Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a IX - a
Propunător: Drug Andreea
Modulul I: Modulul: Bazele contabilității
Unitatea de învăţare: Obiectul şi metoda contabilităţii – comunicarea informaţiilor contabile
Tema: Recapitularea/ sistemetizarea pasivelor
Tipul lecţiei: Recapitulare

Unitatea de rezultate ale învățării (URÎ 3): Obiectul şi metoda contabilităţii – comunicarea
informaţiilor contabile
Cunoștințe Abilități Atitudini
2.1.3 Prezentarea 2.2.4 Aplicarea reglementărilor 2.3.3 Implicarea independentă
conceptului și contabile de grupare și clasificare a și responsabilă în delimitarea
elementelor definitorii activelor, capitalurilor proprii, activelor, capitalurilor proprii,
ale obiectului și datoriilor, a veniturilor și cheltielilor datoriilor, a veniturilor și
metodei contabilității cheltuielilor
2.2.5 Calcularea activelor,
capitalurilor proprii, datoriilor, 2.3.4 Asumarea
veniturilor și cheltuielilor responsabilității în gruparea și
clasificarea cheltuielilor și
veniturilor agentului
economic

Obiective operaţionale:
 Cognitive: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
OC1:
OC2:
 Afective:
OA1: să manifeste interes și să participe activ la lecţie;
OA2: să manifeste autocontrol şi disciplină în timpul orei.
 Psihomotorii:
OPM1: să scrie corect şi ordonat;
OPM2: să adopte o poziţie corectă în bancă.

Strategii didactice:
a) metode:
M1: explicaţia
M2: conversaţia
M3: exerciţiul
M4: observaţia
b) mijloace didactice:
m1: tabla
m2: catalogul
m3: caietul
m4: fişe de documentare
m5: fişe de lucru
m6: videoproiector.
c) forme de organizare a activităţii:
F1: frontală
F2: individuală
F3: pe grupe
Resurse
 temporale: 50 de minute
 spaţiale (locul de desfăşurare): sala de clasă
Bibliografie:
1. Burja,V., Burja, C., Voiculescu, F., Voiculescu, E., Didactica Științelor economice, Editura
Irecson, București, 2006
2. Cucoș, C., Pedagogie – ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, București, 2006
Dragomirescu, S. E.,
3. Bazele contabilităţii, Editura Alma Mater, Bacău, 2015
4. Pătruț, V., Solomon, D.C., Bucur, I.A., Didactica disciplinelor economice, Editura Alma
Mater, Bacău, 2008
5. Petre, T., Iordache, G., Capotă, V., Dorin, V., Simionescu, G., Ciurtin, M., Dorin, G., Comerţ
manual pentru clasa a X-a, Editura CD PRESS, Bucureşti, 2010.
*** Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 (OMFP 1802/2014)
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 963 din 30 decembrie 2014,
intrare în vigoare 1 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare
*** Legea contabilităţii 82/1991.
Strategii didactice
Nr. Etapele lecţiei Obiective Conţinutul lecţiei
metode mijloace forme de Evaluare
crt. (timp) operaţionale Activitate profesor (P)/Elevi (E)
org.
1. Captarea P: Verifică prezenţa, ţinuta elevilor şi explică modalitatea de
atenției lucru pentru etapa următoare.
(2 minute) E: Comunică absenţii şi se pregătesc pentru lecţie. M2 m2 F1
2. Reactualizarea OC1 P: Adresează elevilor întrebări cu privire la procedeele
cunoștințelor OC2 specifice metodei contabilităţii: M2 F1
(2 minute) Care sunt procedeele specifice metodei contabilităţii?
Ce este contul?
Ce este bilanţul contabil?
OC7 E: Îşi amintesc noţiunile deja predate şi răspund la întrebări.
3. Anunţarea P: În această oră vom învăţa despre Balanţa de verificare
temei şi a (definiţie, importanţă, funcții, clasificare).
obiectivelor OA2 Notează titlul lecţiei la tablă şi anunţă obiectivele urmărite. M1 m1 F1
(2 minute) La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
OPM2 - să definească balanţa de verificare și să prezinte funcţiile
acesteia;
- să clasifice balanţele de verificare în funcţie de criteriile:
natura conturilor și numărul egalităţilor pe care le conţin;
- să precizeze informaţiile redate de fiecare categorie de
balanţă.
E: Îşi notează titlul lecţiei şi sunt atenţi la explicaţiile m3
profesorului.
4. Dirijarea P: Împarte tabla în trei coloane, notate „Ştiu”, „Vreau să M5
învăţării OA1 ştiu” şi „Am învăţat”.
(31 minute) OA2 E: Împart foaia din caiet în trei coloane. m5 F1 Formativă
P: Prezintă subiectul lecţiei şi discută cu elevii până când se M1 m6
detaşează un set de elemente esenţiale, de care aceştia sunt
suficient de siguri. Orală
OPM1 Notează în coloana „Ştiu” de pe tablă. F2
OPM2 Ajută elevii să formuleze întrebări asupra punctelor neclare, M2
pe care le notează în coloana „Vreau să ştiu”. m1
E: Participă la discuţie şi notează pe caiete ceea ce se scrie pe
OC1 tablă.
P: Reciteşte întrebările care au apărut şi împarte elevilor fişa m3 F1
de documentare pentru a putea descoperi punctele neclare.
OC2 E: Citesc şi notează în coloana „Am învăţat”, din caiete, Orală
OC3 lucrurile cele mai importante pe care le-au aflat, aliniind M5
răspunsurile cu întrebările iniţiale.
OC4 Prezintă întregii clase ideile din coloana „Am învăţat”, din M3 m4 F2
OC5 caietele lor.
OC6 P: Notează pe tablă aceste idei. M4 m1
OC7 E: Compară ce ştiau cu ceea ce au învăţat.
5. Asigurarea OC6 P: Împarte fişe de lucru cu aplicaţii din lecţia curentă ce vor
feedback-ului OA1 fi rezolvate pe grupe. Dă explicaţii suplimentare. M1
(7 minute) OA2 E: Rezolvă fişa de lucru. M2 Formativă
OPM1 P: Urmăreşte şi îndrumă elevii. M3 m5 F3
OPM2 E: Prezintă răspunsurile corecte.
5. Evaluarea OA3 P: Apreciază activitatea elevilor şi gradul de realizare a
(3 minute) obiectivelor. M1 F1 Orală
E: Îşi însuşesc aprecierile.
6. Tema pentru P: Scrie pe tablă tema (aplicaţia din anexa 1) şi dă indicaţii M1 m1
acasă OPM2 elevilor. M2 m3 F1
(3 minute) E: Notează tema.