Sunteți pe pagina 1din 31

VII

Conținut scurt

LECȚIA 1: ÎNȚELEGEREA CUVÂNTULUI 1


LECȚIA 2: EDITAREA DE BAZĂ 21
LECȚIA 3: FORMATAREA CARACTERELOR 46
LECȚIA 4: FORMATAREA PARAGRAFULUI 67
LECȚIA 5: GESTIONAREA FLUXULUI DE TEXT 91
LECȚIA 6: CREAREA TABELELOR 107
LECȚIA 7: LUCRUL CU TEME, SETURI DE STILURI,
FUNDALURI,
PĂRȚI RAPIDE ȘI CASETE TEXT 127
LECȚIA 8: UTILIZAREA ILUSTRAȚIILOR ȘI A GRAFICII 146
LECȚIA 9: FORMATAREA UNEI LUCRĂRI DE CERCETARE 166

APENDICELE A 197

INDICELE 201

1
BASIC EDITING 2
MATRICEA ABILITĂȚILOR DE LECȚIE
Îndemânare
Obiectivul examenului Număr obiectiv
Modificarea și organizarea vizualiză rilor de documente
Modificați vizualiză rile documentului. 1.4.1
Particularizați vizualiză rile utilizâ nd setă rile de zoom. 1.4.2
Împă rțiți fereastra. 1.4.4
Navigarea și că utarea printr-un document
Caută text. 1.2.1
Gă siți și înlocuiți text. 2.1.1
Deplasarea la o anumită locație sau obiect dintr-un document. 1.2.4
Decuparea, copierea și lipirea textului
Decuparea, copierea și lipirea textului. 2.1.2
Înlocuiți textul utilizâ nd AutoCorecție. 2.1.3
Modificarea informațiilor din documentele de inspectare a proprietă ților
Adă ugați proprietă ți de document. 1.4.5
Inspectați un document pentru proprietă ți ascunse sau informații personale.
1.5.4
Inspectați un document pentru probleme de accesibilitate. 1.5.5
Inspectați un document pentru probleme de compatibilitate. 1.5.6

SOFTWARE ORIENTATION
Fila Vizualizare
Word oferă mai multe moduri diferite de a vizualiza un document, de a localiza rapid
textul sau obiectele și de a manipula ferestre. După deschiderea unui document, aveți
posibilitatea să accesați comenzile corelate din fila Vizualizare, afișată în Figura 2-1.
Utilizați această cifră ca o referință pe parcursul acestei lecții, precum și restul că rții.

Grupul de vizualiză ri Afișare grup Grupul Zoom Grup fereastră Grupul


Macrocomenzi
Figura 2-1 Fila Vizualizare
Word oferă opțiuni pentru modificarea aspectului de pe ecran al unui document prin
vizualizarea documentului în Modul citire, Aspect pagină imprimată , Aspect Web, Schiță
și Vizualizare schiță . De asemenea, aveți posibilitatea să modificați vizualizarea
adă ugâ nd rigle orizontale și verticale sau linii de grilă ; creșterea sau micșorarea valorii
de zoom a vizualiză rii documentului; aranjarea ferestrelor documentului; vizualizarea
documentelor ală turate; sau divizarea documentului. În plus, Panoul de navigare oferă
opțiuni pentru navigarea și că utarea într-un document.

2
MODIFICAREA ȘI ORGANIZAREA VIZUALIZĂRILOR
DOCUMENTULUI
Aveți posibilitatea să activați liniile de grilă , miniaturile și riglele pentru a ajuta la
navigarea în document sau să mă riți sau să micșorați. Word vă permite, de asemenea, să
deschideți și să aranjați mai multe ferestre de documente. Aflați despre toate aceste
caracteristici în această secțiune.

Deschiderea unui document existent


Word poate deschide fișiere care au fost salvate în format Word sau în multe alte
formate populare, ar fi. Rtf. TXT sau . Pdf. Aveți posibilitatea să editați documentele în
Word și să salvați documentul în formatul de fișier original sau în alt format de fișier.
Butonul Deschidere din caseta de dialog Deschidere conține o să geată verticală care
afișează opțiunile pentru deschiderea unui document într-un mod diferit. Consultați
Tabelul 2-1 pentru o listă de opțiuni. În acest exercițiu, învă țați să deschideți un
document utilizâ nd caseta de dialog Deschidere.

Tabelul 2-1 Opțiuni pentru deschiderea fișierelor

Listă Descrierea /
Deschidere doar în citire Deschide documentul ca fișier doar în citire —
nu se pot face modifică ri documentul.
Deschidere ca copiere Deschide o copie a documentului original.
Deschidere în browser Deschide documentul care a fost salvat ca pagină
Web într-un browser Web.
Deschidere cu Transformare Deschide documente care au fost salvate cu un
tip de fișier XML.
Deschidere în vizualizare Deschide documentele în vizualizarea protejată
protejată — pentru editare, faceți clic pe Activare editare.
Deschidere și reparare Deschide și repară deteriorarea documentului.

Pentru a accesa ecranul Deschidere în Word 2016, faceți clic pe fila Fișier și, în
vizualizarea Backstage, faceți clic pe comanda Deschidere. Aveți posibilitatea să
localizați rapid un fișier în lista Documente recente, care afișează ultimele 25 de
documente accesate. De pe orice computer, aveți posibilitatea să deschideți documente
care au fost salvate în OneDrive. Sau aveți posibilitatea să deschideți documente care au
fost salvate pe hard diskul local. Caseta combo Deschidere apare câ nd faceți clic pe Acest
PC, apoi faceți clic pe Ră sfoire. Utilizâ nd această casetă combo, aveți posibilitatea să
deschideți documente existente din locații precum o unitate flash, o unitate de hard disk,
o locație de rețea, spațiul de lucru sau un dispozitiv portabil. În scopul acestor exerciții,
instrucțiunile presupun că toate fișierele de date sunt stocate pe unitatea flash.
PAS CU PAS Deschiderea unui document existent
Pregătește. Înainte de a începe acești pași, asigurați-vă că activați și/sau faceți Log on
pe computer și porniți Word 2016.

1. Conectați unitatea flash la unul dintre porturile USB de pe computer.


2. Faceți clic pe fila Fișier pentru a deschide Backstage.
3. Faceți clic pe Deschidere. Apare ecranul Deschidere, cu locații în partea stâ ngă
și documente deschise recent în partea dreaptă .

3
4. Faceți clic pe acest PC. Observați că partea dreaptă a ecranului afișează folderele
recente curente. (A se vedea figura 2-2, dar rețineți că ecranul nu va fi identic cu
figura.)
5. Faceți clic pe butonul Răsfoire. Apare caseta combo Deschidere.

6. Utilizați bara de defilare și defilați în jos și localizați fișierele de date pentru


această lecție pe unitatea flash. Faceți dublu clic pe folderul Lecție02 pentru a-l
deschide.
7. Localizați și faceți clic pe Star Bright Satelit Propunere o dată.
8. Faceți clic pe butonul Deschidere. Apare documentul.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Figura 2-2 Ecranul Deschidere


Modificarea vizualiză rilor documentului
Fila Vizualizare din Panglică are grupuri de comenzi pentru Vizualiză ri, Afișare,
Zoom, Fereastră și Macrocomenzi. În această secțiune, învă țați să utilizați grupul de
comenzi Vizualiză ri document pentru a modifica modul în care Word afișează
documentul.
Word are cinci opțiuni vizualizare document:
• Modul citire modifică aspectul paginii documentului cu un font mai mare pentru
o citire mai ușoară . Unele instrumente sunt disponibile pentru editarea și
navigarea prin document. Pentru a avansa la pagina urmă toare, faceți clic pe tasta
să geată din partea dreaptă a ecranului sau atingeți dacă utilizați un ecran tactil.
• Aspect pagină imprimată este vizualizarea implicită . Acesta afișează documentul
așa va ară ta la imprimare și vă permite să utilizați Panglica pentru a crea și edita
documentul.
• Aspect Vizualizarea Aspect Web arată ar ară ta documentul ca pagină Web.
• Vizualizarea schițată afișează documentul ca schiță și oferă o filă Schițare cu
comenzi pentru crearea și editarea contururilor.

4
• Vizualizarea schiță este strict pentru editarea textului. În această vizualizare
sunt ascunse elemente complexe, ar fi diagrame, grafice, imagini și alte obiecte.
PAS CU PAS Modificare vizualizări document
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Faceți clic pe fila Vizualizare pentru a vedea grupurile de comenzi disponibile.


2. În grupul Vizualiză ri, faceți clic pe butonul Mod citire pentru a modifica
vizualizarea documentului, așa se arată în Figura 2-3. Aspectul paginii
documentului se modifică cu o dimensiune de font crescută pentru lectură mai
ușoară .

Figure 2-3 Vizualizare Mod citire


3. Faceți clic pe Instrumente din meniul din colțul din stâ nga sus al ecranului
pentru a produce meniul de opțiuni Instrumente, așa se arată în Figura 2-4. Apar

patru comenzi suplimentare. Rețineți că primele două opțiuni sunt active, în timp
ce Imposibil de anulat și Imposibil de refă cut sunt inactive. De asemenea,
comenzile inactive se modifică în activ după efectuarea unei acțiuni.

Figure 2-4 Meniul de opțiuni Instrumente

5
4. Faceți clic pe Vizualizare din meniu pentru a produce comenzi suplimentare, ar
fi Editare document, Panou de navigare, Afișare comentarii, Lă țime coloană ,
Culoare pagină și Aspect.
5. Treceți cu mouse-ul peste fiecare comandă pentru a vizualiza un SfatEcran, apoi
faceți clic pe Editare document. Ecranul se modifică în vizualizarea Aspect
pagină imprimată pentru editare.
6. Faceți clic din nou pe butonul Mod citire.
7. Faceți clic pe Vizualizare din meniu, apoi faceți clic pe Panou de navigare.
Panoul se deschide în partea stâ ngă a ecranului. Acest lucru vă permite să
navigați rapid în document selectâ nd titluri și pagini sau că utâ nd text.
8. În Panoul de navigare, faceți clic pe Opțiunea 3 și observați că documentul sare la
acea locație. Opțiunea 3 este formatată cu un stil de titlu.
9. Faceți clic pe fila Pagini, apoi faceți clic pe prima pagină . Imaginile paginii sunt
numite miniaturi.
10.Faceți clic pe Închidere (X) în Panoul de navigare pentru a închide.
11.Apă sați Esc pentru a dezactiva vizualizarea Mod citire și a reveni la vizualizarea
Aspect pagină imprimată .
12.Faceți clic pe butonul Aspect Web din fila Vizualizare. Această vizualizare vă
permite să vedeți documentul ca pagină Web.
13.Faceți clic pe butonul Schiță și observați fila Schiță și grupurile de comenzi care
apar pentru editarea schițelor.
14.Faceți clic pe butonul Închidere vizualizare schiță. button.
15.Faceți clic pe fila Vizualizare, apoi faceți clic pe butonul Vizualizare schiță.
Această vizualizare este utilizată de obicei pentru editarea textului.
16.Faceți clic pe butonul Vizualizare aspect pagină imprimată pentru a readuce
vizualizarea documentului la setarea sa implicită .
17.Rețineți că unele dintre butoanele opțiunilor Vizualizare sunt disponibile și pe
bara de stare din partea dreaptă jos a ecranului. Faceți clic pe fiecare buton și
comparați vizualiză rile rezultate cu vizualiză rile accesate din fila Vizualizare.
18.De asemenea, aveți posibilitatea să ajustați ecranul pentru a modifica modul în
care se afișează Panglica. În colțul din dreapta sus, faceți clic pe butonul Opțiuni
afișare panglică (consultați Figura 2-5).
19.Selectați Ascundere automată Panglică. Panglica este ascunsă pentru a oferi
mai mult spațiu de lucru pentru documente.
20.Faceți clic pe butonul Opțiuni afișare panglică, apoi selectați Afișare file— se
afișează numai filele.
21.Pentru a readuce ecranul la setă rile sale inițiale, faceți clic pe butonul Opțiuni
afișare panglică și selectați Afișare file și comenzi.

Figura 2-5 Meniul Opțiuni afișare panglică


Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

6
Utilizarea zoomului
Grupul de comenzi Zoom vă permite să mă riți pentru a obține o vizualizare mai
atentă a unei pagini sau să micșorați pentru a vedea mai mult din document la o
dimensiune mai mică . Aceste comenzi vă permit, de asemenea, să stabiliți câ te pagini de
document afișează Word pe un singur ecran. Zoom obiect în modul citire vă permite să
mă riți obiecte precum tabele, diagrame sau imagini în timp ce vă aflați în modul Citire.
În cadrul grupului Zoom, butonul Lă țime pagină extinde documentul pentru a se
potrivi cu lă țimea ferestrei. Butonul Zoom lansează caseta de dialog Zoom, unde aveți
mai multe opțiuni pentru mă rim și micșorează . De exemplu, aveți posibilitatea să
introduceți un anumit numă r în caseta Procent pentru a modifica vizualizarea sau
pentru a vizualiza mai multe pagini. În mod similar, în secțiunea Zoom la, puteți extinde
documentul fă câ nd clic pe o anumită valoare de zoom de pâ nă la 200%. Zona de
examinare arată va apă rea documentul pe ecran. De asemenea, puteți utiliza glisorul
Zoom pentru a mă ri și micșora; acest glisor se află în partea din dreapta jos a ecranului,
pe bara de stare. Glisorul Zoom se află , de asemenea, pe ecranul Imprimare din
Backstage.
În acest exercițiu, utilizați comenzile Zoom pentru a vizualiza una sau două pagini;
utilizați, de asemenea, glisorul Zoom din bara de stare pentru a mă ri sau micșora
dimensiunea imaginii afișate.
STEP BY STEP Utilizare zoo
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Faceți clic pe butonul O pagină din grupul de comenzi Zoom pentru a afișa o
pagină întreagă pe ecran.
2. Faceți clic pe butonul Mai multe pagini pentru a comuta la o afișare a mai multor
pagini.
3. Faceți clic pe butonul Zoom. Apare caseta de dialog Zoom, așa se arată în Figura
2-6.

Figura 2-6 Caseta de dialog Zoom

7
4. Faceți clic pe butonul de opțiune 200% din zona Zoom în zona casetei de dialog,
apoi faceți clic pe OK. Imaginea documentului se mă rește la de două ori
dimensiunea sa completă .

Notă Pentru a utiliza opțiunea Mai multe pagini din caseta de dialog Zoom, faceți
clic pe să geata verticală și selectați miniaturile corespunză toare matricei de
pagini pe care doriți să o afișați pe ecran.

5. Faceți clic pe butonul Zoom Out de pe glisorul Zoom, care se află la capă tul din

dreapta al barei de stare (a se vedea figura 2-7). De fiecare dată câ nd faceți clic pe
butonul Zoom Out, Word scade dimensiunea pă rții afișate a documentului cu
10%. Faceți clic pâ nă la micșorare indicatorul afișează 60%.

Figura 2-7 Zoom in și zoom out butoanele de pe glisorul Zoom

6. Utilizâ nd butoanele Zoom In și Zoom Out de pe glisorul Zoom, faceți clic pe


butonul Zoom In de pe glisorul Zoom. Zoom la 80%.
7. Glisați glisorul Zoom pâ nă la stâ nga; Word reduce documentul la dimensiunea
miniaturii.
8. Acum, în grupul de comenzi Zoom de pe fila Vizualizare, faceți clic pe butonul
Lățime pagină. Afișarea documentului se extinde la lă țimea ferestrei.
9. Faceți clic pe butonul 100% pentru a reveni document la dimensiunea sa
normală .

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Modificarea vizualiză rilor ferestrei


Comenzile din grupul de comenzi Fereastră vă permit să deschideți și să aranjați
mai multe ferestre lor. În acest exercițiu, învă țați să manipulați afișajul prin crearea unui
al doilea document într-o fereastră nouă , aranjarea mai multor documente deschise pe
un singur monitor, divizarea unui singur document pentru a vizualiza diferite pă rți,
vizualizarea mai multor documente una lâ ngă alta, resetarea poziționă rii ferestrelor
pentru a împă rți ecranul în mod egal și comutarea între ferestre.
Comenzile din grupul de comenzi Fereastră sunt după urmează :

• Butonul Fereastră nouă deschide o fereastră nouă care afișează documentul


curent; această fereastră afișează numele documentului în bara de titlu, urmată
de numă rul 2. Fiecare fereastră nouă pe care o deschideți în același document
primește un nume numerotat secvențial. Această caracteristică vă permite să
lucrați în locuri diferite din document.
• Butonul Aranjare totală afișează două sau mai multe ferestre pe ecran în
același timp. Acest lucru este util atunci câ nd se compară documente sau câ nd se
utilizează informații din mai multe documente.
• Comanda Scindare împarte o fereastră de document în două ferestre care
defilează independent. Acest lucru vă permite să vizualizați două pă rți ale unui
singur document în același timp.

8
• Butonul Vizualizare alăturată vă permite să vizualizați două documente una
lâ ngă cealaltă . Câ nd vizualizați documente ală turate, aveți posibilitatea să utilizați
comanda Defilare sincronă pentru a lega defilarea celor două documente, astfel
încâ t să vă deplasați prin ambele în același timp.
• Butonul Reinițializare poziție fereastră este utilizat cu butonul Vizualizare
ală turată . Câ nd vizualizați două documente ală turate, butonul Reinițializare
poziție fereastră va poziționa ambele documente în mod egal pe ecran.
• Butonul Comutare Windows vă permite să selectați documentul care va fi
documentul activ (documentul care este pregă tit pentru editare). Numele
documentului activ apare pe bara de titlu.
Ocazional, poate fi necesar să mutați o fereastră din drum fă ră a ieși din aplicația
asociată . Acesta este locul unde cele trei butoane din colțul din dreapta sus al ecranului
Word sunt utile. Butonul Minimizare minimizează afișarea ferestrei — cu alte cuvinte,
fereastra dispare și este accesibilă numai din bara de activită ți Windows. Butonul
Restaurare returnează un document la dimensiunea sa anterioară prin minimizarea sau
maximizarea afișă rii sale. În cele din urmă , butonul Închidere închide fereastra. Dacă
aveți un singur document Word deschis, butonul de închidere va închide, de asemenea,
Word.

STEP BY STEP Modificare vizualizări fereastră

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. În grupul de comenzi Fereastră , faceți clic pe butonul Fereastră nouă. O


fereastră nouă cu Star Bright Satellite Proposal:2 în bara de titlu a
documentului apare și devine documentul activ.
2. În grupul de comenzi Fereastră , faceți clic pe butonul Comutare Windows. Apare
un meniu cu ferestre deschise, așa se arată în figura 2-8.

Figura 2-8 Butonul Comutare windows și meniu

3. În meniul vertical Comutare Windows, faceți clic pe Star Bright Satellite


Proposal:1. Documentul original devine documentul activ.
4. Faceți clic pe butonul Aranjare totală. Word afișează cele două ferestre, una
deasupra celeilalte, pe ecran.
5. Faceți clic pe butonul Vizualizare alăturată pentru a aranja ferestrele una lâ ngă
cealaltă pe ecran.
6. Rețineți că defilarea sincronă este activată în mod implicit. Plasați punctul de
inserare pe glisor în bara de defilare verticală și apă sați butonul din stâ nga al
mausului în timp ce deplasați glisorul în sus și în jos pentru a defila prin
documente; observați că ambele defilați simultan.

9
7. Faceți clic oriunde în Star Bright Satellite Proposal: 2 document; acest lucru
devine acum documentul activ.
8. Faceți clic pe butonul Defilare sincronă pentru a dezactiva această caracteristică .
Plasați punctul de inserare pe bara de defilare verticală și defilați în jos; observați
că Satelitul Star Bright Propunere:2 documentul defilează acum independent.
9. Faceți clic pe butonul Închidere pentru a închide documentul Star Bright
Satellite Proposal:2.
10.Faceți clic pe butonul Maximizare din documentul Star Bright Satellite
Proposal pentru a umple ecranul.
11.Faceți clic pe butonul Scindare. Observați că acum aveți o bară de scindare
orizontală . Glisați bara de scindare de sub textul Propunere de relocare și
eliberați butonul mouse-ului. Divizarea document facilitează editarea a două
secțiuni diferite. Fereastra documentului se scindează în două și butonul
Scindare se modifică într-un buton Eliminare scindare (vezi Figura 2-9).

Bară de scindare Figura 2-9 Scindare fereastră și Eliminare Butonul Scindare


12.Faceți clic pe Eliminare scindare.

10
13.Faceți clic pe butonul Minimizare. Documentul minimizează pentru a deveni o
pictogramă în bara de activită ți Windows din partea de jos a ecranului și apare
desktopul.
14.Treceți mouse-ul peste pictograma Word din bara de activită ți (așa se arată în
Figura 2-10), apoi faceți clic pe pictograma documentului Star Bright Satellite
Proposal din bara de activită ți pentru a maximiza documentul de pe ecran.

Figura 2-10 Document minimizat la bara de activită ți


Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

NAVIGAREA ȘI CĂUTAREA PRINTR-UN DOCUMENT


După ați învă țat deja, Panoul de navigare conține comenzi pentru mutarea și
că utarea printr-un document. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați opțiunile de
comandă Gă sire, mouse-ul, barele de defilare și diverse comenzi de comenzi rapide de
taste și de la tastatură pentru a naviga prin documentele Word. În această secțiune,
exersați utilizarea Panoului de navigare și a unui numă r de comenzi de grup de comenzi
pentru a vă deplasa rapid printr-un document; că utarea anumitor texte, reprezentă ri
grafice sau alte elemente de document; și eliminați sau înlocuiți aceste elemente.

Că utarea într-un document


Comanda Gă sire din Word se află în fila Rezultate din Panoul de navigare. Aveți
posibilitatea să deschideți Panoul de navigare selectâ nd caseta de selectare din grupul
Afișare de pe fila Vizualizare sau fă câ nd clic pe butonul Gă sire de pe fila Pornire din
grupul Editare. Utilizâ nd Panoul de navigare, puteți localiza cu ușurință anumite texte,
reprezentă ri grafice, obiecte și ecuații dintr-un document. Câ nd efectuați o că utare,
documentul afișează rezultatele ca text evidențiat, iar fila Rezultate afișează rezultatele
cu caractere aldine.
Word plasează rezultatele în ordinea în care apar în document. În acest exercițiu,
învă țați să utilizați Panoul de navigare pentru a că uta fiecare apariție a unui anumit
cuvâ nt dintr-un document.
În fila Pornire din grupul Editare, să geata verticală de pe butonul Gă sire afișează un
meniu care conține comenzile Gă sire, Gă sire complexă și Salt la. Comanda Gă sire
deschide

11
Panou de navigare cu câ mpul Document de că utare activ; comanda Gă sire complexă
deschide caseta de dialog Gă sire și înlocuire cu fila Gă sire ca activ; și comanda Salt la
deschide aceeași casetă de dialog cu Salt la ca fila activă . În grupul Editare, comanda
Înlocuire deschide caseta de dialog Gă sire și înlocuire cu Fila Înlocuire ca activ. Comanda
Selectare oferă opțiuni în selectarea textului sau obiectelor.
Pentru a evidenția fiecare apariție a unui anumit cuvâ nt sau expresie din document,
trebuie să activați Gă sire complexă . Pentru a face acest lucru, faceți clic pe să geata
verticală de lâ ngă caseta text Că utare document din panoul de navigare, așa se arată în
Figura 2-11, apoi faceți clic pe Găsire complexă. Se deschide caseta de dialog Gă sire și
înlocuire. În caseta De gă sit, tastați cuvâ ntul sau expresia dorită , apoi faceți clic pe
să geata verticală de pe butonul Evidențiere citire și selectați Evidențiere totală. Câ nd
închideți caseta de dialog Gă sire și înlocuire, fiecare instanță a cuvâ ntului sau expresiei
dorite este evidențiată în document.

Figure 2-11 Navigation Pane displaying additional options

12
STEP BY STEP Utilizarea Panoului de navigare pentru că utarea textului într-un
document

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Faceți clic pe fila Vizualizare, apoi, în grupul de comenzi Afișare, bifați caseta de
selectare Panou de navigare. Apare Panoul de navigare.
2. Tastați relocarea în caseta text Că utare; textul este evidențiat în document, iar
rezultatele sunt afișate în fila Rezultate din Panoul de navigare. Rețineți că textul
gă sit este aldin și apare în ordinea apariției sale în document.
3. Faceți clic pe prima filă , Titluri și notați titlurile secțiunilor care conțin textul
gă sit sunt evidențiate.
4. Faceți clic pe a doua filă , Pagini și notați textul evidențiat gă sit în miniaturi.
5. Faceți clic pe fiecare miniatură pâ nă câ nd ajungeți la pagina 4.
6. Faceți clic pe X în caseta text Că utare pentru a încheia că utarea. Word revine
automat la prima pagină .
7. Faceți clic pe pictograma lupă din partea dreaptă a casetei Panou de navigare
pentru a deschide o listă de opțiuni disponibile.
8. Din lista opțiuni deschisă , faceți clic pe comanda Gă sire complexă. Se deschide
caseta de dialog Găsire și înlocuire.
9. Cuvâ ntul "relocare" ar trebui să fie în caseta text De gă sit; faceți clic pe butonul
Gă sire următor. Faceți clic pe Da pentru a reveni în partea de sus a
documentului, dacă vi se solicită .
10.Faceți clic pe butonul Evidențiere citire și selectați Evidențiere totală pentru a
evidenția toate instanțele acestui cuvâ nt. Revizuiți fiecare pagină .
11.Înainte de a închide caseta de dialog Gă sire și înlocuire, eliminați evidențierea din
text fă câ nd clic pe butonul Evidențiere citire; apoi Ștergeți evidențierea (a se
vedea Figura 2-12).

Figura 2-12 Evidențiere citire


12.Faceți clic pe Închidere.
13.În grupul de comenzi Afișare, debifați caseta de selectare Panou de navigare
pentru a dezactiva acest panou.
Luați notă Pentru a încheia că utarea, faceți clic pe X în caseta text.

13
14.SALVAȚI documentul ca Star Bright Satellite Propunere 1 în folderul lecție de
unitatea flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Pentru mai multe opțiuni de că utare, faceți clic pe butonul Mai multe>> din caseta
de dialog Gă sire și înlocuire. În zona Opțiuni de că utare care apare, puteți alege criterii
suplimentare pentru a rafina procesul de că utare — de exemplu, aveți posibilitatea să
alegeți să potriviți numai litere mari și mici sau cuvinte întregi. De asemenea, aveți
posibilitatea să utilizați metacaractere pentru a gă si cuvinte sau expresii care conțin
anumite litere sau combinații de litere. Aveți posibilitatea să tastați un semn de
întrebare (?) pentru a reprezenta un singur caracter — de exemplu, tastâ nd b?t gă sește
bâ ta bat, pariu, bit, botși dar. În mod similar, tastați un asterisc (*) pentru a reprezenta
un șir de caractere — de exemplu, m*t gă sește mat, moment sau chiar format mediu.
În caseta de dialog Gă sire și înlocuire, faceți clic pe butonul Format pentru a gă si text cu
formatare specifică , ar fi un anumit font, o anumită setare de paragraf sau stil. De
asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic pe butonul Special pentru a gă si elemente
speciale într-un document, ar fi câ mpuri, marcaje de notă de subsol sau sfâ rșituri de
secțiune.

Gă sirea și înlocuirea textului dintr-un document


Situată pe fila Pornire din grupul Editare, comanda Înlocuire deschide caseta de dialog
Gă sire și înlocuire. Aveți posibilitatea să utilizați comanda Înlocuire pentru a înlocui un
cuvâ nt sau o expresie cu alta. De asemenea, puteți utiliza comanda Gă sire și înlocuire
pentru a că uta și înlocui formatarea, ar fi o anumită culoare de font, caractere aldine
sau cursive. De asemenea, este posibil să că utați și să înlocuiți caractere speciale și
elemente de document, ar fi sfâ rșituri de pagină și file. În acest exercițiu, învă țați să
că utați și să înlocuiți un cuvâ nt cu un anumit tip de formatare.

STEP BY STEP Înlocuirea textului dintr-un document

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Plasați punctul de inserare la începutul documentului apă sâ nd Ctrl+Home.


2. Faceți clic pe fila Pornire pentru a o activa. În grupul Editare, faceți clic pe
butonul Înlocuire; se deschide caseta de dialog Gă sire și înlocuire.
3. Faceți clic pe butonul Mai multe>> pentru a revizui opțiunile, apoi faceți clic pe
butonul <<Mai puțin pentru a le ascunde.
4. În caseta Gă siți ce, tastați Montgomery, Slade și Parker. (Dacă apare "relocare"
în caseta De gă sit, selectați-o și apă sați Ștergeți, apoi tastați noul șir de că utare.)
5. În caseta Înlocuiți cu, tastați Becker, Steele și Castillo.
6. Faceți clic pe Urmă torul găsit. Word caută prima apariție a expresiei
Montgomery, Slade și Parker și o evidențiază . Notă : Dacă Word nu gă sește
nicio potrivire, verificați ortografia în caseta text De gă sit.
7. Faceți clic pe Înlocuire totală. Word caută toate aparițiile frazei Montgomery,
Sladeși and Parker și le înlocuiește cu Becker, Steele, și Castillo. Word afișează
apoi un mesaj care dezvă luie câ te înlocuiri s-au fă cut.

14
8. Faceți clic pe OK,apoi faceți clic pe Închidere.
9. Poziționați punctul de inserție la începutul documentului.
10.Faceți clic pe fila Vizualizare; apoi, în grupul de comenzi Afișare, bifați caseta de
selectare Panou de navigare.
11.În Panoul de navigare, faceți clic pe să geata verticală sau pe lupă , astfel încâ t
SfatEcran să afișeze Că utare mai multe lucruri; apoi, faceți clic pe Înlocuire
pentru a deschide caseta de dialog Gă sire și înlocuire.
12.În acest pas urmă tor, inversați ordinea de că utare. În caseta Text Gă siți ce, tastați
Becker, Steele și Castillo; apoi, în caseta Înlocuire cu text, tastați Montgomery,
Slade și Parker. Pă strați punctul de inserare în caseta text Înlocuire cu.
13.Faceți clic pe butonul Mai multe>> pentru a extinde caseta de dialog pentru a
include opțiuni suplimentare de că utare și înlocuire (consultați Figura 2-13).

Acces la opțiunile de că utare de formatare Acces la opțiuni speciale de că utare a


codurilor
Figura 2-13 Caseta de dialog Gă sire și înlocuire casetă cu Opțiuni de că utare

15
14.Faceți clic pe butonul Format și selectați Font din lista verticală ; apare caseta de
dialog Înlocuire font.
15.În zona Font, utilizați bara de defilare pentru a defila la Garamond, apoifaceți
clic pentru a o selecta.
16.În zona Stil font, selectați Caractere cursive aldine.
17.Selectați dimensiunea 14.
18.Faceți clic pe să geata verticală Culoare font, apoi selectați Roșu închis în
culorile standard și examinați rezultatele.
19.Faceți clic pe OK. Sub caseta text Înlocuire cu text, vedeți selecțiile de formate —
consultați Figura 2-13.
20.Faceți clic pe Înlocuire totală; se vor finaliza două înlocuiri.
21.Faceți clic pe OK, apoi faceți clic pe Închidere. Inspectați documentul și
observați că înlocuirile au fost fă cute cu modifică ri de formatare.
22.În Panoul de navigare, faceți clic pe X pentru a-l închide sau, în grupul de
comenzi Afișare, debifați caseta de selectare Panou de navigare.
23.Faceți clic pe butonul Afișare/Ascundere pentru a afișa caracterele care nu se
imprimă .
24.Pentru a utiliza caracteristica Că utare complexă , faceți clic pe fila Pornire, iar în
grupul Editare, faceți clic pe Înlocuire.
25.Plasați punctul de inserare în caseta text De gă sit și selectați și ștergeți tot textul
din casetă apă sâ nd Backspace sau Delete.
26.Plasați punctul de inserare în caseta Înlocuire cu text, selectați și ștergeți tot
textul din caseta respectivă apă sâ nd Backspace sau Ștergere și faceți clic pe
butonul Fă ră formatare din partea de jos a ecranului — aceasta elimină toate
formatele din caseta Text Înlocuire cu.
27.Plasați punctul de inserare în caseta text De gă sit, apoi faceți clic pe butonul
Special. În lista de elemente care pot fi că utate care apare, faceți clic pe Sfârșit
de secțiune; Word plasează caracterele ^b în caseta text.
28.Plasați punctul de inserare în caseta Text Înlocuire cu. Faceți clic pe butonul
Special.
29.Faceți clic pe Sfâ rșit de pagină manual; ^m apare în caseta text.
30.Faceți clic pe Urmă torul găsit și observați că Word evidențiază prima apariție.
Faceți clic pe Înlocuire totală. Trei înlocuiri sunt fă cute în document, iar
documentul are sfâ rșituri de pagină în loc de Sfâ rșituri de secțiune.
31.Faceți clic pe OK, apoi faceți clic pe Închidere pentru a închide caseta de dialog
Gă sire și înlocuire.
32.Examinați sfâ rșiturile de pagină din document și lă sați butonul
Afișare/Ascundere activat.
33.SALVAȚI documentul de pe unitatea flash ca Star Bright Satelit Propunere
Update.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Notă Aveți posibilitatea să utilizați instrumentul Gă sire și înlocuire pentru a


înlocui anumite semne de punctuație dintr-un document. De exemplu, dacă
ați apă sat bara de spațiu de două ori la sfâ rșitul fiecă rei propoziții și doriți să
înlocuiți fiecare set de două spații cu un singur spațiu. În caseta text De gă sit,
apă sați bara de spațiu de două ori; apoi, în caseta Înlocuire cu text, apă sați o
dată bara de spațiu și faceți clic pe butonul Înlocuire totală. După aceasta,
Word înlocuiește toate instanțele de spațiere dublă cu spații unice.

16
Notă La înlocuirea textului, puteți confirma fiecare înlocuire pentru a vă asigura că
este corect fă câ nd clic pe Înlocuire în loc de Înlocuire totală . Utilizarea
comenzii Gă sire și înlocuire vă ajută să gă siți text și să evitați greșelile.

Depanare Dacă întâ mpinați probleme la utilizarea comenzii Înlocuire pentru a înlocui
formatarea sau unul dintre elementele speciale, afișați din nou caseta de
dialog Gă sire și înlocuire. Examinați caseta Text De gă sit pentru ortografia
corectă sau elementul corect. Sub caseta text Înlocuire cu text se află
Formatarea pentru înlocuirea textului. De exemplu, dacă înlocuiți textul de
că utare cu o culoare roșie și aldin ca stil, sub caseta Înlocuire cu text, vedeți
Font: Aldin, Culoare font: Roșu (a se vedea Figura 2-13).

Utilizarea Autocorecției pentru înlocuirea textului


Caracteristica AutoCorecție din Word vă permite să înlocuiți automat textul din
documente, pe mă sură ce îl scrieți. În mod implicit, AutoCorecție este o caracteristică
care înlocuiește simbolurile, cuvintele ortografiate frecvent greșit și abrevierile cu
anumite șiruri de text. De exemplu, pentru a adă uga simbolul Drepturi de autor, tastați
(c) și acesta inserează automat simbolul ©. Acest lucru vă poate salva de la a avea de a
adă uga manual simboluri, scrie abrevieri, și cuvinte corecte pe care frecvent le scrieți
sau tastați prost. (mistype sau mispell.)
Caseta de dialog AutoCorecție este accesibilă din pagina Verificare a casetei de
dialog Opțiuni Word.
Deoarece AutoCorecție este configurabilă , aveți posibilitatea să adă ugați propriile
cuvinte la lista de înlocuiri. De exemplu, dacă scrieți despre o persoană sau un loc cu un
nume lung și vă aflați tastâ nd acel nume în mod de mai multe ori, aveți posibilitatea să
adă ugați numele la lista AutoCorecție cu o abreviere.
În loc să tastați în mod repetat George Washington, puteți configura AutoCorecție
pentru a înlocui GW cu George Washington de fiecare dată câ nd îl tastați.
În acest exercițiu, învă țați să adă ugați propriul text la AutoCorecție pentru a înlocui
abrevierile cu ortografia textului integral din documente.

STEP BY STEP Utilizarea AutoCorecției pentru înlocuirea textului

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Faceți clic pe fila Fișier pentru a deschide Backstage.


2. Faceți clic pe Opțiuni. Apare caseta de dialog Opțiuni Word.
3. Faceți clic pe Verificare. Apare panoul Verificare.
4. Faceți clic pe Opțiuni AutoCorecție. Apare caseta de dialog AutoCorecție,
specificâ nd limba pe care Word este configurat să o utilizeze (vezi Figura 2-14).

17
Figura 2-14 Caseta de dialog AutoCorecție

5. În secțiunea Înlocuire text pe mă sură ce tastați, în caseta Text Înlocuire: tasta GW.
6. În caseta Cu: text, tastați George Washington și faceți clic pe Adăugare. Apare
o intrare nouă în lista AutoCorecție.
7. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog AutoCorecție.
8. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Opțiuni Word.
9. Apă sați Ctrl+Home pentru a muta punctul de inserare la începutul
documentului.
10.Tastați GW și apă sați bara de spațiu. AutoCorecție înlocuiește GW cu George
Washington.
11.Selectați George Washington și apăsați Delete.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Utilizarea comenzii Salt la pentru a naviga într-un document lung


Într-un document mai lung, este posibil să doriți să vă deplasați prin document mai
repede decâ t este posibil prin defilare. Comanda Salt la oferă o modalitate de a naviga
rapid prin documente mai lungi. În acest exercițiu, învă țați să utilizați comanda Salt la
pentru a trece printr-un document de lungă durată .

Utilizarea comenzii Salt la vă permite să treceți la o anumită pagină , tabel, ilustrație,


ecuație sau alt element din document. Pentru a trece la elementul urmă tor sau anterior
de același tip, lă sați caseta Enter necompletată , apoi faceți clic pe Anterior sau pe
Următorul. Comanda Salt la se află în caseta de dialog Gă sire și înlocuire.

18
STEP BY STEP Utilizarea comenzii Salt la
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Pe fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe să geata verticală de lâ ngă
butonul Gă sire, apoi faceți clic pe Salt la. Se afișează fila Salt la din caseta de
dialog Gă sire și înlocuire, așa se arată în Figura 2-15.

Figura 2-15 Fila Salt la

2. În caseta Salt la ce, Pagina este selectată în mod implicit. În caseta Introduceți
numă rul paginii, tastați 4, apoi faceți clic pe Salt la. Punctul de inserare se mută
la pagina 4 a documentului.
3. În caseta Salt la ce, selectați Linie. În caseta Introduceți numă rul liniei, tastați
10, apoi faceți clic pe Salt la. Punctul de inserare se mută la linia 10 din
document.
4. În caseta Salt la ce, selectați Marcaj în document. În caseta Introduceți numele
marcajului în document, Option_1 afișează . Faceți clic pe Salt la. Punctul de
inserare se mută în marcaj.
5. Faceți clic pe să geata verticală din caseta Introduceți numele marcajului în
document și selectați Sus, apoi faceți clic pe Salt la. Punctul de inserare este
plasat la începutul documentului.
6. Faceți clic pe Închidere.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Take Note Word ține evidența locului în care ați tastat sau editat text. Pentru a accesa
o locație de editare anterioară din document, apă sați Shift 1 F5. După
salvarea documentului pe computer, pe unitatea flash sau pe OneDrive,
Word 2016 își va aminti de unde ați ră mas în document.

TĂIEREA, COPIEREA ȘI LIPIREA TEXTULUI


Este adesea necesar să copiați sau să mutați text dintr-o locație dintr-un document
și să îl plasați în alta. Câ nd utilizați comanda copiere sau decupare, Clipboard stochează
elementele pe care să le lipiți în altă locație a documentului sau în alt fișier Office. Câ nd

19
decupați text, Word îl elimină din locația inițială și plasează textul în colecția Clipboard.
Câ nd copiați copy text, Word plasează o copie dublată în Clipboard. Comanda Lipire
lipește apoi text din Clipboard într-o locație nouă , fie în documentul original, fie într-un
document nou. În acest exercițiu, învă țați două moduri diferite de a copia și muta text ,
utilizâ nd Clipboard-ul și mouse-ul.
Textul plasat în Clipboard poate fi plasat oriunde într-un document prin
poziționarea punctului de inserare în noua locație, apoi selectâ nd una dintre cele trei
opțiuni lipire afișate în tabelul 2-2 și figura 2-16.

Tabelul 2-2 Lipirea descrierilor opțiunilor

Opțiunea Descrierea Exemplu se afișează


Lipire de elementul
element când este
plasat în lipit
Clipboard
Pă strarea Pă strează textul selectat cu formatul Wiley.com Wiley.com
formată rii original, inclusiv hyperlink-uri.
sursă
Îmbinare Dacă textul conține fonturi de diferite Paste
formatare dimensiuni și culori, lipirea produce text
negru cu formatarea Calibri (Corp) în 11
puncte atunci câ nd se prezintă într-un
ecran de document nou. Dacă se lipi în
același document, se utilizează formatarea
destinației
Pă strare Indiferent de fontul, dimensiunea și Colegiu Colegiu
numai text formatarea acestuia, atunci câ nd este lipit,
textul apare în Calibri (Corp) în 11 puncte.

Pă strarea formată rii sursă Îmbinare formatare Pă strare numai text

Figura 2-16 Opțiuni lipire


Copierea și mutarea textului cu comenzile Clipboard

20
Clipboard-ul vă permite să decupați sau să copiați mai multe elemente și să le lipiți
în orice document Office. În acest exercițiu, învă țați să utilizați grupul de comenzi
Clipboard de pe fila Pornire pentru a copia și muta text.
Elementele colectate ră mâ n în Clipboard pâ nă câ nd toate programele Office sunt
închise sau faceți clic pe butonul Golire totală din panoul de activitate Clipboard.
Clipboard-ul conține pâ nă la 24 de elemente. Câ nd adă ugați un alt element, Word șterge
primul element din Clipboard și plasează cel mai recent element în partea de sus a listei.
Fiecare intrare din Clipboard include o pictogramă reprezentâ nd programul Office sursă
și o porțiune de text copiat sau o miniatură a unei reprezentă ri grafice copiate. În mod
implicit, câ nd selectați text, pe bara de stare apare un mesaj care afișează câ te cuvinte ați
selectat și numă rul total de cuvinte din document.
STEP BY STEP Utilizarea Clipboard-ului pentru copierea și mutarea
textului
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Faceți triplu clic pentru a selecta al doilea paragraf al documentului sub titlul
Descriere propunere.
2. Pe fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe butonul Decupare. Câ nd
utilizați comanda Decupare sau Copiere, Word plasează automat elementul în
Clipboard.
3. Faceți clic pentru a plasa punctul de inserție în fața primului caracter al
propoziției care începe "Star Bright Satellite Radio este lider al națiunii . . . "
4. Faceți clic pe lansatorul casetei de dialog pentru grupul de comenzi Clipboard
pentru a afișa panoul de activitate Clipboard.
5. În lista de elemente decupate și copiate, mutați indicatorul mouse-ului la textul
pe care l-ați decupat în pasul 2 și faceți clic pe să geata verticală pentru a deschide
opțiunile panoului de activitate Clipboard.
6. Faceți clic pe Lipire pentru a insera textul în document în noua locație.
7. Faceți clic pe butonul Închidere din panoul de activitate Clipboard.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Notă Panoul de activitate Clipboard poate ară ta diferit în funcție de câ te elemente


au fost colectate.

Să geata verticală Opțiuni din partea de jos a panoului de activitate Clipboard oferă mai
multe opțiuni pentru afișarea Clipboard-ului. Tabelul 2-3 descrie aceste opțiuni.

Tabelul 2-3 Opțiuni pentru afișarea Clipboard-ului

Opţiune Descrierea
Afișare automată Clipboard Afișează automat Clipboard-ul la copiere.
Office
Afișare Clipboard Office câ nd Afișează automat Clipboard-ul câ nd apă sați Ctrl C
Ctrl C este apă sat de două ori de două ori.
Colectarea fă ră afișarea Clipboard-ul nu se afișează la copierea sau tă ierea
Clipboard-ului Office textului.
Afișare pictogramă Clipboard Afișează pictograma Clipboard în zona de stare a
Office pe bara de activită ți barei de activită ți de sistem atunci câ nd Clipboard-
ul este activ. Activat în mod implicit.

21
Afișare stare lâ ngă bara de Afișează mesajul "element colectat" la copierea
activită ți la copiere elementelor în Clipboard Activat în mod implicit

Utilizarea mouse-ului pentru copierea sau mutarea textului


Pentru a muta o selecție de text, utilizați mouse-ul pentru a glisa și fixa selecția într-o
locație nouă . Ț ineți apă sată tasta Ctrl în timp ce glisați pentru a copia textul. Câ nd mutați
text prin glisare, indicatorul afișează o casetă , iar câ nd copiați text prin glisare,
indicatorul afișează o casetă cu semnul plus (+). Textul pe care îl decupați sau copiați
utilizâ nd mouse-ul nu este stocat în colecția Clipboard. În această secțiune, învă țați să
utilizați mouse-ul pentru a copia sau muta text.
PAS CU PAS Use the Mouse to Copy or Move Text
GET READY. USE the document that is open from the previous exercise.
1. Select the second paragraph on the first page, beginning with “Star Bright
Satellite Radio is the nation’s leading . . .” Activat în mod implicit. .
2. Apă sați tasta Ctrl în timp ce faceți clic, apoi glisați paragraful selectat și fixați-l
deasupra primului paragraf de pe prima pagină . Indicatorul afișează un semn
plus (+) în timp ce glisați, indică faptul că copiați textul selectat. "Star Bright
Satellite Radio este lider al națiunilor ..." paragraf se afișează în primul și al treilea
paragraf.
3. Selectați al treilea paragraf și apă sați Delete.
4. SALVAȚI documentul ca Star Bright Satelit Propunere finală Actualizare în
folderul lecție de pe unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Depanare În mod implicit, editarea prin glisare și fixare este activată , astfel
încâ t să puteți glisa indicatorul pentru a muta și copia text. Această
opțiune poate fi activată sau dezactivată în vizualizarea Backstage.
Pentru a face acest lucru, faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe
Opțiuni. Faceți clic pe Complex și, sub Opțiuni de editare, bifați sau
debifați caseta de selectare Se permite încadrarea și că derea textului.

Eliminarea paragrafelor necompletate


Pe mă sură ce creați un document sau revizuiți un document existent, este o bună
practică să eliminați liniile necompletate suplimentare dintre paragrafe. În această
secțiune, învă țați să eliminați paragrafele necompletate.

STEP BY STEP Eliminare paragrafe necompletate

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Dacă este necesar, activați afișare/ascundere ( ¶ ).


2. Pe prima pagină după al doilea paragraf din Descrierea propunerii, plasați
punctul de inserare la începutul marcajului de paragraf și apă sați pe Ștergere.
3. La pagina a doua, eliminați marcajele de paragraf suplimentare din corpul
textului de sub titlul Atlanta, GA apă sâ nd pe Ștergere. Repetați acești pași
pentru pagina 3 pentru a elimina marcajele de paragraf suplimentare de la
rubrica Dallas, TX și de la pagina 4 de la rubrica Richmond, VA.
4. SALVAȚI documentul cu același nume de fișier în folderul de lecții de pe unitatea
flash.

22
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

MODIFICAREA INFORMAȚIILOR DIN PROPRIETĂȚI


Vizualizarea Backstage vă permite să accesați proprietă țile documentului, care
conțin informații, ar fi numele autorului, subiectul, compania și multe altele. În acest
exercițiu, învă țați două îmoduri diferite de a adă uga informații la proprietă ți.
Proprietățile documentului identifică creatorul documentului, data creă rii
documentului, subiectul și categoria acestuia și cuvintele cheie care pot fi utilizate
pentru că utarea documentului.
Proprietă țile documentului curent sunt afișate pe ecranul Informații din vizualizarea
Backstage. .
De asemenea, aveți posibilitatea să accesați o casetă de dialog Proprietă ți complexe
fă câ nd clic pe să geata verticală din titlul Proprietă ți.

STEP BY STEP Modificare informații în proprietăți

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Faceți clic pe Fișier pentru a deschide Backstage. Ecranul Informații apare în


mod implicit, iar proprietă țile documentului sunt listate în partea dreaptă a
ecranului.
2. În partea de jos a listei de proprietă ți, faceți clic pe linkul Afișare toate
proprietățile pentru a extinde afișajul, așa se arată în Figura 2-17.

Figure 2-17 Document Properties


3. Tastați urmă toarele informații în proprietă țile corespunză toare fă câ nd clic pe
fiecare și introducâ nd urmă torul text:
4. Titlu: Politici și proceduri
5. Subiect: Manual

23
6. Faceți clic pe să geata verticală din antetul Proprietă ți și faceți clic pe Proprietă ți
complexe pentru a deschide caseta de dialog Proprietăți, așa se arată în Figura 2-
18.

Figura 2-18 Foaie proprietă ți document

7. Pe fila Rezumat, adă ugați urmă toarele informații la casetele text


corespunză toare:
8. Antrenor: Aggie Becker
9. Companie: Star Bright Radio prin satelit
10.Cuvinte cheie: politici, proceduri, beneficii (cuvinte cheie separate cu virgulă )
11.Faceți clic pe OK pentru a salva modifică rile și a închide foaia Proprietă ți.
12.SALVAȚI documentul cu același nume de fișier în folderul lecției de pe unitatea
flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Notă Panoul informații document (DIP) gă sit în versiunile anterioare ale


aplicațiilor Office a fost perimat în Office 2016.

DOCUMENTE DE INSPECTARE
Documentele Word pot conține o varietate de elemente pe care este posibil să nu
doriți să le distribuiți altor persoane. Aceste elemente pot include informații pe care nu
doriți să le vadă alte persoane și cod software pe care nu doriți să îl execute alte
persoane. Este posibil ca și documentele să aibă probleme care le afectează
accesibilitatea și compatibilitatea, care împiedică alți utilizatori să le deschidă sau să le
citească cu succes. Word 2016
conține trei inspectori pe care îi puteți utiliza pentru a verifica documentele pentru
aceste probleme înainte de a le distribui.

24
Inspectarea informațiilor ascunse și personale
Inspectorul de documente Word 2016 este un instrument care vă permite să scanați
documentul deschis în prezent pentru informații potențial sensibile, ar fi urmă toarele:

• Comentarii și revizuiri
• Informații personale în proprietă țile documentului
• Text ascuns
• Conținut invizibil
• Anteturi, subsoluri și inscripționă ri
• Date XML
În cazul în care inspectorul gă sește astfel de informații, acesta oferă posibilitatea de
a le elimina din document.

Notă Inspectorul de documente are capacitatea de a elimina definitiv informațiile


din documente. Este o idee bună să lucrați întotdeauna cu o copie a
documentului, astfel încâ t să nu ștergeți informații importante.

STEP BY STEP Utilizarea Inspectorului de documente

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

13.Faceți clic pe Fișier pentru a deschide Backstage. Ecranul Informații apare în


mod implicit.
14.Faceți clic pe butonul Verificare probleme pentru a afișa meniul afișat în Figura
2-19.

Figura 2-19 Meniul Verificare probleme

15.Selectați Inspectare document. Apare caseta de dialog Inspector document, așa


se arată în Figura 2-20.
16.Bifați casetele de selectare pentru tipurile de conținut pe care doriți să le
inspectați și faceți clic pe Inspectare.
1. Câ nd inspecția este finalizată , apare o casetă de dialog rezultate.
17.Revizuiți rezultatele fă ră a elimina nicio informație.
18.Faceți clic pe Închidere pentru a închide caseta de dialog.
ÎNCHIDERE Cuvâ nt.

25
Figura 2-20 Document Inspector

Inspectarea problemelor de accesibilitate


Verificatorul de accesibilitate din Word 2016 inspectează documentul pentru
probleme care pot împiedica persoanele cu dizabilită ți să îl citească cu ușurință . Aceste
probleme includ urmă toarele:

• Text alternativ: Toate obiectele din documente ar trebui să includă o descriere


alternativă a textului, astfel încâ t persoanele care utilizează un cititor de
documente să aibă o idee despre ceea ce prezintă obiectele.
• Anteturi de coloană de tabel: Tabelele de date ar trebui să aibă un râ nd antet
pentru a oferi o structură contextuală care ajută la navigare.
• Utilizarea stilurilor: În fișierele care conțin mai mult de 1.200 de cuvinte,
utilizarea stilurilor face posibilă transmiterea consecventă a structurii
documentului de că tre un cititor de documente.

26
Câ nd selectați Verificare accesibilitate din meniul Verificare probleme, în partea

dreaptă a ecranului documentului apare un panou Verificator accesibilitate. Toate


problemele de accesibilitate pe care verificatorul le gă sește în document apar în panou,
așa se arată în Figura 2-21.

Figure 2-21 Accessibility Checker


Problemele sunt clasificate în una dintre urmă toarele categorii:

• Eroare: Semnifică conținutul care face un fișier imposibil sau extrem de dificil de
înțeles pentru persoanele cu dizabilită ți
• Avertisment: Semnifică conținut care poate face un fișier dificil pentru unele
persoane cu dizabilită ți să înțeleagă
• Sfat: Semnifică conținut pe care persoanele cu dizabilită ți îl pot înțelege, dar care
ar putea fi organizat sau prezentat într-un mod mai bun

Pentru fiecare problemă pe care o localizează , Verificatorul de accesibilitate


furnizează informații despre să modificați documentul pentru a-l face mai accesibil.

Inspectarea problemelor de compatibilitate


Verificatorul de compatibilitate din Word 2016 inspectează documentul pentru
elemente care nu sunt acceptate de versiunile anterioare de Word. Câ nd executați
Verificatorul de compatibilitate din meniul Verificare probleme, apare o casetă de dialog
Verificator compatibilitate Microsoft Word, așa se arată în Figura 2-22.

27
Figura 2-22 Verificator compatibilitate

Caseta de dialog listează toate caracteristicile gă site în document care nu sunt


acceptate de Word 2010, Word 2007 și Word 97-2003 și specifică ce se va întâ mpla câ nd
un utilizator deschide documentul într-una dintre acele versiuni. Pentru a evita
problemele de compatibilitate, trebuie să luați în considerare omiterea caracteristicilor
din document sau salvarea lor într-un format Word mai vechi, așa s-a descris mai
devreme în această lecție.

Evaluarea cunoștințelor
Multiple Choice

Selectați cel mai bun ră spuns pentru urmă toarele instrucțiuni.


1. Care dintre urmă torii termeni este utilizat în Word 2016 pentru versiunile de imagini
de dimensiuni reduse?
a. Unită ți de degetul mare
b. Documente cu degetul mare
c. Miniaturi
d. Panouri de examinare

28
2. Foaia Advanced Properties vă permite să adă ugați care dintre urmă toarele?
a. cuvinte cheie
b. categoria
c. numele autorului
d. Toate cele de mai sus
3. Câ nd stilurile de titlu au fost aplicate unui document, utilizatorul are opțiunea de a
naviga prin document utilizâ nd fila din Panoul de navigare?
a. Rubrici
b. Pagini
c. Rezultate
d. Niciuna dintre cele de mai sus
4. Care dintre urmă toarele metacaractere este utilizat pentru a gă si un singur caracter?
a. ?
b. *
c. **
d.??
5. Comanda Salt la vă permite să navigați după pagină , text, grafică , ecuații sau tabele
fă câ nd care dintre urmă toarele?
a. Tasta de comenzi rapide F5
b. Caseta de dialog Gă sire și înlocuire
c. Ctrl+G
d. Toate cele de mai sus

Adevărat/Fals

Cerc "T" dacă declarația este adevă rată sau "F" dacă declarația este falsă .
T F 1. Comanda Fereastră nouă lansează o fereastră nouă care conține documentul
curent.
T F 2. Prin selectarea textului, utilizatorul are capacitatea de a decupa sau copia textul în
clipboard.
T F 3. Vizualizarea Mod citire afișează documentul așa va ară ta la imprimare.
T F 4. Comanda Comutare Windows vă permite să comutați între documente.
T F 5. Comanda Aranjare totală plasează toate documentele deschise în ferestre
separate de pe ecran.

Proiecte
Proiectul 2-1: Actualizarea unui document

Grand Street Coffee Shop pune un semn pe ușă și în apropierea ghișeului de comandă
listarea cafele recomandate a zilei. Trebuie să actualizezi semnul de azi.

Pregătește. LAUNCH Word dacă nu se execută deja.


1. Faceți clic pe Deschidere alte documente din ecranul Recent.
2. Sub ecranul Deschidere, faceți clic pe Acest PC, apoi faceți clic pe Răsfoire.
3. Faceți clic pe locația fișierelor de date pentru această lecție.
4. Localizați și deschideți documentul Semnare. Sign
5. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Salvare ca. În caseta Nume fișier,
tastați 2-1 Semn nou.
6. Faceți clic pe Salvare.

29
7. Poziționați fasciculul I înaintea fasciculului M în Morning Blend. Glisați peste
cuvinte pentru a selecta Amestec de dimineață.
8. Tip Grand Street Blend.
9. Faceți clic pe fila Pornire. În grupul Editare, faceți clic pe Înlocuire.
10.Plasați punctul de inserare în caseta text De gă sit și tastați Kona Blend.
11.Faceți clic în caseta Înlocuire cu text și tastați Hawaiian Blend.
12.Faceți clic pe butonul Mai multe >> .
13.Faceți clic pe butonul Format și selectați Font.
14.În caseta text Font, faceți clic pe să geata în jos a barei de defilare și selectați
Comic Sans MS; pentru Stil, selectați Caractere cursive aldine; pentru
dimensiunea fontului, selectați 26; și pentru culoarea fontului, selectați
Albastru închis în culorile standard.
15.Faceți clic pe OK, apoi faceți clic pe butonul << Mai puțin.
16.Faceți clic pe Urmă torul găsit, apoi faceți clic pe butonul Înlocuire.
17.Faceți clic pe OK, apoi faceți clic pe Închidere.
18.Poziționați fasciculul I înaintea razei T în Încercați-mă și faceți clic pentru a
plasa punctul de inserare.
19.Tastați 2 dolari și apă sați bara de spațiu.
20.În linia urmă toare, faceți dublu clic pe cuvâ ntul Mocha pentru a-l selecta.
21.Tip ciocolata alba.
22.În grupul Zoom, faceți clic pe Lă țime pagină.
23.Faceți clic pe o pagină.
24.Faceți clic pe pictograma Salvare din bara de instrumente Acces rapid.
25.Faceți clic pe fila Fișier. Faceți clic pe Imprimare, apoi faceți clic pe butonul
Imprimare. (Verificați cu instructorul înainte de a imprima acest document.)
26.Faceți clic pe fila Fișier și selectați Închidere.
Pauză. LEAVE Word deschis pentru urmă torul proiect.

Proiectul 2-2: Editarea textului


Star Bright Satellite Radio angajează . Editați fișa postului astfel încâ t să poată fi trimisă
departamentului de resurse umane pentru procesare și înregistrare.

Pregătește. LAUNCH Word dacă nu se execută deja.


1. Faceți clic pe fila Fișier și selectați Deschidere.
2. Faceți clic pe Acest PC,apoi faceți clic pe Răsfoire.
3. Navigați la locația fișierelor de date pentru această lecție. Gă siți și faceți clic o
dată pe Descriere post pentru a o selecta.
4. Faceți clic pe Deschidere.
5. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Salvare ca. În caseta Nume fișier,
tastați 2-2 Descriere activitate actualizată Description.
6. În a doua linie a documentului, poziționați fasciculul I înaintea dului D în Dată și
faceți clic pentru a plasa punctul de inserare.
7. Începâ nd de la D, faceți clic și trageți în jos și la dreapta pâ nă la Data Postat și
linia de mai jos, 5/15/10, este selectat.
8. Apă sați Backspace pentru a șterge ambele linii.

30
9. În rubrica Îndatoriri și responsabilități, poziționați punctul de inserție înaintea . .
10.Apăsați Shift+Săgeată la dreapta pentru a selecta & .
11.Tastați și. Și se înlocuiește cu cuvâ ntul și.
12.Poziționați indicatorul mouse-ului în marginea stâ ngă lâ ngă linia din prima listă
cu marcatori care citește Definirea aspectului și aspectului site-ului web. Faceți
triplu clic pentru a selecta linia.
13.Apă sați tasta Ștergere pentru a șterge linia.
14.În rubrica Educație și/sau Experiență, poziționați fasciculul I la dreapta literei r
în sau.
15.Apă sați Backspace de trei ori pentru a șterge r, o, și /.
16.În prima linie a listei cu marcatori care începe gradul de colegiu necesare. .., faceți
clic pentru a poziționa punctul de inserare după gradul master.
17.Apă sați bara de spațiu și tipul preferat.
18.Faceți clic pe fila Vizualizare. În grupul de comenzi Zoom, faceți clic pe Zoom,
faceți clic pe 75% și faceți clic pe OK.
19.În grupul de comenzi Zoom, faceți clic pe Lățime pagină, apoi faceți clic pe
100%.
20.SALVAȚI documentul în folderul lecție de pe unitatea flash, apoi închideți
fișierul.
opreşte-te. ÎNCHIDERE Cuvânt.

31