Sunteți pe pagina 1din 2

Tema nr.

I. Teste grilă

1. Bunurile proprietate publică pot avea ca titular:


a) doar statul;
b) statul și diferite persoane fizice sau juridice;
c) statul și unitățile administrativ – teritoriale.

2. Contractul de concesiune a bunurilor proprietate publică este:


a) un contract administrativ;
b) un act juridic civil;
c) o operațiune administrativă.

3. Dreptul de proprietate publică se dobândește:


a) prin donaţie sau legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin
voinţa dispunătorului, devine de uz ori de interes public;
b) prin contract comercial;
c) prin expropriere fără despăgubire.

4. Serviciul public reprezintă:


a) activitatea sau ansamblul de activităţi organizate de o autoritate a administraţiei publice ori
de o instituţie publică sau autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii
unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat şi continuu;
b) o prestație publică;
c) o structură din cadrul unei societăți.

5. Actul administrativ este:


a) actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim
de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii,
care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice;
b) un act al unei autorități publice;
c) o decizie care produce efecte juridice.

II. Speță

Prin cererea nr… din……adresată primarului municipiului X., cetățeanul M.A. solicită să i se
dea în folosință gratuită terenul în suprafață de 300 m pătrați, proprietate privată a unităţii
administrativ-teritoriale, motivând că este în apropierea locuinței sale și ar putea să-l cultive.

Formulați răspunsul autorității publice pentru solicitant, având în vedere prevederile Codului
administrativ referitoare la modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate privată a
unităţilor administrativ-teritoriale.
Primăria Municipiului X

Nr.inreg.______________

Data______________

Către domnul M.A.,

Având în vedere cererea dumneavoastră cu nr....../........ în legătură cu darea în folosință


gratuită a terenului în suprafață de 300 m pătrați, proprietate privată a unităţii administrativ-
teritoriale, în vederea cultivării, vă transmitem faptul că în conformitate cu art.362 alin (2) din
Codul Administrativ (“Bunurile proprietate privată a unității administrative teritoriale pot fi
date în folosință gratuită, pe termen limitat , după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ,
care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice”) nu
îndeplinește condițiile cerute.

Cu respect,

Primar XY

S-ar putea să vă placă și