Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

A. Date generale:
Nume, Prenume_______________________________________________________________________
Data naşterii _________________________________________________________________________
Părinţii:
mama _______________________________ tata _______________________________________
Studii _______________________________ Studii______________________________________
Ocupaţia_____________________________ Ocupaţia ___________________________________
Locul de muncă _______________________ Locul de muncă______________________________
Adresa______________________________________________________________________________
Mediul familial:
1. Structura familiei:
Componenţa: familie normală, lipsa unui părinte, părinţi vitregi
Surori, fraţi mai mari ( ) , mai mici ( ), singur
alte persoane apropiate de familie_____________________________________________________
Atmosfera şi climatul educativ:
înţelegere deplină între părinţi şi copii
conflicte mici, trecătoare
dezacord constant între părinţi şi copii
familie în curs de disociere, dezorganizată
Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului________________________________________________
___________________________________________________________________________________

B. Date medicale:
Antecedente_________________________________________________________________________
Dezvoltare fizică_____________________________________________________________________
Starea generală a sănătăţii_____________________________________________________________

C. Procesele intelectuale şi stil de muncă:


a. Nivelul de inteligenţă: _______________________________________________________________
capacitatea de înţelegere _____________________________________________________________
puterea de judecată _________________________________________________________________
priceperea
de a compara _____________________________________________________________________
de a analiza ______________________________________________________________________
de a sistematiza ___________________________________________________________________
de a desprinde esenţialul____________________________________________________________
de a stabili legături________________________________________________________________
funcţionalitatea şi operaţionalitatea cunoştinţelor dobîndite________________________________
spiritul de investigaţie________________________________________________________________
b. limbajul:
vocabular bogat, exprimare uşoară, clară, frumoasă
exprimare corectă, dar sărăcăcioasă
vocabular redus, exprimare greoaie
exprimare greoaie şi incorectă, defecţiuni de vorbire
c. memoria _________________________________________________________________________
d. gîndirea: abstractă, intuitiv-acţională, intuitiv-plastică, teoretică, practică, creativă
e. atenţia:
nivelul de:
- concentrare ______________________________________________________________________
în timpul lecţiei_________________________________________________________________
în timpul jocului________________________________________________________________
în timpul altor activităţi _________________________________________________________
- distribuţie________________________________________________________________________
în timpul lecţiei_________________________________________________________________
în timpul jocului________________________________________________________________
în timpul altor activităţi _________________________________________________________
- volum______________________________________________________________________
în timpul lecţiei_________________________________________________________________
în timpul jocului________________________________________________________________
în timpul altor activităţi _________________________________________________________
- mobilitate______________________________________________________________________
în timpul lecţiei_________________________________________________________________
în timpul jocului________________________________________________________________
în timpul altor activităţi _________________________________________________________
Atribute: foarte atent, atent, uneori atent, neatent-obişnuit, distras
f. spiritul de observaţie: foarte bun, bun, superficial, slab dezvoltat
g. imaginaţia:
tipul ______________________________________________________________________________
capacitatea de a stabili corelaţii _______________________________________________________
manifestarea inventivităţii ___________________________________________________________
atribute: foarte bogată inventivă, de nivel mediu, slabă
h. motivaţia:
încadrare în disciplina şi conţinutul activităţii
preocupare pentru cunoaştere
interes pentru descoperire, participare, perseverenţă, consecinţă, satisfacţie faţă de reuşita
învăţării
i. stilul de muncă (cum lucrează elevul):
sistematic, temeinic, cu interes pentru cunoaştere şi acţiune
organizat, ritmic, rămînînd în limitele manualului
inegal, alternînd pregătirea conştiincioasă cu perioade de delăsare, inconsecvent, speculează nota
învaţă în salturi, numai pentru a obţine note de trecere (are lacune mari în cunoştinţe)
atribute: foarte sîrguincios, puţin sîrguincios, comod, leneş.

D. Conduita la lecţii şi în colectivul clasei:


a. participarea la lecţii:
intervine cu completări
participă activ
are contribuţii spontane
e greu antrenat, participă numai cînd este solicitat
inactiv, parcă e absent
răspunde numai în urma observaţiilor repetate
b. disciplina la lecţii:
disciplinat
receptiv la observaţii şi îndrumări
disciplinat numai în condiţii de constrîngere
nereceptiv la cerinţe
nedesciplinat
gălăgios, antrenează şi colegii în abateri
lipseşte nemotivat de la ore
are preocupări laterale în procesul instructiv-educativ
c. participarea la viaţa colectivului clasei:
autoritar, bun organizator şi animator
se integrează în colectiv, bun executant
rezolvă sarcinile repartizate fără iniţiativă
se sustrage de la activităţi, lucrează din obligaţii
retras, izolat, nu se integrează în colectiv, nu participă la activităţi extraşcolare, în afara
orelor de curs
E. Trăsături de personalitate:
a. firea şi temperamentul:
firea:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
tipul de temperament: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
c. trăsături dominante de voinţă şi caracter:
* pozitive: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
* negative: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
d. Interese, înclinaţii, aptitudini deosebite:
* interese: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
* înclinaţii: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
* aptitudini deosebite: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Concluzii: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Prognoza de dezvoltare a elevului: ______________________________________________


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________