Sunteți pe pagina 1din 4
Republicii Moldova. Deputat in Parlamentul Republicii Moldova PB nr, o2He 04.12.2020 Biroului Permanent al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu art.73 din Constitufia Republicii Moldova si art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se inainteazi cu titlu de inifiativa legislativa, proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea -obligatiunilor de plat derivate din garantiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 si nr. 101 din 1 aprilie 2015. Anexe: 1. Proiectul de lege; 2. Nota informativa, Deputati in Parlament Riypdste. fies? b. Coden Dosa Moe V G Sapte GD ‘Republica Moldova, MD-2075, Chigintia Bd. Stefan cel Mare s{Sfint 105 info@parlament.nd ‘wow parlament.nd Proiect LEGE privind abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligatiunilor de plata derivate din garanfiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 si nr. 101 din 1 aprilie 2015 Parlamentul adopt prezenta lege organic’. Art. - Legea nr. 235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligafiunilor de stat in vederea executirii de citre Ministerul Finanfelor a obligafiunilor de plata derivate din garantiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 si nr.101 din 1 aprilie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.343-346, art.713 din 4 octombrie 2016) se abrogi. Art. IL. — Prezenta lege intr in vigoare la data public&rii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI NOTA INFORMATIVA la proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.235 din 3 octom! privind emisiunea obligatiunilor de plati derivate din garantiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 si nr. 101 din 1 aprilie 2015 Proiectul de lege inaintat are drept scop eliminarea presiunii fiscale suplimentare asupra populatiei si economiei Republicii Moldova, utilizarea eficienta si in interesul cet&tenilor a resurselor financiare acumulate de stat sub form& de taxe si impozite, neadmiterea majorarii substantiale a datoriei de stat. In vederea sustinerii proiectului de lege, aducem urmatoarele argumente: 1.La momentul adopt&rii Legii nr. 235 din 3 octombrie 2016 nu s-au juat in considerare urmarile economice ale procedurii de emitere gi stingere a obligatiunilor de stat in vederea executirii de cétre Ministerul Finanfelor a obligatiilor de plat& derivate din garanfiile de stat in fata Bancii Nationale a Moldovei. In art. 2 alin. (4) din Legea sus menfionata este stabilit clar cd: ,,Obligatiunile de stat vor fi emise la valoarea nominal4, la rata fix a dobanzii, pe termene de pina la 25 de ani, in volum total de pina la 13583717000 lei, cu rata efectiv’ a dobanzii de 5 la suta”. ‘Avand in vedere cotele procentuale ce urmeazii a fi achitate, suma totala pentru acoperirea obligatiunilor de stat va depasi 25 miliarde lei, adic aproape de 2 ori mai mult decit costul nominal al obligatiunilor de stat. Astfel, Legea nr. 235 creeazi o sarcina suplimentara considerabila asupra bugetului de stat. Degi emiterea si stingerea obligatiunilor de stat se propune a fi realizate in termen de 25 de ani, cheltuielile bugetare pentru stingerea lor vor creste in fiecare an. Decuparea surselor bugetare substantiale pentru rascumpirarea obligatiunilor de stat impune limite pentru cheltuieli bugetare in baza altor articole, inclusiv cel social, influentand astfel negativ atingerea scopurilor prioritare propuse pentru dezvoltarea social-economica gi politica bugetara. Emiterea obligatiunilor de stat pe o sum& ce depaseste 13 miliarde lei si transmiterea acestora catre Banca National a Moldovei au condus la cresterea datoriei de stat. 2. Legea nr.235 din 3 octombrie 2016 vine sa incurajeze practicile condamnabile de utilizare a banilor publici in mod netransparent si iresponsabil, or garanfiile de stat emise de Guvern in acest caz constituie un exemplu vadit a unor asemenea practici. 1. Fiind in esenf{ o modalitate de a transpune povara restituirii mijloacelor disparute din sistemul bancar pe umerii cetitenilor, Legea nr. 235 din 3 octombrie 2016, adoptata prin angajarea raspunderii Guvernului, va demotiva Executivul, organele competente ale statului si Banca National& in eforturile de recuperare a miliardelor furate din bancile comerciale. Avind in vedere cele expuse mai sus, si finind cont de importanta proiectului de lege, consideram oportun promovarea si adoptarea prezentul proiect de lege. p posi y _ Deputat in Parlament : - 7 E>