Sunteți pe pagina 1din 7

Care este unitatea structurală a proteinelor simple?

c) [x] aminoacizii
2. Grupările libere COOH (carboxil) sunt prezente în:
d) [x] aminoacizi
Grupările libere NH2 (amino) sunt prezente în:
[x] proteine simple
Care compusi contin azot?
a) [x] proteinele simple
d) [x] ADN
În componenţa căror compuşi este prezentă gruparea SH?
a) [x] proteine simple
Ce grupări funcţionale conferă proteinelor proprietăţi acide?
c) [x] carboxilică
Ce grupări funcţionale conferă proteinelor proprietăţi bazice?
c) [x] amino
e) [x] guanidinică
Selectaţi polimerii biologici :
d) [x] ADN
e) [x] colagenul
Ce grupe de aminoacizi sunt prezente în proteine?
a) [x] hidroxiaminoacizii
b) [x] aminoacizii homociclici
Selectaţi aminoacizii hidrofobi nepolari:
b) [x] Val
c) [x] Ile
Selectaţi aminoacizii hidrofili polari:
a) [x] Ser
d) [x] Asp
Selectaţi aminoacizii bazici:
a) [ x] Arg
e) [x] Lys
Selectaţi aminoacizii acizi:
c) [x] Asp
d) [x] Glu
Referitor la alfa-alanină este corectă afirmaţia:
c) [x] prin decarboxilare formează piruvat
Afirmaţiile corecte in legatură cu serina sunt
c) [x] este aminoacid neesential
În legătură cu treonina sunt corecte afirmaţiile:
d) [x] radicalul treoninei poate forma legături de hidrogen
Afirmaţii corecte referitor la aspartat:
d) [x] participă la sinteza bazelor azotate purinice
Glutamina este:
c) [x] aminoacid neutru
Acidul glutamic este:
c) [x] aminoacid dispensabil
Referitor la arginină sunt corecte afirmaţiile:
d) [x] este aminoacid bazic
Care afirmări sunt corecte referitor la lizină?
a) [x] este aminoacid bazic
c) [x] prin modificări posttranslationale formează hidroxilizina
A3 Referitor la prolină sunt corecte afirmaţiile:
b) [x] este iminoacid
e) [x] este proteinogen
Funcţiile proteinelor:
c) [x] catalitică
d) [x] structurală
Structura primară a proteinelor:
a) [x] prezintă succesiunea aminoacizilor uniţi prin legături peptidice
b) [x] este determinată genetic
c) [x] este caracteristică tuturor proteinelor
d) [x] se distruge prin hidroliză
Referitor la legatura peptidică sunt corecte afirmaţiile:
b) [x] legatura peptidică există sub 2 forme de rezonanţă - ceto si enol
e) [x] atomii grupei peptidice se află în acelaşi plan
Care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte?
b) [x] lantul polipeptidic conţine cite un singur aminoacid N- si C-terminal
Structura secundară a proteinelor:
c) [x] este alfa-helixul şi beta-structură
Referitor la alfa-elice sunt corecte afirmaţiile:
d) [x] legăturile de hidrogen se formează între grupările - CO şi - NH - de pe aceeaşi catenă
polipeptidică
A3 Structura secundară (beta-structură):
a) [x] legăturile de hidrogen se formează între grupările - CO şi - NH - de pe catene polipeptidice
diferite e) [x] poate fi paralelă şi antiparalelă
A3 Structura terţiară a proteinelor:
a) [x] este aranjarea spatială a lanţului polipeptidic
c) [x] este stabilizată de legăturile formate intre radicalii aminoacizilor amplasati liniar departe
unul de altul
a) [x] determină activitatea biologică a proteinelor
b) [x] este stabilizată de legături covalente, de hidrogen, electrostatice, hidrofobe
Structura cuaternară a proteinelor:
a) [x] este organizarea subunităţilor într-o moleculă proteică unică funcţională
c) [x] se formează prin legături necovalente dintre suprafetele de contact ale protomerilor
Selectaţi proteinele oligomere:
a) [x] hemoglobina
c) [x] LDH (lactatdehidrogenaza)
d) [x] imunoglobulinele
e) [x] creatinkinaza
Hemoglobină (Hb):
a) [x] este tetramer format din 2 tipuri de subunităţi
A3 Clasificarea proteinelor:
a) [x] exista atât proteine simple, cât şi conjugate
d) [x] glicoproteinele şi nucleoproteinele sunt proteine conjugate
A3 Albuminele:
b) [x] sunt proteine ale plasmei sangvine
d) [x] menţin presiunea oncotică sangvină
e) [x] asigură transportul diferitor compuşi
Globulinele plasmei sangvine:
b) [x] la electroforeză se separă în alfa1, alfa2, beta şi gama globuline
e) [x] gama globulinele asigură protecţia imunologică
Histonele:
b) [x] se disting histonele H1, H2a, H2b, H3 şi H4 e) [x] intră în componenta nucleozomilor
Afirmaţii corecte referitor la enzime:
c) [x] poseda specificitate de actiune

Proprietăţile comune ale enzimelor şi catalizatorilor anorganici:


b) [x] nu modifică echilibrul reacţiei
e) [x] nu se consumă în decursul reactiei

A1 Enzimele se deosebesc de catalizatorii anorganici prin faptul că:


d) [x] catalizează reacţiile în condiţii blînde

Natura chimică a enzimelor:


c) [x] prezintă compuşi macromoleculari
e) [x] sunt proteine simple si conjugate

Referitor la enzimele conjugate sunt corecte afirmatiile:


b) [x] specificitatea este determinată de apoenzimă
d) [x] la cataliză participă atăt apoenzima, cât si cofactorul

Referitor la cofactor sunt corecte afirmaţiile:


b) [x] ca cofactori pot fi nucleotidele, vitaminele, peptidele

Functiile cofactorilor în cadrul activitatii enzimatice:


a) [x] stabilizează conformaţia activă a enzimelor
b) [x] nemijlocit îndeplinesc funcţie catalitică
d) [x] leagă substratul la enzimă

A3 Centrul activ al enzimelor reprezintă:


c) [x] structură compusă unicală tridimensională
e) [x] locul unde se fixează substratul

Centrul activ (CA) al enzimelor:


a) [x] este locul de legare a substratului
e) [x] CA se formează la proteinele cu structură terţiară si cuaternara

La formarea centrului activ al enzimelor participă grupele funcţionale (1) ale radicalilor
aminoacizilor (2):
a) [x] OH - Ser
b) [x] COOH - Glu

Indicaţi afirmările corecte referitor la substrat:


a) [x] e substanţa asupra careia acţionează enzima
c) [x] unele enzime interacţionează cu cîteva substraturi

Centrul alosteric al enzimei:


a) [x] este un centru diferit de centrul activ
e) [x] este locul la care se fixează activatorii şi inhibitorii alosterici

Referitor la enzimele alosterice sunt corecte afirmatiile:


a) [x] modulatorii alosterici se leaga necovalent in centrele alosterice
e) [x] modulatorii alosterici modifică conformaţia moleculei enzimei
Referitor la mecanismul de acţiune a enzimelor sunt corecte afirmările:
b) [x] în cadrul actiunii enzimei are loc formarea complexului enzima-substrat
b) [x] în componenta complexului enzimă-substrat substratul se modifică
c) [x] în centrul activ al enzimi poate avea loc cataliza covalentă
d) [x] în centrul activ al enzimei poate avea loc cataliza acido-bazică

Proprietăţile generale ale enzimelor:


b) [x] enzimele sunt termolabile
d) [x] toate enzimele posedă activitate maximală de actiune la un pH optim

Specificitatea enzimatica:
c) [x] poate fi absolută de substrat
e) [x] poate fi stereochimică - catalizează transformările doar a unui stereoizomer al substratului

Care enzime posedă stereospecificitate?


a) [x] fumaraza

A3 Termolabilitatea enzimatică:

a) [x] la temperatura mai înaltă de 50 0 C majoritatea enzimelor denaturează


c) [x] temperatura optimală pentru majoritatea enzimelor este de 20-400 C

Inhibitia competitivă:

a) [x] reprezintă o inhibiţie reversibilă


c) [x] inhibitorul se aseamană structural cu substratul
b) [x] la centrul activ al enzimei se leagă compusul al carui concentraţie e mai mare

Inhibitia alosterică:
e) [x] este reversibilă

Referitor la succinatdehidrogenază (SDH) și reglarea activităţii ei sunt corecte afirmaţiile:


d) [x] inhibiţia depinde de concentraţia inhibitorilor
e) [x] SDH catalizează reacţia: Succinat + FAD → Fumarat + FADH2

Referitor la pepsină şi activarea ei sunt corecte afirmaţiile:

c) [x] se obtine prin proteoliza limitată a pepsinogenului


e) [x] se activează sub actiunea HCl si autocatalitic

Activitatea specifică este:


e) [x] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1µmol de substratîn 1 min la 250 C
raportată la 1mg proteină

Izoenzimele:
b) [x] sunt proteine oligomere
c) [x] catalizează una si aceeaşi reacţie
e) [x] sunt alcătuite din diferiti protomeri

Care afirmaţii sunt corecte referitor la izoenzimele lactat dehidrogenazei (LDH)?


c) [x] lanţurile proteice M si H sunt codificate de gene diferite

Vitamina B1:
a) [x] coenzima de bază a vitaminei B1 este tiaminpirofosfatul
c) [x] coenzima vitaminei B1 participă la decarboxilarea oxidativă a alfa-cetoacizilor

Vitamina B2:
a) [x] este riboflavina
d) [x] coenzimele vitaminei B2 sunt FMN şi FAD

Coenzimele vitaminei B2 (FMN şi FAD):


a) [x] catalizează reacţii de oxido-reducere
d) [x] adiţionează şi cedează electroni si protoni

Referitor la coenzimele FAD si FMN sunt corecte afirmaţiile:


c) [x] vitamina componentă este B2
e) [x] participă la reactii de dehidrogenare

Coenzima NAD+ :
a) [x] transferă hidrid-ionul
c) [x] se uneste cu apoenzima prin legături necovalente, slabe

Coenzima NADP :
a) [x] participă în reacţii de oxidoreducere

Coenzimele vitaminei B6:


a) [x ] sunt piridoxaminfosfatul şi piridoxalfosfatul
c) [x] participă în reacţiile de decarboxilare a aminoacizilor
A3 Clasificarea enzimelor

a) [x] se clasifică în şase clase


b) [x] clasa indică tipul de reacţie chimică

Oxidoreductazele catalizează:
b) [x] reacţii de transfer al electronilor şi protonilor

Transferazele catalizează:
a) [x] reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
c) [x] reacţii de transfer al restului fosfat de la un substrat la altul

Hidrolazele:
a) [x] catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente cu adiţionarea apei
c) [x] fosfatazele se referă la hidrolaze
Liazele:
c) [x] fumaraza se referă la liaze
e) [x] decarboxilazele se referă la liaze

Izomerazele:
d) [x] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor
e) [x] reacţiile catalizate de izomeraze sunt reversibile

Ligazele:
a) [x] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATP-ului
c) [x] glutaminsintetaza se referă la ligaze

În componenţa căror compuşi se întîlneşte gruparea OH?


a) [x] proteine simple
e) [x] seruna

Proteinele fixatoare de calciu sunt:


b) [x] calmodulina
c) [x] colagenul e) [x] Ca-ATP-aza

Sarcina electrică a proteinei depinde de:


a) [x] componenţa aminoacidică
b) [x] pH-ul solutiei

Punctul izoelectric (pI) al tetrapeptidei Glu - Asp - Cys - Ser se afla in zona pH-lui :
d) [x] 4,0 - 5,0

pI al tetrapeptidei Arg - Lys - His - Ala se afla in zona pH -lui:


e) [x] 7.7 - 8.8

Punctul izoelectric (pI):


a) [x] este valoarea pH-ului la care sarcina electrică sumară a proteinei este egală cu zero

Solubilitatea proteinelor:
b) [x] depinde de sarcina electrică şi membrana apoasă
c) [x] depinde de natura solvenţilor şi de temperatură

Factorii ce stabilizează solutiile coloidale proteice sunt:

a) [x] membrana apoasă ce se formează la hidratarea grupelor funcţionale hidrofile


b) [x] sarcina electrică dependentă de pH-ul mediului

Condiţiile de salifiere ale proteinelor sunt:


a) [x] înlăturarea membranei apoase
b) [x] neutralizarea sarcinei electrice

Salifierea:
b) [x] este dehidratarea moleculei proteice
c) [x] este un proces reversibil

Afirmaţii corecte referitor la molecula proteică denaturată sunt:


c) [x] se distruge structura tertiară, cuaternară
d) [x] nu se distrug legăturile peptidice

În calitate de soluţii coloidale, proteinele posedă:


b) [x] viscozitate mărită
c) [x] difuzie redusă
d) [x] proprietăţi optice

A1 Influenţa pH-lui asupra activităţii enzimelor:


a) [x] fiecare enzimă are pH optimal de actiune

Mecanismele de activare a enzimelor sunt:


a) [x] proteoliza parţială
b) [x] modificarea covalentă (fosforilare-defosforilare)
d) [x] activarea alosterică

Selectati enzimele care se refera la hidrolaze:


a) [x] lipaza
c) [x] pepsina d) [x] amilaza