu ancoratideun
suporti, tragetr de llmba A.in incArcatura cu
sinqur.erlig
drrectiasaqetii Candestedescnls qreutatemaimared€ '100kg
capacul cotlerel, un
. 1i' ca zu l ), n( lt i|l corapartiment de depozltarees1_6
I '9. 14 1 (st6f ( li ! drsponibilin interlorulcorlerel

Jr.a p t6 .
O inciicdlura 9rea
neasiguratAPoate cauza
ritc d e J a n i r e a l
pasagerilor.

ii

Fi9.145
Pentru inchiderea caDotei:
cobora!icapotala aproximativ 20 Portbagajul in ceea ce privesle ,r,r,ll
accesorii, v5 reaminl rrr ,,
de centimetri falS de exterior / portbagajulde schiuries1r,,t,,ril
compartimentul motorsj l;sati-o speaialin gama de acces()r
s5 cad5, asigu16ndu-v6 cE este portbagaiul I tidl
Dupd celiva kilometri v(,, r",iti
farurilol
completinchis;sjnu estetinutdin
poziliede cerligulde sigurante. petru schiuri Prrndereacorecta a turul,L|,d IiIPORTANI:re.l
Nu depbsiti sarcina nr.,I r,r,l
DacAnu s,a inchis bine, nu o rilorestede rfr
admisd pe acoperis (!,!l
apesati,
ci deschidetio din nou si Des.hideli capota paragraful"specificaliitehr,,.I c€ea ce prlve\
repetatiprocedurade maisus. portbagaicu griii cand lcelorla ri
aveti montatportbagaiul l ic. Acest l,
pe acoperit pentru a evita nea legall, r
(ontaatulcubareleponbagaiului, ura pe du r
Iti panicipar
A 6igurati-vii icele mai bL
c,i Bareleportbagajuluiexterior
intoldeauna capota este bilitate cand
trebuieasiguratepe acoperitin rile aprinse,{
bineinchisapenlrua evita punctele A - lig.r5t. Rjdicati
deschidelea a<cidentali in timDul latecorespun
capacelele
melsuhi.
B folosindturubejnita
primit6in trusade sculepentrua
avea acces la scauneleC de
t ntactatiun dc.r
!vea iarur
spunzator.
asigurarea barelor, IMPORTAN
IM PORTA II: dacd capota i rile cu Xeni
motornu estebineinchisj,lampa zut),esteno
oe averttzare.,,
se aprinde(dac5
existS) impreun; cu afisarea a lascicolu
m esa jului pe display (vezi p de aproxirri,
Pa r a g raful "l5mpi de oer ea allnr {'l
avertizare"). itiei.

i
ta
Fig.151
( c pflveste a in<linaleafarurilor EcranulB din tabloulde bord
v.r reamintim FARURILE asigurbvizualizarea pozitieide
,l( schiurieste Vehicululeste echipatcu un inclinarea farurilor in timpul
|rd de accesoriiF dispozitivelectricde corectare a r4 ^ l : ra
loglarea farurilol ^h6br i oi .l a
krlometriverifi in c lin d rii f a ru rilo r. A c e s t
r0ctea turuburi dispozitivpoatefi operatnumai Poziliaaorect6functiede
IMPORTANT: reglareacorect:
I s a rc i n a ma xi |,,, rilorestede importanlSvitali cucheiain MARSifarurile aprinse. incir(are
.rcope f (v r r{,ea ce priveste siguranla ti C6nd vehiculul este inc;rcat,
t)(]cificatiitehnice , irlortul celorlaltiparticipantila parteadin spatecoboara.Acest Pozitia 0 una sau douS
r lucruinseamnb cdspotulfarurilor pefsoanepescaunele fatS
'l c. Acest fapt este de se ridicS. Ast{el, este necesar; PoziliaI -cincipersoane
lii r€nea legalizat.Pentru a va
11 pe dumneavoastrS si reglarea in pozitiacorect;. Pozitia2 cinci persoane+
'lrrra P e n t ru a in c lin a f a rur ile ,
I ti participanti la trafic c; bagajeinportbagaj
'. ap6satibutonulA - li9-152, situat Pozitla3 - soferul+ incSr(area
.!1 .ele mai bune conditii de
v r l,rlitate cand conduceti cu pepl6cuta dinstengavolanului: maxim;in portbagaj.
k,,,r(] aprinse,farurile trebuie - apSsaPi segeataA pentrua
ridicafarurile cu o pozitie (de
'r| tl,rrccorespunzetor. exemplu 0-1,t-2,2-3)
,ir,r.tatiun dealerFiat,pentru
! .'v( a farurile reglate apSsalisdgeataV pentrua
1,,r,.,t,Lrnz;tor. coborifarurile(u o pozitie (de
IMPORTAI{T: C6ndaprindeti exempiu 3-2,2-1,1-0)
lir'r i,cu Xenon (unde este
11"ii.,,,t), estenormal# existeo
ir. .,r, pe vertical;a parabolei9i
,, fascicoluluiluminos, un
'1
l, ,t,,1,,.iproximativ2 secundein
., i,,,.,, alinierii corecte a

Fig.152
ve rifi.ali in(l in a rea AB5 D ac; nu at i m ai , , , f l, r i
falurilor de fiecare datii masi nE echipat S cu A[ ] ', r , '. ln 9a(
(and vehiculul este s 5 f a c e li un p i c d ( t ' , . , , t le urmal
in.Sr.atdi{erit. Vehicululeste echipatcu un u t iliz 6 n ds is t e m upl e o ' , , t , , , r l
sistem de fr6nare asistat, ABS, a lu n e c o as ; , b i n e l r t , , ,
care previneblocarearotilor in Conformitate cu Co,l,rl l|,rt,l
t imp u l { ra n d rii. a s ig u rS n d valabilin tara in carev.t ,Iil.,tr Sistem
aderentasicelmai bun controla, asemeneaeste recomnrrl.rl'rl
Reglaleafarulilor de cea!5 direclieide mersin conditiide c it it i c u at e n t i e i n l r r L pneusi
'lri
aderent;redus6, chiarsiintimpul urm6toare.
Pentru controlulsi eventual fren;riide urgent6.Conduc6torul Avantajul folosirii /\ r',,rl
sdvSl
r e gl aju I Iarurilor de ceati auto isi d; seamac6 sistemula este55v; ofere o manevr l' rl
ll canr
contactali undealerFiat. intratinacliune,deoarece pedala maxim.i ch iar j^n cor,l,1rl
frAnb pulseazb aderentS scbzutS in Lirtr
de ti sistemulde ilscull n
Reglarea
f arurilorin sfueinatate fr6naredevinezgomotos.Acest {16ndrii,evitend blocafc. ,,'ll
lucrunu trebuieinterpretatca o Nu trebuie sE v5 astcl,l.rll
Fazadeintalnireesteorientat; defecliune a fr6nelor;din contrS, spatiul de frAnare s..r1l,'
pentru piata unde s-a vandut este un semn c6 sistemulABs exemplusuprafetelecu rtlr
primadatSautoturismul. iN t;rile functioneazi:indicesoferuluic; sau26pad; proasp;t; du( ,1,,1
la cresterea
spatiuluidefr,ir,l|. Daca
cu circulalie pe parteaopusSeste se deplaseaza la limitaaderentei indi.a
necesare ajustarea prin apli(area s i c ; v it e z a t re b u ie re d u s ; intre
u n o r folii adezive pe {aruri. conform cu suprafatacaii de trebu
Ace stea sunt furnizate de rulare. de dep
Liniaccessori Fiatsipotf i livratede SistemulABS este un sistem lulare.
oriceconcesionar Fiat, adbugat 5istemuluide fr6nare.
Dad apareo de{ecliune, sistemul
se decupleazS automat,sistemul
clasic rEm6nandfunctional.In
cazul unei defectiuni,sistemul
ABSnu maiesteactivsiacestlucru
n u a f e c t e a z ; c a p a c it 6 t ile
5istemului clasic def ranare.
Pentru a exploata
sistemulABS Da a e a a ! 5 ru t o Dac;urmaliaceste sfaturi,veti
intreagacapacitate,urmati defectiune, in bord 9e fi capabilsEfrianatimai bine in
lurileurmitoare: a p rin d e la mp a d e oricesitualie.
avertizare(in|preun6au ncaaiul I MP O RT A iI t : v e h i c u l u l e
afigatpe dbplay),iar in a(est.a!, echipatecu ABS pot fi echipate
reduceti vitera ti indreptali-vd n u ma i c u ja n t e , p n e u r i t i
SistemulABSutilizeaz5la (itre cel mai aplopial dealerFial. comPonenteale sistemuluide
naxim adelenta dintre Dealerulva exanina vehicululti franare aprobatede aonstructor.
pneuti calead€ rulare,dal va indepirta dele4iuneaapirutS. Sistemul estecompletat deEBD
o poateimbunitdli; de aceea (s is t e mu l d e d i s t r i b u l i e
ie sii vi luati cele mai bune electronicda fortelor de fr6nare)
r u r i c a n d (o n d u ce l i p e care impreun5cu sistemulABS
alunecoase, f5re a ve mdre$tecapacitateade frAnarea
risauJiinutile. F r6 n a re a p e s u p ra f e t e v e h ic u lu lu i. (inl o c u i e t t e
alunecoate necesitimareatentie repartitorul mecanicdef ranare)
chiargiin cazulechip;riicuABS. IMPORIANT:pentru a avea
Cel mai important sfat de capacitatea maximi a sistemului
urmatesteacesta: de fr6nare este necesarAo
Da cd sistemul A B S a perioad5de rodajde circa500de
indi.at limita adelentei k ilo me t ri: in t im p u I a c e s t e i
inlre pneu 9i aal€a de perioade, este bine sd evitali
Ca n d s i s t e n u l A B S fr6nErile violente, repetate si
tlebuie ri vd adaptati intervinesi simliti pedala prerungrre,
de deplasarecu condiliile p u ls 6 n d , n u lid i< a li
.rulale. pi.iolul
- de pe frad; pro<ed6hd
ata, vii veii opJi in cel mai mic
spatiu posibil,conformstdrii .Eii
derulare.
vehiculul este echipat au Dacelanpa de avertizare Asistenta la franare BrakoArnrl lltemul I
un ristem de distributie (a din bold (imple- (asistereain timpulfrann.r rl.
electlonici a fortelor de un6 cu mesaiulafisat pe urgenl5) tlgLrran
frenare (EBD).Da.e lAnpile de display)se aprinde,cand motoul
avenizare dinbord@fi@(impre- este pomit, indicii o defecliunea Vehiculul este echip,r L ," lpat e ( 'l
uni cu mesaiulafitat pe display) ABs. in a<est aaz, sistemul de sistem ce recunoastetr,r , nB
re apiind, <and motorul este franale va fi eficient. insii f51i; urgent; ({unctie de !ri, I nr
pomit, indicdo defe<liunea EBD; dislozitivul antiblocare.in a(est ap;sare a pedalei de lr | ,r ti
in a<est aaz o franare violenli aaz ti eficacitatea EBD va fi mbregte considerabil pr, ' Ea
poate duce la blocalea mai redusd.De asemenea,conduceli dincircuituldefranare(i,,,,,,,,1 (indr(n
devrene a rolilor posterioare,all cu atentie ti evitati flenSlile ap;s;rii progresivea ped,,, 11.
posibilitatede derapai.Condu<e!i blutte panS la <el mai apropiat demonstratce,in conditiir, .,1,,lE
au mare atentie pene la ael lnai dealer Fiat pentru a verilica urgentS,cend apareo silr.,l , ,la
apropiat dealer Fiat penlru a sistemul. panicS,multi soferi,chiar.t,.'..r,d
veriti(asistemul. repedepedalade fren5, n,i .'r ,ri
cu su{ic;ent5 fortb 1,,
',t',r
obt;nerea deceleralie ri,',trr
posibile. Viteza cu cari ',rE
ap;sat; pedala de fran, ,,na
calibrat; ast{el incat sislcr,, rl
Daci lamDade av€nizale intervin; numai i^ncazul rL r,l.n
" nivel scizut li.hid de situatiide panicS,f;r; s;.l, r, ,.
t ra n i" A d in b o rd modulabililatea pedale
(impleunii cu mesaiul afiFat pe conditiinormalede {unctior.',,
display)seaprinde,opriti imediat
ti contactali cel mai apropiat
dealer Fiat. I'leetanseitetil e
sistemului de franale, de fapt,
complomit sistemul de franare
(lasic,(,AtsisistemulABS.
la pierderea aderenlei rolilor.
Slstemul nu poatefi decuPlat,
lparte integralSa sistemului
Sistemul ESP Ce n d s e n z o r i i d e t e c t e a z a
\rguran15activScu care este (Prograrnul c o n d iliile c e Po t d u c e l a
rpat vehiculul.La versiunile derapareavehiculului,sistemul
Il'al rpatecu ESP, datorit;faPtului Electronic de ESPintervineasuPramotorulurtl
f ra n e i g e n e ra n d u n c 0 P l u
hl lunclionareaelectronicSeste
rratdde unitateacentralia
Stabilitate) (unde stabilizator.
' \istemulestedezactivatdac6 este cazul)
ro o de{ectiunea sistemului
r (,. (rndicat
de aprinderea l;mPii
ivenizare @ ). SistemulESPeste un Program
electronic de controlal stabilitdlii Pe]formanleletisternului'
rlllll in a e e a a e P r i v e t t e
vehic u lu lu i. I n t e rv in e a s u P ra
cupluluimotortifranirii rolilorin s ig u la n t a a c t i v S , n u
rlal mod di{erit, in cazul Pierderii tJebuie si inducd lolerului
ade re n le i, c o n t rib u in d la a c c e p t a t e a un o r l i 5 < u r i
la me n t in e re a v e hic u lu lu i P e suplimentare.Stilul de conducere
l t rl tratecrorle. tr.buie in olice caz adaPtat
r (l c o n d it i ilo r (e ii d e l u l a r e ,
c a n d c o n d u (e t i v e h ic u lu l
ll viribilit6!ii si tJaficului.Sigurant.a
rt l acestaestesupusacliunii{ortelor
laterale5i longitudinale, carepot ru t ie ri e s t e i n t o t d e a u n a
.rul {i controlatede Soferatat timp c6t regponsabilitatea tof erului.
i{
rolile oferA aderenla adecvate;
'cd
ltrla
cSnd aceastascadesub nivelul
minim, masina deviazd de la Sistemul EsPaiutatoferulin a
traiectoriaimpusbde tofer. Mai p;stra controlulmasiniiin cazul
ale s c e n d c o n d u c e li P e o oierderii aderentei.Fortele de
suprafatS accidentatA(Pavaj, ;tabilizareactionatede reglajele
p re z en la a P e i, g h e t ii s a u efectuatede ESPPentru(ontrolul
noroiului),modilicSriale vitezei vehicululuidepind de aderenla
de deplasare (acceleraresau dintreoneu5icalea derulare.
franare ti / sau a traiectoriei
(evitarea unuiobstacol), Potduce
Func!ionarea
sistemuluiESP ln ima s is t e mu lu i E S P e s t e Un it a t e a de ci,I
u n it a t e a d e c o n t ro l, c a re proceseazidateleprimrr,,L
Si s temul E S P este activat impreunScu datele oferite de senzoriti de aceeaeste(,rt,,rlrrl
imediatce vehiculula fost pornit s e n z o rii in s t ala t i p e ma s in S . recunoas(5 pozitia v.'lr , elr
si n u poate fi decuplat. c alc u le a z b f o rt e le c e n t if u g e moment de moment r ri
Componentele esentialeale ESP indusec6ndvehicululevolueazd comPareCu traiectoria(l,,rirn
sunt: peotraiectorie curb5,Senzorulde sofer. [n cazul aparil (, ,r
- o unitate electronicede deplasareunghiulare m;soarb discrepante,intr o fra.lrLr,r
a o n tr ol care proreseazd rotireavehicululuiin jurul axei secundS, unitatea cenlr,rl,l
semnaleleprimite de la diferiti verticale. Fortele centrifugale control alege 9i corrr,rrr{
senzorisi calculeaze strategia
cea g e n e ra t e c 6n d v e h ic u lu l re intervenliaceamai buna lr,f rru
maiadecvatd d e p la s e az i in c urb 6 , s u n t aduce vehiculul pe tr.rt,,tl
- un senzor care detecteazS detectate de senzorul foarte cerut;: franarea uneia i,Ir I
pozitiavolanului sensibil deacceleratie lateral;. multor roti, reducere a trtl ln ou
- patru senzorice detecteazb A c t iu n e a d e s t a b iliz a re a oferitede motor. ll
vitezade rotatieafiecireiroli sistemuluiESPse bazeazi pe Actiunile de corectar(r
un senzorce m;soar5rotirea calculeleefectuatede unitatea modificateti controlate .r) rlr
vehiculului in jurul axeiverticale ele.tronicEde comand6,care Pentru a pestra vehicurl
cat 5i acceleratia lateralS(forta Proceseaze semnalele primitede t ra ie c t o ri a c e r u t d d e r , , l
centrifugS). lasenzorulde rotirea volanului. lnl
al Acliuneasistemului ESPni, !
acceleratiei lateralesi vitezeide cons;derabilse(uritatead, tva
rotatie a fiec;rei roli. Aceste vehicululuiin
oriceconditi.,rrl
permitunitSliidecontrol lli
semnale Si este foarte folos;tor ,i
sE recunoasc5 manevrape care conditiilesuprafeleide nr ,r.
dorette $oferul sA o facd c6nd schimb6.
rotettevolanul,
Dttl
p.( r
lll
htervenliaESP RotiticheielaMAR Sistemul ASR
- Rotitivolanulun sfertde turb
ntervenlia sislemului ESPeste i^nspredreapta si apoi stanga, (controlul
rlcati prin clipirealSmpiide pornind de la pozitia de mers
,rtizaredin bord, pentru a drept trac!iunii)
orma soferulc5 vehicululse - RolilicheiatasloPti apoidin (Antislip
l l r i n c on d iti i p r e care de noula MAR
,l)i itate$iaderentd. Dupbcetevasecunde lumina5eva Regulationl
stinge. Dacb nu, contactatiun
mnalarea
defectiunii reprezentant Fiat.
emuluiESP Acesteoperaliipot avealoc si cu S is t e mu I A S R c o n t ro e a z S
s is t e mu l d e t ra c liu n e
ln eventualitateaaparitieiunei (mo lric it a t e a ) v e hic ulu lu i t i
l, rtiuni, sistemul E5P este intervine defiecaredatecanduna
rinectatautomat si lampa de in limpul folosilii rotii de sau ambele roti patineaze.in
l zare 6 din bord se aprinde, rezerv6de dimeniiunimai aceste conditii, dou; sisteme
(u afitareamesajuluipe niai aa .elelalte loti ale di{eriteintervin:
t)rfune matinii, ESP-ulfun<lioneazd.
t,l,ry.in cazuluneide{ectiuni a 1) dacb alunec; ambeleroti
! r , m u l u i ESP, m agina se llebuie ins6s,i aveti in vedele ci mo t o are , d in c a u z a p u t e r a i
rt)ort; ca una fEr.i ESP;de datorilS dimensiunilorreduse excesive transmise, ASRlntervine
!i sugerdms5 vE deplasatide adelenta ac e s t e i ro t i e s t e reduc6nd putereamotorului.
, ,rlala un dealerFiat. considerabi I redusS. 2) dac; alunecenumaio roatb
motoare,ASRintervinefran6nd
lareasistemuluiESP(in roata care patineaze, cu efect
lde(dr(5rii baieriei) similarcu cel al diferentialului
P entru f u n c t io n a re a autoblocabil.
lr l)j refacerea conexiunilor corecti a sistefiului ESP,
!rr,c ale baterieiestenecesare anvelopeletlebuie s6 fie
,,,lnrea urmdtorilor Pasi de aaelaFitip ti marc6,in perfectd
',. operare (orect; a ESP- stare, si mai ales de iipul ti
m,irifteaspecificatii.
ActiuneaASResteutile in mod Cuplarea/ decuplareaASn Ca n d s i s t em u I A \ l l
particular atunc;cAnd: decuplat,acestlucru.\lr' tl
- r oata interioari curbei ASRse cupleaz;automatde prin aprinderealedulur,iIl
p a ti neazE datoriti variatiei fiecare dat5 cand motorul este 5i prin afitareamesajuhr|lF
inc;rcSriidinamicesau datorit; pornit.Cuplarea esteindicat6de (vezi "lSmpiavertizare"ii
a(celeraIiei exces ive; mesajulcorespunz;tor afigatpe manual). Daci aceasl.r ll
- putere excesivdtransmisS display (vezi "l6mpi avertizare" estedecuplat;cand cor,lr' llil
rotilor fEre se se tind seamade d in a c e s t ma n u a l). Ca n d cupleazd automat dat.r !rll
aderenlaciii derulare; conduceti, puteticupla- decupla candrnotorulestepornI
- aCCelerarea pe suprafetre sistemulap6s6ndbutonulde pe
a l u n e coase, inghetate sau ConsolacentralS.
acoPeritecuzdpad5;
- in cazulpierderiiaderentrei
pe
supra{ata umedE(acvaplanare).

Pe onnantelesistemllui,
in ceea <e priveFte
si guran!a activii, nu
trebuie 5,i induad gof€rului
at< ep tarea unor risauii
5uplinentare.Stilul de ronduGere
trebuie in orice Gaz adaptat
.o n d i!i il ol .5ii de rulare,
vizibilitdtii fi traficului.Siguranta
r uti er E erte intotdeauna
reaponsabilitatea tof erului.

Fig.1s3
€6nd dilirali ioata de IMPORTANI:cAndcSletoritipe Sbtenul MSR
'R
oln rezerv5,functia ASnegte zSpad; cu lanluri, poate fi de Masinaeste echipat; cu un
e x( lu s6 Fi lampa de ajutordec0plareaASR:defapt,in sistemspecial,integratin sistemul
p. lvertizaredin bord se apiindefix, acesteconditii,deraparearotilor ASR, care in cazul schimbdrii
otn lnpreund au mesaiul afitat pe in timpuldemarajuluipoatefi de rapidea treptei de vitezS,(din
lLplay. aJuIor. treapta superioarEin treapta
lua inferioar;)intervinein a m;rii
Sennalaieadefecliuniisistenului c u p lu l m o t o ru l u i p e n t r u
ASR prevenirea derap,5riiexcesivea
rotilor,maialesin conditiiprecare
T n c a z u l a p a rit ie i u n e i aleaderentei.
defeclir.rni,sistemul ASR este
de€onedatautomatfi lampade
avertizare Q!:dinbordseaprinde,
impreunS cuafitareamesajului pe
display.
in cazul unei defectiuni a
sis t e mu lu i A S R, ma s in a s e
Pentl u functionaiea comporti ca una f;r6 ASR;de
aorccti a ASn,anvelopele aceea v6 recomandems5 vE
trebuie56fie dea<elasitip deplasatide urgenlSla un dealel
Fiat.
t narai, in perfecti stare fi nai
ll .r d e tip ul ti fiirimea
Sistemul EOBD - d e a a v e rt iz a a s u p ra I MP OR T A I { T r: , l, , r , , n
s ub an s a mb lu lu i re s p o n s a b il d e f e c t iun l i ,
AI
(motoarele pe pentruaceast;defecliune. 5 is t e mu l , d e a ( . , , r , , TI
Deasemenea, sistemulare o obligat s; e{e(tL,., , r.:l
benzini) prizdde diagnozdcarepoatefi banc,iardaci est(,h, , ,,,nr
accesate cuechipamentul specif ic, Oe drum, Ce po<r l{ r . , , i
princarepot fi prelevate ' '
codurile ki l ometri .
SistemulEOBD(motoalelepe de eroarememoratein unitatea
benzini) central;de comande,impreune It 'r
cu o seriede parametriispecifici lrrl).
SistemulEOBD(European On motorului5i diagnozei.Aceasta
Bo a r d Diagnosis) perm ite verificare poate'fi executata si de
dia g nosticarea continui a agentiidecontroldetrafic.
com p onentelor vehiculului
r asp unz;toare cu emisiile 1{ul
poluante;de asemenea alerteaz; nltc
Starea bund a masinii: uril.
soferul,prinaprindereal;mpiide
avertizare daci in rnomentulin aare
Cr din bordirnpreun; rotiti cheia de (ontact in
cuafigarea mesajuluiin
bord. pe
Obiectivuleste: MAR martorul de avertizaredin
{3 bold nu se aplinde, sau
- de a pSstra sub control
ef:cientasistemului; d a c i in t imp c e a o n d u c e li
- de a avertiza c6nd o martolul se aplinde intennitent
de fectiune duce la mdrirea saucontinuu,contaatatiun dealei
noxelor peste cele stabilitede Fiatcetmairepedeposibil.Lampa
lege; de aontlol ft aprinsi permite
legalcontrolulagentilorde tlatic
ce au in dotale €chipanentul
specifia.intotdeauna trebuie si;
indeplinitireglem€nt5lileFiCodul
nufierdintalain (arevi aflati.
Sistemul"smart Bag" (aiYbag se uml l a i nsl anl -l reLi ( li'r l n! ii
III:AAG.URI FATA fronial cu deschiderein mai i ntr o ci rcasa specral a :
III ATERALE multe trepte) n centru voi afr! r l lr , . rrr! f !
rulul e5te echipat cu
iontalin mai rnultetrepte Descrieresi functionare " i n bord, o D err.r ir r . r l1lar c,
r F
r. sofer, fi9.154, pe ntru F
r fig.t55, airbag uri Airbag urie {rontale (sofer sl
'.
tati (undeesteprev:zut), pasager) sLrnt d spozitive care
- rnterv n in cazu unu accdent
iu I ei spate (unde este
! t), fi9.157, precum sl frontal. Constau dintro perna
i . r pentru fereastr; (unde
i .]zut),ti9.158.

r,ru lipili ablibilduri sau


t z

rite obiecte pe airbag-


irile lalerale sau cele
tereastr6.Nu depozitati
pe bordul pasagerului,
pot deieriora umtlarea
airbag-ului.

Fig.158 209
. Airbag-urjle fald (sofer), au In aceste conditii, protectia Airbag-ul frontal pn!tr0.r
rost conceputepentru proteiarea
Pasagerilor fatd in cazul unor
oferita de airbag este redusa. I
Arrbag-urile fata suntconcepute I
acctdentede severitatemedie s d s e d e s c h id in u ma i in : a z rrl _ Ajrbag-ul frofl, rl t,,l I
inalt;,.prinpla5areaperneiIntre fost,conceputsi cal tjr r t,,;a
accidentelor frontalesi de aceea marl protectia p.r!,rr,.,1,t{rl
soTerst votansauintrepasager si n u s e a c t iv e a z ; in c a z u l poartdcenturadc .,,r,,,rtta
accidentelor de alt tip, acestlucru deschj derea m axiir . , , , , lt l
_ln cazul unui accident, o n e re p re z e n t a n d d e f e c t iu n e
unrtate de control electronic,; (lateral, Pernei umple sp.i1L | ,l
proceseazi rdsturnare, etc). pasagertibord.
semnalele primitede Coliz iu n ile c u o b ie c t e le
la se nzorul de deceleratie, deformabilesau mobjle (semne
senzorulcenturilor frontale si de circulalie,
can_d este cazul declanreaz6 troienede zipad,;,
ventcute parcate, etc.),Coliziunile
umttareaairbag_urilor, functiede spate (lovireabErii spate),cele
seVentatea accidentului. lateraletiin cazuJ intrjriisubalr. a
. Pe rna se umfl; imediat, vehiculesau bariereprotectoare l p
In ter pun6ndu-se,Cu rol de (suu un camjonsau o barier6)
protectie, intreo(upantiilocurilor arr.l
poate sa nu decjan,seze airbag
TaIatt strudurile(e pot cauza unre, stngura protectie efectiv,;
te ztuni, lmediat dupa aceea, r;m6nind centurade sigurant;.
PernasedesumflS. aceea,neintrarea
Airbag-ul frontal (sofer si in funcliune
^De
rn aceste(onditii nu reprezinta
Pasager)nu inlocuiettecentura defecliuni aleristemului
oe stgurantS ci este un
complement al acesteia.
Centurile
oe srguranta trebuieintotdeauna
Purtatedeoareceacestlucru este
l e9 a l i zat si obligatoriu in
majontateat;rilor europene.in
cazutunuiaccident, persoana (are
nu poarte centurdde sigurant6
a va n seaza,putend intra 1n
contaatcupernaintimpceaceasta
seumfl5.
!9 PfnrcolGRA\lr vehiculul Deza<tivaJea manuali a airbag- Cornutatoruldin fig,l59 are
este eahipat cu airbag ului frontal pasager douSpozitii:
! ra l r o n t a l p a sa g e r. Il u 1) airbagul frottal pasager
r| | ra montati scaunulpentru copil Pe DacA este absolut necesar activat(pozitiaONel): lampade
| .l i c aun u l pa r a gerului fafi, transportulunuicopilpe scaunul avertizare|/rdin bord stins;;este
itl deoarecedeclanFarea airbag-ului pasager, airbagulfrontalpasager absolutinterzis;instalareaunul
Doate duae la rinile serioasd, trebuiedezactivat. Dezactivarea / scauncoprl.
Ilrl (hiar mortalii. in car de nevoie reactivarea5e face cu cheia in 2) airbag-ul{rontal pasager
dcza(tiva!i airbag-ul pasager STOPti {olosindintrerupetorul dezactivat (pozltiaOFFU/): lamPa
(nnd montati scaunul de copil. specialdin dreapta planlei de de avertizare U,'dinbordaprinsS;
t(aunul pasageruluitrebuie fixat bord, fi9.159.Ajungeti la acest e s t e p o s ib ila in s t a l a r e au n u i
lo(ea maidin spatepozitiepentru com ut a t o r n u ma i d a c ; u : a sistemde retinerea unuicopilpe
. Dreveni orice (onlact dintre dreaptast; deschisd. s c a u nu I p a s a g e r . L a m p a d e
r(.runulcopilti bord.chiarda(Enu a v e rt iz a re d in b or d r ; m a n e
careimpusde lege,suntetisfdtuit aprinsdatet timp c6t airbagul
r.r readivali imediat ailbag-ul frontalpasager estedezactivat-
pnsagerdupa ce transpo ul unui
rooil nurnaiestene<esat. ODetareacomutatorului
este Dosibilenumai cu
mo t o ru l o p lit F i c u
aiutorulaheiide<ontact.

Fiq.159
D ezact ivarea a irbag- u lu i G3,PEnrcoksenzorutde Senzolul de clasili..fa
pa sa g er nu influenleazS clasifi(alea pasagerului pasagerului nu pa
functionareaairbag-uluitofer. nua fosl (onceputpentru detecta (orect o..t
Cind usa este deschis6,cheia recunoatlerea mont;rii unui pasageruluida(i pe scaunr.
poate fi introdug tj scoasSin sistemde relineJepentru aopii ri montate perne intermedi.rr.
ori(epozitie. de aceea.deza<tivatea nu se faae (prtt
s u p o rt i n e d i . a l i
automat.DaoAtotusi nontati un aiut,itoare,inelede cau(iu(,.
Senzolulde alasifiaaiea sistemde relinerepentru(opii pe de aceea nefiind aDroll
pasagerului(OCS= si.tenul de r(aunul pasagel, este necesat6 utilizarealor pescaunulpa!.roat.
alasificarea o(upantului) dezactivareaairbag-ului trontal
pasagel,prin dispozitivulspe(ial
Airbag-ulfrontalpasager este de dezactivare(vezi paJaglaful
echrpatCu Un senzorsituat in antelior).
sca u n uI pasager. P rin acest
senzor,o unitate de control este
capabilSsd recunoascb prezenla
o cu p a ntului ti sd clasifice IMPORTAI{T: pelr rtl
greutatea:acestlucrupermitecea beneficia de cea rn.]r t,rr
mai bun; protectie in orice protealiein cazul unui .rl
ci r cum stantS , modu l6 nd regJaliscaunulin pozitiaL,r",tl
presiuneade umflarea airbag- Nu depozitati obie<te ii9.150.
ului frontal pasagerfunctie de grele pe s(aunulpasager,
greutateapasagerului. Dac5un pentJu cii in caz de
adult ocupS locul pasagerului a < c id e n t , a irb a g -u l f ro n t a l
fata, airbag-ulpasageresteqata pasager interuine da(6 nu este
sbintervinEin cazde nevoie.Daci d e z a (t iv a t p rin d is p o rit iv u l
scaunul pasager esteliber,airbag special.

Fig.160
(rra a ilu a sezati obieate Airbag-ulilelaterale(SideBag- in cazul unui accidentlateral,
poala asculite pe saaunulfatE WindowBag) unitateade control proceseaza
irrrnll a eviia semnalele primitede la senzorul
rc .lll e n triou r a r e a senzotului.
-dpeter Scopul airbagurilor aterale dede(eleratie lateralS tidacAeste
rr all contactaliun dealerFiatin cazde est e d e a mb ri P ro t e c lia n e c e s ar, c o ma n d S u m { l a r e a
ror i l defectiunea aaeituisenzot. ocupantilor in cazulunuiaccident pernei.Pernele se umflSimediat,
., rl.,li lateralde severitatemediespre reprezent6nd Protectie intre
o
ob.ll inaltS.Secompundin dou; tipuri ocupanli ti Partea lateralSa
rdg.a, depernecuumflarein5tantanee: v e h ic u lu lu i. lm e d i a t d u P ;
- airbagurile laterale sunt p ro d u c ere a e v en i m e n t u l u i ,
situate in lateralul spStarelor pernelesedezumflS. In cazulunui
scaunelor{atb si in lateralul a c c id e n t min o r ( P e n t r u c a r e
bancheteispate (undeestecazul); re lin e re a in c e n t u r ; e s t e
aceast; solulie face posibilS suficientd),airbag-urilenu se
p la s are a o p t im; a p e rn e i umfld.De asemenea, in acestcaz
spdtarului in relaliecu ocupantul, este de importante vitalS s;
tr u a indiferent depoziliascaunului. purtaticenturile de sigurantS, din
l'{nl - Window bag-urilesunt o momentcein cazulunuiaccident
, t'l!il perndde aertip perdeasituat;i^n minor garanteaz; mentinerea
, ,,! rl l : carcasele specialedin lateralele pozitiei ocupantuluisi Previne
cap it o n a ju lu i in t e rio r a l a ru n c a re a in e x t e r i o r a
aco p e rit u lu i, c e P e rmit pasagerului din vehictllin cazul
desf ; s u ra re a s p re in jo s a unuiaccidentviolent.
pernelor; aceast;solutie,studiat; De aceea,airbag-urilelaterale
pentruprotectiacapuJui, permlte fate 5i spate(undeeste(azul)nu
oferireaceleimai bune proteqii re p re z in U in lo c u i r e a P u r t d r i i
ocupantllor locurilorfata ti spate centurii de siguranlS,ci doar
in eventualitatea unui accident completarela purtareacenturii,
lateral,datoritbsuprafeteimari din moment ce in majoritatea
de umflarea pernelor. t;rilor europene purtareacenturii
desigurantb esteobligatorie.
Fun ctionareaairbag-urilor I MP O RT A t : a irb a g -u rile IMPORIANT: dacb Urr6
laterale fati ti spate nu este frontale si cele lateralefa1;5i limpiledeavertizare fi r,r,r ld,
d e cu p lat; prin dezactivarea s p a t e (d a c 6 e x is t d ) p o t f i a irb a g -u r i l o rs e a p r i n ( l , r tl
airbag-ului trontalpasager,lucru declantatedaad vehicululeste (SlStorili(indici o delir th me
des(risin paginileanterioare. supusunor tocu puterntcesau contactatiun dealerFiatltr.||tl{ a( d
accidente care implici suprafata eliminadelecliunea. lI r ( !
IMPORTANI: in eventualitatea podelei,ca de exemplulovirea Airbag-urile au valabrIr,rr. DUt
u n u i i mpact lateral, puteti bordurii,unor trepte, obstacole a n i. Du p E e x p i r a r e a , , ,! illol
b e n e fi cia de cea mai bun; joasesau cEdereavehicululuiin perioade, contactati un I t lol
prote4ie prin reglareacorect6a gropisaugSuriin caleaderulare. Fiatpentrua leinlocui. nan
poziliei scaunului, permitand IMPORTANI: in urm,r 0rl m
deschiderea (orectba airbag-ului. IMPOnTAiIT: cend airbag-ulse accidentce duce la decl,rr){t llP
declanteazi emiteo cantitatede unuiadin 5istemele de sigr/inr lan
praf. Acestpraf este inofensivti (ontactali un dealel Fiat tr,rl tr f
neinflamabil:dupS declansarea inlocuireasistemeloractiv.rtr ||e
in vehiculpot r;mane
alrbag-ului. verificare.
resturide praf: acestpraf poate ,u
iritapielea5i ochii.De aceeaeste Toateverifi(5rile,repar,rlltla
binesi vb sp;latifolosindsSpun operatiilede inlocuiretr(,1 ll
neutru5iap;. efectuatede c;treundealertld. lo

Nu vd odihniti (apul,
bratulsauaotulpe uFEsau
pe geampentlu a preveni Nu spriiinili .apul, bialul
-posibilarinire in aaruldeclanF,irii
sau(otulpegeam.
airbag-uluilateral(windowbag).
Pentrudezactivare, rotilicheia
DacA dezafectativehiculul, Dezactivaleamanual;a airbag' in
,,,,,dttt un urilol latetalespate(undeeste de contad in dispozitivulsituat
.r,,|/.Q primadat6ducetivehiculul.la p o rt b a g a j - f i9 . 1 5 1 . A c e s t
dealel Fiat Pentru dezactlvarea <azul) numal
Il tlnl dispozitivpoatefi accesat
t! tluna| \i5temelor. cu iapota PortbagajdeschisS.
DacS vehiculul iti schimbd Un e le v e rs iu n i s u n t
a
tx,rrlru Comutatoruldin fig'151 are
pr oPr i etar ul,noul P roP rietar echipatecu airbag-urilaterale
spate pentru a proteja toracele dou; oozitii:
rl rr . rllrl tr eb u ie i n fo r mat asuP ra 1) airbagul lateral Pasager
l!nctionSrii airbag'urilor 9i .a pasagerilorsPate
.'ror||l activat(pozitiaoN \ ): lampade
,d ,rtentiondrilor Precedente tl de avertizarerbdin bordstins5; este
',tremenea trebuie sb ii inmanati instalarea unui
absolutinterzisS
scauncopilpe banchetaspate'
IM PO R fA T: activarea 2) airbag-ullateral. Pasager
Dretensionatoarelor, a airbag Op e la li d it P o z it iv u l (pozitiaOFF.!,1): lampa
numai (and motorul este dezactivat
irrilorfrontale5i lateralefat; 9i deavertizare !b dinbordaPrins6;
\DateestedecisEde unitatea de oorit Fi aheiade aontact
este Posibild instalarea unLri
r.ntrolin manierddiferitSfunctie sistemde retinerea unulcopllPe
Nea(tivarea
rl, tipul accidentului. s c a u n \Il p a s a ge r - L a m p a d e
,rrriasaumai multordispozitive a v e rt iz a re d in b o r d r 6 m a n e
lfge a m n A c; sistemul nu aprins6at6t timp c6t airbag-ul
hrnctioneazecorect. lateraI pasagereStedezactlvat

P E RI Co L s E R l o S : i n
prerenla oaupanfilol de
d ime n s i u n i re.luse
(copii,etc.)Pebanchetadin spate,
este neaesard dezactivarea
airbaq-udlor latelale spate Plin
interiediul disporitivului tituat
ill inportbagai.
l
Fi9.161
Aten!ioodrigenerale Nu .Sldtoriti .u obiede in DacevehiCulula con5rrtntl
brale,in lata pieptuluisau obieatul unui furt snn r
cu cleion. pip5,et<.,intre unei tentative de furr orl
buze; ris. de rEnire in cazul a fost supus unor a.t. dr
Cu <heia de (ontact in
pozitia MAR,martorul de declanFiirii
airbag-ului, vandalism, inundatii, tr.bnt.
avenizare se aprinde si verificat inediat sistenul nIl'{l
trebuie si se stingii dupii ceteva deundealerFiat.
se ( u n de, Daci maltorul de
avertizare nu s€ stinge sau se
aprinde in ti|npul cilStoriei
contadati de urge li un dealer Vd amintim <ii airbag urtl.
Fiat. potli declantate chirr rt ttt
Tineti fiainile pe volan situatia in care chci.r rr
atunci cSnd aonduceti, afl6 in pozitia MAR, vehi{nhrl
astfel in<at, in cazul oprit, asehenea fi motorul tl
declansiirii airbag-ului si nu ma$ina esle lovit; de un nll
Nu acoperi!i spitarul existeobrta€olein caleaperneide vehi<ul in mers. Deai chiar ri .|l
scaunelor<u
huse. Proteclie.Nu (ondu<eliau aolpul fiasina opritd nu tlebuie ascrntl
aple(at in tatii, reglati spdtarul copii pe s<aunul antelior. Pc rlt
saaunuluiin pozitie dreapti si altd parte vi reamintin (5 in {.|,
lineli spateledrept. in carecheiase atlii in pozitia 5rot
nici un dispoziliv de sigurnnta
(airbag 3au pretensionator) nn i.
activeaza in caz de impact; h|D,
adion,ilii aaestol disEozitivo |n
aceste cazuri, totu5i, nu ponrr ll
consideratd ca un defe(r nl
sistenelor de siguran!5.
Cendcheiade <ontad se Nu agetati obiecte 5au
'r.flrrh afl d in pozitia MA R, haine de suportul de SISTEMUL AUDIO
"rl,.ll
Ir al
fiartolul de avertizale
pentru airbag-ulfrontal
sprijininvirai. (undeesteprevdzut)
tlri
r .lr l r p ilsa g e r ( ( u dispozitivul de
.lr||l dezactivarein pozitia ON) se sistemulaudio montat pe Fiat
,rp.indesi clipestede cetevaori Stilo are un design care se
A irb a g -u l n u e x a lu d e
tentru a vE leaminti (d ailbag,ul integreaz6 cu stilul plansei de
hontal pasagereste aativat si se utilizareacenturilol de bord. Instructiunilede utilizare
e(lanseazdin cazulunuiaccident sigulantaci doal mdrirea ale sistemului audio le gbsiti
lrontal. graduluide eficienti a centuiilor
nu $lh atasate in suplimentul special
in cazulpuri;rii. Mai mult, cu c,et pentru auto radio. La versiunea
rt.r d|| airbag-urile nu se declanseazA
hrlr |i ACTUAL,automobilul este livrat
Cendcheiade <ontactse decatincazuIunolimpacturimali, cu antena,cablurisi difuzoare.
.hhr|{ afl E in pozitia MA R, in c a z u l s o c u rilo r f ro n la I e .
orll I Pentru instalarea radioului
martorul de avertizare laterale, de intensitate redusd demontati
{ nl compartimentul
pe n lru airbag-urile singurulmiiloc de protectie este torpedo, deturuband surubul A,
rrI l,rteralespate (cu dispozitivulde centula de sigurant,isi de aceea montatj suportul pentru radio ti
oual do.activare in pozitia O ) se treb u ie s i o p u rt a ! i in apoi conectatileg;turiieelectrice.
rr li nprindeti clipetle de c6tevaori pelmanenta. IMPORTANT: PenIru
Inr|{ Dcntrua v,i reaminti cE airbag- garantarea bunei audilii (ex_
[. rfaf nr i l e su n t activate si se Proteclia la apb 5i la socuri ptr.
lnrrrl r.lanseaziin cazulunuiaccident Difuzoareledin usi)este necesar;
l it er al. A irb a g -u l t ro n t a l e s t e achizitionareadifuzoarelorde la
' li rlltl!
rlr l
reglatsdrdspund;la socuri LiniaccesoriFiat.Acestkit include
l r. I N u sp ilali spdta.ul mai mali de(et cele pentru sr un adaptor pentru antena ce
rnr|l I scaunuluicu apii calddsau centulile de siguranl,i. in cazul imbundtdtestereceptiapo5turilor
t.lt al a b u r (manual sau impactuluicu magnitudineaintle AM p rin intermediu I unuj
tutomat). acestedou,iplaguri estenolmalsi amplificatordin suportulacesteia.
fie a c t i o n a t e < e n t u rile d e
siguranl6,
ACCESORII Transmi!,iloale radio li telefoane SISTEMUL DE
<elulare
ACHIZITTONATE DTRECTTE
Tele{oanele mobile si alte
DE CATRE emit;toare radio (de exemPlu SERVOASISTATA
CLIENT sistemulradio CB)trebuiefolosite ELECTRIC.
in interiorul vehlculului numai
dac; a fost montatb o antene Pe DUALDRIVE
Dace dup; ce ati cumPbrat acoperis.
vehiculu, vb decidetis; instalati IMPORTANT: utilizarea
lelefonului mobil, a sistemelor Acestsistem{unctlonea/,lI
accesoriice necesitbalimentarea c6nd motorul este Porn t \ "1
permanent6la sistemulelectrical radio CB sau alte disPozitive
similare(f;ra antene exterioarS) de contactin PozitiaMAR.lllL," ,,
ma:inii (alarm5, sistem antifurt sistemde direclieasistateel, rr
prin satelit,etc.)sauaccesoriicare produc crearea de camPuri
e I e c t r o m a g n e t i c e , ca re numit "Dualdrive" ech 1,, |,a
necesitbdeasemeneacuPlareala noul Fiat Stilo. Sistemulpo,, , rl
circuitul electric al vehicululul, amplificate de rezonanta din
interiorul habitacluluipot (auza setat de cbtre sofer, fun{1, ir
contactatiun dealel Fiat al cdrui conditiile de drum Cu itrrrl''
personaI cali{icat, Pe l6ng; defect'iuniale sistemuluielectric
al vehiculului. Utilizarea lor CITY,volanulserotestemai tr',, n
s u gera rea ach iz ition; rii necesitb un efort mai m r i
compromite siguranta in
accesoriilor optime pentru risc timpul parcarii.Acestlucrues!,'li
vehicululdin Lineaaccesori Fiat,va circu latie si constituie
potenlialPentfu Pasageri. ajutor in timPul dePlasdri l, i,
eva lu a absorbtia totalS a
Mai mult, transmrterea 5l oras,
curentului electric din circuit, c6nd rotili rrl trl
primirea de mesaie cu ace5te IMPORTANT:
veri{icend dacb sistemul este
d ispozitive sunt afectate de cheia de contact, Putereamax ' i
capabil 5; fac; fatd nivelului de oferit; de servodirectie l rf
sarcine cerut, sau daci este efectul de ecranareal caroseriei
vehicului. oblinut; dupa 1-2secunde.
necesara montarea une nol
bateriicu caPacitatemerit6.
in cazul apariliei unei Sistemu | "Dualdrive" e5te
Pentru a activa / dezactiva asistat de un motor electric 9i
funcliaCITY,ap;satibutonulA - defecluni a "Dualdlive"
vehicululPoatefi (ondug datoritS unit;tii de control ce
1i9.162de Pe consolacentral': oroceseazedatele Primite de la
functiaestePornitaatuncl(ano au sistemulde direalie me'ani<'
lilerili senzori aflati pe masi,nd
\TA ampade avertizare din bord se Oriaedefecliuneesteindicatiiprin
intervine asuPra motorulul
rprindeimPreuna cu mesajulClTY lampa de avertizare aprinsi in electric pentru a oterl cea mal
a{iSatpedisPlaY bord (inpreuni <u mesaiulafitat bund manevrabilitate,functie de
Dacb lamPa de avertlzare oe eciani;in cazuluneidefectiuni, condiliilede drum
e cltY este stinG, logica de vez i p a ra g ra f ul " lA mP i d e
fun cti on a r e a sistemulul se avertitate"dinacesifi anual' IMPORTAiIT: in anumite
preteaze dePlas:rii Peautostrada circumstante, factori
,r ( hr'1, 5ausosea, asigur6nd o mal mlca independenti de servodlreclra
!ensibilitate. electrica Pot cauzalPrlnoerea
t,lc(lrl( lampii de avertizarett dln -Doro
ltx'.1r1 functie de versiune,sau cuvanrul
ClTYafi5atPedisPlaY
( I i(' (1.
lrrx tla V6 sugerAms6 opriti imediat
vehiculul,oPriti motorul Pentru
20 de Secundesi apol repornlll
r'!rr,dr motorul. Dace lamPa d-e
lr lrlrt ave rtiza re rSmane aPrlnsa,
contactati un dealer Fiat
lr rn||l.l

(r'
Fi\.162
iIU
COIUDUCEREA
SIGURANTA
- Reglaticu atentie tetiera
astfel incet indllimea ei sd fie la
ua l g a t u lu i.
n iv e lu lc a p u luni,
- Asigurati-vicb nu estenimic
subpedalecaresd intervindc6nd
cA DcAtAroRrlrr
- Prima regulS PerirrLl
conducereain siguranta ( 1,
atentia.
I
|r
Ti
in procesude conceptie al lui pedalele suntapSsate A te n l i a PresuP'rr,
Fiatstilo,Fiata reusit# o{ereun - Asigurati-va cb sistemele de capacitatea de a Prezice actiurrl,
n ivel maxim de 5igurant a retinerea copilului5unt corect celorlalti participanti latra{ic.
pasagenlor. fixatepebanchetaspate. Respectat i custricteteregtrl ,
comportamentul toferului - De p o z it a t i o b ie c t e le in de circulatiespecificeIbrii, nrl
este tactorul decisivin ceeace
privettesiguranta rutierb.Maijos
veli afla catevaregulielementare
pentruconducerea in sigurantSin
o r ice situatie. S unteti si9ur
p o rt b a g a j t i a s ig u ra lile , c a
acestea sd nu fie arun(atePeste
pasageriin cazul unei franAri
brutale.
- E v it a t i in g e ra re a u n o r
aleslimitadevitezS.
-Asigurali-vb c; dvssipasag('r
purtali centurilede sigurant.'
,

c o p ii 5u n t c o r e c l a s e z a t i r r r
s is t e m e l e d e r e l i n e r e s , ,
It
familiarizatcu multe dintre ele, manc5ruri greleinaintedea porni a n ima l e l e se afl; ll
dar este{olositors5 le cititi cu la drum.O mas; usoarbmentine compartimentul corespunzatol ;
atentie. reflexelein bunecondilii.Evitati - Di s t a n t e l e l u n g i t r e br r' a
alcoolul. parcursein starebun; a sdndt;tl I
i AII'ITEDEPTECARE A min t ili v 6 re g u la t s e - Nu conducelidistantelurr(1
verificati: f;ri sb faceti pauze.Pe dur.rlI
- A sigurali-v5 c; lumini le - pneurile sipresiunea lor; pauzelorcoboratidin masin; ,

corectS
corespunz;tor,
f unctioneazA
- Reglatiscaunul,volanul ti
oglinzilepentrua obtinepozilia
decondus,
- n iv e luul le iu lu i;
- nivelulfluiduluide rbciregi
starea 5iStemului;
- nivelullichidului defrana;
facetiun pi(de miscare.
I ll
fr
- Reglatispdtarulscaunului - nivelul lichiduluide spdlat
drept ti tineti spateledrePt ti parbrizul. t
capulc6tmaiaproape detetiera. i
t
condlcelea sub influenla I{u aonduceti(u obieate l,lu .dlitolili (u obie<te
unol medicament€ii/'au plasatepe podeain fata neasigulatein habitaalu.
a d r o gurilor este 5 < a u n u lu i s o f e r: p o t Acestea Dot deveni
pentru dunnea- a runge sub pedale. fi.and periculoage in Gazdeacaident.
,eliculoasii
|oastrdriceilalti. imposibilii lo1.
apisaaea

- asigurali-vAci aerul din


comPartimentulPasagerieste
permanentproaspSt;
i ntotdeauna folositi A s ig u la li-v i de
- nu coboratiPantecu motorul
aenturile de sigurant,i dirnensiunea coleata a oprit:acestfapt eliminAfranade
fala ti 5pate,induzandu- covoiaselol; ahial si o necesitand
motor si 5ervodireclia,
,l l l pe (ele ale saaunului(opil. mici nepotrivile poate duce la o un efortmaimarein cazulfranSrii
)l a Dla ia r e a cu Genturile cursemaimicia pedaleidetran,i saurotiriivolanului.
.!ti l i zate sau utilizate
Alol' punzitoi nilegte rircul PETIMPUI1{OPIll
cor{DUcEREA
r6nire 9erioa5,isau chiar
rll a in aazulunuiaccident. latb catevasfaturi in ceea ce
privesteconducerea Pe timp de
rlul noapte,
tf l t - Conduceticu mare atenlie:
M on ta!i .u aten ti e Apa, ghela sau sareade
pe drurnse PotdepunePe condusul pe timp de noaPte
r po ile iele adilionale, implici un grad mai mare de
ienlile de aluminiu sau d is . u lil€ d e f la n e ,
(ele de roti; se reduce reducandeficienlaoplilii la prima concentrare.
Reducetivitezamai alesPe
Intia dircuriloi de ft4n5, franare.
d ru mu rin e lu mina t e .
ror6nd efiaienta in aazul LaprimelesemnedeobosealS
lrilor brutte sauindelungate, o p rit i ma t in a : c o n l i n u a r e a
mtila coborereaunorPante cblStorieipoate fi Periculoasa
pentrudvsti Pasageri.
Mentineti o distanl6 mai CONDUCEREA
PEPLOAIE - Verificati in mod regul,jl t
mare fat; de vehicululdin fatd: starealamelelOrstergStoare
estemaigreude aproximatviteza or (1,.
Ploaiati drumurileude pot fi parbrtz, ldt.
vehicululuidacb se vbd numai peflculoase. tl
lLrminilede pozitie. Dac;drumulesteud,aderenta COiIDUCEREA
PECEAIA
- Asigurativ5 ca farurilesunt drntrepneusicaleade ruiareeste
reglatecored: daci spotul este mult redusS,duc6ndla merirea Dac; cealaesteden$ evil,r1 I
maijos,vizibilitatea esteredusbsi spatiulLri de opriresi la scdderea pe c5t posibildeplasarea.
ochiuloboseste mai repede.Dacj manevrabiliutii. Daceconducetipe ceatdsaLrtl
spotuleSte reglatpreasus,devine latec5teva sugestiide urmatin
sup e r 5 tor pentru ceilalti
aparitiaunor bancuride cea16: Ir I'r
c a z u lp lo ii: - Conduceticuvitez; redusa Itftlx't
participanti latrafic. - Reducetivitezati p;stralio - Chiar 5i in timpul zil,, t llt l. , l
Folosilifaza lung6numaiin d is t a n t , ; ma i ma re f a t ; d e conduceti cu farurile principal,, Fl|'rtlr
afara localitbtilor si candsunteti vehiculul dinfat;. farurilesi stopuride ceatdaprifjl
sigurce nu deranjeaz;pe ceilalti Dac; plou; cu inten5itate,
participanti Nu folositifazalung;. drrrIt,
latrafic. v iz ib ilit a t e a s c a d e . in a c e s t e
- C6nd inlSlniti vehiculedin
IMPORTANI:pe porliunile,1,, lr av
cazuri,folositi faza mici chiar drum fbre ceat6, cu vizibiiit.l,. l l t t , rt
sensopus,schimbatide pe faza dacae luminbafarj, ca s; vedeti bun5, stingeli stopul de ceal,l Clrror
lungSpefazascurtS. maiugorsis; putetitivAzut.
Mentinelifaruriiesistopurile
str6lucireaacestei lempi pont, lllr |r,
- Nu conducetiprin bSlti cu lena persoaneleaflatein ma5ni ,
curate. vitezd mare ti daci totusi faceti
- in afara localitdtiloraveli acestlucrutineti bine volanul:o
cesedeplaseaz;in spateledvs 3oxo
grije la animalele - Amint;ti-v; cb ceata imp , ,
ce pot traversa baltS abordat; cu vitez; mare deasemenea asfaltumed,duc,iirl
drumul poatecauzapierderea controlului la cresterea oric;rui tip (1, lrllrrt
directiei (acvaplanare). manevrdsispatiimaride oprire
- P o z it io n a t i (o n t ro lu l Itr!rnr
ventilatiei pentrudezaburire (vezi N
p a ra g ra t u l " c u n o a s t e re a
ma s in ii" ), p e n t ru a p re v e n i
Fll'r r lr l
inr;utSIirea vizibilit;rii.
Pistrati o distant6 - Conduceticu vitezeredus; ti
, !iderabilSfat; de vehiculutdin Pe durata anotimpului rece,
evitati'tbiereacurbelor,, drumul uscalpoate fi acoperitcu
- Amintiti vd c; depdsireain porliuni de gheat;. Acordati
Unde este posibil evitati tirnp ce urcati necesiGun spatiu
,r 'nb;rile bruste ale vitezei de cleosebitbatentie c6nd mergeti
mai lung de dep;tire. Dacdsunteti pe drum aflal la umbr; sau unde
dep6sitin ramp;, conducetimai tufisuri ti copacisunt aproapede
Evitati pe cet posibil pe oreapta pentru a permite
' .v i l . ' l l
I r,rtireaaltorvehicule. sosea acolo pot fi portiuni de
celuilaltvehiculsb vd dep6seasce gheat;.
Dacavehicululesteobligat5a In srguranta. P;strati o distant:
' opreasc; {defectiuni, considerabiS fat6 de vehiculul
, ,)sibilitate de continuare a CONDUCEREA
PEZAPADASI
, / rl.l ,,,roriei datoratS vizibilitdtii GHEAIA
| ,, ,rste, etc.), in primul rand
CONDUCEREA
CUABS
' .ati$ parcatic6tmai mult pe lat6 .5teva sugestii pentru
, , rpta- Apoi aprindeti luminile
conducerea in acestecondiliia 5istemul ABS este parte
l, .rvarie si dacS este posibil
- Conduceticuvitez; redus6. componenta a sistemului de
r ,, Lrrite principale. Ritmic
- Pe un drum acoperit cu {ranare si ofer; doud mari
, .r\r)nalrdac; auzili un vehi(ul
zapad;, montati,ve lanturile avantaje:
anflderapante; vezi paragraful 1) previne blocarea rotilor si
corespunz;tor, deraparea in cazul oprrrilor de
l!,. I ONDUCEREA
iN MUNTI - Folositifranade motor Lrnde Lrrgent;,mai alescSnddrumLrlnu
este posibjl si evitati fran;rile oferdaderenti suficient;.
Cand coboreti o pante, bruste.
I , \ tifrana de motor, cupl6ndo 2) face posibil; franarea s/
Evitati a cce le r; r ile si srmultanputeti evita obstacolel€
! , tit: inferioard,pentru a evita schimbArilebrugtede directje. in timpul {ran;rii. Evitarea5e{ace
.,, ,, rinc;lzirealranelor.
Nu cobor;ti pantele c(r functiede limitafizici a aderentei
lateralea anvelopei.
' , r',.u1oprit saucu transmi5iain
r, l!lmort, in mod specialdacd
, r lost scoasa.
Pentrua obtinec6tmaimultde REDUCEREA STA POLUANII
GOSTURTTOR.
lasistemulABS:
- in cazulfranariide urgent6 Ai.i sunt catevasugestiice v; CreSte, lar PerlOrm,rrl,
sau cend aderentaestescazut;, potfi defoiospentrua micgoratia securitatea masinii .'r
pulsatiapedaleide fran; poatefi mentinejoasecosturile ti emisiile sc;zute.
simtit6;acestlucruinseamn;c;
sistemul ABSintervine. Nu ridicati incdrcare neiustificati
piciorulde pe frinb, (ontinu6nd CONSIDERA!II
GENERALE
fr6narea. Nu cel;toriti cu prc,r ,i r i
- AB5'ul previne blocarea intlelinereavehiculului bagaje in portbagaj. Gr,
rotilordar nu mSreste lirnitafizic., vehiculului(maialesin or.r,I 1,'
a aderenleidintreasfaltsi pneu. Stareavehicululuireprezinta aranlarea bagajelor all', I r i
Deaceea, chiardacevehiculul este un factorce afecteaz;consumul conlumulsistabilitatea.
dotat cu ABS,pentru sigurantS, de combustibil,nivelulde zgomot
p;stratio distant;mai marefat6 si duratade viatd a masinii.Dln Portbagalul de s(hi de pe
de vehicululdin {a€ si reduceti acest motiv, este intelept s.i ve a<opelit
viteza. ocupalide intrelinerea maSiniis;
AB5-ul serve5tela mbrirea avetie{ectuate toate schimburile Demontati acest porll),r,trl
m a n iab llit6lii nu la mbrirea si reglajele,
conformCaietuluide imediatce nu il mai folositi /\,, ,1
service(vezi ...bujiile,filtrul de a(cesorlu m,rette rezistefl,r .'
aer,combustibil,avansul). inaintare si consumul Ll,
combustibi . Cand a!ri ,1,
caudu(urile transportatobiectevolumi
este de preferat s; fclo!,
Verificati periodic presiunea remorce.
cauciucurilor intFun intervalnu
mai mare de 4 s6ptam6nl: dac6
p re s iu n e a e s t e p re a m ic i,
consumulde combustibilcreste
odat; cu crestereafezistenteila
ru la re . De a s e me n e at re b u ie
mentionatc: siuzurapneurilor
ntl Dispozitiveeleatrice SIILULDECONDUCERE ln acelasimod, folosireaunei
t re p t e ma i mar i n e a d e c v a t i
Fol05ili dispozitive electrice Poinirea regirnului de turatie duce la
,mai atunci cand este util. cresterea (onsumului, a emisiilof
L' Taburirea lunetei spate, Nu inc6lzitimotorulcu masina s iau z u riimo t o ru l u i .
Lrurile suplimentare, standpe locsaucu motorulturat:
r, rqdtoarele de parbriz si l^n aceste conditii motorul se Vitezade deplasaremare
t! rl atorul radiatoruluinecesite inc;lzette mult mai greu, iar
'' ' )ntitatemare de energiesi de em is iile t i c o n s umu l e le c t ric Co n s u mu l d e c o m b u s t i b i l
.,,d crelte ti consumul de crette.E5tebinesdplecatiimediat c re g t e c o n s id e r a b i lo d a t b c u
,,
'iibustlbil(pandla 25% in oras). la drum, conducandcu vitez6 viteza: este de notat {aptul cb
redusS,evitandturatii mari ale trecerea de la 90-120km/hducela
I ontrolulclimatizdrii motorului.Astfel,motorLrl!e va cresterea consumului cu 30%.De
incSlzimairepede. asemenea mentinetic6tmai mult
/\, rul conditionatreprezint6o p o s ib il v it e z a a t i n 5 5 e v i t e n d
,,,.rr(are suplimentarS ce Actiuniinutile f16nbrilesi reacceJerarea, lucruri
'i,,1r'az6 motorul, ducand a ce duc la valori mai mari ale
i,!. lcrea consumului de Evitatiaccelerarea cendstatila consumului si emisiilor. Adoptati
,,',, l,Lrstibil{in medie cu 20%). semafor9au inainte de a opri un stil de conduceremai "lin",
r .r ,l temperalura exterioar; motorul. Acest lucfu si dublul anticipendmanevrele,evilend
r,',,i r., lol05i Iidoarventilatia. ambreiajsunt absolutinut;lein pericolele 5irespectand distantele
cazulvehiculelor moderneti duc evit6ndf 16nSrile bruste.
la c re s t e re a c o n s u mu lu i d e
combustibil sia emisiilor- Acaelerarea
I izarea spoilerelor
L' aerodinamic pot Selectarea
tleptelor Acceleratia brutal; a{ecteaze
't!.,lrte
ir' cgativ gcurgereaaerului semnif icativconsumulti emisiile:
'
r" , ,r masinasi deci cresterea lmediatceconditiile
detraficsi a c c e le ra re a t reb u i e f d c u t :
.,,,Lrl(ridecombustibil. de drumpermit,folosilio treapt; g ra d u a l s i s ; n u d e p a s e a s c i
de vitezd mai mare.Folosindo regimullacarecuplulmotoroferit
treaptSmaimicbobtineticonsum estemaxim.
m;rit decombu5tibil.
CONDITIIDEUIILIZARE GONDUSUIECONOMIGSI EGOTOGIC
Pornilealarece P ro t e ja re a me d iu lu i PROTEJAREA DI
DISPOZIIIVELOR Fl,
I ili
in c o n jurd t o r e s t e u n u l d in A
REDUCERE EMISIILOR
DeplasArilescurte si pornirile p rin c ip iile d u p d c a re a f o s t
dese la rece nu pefmit motorului conceput FiatStilo. Funclionarea corectr .L
ll.1
sd atingSlemperaturaoptimd de Nu este suficientca emisiile dispozitivelor antipoluare , '
tunclionare.Acest lucru duce la p o lu an t e s d n u d e p ; s e a s c d influenteaza numai poltr.r, ,
consummSrit de combustibil(de regulamentele in vigoare. mediului ci 5i performanl'
la +15 la +30% in oras)5i emi5iide Mediul inconjurbtor meritS vehiculului.
aIt
su bsta nle poluante sensibil loat; atentiadinparteanoastre. Mentinereain bune condil | |
lrl,
majorate. Urmand urmbtoarelereguli aaestor dispozitive este P'r r' ' l
Il
este posibilG evitali Poluarea regulS Pentru Protejdt, I
Situalii de tafi( ti condilii de dum mediuluiinconjur;tor:i simultan mediului 5i performantee l)ri " €u
ftl I
s 5 o b t in e t i v a lo ri b u n e a ie ale maiinii. Prima mdsura , ,
Consumul de combustibil consumului decombustibil. etectuareala timp a revizillot'l', hrr
cre$tein condltiigreledetrafic,de Pemarginea acestui subiectv; Caietulde Service- 9n
exemplu in ambuteiajelein oras oferim c6tevasugestiiaiutatoare, Pentru moloarele Pe ben/ ri r
cu rnulte semafoare, c5nd 5e sLrplimentarcelor marcate cu fo lositi numai benzin; 1,,.,
lhl,
{olosescmult treptele inferioare simbolul, "ecologie"din acest plumb.
dlt
a e cutieide viteze.Deasemenea, ma nu a l. Dac6 nu reusili s; P()i,i,ll
drumurile de munte 5i cu rampe V6 sfbtuim respectuos sd le motorul de la prima inaercdf,rL,,
mari afecteazd in mod negativ cititi(uatentie. insistali.
ittr
consumul de combu5tibil. Evitati in special irnp rrrt '.,
remorcareasau coborare. r
dr,
Blo.aie de tlalic Pante Pentru a Porn 1, ! i 'l
Frn
at.
motorul: acest lucru du,,
Pe durata blocajelorde trafic deteriora rea cata lizator I
prelungite (semafoare, Folositlo baterieauxiliar; p' , ,,
motorultrebuieoprit.
intersectii) a realiza pornirea in ..
urgen€.
r ,,,r motorul incepe s5_si
Nuinstalalialte scutulide
'IIGIG
V E T ORDE | , din performante c6nd p.otectietehi<6 si nu le
In timpul tunctionAlii
,r L .r t, continuati deplasarea, normale, catalizatorul
R d e mo n t a ! i p e < e le atingetemperaturiinalte.
L, iuceti viteza si solicitarea
existentepetraseuldeevacuare. Nu p a rc a t i d e a s u p r a u n o r
. ,!ut st contactaliun dealer
rr.rrI ritrua verificamolorul. materialeuSolinflamabile(iarbi.
trunze uicate, ace de brad, etc.):
) pelicoldefo(.
lampa de avertizarea
' r'i de (ombustib;t se
't r", a rrentati cat mai
.' I r po5ibil.Nivelulscdzutde
. L bil din rezervor poate
I ' Irtreruperiin alimentarea
' r, ru u cu cresterea
', , ! rturiigazelorde arderece
lgnorareaacestorstaturi
terioracatalizatorul. p o a te c au z a l i s a d e
rl r rsiti motorul s; mearga, incendiu.
r. , I i, r L trl Nu dati cu nici un fel de
, J] cazutunut te5t, cu una s p ra y p e c a t a liz a t o r,
sondalambdasi Deteava
dee9apament.
r
',1;lziti motorul la ralanti
r r tc a pornide pe loc,numai
r. ' peraturaexterioardeste
,r, dar si in acestcaz nu
', l e 30 de secunde.
REMORGAREA Este mai bine s6 cuplali o
treaptede vitez; inferioarb
SistemulABSce echiDenr.' tl
cand matina nu ale efe( | I
coboratio pant; lung5dec6ts; asuPra temorCii. Trebrir'
IMPORIANI franati. acordat; male atentie D"
Gre L rt a t e a e x e rc it a t e d e suprafete alunecoase.
Pentrua remorcarulote sau re mo rc ; a s u p ra c a . I ig u lu i d e
remorci,masinatrebuie s5 fie remorcaretrebuie s(5zut; din
ech ipatS cu un carlig de sarcinautil;. Pentrua fi siguricd
remorcareomologatsi cu o prizS nu depSsitisarcinaremorcabili
de curent.Instalarea carligului
de (t re c u t e p e p lS c u t e d e
remorcare trebuie f;(uta de c o n s t ru c t o r),ma g in a t re b uie
(anl;rite la incercarea in nici o <ircumslanr,r
Personalautorizat,ce emite un maximba s i s t e m u ld e f r i n a r e . r l
d o cL rment special pentru remorcii,incluzandaccesoriile si matinii nu treb!,.
depJasarea pe drum. lnstalati moditicat pentlu a aomandafrnn.l
oglinzi supl;mentarecertifirate Nu depbsitilimitade vitez; a
1;rii in carev; aflati.Oricumnu lemorcii. Sisleftul de lrenar.,'l
le g a l. remor(ii trebuie sE fie absotrr
Amintili,v; c; atunci cand d e p e s it il0 0 k m/ h .
independent de cel hidrauti( .'l
remorcati,rampelesuntmaigreu
masinii.
de urcat,spatiilede franarecresc,
iardep;sirile
sefacmaigreu.
rapearl IN!fALAREACARlIGULUIDE Pentruconectarea electric;se DIAGRAMA
DEASAMBTARE
e fe(i III MORCARE folosesteun conector cu 7 pini
trebula pentrul2V (5tandard CUNA/ UNI S t ru c t u ra c S r l i g u l u i d e
( rrligul de remorcaretrebuie si ISO/ DIN).Urmatiinstructiunile re mo rc a re - f i 9 . 1 6 , t r e b u i e
re pa
rri,'r)tatpe caroserienumai de datede constructorul vehiculului montatein punctelede prindere
.rrr. personalautorizat, conforn :i p ro d u c e t o ru lc e rlig u lu
i de e v id e n t ia t e d e s i m b o l u l
'r'Ir,rtoarelor reguli si instructiuni O u t iliz a n6dt u r u b u r i M O l .
1,.,te de producetorulcarligului O f ra n ; e le c t ric ; t re b u ie Candcuplaliremorca, senzorii
alimentat;directlabaterieprintr- d e p a rc a re s un t d e z a c t i v a t i .
( ir igul de remorcaretrebuie un cablucu secliunenu mai mic; PlSculele de spijin l trebuie s.i
L, ndeplineasc; speci{icatiile aiba4mmgrosime.
rstanll
ra.e ll ' ', ,lifse in Directiva94120CEEsi IMPORTAI{T: frana electricSse PlSculele desprijin2 trebuies5
,!rn ndamenteleaferente, tolo s e t t e n u ma i c u mo t o ru l aiba6mmgrosime.
€b u l a ll,ntru orice varianta,sarcina pornit. CArligultrebuie montat pe
la frana ,,,,r(rrcabil.i a carlig u lu i de S u p lime n t a r c o n e x iu n ilo r caroserieevit6nd orice fel de
nalc d r, !ri,)rcare trebuie s; fie egalScu electrice, sistemul electric al g;urire sau polizarea barei de
abso|||l .r vehiculului pe care este masiniimai poate{i conectatla protectie, unde riman urme
auli( d 'r..1
cablul frenei electricesi la un vizibile dup5 ce carligul este
l'1'ntruconectareaelectricdse c irc u it p e n t ru ilu min a re demontat,
l",,,,csteo priz6 centraldcare se interioar6,cu o putere nu mai
r!,Ircaz; de obicei pe locul maredel5W.
rt'.! ill amena at pe 5uportul Pentruconectarefolositi un
',tr lluluide remorcare, conJorm; cablucu sectiune nu mai mic6de
,,pecificatiile valabile in
' ',
l,r,r,rnea Europeanbreferitoarela
,,'.rI dtiade iluminare.
(.rrd fixali remorcarsenzorii
'l'. t)arcare se dezactiveaz;
IMPORTAI{T:esteimportantde
fixat o placuta(la loc vizibil- la
nivelulcupleide fixarea remorcii)
d in m ateria I rezistent
inscriptionatS: .9
SARCiNA ADMISIBILA PECARLIG g
60KG
5
Du p E fixa re, gE urile de
prinderetrebuiesigilatepentrua i
prevenipitrundereagazelorde
esapament.
ln
lc
(on
l l ur
I
drt(
TC
It r
(lm
mlc
u(lr
CAUCIUCURTLE Da t o rit ; c ara c t e ris tic ilo r Toatecele4 roli trebuie sEfie
speciticeiernii, in condilii de identi(e(marc6fi profil)pentrua
DE IARilA utilizare pe asfalt uscat 9i pe a s ig u ra o ma n e v r a b i l i t a t ei i
distante mari, performantele sigurant;mai mare.Amintiti-vi
acestorpneuri sunt mai slabe cdnu estebinesi schimbalisensul
Acesttip de pneuestespecial de<etacelornormale- de rotatieal pneului.
loriceputpentru deplasarea pe E s t e n e c e s a ri limit a re a
lll)ddb sau gheal6 ti pentru a utilizdrii lor numai in scopul
l l rl ocui p neurile existente. pentrucareaufostconcepute,
Ulilizaticauciucuride iarnd cu
,afeasi dimensiunecu cea a IMPORTANT:cand fo losili
l.llciucurilorce echipaumatina cauciucurilede iarni cu un index
drorigine. de vitezdmaximi mai mic dec6t
DealeriiFiat vA pot ajuta in cel specificvehiculului(mEritcu
alFgerea tipului pneuluicel mai 5%),lipitio etichet5in c6mpulde
brrn conform cererii clientului. vizibilitateal toferului care sd
fr c5iu n e a de u mfla re li (ontinb viteza maximi permis6
lpccificatiilecau(iucului de iarnd Viteza admisA pentru
Pentru acest Cauciucde iatnS aauciucurile de iarne
nt datein capitolul"specifi(atii (conformdirectivei).
lrhnice". marcatecu "Q" este t6O
pneului sunt
Caracteristicile km/h,'T" estel9Olm/h 9i "fl" este
l l r r t r e d use atunci c6nd 210lm/h. Linita de viter,i inpus,i
|tl;lncimeaprofiluluieste mult de Codul Rutier trebuie luat6 in
llr,r mici de 4 mm, in acestcaz seam6.
i rciucurile trebuiescinlocuite.
LAIIITURTLE IMPORTAiIT: lantul nu sepoate Starea bunl a
monta pe roata mici de rezervd, natinii ti ecolotl.t
AIUTTI'ERAPAIIITE Dac; una din rotile fati este pe mentineli vltraa
pandsi avelinevoiede lanluri,se fiaxim 50 km/h dacd /rv.ll
monteazd unadin rotilespate,iar lanturile de ziipadi montata,
Folosirealanturilorse face in roatami(5de rezerviinloculcelei E v it a t i g io p i l € d i n t o . . r i
conformitatecu reglementSrile din spate. Astfel (u doue roti bordurile 5i .aldaramuri
tocate. al
directoarenormaleputeti monta asenenea evitali ai palcurgai pe
Lanturilede zEoad6sefolosesc lanturileantiderapante. ll.b
numai pe rotile din fatd ((ele digtanle mari pe drum urcnt tl
I MP O RT A NT : la n lu rile larlurile de zipadi nonr.ll ulll
moroareJ. antiderapante nu semonteaz6 pe Prr
pentrua nu distlugesuprafdla.|
pneurilecudimensiunea 215/45 R rulareSivehiaulul. tl (
17 87W,deoarece pot lovi aripa hr.
interioar,;
a masinii. Cup
Starea buni a mafinii: Ati(
citili tab€lulde pe pagini nue
Pe nttu a vedea <e D.c
dimensiunide cauciua9e acceptii Dimensiune (auciu.ce ad
Tipulde lant do trr.{
pentru rnontaiea lantu lor de poatefi €6ipat.u lafi utilirat c .t i
zipade.
195/65Rls 917 tre
1.216V- 1.416V
205/55R1691V mtI
Ve r ifi cali tensionarea 195/65R1s91H
l an tur ilo r dupE <6tiva metri r.6 16V- 1.9JTD11s
205/5sR1691V m ljlt
parcurSr. re,
1.816V- 1.9tvruttijet 195/6sR1591V
20sl55R1691V
2.420V

1,9l TD80
.1
le.
(+) Ve6iunea Multiwagon Cur
INACTII'ITATEA 7. Punetj pudr; de talc pe
ACCESORII UTILE
margrneade cauciuca parbrizului
VEHICULULUI si pe stergdtoaresi ridicati le de
pe sticlS. Independent de reglementd-
8. Deschideti foarle putjn rile iegale v; sfatuim * aveli la
,!a vehiculu nu este folosit geamunte. bord urm6toarele- fig.t7:
, , perioad; mai mare de o trus; de prim ajutor ce
9. Acoperittmatina cu o hus5
, rrebuteurmateLlrmatoaree de bumbac sau pastic perforat. conline dezinfectant nealcoolic,
'
Nu folositi huse de plastic comprese ste r tle, ro ld de
Parcatiintr-ul oc acoperit, nepertoratedeoarecenu permit pansament,piasturi
, ,, t da(6 este posibil bine evaporareaumezelii. - extinctor
10.Umflatipneurilecu inc;0,5 - loarfec6cu vArfneascutit
' !uplati otreapti devitezS. bar peste valoarea normal - menusidelucru
Asrgurali-vj cb frana de prescris; si verificati presiunea Acestearticolele putetj gdsiin
' ,fuestetras;. periodic. gama Lineaa.cesori Fiat.
. Deconectalipolii bateriei
I1. Dacenu decupiatibateria,
, a data cel negativ) si verificati-o lunar 5i inc;rcati o
', I .,rti incarcarea bateriei. dac; martorul bateriei este de
,.., veriiicare se va face la culoare inchisain loc de culoarea
r, "lJ re trei luni, reinc;rcali dac6 verde din mijlocul martorului de
,irul baterieiestede culoare
" ,n in loc de culoareaverde 12.NLrgolitisjstemulde r;cire.
i mijlocul martorului de

TMPORTANT: unde este cazuI

'
Ljatr aiarmacu telecomanda

Curatati sj protejati
-"fl
., r?tele vopsite cu cearS de !-:t>
'
.p
'=:-'Le2
Curatatisi protejati pdrtile
, r i,re Jolosind substanle de
! ftie. ftg.tl "/lti
L -IJ -ri U[r3Et!',ri
Acum ridicati piciorul de pe
PORIUIREADE pedalade acceleratie sifitigatas;
8) c ipire; r,,1",i., ,r I
CJ (circa4 !!,,,i,1, ) ,',1fl
URGEIUT,A n u md ra t i c lip ire a l6 mp ii d e incheiereacLrnr,, ', r', rrtrai
avertizare motor. 9) pornili mol!)r'r ' r/,,.rI
4) numbralinumdrulde clipiri decontactdinp()/rr,, lAl rrl
DacasistemulCODEFiat nu cecorespund primuluicaracter de Dac; totusr ,,,,,t,' .l
r eu se ste dezactivarea pe cardul CODE,apoi apdsali avertizaremotor r.r,. rtrl
imobilizatoru lui electroni(, lampa pedalade acceleralie '.r
rotiti cheia in sToP ,
ti lineti-o '91,
de avertizare td a alarmeisi apasatap6n6 cand lampa de ProCedura-
lampaC a motoruluise aprind avertizareCi a motorului 5e
si motorul nu poate fi pornit. aprinde(circa 4 secunde dupdcare IMPORTANT: drl,. t ', ,1r*t
Pentrua puteaporni motorulse sestinge) urgenlScontactatiLr',1,,'lFr
ap licS procedura pornire de 5)lampaQ incepesbclipeas' altfel trebuie !,, | "t'Fl
urgenta. c A d in n o u c o re s p u n z b t o r Procedura descris.r,rr'1,r1.,1
Citi ti intreaga procedlrrd caracterului 2 al cardului€ODEsi fiecaredate c6nd vrr't'..r t",t
inaintede a faceprimaincercare. d in n o u a p e s a t i p e d a la d e motorul.
DacEfacetio gre$eal5, trebuiesd acceleratie,
rotiti cheiade contactin pozitia 6) faceli acest lucru pentru
STOPSisa repetatide la inceput f iecarecaracter alcardului CODE
intreagaprocedur;(incep6nd cu 7) dup; ce ultjmulcaractera
pa su l'l) . fost introdus,ap;satipedalade
t) cititi codulformatdin cinci acceleratie, Lampade avertizare
caractere depe(ardulCODE C a motorului se aprinde
2) rotiti cheia de contactin (circa4 secunde)dup; care se
pozitiaMAR stinge.Ap;satidin nou pedalade
3) apisati Si tineti apisatb acceleraI|e.
pedalade acceleralie. Lampade
avertizareC a motoruluise
aprindepentru air(a 8 se(unde,
aporsestrnge.
RITIIREACU IMPOnTAT: nu conectati
directpolii negativiaicelordou5
Piocedura de po.nire
t re b u ie f i c u t 6 de
L UITIEI baterii: orice s(,anteiepoate p e rs o n a l a a I i f i c a t ,
aprindesaudetonagazeleemise deoareaeoperatiileircorect€pot
IERTT de baterie.Da(5bateriaauxiliara duae la descircSri electriae de
este instalati pe altd matind, n a re in t e n s it a t € . L i c h i d u l
evitati atingerea ac(identalS a continutde baterieesteotrdvitor
p,irlilor metalice dintre acest
ti coroziv. Evitati Gontactulau
Oaci bateria este dercercati, vehiculSibateriadesc5rcat;. pielearau ochii.ilu apropiatifoc
e posibil5pornireamotorului 3) pornitimotorul. derahis sau ligar; apdrsi de
lorind o baterie auxiliari (u 4) c6nd motorul a pornit baterie, deoarecepot determina
easicapacitatesau un pic mai de(onectaticablurilein ordine explozii.
recaceaexistentdpe matinS. inversS,
Procedati in felul urm6tor - Dacd dupA c6teva in(erc6ri
.l motorul nu pornegte,nu insistati
t) conectatipolii pozitivi (+) ai ci (ontactati un dealer autorirat
elorbateriicuuncablu. fiat.
2) cu al doilea cablu conectati
lul negativ G) al bateriei
xrliarela borna de masa pe Starea buni a matinii:
rul vehiculului
ce urmeazia Staieabun6 a ma;inii: nu Co n e c t a le a si
purnit. lo lo s ili n i. io d a t i u n d e c o n e c t a rea p o l i l o l
redreroa pentru a porni batefieigenereaaisaltuji nari de
notorul, deoareceacesta poate t e n s iu n e a e p o t d e l e r i o r a
distruge sistemel€ eleatroni<e, gistemeleeleckonice. De aceea
rnai alearistemul de apdndereti proaedura de polnire trebuie
acldealimentarc. t{cutd depenonalcalifi.at,
Roatade rezervedo nla
PORilTREA PRIITI Iil CONDITIILE IIII dimensiuni (undc !.ll
TIUTERMEDIUL GARE AI'ETI O . a ru l ) e s t e s p e ( l l l . l
vehiculului,nu o folosili ponlrl
MAIUEVRELOR PAIUA DE altevehiculeFinufolositi ronl. rh
TIUERTTALE CAUCIUC rezeruia altei matini pe vehl(dd
dvs.Roatade rezerv6selolor.tla
0mpllucene) numai in (ar de urgenl,i tr
f o lo s e t t e numai portrl
lnstruatiunigenerale
Schimbarearolii de rezervS, paraurgeleadistanlei pann l. I
starea bunii a matinii: folosirea corectia criculuiiiarolii vulcanizale,iar atuncinu dcprtlll
evitati pe .at posibil si de rezervSde dimensiuni reduse 80 kn/h, noata de rezervi nr. rl
pornili fo4at motorul implicS cunoa9tereainfrucliu- rtickel poltocaliu (e contlna
(prin inpingere, iernorcare, n ilo rd e ma ijo s . in d ic a ! iile n e ( e s a r e p s n l r l
cobolalea unei pante),deoaiece utilizare Fi limitdri. Acestrtl(l*
aaest luaiu duce h pefunderea Avertizaticeilalti soferi.5 nu trebuie dezlipit sau acoD.rll,
combuatibiluluiin aataliaator, ma t i n a p e c a re o u lirali.apa.ul iolii pe roai. al
deteri016ndu-ltotal. conducetiesteimobilizati rezervd. Sli<ker-ul cuprlnal
in aonlormitatecu reglenent6iile ulmitorul mesai in mai mull|
locale: lumini de avade aprinae, limbi:
tiiunghi reflectoiizant,etc. Toli
pasageriiaflati la bord trebuiesd
Amintiti-vi ci aervoflena piiriiseasciimatina,mai alesdacd
9i seivodirectiaelect ci este inaeiaate,Pa5ageriitrebuie
nu sunt efi(iente inainte sii se fereasci de trafic pGdulata
de pomirearnotorului,de aceea s(hinbeiii iotii. Dacanasina este
estene(esarun etort nai mare parcatd pe suprafatd in.linati,
pentru apiiialea pedalei de flani b lo c a t i ro t ile < u c a le s a u
5ipentrurotireavolanului. d is p o rit iv e a o re s p u n rit o a re
pentlu a preveni deplasarea
a.ddentald.
dr nkl €,endvii deplasalicuioala
l..r l l l\lutlebuietoloaitpentrua Mo n t a iu l e r o n a t a l
de tetetvi ridi.a vehi.ule din ahi
,relf hl p e r tormantele capaaelor de proteclie
lp yrhi.{lului, se schinb;. Evitali aategorie.l{u sefoloaeste poate
nidodatii pentru reparalii sub determina
roall ar(cleriirilelapidesi frenirile sau desfaceiealorin tirnpulruliirii. I{u
hatinii. pozilionareainaoleatiia toltati la montajul capacului
'a liloarcerileblu9te,deplasareain criculuipoateducela a;dereade
olo l$bc cu vite:i rnare.Durata de valva. Verificati ti aduceti la
pe arica matinii. l\lufolositi (ri(ul valoarea nolmali presiuneadin
'nll ll.lir a rolii de rezerudeste de pentru alte (apadtdli dec6t cea
r.n l t alroximativ3000km,dupi carese ins(]is,i pe eti.het6, Lantudlede
cauciuauri,conforin valorilor date
ha h hlo.uieste(uunanoud,aeacelasi in Gapitolul"spe.ifi.atii tehnice-.
zEpad;nu potfi nontatepe roata
lll |lu inaercati sii montati o de rezerud.Dad una din rotile
rl.|a ai!olop6nonnali peiantarotii de fatii este pe panesi aveti nevoie
llr.rv;. Reparaliroata pe pani de lanluri, se monteazauna din
t.t lll mai lepede posibil. Este rotile 9pate, iar loata mia; de
ft.ui'a totoiireaa'aousauiii rezervi in locul celei din spate. iflLocuttrEAul'lEtnoTl
roti de iezeruiisimultan,[u Astfel pe doui roti dire.ioare
lrli Suruburile de prindere nonnale puteli nonta lantuii de Esteoportuns6cunoaSteti:
.r ntea montirii: se pot zdpad6. - greutateacrjculuieste.t,75
face. Cliaul se toloaeste kg.
di pentru schinbalea rotilol cncutnu ne(esitiniciunfelde
(ulului pentiu care a iost regraj
rr eau pentru vehicule de cnculnu poatefi reparat,Se
,frcalegorie, schimbScu unul nou in cazul
ruperii
- nu se poatefixa pe cricnici o
alt.; scul6 in afara manivelei
spectatepentruaclionare
Pentruainloauio roati, procedati 5) Desurubati dispozitivul
A. 8)Scoateticapa(uI rotii ('rr rl
in felul uim,itor: fi9.3 versiunilecu jante de tabl,r)A I
5lScoateti
suportuldesculeBti fig.4.Dac,;vehicululestee(lirtr.l
1) Oprili masinaintr-un loc plasati-lleng; roata ce urmeazb cu jante de aluminiu,lovitrrorn
ne p e ri cu los pentru ceilalli s.ifie schimbat;. jantapentrua o desprinde (l Ir
participanli la trafic,undeputeti 7)Scoatetriroata
de rezervdC. butuculrolii.
schimbaroatain sigurantd. Solul 9)Folositi
cheiade rotiA - fl0l
este de preferat sd fie drept 5i de5facetisuruburile
aproxim.rt rvn
compad, rotatiecompletS.
2) Oprili motorul 9i tragetri
fr6nadem5n;.
3) Cuplatitreapta int6i saucea
de mersinapoi.
4) Folositi m6nerul A - fi9.2
pentru a deschidecapacul B
( ver si u n ea berlind) sau C
(versiunea Multiwagon).

Fig.2 Fi9.3 Fig.4


|| (n
l0) FolosindcriculA - 1i9,6 l3) De$urubali guruburilerotii 16) Folosind(heia de roti,
'hta) llr i , ati - l p A nd la inS ltimea siscoatetiroata. apropiatituruburile.
l|lt!trtului B ti asigurati vE ci l4l Asigurati-v; cd supratata lTlCoboreticriculti scoateti,l
d'! da tr.,r.t este montat corect in de contactdintre roatade rezerv; 18) Folosindcheia de roti
1 r ,,,'ul spe cial D - fi9.5 din si butuculrotii estecuratdti nu strangetila maximsuruburile cain
tarr,trie (laaprox.72cmfat; de contineimpurititice pot ducela fig.8.
tr,,i,rdin fald sau75 cm fat6 de desfacerea suruburilor.
ll|nr,r dinspate). l5) Montati roatade rezervdin
ll) Atentrionati pe oricinedin prezoanelebutuculuiA - tig.?
allrt)rerecd masinaurmeaz;s5 ghidandu-vd dupApiniicuB.
llnr(licat:.Nimeninu trebuies5
,llr,tr ma9inapen; Candnu este
fr'l!tr;t; dinnoupepSmant.
l2) Folosilicoarbapentru a
llrl,,rcricul,pen; c5ndroataeste
tlllr.rtacelivacentimetrifat6 de
t0l
ROTIISIANDARD
REMONTAREA 3) Folosindaheia de ro1i, IMPORTANI: fixarea incot ,r1
apropiatisuruburile. a capacului poate du.r'
' fti
Urmati procedura descrisa 4)Cobo16li criculti scoateti-1. pierderealuiintimpul depla!,l
anterior, ridicati si scoaletiroata 5 ) F o lo s in d c h e ia d e ro t i
de rezerve. str6ngeliincrucesuruburile cain Pentru versiunileechip.l, ,,
fig.8. jante de aluminiu: Itr
Pentruversiunileechipatecu 5 ) Mo n t a t i c a p a c u l ro t ii 1) Fixalidornulde centfa,, A tr
jantedetabl;: asigurandu-vb c5 valva este 'rn fig.g in una din gburii( 1,
1) M ontati roata normala dreptuldegajdrii dincapacul rolii. prinderedin butuculrotii. [.1
asigur6ndu vb c; giurile B - fig.7 7) A p ; s a t i c irc u mf e rin ta 2) Montat i roata Pe dorfL 1,,
se potrivesc in dornurile de capacului, l^ncepand cu zona din (entrare si {olosindcheia cl'r"l
centrare A. apropiereavalvei, p6nb cand strengeti ce le 4 surLrl, ,, lfi
2)Asigurati-v6 c6 suprafata de capaculestemontatcomplet. disponibile. Acest lucru, t, Fe
contactdintre foatd 9i butucul posibilfolosindprelungitoruI
rolii este curatSti nu contine ltr r
im p u r itdti ce pot duce la lat
desfacerea guruburilor. lrr

Fig.7 Fig.8
@l Fig.9
ll scoatetipinul A - fig.9 ti 3) Puneli ,culele inapoi in
.plnia llr,1riqeti
ultimuliurubr;mas. suport. Flx & GO (KtT
l) Cobo16li cricul5iscoateli_1.
l|p,rta t) Fo lo sindcheia de roli
4) Depozitaticontainerulde
sculedeasuprarolii de rezerv6ti
REPARA?IE
l||nriqetiin crucesuruburileca in asigurati-l
cudispozitivul def ixare PIIIEU RAPIDA}
nlrnra ir.8 A-fi9.3.
ut l 5 ) Re p o z ilio n a li c o re c t (undeesteprevizut)
i [. lri.rlizarea
operatiei: capacul.
k)rnul Lacerere,pentrupieteleunde
in dl , ll Depozitatiroata de rezerv; este disponibil,matina poate fi
h \t)dtiulspecialamenajatdin echipatbcu un kit de reparalie
lrnll)dgaj. rapid;, denumit FtX &GO, ce
torul 2)Inleraticriculparlialde5(his inlocuiette trusanormaldde scule
-
t! r.,rra5a
sa si fortati-ls6 intre, ti roatade rezervS.
h.lrnc€t
s5nuvibrezeintimpul Kit-ul de reparatieA - 1i9.10
estesituatin portbagaj.Kit-ulde
reparatiecontineurmEtoarele -
fi9.tt:
. dispozitivmanualA pentru
.
oemontarea valvei.
. compresorul B ce cuprinde
furtunti mufedecuplare.
. cilindrulCceconlinefluidde
sigilarecu furtun de umplerepe
careestelipit un sticker,,max.80
km/h", ce urmeazaa fi ljpit in
c;mpulde vizibilitate al soferului,
dupSrepararea rotii.

Fig.10
z DACA ESTE Starea bund a fiasinii: INSTRUCTIUNI
GENERAI.E t
beculi le cu halogen ital r
|, IUECESARA Irebuie manevrate cAnd un bec nu luri,.' I tlalFr
atingAndnumai pirtile metalice.
irur-oculnen Daci sticlatransparentiia becului
verificati 51area siguf., r,
corespunz6toareinainte al
N UNUI BEC intrd in contacl cu degetele,
intensitatealuminiiesteledusdsi
schimbabecul
' pentru a localiza do. , ,
l*r,"
(J llt . at
z drrata vielii beculuicompromis6. siguranlevezi paragraful"f ,
Daci atingeli accidental,ftergeli sigurantdestears;"
beculcu o cerpdmoalesi umeziti; - inainte de schimbared r,
Moditicarea sau cu spilt. L,isali apoi timp de bec, verificatistarea contarl, , '
repara!iile sistemului uscale. (oxidare)
electri( neefectuate - becurilearsetrebuleinlo, ir,
(oled ti fdrd a lud in (alcul cu becurideacelasitipsi puter,
specificatiilesistemului pot duae intotdeauna verif ,r,
la aparilia defecliunilorsi risc de inclinarea farurilor d l.'
Beculilecu halogen<on!in
incendiu. gaz presulizat, in (azul schimbarea unuibec.
spargeriipot fi expulzate
IIPURIDEBECURI
bu(dtidesticlS.
Pe vehicul sunt montal'
multetipuri de becurifig.20
DacE este posibil, este A - bec de sticla se pre5, . I
recomandabil ca Becurilecu xenontrebuie tragetrpentrudemontare;
schimbareabeculilor si inlo(uitede undealerFiat. I bec tip baioneta ' at)., ,r
fie efectuatd de un dealer Fiat. becul, rotiti in sensul ant ,' ,
Functionaleasi reglareacorectda Pentru Scoaterea beculu ,i ,
farurilor sunt de impoltantd mUT6;
vitalS in <eea ce priveste
sigulanlapasagerilorsi intrd sub
inciden!alegii.

280
r! tubu nre de.o BEC F'GU8A20 l tP PU Iti T
,rfe e inainte de
_irlLr; z
i. r . , r p r f r-r € t.,r !nq.rl €
fr
. au halogen Denlru !, tlr ntJ l , ! , ! irli L[.t.;

desf.ret; c peurie f.( , d. r I 1a ,r r ( r r :i fr i ,r ) o


N
rr' r' l-" i r 'i f, ., r .r .r ir .t.i r r .r f- I .i i l

r l- "( p.z i ! Lnr L .r ,j , ,l i t/ ! ..r ,1


3 z
E

!fL |., I e.,!.]l P ]!.., ..1. ] ] tr ) 3


tsr l r ,.r , ; Lr ,.
Jli - ,.i I r, l a
I ..

r !t- ,,i . i! r .,r r)


ll B
t s c . pr i( .r i n n r . r t ,, ! i r -

(
B
a
i'l :
be. . om p a r r m . n t r i r . n ! j

C r 1n/
DAGA UIU BEC GRUPUL
OPTIC
ANIERIOR
fig.21 Pentru a schrirl),, 1,,,,'r dr
pozitie,desemndr/.,,, 1., ,
EXTERIOR SE Grupul optic {ate (uprinde ','irt
giceateenenece!,ir,,,l,,',,,r,jr6,
becurilede pozilie,faza mic5,
ARDE fazalungdsiceldeceat;.
Panoului A - Iig.22, r,,.i,,d
clipsulB.
Becurilesunt pozitionatein Pentru a schmlr I l" ,i tr..'
Moditicarea sau unitale dupE cum urmeaz; lungi, demontaii (,,1).,!r i
reparaliile si6temulu i tig.21l ajutoruldispozitivulLI "t
D
ele(tric neefectuate A becsemnalizator
colect si f,Ari a lua in <alcul B- becceata
specifiGtiile sistenului pot duce C-becpozilie
la aparitia delectiunilorsi risade D b e c f a z ; mic d
in<endiu. E -b e c p o z it ie Starea bunii r nntnlll
F becfaz;lungb dupii inlocuire, i.rnont.T
<oiect capn..la,
Pentrutipul de bec$i puterea verifi(6ndcii6untasigur.rr(
acestuia,vezi "daci este necesar
sainlocuitiunbec".

Stalea bun,i a matinii:


este re<omandabil sd
aontactatiun dealer Fiat
pentrua schinbabeaul,

Fiq.21 Fig.22
tra llcul PENTRU
FAZAMl€A - fi9.23 BECUL PEiITRU .
FAZAI.UNGA 'scoatelibeculCsiil inlocuiti
fig.21 - montali un bec nou, astfel
tl,rr Pe n tr u a schimba becul, in c 6 t s o c lu l be c u l u i s 5 s e
fr,(edatiinfelulurm5tor: P e n t ru a s c h imb a b e c u l, potriveascbcu decupareadin
l e iberaticlemaelasticdA pro(edatiinfelul urm;tor: reflector, reconedati conectorul
,rc, deaonectati contactuI electric - d e mo n t a t i c ap a c uI d e electric B,apoif ixaticlipsul A
I protectie,eliberand clipsul de - re mo n t a l i c a p a c u l d e
scoatetibeculC5iil inlocuiti {ixare protectie
montati un bec nou, astfel - eliberatiagrafa defixareA
lrrlrt contacteleelectrice 5; se - d e c o n e (t e a z 5 c o n t a c t uI
p'lriveasce cu celedin refledor, electricB
llionectaliconectorul eledricB,
apoifixaticlipsulA
r e m o ntati capacul de

h
1
I

Fig.24
B [ { UI C U XE N ON IMPORTANT:a:nd aLrtomobul 3r
z e51edotat .u boflr i .,r xerion nu
I ir . ri tri -r n th r b .r r,.rtr, r rL.'risln irm nr1'1L.
re.la
. i: 11 .
"rI {eilr r i r ' : ; r . , '
i, : . lr lr . i; r dt . . ir i. , i, . r A
l! .1.r, i' , , r , ! : r j, : ' ! ' 91 , , , , l) Lr ( a
ilueLr r r ) . ir : , i, r i: , u a' i1r , / r r r
z .,r,,.lat. . u O . t Lr f ! 1r ' 1i- ! lur d
arhl
n, l. r ' ! r r lai! ( . r r r , ! I n ! er lr l

r|l t r ) . r l: . ; t n. ! r i F , in1r ir . f !r al| 'l


tt
e x t r , , Lr I inr r , G
if.: l, ii I t r f r r ( i . . in. anlLr "I,;
:,i,,'l.r r r . ' . . t , , . lr r r , ! ir ( . ' , n
i . r r . "r r . i. r i: r t - . r . r ' Aal) . ! { l
{

(l
ITMNALTZATOARELE
FATa- fi9.25 SEMNALIZAIOARELE
I,ATENALE
- BECULFARULUIDECEATA- fig.27
fig.26
l ,cn tr u a shimba becul, Pentru a schimba becul,
1,,' (,daliinfelulurmdtor: P e n t ru a s c h imb a b e c u l, procedaliin felul urmdtor:
d e m o n tal i capacul de procedatiinfelul urm;1or: - demontati capacul de
flr'1,'rtie,eliber6ndclipsul de - imp in g e t i c a rc a s a protectie, eliberind clipsul de
transparentaA spre partea din fixare.
rotiti suportulbeculuiA in fa16 a vehiculului, pentru a - eliberalisuportulbeculuiA
la||'uI aceloldeceasti extr6ge!i-l desfaaeclipsul deconectaticontactuI electric
: ,.roatetibe.ul B impingendu-l -e x t ra g e lig ru p u l r o t jt i - scoatetibeculCsiilinlocuiti
|lor si rotind in sensul acelor de suportulbe.uluiin sensula(eior - montati un be( nou, astfel
lai! inlocuitibecul de ceas,scoatelibecul C si il inc6t soclul becului s; se
,, montatisuportulde plastic, inlocuiti potriveascd cu decuparea din
t',!|11lulin sensulacelorde cea5, - remontatisuportulbeculuiB reflector, reconectaticonectorul
fr'rlr ;nd{ixareacorectd In c a rc a s a t ra n s p a re n t d s i electricB,apoi fixaticlipsulA
remontati capacul de pozilionatiunitateaasigurandu - remontati capacul de
v; defixareacorect;a clipsului protectie.

pt
'A
\
\
(
{s Fig.27
z BtCUnILE
D[ POZlll€FATA{ig 28, r€rf,r l rnl sIp/ J|lLr beculr I GRUPURILEOPTICIPOSTE!.
19 29 a5 q i r.t r. de pi f . l! r r e. r aof e. l. i - fig.30
n i :i p5ui u , deJ5en - r , r - . n,! €r i . r t l
!-.' ron!.rt i .i r),r( ! {l t r,):i 1r.rrr.,' cd .orc . r i d beculu, Perrr u d lnlo.ur ..
p ro rei i e, rl rbe ;ri d I pj rr; tte pfi v I d !r,,t.i e.r 1. r u ui d|, pfocedatrlrfelu urmat,.i
N
.lee.hdet .ap..ulp:
l cl o! ri d prei i ]l rq tor!ri A . Ieri j rl | ]r;1t adir r . |] , de cJrn nt-.riorulportli.
z ro it !uporrrl tJe(Lri .jB i | l enl Ll deici, der rdpacul A, !.
,j (e 1., d. cea! s! i n !l ]n! roftr.rl mufa 8, de5urrbali r, 8l
a ce r.,rdc (ent pr.ntrr.rderl ontar.. pulite oe fxare C s Cll
srontel r b.(! C srl l i n o.LLt;
D t.
IMPORTANT: .;nd s,i_ Ell
ul este situat pe parte.: E t.
portbdgajuui, p-.ntrua I
be(, .cntactrrl uir dealerf;

f-,
t)

2A6 Fq2fi Fig29 Fig.30


hrsiuneaau3u$i: Velsiune au 5 usi:
AtI apSsaticlipsurileA - fig.31 BECSrOPCEATA - tig.33
- apasati clipsurileA - tig.32 {veEiuneacu 5 usi)
rttr
Lexteriorsiscoateli
suportul. spreexteflor st3(oatetisuportul
sco a teti usor becurile, - scoateti ugor becurile,
lr,t,|gand si rotind in sensul P e n t ru a s c h imba b e c u l ,
impingand si rotind in sensul procedatiin felulurmbtor:
r!l acetordeceas. - deschideti
. capaculportbagaj
Becurilesunt situatein unitate
t,rtlil ,rile sunt situatein unitate tr demontaticapaculA conform
rFlr! dupb cum urmeazS: tigurii
t),icumurmea26: B becdepozitie
|lli B becdepozitie - in lo c u it i becul B
,r+|ll C - becsemnalizare demontanduI dinsuport.
c becsemnalizare D-becdepozitie
O becstopceatd E- becmersinapoi
Hflf I becmersinapoi
rqaI r becdepozitje
(15

...
A TREIALAMPADEFRANA BECUI.PLACIIDEINMATRICULARE
(LAMPAADIIIONAI.A) BECULDECURTOAZIlIN
- lig.34(velsiuneaberlinii) PANOUIUSII- tig.35

P e n t ru a s c h imb a b e c u l, Pentru a sclr r, , r",


procedati in {elulurmdtor: Procedatilnfelu !li ,r ,,
Stalea bund a nasinii: - demontaticarcasa prin cele
pentru a inlo(ui becul deschidetius.r., ,1,,,,,,,,1
dou; guruburiin locurileindicate carcasatrangparent.rn ,l i:i
lSmpii suplimentalede desageli in punctulindicatd( .,,,r, ,11
fl,eni (ontacta!iundealelFiat, inlocuili becui desficand - demontati pr(,r,i r
contactelelaterale,asigu16ndu- inlocuitibecul ' I
v; c5 noulbecestebinefixatintre montati la loc t)r,,i,.,', I
supo4i carcasa transparent.A
- remontati carcasa

Fig.35
lrt A UN BEC PLAFONIEnA FATA(exctus PLAFONIERA IATA
versiunilecu trapd) iver!iuni,e( trip.l
lrl {NTERIOR SE
AF : e PentrI a srh I|!.r lJ,rr.r, ,,..i r1 I ! \.rr r i ir . : I
proceciatiin felu |]rmntor' .rc( r,.J.r1. i r i r l : l l! it r r
leteriotarea sau ap;sati pr r)der1eA - tiq.36,i ,i pr!.rl r rI r 11 {,lt a {r g. J{. ;
eparatiile sistemului s.oateti Car(asaB a !uportL!rrrdp 5,-o.teri ra,..t.r B .] ] r Lr 1, . . , ir . ; 1.
N
.lectrir neefectuate
.,i t,iri a lua in cal(ul desurubitrcel€dou. 5urubur 1i i .1
z
t1 lii
.ltiile sistemuluipot du(e .le ix.rre A - Jig.37,.rpoi rorrir fi r,/ ,,4.8.I;.r.39
,ia dele4iunilor si riscde pnnderile B ln sensLrlaceio. dr
ceds,s(oateti becul si il irr c.t li
Pentrlrain o(uibecu C Ceprrtntr
suportr later.rl de princt€ft,5i
ssigLrrrtivi npor !a noirrtje..!t.
rtipul de bec si puterea I lx dl ( o r e c l r f l r e c c N l r ! t i
vezi "cand trebu ie

:l
,,
I
nclN
- degurubali celedouasuruburi PLAFOI{IERA SPATE (undeeste PLAFONIERA SPAIT(vorrlutll
de fixare A - 1i9.37,apoi rotiti prev62ut)(f;ri velsiunilecu Sky sky window)
prinderileB in sensulacelorde window)(fi9.40)
ceas,scoatetibeculti il inlo(uiti. Pentru a 5rI |1,,l,El
Pentrua inlocuibeculC,dep;rtati P e n t ru a s c h imb a b e c u l, Procedatiinfelul !, ,i 'r "
supotii laterali de prinderesi procedati in telulurm5tor: folosindsunrl), ,, ,,r"k
asigurati-v6 apoicb noul beceste - d e mo n t a t i u n it a t e a A demontaticarcas, llt al
fixat corecti ntrecontaate. imp in g a n d u t o r in p u n c t e le punctele (1,^
indicate
indicate de sEgeli (clipsuride - inlo.uiti be(Lr, , l
prindere) eliberand conta(1,., ,r.I rl
- inlocuitibecurileB elibe16nd asigurali-vbapoi r I r, l,:.
contactele lateralesi asigurati-vd fixat corectintret()rrr',r,
apoi c5 noul bec estefixat corect
intre contacte.

Fig.38 Fig.39 Fi9.40


I'A DECURTOAzIE
DIN - d e mo n t a t l caPacul I.AMPACOMPARTIMENTUI.UI
tl MANUST (fig.44)
'rlrtllh NDa(fig.4t) trans p are n t C, rid ic a n d d in
punctele B
1, ilru a schimba becul, inlocuilibecurlleD eliberand P e n t ru a s c h i m b a b e c u l ,
il,rt i^ntelulurm;tor: contactele lateralesl asigurati-ve procedatiinfelul urmetor:
r, r ir t I 'r| * l ,.,.hidelicarcasaoglinziiA apoi cb noul beaestelixat corect ' deschidelicompartimentul
Itsll * intrecontacte. menusi:idemontatilamPaA
' inlocuiti becul B eliberand
contactele laterale9i asiguraliva
| lltt apoic5 noul becestefixat corect
intre contacte.

-- - :::':.../r/-
..

Fis43 Fiq.44
t.rrr u a utura schimbarea Da<5o siguranli generalS A C€ E S UL L A P A I { O U L D E
rirl.i, folositi clestele D (s ig u ra n t i ME G A , SIGURAI{TE
nl l)e carcasapanoului de MIDI,MAXDs€ arde, nu
inter<atisd o reparati,contadali Siguranlele lui Fiat stilo sunt
L|trrrantafun4ional5 urdealer Fiat. g ru p a t e in p a t r u c u t i i d e
,,guranla cu filamentul
si9uranle,ce pot fi gisite in
parteainferioarSa tablouluide
bord,pe bornaplusabaterieigiin
portbagaj.Unele versiunisunt
echipatecu o singurasiguranti
Staieabuni a naginii: nu incorporati in carcasabateriei,
Inlo<uilisiguranlacu fire I n a in t e a in lo c u irii
sigurantei,asigurali-vicd P e n t ru a a v ea a c c e s l a
m e tali( e aau oli<e siguranlele din cutiade sigurante
Folositi intotdeauna o cheia de <ontact este
s aoas i t i t o a t e a e le la lt e d in b o rd , d es c h i d e t i
a identici de aceeagi compartimentul de manuti A -
dispozitivesunt dezactivatesau
decuplate. fig.il8siapdsati clemaa.

ilu inlo<uilio siguranli (u Daci o siguran!5se alde


/|lla de anperai mai mare, din nou, aontactali un
PrRtcot-DEt cEIDtu. dealerFiat.

Fig.48
P entru a avea acces la P e n t ru a a v e a a c (e 5 la Pentru a lor, l ,' r .irr,n
sigurantade pe polul pozitival siguranlele din cutiade 5iguranle citili tabelul .u ,.,rt',i,,li
baterieisaula ceamontatbl6ng5 d;n portbagaj,de5.hidelicapacul paginile urm.rr ,, rtt
baterie, demontati carcasade A-fi9.50,aflat6in parteastangAa referirelafigurile52."l.tl ll
proteclie.Pentrua avea accesla portbagajuluisi apoi scoateti
sigurantadin cutia de siguranle proteclia deplasticB-1i9,51.
de langApolulpozitival bateriei,
apdsati clema A - fig.49 5 i
demontati (apaculde protectie
B.

Fig.49 Fig.50 Fig.51


ile 5iglrante din bord {v€rsiunerolan pe itanga)
F

$
z

hlr..lEllE
ut"lt*lt"lt"l
l
EEBIdE
BEBBE
NEFFGI
rl L! t"l i'l L"l

EEBBE
TABELULCUAMPLASAREA
SIGURANTELOR
ILI'MINARE
5IGURANIA

52 53
Fart r z i m . . df eapr a 52 53
Fart nz a m i. a jt ; n9.
52-51
Fart az ; m ar . dr eapt a
54
Fr r f az i m ar e r t ; nq.
51
53
st op ir in. / a t r eiea nop de f r ; na
52 53
A 1r € ea nop de f r a. ;
(v e6r u. ea. ! r adarc r ! Be c or t r o ) 56
52 5:
Pl. t of ier a f al; / s pat e 52-5.1
+10 s em nJiz at oar edir e. r . 52 5:
t!r ur : nle 1ar ! r k ! x enon) 52 53

I'TILIZATOBI

Pohpa 5. et peed( ! er s ! nc 2, 4 2oV) 54 F0(IIAXIFLrSE)


54 F03(r.rAXIFUSE)
D 5 pozr v . or e. t e poTit ielaf t r r 52 53
com pr es of t r. ihat z . r e 54
se nz orant ipolu! r e ( v c 6i! ne. ! . ih; ) 52 5t
Eobinar e eu 5pal; t orf r r ur i 52 53
+J 0 un t ale. ont r oi ! s . i. t i s2 53 F32
.roRl SIGUNANTA INTEN5IIAIE(A)
z
rr.adiar or ( v ler . m r . i) 1. 2,16/ 16V 5.1 F05 (r,1AXIFLISE) l0
.r rad: t or ( v t ez e m nf i) 1. 2,I 6/ l6V 54 F 0 7( N A X I F I I S E ) 50
o
or 3 r ad at or ( 1, 8/ 16V5l I TD) 54 F06 (l,lAtl FUSE) 50 N

,1 Fl:r6(MA FUSE)
z
54 t5
r im e. t ar e ( f . r ; 1, 616V) 54 t!
J ma r e5nt . minjede l2, l a/ ] 6v 5i2420v 51 F22
. r je. t i€ / s e es peed \4
-".tr of .
5? 5l
52 5l
55 F73lVIDI FUSE)

54
5r
)r m ar e ! nem inl€c t e ( lTD) 54
54 t5
'..tie e e. t n. a ( oper ar e. u( her el 54
56 )5

55 l0
. e.tr.a scaunpasaqer 56
56
Incdlzirescaun pasager 56
Unitate controtEASY GO 56
56 F62
56
56 F5s
56 F58
56
BATERTA 2) c o n e c t a t i c a b lu rile Nuinceraatisi intiircati o
redresoruluila polii bateriei. baterie inghetati: prina
E respect6nd polaritatea dati trebuie incilziti,
3)porniti redreso.uI altfel se poate sparge. Daci a
TA 4) c6nd ati terminat, opritri in g h e t a t , b a t e r ia t r e b u i e
redresorulinaintede a deconecta verifi<ati de peBonal autorizat,
cablurile pentju a li siguri .5 elenentele
lMPORIAtr Drocedura de
rcare a bateriei este datd 5) reconectatipolul negatival conponente ale batefei nu au
bateriei. fo3t det€riorate ti (arcasanu este
a ca informatie,din moment
a(eartd trebuiefScutd
operatrie crdpatd, cu risaul saurgerii
undealeiFiat. aaiduluiotrAvitorti coroziv.

BAIERIEI
L i. h id ||l c o n t in u t d e
lndrcarea trebuie efectuatS bdterie erte otriivitor ti
PORI{IREA
DEURGENTA
aoroziv.Evitati aontaalul
5i la amperajmic pentru 24
ore.Incdrcarea pentruo duratd au oahiul sau pielea. Bateria Vezi"pornireade urgent5"din
mare ooatedefectabateria. trebuie incircati intr-un 5paliu acesrmanuat.
i n cSr cati ba teria in telul aerisitdepartedefo. d6chir rau
btor: po.ibileiurse de rcentei:pericol
l) deconectati polulnegatival deerplozie saufoa.
eriei
lMPORtAilt:unde este cazul
i sistemul
de alarm6cu
e ia cu te le comandS (vezi
ragraful"alarmaeledronic6"
I n ( a p itolu | " cunoafterea
ilaSinii").
EMORCAREA Cand remorcali matina, c6nd remoicati,amintili- z
tr e b u ie s ii in d e Dlin it i vd (5 t6r6 servoflani si |J

E UEHICULULUI reglementdrilein vigoare sewodiaectie estenecesar I


releriloa re la p a c h e t uI d e un efort mai mare la apdsarea !J

f 6
L| oe remorcare cu care
,chipat vehiculul este
lemorcaleti cumsi remorcalipe
drumurile p u b lic e . P e n t iu
matinile e<hipate cu EassyGo
Dedaleide fran,i sau (and rotiti
v o la n u l. Nu f o lo s it i c a b l u i i
flexibile pentru remolcare. Pe
al
N
(J
,1, ,, tat in trusa de sculede sub deb locat i v o la n u l a o A s e n d durata operatiei de remor<are,
z
t','ectia inf erioare a butonulSTART/5TOP. asiguiali"vdc6tixareacabluluide
r, ' l)dgajului.Pentrua {ixa inelul re mo rc a re n u d e t e l i o r e a z 6
r' 'morcare,procedatiin felul elementelecomponenteau care
ina in t e d e a in c e p e vineincontact.
1)demontatic;p;celul
, .,punzetordin bard
remorcaiea. iotili cheia
de contactin oozitia MAR
2)scoatetilnelul de remorcare
,r ,Lrportusau si apoi in STOP. Nu scoateticheia.
Da<dcheiaestercoasd. volanulse VERSIUNILE
SELESPEED
llrnontati inelulin locatul
blocheazi automat, lezultand
'r.1,dlzat din fat; fig.59sau imposibilit a t e a d ire c lio n e rii Pentruversiunileechipatecu
.r rlr - tig.60.
vehiculului. .',ri o na ,/i +a?o (al a( nao.l

asigurati-vbcb masina este in N


(verlficatl prin irnpingere cA
aceaslase misc; usor)si procedat
ca la variantelecu cutieoblsnuitd
,,-.:- i\,;-g=t "- DacA nu este posibll; aducerea
r 'c '
I PU Z '
'r r
autovehiculuL Contactat un

:.-4= l dealerFiat.

Fi9.60
Iil-i.isllNE_ir,fxv_:;.1LGJ11,LlulJ
IIUTERI'ALUL DE I M P ORT A l, lT : in t e rv a le le IMPORTANT: sunteti sfaturlrl
in t re t in e rii p ro g ra ma t e s u n t contactatiun dealerFiatin (,r/rtl
REl'tZil TEH|U|CE specificatede cdtre constructor. aparitieiunei defectiunimrrr,ra
Neglijarea acestor operaliiducela f;ri a aSteptaurmatorulin1,,rvnl
pierdereagarantiei.lntrelinerea
in tr etinerea corectE e5te programat6 poate fi efectuat6
esential5pentru a asigura o numaiin reteaua asistentiala Fiat.
duratSmarede vialSa vehiculului
fi utilizareain cele mai bune Da c S in t imp u I f o lo s irii,
condilii. s u p lime n t a rf a t e d e re v iz iile
p ro g ra ma t e , s u n t n e c e s a re
De aceeaFiat a programato inlocuirisaureparatii, acestea pot Starea bun,i a matlnlll
seriede verificArisi operaliide fi efectuatenumai cu acordul dac6 vehiculul dvs. o.la
intretinere
lafiecare20.000km. clientului. lolosit trecvent penlrt
remorcat,interualulde sewiao||
Esteimportantsdv5amintitic; miatorear,i.
"intervalulde revizii"nu acoper;
toate cerintelevehiculului:de
asemenea,in prima perioad;
inaintede cuponulde service de
20.000km 5i mai t6rziuintre un
cu p o n F i altul, este cerutS
intretinereacorectd;de exemplu
verificarea de rutin5a fluidelor,
presiuniiin cauciucuri,
etc.
PLA]UUL AIUUAL - verificareavizualea stirii
motorului 9i cutiei de viteze, VERIFICARI
REI'E Protectieicaroseriei,urme de SUPLTMENTARE
coroziu n e p e c o mp o n e n t e le
mobile ti mecanice,furtune ti
condu c t e , c o mp o n e n t e d e la fi e(aie 1.000km parcursisau
I'i cazulvehi(ulelor cauciuc, conductele sistemelor de in a in t e a u n e i c ; l; t o r i i l u n 9 i ,
cu parcurs franareSialimentare.
ir/,'lsub20.000km (deexemplu verificali si completatidac; este
lttr)00km)seva faceurmatoaea - verificareainc,;rc;riibateriei cazul:
riicareanualS:
(martoroptic) - nivelululeiuluidinmotor
verificareast,;ri; ti presiunii - ve rif ic a re s i e v e n t u a l - nivelulfluiduluide r;cire
(incluzAnd
ri ,rnvelope completarea niveluluifluidelor - nivelullichidului de frend
roatade
rYVs) {de r6cire,fr5n;, spSlare parbriz, - n iv e luul le iu lu id e
verificarea sistemului de baterie,etc.) servodirec[ie
inare(faruri,semnalizatoare, schimbarea uleiuluidemotor - nivelullichidului de spSlat
,rI ii, iluminarecompartiment - schimbarea filtruluideulei Parbrizul
''iorsiportbagaj, etc.) - inlocuireafiltruluidepolen. - stareasi pretiunea
ve r ifi car e a funcliondrii cauciu(urilor
lrr(tatorului/ sp5lStoruluide La fie(are 3.000km parcurs;
t!rbrz,reglarea duzelor verificati ti completatidacd este
ver ifi car e a functiondrii cazulniveluldeulei.
Vi recomandemsd folositi
l l . r q;to r u lu i / spS lS torutui numai produse din grupa FL
verificarea
uzurii li a stdrii Group, conceputesi realizate
l'lI Lrtelordefrand. specialpentru Fiat (vezitabelul
" c a p a c it 5 li" in ca p i t o l u l
"specif icatiitehnice").
IMPORTANT- t leiul motor dacd se observ; o reducere a Dacbvehicululeste cond! ,,
Schimbatiuleiulmotor mai des
decit in intervalul periodic de
debitului de aer admis in
compartimentLll
pasageri.
climat cald sau in conrt l,
particulargrele este intelepr . ,
UE
reviziitehnice, dace masinaeste
folosita intr unul din modurile
verificatinivelulelectrolituh
r ,r illl
IMPORIANT- Filtrul de baterie mai des decat ,.r,
urmStoarede utilizare(grele): motorini menlionatinCaietulde Servi,I tLl
- remorcareaunei remorcisau Gradul de puritate al
rulote
- drLrmuriplinede praf
- deplas;riscurte(sub7-8km) 9i
motorinei folositein mod curent
pot duce la necesitatea
schimb;rii ,il
mai de5e a elementului filtrant
repetate c6nd temperatura decetestementionatinCaietulde hftn,
exterioar;estesubzerograde. Service.Dac; motorul "arat5"c5
- molorulfunctionea26la mers trebuie schimbat filtrul,
incetin gol pe dLrratemaride timp contactatiun dealerFiat.
sau la viteze joase (de exemplu Stalea bun6 a marinrl
taxi sau livrare usd la usb sau IMPORTANT itre!inelea vehicultrlnl
- Eatelia
nefolostre indelungatd) incircarea bateriei trebuie efectuat; intr 0n
{densitatea)trebuie verificatd la servi(eautorizalFiat.
IMPORTANT - Filtrul de aer inceputul iernii penlru a evita
Dacdvehicululeste {olosit pe tlpt:
inghetareaelectrolitului.Aceast;
drumuri prStuite, schimbatimai laron
verificaretrebuie efectuate mai
desfiltrul de aer decatesteindicat lucc
des dace vehiculul este folosit
i'i Caietulde Service.Dacdaveti Pentru parcugereaunor distante
dubii in ceea ce prlveste scurte sau daci este echipal cu
schimbareafiltru ui de aer si a accesoriice absorb o cantitate
uleiului,contactatiun dealerFiat. marede curentelectric,chiardacd
cherade contactestescoasb sauin
IMPORTANT - Filtrul de polen cazul accesoriilor cumpSrate
Dace vehiculul este folosit ulterior. I tttv,
lrecventin mediu poluatgreu sau
plin de praf, este recomandate
schimbareafiltrului de polen mai ll i,
des;in particulartrebuie inlocuit
YERIFTGAREA
IVELULUI
LUIDELOR
u funali in timp ce
lu<raliin tompartimentul
motol; gaze ti vapori
llirmabilipotduce la incendiu.

1,216V- 1.416Y
starea bunii a tnasinii: Fig.1- versiunea
<and conPletali nivelul,
nu confundali diferitele
lDur i d e fl uid e : sunt
omoatibileunul cu altul si Pot
o la dete<tiuni sedoaie ale

1,, !' l rlei motor - 2 baterie- 3


,1, I f r a n i 4 l i chid spelat
,r l ' , , / u l/ l u n e ta/ fa r u rile 5
r,lL (lerdcirealmotorulul,
Fig.2- versiunea
ULEIULMOIOR
Fi 9.5- versiunea
1,216V -1.416V Cend motorul este cald.
Fig.7versiunea 1,616V aveti griie daci lu.rati in
Fig.8-versiunea1,816V <omparlimentulmotoi,
Fig.9versiunea2,420V pentru a evita arsurile.Amintiti-
Fi9.10versiunea ITD va ce atunci aand motorul este
Fig.l1-versiunea Multijet cald ventilatorul radiatorului
Verificatinivelul uleiului dup5 p o a t e p o rn i: p e ria o l d e
c5teva m inLlte de la oprirea aaaidentare.
motorului (circa 5), cu vehiculul
Parcatpeo suprafatd plane.
Fig.9- versiune2,4 20V
Scoateli joja A 9i curetatio,
pu n e li- o la loc complet, apoi
scoateti-o din nou ti verificatidacb
uleiulesteintremafcajele MIN:iMAX
de pejoj6.Intervalul dintremarcajui
MIN5iMAXcorespunde unui litrude
ul er ,
Dac; uleiulesteaproapesausub
marcajulMlN, adEugatiulei prin
busonuldeumplereB,penbatingeti
marcajulMAX. Fig.7' versiune 1,616V Fig.10- VersiuneITD

Fig.6- versiune
1,216V Fig.B - versiune
1,816V Fig.11 versiuneN4ultijet
Etarfele,ftrlalele li alte IMPORTANT: dacSla un control €OiISUMUL
DEULEIAI.
drti<olede inbrd.aninte de rutinb descoperili cE nivelul MOTORUTUI
pot fi prinre de pi4ile in uleiul u i e s t e p e s t e MA X ,
contactaliun dealerFiatpentru a consumulmaxim de ulei al
restauranivelulcorect. de400de gramela
motoruluieste
1.000 km. Cand vehicululeste
IMPORTAI{T: dupE adEugarea nou,motorultrebuies5serodeze,
sau schimbareauleiului, lSsati deaceeaconsumulde uleipoateIi
motoru l s ; m e arg ; c e t e v a considerat
stabilizat
abiadupa 5-
secundet i aSteptali cetevaminute 6.000km.
dupd ce I'ali oprit pentru a
icanivelululeiului.
reverif IMPORTAI{T: (onsumul de ulei
Da c S n iv e lu l u le iu lu i e 5 t e p o a t e d e p in d e d e s t i l u l d e
aproape5au sub marcajulMlN, conducere al soferului ceconduce
adSugaliulei prin butonul de mastna.
stareabuni a masinii:nu
(onpletati.u uleide alt; umplere8, p6nEatingetimarcajul
F MAX,
specifi<aliedecat cea a Nivelululeiuluinu trebuies5
deiuluiexi$ent in notor. depaseasca niciodat6 marcajul
MAX,
EcoLoGlE: uleiulfolosit ti
filtrul de ulei folosit
c o rt in s ub s t a n t e
d,iuniitoare nediului. contactali
un dealer Fiat pentru a s(himba
uleiulsi tiltrul de ulei,deoalecese
poate o<upa de te(upelatea
uleiului 9i liltrului respedand
naturafilegile.
.Iig.l3 Dacdniveluleste sub,adbugali LICIIIDUIDESPAIAIPARBRIZUL
DERAC|RE LUIEIA / FARURILE - lig.l4 '
amestec 50% aPE Purd 5i 50%
I'l u 3.oateii butonul PARAFLU din grupa FL, Prrn PentrucomPletare,degurubati
r eze lvorului <and busonul deumPlere. busonulti scoatelifiltrul, pandse
motorul este cald: riscati Amestecul din PARAFLU50- aude un clic,apoi ad;ugati un
opirili. 50olocu ap5 distilatSrezistdpend amestecde aP5 5i lichid TUTELA
la-35'c. P RO F E S I O I I A L S C 3 5 i n
lvclulacestuifluid trebuie (oncentratiile urmdtoare:
[,rt cu motorul rece 5i nu - 3 0 % lic h i d T U T E L A
'sb Ji e sub nivelulminim PROFE9IOiIAL SC35 si 70% aP5,

- s 0 % li(h i d TUIELA
sistenul de ai<ire este PRoFESIONAL sC 35 ti 50% apa,
sub plesiune. Daci este iarna.
necesar,inlocuili bulonul in cazul in care temperatura
3:- numai au unul original, altfel coboarisub-20"c{olosiliIichidul
ef i a i e n t a s is t e mu lu i e lt e IUTELA PROfESIOI{ALSC 35
comPlomisi. nediluat.

Fig.14 Fig,14ve6iunelvlultijel
I I versiuneMultijet
N u cS litoli!i cu LTGHIDUL
DEFRANA.
fig.rs Lichidul de trntrn .rh
rerervorulde li.hid 5pelat o t rE v i t o 1 s i l o r r l a
palbrizul gol. Sp;lalea Inilial este recomandabil 55 corouiv. in (nrul |||i*
parbrizului este vitale pentru a v e rif ic a li d a c d la mp a d e contacta<cidental, sp6lnl,trnrllll
aveao buni vizibilitate- avertizare(O) din bord functio- atinse inediat (u sdpunn.!l'{ i
neaza. ap5, apoi clitili bine. cotrl.'|.{
Folositinumailichidde fr6n5 doctorulinediat, dacAatr nr!ill[
DO T I p e n t ru c o mp le t a re . ti(hid.
Recomandem TUTELA TOP4, care
este lichidul ce a fost folosit
pentruprimaumplere.
Nivelullichidului nu trebuiesi
depeseasce marcajulMAX de pe
Verificatinivelul.

Asiguiali-vE ca ll lad
foarte coroziv nu itad
vopseaua,daadac.rlolr|l
acest lucru se intampli, illhll
imediatcuapiidinabundonli
U nii adiiivi pentru
l i <hidul de sp6lat
parbrizulsuntintlamabili.
ComDartimentul motol contine
pe4i.alde.eilpotapiinde.
t,;
i-
Fig.15
r*
sinbolul @ de pe bidon FILTRUL DE AER FILTRUL DE
indice li<hid sinteti<,
diferit de (el nineral. POLEIU
tolosirea ti<hidului de fiand
m i ner a l d istr uge ireversibil Filtrul de aer trebuie Filtrul de polen lrebuie
garnitulile de aauciuc sPedale schimbat de un dealel gahimbat de un dealel
Dentruetansale. Fiat. Fiat.

IMPORIANT: lichidulde Irana


tta{ f s te h id r oscoPic (absoarbe
[|{ umezeala). Din acestmotiv,daca
rrl vehi(ulul esteutilizatinregiunicu
f.[ Lrmiditate m;.it;, lichidultrebuie
\chimbat mai des dec6t este
In ent ionat in c A I E T U L D E SE R V IC E .
FTLTRUL DE BATERIA in conditii normaJe, ele(rr,,lr,rl
nu trebuie completat (ri ,'t,t
MOTORINA distila€. Penlrua fi siguri{,r ,!tE
l)
Pentrua aveaac(esla baterie, ef ic ie nt, verificati rrl!,rl
desfaceticele 4 suruburiB - fi9.17 indicaloruldepe carcasab,rr,,r,,1
DNENAREA
CONDEI.ISUI.UI care trebuie sb fie negru. ,, ', (cr
siridicaticapaculA.
Bateria este de tipul FARA suprafatbverdeincentru.
VersiuniJTDsi Multilet iNTRETNERE DacSindicatorulestedo! l,r li
ti esteechipat6cu un
indicatoropticA - fig.t8, pentru culoaresaunegru{;r; zon,l!, r,In
./\ kezenta apei in (ircuitul verificareainc6rc6rii
si a nivelului contactati un dealerFiat.
de alimentar.e, poate deelectrolit.
lhx
areca sevet Inledoarete,
duaand la mels nelegulat al
motolului. Daad martorul de Starea buni a m.rrlnll,
avertizaredinbord B seaprinde, intrelineJea vehi.uhlrl
contactati cat mai repede un trebuie efectuat; intr.ul
dealer Fiat pentrl| a puria iewiaeautorizatFiat.
sistenul.

Fig.16 Fig.17 Fig.18


hIIOCIJIREA
BATERIEI Lichiduldin baterie este Dacd masina este lisat;
o t rE v ilo r s i c o ro z iv , inactiv; o perioad,i lungi
l)acb este necesar, inlocuiti Evitali contadul (u ochii de timp, deconeclali
11,'ia cu una original; si de saupielea.Nu aducetifoa desahis bateria si depozitalio intr-un
| , asi capacitate, Daca 5e sausu6e de scanteiin apropierea spaliu incElzit,pentru a Preveni
, , ,reaz; o baterie cu alte bateriei:riscdeincendiu. inghe!ul.
,,,,.ltate, intervalelede service
I 1 ncest manual nu rnai sunt
. ,i)i1e. Vedeli instructiunile
r ,1t, l e constrlrcto r.

c6nd ludati la bateriesau


conectarea incorecti a in apropieiea bateriei
lFs polilor bateiiei poate p u rt a t i o c h e l a r i d e
d e t e lio ra s e rio s piotectie.
I Bateliile contin substante
ti vehicu lu l. Da (d d u P d c e a t i
I ce suntfoarte dduniloare
lr cumoira t ma s in a . d o rit i t d
mediului. Sunteti sfituit
ti !chinbati bateria intr-un
montati accesorii alimentate
r.'vi.e autorizat Fiat, aare are
oelmanent la curent (alarmE,
,,Iipamentul necesar Pentiu sistem a u d io , < a 1 k it , e t c . )
contactatiun dealer Fiat al cdrui
nxr2itarea bateriei, resPectand peisonal calificat, pe langia Folosindbateriacunivelul
rr a 5i legile. redus al electrolitului
-,r recomandarea(elui mai bun
poate deleriora
disooritiv, va evalua contumul
iotal din circuil, veri{ic6nddacE ireversibilbateria,fiird a puteafi
i' <ircuitulestecapabil5efaci fatd reparatd si poate de asemenea
sarcinii suplimentare sau dac; cauzaexplozie.
trebuie montatA o baterie de
: (apacitatemai mare.
VERIFICAREA
IiIC,{RCARII SFAIURIUTITEPENIRU Bornelebaterieitrol)urera
PREI.U]{GINEA
DURATEIDEYIATA binest16nse.
Gradulde incdrcare al bateriei A BAIERIEI
poatefi verificatprin intermediul IMPORTANT: o baten,',nrn
indicatorului C -fi9.t5, conform Candparcalimagina, asigurati- menlinut; la 50% din Ir.t|lr
(uloriiafitatedeacesta. vi c5 u9ile,capaculportbagajului nominalS (indicatorul,,t,|,
Referiti-v;latabelulde maijos 5r capota motor sunt corect culoareneagr6,f6r; zo[,' vll
sau pe eticheta B . fig.17 de pe inchise. Plafonierele trebuiesi fie din mijloc)dup; o pe',('.'rlrda
baterie. strnse, t imp v a d u ( e l a s U l l , r t . r i l
Oricummatinaeste echipatd rezultandreducerea cap.!rrtltt|i
cu un sistemcare decupleazd un risc mai mare al i'r(tlrd!alii
automatluminileinterioare. electrolitului (acestlucru!, | |,al!
Nu tineli accesoriipornite (de petrece chiarla-10"C).
exempluinstalatiaaudio,lumini Dacevehicululnu estcu tlfal
d e a v a rie ) p e n t ru o lu n g d o perioad;maimaredetirll),vafl
perioaddde timp, cend motorul p a ra g ra f u l " N E U T t L t / n l l
nu estepornit. v E Hrc u L UL U r d" i n c a p i t r ' l U l
lnainte de a efectua orice "cUNoASTEREA
t\,4AStN
".
o p e ra l ie a s u p ra s is t e mu lu i
electric,deconectatipolul negativ
albateriei.

CuloarealbSrtrilkito.re , contactati!n d€.ler Flrt


I

I Nivelmicde inci r.are lla r d..l€r Fl.l)


I
I
'/:

'l
DacEdup6 ce ati cump6rat Consumultotal de curent al UITTTATILE
ina,doriti 56montatiac<esorii acestor sisteme (de fabric5 sau
ntate permanentla cutent montate ulterior), trebuie s5 fie ELECTROilICE DE
rm5,sistemaudio,car-kit,etc.) mai mic de 0,6 mA x Ah (al
actatiun dealerFiatal c6rui bateriei), c o n f o rm t a b e lu lu i COITITROL
cal i fica t, pe langS urmator:
'' 0mandarea
nal celui mai bun
itiv, va evalua absorbtia ln cazul utilizEriinormalea
; din circuit,verificenddaci ma t in ii, n u s u n t n e ce s a r e
uitul este<aDabilsEfaci fat; a 5 u ma re a u n o r p re c a u t i i
inii suplimentare. 5au dac; 5uplimentare. Tncazuluneiiucr5ri
la instalatiaelectricbsauin cazul
buie sEtie montatd o baterie pornirii de urgentS,instrucliunile
mare.
De fapt, anumite dispozitive date mai jos, trebuie neapdrat
tinud s5 consumeenetgie urmate:
tricd chiar dac6 cheia de - lntotdeaunaopriti motorul
taci a Jostscoas5, faDt ce duce inainteadeconedSriibateriei
rcareabaterieiintimp. V.i reamintimcE dispozitivele - dacdestene<esarA incdrcarea
ce consumS curentmult cuplate b a t e rie i, in t o t d e a u na
de cdtre ca de exemplu de(onectali-o de la sistemul
incilzitoarepentru sticl6bebelug,
'ofer, electric. Redresoarelemoderne
aspirator, t e le f o a n e mo b ile dezvoltdten5iunide p6n; la 20V.
grEbescprocesuldedes(Srcare al - (and porniti de urgent;
bateriei, dac5 sunt cuplate cu tolositi o baterie auxilia16,nu
motorul oprit sau cu motorul redtesorut,
pornitdarlamerslncetin gol. - verilicali dac6 polaritateati
ltlPORlAtllr c6nd instalati c o n e x iu nile s u n t c o re ct e 5 i
sitteme aditionale pe ma$in6,
amintiti-vA s E a s ig u ra t i
conexiunileelectri(e,mai ales
dacdeJtevorbadespresistemece
concurEla mdrireasiourantei.
- nu conectatisaudeconectati
borneleunit5tiide controldac6 ,ALTE gt PtuEURl Presiuneatrebuic it lla
cheiaesteinpozitiaMAR. cea cotecta petrt t a
- nu verificatipolaritateaprin a s ig u r a o m a ( . v t I
PRESIUNEA
OINPNEURI bilitatebunS.
atingerea cablurilor.
d e conectali un itatea Verificalipresiunea
ele ctr onicd de control dac6 din liecare
pneu,inclusivroata de rezerv6,la
e fectua ti lucr6ri de 5udur6 Presiunea incorect.l t,,,,,1t
f iecaredou; s;ptSmeni li inaintea
electricila (aroserie, Demontati CauzaUzuraanormal; a l)ri,LrIrl
cSlStoriilor lungi.
o daca temperatura depSsette fi9.r8:
80'C(lucrSri Presiunease mesoarbc6nd
specialela caroserie, vehiculul A - presiune normal,r Lr,,Lirii
esteoprit:i rece.
Estenormal ca presiuneasd uniforme
creascd in timpuldepla$rii.Dacb B - presiunem;ca:uzrr,rrrnl
IMPORTA T: da(5 sistemulde alesaflancurilor ,6n
doriti sd verificatiFi $ ajustati
alarmdsauaudionusuntinttalate presaunea C - presiunemare:uzrr,rr'inl gl
Core(t, ele pot interfera cU c6ndcauciucurjle sunt
calde, amintiti-v; ci valoarea ales a centruluisupral.tr. rlt lrnrl
unit5lileelectronice
decontrol. rulare.
trebuies6 fie cu + 0,3 bar mai
maredecatceanominal;. I
Pentru umflarea corectd a
btrr
Pn e u rilo r, v e z i p a ra g ra f u l t
"5PECIFICATIITEHNICE",
DeteriorSrisau reparalii ld ll
ale sistemului eleatric Dt's
neefectuatecoreat,f,ir,i a po. l
l ua i n seand specifi.atiile
sistem u lu i, pot du<e la lht t
fun4ionare defectuoas,isau risc
dein(endiu. ap,
dt',r

Fig.19
Dacdpreiiuneaestemica E vitati s u p ra in c b rc a re a P e n t ru a p e rmit e u z ar e a
pneul 5e gupraincilzette vehiculului cAndconduceli: acest uniformbintre pneurilefat6 ti
lucru poat e a t e c t a ro t ile t i spate,schimbati-le intre ele la
f i po a te cauza
km, pdstrendu-
doraieasa. pneunle. fiecare 10-15.000
Dad o roat; are Pan5,oprili le pe aceeasi partea vehiculului,
imediatti schimbali-opentru a astfelincatsanu schimbati sensul
evita de{ e c t a re a ja n t e i, a de rotatre.
anvelope i, a s u s p e n s ie si i a
dirediei.
Anvelopaimb;tr6neitechiar
Pneuriletrebuies; fie inlocuite dacSnu este uzat6foarte mult.
rd in6ltimeaprofiluluiatinge Crdpbturile de pe flancuriindice
r,rrrm.
in orice caz, indeplinitri imbbtrenirea, ln oricecaz,dac; Nuincruaitalianvelopele,
in vigoaredintara
rtlcmentirile pneurileau maimult de 6 ani,ele mutendu-lede pe dreapta
ntov6aflati. trebuiescexaminate de cdtre pestangasiviceversa.
personalsPecializat,Pentru a
llvlPORIAI{T:pe cat posibil vedea dacS se mai pot folosi.
5i tranSrile
rlnti accelerSr;le Amintiti-v5 sAverificalitiroatade
rezerv6,
lv tali sE lovili borduri,gropi in cazul inlocuirii, montati
r a l te o bstaco le 9rele. numaianvelopenoi, evit6ndu-le llu supuneli ianiele de
lrl,irareape drumuri Proaste peacelea deoriginedubioas6. aluminiu tratamentelol
nlf stricaanvelopele. Fiat Stilo foloseste anveloPe de vopsileal airor ploces
v|rificatiperiodicsb nu existe tubeless . Nu I o lo s it i c a me r; depigette 150'C, (e Pot afe.ta
Inr;rlepereteluilateral,uzurE pentruaceste cauclucurl,
irepalabil propdetilile mecani<e
,, ral5 sau neregulatS. Dac; Dacbun pneu esteschimbat, aleiantei.
Ir,asa (eva, contactati un schimbatideasemenea sivalva.
l(1Fiat.
FURTUIUURILE LAMELE C6tevasimpleprecauli(rrt!rl
duce la prelungireaduratr, ,l! rlm
DE GAUCIUC STERGATOARE. viatSalamelelor: par
- daci temperatura 5ca(l(,\|lll
LOR DE PARBRTZ zero,asigurati-vd cenu a inqh,,t,rl llr
in ceeace privestefurtunurile astI
sr ste m u lu i de fr6nare ti 5T ALE LUIUETEI cauciucul lameleiSi nu estelt) ! t{,
s t ic la p a rb riz u l ui . D a c a , , , r " ngh
a l r m en tar e , urmati riguro5
INTERVALFLE
necesar,folositi un prodr^,t.,
DE REVIZII
TEHNICE.
INIT-
Lamelele dezghetare. 2) .
adev6r, ozonul, temperaturile
rnalteti scurgereaprelungitba - indepdrtatizdpada(t( t,.,
tluiduluipoatecauzaintirireasj Cur;tati periodiclamelele(u P a rb riz : s u p lim e n t a rf a 1 . r , t " atu
pro d u s e s p e c ia le . E s t e protejarea lamelelor.se pft vr[ 3)1
f isurareaf urtunurilor,
cu posibile
scurgeri,De a(eea,controlulcu re c o ma n d a t I UT E L A supraincSlzirea motoruluiel(rrrl, ama
P n O F E S I O I { A LS C 3 5 . Da c d deantrenare, bra
atentieaI acestoraestenecesar.
lamelelede cau(iucsunt indoite - nu folositrigtergStoarele (l.r.l c6€
sau uzate,trebuiesc inlocuite.in sticlaette uscatd.
orice(azeletrebuiesc s(himbate o
dat 6 p e a n .

condusul (u lalr|elele
uzate aonstituie risc de
aaaident deoare(e eate
-afedate vidbilitatea in conditii
devremeproaitd.
r,r,nbarealameleiftergStorului SchimbarealameleistergEtorului DUZELE 5
,1, :rbriz- fig.20 lunetei- fig.21
Dace jetul este nadecvat, (J

ridicatibratulstergetorului 1) ridicati capacul A :i verificati prlma dati dac6 este


rfelincatlamas; formezeun dernontatlbratul prln desurubare lichidin rezervor:vezi paragratul
^ r i de 9 0 " cu bratul de pe axul motorasuui B 'V E R I F I C A R E
NAI V E L L }I UFIL l ]ID EL OR '.
ff
'
,atorului 2) montati noul brat, Apoiverificaticaduzasd nu tie
-1ap;saticlemaB a arculuide pozitionanduI corectsi strengeli in{u ndat;, daci este necetar z
' , 5i scoatetilamelade Pe binepiullta folositiunac.
j .tA 3)cobor6tlbralul. leturi e sunt reglate Pr n
unghiul de inclnare al duzelor: F
fixati noua lame; lnserbnd =
' ' r in slstemulde prlnderede rotiti ci indru duze, folo5ind o
, i ,rtulsterg;torului.Aslguratl surubelnitS Pentru surubu A '
estef ixatcorespunzStor. lig.22.
letul trebuie reg at la 1/3 de
parteade susa Parbrrzulu.

F\9.21 Fig.22
SCAUI{ELOR A
CUNATAREA PARTILE
DEPLASTIC
IIUTERIORUL PARTLoRDESTOFA 'I
F o lo s ili p ro d u s e s p e c i l i c e
Veriticatiperiodicca apa s! nu - lolositi o perie moale sau c o n c e p u t e p e n t ru a P ; s t r a
intresub pre'uri (datoritd intr5rii aspiratorul pentru a indepirta aparentacomponentelor.
in magin5 cu pantofi uzi sau praful; stofa este mai bine lIllPORtAllT:nu loloJiti spirt
umbrele)ce pot duce la oxidarea curitatidac; periaesteumezit5 sau benzina pentru a curita
odrtiimetalice. - cur51a1iscaunelecu un burete bordul.
umezit intFo solutie de ap5 cu
detergentneutru.

CURATAREA DEPIELE
SCAUiIELOR

1 { u l o l o 3 l ti p ]o d u rG - indep5rtatimizeriauscat6cu ltlup&tratl dore do spray


o cArp;din pieledecEprioarif5r5 In matinS. A.ertca pot
lnfl.mabilc c. benrini
a apSsapreatare. e'qloda.Dozel€de 3pray
5au petrol re.tlfl.6t - ind e p d rt a t i lic h id u l s a u
penlrr aurdtarea ilteriorului. nu tr ebuies( expus e l a
grE 5im e a f o lo s in d o c e rp a
De s a i r c a r e ae l e a tto i ta ti a i tenperaturi mai mad de 50"c.
absorbant; uscatblSrd a freca.
geneiatt de lrscarca pc[t]u Apoi ttergeti cu o carp5 moale
l€mp€laturadinfia9inaexpuri la
auretarc poate deiennlna un uscatdsaucu o cerp6din pielede
soarepoatedepiti utor aceasti
lncendiu. ciprioari cu apd ti detergent
valoareatemperatudi.
neutru.
DacA petele persistS,folositi
produse specifice,urmend cu
atentieinstructiunile defolosire.

IMPORIAt: nu folositi spirt


sauprodusece
continalcool.
iffSSHUfJ[ Tr$J[IJd-]

PLACUTA
DEIDENTIFICARE H- sar(inaadmisibilScoslrxtlv
IDATE DE peaxaspate
IDEITITTFIGARE Placuladin fig.2 re gasestepe | -tip motor
t ra v e rs a d in fati a l-codversiunecaroserie
c o mp a rt ime n t u lu i mo t o r t i M - n u md r d e i d e n t i l r n r .
su nteti sf5tuit sd notati contine urmetoarele date de pentrupiesedeschimb
codurilede identificare.Datelede identificare: N - index oPacitate(rri(,lrrl
i de n ti fica r e poansonate sau A- numeproducStor diesel)
trecute pe placutesi pozitionarea B- numErcertificat omologare
lorsuntcele dinlig.t: c - codtipvehicul
I - placulade identificare D-n u ma rt a s iu
2 - Doansonarea serieisasiului E- masamaxim5autorizat5
3- identificarecodculoare F - masamaximdautorizatSa
4-seriamotorului vehicululuiincErcat la maximticu
remorce
G - s a rc in a a d mis ib ilS
constructiv peaxafa15

Hr: - r -

F ig ,1 Fi9.2
tASIULUI' fig.3
PoANSONAREA CODCULOARE
PI.ACUTA MOTORULUI
CODUL

Este poansonat pe Podea, in Placutadin fig.4estemontat; Co d u l mo t o rul u i e s t e


r)mpartimentul Pasageri langd pe partea interioar; a caPotei poansonatpe blocul motor si
,,rLrnulfatS pasager. Poate fi motor,ConlineurmStoarele date: continetipul si seriade fabricatie
!,r,,utprin ridicareacapaculuidln A- producdtorul voPselei
ochetS si include urmitoarele B nurneleculorii
C-c o d c u lo a re F ia t
tip vehiculZFA 192000 D codrevopsire siretusare
num;r 9asiu

Fig.4
i .9rtD 80 r,9.[o fi5

GENERAI.

Codulmotor r9243.000 192A 1. 000


Ci.lu
Numirulti dispunerea
cilindrilor
Aiezajullicursa 42,0x 90,4 82,0x 90,4 82, 0r , i
Ciiindree 1910 1910
Raportcompresie 14,5 18,5
Puteremaxirnd
(EEC) 59 a5
80 115
turaliacore5punz6toare 4000

Momentulmaxim(EEC) 196 255 t 0,


turaliacorespunzbtoare 20 26 ll
1500 2000
Buji'

CombLrstibil
SISTEMUI-
DEFRANARE
l,2rs - l.4B - l.6d-1.8,d- 2.42d
l.9rTD 80.l.9rlD 115- t.9 tt|lttijei

Discuri

pe roiile din 5pate,adionatade !n teviercenrra


Mecanica

SUSPENSII
t,zi.v - 1.4ifl - l.68-l.&d.2.42ov
t.9 ,TD 80 . t.9 ,lD lr 5 - 1.9 tt|utttj.t

M.. Phe6oncu roti independente

Curolj5emiindependente.
puntetorsionatE

DIRECTIA
1.2$v-1.4'@.l .6i 6y
i .9 rl D 80-l .9rID tt5. t.9 Mutti i et
T ip
AI{VELOPE
DEIARIIA E X P L I CI T A RE AMAR C A . | U l U I
AI{VELOPEI
tolositi anvelopespecificatein
E St A|{VELOPE paragaafu| "aNvELoPEoETARNA" .
Exemplu:
lante de otel presat sauorn ROAIADENEZENVA DE 195/65 R 15 91 T
liajutor. DtI||E StUi||REDUSE
Anvelopetubelesscu carcasS
ia la . lant5 din otel presat.AnvelopS 195= lSlimenominalS
I M POilAl |l: conform tubeless. (distanladintre peretii lateraliin
imensiunii presarise,pentru a milimetri)(S)
gura siguranla vehiculului, GEOMEIRIAROIILOR 55 = raport procentualintre
buie 55 echipativehi(ululcu in;ltime ti lStime(HA)
n velo p e de acelati tip S i Convergentarotilor mSsuratS R = anvelopdradialS
rodu<6torpetoate<ele4 roli. de lajant5lajantd:-l +1mm. l5 = diametruljantei (in inch)
IMPTOnTA T:nu folositicamera ValorilesereferSlavehicululin \@)
ru anvelopeletubeless. ordinedemers. 9l = indicede inc6rcare
I = indicede vitezS
LAI{IUiILE DEZAPADA

Fo lo iit i n u ma i la n t u ri
omolo g a t e , v e z i " F o L o ! t R€ a
CORECTAAMA'INII".

Fig,5
Indicelede incercare Indiaelede vitezi maximii EXPLICIIAREA
MANCAJUI.UI
JAT{TEI

60= 250 kg 84 = 500 kS Q = pAnAla 160km/h Celede maijossuntno(r,!dr.


51= 257kg 85= 515kg n = penala 170km/h
Pentrua intelegesemnrlr(
nlla
62= 265 k9 86 = s30 k9 S = pAnSla 180km/h marcajelorde pejant:t,
5t = 272 kg 87 = 545 kg t = panela 190knt/h conformfi9.5.
54 = 280 k9 88 = s60 k9 U = pan6 la 200 km/h
65 = 290 kg 89 = 580 kg H = panAla 210km/h
66 = 300 kg V = panSla 240 krivh Exemplu:5 l/2Jx15H2Etat
90 = 600 kg
57 = 307 kg 9l = 6151n W = p6ne la 270 km/h
58= 315kg 92 = 530 kg Y = p6n6 la 300 km/h
69= 32s ks 93= 650 kg
70= 335k9 94 = 570 kg
7l = 345 kg 6 14= l5timeajanteiin in{h (l)
95 = 690 ks
72= 355kg J = in6ltimeaum;ruloid€
95= 710kg Indicelede vitez6naximi (l)
73 = 355 kg sprijinal anveloper
97 = 730 kg pertru cauciucurilede tdpade
t4 = 375 kg 15 = diametrulnominalill
98 = 750 kg
inch(corespunde
75 = 387 kg 99=775 kg QM+S= pendla 160km/h diametrului anvelotn.r r!
75= 400 kg lO0= 800k9 TM+S= p6n6 la 190knvh
se monteazE(3 =Z)
17= 412kg 101= 825kg HM+S= psni la 210knvh
ll2 = formaSinumdrul
7A= 425 kg 102= 850k9 "cocoa'ei"(serefer.rl,r
19 = 437 k9 103= 875kg circumferinta de sprjIr.
80 = 450 kS 104= 900 kS anvelopei pe jant;)
81 = 462 kg t05 = 925kg EtrB = unghiulde curburn,rl
82 = 47s kg !05 = 950 kg rotii ( distantadint'r'
83 = 487 kg planulde sprijinti
planulmedianal jaIrtrrl

I
P EUNI (*}
NOATADEREZERVA
vERSlUl{l ,AI{IA
Standard I Anvelopade iarnS lanta Anvelopi

6vrx15 ET43 195/65R15917 195/65R1s91T(M+S)


7Jxl6 tf 41 2oslssR1691v(*) 20s/55R1691H(M+S) T/125/90R159614
48x15ET35
(*) 215/45R1787H(1,,1+S)
21sl4sR1787VV
7Jx17Ef 4l
15145Ztfl a7W (O 215/45
ZR17
87H(I4+S)

6v2lx15ET43 195/65R1591H 19s/65R159lH(M+S)


7Jxl6 tf 41 20s/5sR1691V(*) 205/55R1691H(N4+S)4Bx15ET35 R1596M
7Jx17tf 41 215/45R1787W(*) 215/45R1787H(1.4+S)
.8r5v 6 v2jx15ET43 195/65R1591V 195/65R1591H(t4+S)
.9 Multiiet 7Jxl6 Ef 4l 2oslssR1691v(*) 205/55R16 91H(r4+S) Rls%r''t
T/12580
7JxL7Ef 41 21sl4sR1787W(*) 215/45R17 87H(t,l+S) 48x15ET35
7)x17 Ef 4! 15145Zp.fl A7W(^ ZR1787H(M+S)
215/4s

7Jx16Ef 4I 205/55R1691W 205/55


R1691H(!r+S) T/125i90R15961'1
7Jxl7 Ef 41 21sl4s R1787H(!r+S)48x15ET35
Rl787w(xx*x) 215/45
.9JTO8|t
6vtx15 ET43 195/65R15917 195/65R1591T(M+S)
nx16 Ef 4l R1591H(tr) 195/65R1591T(N4+S) 48x15ET35
19s/6s T/12t90R159€M
TxlT Ef 4l R1691W(*) 205/55R16glH(f4+S)
2os/s5
215145Rfl a7W
1,9JTDll5 | Ovr:xtSEf +3 R1s91H l19s/6sRls91H(r4
195/6s
7lx16ET41 | 20sls5R1691V(*) l2os/ssR1691H(M+S)I R1s96l'1
4BxlsET3s lr/12580
7lxr7 tI 4! l21sl4s Rr7B7w(*) l21sl4sR1787H(M+s)l I
{*) la (erere pentru anumiteversiuni/pieteunde esteprev5zut (E) versiunileMulti Wagon
{**) mdsuriacceptateti admisenumaipentru pneurile (O} versiunile1.4 15V
Pirelli/Bridgestore/GoodYear (a) versiunile1.9Multijet
PRESIUNEA
NOMII'IALAA ROIII RECI(bAr)
PNEURISTANDARD
Incdrcaremedre Incdrcare
total; ROAIA I'I
VERSIUNI Dinensiunea Fati Spate Fala Spate REZtsVl

195/65Rl5 917 2,1 2,1


1.2r6v
- 1.4r6v 205/5sR1691V 2,1 2,1 1, . '
21514s
R17 2,7
195/65R159lH )1 2,1
1. 515v 20sl55R1691V 2,1 2,1
1.9JrD 115 21s145
R17 2,7
nrsgrv
Jtgs/os 2,1 2,1
1.8r6v R1691V
?20sls5 2,1 2,1
1.9Multiiet t21sl45 87W
R17 2,7
t
2.420u t M/ssRr69rv 2,1 )1
4,)
FJ7
?1s/4s B7w(., 2,7
t
; 19s/6s
R1s917 2,t
1.9JTD80 I 205/5s
R1691V 2,1 2,1 4,)
4215/4sR17a7W 2,7

AdaugaIi.+0.3
baripentrua reariza
presiuneain pneurire
carde.verificativaroarea
presiunii
cu pneurirerec.
Lapneurilepentruzapadaadaugali+0.2bari pentrua realizapresiuneapneurilorstandard.
\, Mranmecentflcata
tr admtsAnumaipentrupneurilepirelli/Michelin/Bridgestone/Goodyear.
PERFORMAIUTE
viteza maxine ftm/h) dupdperioadainitiali de rodai

velsiunileSaloon
1.5i6v l,8r6v 2-i?ov 1.9JTD80 r.9 JTD115 1.9Multiiet
3 u r i t 5 u s i 13u ;i j 5 u ri 3 u si t5 u ti 3 u t il5 u F i 3uti.5uti 3utii5uti 3 u t i: 5 u 9 i Su t i : 5 u s i

172

VelsiunileMulti Wagon
1,4i6v l .6 1 5 v 'l.8iGv I.9 JTDM 1.9JTDfi5 1.9Multiiet
Saloon)
l.zr.Y.t rr6Y l,6r6v l.8r5v
-
(ks) 3uf . 5uti 3uti . 5utl ! 3uti 5us i
-
Masain odine de mel' 1090 | 1145 -i rr5o I lzos !- pq , Lzgs
1135(O)i ]l90(O) | rrss191 | rzso16l

util. (indurivroferulX')
5arcina s10 t slo E 510 I sro i 510 & sro
maximadmite(**)
5arcinile e00 | eoo E gso I gso 6 ggo I seo
830 g 850 t s3o I s60 fl ero I e50
1600 | 1555 I reeo I rzrs & 17so I 1s0s
154s(O) | (O)
1700 (O)
A 1645 (O)
1760
(tr)lrooo/soo
(r-l) 11000/500
1000/s00 rtrt 'I rroo/soo(.)f, ( t)t1200/500(
r20o/soo t)
| r ur tsoo t s00a 500 1500

Masaadmitibili pe a<operir(**) 80 180€eo ! eo Heo 180

Yj::,ij''"'o l * fi ' g * L A * l *
etc.)maraproprie6vehkululuioerte diminuandu-esarcinautild.
dacEexisg Rhipamenttpecial{trapa,.6rlig remorcare,
)grcutaticenutrcbui€dep4it.. Conduc5toruleste p€ntruaranjarea
responsabil ln ri /s.u pe acoperhriindeplinirea
bagajelor
limit€lorde (arorabilitate.
") portbaEajacoperbLineaa(cesoriFiat,capacit.temaxims:50k9
pentrupietelerpRifi<e
PACITA

l.2r6v tIi6Y l.6r5v l.8r.v c.nh||stlDll 3F..lli<

58 58 benzini f5r5 plumbcu


9 9 citraminimRON95

7,3 ti PAlAtlU 5'0ry.

2,2 2,2 3,6 sEEM mr (!)

teuieidiiiaf - 1,8 1,98 1,8 n'fEActt2c ?5swl||


t,7 L,A7
IUIEI.A (s SPEED
islaSELEsPEED:
0,52s 0,525 rwEt ro? a

de api tifluid
amestec
ikhid spilat: 3 (6) 3 (6) 3 (6) 3 (5) TUIE!
PioFESStOtUUlC It

o riledinoar ant ez a s e re fe r6 l a v e rs i u n i l e c u i d l S torfaruri


o.ntrut€mDeratu.isub -20!CrecomandSm SlLEllA PErloi[Ei sAE5W30
FLUTDE ST LUBRTFIAITITI
PRODUSE
RECOMAI{DATE
SI SPECI'ICATII'E
ION

specifkatiialeflu idelorri tubrifiantitor


pent.ufolosn€acorc.t5a vehkulutuj

UleisinteticmultigradsAE10W-40ceindeptineste 6
g
specificatiileACEA43-96,CCMCG5ri Apt5J
Lubrifiantipentrumotoare
pe benzin5(:l) - 30.

Ul€isinteticmultigradsAE1OW-,IO
cetndeptineste PEiFOIIER lro.
specificatiile
ACEAAl, APtSJ
'EIENIA
-10!

_0"
UleisinteticmultigradsAE1OW-40
ceind€plineste SELEI{IATUiAO
DESEI
specifiGtiileACEA83 siAptcD I - -10.
Lubrifiantipentr! motoare
diesel(O) , _-20.
UleirinteticmultigradSAEtOW-40ceindeptineste
s p e c i fi c a tiAi lC
e E A8 3s i A p tc D SEI.EIIuIWNDESEL
F - -30q

(!) pentrut€mperatudrub ,2oocrecomandimSELEtA PEIfORMER 5AE5W-30


(o) pentr! t€mperatui -15.crecomandam
tElEIta wR DtEsEtsAE5w4o
spe<ifkaliialefluidelorti lubrifiantilor
pentrufolosireacor€d5a vehkululoi

UleirintetictqE 75w{0 EPceindeolinene Cutiad€ viterdmecanlcl


sp€cifictiileAPIGLs,MIL-t-2105
DiEV

Lubdfiantiri Oliotipo "ATFDEXRON


lll" IUIETA CAN
CI STEED
varelini pe bazi de birulfud
s5pun,litiu, conrirtenti NLGI2 MRI 2
'UIEIA

FluidrinteticNHT5An" 116DOT4 lSO4925 tutEla toP a


sAE11703, CUNANC956-01
al freneiri ambreiaj!lui

Actiuneprotectoarc(u antigel, PATAFIU


bazatpe monoetilenglicol,CUNANC95G16
Pentru-35'C

AditivpentrumotorinS(uacliuneprot€doare
DtE Et i t(
(25c(/ 10l)

Amettecde alcoolri detergentCUNANC955-ll IUIELA


LichidsP;lat PtotE gtol|^t
p.rbriz / lunetS/ faruri sc:lli
MUL DE COMBUSTIBIL
ru l IIIIPORIAt tipul de traseu,
Va l or ile consumului de - Gi<luexllaulban: accelerare
bustibildatein tabelulde mai lrecventd in toate trePtele, tralic, vreme, starea malinii,
simuland utillzareaextraurbanEa variantade echipare/ dotare,
sunt determinate Pe baza
telor de omologaresPecificate vehiculului; viteza de dePlasare in c d rc a re a , s i s t e m u l d e
DirediveleEuroPene. variaziintre0Si 120km/h climatizare sau alte situalii ce
Procedura de mai jos este - ciclu combinat:este calculat afecteazi rezistentraaerulul,
rlu toi r m atS pe ntr u mS surarea prin combinarea intre 37% ciclu conduc la consumuridiferite de
muluidecombustibil: urbanti63o/ocicluextraurban combustibil,decet cele misurate
(vezi "REDuCEREA COSTURILOR
In - ciclu urban: Pornire la rece A
at5deconducerea vehiculului DE EXPLOATARE 5I POLUARE
in oras. MEDIULUl" dinacestmanual).
ulendutilizarea

1.2rav l.ai6v r l.6laY I l.t5v I 24!8t l .9rTD al t I l .9l TD i l 5 | i. 9M ult iiet

5 uti
xl|ntn)
11,3 11,5 13,5 13.6 7,O 7,2 1, 6 7,8
8,s 10,1
8,2e) ''' IrlEi,
s-s | 5.s 6,1 | 6.2 J,6 4,5
5,4(.) | 5 .6 f) 5.8{*)
5,6
s . sl o . r l,t
1,5(,)
8,0 | 8,r 9,4
6,4{*) | 6,6C)

r.grroeo I rgrmttl I l9Mlldiei


:'H8ihI 'r,iv 1.5l6V lJ,t5v

4,1 19,5 l tt,z ts 1,5 I 7,8


l 4,4
4.6
I l ;!
|
5,8
6,9 l Z l:j s,o | 5.5
{}) ve6iunea"DlNAMlc"