Sunteți pe pagina 1din 120

Corina GHEORGHIU

ELEMENTE DE ISTORIA PEDAGOGIEI

Un model de predare interactivă

Editura PIM
Iași, 2014
Descrierea CIP

2
Cuprins

Cuvânt introductiv...................................................................4
Antichitatea clasică.................................................................6
Socrate.................................................................................6
Platon.................................................................................10
Aristotel.............................................................................16
Pedagogia creştină.................................................................21
Deschidere şi sens în gândirea creştină.............................21
Educaţia în evul mediu..........................................................30
Educaţia apuseană.............................................................30
Educaţia răsăriteană..........................................................37
Educaţia umanistă în perioada renaşterii şi a reformei.........42
Idei dominante cu privire la educaţie în epoca renaşterii..47
Concepţia despre om şi devenirea sa în scrierile marilor
personalităţi ale renaşterii.................................................52
Repere ale educaţiei în secolul al XVII-lea...........................62
Învăţământul şi educaţia în iluminism (sec. al XVIII-lea)....71
Caracteristici ale secolului luminilor................................71
Iluminismul în ţările române.............................................73
J. J. Rousseau (1712-1778) – reprezentant de seamă al
iluminismului....................................................................74
Educaţia în prima jumătate a sec. al XIX-lea........................80

3
Orientări ale învăţământului în prima jumătate a sec. al
XIX-lea..............................................................................80
Reprezentanţi ai pedagogiei în prima jumătate a sec. al
XIX-lea..............................................................................81
Repere ale învăţământului şi gândirii pedagogice româneşti
în prima jumătate a sec. al XIX-lea...................................89
Educaţia în a doua jumătate a sec. al XIX-lea......................92
Organizarea modernă a învăţământului românesc şi
constituirea pedagogiei sistematice în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea..........................................................95
Educaţia în secolul al XX-lea. Principalele curente
pedagogice...........................................................................102
Pedagogia experimentală................................................102
Pedagogia sociologică.....................................................104
Pedagogia pragmatistă....................................................105
Curentul pedagogic al educaţiei noi................................106
Test docimologic nr. 1.........................................................111
Test docimologic nr. 2.........................................................115
Bibliografie.....................................................................119

4
Cuvânt introductiv

5
6
Antichitatea clasică

Socrate

Idei principale ale învăţării:


Socrate avea în centru preocupărilor sale omul şi
posibilităţile sale de perfecţionare;
A făcut o intensă pledoarie pentru deplina libertate
morală, punând deasupra reformei politice şi economice,
perfecţionarea calităţilor umane, premisa necesară pentru
manifestarea gândirii;
Obţinerea virtuţii înseamnă cunoaşterea binelui, virtutea
obţinându-se prin exerciţiul autocunoaşterii;
Scopul demersului său paideic îl constituie reformarea
morală a cetăţeanului printr-o reformă a gândirii centrată pe
cunoaşterea raţională, deci o încercare de a întemeia raţional
viaţa morală;
Ironia socratică Ştiu că nu ştiu nimic poate funcţiona ca
un postulat în orice demers de cunoaştere şi învăţare ?
Maieutica sau arta moşitului – punerea unor întrebări
astfel încât discipolul să ia seama de propriile resurse şi
disponibilităţi – constituie fundamentul conversaţiei euristice
de astăzi;
A făcut pledoarie pentru nevoia cultivării raţiunii, pentru
punerea în chestiune, pentru renunţarea la opinii şi credinţe
neproductive.

7
Concepte cheie:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

8
Idei contemporane:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

9
Alte observații:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

10
Platon

Idei principale ale învăţării:

Rămâne în Istoria Pedagogiei prin încercarea sa de a


propune un prim sistem teoretic asupra educaţiei;

Relevă funcţia socială şi culturală a educaţiei, pledând


pentru implicarea statului în organizarea şi desfăşurarea
întreprinderilor educative – scopul său era să formeze oameni
politici de prim rang, care să conducă înţelept şi eficient
cetatea;

Forma organizatorică de predare era reuniunea informală,


symposiom-ul, unde manifestarea originalităţii şi creativităţii
erau deplin asigurate;

Platon identifică valoarea cu absolutul, concepând lumea


ideilor despre care vorbeşte în Mitul Peşterii, ca sorgintea
fiinţei şi a valorii. Această lume perfectă, a ideilor, constituie
valoarea supremă, care dă sens şi autenticitate tuturor
demersurilor particulare;

Educaţia, după Platon, este o artă a răsucirii fiinţei


umane, încătuşată în lanţurile ignoranţei, către strălucirea
focului din afara peşterii, către imperiul valorilor absolute;

Identificăm la Platon teza nevoii asistării şi intervenţiei


din partea educatorului prin afirmarea şi potenţarea registrului
spiritual în perspectiva devenirii şi autodevenirii;

11
Educaţia nu poate avea finalităţi sau obiective universale,
nediferenţiate. Fiecare individ sau clasă socială pretinde un
tratament separat. Este preocupat să pună bazele educaţiei
paznicilor şi a magistraţilor;

Pentru aceasta sunt vizate două laturi ale educaţiei:


educaţia intelectuală şi educaţia fizică
Educaţia intelectuală se va realiza prin arte, ştiinţe,
meşteşuguri şi ocupaţii artizanale;
Educaţia fizică se va realiza cu ajutorul gimnasticii, care
se va adresa mai întâi sufletului şi apoi trupului. Educaţia fizică
este un exerciţiu curativ şi reparatoriu pentru;

Se invocă ideea realizării unei educaţii plăcute, fără


rigiditate sau încorsetări, bazată pe joc şi descoperirea
aptitudinilor şi intereselor personale

Platon afirmă că o bună educaţie este cea care dă


corpului şi sufletului toată frumuseţea, toată perfecţiunea de
care sunt capabile

Face pledoarie pentru realizarea etapizată, pe vârste a


educaţiei, după cum urmează:

Între 3 şi 6 ani, educaţia se va face prin jocuri sau


povestirea unor legende, mituri;

 6-10 ani – exerciţiile de călărie şi trasul cu arcul;


 10-13 ani – cititul şi scrisul;

12
 13-16 ani - instrucţia prin intermediul artei
muzelor (matematici, dans, cânt);
 16-20 ani – tânărul îşi poate începe pregătirea
militară;

După vârsta de 50 de ani poate ocupa efectiv funcţia de


conducător al statului.

Educaţia nu este o simplă informare, ci un cadru optim de


relaţionare între discipol şi maestru (iubirea pedagogică);

Educaţia este o formă superioară de asigurare a


continuităţii:
Dacă prin reproducere se realizează perpetuarea
biologică, prin educaţie se avansează în domeniul valorilor în
speranţa consolidării şi creşterii acestora.
Opera educativă asigură umanităţii întregi o devenire
durabilă.
Încetarea educaţiei echivalează cu moartea sigură.

13
Concepte cheie:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

14
Idei contemporane:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

15
Alte observații:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

16
Aristotel

Idei principale ale învăţării:

Face apologia echilibrului dintre raţiune şi suflet;

Cu toate că este de acord cu educaţia publică, Aristotel


nu va accepta ideea abandonării copiilor de către familie unor
instituţii ale statului, copiii trebuind să fie integraţi în şcolile
publice începând cu vârsta de 7 ani;
Susţine ideea că ceea ce nu poate face legea va face
familia şi ceea ce nu îndeplineşte statul, va prelua ca sarcină
familia, întrucât aceasta poate veghea şi stăpâni mai
îndeaproape pornirile part;
Este adeptul dezvoltării progresive a naturii umane. Celor
trei trepte ale dezvoltării sufletului – corporalitate, sensibilitate,
inteligibilitate – le sunt necesare tratamente diferite, realizate
progresiv prin exerciţii şi studii compatibile cu resursele
personale ale celui care învaţă;
Scopul educaţiei este exprimat în lucrarea Politica şi
rezidă în a-l face pe om să iubească ceea ce este demn şi să
urască ceea ce trebuie urât;
În Liceul pe care îl înfiinţează un loc central îl ocupă
studiul ştiinţelor naturii. Ca resurse materiale, a înfiinţat o
grădină zoologică, o bibliotecă şi un muzeu de ştiinţe naturale,
ştiut fiind faptul că, în viziunea lui Aristotel, adevărul se poate
deduce în urma experienţei directe cu obiectele;

Alături de studierea ştiinţelor naturii, Aristotel


recomandă studiul gramaticii, gimnasticii şi muzicii;

17
În lucrarea Despre suflet Aristotel ne propune o teorie
psihologică ce explică unele dintre preceptele sale pedagogice:
Sufletul se defineşte prin simţire, gândire şi mişcare;
Intelectul este forma formelor;
Senzaţia este forma lucrurilor percepute;
Fiecare existenţă este rodul interferenţei dintre materie şi
formă:
 materia este pasivă, schimbătoare, neutră;
 forma este activă, durabilă şi conferă existenţei un
aspect definit calitativ.

Aristotel distinge trei ipostaze ale sufletului uman: un


suflet vegetativ, unul animal şi altul raţional:
 sufletului vegetativ îi sunt caracteristice hrănirea
şi procrearea;
 sufletului animal ----------- capacitatea de a avea
senzaţii, dorinţe, imaginaţie şi memorie;
 sufletului raţional ----------------- gândirea, ce îl
îndreaptă pe om spre adevăr şi îl face nemuritor.
Pentru Aristotel prioritară este acţiunea, care înseamnă
capacitatea individului de a fi format prin propriile sale acte
sau cele care vin din partea altora. Virtutea însăşi se poate
învăţa dar şi practica;
Virtutea este considerată scopul fundamental al devenirii
omului prin educaţie, la care se ajunge prin subordonarea
sufletului vegetativ şi animal de către sufletul raţional;
Aristotel vorbeşte despre virtuţile formative ale timpului
liber, când se poate medita asupra sensurilor profunde ale
existenţei.

18
Concepte cheie:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

19
Idei contemporane:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

20
Alte observații:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

21
Pedagogia creştină

Deschidere şi sens în gândirea creştină

Idealul creştin vizează raportarea omului la Dumnezeu,


apropierea fiinţei limitate de Fiinţa Infinită. Apropierea nu
poate merge până la identificarea, omul neavând acces la
condiţia lui Dumnezeu.
În perspectiva creştinismului, omul este o fiinţă
suspendată între cer şi pământ, nedesăvârşită, dar care este
chemată să intre în împărăţia perfecţiunii, prin comuniunea cu
Dumnezeu.
Principalele virtuţi ale modelului paideic creştin sunt:
ancorarea acestuia într-un registru valoric de înaltă
relevanţă şi stabilitate;
postularea iubirii şi dragostei aproapelui, ca principiu al
acomodării omului cu valorile supreme emise sau pretinse de
divinitate;
valorizarea libertăţii interioare, creştinismul nu impune,
ci propune un model de conduită, încorporarea modelului este
liberă, autonomă;
valorizarea pozitivă a inocenţei, a necunoaşterii, a
potenţialităţii încă neîmplinite:
Adevăr vă spun vouă, de nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi
ca şi copiii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor (Matei, 18, 3)
deschiderea către toate fiinţele, indiferent de apartenenţa
iniţială sau problemele existenţiale, educaţia creştină nu are un

22
caracter închis, exclusive naţional, ci se deschide umanităţii
întregi.

Premisa esenţială – modelul hristic

Comparativ cu alte idealuri educaţionale, vehiculate în


istorie, modelul hristic rezonează atât cu pornirile metafizice
ale omului, de ascensiune infinită către zările perfecţiunii
exemplare, dar şi cu dorinţa firească de autoîmplinire în
limitele înguste.
Iisus Hristos este norma fundamentală, paradigma
existenţială de la care se va inspira adevăratul creştin în
acţiunile sale. Exemplul personal pare a fi temelia oricărei
educaţii. Chemările lui trimit la concreteţea virtuozităţii
experienţei personale:
1. Fiţi voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru din ceruri
desăvârșit este (Matei, 5, 48)
2. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi
(Matei, 19, 19)
3. Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine
la Tatăl Meu decât prin mine (Ioan, 14, 6)
4. Ci toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii,
asemenea şi voi faceţi (Matei, 7, 12)
5. Eu sunt Lumina lumii, cel ce Îmi urmează Mie nu
va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii
(Ioan, 8, 12).
Mântuitorul Iisus Hristos cuprinde toate atributele
învăţătorului perfect, activitatea sa formativă acceptând
următoarele metafore, pe care le găsim în Sfânta Scriptură, în
Noul Testament:

23
 Aducător de lumină şi Luminător în acelaşi timp;
 Păstor şi Pescar de oameni;
 Grădinar care îngrijeşte Raiul;
 Veghetor al secerişului, al facerii vinului, al
corabiei, Cel care linişteşte furtuna;
 Arhitect al lumii, Botezător al templului, Dulgher;
 Purtător al bogăţiei şi al harului;
 Vindecător, Tămăduitor de trupuri şi suflete;
 Părinte şi Fiu, deopotrivă, Dătător de viaţă şi
Generatorul Suprem.
Întreaga operă didactică a Mântuitorului reprezintă o
îndrumare către un ţel de perfecţiune umană în consens cu
principii general valabile de educaţie şi cunoaştere:
 ridicarea de la concret la abstract prin folosirea
pildelor şi a discursului alegoric;
 respectarea particularităţilor individuale ale
ascultătorilor, atât cele psihofizice cât şi cele
culturale;
 trecerea treptată de la uşor la greu, de la apropiat
la îndepărtat, de la simplu la complex;
 totul se face prin milă şi înţelegere:
Milă voiesc şi nu jertfă, căci n-am venit pentru cei
drepţi, ci pentru cei păcătoşi spre a lor mântuire. (Matei, 9, 13)
Câteva principii cu valoare paradigmatică străbat
pedagogia lui Hristos:
 desăvârşirea – personalitatea morală
 activismul – lupta interioară pentru a dobândi
binele suprem, libertatea interioară

24
 egalitatea şi iubirea fraternă – deoarece toţi sunt
fiii lui Dumnezeu
 valorificarea copilului – deoarece acesta este
prototipul virtuţii, copilăria fiind o stare de
perfecţiune asemănătoare aceleia la care adultul
va accede pentru a fi mântuit:
Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia
cerurilor este a celor ca ei. (Matei, 19, 24)
Adevăr vă spun vouă, de nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi
ca şi copiii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor (Matei, 18, 3)

Interpretaţi textele:

Lecţia educaţională a lui Iisus este că trebuie cultivat


individul. Acesta cere mai mult decât un simplu serviciu.
Trebuie să fim conştienţi că individul nu este numai o fiinţă
intelectuală, ci şi una emoţională, dorind câteodată mai mult
decât cunoscând (Mayer, 1966, p.127)
Lecţiile Sale sunt gradate. El nu se grăbeşte să producă o
dezvoltare factică… El pune Fundamentele operei sale şi
aşteaptă cu răbdare ca sămânţa să germineze şi să aducă
fructe….Învăţăturile Sale erau întotdeauna în întâmpinarea
auditorilor şi apropiate nevoilor lor (Paroz, 1883, p. 64)
După cum, dacă am vrea să învăţăm arta picturii,
maestrul ne propune pe planşa sa un chip frumos pictat, iar noi
trebuie să copiem, să imităm fiecare pe tabloul nostru
frumuseţea acelei chip, astfel încât tablourile tuturor să
exprime frumuseţea modelului propus, tot aşa Fiecare dintre
noi este pictorul propriei sale vieţi, artistul acestei opera este
voinţa noastră, libera noastră alegere iar culorile pentru

25
expresia chipului sunt virtuţile. (Migne, apud. Coman, 1944, p.
247)
Desăvârşirea umană este reîntipărirea pe chipul omului a
frumuseţii divine prin efort propriu, prin libera noastră alegere
şi prin imitaţia activă. Întruparea în om a atributelor accesibile
ale divinităţii pare a fi scopul suprem al educaţiei
creştine...Hristos ne oferă chipul cu generozitate, dragoste şi
înţelegere. Oamenii rămân responsabili de calitatea asemănării.

Educaţia în gândirea filosofilor creştini – Fericitul


Augustin

Principalele sale lucrări sunt:


1. Educaţia creştină
2. Despre Învăţător
3. Confesiuni.

Adevărul este absolut şi nu relativ, la acesta ajungându-se


prin intermediul credinţei.
Educaţia la Fericitul Augustin trebuie să fie orientată
religios. Educaţia nu constă într-o acumulare de fapte, ci este o
iluminare a sufletului, o răsucire a ochilor şi a minţii spre
lumina veritabilă.
Expresia Învăţătorul lăuntric nu este o simplă figură de
stil,ci se referă chiar la principiul hristic, temeiul cunoaşterii,
finalitatea ultimă a tuturor eforturilor spiritului uman în
perspectiva desăvârşirii.
Pune un mare accent pe dimensiunea credinţei în
cunoaştere.

26
Credem ceea ce înţelegem, dar nu suntem capabili de a
înţelege ceea ce noi nu credem
Recomandă drept obiecte de studiu literatura, retorica,
logica, aritmetica, etica şi filosofia naturală. Aceste obiecte se
vor preda astfel încât să nu corupă credinţa copilului.
Face pledoarie pentru un învăţământ intuitiv, care să se
bazeze pe cunoaşterea şi trăirea faptelor.
Învăţământul nu trebuie să fie obositor, constrângător,
rutinier, ci atractiv, plăcut. Se cere a se cultiva curiozitatea
liberă a copilului şi înclinaţiile sale spre activităţile ludice. Ca
atitudine generală educativă, Augustin recomandă bunăvoinţa
şi trezirea interesului, nefiind de acord cu tratarea aspră.
Este adept al entuziasmului pedagogic, încrezându-se în
forţele manifeste sau latente ale educatului. Insistă ca
educatorul să trăiască în comuniune cu elevii săi, să alcătuiască
o adevărată comunitate de interese şi aspiraţii.
Orice curs trebuie să păstreze o anumită spontaneitate, să
fie o investigaţie, o reîncepere, o creaţie.
Este de acord cu dreptul copiilor de a pune întrebări, de
a-şi exprima liber opiniile, de a se implica chiar în discuţii
contradictorii.

27
Concepte cheie:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

28
Idei contemporane:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

29
Alte observații:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

30
Educaţia în evul mediu

Educaţia apuseană

Idei principale ale învăţării:

Perioada cuprinsă între: destrămarea Imperiului Roman


de Apus (476) şi ocuparea de către turci a Constantinopolului –
ultima redută a Imperiului Roman de Răsărit (1453).
Perioadă de profunde transformări economice, sociale,
politice şi culturale care stau la originea statelor naţionale de
astăzi, a culturii şi sistemelor de educaţie contemporane.
În această perioadă prinde contur ideea Sf. Augustin, de a
se construi un stat universal bisericesc care să asigure unitatea
spirituală a tuturor creştinilor:
Autoritatea bisericii şi a slujitorilor ei s-a impus tuturor
categoriilor sociale;
Conducătorul bisericii de la Roma, Papa, Considerat
urmaş al Sf. Petru devine monarhul creştinismului;
Puterea sa politică o depăşea de multe ori pe cea a regilor
şi împăraţilor;
Cultura a găsit repere şi protecţie în biserici şi mănăstiri,
acestea devenind în Evul Mediu importante centre de cultură şi
educaţie:
Au fost create ordine călugăreşti care se ocupau de
copierea textelor religioase şi organizarea instrucţiei;

31
Primul ordin a fost Ordinul Benedictinilor, creat de
călugărul Benedict în sec. al VI-lea;
În sec. al XIII-lea au fost create Ordinele Dominicanilor
şi Franciscanilor;
Se înfiinţează şcolile mănăstireşti, destinate în principal
pregătirii clerului;
Se studiau cele şapte arte liberale, alcătuite din două
grupe de discipline:
 gramatica, retorica, dialectica - TRIVIUM;
 aritmetica, geometria, astronomia, muzica –
QUADRIVIUM;
 teologia – văzută ca o încoronare a studiilor.
Predarea se făcea în limba latină;
Durata studiilor era de aprox. 8-10 ani (puţini erau cei
care reuşeau să încheie studiul celor şapte discipline);
Metodele de instruire, expunerea şi conversaţia,
valorificau prioritar memorarea;
Disciplina era foarte severă. Pedepsele corporale se
aplicau atât pentru a stimula elevii să înveţe, cât şi pentru a-i
educa pe aceştia în spiritual supunerii;
După modelul şcolilor mănăstireşti au fost create şcoli
episcopale sau catedrale şi în unele sate, şcoli parohiale,
înfiinţate de preoţii comunităţii, în care se învăţau rugăciuni şi
cântări bisericeşti.

Învăţământul în timpul domniei lui Carol cel Mare


(735-804):

Au fost create noi şcoli mănăstireşti şi episcopale,


crescând exigenţa pentru nivelul de pregătire al preoţilor.

32
A înfiinţat pe lângă curtea imperială Şcoala Palatină în
care s-au instruit atât fiii săi cât şi ai celor mai de seamă nobili
din întreaga împărăţie. Prestigiul şcolii a fost dat de
conducătorul ei, călugărul Alcuin.
Educaţia nobililor clerici avea un caracter dominant
livresc, încurajând asceza şi ridicarea deasupra frământărilor
pământești.
Educaţia nobililor laici punea accentul pe dezvoltarea
forţei fizice şi pe cultivarea virtuţilor cavalereşti: călăria,
aruncarea lancei, scrima, vânătoarea, înotul, jocul de dame,
compunerea şi declamarea versurilor. Însuşirea virtuţilor
cavalereşti lăsau puţin timp, însă, pentru asimilarea culturii, aşa
încât cavalerii erau mulţumiţi dacă ştiau să scrie şi să citească.
Educaţia fetelor era asigurată în familie au în mănăstiri,
având un caracter predominant religios şi practice, vizând
atribuţiile femeii de mamă, soţie, gospodină. Femeile studiau
Biblia, lb. latină, învăţau să cânte la liră şi la harpă.
Educaţia maselor se realiza prin mijlocirea bisericii, dar
şi prin diversele forme ale creaţiei populare care contribuiau la
ascuţirea minţii, la formarea lor morală şi la cultivarea gustului
pentru frumos.
Dezvoltarea centrelor urbane, în sec. XI – XIV-lea au
creat condiţii pentru organizarea unor şcoli care să satisfacă
cerinţele negustorilor şi meşteşugarilor:
în burguri – Şcoli de gramatică şi şcoli latine, cu caracter
particular şi orientare laică;
breslele meşteşugarilor şi ghildele negustorilor au
înfiinţat Şcoli ale breslelor şi ghildelor, în care predarea nu se
mai făcea în limba latină ci în limba naţională.

33
Învăţământul superior – primele repere apar în sec. al
XII-lea din nevoia unei calificări superioare a unor
profesionişti din medicină, justiţie, teologie, fiind create
universităţile Bologna, Paris, Oxford, Cambridge, Praga,
Cracovia, Viena.
Au ieşit de sub autoritatea bisericii;
S-au dezvoltat ca instituţii laice, dependente de stat.
Acum, în Evul Mediu, s-a constituit o structură a
sistemului de învăţământ care durează până în zilele noastre:
 învăţământul elementar şi secundar reprezentat
prin şcolile latine
 învăţământul superior reprezentant prin
universităţi

34
Concepte cheie:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

35
Idei contemporane:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

36
Alte observații:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

37
Educaţia răsăriteană

Idei principale ale învăţării:

În Imperiul Roman de Răsărit forţa laică a fost mai


puternică decât cea bisericească, pe această filieră
manifestându-se o mai mare receptivitate faţă de cultura
antichităţii greco-romane.
Vechilor centre culturala, Atena, Alexandria li s-a
adăugat Constantinopolul unde în sec. al V-lea s-a deschis o
Academie.
 profesori laici şi clerici;
 au predate limbile latină şi greacă, retorica,
dreptul şi filosofia, mai ales cea a lui Platon,
medicina, matematica şi astronomia.
Bizanţul devine centru cultural şi bisericesc cel mai
puternic din Europa de Răsărit, sub influenţa sa popoare ca
bulgarii şi ruşii adoptând creştinismul. Aceştia îşi organizează
primele mănăstiri, în cadrul lor, înfiinţând şcoli mănăstireşti.
Limba de cult a slavilor ortodocşi a fost slavona, dialect
slav, în care doi călugări CHIRIL şi METODIU, au tradus din
limba greacă principalele cărţi de cult.
Creştinarea slavilor din centrul Europei s-a făcut sub
influenţa catolicismului, de aceea cultura şi învăţământul
acestora a dobândit conţinutul şi structura şcolii europene
occidentale.
În 1364 a luat fiinţă Universitatea din Cracovia, una
dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior din

38
Europa, la care şi-au făcut studiile, se pare şi unii tineri
moldoveni.

Repere ale educaţiei româneşti în Evul Mediu

Constituirea unor formaţiuni politice ale românilor –


cnezate şi voievodate
Apartenenţa ortodoxă a românilor determină adoptarea
limbii slavone ca limbă de cult şi de stat
Cele mai vechi inscripţii în chirilică datează pe teritoriul
ţării noastre din sec. al X-lea
Organizarea bisericii, în strânsă legătură cu organizarea
statală, a stimulat crearea a numeroase mănăstiri, îndeosebi în
sec. al XIV-lea, pe lângă care au luat fiinţă şcoli mănăstireşti.
Potrivit unor documente se apreciază că pe lângă
mănăstirea de la Morissena – Cenad ar fi existat o şcoală încă
din sec. al XI-lea.
Mai târziu, astfel de şcoli au existat pe lângă mănăstirile
Tismana, Cozia, Neamţ.
În centrele catolice din Transilvania – Oradea, Alba-Iulia
au fost create şcoli capitulare, de nivel mediu, cu predarea în
limba latină.

39
Concepte cheie:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

40
Idei contemporane:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

41
Alte observații:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

42
Educaţia umanistă în perioada
renaşterii şi a reformei

Condiţionări istorice, economice, sociale şi culturale – context


de manifestare a spiritului renascentist

Idei principale:

Sec. XIII – XIV-lea reprezintă perioada în care societatea


medievală europeană intră într-un proces pronunţat de
transformare.
Un factor de schimbare l-au constituit cruciadele care au
favorizat:
comerţul cu mărfuri;
dezvoltarea atelierelor meşteşugăreşti;
creşterea populaţiei urbane.
Oraşele se desprind de dominaţia feudalilor, marcând
următoarele transformări:
organizarea unor instituţii adecvate intereselor şi
trebuinţelor lor;
spiritul inventiv şi interesul pentru cercetarea ştiinţifică în
domenii legate de industrie şi navigaţie-matematică, fizică,
astronomie, mecanică, etc.;
ştiinţa se orientează puternic spre natură, desprinzându-se
de filosofie şi teologie;
apar oameni de ştiinţă ca: Fr. Bacon, G.Galilei, Leonardo
da Vinci, preocupaţi de cunoaşterea adevărului prin cercetarea
naturii;

43
se manifestă o puternică dorinţă de eliberare de orice
constrângere, fie statală, fie bisericească, precum şi nevoia unei
exprimări libere a individului.
În conştiinţa oamenilor reînvie ideea dezvoltării
armonioase, prin artă şi ştiinţă, ideea centrală a antichităţii
elene – kalokaghatia.

44
Concepte cheie:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

45
Idei contemporane:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

46
Alte observații:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

47
Idei dominante cu privire la educaţie în epoca
renaşterii

Idei principale:

Această mişcare social-culturală europeană, cunoscută


sub numele de Renaştere, a pus în centrul preocupărilor sale
OMUL, mai ales omul purtător al valorilor lumii antice:
 în această perioadă a început să fie utilizat
termenul de educaţie în locul aceluia de institutio
(= învăţătură);
 libera dezvoltare a fiinţei umane, ca o consecinţă
a încrederii în bunătatea naturii omului;
 dezvoltarea armonioasă – intelectuală, morală,
estetică şi fizică;
 întemeierea instrucţiei pe activitatea copilului şi
înţelegerea a ceea ce se învaţă;
 idealul educaţional al Renaşterii îl constituie omul
armonios dezvoltat sub aspect intelectual, moral,
estetic şi fizic:
 organism sănătos şi spirit cultivat până la
rafinament (Erasmus din Rotterdam)
 omul universal – erudit, stăpânind în egală
măsură cultura clasică greco-latină cât şi ştiinţa
vremii (Francois Rabelais)
 un gentilom cu judecată bine formată şi suflet
duios (M. Montaigne)

48
 studierea operelor aparţinând culturii greco -
romane (studia humana) dobândeşte treptat o
pondere mai mare în comparaţie cu cercetarea
lucrărilor teologice;
 critici severe au fost exprimate cu privire la
conţinutul învăţământului, catalogat ca fiind
abstract, formal, rupt de realitate, cât şi în ceea ce
priveşte modalităţile de realizare care făceau apel
la memorarea mecanică, stimulată prin
constrângere;
 spiritul renascentist în domeniul educaţiei se
manifestă printr-o instrucţie orientată spre
cunoaşterea naturii.

49
Concepte cheie:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

50
Idei contemporane:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

51
Alte observații:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

52
Concepţia despre om şi devenirea sa în scrierile
marilor personalităţi ale renaşterii

Erasmus din Rotterdam (1476-1536)

Opere importante: Educarea principelui creştin, Colocvii,


Despre prima educaţie liberală a copiilor, Educarea femeii
creştine, Despre planul de învăţământ

Idei principale:

Propunea să se ofere tinerilor ceea ce era considerat ca


esenţial din cultura antică atât sub aspectul ideilor cât şi al
stilului. În acest sens a alcătuit mai multe ontologii cu cele mai
valoroase texte ale antichităţii elene şi latine.
Acorda prioritate studiului disciplinelor filologice, elena,
latina şi operelor literare scrise în aceste limbi, literatura fiind
considerată mijlocul cel mai eficient de educaţie întrucât prin
aceasta se cultiva elocvenţa şi precizia în exprimare.
Studiul ştiinţelor ocupă locul al doilea în ierarhia
disciplinelor de învăţământ şi se justifică în măsura în care
contribuie la explicarea operelor literare.
Un om cultivat trebuia să întrunească trei însuşiri:
 să citească bine
 să vorbească bine
 să gândească bine.
Critică învăţământul timpului său, şcolile fiind percepute
ca adevărate închisori spirituale, intitulându-le odăi de tortură
şi învăţământul scolastic bazat pe reproducere mecanică.

53
Juan Luis Vives (1492-1540)

Forţa educaţiei constă în ajutorarea acelor potenţe care


există în om, care pot deveni realitate sau se pot pierde
Idealul educativ este de esenţă religioasă. Educatorul va
sădi în copii germenele religiozităţii, căci fără puterea lui
Dumnezeu, nimic nu se poate face. Omul este făcut pentru a
participa la natura divină şi nu pentru a se deda plăcerilor sau
speculaţiilor ieftine.
Educaţia religioasă poate genera educaţia morală şi
civică.
Şcolile de stat trebuie să fie astfel concepute încât, în
acestea să-şi găsească locul şi copiilor nevoiaşi. În fiecare sat
este necesară o şcoală elementară, iar în fiecare provincie se
cade a fi o academie.
Acordă o atenţie deosebită recrutării şi formării
dascălilor. Este de dorit să avem profesori mai puţini, decât
mulţi şi cu defecte. Copiii nu pot fi lăsaţi pe mâna unor
nepricepuţi. Profesorul va poseda o cultură bogată, va dovedi
dragoste şi ataşament faţă de tineri, va comunica şi va
accesibiliza cât mai mult cunoştinţele dobândite, va învăţa
permanent. Ei trebuie să posede capacitatea şi dexteritatea
predării dar şi un comportament moral ireproşabil.
Activităţile ludice vor fi mijloace eficiente de a forma şi
instrui. Jocul poate fi, de asemenea, de a cunoaşte natura şi
înclinaţiile originare ale fiinţei umane
Avertizează asupra importanţei selecţiei raţionale a
cunoştinţelor, astfel încât acestea să-şi dovedească utilitatea.
Accentuează pe promovarea unor discipline cu o accentuată
dimensiune practică.

54
Cunoaşterea lucrurilor urma să se realizeze pe cale
inductivă, pornindu-se de la perceperea senzorială a obiectelor
şi fenomenelor.
Educaţia fetelor este mai mult decât necesară. Instruirea
acestora viza discipline precum latina, istoria antică, ştiinţele
naturii, lucrul manual, iniţierea în chestiuni de igienă şi de
alimentare a copiilor mici, îndeletniciri gospodăreşti.

Francois Rabelais (1494 -1553)

Medic şi profesor, Rabelais îşi ia doctoratul la


Montpellier, studiind şi călătorind foarte mult.
Avea o cultură enciclopedică şi deţinea competenţa
cunoaşterii mai multor limbi de circulaţie.
Opera sa se înscrie în tradiţia umanistă renascentistă, de
relevare a potenţelor umane, cel mai important reper al acesteia
fiind lucrarea Gargantua şi Pantagruel.
El face o pledoarie pentru valoarea culturii, pentru
libertatea de conştiinţă, pentru reîntoarcerea la tradiţia literară
şi filosofică a antichităţii.
Paginile consacrate educaţiei de către Rabelais sunt
considerate mai târziu prima apariţie a ceea ce se poate numi
realism în instrucţie, împotriva formalismului scolastic.
Întrevede viitorul educaţiei pentru ştiinţe, în special a
celei pentru ştiinţele naturii.
Pune în evidenţă diferenţa notabilă dintre educaţia
scolastică şi cea nouă, de tip umanist, comparând educaţia
primită de Gargantua, de la un oarecare preceptor teolog şi cea
primită de Eudemon de la noul tip de dascăl, reprezentat de
Ponocrates.

55
Rabelais personifică prin cei doi şcolari două metode
didactice opuse, una bazată pe exerciţii mecanice de memorare
şi, în consecinţă de despiritualizare şi alta bazată pe libertate şi
deschidere în gândire şi exprimare.
Propune un învăţământ intuitiv, bazat pe prezentarea
datelor realităţii sau a substitutelor acestora (planşe, schiţe,
etc.).
În privinţa conţinutului educativ, acesta trebuie să aibă
dezvoltare în toate domeniile. În lucrarea citată se schiţează
deja un plan şcolar şi o programă destul de echilibrată.
Sunt cuprinse discipline clasice – greaca, latina, araba,
ebraica – şi ştiinţele naturii sau cele exacte, nu ca mijloace
auxiliare, ci în scopul ajungerii la acel statut enciclopedic,
adică de a cunoaşte de toate.
Erudiţia prin ştiinţe va fi completată de formarea morală
a sufletului, în scopul accederii spre virtute, căci înţelepciunea
nu intră în sufletul răuvoitor şi ştiinţa fără conştiinţă nu este
decât o ruină a sufletului.
Educaţia spiritului este completată de educaţia corpului,
prin practicarea exerciţiilor de gimnastică sau prin munca
fizică, de educaţia estetică şi cea religioasă.

Michel Montaigne (1533- 1592)

Până la şapte ani educaţia sa se realizează în familie, la


ţară, sub coordonarea unui preceptor german, învăţând limba
latină.
De la vârsta de 7 ani urmează cursurile unui colegiu din
Bordeaux. Studiile superioare le face tot aici dar şi la Toulouse.

56
A fost primar al oraşului Bordeaux, după care se retrage
la castelul său, Montaigne, unde va scrie celebra sa lucrare,
Eseuri.
Se autointitulează nu un pedagog, ci un prieten al unei
pedagogii înţelepte şi umane.

Idei despre educaţie:

Militează pentru formarea unei gândiri deschise, elastice,


capabilă de a încorpora date inedite.
Scopul educaţiei este delimitat mai mult în zona educaţiei
intelectuale şi constă în a forma judecata umană, de a realiza o
armonie între corp şi suflet.
Filosoful francez va folosi printre primii termenul de
educaţie, în locul altora mai vechi, mai inadecvaţi şi mai
ambigui.
Crede că educaţia are un rol hotărâtor în viaţa omului,
fără a aluneca într-un optimism exagerat:
Educaţia nu poate să facă pe orb să vadă, ci călăuzeşte pe
calea cea bună o însuşire care există deja într-o anumită
măsură.
Ceea ce întreprinde individul trebuie să realizeze cu
plăcere şi în concordanţă cu înclinaţiile originare.
Idealul educativ este cuprins în noţiunea de gentilom, de
personalitate armonioasă, dornică de a cunoaşte şi a respecta
adevărul.
E nevoie de un om cu judecată, care prelucrează şi
reflectează asupra a ceea ce primeşte.

57
Benefică pentru cel care învaţă nu este multilateralitatea
cunoaşterii, ci multilateralitatea putinţei şi posibilităţii de a
cunoaşte sau întreprinde.
Nu contează cât ştim, ci ceea ce putem face cu ceea ce
ştim.
Decât un cap plin, mai bine unul bine format.
Cunoaşterea acumulată trebuie să devină acţiune.
Educaţia intelectuală trebuie completată de educaţia
morală.
Orice ştiinţă este inconsistentă dacă nu există, mai întâi,
ştiinţa bunătăţii.
Trebuie să dăm copilului acea cunoaştere care îl face mai
drept şi mai bun.
Ca metode de educaţie morală recomandă dialogul
socratic şi exerciţiul moral.
Nu acceptă severitatea extremă ci recomandă mai curînd
atmosfera destinsă şi tonică.
Ca discipline de studiu propune: filosofia, poetica,
istorie, logică, retorică, geometrie, fizică şi limbi străine.
Educatorul se cere a fi un om de meserie, cu pregătire şi
vocaţie şi nu un diletant.

Thomas Morus (1478-1535)

Studiază dreptul la Universitatea din Oxford, deţinând


funcţii de stat la curtea regelui Henric al VIII-lea, cu care va
intra în conflict, fiind acuzat de înaltă trădare şi executat prin
decapitare.
Cele mai importante lucrări ale sale sunt Cartea de aur şi
Utopia.

58
Educaţia deţine un rol primordial, în primul rând fiind
vizată educaţia profesională.
Educaţia este obligatorie şi generală pentru toţi copiii,
fiind realizată în limba maternă şi conexată activităţilor
concrete, aplicative ca premisă pentru învăţarea unor meserii
precum: zidărie, fierărie, dulgherie, ţesut, munca agricolă, etc.
Studiile clasice de filosofie, logică, greacă sunt oarecum
neglijate.
Copiilor mai dotaţi din punct de vedere intelectual li se
rezervă o instrucţie mai deosebită. Aceştia trebuie să fie
orientaţi spre aprofundarea studiilor.
Educaţia trebuie să fie destinată şi adulţilor, după orele
de muncă, în vederea îmbogăţirii minţii şi luminării sufletelor.
Scopul prioritar al educaţiei trebuie să fie dezvoltarea
armonioasă – îmbinarea dintre munca fizică şi cea spirituală.
Sunt delimitate o serie de etape ale educaţiei:
 până la 5 ani – educaţia se realizează în familie;
 până la 14 ani se realizează educaţia socială, prin
însuşirea normelor de bună convieţuire.
 se va inculca elevilor dispreţul faţă de podoabe şi
avuţie, în favoarea cumpătării şi bunelor
moravuri.

Thommaso Campanella (1568-1639)

!!!!! Acest autor nu intră în tematica pentru examen. Pentru


cultura generală şi pedagogică vă recomand să citiţi câteva date
despre viaţa şi opera sa, accesând surse bibliografice online.

59
Concepte cheie:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

60
Idei contemporane:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

61
Alte observații:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

62
Repere ale educaţiei în secolul al
XVII-lea

Jan Amos Comenius (1590 -1670)

Dacă alţi gânditori au fost musafiri pe tărâmul


pedagogiei, Comenius şi-a concentrat tot efortul spre această
disciplină, absorbind şi resemnificând creator ceea ce se
dovedise cel mai valoros până la el. (I. Găvănescul)
Marele umanist (se consideră că a continuat tradiţia
Renaşterii) ce a teoretizat în Didactica Magna aproape toate
principiile didactice, metodologia şi formele de realizare a
învăţării, a intuit permanenţa educaţiei şi a anticipat cerinţa
integrării cunoştinţelor în numele adevărului divin.
 prin această lucrare, considerată primul tratat de
pedagogie, teoria educaţia se desprinde de
filosofie;
 se constituie astfel un autentic sistem pedagogic,
expus într-o scriere dedicată exclusiv educaţiei;
 a dat un temei ştiinţific teoriei sale despre
educaţie.
Comenius a promovat prin opera sa pedagogică
următoarele aspecte:
 educaţia se realizează preponderent prin acţiune,
plecând de la o bază intuitivă consistentă;
 puterea nelimitată în rolul educaţiei în formarea
personalităţii umane, înscriindu-se în optimismul
pedagogic, prin afirmaţia că la naştere psihicul

63
copilului este o tabula rasa, pe care se poate scrie
totul ulterior, prin educaţie – Toţi pot învăţa toate;
 a folosit lecţii în care metoda demonstrativă a
dominat faţă de cea expozitivă;
 a scris un manual în care s-a folosit de imagini
(învăţare iconică) ca mijloace de învăţare, fiind
primul manual de citire ilustrat – Lumea sensibilă
în imagini;
 principiul conformităţii educaţiei cu natura,
referindu-se atât la natura exterioară omului cât şi
la natura internă a individului, în special
particularităţile de vârstă;
 delimitarea obiectelor de învăţământ de ştiinţe,
anticipând fenomenul de transpunere didactică – a
manifestat mai mult interes pentru disciplinele
realiste, decât pentru cele filologice;
 elaborarea cât mai riguroasă a unor planuri şi
programe şcolare, pledând pentru un învăţământ
treptat, gradat, concentric;
 a introdus categoria de principiu didactic;
 îşi elaborează propria concepţie despre metoda
didactică – propune trei metode didactice: intuiţia,
exerciţiul, explicaţia;
 este primul teoretician al sistemului de instruire
pe clase şi lecţii, şcoala fiind atelierul umanităţii;
 acordă o mare importanţă disciplinei, văzută ca
scop şi mijloc al educaţiei;
 scopul educaţiei morale îl constituie dobândirea
virtuţilor cardinale: înţelepciunea, cumpătarea,

64
curajul şi dreptatea, aşa cum sunt înţelese aceste
valori în religia creştină;
 educaţia religioasă trebuie să înceapă cât mai
devreme, copiii fiind deprinşi cu ideea că tot ceea
ce văd, aud, pipăie, fac şi îndură se referă direct
sau indirect la Dumnezeu;
 religia nu înseamnă pentru Comenius doar un
obiect de studiu, ci reprezintă o bază şi un
principiu de organizare a programului educativ,
sentimentul religios trebuie realizat indiferent
dacă se predă istorie, literatură sau chiar ştiinţe
pozitive, fiind intuită perspectiva interdisciplinară
de instruire;
Scopurile înnăscute ale omului sunt:
 să cunoască toate lucrurile: erudiţia;
 să fie stăpân peste lucruri şi pe sine: moralitatea;
 să raporteze totul şi pe sine însuşi la Dumnezeu,
izvorul tuturora: religiozitatea.
Subliniază rolul a trei laturi ale educaţiei în devenirea
fiinţei umane: educaţia intelectuală, educaţia morală şi educaţia
religioasă;
Emite ideea educaţiei pe tot parcursul vieţii – educaţia
permanentă.

John Locke (1632 - 1704)

Având o vastă cultură filosofică, filologică, teologică şi


medicală şi o îndelungată experienţă de preceptor în familia
unui lord, J. Locke a elaborat, sub forma unor scrisori, o foarte

65
originală operă pedagogică intitulată modest Câteva cugetări
asupra educaţiei – 1963.
Nu este o scriere de pedagogie sistematică la fel ca
Didactica Magna.
Cuprinde recomandări, sugestii pentru părinţi, fiind
redactată într-un stil plăcut, antrenant.
Lucrarea poate fi împărţită în trei capitole: educaţia
intelectuală, educaţia morală, educaţia fizică.
Promovează concepţia empiristă în formarea intelectuală:
Nimic nu a fost în intelectul nostru fără să fi fost mai întâi în
simţuri.
Scopul educaţiei îl reprezintă formarea gentlemanului –
un om înzestrat cu simţ practic, întreprinzător, capabil să-şi
conducă bine afacerile, dar care să probeze şi maniera alese, să
fie un om de societate.
Îşi manifesta rezerva faţă de instrucţia publică deoarece
şcoala poate da numai instrucţie, nefiind capabilă şi de
educaţie, care este aspectul esenţial al procesului de formare a
fiinţei umane.
Instrucţia urmăreşte cultivarea interesului pentru ştiinţă şi
dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere, în acest context
propune şi instrucţia sub formă de joc şi călătorii.
Această insistenţă asupra aspectului educativ a generat o
preocupare deosebită pentru respectarea particularităţilor de
vârstă şi individuale ale copiilor.
Scopul educaţiei morale îl constituie dobândirea virtuţii,
adică subordonarea simţurilor de către raţiune.
Avertizează asupra caracterului dăunător al unei
severităţi tiranice, inclusiv al pedepselor corporale care ar umili
sufletele copiilor şi le-ar cultiva timiditatea.

66
Ca metode de educaţie morală recomandă exemplul,
exerciţiul şi conversaţia raţională, deoarece copiilor le place să
fie trataţi ca făpturi inteligente.
Propune două aspecte ale educaţiei morale: buna creştere
sau politeţea, văzută ca înclinare de a nu ofensa pe alţii şi
cuviinţa, înţeleasă manieră de a face plăcută această înclinare.
J. Locke are meritul de a fi introdus munca în procesul
educării tinerilor care erau stimulaţi cel puţin o meserie, cum ar
fi: grădinăritul, tâmplăria, dulgheria, parfumeria, prelucrarea
fierului sau argintului, croitoria, şlefuirea sticlei, etc.
Marea taină a educaţiei este să ştii să fereşti copilul de
ceea ce îl atrage prea mult şi să-l îndemni către ceea ce este
folositor, dar deocamdată nu-i place.

Fr. Fenelon (1651 - 1715)

Lucrări importante: Aventurile lui Telemah şi Tratat


despre educaţia fetelor
Fiind un fin cunoscător al psihologiei copilului,
recomandă întemeierea educaţiei pe curiozitate, utilizarea
resurselor motivaţionale şi activitate ludică.
Este un promotor al educaţiei fetelor, subliniind rolul
important al femeii în viaţa comunităţii şi în familie:
Conţinutul educaţiei fetelor cuprinde: activităţi de scris-
citit, socotit, gramatică, jurisprudenţă, istorie antică şi istoria
Franţei.
Sunt indicate lecturi din cărţi cuviincioase, poezia şi
instruirea în domeniul artelor: pictura şi muzica.
Recomandă încredere reciprocă şi sinceritatea relaţiilor
între actorii educaţiei.

67
Fenelon vine cu o educaţie viabilă întemeiată pe plăcerea
învăţării- copilul trebuie să fie lăsat să se joace, să fie liber, să
îmbine învăţarea cu activităţile ludice.

68
Concepte cheie:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

69
Idei contemporane:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

70
Alte observații:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

71
Învăţământul şi educaţia în
iluminism (sec. al XVIII-lea)

Caracteristici ale secolului luminilor

 impetuoasă contestare a privilegiilor nobiliare;


 afirmare a drepturilor egale ale oamenilor, a accesului
liber al tuturor categoriilor sociale la conducerea
societăţii;
 ideea egalităţii în drepturi întemeiată pe teoria dreptului
natural care promova teza egalităţii oamenilor de la
natură, diferenţierea dintre ei rezultând din educaţia lor;
 preocuparea pentru instruirea unor categorii sociale
largi;
 instituirea chiar a ideii de obligativitate atât a
individului de a frecventa şcoala elementară, cât şi a
statului de a se îngriji de bunul mers al învăţământului;
 încredere în capacitatea raţiunii de a pătrunde în tainele
lumii şi a conduce la dezvoltare;
 învăţământul de toate gradele se orientează spre un
îndelung şi amplu proces de democratizare prin
extinderea reţelei de şcoli populare, înţelese ca
principala modalitate de luminare a poporului;
 se înlocuieşte treptat învăţământul tradiţional,
predominant filologic, cu unul realist, practic, potrivit
cerinţelor vieţii;
 se solicită tot mai mult un învăţământ laic, practic şi
naţional;

72
 spiritul nou de dezvoltare a învăţământului a stimulat
preocuparea pentru elaborarea manualelor şcolare,
pentru renunţarea la cărţile bisericeşti în procesul de
învăţare a scris-cititului;
 un nou impuls inspirat de spiritul revoluţionar din cea
de a doua jumătate a sec. al XVIII-lea care clatină
vechea mentalitate cu privire la copil şi educaţia sa şi dă
şcolii o nouă bază teoretică, compatibilă cu exigenţele
unei societăţi ce aspira spre libertate, egalitate,
fraternitate.

Iluminismul în ţările române

Academia domnească de la Bucureşti, reorganizată în


1707 de C. Brîncoveanu;
Academia domnească de la Iaşi înfiinţată de primul domn
fanariot, Nicolae Mavrocordat – 1714;
Reorganizarea Academiei de la Iaşi de către Gr. Ghica şi
Gr. Al. Ghica – acordându-se o mai mare importanţă studiilor
din domeniul matematicii şi fizicii.
Se creează Epitropia şcolilor, în Moldova şi Eforia
Şcolilor în Muntenia, instituţii de îndrumare şi administrare a
învăţământului.
În Muntenia, în 1776, Al. Ipsilanti prelungeşte durata
studiilor la Academie la 12 ani, dând o pondere mai mare
disciplinelor realiste.
În Transilvania, deşi intrată sub suveranitatea Austriei, se
păstrează vechile structuri sociale, naţionale şi confesionale.

73
Datorită episcopului Inocenţiu Micu s-a deschis la Blaj,
centrul confesiunii greco-catolice, o şcoală de obşte de nivel
elementar.
Datorită episcopului Pavel Petru Aaron s-a înfiinţat la
Blaj un gimnaziu cu predare în limba latină.
La Blaj va funcţiona un seminar pentru pregătirea
preoţilor. Astfel, Blajul devine în sec. al XVIII-lea un puternic
centru cultural românesc.
Mişcarea Şcoala Ardeleană a întrunit toate trăsăturile
specifice Iluminismului din Centru Europei, cărora li se adaugă
ideea emancipării naţionale.
Cărturarii Şcolii Ardelene este considerată prima
generaţie de educatori ai poporului român (I. Gh. Stanciu):
Samuil Micu, Gh. Şincai, P. Maior, I. Budai-Deleanu, etc.
Din perspectiva Şcolii Ardelene obiectivul principal al
educaţiei îl constituia cultivarea conştiinţei naţionale, care se
realiza prin studiul limbii române şi al istoriei.

J. J. Rousseau (1712-1778) – reprezentant de


seamă al iluminismului

Concepţia pedagogică a lui Rousseau este exprimată în


scrierea sa Emil sau Despre educaţie (Emile ou de l’education -
1762).
În primele patru părţi ale acestei lucrări este descris
procesul educaţional al unui copil, Emil, în cele patru perioade
de vârstă pe care le parcurge:
 de la naştere până la apariţia vorbirii (0-2 ani);

74
 de la acest moment până la 12 ani – perioada
jocului;
 de la 12 la 15 ani – perioada instrucţiei;
 de la 15 ani până la majorat – perioada educaţiei
morale.
În cea de a cincea parte a lucrării se tratează despre
educaţia fetelor.

Educaţia în perioada 0-2 ani


Educaţia orientată spre îngrijirea şi călirea organismului
copilului prin
 alăptare maternă;
 băi reci;
 îmbrăcăminte uşoară;
 jucării naturale;
 viaţa în natură.

Educaţia în perioada 2-12 ani


Se continuă dezvoltarea forţelor fizice, în primul rând
educaţia simţurilor, în vederea cunoaşterii naturii.
Sarcina educatorului este să se limiteze la înlăturarea
oricărui obstacol care ar împiedica manifestarea liberă a
copilului şi păstrarea însuşirilor sale definitorii: inocenţă,
bunătate, spontaneitate şi libertate.
Trebuie să fie promovată un tip de educaţie negativă, în
sensul că educatorul nu va arăta copilului nici virtutea, nici
adevărul, ci îi va păzi doar inima de vicii şi spiritul de eroare.
Se învaţă totul prin experienţă.
Orice apel la raţiune, la această vârstă, era considerat cu
totul ineficient.
75
Educaţia în perioada 12-15 ani
Este vârsta dezvoltării raţiunii, Copilul fiind apt să
înceapă studiul, condus fiind de curiozitate care ghidează spre
descoperirea adevărului.
Cunoștințele pe care urmează să le asimileze Emil sunt
selectate de către preceptorul său, Jean Jacques, în funcţie de
utilitate şi accesibilitate.

Procesul instrucţiei se desfăşoară în contact direct cu


faptele; cunoştinţele se dobândesc prin propria experienţă a
copilului.

Copilul să nu ştie nimic pentru că i-ai spus, ci pentru că a


înţeles el însuşi; să nu înveţe ştiinţa, ci s-o descopere.

Dezvoltă teoria învăţământului intuitiv, promovată de


J.A. Comenius şi J. Locke, insistând asupra caracterului
conştient şi activ al instrucţiei.

Pedagogul francez recomandă ca tânărul să înveţe mai


multe meserii, îndeosebi acelea care presupune o activitate
fizică în aer liber – agricultură, lemnărie, tâmplărie.

În acest context, Rousseau pledează pentru muncă,


evidenţiindu-i următoarele calităţi:
 este o îndatorire a fiecărui om;
 îl apropie pe om de starea de natură;
 face din acesta o fiinţă independentă;
 favorizează asimilarea cunoştinţelor.

76
Educaţia în perioada 15-20 ani
Este vârsta manifestării şi dezvoltării sentimentelor.
Autorul accentuează educaţia morală, înţeleasă ca un
triplu proces:
 de cultivare a bunelor sentimente – iubirea faţă de
cei din jur;
 de formare a judecăţilor morale, a capacităţii de a
aprecia just faptele morale;
 educarea bunăvoinţei, a capacităţii de a îndeplini
binele.

La această vârstă se realizează educaţia religioasă, dar nu


prin predică, ci prin contemplarea Universului.
Stimulat de măreţia Universului, adolescentul va ajunge
la ideea de Dumnezeu.
Religia lui Emil este una naturală, nu va aparţine nici
unei confesiuni.
Dumnezeu se va situa deasupra oricăror dispute
religioase, fiind acceptat ca o forţă care a creat lumea, lăsând-o
apoi să evolueze potrivit anumitor legităţi.
În cartea a V-a, Rousseau abordează educaţia fetelor, din
perspectiva personajului feminin, Sofia, care devine după
vârsta de 20 de ani, soţia lui Emil.
Sofiei i s-a rezervat o instrucţie limitată;
Sarcinile sale sunt legate de îngrijirea gospodăriei, a
soţului şi copiilor;
În acest scop, femeia trebuie să fie virtuoasă, blândă şi
bună.

77
Concepte cheie:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

78
Idei contemporane:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

79
Alte observații:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

80
Educaţia în prima jumătate a sec. al
XIX-lea

Orientări ale învăţământului în prima


jumătate a sec. al XIX-lea

A. se manifestă cerinţa instruirii unor categorii largi ale


populaţiei;
B. se constată un ritm deosebit de creştere a numărului de
şcoli;
C. extinderea sistemului de instruire Bell – Lancaster,
sistem propus de doi învăţători englezi:
 un singur educator putea instrui 200-300 de elevi,
cu ajutorul unor monitori
 monitorii erau elevi, selectaţi şi pregătiţi pentru a
participa la instruirea colegilor lor
 monitorii verificau temele, îi puneau pe elevi să
citească, să scrie şi să memoreze anumite texte
 în loc de manuale se utilizau tabele lancasteriene,
nişte planşe care se agăţau pe pereţii sălii de
clasă, în jurul cărora se grupau elevii, sub
conducerea monitorului
 îndatorirea statului de a se îngriji de instruirea
tinerilor, de obligativitatea şi gratuitatea şcolii
primare;
 disciplina şcolară devine mai blândă;
 procesul instructiv face apel la intuiţie, devine
mai accesibil şi mai deschis memorării logice.

81
Reprezentanţi ai pedagogiei în prima
jumătate a sec. al XIX-lea

Immanuel Kant (1724- 1804)

Principala lucrare pedagogică este Tratat de pedagogie.


Religia în limitele raţiunii
Educaţia trebuie să dezvolte în om toată perfecţiunea de
care acesta este susceptibil
Din perspectiva idealului educativ, Kant precizează că
tinerii nu trebuie să fie crescuţi după starea de faţă a neamului
omenesc, ci după o stare mai bună, posibilă în viitor.
Scopul supreme al educaţiei rezidă în sădirea moralităţii
în om, în triumfarea acesteia în faţa fericirii personale, a virtuţii
asupra egoismului.
Educaţia va facilita formarea spiritului de prudenţă, a
unui comportament civilizat, manierat astfel încât omul să se
integreze adecvat în societatea timpului său
Kant aminteşte despre rolul religiei în educaţie, insistând
asupra raporturilor dintre morală şi religie şi asupra ideii de
Divinitate care se pretează la vârsta copilăriei – religia are o
puternică dimensiune moralizatoare.

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)

Principalele lucrări sunt: Ora de seară a unui sihastru,


Leonard şi Gertruda, Cum îşi învaţă Gertruda copiii, Cartea
mamelor sau îndrumător pentru mame, Manual pentru a învăţa
silabisirea şi citirea, Despre instrucţia populară şi industrie,
Cântecul lebedei

82
I se încredinţează organizarea şi conducerea unui
important orfelinat la Stanz, coordonează o şcoală elementară
în cantonul Berna, unde va înfiinţa un seminar de formare a
educatorilor şi înfiinţează o şcoală pentru fete.
Ocupându-se de organizarea învăţământului elementar, a
promovat cerinţa îmbinării armonioase dintre munca
productivă şi instrucţia propriu-zisă. În acest sens înfiinţează în
1774, pe lângă ferma sa de la Neuhof un aşezământ socio-
educativ, unde a adunat un grup de copii nevoiaşi care erau
educaţi prin muncă şi activităţi intelectuale de bază- citit, scris,
socotit. Pentru prima dată în istoria pedagogiei, Pesatalozzi
realizează o îmbinare organizată a muncii productive cu
instrucţia.
Militează pentru o educaţie generalizată, pentru toţi
copiii, indiferent de starea socială din care proveneau.
Acordă um mare credit educaţiei în familie, asimilând
mediul familial unei autentice temelii pentru formarea morală
viitoare.
Sistemul său de gândire pedagogică se întemeiază pe
observaţie, reflecţie pedagogică şi experimentare practică,
nemijlocită.
Educaţia veritabilă este cea în conformitate cu natura, în
mediul familial unde mama este educatorul natural, ca o
condiţie a dezvoltării forţelor interne ale copilului.
În opinia sa trei forţe fundamentează natura umană:
 puterea intelectuală – determinantă în aflarea
adevărului şi posedarea ştiinţei
 puterea morală – influenţează demnitatea
 puterea fizică – importantă în muncă şi acţiune

83
Pentru ca persoana să fie echilibrată şi armonioasă,
educaţia trebuie să se adreseze atât intelectului cât şi
afectului:...ochiul vrea să vadă, urechea să audă, spiritul să
gândească, inima să creadă şi să iubească.
Teoria educaţiei elementare reprezintă marea contribuţie
a lui Pesatalozzi la dezvoltarea gândirii pedagogice universale.
 conţinutul educativ va prelua şi va sistematiza
experienţele apropiate ale mediului, în care trăiesc
sau vor fi inseraţi copiii.
 teoria vizează trei domenii importante ale
formării: educaţia intelectuală, educaţia morală,
educaţia fizică
 educaţia intelectuală se centrează pe formarea şi
dezvoltarea facultăţilor psihice şi nu pe
transmiterea şi dobândirea de cunoştinţe
 educaţia morală se face pe o linie ascendentă, prin
trecerea de la cercul familiei, la mediul social
apropiat şi prin luarea în consideraţie a valorilor
umanităţii
 educaţia fizică accentuează pe elemente motrice
simple, ca temelii ale viitoarelor deprinderi
practice actualizate în diferite activităţi.

Johann Friedrich Herbart (1776 - 1841)

Principalele lucrări: Pedagogia generală dedusă din


scopul educaţiei, Despre aplicarea psihologiei în pedagogie,
Prelegeri pedagogice
Pedagogia lui Herbart se întemeiază pe filosofia practică
(etica), considerată a fi una dintre cele mai importante ştiinţe

84
care are ca finalitate conturarea scopurilor educaţiei şi pe
psihologie, chemată să expliciteze fenomenologia intereselor la
omul în devenire.
interes = masă de reprezentări ce influenţează conştiinţa,
predispunând pe individ să acţioneze.
Finalitatea educaţiei este să cultive la fiecare materie de
învăţământ cât mai multe interese şi să utilizeze pentru
stimularea fiecărui interes cât mai multe obiecte de învăţământ.
Învăţământul are la bază două tipuri de interese: interese
de cunoaştere şi interese simpatetice sau subiectiv-practice (ex.
interese religioase, morale şi sociale).
Educaţia cuprinde trei momente interdependente:
 guvernarea - asistenţa şi coordonarea de către
adult a copilului, prin restricţii şi constrângeri
 este o fază de inculcare a unor comportamente,
asigurând o moralizare şi o socializare de primă
instanţă
 guvernarea este un dresaj, mijloacele principale
ale guvernării sunt îngrijirea şi supravegherea
 instrucţia sau învăţământul este partea cea mai
importantă a educaţiei
 are în vedere două scopuri: dobândirea virtuţii şi
atingerea multilateralităţii interesului
Herbart a identificat mai mult tipuri de interese ce rezultă
din cunoaşterea lucrurilor şi din cunoaşterea lumii sociale:
 interes empiric - noutatea şi coloritul obiectelor
 interes speculativ – întrebarea pentru ce
 interes artistic

85
 interes moral simpatetic – atenţie acordat
membrilor familiei, prietenilor, cunoscuţilor
 interes social - atenţie acordată comunităţii
 interes religios – contemplarea şi reflectarea
asupra tainelor lumii
Conturarea cercului de idei se realizează prin patru trepte,
numite trepte formale:
 claritatea – expunerea lecţiei de către profesor, pe
baza intuirii obiectelor şi fenomenelor
 asocierea – realizarea unei conexiuni dintre
materialul nou şi cel vechi
 sistemul - avansarea unor generalităţi precum
definiţii, legi şi norme
 metoda – extinderea şi aplicarea noilor cunoştinţe
 educaţia morală – urmăreşte să realizeze tăria
caracterului, prin fortificarea voinţei
Faptele umane devin morale dacă se conformează
următoarelor comandamente etice:
 ideea de libertate interioară
 ideea de perfecţiune
 bunăvoinţa sau armonia dintre voinţa mai multor
indivizi
 ideea dreptăţii şi a renunţării la conflicte
 ideea de echitate
Scopul educaţiei morale constă în acţiunea de formare la
copil a caracterului
Herbart a introdus în pedagogie principiul învaţământului
educativ – prioritatea dimensiunii formative faţă de cea
informativă în educaţie

86
În perspectiva moralizării, este antrenată şi educaţia
religioasă, punându-se în evidenţă dimensiunile formative şi
mai puţin informative ale religiei

Friedrich Froebel (1782 - 1852)

Scrieri importante: Educaţia omului, Cântec de masă,


Veniţi să trăim pentru copiii noştri (acesta este un jurnal cu
numeroase articole unde îndemna la realizarea unei educaţii
preşcolare)
Are meritul de a fi recomandat o educaţie
instituţionalizată pentru copiii mici, fiind inițiatorul a ceea ce
este astăzi grădiniţa de copii.
Copilul mic străbate trei etape:
 v. alăptării - alimentaţia fiind activitatea prioritară
 v. micii copilării – când se exersează limbajul,
jocul fiind activitatea principală
 v. copilăriei şcolare – are loc instruirea
sistematică
A elaborat o teorie a jocului ca activitate de educaţie şi a
experimentat mai multe tipuri de activităţi ludice, acordând o
mare importanţă formării copilului prin joc.
A pledat pentru experimentarea unor materiale didactice
compatibile cu vârsta:
 mingi colorate
 jocuri sub formă de corpuri geometrice, numite şi
daruri
 instrumente didactice confecţionate din carton

87
Aceste instrumente au valoare simbolică pentru copil,
substituind sau trimiţând la dimensiuni mai profunde ale
existenţei umane.
Educaţia trebuie să respecte două legi: legea activităţii şi
legea armoniei.
Simultan cu practica educativă, Froebel va susţine şi
cursuri speciale pentru pregătirea educatorilor. Pregătirea
teoretică viza aspecte de didactică preşcolară.

Adolph Wilhelm Diesterweg (1790 - 1866)

A fost profesor şi director la mai multe şcoli normale din


Germania, inclusiv la cea din Berlin.
Pentru contribuţia sa remarcabilă la pregătirea şi
îndrumarea mai multor promoţii de învăţători i s-a spus
învăţător al învăţătorilor Germaniei.
Teoria sa pedagogică a fost expusă în lucrarea sa
fundamentală Îndrumător pentru formarea învăţătorilor
germani şi în articolul Principiul suprem în educaţie:
 interesul pentru constituirea pedagogiei ca ştiinţă
 promovează principiul educaţiei în conformitate
cu natura – omul posedă de la natură anumite
predispoziţii, potenţe apte de a deveni ceva şi
principiul educaţiei în conformitate cu datul
cultural – individul, om al timpului său, ancorat în
contextul socio-cultural
 a educa înseamnă a stimula, teoria educaţiei
înseamnă teoria stimulării
 recomandă ca metode conversaţia euristică şi
metoda intuiţiei

88
 identifică cele două funcţii ale educaţiei/
învăţământului: informarea şi formarea
 profilul învăţătorului – un învăţător dă învăţătură
atâta timp cât el însuşi învaţă

Repere ale învăţământului şi gândirii pedagogice


româneşti în prima jumătate a sec. al XIX-lea

Vechile academii domneşti în limba greacă deveniseră


anacronice, frânând dezvoltarea culturii româneşti.
Ctitorii învăţământului superior în limba română au fost
Gh. Asachi şi Gh. Lazăr. Şcolile create de aceştia pregăteau
inginerii hotarnici, în contextul creşterii interesului pentru
producţia agricolă.
Regulamentul Organic din 1831 prevedea organizarea
unui învăţământ de stat în limba română.
Între anii 1830- 1840 se organizează Şcolile orăşeneşti de
stat, se înfiinţează Academia Mihăileană de la Iaşi, se
organizează învăţământul sătesc în Ţara Românească şi se
creează şcolii cu orientare practică în ambele principate
Sub conducerea lui Petrache Poenaru s-a înfiinţat câte o
Şcoală Naţională – instruirea se făcea în limba română iar
administrarea era realizată de către stat - în fiecare reşedinţă
din cele 12 judeţe de atunci ale Ţării Româneşti. Dascălii
acestor şcoli era selectaţi dintre foştii elevi ai lui Gh. Lazăr şi
Ion Heliade Rădulescu de la Sf. Sava.

89
Concepte cheie:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

90
Idei contemporane:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

91
Alte observații:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

92
Educaţia în a doua jumătate a sec. al
XIX-lea

Herbert Spencer (1820 – 1903)

Şi-a întemeiat ideile despre educaţie pe principiul


evoluţionismului, evoluţia era considerată ca fiind legea
fundamentală a Universului, viaţa fiind o continuă adaptare a
organismului la mediu.
Spencer şi-a expus ideile cu privire la devenirea fiinţei
umane în Eseuri despre educaţie (1861) în care nu-şi propunea
ca Herbart şi Diesterweg o fundamentare ştiinţifică a
pedagogiei, ci doar exprimarea unor opinii referitoare la
creşterea copiilor, pentru a-i pregăti pentru viaţă, într-o manieră
şi cu un conţinut apropiat lui J. Locke.
Propune un sistem de educaţie care are în vedere
activităţile dominante ale omului:
 garantarea sănătăţii şi a puterilor fizice ale
individului
 câştigarea mijloacelor de trai
 întreţinerea familiei şi educaţia copiilor
 menţinerea ordinii sociale şi politice
 activitatea de timp liber pentru satisfacerea
emoţiilor şi a gustului pentru frumos
Propune conţinuturi adecvate celor cinci activităţi:
 fiziologie şi igienă
 citit, scris, socotit, ştiinţele – mecanica, fizica,
chimia, astronomia, geologia, biologia, sociologia

93
 psihologia şi pedagogia – Spencer a înţeles că
meseria de părinte cere o calificare
 istoria predată într-o perspectivă sociologică
 studiul artelor, al naturii şi ştiinţelor.
Referindu-se la condiţiile educaţiei, Spencer are în
vedere următoarele principii:
 înţelegerea actului educaţional ca o reproducere a
procesului de constituire a civilizaţiei
 sistemul de educaţie este eficient în măsura în
care înaintează cu celelalte reforme sociale
 întemeierea procesului de dobândire a
cunoştinţelor pe tendinţa spontană a copilului spre
activitate – self instruction
 studiul să fie atrăgător.

Konstantin Dimitrievici Uşinski (1824 – 1871)

Scrieri importante: Omul ca obiect al educaţiei, Călătorie


pedagogică prin Elveţia, Despre caracterul naţional al educaţiei
publice
Dezvoltă teza caracterului naţional al educaţiei – modul
în care un popor îşi organizează sistemul de educaţie este o
expresie a condiţiilor sale istorice, a împrejurărilor economice,
sociale, geografice în care trăieşte.
În opinia sa, pedagogia trebuia să se constituie ca o
unitate între teorie şi practică.
Teoria pedagogică trebuia să se întemeieze pe
informaţiile oferite de ştiinţele care au ca obiect de studiu
omul, ştiinţe precum anatomia, fiziologia, psihologia, istoria,
etc. şi pe filosofie, aceasta permiţând formularea scopului
94
educaţiei. Această nouă ştiinţă, având fundamentele citate, era
denumită de Uşinski pedagogie în sens larg.
Şi-a construit teoria instruirii pe teza tendinţei spre
activitate a copilului.
Principalele funcţii ale şcolii sunt informarea şi formarea
elevilor, funcţii ce se îndeplinesc prin asigurarea unei strânse
legături între observare, gândire şi limbaj.

Organizarea modernă a învăţământului românesc


şi constituirea pedagogiei sistematice în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea

Legislaţia şcolară din România

După Unirea de la 1859, generaţia de la 1848, înfrântă în


timpul revoluţiei, a putut trece la înfăptuirea programului său
privind dezvoltarea învăţământului.
Se aspira nu numai la un învăţământ deschis tuturor
categoriilor sociale, ci şi la unul orientat, spre cerinţele
economiei naţionale.
Reorganizarea învăţământului făcea parte dintr-un amplu
proces de modernizare a întregii vieţi social - politice,
concretizat în adoptarea mai multor legi: Legea Rurală, Legea
Electorală, Legea Codului Civil şi Penal.
Legea Învăţământului a fost precedată de înfiinţarea, în
octombrie 1860, a primei universităţi româneşti, cea de la Iaşi,
ridicată pe temelia spirituală a Academiei Mihăilene.
95
Universitatea avea 4 facultăţi: Drept, Filozofie - Litere, Ştiinţe
şi Teologie.
La Bucureşti s-au organizat în 1863, Şcoala superioară de
ştiinţe şi Şcoala Superioară de litere, cu sarcina principală de a
pregăti profesori pentru gimnazii. Cele două şcoli superioare au
pregătit deschiderea Universităţii din Bucureşti, în 1864.
Legea Instrucţiunii Publice, pregătită încă din 1862, a
fost considerată prima lege şcolară a statului unitar naţional
modern.
 cuprindea referiri asupra tuturor gradelor şi
tipurilor de şcoli, particulare sau de stat
 principiul de bază, care i-a conferit caracter
democratic a fost cel al obligativităţii şi gratuităţii
învăţământului primar.
 legea prevedea structurarea învăţământului pe trei
grade: primar, secundar - gimnaziu, liceu,
seminar, şcoli real, şcoli profesionale – şi
învăţământ superior.
liceul şi-a păstrat caracterul său dominant filologic şi
clasicist.
În 1896, o nouă Lege a învăţământului primar-normal,
propusă de Petru Poni, cuprindea unele prevederi de apropiere
a şcolii rurale de cea urbană, dând învăţământului elemenat un
pronunţat caracter practic.
În 1898, Spiru Haret, printr-o Lege a învăţământului
secundar şi superior, dă o nouă direcţie şcolii româneşti.

Activitatea lui Spiru Haret

96
La baza politicii sale şcolare au stat necesităţile de ordin
economic, social şi cultural ale ţării.
A considerat că şcoala are, pe lângă rolul instructiv, un
important rol educativ.
A considerat şcoala şi cadrele didactice una dintre
pârghiile cele mai însemnate ale dezvoltării satelor.
A combătut legislaţia anterioară, care nu acordase o
pondere corespunzătoare disciplinelor ştiinţifice.
A introdus trifurcația liceului, începând din clasa a V-a,
liceul să aibă trei secţii: reală, modernă şi clasică.
Haret s-a preocupat şi de dezvoltarea învăţământului
profesional şi tehnic, acordând o mare atenţie înfiinţării de
Şcoli agricole, de meserii şi comerciale.
Ajutat de colaboratorul său apropiat, pedagogul
Constantin Dumitrescu – Iaşi, a elaborat mai multe legi şcolare,
dintre care cele mai importante sunt:
 Legea asupra învăţământului secundar şi superior
(1898)
 Legea asupra învăţământului profesional (1899)
 Legea pentru şcolile de copii mici (1909)
Şi-a realizat, într-o bună măsură politica şcolară prin
sprijinul pe care l-a primit de la cadrele didactice, în cadrul
activităţii şcolare şi extraşcolare şi de la marile personalităţi ale
culturii cărora le-a cerut să elaboreze cărţi de lectură, cu un
bogat conţinut moral, realizate într-o formă artistică.
La rândul său, în vederea sprijinirii activităţii cadrelor
didactice, pentru o mai bună pregătire profesională a acestora,
a înfiinţat în 1905, Revista generală a învăţământului.
A manifestat o deosebită grijă pentru pregătirea continuă
a cadrelor didactice, pentru sporirea autorităţii morale a

97
acestora. În acest sens, o bună parte din opera sa poate fi
socotită o importantă pagină de pedagogie socială şi de
educaţie a adulţilor.

98
Concepte cheie:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

99
Idei contemporane:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

100
Alte observații:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

101
Educaţia în secolul al
XX-lea. Principalele
curente pedagogice

Pedagogia experimentală

Una dintre cele mai importante orientări pedagogice ale


începutului de secol XX, care a încercat să dea instrucţiei şi
educaţiei o bază ştiinţifică.
A apărut sub influenţa dezvoltării cercetărilor
experimentale în alte ştiinţe şi ca reacţie faţă de pedagogia
speculativă, filozofică.
Această direcţie s-a manifestat la început nu ca o
cercetare a fenomenului educaţional, ci ca un studiu despre
copil, care pleca de la teza că numai cunoscând legile de
dezvoltare a copilului, putem realiza orientarea spre idealul
educaţional.
Ulterior, reprezentanţii pedagogiei experimentale au
trecut la studiul comportamentului elevului în procesul de
învăţământ, în vederea stabilirii legilor acestui proces şi a
regulilor de lucru ale profesorului.
Reprezentanţii cei mai importanţi ai pedagogiei
experimentale sunt:
Alfred Binet (1857- 1911)
A elaborat un mare număr de teste pentru măsurarea
atenţiei, memoriei şi gândirii şcolarului.
A stabilit pentru fiecare vârstă o serie de întrebări cu
ajutorul cărora se preciza nivelul de dezvoltare a inteligenţei,

102
verificându-se dacă vârsta inteligenţei copilului este egală cu
cea cronologică.
Şirul grupelor de întrebări pe ani a fost denumit de Binet
Scara metrică a inteligenţei
Cea mai importantă dintre lucrările sale este Idei
moderne despre copil (1910).

Ernst Meumann (1862- 1915)

A îmbinat abordarea filosofică, care poate furniza


pedagogiei scopul educaţiei, cu cercetarea experimentală de
laborator.

W. A. Lay (1862- 1926)

A aplicat o schemă preluată din biologie în domeniul


educaţiei.
În opinia sa, întregul proces educativ reprezintă:
un şir de influenţe venite din mediul înconjurător sau
produse de educator
acţiunea de prelucrare a acestora
reacţiile şcolarilor.
Lay considera că toată educaţia trebuie să-l pregătească
pe copil pentru reacţii adecvate faţă de mediu, deci pentru
acţiune.
Pedagogia sa a fost numită, din această perspectivă,
pedagogia acţiunii.

103
Secolul copilului

În 1900 Ellen Key, profesoară din Stockholm, pasionată


de literatură, filosofie, educaţie, membră a mişcării feministe
din Suedia, cunoscută mai ales ca scriitoare, publică o lucrare
emblematică pentru secolul al XX-lea, intitulată sugestiv
Secolul copilului.
Critică învăţământul tradiţional, care are tendinţa de
sufocare a naturii copilului, de formare a unor oameni, care
aspirau să semene între ei, în loc să se diferenţieze.
A pledat pentru respectarea libertăţii şi autonomiei
educatului.
Se ridică împotriva tendinţei de socializare excesivă,
propunând în schimb, un tip de individualism clădit pe
respectarea libertăţii copilului.
Autoarea propune organizarea mediului copilului, astfel
încât să permită manifestarea liberă a acestuia, ocrotindu-l
totodată de influențe dăunătoare.
Până la vârsta de 15 ani, preferă educaţia în familie, după
această vârstă copilul trebuind să deţină pârghiile să înveţe
singur.
Consideră că activitatea personală constituie factorul
esenţial al educaţii.
Propune o educaţie pentru toţi, dar după un plan special
destinat fiecărui individ.
Scopul şcolii trebuie să fie determinarea evoluţiei vieţii
spre forme superioare.

Pedagogia sociologică
104
Principalul reprezentant al acestui curent este sociologul
francez Emile Durkheim (1857 – 1917).
Dacă pentru pedagogia experimentală educaţia era un
proces psihologic, pentru Durkheim, educaţia este un fapt
social, care va fi investigat prin metode sociologice.
Într-adevăr, educaţia este un fapt social, care se
desfăşoară într-un context social dat.
Analizată din perspectivă sociologică, în principala sa
scriere, Educaţie şi sociologie (1922), educaţia este interpretată
ca o socializare metodică a tinerei generaţii.
Teoria pedagogică nu se poate dezvolta fără abordarea
fenomenului educaţional dintr-o dublă perspectivă: psihologică
şi sociologică.

Pedagogia pragmatistă

Bazată pe filosofia pragmatistă (gr. pragma = acţiune) are


ca reprezentanţi pe: Ch. Pierce, W. James, J. Dewey.
Pedagogia pragmatistă a cunoscut o largă răspândire în
S.U.A.
Se mai numeşte şi pedagogie instrumentalistă deoarece J.
Dewey, principalul reprezentant, considera ideile şi teoriile
drept instrumente de acţiune, unicul criteriu al adevărului fiind
succesul în activitatea individuală.
Dewey preconizează organizarea procesului de
învăţământ nu pe clase şi lecţii, în care se transmit cunoştinţe,
ci prin organizarea unor activităţi practice, prin care elevul să-
şi formeze deprinderi de muncă.

105
Principiul acestei teze este că din experienţa practică a
rezultat ştiinţa.
Rolul şcolii nu este de a pregăti pentru viaţă, ci de a fi
însăşi viaţa şi de a organiza experienţa copilului în acest sens.
J. Dewey punea la baza procesului învăţării experienţa
proprie a copilului.
Pedocentrismul concepţiei pedagogice, pune copilul în
centrul sistemului educaţional, a avut la început un caracter
pozitiv, evidenţiind legătura dintre pedagogie şi psihologia
copilului.
Dewey a contribuit la o deschidere a educaţiei spre
concreteţea lucrurilor şi proceselor dezvoltând o teorie asupra
educaţiei racordată la exigenţele unei lumi democratice şi
moderne.
Lucrări importante: Şcoala şi societatea, Democraţie şi
educaţie, Experienţă şi educaţie, Şcolile de mâine

Curentul pedagogic al educaţiei noi

S-a manifestat în perioada dintre cele două războaie


mondiale, protestând împotriva dresajului şi a şcolii
intelectualiste herbartiene.
Acest curent pedagogic susţinea ideea desfăşurării
învăţământului cu metode active, motiv pentru care i s-a spus
Şcoala activă, fiind cunoscut şi sub numele de Educaţia nouă.
Pornind de la pedagogia lui Rousseau, insistă asupra
organizării unui învăţământ bazat pe tendinţa spontană a
copilului spre activitate.
Metodele active desemnează un ansamblu de metode prin
care se urmărea realizarea progresului copilului, atât sub

106
aspectul însuşirii cunoştinţelor cât şi din perspectiva dezvoltării
capacităţilor intelectuale.
Propuneau o metodă de educaţie în care libertatea devine
o condiţie şi o metodă de formare.
Cei mai importanţi reprezentanţi ai curentului Educaţia
nouă sunt:
 dr. Maria Montessori – lucrarea cea mai importantă
Descoperirea copilului, a pledat asupra necesităţii
organizării procesului de educaţie la vârsta preşcolară
 Ovide Decroly – lucrarea Introducere în pedagogia
cantitativă, teoretizează şi aplică metoda centrelor de
interes
 Edouard Claparede – lucrarea Psihologia copilului şi
pedagogia experimentală, introduce paradigma
educaţiei funcţionale, cf. căreia educaţia trebuie să
formeze calităţi psihice din perspectiva funcţiunii pe
care o va avea viaţa copilului
 Adolphe Ferriere – lucrarea Şcoala activă, a exprimat
un punct de vedere în favoarea autonomiei elevilor şi a
libertăţii acestora de a se forma.
 Roger Cousinet – lucrarea Educaţia nouă, a propus şi
experimentat metoda muncii libere pe echipe, grupul
constituind un mediu educativ important pentru
socializarea individului
 Celestin Freinet – lucrarea Educaţia muncii, jocul şi
munca se confundă, jocul nefiind altceva decât o
formă de muncă adaptată. A introdus textul liber şi
corespondenţa şcolară în procesul de instrucţie şi
educaţie.

107
Concepte cheie:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

108
Idei contemporane:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

109
Alte observații:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

110
Test docimologic nr. 1

Se acordă 1 punct din oficiu.

Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii: 1,5 p

1. Obţinerea virtuţii înseamnă în viziunea lui Socrate


cunoaşterea binelui, virtutea obţinându-se prin exerciţiul
autocunoaşterii. A F
2. Fericitul Augustin face pledoarie pentru un învăţământ
intuitiv, care să se bazeze pe cunoaşterea şi trăirea faptelor. A F
3. Primele universităţi apar în secolul al X-lea fiind sub
autoritate bisericească. A F
4. În Evul Mediu apar primii oameni de ştiinţă preocupaţi de
cunoaşterea adevărului prin cercetarea naturii. A F
5. Thomas Morus afirmă că educaţia trebuie să fie destinată şi
adulţilor, după orele de muncă, în vederea îmbogăţirii minţii şi
luminării sufletelor. A F

Alegeţi varianta corectă: 1,5p

Maieutica sau arta moşitului a fost folosită de:


a) Platon
b) Socrate
c) Aristotel
Primele universităţi se înfiinţează în:
a) Evul Mediu
b) Antichitate
c) Renaştere
Primul teoretician al educaţiei fetelor este:
111
a) Juan Luis Vives
b) Fr. Rabelais
c) Fr. Fenelon
Primul autor al unei teorii pedagogice sistematice a fost:
a) John Locke
b) J.A. Comenius
c) M. Montaigne
Primul autor care acordă importanţă formării dascălilor este:
a) J.A. Comenius
b) Erasmus din Rotterdam
c) J. Luis Vives

Răspundeţi scurt la următoarele întrebăr:. 2p

1. Cine realizează în Antichitate prima pledoarie pentru


realizarea etapizată a educaţiei ?
2. Care erau grupele de discipline şi disciplinele care alcătuiau
cele şapte arte liberale?
3. Ce însuşiri trebuie să întrunească un om cultivat în opinia lui
Erasmus din Rotterdam?
4. Care sunt principalele contribuţii aduse de Comenius la
dezvoltarea didacticii?

Stabiliţi corespondenţa: 1p
Şcoli mănăstireşti 1. J. A. Comenius
Şcoli de gramatică şi şcoli latine 2. Evul Mediu
Şcoli ale breslelor şi ghildelor 3. Fr. Rabelais
Didactica Magna
Gargantua şi Pantagruel
Completaţi enunţurile: 2p

112
1. Michel Montaigne este un gânditor din
perioada ............................ care a delimitat scopul educaţiei
mai mult în zona educaţiei ...................................
În acest sens gânditorul francez afirmă că …………..
…………….…………………………………………………….
………..
…………………………………………………………………
……………... …………………………………………..

2. John Locke propune instruirea sub formă de


………………………….
………………….. având o preocupare deosebită pentru
respectarea………………………………………şi promovând
concepţia …………….. în formarea intelectuală prin afirmaţia
Nimic nu a fost ………………………………………………

Ilustraţi mesajul pedagogic al textului: 1p

Acela care ar găsi mijlocul de a păstra mintea unui copil


întotdeauna ageră, activă şi liberă, care în acelaşi timp reuşeşte
să-l înfrâneze de la multe lucruri spre care acesta se simte atras
şi care poate să-l îndrepte spre altele care impun eforturi, acela,
zic, care ştie să împace asemenea contradicţii, deţine, după
părerea mea, adevăratul secret al educaţiei. (J .Locke, Câteva
cugetări asupra educaţiei, p. 27)

113
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

114
Test docimologic nr. 2

Se acordă 1 punct din oficiu.

Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii: 1,5 p

1. Obţinerea virtuţii înseamnă în viziunea lui Socrate


cunoaşterea binelui, virtutea obţinându-se prin exerciţiul
autocunoaşterii. A F
2. Fericitul Augustin face pledoarie pentru un învăţământ
intuitiv, care să se bazeze pe cunoaşterea şi trăirea faptelor. A F
3. Primele universităţi apar în secolul al X-lea fiind sub
autoritate bisericească. A F
4. În Evul Mediu apar primii oameni de ştiinţă preocupaţi de
cunoaşterea adevărului prin cercetarea naturii. A F
5. Thomas Morus afirmă că educaţia trebuie să fie destinată şi
adulţilor, după orele de muncă, în vederea îmbogăţirii minţii şi
luminării sufletelor. A F

Alegeţi varianta corectă: 1,5p

Maieutica sau arta moşitului a fost folosită de:


a) Platon
b) Socrate
c) Aristotel
Primele universităţi se înfiinţează în:
a) Evul Mediu
b) Antichitate
c) Renaştere
Primul autor al unei teorii pedagogice sistematice a fost:
115
a) John Locke
b) J.A. Comenius
c) M. Montaigne
Primul autor care acordă importanţă formării dascălilor este:
a) J.A. Comenius
b) Erasmus din Rotterdam
c) J. Luis Vives
Primul teoretician al educaţiei fetelor este:
a) J. Luis Vives
b) Fr. Rabelais
c) Fr. Fenelon

Răspundeţi scurt la următoarele întrebări:. 2,5p

1 Cine realizează în Antichitate prima pledoarie pentru


realizarea etapizată a educaţiei ?
2. Care erau grupele de discipline şi disciplinele care alcătuiau
cele şapte arte liberale?
3. Descrieţi idealul educativ în opinia lui Juan Luis Vives ?
4. Care sunt principalele contribuţii aduse de Comenius la
dezvoltarea teoriei pedagogice ?

Completaţi enunţurile: 2p

1. Michel Montaigne este un gânditor din


perioada ............................ care a delimitat scopul educaţiei
mai mult în zona educaţiei ...................................
În acest sens gânditorul francez afirmă că …………
……………….……………………………………………….
…………..

116
…………………………………………………………………
………………………………………………………….

2. John Locke propune instruirea sub formă de


………………………….……………….. având o preocupare
deosebită pentru respectarea ………………………………
…………………………………….….. şi promovând
concepţia …………….……… în formarea intelectuală potrivit
căreia Nimic nu a fost ……………………………
…………………………………………………………………..
Ilustraţi mesajul pedagogic al textului: 1, 5p

Acela care ar găsi mijlocul de a păstra mintea unui copil


întotdeauna ageră, activă şi liberă, care în acelaşi timp reuşeşte
să-l înfrâneze de la multe lucruri spre care acesta se simte atras
şi care poate să-l îndrepte spre altele care impun eforturi, acela,
zic, care ştie să împace asemenea contradicţii, deţine, după
părerea mea, adevăratul secret al educaţiei. (J. Locke, Câteva
cugetări asupra educaţiei, p. 27)

117
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

118
Bibliografie

1) Binet, A., 1975, Idei moderne despre copil, Editura


Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

2) Comeniu, J.A., 1970, Didactica Magna, Editura


Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

3) Cousinet, R., 1978, Educaţia nouă, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti

4) Dewey, J., 1977, Trei scrieri despre educaţie, Editura


Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

5) Durkheim, E., 1980, Educaţie şi sociologie, Editura


Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

6) Ferriere, A., 1973, Şcoala activă, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti

7) Herbart, J.F., 1976, Prelegeri pedagogice, Editura


Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

8) Kant, I., 1992, Tratat de pedagogie, Editura Agora, Iaşi

9) Key, E., 1978, Secolul copilului, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti

10) Locke, J., 1971, Câteva cugetări asupra educaţiei,


Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

119
11) Montaigne, M., 1984, Eseuri – vol. I, Editura Minerva,
Bucureşti

12) Montessori, M., 1977, Descoperirea copilului, Editura


Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

13) Pestalozzi, J.H., 1977, Cum îşi învaţă Gertruda copiii,


Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

14) Roussseau, J.J., 1973, Emile sau Despre educaţie,


Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

15) Spencer, H., 1973, Eseuri despre educaţie, Editura


Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

16) Steiner, R., 1991, Înnoirea artei pedagogico-didactice


prin ştiinţa spirituală, Centru pentru Pedagogia
Waldorf, Bucureşti

120