Sunteți pe pagina 1din 6

FISA DISCIPLINEI

VIBRAȚII MECANICE
1. Date despre program:
1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
1.2 Facultatea TRANSPORTURI
1.3 Departamentul AUTOVEHICULE RUTIERE
1.4 Domeniul de studii INGINERIA AUTOVEHICULELOR
1.5 Ciclul de studii 1) LICENȚĂ
1.6 Programul de studii / Calificarea AUTOVEHICULE RUTIERE / Inginer

2. Date despre disciplină:


2.1 Denumirea disciplinei VIBRAȚII MECANICE
Cod disciplină: UPB.08.D.06.I.020
2.2 Titularul activităților de curs Prof.dr.ing. ALECU Aurel
2.3 Titularul activităților de seminar/laborator As.dr.ing. TIRON Alexandra-Cristina
2.7 Regimul Conținut 2) DD
2.4 Anul de studii 3 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C
disciplinei Obligativitate 3)
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activitati didactice):


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 Curs 2 3.3 seminar / laborator 0/1
3.4 Total ore din planul de învățământ 42 din care: 3.5 Curs 28 3.6 seminar / laborator 0 / 14
Distributia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10
Documentare suplimentara în bibliotecă, pe platforme de specialitate și pe teren 4
Pregătire aplicații /laborator / proiect / tema de casa 10
Tutoriat 5
Examinări 4
Alte activități ………
3.7 Total ore studiu individual 33
3.8 Total ore pe semestru 75
4)
3.9 Numărul de credite 3

4. Precondiții (acolo unde este cazul):


4.1 de curriculum Asimilarea cunoștințelor de bază din disciplinele Analiză matematică, Algebră liniară,
Geometrie analitică, Mecanică 1 si 2 (statică, cinematică, dinamică)
4.2 de competente Utilizarea metodelor matematice și a conceptelor de bază ale fizicii în general și ale
mecanicii tehnice în special,
Definirea noţiunilor fundamentale din mecanica tehnică;
Folosirea modelelor și metodelor de studiu a sistemelor mecanice pentru analiza statică,
cinematică si dinamică;
Capacitatea de a întelege fenomenele mecanice.
1
5. Conditii (acolo unde este cazul):
5.1 de desfășurare a cursului Existenţa unei săli dotate corespunzător pentru curs (video-proiector
şi tablă de min. 3 m2) cu capacitate corespunzătoare formației de
studiu de predare curs și care să asigure minim 1 m 2/student
5.2 de desfășurare a seminarului Existenţa unei săli dotate corespunzător pentru seminar (video-
proiector şi tablă de min. 3 m2) cu capacitate corespunzătoare
formației de studiu de predare aplicații și care să asigure minim 1,4
m2/student
5.3 de desfășurare a laboratorului Existenţa unui laborator de vibraţii mecanice, dotat cu
aparate/echipamente didactice demonstrative și cu tablă de min. 3
m2. Capacitatea laboratorului să fie corespunzătoare formațiilor de
studii pentru activități didactice pe subgrupe.

6. Competente specifice acumulate:


6.1 Competențe C1. Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice
profesionale analizelor dinamice din inginerie, în general și din ingineria autovehiculelor în special, pe baza
cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale și din disciplinele de domeniu.
C2. Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu
reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice disciplinei.
6.2 Competențe CT1. Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în
transversale realizarea sarcinilor profesionale și identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
a etapelor de lucru, a duratelor de execuție, a termenelor de realizare și a riscurilor aferente.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă multidisciplinară și aplicarea de
tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al  Însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază, a noțiunilor specifice, a principiilor din
disciplinei domeniul ingineriei mecanice, a ingineriei autovehiculelor în special.
 Asigurarea volumului de cunostințe necesar disciplinelor de domeniu și de
specialitate.
 Modelarea sistemelor mecanice reale și analiza dinamică a acestora (caracteristici
dinamice, comportări specifice, ...)
7.2 Obiectivele specifice 1. Exprimarea prin comunicare scrisă şi orală în limbaj tehnic a fundamentelor teoretice
din domeniul ingineriei mecanice.
2. Formularea de ipoteze şi operaţionalizarea conceptelor cheie pentru modelarea,
explicarea şi interpretarea fenomenelor din domeniul mecanic , dar și din alte domenii
conexe (vibrații mecanice cu un grad de libertate, vibrații mecanice cu mai multe grade de
libertate).
Curs
Formarea abilităţii de a analiza un sistem mecanic supus unor interacțiuni complexe, aflat
în mişcare sau în repaus, de a aplica cunoştinţele necesare dobândite la alte cursuri din
aria curriculară comună şi de specialitate.
Deprinderea unui limbaj tehnic comun, standardizat şi riguros, indispensabil pentru
comunicarea în cadrul echipelor inginereşti multidisciplinare.
Seminar
Deprinderea de către studenţi a căilor şi conexiunilor care conduc la rezolvarea reală a
unei probleme de analiza dinamică, la nivelul de cunoştinţe, și abilităţi.
Laboratorul
Înțelegerea influenței caracteristicilor inerțiale, caracteristicilor elastice și ale
caracteristicilor de amortizare asupra comportării/caracteristicilor dinamice ale sistemelor
mecanice.
Evidențierea principiilor de modelare a sistemelor mecanice adaptată studiului dinamic al
acestora.

8. Conţinuturi
Nr. Metode de
8.1. Curs Observaţii
ore predare
2
1 Part 1. Noțiuni introductive 3 ore
1.1 Oscilații, neperiodice, periodice, armonice.
1.2 Vibrații mecanice, mărimi caracteristici. Proprietăți
inerțiale, elastice, de amortizare
1.3 Complemente / considerente matematice.
1.4 Reprezentarea vibrațiilor. Vibrații modulate
1.5 Constante elastice liniare și neliniare
1.6 Suportul teoretic al lucrărilor de laborator dedicate 1 oră
caracteristicilor elastice ale sistemelor mecanice.
Aplicații explicative/ilustrative pe parcursul cursului 2 ore Toate materialele
2 Part 2 Vibrațiile sistemelor cu un grad de libertate didactice aferente
2.2 Definiţii. Proprietăţi. Proprietăți inerțiale, elastice, de 3 ore cursurilor cu sunt
amortizare transmise studenților pe
2.3 Vibrații liniare libere neamortizate cu un grad de libertate platforma moodel
(VLN1) anterior desfăsurării
2.3.1 Exemple VLN1: pendulul matematic, pendulul fizic, cursului.
vibrații torsionale, vibrații întindere compresiune,
vibrații de încovoiere Cursul se predă on line,
2.4 Vibrații liniare libere amortizate cu un grad de libertate cu discuții explicative
(VLA1). Amortizare proportională. Mărimi caracteristice pe platforma Ms
2.5 Vibrații liniare forțate neamortizate cu un grad de libertate Teams.
(VFN1). Rezonanța. Sunt folosite camere
2.6 Vibrații liniare forțate amortizate cu un grad de libertate video suplimentare
(VFA1) pentru dezvoltarea și
2.6.1 Vibrații forțate ale unui sistem cu mase neechilibrate în transmiterea
rotație. explicațiilor scrise în
2.6.2 Vibraţii forţate amortizate sub acţiunea unei forţe timp real pe hârtie.
perturbatoare periodice oarecare
2.7 Transmisibilitatea. Izolarea antivibratorie. 2 ore În fiecare curs se
2.8 Suportul teoretic al lucrărilor de laborator dedicate evaluează participarea
sistemelor mecanice cu un grad de libertate. studenților la curs și
Aplicații explicative/ilustrative pe parcursul cursului 4 ore întelegerea tematicilor
3 Part 3 Vibrațiile sistemelor cu un număr finit de grade predate prin mici teste
de libertate 4 ore în timp real.
3.2 Definiții. Metode de deducere a ecuațiilor diferențiale ale Materialele care se
mișcării. scriu în timpul predării
3.3 Vibrații liniare libere neamortizate cu două grade de sunt transmise
libertate. Generalizarea pentru “n” grade de libertate. studenților după curs,
3.4 Vibrații liniare libere amortizate cu două grade de libertate. ca materiale adiționale.
Generalizarea pentru “n” grade de libertate. Studenţii îşi iau notiţe
3.5 Vibrații liniare libere forțate neamortizate cu două grade de pentru completarea
libertate. Rezonanța. Generalizarea pentru “n” grade de materialelor didactice
libertate. transmise.
3.6 Vibrații liniare libere forțate amortizate cu două grade de Se utilizează manuale
libertate. Generalizarea pentru “n” grade de libertate. elaborate în cadrul
3.7 Aplicații ale vibrațiilor sistemelor cu două grade de Departamentului de
libertate. Absorbitorul dinamic. Mecanică.
3.8 Suportul teoretic al lucrărilor de laborator dedicate 2 ore
sistemelor mecanice cu un grad de libertate.
Aplicații explicative/ilustrative pe parcursul cursului 4 ore

4 Part 4 Aplicații ale vibrațiilor la studiul autovehiculelor.


4.2 Modelarea autovehicolului pentru studiul vibrațiilor.
4.3 Influența căii de rulare asupra vibrațiile autovehicolului. 3 ore
4.4 Vibrațiile torsionale ale angrenajelor simple.
TOTAL 28 ore
Bibliografie
1. Voinea, R., Voiculescu, D., Ceausu, V., Mecanica, Ed. Didactica si Ped., Bucuresti, 1975
2. Radoi, M., Deciu, E., Mecanica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993
3. Negrea, A., Sinteze de mecanică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006, ISBN (10) 973-30-1594-6
4. Plosceanu, B., Craifaleanu, A., Untăroiu, C., Vibraţiile sistemelor cu un grad de libertate, Editura BREN,
3
Bucureşti, 2001, ISBN 973-8143-18-7.
5. Deciu, E., Enescu, N., Ion, C., Ceauşu, V., Dinu, I., Ceauşu, F., Probleme de vibraţii mecanice, vol. I şi II
(litografiat), Ed. I.P.B., Bucureşti, 1987.
6. I. Stroe, D.Căruntu, M. Boiangiu, A.Motomancea, C. Dragomirescu, M. Bugaru, A.Craifaleanu, A. Alecu,
V.Iliescu, C. Untăroiu, C.D. Carp-Ciocârdia, L Voiculescu Probleme de Mecanică Analitică pentru studenţii din
învăţământul tehnic, Editura PRINTECH, Bucureşti, (cod CNCSIS 54), ISBN 973-652-169-9, 211 pagini, 2000.
7. Şt. Staicu, L. Voiculescu, V. Buracu, M. Bugaru, M. Boiangiu, A. Alecu, A. Negrea Probleme de Mecanică
Teoretica. Mecanica analitica, Tipografia U.P.B. Bucureşti, 1996
Bibliografie minimală
1. Voinea, R., Voiculescu, D., Ceausu, V., Mecanica, Ed. Didactica si Ped., Bucuresti, 1975
2. Radoi, M., Deciu, E., Mecanica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993
3. Deciu, E., Enescu, N., Ion, C., Ceauşu, V., Dinu, I., Ceauşu, F., Probleme de vibraţii mecanice, vol. I şi II
(litografiat), Ed. I.P.B., Bucureşti, 1987

8.3. Laborator Nr. ore Metode de predare Observaţii


1. Determinarea constantei elastice a unui sistem Laboratorul se
mecanic prin metoda statică. desfăsoară pe Materialele
2 ore subgrupe. didactice necesare
2. Determinarea constantei elastice a unui sistem
Fiecare lucrare de pentru
mecanic prin metoda dinamică.
laborator este efectuată desfășurarea
3. Validarea metodei de determinare a momentelor
simultan de grupe mici lucrărilor de
de inerție axiale pe baza analizei vibrațiilor. 2 ora de studenți (3-4), în laborator sunt
Pendulul fizic. funcție de componența transmise
4. Determinarea momentelor de inerţie axiale ale unui subgrupei. studenților anterior
corp neomogen pe baza studiului pendului fizic. sub formă
5. Determinarea momentelor de inerţie axiale ale unui Pentru fiecare lucrare de electronică.
6 ore laborator se prezintă
rotor be baza vibraţiilor torsionale (răsucire)
6. Determinarea momentelor de inerţie axiale ale unui anterior fundamentele Studenții predau
teoretice ale lucrării de formularele cu
corp neomogen prin metoda pendulului cu trei fire. laborator. sinteza măsurărilor
7. Determinarea pulsaţiilor proprii ale unui sistem cu efectuate,
2 ore
două grade de libertate Pentru fiecare lucrare de prelucrarea
8. Determinarea pulsaţiilor proprii ale unui sistem cu laborator sunt asigurate datelor, rezultatele
trei grade de libertate studenților formulare și interpretarea
2 ore
sinteză a măsurărilor acestora.
experimentale efectuate.
TOTAL laborator 14 ore

Bibliografie
1. Îndrumarul lucrarilor de laborator pentru disciplina Vibratii mecanice. Departamentul de mecanica.

9. Coroborarea continutului disciplinei cu asteptarile reprezentantilor asociatiilor


profesionale si angajatorilor din domeniul aferent programului
 Disciplina este în concordantă cu cerinţele actuale de dezvoltare şi evoluţie pe plan naţional şi internaţional
ale învătământului tehnic superior în domeniul ingineriei mecanice, respectiv al ingineriei autovehiculelor;
 Programa disciplinei este integrată în programele de studii asociate domeniului de inginerie mecanică din
UPB, fiind corelată cu programe de studii similare din universitătile europene ce aplică sistemul Bologna. Pentru a
obține o mai bună inserție a absolvenților în companiile de profil, la realizarea ei s-a ținut cont și de sugestiile
venite din mediul industrial;
 În contextul actual de dezvoltare al ingineriei mecanice în tările membre UE, perspectivele de angajare a
absolvenților sunt numeroase, printre potențialii angajatori aflându-se atât organizațiile/societățile/companiile
naționale și multinaționale din domeniul industrial și al serviciilor, cât și structurile integrate din educaţie și
cercetare – dezvoltare care au ca obiect de activitate echipamentele pentru procese industriale.
 Se asigură studenţilor competenţe şi abilităţi în concordanţă cu prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor
din Învăţământul Superior, printr-o pregătire ştiinţifică şi tehnică adecvată nivelului de licență, care să permită
inserţia rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii, dar şi posibilitatea continuării studiilor prin programe de masterat şi
doctorat;
 Programul de studii se încadrează în politica şi strategia Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti privind
4
misiunea de formare profesională, atât din punct de vedere al structurii şi conţinutului, care urmăresc evoluţiile şi
standardele internaţionale, cât şi din punct de vedere al abordării unei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi
responsabilă.

10. Evaluare
Pondere
Tip
Criterii de evaluare Metode de evaluare din nota
activitate
finală
Evaluarea pe parcursul semestrului 50%
Criteriul 1. Participarea activă la curs
Lucrare/test de 5-10 minute în timpul cursului din tematica
Evaluare continuă 15%
predată la curs. Participarea la lucrare 10%,
Corectitudinea răspunsurilor 5%
Criteriul 2. Participarea activă la laborator Evaluare continuă 5%
Evaluare lucrărilor și a
Curs rezultatelor obținute.
Criteriul 5. Predarea lucrărilor de laborator în forma finală 15%
Este obligatorie predarea
Laborator tuturor lucrărilor de laborator
Criteriul 6. Asimilarea principalelor aspecte teoretice și Lucrarea scrisă finală din
15%
aplicative ale laboratoarelor tematica laboratoarelor

Evaluare finala la lucrarea de colocviu in ultima saptamana 50%


Criteriul 1. Asimilarea principalelor aspecte teoretice și Lucrare scrisă. Probleme cu
aplicative specifice sistemelor cu un grad și cu două grade sisteme cu un grad și cu 50%
de libertate. două grade de libertate.
TOTAL evaluare disciplina 100%
Condiții specifice facultății de promovare a disciplinei: Conform Deciziilor adoptate în Sedința Consiliului
Profesoral al Facultății de Transporturi din 21.09.2020 „Pentru promovarea unei discipline este necesară
obținerea a cel puțin ½ din punctajul aferent activității pe parcursul semestrului.”
Standard minim de performanţă (pentru nota 5): Însuşirea principalelor noţiuni de vibrații mecanice
(deducerea ecuațiilor de mișcare pentru sisteme cu un grad de libertate, pulsații proprii, moduri proprii de vibrație,
răspuns dinamic, rezonanță).

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicații


(seminar/laborator)

10.10.2020 Prof.dr.ing. ALECU Aurel As.dr.ing. TIRON Alexandra-Cristina

Data avizării în Consiliul Facultății Semnătura Directorului de departament

Conf.dr.ing. IOZSA Daniel

Nota:
1)
Ciclul de studii – se alege una din variantele: Licenta / Masterat / Doctorat;
2)
Regimul disciplinei (continut) – pentru nivelul de Licenta se alege una din variantele: DF (disciplina
fundamentala), DD (disciplina in domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara);

5
3)
Regimul disciplinei (obligativitate) – se alege una din variantele: DI (disciplina obligatorie), DO (disciplina
optionala), Dfac (disciplina facultativa);
4)
Un credit este echivalent cu 25 – 30 ore de studiu (activitati didactice si studiu individual).

S-ar putea să vă placă și