Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii

Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Disciplina: CIRCUITE ȘI DISPOZITIVE


ELECTRONICE

RAPORT
Lucrarea de laborator nr. 1

A efectuat: Axenti ALINA


st. gr. CR-191

A verificat: Valeri Verbițki


l. univ.

Chişinău – 2020
Tema: Studierea circuitelor electrice liniare de curent
continuu și alternativ

Scopul Lucrării: verificarea experimentală a respectării legii lui Ohm și


Kirchhoff pentru circuitele electrice ramificate și neramificate de curent
continuu. Cercetarea raportului de amplitudă și faza dintre tensiune și
curent pentru elementele R, L, C.

Noțiuni teoretice generale:


Un circuit electric este un complex de dispozitive și obiecte conectate
intr-un anumit mod și care formnează o cale pentru curgerea curentului
electric. Procesele elctromagnetice in circuitele electrice pot fi descrise
cu ajutorul conceptelor de Forță Electromotoare(FEM), curent, și
tensiune.
Pentru analiză și calcul, circuitul electric este reprezentat sub forma unei
scheme electrice care conține simbolurile elementelor sale și nodurile de
conecttare a acestora. Chema electrică ilustrează o reprezentare grafică a
unui circuit electri. Acesta afișează modul in care elemntele sunt
conectate in circuit electric in cauză. Un circuit electric este echipat cu
cel puțin un element electronic este numic Circuit electronic
Toate dispozitivele și obiectele incluse in circuitul electric pot fi
impărțite in 3 grupe: surse de energie electrică (alimentare) ,
consumatori (receptori) de energie electrică, elemente auxiliare ale
circuitului.
Circuitele electrce sunt clasificate in funcție de diferite
caracteristici:
- De tipul curentului – curent continuu, curent alternativ, sinusidal,
nesinusoidal
- Prin natura elementelor – liniar( in ele toate elementele sunt
liniare), neliniar( conțin cel putin un element neliniar).
- Prin numărul de faze – monofazate, trifazate

La calcule, in chema unui circuit electric se disting câteva elemente de bază


Partea I. Verificarea respectării legilor lui Ohm și Kirchhoff pentru
circuitele electrice neramificate și ramificate
1. Să se asambleze circuitul cu conectare in serie a receptorului

Cu ajutorul multimetrului am măsurat valorile rezistenței rezistoarelor


R1, R2, R3, in poziția “0” a comutatorului SA și se setează valorile
sursei FEM de “E”= 15V prin conectarea sursei de alimentare la rețeaua
de 220V. Ca miliampermetru și coltmetru conectăm multimetrele cu
limitele de măsurare de 200 mA și 20V.

2. Se determină rezistența internă r0 a sursei FEM “E”.


Pentru aceasta, m[sur[m valorile curenților și tensiunilor
corespunzătoare in pozițiile 1 și 2 ale comutatorului SA

3. Calculăm conform legii lui Ohm, curentul in circuit și valoarile


tensiunilor pe rezistețele R1,R2,R3 conform formulelor.
Rezultatele le inscriu in Tabel

4. Măsurăm valorile curentului I și căderea de tensiune pe


rezistoarele R1, R2, R3 conectân consecutiv voltmetrul in paralel
cu rezistențele. Rezultatle măsurării le introc in tabel

Rezistența Curentul Tensiunea Curentul Tensiunea


(calculat) (calculat) (măsurat) (măsurat)
R 100 U1 3,8 0 U1 4,32
1 0,038
R 198 U2 7,56 42,8 U2 8,55
2
R 49 U3 1,87 98,2 U3 2,1
3
7.Pentru a verifica fezabilitatea primei legi a lui Kirchhoff asamblăm
circuitull conexiunii mixte a receptoarelor, prezentat in figura de mai
jos. Valorile E, r0, R1, R2 sunt aceleași ca și in schema precedentă, R3
să se stabilească la 600 ohmi. In calitate de miliampermetru pA1, pA2,
pA3 să se conecteze un multimetru cu o limită de măsurare de 200 mA.
Calculăm rezistența echivalentă a intregului circuit, curentul I1 din
prima ramură, caderea de tensiune U1, U2 egală cu U3 și curenții
corespunzători ai ramurilor a 2 si a3 I2 și I3.

8.
Măsurăm curenții I1, I2, I3 tensiunile pe elementele din circuit U1,
U2=U3 și tensiunea la bornele de intrare ale circuitului U. Rezultatele
calculelor și măsurărilor le introducem in tabelul de mai jos
Rezistența Curentul Tensiunea Curentul Tensiunea
(calculat) (calculată) (măsurat) (masurată)
R1 100 I1 54,6 U1 5,4 I1 58,6 U1 6
R2 198 I2 41,9 U2 8,3 I2 44,3 U2 8,7
R3 600 I3 13,8 U3 8,3 I3 14,1 U3 14,6
9. Scrim ecuația I a legii lui Kirchhoff, subtituind valorile din tabelul de
mai sus, comparăm rezulatele măsurate față de cele calculate, m-am
asigurat caputerea sursei este aproximativ egală cu puterea receptorilor

10. Contrum graficele funcțiilor I1, I2, I3, U1, U2, P=f(R3) . Schimbăm
rezistența rezistorului R3 pentru 3 valori, iar măsurările le introducem in
tabelul de mai jos.
Măsurat Calculat
R3 U U1 U2 I1 I2 I3 U1+U2 I2+I3 P
ohm V mA V mA mW
0 15,11 13,65 1,20 134,3 4,30 130,0 14,85 134,30 2030,78
0
50 15,15 10,56 4,26 102,4 21,00 80,10 14,82 101,10 1551,36
0
100 15,18 8,80 5,90 86,20 29,70 56,60 14,70 86,30 1361,96

11. Evaluând datele obținute in toate trei tabele care le-am obținute pot
să spun că regula lui Ohm, legea 1 și legea 2 a lui Kirchhoff sunt
respectate intrucat datele obținute pe cale expreimentală aproximativ
conincid cu datele obținute in urma măsurărilor.Eventual am obtinut
rezultatele dorite.

I1=I2+I3
U1=U1+U2,3
Partea II. Să se cerceteze proprietățile elementelor pasive (R,L,C)
in circuitul de curent alternativ.
Elementul U I ϕ Q S P R C L Xc Xl
V mA ◦ VAR VA W mΩ μF mH Ω Ω
R=500 Ω 5.6 12.3 0 0 68.88 68.88 0.45 0.056 3.5 0.45 0
C=56nF 2.68 116.6 90 312.488 312.48 0 0.22 0.056 3.5 0.22 0.22
L=3.5mH 7.15 5.7 90 40.755 40.755 0 1.25 0.056 3.5 1.25 1.25

= 5.6 *12.3* sin (0)

= 5.6*12.3*cos(0)

I=U/R => R= U/I = 5.6/12.3

Q=XL*I^2 => XL = Q/I^2 = 312.488/116.6^2

Xc= U/I = 5.6/12.3


Realizarea schemelor in Proteus

Concluzie: In aceasta lucrare de laborator nr.1 am studiat


Circuitele electrice liniare de curent continuu și alternative,respective
am realizat experimental legea lui Ohm și Kirchkoff pentru circuitele
electrice ramificate și neramificate de curent continuu. Dupa aceasta
am facut masurarile curentului,tensiuniei si rezistentei ,eventual am
facut calculul experimental conform legiei lui Ohm si Kirchkoff.