Sunteți pe pagina 1din 34

VII

Conținut scurt

LECȚIA 1: ÎNȚELEGEREA CUVÂNTULUI 1


LECȚIA 2: EDITAREA DE BAZĂ 21
LECȚIA 3: FORMATAREA CARACTERELOR 46
LECȚIA 4: FORMATAREA PARAGRAFULUI 67
LECȚIA 5: GESTIONAREA FLUXULUI DE TEXT 91
LECȚIA 6: CREAREA TABELELOR 107
LECȚIA 7: LUCRUL CU TEME, SETURI DE STILURI,
FUNDALURI,
PĂRȚI RAPIDE ȘI CASETE TEXT 127
LECȚIA 8: UTILIZAREA ILUSTRAȚIILOR ȘI A GRAFICII 146
LECȚIA 9: FORMATAREA UNEI LUCRĂRI DE CERCETARE 166

APENDICELE A 197

INDICELE 201

FORMATAREA UNEI LUCRĂ RI DE CERCETARE


9
1
MATRICEA ABILITĂȚILOR DE LECȚIE
Îndemânare
Obiectivul examenului Număr obiectiv
Crearea citatelor
Creați surse de citare bibliografică . 4.1.3
Modificați sursele de citare bibliografică . 4.1.4
Inserați citate pentru bibliografii. 4.1.5
Adă ugarea legendelor
Inserați legende de figură și tabel. 4.1.6
Modificați proprietă țile legendei. 4.1.7
Inserarea notelor de subsol și a notelor de final
Inserați note de subsol și note de final. 4.1.1.
Modificați proprietă țile notei de subsol și notei de final. 4.1.2
Crearea unui cuprins
Inserați un cuprins standard. 4.2.1
Actualizați un cuprins. 4.2.2
Inserarea unei pagini de însoțire
Inserați o pagină de copertă . 4.2.3
Crearea și modificarea anteturilor sau subsolurilor
Inserați numere de pagină . 1.3.5
Inserați anteturi și subsoluri. 1.3.4
Crearea semnelor de carte
Creați semne de carte. 1.2.3
Deplasarea la o anumită locație sau obiect dintr-un document. 1.2.4

ORIENTARE A SOFTWARE-ULUI
Fila Referințe
Comenzile din fila Referințe sunt utilizate pentru a crea un cuprins, note de subsol și
note de final, citate și o bibliografie, legende, un index și un tabel de autorită ți.

Figura 9-1 Fila Referințe


Utilizați această cifră ca o referință pe parcursul acestei lecții, precum și restul
acestei că rți.

FORMATAREA UNEI LUCRĂRI DE CERCETARE


Modern Language Association (MLA) stil a fost adoptat ca stil de alegere de că tre
multe colegii și universită ți. În această secțiune folosim stilul MLA pentru a ară ta să
formatați o lucrare de cercetare.
Orientă rile privind stilul MLA continuă să fie actualizate pentru a se potrivi
documentației pentru site-uri web, publicații digitale, interviuri, surse electronice și
multe altele. Mai tâ rziu, în această lecție vom discuta stiluri alternative și să vă arate să
format într-una dintre acestea, American Psychological Association (APA) stil.

2
Formatarea unei lucră ri de cercetare
Ca un student de colegiu, cel mai probabil va trebui să ia o clasă de scris pentru
unul dintre umaniste sau cursuri de arte liberale. În cele mai multe cazuri, clasa vă va
solicita să scrie o lucrare de cercetare care conține referințe la surse externe. Pe mă sură
ce începeți să lucrați la lucrarea de cercetare, veți constata că Word v-a fă cut mai ușor să
formatați lucrarea, să adă ugați și să gestionați sursele, să selectați un stil, să inserați o
bibliografie, să inserați legende, să creați un cuprins și să adă ugați note de subsol și note
de final.
Trebuie să înveți să -ți citezi sursele pentru a evita plagiatul. Compromiterea lucră rii prin
citat, parafrazâ nd sau rezumâ nd surse externe fă ră a da credit autorului original este
plagiat. În acest exercițiu, veți învă ța să format o lucrare de cercetare folosind stilul
MLA; și se inserează citate, legende, note de subsol și note de final, o bibliografie,
hyperlink-uri și semne de carte.
STEP BY STEP Formatarea unei lucrări de cercetare
PREGĂTEȘTE-TE. Înainte de a începe acești pași, asigurați-vă că LANSAȚi Microsoft
Word 2016.
1. DESCHIDEȚ I documentul First Ladies din dosarul lecției. Documentul nu este
formatat.
2. Poziționați punctul de inserare la începutul documentului și apă sați Enter de două
ori pentru a crea linii necompletate. Apoi plasați punctul de inserare la începutul primei
linii necompletate.
3. Stilul MLA necesită ca informațiile de identificare de bază să fie plasate la începutul
documentului. Pe prima linie, trebuie să apară numele elevului, urmat de
instructor, cursul și data. Tastați urmă toarele informații pe liniile corespunză toare.
Prima linie: Victoria DeLeon
A doua linie: profesorul Frank Smith
A treia linie: Istorie 101
A patra linie: 19 martie, 20XX
4. Selectați întregul document și modificați fontul în Arial și dimensiunea fontului la
12 pt.
5. Modificați marginile la 1" sus, jos, stâ nga și dreapta, apoi modificați spațierea liniilor
la Dublu (2.0).
6. Selectați întregul document, cu excepția titlului și a celor patru linii de identificare
adă ugate anterior, și aplicați o indentare de 0,5" prima linie.
7. Sub titlul, Femeile în politică, poziția punctul de inserție în al doilea paragraf,
începâ nd cu "Națiunea a întotdeauna . . . în fundal ." Ajustați indentarea din stâ nga la 1"
și eliminați indentarea de prima linie.
Ia Notă Citate mai puțin de patru linii lungi sunt considerate citate scurte. Acestea
sunt incluse ca parte a unui paragraf, încadrate cu ghilimele duble și cu două
spațiete. Autorul și numă rul de pagină specific trebuie să fie citate între
paranteze, iar semnul de punctuație trebuie plasat după paranteza de
închidere. Sursa citatului trebuie inclusă și în pagina Lucră ri citate. Cotațiile
mai lungi de patru linii sunt numite ghilimele offset sau ghilimele de bloc.
Acestea trebuie formatate ca paragraf separat, spațiate dublu și indentate cu
un centimetru de marginea stâ ngă , fă ră ghilimele. Nu indentați prima linie
decâ t dacă citezi mai multe paragrafe. Utilizați formatul de bloc pentru
ghilimele scurte sau lungi care sunt două sau mai multe paragrafe care se
urmează , prima linie indentată la 1 1/2" din marginea din stâ nga.
8. Poziționați punctul de inserție oriunde în titlu, Rolul în evoluție al Primei Doamne,
apoi centrați titlul.

3
9. Selectați fiecare titlu de mai jos la râ ndul să u, aplicați-le un stil Titlu 1 și faceți
titlurile aldine. Stilul Titlu 1 pă strează titlurile aliniate la stâ nga.
Introducere
Femeile în politică
Istoria primelor doamne
Rolul primelor doamne
Puterea primelor doamne
Concluzie
10. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

CREAREA CITATELOR
Acum, că ați formatat lucrarea de cercetare, citate ar trebui să fie plasate în document.
Sursele de citare ar trebui să fie incluse în documente, ar fi lucră ri de cercetare, articole
sau rapoarte care analizează sau descriu cercetarea pe care le-ați finalizat pe un subiect.
Câ nd citați o sursă , faceți acest lucru la locația relevantă din text. Word vă permite să
inserați o citare și să creați o sursă în același timp. Acestea pot fi gestionate, modificate
sau șterse atunci câ nd este necesar.
Crearea citatelor
O citare este o notă care specifică sursa de informații. Există multe reguli care se aplică
citatelor. În această lecție, veți învă ța să utilizați citarea de bază în text pentru formatul
MLA, care plasează paranteze după o citare care include numele autorului și numă rul
paginii.
O sursă include toate informațiile despre locul de unde provine un anumit element al
hâ rtiei, astfel încâ t cititorul să poată gă si lucrarea originală . Ar putea fi o carte, un raport,
un articol de jurnal sau un site web.
Câ nd adă ugați o nouă citare la un document, creați și o sursă nouă care va apă rea în lista
Lucră ri citate. O listă Works Citate este o colecție de surse pe care le plasați la sfâ rșitul
unui document. Lucră ri Listele citate sunt uneori denumite bibliografii, dar o
bibliografie conține numai că rți, în timp ce o listă De lucră ri citate poate conține o
varietate de medii sursă .
Ia Notă În format MLA, lista de surse se numește Lucră ri citate. În formatul APA, se
numește listă Referințe.
De fiecare dată câ nd creați o sursă nouă în orice document, Word salvează informațiile
de pe computer într-o listă coordonatoare, astfel încâ t să gă siți și să reutilizezi orice
sursă din alte documente. Word creează , de asemenea, o listă curentă , care conține toate
sursele din documentul curent. Aveți posibilitatea să modificați lista în orice moment.
Dacă , în timp ce scriem lucrarea noastră , toate datele pentru o sursă nu sunt disponibile,
aveți posibilitatea să inserați un substituent și să îl completați ulterior. Pentru a adă uga
un substituent, faceți clic pe Adă ugare substituent nou în meniul Inserare referință . În
acest exercițiu, învă țați să creați o citare.
STEP BY STEP Creare citate
Aveți posibilitatea să alegeți din mai multe stiluri de referință diferite atunci câ nd
formatația citatelor și a listei de surse. American Psychological Association (APA) și
modern limba
(MLA) sunt cele mai frecvente. Formatul selectat inserează informațiile în aspectul
corect. Formate suplimentare sunt, de asemenea, disponibile, astfel încâ t asigurați-vă că
verificați cu instructorul pe ce stil ar trebui să utilizați.

4
PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. În fila Referințe, în grupul Citate și bibliografie, faceți clic pe lista verticală Stil și
modificați valoarea în MLA Ediția a șaptea (a se vedea Figura 9-2).

Figura 9-2 Meniu stil


2. Sub titlul, Femeile în politică, poziția punctul de inserție la sfâ rșitul celui de-al doilea
paragraf, după ... în fundal, dar înainte de sfârșitul perioadei.
3. Faceți clic pe butonul Inserare citare din grupul Citate și bibliografie. Apare un meniu.
4. Selectați Adăugare sursă nouă. Apare caseta de dialog Creare sursă.
5. Caseta de dialog Creare sursă conține câ mpuri pentru informațiile sursă , inclusiv
autorul, titlul, anul drepturilor de autor, orașul în care se află editorul și numele
editorului.
Faceți clic pe caseta de selectare Afișare totală câmpuri bibliografie pentru a afișa
câ mpuri suplimentare.
6. Meniul Tip de sursă afișează Cartea ca implicită . Faceți clic pe săgeata verticală
pentru a revizui opțiunile sursă suplimentare. Câ mpurile din caseta de dialog vor fi
ajustate automat pentru dvs., în funcție de tipul sursei. Lă sați valoarea Tip de sursă la
Implicit.
7. Tastați informațiile sursă care sunt prezentate mai jos.
Tipul sursei: Carte
Autor: Mayo, Edith; Merindolo, Denise D.
Titlu: First Ladies: Political Role and Public Image
Anul: 1990
Oraș: Washington
Stat/Provincie: D.C.
Distribuitor: Smithsonian Institute
8. Faceți clic pe OK. Citarea este adă ugată la text, iar informațiile sursă sunt salvate.
Numele autorilor (Mayo și Merindolo) apar între paranteze. Câ nd utilizați MLA
format, citatul utilizează metoda paginii de autor și plasează informațiile în

5
Paranteze. În acest caz, numă rul paginii nu apare încă ; mai tâ rziu, veți învă ța să
modificați citarea.
9. Sub titlul, History of First Ladies, click pentru a poziționa punctul de inserție la
sfâ rșitul celei de-a doua propoziții, urmâ nd cuvâ ntul discurs, dar înainte de perioada.
10. Faceți clic pe butonul Inserare citare și selectați Adăugare sursă nouă. Apare
caseta de dialog Creare sursă.
Notă Rețineți că prima sursă apare atunci câ nd faceți clic pe butonul Inserare citare.
Acest lucru facilitează inserarea mai multor citate pentru aceeași sursă .
11. Tastați informațiile sursă pentru stilul MLA în caseta de dialog, așa se arată mai jos.
Tipul sursei: Carte
Autor: Anthony, Carl Sferrazza
Titlu: America's First Families: An Inside View of 200 Years of Private Life in the
White House
Anul: 2000
Oraș: New York
Distribuitor: Simon & Schuster, Inc.
12. Faceți clic pe OK. Citatul apare în textul lui.
13. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 2 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
Modificarea unei cită ri și a unei surse
Word simplifică editarea surselor prin furnizarea de meniuri contextuale pentru
substituenții de citare, oferind acces ușor la casetele de dialog pe care le utilizați pentru
a modifica citatele și sursele.
Câ nd inserați o referință , Word 2016 o inserează în document în interiorul unui
substituent. Câ nd treceți cu mouse-ul peste citare, aceasta apare umbrită . Aveți
posibilitatea să modificați cu ușurință textul din substituent sau datele sursă sau de
citare care îl sunt împreună cu acesta.
STEP BY STEP Modificarea unei citări și a unei surse
PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. La sfâ rșitul celui de-al doilea paragraf în secțiunea Femei în politică, faceți clic pe
prima citare pe care ați inserat-o. Faceți clic pe săgeata verticală pentru a afișa un
meniu contextual (a se vedea figura 9-3).

Figura 9-3 Substituent de referință și meniu


2. Selectați Editare sursă din meniu. Apare caseta de dialog Editare sursă, plină cu
informațiile introduse anterior despre sursă .
3. În câ mpul An, modificați anul publică rii la 1994.
4. Faceți clic pe OK. Word afișează o solicitare promptă : "Această sursă există în lista
coordonatoare și în documentul curent. Actualizați ambele liste cu aceste modifică ri?"
5. Faceți clic pe Da.

6
6. Citatul este încă selectat. Faceți clic din nou pe săgeata verticală și, de data aceasta,
selectați Editare referință . Apare caseta de dialog Editare citare. Caseta de dialog
Editare citare vă permite să adă ugați numere de pagină specificâ nd locația exactă din
sursa la care vă aflați
Referindu. De asemenea, puteți lua decizii cu privire la ce să afișați în textul de referință ,
selectâ nd casetele de selectare Suprimare. Aveți posibilitatea să suprimați Autorul, Anul
și/sau Titlul.
7. În secțiunea Suprimare, selectați caseta de selectare Autor, apoi faceți clic pe OK.
Autorii"
numele sunt înlocuite cu titlul.
8. Sub titlul, Rolul primelor doamne , poziționați punctul de inserție la sfâ rșitul celui de-
al doilea paragraf, după cuvintele mayo și merindolo adă ugate și înainte de perioada
respectivă .
9. În grupul Citate și bibliografie, faceți clic pe Inserare citare. Meniul listează cele două
surse pe care le-ați citat în documentul curent. Asta e lista ta curentă . Selectați
Mayo, Edith, Merindolo, Denise D. citare. Se inserează citatul.
10. Faceți clic pe citare. Faceți clic pesă geata drop-down pentru a afișa opțiunile de
citare și selectați Editare citare. Apare caseta de dialog Editare citare. dialog box
appears.
11. În secțiunea Adă ugare, tastați 8 în caseta Pagini, iar în secțiunea Suprimare, bifați
casetele de selectare Autor și Titlu. Faceți clic pe OK.
12. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 3 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
13. Sub titlul, Femei în politică, faceți clic pe citatul pe care l-ați creat mai devreme. Apoi
faceți clic pe săgeata verticală și selectați Editare citare. Apare caseta de dialog
Editare citare.
14. Goliți caseta de selectare Autor și faceți clic pe OK. Numele autorului reapar în
citare.
15. Bifați citatia pe care ați creat-o în secțiunea Rol de primă doamne, deschideți caseta
de dialog Editare citare și debifați casetele de selectare Autor și Titlu. Faceți clic pe
OK.
16. Sub titlul, History of First Ladies, se plasează punctul de inserție la sfâ rșitul
paragrafului după shakers și înainte de perioada.
Notă În acest pas urmă tor, veți insera un substituent de referință . Un substituent de
citare este un nume de etichetă pentru sursă . Puteți utiliza, de asemenea, acest
lucru ca o referință pentru tine ca să continuați să lucrați la lucrarea de
cercetare. Aveți posibilitatea să editați numele etichetelor în caseta de dialog
Editare sursă .
17. Faceți clic pe butonul Inserare citare, apoi selectați Adăugare substituent nou.
Apare caseta de dialog Nume substituent.
18. În caseta de dialog Nume substituent, spațiile nu sunt permise. Tipul
Research_source;;
apoi faceți clic pe OK.
19. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 4 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
Gestionare surse
Managerul sursă afișează toate sursele pe care le-ați creat și oferă opțiuni pentru
gestionarea lor. Managerul de surse afișează două liste: lista coordonatoare, care conține
toate sursele pentru toate documentele pe care le-ați creat utilizâ nd Word, și lista

7
curentă , care include toate sursele pe care le-ați creat în documentul curent. Managerul
de surse vă permite să gestionați aceste surse prin sortarea, mutarea, copierea,
ștergerea sau crearea lor. În acest exercițiu, învă țați să vă gestionați sursele.
STEP BY STEP Gestionare surse
PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Pe fila Referințe, în grupul Referințe și bibliografie, faceți clic pe butonul Gestionare
surse. Apare caseta de dialog Manager sursă (vezi Figura 9-4).

Figura 9-4 Caseta de dialog Manager sursă


2. În secțiunea Listă coordonatoare, selectați sursa Anthony.
3. Faceți clic pe butonul Editare. Apare caseta de dialog Editare sursă. dialog box
appears.
4. Bifați caseta de selectare Afișare totală câ mpuri bibliografie. Caseta de dialog
Editare sursă se extinde pentru a include câ mpuri suplimentare.
5. Tastați NY în câ mpul Stat/Provincie, apoi faceți clic pe OK pentru a închide caseta de
dialog Editare sursă.
6. Word afișează o solicitare promptă : "Această sursă există în lista principală și în
documentul curent. Actualizați ambele liste cu aceste modifică ri?" Faceți clic pe Da.
7. Faceți clic pe butonul Închidere din caseta de dialog Manager sursă.
8. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 5 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LASĂ Word deschis pentru urmă torul exercițiu.
Eliminarea unei cită ri
Aveți posibilitatea să eliminați o citare din document fă ră a elimina datele sursă . Datele
sursă ră mâ n salvate în lista de documente curente și în lista coordonatoare; de aceea,
dacă decideți că trebuie să citați acea sursă în altă locație, o puteți alege din meniul
Inserare citare. Dacă doriți să eliminați definitiv citatele, aveți posibilitatea să deschideți
caseta de dialog Manager sursă , să selectați sursa, apoi să faceți clic pe butonul Ștergere.
În acest exercițiu, învă țați să eliminați o citare fă ră a elimina sursa.
STEP BY STEP Eliminarea unei citări
PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Sub titlul, History of First Ladies, poziționați punctul de inserție după Anthony în a
doua teză .
2. Faceți clic pe fila substituentului de referință pentru a selecta întreaga referință .
Notă La începutul substituentului, veți vedea o filă cu trei puncte verticale. Faceți clic pe
această filă pentru a selecta întreaga referință .
3. Apă sați pe Ștergere pentru a elimina citatul din document.

8
4. Deschideți caseta de dialog Manager sursă. Observați că sursa se află încă în ambele
liste. Câ nd ați terminat, închideți caseta de dialog.
5. Faceți clic pe butonul Anulare din bara de instrumente Acces rapid. Citatul reapare.
6. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 6 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LASĂ Word deschis pentru urmă torul exercițiu.

CREAREA UNEI PAGINI CITATE DE LUCRĂRI


Word furnizează o galerie de formate bibliografice din care să alegeți și vă permite să
generați automat o bibliografie din sursele din Lista curentă . O bibliografie este o pagină
care listează toate sursele din lucrare. Pagina Lucră ri citate solicitată în format MLA este
un tip de bibliografie, care poate include alte surse decâ t că rțile.
Take Note Biblio- este forma de combinare a unui cuvâ nt grecesc care înseamnă
"carte". Prin urmare, o bibliografie, punct de vedere tehnic vorbind, este o
listă de că rți. Pentru că atâ t de multe dintre sursele utilizate pentru
cercetare astă zi nu sunt că rți - ar fi articole, baze de date, audio / video, și
alte mass-media - bibliografia termen a ieșit din favoarea în cercurile
scolastice. Acesta este motivul pentru MLA utilizează Lucră ri citate pentru
o listă de surse, iar APA utilizează Referințe.
Asigurați-vă că urmați instrucțiunile instructorului cu privire la formatul bibliografic pe
care ar trebui să îl utilizați.
Aveți posibilitatea să alegeți să inserați o bibliografie la sfâ rșitul documentului sau să
inserați un sfâ rșit de pagină pentru a crea o pagină nouă pentru bibliografie. După ce
inserați bibliografia, Word vă permite să o actualizați prin adă ugarea și ștergerea
surselor sau eliminarea completă a bibliografiei. În acest exercițiu, învă țați să inserați o
pagină De lucră ri citate.
STEP BY STEP Inserarea unei pagini citate de lucrări
PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Apă sați Ctrl+End pentru a ajunge la sfâ rșitul documentului. Punctul de inserare este
poziționat după ultima propoziție a documentului.
2. Apă sați Ctrl+Enter pentru a insera un sfâ rșit de pagină .
3. Apă sați tasta Backspace pentru a elimina indentarea primei linii.
4. On the References tab, in the Citations & Bibliography group, click the Bibliography
button. A menu of built-in bibliography styles appears. You can choose to insert an
automatic bibliography at the end of the document or on a new page. The Insert
Bibliography command inserts a bibliography without a title. For your research paper,
your instructor has instructed you to use the Works Cited style.
5. Select the Works Cited style. The Works Cited list appears on the new page (see
Figure w9-5).

Figura 9-5 Pagina Lucră ri citate

9
6. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 7 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
Actualizarea unei pagini citate de lucră ri
După adă ugarea de surse noi sau modificarea surselor, trebuie să actualizați bibliografia
pentru a reflecta modifică rile sau completă rile pe care le-ați fă cut. Câ nd treceți cu
mouse-ul peste bibliografie, Word afișează substituentul, similar cu modul în care
afișează citatele. Aveți posibilitatea să selectați bibliografia utilizâ nd fila substituent.
Pentru a afișa fila substituent, faceți clic oriunde în bibliografie. În acest exercițiu,
învă țați să actualizați pagina Works Citate.
STEP BY STEP Actualizarea unei pagini citate de lucrări
PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Sub titlul, Rolul primelor doamne,poziționați punctul de inserție în primul paragraf, la
începutul celei de-a cincea propoziții, după cuvâ ntul Gutin.
2. Faceți clic pe Inserare citare și selectați Adăugare sursă nouă. Apare caseta de
dialog Creare sursă.
3. Bifați caseta de selectare Afișare totală câ mpuri bibliografie. Caseta de dialog se
extinde pentru a include mai multe câ mpuri.
4. Tastați informațiile sursă de mai jos.
Tipul sursei: Carte
Autor: Gutin, Myra G.
Titlu: Partenerul președintelui: Prima Doamnă în secolul XX
Anul: 1989
Oraș: Westport
Stat/Provincie: CT
Distribuitor: Greenwood Press
5. Faceți clic pe OK. Noua citare apare în text.
6. Defilați în jos la pagina Lucră ri citate și faceți clic oriunde în bibliografie pentru a afișa
fila substituent.
7. Faceți clic pe butonul Actualizare citate și bibliografie. Pagina este actualizată
automat cu noua sursă pe care ați creat-o (vezi Figura 9-6).

Figura 9-6 Lucră ri Citate pagina actualizată


8. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 8 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LASĂ Word deschis pentru urmă torul exercițiu.
Ș tergerea unei pagini citate de lucră ri

10
Aveți posibilitatea să ștergeți cu ușurință o bibliografie. Cu toate acestea, informațiile
sursă sunt încă salvate cu documentul curent, precum și în lista coordonatoare a Word.
Pentru a șterge întreaga bibliografie, faceți clic pe fila substituent de lâ ngă titlu și apă sați
tasta Ș tergere.

STEP BY STEP Ștergerea unei pagini citate de lucrări

PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.


1. Faceți clic oriunde în biografie pentru a afișa fila substituent.
2. Faceți clic pe cele trei puncte verticale din fila substituent pentru a selecta întreaga
bibliografie și lista sursă .
3. Apă sați tasta Ștergere. Bibliografia este ștearsă .
4. Faceți clic pe butonul Anulare din bara de instrumente Acces rapid.
5. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 9 în folderul lecție de pe
unitatea flash apoi închideți fișierul.
Pauză. LASĂ Word deschis pentru urmă torul exercițiu.
Lucrul cu tabele de referințe citate
Un tabel de referințe citate este un tip specializat de bibliografie utilizată în
documentele juridice. Un tabel de referințe citate juridice din document și numerele de
pagină pe care se află . Multe dintre abilită țile de a lucra cu un tabel de autorită ți sunt
aceleași cu cele pe care le-ați învă țat atunci câ nd lucrați cu citate și bibliografii.

Există două etape în generarea unui tabel de referințe citate:


1. Marcați citatele. Pentru a marca o citare, selectați o referință la un caz din document,
ar fi Forrester v. Craddock, 51 Wn 2d 315 (1957)." Apoi, pe fila Referințe, în
grupul Tabelul autorită ților. faceți clic pe butonul Marcare citare și completați
informațiile despre citare în caseta de dialog Marcare citare.
2. Introduceți tabelul de referințe citate. Pentru a face acest lucru, poziționați punctul de
inserare unde doriți să apară tabelul de autorită ți (de obicei la sfâ rșitul documentului),
apoi, pe fila Referințe, faceți clic pe Inserare tabel de autorită ți.
Dacă modificați citatele după generarea tabelului de autorită ți, puteți actualiza cu
ușurință tabelul de autorită ți. Pentru a face acest lucru, poziționați punctul de inserare
oriunde în tabelul de autorită ți și, pe fila Referințe, în grupul Tabel de autorită ți, faceți
clic pe butonul Actualizare tabel.
INSERAREA NOTELOR DE SUBSOL ȘI A NOTELOR DE FINAL
Exerciții le-ați finalizat în această lecție a demonstrat să format de hâ rtie de cercetare
folosind stil MLA. Apoi, veți aplica abilită țile pe care le-ați învă țat în urmă toarele
exerciții prin inserarea notelor de subsol, a notelor de final, a unui cuprins și a unei
pagini de titlu. Dacă hâ rtia necesită o pagină de titlu, Word o poate insera cu ușurință în
document. Dacă este necesar, o pagină cuprins urmează pagina de titlu și trebuie
separată cu un sfâ rșit de secțiune de pagină urmă tor, astfel încâ t anteturile, subsolurile
și numerele de pagină să fie formatate corect.
Inserarea notelor de subsol într-un document
Ca și în cazul unei liste Works Citate, notele de final și notele de subsol sunt tipuri de
citate care furnizează informații sursă pentru citate, parafraze și rezumate. Diferența
principală este că , cu notele de subsol și notele de final, inserați un numă r exponent în
text, iar numă rul se referă la o anumită notă .
Take Note Superscript este termenul unei imprimante care se referă la text care este
puțin mai mic decâ t restul documentului și setat ușor peste linia normală

11
de tip. Un indice este un text mai mic setat ușor sub linia normală de tip. În
plus față de referințele la notele de subsol și la notele de final, superscript-
urile sunt utilizate și în matematică , ar fi atunci câ nd un numă r este ridicat
la o putere. De exemplu, expresia pentru numă rul 10 la a treia putere este
cifra 10 urmată de un exponent 3, adică 103.
O notă de subsol este plasată în partea de jos a paginii pe care se află citatul, în timp ce
o notă de final este plasată într-o listă la sfâ rșitul documentului. În Word, notele de
subsol și notele de final sunt numerotate automat. Aveți posibilitatea să editați o notă de
subsol sau o notă de final în cadrul textului, iar câ nd ștergeți o notă de subsol sau o notă
de final, Word renumerotează automat notele ră mase. Dacă utilizați sau nu note de
subsol sau note de final în lucră rile dumneavoastră depinde de disciplina pe care o
studiați și de instructorul dumneavoastră . În această lecție, învă țați să inserați o notă de
subsol și o notă de final într-un document.

STEP BY STEP Crearea notelor de subsol și a notelor de final

PREGĂTEȘTE-TE.. DESCHIDEȚI documentul Cercetare privind primele doamne pe


care l-ați creat mai devreme din folderul de lecții.
1. Sub titlul, Femei în politică, poziția punctul de inserție la sfâ rșitul celui de-al doilea
paragraf.
2. Pe fila Referințe, în grupul Note de subsol, faceți clic pe butonul Inserare notă de
subsol. Un exponent 1 apare după paragraf și la poalele paginii. Veți cita sursa din zona
notei de subsol.
3. Tip Mayo, Edith și Denise Merindolo. Prima Doamnelor: Rolul politic și
imaginea publică.
Washington: Institutul Smithsonian, 1994. Ați introdus sursa titlului că rții pentru
nota de subsol.

Notă Rețineți că , atunci câ nd treceți cu mouse-ul peste exponent la sfâ rșitul celui de-al
doilea paragraf, apare un SfatEcran care afișează textul notei de subsol.
4. Sub titlul, History of First Ladies, plasați punctul de inserție la sfâ rșitul celei de-a doua
propoziții (înainte de Anthony). În grupul Note de subsol, faceți clic pe butonul Inserare
notă de subsol. Un exponent 2 apare în punctul de inserare și în partea de jos a paginii.
5. În partea de jos a paginii documentului, tastați Anthony, Carl Sferrazza.
America's First Families: O vedere interioară de 200 de ani de viață privată în
Casa Albă. New York: Simon & Schuster, Inc, 2000. Partea de jos a paginii 2 ar
trebui să semene cu figura 9-7.

12
Figura 9-7
Notă de subsol neformatată
6. Poziționați punctul de inserție sub titlul, Rolul primelor doamne, la sfâ rșitul celei de-a
cincea propoziții, după ce cuvâ ntul susține. În grupul Note de subsol, faceți clic pe
butonul Inserare notă de subsol. Un exponent 3 este plasat după punctuație.
7. În partea de jos a paginii documentului, tastați Gutin, Myra G. Partenerul
președintelui: Prima Doamnă în secolul XX. Westport: Greenwood Press, 1989..
8. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 10 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
Formatarea notelor de subsol și a notelor de final
Potrivit Asociației limbilor moderne (MLA), o notă de subsol a paginii în
Stilul MLA trebuie să fie spațiat singur, cu un indent agă țat și spațiere dublă între fiecare
notă de subsol, în timp ce o notă de final este spațiată dublu cu un indent de prima linie.
În această lecție, învă țați să formatați și să ștergeți o notă de subsol și o notă de final.

STEP BY STEP Formatare note de subsol

PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis față de exercițiul anterior.


1. La pagina 2, selectați cele două note de subsol din partea de jos a paginii.
2. Faceți clic cu butonul drept al dați clic pe notele de subsol selectate și, în meniul
contextual, selectați Paragraf. Apare caseta de dialog Paragraf.
3. Schimbați lista verticală specială în Hanging și lă sați setarea By la valoarea implicită
de 0,5". Setarea Spațiere linii este deja setată la Spațiu unic.
4. Faceți clic pe OK.
5. Plasați punctul de inserare după prima notă de subsol de la pagina 2, deschideți
caseta de dialog Paragraf și mă riți setarea Spațiere după 12 pt. Apoi faceți clic pe OK.
Această acțiune creează spațierea necesară între notele de subsol.
6. Formatați nota de subsol de la pagina 3 modificâ nd setarea Specială la o indentare
suspendată de 0,5" și setați Spațierea după la 12 pt.
7. Selectați exponentul 1 din nota de subsol din partea de jos a documentului de la
pagina 2.
8. Pe fila Referințe, în grupul Note de subsol, faceți clic pe să geata Notă de subsol și Notă
de final.
Apare caseta de dialog Notă de subsol și notă de final.

13
9. În secțiunea Format, în lista verticală Format numă r, selectați cifrele romane
majuscule (a se vedea figura 9-8).

Figura 9-8 Notă de subsol și notă de final casetă de dialog


10. Faceți clic pe Se aplică. Formatul de numerotare se modifică pentru toate notele de
subsol din document.
11. SALVAȚI documentul de cercetare pe primele doamne 11 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
12. Selectați prima notă de subsol exponent în secțiunea Femei în politică . Ștergeți nota
de subsol. Observați că nota de subsol în sine dispare din partea de jos a paginii, și notele
de subsol ră mase sunt renumerotate automat.
13. Faceți clic pe Anulare.
14. SALVAȚI documentul în folderul lecției de pe unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
Conversia notelor de subsol și a notelor de final
Este ușor să faceți conversia dintr-o notă de subsol într-o notă de final sau dintr-o notă
de final într-o notă de subsol. În acest exercițiu, învă țați să convertiți din note de subsol
în note de final și să formatați nota de final.

STEP BY STEP Conversia notelor de subsol și a notelor de final

PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis față de exercițiul anterior.


1. În partea de jos a paginii 2, plasați punctul de inserare la începutul primei note de
subsol sub linia orizontală .
2. Pe fila Referințe, în grupul Note de subsol, faceți clic pe săgeată pentru a lansa caseta
de dialog Notă de subsol și Notă de final.
3. Faceți clic pe butonul Conversie. Apare caseta de dialog Conversie note. Este
selectată prima opțiune (Conversia tuturor notelor de subsol în note de final).
Formatting a Research Paper 179

14
4. Faceți clic pe OK pentru a converti notele și a închide caseta de dialog Conversie note.
5. Faceți clic pe Închidere pentru a închide caseta de dialog Notă de subsol și Notă de
final. Defilați prin document și observați că notele de subsol nu mai sunt poziționate în
partea de jos a paginilor. Notele de final se află acum la sfâ rșitul documentului, utilizâ nd
cifre romane cu litere mici.
6. Plasați punctul de inserare după ultimul paragraf din document.
7. Pe fila Inserare, în grupul Pagini, faceți clic pe butonul Sfâ rșit de pagină pentru a
insera un sfâ rșit de pagină , separâ nd notele de final de document și plasâ ndu-le pe o
pagină nouă .
8. Selectați prima notă de final și modificați formatul Numă r înapoi la 1, 2, 3... Notele de
final sunt renumerotate cu noul format.
9. Selectați toate notele de final și deschideți caseta de dialog Paragraf. Apoi modificați
spațierea liniilor la Dublu, setarea Specială la indentarea primei linii și valoarea
Spațiere după la 0 pt.
10. Faceți clic pe OK. Notele de final apar așa se arată în figura 9-9.

Figura 9-9 Note de final formatate


11. SALVAȚI documentul ca cercetare pe prima doamnelor 12 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

ORIENTARE A SOFTWARE-ULUI
Grup cuprins pe panglică
Atunci câ nd lucrați cu lucrarea de cercetare, adă ugarea unui cuprins poate facilita
localizarea rapidă de că tre cititor a unei secțiuni a hâ rtiei. Cuprinsul facilitează saltul de

la o locație din document la alta. Word creează automat legă turi pentru dvs., iar dacă
decideți să prezentați lucrarea online, legă turile vor fi în document.

15
Figura 9-10 Grupul Cuprins
Utilizați această cifră ca o referință pe parcursul acestei lecții, precum și restul acestei
că rți.

CREAREA UNUI CUPRINS


Un cuprins se gă sește de obicei la începutul unui document lung pentru a ajuta cititorii
să localizeze rapid subiectele de interes. Un cuprins (TOC) este o listă ordonată a
titlurilor dintr-un document, împreună cu numerele de pagină pe care se gă sesc titlurile.
Cuprins urmează pagina de titlu.

Crearea unui cuprins


Word facilitează inserarea unui cuprins, furnizâ nd o galerie de stiluri predefinită în
meniul Cuprins. Aveți posibilitatea să utilizați unul dintre stilurile din galeria predefinită
sau să formatați manual un cuprins. Documentul trebuie să conțină stiluri titlu pentru ca
Word să construiască automat un Cuprins. Word va construi Cuprins pe baza orică rui
stil de titlu din document. De exemplu, dacă utilizați stilurile Titlu 1, Titlu 2 și Titlu 3 în
document și apoi generați un cuprins, Word știe automat ce stil de titlu utilizați. În acest
exercițiu, învă țați să creați un cuprins.

STEP BY STEP Crearea unui cuprins

PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis față de exercițiul anterior.


1. Poziționați punctul de inserare la începutul documentului. Pe fila Aspect, în grupul
Inițializare pagină , faceți clic pe Sfârșituri și, în secțiunea Sfâ rșituri de secțiune,
selectați Pagina următoare.
Apoi, mutați punctul de inserare în partea de sus a primei pagini. Prin inserarea unui
sfâ rșit de secțiune, separați Cuprins de restul documentului, deoarece este posibil să fie
necesar să inserați numere de pagină în mod diferit.
2. Apă sați enter de două ori pentru a crea o linie necompletată deasupra sfâ rșitului de
secțiune și plasați punctul de inserare pe linia de sus.
3. Pe fila Referințe, în grupul Cuprins, faceți clic pe butonul Cuprins. Apare un meniu
care conține o galerie de stiluri predefinite.
4. Selectați stilul Automat Table 2. Cuprinsul este inserat în document.
Câ nd faceți clic în interiorul cuprinsului, acesta este umbrit cu gri. Fiecare intrare este
legată la un titlu din document și are un SfatEcran care vă instruiește să Ctrl+Clic
pentru a avansa la acel titlu. Acest stil special cuprins conține titluri și setă ri de filă din
dreapta cu lideri de puncte. Numerele de pagină sunt inserate automat pentru fiecare
titlu. Câ nd selectați tabelul, fila Cuprins apare în partea de sus, permițâ ndu-vă să
selectați tabelul, să modificați formatul și să actualizați conținutul acestuia (consultați
Figura 9-11).
5. Apă sați Ctrl și faceți clic pe butonul mouse-ului pentru a urmă ri linkul că tre titlul
Power of First Ladies. Word sare la acea secțiune a documentului. Apă sați Ctrl+Pornire
pentru a merge la începutul documentului.
6. SALVAȚ I documentul ca cercetare pe prima doamnelor 13 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
Formatarea unei lucrări de cercetare 181
Faceți clic pe trei butoane pentru a selecta întregul tabel

16
Figura 9-11 Stil tabel automat 2 aplicat documentului

Formatarea unui cuprins


Caseta de dialog Cuprins are alte opțiuni de formatare, inclusiv dacă se afișează numere
de pagină sau se aliniază la dreapta numerele de pagină . De asemenea, aveți posibilitatea
să specificați liderii de tabulatori, care sunt simbolurile care apar între subiectul
cuprins și numă rul de pagină corespunză tor. În această lecție, învă țați să formatați un
cuprins modificâ nd liderii și nivelurile filelor de aliniere.

STEP BY STEP Formatarea unui cuprins

PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.


1. Selectați cuprinsul pe care l-ați creat, iar în grupul Cuprins, faceți clic pe butonul
Cuprins.
2. Selectați Cuprins particularizat din meniu. Apare caseta de dialog Cuprins (vezi
Figura 9-12). Caseta Examinare înaintea imprimă rii afișează stilul utilizat pentru crearea
cuprinsului imprimat. Caseta Examinare Web afișează același conținut utilizâ nd
hyperlink-uri în loc de numere de pagină . Utilizâ nd controalele din caseta de dialog
Cuprins, aveți posibilitatea să specificați dacă se afișează numerele de pagină și dacă se
aliniază la dreapta acele numere de pagină . Liderii de tabulatori sunt simboluri care
servesc drept ghid vizual care conectează titlurile la numerele de pagină . Acestea pot
apă rea ca puncte, cratime, linii sau nimic. De asemenea, aveți posibilitatea să modificați
formatul Cuprinsului pentru a afișa mai multe niveluri de titlu.

17
Figura 9-12 Caseta de dialog Cuprins
3. În secțiunea General, din lista verticală Formate, selectați formatul Simplu. Puteți
vedea diferențele formatului în zonele de examinare.
4. Faceți clic pe butonul Opțiuni. Apare caseta de dialog Opțiuni cuprins.
5. În câ mpul Generare cuprins din secțiune, defilați în jos în lista de nivel TOC pâ nă câ nd
ajungeți la stilurile și nivelurile lor marcate pentru includere în cuprins.
6. Adă ugați un nivel TOC 4 tastâ nd 4 în caseta de la rubrica 4. Un marcaj de selectare
apare după titlu.
7. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Opțiuni cuprins, apoi faceți clic pe
OK pentru a închide caseta de dialog Cuprins.
8. Câ nd apare o casetă de mesaj, care vă solicită să înlocuiți cuprinsul, faceți clic pe OK.
Cuprinsul este actualizat și conține acum numă rul de pagină de lâ ngă titlu fă ră lider de
filă . Dacă ați avea patru niveluri de titlu în document, ați vedea Titlul 4 în grupul Stiluri
din fila Pornire.
9. DESCHIDEȚI din nou casetele de dialog Cuprins particularizat și Opțiuni cuprins și
eliminați din nou titlul 4 pe care l-ați creat anterior.
10. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Opțiuni cuprins. dialog box.
11. În caseta de dialog Cuprins, în lista verticală Format, selectați Distinctiv. Cuprins
apare acum cu o linie ca un lider de filă urmat de pagina Numă rul.
12. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog, apoi faceți clic pe Da pentru a
înlocui cuprinsul.
13. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 14 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

ORIENTARE A SOFTWARE-ULUI

18
Casetă de dialog Legendă
Câ nd lucrați cu legende într-un document, utilizați caseta de dialog Legendă (vezi Figura
9-13).
De acolo, aveți posibilitatea să selectați diferite opțiuni de legendă , inclusiv etichete și
numerotare.

Figura 9-13 Caseta de dialog Legendă


Utilizați această cifră ca o referință pe parcursul acestei lecții, precum și restul acestei
că rți.

ADĂUGAREA LEGENDELOR
Word poate adă uga automat legende la document atunci câ nd aveți tabele, figuri sau alte
obiecte sau aveți posibilitatea să adă ugați manual legende.
Adă ugarea legendelor
O legendă este o linie de text care descrie un obiect, care poate apă rea deasupra sau
dedesubtul obiectului pe care îl descrie. Pe mă sură ce continuați să lucrați la hâ rtie,
puteți decide să adă ugați un tabel și să inserați imagini. Adă ugarea unei legende sub sau
deasupra tabelului ar fi informativă pentru oricine citește raportul. Pe mă sură ce
continuați să lucrați cu legende, învă țați, de asemenea, că puteți utiliza legende pentru
cifre și ecuații. În acest exercițiu, învă țați să adă ugați o legendă la o figură , un tabel și o
ecuație.

STEP BY STEP Adăugarea legendelor la un tabel

PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI de cercetare pe prima doamnelor 14 document care


este deschis de la exercițiul anterior.
1. Sub titlul, Puterea primelor doamne, poziționați punctul de inserție la sfâ rșitul
ultimului paragraf, care se încheie cu ... rănit cariera soțului ei, și apă sați Enter pentru a
adă uga o linie goală .
2. Inserați un tabel cu două coloane și trei râ nduri la linia necompletată . Tastați
urmă toarele informații în tabel.
Prima coloană primul rând: Prima Doamnelor
A doua coloană primul rând: Ani în Casa Albă
Al doilea rând din coloana a doua: 20 ianuarie 1981 – 20 ianuarie 1989
Al doilea rând din coloana a treia: 20 ianuarie 1993 – 20 ianuarie 2001
3. Plasați punctul de inserare în prima coloană , al doilea râ nd și, din folderul lecției,
introduceți imaginea Nancy Reagan în acea celulă ..

19
4. Plasați punctul de inserare în prima coloană , al treilea râ nd și, din folderul de lecții,
introduceți imaginea Hillary Clinton în acea celulă .
5. Reglați înă lțimea ambelor imagini la 1,27". .
6. Selectați întregul tabel și aplicați comanda Potrivire automată conținut.
7. Poziționați punctul de inserție sub tabel la o linie goală .
8. Pe fila Referințe, în grupul Legende, faceți clic pe butonul Inserare legendă pentru a
deschide caseta de dialog Legendă.
9. În lista verticală Etichetă , selectați Tabel. Aceasta modifică opțiunea etichetă din
caseta Legendă. Caseta Legendă afișează acum Tabelul 1.
10. Plasați punctul de inserare în caseta Legendă după 1, apoi apă sați o dată bara de
spațiu. Tastați Primele Doamne, apoi faceți clic pe OK. Legenda este inserată sub
tabel.
11. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 15 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.
Adă ugarea legendelor la o figură
Același proces pe care l-ați utilizat pentru a adă uga o legendă pentru un tabel se aplică
figurilor și orică ror alte obiecte. Lucrarea de cercetare conține două imagini și doriți să
inserați o legendă pentru fiecare imagine. În acest exercițiu, inserați o legendă pentru
imaginile inserate anterior.

STEP BY STEP Adăugarea legendelor la o figură

PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.


1. Selectați prima imagine, Nancy Reagan.
2. Faceți clic pe butonul Inserare legendă și, în caseta de dialog Legendă, modificați
valoarea Etichetă în Figură.
3. În caseta text Legendă, după Figura 1, apă sați bara de spațiu și tastați Nancy
Reagan.
4. În lista verticală Poziție, selectați Deasupra elementului selectat și faceți clic pe
OK. Legenda apare deasupra imaginii.
5. Selectați a doua imagine, Hillary Clinton.
6. Faceți clic pe butonul Inserare legendă. Apare caseta de dialog Legendă.
7. În lista verticală Etichetă , lă sați valoarea implicită a Figurii Figure în loc.
8. În caseta text Legendă , după Figura 2, apă sați bara de spațiu și tastați Hillary
Clinton.
9. În lista verticală Poziție, lă sați valoarea implicită deasupra elementului selectat și
faceți clic pe OK. Legenda apare deasupra imaginii.
10. SALVAȚI documentul ca cercetare pe prima doamnelor 16 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru un alt exercițiu. Veți reveni la acest
document mai tâ rziu în lecție.
Adă ugarea legendelor la o ecuație
Aceeași metodă de adă ugare a legendelor la tabele și figuri se aplică și ecuațiilor;
selectați pur și simplu un alt element din lista Etichetă sau creați o etichetă nouă . Dacă
scrieți o lucrare care conține ecuații, aveți posibilitatea să adă ugați o descriere pentru
fiecare. Câ nd redeschideți caseta de dialog Legendă , eticheta și formatul de numerotare
selectate anterior apar împreună cu urmă torul numă r secvențial. De exemplu, dacă ați
inserat legenda "Figura 1", data viitoare câ nd deschideți caseta de dialog Caption din

20
acel document, apare "Figura 2". În acest exercițiu, învă țați să adă ugați o legendă , să o
repoziționați și să modificați formatul de numerotare.

STEP BY STEP Adăugarea legendelor la o ecuație

PREGĂTEȘTE-TE.. DESCHIDEȚI un document Word necompletat.


1. Apă sați enter pentru a crea o linie necompletată .
2. Pe fila Inserare, în grupul Simboluri, faceți clic pe să geata verticală de lâ ngă butonul
Ecuație pentru a afișa meniul (a se vedea Figura 9-14).

Figura 9-14 Meniul Ecuație


3. Faceți clic pe Zonă de cerc pentru a insera ecuația în document.
4. Faceți clic pe săgeata verticală de comenzi rapide de ecuație, indicați spre
Justificareși faceți clic pe Stânga. Ecuația se mută în partea stâ ngă a documentului.
5. Mutați punctul de inserare la linia necompletată de deasupra ecuației.
6. Pe fila Referințe, în grupul Legende, faceți clic pe butonul Inserare legendă pentru a
afișa caseta de dialog Legendă.
7. În lista verticală Etichetă , selectați Ecuație. În lista Poziție, legenda este deja setată la
Deasupra elementului selectat. Lista Poziție este estompată , deoarece ecuația nu a fost
selectată . Selectarea ecuației activează opțiunea de selectare la Deasupra elementului

21
selectat sau sub elementul selectat. Punctul de inserare este deasupra ecuației; de aceea,
legenda va fi plasată pe linia goală de deasupra ecuației
8. Bifați caseta de selectare Excludere etichetă din legendă . Textul, Ecuație, este eliminat
din caseta text Legendă .
9. Faceți clic pe butonul Numerotare pentru a afișa caseta de dialog Numerotare
legendă.
10. În lista verticală Format, selectați A, B, C . . . apoi faceți clic pe OK.
11. În caseta Legendă apare o nouă legendă de numerotare. Debifați caseta de selectare
Excludere etichetă din legendă. Ecuația textului A apare în caseta text Legendă .
12. În caseta text Legendă , plasați punctul de inserare după A. Apoi tastați două puncte,
apă sați o dată bara de spațiu și tastați Zona unui cerc.
13. Faceți clic pe OK. Legenda apare pe linia de deasupra ecuației.
14. Plasați punctul de inserare la sfâ rșitul ecuației și apă sați Enter de două ori.
15. Introduceți ecuația Teoremei Binomiale. equation.
16. Selectați ecuația (fă câ nd clic pe cele trei puncte), apoi faceți clic pe butonul Inserare
legendă pentru a afișa caseta de dialog Legendă. În caseta text Legendă , ecuația B este
adă ugată automat. Word urmă rește legenda pe care o utilizați și o renumerotează
pentru dvs.
17. În caseta text Legendă , poziționați punctul de inserare după B. Tastați un colon
urmat de un spațiu, apoi tastați Ecuația teoremei binomiale.
18. În lista verticală Poziție, selectați Deasupra elementului selectat. Faceți clic pe
OK. Legenda apare deasupra ecuației.
19. SALVAȚI documentul ca ecuații cu legende în folderul de lecții de pe unitatea flash,
apoi închideți fișierul.
Pauză. LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.
Depanare Word inserează legende ca text, dar numă rul de legendă secvențială este
inserat ca câ mp. Dacă legenda arată similar cu {SEQ Figure \*
ALPHABEATIC}, Word afișează coduri de câ mp în locul rezultatelor câ mpului.
Pentru a vedea rezultatele câ mpului, apă sați Alt+F9.
Crearea unui tabel de figuri
Unele documente numerotează secvențial și subtitră ri, ar fi legendele pe care le-ați creat
în Adă ugarea legendelor de mai sus în această lecție. Dacă doriți, aveți posibilitatea să
creați un tabel de cifre pentru a le rezuma. Un tabel de figuri este ca un cuprins, cu
excepția faptului că listează fiecare numă r de cifră , legendă și numă rul de pagină pe care
apare, mai degrabă decâ t fiecare titlu de text din document.

STEP BY STEP Create a Table of Figures

PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI de cercetare pe prima doamnelor 16 document pe


care le-ați lă sat deschis într-un exercițiu mai devreme.
1. Mutați punctul de inserare la sfâ rșitul documentului și apă sați Ctrl+Enter pentru a
crea un sfâ rșit de pagină .
2. Tastați Tabelul de figuri și aplicați stilul Titlu 1. Apoi apă sați enter pentru a începe
un paragraf nou.
3. Pe fila Referințe, faceți clic pe Inserare tabel de figuri. Apare caseta de dialog Tabel de
figuri (vezi Figura 9-15).

22
Figura 9-15 Caseta de dialog Tabel de figuri
4. Goliți caseta de selectare Utilizare hyperlink-uri în locul numerelor de pagină.
5. În secțiunea General, în lista verticală Etichetă legendă , selectați Figura.
6. Faceți clic pe OK. Se creează Tabelul de figuri.
7. SALVAȚI fișierul ca cercetare pe primele doamne 17 în dosarul lecție de pe unitatea
flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

CREAREA ȘI MODIFICAREA ANTETURILOR ȘI SUBSOLURILOR


Un antet apare în partea de sus a unei pagini de document, iar un subsol apare în
partea de jos. Grupul Antet și subsol se gă sește pe fila Inserare și conține comenzi pentru
inserarea anteturilor, subsolurilor și numerelor de pagină predefinite într-un document
Word.
Butonul Numă r pagină din grupul Antet și subsol are comenzi pentru inserarea
numerelor de pagină în antet, subsol sau marginea laterală a unei pagini utilizâ nd o
galerie predefinită . În acest exercițiu, învă țați să inserați numere de pagină într-un
document.
Adă ugarea unui antet cu un numă r de pagină
În conformitate cu stilul MLA, lucrarea dumneavoastră ar trebui să aibă un antet pe
fiecare pagină , afișâ nd numele de familie urmat de un numă r de pagină ,.

STEP BY STEP Adăugarea unui antet cu un număr de pagină

PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI de cercetare pe primele doamne 17 document care


este deschis de la exercițiul anterior.
1. Plasați punctul de inserare oriunde pe prima pagină .
2. Pe fila Inserare, în grupul Antet și subsol, faceți clic pe butonul Numă r pagină.

23
3. În meniul care apare, indicați spre Partea de sus a paginii pentru a afișa o galerie de
stiluri de numerotare (a se vedea Figura 9-16).
4. În galerie, selectați Plain Number 3. Numerele de pagină sunt inserate în toate
paginile. Numă rul paginii este poziționat în partea dreaptă , așa se menționează în
instrucțiunile stilului MLA, iar fila Instrumente antet și subsol - Proiectare apare în
panglică .

Figura 9-16 Galerie de stiluri de numerotare a paginilor


5. Asigurați-vă că punctul de inserare se află în fața câ mpului Numă r pagină . Tastați
numele de familie (DeLeon), apoi apă sați bara de spațiu o dată . Un antet de pagină va
fi inserat pe fiecare pagină din document.
6. Faceți clic pe butonul Închidere antet și subsol din grupul Închidere.
7. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 18 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
Anularea legă rii și legarea anteturilor și subsolurilor secțiunilor
Într-un document care conține mai multe secțiuni, aveți posibilitatea să specificați dacă
stilurile antet și subsol reportează între secțiuni. În mod implicit, același antet și subsol
apar în fiecare secțiune.
Cu toate acestea, este posibil să doriți să aveți anteturi și subsoluri diferite pentru
diferite capitole dintr-un raport lung, de exemplu, sau să diferențiați partea principală a
raportului de paginile de deschidere sau de închidere.

24
Pentru a lega sau a anula legarea anteturilor și subsolurilor de la o secțiune la alta,
mutați punctul de inserare în antet sau subsol. Apoi, pe fila Instrumente antet și subsol -
Proiectare, faceți clic pe butonul Legă tură la anterior pentru a activa sau dezactiva
linkul. În urmă torul exercițiu, veți dezactiva linkul.

STEP BY STEP Anulare legare și legare anteturi secțiune

PREGĂTEȘTE-TE. UTILIZAȚ I de cercetare pe primele doamne 18 document care este


deschis de la exercițiul anterior.
1. Poziționați indicatorul mausului la începutul titlului Concluzie.
2. Pe fila Aspect, faceți clic pe butonul Sfârșituri și selectați Pagina următoare.
3. Faceți dublu clic în zona antetului din partea de sus a paginii 6. Instrumentele Antet și
subsol -
Apare fila Proiectare.
4. Faceți clic pe butonul Link la anterior pentru a rupe link-ul. Anteturile și subsolurile
celor două secțiuni sunt acum deconectate. Cu toate acestea, același text apare încă în
ambele secțiuni, deocamdată .
5. În zona antetului din partea de sus a paginii 6, poziționați punctul de inserare înaintea
DeLeon, apoi pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe Aliniere la stânga.
6. Tastați Concluzie, apoi apă sați tab de două ori pentru a muta numele și numă rul de
pagină înapoi la locația anterioară .
7. Defilați în sus în document pentru a confirma că antetul din secțiunea anterioară nu a
fost afectat.
8. În fila Instrumente antet și subsol - Proiectare, faceți clic pe Închidere antet și subsol.
9. SALVAȚI fișierul ca cercetare pe primele doamne 19 în dosarul lecție de pe unitatea
flash.
10. PAUZĂ. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

INSERAREA UNEI PAGINI DE ÎNSOȚIRE


O pagină de copertă este o pagină decorativă de la începutul unui document, care
conține de obicei titlul lucră rii, numele autorului și, uneori, alte informații, ar fi data și
cursul sau numele instructorului.
Word 2016 include o galerie de pagini de copertă din care puteți alege, variind de la
simplu la elaborat.
Adă ugarea unei pagini de însoțire
Stilul MLA nu necesită o pagină de însoțire, dar instructorul dumneavoastră a inclus una
ca parte a cerințelor pentru hâ rtie. În acest exercițiu, inserați o pagină de însoțire la
documentul existent.

STEP BY STEP Inserarea unei pagini de însoțire

PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI de cercetare pe primele doamne 19 document care


este deschis de la un exercițiu anterior.
1. Plasați punctul de inserare oriunde pe prima pagină .
2. Pe fila Inserare, în grupul Pagini, faceți clic pe butonul Pagină de copertă. Apare
galeria de miniaturi a paginilor de însoțire predefinite (vezi Figura 9-17).

25
Figura 9-17 Galerie de pagini de copertă
3. Defilați în jos în galeria de miniaturi și selectați pagina de copertă Ion (Lumină ).
Pagina de însoțire este inserată la începutul documentului.
4. În colțul din dreapta sus al noii pagini de însoțire, faceți clic pe câ mpul An și tastați
anul curent.
5. Faceți clic pe câmpul Titlu document și tastați Rolul evoluției Primei Doamne.
6. Faceți clic pe câmpul Subtitlu document.
7. În fila Subtitrare care apare, selectați întregul câ mp fă câ nd clic pe cele trei puncte,
apoi apă sați tasta Ștergere. Câ mpul dispare.
8. Faceți clic pe câ mpul Autor, apoi tastați Victoria DeLeon.
9. SALVAȚI fișierul ca cercetare pe primele doamne 20 în dosarul lecție de pe unitatea
flash.
10. PAUZĂ. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exerciția urmă tor.

INSERAREA HYPERLINK-URILOR
Aveți posibilitatea să adă ugați hyperlink-uri la o lucrare de cercetare sau la orice
document care poate beneficia de un link pentru a ajuta cititorul să gă sească rapid o
sursă la care faceți referire. Instructorul vă poate solicita să partajați documentul online
cu alte persoane, ceea ce va permite cititorilor să urmă rească linkurile din document.
Un hyperlink este o modalitate de a să ri dintr-o locație în alta, fie în cadrul aceluiași
document, fie într-o locație externă . Pentru a urmă ri linkul, țineți apă sată tasta Ctrl în
timp ce faceți clic cu butonul din stâ nga al mouse-ului pe hyperlink. Aveți posibilitatea să
aplicați hyperlink-uri textului sau reprezentă rilor grafice. Hyperlink-urile pot fi linkuri
externe că tre o pagină web de pe Internet; la o anumită locație țintă din document, ar fi
un marcaj în document sau un titlu; la o adresă de e-mail; sau la un alt document.

26
Inserarea unui hyperlink
Un hyperlink vă duce rapid la o locație din document, la o pagină web, la un alt
document sau la o adresă de e-mail. În acest exercițiu, învă țați să inserați un hyperlink
pentru text și pentru o imagine, să adă ugați un SfatEcran și să eliminați un hyperlink și
Un SfatEcran.

STEP BY STEP Inserarea unui hyperlink

PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI de cercetare pe primele doamne 20 document care


este deschis de la un exercițiu anterior.
1. Du-te la pagina 5 și selectați imaginea Nancy Reagan.
2. Pe fila Inserare, în grupul Legă turi, faceți clic pe butonul Hyperlink pentru a deschide
caseta de dialog Inserare hyperlink (consultați Figura 9-18).

Figura 9-18 Caseta de dialog Inserare hyperlink


3. În lista Link to, opțiunea Fișier existent sau Pagină Web este selectată în mod implicit.
În caseta text Adresă , tastați http://www.firstladies.org/biographies/.
Take Note Hypertext Transfer Protocol (HTTP) este modul în care datele sunt
transferate la site-ul extern prin intermediul serverelor.
4. Faceți clic pe OK. Imaginea este acum legată la site-ul extern.
5. Pentru a testa linkul, apă sați Ctrl, apoi faceți clic pe linkul cu butonul din stâ nga al
mouse-ului. Câ nd treceți cu mouse-ul peste link, apare automat un SfatEcran cu
instrucțiuni despre ce să faceți.
6. Selectați imaginea Hillary Clinton și repetați pașii 2 la 4. Word recheamă ultima
adresă , iar adresa completă va apă rea după ce începeți să tastați. Acum ați legat două
imagini la un site extern.
Notă Se recomandă să testați întotdeauna linkurile înainte de a posta sau de a
partaja documentul.
7. Puteți adă uga linkuri pentru text sau fraze folosind același proces pe care tocmai l-ați
finalizat. Inserați hyperlink-uri utilizâ nd aceeași adresă Web la ambele legende care
conțin primele nume de doamne. Ambele nume vor fi apoi subliniate, ară tâ nd că sunt
legate.

27
8. Hover peste imaginea lui Nancy Reagan și ar trebui să vedeți adresa completă pe care
le tastat.
Ar fi mai bine să schimbați SfatEcran cu numele complet. Selectați imaginea Nancy
Reagan.
9. Apă sați Ctrl+K pentru a deschide caseta de dialog Editare hyperlink.
10. Faceți clic pe butonul SfatEcran. Apare caseta de dialog Setare sfatecran hyperlink.
11. Tip Prima Doamnă Nancy Reagan.
12. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Setare sfatecran hyperlink. Faceți
clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Editare hyperlink.
13. Plasați punctul de inserție peste imagine și observați ScreenTip; acum apare ca
Prima Lady Nancy Reagan.
14. Selectați imaginea Hillary Clinton și înlocuiți ScreenTip cu cuvintele Prima Doamnă
Hillary Clinton.
15. SALVAȚI fișierul ca cercetare pe primele doamne 21 în dosarul lecție de pe unitatea
flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Eliminarea unui hyperlink și a unui SfatEcran


După ce eliminați un hyperlink, acesta nu va mai fi legat la un document sau la o locație
Web externă .
Eliminați hyperlink-urile în același mod pentru text și imagini. După ce ștergeți un
SfatEcran, acesta nu mai este afișat în hyperlink; cu toate acestea, legă tura ră mâ ne
activă . În acest exercițiu, învă țați să eliminați un hyperlink și SfatEcran.

STEP BY STEP Eliminarea unui hyperlink și a unui Sfat Ecran

PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis față de exercițiul anterior.


1. Selectați imaginea de Hillary Clinton.
2. Utilizați metoda de comenzi rapide, Ctrl+K, pentru a accesa caseta de dialog Editare
hyperlink. dialog box.
3. Faceți clic pe Eliminare link pentru a elimina hyperlink-ul.
4. Treceți cu mouse-ul peste imagine și observați că SfatEcran nu mai apare și hyperlink-
ul a fost eliminat.
5. Selectarea lui Nancy Reagan, iar pe fila Inserare, în grupul Linkuri, faceți clic pe
butonul Hyperlink. Apare caseta de dialog Editare hyperlink. apare caseta de dialog.
6. Faceți clic pe butonul SfatEcran, apoi selectați și ștergeți Prima Doamnă Nancy
Reagan.
7. Faceți clic pe OK de două ori.
8. Treceți cu mouse-ul peste imagine și veți observa că , deși SfatEcran revizuit nu mai
apare, imaginea este încă legată la un site extern.
9. Utilizați butonul din dreapta al mouse-ului pentru a deschide meniul de comenzi
rapide și eliminați legă turile de pe cele două hyperlink-uri de text și de pe imagine.
10. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 22 în dosarul lecție de pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Adă ugarea unui e-mail ca hyperlink


Puteți utiliza un link de adresă de e-mail pentru a furniza informații de contact, pentru a
obține feedback sau pentru a solicita informații. În acest exercițiu, învă țați să adă ugați o
adresă de e-mail ca hyperlink.

28
STEP BY STEP Adăugarea unui e-mail ca hyperlink

PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis față de exercițiul anterior.


1. La pagina 2 a documentului, selectați Victoria DeLeon.
Ia Notă Puteți aplica linkuri de e-mail la text sau imagini.
2. Pe fila Inserare, în grupul Linkuri, faceți clic pe butonul Hyperlink. Apare caseta de
dialog Inserare hyperlink.
3. În secțiunea Legă tură la, faceți clic pe Adresă de poștă electronică. Caseta de dialog
se modifică pentru a accepta diferite tipuri de legă turi.
4. În caseta text Adresă de poștă electronică , tastați manager@proseware.com. Textul
mailto: apare automat atunci câ nd începeți să tastați adresa de e-mail.
5. În caseta text Subiect, tastați Lucrare de cercetare privind primele doamne (a se
vedea figura 9-19).

Figura 9-19 Caseta de dialog Inserare hyperlink cu câ mpuri e-mail


6. Faceți clic pe butonul SfatEcran pentru a deschide caseta de dialog Setare sfatecran
hyperlink.
7. În caseta text SfatEcran, tastați Manager și faceți clic pe OK.
8. Faceți clic din nou pe OK, pentru a închide caseta de dialog Inserare hyperlink.
9. Testați linkul de e-mail apă sâ nd tasta Ctrl și fă câ nd clic pe butonul din stâ nga al
mouse-ului de pe text. Linkul mail de la deschide caseta de mesagerie Outlook cu adresa
de e-mail și linia de subiect deja inserate. Dacă Outlook nu este configurat pe computer,
vi se solicită să selectați o aplicație de e-mail.
10. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 23 în dosarul lecție pe
unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

CREAREA SEMNELOR DE CARTE


Un marcaj în document este un punct de referință , o locație sau o selecție de text pe
care îl denumiți și identificați pentru referințe viitoare. De exemplu, este posibil să doriți
să revizitați o anumită pagină dintr-un document, pentru a gă si textul acolo. Aveți
posibilitatea să creați un marcaj în document, apoi să utilizați caseta de dialog Marcaj în
document pentru a ajunge rapid acolo, utilizâ nd numele marcajului în document pe care
l-ați creat.

29
Crearea unui marcaj în document
Pentru lucrarea de cercetare, veți fi de partajare munca ta online. Inserarea marcajelor
în document va facilita navigarea prin hâ rtie a cititorilor. În acest exercițiu, învă țați să
adă ugați un marcaj în document într-un document. Numele semnelor de carte pot
conține numere, dar acestea trebuie să înceapă cu o literă . Spațiile nu sunt valide la
denumirea unui marcaj în document; prin urmare, separați textul cu o linie de subliniere
sau pă strați textul împreună fă ră spații, ca în Trade_Secrets sau TradeSecrets.

STEP BY STEP Crearea unui marcaj în document

PREGĂTEȘTE-TE.. UTILIZAȚI documentul deschis față de exercițiul anterior.


1. Selectați textul Introducere. text.
2. Pe fila Inserare, în grupul Linkuri, faceți clic pe butonul Marcaj în document. Apare
caseta de dialog Marcaj în document (vezi Figura 9-20). Numele semnelor de carte pot
conține pâ nă la 40 de caractere, spațiile nefiind permise.

Figura 9-20 Caseta de dialog Marcaj în document

3. În caseta text Nume marcaj în document, tastați Introducere.


4. Faceți clic pe butonul Adăugare.
5. Creați un marcaj în document pentru fiecare dintre titlurile ră mase din document.
Amintiți-vă să utilizați sublinieri în loc de spații.
6. Acum, că ați terminat crearea locații pentru marcaj, este timpul să -l testeze. Utilizați
comanda Salt la pentru a accesa direct marcajul în document.
7. Pentru a testa marcajele, pe fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe să geata
verticală Găsire și selectați Salt la. Apare caseta de dialog Găsire și înlocuire, cu fila Salt
la selectată .
8. În secțiunea Salt la ce, selectați Marcaj în document. Semnele de carte pe care le-ați
creat apar în lista verticală Introducere nume marcaj în document.

30
9. Selectați Introducere, apoi faceți clic pe butonul Salt la. Word sare automat în
marcajul în document Introducere din document.
10. Testați toate marcajele ră mase, apoi faceți clic pe Închidere pentru a închide caseta
de dialog Gă sire și înlocuire.
11. Apă sați Ctrl+End pentru a vă deplasa la sfâ rșitul documentului.
12. Apă sați enter pentru a crea o linie necompletată .
13. Tastați Înapoi în sus și aliniați la dreapta textul.
14. Veți crea o legă tură mai mult pentru a trece la începutul documentului.
15. Selectați Înapoi în sus, apoi apă sați Ctrl+K pentru a deschide caseta de dialog
Inserare hyperlink. dialog box.
16. În secțiunea Legă tură la, selectați Plasare în acest document.
17. În lista Selectați un loc din acest document, faceți clic pe Partea de sus a
documentului, apoi faceți clic pe OK.
18. Apă sați Ctrl+Faceți clic pentru a testa linkul Înapoi la început. Sare la începutul
documentului. Acest document este pregă tit pentru a fi partajat online cu alte persoane.
19. SALVAȚI documentul ca cercetare pe primele doamne 24 în dosarul lecție de pe
unitatea flash apoi închideți fișierul.
ÎNCHIDERE Cuvâ nt.

Depanare Dacă marcajul în document nu se execută corect, ștergeți marcajul în


document, selectați textul, introduceți același nume, apoi faceți clic pe
Adă ugare.

Proiecte de evaluare a cunoștințelor


Alegere multiplă

Selectați cel mai bun răspuns pentru următoarele instrucțiuni.


1. Ce meniu vă permite să adă ugați conținut la cuprins?
a. Actualizare tabel
b. Adă ugare text
c. Adă ugare marcaj în document
d. Niciuna dintre cele de mai sus
2. În mod implicit, o notă de subsol este plasată în care dintre urmă toarele locații?
a. La începutul documentului
b. La sfâ rșitul documentului
c. La sfâ rșitul paginii
d. Sub text
3. Hyperlink-urile pot fi legate de care dintre urmă toarele locații?
a. De la o pagină la alta
b. Că tre un site web
c. La un e-mail
d. Toate cele de mai sus
4. Punctele de referință dintr-un document sunt create utilizâ nd care dintre urmă toarele
comenzi?
a. Marcaj în document
b. Hyperlink
c. E-mail

31
d. Toate cele de mai sus
5. Notele de final pot fi convertite la care dintre urmă toarele?
a. Cuprins
b. Note de subsol
c. Hyperlink-uri
d. Ele nu pot fi convertite

Adevărat/Fals
Cerc T dacă declarația este adevărată sau F dacă declarația este falsă.
T F 1. Numai textul formatat cu un stil titlu poate fi inclus într-un cuprins.
T F 2. Hyperlink-urile se pot aplica textului sau reprezentă rilor grafice.
T F 3. Câ nd creați un link de e-mail, aplicația de e-mail se va deschide automat.
T F 4. Un marcaj în document este un punct de referință dintr-un document.
T F 5. O notă de final este o citare plasată la sfâ rșitul documentului.

Proiecte

Proiectul 9-1: Inserarea hyperlink-urilor și adreselor de e-


mail
Veți actualiza fluturașul de vacanță în familie creat într-o lecție anterioară . Deoarece
acest fluturaș va fi partajat prin e-mail, doriți să inserați hyperlink-uri și adresa de e-
mail a Margie.
Pregătește. LAUNCH Word dacă nu se execută deja.
1. DESCHIDEȚ I documentul Vacanță familie din folderul de lecții.
2. SALVAȚI documentul ca 9-1 Vacation Flyer Update în folderul de lecții de pe
unitatea flash.
3. Selectați textul Margie's Travel Agency. Pe fila Inserare din grupul Legă turi,
selectați Hyperlink.
4. Selectați Fișier existent sau Pagină Web, iar în casetaAdresă, tastați
http://www.
margiestravel.com. Faceți clic pe OK.
5. Plasați punctul de inserare la sfâ rșitul paragrafului corpului, apoi apă sați Enter.
6. Tip de contact: Margie și apoi aliniați la dreapta.
7. Selectați Margie și, pe fila Inserare, în grupul Legă turi, faceți clic pe Hyperlink,
apoiselectați Adresă de poștă electronică.
8. Pentru adresa de e-mail, tastați Margie@margiestravel.com.
9. În caseta text Subiect, tastați Mai multe informații despre planurile de călătorie.
10. Faceți clic pe OK.
11. SALVAȚI documentul în folderul lecție de pe unitatea flash, apoi închideți fișierul.
LEAVE Word deschis pentru urmă torul proiect.

Proiect 9-2: Inserarea legendelor


Veți actualiza unul dintre fluturașii de marketing pe care i-ați creat. Acest fluturaș va fi
postat în ziar, ziarele școlii și broșurile imobiliare. Este nevoie de o legendă .
Pregătește. LAUNCH Word dacă nu se execută deja.

32
1. DESCHIDEȚ I documentul Marketing Flyer din folderul lecției.
2. SALVAȚI documentul ca 9-2 Marketing Flyer Update în folderul lecție de pe unitatea
flash.
3. Pe fila Proiectare, în grupul Fundal pagină , faceți clic pe Borduri pagină. Apare
caseta de dialog Borduri și umbrire.
4. Aplicați o bordură de pagină de umbră , selectâ nd a noua opțiune din lista Stil și
culoarea Verde, Accent 6, Mai întunecat 50%. Faceți clic pe OK.
5. Faceți clic pe Culoare pagină și selectați Verde, Accent 6, Mai deschis 80%..
6. Selectați ilustrația SmartArt și, pe fila Referințe, în grupul Legende, faceți clic pe
Inserare legendă.
7. Creați o legendă figura de mai jos grafic cu urmă torul text: Tech Terrace Real Estate
ajutat de cumpă rare Loston lor noua casa.
8. SALVAȚI documentul în folderul lecție de pe unitatea flash, apoi închideți fișierul.
ÎNCHIDERE Cuvâ nt.

33
Document Outline
 Title Page
 Copyright Page
 Preface
 Brief Contents
 Lesson 1: Understanding Word
 Lesson 2: Basic Editing
 Lesson 3: Character Formatting
 Lesson 4: Paragraph Formatting
 Lesson 5: Managing Text Flow
 Lesson 6: Creating Tables
 Lesson 7: Working with Themes, Style Sets,
 Lesson 8: Using Illustrations and Graphics
 Lesson 9: Formatting a Research Paper
 Appendix A
 Index

34