Sunteți pe pagina 1din 10

CAPITOLUL 2

NAVIGAȚIA TACTICĂ AERULUI (TACAN)

INTRODUCERE (2) utiliza•i rulmentul •i distan•a fa•ă de un anumit


baliză pentru a-•i repara loca•ia geografică.
Înainte de a începe să discutăm TACAN, trebuie să ne reamintim
defini•ia sistemului de coordonate polare. Sistemul de coordonate polare este PRINCIPII TACANE
un sistem geometric utilizat pentru localizarea punctelor pe un plan. În
electronică, este de obicei folosit pentru trasarea tiparelor direc•ionale ale Conceptul de măsurare a distan•ei utilizat în TACAN
antenei. echipamentul este o cre•tere a tehnicilor de radar. Distan•a radar determină
distan•a prin măsurarea timpului de călătorie dus-întors al energiei rf pulsate.
TACAN este un sistem radio de naviga•ie aeriană cu coordonate polare
care furnizează un echipaj aerian cu informa•ii despre distan•ă, din Semnalul de retur (ecou) al radiatului
echipamentul de măsurare a distan•ei ( DME), •i să poarte informa•ii (az imut). energia depinde de reflexia naturală a undelor radio.
Aceste informa•ii, a•a cum se arată în figura 2- Cu toate acestea, semnalizatoarele TACAN
genera răspunsuri artificiale în loc să depindă de reflexia naturală.
1, este de obicei asigurată cu doi metri. Un metru indică, în mile marine,
distan•a avionului de la baliza de suprafa•ă. Celălalt metru indică direc•ia de
zbor, în grade de rulment, către loca•ia geografică a balizei de suprafa•ă. Uită-te acum la figura 2-2. Echipamentul aerian generează perechi de
Utilizând echipamentul TACAN instalat în aeronavă •i echipamentul de sol impulsuri de interogare temporizată pe care sistemul TACAN de suprafa•ă le
TACAN instalat la o anumită navă de suprafa•ă sau o sta•ie de •ărm, un pilot prime•te •i le decodează. După o întârziere de 50 µsec, transponderul
poate ob•ine rezisten•ă •i distan•ă fa•ă de acea loca•ie. El sau ea poate răspunde cu un răspuns. DME aerian converte•te apoi timpul dus-întors la
atunci: distan•a fa•ă de instala•ia TACAN. Frecven•a •i codul de identificare oferă
loca•ia geografică a balizei de transmisie.

(1) zboară direct către acea loca•ie anume sau PERECHI TACAN PULSE

Transponderele TACAN folosesc decodificatoare cu două impulsuri


pentru a transmite numai acele perechi de impulsuri cu spa•iul adecvat.
Scopul acestei tehnici cu două impulsuri este de a cre•te puterea medie
radiată •i de a reduce posibilitatea interferen•ei semnalului fals.

După ce receptorul decodează o interogare, codificatorul generează


perechea de impulsuri necesară pentru răspunsul transponderului. O pereche
de impulsuri TACAN generată de echipamente aeriene sau terestre este
prezentată în figura 2-3.

TRANSPONDANT CONSTANT
CICLUL DE DATORIE

În principiu, transponderul TACAN trebuie doar să răspundă la

Figura 2-1. — Indicația aeronavelor TACAN. interogările aeronavelor la 30 de perechi de impulsuri per-

2-1
Figura 2-2. — Distanța care măsoară timpul de călătorie dus-întors.

în al doilea rând, pentru fiecare echipament aerian, pentru a furniza datele de transmi•ător, a•a cum se arată în figura 2-4. Dacă pu•ini

distan•ă necesare. Cu toate acestea, pulsul total emis de emi•ător variază se primesc interoga•ii, cre•terea câ•tigului •i squitter-ul receptorului •i
constant, în func•ie de numărul de aeronave interogatoare. În plus, zgomotul adăugarea impulsurilor generate de zgomot la trenul de impulsuri. Dacă mai
aleator poate declan•a emi•ătorul. multe aeronave interogatoare intră în raza de ac•iune, câ•tigul •i squitterul
scad •i reduc numărul de impulsuri generate de zgomot.

Rela•ia dintre câ•tig •i numărul de impulsuri este de a•a natură încât doar
o modificare de 2 dBm a sensibilită•ii are loc între recep•ia de la 1 aeronavă •i
cele de la 100 de aeronave. Un avantaj suplimentar al utilizării unui ciclu de
func•ionare constantă este că scurgerea totală a puterii emi•ătorului rămâne
constantă.

BEACON-TRANSPONDER
COD DE IDENTIFICARE

Înainte ca un echipaj aerian să poată utiliza informa•iile TACAN pe care


Figura 2-3. — Tren de impuls TACAN. le prime•te echipamentul său, trebuie să identifice pozitiv sta•ia TACAN de
transmisie. Pentru a satisface această nevoie, sta•ia de la sol transmite un
cod de identificare la intervale de aproximativ jumătate de minut. Face acest
Pentru ca transponderul să furnizeze informa•ii despre azimut, puterea lucru întrerupând momentan datele distan•ei transponderului •i ie•irea
medie furnizată antenei trebuie să fie relativ uniformă în timp. Pentru a realiza generată de squitter cu grupuri de impulsuri distan•ate la o rată de 1350-pps.

acest lucru, transponderul este ac•ionat pe principiul ciclului de func•ionare Fiecare grup de impulsuri con•ine două seturi de perechi de impulsuri de 12

constantă. µsec distan•ate la 100 µsec. Durata grupurilor de impulsuri de identificare


variază, pentru a reprezenta caractere codificate Morse. Durata unui punct
este de 100 până la 125 ms, iar pentru o liniu•ă de 300 până la 375 ms. Un

În această metodă de func•ionare, receptorul folose•te controale grup de identificare este prezentat în figura 2-4.

automate de câ•tig •i squitter (ie•ire generată de zgomot) pentru a men•ine o


ie•ire constantă a impulsului la

2-2
Figura 2-4. — Tren de impulsuri de ieșire a transponderului.

INFORMAȚII PORTOARE 15-HZ Energia RF de la transmi•ătorul TACAN este alimentată către elementul
central al antenei, care nu are directivitate în plan orizontal. Elemente
Momentul impulsurilor transmise furnizează informa•iile despre distan•ă parazitare pozi•ionate
reală aeronavei. Acest lucru lasă modularea amplitudinii ca un alt mediu în jurul elementului central sunt

pentru transponder pentru a transmite alte informa•ii aeronavei. rotit electronic (pornit •i oprit) la 15 rota•ii pe minut. (Consulta•i sec•iunea de
Baliza-transponder TACAN modulează puterea impulsului pentru a transmite mai jos pe grupul de antene OE-273 (V) / URN). Distan•a dintre elementul
informa•ii despre rulmen•i central •i elementele parazitare este selectată pentru a ob•ine un model de
radia•ie cardioidă. Pentru o aeronavă aflată într-o anumită loca•ie, impulsurile
prin producerea unui model specific de radia•ie direc•ională rotit în jurul unei de date la distan•ă par să con•ină un semnal modulat în amplitudine de 15 Hz
axe verticale. Acest semnal, atunci când este referit în mod corespunzător, din cauza rota•iei modelului de radia•ie cardioidă. Acest model este prezentat
indică direc•ia aeronavei de la instala•ia TACAN. Aceste date de semnal •i în figura 2-5, vizualizarea A •i vizualizarea B.
distan•ă oferă o corec•ie din două piese (distan•ă •i direc•ie) pentru
determinarea loca•iei specifice a aeronavei.

2-3
sec•iune pe grupul de antene OE-273 (V) / URN). Comutarea electronică a
acestor elemente modifică modelul cardioid al antenei. De•i modelul cardioid
este încă predominant, este modificat de undele suprapuse. Aeronava
prime•te acum semnalul de 15 Hz cu o amplitudine de ondulare de 135 Hz
modulată pe impulsurile de date de distan•ă (figura 2-6).

Pentru a furniza o referin•ă adecvată pentru măsurarea fazei


componentei de 135 Hz a undei anvelopei, transponderul este proiectat pentru
a transmite o rafală de referin•ă codată de 135Hz similară cu cea explicată
pentru referin•a de 15Hz.
Grupul de referin•ă de 135 Hz este
denumit în mod obi•nuit bur de referin•ă auxiliar sau auxiliar.

Semnalul compozit TACAN este compus din 2700 de replici de


interogare •i perechi de impulsuri de zgomot pe secundă, plus
180 impulsul nordic a explodat
perechi pe secundă, 720 perechi de impulsuri de rafală auxiliare-persecundă, pentru

un total de 3600 de perechi de impulsuri pe secundă sau 7200 impulsuri pe secundă.

PRIORITĂȚI DE SEMNAL TACAN

Figura 2-5. — Modelul de radiație TACAN: A. cardioid


model; B. Perechi de impulsuri modulate în amplitudine.
Au fost stabilite priorită•i pentru transmiterea diferitelor tipuri de semnale
TACAN. Aceste priorită•i sunt următoarele:

Echipamentul TACAN al aeronavei ob•ine informa•ii de rulare prin


compararea semnalului modulat de 15 Hz cu un semnal de rafală de referin•ă 1. Rafale de referin•ă (nord •i auxiliare)
de 15 Hz pe care îl prime•te de la instala•ia de la sol. Rela•ia de fază dintre
semnalul modulat de 15 Hz •i semnalul de rafală de referin•ă de 15 Hz 2. Grup de identificare
depinde de loca•ia aeronavei în modelul cardioid. Semnalele de rafală de
referin•ă de 15 Hz sunt transmise atunci când semnalul maxim al modelului 3. Răspunsuri la interogatorii

cardioid vizează spre est. Acest grup de 12 perechi de impulsuri este denumit
în mod obi•nuit rafala de referin•ă nordică sau principală. Pute•i vedea rela•ia 4. Squitter

dintre impulsurile de referin•ă •i modelul cardioid comparând vizualizarea A •i


viziunea B din figura 2-5. Prin urmare, grupul de identificare, răspunsurile sau squitterul vor fi
întrerupte momentan pentru transmiterea fie a grupului de referin•ă principal,
fie auxiliar. Transmiterea de răspunsuri sau squitter va fi întreruptă la fiecare
37,5 secunde în timpul transmiterii unui cod de identificare punct sau liniu•ă.

INFORMAȚII PORTOARE 135-HZ

Erori care decurg din imperfec•iuni în faza CARACTERISTICILE

circuite de măsurare •i propagare radio efectele sunt SEMNALE RADIO BEACON

cunoscută sub numele de eroare de site. Aceste erori sunt reduse semnificativ
prin adăugarea a 32 de elemente parazite exterioare adăugate la antena În func•ie de ce canal (X sau Y) este activat TACAN, numărul de

scanată electronic. (A se vedea impulsuri pe secundă •i impulsul

2-4
Figura 2-6. — Plic de modulație TACAN

spa•iul este o caracteristică a acelui element de semnal TACAN. Cu toate opera•iune, vom discuta doar OE-273 / URN. În paragrafele următoare, vom
acestea, este important să în•elegem că spa•ierea corectă între impulsuri •i discuta AN / URN-25 •i grupul de antene 0E-273 (V) / URN, iar apoi vom
perechi de impulsuri este ceea ce oferă aeronavei mijloacele de a distinge discuta pe scurt AN / URN-20.
între impulsurile TACAN •i orice alte impulsuri care ar putea fi prezente pe
frecven•a radio recep•ionată. Verifica•i datele de referin•ă în manualul tehnic
adecvat pentru caracteristicile •i distan•a impulsului specifice. TACAN SET AN / URN-25

AN / URN-25 TACAN este utilizat ca un transponder cu baliză la sol sau


la bordul navei pentru a furniza informa•ii despre raza de ac•iune •i purtarea
avioanelor echipate cu echipamente TACAN. Se compune din două unită•i
majore: Grupul de transpondere OX-52 / URN-25, denumit în mod obi•nuit
ECHIPAMENT TACAN unitate 1, •i ControlIndicator C-10363 / URN-25, denumit în mod obi•nuit
unitate 2. Aceste unită•i sunt prezentate în figura 2 -7. Fiecare transponder
Multe tipuri diferite de echipamente TACAN au fost utilizate pentru este găzduit într-un dulap cu două sertare verticale, unul con•inând un cheie
naviga•ia aeriană. Astăzi, AN / URN-25 preia sarcina de naviga•ie aeriană de codare •i celălalt con•inând un receptor-transmi•ător.
tactică de la vechiul AN / URN-20 pe nave de construc•ie noi •i pe măsură ce
navele revizuiesc complet. Două tipuri de antene sunt utilizate cu AN / URN-25.
Acestea sunt OE273 (V) / URN, utilizate în principal în instala•ii la bordul navei,
•i OE-258 / URN, care este utilizat în principal pe uscat. Deoarece ambele
sisteme de antene sunt similare în teoria Indicatorul de control afi•ează starea transponderului (alarmelor) •i a
alarmelor de defec•iune •i permite controlul limitat al transponderului (e) dintr-o
loca•ie la distan•ă.

2-5
2-6
Poate fi montat în propriul dulap sau într-un rack standard de 19 inci. elemente parazite dispuse în matrice concentrice în jurul radiatorului central.
Douăsprezece elemente interioare asigură modula•ia de 15 Hz (înlocuind
elementul parazit rotativ monofazat în antena rotită mecanic), iar 32 de

Pentru a mări canalele disponibile, setul TACAN poate fi operat în modul elemente externe asigură modula•ia de 135 Hz (înlocuind cele nouă elemente

X sau Y. Modul Y schimbă distan•a dintre perechi de impulsuri •i numărul •i exterioare ale antenei rotite).
distan•area auxiliară de rafală •i cre•te întârzierea sistemului.
Cele 15 •i 135 Hz

modelul de modula•ie este furnizat prin comutarea electronică a diodelor în


fiecare dintre elementele parazite în secven•a de timp prescrisă, care se

GRUPA ANTENEI OE-273 (V) / URN repetă o dată în fiecare interval de 15 Hz.

Afi•at în figura 2-8, Antenna Group OE273 / URN este o stare sol id, de
înaltă performan•ă, scanată electronic, De fapt, elementele sunt rotite electric, mai degrabă decât mecanic. Un
antena TACAN cu toate benzile avantaj pe care îl oferă acest lucru este eliminarea limitărilor lă•imii de bandă
sistem, complet cu sistem de monitorizare integrat •i capacitate de izolare a inerente vechilor antene rotite mecanic.

defectelor încorporată. Grupul de antene dezvoltă modula•iile rulmentului În

grosier •i fin electronic. antenă scanată electronic, inelul adecvat pentru un anumit segment de
frecven•ă este activat de un comutator electronic rapid, pe baza informa•iilor
de la sintetizatorul de frecven•ă TACAN. Acest lucru permite o comutare
În loc să formeze modelul de radia•ie TACAN prin vechea metodă de instantanee de bandă •i o func•ionare pe toate benzile.
rota•ie mecanică, AS-3240 ob•ine acela•i efect prin comutarea digitală a

Figura 2-8. — Antena Group OE-273 (V) / URN.

2-7
Figura 2-9. — Set TACAN AN / URN-20 (V) 1.

2-8
TACAN SET AN / URN-20 Setul TACAN poate oferi simultan servicii individuale de măsurare a
distan•ei pentru până la 100 de aeronave interogatoare.
De•i nu este modern conform niciunui standard, setul AN / URN-20 Din cele 3, 600 pul se
TACAN este fiabil •i func•ionează similar cu AN / URN-25. Afi•at în figura 2-9, perechi-pe-secundă transmise de TACAN, 900 de perechi de impulsuri (rafale
folose•te aceea•i antenă scanată electronic •i indicator de control ca AN / MAIN •i AUXILIARY) con•in informa•ii despre rulmen•i; restul de 2.700 de
URN-25. AN / URN20 este înlocuit de AN / URN-25. perechi de impulsuri sunt fie impulsuri de zgomot aleatorii, impulsuri de
identitate, fie răspunsuri la interogarea aeronavelor.
O dată la 30
secunde, răspunsurile la interogare •i impulsurile de zgomot aleatorii sunt
întrerupte pentru transmiterea impulsurilor de identitate.
CAPACITĂȚI ȘI LIMITĂRI

În modul de func•ionare X, setul TACAN transmite pe una din cele 126 Setul de naviga•ie are o sensibilitate a receptorului de -92 dBm sau mai
de frecven•e de canal discrete (care sunt la 1 MHz) de la 962 la 1024 MHz •i bună •i o putere nominală de vârf de ie•ire de 3 kilowa•i la ie•irea din dulapul
de la 1151 la 1213 MHz. În modul de func•ionare Y, setul transmite pe una transponderului. (Puterea de putere poate fi limitată la mai pu•in de vârf prin
dintre cele 126 de frecven•e discrete ale canalului (care sunt la 1 MHz directive). Deoarece semnalele de rulment •i de identificare sunt furnizate
distan•ă) în intervalul 1025 - 1150 MHz. Receptorul setului de naviga•ie, care spontan •i nu ca răspuns la interogatorii, un număr nelimitat de aeronave
func•ionează în intervalul 1025 - 1150-MHz pentru ambele moduri X •i Y, este echipate corespunzător poate ob•ine aceste informa•ii din setul TACAN pe o
întotdeauna deplasat la 63 MHz de frecven•a emi•ătorului. linie de vedere ( los) variază până la 200 de mile marine.

2-9