Sunteți pe pagina 1din 8

ŞCOALA DE GENERALĂ CU CLASELE I-VIII DOBRA

JUDEŢUL HUNEDOARA

DISCIPLINA :CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ DIRIG.: PUICAN ROXANA MARIA

CLASA a V –a

NR ORE:35

AN ŞCOLAR :2010-2011 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

COMPETENŢE ELEMENTE
MODUL SPECIFIFCE OBIECTIVE OPERAŢIONALE TEMA DE DATA
CONŢINUT
Comunicare și Să exerseze tehnici de -saăcolaboreze cu colegii; -chestionar
abilităţi sociale comunicare eficientă,în -să dezvolte abilităţi de -exerciţii-joc
contexte variate din comunicare; REGULILE CLASEI S1
punct de vedere social și -să perceapă clasa ca grup
cultural guvernat de reguli.
Autocunoașterea și Să dovedească încredere -să identifice trasături fizice -chestionar
dezvoltarea în sine în diferite situaţii și morale ale colegilor, -exerciţii-joc S2
personala pornind de la obiectele care DESCOPERĂ PERSOANA!
le aparţin;
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să identifice documentele -exerciţii
viaţă factorilor sociali,cultu- și instituţiile naţionale și -joc de caz
rali,economici și de internaţionale care apăra dezbatere
mediu asupra propriilor dreptul la educaţie și PORŢI MEREU DESCHISE
opţiuni profesionale și învăţătură; S3
asupra evoluţiei în -să-și formeze o atitudine
carieră critic asupra accesibilităţii la
o educaţie de bună calitate.
Managementul Să folosească eficient -să identifice stilul propriu -joc de rol
informaţiilor și al timpul,ca resursă,pentru de învăţare ; -fișe de lucru
învăţării a obţine succes în -să înţeleagă importanţa
învăţare unei învăţări eficiente ; ÎN DIRECT DESPRE
Să aplice tehnici de -să analizeze pașii catre ÎNVĂŢARE S4
stimulare a creativităţii în performanţă.
propria activitate de
învăţare
Managementul Să folosească eficient -să identifice realizările -exerciţii de
informaţiilor și al timpul,ca resursă,pentru personale,motive pentru a identificare a
învăţării a obţine succes în învăţa; motivelor de a
învăţare -să aplice elemente de CONTUL PERSONAL, învăţa S5
Să aplice tehnici de management al timpului MOTIV PENTRU A ÎNVĂŢA -fișe de lucru
stimulare a creativităţii în pentru succesul în învăţarea
propria activitate de școlară.
învăţare
Comunicare și Să exerseze tehnici de -să demonstreze abilităţi de -chestionar
abilităţi sociale comunicare eficientă,în comunicare în clasă; -joc de rol
contexte variate din -să-și asume UN ALT FEL DE ORAR -exerciţii de S6
punct de vedere social și responsabilitatea autocontrol
cultural comportamentelor.
Comunicare și Să exerseze tehnici de -să înţeleagă importanţa -brainstorming
abilităţi sociale comunicare eficientă,în autorităţii și a respectării cu privire la
contexte variate din normelor; regulile școlii
punct de vedere social și -să arbitreze și să -fișe de lucru
cultural sancţione- TRIBUNALUL ELEVILOR S7
ze corect comportamentele
necorespunzătoare unei
conduite școlare;
-să manifeste respect și
încredere în alţii.
Comunicare și Să exerseze tehnici de -să înţeleagă necesitatea -fișă de lucru
abilităţi sociale comunicare eficientă,în asumării unor -discuţii în grup
contexte variate din responsabilităţi în
punct de vedere social și familie/societate; EU-PRODUSUL FAMILIEI S8
cultural -să conștientizeze MELE
importanţa relaţiilor
pozitive între copii si părinţi
Comunicare și Să exerseze tehnici de -să fie descurajaţi în a da -fișă de lucru
abilităţi sociale comunicare eficientă,în curs conflictelor violente; -analiza unui
contexte variate din -să inteleagă degradarea și FURIA E O SCURTĂ text S9
punct de vedere social și umilinţa pe care o implică NEBUNIE
cultural un moment de ceartă,furie
ori violenţă.
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -formarea unui stil de viaţă -discuţii în grup
viaţă factorilor sociali,cultu- sănătos și comportare -analiză de text
rali,economici și de igienică; S10
mediu asupra propriilor -să realizeze efectele CE CUNOAŞTEM DESPRE
opţiuni profesionale și negative ale fumatului FUMAT ?
asupra evoluţiei în asupra organismului și
carieră asupra celorlalţi.
Planificarea carierei Să analizeze diferite -să motiveze necesitatea EFICIENŢA MUNCII ÎN -analiza unui
meserii și ocupaţii din respectării regulilor; ECHIPĂ text
perspectiva cerinţelor -să colaboreze cu ceilalţi -chestionar
educaţionale membrii ai echipei în S11
Să-și analizeze propriile vederea îndeplinirii
opţiuni privind diferite sarcinilor.
meserii/ocupaţii,utilizând
diverse criterii
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să dobândească cunoștinţe -chestionar
viaţă factorilor sociali,cultu- referitoare la drepturile -exerciţii
rali,economici și de omului; SCARA VALORILOR ŞI
mediu asupra propriilor -să înţeleagă caracterul DREPTURILE OMULUI S12
opţiuni profesionale și universal și de
asupra evoluţiei în interdependenţă al
carieră drepturilor omului.
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să identifice situaţii de PĂREREA TA CONTEAZĂ -joc de
viaţă factorilor sociali,cultu- încălcare a dreptului la comunicare
rali,economici și de libertatea de exprimare și la S13
mediu asupra propriilor opinia personală;
opţiuni profesionale și -să accepte diversitatea de
asupra evoluţiei în opinii.
carieră
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să încurajeze interesul -studiu de caz
viaţă factorilor sociali,cultu- pentru drepturile omului -discuţii
rali,economici și de axate pe respectarea UNU VA FI ÎNTOTDEAUNA S14
mediu asupra propriilor principiului egalităţii; EGAL CU UNU
opţiuni profesionale și -să-și formeze o atitudine
asupra evoluţiei în critică privind discriminarea
carieră de orice fel.
Calitatea stilului de Să evalueze impactul --să înţeleagă în mod CUM SĂ PREVENIM -brainstorming
viaţă factorilor sociali,cultu- profund sentimentele de DELINCVENŢA JUVENILĂ -analiză de text
rali,economici și de încredere,respect,dragoste;
mediu asupra propriilor -să gândească activ și S15
opţiuni profesionale și creativ.
asupra evoluţiei în
carieră
Planificarea carierei Să analizeze diferite -să dezvolte abilităţi de -brainstorming
meserii și ocupaţii din promovare a imaginii -fișe de lucru
perspectiva cerinţelor personale; ASUL…DIN MÂNECĂ
educaţionale -să exerseze strategii de S16
Să-și analizeze propriile marketing personal.
opţiuni privind diferite
meserii/ocupaţii,utilizând
diverse criterii
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să-și formeze un -discutii
viaţă factorilor sociali,cultu- comportament responsabil
rali,economici și de în trafic. ATENŢIE LA…NEATENŢIE!
mediu asupra propriilor S17
opţiuni profesionale și
asupra evoluţiei în
carieră
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să cunoasca existenţa unor -analiza unor
viaţă factorilor sociali,cultu- fenomene distrugătoare în NATURA SI CAPRICIILE EI texte
rali,economici și de natură; -fișe de lucru S18
mediu asupra propriilor -să cunoască măsurile de
opţiuni profesionale și siguranţă ce se impun în
asupra evoluţiei în cazul calamităţilor natural.
carieră
Autocunoașterea și Să dovedească încredere -să analizeze importanţa -exerciţii de
dezvoltarea în sine,în diferite situaţii încrederii în sine și a autocunoaștere
personală imaginii de sine; EU,O ECUAŢIE CU MULTE S19
-să evalueze punctele tari și NECUNOSCUTE
puncteleslabe,interesele,
abilităţile personale.
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să aprecieze corect -fișă de lucru
viaţă factorilor sociali,cultu- conduita proprie sau a legată de
rali,economici și de celorlalţi; BINELE SAU RĂUL ÎN problemele din
mediu asupra propriilor -să-și formeze deprinderi de COMPORTAMENTUL comportamentul S20
opţiuni profesionale și intervenţie adecvate în NOSTRU elevilor
asupra evoluţiei în cazuri de -discuţii
carieră violenţă/agresivitate.
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să identifice tipurile de -exerciţii de
viaţă factorilor sociali,cultu- conflicte care pot să apară identificare a
rali,economici și de în mediul școlar,cauzele și CONFLICTELE.GESTIONAREA tipurilor de
mediu asupra propriilor modalităţile de soluţionare; CONFLICTELOR conflicte
opţiuni profesionale și -să se familiarizeze cu -discuţii S21
asupra evoluţiei în tehnicile și metodele de referitoare la
carieră gestionare a conflictelor. gestionarea
conflictelor
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să înveţe o modalitate de -fișe de lucru
viaţă factorilor sociali,cultu- relaxare care să-I -realizarea unor
rali,economici și de responsabilizeze; mărţișoare
mediu asupra propriilor -să conștientizeze MĂRŢIŞOARE ZÂMBITOARE S22
opţiuni profesionale și importanţa generozităţii;
asupra evoluţiei în -să arate interes pentru
carieră îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să recunoască interesul -activităţi
viaţă factorilor sociali,culturali, pentru valorificarea diferenţiate pe
economici și de mediu fenomenului cultural- trei domenii
asupra propriilor opţiuni artistic; PRIMĂVARA ÎN S23
profesionale și asupra -să se familiarizeze cu LITERATURĂ,PICTURĂ ŞI
evoluţiei în carieră limbajul artelor. MUZICĂ
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să dobândească cunoștinţe -discutii
viaţă factorilor sociali,cultu- referitoare la activitatea
rali,economici și de Consiliului Europei;
mediu asupra propriilor -să aplice concret,la nivelul NE INTERESEAZĂ ŞI PE NOI! S24
opţiuni profesionale și clasei și al comunităţii locale
asupra evoluţiei în drepturile omului.
carieră
Autocunoașterea și Să dovedească încredere -să exerseze modalităţi de -discuţii
dezvoltarea în sine,în diferite situaţii exprimare a problemelor; PROBLEMELE -completarea S25
personală -să conștientizeze existenţa ADOLESCENŢEI unor fișe de
unei problematici a vârstei. lucru
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -identificarea factorilor de -chestionar
viaţă factorilor sociali,cultu- risc și de prevenirea -discutii
rali,economici și de influenţelor asupra stării de HIV/SIDA S26
mediu asupra propriilor sănătate.
opţiuni profesionale și
asupra evoluţiei în
carieră
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să formeze atitudini -activitate pe
viaţă factorilor sociali,cultu- pozitive de protejare a grupe
rali,economici și de mediului. PUNGA CU DEŞEURI -discuţii
mediu asupra propriilor S27
opţiuni profesionale și
asupra evoluţiei în
carieră
Managementul Să folosească eficient -să înţeleagă pericolul -exerciţii
informaţiilor și al timpul,ca resursă,pentru ruperii de social din cauza CALCULATORUL-CEL MAI -fișe de lucru
învăţării a obţine succes în șederii îndelungate la BUN PRIETEN
învăţare calculator; S28
Să aplice tehnici de -să conștientizeze valoarea
stimulare a creativităţii în unei prietenii reale,umane
propria activitate de prin comparaţie cu cea pe
învăţare care o poate oferi un
calculator.
Comunicare și Să exerseze tehnici de -să exerseze o modalitate -discuţii pe tema
abilităţi sociale comunicare eficientă,în de comunicare cu familia; relaţiei cu
contexte variate din -să înţeleagă rolul pe care îl SCRISOARE ANONIMĂ familia S29
punct de vedere social și are familia în viaţa lor; -fișe de lucru
cultural -să se autoanalizeze în
raport cu familia.
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să identifice tipurile de -exerciţii de
viaţă factorilor sociali,cultu- decizii luate de adolescent; identificare a
rali,economici și de -să explice etapele tipurilor de
mediu asupra propriilor procesului decizional; DECIZIA E A MEA! decizii S30
opţiuni profesionale și -să analizeze consecinţele -fișe de lucru
asupra evoluţiei în pe termen lung și pe termen
carieră scurt ale deciziilor.
Autocunoașterea și Să dovedească încredere -să identifice tipuri de -fișe de lucru
dezvoltarea în sine,în diferite situaţii influenţă în viaţa
personală individului;
-să explice importanţa CEILALŢI ÎN LUMEA MEA S31
celorlalţi în viaţa personală;
-să evalueze beneficiile
aduse de influenţa celorlalţi
în viaţa individului.
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să identifice elementele -discuţii în grup
viaţă factorilor sociali,cultu- necesare și prioritare în -fișe de lucru
rali,economici și de programul de cumpărături;
mediu asupra propriilor -să promoveze atitudine ŞTIU SĂ FAC S32
opţiuni profesionale și cumpătată în achiziţionarea CUMPĂRĂTURI?
asupra evoluţiei în unor produse.
carieră
Autocunoașterea și Să dovedească încredere -să analizeze importanţa -chestionar
dezvoltarea în sine,în diferite situaţii încrederii în sine și a -joc didactic S33
personală imaginii de sine;
-să evalueze punctele tari și RAPORTUL MEU CU MINE
punctele slabe
,interesele,abilităţile
personale.
Calitatea stilului de Să evalueze impactul -să-și formeze capacitatea -fișe de lucru
viaţă factorilor sociali,cultu- de a discerne între ce e bine -discuţii
rali,economici și de și ce e rău; MOARTEA ALBĂ
mediu asupra propriilor -să respingă ideea S34
opţiuni profesionale și consumului de droguri.
asupra evoluţiei în
carieră
ANALIZA SITUAŢIEI LA
ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI DISCIPLINĂ S35