Sunteți pe pagina 1din 10

CUPRINS

Cap. I Pieţele financiar europene ……………………………………………………….2


1.1 Euro şi obiectivele pe pieţele financiar europene………………………………..2
1.2 Efectele monedei unice pe pieţele financiare…………………………………….5
Cap. II Impactul euro asupra pieţelor de capital europene………………………………6
2.1 Impactul Euro asupra pieţei obligaţiunilor............................................................7
2.2 Impactul euro asupra pieţei acţiunilor...................................................................8
Concluzii………………………………………………………………………………...10
Bibliografie……………………………………………………………………………..11
I. Pieţele financiar europene

1.1 Euro şi obiectivele pe pieţele financiar europene

Prin adoptarea monedei unice, Europa îşi va câştiga numele de “al doilea pol
financiar al lumii, de departe înaintea celui japonez”1 şi va conduce la crearea unor
condiţii foarte bune pentru dezvoltarea concurenţei în plan mondial.
EURO, reprezintă elemental de bază al conducerii Uniunii Europene, iar
introducerea acestei monede pe pieţele europene va aduce pentru toţi cetăţenii europeni
un câştig şi un surplus de stabilitatea economică..
Apariţia monedei euro reprezintă cel mai important moment de pe piaţa
financiară, moment care a dus la schimbări semnificative în cadrul economiile ţărilor
participante şi la posibilitatea formării unei pieţe unice în cadrul căreia puterea şi
competitivitatea a crescut. Apariţia pieţei unice mai este favorizată şi de eficacitatea şi de
transparenţa pieţei financiare. Piaţele financiare europene erau caracterizate prin:
• un grad de lichiditate foarte ridicat;
• o bancă centrală independentă;
• stabilitatea preţurilor ca şi obiectiv general.
O piaţă unică va asigura totodată creşterea economică a ţărilor europene, crearea
de noi locuri de muncă, o scădere a costurilor de operare pe pieţele financiare precum şi o
alocare mai bună a capitalurilor. Scopul creării pieţei unice este de a asigura prezentarea
informaţiei despre emitenţi în mod corect, complet şi la timp, cu rezultat direct asupra
creşterii încrederii investitorilor în asigurarea şi îmbunătăţirea evaluării activelor
financiare şi a performanţelor în afaceri.
Se ştie că moneda Euro vizează în principal exportatorii şi importatorii, care sunt
cei mai importanţi utilizatori ai acesteia. Prin folosirea unei monede uncice în cadrul

1
Colloque Von Wogau, 1998

2
tranzacţiilor, aceştia prezintă şanse egale de eliminarea a costurilor suplimentare de
tranzacţionare.

Structura pieţelor financiare a cunoscut de-a lungul timpului diferite abordări în


literatura de specialitate. Dintre acestea cele mai importante sunt: “concepţia anglo-
saxonă şi concepţia franceză”2. Abordarea anglo-saxonă conduce la ideea că piaţa
financiară este alcatuită din piaţa de capital şi piaţa monetară, piaţa de capital fiind o
componentă a pieţei financiare , unde se negociază valorile mobiliare emise pe termen
lung, iar piaţa monetară este componenta a pieţei financiare, unde se negociază valorile
mobiliare emise pe termen scurt. Concepţia franceză susţine ideea că că piaţa de capital
cuprinde piaţa financiară (piaţa valorilor mobiliare pe termen lung) şi piaţa monetară
(piaţa valorilor mobiliare pe termen scurt).
Aceeaşi împarţire se mai regăseşte în literatura sub denumirea de “abordarea
anglo-americană şi abordarea continental europeană”3.
Obiectivele ce se doreau a fi îndeplinite prin introducerea monedei unice au fost:
• reducerea costurilor de operare în pieţe şi creşterea accesului la capital al
investitorilor;
• crearea unor diverse variante competitive de investiţii pentru investitori, precum
şi un nivel de prezentare a informaţiei adecvat cerinţelor acestora;
• relaţii bazate pe încredere între investitorii prezenţi pepieţele financiare europene ;
• înlaturare erorilor de gestiune a informaţiilor care pot conduce la dezechilibre şi
pot pericleta operarea pe pieţele financiare;
Prin trecrea la moneda unică s-a dorit totodată ca ţările europene să ia măsuri şi în
ceea ce priveşte dezvoltarea şi creşterea eficienţei a sistemelor financiare. În acest sens se
pot enumera măsuri precum:
• deschiderea pieţelor de capital naţionale investitorilor străini;
• liberalizarea pieţelor bursiere naţionale;
• renunţarea totală sau parţială la măsurile de control valutar.

2
Maria Prisecariu, Silviu Ursu, Alin Andrieş -“Pieţe şi instrumente derivate”, Edit. Univ. Alexandru Ioan
Cuza, Iaşi, 2008.
3
Stoica Ovidiu, “Mecanisme şi instituţii ale pieţei de capital. Pieţe de capital emergente”, Editura
Economică, Bucureşti, 2002.

3
1.2 Efectele monedei unice pe pieţele financiare

Prin adoptarea monedei Euro ca monedă unică se elimină riscul valutar în


interiroul Zonei Euro. De aceea se presupune că cei care vor economisi nu vor trebuii să
se ingrijoreze în privinţa locului unde au fost emise titlurile de valoare, dacă acestea sunt
emise în euro.
Adoptarea Euro ca monedă de referinţă va generea pe pieţele financiare efecte
pozitive şi totodată efecte negative.
Printre efectele pozitive se numără în primul rând formarea unei pieţe unice, în
care concurenţa va creşte iar instituţiile financiare vor fi forţate să îşi perfecţioneze
performanţele pentru a atrage noi clienţi. Tot un efect pozitiv generat este cel prin care
resursele economice vor fi mai eficient exploatate percum şi dezvoltarea unor instituţii şi
pieţe financiare extinse (după cum se observă şi în Tabelul 1 următor doar trei bănci din
Zona Euro sunt în topul primelor zece).

Tabelul 1- Topul celor zece bănci comerciale în 2002


Locul Banca Ţara Locul Banca Ţara
1 Mizuho Japonia 6 UBS Elveţia
2 Citigroup SUA 7 BNP Paribas Franţa
3 Sumitomo Japonia 8 HSCB Marea Britanie
4 Deutsche Bank Germania 9 JP Morgan Chase SUA
5 Mitsubishi Japonia 10 Hypo Vereinsbank Germania

Principalul efect negativ generat de adoptarea monedei unice este acela că


potenţialul de diversificare se micşorează:“Înainte de apariţia monedei euro, un
economisitor belgian putea să-şi diversifice portofoliul prin achiziţionarea de titluri
germane, italiene sau din alte ţări europene. Acum aceste titluri sunt mai puţin diverse din
moment ce se exprimă în aceeaşi monedă” 4.

4
Richard Baldwin, Charles Wzplosz - “Economia integrării europene”, Edit. Economică, 2003

4
II. Impactul euro asupra pieţelor de capital europene

Piaţa euro-instrumentelor financiare reprezintă o piaţă de capital unde au loc


tranzacţii cu capitaluri pe termen lung. Piaţa euro-instrumentelor financiare este diferită
de piaţa euro-devizelor, care este o piaţa monetară pe care au loc tranzacţii cu capitaluri
pe termen scurt.
Componentele ce alcătuiesc piaţa euro-instrumentelor financiare sunt: piaţa
primară, formată din ansamblul emisunilor noi şi piaţa secundară, au loc schimburile
euro-instrumentelor financiare emise.
În ceea ce priveşte euro- emisiunea de titluri financiare, principalele caracteristici
ale acestora sunt:
• natura împrumutului, după care distingem euro-obligaţiuni, obligaţiuni străine,
euro-bilete de trezorerie, euro-acţiuni, euro-credite, împrumuturi bancare stărine,
euro-note;
• moneda în care sunt emise;
• rata dobânzii- reflectă poziţia ofertei şi a cererii cu privire la moneda aleasă;
• durata- în medie durata este de zece ani.

Euro-obligaţiunea reprezintă un instrument de datorie, emis printr-un sindicat


bancar internaţional, care este plasat în alte ţări decât ţara a cărei monedă este utilizată
pentru a denomina împrumutul. Moneda pusă în mişcare prin acest tip de emisiune
trebuie să fie disponibilă şi negociată în afara ţării sale de origine.
Euroactiunea este un instrument de capital propriu care asigură investitorilor un
drept de proprietate asupra emitentului, emis de o societate de capital pe piaţa de capital
internaţională, prin intermediul unui sindicat bancar internaţional, care asigură plasarea şi
difuzarea internaţională a titlurilor emise.

2.1 Impactul Euro asupra pieţei obligaţiunilor

5
Înainte de introducerea monei unice euro, piaţa obligaţiunilor în dolari americani
ocupa primul loc în lume, înaintea pieţei obligaţiunilor în yeni (piaţa obligaţiunilor în
dolari americani - 8 000 miliarde dolari din care 4 900 miliarde dolari titluri de datorie
publica, pieţei obligaţiunilor în yeni- 4 800 miliarde dolari în total dintre care 2 900
miliarde dolari datorie publică5).
Însă după adoptarea monedei unice euro, piaţa obligaţiunilor a explodat.
Solicitările Uniunii Europene sunt acum ca toate obligaţiunile guvernamentale noi să fie
emise în euro. Euro a reuşit să vindece scindările induse de devize pe cele 13 pieţe de
datorii publice din zona euro, ducând la formarea , în mod instantaneu pe glob, a unei
piaţe de active exprimate în euro.
Emisiunea de titluri în zona euro a fost însă lovită de asanarea finanţelor
emisiunilor naţionale, dar doi factori au reuşit să compensează din plin acest fenomen:
• dezintermedierea finanţării întreprinderilor- atât lichiditatea cât şi profunzimea
pieţei euro au condus la reducerea costurilor tranzacţiilor aproximativ până la
nivelul aceloraşi costuri de pe pieţele dolaruli; prin aceasta s-a urmărit să se
stimuleze emisiunea de titluri financiare în euro;
• emisiunile în euro ale statelor terţe- state precum Ucraina, Brazilia,
Slovenia,Grecia, au susţinut moneda europenă, încă înaintea de crearea ei, prin
anunţarea emisiunilor de obligaţiuni de stat în euro.
Euro a reuşit să stabilească o bază pentru modificările semnificative ce au avut loc
pe termen lung pe pieţele de obligaţiuni din zona euro. În primul rând, pieţele de
obligaţiuni, ca şi pieţele de valori mobiliare, au tendinţa să devină mai mari şi mai
lichide. Iar în al doilea rând, se estimează că euro va promova inovaţia şi modificările
structurale. Cel mai important lucru este acela că se estimează că piaţa creanţelor
companiilor europene va exploda, deoarece baza mai mare de investitori potenţiali pentru
orice emisiune fac posibile noi instrumente. Tot lichiditatea pieţelor obligaţiunilor din
zona euro va încuraja companiile să se orienteze spre împrumuturile de uro-titluri care
vor lua locul împrumuturilor bancare.
2.2 Impactul euro asupra pieţei acţiunilor

5
Colloque Von Wogau, 1998

6
Cea mai fragmentată piaţa este reprezentată de piaţa acţiunilor europene. În
Europa sunt 38 de burse reglementate în timp ce în Statele Unite există doar trei burse
reglementate şi o singură autoritate de reglementare.
Analiza comparativă a rezultatelor unei întreprinderi este diferită de la ţară la ţară.
Odată cu introducerea moendei unice euro, aceste diferenţe nu au dispărut cu totul dar a
influenţat evoluţia acestei pieţe în ceea ce priveşte urmatoarele aspect:
• o reechilibrare a plasamentelor în favoarea acţiunilor, sau mai precis în favoarea
titlurilor de valoare cu un anumit grad de risc; această evoluţie poate fi cauzată de
atracţia pentru produsele cu dobândă fixă, al căror nivel rămâne scăzut pe termen
lung, datorită faptului că titlurile de împrumut ale statului vor rămâne la un nivel
redus, apoi, mai poate fi cauzată şi datorită atracţiei naturale spre acţiunile legate
de dezvoltarea modalităţilor de economisire pe termen lung- asigurări de viaţă şi
fonduri de pensii;
• lărgirea oportunităţilor de plasament pentru sectorul asigurărilor- înainte ca
moneda unică EURO să fie introdusă, gestionarul de fonduri de pensii sau de
asigurări pe viaţă avea obligaţia să acopere angajamentele în monedă străină prin
active de aceeaşi valoare, în aceeaşi monedă; după intruducerea monedei euro
sporeşte considerabil zona de plasament;
• apariţia unor noi indici paneuropeni, stimulată de lărgirea pieţei.

În ceea ce priveşte băncile introducerea monedei unice prezintă cel puţin trei
provocări pentru acest sector:
• pregătirea adecvată a personalului ;
• pregătirea clienţilor pentru a se simţi în siguranţă în ce priveşte Euro;
• identificarea şi utilizarea noilor oportunităţi strategice.
Odată cu crearea euro, suprimarea riscului valutar şi căderea frontierelor
financiare, a format posibilitatea deschiderii de resurse pentru oferta de servicii
fianciare. Concurenţa crescândă a modificat în profunzime peisajul financiar european,
fiind stimulate foarte mult dinamismul şi inovaţia financiara pe partea bancară.

7
Instaurarea monedei comune a adus un plus important de concurenţă. Moneda
unică a favorizat în egală masură investiriile directe şi pietele bursire europene.
Introducerea Euro a presupus îmbunătăţirea eficienţei factorilor de producţie din zona
Euro, iar acest lucru a determinat creşterea atractivităţii acestei zone atât pentru
investitorii europeni, cât şi pentru cei non-europeni.
Pentru întreprinderile mici şi mijlocii adoptarea monedei unice a condos la
diversificarea opţiunilor şi oportunităţilor de afaceri. Multe dintre ele vor deveni mai
puternice datorită:

• concurenţei crescânde din sectorul bancar şi datorită reducerii ratei dobânzii,


lucru care a permis IMM-urilor să-şi finanţeze operaţiunile la un cost mai
favorabil decât înainte;

• dispariţiei riscului de rată de schimb de pe marile pieţe europene;


• tratării zonei Euro ca şi cum ar fi o piaţă internă.

8
Concluzii

În conclzie euro va conduce la o tendinţă generală de expansiune, consolidare şi


diversificare, care va face pieţele de capital europene mai competitive.
În primul rând, preţurile comune şi eliminarea riscului legat de rata de schimb îi
vor impulsiona pe investitorii din zona euro să facă investiţii de capital în alte ţări din
zona euro, într-o măsură mai mare. Apoi avantajele economice fundamentale ale euro au
facut ca zona monedei unice să fie caracterizatp de consolidarea sectorului privat, de
cheltuieli guvernamentale reduse, stabilitate monetară şi crestere economică ridicată.
Toate aceste lucruri vor avea ca rezultatul aşteptarea experţilor ca pieţele de
capital europene să înflorească în urmatoarea decadă. Bursele existente se vor consolida
pe masura ce volumul tranzacţiilor va creşte şi investitorii interni vor începe să aibă o
perspectivă pan-europeană.
Un alt efect important al monedei euro asupra pieţelor financiar europene se
referă la rata de schimb care va creşte.

9
Bibliografie

1. Ignat Ion, Pralea Spiridon, “Economie mondială,”Editura Sedcom Libris, Iaşi


2006;
2. Ignat Ion, ”Uniunea Europeană-De la piaţa comună la moneda unică” ,Editura
Economică, Bucureşti 2002;
3. Liviu C. Andrei, “Euro”, Editura Economică , Bucureşti 2003;
4. Richard Baldwin, Charles Wyplosz, “Economia integrării europene”, Editura
Economică, 2003;
5. Stoica Ovidiu,” Mecanisme şi institţtii ale pieţei de capital. Pieţe de capital
emergente”, Editura Economică, Bucureşti, 2002;
6. Voinea Gh.” Mecanisme financiar-monetare în procesul tranziţiei la
economia de piaţă” Editura Sedcom Libris , Iaşi, 1999;
7. Voinea Gh., Suport de curs la disciplina Relaţii valutar financiar internaţionale
, anul 3, specializarea Finanţe şi Bănci;
8. www.themoneychannel.ro , (data accesării: 21-22.11.2009, 11-12-13.12.2009);
9. www.zf.ro -Ziarul financiar (data accesării: 11.12.2009);
10. www.bnr.ro (data accesării:24.11.2009, 30.11.2009, 14.12.2009).

10