Sunteți pe pagina 1din 6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA FINANŢE

Procopii Vladislav

Aportul impozitelor indirecte în veniturile BPN

STUDIU ANALITIC

la unitatea de curs
”Fiscalitate”

Autor:
student gr. FB 191,
învăţământ cu frecvenţă la zi
VLADISLAV Procopii

Conducător ştiinţific:
Nadejda Berghe

Chișinău 2020
Introducere
Noţiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul “impozitus” si din limba
franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezintă o contribuţie băneasca obligatorie cu titlu
nerambursabil datorata potrivit legii bugetului de stat de către persoanele fizice sau juridice
pentru veniturile pe care le obţin sau bunurile pe care le poseda.1
Impozitele indirecte sunt acele impozite care se stabilesc asupra vânzării bunurilor sau a
prestării unor servicii. Ele nu se stabilesc direct şi nominativ asupra contribuabililor.Plătitorii
impozitelor indirecte sunt toţi acei care consumă bunuri din categoria celor impuse, indiferent de
veniturile, averea, profesia sau situaţia personală a acestora. Impozitele indirecte sunt prevăzute
în cote proporţionale asupra valorii mărfurilor vândute şi a serviciilor prestate ori în sume fixe pe
unitate de măsură. Acest tip de impozite nu asigură o repartiţie echilibrată a sarcinilor fiscale.2
În ţările dezvoltate, de regulă, aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor fiscale
este mai mic decât cel al impozitelor directe şi al contribuţiilor pentru asigurări sociale luate
împreună. Ponderea impozitelor indirecte în totalul încasărilor fiscale cunoaşte unele diferenţieri
de la o ţară dezvoltată la alta, aşa cum rezulta din datele prezentate in tabelul de mai jos.3

1
262- 268_Analiza, evolutia si rolul impozitelor indirecte in cadrul veniturilor bugetare in statele UE.pdf (idsi.md)
p264
2
Tema nr.3 ”clasificarea impozitelor”
3
262- 268_Analiza, evolutia si rolul impozitelor indirecte in cadrul veniturilor bugetare in statele UE.pdf (idsi.md) p
P265
Aportul impozitelor indirecte în veniturile BPN
Republica Moldova este un stat în curs de dezvoltare cu economia de tranziție , din această cauză
aportul impozitelor indirecte în formarea bugetului este foarte mare și repzintă în jur de 45% în
bugetul public național și aproximativ 90% în bugetul de stat.

Veniturile BPN 2016-2018 Tabelul 1


2016 2017 2018 2019
Denumirea % în % în % în % în % în % în % în % în
mil.lei mil.lei mil.lei mil.lei
PIB total PIB total PIB total PIB total
I. VENITURI 45953,9 33,9 100,0 53377,6 30,2 100,0 57964,9 30,2 100,0 62949,2 29,9 100,0
Impozite și taxe 29231,2 21,6 63,6 34475,8 19,5 64,6 37660,1 19,1 63,3 40054,2 19,0 63,6
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii 20831,8 15,4 45,3 24615,7 13,9 46,1 26091,8 13,5 44,7 28340,7 13,5 45,0
Taxa pe valoarea adaugata 14563,6 10,8 31,7 16870,1 9,5 31,6 18615,6 9,4 31,0 20183,3 9,6 32,1
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
produse şi serviciile prestate pe 5374,2 4,0 11,7 6286,5 3,6 11,8 7105,5 3,6 12,0 7633,5 3,6 12,1
teritoriul Republicii Moldova
Taxa pe valoarea adaugată la marfurile
11761,0 8,7 25,6 13226,2 7,5 24,8 14364,7 7,3 24,1 15454,4 7,3 24,6
importate
Restituirea taxei pe valoarea adaugată -2571,6 -1,9 -5,6 -2642,6 -1,5 -5,0 -2854,6 -1,5 -5,1 -2904,6 -1,4 -4,6
Accize 4546,6 3,4 9,9 5950,0 3,4 11,1 5683,3 3,2 10,6 6222,0 3,0 9,9
Accize la mărfurile produse pe teritoriul
532,0 0,4 1,2 576,8 0,3 1,1 496,1 0,3 1,0 555,1 0,3 0,9
Republicii Moldova
Accize la marfurile importate 4181,6 3,1 9,1 5585,8 3,2 10,5 5407,2 3,0 10,0 5693,1 2,7 9,0
Restituirea accizelor -167,0 -0,1 -0,4 -212,6 -0,1 -0,4 -220,0 -0,1 -0,4 -26,2 0,0 0,0
Taxa asupra comerțului exterior și
1451,8 1,1 3,2 1591,1 0,9 3,0 1695,7 0,9 2,9 1798,4 0,9 2,9
operațiunilor externe
4

În tabelul 1 observăm că în anul 2016 , impozitele și taxele aveau o pondere de 63,6%


din total venituri a BPN , impozitele indirecte formau 45,3% din BPN , de aici putem deduce și
impozitele directe care erau de două ori mai mici decât cele indirecte , aceleași tendințe s-au
păstrat și pentru următorii ani , în care impozitele indirecte aveau o pondere mai mare de 40% în
BPN.
Impozitele indirecte Tabelul 2
2016 2017 2018
modificar
modifciarea modificarea modificarea modificare
modificarea modificarea modificarea ea
mil.lei absoluta mil.lei absolută mil.lei absolută mil.lei a absolută
relativa relativă (%) relativă (%) relativă
(mil.lei) (mil.lei) (mil.lei) (mil.lei)
(%)

Taxa pe valoarea
14 563,6 - - 16 870,1 15,8 2 306,5 17 968,4 6,5 1 098,3 20183,3 12,3 2 214,9
adaugata

Accize 4 546,6 - - 5 950,0 30,9 1 403,4 6 165,0 3,6 215,0 6222,0 0,9 57,0

Taxa asupra comerțului


exterior și operațiunilor 1 451,8 - - 1 591,1 9,6 139,3 1 695,7 6,6 104,6 1798,4 6,1 102,7
externe

În tabelul 2 observăm o creștere bruscă a tuturor impozitelor indirecte , însă cea mai esențială
modificare au suportat accizele , care au cresc cu 1,4 miliarde , sau 30,9% față de anul precedent.
Această creștere a avut loc datorită majorării cotei accizelor la petrol , bere și țigarete5 .în anul
2018 veniturile din accize au crescut cu doar 3.6% față de anul precedent , iar în 2019 doar 0,9%
deoarece în această perioadă nu s-au înregistrat modificări esențiale pentru accize.

4
Ministerul Finanțelor (gov.md)
5
Proiectul politicii bugetar-fiscale si vamale 2017: Modificari privind accizele / Editorial / Monitorul fiscal FISC.md
Tabelul 3
mil.lei 2016 2017 2018 2019
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
produse şi serviciile prestate pe teritoriul 5374,2 6286,5 6936,5 7633,5
Republicii Moldova
Taxa pe valoarea adaugată la marfurile
importate 11761 13226,2 13965 15454,4
Diagrama 1

venituri din TVA (mil.lei)


18000

16000 15454.4
13965
14000 13226.2
11761
12000

10000
7633.5
8000 6936.5
6286.5
5374.2
6000

4000
2016 2017 2018 2019

Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul


Republicii Moldova
Taxa pe valoarea adaugată la marfurile importate

În tabelul 3 și diagrama 1 observăm că veniturile de la TVA se află în continuă creștere. În anul 2017 TVA
la mărfurile și serviciile din RM au crescut cu 17% în timp ce TVA la mărfurile importate cu 12,5% ceea ce
reprezintă o creștere pozitivă în urmărirea scopului de a susține producătorul autohton , aceeasi
tendință distingem și în anul 2018 în care TVA pe mărfurile și serviicile autohtone a crescut cu 10,3% în
timp ce TVA pe mărfurile importate cu dor 5,6% , în anul 2019 s-a înregistrat o creștere de 10% atât la
TVA pentru mărfuri importate cât și la cele autohtone . Din păcate , analizând aceste date în mărimi
absolute observăm că veniturile de la TVA pe servicii și mărfuri din RM sunt de două ori mai mici decât la
mărfurile importate.
Diagrama 2

veniturile de la accize
6,000.0 5,798.6 5,693.1
5,585.8

5,000.0
4,181.6
4,000.0

3,000.0

2,000.0

1,000.0 532.0 576.8 586.4 555.1

0.0
2016 2017 2018 2019

Accize la mărfurile produse pe teritoriul Republicii Moldova


Accize la marfurile importate

În diagrama 2 observăm că veniturile din accize pentru mărfurile impozrtate au crescut semnificativ , în
timp ce la mărfurile autohtone au rămas practic nsechimbate . această creștere se datorează majorării
accizelor .

” În anul 2016, încasările din accize au reprezentat 11% din impozite și taxe totale. În perioada 2017-
2020 vor fi luate măsuri pentru armonizarea conceptelor, legislației și reglementărilor privind accizele
pentru a reflecta mai îndeaproape standardele UE. Taxele pe produse din tutun, băuturi alcoolice și
produse petroliere vor fi majorate, pentru a le aduce în conformitate cu valorile minime stabilite în
directivele UE.”6

Tabelul 4
2016 2017 2018 2019
Taxa asupra
comerțului exterior
1 451,8 - - 1 591,1 9,6 139,3 1 695,7 6,6 104,6 1798,4 6,1 102,7
și operațiunilor
externe

Diagrama 2

Taxa asupra comerțului exterior și operațiunilor externe


2000
1,798.4
1800 1,695.7
1,591.1
1600 1,451.8
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2016 2017 2018 2019

6
intr23_54.pdf (gov.md) p15
În diagrama 2 și tabelul 4 distingem că taxa asupra comerțului exterior și operațiunilor externe sa-u aflat
într-o creștere continuă. În anul 2017 acestea au crescut cu 139 milioane lei (9,6%) , iar în 2018 au avut o
creștere mai lentă , 104 milioane lei sau 6,6% ,iar în 2019 cu 102,7 milioane lei sau 6,1%

Concluzie
În urma analizei efectuate putem afirma că impozitele indirecte au un rol foarte important în
firmarea bugetului public național , această trăsătură este caracteristică mai multor state în curs
de dezvoltare în care impozitele indirecte prevalează impozitele directe , în timp ce în statele
înalt dezvoltate un aport mare în buget îl au contribuțiile și impozitele directe .
Republica Moldova este un stat cu un consum foarte mare , acest fapt distingem în ponderea
TVA în bugetul public naâional (în jur de 30%) , de asemenea 2/3 din veniturile obținute din
TVA sunt pentru produsele importate deoarece RM este un stat care importă foarte mult ceea ce
influențează negativ și nivelul prețurilor și ceează obstacole pentru producătorii authtoni.