Sunteți pe pagina 1din 30

AUXILIAR CURRICULAR

PENTRU CLASA a IX-a


BAZELE CONTABILITĂŢII

Domeniul de pregătire profesională: Economic/Comerţ


Autor: Gheorghe Veronica, profesor economist, grad didactic I
CUPRINS

CUVÂNT –ÎNAINTE

Capitolul 1 Sistemul contabil parte a sistemului informaţional economic

Capitolul 2 Obiectul şi metoda contabilităţii

Capitolul 3 Echipamente, softuri şi documente de evidenţă contabilă

1
CUVÂNT – ÎNAINTE

Acest auxiliar curricular se doreşte a fi o culegere de aplicaţii practice, elaborat în baza


prevederilor OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016, utilă atât cadrelor didactice cât şi elevilor.

Lucrarea se adresează profilului Servicii, domeniul de pregătire Economic şi Comerţ,


clasa a IX-a şi respectă Standardul de pregătire profesională şi programa şcolară pentru clasa a
IX-a.

Auxiliarul curricular oferă itemi cu alegere multiplă, cu alegere duală, itemi tip asociere,
itemi cu răspuns scurt, itemi tip rezolvări de probleme, pentru care sunt prezentate rezolvările
acestora, dar şi probleme propuse în vederea rezolvării acestora în cadrul studiului individual sau
la orele de laborator tehnologic.

Lucrarea se bazează pe o colecţie de aplicaţii practice prin care se urmăreşte


demonstrarea competenţelor practice, în vederea atingerii lor, pregatirea contabilă practică a
elevilor în vederea facilitării legăturii dintre teorie şi practică.

Capitolul 1
2
Sistemul contabil parte a sistemului informaţional economic

1.1 Lucrări practice propuse spre rezolvare


A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă

1. Sistemul contabil cuprinde:


a. Legea contabilităţii nr. 31/1990, planul de conturi general, principii şi tratamente
contabile;
b. Legea contabilităţii nr. 82/1991, planul de conturi general, principii şi tratamente
contabile;
c. Legea contabilităţii nr. 84/1991, planul de conturi general, principii şi tratamente
contabile;
d. Legea contabilităţii nr. 82/1991, planul de conturi general, forma şi conţinutul Raportului
de gestiune.

2. Sinceritatea, caracteristică a informaţiei contabile semnifică:


a. informaţia să satisfacă nevoile utilizatorilor;
b. informaţia să conţină date obiective;
c. informaţia să conţină date subiective;
d. informatia să nu conţină date obiective.

3. Societatea cu răspundere limitată are drept caracteristică:


a. garantarea obligaţiilor societăţii cu capitalul social, acţionarii răspunzând numai în limita
cotei lor sociale;
b. garantarea obligaţiilor societăţii cu capitalul social, acţionarii răspunzând numai în limita
acţiunilor deţinute;
c. garantarea obligaţiilor societăţii cu capitalul social, asociaţii răspunzând numai în limita
cotei lor sociale;
d. garantarea obligaţiilor societăţii cu capitalul social, asociaţii răspunzând numai în limita
acţiunilor deţinute.

4. Printre instituţiile abilitate să emită acte normative contabile includem:


a. Instrucţiunile Ministerului Afacerilor Externe;
b. Instrucţiunile Ministerului Afacerilor Interne;
c. Instrucţiunile Ministerului Finanţelor Publice;
d. Banca Comercială Română.

5. În funcţie de scopul utilizării, există:


a. informaţii contabile efective, informaţii contabile de decizie şi informaţii contabile de
reglare;
3
b. informaţii contabile efective, informaţii contabile de decizie şi informaţii contabile de
raportare;
c. informaţii contabile de decizie, informaţii contabile de reglare şi informaţii contabile de
raportare;
d. informaţii contabile efective, informaţii contabile de decizie şi informaţii contabile
sintetice.

B. Uniţi cu o linie termenii din coloana 1, care corespund afirmaţiilor din coloana 2

1. Credibilitatea a) partea din capitalul social care nu a fost adusă fizic în societate
2. Capitalul nevărsat
b) sunt folosite în controlul impozitelor şi taxelor datorate
3. Informaţiile c) presupune ca informaţiile să nu conţină erori semnificative care ar
operaţionale denatura realitatea
4. Informaţiile fiscale
d) constituie suportul de date pentru contabilitatea financiară şi de gestiune

C. Enumeraţi tipurile de entităţi patrimoniale după forma de proprietate asupra capitalului.

D. Definiţi normalizarea contabilă.

1.2 Lucrări practice propuse spre rezolvare


A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă

1. Planul contabil general cuprinde:


a. dintr-o listă de informaţii şi normele lor de utilizare;
b. dintr-o listă de conturi şi normele lor de utilizare;
c. dintr-o listă de indicatori şi normele lor de utilizare;
d. dintr-o listă de ecuaţii şi normele lor de utilizare.
2. Societatea în comandită simplă are drept caracteristică:
a. gruparea acţionarilor în două categorii comanditaţi, care au dreptul să administreze
societatea şi comanditari care nu dispun de acest drept;
b. gruparea asociaţilor în două categorii comanditaţi, care au dreptul să administreze
societatea şi comanditari care nu dispun de acest drept;
c. gruparea asociaţilor în două categorii comanditaţi, care nu au dreptul să administreze
societatea şi comanditari care dispun de acest drept;
d. gruparea asociaţilor în două categorii comanditori, care au dreptul să administreze
societatea şi comandidari care nu dispun de acest drept.
3. Inteligibilitatea, caracteristică a informaţiilor presupune:
a. informaţiile să conţină date obiective;
b. calitatea informaţiilor de a nu fi uşor de înţeles de utilizatori;
4
c. calitatea informaţiilor de a fi credibile;
d. calitatea informaţiilor de a fi uşor de inţeles de utilizatori.

4. Rolul informaţiei contabile în cadrul sistemului informaţional economic este:


a. reprezentant ilegal al patrimoniului unităţii;
b. producerea şi furnizarea factorilor de producţie;
c. producerea şi furnizarea informaţiilor;
d. instrument de bază al ştiinţelor naturii.

5. În funcţie de sfera de cuprindere, informaţiile contabile sunt:


a. scrise;
b. sintetice;
c. active;
d. de raportare.

B. Uniţi cu o linie termenii din coloana 1, care corespund afirmaţiilor din coloana 2

1.Informaţiile financiar-
a) sunt destinate managementului întreprinderii
contabile
2. Valoarea b) partea din capitalul social care a fost adusă fizic în societate
3. Informaţiile contabile de
c) presupune ca informaţiile să satisfacă nevoile utilizatorilor
gestiune
4. Capitalul vărsat
d) sunt furnizate de contabilitatea financiară

C. Enumeraţi formele normalizării contabile naţionale.


D. Definiţi sistemul informaţional.

1.3 Lucrări practice propuse spre rezolvare


A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă

1. Printre obiectivele contabilităţii includem:


a. existenţa şi formarea unui sistem dublu al evidenţei;
b. notarea proceselor şi fenomenelor economice exprimate valoric ;
c. furnizarea de informaţii necesare elaborării programelor de activitate juridică;
d. păstrarea integrităţii patrimoniului.

2. Printre particularităţile contabilităţii enumerăm:


a. normele privind organizarea şi conducerea contabilităţii sunt prevăzute în Legea
Contabilităţii nr.92/1995;
b. Ministerul Finanţelor Publice elaborează norme şi reglementări în domeniul contabilităţii;
5
c. oferirea de informaţii acţionarilor/asociaţilor, managerilor şi clienţilor;
d. folosirea unui etalon de evidenţă.

3. Formele evidenţei economice sunt:


a. planificarea economică, evidenţa operativă, statistica;
b. inventarierea, evidenţa operativă, contabilitatea;
c. contabilitatea, statistica, evidenţa operativă;
d. evidenţa economică, legislaţia economică, statistica.

4. Una din caracteristicile statisticii este:


a. utilizează mijloace comune pentru culegerea, înregistrarea şi prelucrarea informaţiilor;
b. cuprinde doar o metodă şi o tehnică matematică de prelucrare a datelor;
c. are o sferă de cuprindere mai mică decât celelalte forme ale evidenţei;
d. foloseşte unul sau mai multe etaloane de evidenţă.

5. Funcţiile contabilităţii sunt:


a. funcţia de informare, funcţia de control gestionar şi funcţia previzională;
b. funcţia de informare, funcţia de înregistrare şi prelucrare a datelor, funcţia juridică,
funcţia de control gestionar şi funcţia previzională;
c. funcţia de elaborare de planuri şi programe, funcţia previzională, funcţia de păstrare a
integrităţii patrimoniului;
d. funcţia juridică, funcţia previzională şi funcţia de întocmire a documentelor.

6. Obiectivul contabilităţii financiare este:


a. de a oferi informaţii acţionarilor/asociaţilor, managerilor şi clienţilor;
b. de a urmări controlul factorilor de producţie;
c. de a respecta principiile contabile, precum şi regulile de întocmire a situaţiilor financiare;
d. de a se baza pe norme unitare de organizare şi conducere.

B. Uniţi cu o linie termenii din coloana A, care corespund afirmaţiilor din coloana B:

1. . Statistica a) este obligatorie pentru toate unităţile patrimoniale


2. Contabilitatea financiară b) urmăreşte controlul factorilor de producţie în scopul obţinerii de
(generală) produse şi servicii de calitate
c) înregistrează, după anumite criterii, fenomenele sociale şi economice
3. Evidenţa operativă
de masă
4. Contabilitatea de
d) urmăreşte, înregistrează şi controlează desfăşurarea evenimentelor în
gestiune (analitică sau
momentul şi la locul producerii acestora
managerială)

C. Enumeraţi patru obiective ale contabilităţii.


Capitolul 2

Obiectul şi metoda contabilităţii

2.1Lucrări practice rezolvate


6
A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă:
1. Precizaţi care din următoarele elemente sunt încadrate corect:
a. cheltuieli de constituire (imobilizări financiare);
b. mărci comerciale (imobilizări corporale);
c. amenajări de terenuri (imobilizări necorporale);
d. terenuri (imobilizări corporale).

2. Imobilizările necorporale cuprind:


a. terenuri şi construcţii;
b. instalaţii tehnice şi maşini;
c. concesiuni;
d. avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie.

3. Imobilizările corporale cuprind:


a. fondul comercial, mărci, licenţe, cheltuieli de constituire;
b. cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare, echipamente de protecţie a
valorilor umane şi materiale, concesiuni;
c. construcţii, terenuri, mijloace de transport, echipamente de protecţie a valorilor
umane şi materiale
d. fondul comercial, concesiuni, titluri puse în echivalenţă, brevete.

B. Uniţi cu o linie termenii din coloana A, care corespund afirmaţiilor din coloana B:
A B

1. Brevete a) Imobilizări corporale

2. Echipamente tehnologice b) Imobilizări necorporale

3. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate c) Imobilizări financiare

d) Imobilizări corporale

7
C. S. C. Tomis S. A. prezintă următoarele structuri patrimoniale de active imobilizate:
instalatii tehnice 40.000 lei; brevete 10.000 lei; mijloace de transport 80.000 lei; cheltuieli de
constituire 2.000 lei; utilaje 60.000 lei; fond comercial 15.000 lei; aparatură birotică 10.000 lei;
depozite bancare pe termen lung 9.000 lei; licenţe 12.000 lei; acţiuni deţinute la entităţile afiliate
16.000 lei.
Se cere:
a. Încadraţi elementele de mai jos în categoriile cunoscute de active imobilizate;
b. Determinaţi valoarea acestora şi valoarea totală a activelor imobilizate.

REZOLVARE

A. 1-d; 2-c; 3-c;

B. 1-b; 2-a; 3-c;

C.

I. Imobilizări necorporale 39.000 lei

- brevete 10.000 lei

- cheltuieli de constituire 2.000 lei

- fond commercial 15.000 lei

- licenţe 12.000 lei

II. Imobilizări corporale 190.000 lei

- instalaţii tehnice 40.000 lei

- mijloace de transport 80.000 lei

- utilaje 60.000 lei

- aparatură birotică 10.000 lei

III. Imobilizări financiare 25.000 lei

- depozite bancare pe termen lung 9.000 lei

- acţiuni deţinute la entităţile afiliate 16.000 lei

Total active imobilizate 254.000 lei

8
2.2 Lucrări practice propuse spre rezolvare
Încercuiţi varianta de răspuns corectă:
1. Creanţele imobilizate sunt compuse din:
a. titluri puse în echivalenţă, împrumuturi acordate pe termen lung, alte creanţe
imobilizate;
b. creanţe aferente contractelor de leasing financiar, alte titluri imobilizate, sume
datorate de filiale;
c. creanţe aferente contractelor de leasing financiar, alte creanţe imobilizate, sume
datorate de filiale.

2. Activele imobilizate cuprind:


a. imobilizări necorporale, creanţele imobilizate, imobilizări corporale;
b. imobilizări financiare, imobilizări corporale, imobilizări necorporale;
c. imobilizări necorporale, imobilizări corporale, alte titluri imobilizate.

3. Desecările, defrişările şi împrejmuirile:


a. nu se supun amortizării;
b. sunt imobilizări necorporale;
c. se supun amortizării;

4. Programele informatice se amortizează pe o perioada de:


a. 5 ani;
b. 3 ani;
c. 2 ani.

5. Din categoria imobilizărilor corporale fac parte:


a. terenuri, instalaţii tehnice, aparatură birotică;
b. terenuri, instalaţii tehnice, programe informatice;
c. terenuri, construcţii, concesiuni.

6. Precizaţi care din următoarele elemente sunt încadrate corect:


a. cheltuieli de constituire (imobilizări financiare);
b. brevete (imobilizări necorporale);
c. instalaţii tehnice (imobilizări necorporale).

7. Imobilizările financiare au următoarele caracteristici:


a. nu au structură materială;
b. se amortizează;
c. cuprind mărcile, drepturile şi valorile similare.

8. Programele informatice se încadrează în următoarea categorie:


a. mobilier, aparatură birotică;
b. alte imobilizări necorporale;
c. creanţe imobilizate.
9. Imobilizările necorporale cuprind:
9
a. fondul comercial, mărci, licenţe, cheltuieli de constituire;
b. cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare, echipamente de protecţie a
valorilor umane şi materiale;
c. fondul comercial, cheltuieli de constituire, interese de participare.

10. Care element patrimonial nu a fost încadrat corect:


a. mărcile de fabrică (imobilizări necorporale);
b. fondul comercial (imobilizări corporale);
c. terenuri (imobilizări corporale).

2.3 Lucrări practice propuse spre rezolvare


A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă

1. Activele circulante se definesc:


a. ca bunuri care se deţin pe o perioadă mai mare de 1 an în activitatea societăţii;
b. ca bunuri care participă la mai multe circuite economice şi care se deţin pe o perioadă scurtă
în activitatea societăţii;
c. ca bunuri care se deţin pe o perioada scurtă în activitatea societăţii şi participă la un singur
circuit economic.

2. Disponibilităţile băneşti cuprind:


a. casa, acţiuni, acreditive;
b. casa, conturile la bănci, acreditive, avansurile de trezorerie;
c. conturi la bănci, casa, sume de încasat de la entităţile afiliate.

3. Materialele consumabile sunt reprezentate de:


a. materiale pentru ambalat, materiale auxiliare, piese de schimb;
b. mărfuri, materiale pentru ambalat, seminţe;
c. ambalaje, combustibil, piese de schimb.

4. Care element patrimonial nu a fost încadrat corect:


a. mărfuri (stocuri);
b. sume de încasat de la entităţile afiliate (casa şi conturile la banci);
c. acţiuni deţinute la entităţile afiliate (investiţii financiare pe termen scurt).

10
B. Uniţi cu o linie termenii din coloana A, care corespund afirmaţiilor din coloana B:

a) sunt compuse din creanţele faţă de clienţi, efectele de primit şi


1. Materiile prime avansurile acordate furnizorilor pentru prestări de servicii şi executări
de lucrări
b) sunt active circulante în curs de producţie în vederea vânzării în
2. Conturile la bănci
procesul desfăşurării normale a activităţii
c) sunt destinate utilizării în procesul de producţie şi participă direct la
3. Creanţele comerciale
obţinerea produselor, regăsindu-se integral sau parţial în produsul finit
d) se referă la cecuri de încasat, disponibilităţi în lei şi în devize,
4. Stocurile
precum şi sume în curs de decontare

C. Încadraţi elementele de mai jos în structurile de active circulante şi determinaţi mărimea


acestor structuri:
semifabricate 8.000 lei; cheltuieli de constituire 26.000 lei; conturi la bănci 28.000;
produse 10.000 lei; construcţii 30.000 lei; sume de încasat de la entităţile afiliate 24.000 lei;
mărfuri 40.000 lei; investiţii financiare pe termen scurt 25.000 lei;
mijloace de transport 60.000 lei; mărci de fabrică 8.000 lei.

2.4 Lucrări practice rezolvate


Subiectul I.

Alegeţi varianta de răspuns corectă pentru fiecare din următoarele grile şi notaţi pe foaie
litera corespunzătoare acesteia:

1. Programele informatice se încadrează în următoarea categorie:

a. mobilier, aparatură birotică;


b. creanţe imobilizate;
c. imobilizări necorporale în curs de execuţie;
d. alte imobilizări necorporale.
2. Care element patrimonial nu a fost încadrat corect:
a. mărcile de fabrică (imobilizări necorporale);
b. fondul comercial (imobilizări corporale);
c. terenuri (imobilizări corporale);
d. titluri puse în echivalenţă (imobilizări financiare).

3. Imobilizările financiare au urmatoarele caracteristici:


a. nu au structură materială;
b. se amortizează;
c. cuprind mărcile, drepturile şi valorile similare;
d. au structură materială.
4. Imobilizările necorporale cuprind:
11
a. fondul comercial, mărci, licenţe, cheltuieli de constituire;
b. cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare, echipamente de protecţie a valorilor
umane şi materiale, concesiuni;
c. fondul comercial, cheltuieli de constituire, interese de participare, brevete;
d. fondul comercial, concesiuni, titluri puse în echivalenţă, brevete.

Subiectul II.

Scrieţi pe foaia de evaluare asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera

corespunzătoare din coloana B.

A B

1.Bunurile economice a) Patrimoniul economic=Patrimoniul juridic

2. Egalitatea
b) alcătuiesc substanţa materială a patrimoniului
generalizatoare este

3. Ecuaţia patrimoniului
c) este unic şi indivizibil
net este

4. Patrimoniul are ca
d) Activ-Datorii
trăsătură caracteristică

Subiectul III.

Încadraţi elementele de mai jos în categoriile cunoscute de active imobilizate, determinaţi


valoarea acestora şi valoarea totală a activelor imobilizate:
construcţii 150.000 lei; titluri puse în echivalenţă 20.000 lei; aparatură birotică 5.000; cheltuieli
de constituire 500 lei; amenajări de terenuri 10.000 lei; brevete 6.000 lei; creanţe imobilizate
4.000 lei; utilaje 9.000 lei; depozite bancare 12.000 lei.

12
REZOLVARE

Subiectul I.

1 d; 2 b; 3 a; 4 a.

Subiectul II.

1- b; 2 - a; 3- d; 4 - c.

Subiectul III.

Imobilizări necorporale = cheltuieli de constituire + brevete + concesiuni = 500 lei +6.000


lei+ 7.000 lei = 13.500 lei

Imobilizări corporale = construcţii + aparatură birotică+ amenajări de terenuri+ utilaje


=150.000 lei + 5.000 lei+10.000 lei + 9.000 lei = 174.000 lei

Imobilizări financiare = titluri puse în echivalenţă + creanţe imobilizate + depozite bancare


=20.000 lei + 4.000 lei + 12.000 lei = 36.000 lei

Total active imobilizate = 13.500 lei + 174.000 lei + 36.000 lei= 223.500 lei

2.5 Lucrări practice rezolvate


Subiectul I.

Alegeţi varianta de răspuns corectă pentru fiecare din următoarele grile şi notaţi pe foaie litera
corespunzătoare acesteia:

1. Rezultatul reportat reprezintă:


a) venitul sau cheltuiala exerciţiului financiar precedent;
b) profitul sau pierderea exerciţiului financiar curent;
c) venitul sau cheltuiala din anii precedenţi.
d) pierderea neacoperită sau profitul nerepartizat.

2. Rezervele statutare se constituie din:


a) profit net;
b) profit brut;
c) prime de capital;
d) venituri totale.

3. În categoria altor datorii se includ:


a) datorii fiscale, datorii salariale, datorii sociale;
b) datorii fiscale, furnizori, datorii sociale;
c) datorii comerciale, datorii salariale, efecte de comerţ de plătit;
d) datorii fiscale, furnizori, datorii salariale.

13
4. Capitalul subscris nevărsat reprezintă:
a) capitalul depus efectiv de către proprietari la dispoziţia societăţii;
b) capitalul pe care proprietarii au promis să-l aducă la înfiinţarea societăţii;
c) capitalul subscris de către proprietari la constituirea societăţii;
d) capitalul depus efectiv de către proprietari la dispoziţia societăţii.

Subiectul II.

Scrieţi pe foaie asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana
B.

A B

1. Datoriile fiscale sunt a) partea din capitalul social care a fost adusă fizic în societate

2.Capitalul vărsat reprezintă b) din profitul brut al societăţii

3. Datoriile sociale sunt c) datoriile faţă de bugetul statului sub forma de impozite şi taxe

d) reprezintă datoriile faţă de bugetele asigurărilor sociale sub forma


4. Rezervele legale se
contribuţiilor la asigurările sociale, contribuţiilor la asigurările sociale de
constituie
sănătate, contribuţiilor la fondul de şomaj.

Subiectul III.

1. Enumeraţi structurile de capitaluri poprii.


2. Clasificaţi datoriile.

REZOLVARE

Subiectul I.

1 d; 2 a; 3 a; 4 b.

Subiectul II.

1- c; 2 - a; 3- d; 4 - b.

14
Subiectul III.

1. Structurile de capitaluri poprii cuprind:

- -capital social
- -prime de capital
- -rezerve din reevaluare
- -rezerve
- -rezultatul exerciţiului
- -rezultatul reportat
2. Clasificarea datoriilor:

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni;


2. Sume datorate instituţiilor de credit;
3. Avansuri încasate în contul comenzilor;
4. Datorii comerciale-furnizori;
5. Efecte de comerţ de plătit;
6. Sume datorate entităţilor afiliate;
7. Alte datorii.

15
2.6 Lucrări practice rezolvate
S.C. Alfa S.A. prezintă la sfârşitul exerciţiului financiar următoarele cheltuieli şi venituri:

 cheltuieli cu materialele consumabile 25.000 lei


 cheltuieli cu personalul 8.000 lei
 cheltuieli privind dobânzile 6.000 lei
 cheltuieli privind mărfurile 30.000 lei
 cheltuieli cu ambalajele 2.000 lei
 cheltuieli din diferenţe de curs valutar 7.000 lei
 cheltuieli de exploatare cu amortizările 4.500 lei
 venituri din vânzarea produselor finite 40.000 lei
 venituri din dobânzi 5.000 lei
 venituri din variaţia stocurilor 45.000 lei
 venituri din diferenţe de curs valutar 5.000 lei
 venituri din investiţii financiare cedate 7.000 lei
 venituri din vânzarea mărfurilor 50.000 lei
 venituri din subvenţii primite pentru acoperirea unor
calamităţi naturale 15.000 lei

Cerinţă: să se determine rezultatul din exploatare.

REZOLVARE

Rezultatul din exploatare = 160.000 lei- 93.500 lei= 66.500 lei

16
2.7 Lucrări practice rezolvate

S.C. Alfa S.A. prezintă la sfârşitul exerciţiului financiar următoarele cheltuieli şi venituri:

 cheltuieli privind energia şi apa 25.000 lei


 cheltuieli cu ambalajele 3.000 lei
 cheltuieli din diferenţe de curs valutar 500 lei
 cheltuieli privind sconturile acordate 3.300 lei
 cheltuieli cu materiale consumabile 8.000 lei
 cheltuieli privind dobânzile 6.200 lei
 cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 8.000 lei
 venituri din vânzarea mărfurilor 40.000 lei
 venituri din dobânzi 11.000 lei
 venituri din imobilizări financiare 26.000 lei
 venituri din vânzarea produselor finite 60.000 lei
 venituri din subvenţii de exploatare 52.000 lei
 venituri din diferenţe de curs valutar 17.200 lei
 venituri din sconturi primite 6.000 lei

Cerinţă: să se determine rezultatul financiar.

REZOLVARE

Rezultatul financiar = 79.200 lei- 25.000 lei = 54.200 lei

17
2.8 Lucrări practice rezolvate

S.C. Alfa S.A. prezintă la sfârşitul exerciţiului financiar următoarele cheltuieli şi venituri:

 cheltuieli cu materiile prime 40.000 lei


 cheltuieli cu personalul 25.000 lei
 cheltuieli privind sconturile acordate 5.000 lei
 cheltuieli cu animalele 10.000 lei
 cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 33.000 lei
 cheltuieli din diferenţe de curs valutar 6.000 lei
 cheltuieli de exploatare cu amortizările 3.500 lei
 venituri din vânzarea produselor finite 35.000 lei
 venituri din dobânzi 2.000 lei
 venituri din variaţia stocurilor 60.000 lei
 venituri din diferenţe de curs valutar 8.000 lei
 venituri din investiţii financiare cedate 7.000 lei
 venituri din vânzarea mărfurilor 50.000 lei
 venituri din subvenţii de exploatare 31.000 lei

Cerinţă: să se determine rezultatul din exploatare.

REZOLVARE

Rezultatul din exploatare = 176.000 lei -140.500 lei = 35.500 lei

18
2.9 Lucrări practice rezolvate

S.C. Alfa S.A. prezintă la sfârşitul exerciţiului financiar următoarele cheltuieli şi venituri:

 cheltuieli cu materialele nestocate 12.000 lei


 cheltuieli cu ambalajele 4.000 lei
 cheltuieli din diferenţe de curs valutar 2.500 lei
 cheltuieli privind sconturile acordate 6.500 lei
 cheltuieli cu materiile prime 18.000 lei
 cheltuieli privind dobânzile 2.200 lei
 cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 20.000 lei
 venituri din vânzarea mărfurilor 75.000 lei
 venituri din dobânzi 2.000 lei
 venituri din imobilizări financiare 18.000 lei
 venituri din vânzarea produselor finite 40.000 lei
 venituri din subvenţii de exploatare 72.000 lei
 venituri din diferenţe de curs valutar 8.200 lei
 venituri din sconturi primite 5.000 lei

Cerinţă: să se determine rezultatul financiar.

REZOLVARE

Rezultatul financiar = 53.200 lei - 48.200 lei = 5.000 lei

19
2.10 Lucrări practice rezolvate

S.C. Alfa S.A. prezintă la sfârşitul exerciţiului financiar următoarea situaţie:

 venituri totale în sumă de 140.000 lei, din care dividende primite de la alte societăţi 15.000 lei;
 cheltuieli totale în sumă de 50.000 lei, din care amenzi plătite 2.000 lei.

Să se calculeze:

a. rezultatul exerciţiului;
b. profitul impozabil;
c. impozitul pe profit;
d. profitul net.

REZOLVARE

a. rezultatul exerciţiului = 70.000 lei


b. profitul impozabil = 63.000 lei
c. impozitul pe profit = 63.000 lei x 16% = 10.080 lei
d. profitul net = 70.000 lei - 10.080 lei = 59.920 lei

20
2.11 Lucrări practice propuse spre rezolvare
Subiectul I.

A. Alegeţi varianta de răspuns corectă pentru fiecare din următoarele grile şi notaţi pe foaie
litera corespunzătoare acesteia:

1. În categoria cheltuielilor de exploatare intră:

a. cheltuieli cu dobânzile;
b. cheltuieli cu mărfurile;
c. cheltuieli cu sconturile;
d. cheltuieli cu diferenţe de curs valutar.
2. Sunt venituri financiare:

a. venituri din amenzi;


b. venituri din donaţii acordate;
c. venituri din investiţii financiare cedate;
d. venituri din subvenţii de exploatare.
3. Precizaţi care element a fost încadrat corect:

a. venituri din vânzarea produselor finite (venituri financiare);


b. venituri din vânzarea semifabricatelor (venituri din exploatare);
c. venituri din sconturi primite (venituri din exploatare);
d. venituri din variaţia stocurilor (venituri financiare).
4. Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între :

a. veniturile şi cheltuielile din exploatare;


b. veniturile şi cheltuielile financiare;
c. total venituri şi total cheltuieli;
d. total venituri financiare şi total cheltuieli financiare.
5. Cota de imozit pe profit este de:

a. 20% ;
b. 16%;
c. 9% ;
d. 30% .

21
B. Transcrieţi pe foaia de evaluare cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei
litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals:

1. În raport de natura lor, veniturile şi cheltuielile sunt grupate în venituri şi cheltuieli de


exploatare şi venituri şi cheltuieli financiare.

2. În raport de destinaţia lor, veniturile şi cheltuielile sunt grupate în venituri şi cheltuieli de


exploatare şi venituri şi cheltuieli financiare.

Subiectul II.

1. Scrieţi pe foaie asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare
din coloana B.

A B

1. Cheltuieli cu personalul a. veniturile sunt mai mari decât cheltuielile

2. Cheltuieli cu investiţiile financiare cedate b. cheltuieli din exploatare

3. Profit c. cheltuieli financiare

4. Pierdere d. veniturile sunt egale cu cheltuielile

e. veniturile sunt mai mici decât cheltuielile

2. Răspundeţi în scris, pe foaie, următoarei cerinţe:


 Definiţi cheltuielile.

22
Capitolul 3

Echipamente, softuri şi documente de evidenţă contabilă

3.1 Lucrări practice propuse spre rezolvare


Subiectul I.

Alegeţi varianta de răspuns corectă pentru fiecare din următoarele grile şi notaţi pe foaie litera
corespunzătoare acesteia:

1. Elementele bonului fiscal sunt:


a. numărul de ordine, data şi ora emiterii, denumirea şi codul fiscal al emitentului, denumirea
fiecărui bun livrat, preţul, cantitatea, inclusiv TVA, valoarea totală a bonului;
b. numărul de ordine, data şi ora emiterii, denumirea şi codul fiscal al destinatarului, preţul,
cantitatea, valoarea totală a bonului ;
c. numărul de ordine şi data scadentă, denumirea şi codul fiscal al destinatarului, denumirea
fiecărui bun livrat, preţul, cantitatea, inclusiv TVA, valoarea totală a bonului.

2. Facilităţile modulului de gestiune al programului NEOSYS sunt:

a. crearea documentelor primare, evidenţa cantitativă sau valorică a stocurilor, realizarea de


note contabile;
b. crearea documentelor primare, evidenţa cantitativă sau valorică a stocurilor, urmărirea
produselor dupa coduri de bare;
c. crearea documentelor primare, închiderea automată a conturilor de TVA, urmărirea
produselor după coduri de bare.

3. Părţile componente ale casei de marcat sunt:


a. afisaj pentru operator, tastatura, cablu USB;
b. afisaj pentru operator, tastatura, capac imprimantă;
c. afisaj pentru operator, tastatura, laminator.

4. Printre operaţiile specifice casei de marcat includem:


a. achiziţionarea AMEF, punerea în funcţiune a AMEF, deschiderea casei de marcat,
conectarea la PC;
b. punerea în funcţiune a AMEF, deschiderea casei de marcat, verificarea funcţionării,
utilizarea casei de marcat;
c. punerea în funcţiune a AMEF, deschiderea casei de marcat, verificarea funcţionării,
conectarea la PC.

23
5. Fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale presupune:
a. completarea Cartei de Intervenţie şi a Raportului casei de marcat, fiscalizarea casei de
marcat, completarea în 4 exemplare a declaraţiei de instalare, înregistrarea acestora la
Administraţia Financiară, depunerea a 4 declaraţii la Administraţia Financiară;
b. completarea Cartei de Intervenţie şi a Registrului Special, fiscalizarea casei de marcat,
completarea în 4 exemplare a declaraţiei de instalare, înregistrarea acestora la Administraţia
Financiară, depunerea a 2 declaraţii la Administraţia Financiară;
c. completarea Cartei de Intervenţie şi a Registrului Special, fiscalizarea casei de marcat,
completarea în 4 exemplare a declaraţiei de instalare, înregistrarea acestora la Administraţia
Financiară, depunerea a 4 declaraţii la Administraţia Financiară.

Subiectul II.

Scrieţi pe foaie asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din
coloana B.

A B

a) program care se utilizează de către firmele mici şi mijlocii, cabinet


1. Rola-jurnal de contabilitate sau contabili independent.

b) document care se depune lunar la Administraţia Finanţelor Publice


2. SAGA-C
şi se scoate la sfârşitul fiecărei luni din casa de marcat.

3. Raportul fiscal de c) document în care se înscriu date din bonurile fiscale şi care se
închidere zilnică păstrează arhivată timp de 2 ani de la data încheierii ex. financiar.

4. Raportul casei de marcat d) document de finalizare a gestiunii pe termen scurt.

e) document care se depune anual la Administraţia Finanţelor Publice.

Subiectul III.

1. Enumeraţi instrumentele de lucru din biroul contabilului.


2. Daţi exemple de softuri utilizate în activitatea financiar-contabilă.

24
3.2 Lucrări practice rezolvate

A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă

1. Statele de salarii se păstrează în cadrul entităţii economice, începând cu data încheierii exerciţiului
financiar pentru care au fost întocmite, timp de:

a. 2 ani;
b. 5 ani;
c. 10 ani;
d. 50 ani.

2. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere documentele contabile trebuie reconstituie în termen de:

a. 15 zile de la constatare;
b. 30 de zile de la constatare;
c. 45 de zile de la constatare;
d. 60 de zile de la constatare.

B. Citeşte următoarele enunţuri şi notează cu litera A, dacă le consideri adevărate si litera


F dacă le consideri false.

a. documentele se grupează în dosare nenumerotate;


b. gruparea documentelor în dosare se face cronologic şi sistematic;
c. evidenţa documentelor de analiză se ţine cu ajutorul Registului de evidenţă;
d. termenele de păstrare a documentelor în arhiva întreprinderii nu sunt stabilite prin
dispoziţii legale.

C. Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:

a) Păstrarea documentelor se realizează prin......................................lor, care poate fi de două feluri:


 arhiva...................este organizată în cadrul fiecărui sector şi serviciu din întreprindere
 arhiva.................. este organizată la nivel de unitate patrimonială.
b) În vederea scoaterii din arhivă a documentelor se întocmeşte un............................................

REZOLVARE

A. 1- d; 2 – b;

B. a)F, b)A, c)A, d)F ;

C. a) arhivarea, curentă, general,

b) proces-verbal

25
3.3 Lucrări practice propuse spre rezolvare
Societatea comercială BIO SRL vinde societăţii comerciale SOFT SRL următoarele produse,
conform Avizului de însoţire a mărfii numărul 143 din 16.05.2018 :

1. Televizoare Philips 100 buc x 1500 lei


2. Monitoare 200 buc x 900 lei
Se cere :

-să se completeze formularul de Aviz de însoţire a mărfii cunoscând următoarele date de


identificare:

 Pentru furnizorul S.C BIO SRL


- Nr.ord.registru com/an : J13/845/2000
- Nr.de înreg.fiscală: R 18375634
- Sediul : str. Tomis, nr.2, Constanţa
- Judeţul : Constanţa
- Contul: RO23BT1900861647770023
- Banca : Banca Transilvania Constanţa
 Pentru cumpărătorul S.C. SOFT SRL:
- Nr.ord.registru com/an : J13/7676/2011
- Nr.de înreg.fiscală: R 23648747
- Sediul : str. Călăraşi, nr.8, Constanţa
- Judetul : Constanţa
- Contul: RO70BRD8411000022739422
- Banca : BRD Constanţa
 Date privind expediţia :
- Numele delegatului: Mihai Alex
- C.N.P: 1561011234128
- C.I.Seria KT nr: 153244 eliberată de Poliţia Constanţa
- Mijloc de transport: auto nr.14 Exp
- Expediţia s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 16.05.2018, ora 14.

26
3.4 Lucrări practice propuse spre rezolvare
Societatea comercială A.B.C. SRL vinde societăţii comerciale MODEL SRL următoarele
produse, conform facturii fiscale numărul 520 din 16.05.2018 :

1. Costum damă 5 buc x 300 lei

2. Pantaloni damă 10 buc x 700 lei

Se cere :

-să se completeze formularul de factură fiscală cunoscând cota de T.V.A. de 19% şi


următoarele date de identificare:

 Pentru furnizorul S.C A.B.C. SRL


- Nr.ord.registru com/an : J13/853/1996
- Nr.de înreg.fiscală: R 18165608
- Sediul : str.Teiului, nr.24
- Judeţul : Constanţa
- Contul: RO44UNCR2900151540770011
- Banca : Unicredit Constanţa
 Pentru cumpărătorul S.C. MODEL SRL:
- Nr.ord.registru com/an: J40/1677/2011
- Nr.de înreg.fiscală: R 4022290
- Sediul: str.Oituz, nr.20, Mangalia
- Judetul: Constanţa
- Contul: RO90BCR1111000022739494
- Banca: BCR Mangalia
 Date privind expediţia :
- Numele delegatului: Popescu Ion
- C.N.P: 1931010134137
- C.I.Seria KT nr: 170226 eliberată de Poliţia Constanţa
- Mijloc de transport: auto nr.11 MAG
- Expediţia s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 16 05.2018, ora 12 :45

27
3.5 Lucrări practice propuse spre rezolvare
Societatea comercială A.B.C. SRL prin casieria unităţii acordă un avans de deplasare în sumă de
200 lei salariatului Popescu Ion.

Se cere să se completeze formularul Dispoziţie de plată către casierie cunoscând următoarele


date:
- numărul şi data dispoziţiei: 25 din 05.06.2018
- numele şi prenumele salariatului: Popescu Ion
- funcţia: economist
- suma: 200 lei
- scopul plăţii: avans de deplasare la Bucureşti
- DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:
- actul de identitate: CI
- seria: KT
- numărul: 025172

3.6 Lucrări practice propuse spre rezolvare


Societatea comercială A.B.C. SRL prin casieria unităţii încasează suma de 50 lei de la salariatul
Popescu Ion.
Se cere să se completeze formularul Dispoziţie de încasare către casierie cunoscând
următoarele date:
- numărul şi data dispoziţiei: 30 din 08.06.2018
- numele şi prenumele salariatului: Popescu Ion
- funcţia: economist
- suma: 50 lei
- scopul încasării: restituit avans de deplasare necheltuit la Bucureşti

3.7 Lucrări practice propuse spre rezolvare


Să se completeze formularul Monetar cu nr. 45 din 08.06.2018 cunoscând următoarele date :
- la sfârşitul zilei casierul de la magazinul Tomis, casa nr.1, Popescu Ion predă casierului
central Ionescu Vasile suma de 11.650 lei prin inventarierea numerarului pe categorii de
bancnote şi monede astfel:
 10 buc x 500 lei = 5.000 lei
 5 buc x 200 lei = 1.000 lei
 30 buc x 100 lei = 3.000 lei
 40 buc x 50 lei = 2.000 lei
 50 buc x 10 lei = 500 lei
 10 buc x 5 lei = 50 lei
 100 buc x 1 leu = 100 lei

28
3.8 Lucrări practice propuse spre rezolvare
Societatea comercială A.B.C. SRL prin casieria unităţii efectuează următoarele operaţii
economico-financiare:

- încasează clientul S.C. Alfa SRL în sumă de 200 lei, conform facturii fiscale nr. 12 din
05.06.2018;
- încasează o rată de la salariatul Vasile Ion în sumă de 100 lei;
- acordă un avans spre deplasare unui salariat în sumă de 80 lei;
- plăteşte furnizorul S.C. Beta SRL în sumă de 50 lei, conform facturii fiscale nr. 27 din
04.06.2018.
Se cere să se completeze formularul Registru de casă cunoscând următoarele date:

- data întocmirii Registrului de casă: 08.06.2018;


- contul casa: 5311;
- sold din ziua precedentă care se trece pe coloana de încasări: 300 lei;
- nume casier:Ionescu Elena;
- nume contabil din compartimentul financiar contabil: Albu Roxana.

29