Sunteți pe pagina 1din 709

STUDII I DOCUMENTE

- CU PRIVIRE LA

ISTORIA ROMINILOR

V.

GÄRTÍ DIANNA WISE I RP1ASE

Tipilrite in intregime sail ea regeste iintováräite de note explicative

- PFIRTER I -
:
DE

N. IORGA
PROFESOR LA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E UT URA. MINIS ri RI TJLTJT JOE INSTRUCTIE

.
BUCURETi
Stabilimontal graft I. V. SOCECti, Strada Berzei, 59
1903 .

www.dacoromanica.ro
STUDII 1 DOCUMENTE

CU PRIVIRE LA ISTORIA ROCNILOR


V

www.dacoromanica.ro
PREFATA

Fiind invitat s5. dati o Istorie a Rominilor pentru cunos-


cuta culegere de «Istorii ale Statelor europene» (Europaische
Staatengeschichte), inceputä cu citeva decenii in urmd supt
conducerea lui Heeren si Ukert si continuatá astäzi supt pri-
vigherea profesoruluf K. Lamprecht din Leipzig, am inteles,
cum nici nu se putea altfel, sd dati, nu catastifuri de Domni
si boieri, pomelnice de rdzboaie si anecdote din trecut, cu-
sute bine sat" rat' intre dinsele, ci icoana, &it se poate maI
imbielsugatá si apropiatá de adevär, a vietii poporului ro-
mänesc din toate pärtile si de la un capät al duratei lui pänä
la celalt.
0 grea sarcinä, mult mai grea decit asternerea din usor
a unei nouä povestiri politice privitoare la Statele in care ni
s'a alcdtuit neamul. Pentru aceasta, existä o bogatä culegere
de documente sträine, in care se pot urmäri in cele mai mid'
amänunte negocierl, främintdri räzboinice, schimbdri de per-
soane pe tron si in jurul ltd. and stä sä caute insä cineva
obiceiuri si datine, stiri asupra traiuluf in sate, din care se
alcätuieste cea maf temeinicä parte a trecutului nostru si de
unde izvoreste, prin muncä, puterea de bani si brate care
miscä toate strälucitoarele päpusi de la suprafatd, atund el se
gäseste de foarte multe off nedumerit si, chid vrea sä scrie
cunoscind lucrurile, ii rämine sä facd ceia ce am indeplinit
- de si in foarte slabd mäsurd pentru studii de amänunte -
in aceste douä volume de documente interne.

Cel ce tipäreste acest volum a dat la luminä intäiti de


acele materiale interne, scrise in romäneste care aveail vre-o

www.dacoromanica.ro
Iv PREFA TA

insemnätate politic ä. sail eraü in legdturd cu un anume punct


in cercetare 1 in urma mai multor cälätorif acute in Ar-
deal, el a dat apol regeste, extrase sari o editie complectä
a scrisorilor romänestl pästrate in Archivele oraselor säsestI,
si anume Brasovul si Bistrita2. Dintre aceste scrisorI, unele se
raportä la anumite Intimpläri de un interes mai mare, iar
cele mai multe ati Insusirea rarä de a fi rävase de teranI,
negustori, boierI, iar nu zapise. Prin urmare, in ele nu se aft'
nicl un element mort, stereotip, formal, acelasi pretutindeni si
de la o epoch' la alta, ci ele cuprind ceia ce a vdzut, ceia ce
a gindit si simtit In adevär fiecare dintre acei ce ati scris
sati pentru cari s'a izvodit scrisoarea. Alte materiale docu-
mentare interne sint cuprinse apoI in Documentele familiilor
Callimachi si Cantacuzino, pe care le-am publicat in 1902,
rämlnind sä continua mäcar pe cele d'intditi.
in aceste Studii- ,si documente, s'ati cuprins si pänd acum
destul acte interne. in volumul II, s'ati comunicat, in intregime
sail ca regeste, o surnd de documente care privesc dezvol-
tarea la noi a propagandei catolice, dar in acelasi timp si
viata de obste pe mosiile ce se gäsiati In stdpinirea biseri-
cilor, mänästirilor, episcopiilor clatine» : acestea apar adesea
ca niste proprietarl in legbiturd cu interesele lor, ce nu se
deosebesc de interesele altor puternici al' pämintului romä-
nesc. Volutnul III infätiseazd, pe lingd fragmente de cronici,
si hirtil de tot felul privitoare la aceia din boleril rominI ai
veaculuI ai X VII-lea si mal ales al XVIII-lea, cari ati avut
&cliff si condeiti pentru tot neamul. in notele la Prefatä ca
si in capitolele documentare ale vol. IV s'ati dat iardsi des-
tule documente romänesti din terile romine.
Volumele de fatä V si VI, sînt insä consacrate in deosebi
acestei categorif de izvoare. Ele cuprind cileva documente
Intregi, unele si cu formulele lor, ce mi-ati párut interesante,
$1 un numär foarte mare de regeste.

, V. memoriile tipärite in An. Ac. Rom., de la vol. XVIII innainte.


2 Memortile citate ,,,t Documente romane,ra din Archivele Bistri/er, 2 vol.
111 12° , Bucure;ti, 1900.

www.dacoromanica.ro
PREFATI V

in partea LW, cuprinzind lucrurI culese din Archive le Sf.


Spiridon, de la Ia0', se dd une-orl numai semnalarea docu-
mentului, pe care, in scurtul timp ce-1 aveam la indämind, nu
1-am putut cerceta asa cum as fi dofit, pentru ca el sd-nif
poatd destdinui tot ceia ce cuprinde. in toate celelalte des-
pártiri din aceastd carte - si tot asa voiti face si in volumul
ce va urnià -, am cdutat sd nu lipsesc regestul, alcdtuit pe
larg, de off-ce putea fi vrednic de luare aminte in originalul
pe care-1 aveam supt oclif. Am ldsat la o parte tot ce e ste-
reotip si se gdseste in off-ce alt act din aceiasi vreme, re-
dactat cu un scop asämänditor, si am crutat cetitoruluI oste-
neala strdbaterii zddarnice a intorsdturilor de frasd iucreme-
nite, am eliminat ail nicl-o pdrere de räti toatd partea ne-
caracteristicd si lipsitd de orf ce interes. Dar am dat fabula
actulta, afacerea povestitä in el, maI intins sati maI pe scurt,
dupd insemndtatea ei, am cules atist numele istorice, cit si cele
neobisnuite, care pot sd foloseascd cercetdtorulul istoric sati
filologic, am adunat cu scumpdtate elementele privitoare la
viata generald a terii, notele de istorie culturald -a cdror
urmdrire a si fost scopul midi de cdpetenie -; n'am uitat
cuvintele rare, formele putin obisnuite si caracteristice. Mai
mult decit atita nu se poate cere de la un om cuminte, care
stie sd-sI pretuiascd timpul si nu crede eá poate abusa de
al altora, servindu-li inutilitätl, läsindu-1 pe el sd mature ce
e zädarnic.
La urmd se vor da maI multe indice, pe care nu mä dati
nici-odatd in ldturI O. le fac singur. Nu voiti da, fireste, cu-
prinsul documentelor care nu sint dintre acelea pentru care
o astfel de muncd si. cheltuialä de spatiu poate fi folositoare;
tot asa nu voiti insira toate numele, asa de multe, rdspindite
pe paginile celor cloud volume. Un intditi indice va da insd
o listä cronologia generald a tuturor actelor, ce sint impär-
tite in publicatie dupá colectiile din care fac parte : se va
ardta si dacd e un document domnesc sail un zapis, precum
si din ce regzune e fie-care. Al doilea indice va cuprinde nu-
mele de localitäti si de familiI. Iar cel de al treilea va pre-
sinta toate numirile de instituVI si datine: in el se va da

www.dacoromanica.ro
VI PREFATA

definitia fiecIreia si se va trimete la alte publicatif unde se


pot cäpäta lámuriri de folos cu privire la acele institutil si
datine; el va fi astfel cea d'intääl incercare a until' dictionar
cultural al trecutuluï romeinesc.
Pentru a-1 face cit mal complect si pentru a putea imbed-
tisa intreaga viatá a neamuluf nostru, de pretutindenea,
am cautat sä am documente din cit se poate mai m ulte re-
giuni.
Pentru aceasta m'am adresat in genere proprietarilor de
documente printr'o scrisoare apairutä in ziarul cEpoca,, ru-
gindu-i a-mi incredinta pentru scurt timp vechile Mail de
mosie pe care le are, mai multe sail mai putine, mai vechi
saü mai nouä, ori-ce proprietar romin. N'am izbutit asa, fie
cä scrisoarea nu s'a cetit, fie ca lumea nu e incI la noi in
starea de culturä trebuitoare ca sd-si dea o micä osteneall
pentru un folos general, de ordine intelectuald, si färä nici
o räsplatä personald. Adresindu-mä insä fiecärula in deosebi,
am cistigat mai mult. Mi s'aü incredintat mai multe colectii
bogate, din care am ales ce era mai bun pentru publicatia
mea. Numele acestor persoane indatoritoare se gäsesc in-
naintea fiecgref despärtiri alcätuite din materialele lor. Tre-
buie sá adaug si aceia, pentru ca - in lipsa cetitorilor de
astäzi - cetitorii de mini sd li fie recunoscätori, cd dd. C.
Bräncoveanu, Al. Callimachi si Barbu Stirbei aü luat äsupra
lor cheltuielile de tipärire a colilor ce cuprind acte din ar-
chivele dumnealor; de aid n'a resultat O. am fost plätit in-
doit pentru aceste coli, ci cä s'ati putut tipäri cu atit mat
multe coli deck acele preväzute prin contractul mieti cu Mi-
nisteriul de Instructiune Publicä.
Volumul VI va incepe cu actele mosiilor particulare ale
M. S. Regelui.
De la volumul VII innainte voiti urmä cu documente mai
mult externe. Ceia ce nu impiedecä insä cä mal tärzia, adu-
nind materiale indestuldtoare, sä mai dair vre-un volum ca
aceste douä. Materialul îi volii aduna insä de la particular%
cacI, intru cit priveste acel, foarte imbielsugat, din Biblioteca
Academia Romine si din Archivele Statului, nädäjduiesc

www.dacoromanica.ro
PREFATÄ vI
cä indemnul, fäcut de d. I. Bogdan in prefata scrisorilor sla-
vone catre BrasovenT, de a se incepe tipärirea unor docu-
mente i regeste culese in acele deposite, nu va räminea färä
urmare din partea institufiei ce este in mäsurä a suporta
cheltuielile una asemenea publicath1.

N. 1ORGA.

1 Cf. si Note cruice asupra culegenlor de documente multi ne i onuYnesa,


Socec, 1903.

www.dacoromanica.ro
I.
REGESTE DE DOCUMENTE
iN

ARCHIVELE INSTITUTIEI SF. SPIRIDON


DIN
IA§T

66549 Vol. V. I.
www.dacoromanica.ro
1. Suceava, 28 Decembre 6936 (1427). Alexandru-cel-Bun,
Pergament. - Del° leftf, I.
2. Suceava, 15 Iunie 6941 (1433). Ilie-Vodd. Pergament. -
PiscaW, II, 1. - Cf. Uricariul, XVIII, pp 50 2.
3 Suceava, 24 Iunie 6944 (1436). Ilie $i Stefan-Vodd. Boieri:
Roman, fiul luf Ilie, Jude Fratovschi, Petru HudIci Vornic,
Isaia, Mihail Popp., Stan Bdirlicl, Steful [Jumdt]atevici , frate-
sdü Mdindru, Lazor $i frate-säti Stanciul Postelnic, Duma
LimbldulcevicI $1 frate-slii Mircea, Balos Cia$nic, ... deaiti
Stolnic, Cozma Sandrovicf, FAirea, Manoil Grdci .. , Vitolt,
Stetco Dvornicul, Bogus NesteacovicI $i frate-sdu .. , Hodco
Mamurinschi $i frate-sn afliK1-1, Iaco ... CräticI, Stan Comisul.
E dat pentru Petru Ungureanul, care $i-a luat mosie la Cimpii
luI Drago$. Se vorbe$te de ka movmtlin. Pergament. - Bid-
geftr, VII, 1. - Cf. Urzcarzul, XIV, pp. 59-61.
4. Vasluiü, io August 6950 (1442). Eie $1 Stefan. - Du-
zugti, IV, I.
5. Suceava (ov Goq.), 18 Maiü 6951 (443). Stefan-Vocld.
Pergament. - Rofiefti, VIII, 1.
6. Ia$1., 22 Maiti 6984 (1476). Stefan-Vod.d. Pentru intdrirea
satului «Poprincaril» cAtre «Steful Pitariul». - Popricanl, IV.
- Cf. Uricariul, XIV, pp. 68-70.
7. Suceava, 27 Malti 6988 (1480). Stefan-Vodd. Pentru Iacus
Vistiernicul, fetele Anu$ca $i Vasutca $i nepotif (uunoTH) : Bu-
cIatco $i Iurie. - Ibid. - Cf. Uricariul, XIV, pp. 70-2.
8. Vasluiü, 13 Mart 7005 (1497). Stefan-Vodd. Pentru \Tin-
zarea Putenilor, de Toader «Turcul» si Anneanca, lui «Jurja
Puteanu» (a$a e scris numele pe V0), pentru WO de ezlotI Id-
täre5tf ». Pergament. - Rofieftt, IV, 1. - Cf. Uricarzul, XIV,
PP 72-4.
www.dacoromanica.ro
4 DOCUMENT ELE SFiNTULUf SPIRIDON

9. Vasluhl, 14 Mart 7010 (1502). Stefan-Vodd. -Du/nevi,


IV, 2
IO. 22 Februar 7015 (1507). Bogdan-Vodd. Pentru un Iurga.
Pergament. - Rofiefti", IX, 1.
1. HusT, 22 Mart 7015 (1507). Bogdan-Voclä. Pergament.
- Beicefti; V.
12. Husl, 22 Mart 7043 (1535). Petru-Vodd. - Popricanf,
VP's. - Cf. Doc. Bzstrija, I, p. xxix 1
13. HusT, 15 April 7054 (1546). Petru-Vodd. - Dume,rti,
IV, 3. - Cf. Doc. Bzstrileï, I, p. XL11.
14. 23 Mart 7057 probabil 7097 (1549=1589). Petru-Vodä.
Pentru Toader Jora, staroste de Tecucf. Pergament - Pis-
cani, I, 2.
15. HusI, Mart 7062 (1554). Alexandru-Vodd. - Todi-
rent, Ib", 32.
16. Iasi', 20 Mart 7067 (1559). Alexandru-Vodä. Pentru Ciol-
pan, ce cumpärd o mosie cu gzlot tdtdrest.. - Bodtvt, V,
1. - Cf. Doc. Bistrija, I, p. LVI J.
[7. Birlad, 7071 (1563), ... 16. Iwii KCsEROA.1 remok 3M1All
momaKciou, KI1K craparo CTEMIL1 KOEK0,1,,I, pen tru Trif fiul luI
Fetion, intdrindu-T Dumestif. Boier : Ion Motoc, Mare-Sä-
veatnic, Spancioc Vornic, Därman Cäpitan, Avram si MoiseT
pircdlabf de Hotin, Iatco si Seachil, pircalabi de Neamt, An-
dreica si Nicoarä, pircdlabi. de Roman, Brdnoschif, Portar de
Suceava, Boli Postelnic, Gavril Spätar, Ion Vistier, Mdlaiu
Ceasnic, Iväneate Stolnic, Pasco Comis. Scrie Gavril. «Stroici
iscal.) Pergament. Semnäturä cu rosu, cd in cel de la 9
Mahl, facsimilat in plansa la IIurmuzaki, II 1. - Rofiqtt,
XI, 1. - Cf. si Convorbirl literare, pe Mart 1902, Cronica.
18. Iasi', 27 Mart 7082 (1574). «Ioan Voevoda snä tefan
Voevoda». Pentru o confirmare luf Toader Bucium. Martur :

I La 22 Iunie 7042 (1534), acelasi Damn acordl o Inariturà boierilor


Murgoci i Simion Mogáldea (Dzimeft) , II, I).
2 Ibid., document pe pergament de la Petru chiopu1, Husi ...
3 In acelast pachet se °la o diplom'a' a lut Petru-Vocli. pentru «Ghiarghiv-i»..
fiul lul Ciolpan. Se mai Osesc It mat multe acte privitoare la pIrc5.1abul An-
dreica, al aceluiast Petru Schiopul.

www.dacoromanica.ro
MATEE1ALE DE ISTOME CULTURALA

Petru-Vocla fiul Domnuluf, Dumbravä. Vornic de Tara-de-jos,


loan Grumadz Vornic de Tara-de-sus, Cozma Murgu, Lupea
Huru pircälab de Hotin, Toader pircAlab de Neamt, Ion Ca-
raghiudzil pircalab de Roman, Eremia Portar de Suceava,
Danciul si Eremia, pircAlabi de Orhei, Malaia Pätru Postelnic,
Gligorie Spatar, Jane Vistier, Bucium Ceasnic, BUM' Stolnic,
Nicoard Comis. Scrie Cristea MustevicI.

/ /N.. ir ,.. / "°<.;z9


I "J 0E3 ° E p. L-f /4/4
-
414/ 77177 )--.;

Buciumzi, lb".- Cf. Hasdefi, Ion-Vodd cel Cumplit, ed I,


PP. 233-4
19. lag, 27 April 7085 (1577). Petru-Vodä. «Ion Golea
V1 Log. u». - Ro,sieftl, XI, 3.
20. 29 Februar 7087 (1579). Gligorcea adevereazA ea e
dator jupinuluI Grigorie, ginere sail'', cu 9.260 de aspri. Mar-
tuff. Teofan mitropolit al Sucevef si Beldiman soltuz, cu 12
ph-garb. Slavon. - Cotnari, III I ,
21. Iasi, 12 Mart 7095 (1537). Petru-VodA. Pentru vinzarea
unei ocine däruite WT IWAIld KOHWAi. Stroid, Mare Logofilt. -
Bucium, I, 6.
22. 3 Mart 7096 (1588). Petru-Vodd ingAduie lui «SiptilicT»
a-si aduce la slobozia lui cm HMI rpm'. -.)Septelza, I.
23- N rmarre, 17 Iunie 7099 (1592). Petru-Vodd. Stroici
Logofát1. - Todirent, I b'S, 1.
24. Ia0., 7 August 7101 (1593). Aron-Vodá hotareste in
favoarea ILA' Florea Vätaj, ce s'a plins pentru mosia lui «Ro-
siiacii». Slavon2. - Relie,str, XII, 3.

1 intr'un document nedatat (c. 1603) Moglädea Dvornic glotni, Ilea VeI
§et., Nävräpäscul jitniciar, Ureache prädilab, Toma Brut, Dumitru Gola mär-
tunsesc pentru vInzarea satulul Cirligl cätre Nicoarä Logoiltul (Bibl. Ac. Rom
9/1,171). Cf. Ilurmuzaki, XI, p. LrxxIsr, no. 5.
2 Un interesant document de supt Petru chiopul e :acela prat care «Cris-
tea plruälab de Neamt, i fill . Päcurar, Iona,co, Pätrasco Vätah, Vasilie V5.-

www.dacoromanica.ro
DOCUMENTELE SFINTITLUI SPTRIDON

25. Iasi, 31 Ianuar. - Vinzarea de ocind din partea lui


Coste ot BucTumI luT Marco, luf Cráciun si «Vlidoaei» de
acolo, innaintea luT Sava Vornic, Gheorghie Vornic si Paos
Vornic de gloatd. - Galbent. I, 2. - Cf. Iorga, Istoria lta
_Millar Viteazul, cap. 2.
26. Sfirsitul secolului al XVI-lea (6 Februar). Vinzare de
ocind innaintea lui «Macsin Bdncescu prácdlab ot Bacdd»,
«Ionasco Pealcul biv staroste ot Totrus», «Pdtrasco Hotnog
ot Polea-Dragosea» (CimpiT lui Dragos). Slavon. - Bldge,mtl,
III, 2.
27. Vasluid, 14 Mart. - Domnul cdtre pan Brut Postelnic.
Sd nu se «fdleascd» pentru satul Septelicenf contra lui Septelici,
cd i se va pune amendd doudzecT de boll. - epte1icí, 2.
28. Dupd 1595. Ieremia-Vodd dd o mosie «Spdtariului celui
Mare Iordachie». - Seindult, II, 3.
29. Dupd 1595. Ieremia-Vodd pentru «Lambu Casapul».-
Beipint, 1, 3.- Cf. Hurmuzaki, XI, p. 230.
30. 1598-9. Ieremia-Vodd. MarturT : Constantin-Vodd, fiu-
sdd, Simion Hatmanul, Gligorcea Vornic de Tara-de-sus,
Ghiorghie pircdlab de Hotin, Albotd si Mändild pircdlabi de
Siret (chpku,aux), Prdjescul si Dumitru pircdlabi de Roman,
Drdgan Postelnicul, Busiioc si Ursul Medelnicer, Simion
Vistier, Grigore GavrilovicT Stolnic. «Am scris ed Eremiia
Bäseanul, in Suceava, vlto 7107, mesta - >. Slavon. Perga-
ment. Färd pecete, dar semnat de Doinn. - Bddeana, I.
31. C. i600, 18 April. «Ed Costin > si altiT din < BudzeanT»
vind ocind innaintea «luT Gligorie -ad fost soltuz armenescu,
tah, Drigàira. din Brudurestï, Jurgea din Bruduresti, pupa Lazar dm T5.1Alneti
si MetilY4111, arafi ci ad venit innaintea lor Vartic si alií, H Col.1611 HWHE i Vied
mosia lor din Brudures-ti lui Toader Fähärnicel pentru z1oi taitärestl.. Scrie
Stenco diac. Fa'ra" dati. Slavon (Bibl. Ac. Rom., 28/XIII).
I La Ac. Rom., se pbistreazi. un document de la Aron.Vodä, dat din Iasi,
firà an, luni i zi, prin care se Int'aresc Foreanif acneaghinel lui Birlädeanul
biv -». Semneazsa. Stefan Vel Log , Stroicl Log si Gavrilou (I/LxxxvI).
l'e acest timp incepe a se introduce obiceiul numelor de famine luate dupi
proprietAI sad locul de origine. Asa, un cGligorie diiac ot Scheal. isaeste
4Gligorie Schtians sari Gligone Scheianulz (B161. Ac. Rom , doc , to/LvII,
I I /Lyn).

www.dacoromanica.ro
MATER1ALE DE ISTORIE CULTURALA 7

$1 dennaintea lui Vasilie GriglI vadmanuluI de Papoutl $1 a


lui Cr[d]stin croitorul». Orti,s-ant, II, 85.
32. C. 1600, «Sora, fata lui Ion ChituluI den Pope$ti» (Ho-
ciung) vinde ocina eI. MarturI $i «Nmärtan den Cätele$th.
P. S. «Si dupd ceia am mal datu-I o vacd cu guncul alá-
turea». - Galbeni, II, 1.
33. D. i600. «Cinstite pdrinte nostru, dumniata f;,rupäne Lo-
gofete, sd fil dumniata sändtos. Rogu-md lui DumnIdzai $1
dumitale, de va fi cu voia dumitale, sá má trimet dumniata
sd fin $i un fior dumitale, sd-ti slujescu dumitale ca $i alte
slug a dumitale, cd am rämas särac.de pärintl $i sántu neînsu-
rat, $i nu Ind po sprijini ; de Ind veI priimi dumneata, eü
t'oin sluji durnitale cu sv[ä]nta dereptate $1 t'oin därui du-
mitale un loc de prisacd, cu casa gata $i zrimnic, carele
iaste la Coste$tI längd Docolina. Ce va fi voia dumitale ; sä
fil dumneata sändtos ot Hristos ; amin.
t Mal mic $1 plecat de suptu talpele dumital[e], Märzia
feorul HotnoguluI de Coste$tf». - Tiscani, III, 1.
34. 20 April 7108 (1602 ?). Ieremia-Vodd ddruie$te luI pan
Cäräiman Vel Cea$nic satul Vulpd$estif, pentru slujbele la
Poartd, unde a luat «de la cinstitul Tar 40.000 de ughl spre
ajutor îrnpotriva aceluI AorrpS (Ragan Komork, venit < cu Unguti
$i cu multe limbI). Cu baniI, Carairnan 1$1 cautä Domnul
peste ampif Dasovului «ov Amirancictvn agwvt. Pergament,
Repetat la 13 Iunie (hirtie). - Vulpd,sqtr, I, 2. - Cf. Urechid.
Miron Costin, Opere complete, II, pp. 580-2.
35. C. i600. «Ses zapis ce s'an facut de naentea Ghincei
soltuzuluf $1 a 1 2 pärgaff ot träg Agud $e a multe oameni
bunI $e bdträni, cum an venit Popdscul snä Vas[i]lie Popäs-
cul, de nimenI nevoit, neci îrnpresurat, ce de bund voia sa
$'ati vändut partea sa de ocinî den sat din Ureche$te, den
partea de gos a trea parte, den partea tätäne-sän luI Vas[i[lie
Popäscul, $e o aü vändut CozmeI de Copdce$te, $e aü dat
Cozma 16 tal. bani buni li$nie, de naentea celor ce mal sus
scrie : a treia parte den partea luf Vasilie Popdscul, den sat,
den Ureche$te, cu tot venetul, de cdmpu $1 dentr'apd, 5e den
vatra satului, $e pe de cende de apa Totru$uluI, pánd unde

www.dacoromanica.ro
8 DOCUMENTELE SFiNTULUI SPIRIDON

ap,onge partea gosenilor, den hutar in hutar; denaentea lui Ion


Pa ... den sat de Urecheste, se Lupul Bunul ot tam, se
Anghel tij, se Simion Bota ot tam, Manasie de Copäcesti, se
Made! ot tarn, se Vasilie ot tam, se Gligorie Tolosca tij ot
tarn se ... mare marturie, cá ne-am pus pecetile.
Az siia pisem, caco znaet.
Vleat 7109, Mart 28 dn.
Pecete cu inscriptia aproape neinteleasä. - Urecheyti, 27.
36. If Eú Bälan si Nastasiia 5i Tudora, fetele Petreluí
ot Log (?) de Balcestf, marturisim noT cum de buna voia noasträ
n'am vändut pärtil[e] noastre de ocina, ce sá va aleage acolo
1a sat la Bacesti, cu tot vinitul, dip[e] cámpu, si din fanat,
si din pädur[e], dereptu seasedza de talerfij, lu Toader
Aprodul din Marrnurea, denaintea lul Gheorghie Turcul din
Cu6, i lui Ionasco Marmur din Gärcin[a], i lui Toader
feorul lui Marmur, si Bogonosie din Gärcin[a', si a multi
oamin[i] bun[f] ; si mai mare credinta ne-am pus si pecetil[e ,
sa-s stie.
Iun. io, let 7109. [Pun degetele:] Gligorie Turcul, Ionasco
martur, Toader Bogonosie». - Beicefti, 6.
37. IlleCTO H 311M rkT H AKA VN11CKIKK H A,KA ÍJT. ,A,a^ H-
(10H WT 10AOCT XpliAltl. 3A CM Acill IIHAAm110 c1 fAIIHK 11 VIET-
ASHTSp PCAIIHK KK 011112k HKOM ; AT ck 3HAET KAT.

03134 OA KA.
t
662 Zrit., 2 rcorp. Boossy i; T& z4-rig. p.n.; ; ''riouXi-iou 21.
[Chitantä catre Miron din judetul Hirldii cä a dat Vistieruluf
pentru nite pecetluiturf domnesti, la 21 Iulie 7111, 662 de
galbenT unguresti si doT potronici]. - BuciuW, I, 7.
38. Bal6ani, 3 Iulie 7112 (1604). Ierernia-Vodd dä o in-
täritura lid Pätrasco Basotä si lui Lupu. Ords Hetman u6.»
<

Slavon. - Bodgti, I, 16. - Cf. Urechiä, huron Costin, I,


p. 71.
39. Färä data'. Vinzare cätre Gheorghe Baotä Vistier.
Între martuff, i «Torna Cozea din Porcesti. - Porcest, 3.
n

1 E forma primitivi, a numelui boieresc Cuza. In 7113 (1604-5), supt Tore-


nna-Vodà se face o vInzare In satul Ro,,,iori din Tlnutul Neancq lul Vasile Sluger

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE IS IORIE CULTURALE 9

40. Färd datä. Ilea Udrea vinde jumdtate din satul Porcesti,
partea ce a fost vindutá de Costin Borcea luí «Cärdiman
Paharnicul» i räscumpáratä. Cumpäratorul e Gheorghe Basotd.
- Poreepr, i.
41. Blianl, 30 lulie 7112 (1604). Ieremia-Vodd, pentru
nepotif «bdtrinului ùolpan». «Solomon Vist. ucil». «Stroici
Logf.» «Bädeanuly scrie. - Bode" I, 17.
42. Suceava, 2 April 7113 (1605). Ieremia-Vodä acordá o
intdriturä. Se pomenesc : «Sava Vel Hänsar, Pätrasco Pätur-
niche hänsar, Scoartes Comis, Basora. Aprod, Pop Purece,.
Stroici Log. - Bodefti; I, 18.
43 «t Ea Drägan Nlpan märturisescu cu cestu zapis al
mea cumu am läsat ca se plätiascä nepotu-mea Basotd 57
galben[I] -a rämas ea Iani Vistiar de la Tinutul Totovet, si
i-am datu partea mea din sat din BodestI si din Däncesti,
ce sá va alege, cu tot venitul ; [i]arä de feori met nime sä
nu ailid a torce nice dindorä intru via ; dinaintea nestor
boiar[I] ce s'aa pus pecetile aicea intr' acest zapis, ea in-
sutra amu scris i me-a[m] pusu peceatea : aceasta märturi-
sescu.
t Nicoar[d] Logof. , Stefan Dvornic, Boul Vist., Voruntariul
Vel Comis, ne-am pus pe[e]tile.
7114. Stefan Dvornic Bout Vi ..st.» -
Bode,sit, I, 19.
44- <<-1- Semnubo az Boul Vistiiarnic i Solomon Vistiiarnic
scriem si ddin stire cu aastá carte a noasträ cumu aid venit
insus Drägan ùolpan präcdlabul inaintea noastrá i aü dzas
nepotu-säü luI Pätrasco Basot[ä] sä-1 pläteascd di un rämäsag
ce aa rdmas la Vistiiar de la Tinutul Tutovet, cindze si seapte
de galbini, si sä-I tie partea luI de ocind, cdtä sä va veni,
din sat din Bodesti si din Dáncesti, toati, cu tot venitul ; zi
aü läsat ni feorif lui sä n'aibd a intoarce. Si am scris not'
acel rämäsag pre Bawd Vistiiar. intr' acea Basot[i] dupä
ginerele lui Stan i luí eCozeaz (Bibl. Ac. Rom., ms. 224, to 12-3 V0). in Tara-
Romí.neascá gisesc la 8 August 7117 (1662) un eCoze de S5.cuenTo (ibzd , doc.
77/LXX). Cind Constantin Duca acordá, la 1 2 lunie 7207 (1699), diploma
lui Dumitraco Cuza biv Vel Stolnic .Deadiul fostu Medelniciar-Mare.)
el îí zice «Cuzea (Ibid., 221/1V).

www.dacoromanica.ro
10 DOCIJMENTELE SFINTIMU1 SPIRJDON

moartea lui ùolpan a dat $tire feöorilor lui ùolpan ca sa-$


plateasca rämäisagul fatal-le-sari la Vistiiar $i sä-$ tie ocina, iar
el n'aa vrut sä pläteascä, ce ati lasat sd pläteascd Basoti
acel rambi$ag si sa tie ocina. Intr' acea Basoti aü dat 57
de galbinf in Vistiiar[ie] $1 aa istovit acel rámásag $i, ca sä
n'aiba a-$ fake] $1 direasele domne$t[I] pre-acea ociná din Bo-
de$tI $1 din DancestI cu tot venitul, pre mai mare credintä ne-am
pus $i pecetile pre cest zapis al nostru. Ea Chiul am scris.
Sa. sá tie. Pis u Ias.
BanT de sulgu aü fost, sä sä $tie. [Cele douä. semnaturf
$i douä pecet1.1
t Cu Grozava am fost cand am dat acest[i] banl». - Ibid., 20.
45. Ia$1", 25 August 7114 (1606). Simion Movila intareste
o proprietate luI Miroa sin Gligorie Clucer. Stroici Log. -
BodtV, I, 25.
46. Izvod de banI ce s'aa dat pre ocine si pre viI ; sä-s stie :
t 417 ug. S'aa dat Soldänestilor, $1 luf Räcovitä, $i Stäncii,
si luI Pisovschil pentru kumaate de Tribisauti, $1 pentru Bäl-
täte$tI, si pentru a trie parte de durdestT, cäce ca nu vrea sä
fac ii Boocoae parte den ocina, cä-1 dzicea cä este indzas-
tritä ; ce n'ain vrut a$1a, ce li-am intorsu pretul dzästrelor
innapol, s'am intrat in ocina. La CotnarI : «dialul luf Vodá,>.
gFeöorul popeI de la Copda». [Cifrele sint scrise si in ara
bice, scriitorul e poate Iordachi Cantacuzino, unul din gi-
nerif lui Bucioc]. - Popricant, II, 6o.
47. Iasi', 7115 (1606). Märturie de la Boul Vistier, Ste-
fan Vornic, Voico Vistier, Bäseanul uricar, Iona$co vätav
de Vistierie, pentru cá Crastina Pureoae $1 fiul el Simion vind
ocind la BodestI luf Patra$co Ba$otä, pentru taleff de argint.
Semnatura.
«t Cu Grozava am fost cänd am dat ace$ti banI 1.»
48. Ia$I, 3 Maiä 7115 (1607). Simion-Voda intäreste o po-
sesiune luI «Nicanor biv Mitropolit» $i calugarilor de la
1 Urmeazl. Intärirea de la Simion-Vodä, 1ai, 15 Iunie 7515 (5607). Si
aid se scrisese jos : cCu Grozavan, etc., dar se sterge. Stroid Log. semneazi
ti el. Vine apoi vinzarea, färä datä, a ocind &are Toma Postelnicul (no 26).
I-o intareste Radu-Vodä, acestul al doilea Postelnic (13 Decembre 5625).

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTOR E CULTURALA 11

Agapia. Stroid Vel Logofát. - Chipereft1,11, 4. - Cf. vol.


III din aceastd publicatie, p. 39 n. 1.
49. Iasf, 29 Februar -. Constantin Movilä, pentru Bococ
Vel Ceasnic, ce tine Septilidanif. Supt iscdlitura Domnulul,
e a luT Ureache Vel Dvornic. -.eptelict, 3.
50. 14 Decembre 7117 (i 608). Constantin Movild, mentio-
nind o mdrturie a Jul' «Hilip Vel Vätav volost Bacd. . .

Stroici Logofät.
51. Iasi, 30 Mart 7117 (1609). Constantin Movild, pentru
Nicoard Vistierul. -Popricani", I, 3.
52. Ias, 25 Octombre 7118 (1609). Pdtrasco Vel Vornic
de Tara-de-sus, Oris Flatman, Chirita Vel Postelnic, Iwo
Logofät, Boul Vistier, Toader Dragot[ä] Vornic ,<glotni».
Ghtorghi cpräcdlab Orhei», intdresc cumpärätura lui: Nicolae
Prdjescul. Semneazd. si Ignat Mamulet si Luca din Ias, «Oräs»,
«Gheorghie Maroti Logofet». Slavon. - Popricani, II, 47.
53. Iasii, Io August 7118 (i610). Constantin Movild, pen-
tru Arpintie Postelnic. Pätrasco Vel Logofdt. Domnul scrie cu
mina lui :

54. IasI, 25 Septembre 7119 (16i 0). Constantin Movild


pentru Ionäsenf pe Jijie, citind un privilegiu «ot Ion Dispot
Voevod» ; se intäresc lui Nicoard Prijescul Vel Vist. Pdtrasco
Vel Log. - Popricani, II, 46. Cf. si n° 45.
55. IasT, 2 2 August 7119 (i6i t). Constantin Movild, pentru
Arpentie Postelnicul, Pätrasco Vel Logofät. - Dadeftí, 3.
56 Ionasco Mare-Pdharnic, Pintelef pirallab de Cotnarl,
Feltin soltuz si doisprezece pirgari aratd cä a venit la el:
«Ionasco Grigorcea cu nepoata sa, cu Eftimiia, fata lui Miron
Cluariul ce, an fost» si se piresc «cu sementiia lor [nepoate] :
Tudosiia Onoae din Suav[a] si cu fea[te]le el: Agafila si
Märica Mdnoe», pentru o falce si jumdtate «in dealul Mändru ;
ce ail fost aceale vii a mdtuse lor, a tuturor, GripineT, cd-
lugáriteI, dzicdnd Todosiia Onoae si cu featele el: cd li
sá vine si lor parte dintr'aceale vii». Eftimia aduce zapis

www.dacoromanica.ro
12 DOCUMENTELE SFÍNTU LIASPIRIDON

de la preut si de la multi' oarnenf buni din Suèav[a]». Lasd


«cu limbd de moarte nepotilor sM, luf Gligorie Clueariul si
Sorief, si feorilor si nepotilor, care zapis scrie cu pr[ocl]e-
ciune, cine va strica tocmala ei Grdpinef cälugäritei; iar Gli-
gorie si Sora cu feèorif lor ca sá fibd a cumdnda si a griji
la pogrebul ei i diati pre rdndu prespre anul, si asijdere in
tot anif sä dea dintr' aceale vii cdte o gumdtate de vin
la besearecd. la Arhaanghel in Suav[a], si cdte un cal in tot
ani la Svetagora, la Dioniseate. Deci nof, vädzändu acel
zapis cu procleèune mare . . nof n'amu indrdznit altd leage
a mai fa[e], ce am läsat pre aceaia,, tocmalä, ca sd. tie Efti-
miia fata lui Miron, nepoata luf Gligorie 5i a Sorel, cum si
pänä acrnu aü inut mosi ei si pdrinti ie, si ca sä aibä griji adea-
tiul mätuse-sa Gripinei cdlugäriteT, la besearecd. la Stii Ar-
hanghel in Suav[a] si la Dioniseate, la Staagora. Aèasta scriem ;
si daü stire cu astä carte a noastri». 7121, Septembre 30.
Tref peceti si semndtura lui Ionasco Vel &fasnic 1. - Cot-
nar4 III, 3.
57. FaIrd da tä. Vinzare de ocind «dumisale lui Iordachie,
fratele Tornei Postealnicul». Pomenit si «Janie, vdtavul lui
Pani Vistearnicul». - Bodeftf, IV, i.
58. Fárd data. Cumpäräturi de la mändstirea Pingärati ale
luf Torna Cantacuzino. - Buciumi, I.
59. Iasi, 13 Februar 7122 (1614). Stefan-Vodä cätre Onciul
fost staroste si vätämanul din Rosiiaci, pentru ca satul sä
si pläteascd dabilele. Slavon. - Rofief ti, XII, 4.
60. Izvad de cheltuialfaJ, C-ati cheltuit Stolnicul Niculachz
pre mo,siia Boulenr, vlt 7127 :
Pre viile socrdi meale in dzilel[e] Radulu-Vod[ä] dat-am
Niculaf Vistearnicul doa bute de vin, si am scos viile.
Dreptu satul Cdcdredzeanif am dat un vig de atlaz si un
galbän drept ispisoc.
Dat-am iard, drept Buläesti, I teascu dea argint, fdcea pret

I Urmeaz5. (n° 3) Intiirirea luT Alexandru i1ia pentru Eftimia i sclul el,
Toma Mare-Sulger. Se citeazá pravila in favoarea lor. aCristea Damiiann scrie, iar
ca Vel Logobit semneazit Ghianghea.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL& 13

de 20 talent' bdtute, si un cal, $i un vig de addmascd. Si luI


Nebojatco 3 ug., drept ispisoc.
Cändu m'am pärät cu frap BouluI drept Moreani, am dat
6 jderI $i 4 ug.
and ati venit Ga$par-Vod[6], dat-am tdImaciuluI NicdI Pos-
tealnicul o caban4[ä] cu blane de spindrI de rds $i un $lic ;
fdcea antändoao pret de 18 ug.
andu am scos Mihuleani de la Postelnicul Enachie, am
dat TurculuI celuI mare 5 ccq de postav turcescu $i I con,
ca de 8 ug.
and m'am pdrdt cu Bohmote$tiI pentru Ieporeni $i i-am
rämas, dat-am 1 o ug. de aur, $i luf Nebojatco 2 ug., pentru
ispisoc, tij. Si am cumpdrat coconilor postav fileandrd$ ' 8 coti ;
fac 25 de zlc4.
Dat-am socräI meale 5 ug. de cheltuial[d], cänd ati purees
acasd ; sd-s $tie.
Vleat 7136.
Cumpdrat-am BouluI o päreache de naldragi la Pa$tI.
andu am mersu la Tarigrad cu treab[d] domneascd, dat-am
mama imprumut 17 talent bauti, la nevoia ei.
Dat-am drept Stejereani $i Corldte$tI 17 ug. intru mänule
Lupuluf Cupariul .

Iar cdndu am mdrsu cu fratif BouluI la Ia$, tot!, $1 ne-am


pdrdt pentru Moreani $i pentru StrdmbI, am cheltuit la Ia$
46 talent bätute.
in dzilele luI Barnovschil, cdnd m'am pärdt cu Spätariul
Dumitru, cheltuit-am 12 zlot, $i luI Gavrila$ Vornicul un
inel de aur de dzea[e] galbenl. Dat-am BouluI o $arvana a
mea cu ceprage $i bldnit[ä], ca de 8 ug. bunt, cdnd ati mersu in
I

cas[d] la Barnovschie-Vod[d] ; iar $i i-am dat luI un frän de-aramä


ca de 2 ug., $1 30 de potronicI imprumut, $i postav rosu de
sea ca d[e] 2 ug. $i o cergd turceascd loattal in 2 ug. ; la nunta
luI iard5 i-am dat I 1 ug. imprumut luI; cumpdratu-am lard
o päreache de obote in 13 potronicI.

1 Un document slavon farâ dafal de an (Bibl. Ac. Rom., 401XI; Ia51, 14


Iunie) priveste o vInzare in 135.scanl pentru o dularnä. sarpaniux, za faelandrk».

www.dacoromanica.ro
34 DOCUMENTELE SFINTULUÍ SPIEMON

Fdcut-am Bouluf iar o iapängeä de caragiii drept 8 ug.,


and aü murit Radul-Vod[ä]; dat-am BouluT 15 talere,
de s'aii loat un cal; cdnd am venit eü din Tara-Monteneascd,
datu-i-am o dulam[d] rosie, s'o pdreachea de nadragf, drept
ii ug. ; asijderele iar cAndu am venit din Tara Munteneased
datu-i-am lui imprumut neste blane de hulpe, drept 16 zlot,
si 12 zlot bani gata.
Dat-am la o sable a lui, baní de lucru si de argint, 2 ta-
lere bdtute.
Cdnd fornetea, vändut-am un cal in Tara Ungureascd, la
Lazar Istioan, cal turcescu, drept 140 ug., si am loat
to One, si o aú adus advideaniT ; dece am indncat tot
impreund.
t in zilele Radului-Vod[d] dat-am pentru TälpaldestI 2 voli
cu 2 soboli, pret 12 ug. Un gräuntu de märgäritar am cum-
pdrat cuconilor drept 3 ughT, de 1-ail pus la orsagd.
t Färd de alte mdruntisurl, ce am fäcut pentru dänsil.» -
Frdtefa, 5.
61. et Eto az Nebojatco Uricar mdrturisescu ceasti scri-
soarea a mea cumu m'am tocmit cu Ion Häugul Pit. printru
hälästeae ce avem in Jijiia, si el si eü ; asea ni-am tocmit :
sä gonim in hdlesteuI miü cu navod eu, iard in hdlesteul
HiuguluT cu voloace sá nu gonim nief ei la nol, nici vecinii
nostri a imbe p . rechile, sä o oprim unul pre altul si pre
veciniT nostri ; iarä, de-a voi ()) sä goneascd Mingul in häles-
teul säü insus, insd din gura pdráului in gos. 5 í inteaceastä
tocmald au fost Bäseanul Uricarul, si Costantin Uricariul, si
Crstiian Spdtarul din Rotompänesti. Si ne-am pus si pecetile,
sä sä stie. Pis u Ias, lt 7123, Ghen. 28».
[Patru semndturi si pecetid
- Beifeint, I, 6.
62. 16 Ianuar 7125 (1617). Raclu-Vodd, pentru Dumitru
Buhus si sora lui (cfcron) Safta, fata (,yhtpa) lui CAM-imam
Ceasnic. Slavon. - Vulpd,ve" 4.
63. 2 Mart 7126 (1618). Raclu-Vodd intaireste cumpdrarea
de cätre Dumitru Gol Vornic a unet ocine de la Micotici si

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CuLTURALI 15

sora lui, Ruica, fiiI luT «Ursu Bärbuin» biv Dvornic. eGheanghea
Logofät». Nebojatco pisar - Bldge,sti, I, 1.
64. IasI, 5 Iunie 7127 (1619), Gaspar-Vodd hotäreste in
afacerea unui skean, cdruia altul li plätise cisla ; de nu o
va da innapoi, isi va pierde rnosia. - Dumga, III, I.
0 65. 12 August 7127 (1619). «NoT Pätrasco Basoti ot Bo-

destI, i Donici Comisel ot Värtop, i popa Ion ot tam, i Mie-


rdut diacul, i Zahariia diiacon ot tam», aratd cä Urîta, fata
lul «Andreica Mierclariul», s'a tocmit cu frate-säü Nichita
diacul, dindu-I un pämint pentru «doaodzeci de galbeni de
aur». - Bodepi, V, 15.
66. IasT, io Decembre 7130 (1621). Stefan-Vodä intäreste
calugärflor de la Räzboieni satul. Traclucere. - Rdzbozenl, 6.
67. «Added en Ghincea soltuzul si doIspredzici pärgari
scriem si märturisim cum an venit innaintea noastrd Lazar
feoriul Sascdei, nepotul lui Dragota Copaô, de nime [, etc
si vinde] parte mäne-sa, ce s'an venit lul den sat den Uri-
chest[f] . . $1 decinde de api TotrusuluI . tal., bani de ar-
dzintu denaintea luT Stanosie den Copacest si lui Cos.
tantin Bärlibas de-acolea si a multi oameni bum'. [Si altii rind.-
Pis u trdg Agiud, vlt 7131, Martia 23 d'i. - Corof dne,s1f,
I, I.
. 68. 23 Iulie 7131 (1623). Stefan Tom$a dä o intdriturd
luT Manolachi Vel Vames pentru Visterniceni. «Care aceste
sate an fost a lui Isac Balica Hatmanul, i li-aa präpädit la
a luI viclesug, cAnd s'an legat el si cu alT boerl pribegi
din tara lesascä., cu multd oaste lesascd si Caza, cu säbii si
focuri, s'an vinit asupra Domnii Mele s'a pätnintuluI nostru,
si mare rdzboI s'ati fa:cut cu Domniie M la apa Jäjäi, i
tot-puternicul Dumnezen 1-an adus supt sabiia Domnief Mele,
uncle si oasdle lor fatd sänt.» El dase 600 de galbeni «la trtbu-
inta pdmäntului».- Visternicent, II, 1.- Cf. vol. IV, pp. 272-3.
69. 21 Decembre 7132 (1623). Radu-Vodd hotdreste in
I Gee vinde apol (la 4 Ianuar I62S, supt Miron-Vodi) cumpäratura sa
cät;.e mänästirea BuneI-Vestiti (Intärire si la 26 Novembre). Ibid. Semneazä
bi actul acesta si Dumitrasco tefan, ca Logofitt.- La 25 Maid 1632, Alexandru-
Vodá di o diplordä pentru gCandachia, cneagluna lui Goe biv Dvornu...

www.dacoromanica.ro
18 DOCUMENTELE SIINIULUÍ SPIR1DON

privinta tine incdlcdri la satul RdzboienI, «dat sfintei beserici


de Mdrie Sa Domnul Stefan Voevod cel Barin». Traducere.-
Reizboienl, 7 .
70. 29 August 7132 (1624). Radu-Vodd intdre$te lui «Du- .

mitrasco Fulger diiacul, de Todere$tY», ni$te case in sat, ale


ha Gheorghe fiul lift' Stefan Danco. «Pentru cdce ail fugit
Gheorghie din casele luI $i s'aa Idsat Curteniia asupra slu-
geI noastre ce mal sus scrie, Dumitra$co Fulger diiacul: ail
plait multe ddjdi curtene$tI pentru Gheorghe ... $i i-aa perit .

multe bucate prentru dänsul». DecI if dä vole a a-1 trage iard$


napoI in satu in Toclere$tI, cu toate bucatele id, ca sd pld-
teased dajdea Domnii Meale». - Chilipaia, [, 1.
, 71. 27 Iunie 7133 (1625). Mal' multi oamenI daa zapis cd
s'aii tocmit innaintea lor Gheorghe $i Fulger din Todere$tI
«ca sd radzai den Curtenie pre Gheorghie ... $i sd-I dea casa
tätäni-s5.0 luf Stefan, cu parte de loc ce aa cumpdratu tatd-
sda Stefan de la Cr[d]ste feCorul Anusca, in satu in Tode-
re$tI, den deres de la Ga$par-Vodd, $i sd-I mai dea $i o pu-
find. de meare, derept 1 1 taleff, ce are la Iordachi. Deci de-
acrnu nainte O. hie grije luI Fulger de aCa Curtenie, iard.
Gheorghie sd hie slobod; numaisdpläteascd cisla tadneascd».-
in declaratia sa - 27 Octombre 7133 (1624) - Gheorghe
spune «cum m'am rugat luI Dumitrasco diiac sd ia Curtenie,
numele tätäni-mieti, sd-1 plateascd el, $i ea sd-I daa casa td -
tdni-mieti, si cu cad ocind va hi .. ., $i sd-I mai dau o putind
de miiare, ce am la Iordachi, $i eü sd hia slobod $i mäntuit
de Curtenie, $i sd le dea Dumitra$co sama de Curtenia mea».
Märtuff sint «multe slugf domne$tf». - Chilipaia, I, io-I.
72. Hirlda, 7134 (1625-6). Dumitrasco Stefan Vel Logofät,
Asian Vel Vornic de Tara-de-jos, Nicoard Vel Vornic de
Tara-de-sus, Miron Barnovschie Hatman, Hrizia el Vis-
tier 1, Gorgan Vel Spdtar, Gheorghe Ba$otd Vel Medelnicer,
Lupul vtori Logofdt, Toma vtori Postelnic, Arsenie treti Lo-
gofdt 14 npoqiu so,vkp, aratd ca Nechita Motoc vinde mo$ia

' Hrizea Vel Ban se IntImping. 0 la 2 Octombre 7146 (1637) (131bl. Ac.
Rom., 211x.t). Cf. vol. IV, tabla.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 17

din Bacäü «lul durnisale luf pan Vistearnicul al treilea».


Semneazd : «Dumitrasco Stefan Vel Logf.», 'AlXiNo; BdpvE.xoq
[pecete stearsd], «Hrizea Vel Vist.» [pecetea stearsä], «Gorgan
Vel Spät.» ; si iscdliturf grecestf neinteligibile. - Se afld si
intärirea cu aceiasI datd, a luí Radu-Vodä . - BleigeM, IV,
2. -Cf. no 65.
13 Decembre 7134 (1625). Radu-Vodd aratä cd. Toma
73.
Postelnicul a infätisat un zapis, cu data de Suceava, 15 Mart,
de la Lupul Vel Logofät, Täutul Logofät, Parasco Ciolpan 2,
Dumitrascu Basotä, Dumitrasco Buhus, Ionasco Prdjescul,
cä fata lur Albotä a. vindut o vie in Cotnati, la dealul Las_
Duluf. Semneazä si Dumitrasco St[eflan V. Log.» - Cotnari;
HI, 5.
74. Hirldü, 25 Decembre 7134 (1625). «Nechita feciorul
lui Motoc 3» vinde mosia sa la Tinutul Bacäului. - Bldge,stï,
VI, B.
75. 3 Ianuar 7134 (1626). Radu-Vodd. Se pomeneste si
cIgnat säbliar ot Ias ). - I, 1 2.
1 Domnul era atunci pe moarte (5 23 lanuar st. n. 1626). Intro cei cari-1

aduserä trupul, spre a fi ingropat la Bucuresti, Miron Costin numärä pe Hrizea


(p. 289). - Nichita ayes. un frate, Toader.
2 Inteun document nedatat Bibl. Ac. Rom , 4 XXXII) figureazä cSamoelil
zeatu 6ulpan calogher». La urmä, se insearnnä : H MICA.% T4 »an. ak Ala Ko
TdIrrali RJERJA,a r law. - Ín Condica Bärboiului (ms. la Bibl Ac. Rom., p. 39)
se cuprinde un act din 21 Lille 7122 (1614), de la liaise vtori Log , Ciolpan
Post., Vasile lireche, s a
3 La 2 Februar 7168 (1660), tefänitä. Lupu dä un privilegiu lui Neculal
fiul lui Dumitru Buhus Vistierul, pentru o mosie ce acesta avea de la Miron-
Vodä O hotäresc Basotä biv Log., Vasilie Banul Vist i Jacob Molor (Bibl.
Ac. Rom., 3I/xLV).
4 La 5 Decembre 7170 (1661), Duca-Vodä dá lui Dumitrascu Murgulq,
ci nedti fost vätav de sznelaro , voie culege dijma (Bibl Ac. Rom., 2
Pe la róoo, Miron Iusevici, diac, dä un Lapis, In care se pomeneste un Macri
Val Armas, un Täutul, Dumitru Rosca, Avram Babici i un »vätas za hansarrn
(26IXLEK). - Un selitrana se Intimpinä In 7178 1670) (47/L1MI . - La 20
Decembre Cräciun din Pitu)ca dä partea-i din sat lui nauS P1,01111,1 IiuhTlIl
pentru 5 000 de taleri. Marturl sint mai multi crestini emegilasin, parte din
el ostasi Danco din Pitusca, Lupul din Verpca, Marco de acolo, Gligorie
hotnog. din Säpotera, Dumitru hotnn%din GItedi, Simion din Sitänesti, H

WIIHK Xerilor din V22.{4rwa..4-cialnil Glau.12átfie3iLLIkalerridazajolo, Marco din

66549. Vol. 2
www.dacoromanica.ro
18 DOCUMENTELE SPINTULIII SPIRIDON

76. Iasi, 16 April -. eDumitrasco Stefan Logofet> märtu-


riseste' cii Dämiian din Cotnari si sotia, Irina, < fata Zahariei
de Suì";ava», -And o falce in dealul < Asenului dumisale ju-
pdneasei Mariicdf», pentru ioo de taleri, < intr'o carare cu viile
dumisale». «Ca sd-s scrie si la catastivul orasului.» Marturi :
Arsenic Log., Dumitru Buhu5, Stratul < fei";orul Mihälleseu-
lui>, < Fealtin din Neamtu si Ionasco Stejeran de acolo, si
Ghidul de Hociungi si Iane ginerele Bdbatif de Iasi .

Pecetea luf Stefan, cu un cal peste un coif si : «D. St».]


- Cotnail, III, 16.
77. Iasi, 25 Maiu 7135 (1627). Moise-Vodd. Pentru cd
Grama Stolnicul, si sotia lui Anghelina, nepota lui Ords Hat-
rnanul, i Stratul Pdharnicul, si Lupul Cupar, cu sotia lui
Irina, alta nepotd a luf Ora5, \find o mosie lui Ghianghe
Vornicul. Domnul semneazd cu ros. Slavon. - Rofieftt,
XII, 5.
e 78. Iasi, 12 Iunie -.
Mai multi mosneni vind lui Grama
ocina lor pentru bani si pentru un cal «pretuit drept dzeace
galben». Martur : Lupu Vornicul. - Reyie,s12", XII, 1.
79. Iasi', 1hL Decembre -.
'Ed Graina Jitniceariul cel Mare»
face o invoiald cu «Apostol Cehan». Martur e < si Ord's». -
Rofigtl, XII, 2.
So. Fälciiü, 9 Ianuar [de la 1628]. Vinzare de ocind cdtre
Toma Sulgear si «sora» luf, Todosia, pentru zloti tadresti». -
<

Ro,sie,sn, II, 3. _

1. 6 Mart 7136 (1628). Lupul Talpd dii o parte de mosie


lui Toma Sulgear si sotiel, «Iftimiia». - Bodegi, II, I.
82. 25 Novembre 7137 (1628). Miron-Vodd, care citeazd
un zapis mdrturisitor din partea luf «Toader Beldeman»,
aprod, si altii. - Cf. Ist. literaturil ratline, II, p. 88.
83. Iasi, 22 Mart 7137 (1629). Miron-Vodd (a). Pentru Du-
mitru Buhus Vistier si Prdjescul Postelnic. -Deidefti, 3.
e 84. Februar 7138 (1630). Iorasco Basotd, Vornic, cumpärd

Irairdzäre,t1, DrIgan din S5poteanI (16/xX1I). - La 31 Julie 7186 (16781, ceil


Neculadi i Viad Cbauful i Necula steglad dad un zapis pentru o datofie ea-
piYanulurs (26/xinr)

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORTE CULTURAL1 19

un loc in Porcestf. Dd doIsprezece «galbenI», rdm'ne dator


cu un nurnär de «talerI > si. ,<banI prostf». Va da in locul
lor «viti bof si vacI, si iodine >. Urmeazä notä de ce s'a
slat : intre altele «tin poloboc de miiare >. Plata se face apoi
de Toma Vel Sulger si, pe urmä., Postelnic. - Porcefti, 20.
85. lag, 8 Mart 7139 (1631) « Adecd. au venit innaintea
DomnieI Meale si innaintea tuturor boierilor Domnie Meale
Gheorghie feò )rul räpousatuluf Dumitrasco Stefan Log[o]fatut
si cu sluga noastrd, cu Costantin Dracea, si asea au dzis
innaintea DomnieI Meale Constantin Dracea cum i-a guruit
räpousatul Dumitrasco Stefan Logofätul ca sä-I cumpere un
sat luT, pentru slujba ce i-au slujit cu mare dereptaate si
pentru cad aü fost sementiia sa ; de n'aü apucat s5.-1 dea,
cd..é i-au scurtat Durnneclzdii dzilele ; lard. Gheorghii asea aü
märturisit innaintea Domnief Meale cum ail audzit si el a-
tunce, cdndu i-aü guruit ; deci, pentru acela lucru vddzändu
Gheorghitä, si stiindu caá slujbá ban slujit pärinteluf säü
n'an vrut sá lase in desert guruita ce i-au guruit, et aü dat
slugeI noastre luf Costantin DraceI gumätate de sat de in
GosmanT, ce iaste in Tinutul NeamtuluI.» Confirmare la 8 Mart
7139 (1631). - Rodin?, I, 21. - Cf. Tanoviceanu, in Arch.
sac. ft. i lit. din In,q, II, p. 84.
86. io Maiu 7139 (1631). Moise-Voclä. Pentru mosia luI
Dumitrasco Fulger. «Si l-au plätit in patru ai de dajde cur-
teneascä. 1; decI, ca-s alba a o tinea, nimica sä n'aibá a sä
amesteca la acea casä, färi de sluga noastrd». - Cailip.ria. I,
13.
4
-
Cf. n° 70.
87. 8 Septembre 7140 (163 1). Stefan de Dolhesti aratä
«cum au inblatu feCorul mieu Solomon la o slujbd la Tinutul

Armasil aveati o dajde deosebitl.. to documentul nedatat de la Ac.


Rom., 222NIII, se Inseamn :
.Armas care nu s'atl is to vit banil de dajde lor, e.ail isi.t la Glienar, -
M art 5.
t 2 llg. 5 pt Vasile Hortolomel ot plautul NLanatuluI.
t 3 ug. pl. Vas[ille Cracalle ot Cern'äu.
t 3 ug. ph Vas[i]le CracalLe, daj de &ad esit la Martia, cheltuiala Vis-
terii.1

www.dacoromanica.ro
20 DOCUMENTELE SANTULUf SPIRIDON

Neani4ului ; ded aü cheltuitu den baniI domne$1.1 45 de gal-


benI». Pentru a-1 pläti, î.i záloge$te mosia cdtre Toma Vel
Stolnic. - Bode,vti, I.
88. 17 Februar 7140 [indreptat jos 7138 : deci 1632 sail
1630]. PätraKo Ba$otd Logofät, Gheorghi Ba$otd Vistier,
Iurasco Basotd Vornic «de gloatd», Nichita $1 Gheorghie cli-
acul dati un zapis «dumniialuI fratele nostru jupänul Iorda-
chi [Cantacuzino ; v. n° 57]» pentru o parte din mosia CornI,
pe care o vinde «frateldf nostru, jupänului Tomel Postelni-
nicul». - Bode§TY, IV, I o.
w 89. Suceava, 8 Mart 7140 (1632). Lupul Prdjescul Postel-
nic aratä cä s'a invoit cu egumenul de la Räzboieni pentru
satul cu acest nume : «care satu aü fostu maI de-ainte vreame
a mosiloru no$tri ; dupä acea tämtiplatu-s'aü pärintilor nostri
esire in Tara Leseasa. cu Costantin-Vodä, luat-ati Stefan-Vodä
Tom$ea acel satu [la io Decembre 16211 . $1 dad dat

cestor pärinV». Se hotä.re$te a li da «trei sute de taleff, barn'


pro$t, $1 opt iape, si un armäsaru, $1 patru bof invalat, $i
doI tined tretini; banii le-amu dat toti ). - ReEzboient.
90. Färä datä. «Ea Dumitra$co Präjescul, precum m'am
apucat sá dan uricul $1 zapise ce sá vor afla pre RoiiacI,
intru mäna dumisali cumnatului Irimiief Vornicul de Poartä ;
pentru cdce iaste satul pre sama dumisale.» Semnátura. -
Rofiept, XI.
. 91. t »Dumneata frate cumdtre Vistearni[e] Buhus, inchinu-
md dumital[e] cu sänätate ; aka, daä tini dumital[e] a aü pärät
la Voda cel vätäman den cea slobodzie munteneascä de längä
Trägul-Frumos, aü Orbit pre dumneata $1 pre Grama, cä le-atI
cosit fänatul lor, $1 ei acmu n'ati unde cosi ; dece aú trimis
Vodá un aprod sá aprindzä fänatäle toate, $i a clumital[e], $i
a Gramei, $1 sä fie aproclul tot acolea, and vor arde aceale
fänatá, $1 s'aii scdrbit pe dumneavoasträ foarte räu ; aiasta
dafT $tire dumital[e]; $i sä fil dumneata sänätos ot Hristos;
amin. Av. 20.
t Ce yeti cosit dumneavoastrd, din ceale hotare a
fi
tärgului ce vd s'ati dat dumilorvoastre, acealea fän* afT
zis Vod[d] sá le aprindzd.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE I STORIE CULTURALÁ 21

Brat vas mlt. : Lupul Preljescul.


± La dumnealui, la Vistearnicul Buhus ca sä se dea. » -
DödeF11.
92 . « t Dumneata Vistearnice Buhus, inchindmu-ne dumitalfe
cu sändtate ; alta : ne rugdm dumital[e] di cea bucdtea de
iarbd de la DaldestY, de la area dumital[e] cea veache, den
drum in sus, cd dumital[e] incd iVi va agunge : poVi sä fa
dumneata o mie de stoguri, cd n'am vrut sd cosim pänd
nu vom da stire dumital[e], si ne asteaptd oameni acolo pänd
va vini un räspunsu de la dumneata. De-aceasta ne rugdm
dumital[e] ; si sä fil" dumneata sändtos ot Hriste; amin.
Mai mic fiorul dumitale: Vasile, ma: [in]chin dumitale.
t De la Vasilie Präjescul pentru fän de la Dädesti.» -
Th'idefti.
.. 93. io Mart 7141 (1633). Vasile-Vodd aratá cä mai multi"
mosneni vind locuri si vif la CotnarI lui Toma Vel Stolnic
pentru 150 de ughl. - Cotnari, III, 6.
a 94. Iasi, 30 August 7141 (1633). - Moise Vodd scuteste
pe locuitoriI din Docolina de a da ceva «a oameni ce vor
treakel pe acolo, in sus sag in gos, aü sluga Domniii Meal[e] 1,
ag slugä boerescd, ag hie cine va fi, nerndruf bucate sag
bäuturd sd nu dea, ce, cul va trebui, el sd-sI cumpere pre
bani sal ; numai cine va avea cartea D[om]nii Meal[e], aceluia
sä I dea bucate si, ci va trebui hrand, cum va scrie cartea
Domnie Meal[e], si Turd, si Tätar[i], si alV sol[i], pre ceia sä
aibd a-T grij[i] si a-0 strdjui ; asijder[e] si voi globni, si de-
sugubinar[1], si oldcari, si podvodari, intru nimic sä nu-I tra-
geti boi loru la podvoacle, nici call' de olac ; si voi cämänari

1 eSlugile domnesti» jucail un rol insemnat In tIrgurl $ i sate si erairi marturi


ca'utaV. Und fiul lui Marco ot Pg.scanl vinde mosia sa luY Pätrascu Peaic, MAI.-
turisesc pentru el Ion ot DumestI, Condrea ot tam, popa Siroion din Dà.'n-
gheser, popa Ha'n4a ot tarn, Efrim ot tam, Leahul, Maeiii diiac ot Mircesti
si .mu4i oameni bunI si slugY DomnestYx.. August 24. Slavon (Bibl. Ac. Rom.,
247/XIII).-Cind Procop Hurduga din Glodeanl d'a mosia sa lul Pkrasco Hilinaon
actul se face Innaintea lul Lazor Pah. din Glodenl, Oprea Ion din DumestY,
Condrea ot taro, Ntrasco Peaicul, Ionasco din lAnghesti, lfrim, Lahul diiac,
gst innaintea multor oaraen1 hutif, slugI domnestl. (bni., 264/xIII).

www.dacoromanica.ro
22 DOCTJMENTELE SONTULUÍ SPIRIDON

intru neniic sd nu-I inváluitl de camdn[d] ; asijder[e] do-


bitocul lor sd nu sd tragá printru alti oamen sail printru
alte sate ; numai printru capetele lor sä dea ce le va fi biriul,
cd Domniia Mea m'am milostivit si am miluit pre crcdinos
boiarinul Domnii Meal[e] ce mai sus scrie, cu acel sat, ca sä
hie a lui cu tot venitul, si de carndn[ä] hied i-am ertat, cácí
tin bduturd prentru solli ce trec; asijderi si voi, soltuj de
Vasluiti si de Brdlad, ce vor hi podvoade din sus, sä le
treacet la Brdlad ; ce vor hi din gos, sá treaceti la Vasluiti ;
iar Docoleani sd hie in pae[e]. Ipac neunitem
Sam gdnd veleal.»
Pecete mica, rosie, fárd inscriptie. - PiscanZ, II, 3.
95. «Adecd ed Irimiia de Docolina si Dänilä de acolea scriern
cu cestü al nostru zapis precum am luat in chizesiia noastrd
pre Päntelei si pre Däniil, precum numai sd margd cu totul
ce vor avea in sat in Docolina, de unde ad fostu, si i-am luat
de la dumnialui Pdrvul vdtavul, din inchisori, si i-am luat sá
ddm sam[d] noi de dd[n]sif ; si ed Stefan Romdscanul am scris
zapisul, ca se-s stie. Si eti Päntelel si Dänil sintem chiziiasi
de Ionasco feorul lui Pavdld. f Dmi f Irimiia.» -Piscanl,
II, 7.
96. 24 Mart - «Eftimie nepotul Lupului Borvinescul» face
o vinzare. Marturi : «Gligorii I" vdtdmanul» de Docolina».
«Si multi oameni bunT, tineri si bdträni.» - Piscani, III, i.
97. Iasi, 14 August 7142 (1634). Pdtrasco Basotd, Mare-
Logoat, Ureche Vel Spdtar si altif aratd cd «Condi biv mit-
Die» face o vinzare lui Iordachie Vistiearnic, la Popricani
pe Jijie. Semneazd a4rìp, Vizpv. 2, Ureche $i Dumitrasco
Jitnicerul. Slavon.- Popncant, V, t.

I Docolina era a luY Furtuni. Sulgearul, cäruia-I fusese intäritä de accst


Domn la 5 Decembre 1631, ccum a fost date i maI de nainte vreame
de räpoasata maica Dumnief Meale». 0 d5.ruise «i giupäneaseI dum6ale,
Cärstinel. (P,scant, II, 3).
2 Era fratele lui Vasile Lupu, decI un Grec, aça lnclt iscälitura lul gre-
ceascä. se Intelege. Dar supt un act grecesc din 1641 (14 lunie), o chitai0 de
negustor, iscáleste . t Ae-opit.tiq `Puy.q-'ri-41 !my ptyipb TGC iivoOsy (kibl Ac.
Rom . 137juxv111).

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 23

98. «Izvod de urice si de zapisä, perit, a dumisale


a Visterniculuf Iordachie.» - Popricanf, VI, 163.
99. Märturie pentru Popricara, in procesul urmasilor luI
Iordachi Cantacuzino Vistiernicul cu mänästirea Aron-Voda.
«Dona de Moimia5tI, -ati fost Vornic de Poartä, orn bätran,
acesta au dat sam[ä] precum tine minte de la Barnovschi-
Vod[ä' >. Era moarä acolo : « a Condi Vamia5ul > 0 drege Ior-
dachi. Morile stau pänä in Domnia lur Ilia.5-Vodä Alexandru.
«Sirnion cdl[d]ras la (.1;ohoranul Tudo sie], cdp[f t am].» Frim
Clate de Lhasa, tij pe Jijia >, spune cá Iordachi a avut mo-
rile <On aü cddzut in urgie la Stefan-Vod[d] Gheorghie ;
de, fiindu in urgie, au fost vändut acial häle5teu Stefan-
Vodid] Ghiorghie unuf Jidov, de I-au täiat, 5i au stätut pustif
pän la StefänitA-Vod ä], si la SterdniCal-Vod[ä] iarä l-au
iazit Iordache Vist. > - Io Novembre Popricanf. Sernneazd
Bejan Hudicf, Vornic glotnif, 5i Axintie Uricariul». - Poprz-
cani; V, roo.
too. Altd märturie pentru PopricanI : «Au fostu un pod
fácut de dumnealui Vistearnicul Iordachie ). Popricani", V,
95.
.» bor. «t Cinstite Post. Iordache. Sä fie dumneta sändtos.
Mä rog dumnetal[e pentru Dumnezäü 5i pentru sufletul pä-
rintilor durnneta4e], fd-t dumneta pomaIä pentru mine, de
grdiast[e] Märiel Sal[e] luf Vod[d de mä scote de la a[a]stä
slujbd, cä iat[ä] cá mä pripescu sá Ind gätescu de oaste, 5i ea
säntu särac 5i n'am ni cat ni nirnic ; ci mä rog dumnetal e],
fä-t dumneta poman[ä] de gräiast,e] de Ind scoate, iar eu, cdcI
vei osteni dumneta de má ve scoate, iat[ä] cá den parte mè
de mo5iell ddruescu dumnetal[e] 50 de stänjen[] de mosie,
5i pornana duinnetal[e] nesávräsitä va fi. De aasta ind rog
d[urn]netal[e]; sä fie dumneta sän[áltos.
Mal mic 5i plecatul durnrietal[e]
- Dunzep7, VI, 20. lancul.>
102. Iunie 7143 (1635). Vasile-Vodd pentru gConde Varne-
sul», care a vindut Popricanif luf Iordachi Vistiernicul.
Ronzini; I, 69.
-
103. Iasi', 4 August 7143 (1635). Vasile-Vodä, pentru ale-

www.dacoromanica.ro
24 DOCUMENTELE SFINTIMUl SPIRIDON

gere de mosii la Bodesti, lui «Toma Mare-Sulgear»


Bodepx, VI, 5.
-
.0104. 4 August 7143 (1635). Vasile-Vodd, pentru o stäpinire
de pdmint «$i s'ati pus a sa fieräe la Vistearnicul Domnii
Meale, 12 florinti pentru ahsta». - Bodep, VI, 4.
105. GoestI, 29 August 7143 (1635). Zapis, mentionind pe
«Marco diac, slug Ureche». Slavon. -
if eant, II, 7.
106. Faira datä. Raport, pentru o hotärnicie, al lui Stefan
pircAlab de Soroca, fdcut lui Ureche Vel Vornic.
lid, 9.
-
.,Septe-

107 Iasi, 20 Mart 7144 (1636). Vasile-Vodä, pentru ceda-


rea Popricanilor de Conde «mitnicul» lui lordachi, Mare-
Vistier. - Popricani,
0 108. 30 Iunie 7144 (1636). Vasile-Vodd aratá cd Gheorghe
Preabici si sotia lui, Märica, fata lui Albotä, vind o vie in
dealul Lasläului luf Toma Mare-Sluger, si pentru o vacä cu
vitel, pretuitä patru ughi. Urmeazd zapisul vinzätorilor, din
18 April 7142 (1634), cdtre «Postelnicul Toma». Setnneazä
in el si Ghearghió din Bodesti. - Comnart, III, IS.
109. Iasi, 3 Novembre 7145 (1636). Vasile-Vodä, pentru
«Toader diiacul den Portari». 0I-am giudecat dup[5.] leagea
WM.» - Once ftt, I, 2.
a r 10. 9 Novembre 7145 (1636). Mai multi boieri mär-
turisesc cal Dracea vinde lui Gavriil Hatmanul pentru 200
de galbeni pdmintul ce-1 are däruit «de fe(7;orif LogofátuluI
[Dumitrasco Stefan], de la Ghiorghit[d], si de la Gligora;,co,
si Vasilasco». - Romini; I, 27 .
I I I. Iasi, 3 Februar 7145 (1637). Vasile-Vodä intäreste
aceastä vinzare a mosief luate de Dracea de la fiii luI Dumi-

1 In pachet se aflä o sumä de acte privitoare la Toma : La Io Iunie 7145


(1637) se dd confirmare lui Toma - La 14 Maid 7159 (1650, zapis al luI
aAndreid Neamiulz cdtre acela.,71 Toma, ca Vomic de Tara-de-sus. - La 14
Iunie 7159 (1651), Vasile-Vodal mai dd o intdriturd lui Toma. - La r6 Ia-
nuar 7160 (1652), zapis pentru Ninzare cdtre el In acel1 sat. - La 8 Mart
7160 (1652), Intdrire de la Donau - La 17 April 7168 (1660), altd Intd-
rire (nk 6- st).

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI 25

trasco Stefan ; «Ghiorghitd, i Vasilie, i Gligorasco». Slavon.


- Romîn2, I, 20.
112. Ia$1, 30 Mart 7145 (1637). Vasile-Vodd, pentru Du-
mitru Buhu$ fost Vistier, cdruia i se confirmd partea din DI-
de$ti a «lui Voruntar ce a fost Comis». - Dddefti, 6.
113. 1251, 12 April 7145 (1637). Sofronia, jupdneasa «o-
goleI», $1 fiiI Costin Ùog[o]lea, dvornicul de Boto$anI >, Pd-
trasco Ciogolea, pircdlab de Hotin, $i Miron Ciogolea, «0. fie-
mea Tofana» i$I daü partea din Ddide$tI luI Dumitru Buhu$,
Vistier. Diidqtr, 7.- V. Doc. Btstrilet, II, pp. xiv-v, xxii si
tabla la Studt1 i doc., IV.
114. Novembre 7146 (1637). «Theodoslia, g[o]sp[o]jda
eg m[i]l[o]stiiu g[o]sp[o]darii zemle moldavscoi >, clä ocina
ei «den seli$tea Dddestilor» «pre Sirca, mai sus de Targul-
Frurnos», luI Dumitru Buhu$ Vistiernic. Marturi: Gavrila$,
Mare-Logoat, Savin, Mare-Vornic, Ion «dvornic din casa
DomnieI Meale, $i Iona$co Bontd$, Dvornic de Porn.' 1, $1 Du-
mitru Ro$ca, $1 Vi$an, Dvornic de tdrgu de Ia$». Semneazd
«Gavriil Vel Logof.» $1 « . . . Vel Dvornic», «Ion Dvornic».
Pecetea are legenda: TorA,ocTa rocno[sicmj Bm. nm.-Dddefti, 12.
o 115. C. 1659. Todera5co Mare-Logoat $i alii certificd o
cumpdrdturd a Tomei Vel Vornic, fdcutd i cu »le baut, $1
doI boI, $1 dzeace stupi, $i un rändu de haine de postav» 2.
-Bode" I, 41.
116. Ia$1., 17 Mart. C. 1659. «Toma Cata Cozino (sic), V.
Dvornic dolnii zemli», aratd cd si-a scos o mo$ie zdlogitä.
«fioriul nostru Piturlea, deregaoriul de Bode$tf». Semneazd
jos : «Az Toma Vornicul iscal.». Urmeazd alte vinzdrI cdtre
el, tot in Bode$tI. - Bodefil, I, 3.
117. Ia$1, 8 August. De la 1659. «Toma Catacozinò Vel

I tntr'un zapis slavon de pe la 1600 - MestI, «Avg. 22», - al luI


eGligorie Bahrin, fiul 1111 Ion Bahrin figureaz 5. ca marturi popiT Banhf si
Buda din Tohileanl, popa lonco din Biaiiesti, Toonea din Cern5.cestY i Toma
din Leveanl». Scrie cLupiul» (Bibl. Ac. Rom. 2671X111).
2 La IS Iulie 7179 (1671), Toma eCatacozino», Vel Vornic de Tara-de-jo,,
Duca Vel Visder, Neculai Buhus Vel Stolnic altil niárturisesc pentru o
vinzare lul Jordachi Spàtarul (Bibl. Ac Rom., 30/LvI , traducere 25/1.,XXIV).

www.dacoromanica.ro
26 DOCUMENTELE SFiNTULUX SPIRIDON

Dvornic dolnál zemli i Iordachie Vel Spat., Duca Vel Vistiiar»


datt zapis Bisericanilor, pentru un loc din Cindest. -Bliigeni,
IV, 31.
11S. t ,6o2z 7-7-f; 7:cipo6.171; Prin cea de fata" a mea
p.ou 6p.oÄoyiots 6-0,61766) Spit märturisire ardt etí, Popa
6 7,7g.7:& Fmópto.; 6 OX7-tig Grigore psaltul, cum cä, din
1[64 &rib Tà Ctonp. 6765 p.s asprif ce-mi datoriä Moise
240s),s 6 MmTij Bos6eNn.q., "C.& Voevod, cele cloud sute
6Lca.Zot7. 7C±nyrd. &OXivCO: 7.xf. cincizeci de lei, si-mi däduse
p.s 2/izsv Nib° 76 71,71,3666°- uricul mosiei Docolina, ca
Äov &.7r676 zopíriv ztv Toxoktig., sä fie a mea, si al/1'nd si
7.6; w.=/. s.7.vott iatxó p, yAE, dumnealuI Comisul Furtund
CIOVTC1.q V& xn.l. 6 ap/ov 6
-71^ZE. a face cu mosia, ne-am in-
7.6p...goo; 6 (I)oup7óuvas an ;taut tees, si mi-a plätit mie dum-
76 zopiov, iotacycbtotp.sv zcií nealuI Comisul, si maI mult
!Ls iiaipoos ap.iva. 6 apzov 6 nu am sä cer nimic, nicT de
7.6p.tooq, v.0,1 ItÄgov v zo) v&. la Moise Voevod, nic de la
7tp,i60 TE7COTC/4, 03)Ta azò 76v Furtund ; si pentru aceasta
Moi Bos.'136vaot, °Tyre e/.1:6 76v s'a fäcut invoiala de fatä,
(Douproteiva, za.1 sis 766[761.7tvs innaintea martorilor vrednici
76 :7,../.p6v 646XoTav xatip.poo- de credintä ce se scria mai
Osv Tby &C.07CiTCOv p..cy76pov 76v jos ; cdrula i-am dat si uri-
.)..7coz9:760.av 7s7pa.p..ivov, 76 6- cul, si invoiala. 1639, De-
7C009 T O, zal. 76 zpog6- cembre 28.
gou),ov Ed Tip 6[LoXoyiav. 1639,
Asxsprif.tp 28.
t AtovtíaLog iiTo6p.svog tLP t Dionisie, egumenul, mär-
Topeib. turisesc.
t Ms-kirtoc; í6pa16vccha; iz t Meletie, ierornonach din
TtiÇ p.ov-Tic; cciiv '16-6pm ... mänästirea Ivirulul... t Ga-
t Far,3p, Iloyotzóç, 7rp6yriv vriil monach proin (fost) sta-
oty.p6s7v;. roste.
[Semndturá turceascä ]
[Pe V° :] Zapis pe Docolina de la popa Glig[o]rie, si a
härtie de la Anni0 Hätmänias[a] pentru baniI -am dat
pentru Praron4a -Piscani, II, 6.
019. Suceava, 7149 (1640-I). Märica Mánoae si sora ei

www.dacoromanica.ro
MATERI ALE DE ISTORIE CULTURALA 27

Agahia, fetele Todosii Oncioaef din Suceava, nepoatele luf


Gligorie Postelnicul $i ale sotief luf, Sora, aräta cä au vindut
pätninturf in Logofeteanf (Dorohol) $i Lopätintf (Hotin) s. a.,
ce le aveaii de la Gligorie si Sora, «$i ne-aii fost rämäsitä
de la ruda noasträ Eftirniia, giupdneasa dumisale Tome Stol-
nicul eel Mare, $1 durnisale fost aceale ocine si vif de la
pärintele durnisale, de la Miron Cluceariul, si de la rnosif du-
misale, de la Gligorie Postelnicul». Vänzarea se face luT
Torna pentru 125 galbenT «si un cal». Se cuprind si vif la.
CotnarT, in dealul Mindruluf. intre marturf, si Gligorie Ureche,
Spätar-Mare. - Sirbit, V, S.
1 20. Tecucf, 4 April 7149 (1641). «Adecä noT Ghene Pär-
cdlab si Ivasco Cräjää >, «si alti oamenT bunT, carif s'ati tämplat

de mosie. -
si megies din pregiur, si soltuzul cu 1 2 prägarfv, fac o vänzare
Co:meftf, HI, 2.
121. Iasf, 23 Mart 7150 (1642). «Grozava, gupdneasa rä-
pdlosatului Stratuluf, ce ati fostu Päharnic, si Constantin C,lo-
golea präcálabul, $1 Pätrasco Ngolea Setrariul cel Mare, si
Miron ùogolea si sora noasträ Tofana» daü «fratelul nostru
Buhusu ce aü fost Vistiiarnic», o mosie, ccu cincf färtae de vie
la Cotnaff, ce sintu la Tombric, ce ni s'ad venit noao de
pärtiali din cumpäräturile sernentief noastre, räpalosatuluf Ba-
lica ce ail fostu Hatmanu». - DcidtW, 1 3.
122. Iag., 30 Mart 7150 (1642). «Märica, giupäneasa räpo-
satuluf Lupul Häbd$escul Vornic 1, $i fratif mief, Gheorghie Prä
jescul si Ion Prdjescul, Pdharnic», \rind ocind luT Dumitru
Buhus, Vistier. - Ddde7121, 14.

I In ms. 234 al Ac. Rom., fo 64, 64V0-5, 65Vo-6, 66Vo-7, 169V0, 181
vo..2, 183, se Oa mai multe documente privitoare la Häbäsescul, la solla
lui Ioana (1657), la Grigore, Mare-Päharnic si apol Hatman. - In Octombre
7179 (1669), Duca-Vodd aratä c5. «Andrei Badiul din Cerlena» a fäcut jalbâ
asupra lui cAlecsandru de Hotin», .c'aii negutat o roab[ä] de la Petrovicl, pre o
nepoati a lul, dirept 500 sute (oc) de lei, si ail fäcut zapis Badiul 1-15.13ä;äs-
culul Stolnicului, ian Iiiibka'scul ail fâcut zapis lui Petrovici den Cram».
Apol, ccumnatul roabeï, Miron Cocoranul, si cu Zozontie, si cu Alecsandru de
Hotin, sail dus la Cameni0, la Petrovicï, fär de ;tirea Badiuhij, s'aii neguat
roaba mai scumpu seapte sute a opt sute de lei» (Bibl. Ac. Rom., Auxxv).

www.dacoromanica.ro
28 DOCUMENTELE SFINTULUI SPIRIDON

123. 12 lilnie 7150 (1642). cal Nechita Motoc, fiorul


lui Motoc Vorniculti din MovileanI», vinde ocina sa f din ampul
lui Dragos, ce iaste in Tinutul Bacdului Scrie Constantin
.

Gostinarul. - Bleigefa, II, 1.


124. 2 Iulie 7150 (1642). Vasile-Vodd, pentru Constantin
Neaniul Vornicul de gloatd, cdruia-I intdreste ocina TodirestI,
cdpdtatd. «pentru un boü ce-ati cddzut a NeaniuluI intr'o groapd
a luf Danco, iar, cine sd vä tine de aa ocind, sd- d un
bou boiarinuha nostru . si sd-s tie ocina>,. -
I, 15.
125. 5 Decembre 7151 (1642). Vasile-Vodd intdreste yin-
zare de vie la Cotnari, in dealul «Lasliul», fdcutd luI Toma
Vel Stolnic de Ursul din tirgul Suceve. Urineazä o rarturie
din 8 Novembre, pentru acelasI scop, a luf Gavrilas Mare-
Logofd.t. - Cotnarz, III, II-2.
126. 30 Decembre 7151 (1642). Mal multi mosneni din
Galbera, fac o vinzare in acest sat «dumisale lui Vasilie Vor-
nicul din RdcdciunT si fdmed dumisa[l]e IriniI». Asistä si vd-
tdrnanulo satuluI. - Galbeid, III, I.
127. 9 Mart 7151 (1643). Grigore Ureche Vornic-Mare de
Tara-de-jos, si nepotul säu, Necular Ureche Spatar, si Nistor
Balse impart mosiile ce ail de la Nistor Ureche si sotia lui
Mitrofana f.-- Pietrosul, I.
128. 26 Septembre 7152 (1644). intdriri. la Dumestf si za-
pise de vinzare pentru Iordachi Vistierul Cantacuzino. -
Dumqtr, VIII.
129. 4 April 7152 (1644). Zapis cd s'a vindut niste pdmint
luI Toma Mare-Stolnic. Jos : < Am luat, pentru pdrVile nostrd
de ocind de Lasloanil, gumátate di Voltineani, la Orheaiu»
(de mina lui). -
Bodefa, II, 6.
130. 20 Iunie 7152 (1644). Mdrturisire de la Mitropolitul

I La 25 Februar 7144 (1636), In Iag, di un zapis cVas[i]lie Bale feorul luI


Gheorghi Balse Logofitul, nepotul Birlideanululy (Bibl. Ac. Rom. 3311,XXXVI).-
In ms. 334 al Ac. Rom., p. 2, un ezapis vechi6, pe sirbii, de vinzareh, al
lui altrascu pärcilab de Ungura« mirturise,te de vinzarea ficuti de Stanca,
fata luí Balos bitrinul, sora lul Simion din Orkiini,.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÁ 29

Varlaarn pentru mo$iile famine! Ro$ca. Dat u Mitropolle».-


Ortifent, II, 4.
* 131. Ia$T, 5 Maia 7153 (1645). Pätrascu Ba$otä Vel Lo-
gofät, Savin Präjescul Vel Vornic de Tara-de-jos, Dumitrasco
Soldan Vel Vornic de Tara-de-sus, Gheanghea biv Vel Lo-
goffit, Cehan biv Vornic, Cujbä biv Vornic, Ureache Vel
Spätar, Iordachie Vel Vistier, Grama Vel Stolnic, Simion
Gheuca Vel Medelnicer, Toma Vel Sulger, Dumitra$co Erali
Vel Jitnicer, Stefan Moimäscul Vel Pitar, Lupul Präjescul
Vel Clucer, Racovitä Cehan vtori Logofät, Petricealco Ar-
ma$, Todera$co treti Logofät, Dumitra$co Gheuca Vornic
( glotni», Neaniul Vornic, Tänase Vornic, märturisesc pentru
o vinzare ce se face la TodirenT <dumisale frateluT nostru,
luf Gavril Hatmanul», cu pretul de So de taleff. - Todirent,
I, Io.
132. 28 Novembre 7154 (1645). Vasile-Vocld. Mentionat
Gligora$co Ureache Vel qätar. - Brifeni, II, 15.
133. Ia$T, 12 August 7155 (1647). Pätra$co Boldescu biv
Arrna$ vinde mo$ia pärinteluf sdu «Toader Boldescul ce at"'
fost Medelnicear, de la Päträ-Vodä», luí Torna Cantacuzino,
Vornic de Tara-de-sus 1. - Galbeni; II, S.
134. Iasi', 21 April 7156 (1648). Zapis pentru o vinzare
la Iond$eni cdtre Vistierul Iordachi. Sernneazä «Macri» $i
«Nicolai snä Buhu$». - Popr2can II. 48.
135. Suceava, 3 Iunie 7156 (1648). Vinzare de ocine in
Läzd$tT $i «la CámpiT luT Drago$» cdtre «Iordachie Marele-
Vistiernic». - Eldgeftï, III, 3.
136. 7156-9 (1 648-51). Vinzäri de päminturT la Domne$ti
cAtre Iordachi Marele-Vistier. - Dumefti, IV.
137. 3 Octombre 7157 - 7168 (1648-60). VinzärT de pä-
minturf la Bä$änT «dumisale Vistearnicului Iordachie». Raport
cdtre el de la «Nicoarä Dupniti $i Cäzacul». intr'unul din
zapise e martur «Vasilie Bra$ovan». - LWOW-, I, 13 si urm.

I in acelag pachet se a.fi'á i zapisul vInAriT, la 26 Mart 7160 (1652),


unel ocine In satul Pope;AT, al lui cDumitraco uricarp, cI.tre acelasi Toma.

www.dacoromanica.ro
30 DOCUMENTELE STINT ULUI SP1RIDON

138. 15 Mart 7157 (1649). Uric Domnesc pentru Toma


Cantacuzino. Pergament. - Porceytl, 39.
139. IonäsenI, IS April 7158 (1650). «Miron de Lozna,
ginerele lul Ion Turculuf» din StänestI, si, cu färneia mea,
Tofana, nepoata Turcului», vind lui Gavrilas Logoatul o
parte din satul Stänestf. - StcYngti, II, I.
140. 25 Maiii [e. 1650]. Vinzare cdtre «MihaI negutátoriul
din trdg, din Ias». La urmä : «Si a[as]td tocmald s'aü
fäcut dennaintea portii MárieT Sale lui Vodä, si nol tot Vor-
nicii. de Poartä fost-am dd fa01, cándu i.ah dat bani deplin a.
- Bityean't, II, rt.
141, Dupd 1650. Alegere de mosie, dupd o «carte de dzi».
- Borzqqa, II, II.
142. Iasi', 20 Iulie 7159 (1650. Vasile-Vodd aratd cä Támas
si sora luf Marghita, fill Sorcáf din Cotnari, vind luI Toma
< Catacozono», Vel Vornic de Tara-de-sus, cu treizeci de lef
bátuff, niste vii la Cotnari, aflatoare intre ale Vornicului. Se
adaoge cä fratele vinzatorilor, Giurgea, n'are parte la acele
viI, dovedindu-se a fi om räü. Gavrilas Vel Logofdt. - Cot-
nail, III, 13 -Urmeazd' zapisul (20 Iulie) al vinzätorilor, dat
«giupdnuluI Tome, Vornicului celui Mare de Tara-de-sus».
Se \rind «siase fártae de vie». Giurgea e dezmostenit, «pen-
tru cdci 1-ati plätit Inmä noastri de multe räutäti ce ati
acutu 2, de at, fost de multe ori s'd pi, de nu 1-ar hi plätit».

1 Pentru un «AO Turcul. v. Condica Bärboiului la Ac. Rom., fo 6 V.

2 La 17 Iulie 7169 (1661), gäsim un astfel de cas de plat/re. Antunie


Coläcescul märturiseste ccum ed furat un bou, i m'ati pins de fa0, si era
sä m[ä] spändzure , iar de unchi mel si de omenil mei n'ail rut neme sä
mil plätescä de la curmeiä ; deci ed, iidz'And cii-s de perire, eu dat ocina
din sat din Cernoestc, un bäträn, cu hälästeil In Pereschiiä, cu aso de Lin
cu säpäturi lui cGheorghiâ präcälabului de Tutcm a. (rill Ac. Rom.
67/Lxvm. - In 71S5 (1677-S), c Stefan Corne, Vornicelul dumisale Vister-
niculä Ursachie ot Liteni) aratä «Precum am fäcut cü multä pagubâ dumisal[e]
lui Prodan Drägusescului Medelnicerului, cándu fugii Petriceico-Vocri In Tara
Lesascä, de am Onut cale la satu la Liteni, co alpi, si am jecuitu si o cuhne
a fiilor dumisal[e] luY Prodan, si am luat multe de toate. prq de trei sute de
lei, si am innecatu si doo slugi a fillor dumisale In Säretu , dupá cie au
trimis dumnelul un Armas de m'ail prinsu i mail scos la Divanul Märii

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL& 31

Marturr: Gligorasco Häbäsescul Spätar, NeculaI Buhus Jic-


nicer, Constantin Banteas Cdpitanul, Constantin Buhus. -
Cotnari, III, 13-4.
143. Roman, 23 Decembre 7160 (1651). Vinzare cätre
Toma Cantacuzino Vel Vornic de Tara-de-sus'. - Gal-
bent, 2.
144. 30 Mart 7160 ([652). Vinzare cdtre «Toma Catacozino»,
Vel Vornic de Tara de-sus, care plätise niste «dabile calärd-
sesti 2». - Scirbt, IV, 7 3.
145. Iasi, 7 Novembre 7163 (1654). Vinzare cdtre Toader
Jora Sulger. Martur : Bejan Balsa de Albest, Costantin Balsa,
Nacul Zbieri de CernestI, «Costantin Macrii, pärcälabul de
Härldü, si Ionasco Balsa, parcalabul de Dorohoia, si Mihalcea
Mánescul si Stefan Stänescul». - Todirenï, I, 12.
146. 1 -iti April 7163 (1655). Gheorghe Stefan dä o intä-
rire luI «Toma ce-aa fostu Vornic». - Porcefti, 40.
147. 19 Ianuar 7165 (1657). Sätenif si popa din Piscani
daa un zapis pentru Apostol, care, impreunä cu altul, e che
zas pentru un nepot : «cum de acmu innainte sä sadzä in
sat, in Docolina, necdiuri sä nu-s mai duct; iard, de va
mai imbla sä fugi din sat, sä avem a da nol samd de dän-
sul... si O. aibi a lua bucatele noastre pentru dänsul». -
Ptscani, II, 8.
148. Ias1, 14 Mart 7165 (1657). Zapis pentru vinzare in
sat la Olänestl. Se mentioneazá si «uricul strämosuluf nostru
lui Olan». Pe a doua foaie se vede : «-i- 30 lei dat [in litere

Sal[e] 1111 Dumitrasco-Vod[ä], si mi-ail dat gudetul sä mä spänzurEe]i. Stä-


pinul säil se roagá a fi iertat. Il di partea sa din Cänieti, cu care se pläteste
astrel pe calea stáruintilor k.Bibl. Ac. Rom , 132/xxxvIi).
' Urmeazá al0 vînzare, din Roman iarkl, 23 Decembre 716o (1651)(no 3).
2 In Sdrb, III, se add. o vinzare din 2S Februar 7151 (1643) pentru
cToma Stolnicul eel Mare, si zapisul respectiv (17 Februar). - In acelasipachet
IV, 4, actul din 1-iti Iulie 7143 (1635), prin care Pätrasco Basotä Vol Lo-
gofät märturiseste despre o vinzare catre tfrate-nostru Toma, Sulgeariul eel
Mare,. - TotIn Set, bi-, V, 1, actul din II Mart 7148 (164o), prin care se face
o vinzare aceluiasi: Tema Jos, si pecetea 1111 oidan, cu leul si inscrippa .
t Dumitrasco Soldanp.
3 La 24 August 7162 (1654), Gheorghe stefan Intäreste satul acacenii
hit Iordache fost Vistiernic (Bibl. Ac. Rom , 371LxxXvI).
www.dacoromanica.ro
32 DOCUMENTELE SFiNTULUf SPIR[DON

latine] întäi. 1- 3 lei [in litere latine] am mai dat luI Cd.bdras
anum[e]i. - PiscanZ, III, 4.
s
149. BuciulestI, 20 Mart 7165 (1 657). «Vasilie Hatmanul
si cu g up d n easa mea Irina $i cu cuconiI nostri, cu Dumi-
trasco, $i cu altii ce va aleage Dumnedzdti dintru noi», vind
mo$ia lor din «Rusil, ce iaste din g o s de tdrgu de Totru$,
cu vecini $i cu tot venitul; care sat aü fost cumpdräturä de
pdrintii no$tri «slugeI noastre, lui Savin i',-ati fostu Cdm[d]ra$»
pentru 400 de taleff. Marturi : Stefan Boul cVornicul», «Da-
bigea Vornicul), Gligora$co Sdrdariul, Nacul Stolnic, Ilie Pd-
harnic, Chiriac Sturdzea pircd.lab, Contä$ Logofdt $. a. -
Rufir, I.
150. Ia$1, f i Decembre 7166 (1657). Gheorghe Stefan cdtre
«Iordachi .6-ati fost Vistiiarnic, ca sä sä aibä a-0 tinia satul du-
misale Popricanil, cu hdle$teu i cu tot venitul; numaI cdt va
istovi Mosco Jidovul de vdnat hdlesteul, $i, dacd sd va dezvdra,
sä sd id tot ce or hi bucatel[e] DomnieI Meale acolea, $i sd.
sd mute la alt loc, iard dumnealui s5.-$ t'te satul, cdce iaste
dumisale dreaptd cumpdrdturd ; i destul 1-am tinut Domniia
Mea pre sama noastrd cu asupreald, cdci sä tdmplas[e] vremile
cu scdrbd. ; iard i-am fost fäcut asupreald». - Popricant, V, 90.
151. Iasi, 8 Ianuar 7166 (1658). Gheorghe Stefan intdreste
lui «Nacul 6-at"' fost Stolnic-Mare», jumdtate din satul Onca-
nil. - Or4eni, II, 5.
152. Ia.0, 12 Iunie 7166 (1658). Gheorghe Stefan Intdre$te
mo$iile Ciogole$tilor.
0
- Diide,str, 17.
153. 14 Julie 7166 (1658). Gheorghe Ghica aratd cd s'aü
invoit Iordachie Mare-Pdharnic si Ion Prdjescul Mare-Postelnic,
pentru un hele$teü fäcut de primul in Popricani. «Tar, deac'aü
stdtut Stefan-Vodi la Domnie, i-aii tdiat iazul, $1 i-an vänat
$i peastele, i i-aü strdcat $i moril[e]». Acum, «dacä ati cddzut
satul lard$ pre mana dumisale, el ail vrut sd-$1" iezascd hdle$-
teul $i sd.-$ tocmased $i moril[e], cum ail fost mainte». Prd-
jescul se Inapotrive$te. Se inteleg ca Iordachie sä iezeascd,
avind o treime din folosul helesteului. Cind va fi nevoie de
dres, unul va da un car (sic), altul cloud. «lard', andu-$1 va
Nina In posturI pea$ti de vandzare», tot aceia$I parte la

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÁ 33

cî$tig ca maI sus : «si din banI, $1 din pea$te». Tot in in-
telegere, «sä bagi in häle$ted nävod $1 mreaje». - Popri-
cani, V, 2.
154. Ia$I, 31 Maid 7167 (1659). Gheorghe Ghica, pentru
Neculai Buhu$ biv Clucer, in proces «cu un vecin al sdd ...
din Docolina, dzicind bolarinul nostru cd1-1 iaste dirept vecin
din sat, din Docolina, precum simt si ceialaltI ; iarä acmu
au fugit $1 s'ad scris OM-as la socru-sdd Constantin Tiga-
nul, $1 nu vine in sat; iar Vasilie ad dzis cd nu iaste vecin,
ce-I face näpaste. Deci Domniia Mea 1-am ciutat la catastiv,
*1 nu 1-am aflat cAldra$, ce imbli fard de ispravá fugind de
la vecinitate ; deci 1-am dat rimas pre Vasilie ca sd fie vecin ...
Sd aibd a-I lua de grumadz, cu tot ce va avea el, $1 sd-1
dud in sat ..., sd fie depreuni cu alti vecini, la toate dä-
rile». - Piscant, II, 9.
oc 155. Ia$1, Io Iunie 7167 (1659). Gheorghe Ghica da. de
$tire lui «Arpintie vornicelul de MuntianI, $1 la vdtdmanul, $1
la tot säteanif de-acoló», cd «Domnii Meale s'ad jdluit slugile
noastre Miron Buoc $1 NicolaI Buhus pre voi, dzicändu
inaintia Domnii Meal[e] cum $'ad fostu du$1 ei plugurile
la Ddde$tI, sä are, iard voi li-atI scos plugurile de-acolo $1
li-ati bätut plugarii». EI 1$1' aratä dreasele. «larä voi, carel e]
va fi arat dintru voi pre locul lui, numal sd dati a dzea[cea],
sá nu mal faceti cum ati fdcut, de-at intrat cu tdriia voastrd».-
DddeW, 19.
156. Ia$1, 18 Julie 7167 (1659). Gheorghe Ghica intdreste
o ocind lui Miron Bucioc, Mare Sluger, $1 fratelul lui, Necu-
laI Buhu$, biv Vel Clucer. - Ddale,sti, I 2,
157. 20 Iulie 7167 (1659). Gheorghe Ghica intdre$te Iond.-
$enii lui Todera$co Prdjescul. -Popricani, II, 51.
158. Ia$1, 2 August 7167 (1659). intdrire a lui Gheorghe
Ghica pentru o mo$ie. - Ro,sieftt, VII, 2.
159. «Io Stefanu Voevocla . .. scriem Domniia Mia la sluga
Domnii Miale la La$ Iuzba$1 : &mull $tire, diaca veT vedia
cartia Domnii Miale, iard tu sd cauti cei camera din Popricani
ce sintu a boiarinuluf nostru, a durnisale Iordachii Vistiarni-
cul cel Mare, sd-iradzi de la catastiv, pentru cd i-am dat Dom-
66549 Vol. V. 3
www.dacoromanica.ro
34 DOCL MLNTELE SPINTULUI SOliD D ON

nia [Mia] sä hie vecini iards la loc. Aiasta scrim . U


Ias, It 7168, Dech. 13.» - Ron/ha, I, 72.
16o. Iasi, 3 Mart 7168 (1660). Stefan-Vodd «vornicelului
si vdtdinanuluT si tuturor säteanilor din sat din Docolina, sd
fie tail' si putearnicf cu cartea Domnii Miale a-s apdra sd
nu dea podvodzi si cal de olac, ori-cine va vini cu podvoade
sau cu oläcdrif pre acolo ; ce podvodzile ce le ar duce Vas-
luianiT in <,-os, sá nu le pe de acolo in sat la dänsii, ce
î

sd le ducd pánd in Bärlad, si Bärlädeanif sa le treaacd lards


pand. in Vaslui0: cum nu l'e chirie, sä. poarte, sä-s agonisasci,
sä-s pläteaascd. nevoile : asea si podvodzile sd le clued Cargo-
vetif din tdrgd in tärgü, iará pre dänsii sii. nu-i dodeiascd ;
asijderea si oldcarif si alti nidncdtori sá ià cal de olac din
tärgu in tärga, iar pre dänsii sd nu-1 inväluiascd; fär numal
carii vor avea cdrtile Domnii Miale, scriind anume la dänsii,
prea aceia sd-f grijascd precum or scrie cdrfile; iard carii vor
hi fär de artile Domnii Meale, orl-cine va hi si, de le-or face
sad si asupreaald, pre uniI ca ceia, sd.-T prindzd si sä-1 aducd
la Domnila Mea. Iard cine-i va invälui peste cartea Domnii
Meale, de mare certare va fi de la Domniia Mea». - Pis-
cola, II, Io.
161. ix Octombre 7169 (1660). Zapis. Pecete cu vulturul
a lui «Gheorghie Stahl, 1658» (?) si a lui «Fläncul Serdar». -
Dumeftt, I, 3.
162. 3 Novembre 7169 (I66o). Stefan-Vodd arati ea' s'a
fäcut un imprumut cu zälog: «cincidze de zlot si un po-
loboc de miiare de Camenif[a]». - Dumcp, IH, 3.
163. 26 April 7169 (1661). Vasile Botul si Stefan Ghiarghil
vind un loc la Blägesti «dumisale Vistiarnicului Iordachey.
Martuff : Andrei Niamisul de TdtdrasT si popa Covrig «din
tirgul din Piiatrd». - Bräge" VII, 3.
164. Iasi, 1481 Mali 7169 (1661). Stefan-Vodd, pentru «Ion-
dachie Marele-Vistiarnic» si «deregdtoriul si vdtdmanul sdi
din sat din LIzestI, ce iaste in Tinutul Bacdului cu a Trotu-
sutui», ca si poatä lua oamenT strdini «dintealte färd : din
Tara Turascä, si din Tara Lesascd, si din Tara Ungureascd,
si din Tara Munteneascä, si dintr'alte pärti, fie ce limbä vor

www.dacoromanica.ro
MATLRIALE DE ISTORIE CULTLIRALÀ 35

fi», <Slobodzia» lor, scutirea de ddrI, va durà patru anI. cSi


vor fi in pa[e] de dajde, si de galbenr, si de zlotl, si de
taletl, si de lei', si de ortl, si de ilis, si de sulgid, si de lu-
cru, si de untu, si de toate ddrile si angdriile cdte sdnt pe
alti- misei a DomnieI Meale ; asijderea si vol, staroste de
acel Tanut, si globnicl, si desugubinarI, si oldcarI, si podvo-
dad', intru nimic sá nu-r invdluit.» - Blag-qa, III, 4.
165. 17 Iunie 7169 (1661). Toader Aprodul vinde la Bd.-
ldsianI lui Iordachi Vistierul cinci cpdminturf din frunte...,
in vatra satuld». Marturf: Miron Costin «starostiia», Dumi-
trasco Malaiii, Armaga negutatoriul, Iacovachi vames. Scrie
Gorovei. Semnat: <,Miron Costin bih Pdh.». - Biifeva, II, 30.
166. Iasi', 30 l[unie sad Julie] 7169 (1661). Stefan-Vodd
cla slugile noastre, la oldcari, si la podvodari, si la conicarf... :
deaca vet vedea cartea Domnii Meale, lard vor top' ca sd
avetf a !Asa in pace satul Docolina de cal' de olac, si pod-
vodzi, si de fän, si de grdunti de cal', si de alte mincdturI
a drumuluf, de toate, pentru cdce sintii neste oameni im-
prästiiatr si sdracI: päinile nu li s'ail facut, nici fain ad avut
de unde face ; ce olacarii si podvodarif sd aibd a lua caI de
olac si podvoade din tärgurr in tdrgurr, sä aibd a-I griji
tärgurile de an, si de gra.unte de cat, si de bucate de mdncat,
cdce el sintil si imprdstiiatif din... si dad la toate ddrile cu
tajra...». Se adauge jos : clpain la luna lui Septevri sd fie
un an in pake], iar de la Septevri in colo sal dea ca si mainte,
la toate». - Pzscala, II, 6.
167. 12 Iulie 7169 (1661). «Costantin Meldiman (sic)» cam
luat de la dumn[ea]lu, de la Iordachi Marele-Vistiarnic, o sutá
si treidzde de oI, si am pretuit oia ate un galbdn, si li-am
dat gialepilor pentru Irinlie Q,orul lui Anton Pitariului, de
am pldtit partia luI de gorstind de oI de la Tinutul Bacduliii».
Martur : Racovitd. Mare-Logofdt, Hie Septelici Hatman, Da- .

bija Vel-Vornic de Tara-de-sus, Motoc Vel Spdtar. Iscdlitura


lui Dabija e deosebit de stingace : cDabijea Vel Von» -
BldgeM, VI, 12.
o 168. «.. . Ce-ati fost präcälab, sdndtat[e]. Alta', facem stire
dumital[e] cd ni s'aii jeluit feeorul nostru Mihalcea de Copd-

www.dacoromanica.ro
36 D0jUMENTELE SFINTULUI SPIRIDON

cen[1] pre Ionasco cdpitanul, de ad dzis cum i-ad luat mai mult
la dajde, pre catastivul cel vechiü, nu i-ati luat pre catastivul
ce i-ai cisluit dumiiata ; pentru aceaia sä aibI a socoti pre-
cum sd va hi tocrnit, cdnd i-al cisluit sd dia ; de-1 va hi luat
mal mult, stl-f dzici s5.-T dea innapof bani, cd apoI ce folos va
hi cd-i va da si va avea si gälav[d] ? Asijdere iard, de neste banI
ce ad dzis cti ati dat until* argat a Mihalceb, ce 1-ati mdnat la
oaste pre locul säfí, acum îí ceare 20 de veadre de vin, - iardsi
sä-1 lasd foarte in pace, sd nu-I facd val ; cd n'ad avut el
treabd cu argatul omuluI. Aasta scriem dumital[e] ; sd. fif
sdndtos ; ot Hristos, amin. U Ias, msta Av. 28. Rdcovil Cehan
Vel Lope.
[Pe V°:] Act de vinzare cdtre Mihalce : 7169.- Ureche" 15.
169. i'" Septembre 7170 (1661). Zapis al lui Gavril Porosco,
pentru o parte din satul Vddiani, pe Jijia, in Tinutul Iasi:
«care parte am fostu rdscurnpärat pre socru-mid, pre Pdtrasco
lidagul de la Tätaff t, si mi-ad dat acia a siasia parte de
sat». 0 cedeazd lui Iordachl. Urmeazd i un act dirt 3 Sep-
tembre si altele cu privire la aceastd mosie. -Baení, III,
4, 6 si urm.
170. 7170 (1661-2). Vinzare cdtre Toma Vornic-Mare 2.-
Seirbï, VI, 62.
171. 2 2 Ianuar 7170 (1662). «Vasile Boe icu fdmeala mea
Mdrica, nepoatd a lul Nechita Motoc», fac o vinzare cdtre
«Iordachie Marele-Spdtar si gupdneasa dumisale». - BM-
ge,sti, II, 2.

La IO Iunie 717S (1670), un orn din Mihuteanï declara ca a ficut co


mare greseala) unor oamen1 ai lul Nicolae Racovita lIatman, cde le-am fostu
furat patru boi, ci i-am fost dat unui Tatar ; ded oameniï prinsu boiï de
fati la acel Tatar, , deci Tatarul ad venit la mine si m'ail pus pre mme sodas ,
dccl ad vinit vreamea, dupa vina mea numaï si. pei). Se roaga, cu neamul
sail, la Racovita, cca sa ma Inpace cu oamenil dumisale si sa-m scoat[a]
capul de la pierdeare, ; pentru care-ï cla o ocina Bihl. Ac. Rom , 1471xLiv).
2 tn acelasï pachet se atia un act de vinzare, cu data de zo Macii 7173
1665), de la c Prodan feciorul Ropceanulul ce-aii fost Aga). In pachetul VII
(2), danie din 12 Septembre 7141 (1632) catre Toma Vel Sulger i socrul
si Miron biv Clucer.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA. 37

172. 15 Februar 7170 (1662). «Adecd ea popa Ionasco de


la Mitropolia din Suavä si popa Gheorghie de la Preapo-
dobna si popa Vasilii de la Väscräsenie», märturisesc pentru
o vinzare ce se face lui Vasile «SturdzeaD. Mai figureazä ca
marturT : cPavail din Botäseani si popa Miräutä din Botäseanf».
- Buzen1, II, 3.
173. 21 April 7170 (1662). Racovitä Cehan Logofät, Toma
«Catacozuno» Vel Vornic de Tara-de-jos, Ilie Septelid Vel
Vornic de Tara-de-sus 1, Nicolae Racovitä Hatman, Iordachi
Vel Spätar, Grigore Vel Ceasnic, Toderasco Riliaua Vel Comis,
Statie Vel Sulger, Toderasco Prijescul Vel Clucer, Hrisoscul
Vel Jitnicer, Tira Vel Sätrar, Ionasco Vel Arrnas, Andronic
Vel User, Postolachi Durac Agä, Rugina, Dumitrasco Rosca
Vornic de gloatä märturisesc pentru o cumpäräturä a lui
Istratie-Vodd. Dabija. - PiscanI, I, 2.
174. Iasi, 14 Iunie 71 70 (1662). Istratie-Vodd Dabija aratä cd
Eftimie Botul biv pircAlab se judecd cu «Andonie Blänariul,
carele tine o nepoati de sor a Iorgäi Postelnicul [Maria] ),
pentru o jumdtate din satul Oncani. Se presintä «o carte
facutä de la Vasilie-Vodi, cända aü fostu sedzändu in Tari-
grad, scriindu ca sä tie Andonie Blänariul cu giupäneasa sa
toate satele Iorgif Postelnicul». Se spune si aid eh' ,aa fost
Iorga Postelnicul vär primardi ha' Vasilie-Vodd». Domnul so-
coate «dupî obiceaiul t äjrii cä sä mai vine eta' art datu Vasilie-
Vodä in Domnie, decät cu scrisori din Tarigrad, cándu n'ati
avut puteare sä dea, din tarä, nimärul nimica». - Ord,yeni,
II, 6.
175. «Adecal eü Ionasco Caräiman biv Comis, i brat eg
Gavriil Cäräiman, si Ghighie bdiv Cuparul, snd eg Paväl bdiv
Vel Jicniciar, i Toacler bdiv pärcallab ot Gä1ai, i Dumitrasco
Comsia Dvorcu (sic) ot Rädeana, i snä eg Gligorie Comsia, i
Ion Stolnic, i Ionasco snä Dracia, i Vasilie snd Gligorcia ot
Sipoteani, i Andonie Hadämbul, i Stefan snä Necula Andrei-

1 Thrziu, In sec olul al X VIII-lea, la 25 Februar 7257 (1749). Costin Sep-


telicL fratele lui, tefan, t cumnata lor Catrma, ce cart tinat-o fratele nostril
Ionitl,2j., fac o vinzare cätii. Lupul Ba1 Mcdelnicer (Bibl Ac. Rom., 46/X.X.xv).

www.dacoromanica.ro
38 DOCUMENTELE SFÍNTULT:1 SPTIZIDON

sari, Ionasco Grama, i Ndcuta ot Räcleara, i Mihai Rusul


ohodar, i Gheorghie Cerchiaz ot Cdmard. Scriem si märtu-
risim noi tot cu sufletil[e] noastre cum aa dat si aü &flat
dumnealuit Vasilie Hatmanul al sda direptu sat si mosie,
anume Rusii, la Trotus, Nästasii Vorniceasei, fetei Gligorcil,
pentru cd zi[e] cd fost $1 semen0e. Alta, facem stir e]
cum ne-aü spus noao dumnealui Hatmanul cum cd aü fost
fäcut un zapis lui Savin, cdnd aa fost esind din tail, sd-1 tie
numai pänd c[n]du-1 va därui cui va hi voia ; deci, de va
scoate Savin acel zapis si Sä dzicd cu acel zapis cd aü cum-
pärat el acel sat, sd nu i sá creadzd necaiurea, cá noao asia
ne-aa märturisit dumnealui Hatmanul cum cd nu i-ati dat
dumisal[e] nici un ban, nicI i 1-aa vändut lui Savin. Pentr'a-
cea noi märturisim si, pentru mai mare credinte, cine am
stiut carte, ne-am $i iscälit si pecetlle ne-am pus. Za sie
pisem. Pis u Zina, Tar[a] Ungureascd, 1 7169, mst. Dech. 3o.
Az Ionasco Cärdman biv Comis iscal. Az Dumitrasco Corni-
sial iscal. Andonie Haddmbul iscal. Az Iocsia iscal. Az
Gheorghie Cer . Az Gheorghie,» etc 1. - Rud', 2.
. .

176. Iasi, 21 Ianuar 7172 (1664). Istratie-Vodd Dabija,


pentru satul Gusman. nil' luI Gavril Hatmanul, «Radul $1
Abaza,, daü partea lor mándstirif Agapia. Se chiamä la Di-
van «Vas[i]lie U-arl fost Hatman, feorul lui Dumitrasco Lo-
gofet», $1 «Mogäldea -ati fost Pdharnic, vdrul lui Vasilie
Hatmanul». Räzasiit sint invinsi. - 1?omint, I, 26.
177. 26 April 7172 (1664). Zapis pentru o vinzare. Mar-
turf : «Vasilie Seträreanul, diaconul cel domnescu den Botd-
seani, $1 Ghiorghitd fiorul lui Paväl de acolo, 1 Chirila cel
bäträn de acolo . si Nicula de BdiceanI, -aa fostu päred-
. .

labu la CotnarI . i ea, Lebdd[ä] negutdtorul de Boträl-


. .

seani, m'am prilejit $i ea la aastd tocmeald».-Buzeii, II, 4.


178. Iasi', 5 Februar 7173 (1665). Istratie-Vodd Dabija cdtre
e g up än easa Iordächioae, Spätäroae, $1dregatoriul dumisal [e] den
satu den Popricani», pentru «a opri hdlästeul cät este din sus
de sat despre toti rbizesif, nime sd n'aibd treabä a prinde peste,

I Istratie- Vodd confirmä iná satul lul Sac in , Iai, 24 Maid 7171 (1663).

www.dacoromanica.ro
M1TERIALE DE ISTORIE CUE TURALA 39

nice cu ndvocl, nici cu mrej e , nici cu voloc, nicI cu co-


tete». - Po przcald, V, 9r.
179. Färd datä «Sdboriul de la sf än1ta mänästire Besere-
canie», a eu tenerl, cu baträni», si bAtränie eel ma:I prosti), vind
local lor de la Cimpii-lu-Dragos «dumisale Spätäroi Iord-1-
chioi». Pecete cu inscriptia: «Pe'éat ot monastire Biserican».
-Bldc,sd, IV, 33.
180. Färd datd. «Ghedeon episcop Radovschii si cu tot
seborul de la Agapie > scrie cdtre «fiica sufletascä Stolni-
as[a] a räpdosatului Iordachie, Dumnedzdt1 se-I pomenascä ),
pentru procesnl dintre ea si mänästire. (C5. nol Inca sintem
bucuros se lipsascä acele ce-s intre noi, cd nu ni-I nice de
un folos ; ce stim ca n'aii mai fast mod, de cändu-I locul la
acel loc, ce mal bine va hi cändri vorn hi fatä se märturisitn,
se aude si din gurä». - Popricaid, V, ioI.
181. Iasi', io Mart 7173 (i665). Istratie-Vodd Dabija cätre
cstarostif de Trotu, arätinclu-li c5. Savin Cdmärasul a 6,6-
gat procesul säil cu fill lui Sandru, cari rämin sä pläteaseä
e cheltu i al a ». - Rup-, 4.
18z. eG[o]spEoljda Nastasia, g_o splojd[i]nu Io Duca Voe-
vod bj. m[i]l[o]st. g'o sp»da riu zemli moldavscoi, adecä
Domniia Mia m'am m_i]l[o stivit, din preunä cu Nadia Sa
Domnu mieri, s'am miluit pre al nostru credinéos slugä si
boiarin Iani Haddmbul, Postelnicul, cu un sat, anume Pis-
canil, in Tinutul Tutovei, cu veciniI si cu tot venitul ; care
sat ne iaste driaptä ocinä $1 mosie de la räpäosatul Dabij al-
Vod[ä], ziastre. Cu acesta 1-am miluit, ca sä-I hie de la noi
driaptä ocind si mosie in viaci. IT Ham lie EttA. U Ias, vlto
7174, Maia 17.D Pecete cu legenda (wocriori,. ilarracna am" m :».
Urmeazá intárirea lui Duca-Vodd, cu data de 7174, Ia0. -
Piscaid, I, 3.
183. Iasi', 18 Octornbre 7175 (1666). a Postolachi de Do-
colina» $1 altif ieari in chezdsie pe un «vecin > fugar, cäcf
nol 1-am loat din legáturä». - Piscant, II, 12.
184. 27 Ianuar 7175 (1667). Se vinde o raNie dui Istra-
tie Bralicá , cäpitanub. Märturia «dumisale Ag5I Albuluf kii

www.dacoromanica.ro
40 DOCUMENTELE SFiNfULUI SPIRIDON

Mirce cäpitanul de däräbanl, Timofteiu Murgul .. ., Istratie


abägerul . .. si izbas Enachie». - Dumgti, III, 4.
185. 20 August 7175 (1667). < Dafina Doamna a räpousa-
tuluf Evstratie Dabija Voevocl, -an fostu Domnu t[ä]rdr Mol-
dovei», se tocme$te cu Dumitrasco Ro$ca Vornic de gloatä
pentru un schimb de sate. Martuff : Vasile biv Vel Vornic,
Todera$co Iordachie Vistier-Mare, Manulachie Comis al doi-
lea, Toader Ciocärlie Comis, Jane Hadämbul Postelnic, Alecsa
Arapul, Dämiian Vornicif din casä », Enachie Cr[ä]stea Vor-
<

nic. Pecete cu bour. Jos, pecetea $i semnätura Mitropolitului


Dosoftet. - Chilzpaia, I, 16.
186. Ia$I, 12 Main 7176 (1668). Ilias-Vodd Alexandra hotä-
reste in procesul dintre Constantin Buhu$el 1 biv Jitnicer, Va-
silie Varnav, de o parte, $i Dumitrasco Boul biv Jitnicer $i
mänästirea Agapia, de alta, pentru impresurare de mosie la
Gosman, in partea < mosului lor, lui Simion Seachil de la
Värdzarest, filnd zapisul luí Gavril Hatmanul, perit, cänd
an jecuit Ungurd caasäte fiì;orilor luf Gavril Hatma nul, la
lIotin Procesul e cistigat de cA d'intäiu. Dar se aflä. zapi-
.

sele «in t akaa le$asci», si, räscumpärindu-le Boul $i calu-


gäri, cistigä ei. - Rondia, I, 26.
187. Iunie 7176 (1668). Märturie pentru un proces al lui
Ursachie, Mare-Vistier, din partea urmätorilor boieri : Solomon
Bärlädianul Vet Log., Miron Costm Vel Vornic de Tara-de-jos,
Vasilasco Vel Vornic de Tara-de-sus, Nicolain Räcov4ä, IIat-
man, Stamatie Vel Post., Todera$co Iordachie Vel Spätar,
Apostolachie Vel Cea$nic, Jite Sturdzea Vel Stol., Alexandra
Draco Vel Comis,lApostol Durac Vel Medelnicer, Alexandra
Buhu$ Vel Pitar, Lupasco Bdhu$ Vel Setrar, Alexandra Ra-
mandi Vel U$ar, Dumitrasco vtori Logofat, Enachi vtori
Cfasnic, Contä$ treti Log., Dumitra$co Corosca, Salon, Roman,
Stefan Ghtarghiel, Ghiorghitä, Ursul, Vornici de Poartd. Ur-
1 in MI. Ac. Rom., 150/Lxx, se alb. zap,bul nedatat al t(MierleiD eatre
Alea. Arapul Vornicul . e vorbete in el 1.1 de to cup6 de argint pentru
o tah.á i pentru doua' linguri i o ârVân i o caldare de berk.a..
2 0 crkoare a until polcovníc de Zaporojeni, rom.inete i polone,zte, se
pLtreaza in Libl. Ac. Rom., duc. 202/x-HI E datata .obuszy, 24 Mam 1665).

www.dacoromanica.ro
MATERIA LE DE ISTOME CULTURALÄ 41

meazd hotdrirea lui Ilias-Vodd Alexandru, cu data de «7176»


si «1668». Ursachie se judeca cu Toderasco Jora, vtori Me-
delnicer, pentru Todereni. Cel d'intdid spunea cd are jumdtate
din sat gcumpärdturi de pe socru-sdd Gavril Ghatmanul, apo,
cdnd ad fost in dzilele lui Gheorghie Stefan-Vodi, tämpldn-
du-s[d] ôorii luI Gavril Ghatmanul in urgie de spre Domnie,
si fiindu el lipsiti si din t[a]ri, s'ad sculatu Toderasco Jora
Medelniciariul si a cumpdratu giumdtate de satu de la neste
rdzasi». Se hotdreste, « &JO'. liagia tärd», a se întoarce banif.-
Todirenr, I, 18.
188. Iasi, 15 Maid 7176 (1668). Ilias-Vodd Alexandru dd.
luf Toderasco Grama Cámdras-Mare, «fe6orul Gramei Stolnicul »,
un loc 11'10 Tirgu-Frumos, cdpdtat pentru cd gad fost dat
Grama Stolnicul in dzilele lui Moisdi-Vodi 4 cal buni si dod
sate de talee de argint in triaaba tirii». - DiidepY, 23.
189. 4 Februar 7177 (1669). «Gavrilas Tibärtd, ce a fost
Cdmáras», dd un zapis pentru gsatul Rdzboiani, pre Valia-
Albi, in TInutul Niatntului». - Rdzboienl, n° 13.
190. 12 Mart 7177 (1669). «Savin iNdivräpdscul Soimariul 1
si cu femeia mè Rocsanda», fac o vinzare innaintea lui tEna-
chie, diiacul Visternicului». - Bleige,sn, III, 1.
191. Iasi, 9 April 7177 (1669). Duca-Vodd, «la vdtdmanul
si la toti sätianif din PiscanI» : «sä stit cd sinteti dati pe sama
boiarinului nostru Iani Postelnicul al doile... S aveti a-1 as-
culta ca de un stdpän ce vä. iaste, pecum v'am si mai dzis
Dotnniia Mta, la toate triabele ce va da Invät[d]turi, iar mai
multu pe la alti use sd nu vd tiü cd mat' imblati». - P
cani, I, 5.
192. Iasi, 18 Maid 7177 (1669). Vasilie Ciolpan si cumnatd-

In ms. Ac. Rom. 234, p. 40, se atlä traducerea veche a until act din i 5
lume 7090 (1582) privitor la alt soimar. . <data ail venit Inainte noastrl ship
noasträ Stdnild Soimanul i ad cumpdrat de la Domme M una si1iti ce sil
iiumeste Popestii, ce ad fost de ocolul tärgului Romanului, si. aü dat Dommi
Meli doisprezki cal, pe care i-ad pretäluit cmstiti credineosiv boerii no;tri
Andrei Hat., si Stand Vel Comis, i Iancul Vol Usärid. drept doizäci ;i patru
mii hani , pe care cai Domnie Mea i-am triimis in trebuinp. Domnii Meli la
Tarigrad, dinpreund cu birulo.

www.dacoromanica.ro
42 DOCUMENTELE SPiNTULUf SPIREDON

sa «Mariia Ùolpäneas[a]», sotia tut Gheorghe Ciolpan, vind


ocina lor ode pre mosu nostru Ghianghia Logofetub «lui
Gavrilit[ä] Mare le-Spätar». - lio,sitytt, 6.
193. 22 Mart 7178 (1670). Duca-Vodd intäre$te luI Gavril
Costachi mo$iile : Ro$1e$tii, Pope$tiI, Hänäsenii, Bro$tenii,
LunganiI, Botetií, Spinenif, Boge$til, viile de la Hu$T. Pascal
Corlatovicl uricar. Pergament. - Rosie fa, X.
194. 31 Mart 7178 (1670). Duca-Vodä, pentru un loc de
prisadi al luf «Stefan Päharnicul, fiZ"-;orul Tomel» [Cantacu-
zinc 1. - Galbeni, 5.
195. Iasi', io Decembre 7179 (1671). Duca-Vodä «vátäma-
nului $1 tuturora sätenilor den Docolina, spre aceaia ca
sä fie tarl $i puternicI cu cartia Domnii Meale a nu da cal*
de olac $1 bucate fieste-cuT, numai a TurcI $1 a TätarI, cari
ar fi cu treba impärätie $1 cu treba Domnii Miale $1 calif ar
aye cdrti anum[e' sä-I grijeascd, pre aceaia sä-I grijeascd».--
Piscadi, II, 13.
*196. i'" Maiti 7179 (1671). «Pápálut ginerile azacului de
Mälde$tI», irnprumutd 150 '<de lei" bátutI» «de la dumnealuI
(sic) de la Alecsandra Iordächioae Spätäroaia», pe unsprezece
1.inI, cu zdlog in Vädenl. - BdyenI, III, 8.
197. Ia$, 15 Novembre 7181 (1672). Stefan-Vodd Petru
care vätämanul $1 toti sätianii din sat, din Piscarii, in Ti-
nutul Tutovii» : «deaaca -yeti vedea cartia Domnid Meale,
ari voi tot sä ascultatf iaräsi de cälugärif de la m[ä]n[ä]stire
din Dialul-Mare, ce iaste ziditá 1 fäcutä de Iani Hadämbul
Postelnicul, precum atf ascultat $i mai nainte, cäci sintet
dat pe urmä. de Duca-Vodä, $i acum $1 de la Domniia Mia».-
Riscaid, I, 6.
198. 2 Februar 7181 (1673). Stefan-Vodä. Petru dä. schitu-
luI «ce esti in hotarul tärgului nostru Härlai, care schit
s'ag fäc it de párintele Zagavil $i altI pravoslavnicI cre$tini»,
un loc. Slavon. - Cotnarï, I, 1.
199. 22 Februar 7181 (1673). Stefan-Vodä Petru. Dumi-
tra$co Boul vtori Log. aduce un zapis pentru cumpärätoare,

I No 6, din 17 Octombre 7207 (169S), priN e,te Pe Iordacbi Toma.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE Is omE CULTURALA 43

«de la singurä mäna rdpoosatului TälmacI, ce aii fost Pähar-


nic-Mare, si de la (;updniasa luI, Iftimiia», cari vinduse satul
ce-1 aveati de la Stefan Boul Vornic-Mare sl de la sotia sa,
Roxanda, a lust' Dumitrasco Boul. - Rdzboieni, 15.
zoo. 15 Novembre 7182 (1673). Vinzare care «Stefan
Mares Vornicul». - Ureche" 6.
201. 30 April 7182 (1674). Ursachi Vel Vistier si Tode-
rasco Jura - «Joria>. - aratä cd, neputindu-se intelege pänd
atunci, «ni-am invoit noi in de noi amändof si ni-am ales
giudecátorf pe dumnialor Toderasco Vistiarnicul, Päladte
Vistiarnicul, Todosie Dubää Vistiarnicul, sä adzd dumnea-
lor dinoreund Si sä socotiascä sá ne giudece, precum vor
afla mal cu dreptul; si, precum vor afla cu sufletele dumni-
lor sale acesti boiati, de aceaia sä ne tinem ; iarä carel e]
dintre nol nu s'ar tinia de acela giudet, sä aibd a da hatal-
mu moo ug. Domniif». Todirod, 2 I.
I) 202. 5 Mail."' 7182 (1674). dDumitrasco Cantacozono Voevod»
«tuturor slujitorilor, cäti yeti' inbla cu toate slujbele Dom-
nii Mial[e] la Tinutul TutoveI, pe cislä täräniascd, cu dajde,
pentru sat, pentru Piscara, carif sintu a svinteI mänästiff
Dialul-Mare, am socotit Domniia Mea si am pus sd dea cu
rupta doaidzd si patru de galbeni inteun an, cloIsprädziace
galberff la Sv[e]ti Dimitrie si doisprádziace galbeni la SvLe ti
Gheorghie, sd dea bani la CAmara Domnii Meale ; pentru
aciae voi, ddjdearf täränestI, si voi iliiarí, i voi sulgiarf, si
vol podvodari, si alti cäí yeti' inbla cu toate triabele Dom-
niel Miale 1, pe cisla cläjda la acel Tinut, toti sä aveti a le
da pace». - Piscani, I, 7.
203. 28 Ianuar 7183 (1675). Vinzar de pämint «la mäna
durnisale Vorniculuf Gavriliti - Ro,rie,sti; IX, 4.
to 204. IaT, Septembre 7183 (1674). Alexandru Buhus Hat-

' Litre aceste orbit/welt; ce nu se Inseamnä aicT, e 3 a tributului cätre Ta


tarl, pentre care se atli, din partea unul personagm grecesc din Vistterm
t
aceastä chitantä, ca doc 50/XLV al Ac. Rom. : Patrudzäci 0, doI de gal-
bint i patrusprAdzeaci potronici dat-ari Stratul Slug. lui Nicolai Murgulet Lo-
goEital din orinduial [a] balgibai, ot Bicati, It 7191, Ap. 24,.
2 0 altä vInzare cltre el, cEpuremí.. 24 Maul 7 186 (167S , formeazä no 5.

www.dacoromanica.ro
44 DOCUMENT= SFINTULUI SPIR'DON

man si «sotul» lui, Alexandra, dati zapis pentru mosia eBidia-


riul», al cdrel hotar sà.' fie «precum spun $i direasele ce avem
de la Nistor Ureache Vornicul, aceaste». Vinzarea se face
de ei lui Vasile Gheucdi, Logofdit al treilea. in platä intrd $i
«doI cal, pretuiti drept 45 leT >. - Beideana, 3.
205. 29 Februar 7184 (1676). Antonie-Vocld., pentru «un
sväntu schitu ce iaste in hotarul tärguluf nostru Fldrldului ,
Zagavia, ca sä'-$I aibd locul de danie - CotnarT, I, 2.
206. Därmdne$tI, 27 Maiti 7187 (1679). «Cdrstäna biv Clu-
cearoae (pe pecete : «Cärstina») dä lu dordache, cuconul
rdpdosatuluf IordachiI -au fost Spdtar . locul edit inneci
hele$teul Poprincanul de pe Jijiia >. - Popricani, I, 92.
207. lag, 19 Ianuar 7188 (168o). Duca-Vodd cdtre «pdrcd-
labif de Fälciiú ardtindu-li cá Gligorie de Frijeni se plinge
contra luI Vasilie de Imi$ $i fratele lui, cä a vindut ocina sa
in PlotunestI dDoiarinuluf nostru, luI Cdntemir Sdriidariul .
Sá se aleagd. mosia. Miron Vel Logofät. - Bumbata, M. -
Cf. Ghibdnescu, in Arch. soc. t. i lit. din lag, I.
0 208. r'" April 7188 (168o). Grozava, fata luI Isac de «Sd-
nihd.11», sotia rdposatuluI Constantin Cucoranul, dä zapis cä
s'a invoit cu < cumnatii mief, anume Miron Cucoranul, $i Va-
silie azdcescul, $i Tudosii Tintä, $i cu Costasco Cdpitanul
Turculct, $i cu Trinca». Dupä moartea sotului ef, ea a venit
la Divanul luf Duca-Vodä, cerind a i se läsa, cum spusese
el, «toatd povdjie casd, $i din haine, $i din arginturb. Mo-
$1ile se impart acum in cloud. Marturi : Dumitra$co, Tudosil
Dubdii Vel Spätar, Ilia$ Drägutdscul Vel Arma$, Ion Stro-
escul Cdpitanul, Iordachi fratele lui, Miron FlAjddu Cdpitanul
de därdbanI, Isac Gofan Vornicul de Poartd, Cdrstiian Cd-
pitanul de la Läpu$na, Nacul fratele lui, Iona$co Isar, Va-
silie Cucoranul «Vdtavul za Hatmanul ). Copie din 7231
(1722-3). - Stavnicut, 2,
209. Ia$1, 13 Octombre 7189 (1681). Vinzare care cgiu-
pdnul Stefan Cerchezul Pdharnicul» $i sotia lui. MarturI: Ga-

La 31 Iulie 7193 (1685), IT Infare;,te ace,ta j Constantm-Vodil Cantemir


(no 3).

www.dacoromanica.ro
MATER'ALE DE ISTOBIE CULTURALA 43

vrilitä. Mare-Vornic de Tara-de-jos, Velicico Costin Mare-Co-


mis, «Cantimir Sdrdariul», Vasilachi Gavrilitá Comis, Ursul
Vornic de Poarta si «az Cantemir biv Särdar iZI.r.7>

Mirr1411 :1116tCQ)i) 141'1


,
1
- Ro,rieVï, V, I.
1g 210. Iasi', 27 Octombre 7190 (1681). Duca-Vodä. cdtre «totl
oameniI careI ati fostu läcuitori la sat la Piscanf . . . , ce sin-
teti a sv[in]tei mändstirf . Y si pentru bogate nevoT v'atI im-
prddiiat (sic) .' . ., sdi viniti, O. vá a5edzatif iards la sat la Pis-
canf . inteun an nimänni nemicd nu viti da. . Sä vä apu-
, . .

catI de pdrudntu si de agonisitä. ... Iar, dupd ce li sä va


inplia cisla cdirp, if vorn tocmi Domniia Mia de .vor da cu
rupta mai pentru iusorul lor, nicl bucatele lor pentru altif sä.
nu le trägeti». - Piscanï, I, 8.
211. IO Februar 7191 (1683). «Alecsandra Iordächioai Spa"-
taruluI Iordachie > dd un zapis pentru Toderasco Mare-
Vistier. -Popricanï, II, 54.
212. IO Februar 7191 (1683). «Alicsandra Spätdroae rd-
pousatuluI Iordachi Spdtariul .. . pentru rändul fiului mied Ior-
dachi, cd din mila ha Dumn[e]dzdii altI fif c-ain avut, i-am
cds[korit], si dändu-l[i] si din odoari si barn', precuni vor
aräta si izvodel[e] ciel[e] de impärtial[d], -ati luat ; acum,
viindu si vremea lui de cdsbiltorie, si fiindu si vremile mal
grel[e] decdt intdid, din odoari ad luat foarte foarte un lucru
putin, si din banI ases niimici, precum vor ardta si izvodil[e]
dal e] din impdrtal[d] : ad luat ceaia fratl mai mail si -ad
rämas acestuia». if 'id Bäseanif si Popricanii, fdrä juvaiere. Sd
nu fie ded ceartd, si «carele o va scorni» säl fie «triclet si proc-
let». - Semneazá «Alecsandra» si Mitropolitul Dosoftel, Miron
Vel Logofdt, Velicico Costin biv Comis. - Romini, I, 71.
213. 21 Mart 7191 (1683). c Corstäna, fata Gramef StolniculuT,
nepoata luI Oros Hatmanuliff, gupdniasa dumisal[e] rdpoosa-
tului Statie, a ad fostu Culcer-Mar[e]», dd zapis Hatma-

www.dacoromanica.ro
46 DOCUMENTF LE SkINTULUI STIR ID ON

nulul Sandului. [Buhu$] $i sotief lui Alexandra pentru ocinile


ce-0 vinde la Daidestl $i Hotoroste. - DZideM, 26.
2 14. 16. Septembre 7193 (1684). Un most-lean vinde pämintul
ce are cumnatului sátl, negäsind pe altul, ca «sä ne scutim
capetele din fumete » : prime$te, in schimb, «doa.i.dzäì; de
lei si cinci milli de málaiti». - Cozmqa, 1 6.
215. 8 April 7193 (1685). Zapis a r Antimief, femeaia lui Toa-
der, ci-aü fostu Vornicel in Dume$U pentru o vinzare de pämint.
Marturi : Alexandru Ramandi Vornic, Zosin Basotä Hatman,
Stefan Scdrlat Vel Arma$ «$i a1t1 boiari de Curte». - Du-
me)stf, III, 7.
216. 24 Maiii 7193 (1685). Mai mulí boieri märturisesc cá
Zosin Ba$otä Hatmanul s'a plins pentru cä i s'aü luat «doi
britifi de aur», ce fusese zdlog de la dinsul «la fièorii luf
Curtu din Pilatri». - Bode)vti, IV, 7.
217. 18 Maiti 7194 (1686). Constantin-Vodä judeeä inteun
proces pentru o mosie cumpäratä. «la fomeatia lui Stefänit[5.]-
Vod [5], fi6orul räpäusatului Vasilie-Vod[ä] . . . Pánä aü vinit
Dumitra$co-Vod[ä1 cu a doai Domnii aicia in t[a]ri $i, fiind
aeste räscoale, aü mirs cu multi oamenI streini de ati arat .
mîlaiü $i de alte faini».---DumeA III, 18.
2 18. «landreí Grohalschi. 44 '82
Scrisoarea mè am dat cumnatului mieü Miron Cucoranul
cä, tämpländu-sä intre nol sfadá $1 marea gälav[ä], s'ati
tämplat i m'ati calicit, $1 am fost la marea$ cheltuialä pentru
mäna me cu care m'am hränit, $1 din furtuna aeasta calic de
mänä am rämas. Fost-am la gudet SnetinuluI, si pre noi a$è
ne-ü n'au (sic) aflat udetu1 : sd de dumnelui cumnatul Miron
Cucoranul o sutá de lei $i sd. $adza." 4 säptämäni la Haliciti,
la inchisorea. Dupä ae'asta tämpländu-i-s' aice la Ispas cu
dumneluf rohmistrul Costantin Turculetu rohmistrul, $i dum-
nelui Toader Bn (sic) Vel Arma$, $1 dumnelui Pdtrd$can Täutul,
$i Miron Cucor[on]anu, carea s'ati rugat de 1-am ertat, $1 dum-
nelul Ilie Abbiza Postelnicul $1 dumnelui Sandul poru$nicul, $1
Sanclul Volcinschi horänji la el, eü, pentru inchisore, ce at1
agunsu gudetul sà: $adza cumnatul mieú, cddzindu ace$ti boeri,
carel sintu mai sus scri$, cu rugäminte mar[e], ertat-am pe

www.dacoromanica.ro
M.VILRIALE DE ISTORIE CULTURACA 47

cumnatul mieu de aa inchisorea, sd nu $adzä nicT incds


peste sfäntul Postu, carea ne vine; a$ am a$edzat : la toate
sfentele liturghif sä adzá cu fata in L'2;os $i sä rage pre Durn-
nedzal pentru singele mied car[e] Mid vind had vArsat ; deci
pentru astd fdcut-a cumnatu-med aastá scrisore, de acum
sd fie frdtie $i viiatd bund intre nol, $i ace$tI bolarl totl s'ad
iscalit in tocmala nostrd, sd-s $tie. Ispas, let 7196, Ghen.
19., Urmeazd cdteva rindurI polone si Stavnicul.
219. 7 Novembre 7197 (1686). Constantin-Vodd [Cantemir,
pentru «Torna negutitoriul, epitropul CasdI Iorgäl vame$ul $i a
guOneseí luf, Lupa, fata lul Dumitrasco Fulger», in proces cu
fill lul Ro$ca. Dumitra$co ar fi vindut local disputat Ale-
xandreI, sora lui Iorga Postelnicul. - CJrili,r rire, I, 20.
220. 1 2 Novembre 7198 (1690). Constantin-Vodd [Cantemir].
Apare la el «Toader ardiman Postialnicul, fiorul luI Io-
na$co Cdrdiman Comisule, cu Stratul Iura$co, al doilea Me-
delnicer, ginerele lui Savin, «ci-ati fostu Cdmära$ la Ocni».
Aran' un zapis al luI «Vasilie tjaur, -ad fostu Logofdt-
Mare, cum la esiria lor din tari, cu Gheorghie Stefan-Vodd,
in T[a]ra Unguriascd, prilegindu-$i Iona$co ardiman Comisul,
tatäl luI Toadir Postialnicul, cu Gheorghie Stefan-Vodd $i
cu Vasilie (3aur Logofdtul, fdcut-ad Vasilie Logofdtul zapis de
danie si de mluire lui Iona$co Cdräiman Comisul, fiindu-I
rupdneasa lui rudenie». Cellalt act li aratd Stratul Iura$co.
Domnul tine in sarnd cá, «dupd ce ad vinit Vasilie Logofdtul
ca Iona$co Cärdiman Comisul din pribegie in tard», nu tine
satul nicI el, nicI Cdrdiman. «Si ad traltu el in tárd 20 et
ani, Ord la sdvär$1rea lor, $i n'ati mai luat acel sat», nicl nu
s'ad plins pentru aceasta. Deci se confirmd lui Iura$co. -
Ruff, 5.
.tn Bibl. Ac. Rom (12o/KLV). avem alt act de la asemenea mercenari
rominI in Polonia, datat : Dumna, 7237 (5698)
Eli Costandin feCorul lu Hagi Costandin di In Tera-Muntenesci, ne-
potal de sor lu Latcar 6oranulz, di zapis lul dLupacu Murgulet opnistru
precum, Intimplindu-se cu dumnealul bade Latcar boranul a mergere In tera
mo,chicesci la IIatmanul cizicescu, cercind slujbi si, trigind la Preda viträ-
säu, Piharnicul, care slujaste la Hatmanul di acolo, dicY, trecind pi aic1 pi la
Dumna, ni s'ai Intimplat masul pre nite sate de la Dumna, ci mi lul

www.dacoromanica.ro
48 DOCUMENTELE SEINTULUI SPIRIDON

221. cU Domnesti, letu 7200 [1692], Iun. 29 dän». 1Catrina


a räpousatului Apostol Catargiul», dä un zapis luf Nicolai
Moreanul, pomenind in el pe lelel Alecsandra Spätäroe», pe
«dumnealu ginerele Iordachi Cantacozino biv vel Stolnic, si
dumnialui ginerele Sandulu Sturdze Postelnicul, i durnnealuT
Ion Iordachi Catacozino ftori Logofätul, si Ifiesi sän Iordachi
Catacozino, biv ftori Spätaria, si Ursachi Dimitrasco Postelnic».
Scrie si semneazd Ilie Catargiul vtori Postelnic. Frdte,sii, 8.
222. 7 Iunie 7200 (1692). «Ion Iordachi vtori Logofät dä
un zapis pentru IonäsenI, (.< care sat im iaste si mie danie de la
dumneaei maica noastrb Alexandra Iordächioae» : 1-a vindut
el lui «Necula fiiul dumisali Iordachie Ruset, Marele-Vis-
ternic». -Poprica n r, II, 55.
223. Iasi, 31 Maiti 7201 (1693). Mille Racovitä dä un act pen-

pocovniculifi la MiLuce, mn[n]du la camp, nu putem sti ce fel da omiini au


vault, i ali dat dd intr'o puc, 0 ad ucis pä. bade Latcar 6oranul, i altu
nimic n'ail luat, fara o pereche dá dasagi, carea in dasagi: all fostu i rand de
haina i salami da leY. Aa ttini .i m'irturisim cu suiletele nostre ; deci nol, fund
striml inteaceste tera st[r]iina, am nazuit la Murgulet, opnistrul, da am dat veste
dumnealuf, fiindu cretin di aY nostri. Niel el nu aria. Se strIgd moartea. E
ingropat acolo. «2 cal ad ramas la dumnealui opnistru Murgulet, sto pereche
liS sahadace co arcu galben, çj o sable ferecata la sahaidace ; sSlitu 4 tiumabli0
de argint i un raftior purtat peste caaa, ad fosta poroca dumisale pocovni-
cule Baranotchie, care este mal mare aid, SS st la dumnelul la Murgulet
ohnistru aceste, pana ne va aduce Dumnezad ch. la fratii: dumesale, sl le
luom .. i am boat un cal roibu mard si un baemet negre unblator, pe care
cal am mersu CU cu fecIorul co Silion, cara all fostu slue. Badff Latcar, er
un cal murge i un cal ruibu, aceste cal e-m fostu luat not noptea da hi
stava lui Zarutche pocovneculul de la Stetin, gadin cá dor i-om patrece, ci,
di vremal ce s'ad intlapat lntr'acesta fel, n'aN em ce face »
Semneaza i Costandin. feeorul IIagiulul de la Boesti. Silon, netiindscrle,
am pos degitul..
«Zapisul lw Kostanntin Czauszul pestro morte luy Laskar Czaranul
Mal curios e actul (iba, siII) din Vu April 7191 (1683), inchelat de un
dregator romin pe pamint strain, in Ucrama E o vInzare catre «Ern Ilatmanul
Draghinicl» din partea «Todosiel Duducalcap, Innaintea unor Rust*, In «Tico-
novca., Marturf Itoc Clucer, pisarl, horodl, sotnici, «Ivan Goguma ,,,oltuz de
Ticunovca, cu tot capitann.
1 in ms, 234 al Ac. Rom., fo 164, se pomeneste in secolul al XVII-lea Uil
«Ratl Vatav., a &drift' sotie e calificata de «lelea Ratoaln.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 40

tru Constantin Zbierea Logofet, Stamati Clucer, Gheorghe


Costin $1 «Cogilnièanul Vornicul de Nicorestf 0, ca sä facä
o hotarnicA lul eDeadiul bäiv Vel Spätariti Casyneflì, .-
III, 7.
224. Gloclenf, II April 7204 (1696). Monahul Ghelasie, tatäl
luf Andronic si Stefan «de Visterie», supärindu-se pe ií sä,
merge la Iordachi Stolnicul «Catacozino si-I d mo$1a. Fiii
cer « cä sä-f ertu $1-s nu amiastec singe strein intre dän$1).
El if iartd, dar Iordachi nu vrea sä dea innapof zapisul. Vä-
zindu-se bäträn de dzile $1 slab», monahul declarä deci acest
zapis nul. Semneazd $i Mitropolitul. - Dumesti, IV, 35.
225. 19 August 7204 (1696). «Iordachii Catacozino biv Vel
Stolnic» declard cä a vindut o moarä '<dumisale Cämära$ulul
Andronic» . Semneazd «Iordachi K. Stol.». - La 2 1 se judeca
pentru Slobozienf innaintea luf Antioh-Vodä «Iordache Ca-
tacozino -aa fost Stolnic-Mare, fi"corul rápoasatuluf Iordachi
-ati fost Vistiarnic-Mare». - Dzimeqa, I, 8-9.
226. 17 Februar 7206 (1698). Antioh-Vodä aratá cum s'a
infäti$at Bic Catargiul bi.vVel Comis, ginerele lulIordachi Ruset
Vistier-Mare, .5i sc:gia lui, Safta, fiica luf Ruset, <nepoatä de
fiici räpoasatultd Domn Dabijel-Vodd», $1 aratä un zapis fäcut
supt Dabija pentru o cumpäräturd de mosie la Piscara : satul
îi era zestre lui Iordachi $1 «giupäneasäf dumisale Marief,
fiica Dabijel-Vod[ä]». Domnul intäreste posesia. -PiscanI, 9.
227. Birlad, Io Iunie 7206 (1698). Vasite Be$leaga. vinde
Serdarulul Costachi «dof pa$ din partea mea din säliste, din
Coste$tf». - Piscaia, III, 7.
228. 4 Tulle 7208 (1700). Antioh-Vodä dä lui Macsut Vel User
o parte de toe <in hotarul domnesc al tirguluf Härlduluf », pe
care loc it hotäresc Alexandru Crupenschi, Vel Jicnicer, Du-
mitrasco pircälabul de Tirgul-Frumos, Gavril Luca Postel-
' La 1767 gLim, de alt neam decit Kogàlnicenii cunocuV., pc un Nic Le
cCog.», biv Vol Pit (Bibl. Ac. Rom . ms. 7S3, P. 3 t Tot la Academic doc
129/LxxV1), se pIstreaz1. teAamentul, cu data de 17 Augut 725S. al lui Va-ile
Cogalniceanu (Kogi;D.) c4ltan. De i are acela.;,I nume i accia,1 boierie cu
, tatill lul Ienachi cronicarul, el e cleosebit de acesta, eScI are ca FIT pc Lu u,
Sandul, Catrina i Maria.

66549 Vol V. 4
www.dacoromanica.ro
50 DOCUMLNTELE SEIN1ULUI SP[RIDON

nicul si Ursul cäpitanul de Stefänest.


Copie.
- Cotnail, I, 4. --
229. C. 1700. «Tofan monah, fior Iorgär Stolniculuf si a
Alecsandrif Stolnicesif, nepot IorgäI Post.» , dä un zapis pentru
vinzare «dumisale Mareluf-Spaitar Dedului», la Onceni, in
Tinutul Tecuciului. «Ego P. Ioannes Battista Italus, praefectus
missionariorum catholicorum ritus sui, praesens quad supra-
dictus monachus Ordinis S. Basilii donaverit generoso R.
Tociero seu Dedulo de Radulest manu ipsius possessionem
in loco. Ea dascal Steafan martiros >. - Cofme,stl, 21.
230. Ia0', 30 IanUar 72 0 (1702). Iordache Ruset Visternic»
da < Ilianif Stolniciasii a räpausatuluf Iordache Stolnicul un
zapis pentru Iondseni, pe care I avea de la < räpäusatul Io-
nit[d] Log., fiorul luf Toderasco Visternicub . - Popricani,
lI, 56.
231. 31 Ianuar 7213 (1705). Iordachi Toma Cantacozino Vel
Medelnicer dä de stire lui Mihai Racovitä pentru sate de
la mätusea noasträ Catrina Hatmaniasa a rapäosatuluf
Velicico, -aa fost batman, partea mosuluT nostru Tomei
Cantacuzino, ci-aa fost Vornic-Marea si ni le-aa impärtit
värul nostru, dumnealui räpdosatul Vasile Catacuzino, sC-au
fost Vornic-Marea de Tara-de-sus la dzilele Domnii Sale Ion
Costantin Duca Voevod. - Sirbï, VII, ii.
232. Iasi', 26 August 7216 (1708). Mihai Racovitä Care
< Maria Stolniasa , pentru o schimbäturd.
233. 28 April 7217 (1709), < la Domniia a doa». Mihai Raco-
vita, pentru dumneai Illana Stolniasa räpousatului lordache
Catacozino -aa fostu Stolnic-Mare . Iscaleste : cLupul Costache
Vel Vornic, nefiindu Vel Logf. .- Breige,sti; VI, 22.
e 234. 3 Ianuar 7227 (1719). Andries Razmiritä dá un zapis
värului sä0 precum, fiindu aciastä lipsd mare de päinia
<

ea neavänd nici-o putere, si murind de foamea, cu ferneia


mea si cu copchii mei i o sor'a mia, i neavándu de ci sa-m
apuc, am vinit la dumnah, fiindu-m omul mea, si am cd-
dzut cu multä rugäminte sä nu-m las e) sä per ; de si durn-
nealuT, vaidzindu-ma la atäta neputintä, nu s'aa indurat sä
mä las e] sä per de foamea, ci aa märsu la Hagi-Ismail si

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE 1STORIE CULTURALI 51

me-a luat zdci lei cu dobancld, din dzeke] leI i r leí pe lund,
$1 me-a dat» ; pentru care pune zdog ocina In Todire$ti. -
Chilipaia, I, 26.- Zapisul pentru aceasta se afld azI la Ac. Rom.
El poartá data de 7225 (1718), 3o Decembre. Eü Gavril Leaca
Postelnicul, nepotul Ro$cdf 6-aa fost Vistiarnic-Mare», vinde
nepotuluI s'äü < Ilie de Visterie» jumdtate din satul Slobodzie
(Cirligdtura). «Neavänd di cia md mai apuca ca sd-m unescu
nevoia $1 viata, $1 fiind $1 dator, eä iard.$ am fostu cddzut la
dumnealuI de mi-aa luat banI de la Turd, de am dat la ne-
voile meale». Avea sord: Safta Davidoaia, al cdre fiü se cherna
Ursachi. Partea vindutd < s'aü ingrädit cu condeiul) in «uricul
al lodträn ). Marturi : Mitropolitul Ghedeon, Gheorghe episcop
de Roman, Calistru de Rdddutl, Orestu de Hu$I. insä pentru doi
vecini, anum[e] Goacä $ $1 Andronachi, nu i-am vänzut, larä
alti vecini, ce i-ar afla dumnealuI acestor doao sdle$tI, sä aibd
a-I lua dumnealuI de grumadzI, sä-r stdpaniascä ca pe ni$te ve-
cinl, cä i-am vändut cu sat cu tot ; sd-s stie ). Mitropolitul
semneazd ast-fel : «Ghedeon Mitropolit Moldovlahiii >.
er 235. 3 Iunie 7227 (1719). Familla Ro$ca dd. zapis unuivär.
I-aa luat banii cu dobänd4., de la Turd . . de-$ plätiia cu
dajdele $1 nevolle luí . . . Strdngändu-1 $i pe dumneahil negu-
titorif de bani», e stilt a lua o mosie. - Chilipaícz, II, 16.
236. Ia$i, il" Maiü 7230 (f 722). MihaI Racovitd intdre$te luf
Gavril Miclescul o mosie la Oncani, pentru care el aratd un
zapis al Alexandre Stolniceasa, sora Iorga - Orä,seni; II, io.
237. Ia$Y, 25 Maiii 7230 (1722). Hie Catargiul $1 Stefan Rusät
daü márturie pentru un proces. Se aratä cal un zapis «aa petit
de VálharT cd.nd ati lovit pe pdrintele lor, pe Zosin Hatmanul . . .
Cenu$i, tatd1 lui Stefan, facdndu un furtusag de ni$ti bani, $1,
prindzdndu-1, aü fost caldzut la inchisor[e], lii temnita Suciave ;
apoi Lan plätit Stefan). - Bocigti, I, 62.
238. Ia$T, 30 Maiü 7230 (1722). Mai mult'i boierf märturisesc
cä Pdtra$co Ba$otd biv Vel Stolnic $1 fratele lui, Toacler Ba-
$otd., biv Postelnic, fill lui Zosin $1 nepotii luí Pdtrasco Logo-
fdtul, aa ardtat cd. «Sandulub [fratele lori i s'aa timplat moarte
in tara le$ascd., fiind holteI, $1 dumnealor 1-aa comindat si
i-au pldtit $1 datorille lui ; iar sora dumilor sali Ilinca, rd-

www.dacoromanica.ro
52 DOCUMENTELE SFiNTULUI SPIRIDON

mdind säraci de parintl, fata Road» iaras dumnealor, acestT


fratT, aü grijit-o, de o aü casätorit-o si ail indzastrat-o ; si aü
murit si ia, si copif n'aü avut». - Bode,s12", I, 63.
239. 5 August 7230 (1722). MihaI Racovitä intäreste fiend
Cantacuzino, vAduva StolniculuI, BäseaniI : e care acel sat i s'aii
ales in parte dumisale de caltra fii dumisale, ca sä-li fie acel
sat pentru comändul dumisale, si incä si alt sat, anume din
parte lui Iordache Med., de la Tinutul unde i-ar pläcia. .
pentru zdstrele (edit; avut dumneaeI de la pärintele dumisale,
Apostul Catargiul biv Vel Comis, si s'ad präp:idit la datorille
sotuluI säu, lui Iordachi Stolnicul ; iar ginerile dumisale, Sar-
-
ban Boteanul , etc. Bekent, 1, 3 2 .
.at. 240. II Octombre 723 t (I 722). Ea Iliana Logofeatiasa rä-
pdosatului Neculai Costin, (data fostu Logof it-Mare, fata räpao-
satuluI Ducäf-Vodär, , aratä cä fratele ei, Constantin-Vodd, fu-
sese dator «lui llagi-Osman, negutitoriului de la Enichiiii,
si-f scrisese ei a vinde ceva pentru plan. Scoate decI in via-
zare seisprezece Nei de vie la Cotnati, < la piscop», «Am
a gunsu si la Marie Sa Domnul nostru Io MihaI Racovitä
Voevod, si li-am vändut Märii Sale, cate dzeci lei falce . Sein-
neaza "E)ivf koToOt-,-t4og si mai multi - Cotizani, III, 13.
241. 17 Mart 7231 (1723). Boierif MoldoveI dau märturie pen-
tru o cumpäräturä, de la Iordachi Toma, a luI Ilie Cantacuzino
Vistierul. Cand ad cumpärat hie Vistiarnicul aceaste sate, ail
fast Marie Sa Mihai-Vodi mazil la T[a]rigrad ; pre urind,
luind Marie Sa a doa Domniia, iarä Ilie Vistiarnicul ail pri-
begit in T[a]ra Munteniasca si, temindu-s[ä] cä-i va intoarc e
Märie Sa baniI au dat pre sate, fiind ma! aproape rudianie
Märie Sa lui Iordache Toma decit Ilie Vistiarnicul, intre alte
ponturf 6-ati scris la Marie Sa, pentru ca sd. sä intoarcd sä-s

1 La 22 Februar 7227 1719), acela.;:f Donau d5.1111 ordin prk itor la o jaltid
a «Ehnel Logofetlasa a rapu,atultil Nicolal pre oamentï de acolo dela Cruce
L inutul Putna]. doicandu ca i-au baut o bute de vin cand era eitanele, (Blue.
Ac Rom., 1o711,17III
La 25 Mart 7155 (1677), Antome-Vodà intitre;te o mo?ie WI loan Costin,
tiul Marelut-Logofat Mir n (lb,/ , 44/LXXV Cf. Ist. ht. I wt., 1, p. 63 , III,
PP. 4S-9

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 06

vie in t[a]ri, au pus $1 acestu pontu : ca O. iscdliascd Märie


Sa inteacel zapis a luf Iordache Toma, sal nu-i intoarcd. sa-
tele ; cia Mdrie Sa n'ati avut cum face, fácind atite amiaste-
calturi in T[a]ra Munteniascd Lie Vistiarnicul, i-ad adeverit
pen scrisorf, precum si satele aceale i le va lisa, $i altele, cdte
i-ad poftit, numal sd se scoale sd vie. Decf, viind Ilie Vis-
tiarnicul, aü iscdlit Mdrie Sa $i l-aii läsat cu aceale sate, $i li-ad
tinut pänd ad muritu Ilie Vistiarnicul. lard acmu, vinind MJ.-
rie Sa Mihaf-Vodrd $1 cu a triia Domnie», cere judecatd la
noi». El expune cal, «fiind Ilie Vistiarnicul pribag in TEa ra
Munteniasci, 1-ad läsat numaf sd vie, $i iard$ n'au vrut hie
sd-s asiadze, cia lards s'ad dus in T aira Munteniascd, cu
pricina nuntif -ad fdcut, $i n'ati vrut sä maf viia, ce ad rd.-
mas acolò, cu mare impotrivire Mdrii Sale luf Vodi) , Mihaf
&al banif giuprineseZ luf Lie. - BodeM II, 9. - V. [st. lit.
rom., tabla.
242. 7 Novembre 7232 (1723). Marie Hänculiasa face 0 yin-
zare. Sotul ef fusese dator «la un negutitor turcu, ce-i zic Cu-
ciuc-Murtazi». Rudele nu vread sd ajute. «Decf, avanclu ed nisti
odoarä a mele la acest Turcu, pusd zdlog pentru datorie me,
am fdcut cum am putut, $i i-am dat toti bani Dar nu dd.

zdlogul, arätind si alt zapis. E silitd decf a vinde mosia sa


care Domn. Copie. - Todireni., I, 22.
243. 15 Novembre 7232 (1723). Vinzare la Husdiani, in tinutul
Dorohol, «care acest satu ad fost a unchiuluf nostru Wan-
cului, ce ad fost cdpitan de däräbanf, $i a frätini-sai, NI' E-
nachi». Pomenitd $i «mätu$a noastrd Mariia, pe care ad tinut
unchiul nostru Hrincul, in zilele Mdrii Sale luf Vodd, la Dom-
niia a doua». Copie. - Todireni, I, 23.
244. Iasi', ICI Maid 7232 07241. Boierif moldoveni dau mdrturie
pentru pira fratilor Pdriu impotriva luf Gavril Miclescul Vornic,
e c.1 I träge la vecindtate $i ef nu-s vecini dumisale, cia sintu
vecini Mdrii Sale», dupd Toma Cantacuzino. Gavril aratä. Teá,
%find pe maica dumisale Vasilie Logofaul $i, clupd moartea
luf Vasilie Logofätulul, lard' Dumitra$co l'2aurul, è-ad fast Lo-
gofit-Mare, fiorul luf Vasilie Logofituluf, ad lipsit-o din satul
tätine-sdd, din Hälduciastf, ca diiata ce-f fäcus e] tatd-säd, $i,

www.dacoromanica.ro
54 DOCUMENTELE SFINTULUI SPIRIDON

neavind nice vezetei pe cai, atuncia, ca sä vie la Micliasti,


atuncia ad fost tatul acestor oameni, Tinasie Pärid, holteiü,
acolo, in Hdlduciasti, si, intrebindu-1 cie flan- iaste, el ad dat
satnä. cä iaste Ungurian, si asia I-ad näimit pe cal, de aü
vinit cu maicd-sa la Micliast». Alt! marturi zic a el era ve-
cinul luf Toma, dupd moartea cdruia, «neavind cine spre-
jiniascä pe cameni, s'ad räsipit toti in toatea pärtile: unif
in Tara Unguriased, altif printr'alte pärti, altli pin tard aicie,
si de atuncia s'ad räzletit si Tdnasie Päräti, tatul acestora».
Se decide sä jure ei «la sfänta besearicd»: merg, in adevär, «la
svra-nta besearicd domniasci, la Stäi Nicolae, dupd obiciaiü,
cu Vornicif de Poarti, de ad urat». Domnul hotdreste in
folosul vecinilor. -Bodgti, I, 67.
245. Iasi, 16 Septembre 7233 (1724). MihaI-Vodd dä Un zapis,
impreund cu boieril säi : Dumitrasco Räcovitä. Hatman, Ghior-
ghie Mitropolitul, lije Catargiul Vel Log., Constantin Costache
biv Spdtar, Ion Neculcia biv Hatman, Iordache Cantacozin6
Vel Vistier, Iorclache Cantacozino biv Medelnicer-Mare si
Nicolae Jora Postelnic. - Popricanr, I, 41.
246. 21 Octombre 7236 (1727). Grigore-Vodd Ghica, pentru
«Silion, Curtian de Cämar[a], ot Tutova». - Bdce,str, 13.
247. i8 Iunie 7239 (1731). Märturie de la mai multi oameni,
intre cari «,Serbul, ScArlat, nepot Rustocä, copil in casä,
pentru niste mosii la Cotnar. «La vremea cind ad fost stä-
pinind Ursachi Vistiernicu . Ad Iuat brazda in cap si ad
purees de ad arätat hotarul Drumul cel mare a Cot-
. . .

nariulu, ce mergi la Roman, din satul Cärjoaii . Putul . .

Fränculul . . . Feltin Dorcos . . . Moilita LupuluI Besitä, ci

zici cá ad fost vätäman in Corjästi, cind stäpine satul Ursachi


Visternicu . . . Via Isdcescului . . Fäntäna Herdi». - Cot-
,

narï, IV, 1.
248. «t CU sisze6 de galbin unguresti sintu dator dumisal[e]
badí loi Necula Ros[e]tu, biv Vel Log[o]fetu, si m'ati
cum sint in tar[ä], trimät dumisale intr'u[n] loc de tar[ä], si
sá mi eü scrisoare ; si pentru credinta amu iscalit. U Brasdü.
Catrina Spat. 7240, Ap. 21.» Pecete neagrd, cu vul-
turul. - Popricant, II, 59.

www.dacoromanica.ro
MATER[ALE DE ISTORIE CULTIMALÁ 55

0 249. Milostiv[e] $i lurninat e Domnea, sl fii MArie Ta s[d]ndtos.


t Alta, facu $tire Mari Tal[el päntru rdndul unor omen Si]
a dumisal e lui Iordachi Pah., de Päscan[i], ce s'ati sculat
cu pärd de I-au sor[o]cit la Divanul Märii Tal[e , dzicänd cä
nu sint vecin 1 ; de car[e lucru vei $ti Mdrie Ta cd eü, rd.-
mäind mic de pdrintre], de tatd, am crescut in casa dumisal e]
Iordächioe Vistiernices il cei bäträni ; car el mi-aa fostu mie
mo$ e] $i lui Iordache iar mose ; si vairsta mè este de $eidal.,
de ai, si i-am apucat pe cei ominnil tot in sat, etc'. 7240,
Iuni To. Robul MAri Tale : Ion Neculce Vel Vornicu.
Bldg-evil', VII, 4.
250. 12 Mart 7241 (1733). Ilinca Hatmdnias[a] ráposatuluI
DurnitrascoRdcovitä, ce an fost Hatman >, dä un zapis pdrintelul
chir Anton Mitropolit tärdi Semneazd «Ilinca Cantacozino
Hät. ) 2. - Popricani", I, 42.
251. Ia$I, 15 Ianuar 7242 (1734) Cdtre Andronic biv Cdmdras,
pentru niste vite prinse. g$i acei oamini ar fi mdrsu la casa
luI mai in trecute dzil e , $i i-ar fi suduitu $i fimeia, $i i-ar
fi fdcut mare ocar[ä , nefiind el acas ä, i mai jaluit cum ar
fi máncatu porch' lui Racles nisti pasdri de la casa luI si ar
fi män : si ii clal de gräii tot mascuriI lui ). - -

c e )rti", 16.
252. 15 Iulie 7243 (1736). Constantin Mavrocordat aratä cA,
inteun proces, a scris o carte la fratele nostru, Domniia Sa
Grigorie-Vod[al', di-aii chemat fat d pe acia giupdniasä. : i-a
venit $i rdspuns. - Duniqtr, IV, 43.
0 253. 6 Iulie 7245 (f 737). «Ion Bldnariul, ginerile Cárstii Bldna-
riului din Iasi», dä zapis luI « Costantin fiorul lui Timu$ Are
nevoia de tridzfici de lei, bani noi.. Cere imprumut, .51

3 V. restul in A) ch. sac. ,rt >u Id. din lap. II, p. 332, unde s'a tipnit
scrisoarea de d. I. Tanoviceanu. N'am copiat.o Intreaga. socotind di, In acea
edi0e, b'ail Ostrat toate particu]arit5411e de grafie ale originaluluf Mai adaug
cu e scris, ca i alte acte ale lui Ncculcua, pe o bandí lungaremä de
hIrtie Cronicarul, care sum f arte urit, cu liter« midi', Indesate, bpsite de
ori-ce elegant, a fâcut atcl sfortaff de caligrafic.
2 Ilinca era fata SpaaruluI Mihai Cantactuino, din Tara-Romilneasca -
Pentru pribegia «oçului eI In Ardeal, v. doc. 110 LXXII al Academiel Romlne.

www.dacoromanica.ro
DOCUMLNTILLIt. SPIN:a LUI SPIRIDON

m'am apucat sä-I dati la Säntd-Märie Mare, banii fär dobändä».


Maica» lul e «Paraschiva fata luI Enachi, fi6orul Pärvuluf
Vätavului». - HrIteni, I, 4.
254. 15 April 1740. «Nicolae Con'. de Ros', biv Logf.»
dä un zapis lui «Iordache Cantacozino biv Vel Spätar,, pentru
IonäsenI. - Popricani, II, 57.
o 25-54 «N. Conte de Rost» cätre «fratele» ; < Brasov, Mahl
lt 1740». < Cu intorcere dumnei cumnate Catrinel Spd-

täresei . . iat trim4 dum. präjitore de cafe, a$dzatd bin[1]$or


îri cutie. Hamourile 'Meal or veni negre$1t, pentru cal* nemteste.
Ajutändu Dumnezeu, peste cinci-$ase zile vom sä mergem la Snarl,
sä [ne] inchindm Mdr. senInatulul prir-qep, ce, acole fiindadunare
mare, voi säli in tot chipul, ca doar $1 al gäsi mal pe pldcere $1 de
ticnd. Dupd aast a] fac $tire dum. cä iat, inbulzindu-mä sträm-
tore vreamii, de vream e ce, cum sä träia$te pe aice $1 ce scum-
pet e] iaste, vei intälege $1 den dum. cumnata, am vändut dum.
unchiuluf Iordache Cantacozino Spat. mo$de mea den Iond$äni,
pe apa Jäjier, care $tif dum. cd-mi iaste si mie danie, iar den
neamul dumneluf mi-au dat pe dänsa galbeni ungurestI 100,
care banI 1-am i luat deplin $1 tocnia, duip[á cum aratä za-
pisul meil la mäna dum. ; insä, fiindu-cä ace mo$äe (dup A]
cum im spuse durn, cumnata) aü fast fäcut schimbu - Dum-
nezeii sä-1 pomäneascä - tatä nostru cu altä rno$de a dumne-
lui, $i den pricina vreamilor aü rämas $1 pän acum scrisorile
aceI mo$11" la dumnevostrd, acurn dar sä le cdutatI $1 sä-I
dat dumisale toat[e acele scrisorf, de vreme cd dumneluI
iaste stripAn acelei mosii cd., nice s'ar fi cäzut altul, fiind
iar de la ndamul durn. Ce dar vä pohtescu fär de alt cuvint
saü prelungiri sä-i dati scrisorile, ca sä nu md supär, de
vreame ce i-am vändut-o cu tota voia mea, $1 am luat $i toti
banii. Contesa mea, cumnata dum., sä inchinä dum. cu
frätascä dragoste, rugändu-vä den ceriii toat e] cele fericite ;
dum. cumnatel îi rug-am fericitä sdn,d]tate; pe nepot[i]ca Zmä-
rägdita dulce o sdrutäm, $1 iar rugdin dum. de frätasca
cäutare.
P. S. Iar, dupä frätasca imbra$are. Cela ce îii trecut[elle
zile cu frgeaascä cowidentie am scris dum. asupra haluluI

www.dacoromanica.ro
MATERIALE ns ISTORIE CULTURALA îjV

meti, iar i le aduc aminte, si te rog sá le socotestf frdtdste


si cfestineste, nedejduindu cd nu ma' vet socoti nice pe mine
de tot instreinat de cele pdrinteaste, de md cunostetI de
frat[e], dupd cum si cu dreptate iaste $1 strdmtorare halulul
meü trebue a vá pricinui faternam compassionem, ca sá
nu-t dai pricind de a intdrta driapta CeluI de sus. Si iarta
de supdrare i mä rog de rdspunsu far de zdbavd. Scumpete de
pe aice $1 ce fel md lupt, veI intdlege rug pe largu der,a]
dumneif cumnata Spdtdreasa.
CinstituluI si al meld prè-iubit, dum. frateluI Costandin
Rost, V' Vornic, cu cdzuta cinste 51 fericitä sdn d. tate. La Iasi.,
- Popricant, VI, 441.
256. Brasov, Av. 19 dn., It 1740.» < N. con' de Rost, biv V'
Logf.) , catre sord-sa. A primit seized de ughI, erdmdsita
pretului de pe mosde, care am vdndut dum., si iat ä trimit
dum. si zapisul. Contesa mea, cumnata dum., multumeste
forte de neuitare, $1 sä inchind cu frätdascd dragoste ; i du-
misale nepotuluI Costandin i ?I rugdm fericitd sdn[d tate, $1
multumescu de ciubuc ; si mal rog- si de ceva tutun basma-
ghiubec ; i dumneluT incd sd-m poronciascd ce ar pohti den-
tr'acoce, si vof face datoria. P.S. Soro, mä rog sä nu md il
cu vin rosü de CotnarI». «CinstiteI si pr-iubiteI meale ca
o soru, dumnei veriI Catrinel Pdscdnitd, Cantacuzeni, cu ca-
zuta cinste, la Pdscani ...» - PopricanY, II, 14.
257. 26 Octombre Evdochie monah, care Stefdnitä Rusät
Vel Logof. («dum. verib). Pentru mosia Iondsesti, «care eu
am cumpdrat-o de la dum : bade Niculai Logof[d't, fratele
dum cdndu am fostu in Tara Unguriascd, si mi-aa dat dum :
$i zapisul dumisa][e] cel de danii, si am adus $1 carte de la
bade NeculaI . - Popricani, VI, 146.
258. 2 August 7249 (1741). Dania Ordsenilor de cdtre Gri.
gore Ghica. - Oreqani, LI, 15.
259. 2 1 Octombre 7250 (1741). Constantin Mavrocordat con-
firmd. Popricanif «dumisale Catrinil Spätdroia räpdosatuluf Ior-

I 0 scrisoare cátre Doran, fará data, a 1u1 KwyszowrIvo; llarl/PIO; %Z.


(Rol/a/1r, 1, 75)

www.dacoromanica.ro
;5S DOCUMENTELE SFINTULUI SPIRIDON

dachi Cantacozino Spatar». Sd poatd olua de-a dzeace din


pane, si din fäneat, si din prisdò cu stupl, si din tot locul, cu
tot venitul». - Romba, I, 73.
260. 12 Decembre 7251 (1742). Sandul Arapul d'a un zapis
agiuptinesdI Catrinii Stol. a rdpd.usatuluI Iordachi Cantaco-
zino ». - Blage,sti, IV, 37.
261. 13 Iunie 7251 (1743). Toder Stirce Vornic de Poartd.
dd.' o märturie : se vorbeste de «o taind din Tärgul FäniniI, de
unde ati perit». - HrIleid, 15.
262. 20 Octombre [7253] (1744). Raport care Domn din par-
tea unor boieri insdrcinati- «ca sá mergu la CotnarI» pentru
a alege un loc «din hotarul acelui tdrgu, carea a ddruit Md.-
riia Ta lui Tdbdrtd Jic. si sd ldsdm si tdrgovetilor pentru
hrana lor». in hotärnicie : e es t ea destul cd trecea peste Dum-
brava-Rosiia>,. Urmeazd expunerea amdnuntitä a VorniculuI
Domnesc, ce fusese trimis, impreund cu Pilat Medelnicerul.
Se adund, intre alt1 oameni : gsi Feltin vdtavul de viiali din
Cotnariii, si Sava Negrul ot tam ..., si lands Ungurul ot tam»;
el' aratá care-I locul gospod. Se noteazd : «drumul pd.rdsit»,
«via Räddutilor», gun drum pdrdsit ce sd dzice drumul Ste-
fdinestilor», «drumul cel mare ce merge prin Dumbrava Ro-
siia», thdlesteul luI Ureache». - Cotnari, II, I, 2.
263. 9 Iulie 7253 (1745). Ion Nicolae-Vodd pentru un proces,
relativ la Luceni, a luf «Ionitd Loiz, zdt SanduluI Mane,
carea acel Sandul Mane ail' fast nepot Berdif, staroste de ne-
gutitori». Se citeazd si o märturie de la Axentie Uricar. -
Lucent.
264. 30 Octombre 7254 (1745). Ion Nicolae Mavrocordat « du-
misale Spdtdroai CatriniI a rdpoosatulul Iordache Cantacuzino»,
pentru satele Popricani, Uricani, Iondseni.-Popricani, VI, 147.
265. 27 Iunie 7254 (1746). Ion Nicolae-Vodd, pentru Ion
Aga. Se pomeneste Mitropolitul Nichifor. - Popricani, I, 43.
266. 13 Iunie 7256 (1748). Judecatä. Se aseazd fatä in fatd
numele pdrtilor supt datd.: «Iun. 13 d., P 7256» ; apoI mai
jos se aratd ce s'a cetit. Urmeazd decisia $ i semndturile. -
Stavnic, 8.
267. 31 August 7258 (1750). Hotdriturtde mo0e.P omenit:

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORrE ULTURALA 39

Moiseid Cucoranul biv Vel Pitar», care e in legdturd de


famine cu UO anume Cracatitd. - Stavnic, 9.
268. 6 Iulie 7259 (1751). Constantin Racovitä ordond. luf
Tanasie, dpiv Cdm ä ras de izvoade», a merge la CotnarT sä
hotdreascd niste loc luf Stefan Bosie, Camdiras de izvoade. -
Cotnari., II, 3.
e 269. 25 Octombre 7264 (1755). Matef Ghica vede hrisovul de
la Grigore-Vodä gscriind cli, viind tulburare Moscalilor asu-
pra tdriT, dupd ce ad luat Ilotinul si Mdriia Sa au ldsat
cdimdcan si purtd.torid de grijtä de trebile tdrif pe rdpousa-
tul Sandul Sturdza Vel Logf., impreuná cu aIi boeff, $i po-
gordndu-sriä] Mineh feltmarsal cu toate ostile moschicestf pdna
la Iasi', apicatu-l-a0 pe dum : cu mare stränsoare de mare
somd de bard, ca sd.-T dé si pentru zaharelile de triaba osth ;
pänd 5i eczdcuti, adicd strajd, i-ad pus la casd. 5i, fiind dum-
nialuf invdluit in poroncile luf, nu s'ad putut cduta de ne-
micd, ca sá mistuiascä dinnainte ostif ; $1 i-au luat toate bu-
catili : epe, vaci, bof, of si banf, incd si casa la tall, unde
era sidere dumisale, i-ad prdidat, si, neddricld vreme pdrinteluf
Dumnii Mele ca sá facd dumisali vr'o chivernisald pentru
ace pagubd, precum cu dreptate sä cd.dé, de vreme cä dum-
nialuf ad fost ardtat driaptd slujbd Mdrii Sale si tdrif, ad
socotit Mdrie Sa, cä, fiind Gheorghie Isdcescul hain, $i au
fdcut multá stricdèune tdrif, si banf domnestf incd ad luat
din slujbe, si s'au dus cu Moscalif , - if dä satul Ord$eni al
acestuia. -Onen 2, I, 14.
270. Roman, 25 Mart 7264 (1766). Constantin Racovitd. Si,
viind Domnie Me de la Tara-Romäniascd, iardis cu Domnie
tdral Moldovif, $i condcind in tärg, in Roman, ni-am instiin-
tat pentru locul de la Härläd, ce e domnesc : aata cdmpul,
cat 5i la pddure, si cu vadurf de morf in apa Bahluiuluf, 5i
cu vatra tärguluT, $i cu bisdricele cele de piatrd». Le dd rnd-
nästirif de la Zagavia (') I. - Cotnaa, I, 5.

I La Bibl. Ac. Rom., doc. 156 Lxv, se pLtreazâ scrisoarea, anted arh cu
cite\ a lunI. a loi Racoli0 ca"tre episcopul de Roman Ioanichie NoI, Co,tandia
Thhail Tehan Racovitä VOCN oda, bj, m[i]l_o],t-Ln] g_or,sp o jd_a]ra zemla da-

www.dacoromanica.ro
CI) DOCUMENTELE SFiNTULUI S.PIRIDON

271. 14 Octombre 7265 (1756). Constantin Racovitä cdtre


Toader Buhus Postelnic $i Simion Che$co, uricar, pentru ca ei
sä hotdreascd un loc la 1-lir Ida de al lui Alexandru «Sturdze».
Cotnari, I, 6.
-
272. 3 Novembre 7265 (1756). Mdirturie pentru un hotar la
Ilîrläü. Domnul dase locul < sfintii mändstiri Precistif, din tärgu
din Roman, ce iaste ziditä din temelie de Mdriia Say Se po-
menesc : «schitul ZagaveiuluTY $i «Lupul $oltuzul de IIirlaii»,-
Cotnarl, I, 7.
273. 26 Novembre 7265 (1756). Constantin Racovitd dd Pre-
cistef din Roman vatra tirgului Hirláu. - Cotnari, I, 8-9.
274. 20 Februar 7265 (1757). Constantin Racovitd aratä
despre mosiile tataluí sdu, < afard din mo$iile &aü afierosit Marie
Sa la svänta mari rnän A]stire Sinae Crdmile cele de piatrd
de la Cotnarin. Care mo$ii mai sus araitate ail fost dreptia
Mdrii Sale rdposatului fericitul intru pominire pdrintele nostru,
de pe mosul Mdrii Sale Toma Cantacozino Vornicul . . dupä
cum pe largu aratd scrisorile vechi $1 hotarnicile ce
hotdrät . . la a triia Domniia Mdrii Sale, de Stefan Luca
.

Vist., $i Stroici Spdt., $i Avxintii Uricarul, $i Vasile Popa


Uricaruly. Constantin aminte$te cd a intemeiat mändstirile
din Roman $i Focsani. Li dd mo$iile rdmase de la Mihaf-
VoddI. - Copie. - Sîrhí, VII, 14.
275. 1-iü Ianuar 7266 (1758). Stefan Bosii, biv Vel Jicnicer,

h[iscon. Cmstite i de Dumnezeil nibitormle 1 al nostru îiitru IIristos duhov-


mcescu pärinte, Svintila Ta chir Ioanichie. episcop al svintei episcopil Roma-
nulus. cu íi,ascl cazuta evla% io Inchinindu-ne, sArutàrn deriapta SN intii Tale
Carte Svinth Tale. ce ni-ai trimis. am luat i, ma:L. Intg, intalegand pentru
bunii fericita sanaate SA intii Tale, ni-am bucurat foarte. multumind milosti-
Nulta Dumnezeu pentru care iar6 poftim pe intda Ta ca de a purure
adeas'ai-ori S lin ne lipasc7t clrnle SNintli Tale, ca s6 ne întiinâm pentru
bnii/ si fericitti s5.natate SN intii Tale , anil S%nitii Tale de la Dumnezen
a:I fie multi zi fericiti. Oct 27. 1755. Al Svintd Tale ca totul Intru lIristos
dulloNnicesc Rill 1.0 CO3tan Irn Foeve i i .- in Arch. Sf. Spiridon, Cotnazr, 1.
1 5, se alibi i o chitanta de la Ioanichie de Roman pentru Goo de stupT càpaati
iii schimb pentru locul Orgului Ilirild
' Dc N atra IlîriRuIni, dat:i celei d'intillu, se ocupli Domnul i la 23 Main
7266 175S .

www.dacoromanica.ro
MATER[ALE DE 1STORIE CULTURALA

pentru o danie cätre Sf. Spiriclon a locului din CotnarT, ce i


s'a dat de Constantin Racovitä in schimb cu «o mosie a
noastrd, anume Tätärasii, de längd tärgul Botosenilor, ce
s'ati dat de Märie Sa tridnastirei sfintului ierarhu Nicolai, de
längd. Boto$ani, fiind-cd este zäditä pe acel hotar de mosii
a Tätära$ilor.». - Cotnari, II, 5.
276. 17 April 7266 sau 7267] [1758 sau 1759 . «Catrina Spa-
tdrea,s a] » catre Mitropolitul Iacov, pentru niste locuri la Cotnari.
«Dar sdnt oamenT mai bdtrdni decdt mine la Cotnar, $i or fi $ tii nd
hotardle, cal in hotarul Ceplenitilor nu iaste nutnaf o säliste,
ce sänt multe sälisti, care le va ardta scrisorile ce sänt la
fiü-meu Costantin. lar pe mine, in carte cea de blästdm ma
rog, parinte, sä nu má pu, cä mila, parinte, de acumu mo-
$iia nu-m trebuia : miia îm i rebuia tref cotT de pa-
mänt, unde mi i-a orändui Dumnezdu. si md rog Sfintii
Tale, pdrinte, pe mine in carte cea de blästdm sä nu ind
puf, ca eú astept de la Sfi iiia Ta bl a goslovenie, iar nu
blästäm . Ca eu sd. $tif Sfintiia Ta $i aasta, cä pentru
. .

voia feorilor nu-m voiu pune sufletul . - Cotnarz, II, 7.


277. 24 April 7266 (1758). Scarlat Ghica ordona o nouä
cercetare pentru jalba lui Stefan Bosie Jicnicerul. Calugäril de
la Sucevita hotdresc « o bucatä de loc ce au acolo la Cot-
. - Cotnari", II, io.
07278. 23 Iunie 7267 (1759). Märturia, prin diiatä, cdtre un fiù :
<cd pä tot fiorif mei i-am inzastrat cu ceIi ci mi-au dat
mäna, $i i-am cdsätorit, cum $i cu feti, iar asemine ; iar pe
fliü-meü Andriiil nu 1-am inzästrat niel cu un cap di atä, nici
cu strai, nici cu viti, nu i-am dat, nici mdcar un vitel , iar
casäi aü muncit de-avaloma cu ceialalti fiori, cum $i, daca
s'ati cdsätorit, m'ati plätitu di la un Turco din Hu$, di pa-
truzdcf $i tril di leI, $i eu nu i-am mai dat innapoi niel un
ban; apof, zdcbindu-mi unif $i altii $i, eu incä temändu-mä
de Dumnezdii», if da ocind. Scris innaintea preutulu, Pahar-
nicului Safta, lui Ioniä Märzac» si Jul' loan Be$liaga , pre-
curn $i a until' Stolnic. - Rofiefti, VII, 12.
279. r 5 Mart 7270 (1762 . Ioanichie, episcop de Roman, catre
loan Cantacuzino Vel Vistier. Constantin-Vodd Racovita a

www.dacoromanica.ro
62 DOCUMENTI LE SFINTLLUI SPIRIDuS

dat loc la Hirldü, «impreunä i vatra tärguluf >, care mána's-


tirea Precista din Roman. Aceasta face schimbdturä cu boierf
vecini. Pecete cu mitra, crucea si legenda lIo k. Ep. Rm.»
Stefan Buhdescul Vel Comis scrie. - CotuarZ. I, 14.
280. 8 April 7271 (1763). < Egumenul Visarion ot Zagaveiù»
cätre egumenul de Sf. Spiridon, pentru o vinzare de vie. -
Cotnart, III, 15.
281. 8 Decembre 1766. Grigore Alexandru Ghica dä un
privilegiu mändstirii Agapia. - Chipercva, I.
282. 29 Mart 1774. Niste boierinasl scriu ca.tre Ioan Canta
Vel Vistier. Un fiu al lor face greself fata. de Vistier. «Pentru
hatärul boierilor aü fäcut mild si li-a0 priitnit iaräs supt mila
dumisale, ca sä fie la Vistirii». De acum innainte, el se in-
datoresc a da sama despre dinsul. - Rumbata, 20.
283. 1774-7. Grigorie Ghica. Väzänd Dumniia Mea cä orasul
acesta intru sine nu are api din destul ca sä fie pentru in-
destularea norodului, si fiind pain la atäta de isterisit orasul
acesta de indestularea apef..., avind Domnia Mea rävnä ca
aceaia ca sä impodobimu si sä imbogätimfi a6astai politie cu
indestularea de apd», «afard din apa ce s'an adus la mänds-
tirea Svintului Spiridon, s'ati adus i altä api, deosäbitä, la
svinta manästire Golde... Fiind trebuintä ca sa-s scoatä haz-
neaoa de la Goläe afará la ulitai si nefiind loc, ci loc de
casä cu pivnitä de piaträ al lui Panaite negustorul, «si pänä
in Ulita cea Mare, ce merge la Tärgul Fdinif ), îl iea in schimb
pentru mosia Bältile, «fiind domniascá si pustie si nefiind
data nimäruI, s'ati luat supt stäpänirea Domnii». Se intreabd
oamenii din sat, intre cari 4Apostol Porcos, biv Stegariu».-
Slobogia Beiltzlor.
sg 284. I -la Ianuar 1776. Grigorie Ghica. Socotit-am si aceasta
ca sä deschidem si sä facem si o fabricä de scos postaid,
.
pentru 'Ca mai multd eftinätate a lacuttorilor täril acestie, si
sä rämäia si un locru de pomenire pämäntuluI acestuia .

Alege ded loc la Chiperesti, ccu moarä in Bahluiü». Da'


pentru sat mändstiril Agapia douä dughenI «in Tärgul de
sus» si o sutä de lei pe an, de la Sfintul Spiridon. Pe care
loc Dumniia Me nu putind sumä de banI am cheltuit, de s'aü

www.dacoromanica.ro
MATERI1LE DE 1STORIE CULTURALÀ 63

fäcut fabrica $i s'ag gait cu tpate cinille cele de trebuintd,


pentru lucrarea postavulul, aducänd me$terl, oameni streinI,
dintr'alte pärtl de locuri, cu multd cheltuialä», Afierose$te fa-
brica Sf. Spiridon, «cu toate ergaliile el» 5i acum, in noua
Domnie, dä $1 un act solemn. - CIzzperqtr, I, io. - V. Hun
muzaki, X, pp. xxxvi-vii.
285. Ianuar 1776. Grigora$ din Talhäresti vinde ocina sa,
inläturind pretentiile unef rude : «sä nu i sá tie in sam[d], cd.cI
91iriiac este fäcut in curvie cu moa$a noastrd gupänias[a] lui
Ionasco Cdpitan din CurtenI; dupd ce aü murit mosul nostru
Ionasco, al optule an 1-ag fdcut pe dänsul, si Dumnezai $tie
cä pe tatu nostru 1-ag prddat-$ugubinari pentru fapta mai-
ca sa, de n'ag rdmas cu nimic». - HriNtr, 22.
286. 2 2 Novembre 1776. Zapis care Iordache «Cantacozäno,
biv Vel Stolnic, pentru satul Liesti pe Jijie, cdruia i se
vinde pe «ulita PoduluI Vechiti» o dughiand de < Iosaf Can-
tacozdn6». - Popricani, I, 17 .
287 7 Iunie 7288 (1780). Zapis. «S'ati fdcut o moarte de orn
pe ace mo$iia numitd Turce$tii : ail apucat Arrnasii pe acest
mai sus numit Irirnie Misaiu $i, ducändu-1 la Ia$, 11-aa dat
platnic ca sä plaiteascd moarte de om $i, neavind banI ca sä
pidteascd, ag dat o parte de mo$ite» . - Oncegt., I, 7.
288. 19 Mart 1782. Testament al lui Sandul Ilie Catargiu biv
Vel Stolnic. «De la cdiugärul Movila, pentru facerea de bine
-ag avut de la mine, trägdnd pentru dänsul multä. suparare
$1 cheltuiald, $1. putin de nu m'am primejduit $i cu urgie
domniascd, pentru o pricind -ati avut el in vreamea Dom-
niel räposatuluI Costandin-Vodd Racovitä, $i aid scdpat cu
fuga, luind i cal al meg $i un iamarluc de postav, $i am
rdmas eg in urgie, in locul luf». Pomene$te $i via luI de la
Tife$tI, ce o are de la episcopul Leon de Roman. Mentionat
$i fratele lui, Neculai. Are ca sotie pe Catrina Donici $i, din
altä cdsätorie, un ü, Filip. - V. Documentele Callimachi-
/or, regeste de documente interne.
p 289. 1783-1786. Locuitorif din Hirlal aratd. ce ag pätit de
la Constantin-Vodd Racovitd. Supt Alexandru Constantin
Mavrocordat, vatra tirgului se vinde de Sf. Spiridon «unor

www.dacoromanica.ro
64 DOL.UMENTELE SFINTULUI SP11ODON

Greci, $i acel Greci, supdrändu-sd de adetid», fac jalbd la


Iasi. Se íncheie o mnvoialä cu totl, < din vatra tärgului si din
mahalale, sä aibä a da la mändstire cdte zdce (Dcä arä curatá
pe tot anul, $i cu altu dar sd nu fit suparatI intru nimic,
nici o odatd, fdrä numal dijma din tarini, din vii, livezi $1
stup1, dintr'altele ce vor face mosila tdrgului, sd de deosebity.
La 2 Decembre 1783, ei cer confirmare. «Fiind-cd cei mai
multi din tdrgoveti de acolo ä afld in mare lipsd $1 sdrdclia,
trdind la un ice gred ca acela, li-ad cdzut cu asupriald a
da si adetiu ). Urmeazd un act din 2 Decembre. - Cotzzart,
I, iS.
290. 21 Novembre 1786. Epitropif Sf. Spiridon cdtre mänd.-
stirea Zagavia, pentru mo$ia Hirlduluf, unde $ischitul are doud-
zed' de q3dminturf loc $i doudsprezece fdlci de fin : se face
un schimb. «Asemine scrie $i carte epitropilor. Amfilohi episcop
Hot[inului]. intr'aèastä scrisoare sint iseälit Prea sfintit Mi-
tropolitu si epitropii Sf. Spiridon, di pi carl s'ati fd.cut $1 hri-
sov domnescd> . - Cotnail, I, 21. - Cf. Ist. lzt. rom., III,
tabla.
291. 18 Novembre 1787. Declaratie de la cdlugdrasii de la
schitul Zagavii, ce esti n Tinut Fldridulut , pentru locurile
de cimp $i de pdclure, ce schimbd. < Si, fiindü $1 noi lá-
cultori cu petrecire la acestu schit, vdzind vointa cdlugdra-
silor, m'am iscálit. Amfilohil episcop HI() L inulul].» «Ed sta-
ritul de la Zagavii, ermonah Daniil. Senineazd si cinci cd-
lugdff. Confirmd Leon Mitropolitul. - Cotnall, I, 20.
292. 2 August 1787. Alexandru Joan Ipsilanti cdtre Iordachi
Cananò biv Vel Pdharnic $i Enacachi Calhnah biv Vel
Pdharnic, ispravnici de Hirlád. Pentru jaloba tirgovetilor de
acolo contra luf Gheorghe Meari-Acre, «ce are cumpdrat ve-
nitul mosiei cu anul, de la Sväntal Spiridon, pentru cd nu-i
ingdduie sd-$ pascal vitele la ima$ul tärgulut, care este in cur-
mezi$, etc., $i s'ad scris . . ca în ima$ul targului, ate una-
.

doao, ce vor fi pentru hrana casdlor lor, sd se pd$uneazd,


iar cei ce a herghelii $1 alte vite di negutitorie, sä $ cum-
pere ima$ pe alte mosti Epitropir aratd cd tirgovetii tree
«dm ima$ $i in fdnat > . Sá nu se admita aceabta.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE I..,TORIE OULTURALA. 65

293. 25 August 1792. «Dupä legraura pdcei ce s'ad fäcut


intre aceste clod. impärätil : Rosie si Poarta Othomani .";a.scd,
finid slobozi totI de optie a merge cu läcuinta unde vor voi,
dup'ac e. voe, mergänd $1 eS cu toatá famelie mè, de m'am
aydzat in tärile impäräte$tif Märifi a Rasiel, un pribeag vinde
la Sultan-Mezat, pentru 60.000 de lei, averea sa luI Constan-
tin Zatichie Medelnicer $1 luf treti Comis Constantin Urechi.
- Todireni, 39.
294. I I Maid 1793. Märturie cdtre un proin dichiü. Fiind
eu cu tatäl mied la adunat fän la delul lui Tätar si asezänd di
amizizi, aS maI vinit cdtva oamerff de vorbd. ; spunè insu$1
tatäl mied celorlanti omen! cá, slujindu un fe6or a ChiriciI
la Scärlatachi, aS fostu cherdut doi telegarI, $i temändu-se
cä l-or bat el, ad fugit, $i pe urmd ad gäsit telegaril, si Scdr-
lätachi acmU stdpäneste atäta mo$ie a Chiricil.» - Ro3s-ie,s77,
V, 20.
b 295. Dorohol, 18 Februar 1797. Vin Costachi Ghica Hatma-
nul si Andrei Holban biv Vel Stolnic, epitropi a! bisericif din
Herta, metoc al celei de la CurU-Cesmé de lingä Constanti-
nopol si aratä ce daniT are : ,(o dughianä de scändurI pe
roate miscaoare $i altä casd, de scoalä, längd bisericd, fá
.

cutä iarä$ cu banii bisdriciT Scrisoare luI Nicola! staros-


.

tele de cibodati, cu toatä briasla cibotarilor din Herta [dä-


ruite in 1794 . mortasdpiia tärguluI Foc$am . , ale dooi-
. .

zecI si patru ban! de toatd vita: cal, iapd, bod, vacä, ce sä


va vinde intr'acel tärg ; care venit, mäcar cä ati fost a vämi
domne$t», s'a dat ora$uluf, «mortasdpiia tdrgulul Tuzära
(sic) de la Tinutul Orheiuluf , datä tot de Mihai Sutu, a tit--
gulur Chisinäd, precum si vatra tirguluf Herta, cu venitul pe
vin, rachid, etc. - Pentru aceastd bisericä mai scrie lui Ale-
xandru-Vodä Sutu mazilul Mihai-Vodd, väru-säti, la 12 No-
vembre 1803. - Dorohor.
e 296. 2 Novembre 1803. Biserica de la Herta fusese vindutd.
de Mihaf Sutu, ctitorul ei, la niste Armen!, ce vreaii s'o vindd
si ei la Sultan-Mezat. Biserica din Curd-Ce$m o räscumpärd,
(Mud 30 000 de lei. - Doroha. I, 29.

66549 \ ul. v
www.dacoromanica.ro
II

DOCUMENTE RELATIVE LA VIATA OR-A§ENEASCA

(Pästrate in Biblioteca Academiel Rom hie )

www.dacoromanica.ro
I. Baia-CotnarT.

I. 7090 (1591-2). Gurp,uman soltuz i prdgarI ot träg-


Baea: Prävil Crstea, Cozma Bdlos, durul, Ion Hutco, Ma-
tos, Chircul Hanos, Ion Goos, si cellalff pirgari pentru o
,

yin zare in Petia-Mare. Fragment de pecete latinä. - 172 XXXVII.


2. 12 April 7179 (1671). Anna Endsoae de Bae» cu fiiI
(unul : Ionos) aratä cä a vindut un loc ,cde vie, dealul pisco-
pul, carea este pe langd Märiia Sa Vodä, le-am vändut Märii
Sale DucE-Vodä». Sa fie IVIdriia Sa volnic a o scrie i la
catastivul orasului, precUmu obiceaiul de vac. Hanos sol-
tuzul de Cotnarl, Ghiorghie star. ot tam, Fräncul tam, Mä-
ties Bärcutd, Giurgea Caprä, Paväl star., Mäties Darvas,
Stifan Tudot. Pecete. < NoI am pus si pecetea tärgului Cot-
nariului».
t Nicolaus Volff Georgius Wolff
t Iohannes Wolff rn. p.
m[a]nu propria. t Frynkul de
Kotnary.
Pecetea tirgului. - 78 LvIII.

II. Birlad.
1. «Eú Ion Carapoton, soltuz, i 12 prägarf $1 Matheiti Ro sca
negotitorul si Enachi Goian si Dinga si Cráciun Ùudin
si Dumitrasco Iurga si altI tot oamen[I] bunfi], trägovet
din trägul Bräladului», pentru o vinzare de vad de moarä in
Tinutul PutneI, fäcutä Naculul feòoruluI luI Iani, din träg din
Br-Mad». Fac «zapis lui, Naculuf, ca sá fie luI de mar[e
märturie pánd-s va fake] alt zapis, de la Märiia Sa de la

www.dacoromanica.ro
DOCUMENTE RELATIVE LA VIATA ORASENEASCa

Vodi; si pentru mal mare credintä am pus peatea träguluf


si ale noastre în acest zapis.» Pecete cu soarele si Tpkra
Kohna,A, .. . - 12 LIV.

4 2. cScriem noi Bärlädeanii, anume täraniI, cäti amil fost lä-


cuitori in satul Säsesti, cum am avut tocmalä cu dumnea-
ha co Postelnicul cel Mare anume Iorga, de i-am vändut un
vad de moarä den in apa Seretelului, si loc pänä in casa
lui Mitiri; de durnnealuf ati trirnis pe credina)s sluga du-
misal[e], anume Toader starostea de negutätorI, carel e] ad
fost ispravnic la siliträ, i pe Gorghit[a], cum sä strängem
mulí omeni buni, si den in sus si de in gos. > Se mdsoarä.
cite «pämänturi» sint, asi se-ati negutat dereptu 30 ugh i] ).
Se face innaintea mai multor oameni si popi «ot Focseani ,
«Rädulesti», «Bidilesti» si «Bodesti». Sese peceti färd. in-
scriptie. - 167,1,xx..

III. Botopni.

«Adicäeü, Andril, z-rudile [de Tigani din Botosan ,Lifäcut-amti


adeväratä märturie mea la mána dumitale coconä Macriiasä.: mä
inchin dumitale, eü Andrif gudile, pentru o copilä de aice de
la dumneta, Anicäi AmbldsoeT, acestui fe'6or, anume Tanas e ,
care mi-etí datti voe si cuconul Manolachi, ispranicti de Bo-
tosen j, precumti la urmä s'or invoi stäpäinii; si pentru cre-
dinta ne-amti iscälit eti Andrii gudele si eti frate-säü Pavdb.
Secolul al XIX". - 65,xi,ix.
IV. Bucurer.
116 August 7177 (1669). «Dragon: judetul den oras den Bu-
curesti, cu 12 pärgarf, denpreund cu Gherghina, care ati fost
judet, si cu preoti, i orosani», dä o carte lui Radu Postelni-
cul Dudescul, Neacsii si copiilor pentru un loc de casä däruit luí
de Antonie-Vodä. Matef-Vodd-1 luase pentru Asian Ceaus de la
Culea Sirbul, fratele lui Durnitru Cdmärasul, «carie ati fostü
nepotif pärintelu Ignatie VIddica». Antonie-Voda trimete «la
noi si la bAtränii orasuliff, fiindu loc pustiiü, necalutat». oim-
pietresc» si «stänjänesc». '<Uncle aü fost fäcut Culea case, si

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CUMURALÁ 71

curte, si grädinf, asäjdere si Salam ÙaLlsa. &Ulita care


merge spre Bucuva..., gardul unde aa fäcut cas e Dumitru
vätaf de Tarigrädeanf, Ghidemoc». <Neagul iuzbasa za därd-
bahtf .. Sernneazd si un clisiarh, un mdcelariu, Toma pärgariul,
Dragotä judetul si Gherghina biv
. su [de .-
Pecete cu cef doi
sfintf tutelarf.- 139 XLIV. - Cf. Ionnescu-Gion, Ist. Bzicurivti-
lo, p. 730.
V. Cernäulf.
U Cerneut, vlet 7192, mes. Setv. 16 d.» Eu Miron sän
Lazor Cotujchi ot Cerneut face o vinzare 1uf Nicolai Mur-
gulet. ( Denainte goveti1or (sic), anum e Arsenii Cozman, bil
soltuz, $i Ion Soltuz si Les si Zäharie 5i Eremie sän Popii
si Seman Robuletco $i Gaga Päri:m, $i Teodor Ùu'é si SA-
mion Vä r varef, Andonii Peränta, Gligori Veriha, Dumitru CA-
zac, Stefa n] Veveha, Toder RIspop, Nicolá Säretiian, Vasäl
Cizmar, Cärste Jäl. $i alti omenf buni tärgovet.» Si eQ Ar-
senie Volcinsi mä am prilejit la astä. cumpärdturä » don
Durvan.» Si eu Ion Miculetco, soltuz at Cerneutf, am scris
zapis, sä fie de bunä credintd. - Pecetea Cerndutilor. -
55 XLV.
VI. Chigheciul.

g limp, 12 Septembre. - Act de la (Murgul Vel Dvornic


i Siávilá Hatman i pîrcälab Sud. i Patea Vornic, Ilie Vel
Spätar, Toader pîrcälab de Chigheciu 77 LXXII.
.

VII. CImpulung (Moldiva).


o
I. Iasi, 5 Octombre 7189 (1681). Supt Duca Vcdä ri eces a
lu1 Neculaf Ncärlan Vornicul de tärgu, cu «Toadera$co fiè,oru1
Naculuf Stolnicul . Cel d'intAia spune precum 1-au ziberit hi
Tara Ungureaaseä pentru tatä-saa Nacul, de I-ail luat 56 de of
cu mief, si de atunce säntu dof ani i nu-f mai scot bucatele
de acolo . Ori sá le scoatd, off sä dea paguba. - 40 XLV.
2. Suceava, 19 Februar 7193 (1685). Stefan Petru cdtre Dumi-
trasco Vornic de Cimpulung, pentru Ion Stroescul Jicnicerul :
iaco Domnie Me m'am milostivit $i I-am ercat de gre-
$al a]-a0 avut ; decf iat cä vä scriem Dornnif Me, ce i-af

www.dacoromanica.ro
72 DOGUMLNTE RELATIVE LA VLATA ORASFNEASCÀ

luat, sä intorcI tot innapoI, ce i-al luat : un cal, $1 patru


boI, $i ne$te poloboce cu päne, $1 nisti sad cu One,
luat de la IIomor, $1 o sabie, C"-aa luat fe'oril täri a Gheor-
ghitä Dernlesiut (?), $1 o ipänge ; decl pentr'acesta lucru,
dacä vel vedé carte Domnii Mel[e], numaisä aibI a da tot
innapol pdn'tru'n cap de ao, nimic sä nu-I opre$tI, $1, ce
vef hi luat, orI de la siugile StroesculuI, tot sa-I dal* in-
napol ...D. - 206/111.
3 Iasi, 31 Octombre 7225 (1716). La Mihai-Vodä se pre-
sintä ni$te oamerff «pe vreatnia cänd era Niamtif la Cdn-
:

pulungu Oblicind cä 1-au luat cai Niamtii. de la Cämpu-


lungu, s'aa dus acolo ca cloud $'ar scoate cal, $1 n'aii vrut
sd-i dia; $1 ati jäluit cdpitanuluI de Niamtl pre Constantin
Ho$tinarul, pecum aa märsu in tärila lui $1-1 mänäna. fänul ;
cdpitanul aú trimis acolo $1 1-au luat $i pe dänsul, si i-au
luat $i dof boI marl si 3 gonitori $i o gonitoare $1 iapä. Pe
urrnä, dacá s'ati dus Niamtif D, Constantin se plinge innaintea
Domnulul. - 148 LKVIII.
4. 14 Decembre 1704. Färd inceput. Cercetare facutä de
Buta Vornic de Poartä. $1 Stefan Milescul biv Vel Cluccr,
fitncla Vornicii de Cimpula lunga D. Vine $1 «Nutula Vätä-
manult1 de Cämpul Lungu E un proces al luI Savin cu
.

Homorul. - Ms. III, 2. 1-0

VIll. Cimpulungul nuntean.

Vinzare la Cimpulungul montean, din 16 Mart 7169 ([661).-


3050:XI:K.
IX. Cann!.

I. ( Zapisele viilor ot Contea, ce s'aa cumpärat dela Arman


de Cotnarl. Agop$a le vinde egumenului Macarie de Golia,
din Salonic. -- 59-60 [NM.
2. cAdecd cO Giurge Caprä $oltuzul $1 Petre ce ai fostu
pivnicer, tij Caprd, $1 Stefan Pivnicerul $i Fräncul $i Mätes
Bárcutä $1 Hanos brat Fräncul si Giurge pärgar mare $i Ion
tij pärgar mare . $i alti oräsenf . . de tärgul CotnaruluI.D
. . .

Care Dumitrasco Vc1Postelnic pentru ingräditul viilor. «Dzurge

www.dacoromanica.ro
MA1ERIALE DE 1STORIE CETI, IURALA 73

Kapre soltusul de Kotnar m. propria . . . Fiynkul Alcner


doanes Alciner m. p.» «Petre Kapre

X. Dorohol.
a Soldáne$tf, 25 lunie - [1600-20 Dobau Hotnog i Bercea
Vatah i Gheorghie Spät. ot Spätäre$U i Bäci ot Hus i Vasile
ureadnic dorogoiuscoiu si multi oamenT bun! wr lítike1111 ME-
Nziatii» aratä cä un Ion «Faraon ot Petia Velica dä rnosia
sa lui «pan Pätrasco Velichi Dvornic, , pentru 200 de taleri.
[Pe V": Zapis pre i parte de Petiia èa Male.
XI. Falcifi
24 Aug-ust 7150 (1642). < Adecd ei1 Procop Negre si Sava
narneastnic de Birlad i Toma Oris vcit si 12 prägarf din
tirgul Falcin (*aatnin) cä innaintea mea, si innaintea tuturor
oamenilor bunT» Voica din Bogdancsti a virrdut partea eT
de sat. Se plätesc talerit innaintea mea si innaintea multor
oamenT bun! .$1 bätrinf din Falcin, popa Togoe si Dumbrä-
vici si Comino $1 Grecul i Petrea $1 Dima $1 Cäzan $1 Puiul
din Bogdäne$ti $1 Alecsa si Miron si Cristea». Vinzarea se
face «Dumi hotnog». Pun si ( pecetea orasului (uftfaT !twin).
«in Falcin», 24 August. Pecetea, pe cearä neagrá, e cu tolul
$tearsä. Ea. marcheazd insä pe hirtie s; pare cd poartä o cruce.
Procop Negre are o pecete cu Sf. Gheorghe si iii. Hr. ----
24 XLVI.
XII. ifirlàfi.
t Io Gheorghie Stefan Voevoda . la $oltuzul si la pär-
. .

gäri $1 la tot oräseanif de trág de Härläü . . sá avet a 'Asa .

in pa[e] un viiar a párintelui . Anastasie ep[i sc{olpul de


.

Roman», spre a fl scutit. in Roman P 7162, Octomvrie 27.»

XIII. Iasi.

1. 24 Maiü 7193 (1685). «Constantin llanos» dá zapis glu-


pänuluf Savii cofetariuluf», ce dindu-T un pämint p en tru rnultá
pagubd ce e-m fostu fäcut cándu aü trecut Tätai di la lit .
- 120 LXI.

www.dacoromanica.ro
74 DOCUMENTE REL4TLVE LA VIATA ORX5ENEASCÁ

2. Ia5T, 18 Ianuar - [c. 1600]. «eW A3 Mtn:0 tvimvkil K.S-


11f11, il mioS» pentru un limori,S «care este in tirgul Iasi». Porne-
nitä cneaghina Nastasiia «K-Ktvk . IVKCX. $1 cu fiul eI: Du-
mitra5co Buhus». Marturi «Dumitrasco $1 Vasilie, fraiT LucE
Dovddu din latme ..» Semnäturd polonä si pecete cu ceard
ro$1e.
[Pe V' : Zapis de märturie de la Stenco Arman, cum am
plätit la mäna luI hotal, pentru o pagubd ce i-aa fäcut frath
lui Lucäci, Dumitru $i Vas[illié; in tärg, in Ia$I. - 199 xLviI.
3. Zapis al luf «Mustafa Turcul potcovariul $1 cu färnela Ma"-
ghiula $1 feorul lor Dimu», ce vind o casä. in Ia$i. Mai sem-
neazä Ara' Potcovar, Cärste Arrnanu, Paväl Staroste, trei cal-
däraff $1 un potcovar, un ndsturarzil. - Condzcez Beirboiuluï,
P. 9.
XIV. Upusna.

Care 1590. De la «Mihalcea i Costantln, mari vdtajf de


Tinut Läpu$na, $1 $oltuzul cu iz prägati, si muld oameni bun I»,
pentru o vinzare. Locul e dat de la «Petru Voevod». «DräghicI
fiul luI Arvat» participä ; $1 «Hans" Toamo rtux-mus, HokutoAc >.
Tref peceti. Una arc crucea in mijloc $1 HEWN 4111111111111.

Scrie Nicoarä Uricar. -


XV Orheiü.

1. Cätre 1580. Vinzare «innaintea luí Pantea $oltuzul ot


OrheI $1 innaintea a 12 pirgarl Turbori Vatag. - 144/by.
2. 12 Mart 7164 [1656 . Gheorghe Stefan, pentru «Apos-
tolachie parcalab Orheischi». Semnaltura cu ro$u. Pecete. -
r 30 XXII.
XVI. Roman.

7136 (1627-8). «Adicä eü Budaso... trág di Roman 5i cu


cloísprädzeaci pärgarf $1 oamen bun ora$eam» daft o mär-
tune. Pecete cu : <Sigilium Roman > . - 15 =XVI.

XVII. Suceava.

16 Mart - .GheangheaVel Spät.. Nechita..., Iona5co Täbärtä,


Dvornic ot Sudava, i Gheorghie Ba$otä, i Lupul biv Cupar, i

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL:A 75

Necula hotnog, i pop Onciul ot träg Suèava, i Zota cupet,


Arbas, Trandafir si alti locuitori «din tirgul Sucevei > aratd
cd. Necoard, fiul lui Gavriil Septelici, nepotul Marichii, vinde
partea lui i a surorei Naramdza din Väscduti, lui Vasilie
Septelici, pentru I000 de taleri. Scrie Costantin Uricar».-
76 xi.
2. rEiS Onea soltuzul de Suavd cu 12 prägari si cu toff'
bdtränil trägovet si preutii tot, anume popa Grama si popa
Gheorghie si papa Drägus si popa Gontul si popa Ionasco
de Etcani i popa Vasilie de Mitropolie Veache si a1i preuti,
tot, Enachie ce aü fost soltuz, Grigorie ardscul, si Chira,
si Gheuca, Costantin ce aü fost soltuz, si alti toti ordseani
si megiias den ScheaT, tot satul, si den Tdtdras, si den Epo-
testi, märtorisim noi toti de rändul unii groape ce sä chiiamd.
Cdldarea, ce iaste in hotarul träguluT si intr'a Areanilor,
cum, de cd.nclu säntem noi, intr'acel oras, tot stim no cu
sufletele noastre cd acea groapd Cäldarea tot ati fost a mä-
nästirei a lul Stii Tile Prorocii si tot au fäcut ei fän acolo,
intr'acel loc, de cänd tin multi omeni dintre bardni, tot au
cosit acel loc, cdlugärif, si aü mättorisit Eremia Iulds cd. aü
fost fänar in dzilele Eremiei-Vodä in trei ai, de la Oras Hat-
manul, si sti hotarul foarte bine, si au spus innaintea nosträ
cä tot au fast a cälugärilor acea cäldare de fanat, si o aü inut
ei pänd acum, iar Areanii n'ati avut acolea nici o treabd.. De
aòasta mdrturisim aèastä adeväratä scrisoare a nostrd. ; si
pre mai mare credintä am pus si peciatea orasului, sá fie
cd.lugdrilor de mare credintd. De aasta scriem ; sd-s stie, U
Suc., vl. 7147, Dch. 28 «PeL'ata Savscago.» - 63 LXXXIV.
3. Simian firul (s/c), lul Sähac Armanul de «Suòavä
vinde o vie in deal in Coccea» cätre Dica-Vodä. Marturi :
Gheorghie cel Bäträn de Cotnariti. . Hanos Soltuzul», etc.,
Maftei, pärgariù mare.. . i eü Petrea Pivniciariul am negutat
vie >. Semnäturi romänesti, Petre Pihnicer. Frynkul de Kot-
naru. - 76 LVIII.
XVIII. Tecucf.
<Numitru voit i 12 prägarurn ot träg Tecuci», pentru o
virizare la Tigäneti. innaintea lui «Statul starostea , papa Si-

www.dacoromanica.ro
76 DOCUMENTE RELATIVE LA VIATA ORÁSÁNEASIIik.

mion, Dumitrasco, Andreica «star. Manta, Chirliac, Cläcea,


Iapotä. . Pardscan, Stanòul. Pecetea tirguluI : stearsä ; cu
stele si zigzagurf. - 69 xe.
XIX. Vaslul.
«Märturie de la VasluT, pentru Boza «Ionasco e-aa fost sol-
tuz in Vasluí, si Luca Dzam,a-, si IosifSäpunariul .-202 =XVI

www.dacoromanica.ro
IIL

DOCUMENTE ALE MITROPOLIEI DE IA§i

(Depuse aci la Academia RomIni.)

www.dacoromanica.ro
1. 16 Novembre 6941 (1433 ; sic). StefanVodä dä. Id Hodco
Costid pentru slujbe satul Vorona, «casäle AnusciniI si
HueteniI ... Nenciul jude». Traducere.
2. 6 Mart 7005 (1497). Stefan-Vodd, pentru Danciul Pogan, fiul
luI Ion, nepotul lui Necoarä Poganul. Traducere. Scris in
Vaslui de < Dragotä Täutu1ovicI3.
3. Iasi', I4 Decembre 7084 (1575). Petru-Vodd. Pentru Iucsanii
&II odatä de Stefan cel Mare lui Groza Comisul, cari se vind
acum lui Ion Goläf Vel Logofät, pentru easpri tätdre$ti».
Cr[d]stea pisar. Pecete inicd rosie.
4. IasI, 16 Maiti 7094 (1586). Petru-Vodä. Pentru niste Tiganf
lui Vartic, Mare-Vornic de Tara-de-jos, si sotia, Nastasha.
StroicI Logofatul.
5. Iasi', 6 Octombre 7097 (1588). Petru-Vodd. Pentru Vasilie
Medelnicerul.
6. 20 Mart 7106 (1598). Luca Vdtah vinde partea sa din Mic-
läusanl lui 03,111 cub. >KtipAign z. Scris in Stolniceni. Slavon.
7. innainte de 1600. , t Adecä cum ati venit Máriia, fata
Macaritei, de s'ati vändut a eI partea de ocin[ä] den sat den
Pogänesti, de nimene nevoit[d] $1 de nime 'npresurat[ä], ce de-a
sa buni voe p[a]rai Costantin to bil pärcälab, dereptu tref-
dzVC de taleff bani buni, de naintea a multi oameni bur-0].
anum[e] Hurufan den Boesti, si denaintia luI IonitLä] den
Ivestl, si denaintea popeI luif Andronic, si denaintia luf Lazor,
$1 denaintia luI Mathteiti, si denaintea Zavold, $1 denaintea
Petrel, $1 denaintea luI Lazori si denaintea Radulul ; ca sd
sä stií. Az Vasilie (?) iscal.».
'f 8. i6,3¡.. a Adecd eii Mihalcea Vornic ul de Suèav[a], si Hancea
Portarul, si Dima ce ati fost Vornic, si Eremila Murgulet, :,-i

popa Grigorie, si popa Grama, popii cei domnestí, $1 popa


Stefan, si popa Gontul, si soltuzul Mihal cu 12 prägaii , $1 alti

www.dacoromanica.ro
SO DOLUMENTE ALE MITROPOLILT DU TA

multi oamen[i buni si baträni, märturisesc pentru vinzarea


Väliseanilor de edlugärii de la Sf. Ilie. Satul e mai ,os de Podul
<

Leloe, ce iaste in Tinutul CdrligAturil : vinzarea se face


«Roscd.I lui Gheorghie Vistearnicului dereptu o sutä de stupi
$1 dereptu optu iape cu mändzi, si am socotit nof tot sdboru
cd acea seNte n'ati fast nice de un venit sf[initei mändstieb).
Scrie «popa Manole . cu dzisa a tot sdborul». Pecete cu
omul cu lanta si legenda : t [MAT" CS,IMICKM'O.
9. Suceava, 9 Iume 7111 (1603). Ieremia Macira intdrire
pentru Ghiorghie Vel Vätag Iascob .
, to. Suceava, 18 Octombre 71 I 4 ( 6o5). Ieremia Movild. Pen tru
cd. Ghiorghi pircdlab de Hotin a cumpärat pämint in Paltini5 cu
zioti tdtd.reti Stroici Vel Logofdt. Nebojatco. Si traducere.
.

t. I I. t Az pop Toader ot Romänesti marturisescu insumi pre


mene cu cest zapis al mied, de nimene inbliat, nice de nimene
impresurat, ce de bund voia mea, am vändutpartea meadireapta
de ocind, cdtä se va aleage din sat din Miclauseani, aceaia
o am vändut lui Carpu diiac de-acolea, derept 25 taler[i], ca sa
hie lui ocind i moie cu tot venitul, i fiïx:Irilor säl, i de-
reasele -am eu avut, hied le-am dat la mänule lui. Si intr'
aceastá tocmald ad fost multi oameni bun, anume Nechifor
-au fost Armas, etc. i pre mai mare credintd ne-am pus si
pecetile de credintd intr' acest zapis, ca sd-s faci si deres pre
acea ocind, sä sd. stie. Pis u Ias, V 7117, lulie 4.
Az Nichifor biv Vel Vdtah iazoiu volost.
12. a Seubo mäi popa Toader i moa popadiia Fräsina ot
Romänest, vnuca Sandrovi6, märturisim pre nol cu cestu zapis
al nostru, de nime nevoiti, nice inpresurat, ce de buná voia
nosträ am vändutü a nostrd parte direaptä de ocini, de mof,ie
si de cumpäräturd, cad sä va aleage din sat din Micläusani,
din direase balträne, a6aia.m vändut lui Carpu diiac de-acolea
derept 25 taler[i], ca sa-i fie lta ocini si mosie, cu tot venitul,
si feòorilor sM. Si intr'a aèam tocmald aü fost multi oamen
buni, anume Nechifor Siaii fostu Armas, si Nechifor -ad fostu
Vel Vätaf volost Iascol, si Toader biv Sltrar, si Ionasco Cujlod
biv Cdpitan, i Alivan Vdtah, i Marco vdtah, i Lupul diiac ot
Dumeani, i Päntea cupet ot tas. Si pre mai mare credinta

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE IbTORIE CULTURALA 81

ne-am pus si pecetile de credintä inteacest zapis, ca sä-s Led


si direase pre aèa ocini; sä sä tie.
Pis u las, vito 7116, Iul. 4 dni.»
c, 13. Iasi, 30 Novembre 7118 (1610). Constantin Movild.
Vinzare cdtre boierul «Chiritä Dumitrasco Vel Postelnic», fä-
cutá îrt «talerl de argint». «Vel Dvornic iscal.».
14. Iasi, 28 Iulie 7120 (1612). Stefan-Vodä. Vine la el
«Carpu diiac» si sotia Marica. Pomenitl si Alivan Vdtah si
Marco Visternicul, Lupul Aprod ot DumestI, marturi pentru
Micläusenf. Slavon. eVoico Velichii Logofdt iscal».
15. I 8 Ianuar 7 I 23 (1 615). Mai multi- 13c:dui, pentru o cum-
pdräturd: a lui Nichifor Beldiman Mare-Logofdt, de la Sucevita.
Pecetl : «Peceat Mdrzea Vel Dvornic» (iscdlit). «Balse Logofät».
16. 13 April 7127 (1619). «Cneaghina Crdstina pdrcdla-
boaia», sotia rdposatuluf panuluf Ghiorghiepircdlabul de Hotin,
dä ce si-a luat de la Gavril din Visnovät si de la al luI, la
Paltinis, «prietenuluI el Tudorie präcdlab de Hotin», pentru
500 de talerl. Martuti «Ghiorghie si illuximu, mitnid de Hotin,
si. popa Griga oaAcKu, $i popa Samson, si Dumitru vdtah
puscarilor : BKTAX USILIKAOCI:11, $1 Griga puscar, si unchiul luI,
Foti, si un ROUT CU 12 prägarI». <IInc S -rpm' XOTIRICKHD.
Pecetl: Klifl'IMA IiinaTH11". POO ru TOy KATAilaTt+. 0.36aopv,-
A-tgrtirpEou cu leul.
. . THUKCKA0, cu limi intre cloud stele :

-.I
17. «Cneaghina Crdstina präcdldboe» aratá cd a luat 50 de
taleff de la Gligorie $i Bilava, fill lui Gavrild din Visnovet,
pentru satul Paltinis. «Scris in Hotin.» Slavon.
e IS. «Adecd eti cneaghina Crästina prdcdldboaia märturisesc
insumI precum am luat 18 galbeni, calif fac 30 taleff, insä ta-
lerul cdte 12 potronief, si potronicul cdte 9 ahmeurll I, de la
Gligorie fiul luf Gavril cel bdtrin din Visnovdt, pentru satul

1SaMil de mai rarziii. V. si vol. precedent, tabla lucrurilor. Etimologia


srhilling mi-o suggereazi. d. 1. Bogdan.

66549. Vol. V. 6

www.dacoromanica.ro
82 DOCUMENTE ALE MITROPOLIEI DE IAI

Paltini$, care ail ei sä intoarcá totl banif pentru acel sat ;


ca sa-s $tie.. Si pecete am pus. Scris in Ia$1, an 7125,
Aug. 19.
. . am scris.»
.

Pecete cu cruce latind. Si original slav.


e t EU M a]riia Postelnias_a , a räpäusatului Chiritei.
19.
Postelnicului Paleolog, märturisescu eü cu astä scrisore a me
cum mi s'ati tämplat a vini din Tara Lepscä a optul[e] an
dupä morte dumisalea a gupänu-mei1, a Postelnicului ; de,
dec'am vinit, ea am socotit dintru ce mi-ail fost prilejul, di-am
miluit $'am intdrit s[fän]ta mänästirea anume Pobrata cu
un sat anume Cjocdne$tiI, ce-s in Tinutul LäpusneI, pentru
sufletul dumLi]salea a gr,updnu-meü, a Postelnicului, $i pentru
sufletul meil; pentr' aceia nime sá n'albä a sä mesteca, nime
dintru fratif dum i]salea a g updnu-meü, ni de nepotii dum[i]-
sale, ni de strein [I], ni de ruda me, nime dintru ai nosträ
sd nu albd a sä mesteca . . eci . . sä sä mestece la acela sat
. .

ce mai sus serif" $i sä strice dare b-am dat la sv[än]ta mänds-


tirea, sä hie neertat de Domnul Dumn[ejdzäu $i de Sv[än]ta
Prista, maica prea-curatä ; $i sd hie proclet $i triclet $i anatema
de tot otet, $i de tot ap[o]st[o]li, $i de tot svintii a Svin-
tieI Salea. Pentru mai mar[e] credint'a m pus peate, ca sä
sd stie.
[Pecete cu coroana $i vulturul imperial.]
U Ias, välto 7128, msta Ap. dni 24.1,
20. Stiborani, JO Iulie 7130 (1622). Zapis romänesc de vin-
zare din partea unor räzesf. < Eu Tecman diiacul Covurluianul
am scris ) .
k 21. Todire$tl, 7134 [1625-I], Kit Mili KK311ECEIlia . Ni$te rdze$1
fac o vinzare de ocinä « gupänulul Cdstiian nepotul Dabijel Vel
Dvornic», pentru o sutd «de lei bani gata». «Denaintea dumisale
Vornicului Dabdijii, $i Tutuian starostile de Päune$ti, $ i Lu-
pa$co Eremiia, si Cerbul sluga Dvornicului.» Semneazd < Da-
bijea Vel Vornic».
22. 6 August 7137 (1629). «Dinga voiut i 12 prägari i väsih
mescani ot träg Br[d]lad, i Lazu Setrar, i Sturnian ot Boe$ti, i Bog-
dan Pitar ot Ive$ti i Toader Romänescul», pentru o vinzare. Sla-

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 83

von. Pecetea cu tre pesti si tre stele, iar in mijloc soarele :


1114,ITO Tpttk nil
23. Iasl, 7141 (1622-3). «Tudori präcd.lab Hotinschif aratd cä
a vindut un sat < dumiisale mal mare frate Vorniculul Gavrilas»:
Pältinisul (Dorohoiü). Marturi : Pilipovschii, Costantin Strdicea,
Hdjdeu, Costantin Drägusescul, Isac Sträcea, Gheiorghie Co-
rateanul, Anghel, Visar, Ionasco Brdndzeanul. Scrie oDumi-
trasco Mihul . Semneazd greceste «6 z:F.pzv),ip.17o; o5 NOVIrT0') .

«Frim Häjdeu, (pecete neinteligibild), «Simian Pilipovschif> ,

« Avram de LucdcenI, .
24 Anul 7142 [1634], luna Maiu 14, catastih de obroace si
mile» date de Vasile-Vodd la biserica Sf. Nicolae din Iasi.
Slavon. Cu isalitura si pecetea micd de inel, octogonald, cu
cerneald neagrd..
25. IasI, 4 Ianuar 7143 (1635). Vasile-Vodd, pentru Miron
Ciogolea, ce face o cumpdrdtoare.
26. Iasf, 25 Ianuar 7143 (1635). Vasile-Vodd. Se judecd «Hai-
mon Zahul cu Tudori ce au fost präcdilab la Hotin , pen-
tru o rnosie. Pdtrasco Basotd Log.
& 27. 23 April 1638'). Sinet al lull' Mihalachi Panas Dimulcas
cdtre Isar pentru 144 lei% 4 potronicl. - Doc. Docan la Ac.
Rom.
t 28. Iasi', 7150, < cînclu aü imblat ail de la Zidirea Lumier», 6
August. Mal mulV boiarl aratd cd -;,6;upineasa Nästasiia So-
lomoniasd» vinde case din Iasi, cumpdrate dela (=Caracas Aga ,
lui e Tod erac o Vornicul cel Mare de Tara-de-gos», pentru too
de galbenl. «Filip Croitoriul si cu femeaia sa Tiganca den
träg den Ias» \rind altd casd lingd aceia. Semndtuff.
29. Iasl, 29 Octombre 7151 (1642). Vasile-Vodd, pentru cä
<Nastasia Solomoneasd» vinde casa el din lasf, de la Caracas
Aga, care Toderasco Vel Vornic de Tara-de-jos, pentru
ughi. Slavon. Scris de «Saidir».
30. 20 Novembre 7158 (1649). ,<NoI Ivasco Crdjed si faimeaia
mia Nastasiia, fata Dabijel ce aü fost Pdharnic ., vind ocina la
Sucmezeti. Pomenit : Eremia, unchiul nostru, fe'òor lui NA-
ddbaico Dvornic». Semneazd «Nastasiia deasta Dabijea biv
Ùasnic».

www.dacoromanica.ro
84 DX.RIMENTE ALE MITROPOLIEÎ DE IAV

31. «Adecä ed $oltuzul $i 12 prägarI $i totl ord$eaniI de


träg de Tecui';» aratd cá s'a vindut ocind la Pogäne$tf. «Pre
mai mare credintä noi ne-am pus pecetea ora$uluI, sd sä
$tie. Pis u Tecuci, April 6 [c. 1650].» Pecetea cu un iepure :
$i legenda : f EIVIATE Tpkr TEli$,1 I.
t 32, 6 August 7158 (1650). «Stanca fdmeaia Fratei lzba$e»
vinde ocind la Tigänqti < popei luf Stefan ) pentru 15 «galbeni
ban! gata $i doi bo $i o vacd cu vitel -si o sutä $1. patrudzdc
de viadri de vin $i dud miertä de gräti». innaintea egume-
nului de Sf. Vineri, pope! lui Toader de la pdrintile Mitro-
politul . .. si Dumitra$co fiï:orul popif de Bacdti ). Pecetea Sf.
Vinerf, inchinatä la Muntele Sinai.
33. «-'r Dabij[a] biv Vial Vornic, scriem la drägdtoriul $i la vd-
tdmanul $i la tot sdtenii de Iuganl. Dämu-v[ä] $tire cá am stätut
de fat[d] innainte Märiei Sal[e] lui Vodä cu Vartic Vornicul
$i cu Dumitra$co pärcdlabul de Soroca, de ne-m pärät pen-
tru voI ; de6 Mdriia Sa Vod[d] ad socotit, inpreun[ä] cu tot
Svatul Märiei Sale, $i ad aflat sd hii acel sat $i voi a lui Du-
mitra$co pärcälabul, $i no! sá rábdäm; pentr'acela lucru voi
sä avet a asculta de dumnealui Dumitra$co ; ci ed n'am nici
o treabd cu vol de-acmu innainte. A6asta vd scriem. U Ias,
Iulie 25. Dabijea biv Vornic.»
4 34. Rdzd$I fac o vinzare de ocind «'' upänului Iva$co $i. gupd-
neasel. sale Nastasie, varä-mea, featei Dabijef Pdharnicului,
drept cinci poloboace de miiare, pretuite dereptd $eapte gal-
beni pe un poloboc». E de pe la 1650.
4; 35. Iasi, 6 Maid 7160(1652). «Gugea botnariul» vinde «un loc
de case ce iaste pre ulita ì"-;obotdreascd intre casa dumisaale
luT Solomon Bärlddeanul Marele-Cluòar $i intre casa lui
Gheorghie Välcul Comis, $i sä impreune $i cu locul lui Ni-
corit[ä] ce ad fostu Hatman». il vinde lui Solomon pentru
patruzeci de < lei bätutl» Marturi : Stamati Stolnic, $i Apostol

' Intre documentele necatalogate ale Acadamiei se mai alla o marturie din
7169 (1660-1) pentru o vInzare la Tecuci. Semneazä . aIgnat soltuzul ot Te-
cuci, cu doisprezece pirgarl», si se pune cpecetia targulul Tecuulul.. Din Te-
cuci da un act Vartic, la 1591 (r/Liv).

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL:A. 8b

Sulgiariul, $1 Andoca Pitariul, i Gheorghie Vilcul Comis, $i


Ghiorma Pivniciarul». Scrie < Dumitrasco Uricar».
36. 4 Decembre 7162 (1653). «Iona$co fièorul Dumitrasco,
nepotul lui Nädábaico Vornicului de Tar[a]-de-gos» , vinde
ocinä pentru WO de ughi dui Lupa$co Armasuld, lui Nädä-
baico, váru-mneatb. Marturi: «Pelin Sulgearul si Iona$co
MälaT $1 Ursu Bucium $1 Motoc iuzba$[a] $1 Eremie Paus si
Aleacsandru Stegarul si Iura iuzba$[a] de la Hotin $i David
Drägásáscul $i Chirac fiiSorul lui Iona$co den Sänähäti, de la
Cernäutl». Scrie < Prodan Drägäsäscul».
37. Ia$1, 9 Februar 7162 (1654). Gheorghe Stefan intäre$te
zapisul de cumpärätoare al luI «Lupa$co Näddbaico, al doile
Armas» Pomenit : «Paos».
38. Ia$T, 18 Mart 7162 (1654). Gheorghe $tefan-Vodä, pentru
procesul luI Vasile Zavul $i Neculal Furduiü cu Gheorghe
biv Visternic pentru satul Pältinis. Ei zic cá I-a impresurat
Gavrila$. Ca in märturia ce urmeazd. - Rdcovitä Cehan Vel
Logofdt. Scrie Dumitrasco. Splendidd pecete pe hirtie.
to 39. Jag, 18 Mart 7162 (1654). Mai multi* boierr märturisesc
cä. Vasilie Zavul $i Neculai Furduiu, «nepotif lui Gavril din
Isnovät», se piresc cu dumnealuT fratele nostru Iordachi ce
aú fost Vistilarnic», pentru Pältini$. CeI d'intäiti zic cä e al
lor, «$1 1-aü luat Gavrilas Logofätul cu mare inpresuräturä».
Iordachi spune cá cumpärat socrul dumisale Gavrila$
Logofätul de la Tudori ce aü fast Vame$». Iordachi oferä
pentru 420 taleri. Ei, «vädzindu cä le vin 'gudetul inteacest
chip» $1 n'ati banI, se impacd, primind 80 de taleff ce se
däduse Cristind. Semnäturl : $1 «Dabijea».
40. Ia$I, sin Septembre 7163 (1654). Privilegiu slavon, pe per-
gament, al lui Gheorghe Stefan. Scrie Dutnitra$co. Iona$co
Rusul Mare-Logoat.
41. Ia$i, 12 Februar 7164 (1656). Gheorghe $tefan, pentru md-
ndstirea «ce iaste suptu munte, pre izvorul mägurel PeonuluI»,
sä fie cu 12 oameni poslu$nicI» «färä cislä $1 all stäpän $i
färä träsurd».
' 42. Ia§I, 17 Septembre 7165(1656). «Adecä eú Iordachie ce am
fost Vistilarnic-Mare» aratä cd a vindut ocina «ce am avut de

www.dacoromanica.ro
86 DOCUMENTE ALE MITROPOLIEI DE 1_1.1

la Mariia fata lui Ionasco Stroiò: satul Tdmäsianii» <dumisale


Dabijei Marele-Dvornic de Tara-de-sus», cu 450 de lei. Sern-
neazä. Iordachie biv Vel Vistiernic. Pecete cu vulturul bi-
cefal.
43. 26 Februar 7165 (1659). <Adecd not Dabijea Vel Dvornic
vdi$neai zemli,si Saia biv Pitar, Toader Ungureanul, $i Stefan
Moimdscul, pärcdlabii de Putna, $i Ionitd de Vitänesti, $i Ghe-
orghi Limbovici >, pentru o vinzare in Tigäriqti, in «talent».
Martur $i «Ghiorghitd Vornicul de Ole$e$ti).
44. I4f, 12 Mart 7165 (I 657). Gheorghe Stefan dd. tut < Stefan
Boul Marele-Vornic de Tara-de-os» «podul luf Stefan-Vodi
Tom$ei si cu tot locul cdt aü fost cumpärdturi lui Stefan-
Vodi, ca sal faci dumnealui acolò pod $i dugheane, cum ati fost
$1 nainte. A$ijdere $1 pentr' un loc de cas d] de la capul acelui
pod, ce 1-am fost dat Domniia Mea lui Enachie Cdpitanul, cdi_;
n'am fost stiut; acmu, deaca am cunoscut intfacesta chip, eä
sd cade acel pod, $1 cu loc cu tot, sä hie pre sama boiari-
nului nostru ce mai sus scriem, luatu-s'ati $1 acela loc de
pre mdna lui Enachi Cdpitanul, $i 1-am dat sä." hie si acela
loc tot pre mdna dumisale Vornicului, cu pod cu tot ; $1 sd-f
hie de la Domnia Mia direaptd dare, si miluire, $i uric, $i in-
tdrituri ). Scrie «Dumitru Veisia.). Pecetea micd.
45. Ia$T, 26 August 7165 (1657). «DA Irimiia Ndddbaico cel
bardn ), cu fiii, Cozmip. $1 Nastasia, fac vinzare la Sucmezeü. Se
vinde «giupäinuluf Dabijif Dvorniculuf celui Mare de Tara-de-
sus»: Pomenit «Farmachi ce aü fost Vornic».
46. Iasi, 30 Julie 7167 (1659). Gheorghe Stefan, pentru ca
Ghiorghitä ùugole sd-$1 iea «de a dzece den tot ce va fi pre
hotarul sdci a Iondsestilor, $1 din fdn, $1 den One, si den tot
ce a hi pe cel hotar.»
47. Cdrnician, 2 Septembre 7168 (1659). Gheorghe Ghica
Raclulut ce ati fost Pitar-Mare,, pentru a tinea ocina a dot
most-lent la Corni $i aiurea, «pen' cad a fost amändot biho-
larl dumlsaal e , $1 au perit niaste bihole de la dinsät, si iar
ati fugit, $i seamd de bihort (sic) n'aU dat».
(al 48. Iasi, 8 Februar 7168 (166o). Nicolai Buhus Vel Medelnicer :
z scriú $i märturisesc singur pre mine cu astu adevdrat zapis al

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 87

mied cum am luat imprumut de la dumnealui Duca Vistear-


nicul cindzeci de galbenT de aur $i cinci sute de lei bdtuti,
pentru o nevoe a mea, insä cu o suti de lel din neste dd.jde
la Tutova Iran fostu asupra mea, sd-1 le istovdscu la dumnea-
lui), puind zälog Ttim4ani. Duca era al doilea Vistiernic.
Satul e de la Iordachie. Se confirmd. de Domn Dual la 20
April 7169 (1661).
49. Iasi, 8 April 7169 (1661). Stefan-Vodd. Vine «Oancia, gine-
rele lui To ader Iachim . $i pirestepe «Pascal Cämirasul de luminI,
feorul luf Corlat Uricariul, pentru o beseareci den Turbitestf».
A 50. «Stachiea Bärlädenita vinde ocinä dumisale Vorniculuy

Dabijäi clireptu 25 ughf barií gata, ca sd-f fie dumisale direaptä


ocind si mo$612, si gapäneasä dumisale Dafilei i cucoanei
dumilor sale Mdriutdf, $' altora carif le va därui Dumnezdü».
Marturi: «$1 lane soltuzul ot A z-ud,>.
d 51. Iasi, 12 Mart 7170 ([662). Mai multi boieri aratd cd vin

la Dmnn 'clumnealuit fratele nostru Ursachie Marile-Vames, si


giupdneasadumisale Ilinca, si sora eiMdricuta, $1NecolaiMurgulet
si femeaia luf Ileana, tot fiorii luT Ghiorghie Hatmanul, veri
premati rdpausatilor Radului -ad fost Stolnic-Mare, $1 luf
Alexanclru -ad fast Päharnic, $1 lui Necolai Abdza -ad fost
Sulgier, fiorii lui Gavril Hatmanul, tot nepotii lui Vasilie-Vodd»,
si se piing «pentru multd datoriie ce aü avut Radul Stolnicul
si frate sdd Necolai Abä'za, -ad fost Sulgiar, si alti frati ai
I r Se vind «sate $1 vii, a lor mosii .
. $i case in Ias, si
crame la Cotnar». Erati datorif 51 la ei. Si idumisali fratelui
nostru Ducdi Vistiiarnicul si lui Iamandi cu lei - bätut».
Se dä pentru acesti bani casele din Iasi «pre ulita mare».
Confirmd, ca rude.
4 52. Iasi, 20 April 7172 ([664). Evstratie-Vodd., pentru cä
«Andreias -ad fostu Setrar, feorul lui Toderasco, -ad fostu
Logofdt-Mare», vinde casele tatdlui säti «pre ulita strdmbd in
träg in Iasi«, catre Miron Costin, Mare-Comis, cu 300 de lei.
Pecetea rosd, ruptä.
a 53. Iasi, 20 Ianuar 7173 (1665). Dabija-Vodd. Proces al
fiilpr «lui Enachl -ad fost Vistiarnic ). Pe a doua foaie : «(j-ad
cheltuit acesti rdzäsi la Ora acestif mosii.

www.dacoromanica.ro
88 DOCUMENTE ALE MITROPOLIE DE IA5i

8 lei batutl am luat de la doftor.


-I-

± 4 lei i-am cheltuit din banif nostri.»


54. Iasi, 24 April 7173 (1665). Vinzare catre «Rdzmiritä de la
Vistirie». Marturi : «popa Pätrasco protopopul de IasI, si dum-
nealui Goroveia Logofatul de la Vistirie, si Nacul, si Mihaild», etc.
e 55. Iasl, 20 August 7174 (166(?.«Ghiorghie RoKa, ce ati fostu
Vistiiarnic», vinde un loc in bani «lul Solomon Vornicul cel
Maare drept treI boI i drept treI vaacf». Marturi Neculaf :

Buhus, Vel Logofät, Miron Costin, Vornicul Terif de-sus, Ne-


culai Racovitä Hatman, Stamatie Vel Postelnic, Toader Ior-
dachie Vel Spätar, Postolachie Vel Päharnic, Ursachie Vel
Vistier. «Mihulet uricar.»
56. 29 Novembre 7176 (1667). Ilias Alexandru, pentru mänds-
tirea Hlincia. Se afid «cum Mateia.. . si Sorita. . . le-aa fost pus
de la Domnie in dzilele lui Vasiliie-Vodi un nume de dajde tä-
ränescu, la MicläusianI, i apcif ei pentru acel nume aa fost fugit
din sat ; deci clabilaril, neavänd de la cine lua acel nume, aú luat
de la Carpoae Cdpitinita o vacal cu vital si o cerga noai si un co-
joc, luat in trel lel, si doi pasle late si doi coas[e] si dot' topoari,
si apoI aü dat Carpoae si o iapä ; ce aü ras numele». Dator-
nicil pun la ea mosia zalog. Se aduc «oameni bunl guratorf
sä giure cum sintu partile lor vandute de pärintii lor». Se
aduce «Andreia de TrifestI, aprod de tirgu». La gätirea de ju-
ramint, «aa ertat pre acesti oameni sä nu mai giure».
it 57. Ia§T, 1'8 Iunie 7 I 76 668). Bias Alexaridru-Voc15.. Afacerea
arpe§tilor. «Si aü dzis cd or dovedi pre giuritorif lui Toader
si a BuzesculuI curn aü giurat cu strimbul ; deci Domniia Mea

-
am invatat pre. . . Solomon Birlädianul Logofätul-cel-Mare, de
aü trimis de ati luat dela giuritoril lui Mader si a BuzesculuI
22 de bof haltalmu, si i-aa dus pre totl aici la Domniia Mea,
si s'ati adus i aceaste fame, oamenf burif si bätrinf, märturif
si giuratori». Si cDurnitrasco iuzbasea, de Carniciatif.» «Decf
Domniia Mea i-am giudecat dupi leaga tarn.» : sä jure la Sf.
NeculaI. «Mai apof ei s'ati läsat i n'ait vrut sal glure.» < Si
eobotele pentru Ora -aa scornit al doile rind era sä dea iale,
io lei batutT.» cS'aii pus si heriia, 12 zlot, in vistiariul Domnii
Miale, sa-s stie ei tot satul.»

www.dacoromanica.ro
MA TERIALE DE IS CORM CULTURALA 89

58. 30 Septembre 7177 (1668). < Miron Costin Vel Dvornic dol-
neal zemli» aratá cä a cumpärat pämint la Micläusiani (IasI) ( dela
Apostol Voroavi ginerele luT Carp u , si de la f5 meaia lui Alixandra,
fata Antimief, nepoatalui Carpu,si de la Vasilie feorul AntimieI,
frate Alixandrel, nepot lui Carpu», pentru patruzeci de lel. if in-
torc banii «Buzescul $1 fätneala lui Alixandra, fata lui Carpu
diiacul, si Chitana, fämeaia luI Toader, fata luI Carpu». Solo-
mon Birlädianul Vel Logoat, Nicolai R5.covit5. Hatman, Ilie
Sturdzea Vel Stolnic, Alixandru Buhus Vel Pitar, Contäs
Logoffit, Roman, Ghlorghitd, Ursul Veatres, «Vornicii port5.1».
SemnáturI.
59. Iasi, 25 Februar 7177 (1669). Duca-Vod5., pentru «Ale-
xandru Vulpe Sdoariul».
6o. IasI, Im Iunie 7179 (1670). «Adecá eti Iorga, fiorul r5.päu-
satului Isar Jitnicer», vinde casele cu locul, cumpärate ( de la
Neculaiti Bärbliarul. . ., pre ulita c mare, intre casdle Nenu-
luI si a lui Andrei(' ce an fostu Armas, si 1ntr'a luI Därniian
Chihaie». Vinzare cntre «Gaspar Cali& asornicarul, Frantuzul»,
pentru lei Ming Marturl: Marele-Vornic Miron, Neculaiti
Racovit[5] Hatmanul, Ursachii biv Vistier, Páladil '«ce an fost
Stolnic-Mar[e] », Costantin Jora biv Vel Armas, «$1 denainte du-
misale Nenul ce ati fost Logofat al doele, Gorovein Logofät
de Vistierie, Dumitrasco Präjescul Cupar, Andrei(' biv Armas,
Dämiian Chihaie, Vasili sluga HatmanuluI, Chinarschil SO."-
nislav, pisar, Mihalco spicerul, popa Vasile de la Beserica-
Alba si cu ginere-min popa Gavril». «Eti Cdrniman Pitarul
am scris.» «Gheorghe» semneazá greceste. intre marturI, si
«Stanislaus Kienarski sec: Ill-mi prin. ter. Mold. m. pro-
pria » .
[Pe V° :] «1670, le 2m« de juin, j'ay acheté ma maison pour
180 lions monnoy d'argent, de Jorga, fils de Isar, neue de Our-
sagui grand tresorier, et le prince Douca regnoict pour lors.»
61. 14 Iunie 7180 (1672). «Preotul Toader de la Stäl Neculal»
«pentru niste drease a luI Carpu ce ail fostu Opitan si pen-
tru o zîlojituri ce ati fostu la Cirpoali ce an fostu Cdpitiniti.. .
DumnealuI Logofdtul Solomon Bärlideanul an trimis pre Cos-
tantin Grecul, vdtavul dumisale». Jurä si « Calofir izbasea de

www.dacoromanica.ro
00 DOCUMENTE ALE MITROPOLILI DE 1,1

Scumplia > la SE NeculaT, «pre sv[d]ntaa evanghelie $i pre


cinstitaa cruce». (I-aa giurat de al doile rändu.»
62.1a$1, Io Iulie 7184 (1676). MosnenI vind ocind la Gldviniastf
luf Toderasco Iordachie Marele-Vistiarnic». Marturf Ilie Mo-
toc Vel Medelniciar, Gligorie Cdrlig Vornic de gloatd, $. a.
63. Iasi, 231011e 7184 (1676). < Adecd ea Gaspar Cale Frantuz»
vinde casa din Iasi', a «pope Ursula, preutuluf cel domnesc,
ce iaste la beseareca Märii Sal[e] luf Vod[d pre poarti in Curte.>
Semneazd: Gaspard Caillé.
64. Ia$T, 20 Ianuar 7185 (1677). «Adecd ea Gahita Pdscdloae,
ò am fostu stärdstoae de neguttori de trdg de Ias , aratä cd a
vindut a noasträ dreaptd ond dumisaale lui Pdtrasco negut-
toriul o dugheani $i cu cdmari si locul dugheanei, de lat
:

noal cotf si giumitate, carea am avut nof intre dugheanele In [a]-


n [d]stirif lui Barnovschii $i'ntre dugheanele SvO nte Vinerf, in
tdrgul cel mare, in ulita rusascd, aicea in träg, in Iasf . .
insd, pän vof hi ea vie, ce a hi chiriia acef dugheane, sä o
iau eü, lard, deacä md voiü treace eú din lume, sd hie du-
gheana a dumisal[ej cu tot venitul, iar nime dintru cdlugdrf,
sau nepotf de af nostri, saa hinT, saa feoff af nostri de suflet,
nime ca-s nu aibd a [sd] amesteca si a strica si a gälcevi
pre aL'astd danie a noastrd >. Face zapisul «dinnaintea Sv[m]til
Saal e pdrinteluf Dosoftei Mitropolitul si dohovnicul nostru
pdrintele Arsdnie egumenul de Bdrnova >. Scrie < Leca Uricar».
Martuff : Arsenie de Birnova (scrie greceste). Semneazd : Aga-
hita PdscAloae >.
65. Iasi, 29 Mart 7185 (1678). Antonie-Vodd, pentru biserica
Sf NicolaI a luf Stefan cel Mare, care eta stricati de foc $i de
plof, de a os, din urzirea ef, On sus, in vhvu >. «Am pus multi
cheltuiali de o am tocmit, de -fos pdni sus, $i i-am tocmit
clopotnita, $1 o am infrimsat cu toate podoabe, cum sä cade
desevirsit, $1 i-am fdcut zidia si chaff prin pregiur, $1 o am
f icut si a.a.sta Scaun de Mitropolie, sä fie inchinati ScaunuluT
celui vechia, Mitropolief de Suèavi >. if face $1 venit de la «va-
me$1.11 mari la chirvisdrie > si de la «Cdmanariti-Mare». Per-
o-ament.
.1> 66. Iasf, Julie 7185 (1677). Anna Logofetiasa a rdpoosa-

www.dacoromanica.ro
MATERIALS DE ISTORIE GULTURALA 9].

tulul Solomon ffarládianul ce aü fost Logofdt-Mare ), vinde ca-


sele din Iasi, cu locul, pre unde aa fast cu zäpladzi ingrädit,
care casä li-am fäcut din preuni cu rdposatu gupärni-meu ).
Vinde lui Ilie Sturdaf Vornicului celui Mare si gupineasei
dumisale > pentru 425 de lei bätuti >. Marturi: Nieoiai Räco-
vita biv Vel Logofät, Gligorasco Ghianghea Vel Vornic,
Gavrilitä Costachi Hatman, Ion Räcovit9 Vel. Spdtar, Gligo-
rasco Rusul biv Vel Spätar, Päladie biv Vistier, Tudosie
Dubda biv Vistier. <Si eu Contä$ Stolnicul cel Mare am scris. )
67. IasI, 13 Mart 7186 (1678). Schimb cu Toderasco Ior-
dachi. Marturf mai multi boierr. Alt schimb, - io Mart
7184 (1676). Cirlig Vornic martur : pecetea cu un Vornic si
inscriptia : < Grigorasco Crdlig Vornicu> .
68. Iasi', Io Februar 7187 (1679). < Mariia fata luI Gligorie Hä-
b a 5escul ï.;-ad fostu Hatman si gupdniase rapdosatului Dumit-
ra3co Präjäscul ), dä marturie pentru niste case a gupunu-mieu
luf Dumitrasco Präj e scul, ce sintu aici în rargu in Ias, pe Ulita
Mare, intre casele Iorgäi Postialnicul si intre casdli Nianuluf Lo-
gof a tul, care cas[e mi li-au dat danie 4,-upd.l1-mieu la moartia
lui >. Le vinde pentru datorli cdtre « dumn [ea [La unchiia$u l Chi-
rime Sturdza Päharnicub. Vinde decI dumisale unchiiasul
Chiriiac Sturdza Pdharnicul si gupäneasäi dumisali AnitäI,
fata luf Isar ). Marturf : Svintiia Sa Dosithei Mitropolitul de
Suèiv[a , si pärintele mieu Gligorie Häbäsescul, c-aa fostu Hat-
man, si Gavril Costachi c-aa fost Hatman, si Ghiorghit Vel
Armas, $1 Gavril Nianul biv Logofät, si Ilie Plesca C-au fostu
Cam air-as, $i Ghiorghit Vornicul de Poarti >.
4 69. Iasi, 7 Ianuar 7188(168o). Iordachie biv Vistiarnic», pentru
GlävinestiT, Hngd satele de boierie ale Ducd.I. ( Si, fiindu mai a-
proape acestu satu Glävänestif sd-1 cumpere Märiia Sa, precum
ne-aú si poroncit Märiia Sa in cdteva rinduri, fiindu Domnu in
a1ra-Rominiaasci $i trecindu den oaste, de la Ùahrin, in anul
eändu aa fostu vltul 7183, si [n]i-ad trimis Mdriia Sa si pe Cos-
tantin Catacozeno Stolnicul cel Mare de T aira-Rumineasci,
intälegdndu Märiia Sa cä am cumpirat acela sat, sä nu cum-
pärim noi acela sat Glävinestii, cäce ca iaste mai aproape
sag cumpere Märiia So, fiind aproape lîngá satele Märii Sale,

www.dacoromanica.ro
92 DOCUMENTE ALE MITROPOLIEI DE IASI

längi Andriisianl si lingi Berehoe3ti ; acum, dad an adus In[ij-


l[o]stivul Dumn[e]zin pre Märiia Sa in Scaunul tärii, mi-a-an dat
banii Märila Sa, 500 de lei, i_'-am fostu dat nol pre acel satu.»
Zapisele «nefiindu längi noi, ce fiind läsate in T[a]ra-Romi-
neaasci ».
i 70. Iasi, 1 2 Mart 7188 (168o). «Toader Iordachie -am fostu
Vistiiarnic, vinde mori la Glävänestl lui Duca-Vodd, ce-I
restituie 500 de lei cheltuiV. Pentru lucrul lor va preWul un
boier. Se &A Inca 150.
s 7L 23 Iulie 7188 (1680). « Adecd en Stefan Postialnicul
scriü si märturisäscu cu cest zapis al meit cum eü m'am toc-
mit si m'am asedzat cu Corlat Uricariul pentru neste bucate si
barn ce at fost rämas a cumnatä-mea la dänsul, carea i-ati fost
fämeae dumisale, acmu din toate bucatele si din bara m'am
asedzat de nainte dumisale Postialnicului Catargiului, sd-m dea
145 de lei bunI si din viti 15 vac)" si 5 iape, si dzua s'aü pus
de la SU Ilie pänä la Läsatul Säculuf de Postul Mare ; iar atuncea
la dzi sd implineascä ce-i scrie zapisul ltn». Martor si un
< Pandrav Cäpitanul >.
4, 72. 7190 (1682; sic). «Pätrachie 6am fostu staroste» vinde o
casä e in mahalaoa Tälpäläriasci, längä casa dumisale lui Istratie
starostelui de misel, si längd casa Noroòoae», pentru «barn
de argint, lei bsätu». Martur «Gligorasco, starostele de täl-
pälarl».
- 73. Iasi, 14 Iunie 7190 (1682). Un räzäs din Vitenesti
vinde ocind lul Zaharie Clucer. Marturi «si Lepädat Vornicul
de Vrancia». «Az Lepädat Vor. iscal.»
74. 8 Octombre 7191 (1682). «Cärstäna fata Grame Stol-
niculuf, 'gupäniasa dumisale rapdosatului Statie èa ati fostu Clu-
cer», vinde casele cumpárate de Vistierul e Ghinea» de la «Goro-
vein». Se vinde «Nastasief» Doamnef, pentru «lei, banì de
argintu». Setnneazd si Miron Costin.
75. Iasi, 12 Octombre 7191 (1682). «Ann4a Logofetiasa
rräpoosaatului Solomon Birlädianul, ce an fostu Log[olfit-Mare»,
vinde Nastasiel casele din Iasi. Semneazd : < Annita». Pecete
cu «Anna».
76. IasI, 29 Octombre 7191 (1682). cAdeci en Safta Vor-

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CIIMURALÄ 93

niasa a rtpdosatului Ilie Sturdzii -ati fostu Vornic-Mare, si eü


Safta Fldbäsasca, si eti Mdricuta Cluceroaia, si cu tot fiorli nostri
si cu toti nepotif nostri, anume Neculaiü si cu Toader si
Stefan si Preda Postelnicul si Ioniti si Sandul si Toader, fi-
Cora dumisale lui Chiriiac Päharnicul, si Antiohie ginerele
Mdrii Sale Doamnii lui Gligorie-Vodi, caria iaste sor[ä] lui
Ilie Sturdzii Vornicului», vind casa din Iasi', lingd Biserica

marturi. --
Albd, si «ferediae > cdtre Doamna Nastasia. Mai multi boieri

77. Iasi, t h1 Octombre 7192 (1683). «Ursachie am fostu


Vistiiarnic ). dd. Mitropolief partea sa din satele «lore Postial-
nicul». «Care parte aü fostu vändut Rusa fata Chiriiatei,
nepoata Iorgii Postialnicul, Neculcil Vistliarnicul si, fiind cum-
pärat räú, i s'aa intorsu banil Neculcii.»
78. Iasi, im Octombre 7192 (1683). «Eü Alexandra Spätd-
roaia. rdpalusatului Iordachie -aa fostu Spdtar-Mare», aratd cd a
vindut casele «pre Ulita Mare, intre Mitropoliia Veiac[he] si intre
casdle Präjäscului, in tärgu, in Ias > «Mdrii Sale Doamnei Nasta-
siel g[os]p[oljüda Io Duca Voevoda >, pentru <taleri bauti > . Ea
le avea cumpdrate de la «Neculcea Vistiiarnicuh, ce le luase «de
la Alexandra Stolniasa, sora rdplusatuhii Iorgui ce ati fostu
Postialnic ). Ea le cdpdtase «depreuni cu Tarp. Stolnicul de la . . .

nepoatele lui Filip Vistiarnicul . Vincle 5i z a treia parte den


casile Iorgîí Postialnicul..., partia Alexandre, surorii Iorgri
Postialnicul. . rdmiindu-ne noai pentru dziastrile 6-ati fostu
dat Neculcii Vistiarnicul ). «Deci noi, vddzind intru viiata
noastrd aciaste cash' de pliatrd ordnduite de au fostu temniti,
si Märiie Sa Doamna fäcändu Besearica Albi Mitropolie, am so-
catit mai bine sd fie pomand Mdrii Sale la Svrainta Mitropolie
ce sd grdiaste mai sus,. Marturi : Neculai Racovit[d] Logofät,
Toader Pdladie Vel Spdtar, Toader Iordachie Vel Vistiar,
Vasilie Costachie vtori Comis, Dumitrasco Cuzia biv Comis,
Murgu-Tht, Pahomie Vornici de Poartd. Semneazd intain cA- :

licsandra Spätdroia».
40 79. 26 Iunie 7198 (1690) «Ana Logofdtiasa rdpoosatului So-
lomon Logofaul» inde «cas[el din Ias, carele am avut schim-
bdtur[d] cu Doamna Ducbli-Vocl[d], c'un locu de cas[d] ce mi

www.dacoromanica.ro
94 DOCUMENTE ALE MITROPOLTEI DE IAI

i-a ingrädit la Besiarica Albi, carele-s fäcute de Gorovel», lui


«Ilie Abbiza $i .upäniasi dumisali Saftef ,) pentru 75 de lei.
Semneazä Anna rapoosatului Sol[o]mon Log o fat . Mai
multe semnäturi.
80. «Ana fameia lui Balit, $i cu fiicä-mia Margarita, $i cu liana,
$i Catrina» vincl lui Martin Ungurub, o falce de vie «pe
dric». Semneazd : «Dumitrasco Acroi, Johane Ferenfi fui
paer.» (!), «Iohannes Moldawski scripsi >.
8 i . e Eti Ghiorghie, $i soru-mea, cu Irina, si cu nepoatä noasträ
Anghelina, fata Mariii, nepotif lui Filip Vistearniculuf», vind
< un loc de cas 5.1, cu pivnita de piaträ, pre ulita 6a mare, din
sus de Mitropolitul, dumisale Iorgäi ce all fost Stolnic-Mare,
cumnatul Postealnicului celui Mare, a Iorgai, . Marturi: < pärin-
tele Svintiia Sa Mitropolitul Varlaam, $i popa Vasilie de la
Besearica Albä, $i diiaconul Toader zet popa Vasilie, si sol-
tuzul Ghiorghie cu 1 2 pargar, $i vätavul pärintelui Iona$co
Capätin a], $i Necula Preame$ter din Ulita Mare, $i Toader
cruitor ot tam> . Se cumpärä. cu < lei bätut». Pecetea ora$ului, cu
totul neclarä, pare a represinta un cal. Legenda nedescifrabilä.
82. Foc$ani, 28 Februar 7200 (1692). Raza$1 vind vie in Pätästi,
pe apa Milcovuluf Marturi. < preutul Ghiorghie ot Foc$ianI,
preutul Mafteiü sn. eg ot, Nästasie Beliboii ot tarn, Sava
Pielmu$, Necula Pielmu$, Tudor dascal, Raducan 6-au fost
$oltuz, Sava zet Sava Pielmus, Ion croitor». - Si la 28 Februar,
alt act.
83. Ia$1, 24 Maiii 7200(1692). Eu Deadiul 6-am fostu Spätar-
Mare, denpreun d] cu sotul mica Trofana», vinde casä in Ia$f,
«din deal de poclul Hagioae» «lui MoisäT Marele-Cdpitau de le-
fecii >, pentru o surnd «de lei.> . Luase casa «de la Misail
Cizmariub .
84. 7 Iulie 7200 (1692). Vinzare de loc in Iasi, «in tärgul
Fäninii, intre- Gligora$co staroste $i 'ntre Irimie Vätavu».
Martuff : cVdtavul Iritnia, Gligorasco Starostea fäclier, Ursan
fäclier domnescu», etc.
85. Ia$Y, 23 lunie 7201 (1693). Vinzare de cash'. in Tirgul
«Fdini» e dumisal[e] Apostol Mihulet poru$nicul». Marturi: un
lipcan, un stegar.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 95

86. < U FocsianI, 8 Februar 7202 (16941. Rdzäsi vind unuf Piel-
mus o vie «fäcätoare) , < in ogradä la Pät4ti, din mo$ul nostru din
Bejan i Ghiruta, care vie ati fost zdlojit a Mann' Armanulul
si räscumpdratä. < Preutul Ghiorghie ot Focsiani, preutul Mafteiä,
fiiu-säti . Costantin, iar fiiu-säu . Ion Croitoriul . Simion
Cdpätan Chighiaci si Alecsandru fiorif lui Neculal
Hotul Strätulat täbdcar> .
0, 87. 15 Iunie 7203 (1705). «Doamna Anastasia, a fericitului
räpoasatului Domn Ducd1-Vodi, ci-aa fostu Domnu tdrif Mol-
dovef si Ucrainei, sarba lui Dumn [e]dzdil $1 inchindtoare Svin-
tei Troitä si Maicel Domnului Nostru, lui Isus Hristos >, aratä
ca, «rähnindu», ca alt1 donatori, a luat sama cd Svnta Mi-
tropolie cia bätränLä a tärd1, din tärgu din Iasi, ce aú fost
fdcutä de riposat.ilDornnu-Vod ä , fiind micd, socotit-am pen-
tr'un tintirim de o besiarecd stricatd, ce s'ati numit Besiareca
Alba, uncle aü fost hramul Sv[ä]ritulul Joan, iards in tdrgu in
Ias, aproape de Mitropoliie cia Veache, sä facem pe acel tin-
tirim de beserecd stricatä altä. SyLä ntä Mitropolie täräf, mai
mare si mai deschisä . Face temeiii, . 00 am si obärsit si
o-m podobitu si o am indzdstratu . . . cu vesminte, cu odoar ä
Pentru a lärgi cimitirul, iea de la Anita un loc. E lingd clocul
räpoasatulul pärinteluI Domniei Noastre Dumitru Buhus, ci-an
fostu Spätar-Mare . in schimb if dä o casä. grijitd. Socotit-am
si pentru locul casif a cinstitu räpoasatulni pärintelui nostru
Dumitru Buhus L'!-aü fostu Spätar-Mare, caril[ej ne era de im-
partal[d] fratilor, fiéorilor räpoasatului Dumitru Buhus Spd-
tariul, hiind oasdle fratilor miei astrucate la acia svAnt ä. rugd,
a luf Miron BuCoc, ci-aa fost Stolnic, si a giupdniasä dumi-
sale Tudosca, s'a cuconilor dumilorsale s'a lui Neculai Bu-
hus ci-ati fost Logofdtu-Mare, si a fiicd-sa Mann* ci-aa fostu
Cämändroe-Mare, si altor cucon a dumisale, si a Irinei Vor-
niceasal, s'a Ursului fiCor lui Buhus»; se dd tot Mitropolie.
«Hiind voia putiarniculuf Dumn[e dzdti de ni-ail schimbat din
Scaunul tärdi Mold[o]vei s'am mersu la Tarigrad si, iards dupd
mila Svintii Sale, aducändu-ne Sv[i ntlia Sa mai pre urmd in
tail la pdmäntul nostru, cu Domniia iubitu filului nostru
Io Constantin Duca-Vodi», if dä i Piscanil, Stefeanii, pe

www.dacoromanica.ro
96 DOCUMENTE ALE MITEOPOLIEI DE IASI

care Piscani d-ail fostu dat rdpoasatul Domnu-mieil Duca-


Vocli sdrigur, fdr cl.z voia mia, de agiutor lui. Iani Haddmbul
ci-ail fost Postialnic, si-1 tinea mänästiria ce-1 fdcutd de Iani
Haddrnbul». La 7203 (1694-5) se imparte ea cu nepoata «Safta
Catargioae, Visterniciasa luI Pie Ca targiul Vistiarnicul al
doile, fata surorif mial[e] Doamnei Marii, de filed räpoasatu-
ILA Dabijei-Vod[ä] s'a maice meal[e], Doamna Dafina». Citeazd
pe <mdtusa mia Alexandra Armäsoae >, «drumul mare ce
miarge la Budi». «Ileana fdmeaia lui S tefan Rosca, fata luI
Bdsrab» (sail <Bdsrabd»). Un «pribeag» face o vinzare dui*
Cotnarschie pisariul lesesc, si, perind Cotnarschie pisariul de
Timus, ad cdclzut acia prisacä pre sama Domniei, lui Ghiorghe
SLefan-Vodd», care o dä luf Grumadza (si «Crumadza») Ar-
masul si sotiei, «Alexandra, mätuse-mia». Ea se cäsdtori dupd
moartea luf cu ciNecula Vistiarnicul», supt Dabija.
Pecete cu bout si jos vulturul ; deasupra coroand : rono
anarrac I E Amu".
88. i5 Mart 7204 (1696). Raport cdtre Spdtar si Armas de la
a preotii si sätenii de Odobesti 1,, cdrora li se ordond pentru Domn
a sdvirsi o plinire de vie in localitate. Fac aceasta «noT pre-
otiI, impreun[d] si cu sätenI bdträni >, sail : «noI preoti I im-
preun[dI cu sdten1 oamerff butif si cu nemesniciI dumnilor
voastre». Semneazd treI poi:A', un «vdtah za hänsari», dof «ne-
mesnicI», un «dascal» si un «diac». - Vinzare tot acolo,
cdtre un cdpitan, cu asemenea marturf ; 7210 (1702), 23
April.
89. 25 Octombre 7205 (1696). Mitropolitul «Saava» vinde
o casä in Iasi, lui Pascal. Semnat. Pecetea din 1691, cu Sf.
Gheorghe.
90. Iasi', 28 Octombre 7205 (1696). Antioh-Vodd. Episcopii
terif si clerul mändstiresc si boieril aratä act de la Constantin
Duca si altil «pentru a lor drepti serbi.tigani, de mosii si de cum-
pärdturd, si de miluire, de pre la rdpdosatil DomnI, cum cd nu-I
pot tinea pentru däjdile ce le pun asupra lor de la Domnie, a
darea pre ani si, el' fiiirid sdrace si robi, n'ail de unde da, si
deosdbI de la flatmanI lards le iati ddjdf si gloabe». Iartd-de
de dajdea domneascd si hätmáneased, de aducerea la Scaun. Cel

www.dacoromanica.ro
MATERIALD DE ISTORIE CULTURALÁ 97

ce «vor face sugubinä cu tigancile boeresti saU cälugdresti sa


si co altor carif vor hi avändu tigance, sä fie volnic a-1 globi
si a-1 certa stäpänul Tiganului, iar Hatmanul s n'aibd triab[ä]
la acialea».
Actul 1uf Duca e din 7203 (1695), Iunie 20 1.
9 t. Iasi, 30 Iulie 7208 (1703). Antioh-Voclä cätre Sava «ar-
hiepiscopul, Mitropolitul Suciavif», si tin altul, care sä iea sama
mändstirilor pentru avere. «C5. aicea Domniia Mea intälese-am
precum intr'aceste vremi nepäciuite multd scädiar[e si lipsä s'au
fäcut sv[i]ntelor mändstirf si sv[i]ntelor besärici. «intr'aCaste
cumpliti vremi ati sosit de era suptu stäpänirea streinT si,
ce aü vrut ei supt putiare lor, aciia aü acut . ., cät putin .

de nu s'ati stänsu de tot pomeniria fericitilor Domni si altor

4 ' In Mart urmätor, Antich desfim0. Näcäritul prin actul ce urmeadä si care
e si el nästrat,Inteun exemplar, In BibI Ac. Rom. do Anfioh Costanfin Voevoda
bpio milstdu gospodar zemh moldacscol. [De o parte si alta : rcwciot6pxyl; Mr/4
"Po;Fris Kmcr,,rtvooz:6-hewq &.7.otpu.EvETCoti. Facem st[t]rea cu aceastá carte
a Dommel Mele tuturor cirI el. cade a sti, miluindu-ne Dumnezeil cu Dom-
me tärel ,,.: aducndu-ne Svinfii Sa la Scaunul räpäosatului pZirintialui Dom-
nici Mele. atlat-am Domnia Mia un obicenli fäcut nu de multä vremla, o slujbä
care sä scotè pe vite de sä lua bani, ce i sä. dzice viciiit fäcut acest
obiceiä de dummalui fratele nostru Costantin Duca-Vodä. Carele socotindu si
Domnie Mia cä. doarä este vr'un lucru sä fie de folosul rlí, fost-am
ices si Domnie Mia aòastä slujbä. , lar pre urmä, vAdzind Domme Mia
cum nu-i nicI de un folos i mcl de un aAutoriii, sail de tocmiri, ce
de mal mare Stric5;:,une i risipâ tear] este, pentru a6asta intämpländu-sä
ami Preasv[i]ntitul chir Iiacov Patritarhul ci-aii fost a Tarigradului, chmmat-am
Domme Mè pre SN [1],ilini Sa si pre Sv[i]nfila Sa chir Sava Mitropolitul tiriT
s: pre Sv[i]ntna Sa Misail episcopul de Roman si prea [i]ntlia Sa Lavrentie
episcopul de Rädäuff si pre SI [i]ntna Sa Varlaam ep[i]scopul de Bus-, si pre totI
egumenil de pre la toate svmtele mänästirt, si pre tokI boeril cel marl, ...it
mazdiT de pre la çinuturi, si depreunä cu VII am pus mare blästärn pen-
tru ai,,astä slujbä care-I mal sus pomeniti . vädritul, cum de acum innamte sä
nu mal fie, niel in dzilele Domnief Mele, nici in dzilele altsi frate, pre clue
arii alege Dumnedzai in urma noasträ a fi Domnu täräl noastre Moldovcl,
larä cme ar cutedza a clica si a face sin, ca si strice pomana noasträ si
unla earn am fäcut-o eäteä toate sv[in]tele män'ästiri i 6'111 toti Elcuitoril 0
iíracii täräI, orl Domnu ar fi el. facä, cu nebägare samä i cu sifä, oft' boe-
zio ar fi si svätmascä i sä indemne, sail ce obraz ar fi, unul ca acela sä fie
blistimat de Domnul Dumnedzed ci-aä fäcut ceriul i pämäntul si de prea-

66549. vol. V.
www.dacoromanica.ro 7
98 DOLUMENTE ALE MITROPOLIEI DE IASI

crestini ctitori». Sä li facd cizvod nou $i sd le aducd la Domn.


Eguménif, «care] e s'ar afla om harnic si om bun, sä fie tot
pre loc egumen, iar caril[e s'ar afla orn hiclen $i faicator de
rdii, pre unif ca aciia, acila la Dornniia Mea aducd, si s'or
gudeca pre faptele lor cu ocna.> Unif cdlugdri iese din md-
ndistire < si s'ati instreinat pre la t a rd si $dcl pre la nemurile
lor $i pre la Curti boere,ti $i la prisacl boeresti $i la odd'',
si mdindstiril e ran-1'án fär de cdlugär i . . . SA-I ia de grumazi
si, cu tot ce ar avea ei, si sA-i trimit aj pre la rnandstiff, ca-
r e le de unde ar hi fostu de postrigul säü. Asijderea am in-
teles Domniia Mea precurn o sain d de cdlugdri is tin bucate
osdbi de la m[d]n[d]stirre] cu oddile [or, $i-$ poartd grij d] de bu-
catele lor, $i dup ä trebile lor îrnblä, iar, ce ar hi de opstii
a m [d]n [A]stir[il], le las, de-s lipsdscu de tot ; s'au stricat cu tot[ul]
podvigul aug[d]rescu si obiciaile ciale bun,e, a svintilor pd-
rinti stricd, si sá fac cdlcdtori de leage cu totul.» Deci aceste
bucate <csdi-s inhereazi si pri izvod sa li dea pri sail-) a} egu-
menulul in bucatel e rn[d]n[d]stiri .

92. Iasi, 7211 (1702-3). Constantin Duca-Vodd dd. Gldvdnestil


cdumisal e] Tomii negutitoriul . . fiindu noi datori dumisal e,
cu cd.tva bani pentru niste negoti c-au dat la Calmara Domnii
Mialea pentru triaba noastri». Semneazá : < Io Constantin Duca
Voevods si jos, mic : 'fain Topyilt:n.
93. Focsani, 17 Iulie 7210 (1702). < Antimia preutiasa a rdpo-
satuluipreutuluf Vas i'le $i cu fiiul rneu preutul Vas 1,lie si cu flea-
mé Maricuta» fac o vinzare la Odobesti < arstil Vel Cdp i -

cinstita i precurata fioard Mama SNir.tiel Sale si de patru s'S in evanghelisti


si de 14 varhovnici apostoli si de 3IS svinti par-Intl, card ad fost la siborul
de la Nicheia, si de la noi ínca sa fie legat i afurisit lii veci, i sa-Y fie
pards st. toi sNintii de pre la toate hramurde a svintelor mandstiri, a cirora
slujba aeasta le inchide usile tuturor si le pustie. Pentru aasta, iubite frate,
pre carele Dumnedzaii 1-ar alege a fi Domnu tärdi noastre. te poftim si. te
feresti de aceste mal sus pomenite bläsOmurl, ce mai värtos s aibi a Intari
si a asdcica. i pentru mai mare intarire facutu-s'aü i altele, de s'ad dat pre
la episcopi , si unul s'ad pus la Visterie çiräT, amin.
U Ias, let 7206, Mart
[Semneazi. Domnul i episcopii. Pecete cu chinovar.] Pisal Costantin Cos-
tachi.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIL CULTURAL 'A 99

tan, starostii de Putna» : < in dial la Odobesti, in ograda Te-


lului, aldture cu alte vii a dumisal e] . «Si noi, cand am vrut
sä vindem acestu pogon de vie, ni-am intrebat totT räzesii
nostril' ca sa-1 cumpere, fiindu-ne si noi gren si agiungändu-ne
rievoe, Si nime din rdzesii nostri nu s'an aflat sä cumpere,
si 1-am vandutu durnisal e .» Marturi : «Ilie Catargiul biv Vel
Comis, Cdrstiian Vel Sätrar, LucacI biv Clucer, . . $i de-.

nainte a multi boeri si negutitorT si oameni buni».


94. Iasi, 3 Septembre 7213 (1705). Mihai Racovitä cdtre Car-
stiian biv Vel Arrnas si Vasile biv vtori Medelnicer. A venit Ilie
Catargiul biv Vel Comis si «Ambrino si cu frate-sdu, ficoril lui
Ilcoì, pentru vecini de la Siucmezeu, cumpArati de la soFrul
dumisal[e], de rápäosatul Dabij a.]-Vo0.1». Ambrinò spine
cä tatäl «vecinilor» a fost «pe längä Nádibaico Vornicul de
an slujit, iar vecin n'an fast >. Citat «un orn anurnea Bäldac,
C-ati fast Vornicial in sat in Siucmezen >. SA cerceteze. De
va fi prescriptie de doudzecT de anl, sä fie vecini.
95. Iasi', 7 Iunie 7213(1705). Vinzare de case in Iasi «pe läng5.
cask] dumisal [e] lui Paväl Rugin Jitniceriul . . in Muntenim e ,
längd tintirirnul besericif luT Sft. Thteodor», luate «de la To-
fana giupänias,a] luf Tänas,e] pärcallabul de Soroca, maica
lui Moisie Serdariul .
96. Iasi, 27 Iulie 7214 (1706). Antioh-Vodä. Proces al lui Adam
cu Ion Zlätariul, pentru «un loc de o dughian i,
intre dughi-
anil[e] lui Barnovschii si a Säntif Vineri, ce iaste pe ulita
Tärgului de gos, impotriva negutftorilor». Märturia unei bä-
trine ce vorbeste de räsplatä prin postav de un habaciu ).
Märturisesc «negutitorii».
97. 20 Novembre 7216 (1707). MihaI Racovitä. Pentru o rnosie
la RäcäciunI a lui lije Catargiul Vistiernic, «de socrul dumisale
dumnalui cinstit si credinCos bolariulu Ionlache Rusät Vor-
nicul, gineril[e] rApoasatuluf Dabijei-Vodd».
98. Focsani, 27 April 7216 (1708). «Costantin Ùocan» cu «so-
tul», fata popeI Vasili, si cu ginerele si fata lui, \Find un pogon de
vie «in dealul Odobestilor, pre ulita Ciutini, luI Toader», pentru
«lei bätuti». «Si, cdrid am vändut noi a noasträ driaptd ocinä
si mosii, mai nainte ne-am intrebat toti frati si razdsi nostri

www.dacoromanica.ro
100 DOCUMENTE ALE MITROPOLIE1 DE IAFg

ca sd o sprijdniascd, i nime nu s'ad aflat, fdr de cdt Cirs


tea biv Vel Jicnicer.» Marturf : (multi preut si oaminr buni,
bd.tränI si tined, cari mai gos s'ad si iscälit, cari aú tiut
carte, iar, carrej n'ad $tiut, s'ad pus si pecetil[e], cines pre
numel[e] sdd ; si noI incd, pentru ma mar[e] credinta, ne am
pus degetele, ca sá tie». Semneazd «az Ere Gheuca ot be-
serictal gd u Focsanl, martur». Si un «namesnic».
99. Iasi', 15 Octombre 7223 (1714). Nicolae Mavrocordat «la
ldcuitorii bardni si tinerl carii sdntet la Cornul lui Sas». Egu-
menul de la Pobrata aratd actul de la stefan cel Mare, 30 Mart
7008, «pentru neste mosii ce are sfAnta maindstire Pobrata acol
la Cornul lui Sas, anume Berejeanii i Ùulunestii, ce sint la
Tänutul Iasilor, pe apa Prutuld». Sint incdlcate de multi' cari
fac oda ise krdnesc pe ele, nedind « de a dzeace» Sd. märturi-
.

seascd. el lui Vel Logofdt.


ioo. Iasi, 11" Iulie 7222 (1714). Nicolae Mavrocordat lartd
dajdeape TiganY, ce se luase in zddar, e la nevoe tdrif incl, si tara
acmu la mare greutate, ca o corabiia ce sa." afli la mijlocul
Mdri, cuprinsi din toate pdrtie] de valuri holburate si fdri
liniste». Semndtura Dumnului. Sernneazd cu adausurI grecesti
Patriarchii de Alexandria si Ierusalim. «Axintie Uricar.»
101. Iasi', 7223 fdrd lunä, $ToliAry iirrita Nicolae Mavro-
cordat pentru Mitropolie. Zelul pentru mándstiri si biserici a
Domnilor vechi. «lard de la o vreame incoace s'ad scornit si
acest obiciaid de ad dat si mándstirile la did, de s'ad urmat
si pdni acum, la a doa Domniia a Domnief Miale, si cu aceaia
urmare si, a doa, din prddzi ce s'a0 intimplat din zavistie
diiavululuT pre aèasti sdraci de taxi aü rdmas o sami de md.-
ndstifi la mare rdstpd si pustiire». if indeamnd Samuil de Ale-
xandria cu ceI patru prelati ai sdi : Ghedeon Mitropolitul, Sava
episcopul de Roman, Calistru episcopul Räda.utilor si Orest
de Huai. «Macar cä i t[a]ra noastri s'ati putinat si la mare
cumpini i sldbiciunia aü rdmas, lard incds si cu dajdia ce sä
lua de pre la mändstiri n'ad fost atita akutor tárîf, nicie
vr'o scddiarie pria mare nu iaste, de nu vor da mdnästi-
ril[e] dajdea.» Citeazd si pe «prea-luminat pdrintiI nostri :
«Alexandru si Sultana». «Am sells ed Axintie Uricar.» Sem-

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 101

natura. Pecete octogonalä cu vulturul $i «I II I di P.


I0 ».
17

102. 6 Mart 7226 (1718). «Adecä ed Anita Tiganca SanduluT


lui Bland, precum am luat cO in chizá$lia mia pe Enachii Tiganul,
feCorul lui Gligora$, cum, cändul-ar intreba Sfintlia Sa pärintili
Mitropolitul, sä-s afli fatä, iar, neafländu-sd $i lipsindu el, sä
aibu ed a da sam ,a]. Pentru credintä mi-am pus degitul.
-I- Anita Tiganca.»
103. «Li Nicorestf», 8 Mart 7227 (1719). Vinzare de vie acolo
«jupdneasii Maria StolnicesiI», edin vie "ea mare, ce n'ati rämas
de la tan. nostru Antonichie». Martuff : < fratele nostru pro-
topopul Ion Bostan din Bärlad». Semnat $i «eü Stefan Gane
Vornic ot slobodzi gd ot OrheI».
o 104. Suceava, 8 Ianuar 7227 (1719). «Ed Vas[i]liia Vi$an,
Tigan de T[a]ra-Romäniascd», (tämpländu-sd in t alra noastri
mare strdcdciuni de praidzI si de robli de Tätari si de Turd,
lipsit-am din t[a ra noastrd si am trecut in t[a]ra Muldovil,
de frica mobil Thardlor, $i, intr'aceste vremi tämpländu-s e
de ad dat Dumnedzed mad foamite in t[alra Muldovei, $1 trd-
gändu noi mari greti si multi lipsi de p[i]nia, ce era piaste
tot läcuitoril t[a di, i neavänd de ce sä ni apucim, ne am so-
cotit sá ni vindim, sä fim rnar bird robl de clt sä fim piel-
toff de foamia; cercat am pe la boed : nimin nu s'au aflat
sä ni cumperi ca sd ni scoatem capetili din foamete ; ca-
dzut-am cu rugdminte dup[d] dumnealui Chiriiacu, snä lui
Abdza stiagariul g[os]p[o]dti, i ni-am vändut dumisali driapt-,
ca sal' fim driapti robi dumisali $1 cui s'ar alegi din säzda-
nie dumisale. . . Denainte dumilorsali Vornicilor de tärgu de
Suèav[a]: Toader BädiliciVornicul si dumnealuf Ilie SiaptelicI biv
Stolnic, $i denainte $oltuzuluI $i a tuturor tärgovetilor de
tärgu de Suav[ä].»
103. 3 Ianuar 7228 (1720). < In nomine Sanctissimae Tri-
nitatis et Iesu Chry». «Giurgi Martonotchi, depreund cu fe-
meia mea Marghita, fata lui Baltd, $i dinpreund. cu Rorii mie,
anume MihaI $i Andor $1 Sava, $i cu fiicä-m Manda si Ca-
trina», vind «dumisale o falce de viia. la dric, dumisale lul
Martin». Mi-em pus degetul $i pecete tärguluI» (lipse$te).

www.dacoromanica.ro
102 DOCUMENTE ALE MITROPOLLLI DE IA$J

Semnati: Janos, olonia, Mihal Tira, Dumitru Acroi. «Ego


Iohanes Ferenci fui preses. Johannes Moldawskj scripsi manu.»
G io6. 20 Julie 7228 (1720). Enache Tiganul dä un zapis al sdid
« du misale Tudor Bädilitd Vornicul de Su avd » , cw.fatä1e
Tigan, anume Aximia, carea, fiind sdracd de pdrintI $i tiind-o la
nof pe vreamia foametii, fiind mare lipsd de pdni, cdt era sd peae
copila de foame, deci nof cu multd nevoe am silit $i ni-am
indatorit la Turcl de am luat barn pe miiare $i am cumpdrat
mdlal, de am scos-o din foamete si, pe urmd, apucdndu-md. Tur-
cul pentru miiare, n'am avut de unde sä o dad $i am intrebat
pe Svintiia Sa, pdrintele Mitropolitul, ce void sä fac pentru
miiare, cä o ceare Turcul, si eú n'am de unde o da; si Svintiia
Sa mi-ad dzis ca sd vändzu copila cui sä va afla, sd-in
scoatd zapisul meü cel de miiare dela Turcu. Au fdcut-o in
sdräcii cu o slugd a Mitropolituluf $i muma copild ad
murit '.»
107. 20 Julie 7228 (1720). Mitropolitul Ghedeon dä o Tig-ancd
«lui Toader Bädiliä Vornicul de Suavds: «pentru odd si dum-
nealui mi-ad ardtat multe slujbe, spre cdte I-am poftit si i-am
dzis : nice la unele nu mi-ad e$it din cuvántu», pentru cso-
coteala $i omeniia dumisale . oSd.-I fie sarbd. $i Tigancä.

ti) 108. 28 August 7228 (1720). Toader Hdbd$dscul $i Anita aratd


cä \rind un _Tigan, care «mi-ati fost furatu niste hainia $i alte
multe de toate, -am avut mistuitia inteo groap[d] in casa m
in vremia cdtanilor». Se mentioneazd «carte gospod de mi s'ad

l Une or1 vInzarea se comunica Tiganului printeun rävas anume, precum


e acesta (Bibl. Ac, Rom., 4711..av) : c Ioane Tigane. latä ciriq fac tire precum
te-m vändut pärmtelui igumenulul de la Mänästirea Skulta, chir Nicodim, cu
tc:q fei;oril tu, i i-m dat zapis la mäna Sfintii Sale, ca sä vi st'cipäneascä,
ori unde ai fi, si aibil a 1, aduce unde if a fi voia Sfintd Sale, ati. la Mi-
nästire, ad unde va vrea Sfintiia Sa , i si aibl a te supune ca unui stäpän.
r1.6asta-t scri. Octombre 23 dni, 7206.
t Xpt,srooioAo TC:7aptg.,
Pentru liberarea Tiganüor, ea se ficea une off, din felurite motive. Astfel,
la S Maid 7248 (1740) un boier libereazi, tiartä din robse», pe un Tigan
care voià ca iele pe fata unui preot : eo copila ce are din trupul Sfin0 Sale..
E slobod a sä duce ver uncle i-ar pläcè, orl el, vár fe6orif lui, sä fie oameni
«

slobodzi).

www.dacoromanica.ro
MATERTALE DE ISTORIE CULEURALÁ 103

pretaluit hainile melia innaintea Vornicilor de Poartd ). Fusese


a MitropolituluT, care nu plätise paguba. El are drept a-1 vinde.
109. 14 April 7230 (1722). Mihai Racovitä. cdtre «Sandul Cá-
pitanul, ziat lui Gligorie diiacul, si la Stefan Cdpitanul de Ta-
bird' : trimite pentru o hotärnicie pe «sluga noastrd, pe Axintie
Uricariul .

tio. Iasi, 6 Februar 7231 (1723). Procesul MitropolituluI Ghe-


orghe cu Ion Balse, biv Vel Vornic, pentru <neste vecini».
Decide «ca sä eure sesd oameni, si aü adus Sfintie Sa pá-
rintele Mitropolitul si aú gurat 6 liude si, necrezind dumn[eailui
Vornicul pre acel 6 oameni bardni, 6-ati urat, grait-ati dum-
nfea lui Vornicul Mdrii Sale lii Vod[d] ca sä mai aducd. Sfintie
Sa pdrintele Mitropolit si pre alti gurdtorl; ded pe poronca
Mdrii Sale lui Vod[d] de iznoavd ati adus Sfintie Sa pdrintele
Mitropolit 6 oameni batrdni . si de iznoavd ad esit la lu-
minat Divanul Mdrii Sale luI Vod[dj, $1 Marie Sa de iznov
au socotit $1 aü udecat dinpreund cu tot Sfatul Mdrii Sale
ca sä gure si acesti oameni, $i aú mersu pe poronca Mdrii
Sale le Voilrá] la sfAnta beseric[d] la S-ti Neculai ; si ati
4urat tussese precum säntu drepti vecini a Sf. Mitropolii».
Vornicul de Poartd certificd si «urdtorii mai os s'ail pus
de getele
I I I. [6 Iulie 7231 (1723). Márturie a Mitropolitului Gheorghe
pentru Väleseni. Se dd carte de blestem pentru a-si afla ve-
cinif cari «de la vreme rdscoalelor, de cdnclu aü luat Lesii pe
Duca-Vod[d], s'ad imprdstiet»,
12. 23 Octombre 7234 (1725). Mihar-Vodd pentru Tiganl.
4Pomeneste cjacuri de cdtane i prddzi, roblf >. «NoY, ca sd putt=
rddica poroncil[e] stdpdnilor, si neavánd d unde mai lua si
cu ce chivernisi, iards s'ati atitat si s'afi urmat a-s lua acestu
tigändrit , nu cá am poftit sá fie sail cä n'am cunoscut a
fi obiceiti rdd si cd nu iaste hula a-1 urmä, cdci obiceile cele
bune laud[d] aduc si trag dupd sine Damnilor; ce de mare
nevoe s'ati scos. > Leagei acum ohiceiul. (Fdrá cdt numai Ti-
ganil ceí domnesti $1 cei de toiag hdtmdiescu vor fi cu dajde
lor, cum ail avut obiceiti».
i13. 15 Octombre 7235 (1726). eMdrgulet ia de la «Vasigiel

www.dacoromanica.ro
104 DOCUMENTE ALE MITROPOLIE DE IA

CogMnianol» 55 a vedre yin» ce va restitui < fär covinte malte»,


sail le va pläti.
114. 28 Octombre l'Eki-cto; cätre a Vornic Joan Gigartul»
S'a plins «durnnealui Calpitan Vasilie Cogälnianul pe Andrii
Murgulet», pentru un loc la Babe$ti.
k I 15. Iasi, April 7235--6-5) -;('Adecd eil FAdor Rusul,{morar de
la Camenit a , flcut-atn zapisul meu la mäna Sfintii Sale Pärintelni
heorghie Mitropolitului, precum, fiind iaü orn räti $i ucigas
de oamen, am ucis pe un otn, $i Märie Sa Gligorie-Vod[ä]
m'aü prinsü $i m'ail dat Märie Sa sal turt ornoar[e] si pe mine,
moarte pentru moarte ; si vAdzandu-mä iati cá sint dat la per-
dzarea, am gralt Sfintii Sale pairinteluT Mitropolitului s má scoatä
de la moarte $i sä fuu vecin Mitropolii in yea $i lag, $i copii mei ;
$i cätii rod s'ar multi dentru mine $i dentru copii mei, tot
a Mitropolii sä fie ; $i Sfintie Sa au gralt Mairii Sale lui Vod[d]
pentru mine, $i rn'aü dat Marie Sa Vod a] Sfintii Sale sä: fiü
vecin Mitropolii in vecI, precum mai sus scrie; i pentru cre-
dinta am pus $i degetul.
Fedor Du$enc.»
intarire de la Domn la 2 Maiu.
116. Iulie 7238 (1730). «Vasilitä sin Nacula» aratá cal dä. Mitro-
poliei ocina sa din «Cuoia) . Marturi : «Vlase starostia de
cur ädrari $i Stefan zugravil cel domnescu $i Panainte ba-
calub .
117. Suceava, 25 Novembre 7242 (1734). «Dima ci-au fost
nemesnic de Suav[a_ cáncl aü fost Pisoschii Vornic> , dá o
märturie. Vinde «durnnea[lui Pancul Vornicul den Botaseni». Si
pecetea orasului. «Varlam Ursachi $oltuz.» Si dol ArmenT.
, 118. Iasi, 8 Octombre 7243 (1734). «Chiriac biv stegariu ,
pentru Vi$an care, «la vreamea foametii, mi s'ag dat mie dreptl
vecini, cu zapis ca sd-i scot den foameate, precum era de sa da
multi la unii $i la altii, ca sd-$ scoatá capetele la o vreamea de
foameate ca aceaia». Tiganca era a Mitropolitului. Din copii, lea
unul. «Iar dupd a mea vilatä sä. fie Stefan copil tigan ertat
de vecindtate . . O. fie slobod unde i-ar $1 vola sa-s ducä-
., $1
119. 4 Mart 7243 (1735). a Noi Tiganii Mitropolii » märturisesc

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTOIIIE CULTURALA 105

cä unul if apartine, fiind csi tatd-sà.ii triizd(*.; de anI ud[e] le


Mitropolie in Suèav[a] D.
Izo. 10 Mart 7243 (1735). Costandin Rosät si Anita data vale
ce le ati 4de dzeastre de la parintele nostru räpoosatul Bogdan
Hatman». «Costandin Rosät Hatman », '<Anita Bogdan Hät.».
121. Iasi', 14 Mart 7243 (1735). «Martin Ungurul din tirgul
Husilor, impreund cu fameaia mea, cu Anna» «Sfintii Sale chir
Antonie arhiepLitscopul Socevii si Mitropolitul a toat[ä] tara
Moldova» pentru tref pogoane ce-I vinde «la Säsincuta îri dialul
ce sa. chiamä. Dric». cEO Nloca tärgovät ot Hus. Neculai
Raul tärgovat ot Husf ». Peceata Husuluf.» Istrate vdtav de
vierif gd. ot Husf. Semneazal si Varlaam episcop de Rädauff
Teofil de Husf.
122. Iasf, Mart 7244 (1735-6). Grigore Ghica. Scuteste Mi-
tropolief «seasä liude streirif páscari> la Gälatf. Crdond si
< pärcalabilor de Galati si tärgoveatilor de GalaV» 2,

Varlaain urmea7.5. lui Cali,tro, care ;I dl demisie, face paretisrs prin acest
act, pästrat azi In Bibl. Ac. Rom. (doc. 53/LXVIII)'
Smeritul Calistru cu mila lul Dumnedzää 'episcopä Riclautulut
Cäutindu ci socotindu säpociä cunoaste ce iaste omul si altä n'am socotit nice amä
cunoscutu 1'111 cRit pray i cenusl, si am intrebat i de Eclisiistul si tot ak,astä
socobalA mi-aii adeNeritu , dreptu aasta am socotit s'5. nu mor, ce si. lnviedzu
st am socotitil sä mä duc la pocaanie, fundu cuprinsu de släbiciune ;i de ne-
putintl, am Inchinatil omoforulä pe sv[ii]ntulä preastol si paterita intro mlnule
prea-luminatulul si de D[u]mn[e]dzeii Incoruna'..ului ;i prea-lnraltatulul Domnu
Grigorie Ghica cu mila lul Duinnezeri Doran täräl. MoldoveI, cu stirea i bla-
gosloN «MI» Sfintii Sale plrintelul Gheorghie Mitropolitului si a tot svintitului
sdbor i cu voia a tot bll afgorodnicului sluatii. al Märii Sale Domnulul, si
mila luí Dumnezeä s[1] fie cu totl , st ml rog a tot närodulul crestinescu pro.-
vosla% nicu sä nal. iarte, si Dumnezeä sä iarte pe tot: , aminä Vito 7236, Mal.
Calistru episcop,
2 PrivilegiI se dädeail si, in general, aoamenilor sträinI ce veniaä si se
asezail in arâ. E intere>ant actul ce urmeazá, dat la 2 April 7250 (1742 de
reformatorul social Constantin Mavrocordat (Bib]. Ac. Rom., 153ILXX1V)
.Instiintändu-ne Domnie Mea cá multi din oamen't streini dintr'alte pirt't de
loc si ceI ce ad fost de tara aZasta i s'aii lnstreinat dela pämäntul lor, In,:-
tnntändu-se de asädzare ce s'ad fäcut cu tara aeasta, s'ar fi poftind sä vie sä
sä agtdzi aice In tarä, Insi. cu chip ca acesta ca sá nu fie amestecatí Yo cislä
cu altii, ce singed sä-51 plätiascä birul lor osbit., cSpre adaogere Meat., li
da intlid odbliva, apoI, dup5. soroc, c)feri. de la - csi tot birul lor vor da

www.dacoromanica.ro
)6 DOLUMENTE ALE NII1ROPOLIEI DE IA5.1

123. Iasi, io Mart 7244 (1736). «Bogdan sin Bietel nemes-


nic Armanul , pentru un Tigan anumea Nicolaf. carea Ti-
gan ad fost dreptd serbu a m[ä]n[ä]stirh Slatinei». Ucide «pre
un frate al mied anume Agopsia si, puindu-1 Domniia in
temnitä si scotindu-1 la Divan, ad vrut sä-1 piardzd ca pre
un ucigas». h dä, in Divan, Mitropoliel, «ca sä fie dreptii
serbu in veaci, cdcf am socotit cd Lcu] moartea ce i sa." va face
luf, moartea frätine-mied nu of mai intoarce-o, iar däruindu-1
Sfintef Mitropolii.. si frate-mied va avea oarece parte de
pomenire,. Marturf : ,cativa boiarf marl al Divanuluf, si maf
miei, si citva negutitori armenf de af nostri».
124. 2 Maid 7244 (1736). Grigore Ghica trimite un Armas
la un Tigan «zet Gurä-Gata» $i «la Neculaf Tiganul fratele
Sanduluf giudele de la Botoseanf», pentru a-f duce unde vrea
Mitropolitul. «Nefiind obiceid a sä da giudzif gspd danii.»
125. Iasi, 17 Maid 7247 (1739). «Toaddir Cuze» dä vif egi-
nereluf, Moisii Cucuranul Cdm[ä]rasul». «Zestre de socrul
dumisale, dea dumnialui fratele mied cel mai mare, dea
dumnialuf badea Miron Cuze, biv Vel Logofät, carif acele vii
sint de la tatul nostru Dumitrasco Cuze -ati fost Spatar-
Mare.» Avea si frate: «Velico» : «frateluf nostru lui Velico».
- De mina lui.
126. 6 Iulie 7249 (i741), Grigore Ghica, pentru niste «mo-
serif ), ale cdror documente se pierd eacum la vreme tulbu-
rärif Muscalilor».
127. Iunie 7250 (1742). Zapis al luf «ieromonah Natanail
Septelicf, egumen ot sfänta mänästire Räsca, dinpreunä cu
sora-m Paraschiva.»
128. IasT, 3 April 7252 (1744). Nichifor Mitropolitul cum-
pail de la Moisef Cucoranul Vel Pitar, din mostenirea so-
cu patru ciferturï pe anu , iu«â carif vor fi easnici: vor da de orn cite 105 pa-
rali, cari fac intr'un an dzeace lei i giumLi ,tati noi, lar holtea cu 061)0: vor
da, la cilert, de out cite 35 parale, care fac intr'un an cinci lei i gmmätate...
1s1jdere si holteif ce vor fi lntre dir ii. laräs numai eel ce vor fi de virstä,
cu mustete, acie vor da, iar copilandri, eft carif n'au musteti, acia nu vor da
nemici, nieï si vor numära... Si n'aiba voc a si amesteca printealti licuttori,
[ci] si-e asidzi osibit la silistt.

www.dacoromanica.ro
MATERIAL): DE ISTORIE CTJLTURALA 107

crului acestuia, rdposatul Cuzia Logofätul», treI pogoane, «tot


intr'un hat $i intr'o ograclä.» cu viile Mitropolitului. El are viI
si la NicorestI, «längä Paväl Sobetschib. Le schimbä cu cele
de la GrecI. «Pentru cdcf noao ne era cu greu a trepäda la
Nicorestf pentru doao pogoane pol.» Niel- luI «nu I da mäna
in doao pärtl».
129. 4 Mai(' 7255 (I747). Grigorie Ghica , pentru Misail
egumenul de Pobrata si mosiile el la Tinuturile ifirläti si Do-
roho, între care «si prisaca de la Rosändzeastf, unde iaste
m[a]n[ä]stioara ce-I fácutä de popa Zagaveiti».
4130. 25 April 7257 (1748). Lupul Anastase biv Vel Stol-
nic aratä cd, «avänd o dughianä In tinterimul besäriciI lui
Sveti Neculaiii, insä numaI lemnul acestil casä si dughiana,
iar locul iaste a besdricif lui Sveti Necula ), i-o cumpärd. cu
200 de leI Ioan Constantin-Vodd si o dä bisericif.
131. Iasi, 6 Iunie 7257 (1749). dordache Seliam ì..;aus»
aratä cd. Constantin Mavrocordat i-a cumpärat o casä lingä
Curte, «la coltul ogräzif g[o]srpo d de spre erbdrie g o]s[po d»,
cu 40 de lei*. 0 dd.' la Sf. Nicolae. El o luase de la e Cos-
tantin Muntianul Logofetäl » .
132. 24 Iulie 7257 (1749). VorniciI de Poartä, între cari
CIolpan, hotäresc un loc de dughiand luI «Istratie cäpitan
agescu di pe Podul Vechiti >.
133. 17 Mart 726o (1752). Scrisoare «la märia Sanduluf
g-ude ot BotsenI $i Nitului feorul NäramzdI, tij de la Bot-
sänl ), pentru o Impärteald. de Tigatil. Semneazä Sandul
Häjdäti.
134. 3 April 7262 (1754). Tocmealä pentru bezmen de la
«Anita croitor4a» cu biserica Sf. Nicolae, la Pastl. «Anita croi-
torita am pus degitul.»
III 35. 9 Iunie 7262 (1754). «Noipreotil si diiaconiI cätIne afläm
slujind inteaastä data' la sf[d]nta beseria domniasca Santo
Nicolae de längd Curte gio]s[po]d», aratä prin zapisul ce dati
lui «Panaite Cäpitanul de Arnäuti* si sotieT, «cd, gräind dum-
naluI Cäpitanul Panaite Märii Sale MateI Ghica Voevoda
pentru ca sd-I d Märiia Sa voe sä facä dughene pe locul
g[o]s[po]d, ce este slobod, aldture cu zidiul luI Stäni Nicolae,

www.dacoromanica.ro
108 DOCUMENTE ALE MITROPOLIEI DE IASI

adec[d] din pod si pänd in zid, si, de lungu, locul din piorul
de piatrd al portii lui Stab:1 Nicolae 14 stänjini, päná in
cortul ziduluf de spre curte, si 9 stdnjini, din coltu spre Bah-
luiti, pdnd in pdrdul ce curge de la hazna ». Se dd vole, nu-
maI sd fie cu pozvoleanie de la noi preutil». Se invoiesc in-
naintea lui Vel Postelnic si Vel Cdmdras a da cincisprezece
lei pe an «bezindnul loculuf». Semneazd «prot. u IaT, trel
pop! si un diacon.
136. Iasi, 15 Iunie 7263 (1755). «Iordachie Cantacoziiiô biv Vel
Logofdt adeverim cu aòastd scrisoare a noastrd cä, avändu tre-
buintä de cdteva istorif de invdtdturi, si alte ce ne-ati trebuit
a le scoate di pre cdrtile grecesti pre limba moldoviniascd,
am pohtit pre dumnaluf Duca Sotiriovici tipograf, de le-au
scris si le-ati tälmdcit, si, la alte scrisori ce ne-au trebuit, gre-
cesti, tot dumnalui ne-ati scris si, cdsdtorindu-sà. in Moldova,
noI 1-am cununat.,> if dä Tigan. « Ca dintr'al mieu am ddruit ;
asijderea si frate-meù, Tuderasco, si nepotii me!, fie! frätini-meu,
n'ad trialod a sd amesteca.. . Si nici sa." cade a mai ceare
parte nepotif mei, cd si lui lonitä nepotu-rnieti, si lui Ilie li-am
ddruitu din partea mea Tigani » Semnaltura «Iordach[i] Cant.
Log.» ; pecete cu vulturul bicefal. Jos : «Costantin Stat. diac
de Divan am scris». Cf. Urechid, in An. Ac. Rom., X, p.
223 si /st. lit, ram., tabla.
[Pe V°:] Tò .06:3..p. tor.) 5.pzovro; p.syi).0u),oyr.M.vo,), tot-3 1scop76,.m
KY.TIN.00o, at& zo4 x6ou 67o5 :lot iy.6:py(3.sv. 1755.»
137. 24 Iunie 7263 (1755). ((Anita domnita» dä. vii < la Grecf,
Mitropohei> . Roagd a i se scrie de Iacov numele ei csi al
sotu-mieti rdpoosatul Toader Pdladi biv Vel Vist. ». Pecete cu
coroand si armele Moldovei. Semneazd drip*: flopurrrf o.
138. 20 Iunie 7264 (1756). Anaforâ pentru niteiganía
Sturzestilor, cari «aü fost dat zestri lui Mdteiti FilLijpdscul Stol-
nicul cel Mari din Tara-Romdniascd, ginerile lui Chiriiac Sturze
ce au fostu Spatar-Mari si dupd moarte luTlaÎí stdpdnit si
gineri-sda lordachi Caramdlai, eiban fostu Clucer-Mare, dar
acmu, dupä socotiala ce-ti avut cu niamul HilipdsculuT, aü
Minas iaräs la stdpdnire Vorniculuf Sturzii, dupä ränduiala
niamului». Se cer dovezi. eh-Wahl aü ardtat egumenul [de la

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE OTJLTURALA. 1A9

Aron-Vodä] o carte de la raposatul Sandul Sturze Logotlitul


si de la Vasäle Buhäescul Medelnicear, scriind cd, viind la
giudecatä un vichil a RaduluI Clucer, iar ginere FilipäsculuI,
cu Anthim egumenul de Aron-Vodä», fac o transactie. «Iará
numitul vichil al dum. Vorniculuit Sturzii aü ardtat o carti
de irnpärtalä din l 7202, dt la räposatul Sava Mitropolitul
si de la tot boeriI cei marl a täräl, ce aü fostu atunce, scrHnd
precum s'ad irnpärtit MäteI Filipdscul cu rudele sale Stur-
zestif, din mosii si din Tigara.»
139. 17 Ianuar 7265 (1757). Märturie a luI eVartolomei ar-
himandrit Putnä1».
140. Iasi', II Ianuar 7265 (1757). Constantin Racovitä. Pentru
niste Tic:rani a Mitropolid, «cariI sä hränescu cu mestersugurile
lor in targ,-u m FocsenT, uncle acol le iaste si sidere». Sä fie
scutit1 «de gudzi domnest1, si de gudzí boiare$tl, si despre
starostif de tigani de FocsanI, si dispre careI stränguThir de
Tigan cäsar i cäte 'gumätate de lea de holteiù, pentru
plata lucruluI Tiganilor ce lucriadzä la grajdiul domnesc ).
Si nief a ,,udeca pentru pricinl mici si gälcevI tigänesti nime
sä nu gudece, nicI la grosuri si la inchisori sä nu-1 bage :
nicf starosteI de Putna, nicf altI zapcii stärostestI, afarä de
cänd s'ar afla in furtiusagurf si moarte de om ; care aceste
sint gudecdti de Divan.»
14 I. 3 Mart 7265 (1757). Constantin Racovitä. Mitropolitul se
plinge de Tigani ai säi cari «n'ati vrut sá se supue cu ascul-
tare SfintiI MitropoliI, (nail mersu de s'aii pus masalagli
gospod ).
142. 23 Iunie 7269 (t 76 I). Vornicil de Poartä cätre Doran. Ail
mers la o dughianä a Sf. Nicolae, ce sade un Jidov, anume
Mindilä, dänd jalbd preutli Märii Sale luf Vodä cum cd este omti
gälcevitor intre mah[ajlagii». Aflä în dughianä «douä dula-
purl i politile si jamuril[e] de la ferästi si masa> Vor läsa
.

<soba si cuptiorul». Tot asa csi paturil[e] i lavitil[e] Iar,


cät pentru chirie ce cer[e] ca sá-1 d preutH innapoi, s'aii so-
cotit ca sd dea preutiI JidovuluI 3 d.».
.143. 2 Iunie 1762. Domnul scuteste de platá bucatele Mitro-
pond. Va lua pe an din vamd 160 de lei, la Cräciun si la
www.dacoromanica.ro
110 DOCUMLtNI:E ALE MITROPOLIEI DE IASI

Pastf. «Si ilia de vrem[e] ce sdnt doao scoale aicea in tdrgu


in Ia$, una grecascd. $i alta sloveneascd, sa fie datori0 Mi-
tropolitul cel dupd vremi a avea purtare de grija i necon-
tenitá cercetare asupra dascalilor, ca sä pue nevointá asupra
ucenicilor sä invetd $i sd-f pricopsascd precum sä cade, ca
eel ce sd vor face preotl dintre dän$iT sä fie pedepsiti cu
invdt.dtura la toatá ränduiala bisearicif, dupe cum sà. cuvine; $i,
pentru uceniciI dela amándoao $coalele, cef carii sä vor sili
cu invdtátura $i vor fi sáiaci, lipsitl de trebuintile lor, hied
sä aibd de grijd Mitropolitul a-I ocroti, a-I chivernisi de ce
le va trebui: pre unif cu leafd, pe altil cu imbrdcdminte si
pre altii cu hrand, ca nu candva pentru lipsa lor sá las[e]
invdtdtura». Scrie Nicolal Cam[a rasul de izvoade ).
144. 4 Iunie 1762. Nepoata «popii Ursului» $i familia vind
MitropolituluI Gavriil ( un loc ce avern aid pe Ulita Mare,
care loc merge in lungu spre Rdsdrit pand in Ulita èa Mare,
iar in capdtul ddspre Apus cu locul Mänioai, $i din gos sá
hotdrd$te cu locul dascdlului Evloghie, $1 pe din sus cu a
Mdrii Sale Domniti Pdradoai; care loc fiind trebuitoriü scoali-
l_c2; ce s'ati facut acmu, dänd $i ali megiia$ locurile ce ari
fast prin pregurul nostru >, it vind cu 550 de lel. cIar lemnul
casiI, ce avern pe acest loc, sä ni-1 luom.»
145. 28 April 7271 (1763). Grigore Calimah pentru «cojoca-
riul» Mitropolief.
146. 9 August 7271 (1763). Cercetare la cdugheana, la
mahalao Brostenii, pe iaz, la capul podului spanzurätorif
147. to Octombre 1766. Samoil de Alexandria, pentru 6
E67sv..icrtarog apzard zi.ttr.7.o Kurt:sic, BoymX,.:J.x-rig Pwcoi-ro; pentru
folosul Bisericif celor Patruzeci de Sfinti, fdlcutá de el in Ia$1.
148. im Decembre 1766. Grigorie-Voddi Ghica. Pentru ni$te
etiganI ungureani $i tigani streini» al rdposatulub Toader Pd-
ladle Vistier.
149. 17 Octombre 1774. Pretuire in afacerea une dughene,
de ( cdpitanul Dimitru de podari, impreund $i cu calfa lul, $i
cu Cau$, cu Ispas».
150. cintr'aceaste aril 1776, din poronca Preosfintii Sale chiriu
chir Gavriild Mitropolitul Moldovii, am fdcutil condicd de top'

www.dacoromanica.ro
MATER1ALE DE 1STORIE CULTURALA hi
tiganif Mitropolief Sucevir, si s'ati aflat sdlasuri 65, dupd cum
anumea aratä intru acea condicd, carea iaste in Sfinta Mitro
polia.
Arhimandrit Vartolomii Mazeran.»
151. Ianuar 1780. Constantin Ar2:4e.1 Zentru preotT si
ce dddeati «cdte o sumá de bani la slujba ajutorintii,
cdrid sd. scote asupra noroclului . . si cei mai multi din tagma
preotascd neavdnd putintd de plätit, era ocd.rdti si trasT de
cditrd strängdtorii de bani cu înväluiri si inchisori, cu vätdmare
cinstei lor», Sd nu mai fie deci supdrati. Promit in schimb a
da pe tot anul cdte sasezeci bani la Sfänta Mitropolie ,
din cari se vor da 1.200 de lei anual «Kohl din Tarigrad, pentru
ucenicii ce
.
sint la Invdtaturd»,
. . . . -
dupd deosdbit grecescu hrisov
al Domnii Mln
* I 52.Iurrie 1788. IVIanuil Ruset Voevod (semndturd greceascd).
Proclamatie cdtre cler si «boerilor d'ntditi $1 al doilea, boerii
pdrcdlabi i starosti, cdpitani, buluebasT, negutd.tori, orasani,
maztli, breslasi, vornicel duprin sate si totl 15.cuitorif tdrii Mol-
dovel». Sultanul, aflind «de amestecdturile ce s'af1 fdcut aciia
la Moldova si dä ndvdlirea neprietenilor, poate din nepurta-
rea de grijd a obläduitorulul ce au fost>., II face Domn, cu
putere «ca sá curdtim tara de neprietinii impdrätii ). Amin-
teste pentru a-i cistiga « ordinei» sale, cum trdiail «desfd-
tati in mile $1 in priveleghiuri impdrdtestI> .
153. 9 August 1797. Veniamin de Roman cdtre Stolnicul
Dimitrachi Miclescu. Se leapddd de amestecul intr'o afacere.
«Destule imi sänt mie trebile eparhief sd le caut, pe längä
care de acestea imi sdnt havalelile de prisosit, insd nu m'am
putut apdra de aastd, pentru ca . me-an venit innadins carte
domneascd ca sä o cercetez».
s 154. Viena, 15 27 Octombre 1834. atre dumnealui « dom-
nul d. C. Pop». Bursierii rominf multdmesc pentru sprijin si cslo-
bozita voe de la ocirmuirea locald spre a fi primiti publici ascul-
tätori, sä putern fi in stare a rdspunde la ecsamene dupd da-
torie». «Bucurosi am fost $i am fi a ni mdrgini in soma noud
hotdritä prin pontul intii al instructiilor noastre> , dar cer a
li se adduga la 450 de florini pe an, alti 250, «potrivit cu

www.dacoromanica.ro
112 DOCUMENTE ALE MITROPOLIEI DE IASI'

pontul din urmä al instructillor noastre v. Semneazä : T.


Stamate, A. Costinescu, L. Filipescul, G. Zefirescul, A. Ve-
lini, A. Fátul.
155. «Scris prin Stamati.»
Copie eines Decrets der k. k. Studienhofcommission an
die Niederösterreichische Regierung, ddo. 18 October 1834.
Mit Bezug auf den hierortigen Erlass vom 4 Iuli I. J. Z.
4052, erhalt die Regierung den Auftrag die Verfugung zu
treffen, dass die aus der Moldau gebürtigen sechs Junglinge,
welche sich hier den Studien zu widmen wünschen, als ausser-
ordent:iche Schuler zugelassen und ihnen auch als solchen
uber die abzuliegenden Prufungen Zeugnisse mit dem den
Auslandern zukommenden Beisatze ertheilt werde.
Die Gegenstande welche dieselben horen wollen, sind fol-
gende : Theodor Stamaty mathematische Facher und Physik.
Anton Velini und Anastas Foto Rechts- und pohtische
Wissenschafien.
Alexander Costinesco die ihm an der Universitat und
am politechnischen Institut etwas angemessen scheinenden
Lehrfacher, welche seiner Bestimmung als Civil- und Militar-
Ingenieur entsprechen durften.
Constantin Zephiresco die technische und commerzielle
Abtheilung des Politechnischen Instituts.
Leon Philipesco Oekonomie und alle darauf Beziehung
habende Wissenschaften.
Die Regierung hat daher das Weitere an die betreffenden
Studien, Vicidirectorate der Universitat und an die Direction
des Politechnischen Instituts zu erlassen.»
r 156. Popp catre Veniamin. Räspuns la scrisoalea din 25

Octombre. «Scrisoaria card pärintele Iconomu prescriindu-se


in numele lul M1 Lincourt, am trimis-o la Linevil». Trimete
Mitropolitulul, «ca prezidentul epitropii scoalelor,, actul pentru
cei sese bursieri. « A lor purtare $1 silintä la invätäturd
iaste vrednicá de cheltuiala ce face Stäpiniria cu din$i $1 de
alegeria lor la acel scopos.«. aSituatia mia in acastä capitalä
-mi dá toate usurärile a fi de vre un folos patrii pärintilor
miei; de acea näzuesc ca o datorie a mia a oferisi Priasfintii

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL/1 113

Tale ale mele slujbi la or-ce, spre binele optesc i ameliora-


'Oa Moidavii». Semneaza Zenovi Pop. «Adresa mea iaste Mr
H. C. Popp. banquier à Vienne.»

66549. Vol. V. 8
www.dacoromanica.ro
IV.

DOCUMENTE MAI ALES MUNTENE §I OLTENE


DIN DEOSEBITE COLECTIL

www.dacoromanica.ro
1. Secolul al XV-lea poate. Monahia Magdalina scrie pen-
tru Micesti : cAlà.man ot Caracal, Caracal ot Därmänest'f,
Varnava . . . Vlaicul Stolnic ot Stänesti.» - Bibl. Ac. Rom., 72 xi
2. Pe un triodin secolul al XVI-lea :
«t Cinstite capitane. Md rog dumitale O. scoVi dumneata
pre robul dumitale Martin, cd s'aii prinsu ; de sd va mai im-
bdta, sd fie dator dumitale cu 200 de toegi ; iar noi vom
ruga milostivuluf D. (sic) pentru bund sänraltate dumitale
purure ; ot Hriste amin.
t Rogdtor pentru buná sdnAtate dumitale, eii, monah
Pisavoii (?!).» -- La Ac. Rom.
inceputul secolului. al XVII-lea. ct Eu Märdzea si cu fd-
mee mea Irina fata Dabijef Ceasnic, nepota lui NAddbaico
VorniculuI, märäturisim cu acest zapis al nostru cu[rnj, de
nime sil4, nici asupr4, ce de bung voe nostrd am vändut
un Tiggli,.. anumä. Vas[i]lie, fa-eorul lui Mihail[a] tiganului,
ce s'au vinit in parte nostrd cdnd am impdrVit, si 1-aam
vändut NiculeaT, fecioru lui Enachii de Vaslui, derept 22 de
galben[i] burin denainte Ducdi Comisul si a lui Dumitrasco
Fulger si Vasallie de Buciumi si Arpántie tij ; si ne-au dat
bani deplän, si, päntru märturie, am scris eti cu indna me :
Mrdzea, se sea stii.
Io Dumitrasco Falger. Az Mrdzea iscal.
[Pecete, cu o pasäre si alte embleme neinteligibile.]
t Zapis de Tigarif, pre Vasilie Tigan, sin Mihdild, crineri
b
lui Costin.»
Bibl. Ac. Rom., LxxIII/28.
A.. inceputul secoluluI al XVII-lea. et Sä se stie cä at'i avut
Drag[o]mir si jupdneas[a] lui Rada de Fiiani pdrä. cu Stanciul

www.dacoromanica.ro
118 DOCUMENTE MUNTENE §I OLTENE DIN DEOSEBITE COLECO

Gddeei de in sat pdntru moard, cd au tinut Stanclul a 4


parte de intr'acea mor dj zdlog, dereptu I (sic) taler ; dece aü
venit amändol de s'aü pdrit naintea Cernicdev Mare-Dvornic
pdritru acea moard ; dece Dvornicul i-aü dat ispravnic pe
Paharnicul Preda cu 4 meghiia$ na im[e] Nan de Flian[i] $i
Neagoe de Bdideani $1 Serban de erbäneti si Ivan de Co-
fdianf, $i pop[a] Dumitru de Träg[o]viste. Dece amu cdutat
noi cu ale nostre suflete cum ati fost cu direptul, dece o
amu dat acee moard lu Drag[o]mir $1 jupdneasel luT Radel,
eä le-at1 fost mosiia lor ; $i i-au pldtit zdlogul, acel taler, Stan-
ciuluI, as. i-an dat de lucrul morel $1 de o piatrd ; de-
$i 5
ce asea arnu tocmit noi cu ale noastre suflete, sd-$1 tie Dra-
g[o mir cu Rada jupdneas[a] lul. Mesta Noev. 3 dui.» - Bibl.
Ac. Rom., Documentele Ghenadie Endceanu.
5. 2 Novembre 7120 (161 I). Radu-Vodd, pentru «jupdin
Pani Vist., ca sä fie volnic cu carte Domnii Meale sd-$ tie
satul Lungi, partea jupdneasei Neagdf Vorni6as a] Mitrell
Vornic, pentru cä o aú cumpdrat deregdtoriul DomnieI M[ea]le
Pani Vist. de la jupdneasa Neaga Vornièasa irica in zilele
rdposatului Simion-Vodd. ; derept aceaia $1 voi, rumdnilor, in
vream[e] ce vet vedea cartea Domnii Meale si slugile cpn]sti-
tuluT deregdtoriuluf Domnii Meale, voi sd ascultati off de ce
vä vor da invdtäturd»I. - Bibl. Ac. Rom., 1 2 LVIII.
6. 28 Iunie 7133 (1625). Musat Clucerul ispravnicul Cra-
ioveT pentru Brdne$ti, lui Dräghici Postelnicul de acola,
care, rämiind sdrac, serve$te întäiü in Moldova. La intors
se plinsese lui Ivasco biv Vel Vornic, ispravnicul Cra-
iovei. - Condica Mänästiril. Motru, la Bibl. Ac. Rom.,
p. ro6.
7. Bucuresti, 29 Julie 7141 (1633). Matel-Vod5., pentru
aVasilie Arma$ul den Stroe$U, den judetul gr Jil». Scutire
si de ebdni$orl de judet >, ecd aü slujit Domnii Meal[e] pre
intr'alte tdrä striine, tot cu dereptate, $1 unde a fost pdsul

1 La 17 No' embre 7122, Radu o innrete luI Vasilie al doilea Vistier,


ginerele lui Para (romàneste) (no 13). - La 21 Octombre 7125 Intä.nre de la
Alexandru-Vodä. .Catrinel fata a lui ranä Vistier, jupäneasa ce ad fost a lu

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE 1STORIE CULTURALÄ 119

si nevoia Domnii Meal[e] Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopulul


Ghenadie de Rimnic.
8. 2 Octombre 7146 (1637). Atestat de la Martin soltuz
-
$i 12 pirgaff din Birlad. Copie. Bibl. Ac. Rom., HMV.
9. Bucuresti, 2 Iulie 7152 (1644). MateI-Vodä. Pentru mosi;
Preajba. Mosnenif aü pird, supt Raclu Serban-Voclä, la 7118, cu
«Paraschiva feeler BarbuluI Cliu6.». Paraschiva Postelnicul pre-
tinde cä tatäl säti a cumpärat mosie la Preajba. Serban numeste
esase boied ca sä cerceteze si sä aclevereaze cum aü fost
cumpärätura». Se decide pentru mosnenI. Dar Paraschiva
eaü fost luat leage 12 boiari, preste aceI 6 boiad, dinnaintea
lui Särban-Vocl[ä], ca sá calce pre acel 6 boiad ». Dar «la-
zi si la soroc ... el nic1 cum n'ail putut sá ju;-e, ci aü rd-
mas Paraschiva de leage si de judecatä dinnaintea acelor
12 boiad, cutn aú fost rämas si intäI acel de la sase boiado.
Acum nepotii räposatuluI Paraschiva : eStoica si Dräghicr
si Barbul, feciorif Brdiloaeli, cer judecatä la Marele-Divan,
edupä pravila si dupä leagea ILA Durnnezeü, impreunä cu
totf cinstitif boiad si indreptätorii Domnii Mele». far inving
mosnenii. De $1 mosnenf, li se zice eacestI oamen1 rumanIs.
Martud Barbu Ban, Dragomir Vornic, Radu Logofät,
Stroe Vistier, Preda Spatar, Dimitrasco Stolnic, Radii Co-
mis, Drägusin Paharnic, Constantin Vel Postelnic.
Traducere de Radii protopopul Craiovei (i793). - Col.
T zigara-Samurca.
0. 18 August 7153 ([645). eal Voica de in Bucurestf,
fe6orul lu Visan di in B icuresti», se vinde rumin lusi Mate-
Vodä innaintea Divanului. - Bibl. Ac. Rom., 227/xx.
I I. 12 Februar 7156 (1648). Ordin de la Matel-Voclä cä-
tre «megheias jurátod»: epentru Chitan carele 1-ad crescut
Salorniia : and l-aü gäsit in urma Tätarilor si Iali luat, stiut-ail,
al cul aü fostü san de cine a fostü läpädat, aü n'a stiut». -
Bibl. Ac. Rom., 24ILv111'.
Vasilie Vist », la R7ttetl: ,t,Lungl, etc.- tn 7233 proces cu uo nepoati a Mi-
troe Vorniceasa, anume Neaga.. - Din no IS se vede cá fata ViAieresel lea
pe Trufandà Vistierul.
I Astfel se constatá rumlnia cuiva i :bid., In doc. 27, de la acela,;,1 Donau.

www.dacoromanica.ro
120 DOCUMENTE MUNTENE SI OLTENE DIN DEOSEBITE COLECTII

1-2: C. 1650. Scrisoare a VistieruluI Mä laiü cätre fiul sä.ü


Alexandru, pentru ce a däruit el mänästirif Radu-Voclä : «cot
de postav bun si o dulatnä de adämascä neagrá si cea ghiur-
dea iar de adämascá neagrä, cu blane de jder». - Arch.
Statului, Radu-Vodd, XLII, n0 26.
13. «Ion Robuletco, soltuzul dea Cernäut», catre «giup--
neasa Comisoia». «Si durnnata se-$ adus amintea, chindu at)
trimis Vasilia-Vod[ä] pe domnalui pe Comisul, Damnezeü po-
meaniasca, ded faaca o carita la Laov ; dee atunse m'atn dus
si eti cu dumnaluI. Iar, chindu aü fostu pe drum, mai jos dea
Lujen fruptJ si ail inceput a grei pentru un zapis dea mosiia».
Semneazä, puind degetul: cat Ion». - Bibl. Ac. Rom.,
20/xxxur.
14. 11 Mali:1 7160 (1652). Meglasif din Orb:vita, «luati pre
räväsale dornnesti de pirintele Vldclica Stefan si de Mthart
Logofätul, feorul luI Joan Comis». - Ms. 610 din Bibl. Ac.
Rom.
15. 6 Iunie 7160 (1652). «Nol 12 boiarf jurátorI», luatI de
mosnenif din Fräsinet, Sipäre3tf, «cu verif lor » si din Chiojd,
Bäsceanif, Veares $1 Parbilage, cadävärätn p entru o parte
den Fräsinet si den Proscä, m )slia ha Dutnitru, mosul lor,
cene iaste den fax., si cine iaste den feate, cum scriti rä-
vasäle Marii Sale Domnu nostru. Dee' nof am intrebat bd-
tränif, si am aflat cum Belea $1 Tanasie $1 Stoica $1 cu alti
verl ai lor sänt tot den feate, iar fämeaie Miculta, anume
Dumitra, iaste den feor, fatä lu Neagoe, fe=orul Stoicdi.
$1 iaste ia mai volnicA ; de noi am intrat tot in bisearec[a]
si am jurat cu mänile pe s[vän]ta evanghielie, cum am aflat
pre Damitra den feL'or, iar alalti sänt den feate ; si aft fost
ispravnic la jurdmänt Manole Vornicul.» SenindturI si semne
cu degetul. - in colectia mea.
16. 20 Septembre 7162 (1653). Matei-Vodä scuteste de
toate därile pe Mircea Vätav, ca «sá fie vdtah de pldias, sä
poarte grij[ä] sä päzeascd plaiurile de hoti sí de oametil räb
si de oameni birnik, sd nu treac[ä] in tara ungureascd». Plä-
iasiI sä-I asculte si sä päzeascä, oprind a trece chotil sail
oatneni de bir». Cine nu va asculta, alpine sä stie cd pre unul

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALX 121

ca acela, tocma acolo in plaI voi tritnite Domniia Mea, del


voI spánzura ; nimic glum[ä] sá nu v[d] pae». Sá observe si
< toate slugil[e] Domnii Mealre], veri-carie, de ce slujbá vet
umbla intr'acest judet - Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopului
Ghenadie de Rimnic.
17. 14 Maid 7062 (1654). Constantin Serban cdtre «Cd.rstia
iuz. de Rosh», pentru un Tigan, ce a cumpdrat «de la
Gorgan si de la fratii luf, feorif lul Dräg[u]5in Peh.,
care Ttgan fusesese al Cdrstii iuz.» - Bibl. Ac. Rom ,
xx.I/270.
t\3?. 5 Iulie 7162 (1654). Constantin Serban acordd o scu-
tire «de bir, de taler, de gdleata cu fan si de lucru domnesr.
si de altá slujbá si mlncdturi eäte sintu peste an in tara
Domnii Meale». - Arch. Statuluf, BrincovenZ, xxv, i.
19. BucurestI, 25 Ianuar 7163 (1655). Constantin-Vodd..
Bojen: Ghiorma Ban, Preda Vornic, Stroe Logofdt, Bunea
Vistier, Pand Spdtar, Ghierghi Clucer, Chirca Stolnic, Radu
Comis, Hriza Pdharnic, Danciul Pdrdianul Postelnic, Udriste
Nästurel vioril Logofdt. - Bibl. Ac. Rom , Doc. Ghenadie
Enaceanu.
20. 13 Maid 7064 (1656). Constantin Serban. Pentru oameni
din Orbis, ce se judecd. Fácuse raport (fusese «socotitor I t
mijlocul lor»): Danciul Vel Postelnic si Stanciul Clucer. - Col.
Tigara-Samurcas.
21. IO Iunie 7164 (1656). Preda Vornicul care < priiati-
nul Loiz» pentru procesul dintre Mircea Armasul si «Pdtru
Armasul ot Drägsanl» cu a Mihalcea ce ad fost birarie de
armdsaf pentru birul Mircii Armasul». - Btbl. Ac. Rom.,
Doc. episcopului de Rimnic.
22. 21 Julie 7164 (1656). Voie de judecatd de la Stroe
C1iu6., «Ispravnicul Scaunului Craiovef». - Bibl. Ac. Rom.,
Doc. episcopului de Rimnic.
23. II Decembre [c. 7164 = 1656]. «Dragot[d] Postelnic

-
ispravnicul Cralovei» dá cjudecdtorie megiias Bdrcdi ot Stro-
estf». «De vor jura sä-I spargd. mora Mircii.» Bibl. Ac.
Rom., Doc. episcopului de Rimnic.
24. 9 Decembre 7166 (1657). Vinzare la «Brilad». Marturi:

www.dacoromanica.ro
1:22 DOCUMENTE MUNTENE 111 OLTENE DIN DEOSEBITE COLECTU

«oltuzul Iona$co cu 12 pärgaff de träg de Brälacl». Apol,


între alti marturI, .<preutul cel domnescu». Pecetea orasuluf.
- Bibl. Ac. Rom., I I my.
25. Iasi., 20 Februar 7166 (1658) Gheorghe Stefan, pentru
«Ramancli ce a fostu Vistearnic, nepotul ChiriteI Postelnicul»,
ce aratä «zapise de cumpärdturi de la Costantin-Vodi, cum
a cumpärat unchiu-säu Chirita Postelnicul tot satul Raga-
-
$ianii». Bibl. Ac. R om., 571LxxIt.
26. 20 Mart 7166 (1658). cDumitru fièorul Costel de
tdrg de Totrus» vmde ocinä pe Tazldd Lecdi Cämäras[u]lni»
pe «galbenI». Înnaintea soltuzuluI Ghiorghie Stoian si cu
pdrgaril lub i un «chihaia». «Dcí e Ghlorghle Soltuzul,
cu pärgarif miei, dec'am vädzut tocmalä de bund voe si
platä deplin, am pus pecete tärguluf pe acestu zapis.» Pe-
cetea cu ciocanul si legenda : Pecete TrotusuluI. - Bibl. Ac.
Rom., lo LINT.
27. 3 Maiti 7168 (1660). >Ionacu Bänutul izba$ea» dä
partea lul de ocinä «dumisale Hatmanului» pentru edzeace
lei >. MarturI : «cdpitanul Därdär din RädenI $1 Slmion ot Bu-
nestf $1 Sirghle ot Politenì si Dánäil,ä] ot Obär$ie». Bibl.
Ac. Rom., 5 LXXIV.
-
28. 21 Iulie 7169 (1661). Dima Spätar, fiul luI Goran
Logofät de Oldne$ti, si sotia Tudora, daü zapis lui Mares Vel
Vistier Citat sòcrul luI Goran : Manole Comis. intre marturi,
$i Ion Stott-11c de Corsori. - Col. d-lui Gr. P. OlAnescu.
29. Iasi, 21 Maiii 7170 (1662). Istrate-Vodd. cdtre «pär-
cdlabii de Hotin», pentru plingerile luI Irimia, ginerele luf
Barbovschi. - Bibl. Ac. Rom., 19,xxxIII.
30. Manul biv Vel Ban, Stroe Vel Vornic, Radul Logofät
Cretulescul, Radul Logofält Popescul, Mares Mare-Vistier,
Barbul cäpitan fiul lui Danciul Postelnic, Arghir al Radului,
Vornic Mihälcescul, Iorga Vamesul, Pana Logofdtul, Mavranghil,
etc., dati un zapis Alimänestilor pentru a fi liberi de ruminie g de
cätre toatä zudenia Doamnei Ilinei si de care toate rudenia
Ghinei Vistierul», ca unit ce a fost coamenI judeci». Se vin-
cluse DoamneI lui Matei. Mihnea-Vodä., %Inca' pänä nu era fäcut
hainie asupraimpär4ei», primiseräscumpärarea: «sd. dea banI la

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL A. 1 23

omnie, sd fie pentru nevoile tdref, ci se intimplase atuncea,


cdcf ch.' era curnpärat acest sat iar pre baril domne$ti. Decl
acest sat Alimäne$tii, deacd ad venit la Curtea la Mihnea-
Vodd, banif n'ad avut sá dea sd se rdscurnpdre de ruminie,
ce ad umblat la totl boiarif ca sd le dea banf ; $1 nime nu
le-ad dat ; ce ad mers $1 la Ghinea Vestierul, de se-ad dat de
bund voia lor sd-f fie rumini cu toatd mosia lor, $1 sd dea
banl Ghinea Vistierul la Mihnea-Vodd», dal 800 de ughf. ,KDecf
tot atuncea la zilele Mihnii-Vodd. : luat-ad Ghinea. Vistierul
$1 cu Udri$te Spatarul toate ocnele $1 vadurile de la Mihnea-
Vodd $i apof ne-a amestecat $i pre nof in taind la Mihnea-
Vodd, se fim ea dinsif sotif, arä de voea noastrd, la ocne
si la vadure. Si, dupd ce s'ad a$ezat oamenil din nod si
den Udri$te Spatar, $i den Ghinea Vistiarul, la ocne $1 la
vadure, sculatu-s'ad Udriste Spatarul $1 Ghinea Vistierul de
ad luat den venitul ocnelor si al vadurilor talere 14.176, de
i-ad rndncat, $i i-a fdcut ef ce ad $tiut, precum chiar se au
dovedit, cdnd s'ad luat seama ocnelor $i a vadurilor. Decf
dinix'acest venit al ocnelor $1 al vadurilor, fost-ad rdnduit
Mihnea-Vodä la neste 0 vreI den Tarigrad, ce ad fast da-
toare Domnia $i tara pungf 35. insd Ovreif, anume Muceacin
si Ibraim Cilibi, carli slujesc la Valedeaoa, mama impdratuluf,
si neapucänd Ovreif sd-$1 la banif de la ocnele, de la vadure,
cdcf cá ad fost Mihnea-Vodd hainie si se sculase de ucisese Turcif.
Iar, dupä ce ail venit Darla Sa Domnu nostru Io Gligorie
Ghica Voevod, trimis-ad acestf boiarf ce scriti mai sus ceausid
cu hochim impdratesc, de ne-ad apucat cu strdnsoare si, am
prátit Ovreilor toti banif, talere t 7.500, din casele noastre, $1 apol
nof totf am mers innaintea Mdrii Sale Domnu nostru $i a tot
Divanul de am cersut judecata, eä ce säntem nof vinovatf sd
plätim datoria Ghini Vistierul, care a luat de la ocne $i
de la vadure cu Udri$te Spatarul, insd numal partea Ghini
Vistierul ne-ad luat talere 7.088 ; $i ail fost $1. jupdneasa Ghini
Vistierul de fatd $i, vdzänd $1 ea atdta seamd de banf ce ad
mäncat bärbatul ei Ghinea Vistierul, nu se-ad bdgat a pldri,
ce de naintea a tot Divanul lepà.datu-s'ati de toate datorille
Ghinif Vistierul $1 de toate mo$iile luf, ca sd nu pläteascd

www.dacoromanica.ro
124 DOCUMENTE MUNTENE Sí OLTEI,E DIN DEOSEBITE COLECTII

aceastd datorie. Apof nid pre aceasta nu o am läsat, ci


o am primit de se-aü jurat cu miinele pre sfänta Evanghelie
cum nu i-ati rdmas nimic de la bärbatul ei Ghinea Vistierul,
si ne-atl facut si zapis la mäna noastrd, cum sd nu mai aibd
treabd nimica cu de ale bärbatuluf ei Ghinei Vistierul, si cu
acest sat Alimänestii. Derept aceia si Märiia Sa Domnul nostru
Io Gligorie Ghica Voevod, väzänd Mdria Sa atäta peire si
räutate de banf ce ne-aa cäzut asupra noastrd, milostivitu-
s'au Mdria Sa de ne-ati dat toate mosille si Tiganif Vistie-
rului Ghini $1 ne-aü dat si pre acest sat Alimänestif tot, cu
tot hotarul $1 cu totí rumänii, si ne-aü fälcut $1 cartea Märie
Sale ca sd se vinzä pentru aceastä datorie a Ovreilor si sd
se dea pentru partea Ghini Vistierul. Deci noi dat-am voe
acestui sat Alimänestif ca sä se räscumpere de ruminie, si aü
fácut cum ail putut de ne-aü dat la mdinile noastre ughi Soo
banf gata, de s'ati dat in datoria Ovreilor». Scrie «eu Goran
Logofátul Oldnescul. Aprille II, in anul 1662 ».-Transcris dupä
original, probabil in Arch. Statului, de Pesacov ; copie in col.
d-lui Gr. P. Olänescu.
31. 15 April 7 t 73 (1665). Roman pärcálab de Stefd-
<

nest[f] si Lupul Perirateanu i omartan de Adáseni» aratá


cä li-a adus o carte do rnneascä pentru stilpire «Darie hot-
nogul de Neporova >. - Bibl. Ac. Rom., 78 xLv1II.
32. II" Maiti 7178 (1670). «Meglias adev[e]ritori» dau o
decisie. - Bibl. Ac. Rom., Doc. eptscopului de Rirnnic.
33. Bucuresti, 13 Iunie 7178 (167o). Antonie-Vodd «acestui
om anume Radu Päredlabul, feòorul lu Drag[o]mir Cuciuc den
Runcil ot s id Gorjäl, $1 cu tot fe6orii lui.. ca sä fie de
acum innainte in paKei si slobozi de rumänie de card cin-
stita j up[d neasa Elina Postelniceasa, fata rdpdosatului Särban-
Vodä, si de cdtrd tot coconif dumnead si de caträ tot nea-
mul lor. . pentru câ acest om Radul fost-aü rumän al ju-
päneasef ElineT. . iar dupä aceaia, cdnclu al fostü acum in
zilel[e] Domnit Meal[e], iar jup[ä]rteasa Dina, vdzändu pre Radul
Pärcdlabul cä sä aflä cu multd slujbä direaptd si nevoiaste
pentru toate trebile easel dutnneaei, socotit-aü i aü cugetat
întru inima dumneaeT cdtrd Dumnezeü de I-ail ertat de rumä-

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI 12,5

nie. insa numaf capetele lor, far de mosie.. . Pergament.


.

- Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopuluf Ghenadie de Rinanic.


, 34 7178 (1669-70). Act relativ la un teran muntean, da-
tor cu «nite banf pre meare, iar, cdnd aü fost vreamea
merii, ban! nu i-am avut, ci n'ati apucat sa-I clan ail mearea
ati ban! merif». Martur, un «vatah de plaias».
.35. 19 Februar 7179 (167 t), Diaconul Ghinea din tîrgul Rimnic
da zapis «arhiepiscopuluIp Varlaam «ca, fiind eti legat la ca-
tastihul haraciuluf bani 300 maf dinnainte vreme, incd de la alti
episcopf, ear cand ati fost acum in vremea Sfintief Sale, nepu-
tanclu-m da haraciul si jumatate de la bir si alte nevoI», da un
loc «din josul Tigäniel». «insd mi-an facut birul haraciului si
jumatatea biruluT, si cu napastI fácutu-s'ati banI gata ugh!
3 1/2 . Semneaza : preot! din oras 5i Goran Logofat Olanescul.-
Arch. Statuluf, Episcopia Ritnniculuï, XXXIX, 17.
36. 7180 (1671-2). Diaconul Tanasie vinde luI Goran Lo-
goat un loc in Rimnic, «in Campul de jos, de uncle um-
bra. podul». Martur si Dobrota pircdlab de Budest1. - Arch.
Statuluf, Mitropolia Bucureftt, CLVIII, 9.
. 37. I'" Novembre 7180 (1671). Vinzare de Rumin cdtre
«Postelnicul Cornea». Si «pretultu-ne-m capul mic no $r 6
si cel mare Sr Io.»
38. 30 Mart 7181 (1673). Stefan Petru inolduie lut Teo-
dosie episcop de Roman «ca sd fie tare . .. a muta dzuoa
tärgului, sa nu fie Duminecd, ce sa fie Mart! si MiercurT, cum
ati fost de vac ; pentru care lucru vedem cä vine maniia luI
Dumn[e]clzaiti asupra acestif sdrace de tar!, pentru une lu-
crud färä de leage ca aciastia, cälcand si fdcandu-ne
strain! de poroncile luI Dumn[e-Iclzati». - BibI. Ac. Rom.,
89/Toct.
39 31 Maiti 7181 (1673). Grigore Ghica schimba. cu Var-
laam fost episcop de Rimnic, acum Mitropolit, un loc la Ceta-
tuie, unde Doamna Sa vrea sä faca o manastire, la Fedele-
soiti. - Arch. Statulul, Episcopia Rimniculur, LII, 21.
40. Io Februar 7185 (1677). 4De la Divanul Märil Sal[e]
Doihnu nostru Io Duca V oevod randuit-at'i pre Dumitru
care all fost iuzba3[ä] de R(.4 la Jaiul de sus .. si pre Ra-

www.dacoromanica.ro
126 DOCUMENTE MUNTENE QI OLTENE DIN DEOSEBITE COLECTII

dul Ros de StreostIA. pentru o vie luatd, pentru ca ci-au


plätit partea lui de bir al haraciuld $1 altel[e], fiind sdrac si
fugaria». - Bibl. Ac. Rom , Doc. episcopului de Rimnic.
41. IasT, 18 Novembre 7172 (1663). «Hadälbeia Armanul,
Uorul Cdrstii din tärgu din Suèavd.,, aratd pentru o vinzare la
Cotnad cätre Duca Marele-Vistier, MarturI : «unchiu nostru
Dziareclif din Camenitä si Necoard feèorul BacsII din Su-
6avä ), etc. - Bibl. Ac. Rom., 58/Lvm.
.1,42. 19 Iufie 7190 (1682). Domnul care «vol. cariI umblat
pmtru oluc-hacul .. . De vreame ce vet vedea 2.6astä carte a
Domnii Meale, iar voi sá avet a ldsarea in paake] de oluc-
hac oi si \rite de vaci 30, care säntu ale priiatenului Domnii
Meale Pater lands, nimic sä nu le bäntuit ; asijderea si voao
vamesilor, ori de la ce vad sd va intämpla a treace cu aceaste
ol" si vaci, ce scria mal sus, sd avet a le läsarea sá treacá

cu bun[ä] paake] de rdndul vdmiI».-Bibl. Ac. Rom., 84 Lyn"


43. 30 Decembre 7193 (1684). «Dumitrasco Pdharnic, is-
pravnicul Scaunultif Craiovii, tii, Gherghi. Armdsáb, pentru
un proces al unui «Ros ot StroestI» pentru o stricdciune la
mosie. «V'ati judecat Vdtaul Ivan cum sd jur[11 cu 6 omenj]
bun[I], cum iaste locul tda, iar, deca n'aT jarat, sd...-t ial omenif
sd vii sä. jurI». - Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopuluf Ghenadie
de Rimnic.
44. Cohalm, 25 Maiti 1685. Chitantd din partea unor bo-
leri din Buzda : iuzbasa Voina, Stan Voina, Staicul Pähar-
nicul. - Arch. Cohalmului.
.45. 7194 (1685-6). eAdec[d] ea Calin Ganta ot Racovit[ä]»
dd zapis cdtre «logofältul Simif Ol[djnescul», cd i-a dat acesta
«fearde][e] de mdlail 4 pre vreame fometif $1 bani gata 200
pe 6 zil[e] de ar[d]turä unde if va pläcea in cdmpul Racovistei».
- Col. D-luI Gr. P. Olänescu.
46. Din ziarul lul Constantin-Vodd Brincoveanu. De la
7 (97 (1688). - a Oc. 2 d. Duminecd am fost la GolestI de
pränzu, si desard am mersu la vii.
. Oc. 3 d. lunI aa inceput a culeage la vri la Pitesti, si in-
tr'a6astä zi am trimis pe Vartolomel cd.1. la ordie, cu bani de
cheltulald capichihaialelor.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÄ 127

Oct. 6 d. joi, ad venit Stoian vät. de la ordie.


Oct. 8 d. Särnbdtä am trirnis pe sän Ghidimoc cu 1.250
ti Hanuluf dar.
Octombre 9 d. Durninecä, isprävind viile de cules la Pi-
te$ti, $i petreand o säptämän[ä], den mila lui Dumnezäd
foarte bine ne am intorsu iar in Tärgovi$te $i
Oct. io d. Luni, am sosit iar in Tärgoviste.»
Foaia de manuscris ce poartä pe dos acest ziar are pe
fatä, in tr' o splendidä scrisoare :
Gran Pescator de Chiaraval zice :
Trebile unuf printip ce dä hara6 altuia mai mare, pentru
folosul tärif, mergu in stänga.
Gran Ca6ator de Lagoscuro zice :
intämplare negänditä mutá fata lucrurilor.»
47. 1689-94. Arätare de argumente un proces. «Ilina,
care tinea pä Istrate Logofät, ad vändut la Golescul ca sä-s
plätiascá zestria nurord.-sif Marii, ce o präpädise fii-sä0 Ghi-
nia, ini viiata fiind ; zapisul la leat 7201, Octomvrie.
12 boieff decid in Maid 7213-1705, cä eacel Mihul cäpitanul
cu ceilalT ceta$ ai lui sänt clironoml drepti ... $i oare, cänd
fäcia acei boerl judecata, nu sä cädia sä chieme $i pä Ilinca,
ca, de va avea ceva a räspinde $i ia, sä rdspunzd ; ba ia
n'au fost de fatd la acia adunare a judecätif, cd, de ar fi
fost, ar fi insemnat judecaorif si vre un cuvänt ce ar fi
esit din gura ei. Ed intreb $1 alta : Oare nu sä cddia a fi
chiemat $1 Radul Golescul la acia judecatd, cI tot ar fi räs-
puns si el vre un cuvänt, de vrerne cd, de cänd cumpärase
mosiia $i pänd la acia judecatä, era 1 2 ani? Ba nicr numitul
boer n'ad fost de fatä, cdci nu aratä judecätorii de ad grdit
Golescul ceva la judecatä, sad de ad tacut.
$1 tot judecätorif zic cä ad vdzut poruricA domniascä,
intru care sä coprindia sä nu cumpere nimeni mo$if de la ju-
päniasa Ilinca, cä, ori-carele va cumpära, î va pierde banii,
cä acia jupdniasd. Ilinca are sä stäpäniascd mo$iile bärbatä-
säti i ale fii-säii numa pänd va trdi, lar nu $i cumpärätoriul
dupä moartea cr. Prea bine; fie $i asa. ; dar oare judecdtoril
cercetat-ad cu ce pricind ad vändut jupäniasa Ilinca mo$iia
www.dacoromanica.ro
1:23 DOCUMENTE MUNTENE I OLTENE DIN DEOSEI3ITE C0LECIi

la Radul Golescul ? Ba n'ati cercetat nimic ; cd, de ar fi cer-


cetat, mai cu anevoe ar fi zis acest cuvänt ce-1 zic; adecd
Radul Golescul sd-s ia bani de unde ban dat, de vreme cä
Golescul n'ati cumpärat mosiia pd banT, ci pä vite ; care vite
s'ati dat de jupdniasa Ilinca la noru-sa Maria, de i-ati plätit
zestria ce o präpädise fii-sda Ghinia, clironomul cel mare, in
viiatä fiindu.
Judecatorif daniia Ghinii clironomuluI celui mare, care ad
dat la Mitropolie, fri viatd fiind, o pdzesc a fi neclätitä. Iar
de zestria care ad präpädit-o, tot acest clironom, in viiatä
fiind, nicl ea' vor sä pomeniasc[d]. Dentr'aciasta bine sá cu-
noaste, cä ni Ilinca, nicI Golescul n'ati avut stiintd cänd
s'ati fäcut acia judecatä», etc. E vorba de o «jupäniasä Moi-
sica», «rudd Lii Istrate Logorät din Mánesti». Ea fusese sotia
lui Ghinea Logofd.t. «Mä rog, ldsat vorba pentru aciastd
Moisicd in urind», etc. - Bibl. Ac. Rom., 3301.
I 48. 4 Ianuar 7201 (1693). Constantin Brincoveanu, pen-
tru «priiatenul nostru Pater Ianos, cum ed.' at fi rnersu [voi oiarii
ot sud Arges] la oile dumnealui, si 1-at lu at 30 de ol, zicänd
sä dea oerit, de care lucru dumnealui are cartea Domniii
Meal[e] pe woo de oi, sä le scuteascd de oerit; si voi bine
$tit, cAnd s'ati vändut oeriturile, aasta am rdspunsu Domnie
-
M[ea] ca ceI ertat cu cdrti sd nu dea oerit». Bibl. Ac. Rom.,
89(evrie.
49. 15 Iulie 7201 (1693). Constantin Brincoveanu, luT
oToader Pisariul», pentru mosia de la Perisani (Arges). Va
aduce «oamint strdini Ungurenf», 20 la numär. Stefan Can-
tacuzino vf. Logof. Foarte frumos docum ent, cu splendidd.
pecete. - Bibl. Ac. Rom., 90vIII.
50. 2 Ianuar 1694. Radu Hrizea Vel Clucer, Ienachie Vdcd-
rescul Vel Cäpitan za Lefegil, Mihalcea Vel Stolnic, dad un
act. -
Arch. StatuluI, Horez, XXIII, 6.
51. Traducerea pasului din 28 Septembre 1696 al impdra-
tuluT Leopold pentru un clopot. «De vreame ce ardtdtori
acestila 'al noastre cd.rtI un clopot, in partea si in seama lumi-
natului printepului TärdI-RumänestI, cumpärat pentru, treaba
bisearicii in cinstea lui Sti. Costantin, de acelasi printep de

www.dacoromanica.ro
DATERIALE DE ISTORLE CULTURALÁ 129

iznoavd rädicat, de aicea pänä la Debrein, si de acolò cu


mijlocile aceluias prir4ep mai nainte fiind s5.-1 clued >. - Bibl.
Ac. Rom'.
52. 21 Maiü 7205 (1697), «iar de Ia nast[e]rea lui IIr.
It i697», pentru «lane Vataful za aprozi». MenOoneazd si
un act de la «rdposatul unchiul Domnii Meal[e] Serban
Vod[bi]».
53. 5 Novembre 7208 (1699). Pätru Vel Cäpitan dd «carte
de judecatä luf Neagoe Cdpitan Topliceanul >, care are «in-
trebdciune de fat[ä] cu Nedelco aldrasul din Rämnic si
cu Calin din Jädeani, pentru o parte de mosie ce zicea Nea-
goe CApitanul cd are in hotarul Galbinilor», de zestre. Se
aratä cd mar are locuri de la «mosul lui ci ail fost dinpreun[ä] _

cu Andronic Cdpitanul si, vänzändu Andronic Cdpitanul im-


preun[ä] cu Toia Cdpitan tatul luf Neagoe Cdpitan, acea
parte de mosie luf Pan[ä] Spätarul Filipescul». Se decide
jurämint. - Col. d-lul Gr. P. Oldnescu.
54. 6 Iulie 7209 (1701). Constantin Brincoveanu, pentru
co mosie de la PerisanI ot sud Argis, ce iaste a priiatenului
Domnii Meal[e] Pater Ianos». Domnul ordonä a nu se mai
cälca de vitele lui Modruz Martalogul. atre cäpitanul de
Loviste, Vätavul si alti boierr. eSi pentru altä cumpä-
rdtor[ái de mosie, ce va fi cumpärat boiariul Domnii Meal[e]
Toader Pisariul de la unii si de la altii imprejuriul mosii
Perisanilor». - Bibl. Ac. Rom., 97/Lvm.
, 55. 18 Maiti 7208 (1700). «Simion din Tara Ungureasc[d]
din sat din Vestim, impreun[ä] cu frate-meti Toma», dä. zapis
Simei Logofät Olänescul, cd acesta-si pusese proprietAile
zälog «dreptu bani taleri 18 pl si mei gäleat[e] io; car[e] fac
ferdl[e] 40, di säntu acum anii 18 de cänd IA .5.11em zdlog
de pastem iarba». Acum dd iar zdlog «aceaste mertie[e]»
pentru alti 13 talefi, ce va pläti la Sf. Petru. Semneazä Si-
lion, Toma Marco, Ocop.4 lb.p,s,noig p.prtpaç si <Micleus den
Bo4a martir». - CoL d-lui Gr. P. Olänescu.

1 Originalul latin se p5.strea7,5. In Arch. d-lul C. Basarab BrIncoveanu.


Be vo (originale passaport ces[arelo per la campana, 1696».

66549. Vol, V. www.dacoromanica.ro 9


130 DOEUMENTE MUNTENE SI OLTENE DIN DEOSEBITE COLEETIf

56. 4 Februar 7210 (1702). «Ea Radul snd. Dragomir Pär-


cdlabul dat-am scrisoarea mea dum[i]sale jupdnuluT PredeI
Spdtarul ca sä se stie cä aa venit dumnealuI cu un rävas
al mdine-mea, de mi i-ati data taleH 3, de ne-am plätit de
birul Ali-Pasäi.
Ea Radul snd Drag[o]mira pdrcdlab.» - Col. d lui Gr. P.
Oldnescu.
57. 22 Octombre 7212 (17o3). «Radul Nédelcul Vel Cä-
pitan za Margine, da «cartea noastrd de judecatá dumnealur
luI Neagoe Cdpitanul Topliceanul >, ce a avut intrebäciune
de fatä ai innaintea noastrd cu mosnaniI dela GurguiatI, ot
sud Slam-Rimnic»'. Se ieaa < 6 boiaH la mijlocul Ion pentru
alegere : «Robe Cdpitanul cel mic, i Dumitrasco Chipitanul Bag-
dat, i Iane Cdpitanul Pdtecanul ..., i Gheorghitä sn? Robe CA"-
pitanul cel bdtrán». Semneazd : «Radul Dudescul Vel Cd-
pitan». - Col. d-luI Gr. P. Oldnescu.
58. 18 Februar 7212 (1704). Constantin Brincoveanu,
pentru pämint < lui Sain de la Baia-de-Aram[ä], gineril[e] Ne-
culif Cnteanul». - Bibl. Ac. Rom., 214/x11.
59. 19 Septembre 7215 (r 706). Constantin-Vodä, la <24 de
boiaH cari säntet dat cu räva..3ul boiariulul Donnnii. Meal[e]
Bunea biv V1 Comis, ispravnicul ScaunuluI Craiove, lui Vlad >
si altora pe ntru alegere de mosie «de cdtral ceilalti mosneanI
de acol[ol». - Bibl. Ac. Rom.
6o. 16 Novembre 7214 (1705). Chiajna si fiul ei, Hera, si fata
Bälasa, daa zapis «jupdnuluf David Corbea si a jupäneasei
dumn ealui Ilinca» cá le vinde niste vie cu <trei tocitori, co-
sitd, si treI härdae in dealul Tohanilor ., pre hotanul ce stä-
päneate dumnealui MihaI Cantacuzino Vel Spätar> .
Ac. Rom., 238/x11.
Bibl. -
61. 4 Decembre 7218 (1709). «Mirea ot Gherghitd» dd. zapis
«jupdnulul Stefan zet ausuluf D[a]v[i]da»; «pentru un loc de
liveade in dealul Tohanilor ., care liveade o am fost dat
si dumnealuI ausuluf Davida, iar, dupe ce s'aa pristävit

I AicI un frate cäp'altase la «InfrdO.re, cu fratele sä o parte de moie

primise, la aceasta cfr6.0e», un « cal cu rafturI. (aceia,,,f colec0e).

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 131

èau$ul Davida, o amti datu dumnealui jupänului Stefan >.


- Bibl. Ac. Rom., 239 XII.
62. 10 Mart 7221 (1713). Constantin Brincoveanu. <,Viindu-ne
poruncd de la tinpärätie ca sä ddm baniI haraciului acum in-
nte, la ce sänt trebile Îtnpäräii, $i neavänd Domniia M[ea] cum
face intealt chip, am socotit impreund cu tot boiarii Domnii Meale
de s'ati face intr'alt chip scos haraciul la toate breaslele, $i s'aü
scos si la voi Buzdti: väta$ii de plaiti7ca sä vä dat bani haraciu-
lui ce säntet legat, ce dat. la Vistierie, care face la vol ug. 22 . . .
Sä fie tot bani vechi de argint, precum sá dati la haraci, si
de acutn pánd la 20 de zile ale lunif ace$tiia sä fie tot banii
aice. - BibL Ac. Rom., 1991x11.
63. 15 Iulie 7223 (1715). Stefan Cantacuzino tuturor preotilor
$i slujätorilor si táranilor care ati vii in dealurile, ce iaste
obiceaiul de dau vineri6 domnescu ot sud Välcea, i ot sud
Arge5, ca s'aiba darea de acum nainte vinericiul la vineri-
cearii domne$ti, de vadra dotnneascd po bani 20, $i poclonul
de numel e de preot $i de sluj[i]tor po ban[T] 12, i de bi
t.De ban_i] 30 pärpärul, de bute po ban[i] 12, i de putinä
po ban[i 6, precum ati fost obiceaiul 'hied mai denainte vream[e].
Pentru cá aici innaintea Domnii Meal[e] in Divan venird
multi popi $i slujitori $i tärani dintr' aceaste 2 judeat[e], cu
mare jalbd, zicänd el mai" denainte vream e], la alti räposat
Domni, ef ati dat vinericiul de vadra domneascä tot cdte bani
2D, pinä la mcarte raposatului unchiuluf Domnii Meal[e] Sarban-
Vod[a]. Iar, cáncl ail fost in zilele räposatuluf Märii Sal[e]
luf Costanclin-Vod[ä] Brancoveanul, fit id Cornea Bräiloiul Pä-
harnic-Mare, pentru multä sapärare a lui, si avänd treacere la
Costandin-Vodä, att fost läcut acest obiceaiu stricind obiceaiul
ccl ve..chiii din ceputul tärä.> Ef aratá cä li se pierd viile $i
nu pot da. Si boierif märturisesc aceasta. Iar, pentru miia de
veadre de vin, ce iaste obiceaiul de ia Vel Päharnic dintr'
aceaste 2 judeat[e], a$a s'au socotit, sä-1' ránduiascd vineri-
cearii: sä-I aducä vinul aii in Bucure$ti, dup[a] cum au fost
obiceaiul cel vechia, 5i, mergänd omul dumnealui Vel Pähar-
nic, sä ia vin de unde-i va pläcea, $i el s5.-1 aducä in Bucu-
re$ti ; iar care sä va tocmi cu bund voia lui cu omul lui Vel

www.dacoromanica.ro
132 DOCUMENTE MUNTENE sr OLTENE DIN DEOSEBITE COLECTE

Pdharnic, sä. 1-1 pläteascá cu bani, dupá cum sd va putea


tocmi, asa sd fie. - Bibl. Ac. Rom., 48 Llx.
c.164. «Seubo smerenndii Ghedeon Mi[t]ropolit, Gheorga-
chiI Ruset biv Vel Vornic, facem stire pentru satul Cdcdceanii
de la Tinutul Dorohoiului, ce iaste din satele rdpdosatuliff
Miron Log[o]faltul, si, rdmäind datorli neplätite, si a lui Miron
Log[o]fdtul, si a lui Neculai Log[o]fdtul, mergea datornicii de-s
cearia sä li plätiascd de la casa luf Necula Log[o]fdtul, rá-
mäind dumnealui mostindtor pe urma pdrintelui sdid si a fra-
tilor sal ; de care lucru dumneael Ilinca Logof[e]teasa, a rd-
pdosatului NeculaI, vinit-ati de s'ati jdluit la Mdrie Sa Vod[d ,
neavdnd cuconi cu Log[o]atul Neculai, are diiatd sd.. nu sä.
amesti6[e] la mosille dumisale, nici de datornicl sd nu aibb."
supdr, ce sä ii nepotii si rudele dumisale mosiile si sä
pláteascd datoriile. Pentrt. aceaia Mdrie Sa Vod[d] rni-an po-
roncit de am socotit cdte datoril sdntu si de unde sä vor
pläti, si am chemat pre Neculai Costin feòorul Id Ion Costin
Hatmanul, si pre Miron Cuzia Log[o]fdtul, ginerele luI Ion
IIatmanul, nepoti de frate rdpdosatului NeculaI Log[o]fdtul,
si li-am ardtat diiata ce are Log[o]feteasa lui Neculai Log[o]-
fdtul si datoriile, si dumnealor nu s'ati ap ucat, neavändu pri-
lej, sä plätiascd aceale datorif ; ce sd-s dea sd-s vändzd mosiile
celor ce le vor cumpdra, sä le tie si sd le mosteaniascd. Pen-
tru aceaia, fiind Miron Log[o]fdtul dator cu 724 lei" lui Fran-
goli, si fiind dator Neculaf Log[o]fdtul (dator) lul Hagi Mtn'
cu 430 lei, la carele este zdlog un odor a Log[ojfeteser, s'ati
dat satul Cd.cdcianif cu tot venitul luf feeoruluI ILA Frangoli,
ca sd-s vändzd. drept 1.124. Pentru aceaia am fácut aastä
scrisoare a noastrd la mdna lui Pandeli, fe6orul lui Frangoli,
sä albd a-s face si ispisoe de la Mdrie Sa Vod[d], si
dia si scrisorile ce sint pre acel sat; iar, cine s'ar scula din
nepotif Log[o fdtului NeculaI, sat"' din fe6orii lor, sari ne-
potii lor, sdsträcia a6astd socotial[d] a noastrá sd fie de rämas.
insd, vändzind satul ficiorul lui Frangoli cui s'ar afla, si de ar
lua mal mult de 724 lei, sd aibd a-I da la manuKe] dum[i]sale
Log[dfeteasdi lai Neculai Log ofaul. Masta scriem. U Ias,

www.dacoromanica.ro
MATERIALS DE I STORIE CULTURALA 183

lt 7223, Av. 16. Ghedeon Mitropolit.... Vor.». - Bibl. Ac.


Rom., Doc. Docan.
65. 20 Iunie 7224 (1715). Mihai Racovitä. Vine «Pandeli
fièorul luf Frangoli ce a fost Vames-Mare», §i se plirge cd are
de la Costinestl «trei zapisä si doai pecetl uituri de Miron
Log o]fätul, scriind precurn este dato ri lui Frangoli Säoariul
cu optu sute si patru lel si trel pot., care cu acesti bani
i-au fäcut bine Frangoli la nevoe lui, de 35 de anI, färä do-
bändä, fdrä. nimica. I-an dat Neculai Costin Log[o fdtul,
pänd a fost via, numaI 26 de lei' si un zlot, cii sii apucasd
el cd-i va pláti datorie pärintelui sän. . I an mai dat si gu_
paniasa luf, dumnaei Iliana Logofetiasa, 50 de lei ; lard sdpte
sute si 27 lei, 7 pot., tot stan nedatf.» Se cautd pravila. «Cad,
cdte sate s'an fost luat Miron Log[o'fätul pentru plata dator-
nicilor säí i pentru comänclul sdu, anume satul Dacida
la Orhel, pe Nistru, de spre Tighine, loo luat Turci, iar satul
Coicenf, pe Prut, la Tän u]t[ul] Esälor, 1-an dat Neculaf Log o]ra-
tul TorniI negutätorin drept 300 lei, pentru datorie sa, si ail
fost rämas numai un sat la Tän[uit[ul] Sorocif, anume Mäteutif.»
Mai e acdceniI «si cu parte Balicäf ce este la Tän[u t ul]
Hárläuluf, pre apa Jäjäi, si satul Bärbosdi, la Tän [u t ul Niam-
tulni ;care aceste sate s'an fost venit in parte lui Pätrascu
Costin, ce an fost Log o jät al treile», si revin luf Nicolae,
gaol sä apucase el cd a pldti datorie iul Fran gole Vamesuluf ;
si apof satul Bärbosii 1-an fast dat el de zästre nepoatif sale,
fetii lui Ion Costin ce an fost Hatrnan, märitändu-o dupd. Mi-
ron fiorul Cuzdi Spätariului.» Cuza declarä ca va lua un echi-
valent, cele cloud sate trebuind a se vinde, «sä fie in sama
dumisale jupdneasif Henri [a] Log[o]atuluf Niculaf Log o fätul, si
le vänzä ca sä-s scoatd odoaräle Domnii Sale ce sänt zdlojäte
drept 60D Id la Hagi Ismail Turcul.» «Si So de Id ce mal
este dator Neculal Log[o]flitul si la domnelui Hagi Ememeh
Turcul.» Cel de la Hirldn se di luf Pandele (copie). Boiedi
dau zapis pentru acelasf lucru, la 21 Iunie 7224 (1716 ;
original). - Bibl. Ac. Rom., Doc. Docan.
66. 9 Septembre 7224 (1715). «Socotiala ball avut Dabije Pä-
harnicul cu Cärstiian Lämbovid pentru èfertul al treile,

www.dacoromanica.ro
131 DOCUMENTE MUNTENE 5I OLTENE DIN DEOSEBITE COLECT1I

ci-au strdn[s] la Tmutul PutniI, la Domnie Märii Sale ha


Vod[ä] dintd, la valet 7209, precum aratä sama maI [;os.»
Bibl. Ac. Rom., 147
-
67. 30 April 7224 (1716). Nicolae Mavrocordatpentru egu-
menul de Arge$. Matel Basarab o aflä maindstirea «veache, de
nesocotit ani, $i stricatá ) $1 o impodobe$te. Avea $1 de la
Partenie de Constantinopole, $i de la Duca, Sdrban $i Brdn-
coveanu $1 Stefan Cantacuzino scutirea. intäre.ste ea$äzämän-
tul ) $1 el. - Bibl. Ac. Rom., 20/xlv.
68. 20 Decembre 7225 (1716). Stanciul Gusulitä de la
ClocoticI din Lovi$te dá zapis lui Radul Oldnescul Logofat,
«ca.' fiind plait tatd1 dumnealui Sima Logofa Ol[a]nescul
silistea noastrd de cdteva däjdf si fiind-cd i-aü luat $1 doI caf,
foarte caI burn- : un cal Balot[d] cdpt., alt cal Bunea co-
pilul din cas[ä] ; $1 nol nici cum n'am mai venit la sili$te,
ce am fost tot fugit'f, $1 mo$iia a tinuto dumnealui cdpt.
Andrei Scoreal, pänä la zilele lui Stefan-Vodä, dat de Md-
rfia S[a] Costandin-Vod[d].» N'ati bani a-I da. «Viind acum
in rdzmirita aast[a] ei.1 la mo$iia Clocoticiul, dumnealuI m'aa
apucat $1 m'ati inchis la dumnealui Leeman de la Gosarii.»
Cedeazä mosia. Sa' aiba insd vole 'filed treI zile a cduta baniI
«pd la momeanI».- Col. d-lui Gr. P. Olänescu.
69. < Den porunca Maki' Sale preazesului $1 a cinstite ad-
ministratie» se judecd un Craiovean cu un <Ungurean». Un
tad furä pe fiica-sa de la bärbat i o duce ( la Ardealü, de
aú spart cununiia fär de judecatd ). Cellalt socru o cautá
<Taná la munte $i, prinzind pe un fit1 al cuscrulta, 11 duce
«la Scoreal Andreia$, cdpitanul de plal de la Pol[o]vragl».
Alci e Inchis : <Ungureanul . .; 1.ait luat pd chiza'siia lui cu
.

zapis i cu sorocü, cä va aduce el pá nora lui Stan pand


in 5 saptämdrif dupd. Saintd-Märie ). Altfel, va restitui prinsul ;
< iar, de nu, sä fie el in locul lui ). Se porunceste a se urmd
zapisul, rämiind ca un proces sä inceapd intre soti. «S'aü
pus Stan Opris la oprealä, aicea la Craiova ). <Tudor Birdei,
judetul ot Craiova, Pop Dimitrie, protopop ot Craiova. Popa
Ioarai eclisiarc. Popa Stanciu ot Craiova. )- Protoco Hum iudi-
cza le (17 18-27) al Sili$tef, in Archiva din Sibiiü ; adaus.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTOEIE CULTURALÁ 135

70. 29 August 1717. Asigurare a generalului Stainville


cAtre Tismana ca." nu va fi supäratä de cätane. - Bibl. Ac.
Rom., Om.
.7 IS Iunie 1719. ConsideratiI asupra Olteniet. Judetele se
.

impart in plasa de sus, de jos, de mijloc, de margine. «Boe-


rones ab hominibus et subditis suis in eorumdem pagis ...
dizma habebant ex tritico, hordeo, avena, millio, tritico turcico,
pannico, foeno et leguminibus». La vin, se lua, una a viginti
urnis>, la stupi, unul din doudzeci. Ruminit nu lucraü la
zile fixe, , sed dum ipsis necessarii erant» ; chid nu, < tanturn
otiose sedebant >. in zilele de lucru, munciati, «fere saltem
circa meridiem, et tunc quoque quasi coacti».
«lobbagyjones etiam sunt in hac provincia, a Valachis Ro-
mani nominati, quos bocrones ab avis et proavis suis in
eodena statu invenerant et, ut privilegia ipsorum testantur,
plurimi ex eis spontanee se vendiderant, alii vero tempore
famis, alii dominantibus Vajvodis ob magnam solvendae
contributionis summam sese qua veros subdttos obligarunt.1»
72. Protocolul acIministra0el oltene, la Sibiiu, de la 15
Iunie 1719.
Dm «Protocollum guberniale Cancellariae Valachiae cae-
sareo-austriacae», 1719 si urm. Proponent din 1721 care Vir-
mont. SA se cheme oamenit din paidurt «in pagos ubi ec-
clesiae sunt >, sä nu fie mat mare satul decit o sutá de case,
nici mat mic decit 25. SA nu se maI dea dijma boierilor, «sed
una die in quamlibet septimanam, omnibus et quibuscunque
aliis laboribus et servitiis soluti, illis operari debeant ..., io-
bagiones vero laboribus dominis suis praestandis modo in
Transylvania recepto coercendo. Oui autem in pagis propriis
adiacentibus habitant et satis terrae non habent ubi serant,
sic in alienis serunt, hi, laboribus immunes, decimas sol-
vant».
Sä se puie gornia pentru a säpa aramä, a päzi muntii,
pentru a fi scdunari, vamest, cite doI oameni, plätitt de el.

I La IS Novembre 1720, boie ru si clerul cer scutirea de oierit ; .nec fiamus


r ustmis communes..

www.dacoromanica.ro
136 DOCUMENTE MUNTENE SI OLTENE DIN DEOSE13ITE COLECTII

A se da contributil de teraniI säraci i nelibeff, 4 fl. pe an ;


de cellaltI, 6. Provisil : la patru case, cloud care de fin si
lemne. Fiece locuitor sä dea i o mäsurd de grin' si una de
iarbä. Sä pläteascä deosebit, dupä puteri, sutasi si alesiI.
Un Vornic de fiece judet, cu tref vätäsef, dof comisaff de
judet. Un comisar suprem, in fine. Sä se creeze cäldrasi (Si-
biiii, 12 Decembre 172 1).- in räspuns, la 13, Virmont admite :
cloud zile de lucru pe lunä iarna, tref vara, la curte si pänä
la cloud mile distantd. in schimb, sä se poata. da 5 grog
pe zi de iarnä sau pe douä de varä. «Subditi seu iobbagio-
nes in Valachia praeter Zingaros nulli dantur ; siquis vero
nobilium tales se habere praetendat, ius acquisitum scripto
producet . CeI ce lucreazä in pämint sträin vor da clijma numal,

dar sä nu fie vagabonzI, supt pedeapsä de 200 B. < Neque nume-


rabuntur alii in provincia Valachia ordines praeter clerurn, boja-
roues, mercatores et communes contribuentes - Lista de sate :
Criva de sus, a lui Constantin-Vodä Brincoveanu. Arcestf, «al fe-
telor Buicescului», cumpärat de Brincoveanu; Stefan-Vodä Can-
tacuzino-1 dä luf Vintilá Bucsanul, ginerele Buicescula Bete-
janI: «Scimus a Getzo Klutserul, genitore principissae Mariae,
Serbani Voivodae relictae viduae, pridem emptum et in dotem
filiae suae datum»; usurpat de Brincoveanu. ComosteniI ai
Brincoveanulul, luat de Pivocla (1723; p. 36). - Tocmirea de
guvern a doctorulul Magrath (1724 ; p. 38). - Boierif se
piing in 1725 cd «nullum apud Augustam Imperialem Aulam
rerum nostrarum publicarum sollicitatorem habemus» (p. 60).
-Îri dijmärit se cuprind ca species: vindriciul si tutunäritul
(zbid.). - intre hotl «aliquos etiam e militia rasciana extitisse
hussarones», «alii praedonespusta/z, qui tempore belli milites
extiterant» (p. 69). - BoieriI se piing cä sint silií a cum-
pära sarea, ce o aveati odatä in dar. Varna e prea mare :
nu se face vinzare din tarä. E oprit a trece in Turcia gr16,
päsune, fin (V" Februar 1726; p. 70). - Administratia anuntä
moartea luf Nicolae Mavroconlat : acesta era crud si «quasi
pro tyrano habitus sit», dar urmasul säu va fi poate maiori
Planditie in illos» si va da scutire de dare. < Veremur pro-
fecto ne illuc profugiant», si anume : ob celerem collectionem

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL/I. 137

pro duobus annis impositae contributionis, una cum ojeriti


et dismariti speciebus, annuatim consequenter praestandis ,
emonetarum defectus et devalvatio >, < per contumaciam impe-
ditum commercium , < magna in tota provincia pecorum lues )

$i trecerea u$oard. peste Olt (p. 86).


73. cAdecral eu Vasilie monah, snä. Corner* Bräiloiul Vel
Ban, ot Drägoiani, dat am acesta al nostru zapis la sfänta ma-
nAstire Thismana $i la pärintele egumen Athanasie $i a tot
säborul sfintei mändstiri, ca sä fie de bund $i mare credintä.
pîntru cd, find en bolnav $i temändu-mä de moarte, fostam
mersn mai nainte vreame la sfänta mändstire Thismana de
m'amu cdlugärit, ca sà. fin $i en acolò la sfänta mänästire,
inpreunä cu alü pärintti, $i, and m'am cdlugärit fost-am fa-
gdduit partea mea de mo,ie, cdtä mi sä va veni, de la pä-
rintif miei, a$1.jderea si den dobitoace partea mea, tot cätú s'aru
afla sä fie a sfintel mänästiri Thismeanii. i, fiind eü multä
vreame dup' -aceaia la sfänta mändstire, iar m'am bolnävitü
$i, temändu-md de moarte, dat-am la sfänta mänästire ce am
fägdduit : insä schitul de la Juptinestü, cu mosiia cät[ä] sä va
afla, si cu viia de acolò; $i iar amü mai dat mo$iia mea de
la Orbi toatd, care mi-ati fost de 'npárIare, datä de taical
mien Banul Cornea, precum vor scrie $i zapisäle dumnealuf
taicáf ; Insä mo$iia afar' den rumänf ; care mo$ie sä hotdra$te
cu mo$iia sfintel mänästiff: Turcine$tif-de-sus. Si viia de la
Sälgäü, $i alte dobitoace ce s'are afla : of, boi, rämátorf $i
alalte ce s'are mai afla. Aceastea toate le-amn dat la sfänta
mänästire Thismeana, ca sä fie mo$ie ohabnicd, iar noa de
pomenire, $1 párintilor nostril' In veacin ; jar dupd moartea
noasträ sa ne ingroape la sta mändstire $i sä ne scrie la
pomialnic. Iar cine dent' fra0I mie1 sail den rudeniile meale
s'are scula a strica aceastä pomand, sá fie afurisit $i proclet
de Vlädica Hristos $i de 318 pärin0 WE Eh FIIIRIGA, Si sä aibä
läca$ intr'un loc cu Iuda $1 cu neinteleptul Ariia; fierul, piiatra
sá putrezascd, iar trupul acelua sä nu mai putrezascä. Dreptù
aceaia am pus $i noi iscälitura mai jos, ca sä-s creaaz[ä], $i '
märturif care sä vor iscäli mai jos. Noem. 17 rV AT 7213.
t Vasili rermonah sänü Cornea Vel Banu Brdtlotul.

www.dacoromanica.ro
138 DOCUMENTE MUNTENE Sî OLTENE DIN D4 OSEBITE COLECE1I

Zapisul lui Vasilie de dame Schitului.» - Col. Tzigara-Sa-


murcas.
74. Craiova, 22 Iunie 1719. Raport al boierilor olteni.
Della Porta li ceruse a face cdomus diversorias pro commo-
ditate itinerantium». El promit cquamvis homines, ob
:

inopiam et famem exundationesque aquarum totaliter sint


destituti». Scuse pentru cinci pungi de oienit rdmase, din
vina lui Barbu Bräiloiü. lEx Mani sua phantasia male con-
sumpsit et dissipavit, donando ex illis incolis et extraneis,
ut de ipso bene loquerentur : habebat enim magnos fumos
in capite». - Protocolul Cancelarief Oltene, din Sibiiú, de la
IS Iunie 1719.
75. 19 Octombre 1719. Boieril olteí, prin Gheorghe
Cantacuzino, aratä ca' principele Eugeniu a promis lui Radu
Golescu si Die Stirbel cá, nedind Ioan-Voda veniturile lor,
se vor lua ale boierilor de peste Olt, päná la o intelegere
cu Poarta. «Ut auclitur, Nicolaus Vajvoda bona nostra ibi-
dem divisit et uni alterique donavit >. Lämuriri intinse des-
pre z'ricesimatares, despre vigiles «ternpore Vajvodarum» :

< manifestum sit extitisse martalogos in confiniis». Se aflaq


atuncI pläresI si vätafi, fiecare la muntele luI, plaiti din cis-
tig. Se obisnuia cut quivis dominorum terrestrum pontes,
fontes viasque regias in suo territorio restauret, insuper et
securitatem publicam procuret», dar nu se izbutia : cquomodo
enim posset boero aliquis bona sua tantopere devastata sil-
visque abundantia ita custodire ut homines mali non tran-
seant per illa ?». Nici boierii nu stäteaü la un loc. cLex ta-
men patriae huius est ut, si quidam a latronibus vita
aliisque rebus priventur, cluodecim circumiacentes pagi, inter
quorum limites commissum est homicidium, etc., vel sistant
malefactorem, vel vero damnificato refusionem praestent.»
Pe negustori nu-i pot primi in gaza boierif : «in pagis, non
autem boeronum domibus diverti >. Campo/17de lor le admit,
dar negustorif sa nu facd politicd. «Lilla, mercator bulga-
rus >, citat ca exemplu, el care tipä la deputatie zilnic : «inox
pro hac, mox pro alia . . . nec vult caput detegere coram
saepe memorata deputatione». El are Chipro vicenI: «sartores,

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI 139

pelliones, tonsores, hortulanos >, $i se considerd ca boier.


<,Non detur ipsis facultas comparandi bona in provincia.»
Rominif sd nu fie primiti in companif. Lovitea sal nu fie
despärtit d. de restul provinciei. -
Protocolul Cancelarief 01-
tene, in Sibii, de la 18 Iunie 1719 .
, 76. «t Scrisoarea noastrd dd märturisanie la mdna dum-
nealuf cdpitan Velisari, pentru cá, fiind domnealui Cdpitan
aicI la noi la Ruif dd. Veade, îri zilele lui Stefan-Vocl[d], i-aii
venit dumnealui dajdea haraciulul ca sá o cisluiascd din
sud Telm. i dupd pox-dried o ao cisluit i nea ao dat
noao pldsi sä strängem bani ; i, fiindn pordnca domneascá
ca sd, trimit cu matca o surnd de bani, s'au imprumutat
domnealuf la Cdrstea Chiproviceanul dä tal. 300 cu zapisn,
si nea ati rdnduit domnealuf pi noi strángd.toff, ca sd-I ddm
bani, i i-am dat, care cum aratä in jos anurne ; dat-am eu
Ldipddat iuz[ba$a] din plasa mea tal. 170, dat-am en Vlaicul
i Bobti (?) din plasa noastral taler 90, dat am en Stoica iuz-
ba4a tal. io, dat-am ell Ghiorghe ceausul taler[I] 7 pol, i an
dat i dumnealui cdp. Velisar tal. 20, cari fac peste tot
bani dat la Cdrstea taler 297 pol ; care noi dá acetti bani
mdirturisim naintea lui Dumnezeu i la toatá judecatd cä
i-am dat noi, Cdrstii Chiproviceanul, din pl4ile noastre , rdn-
duit de domnealui cdp., i Cdrstea noao nu ne-au dat nici
rdva5 de sfat, nici zapisul nu I-an spartii i, fiind rdzvale
ail rdmas zapisul la Cdrstea Si, murindu, sá nu-s creazd cä
bani ce-an luat tot den mdinile noastre ; i noi nea-am pus
numele mai jos. Fev. 14, lt 7229.
t Ldpd.dat iuz: t Eu Vlaicul. - Din colectia Tzigara-Sa-
murca.
77. eNol preotif i negustorii i ora5anif din Rdmnicu, carii
mai jos he vom pune numele i iscáliturile, dat-am aèastd
carte de mdrturiseal[d] Radului apt. Ol[d]nescul, pentru
ea, fiind noI vecini cu dumnealor, 'd.zdnd aproape unii de
altii, i fiind aicea in oras in toat[d] vreamea cu dumnealor,

I Lilla era eápitanul unei: companii, ?i boieril se plingeail i in 1720 c'd


Ii smome,,,te Ruminil (i61(f).

www.dacoromanica.ro
140 DOCUMENTE MUNTENE J OLTPNE DIN DEOSEBITE COLECTI1

am vázut cum trdescu Cdpt. Raclul cu Dräghici apt., uncu-


säil ; cä dumnalui apt. Dräghici sd poartd tot cu pizmä si
cu vräjmäsie asupra tuturor crestinilor, si asupra nepotu-sdn
Radul Capt., si nu de acum, ci de multä vreame, sd-if face
multe asupreale si nedreptati si necazuil, iar nepotu-sän
Radul nu-I face nimicu, ci sä fereaste de el, si iar, nu numai
cu nepotu-sai face aasta ci cu multi, cd are multd vräj-
mdsie asupra lui, si ar vrea sd fie numaT el, lar altii sd-i fie
totf supusi. aci cd mai nainte, in zilele räpoosatilor Domni,
era si alti, si toti al lui supusi, iar acum, in zilele preasfin-
titulul si innaltatuluf irnpärat, socotim ea' s'au mäntuit de
dänsul ; iar el tot munceaste sd supuie neamul lui, si multä
vräljmäsie face Radulul apt. Si nu pentru alt, ci cäci-I
veadea si pe ei luptändu-se cu nevoia, sä sd tie intre oameni,
si cdci veade ni tied mosie, vie, ce mai au, cät le an rämas
neluat, iar de e . Si iar märturisim pentru Udrea Logf. si
cu frate-sdu Vladul, cä sdnt oamen räl si märturisescu strämbu :
aasta märturisim. Decembre 28 dne, I. 7231.
t Eu pop - Goran rdmas.
+ Eu pop Necula rdmas.
t Eu pop Filip mart.
t En' Gheorghie sin Lambel mart.
t Eu Chirca aus mart.
t Eu diiacon Pätru martur.» - Col. d-lui Gr. Oldnescu.
78. Protocol oltean, pe anii 7231 (1722) si urm., la
Sibiiii.
Ordin din partea generalului ca oamenii de la Polovraci
sd lucreze o zi pe sAptdmind si sd nu dea dijrnä (p. 5). -
Sá se intoarcd «la sat» fugari (p. 6). - Vinzarea oieritului
(p. io). - Dare deosebitä de la «mosneani si «venetici» (p.
I I). - Pentru spargerea until sat din mijlocul drumulla (p.
18). - Recomandare a judetului din Caracdl (p. 21). - «Sä
dea iobagir call' an venit aici in tail din Tinutul Inedorei,
dupe cum an dat Doboli Isfan si Gridi Balas, trimisif de
acolo» (13 Iunie 1733 ; p. 25). -- «Cel ce an cumpdrat slujba
tutunäritul de la inspectorat> (p. 32). -Numire de «vätaf de
läutari» (p. 35). - Pomeniti o sutä de dorobanti din Craiova

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORTE CULIDRALA 141

(p. 45). - Fiind patina' ;mere, se rupe pretul prin guvern


(p. 47). - «Poslusnici mänästirestf» (p. 49). - «Pentru oamenif
cef care ail fugit de aidi din tarä in Banat si pentru oamenif
care ail venit din Banat» : sZt se scrie (p. 93). - Mäsurf con-
tra celor ce ascund bucatele : vinul in pivnii, pore si stupf
gin bälti pän in stufuri ), ca sä nu dea dijrnärit. Pentru tu-
tunul alesesc» si cel grumänesc,. - Pentru luminärf si sä-
pun: innainte de a se deschide o prävälie, sä se inscrie la
«teh». - Soled fugarf «räii odihnitT, anume Mihal Ostroveanul
i Barbul Bärsescul» (7234 ; p. 118).
79. Din «Protocollum correspondentiarum caesareo-regiae
administrationis Valachlae cis-alutanae», 1723 si urm.
Barba Merisanu, «a tyranno barbarorum iugo liberatuso
(p. t). allonnulli ex egenis, perterriti, iuxta Vornicorum
relationem, ad partes transalutanam et transdanubianam pro-
fugiendo se receperunt» (p. 3). - Un raport imparte pe boierf
in trel: eel' «ex familia antiqua», «boerenassy» si «illi qui
tempore Voivodarum separate contribuebant et nulla alia
provinciae onera cum rusticis subire tenebantur». Sint scu-
titi de dijmärit i oierit cef Ceilaltf dädeail oieritul
«prioribus temporibus tertio duntaxat annoy. Se decide, la
17 Februar, ca sä se dea de o data' numai aceastä dare, iar
ceilalti vor da oieritul si o dare deosebitä, de terani, dar nu
dijmáritul (p. 4). - Plingere contra interpretuluf Anton Zer-
boni, care face scandal cu atanele, inträ in casa until preot,
if rape hainele, if smulge barba si vrea sá-1 inchiclä ; se cer
-
de la negustorT bani sac tabacca» (p. 13). Vin negustorl
de la Vidin, Nicopol, Rusciuc, Giurgiu, ce aduc esalsamen-
taria esculenta» si yin li se iea 30/0 (p. i iL - Se observä
si in Ardeal ca, la jurämintul in bisericA, sä se dea preotu-
lui «unus petzik». - Negotul de turme, miere, unt, se face cu
Turcia si se aduc si banT de acolo mai malt (p. 20). -
cerea mostenirif MarieT lui Serban-Vodä. V. Genealogia Can-
Afa-

tacuzzuilor, p. 271, nota 2. -- Episcopul Damaschin, bolnav


si bdtrin, cere a i se designa un urmas. Se face, in persoana
luf Stefan de Govora, «ob perspicuam vitae castitatem, pie-
tatem, modestiam ac in ritu suo eruditionem.» Dar va sta

www.dacoromanica.ro
142 DOCUMENTE MON l'ENE c:t[ OLTENE DIN ]3EOSEBITE COLECTII

la. Govora, cit va fi sdndtos Damaschin (21 Februar 1725 :


p. 39. Cerere la imparat, 4 April, pp. 48-9). - Vin boieiT
munteni $1 cu maitologi, «ex naturali saevitia» a lui Nicolae
Mavrocordat, care-1 reclarnd (29 Octombre ; p. 76). -- De se
aflä un cadavru undeva $1 satele vecine nu prind hotul, vor
da 150 de le $ugubind (26 Mart 1726; p. I14). - Pentru
egumeni $i mändstiri : Ste-ingtz1 ai Buze$tilor «et a Maria
Bani cuiusclam coniuge huiusque fratre Radule Postelnico,
utpote prolibus Supremi Klutscher Raduli Buzeskuli, patriar-
chae Alexandriae dedicatum.» AI-hang/1cl: de 300 de anT
dat «a Vaivoda Vladulo boiaroni Opre Spathar eiusque fra-
tribus, Radulo et Ivanco». Segarcea. Teritoriul era al lui
Mihai Viteazul. Radu Serban îl dd. Scaunului di.1 Alexandria.
La 1614, patriarchul de acolo-1 alipt$te Stdnestilor. Ubi
consequenter extructum est eiusdem nominis monasterium ab
igumeno Parthenio anno 1680, continuatum vero ab eiusdem
successore, Germano nominato, ante annos 25». La 1712, pa-
triarchul Samuil supune Segarcel Stdne$tif $i Arhanghelul.
Taws, fdcutd. de Doamna Balasa, in 1688, dedicatd. Sf. Pa-
vel de la Atos. Bucov?it: «a Bano Craiovensi Stepan ap-
pellato fundatum et anno 1588 ab eiusdem filio Pervulo
Klutscher monasterio cuidam in Graecia sito, S. Barlaami,
dedicatum fuisse». Cdlui: act din 1678, de la Serban-Vodal.
Fundatd de Radu Buzescul Banul $1 dedicatd. Patria.r.chiei
Constantinopolel. Supt Mate-Vodd, «consanguinei illius a
nepte» leati mändstirea. Supt Grigorie-Vodd, Dosoftei de
Ierusalim o reiea. Puldreni: «olim hereditas Spatharii Mi-
chaelis ex Kozofen eiusque fratris Dumitrasko Spinenul, capi-
tanei> , datd de vdduva luí Mihai $1 de Dumitrasco Patnar-
chieT din Ierusalim. Cornea Brdiloiul o reface supt Brincoveanu
-
(lista e din 3 August 1731 ; p. 194). Porta, bolriav de o
sdptdmind de frigurf rele, moare «hesternae diei secunda hora
porneridiana» (29 Februar 1732 ; p. 236).
80. intr'o chestie de zestre judecd la 15 Iunie 7231 (1723)
Mitropolitul Daniil, f Radul Popescul Vel Vor., Iordache i re-

-tulescul Vel Log., Dumitrachie Ramadan Vel Spat>,


-81. lo Iuni 7232 (1724). «2; Avut-aa intrebdune de fati.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA. 143

Radul Oldnescul ispravnicul cu Vasilie Ungureanul, care last e


vätaf de obanl de la oile Mdrii Sale vitdcolonel Pivoda, in-
naintea noastrd pentru ne$te banI ce-I zicea Vasilie Ungu-
realul cd i-aü luat Radul in vreamea räziniriJ, fiind Ra-
dul cApt. de martalogi la Lovi$te piste Olt, dincolo, si,
fiind oprit ca sd nu treacd nimenea peste munte, au fast
trecut un Coban de aI lui Vasilie peste munte, $i, prinzänd
Radul de veste ed.* an cdlcat porunca, Lan fost luat pentru
gloaba t' 15, $1 iar s'ati intorsu cu porunca Márii Sale secre-
tariu Ruj, de i-an dat in mäna luI, iar Vasilie Ungureanul
zicea cum ch.' nu i-an luat ts' 15, dupe cum zicea Radul, ci zicea
cä i-au luat talerf 21 Si 4 berbeci . . An dat Raduluf leage
sä meargd sd jure in sfänta bisearecd . . $i, putänd jura, sá
aibfi pace, $i, vrdnd Radu[ sá jure, iar Vasilie nu 1-an läsat
sä jure, ci an poftit de i-an mai dat Radul taleri trei $1 s'ail
inpäcat.
Gheorghie Cantacuzinò. Radul Golescul.
La porunca ehesaricestii administratief.
N. de Porta. I. Stirbeai. Staico BE engescull - Col. d-lui
Gr. P. Oldnescu.
82. 17 August 7232 (i 724). Copie scoasd din cuvänt in cuvänt
dupd carte egumenuluf Nicodim Tizmaineanu cu pecetea sfintel
mänästiri $1 cu tot salboru la mdna Sfintii Sale pdrintelul
Dosithei Bräiloiul de schimbu mo$ii Orbii $i Saca.
Nicoclim egurnenul sfintei $i dumnezde$tif mändstiri Tiz-
mana, dinpreun[ä] cu tot soborul, care mai jos sal vor iscáli
anume Dat-am cartea nosträ Sfintii Sale pdrinteluf Do-
sithen monah Brdiloiul sin Cornil Vel Ban, ca sä-I fie Sfintli
Sale de bund credintd pentru cä, poftindu-ne Sfintii Sa pen-
tru mo$ia Orbi ot sud God, partea mándstiri, cdt au Minas
de danie de la rdposat parintele Vasilie monah Bräiloiul, fratele
Sfintii Sale, cdt an stäpänit $i Sfintiia Sa, pärintele Vasilie, ca
sd-I ddm Sfintii Sale, mai avdnd Sfintha Sa mosie intr' acest hotar,
$i fiind $i aproape de satul Sfintii Sale, de Vddeni, fiindu-I
de trebuintä ; ded noi tot soborul de ob$te ne-am sfátuit,
fiind $1 sfánta mdn[alstire lipsitd de dobitoace din vreamea
riemiritd, ne-am tocmit cu Sfintiia Sa de i-am dat aceastá

www.dacoromanica.ro
141 DOCUMENTE MUNTENE t OLTENE DIN DEOSEBITE COLE 'TII

parte de mosie din Orbi, si mosiia Saca de la cämpd ot


sud Doll, care mosiia Saca ad fost schimbat-o räposat Atha-
nasie egumen cu dum. räposat Barbul Särdarul, de ad dat
mosiia Saca, ce s'ati zis mai sus, pe mosiia Jupänestii. Care
mosie ad fost rämas de danie sfintd inändstir, iar de la rd-
posatu pärintele Vasilie, fratele Santi Sale ; si Sfintiia Sa
pärintele Dositheu ne-au dat pe aceste 2 mosioare 3 iape cu
mänji bune si cu un armäsati bun. Decl, asäzändu -ne cu
SfintHa Sa, i-ari dat si scrisorile cele vechi la mäna Sfintii
Sale, ca de acum innainte sá aibá a stäpäni Sfintiia Sa aceste
mosioare cu bund pace, Sfintiia Sa, si coconi Sfintii Sale, si
nepot, cdt Dumnezdti if va därui On in veacii. Si noI pentru
mai adevdratd intärire am pus pecetea mändstirif si ne-am
iscAlit mai jos ca sd-s creazd.
Nicodim egumen Tizmeni.
Joan Ermonah.
Nicoclim proegumen ot Tizmana. Calinic ermonah eclisiiar[h]
ot Tizmana. - Col. d-liff Tzigara-Samurcas.
83. io Octombre 7234 (1725). Märturie cdtre Radul Olä-
nescul cá, «aducdndu-ne aid naintea Märii Sal[e] beizad.ea ca
sä märturisim pentru an co il de Tio;aa. aratä, cu cine e
,

fäcut. «Cdci e pop Ghinea l-am botezat copilul, si am cu-


nunat pe Dumitra Tiganca cu Gheorghe, si dLe al-TEI.77,-de la
cununie, i-am spus lui Gheorghe Tigan sä nu fie pricin[ä], cd.
Tiganca iaste grea cu Tigan[ul] VorniculuI Oldnescul».
84. Din «Protocollum dispositionum Valachiae Cisalutanae
von 1726-31 ).
Diploma, din 28 Octombre 1726, liberind pe Ban, in locul
cdruia vine un «praeses administrationis» : Schramm, cu un ac-
tuarius , cancelistul Dobner, din Ardeal, ce stie romäneste. -
«Iudices aciurati Bulgarorum» (1727 ; p. 16). - Episcopul
Stefan aratä, la 17 Februar 1727, ea' Mitropolitul a poruncit
episcopulul din Caransebes a-I introduce, dar a nu-1 sfinti
pdnä nu se va intoarce el din Viena. Tara cere insä sfintirea
(pp. 23-4). - Consideratif despre negot, despre inlocuirea
proiectatä a monedei. «Hinc nil aliud evehitur ad loca chris-
tiana nisi aliqua exigua quantitas cerae Venetias et aliquot

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI 145

suum vel bovum seniorum e gregibus numerus Viennam abi-


gitur». Porcit si griul n'aduc folos. Adeväratul folos vine de
la «oyes, vaccae, butyrum, caseus, mel, sevum, equi (qui, cum
parvae valoris et staturae sint, non emuntur per d. officiales,
sed tantum per Turcas), uti et iuniores sues vel boves et
bubali» : toate merg in Turcia, aducind zloti vechi si parale.
Dar nu iese cit O. se poate face negot si pläti därile. Cad(
se aduc din Turcia si haine : «scilicet varias sericeas mate-
rias et telas albas atque coloratas, gossipium, pelles, hic loci
non reperibiles, et alia similia. Merces enim veneticas ob
earundem charum pretium pauci emunt». Mai aduc de la
Turd' si «oleum olivarum, caffe, oriza, amigdala, uvae passae,
poma citronica, polipus, sapo praestantior, et plurima alia,
quae terra ista non fert, comestibilia». N'ati cu ce duce vitele
k vinzare, si «saepenumero hic pereunt . uti et mel non
venditurn destruitur». «Mercatores, tamdiu durante contu
maciae termino, perterrefiunt.» Bann ati in Oltenia valoare
mai mare decît la Constantinopol : ducatul e astfel egal cu
85 si too de grosi; nu e voie dect a se exporta. Sá se scadd
pretul monetelor rele turcesti (zo Iulie 1728, p. 92 si urm.).-
Lista banilor curenti: «nummus, gresla, crucifer, polturac, para,
grossus, septenarius», «qui hucusque vocabatur pitac et va-
lebat 5 polturos, cuiuscumque fuerit imaginis, solum polonici,
qui sustaky nominabantur, 4 faciebant poltures» ; «marianus,
sic dictus krivak», a orth [turc si polon : unul e un sfert de
leO vechiti, cellalt de lea noti], tulth sive medii floreni» [tur-
cesti, imperiall, si caliorum principum»], florent [imperiali,
francesi si turcesti], talent turcesti noi, lei vechf (de too de
cräitari), talent imperiali, galbent : veneticf, <creminicenses, or-
dinarii» (ibid). 1- Inochentie episcopul va merge la Belgrad

in Arch. de Stat din Buda, se afli. urmätoarele socotelI privitoare la bard'


romänestI lii raport cu ceI din Ardeal, pe care le reproduc dupä o copie
ce-rdi comunicä d. prof. G. Alexicl :
cDucatorum, leomni et zlotonis valachici valor de facto currens, et ac-
comodatus valori in Valachia currentis.
Unus nummus valachicus facit 11/2 nummum seu denarium transylvanicum;
sic una poltura, quae apud nos tres nummos i. e. denarios facit, in Valachia

66549 Vol. V.
www.dacoromanica.ro 10
146 DOCUMENIT MUNTENE SI OLTENE DIN DEOSEBITE COLECTIX

pentru sfintire la 15 August st. v. (29 Iu lie 1728 ; pp. 98-9).-


Explicärf, din 23 Decembre 1728, pentru monede. Si prae-
sesul spune cd a vd.zut la Izlaz «magnam mellis et saebi
quantitatem iacere absque quod eam Turcae emere velint».
Bani impdrätesti nu vin, turcesti nu pot veni. Sá se prefacd
mai bine banif la monetdrie (p. ir i i urm.). - La 17 Ianuar
1729, plingere cd. «domini Bulgarip se intind in pärninturf si
pdduri. - Plingere cä va lipsi moneda mica, luindu-se para-
lele (pp. 137-8). - Pentru farmacia lui Raimund de Magrath
(1730; pp. 146-7). - Se aratd cd, dupd asediul Timisoarei,
Barbu Brailoiul aduce pe Imperiali in tard ; Turcif siTatariI
dupá spusa fiului, Rudolf, turmele de peste Olt. Se
uneste la petifie si Stefan, fratele acestuia (pp. 147-8). -

ad nummum valachicum. facit duos nummos valachicos. Unus sust,ik seu


duplex grossus, qui apud nos 12 denarios facit, apud Valachos non nisi 8
nummos sive denanos valet et sic per consequens ratione allarum monetarum
faciendus coraputus, ita, ut ducatus, qui de facto apud nos valet II 5=-40,
computando per nummos valachicos, faceret 360 Cum autera in Valachia fa-
ciunt nummos valachicos 350 . hungaricales 5=25, constat pretium inter nos
currens superare valachicum corn nummis valachicis to, decera, qui faciunt
nostros den. 15.
Leo, qui apud nos de facto hungaricales fl, 2=10 den. facit, computando
per nummos valachicos faceret 140 Cum autem in Valachia factunt numrnos
alachicos nonnisi 133, id est hungaricales 1991/2, constat precium leonini
inter nos currens superare vatachicum cum nummis valachicis 7, id est sep-
tem, qui faciunt nostros de,ianos : 101/2.
Zlot valachicus seu antiquus apud nos valet hungaricales 11. i 40 den., qui,
per nummos valachicos computati, faciunt numrnos valachicos 93 2. Cora au-
tem in Valachia de facto faciunt non nisi 89 nummos alachicos, id est hun-
gancales 132, constat pretium zlotonis valachici inter nos currens superaret
alachicum pretium cum numrais valachicis 512, id est hungancis denariis 71/2
Itaque, si equalitas pretd deberet institui inter nos et Valachos in ducatis,
leomnis et zlotonibus, deberent ducati reduci ad florenos hungaricales 5=_-25,
leonini ad florenos hungaricales 2, ubi nonnisi medius denanus superaret
pretium valachicura ; zlotones vero ad flor 1, den. 33 hungaricales, quo va-
lore apud Valachos currit Cum autem zlotones vallachici sint duplicis spe-
ciel, quarum altera sub se, quoad intrinsecum valorem, levis, altera raelions
sortis contineat, rusticum autem plebis Ingenium easdera distinguere non asse-
quitur, zlot valachicus promiscue ad fl 1.20 reduci commode posse iudi-
catur.,

www.dacoromanica.ro
MATERTALE DE ISTORIE CULTURALA 147

«Mil autem duo ad sepulturam defunctae comitissae de Ro-


setti invitati Hurezum nos contuleramus» (2 Iunie 1730 ; p.
155). - Plingere cä.-s prea multi preotT. «Quot enim popae
fiunt, tot contribuentes a praestationibus altissime fatae Suae
Maiestati debitis eximuntur.» Episcopul nu se supune a con-
sulta guvernul la hirotonisirT (p. 158). - Pavlichieni la Izlaz
si Craiova (p. 182). - Turcif din Vidin, Rahova, Nicopol,
amenintä pentru ea' li se opreste negotul (p. 183). - Venise
la Izlaz Turd pentru berbecT, cu 40-50 de pungT in zlotf.
Aflind O. nu vine marfa, vreag sä se intoarcg. (p. 240). -
La 24 Iunie 1731, se trimete procesul-verbal de martorT in
reclamatia de mosif ce ag fäcut doi 6 ai lui Stefan-Vodd
Cantacuzino (pp. 277-8).- 25 Iunie 1731. Plingere a contesef
1-3Aläceanu, näscutd Cantacuzino, care are un fig tindr si e in
«inops senilis status». Se propune a i se da o pensie (p. 276).
85. 30 Iulie 7236 (1728). Din porunca dumnealor prea-
cinstitilor consiliiari Ilie Stirbei, Gligorasco Vlasto >, se dä
carte de judecatä lui Radu Oldnescu, «ce ati fost ispravnic»,
in judecatä «cu pärcälabul Ion Moroiul din Muereasca si cu
totT säteani de acolò pentru dajdea si zahareaoa ce aü fast
dat satul Muereasca la anul cu letul 7233 : asa aü fost jä-
luit si ci memorialul . . cum c.a. . . Radul . . . i ati fost im-
. .

presurat cu dajdea si cu zahareoao . si le-ag luat si niste


. .

vite : boT, vacT, i niste vinuff, de le-ag fost vändut pentru banT».
Se chiamd ei, «si cu sindicii care ag sträns banil si zahareoa,
si ail adus si toate rávásalele . . . Si ati venit si Radul is-
pravnicul cu valsäif lul si cu catastihul . . si am luat
sama . . . vitele [ce] el le-ag fost tinut gloabd, iar satul Mue-
reasca ag venit la Sfintlia Sa rgposatul pärintele Damaschin
episcopul de le-ag fost vändrit cu tocmeald si cu zapisul lor,
care zapis 1-ag scos pärintele Dosithei, ispravnicul sfintei epis-
copli, de 1-am vdzut». «Nurnai ce a trecut inaT mult leT 6,
care acesti banT i-an fost dobändä. In-or banT ce ag fost luat
de la Neamti, neputändu-s da ei banil la vreamea lor.» Er nu
cred. Se ordonä jurämintal la episcopie < pre sufletul luT si
pre casa lui si pre ce sà: roagg. lui Durnnezeu». E liberat.
Preda Zätrianul si DosofteT semneazd. «Dii Ritnnic.»

www.dacoromanica.ro
148 DOCUMENTE MUNTENE Si OLTENE DIN DEOSEBITE COLEUTIf

86. 30 Iu lie 7236 (1728). «Eü Bratul, judetul de ai din


Rämnic, nepotul rdposatuluf Sfintiei Sale pdrintelui episcopulul
Damaschin», dd scrisoare lui Radu Cdpitan Oldnescul cá s'a
invrdjbit cu et fárd motiv, «mai mult de l[a] diiavolul», cum-
bldnd unul asupra altuia cu vrdjbf i cu Orr pe la Mdriia
Sa clirectorul, prin Sibif, i pe alci, prin Craiova, la Mdriia Sa
prezesul, precum si pe la dumnealor prea-cinstitif consiliarf.
Cand aú fost acurn mai pe urmd, viind dumnialor prea-cin-
stitif consilliari hie Stirbei si Gligorasco Vlast6 pentru treaba
judetului aid in Rämnic», se judecd innaintea lor. eEra sá
ne peclepseascd dupd faptele noastre ; deci $i nol, curioscdnd
cä alai bund iaste pacea si dragostea, pentru aceaia am cä-
ut amändoi la pace, si la dumnealor ..., sd ne iarte ; $1
innaintea multura, fiind multi bolari de fatd, ne-am impdcat,
$1 ne-am sat-al:at unul cu altul. if dá carte cd va trät fräteste
cu el. Altfel, «sal fiu inchinat gloabd galbeni oo».
Semneazd: Sdrban F[d]rc[äsanul , Preda Zdtrean, Radu So-
coteanul, Udrea Zdtreanul, Ilie Ot[e]telesanu, Barbu Bdrseanu
si Pärvul Logoat Rosianul.
87. Din «Catastih de conscriptionul judetului VälciI de
munte» (1729-30), etc., la Sibiiu.
<IVIegia0 >, birnicí, mi.rginasf, vdduve, nevolnici, «camera-
list! >. «Oameni streini care au venit de astoamnd de peste
Dundre . . Mortasdpif la Baia de Ararnd
. i la Cerneti.»
Card de 6 luni de iarnd», pentru ofiterf si «comande»,
scutindu-se «slugile boeresti, catanele, si alesii $1 satele de
drum». «Calicf, vdtdsdi, viiari, care lucreazd viile impdrdtesti.»
Fuga de dajde, peste Dundre : rdspund vamesif. «Acest
rdspansu sä 11 sá dea : aü sá azd unde aü dzut [megiasii]
si sd-s dea dajdea, dupä cum iaste porunca, aíi, daca nu, sä,
stie cä vor fi lipsitI de mosiile lor», ce se vor da la cine va
pldti pentru ei. Oarnenii «din drumuri», ce nu dail contribu-
via, ci «drumul de forspan» pe cdile Sibiiului, Cernetilor,
Tirgu-Jiului, Caracdlului. «Ränduiala de zaherea, si ate fan,
si de leamne.» «Descretion de grail si porumbu, $1. de° fdn»
pentru trupe. «Zaharea de yard, care s'aü asdzat pe numele
oamenilor.» «Simbriile de un an» = 8.910 «florintl nemtestf».

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 149

«Birul ce s'an scos sä dea boerdnasiI $1 altii ce aü fost cd-


petenii de slujitori,11. sutasil, pentru cä dijmärit nu clan, numai
oerit al treilea anV, «Orändulala casälor de ränd.» «Bani
de slugile boerestl, färä avere personald. «Contributionul de
tot anul.» Clieltuielt: «S'an dat pärintelui episcopuluI de la
Sardichiia, pentru streindtatea Sfintii Sale, 108 fl... S'an dat
lu Antonie dascalul letinescu, sä grijascä casele de scoald,
fl. 30 ... SecretaruluI DeporteI ... Unul Neamtu tobas, care
aü bätut toba pentru lazaret. [Pentru dusul la Sibiiu al lui
Dosoftei Brdiloiü si Constantin Strimbeanul.] Lu1 Negoitä si
Barbu Sdulescu, lui Ion Bibescu, «din birul lor la boefainasi
... Peste lel 50, ce s'an fost dat lu Leondari dascalul gre-
cescu, din simbriia lui, i s'an mai dat acum îricä H. 83, cräi-
sari 20... apitani, hotnogi, stegarI ... S'au dat pentru
imbräcä'mintea gädei $1 pentru a muerei lui ; însä pentru o
dulamd Ode, si cizme, $1 nädragi, $1 un cojoc, $1 Tigäncii
o dulamä si o pdreache de cizrne,. Ban1 la Pietrari, «ce le-an
luat catanele in silä, fiind in drum satul ... Satelor ot sud
Gorj, care 1-an bdtut piatra si an fost astä yard soldatif
pentr'änsele .La 4 cantelisti rumänesti .. .. ).
- 88. 23 Iunie 7237 (1729). Stefan Präscovean aratd cai a pus
pe Radu Olänescu a lua pentru el «galbini de aur» 50 pe trel
luni : egalbeni erdiestI».
P.S. «Insä dentr' acesti galbeni ce scrin mai sus, an fost
zea, el carolint $1 holandezi.» Copie.
89. Care cchesarocrdiasca administr4e», Radu Oldnescul
Vornic. dpentru dumnealui judetul Radul de la Ocnä.» «En dati
dajcle impäratulur, si toate mosiile le-am läsat peste Olt pentru
slujba prea-milostivuluI stäpän si 'n vreamea rdzmeritii, pre-
cmn voi aräta cärtil[e] räposatului Märli Sal[e] Stainvil ghe-
n[e]ralis.» - Decisie favorabild : Craiova, 14 Main 1734. Sal-
hausen si consibieriL
90. Din Protocolul oltean pe anii 1733 si urm., la Sibiiu.
Fug teraniI «de prin satele de pe marginea OltuluD, (p. 3),
- Milostenie pentru Sf. Mormint (p. 6). - Compan2a gre-
ceaseä si cea bulgäreascd : Grecii stau la Tirgujiu si aiurea.
Dacd nu se tin «la 4 orase», vor fi supusi la «contribution»

www.dacoromanica.ro
15(2 DOCUMENTE MUNTENE SI OLTENE DIN DEOSEBITE COLECO

(p. 8). - Ordin cdtre preotif din Craiova a tinea liste de


mortl (p. 13). - Mentiune de imigranti «din Banat si din
partea turceascd» (p. 30). - Mentiunea celor doisprezece
vied ai episcopului catolic Stanislavici la Sutestf (p. 32). --
Episcopul Damaschin de Rlmnic iea banf de la rndndstiri
pentru drumul ce a falcut la Belgrad (1733 ; p. 47). - Men-
tiunea bola episcopului (1734; p. 75). - Bulgari $i mosnenI
la Brddicerff (p. zoo). - «AU rdposat aid la Craiova, aseard,
la io zile ale acestif lunT, dupd cdlindariul nou pärintele
Inochentie.» Pänd la numirea, din Viena, a noului episcop,
Ghenadie de Cozia va administra diocesa (ir Februar 1735 ;
p. 208). - «Donum gratuitum» (p. 268).
91. 27 Novembre 7243 (i734). «Iordachie cdpt. ot Lo-
vi$te» atre Doran. Primise ordine pentru «feèor[ul] until Toader
pisar Dindar de la Sibiiti, pe o mo$ie din Loviste, ce sä chiiamd
Peri$anii. 0 luase Domnia, dar nu se afld «la atastiv mo$iilor
domne$11 . Afld. cd «aceI oamenf ce $dd pä acea mo$ie,
dati la o dajde ug. 7, $i säntu pleia$ >. Avea si «casd bund.
$i alt dichis inprejuru casii, $i iaste $i o roatd de moard in
cupe» $i dof munti. Pentru dijmd intreabdi epe un pärcdldbiel
de acolea, ce ati fostù mai naintea pe längd Toader Pisar, $i
pe sdteani.» «Cdt s'ag tinut fiCorul lui Toader Pisar, vitele
acolea, nu le-ati lat nice o dijmd, ci i-aü cldcuit si, dupd ce
$'ati ridicat el vitele de acolea, de le.ati dus in tara unguri-
ascd, n'ati mai avutti oameni nice o superare pan az, iar
azi spun cá ad mersu un Negoitd, ce $ade la ora$ la Pite$ti,
care iaste oränduit dupe mo$iile domne$tf, $i le.aü luatti
tal. 7 pl.» - Bibl. Ac. Rom., I 20iLXIII 1.
4 92. Din Protocolul oltean pe 1735 la Sibiiü Pentru «cli- I

ronomia > luI Serban Stirbel (p. r). - Privilegiul pentru Cli-

' La 30 April 1701, imparatul, dupg cererea lui .devotissimus et perpetuus


vasallos principis Valachiae Transalpinae deputatus Theodorus Ladislaus Din-
dar,, permite lul Brincoveanu a-s1 cumpgra casii i grridin 5. in suburbiul Bra-
sovuluI, unde aflá ci n luat averi nnobile si oplures lam extranei, diversae
nationis, homines, Graeci videlicet. Valachi et HungariD (Arch din Buda, Cane,
Tnmsylv., 1709, no 9, dupá o copie de d. profesor G Ale*cI). Cf. Iorga,
Sate f: preqt itzo Ardeal, ,passint.

www.dacoromanica.ro
ALN1ML-G.I.A.1_,.. I/ LI lCflVflflQ.

ment de Cozia, noul episcoo de Rimnic. Se asigurd de iu_


birea impdratuluf pentru neamul iliricescu», se recunoaste
<

dreptul alegerii episcopilor $i egumenilor : alesul e econfir-


mdluit» ; ramine a fi sfintit de al «Besearecif Räsdritului
ritului grecescu in tdrdle noastre a$dzat arhiepiscop $i Mitro-
polit». Fusese trei «candidati», dar pe Climent «clirul $i no-
rodul din preund, precum sä cade, I-ad cerut» (V" Octombre
1735 ; p. 3).-Numirea luI Gherasim ca egumen de Tismana.-
«Nemtii» din Craiova se supun Vornicilor $1 dajdei (p. 6).-
Oameni din Ord, cari merg pentru lucru «la Sclavonlia»
(p. 9). - «Podurile dupe ulitile Craiovei» (p. io). - «Casälle
de spitieriia impäräteascd, care sä face aid in Craiova» (ibid.). -
«Podurile ceale vechi» din Craiova (p. io).- e Obroace, fer-
deale, ocale $i cantare», pecetluite de inspector (ibid.).- Cd-
pitan $1 cdldrasi, pentru a apuca (ibid.). - Opriti mojzczi,
intre cari $i dorobantif, de a umbla la vînat, «nici cu ogari,
nici cu puscf, nici cu nid un feliü de mdestrli» (p. 27). -
«Contraband» pentru stupi ascun$i : vor pläti vinovatii si ecu
mdna, cu colacul si treapddul cdldra$ului» (p. 27). - Boierf
aduc oatnerif de peste Dandre (p. 28). - Episcopul lua une
ori poclon indoit (p. 29). - Cind era dnghetul Oltului $1
Dundrii,, se dä.dea ordin ca stringerea «contribuionuIuí» sá
nu se facd «ca mare seciet pentru bai, ci foarte pe incet
$1 spre voia lor, ci bldndeate sä sá ceard band, iar pe satele
din läuntru mai cu tdrie sá sä apuce de bani, ca sä sä facd
banif, iar, stricändu-sd ghiata, sä sá apuce unil ca $i altif sä
pläteascd contrebutionul lor» (p. 32). - Un eclisiarh de Tis-
mana e la arest, cu toate protestärile mändstirii : dupd cer-
cetare, se va da episcopului spre judecatd canonica (p. 34).----
«Tirgu in Cernetf» (ibid.).- eLa marginele Austrief» elazaret
sail contomatie» de opt zile pentru edobitoace» (p. 35). --
eFlesarif nemte$ti» (p. 40). - Care Dositei Bräiloi, pentru
edatoriia ce aú avut rdposatul Cornea Brdiloiul la rdposatul
Barbul Särdariul... Cum cd aü ramas bani gata ai räposa-
tuluf Cornei Brdiloiul la rdposatul Barbul Särdariul tal. 7.000,
$i, unde iaste suma banilor, zic cá iaste cu altd slovd, $1 suma
stricatd», in alt act, tot de la Brincoveanu, «scrie cum cd sänt

www.dacoromanica.ro
von' DOCUMENTE MUNTENE SI OLTENE DIN DEOSEBITE COLECTII

6.000 de lel la Barbul Särdariul, al Come Brdiloiul, si aratä


acolo cum cä Domniia n'aù luat nimic de ale casei Barba ILA'
Bräiloiul pentru aceale 6o.000 de lei». Träieste filed. «jupäneasa
Corner Bräiloiule. «Puncturile ce ati dat dumnealor u Bar-
buluI Särdariul in potriva rdposatuluI CorneI Brdiloiul.
Sfintia Ta pe supt rdposatul Bräiloiul est fratele cel maI
mare» (27 Februar 1736 ; P. 42). - Stefan Bräiloiul imprumutd
pe episcopal Inochentie, «cdnd aú fost la Beligrad, de s'ati
hirotonisit, cu galbenI de aur 49" (P. 44). - Climent cere pe
eclisiarhul arestat, pentru a se canoni la o mänästire. I se
rdspunde cä «acest lucru iaste criminal» si cä s'a inceput
instructia (p. 44 $1 urm.). - Opritä trecerea in Banat färä
payo,s (p. 47). - Oprit sunetul clopotelor noaptea (p. 5 o).-
«Antonie Epis» participd la o cercetare (p. 54 ; cf. Engel.
Gesch. der Walachey, p, 85). - PiingerI de la Climent pen-
ru judecdtt si gloabe bisericestI usurpate de V ornicif (p. 55
si urm.). - Un orn luat cu sila «intre oaineni eel lungl pen-
tru slujba CraiuluI de Prusiia» : si « 1-ati dus pän aproape de
Timisoara prinsu si cu sila». I se zice «David Lungul», e
din Pirscov, fiul BratuluI ; cel ce-1 ispitise e un Pätru Berariti,
ce e pedepsit «cu bätae la Tárgul de afarä, intre vedearea
tuturor» : el si cotnplicií -C-a-Triard-ToC578o de bete. «Iar Zamfir
Bärbiiariu, de vreame ce s'ati dovedit cd 1.ail chemat Pätru
Berariti numaI ca sä razd pe haiduciI aceI lungi $1 i-ati dat
Pdtru Bärbiiariu 20 de zlotí, de i-a dus, de i-ati dat lungi-
lor acelora si cdrciumariulni, unde era eI in gzdá, iar nu iaste
atinsu de altä vinovätie spre ajutoriti pentru luarea cu sila
a lui David Lungul, - ii iaste destul pedeapsa arestului» (24
April 1736 ; P. 57). - Oprit a se vinde de sträinl vin si ra-
chit"' in bîlciú (p. 62). - «Cazarmele de la Fomete$tI» (p. 69).
- «Pentra aducerea apeI pe supt pämänt de la fäntdna Pre-
secii» la Craiova (p. 70). - «Alexandra sän MateI Venetiianul,
Bulgariul de la BrädiceanI) (p. 79). =Traces pentru zestre intre
groful Serban (?) Cantacuzino $i soacra, ejupdneasa Märiia»:
cdsätoria fusese fäcutd, de Dositel, «eu dumneaei jupäneasa
Marica: nora Sfintii Sale» (pp. 78-9). - «Campania Bulgarilor
de la Brädiceani, pentru o bdtae ce s'ati fäcut cu oameniI

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 153

de acolo», in care se amestecd si Vornicul Radu Bujoranu


(p. 82). - «Arma$ul de Tiganli (p. 83). - Sare cumpäratä
«din partea turceascä» (p. 84). - «Cumpania de la Rogova»
(p. 85). - Episcopul Climent e chemat pentru hirotonie (p.
86).- «Mändstiri patrier,e$ti» (p. 95). - Se scrie episcopului
Clirnent «sä nu te mai tinzi la viriäriciü» (p. 96). - < Corn.
pania, care vor sá lasd de aid la Ardeal (p. 99). - Cleric
läsat in pedeapsa episcopului, pentru hatirul Sfintiel Tale»
(p. i II).- « Carte de slobozenie de rumänie> (ibid ).- Cätre
Climent: «Sfintia Ta nu veT sä plätestf po$tea $i stafeta aceaia
ce s'an trirnis de aici la Sibii $i la Ocnä pentru moartea rd-
posatuliff Sfintief Sale pärinteluf episcopului Inochentie» (p.
115). - Pentru mergerea la Belgrad, ce se poruncise lui Cli-
ment (p. 126). - Mentiunea räposateT Maria Bäläceanu (p.
150). - «Jupäneasa Mariia a räposatulut Come Bräiloiul > (p.
159). - «Mdcar cä nu s'aii scris nemtd$te la dum. Vornicif,
neavánd vrearne» (p. 199). - (S'atl scris la tot bolarif din
24 de familil : Fiind-cd dumneata färä de nici-o pricind te-ai
rädicat cu toatä casa dumitale de al' fugit la munte, din care
fugä a dumneavoasträ boiarilor de tarä s'ati späimintat tara,
de s'aü spart cu totul, de am rämas numai noi administratiia
singuri ; din care sä pricinuia$te, nu numai pagubä $i
scädeare contrebiqionului impärätescu, ce si mare präpädenie
si pliardere a toatä economiia läcuitorilor ; din care va sä sä
Led mare lipsä si pagubä» (12 Iulie [1737]; sfir$itul registrului,
intrerupt la aceste cuvinte).
93. 18 Ianuar 7243 (1735). Constantin Mavrocordat, pentru
«un satu anume Rerence de la Tinutul Cerná4lor, care satu este
discálecatu pe mosie sfintii m[ä]n[ä]stiri Slatinii, $i acel oameni
säteni sintu înctila starostelel de CernäuJ. i, acum jä-
luindu-ne . . . Varlaam Ursache egumenul si cu tot säborul .
"d-zicändu cä m[ä]n[a]stire numai cdtu ia dijing de la acel satu,
iar altá poslusanie nu fac m[ä]n[ä]stirii, ce facu agutoriù staros-
teluf . Mdcarti cä ahsta pricinä am fostu $i hotärdt-o Domnila
. .

Mea pentru oamenii ce $edu in sate pe mo$iile mlálnr,d]stirilor,


sd fie supt a.scultare mraln[ä]stiriT, sä facd poslu$anie m Ain äls-
tirii, iar sä nu fie inchinati pela boiarif , etc. -Bibl. Ac. Rom.

www.dacoromanica.ro
ra-* -1.70-0UUI!iiI« L UM. 61,IL bL ULi1tNI 1.1124 1J.C.UbL151.1.C. t./14rA-41.1

94. Chitantd de la Anton Marstaller Vornic, la 8 Ianuar


1735, pentru suma de 50.354 fl. renani si 12 cräitari, culesI
de Radul Oldnescul Vornic. Cf. Studa z doc., I-II, tabla,
la : Marstaller. - Col. d-lui Gr. P. Oldnescu.
95. << t Dat-am aèastd cvitantie dumnealui Vornicului Radul
01[5.]nescul, sd fie de incredintare cum sd sä stie cä pentru
zlot cincI sute dupd niste bd.cdniI ce le-ad läsat Mdriia Sa dom-
nul ghin[d]ralul de s'aii vändut la Rdmnic, 1-ad apucat acurn
Märria Sa doamna ghindrdrita dä i-au dat tot deplin la mdna
mea : mci mai mult, nicI mai putän. Cvitantha a6asta sd fie
crezutd. Dich. 11 1737. Ioannes Vilherm Hopmester.» Pecete
rosd. - Col. d-lui Gr. P. Oldnescu.
96. 20 Iulie 1742. Mihai Racovitd. Pentru a fi un singur
concluckor al parochiilor. Greceste. - Bibl. Ac. Rom., liLy.
97. Din poronca Domnului nostru Io Costandin Neculae
V oevod, l 7250 [15 Julie].
Judecatä între Simion «Petre Giurgiuvanul ginerili lui Ion
Tdutul cu cumnatu Dum[i]trasco Tdutul, fei.'oru lui Ion Täutul».
Are zapis aI socrilor (12 Ianuar 7232) pentru o mosie «din
Cdmpullungu rusdsc», ce zdlogise la «Turculias[a] Medelni-
ceroae> . Aceasta boreazd pe Maria, sotia lui Giurgiuvan. Dá
zdlogirea MarieL Dumitrasco aratd o diatd. din 8 Februar
7242. - 135/L1x.
98. ii August 7250 (1742). Wumitru pdrcdlabu din Päu-
* ti Mäghilas» i altif finprumutä de la Vornicul Radu OIä-
IlesCu gzlo nof 23», iar, ca dobindä, «sä-I cläm fälci de fän
11 I), In livezil[e] dumnealui.» - Col. d-lui Gr. P. Oldnescu.
99. Pentru «3 bunti de aur aflate de un Tigan. Ît lean
Bujorenif i Dräghici Oldnescul, fratele luI Radu. «S'ad fost
vorbit între dänsii ca sd nu mai spue nimänui ca s'ad gäsit
acel aur.» Afid. un Logofdt si lea «colac» de 50 de lei de la Radu.
Gheorghe Cantacuzino «aú apucat pe acestf 3 boiari . . . ca
sd-1 ia de la dänsil, zicd.nd ea' iaste al Mdrii Sale». Märturie
«cum al Drägluci, la aurul ce ail fost dat Sdrban-Vodá la
frate-sdil Tudosie, nu ad fost amestecat». Doamna-1 dase
lui Tudosie, «sä i-1 pdstreazd.». - Col. d-lui Gr. P. Old
n escu.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTORALÀ. 100

I00. 8 August 7251 (1743). Atrchticiune innaintea. boieri-


lor din ordinul luf Mthaf Racovitd. Radl Olänescu spune «ea:,
fiind dat Märia S[a] Doamna Mariia a Märii Sale räposa-
tuluf Sdrban-Vodä in mdna unchiu-sai, luT Tudosie Oldnescul,
23 de bucdt de aur, ca sä le pästreaze pänd va trimite
sd le iea, an stätut la unchiu-sdü pentru aceste bucdt de aur
multá vreame, pänd in Domniia Märii Sale rdposatuluf Stefan-
Vod Cantacuzinò, iar, cänd an fost atuncf, trimitänd Md-
ria Sa Doamna Mariia aiò in arä, aü apucat pe Tudosie
Logofdt pentru acest aur, si aü fost dat 20 de bucdt de aur,
iar pentru 3 bucdtl de aur an fost dat seama cá, fiind aorul
in seama fratine-sdn SimeT, tatdl Raduluf, dela dänsul an perit,,.
Ea dá termin de o lunä. luf Tudosie, Draghicf si Pirvul Olä-
nestii, ash.' meargd peste Olt la casa lor, sä apuce pä ne-
potu-sai Raclul». Merg «cu orn domnescu». ucJiecatik_la
ep-igiar-tischin Se impune jurämint. Iar Radu, nepo-
tul lor, fost-an cäzut cu rugdciune la dänsif ca sä nu prii-
meascd unchif luf jurämänt, ci sal ajutoreaze cu o surnd dá
ban, ca el sd pläteascd aorn1». I se clan 100 de taleff : < lu-
ändu-sd tan, dal peste Olt in stäpdnirea Neamtilor $i sd-
pd.nd niste Tigani» af luf Serban Bojoreanul, <ca sd-$ facd
bordeae in sili$te in Oldnestf >, aflä tref bucdtf de aur. - Col.
d-luf Gr. P. Oldnescu.
101 II Ianuar 7252 (i 744). loan Mavrocordat, pentru mändsti-
rea Slatina : «an vändut ordnda acelui sat uj i'Jidcnr de acoló
din sat [Rdreancea. Nu dd. banif.] S'an tocrnit orända satu-
lul cu alt Jiclov. . Starostif de Cernäutf peste voe $i tOc-
.

mala lor an dat orända iar in sama Jidovului celui


Bibl. Ac. Rom.
102. 25 Decembre 7259 (1750), Constantin Racovitd. Mi-
tropolitul Iacov if spune «cum di preotif dupre la bisearicile
domnestf i boiere$tf pun prici . si nu Tor sá dea la ace$t1"
banl a _psclonului cdrjif, ce an oränduit Sfintiia Sa ca sd dea
de tot Pj_-sot_t .§.M.Iiiaconul din toarä tara cäte 4 lei, ardtänd
unif din preotf cum cá an cdrtf gospo ibl.
Ac. Rom., 66/Lrv.
103.5 April 7252 (f744). Tordache Muruz, Vel Ban al Scau-

www.dacoromanica.ro
156 DOCUMENTE MUNTENE S,I OLTENE DIN DEOSEBITE CC/LEM!

nului Craiovel», judecd intr'o afacere de vin trecut pe la Boita.


Ilie Zätreanul e in proces cu socrul säü Radu Oldnescul, < zicánd
ca.', la vreamea räzmiritii trecute, fiind cu toti $dzdtoff la Ar-
deal, pe tara Oltulul, in satul Scoreaiul, $i intorcainclu-se dum-
nealul Radul Oldnescul in Lovi$te...» - Col. Gr. P. Old-
nescu.
104. 15 Septembre 7254 (1745). Testamentul luI Radu Old-
nescu. c Am dat vdcdrit la Mihal-Vodä pentru 4 bivoli $i pentru
6 cal, t' to 1)1; neavänd de cheltuiald, am pus la Pärvul bdean un
asornic zalog, $i mi aü dat 1.1 8 [ceasornicul fäcea 50] I-am fäcut
nunta de la mine [until' ginere], afará din dulceturl, ce ail adus
el: cu pita, cu vinul, cu vac!, cu oI, cu ce aa trebuit, cu pa-
säri, cu vänaturI, cu toate ce aa trebuit. L-am tinut dol' ara in
casä, cu pitä, cu vin, cu carne, cu slug!, cu caT, cu de ad, cu ea
aa trebuit in casä ; n'aa cheltuit mdcar doI banI; ci socotesc
cä va fi aZasta dobända banilor $i cheltuiala a porcilor». II
tine porcil in porumb. «Jar el s'ati intälnit cu ni$te SasT, ci
i-ail dat cdte 4 zloti, $i i-aa adus pd SasiI aceia tocma aicea
la Olänestl . .. Si la bote[zull copilif, pa' ce s'au dat : la cafe
oc. p1, t.' 1, la zahar oc. 1, et, la condite oc. p', t.' pl i ban1 30,
la sofran dram 2, 4.--1 p', la piper oc. p1, e I, la orez oc., banl
40, la migdale oc. pl, ban! 40, la untdelemn oc. p', banl 40,
la stafide ro$il i neagre i zmochine oc. 3, t' I, la came de
vacd oc. 15, oc. cAte ban! 14: t1 p', limba i rdrunchi i mate,
bad 30, la 74 lämäT, ban! 30, la tigani läutarI, e 1, la bu-
cätati, t.' 131, i vaci 30 ; care sä, fac t' 9.» Si ginerele Ilie-i iea fin
$1 stupii. < Din zilele Neamtuluf.» < Pänä nu didease iarna cea
mare.» «6 vulpI t' 12 . . ., 16 gu$1 de vulpe, frumoase, e i6 >.
eMiiare de t]. 24 1 ban! 9.» ePentru flintä ce am dat la Sinca
in prävälie, sä o vänz'a..» Cu nora n'a luat zestre gcät iaste
supt unghe : nid cdrpe, nid haine, nimic, nimic ; ce hied di am
dat a$ternutul cu totul, cu fata plapomeI de cutnie, care am
dat numai pe fata plapomeI 1.' 14 ; la veselie tot ea am cheltuit
de l[a] mine». «Salbä de too de galbenI unguresti, $1 i-am dat
altd salbä de 20 de galbenf, $i i-am fäcut gheordie $i o tivilichie
de cot 9, cotul cdte zlotY 15 .. . $1 la cacon, de blänitul lor,
zloti 55, o chingä cu paftale de Tarigrad, zlot 30 . .. Cänd

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE IETORIE CULTURALÄ 157

[diíaconul Pätru din Rdmnic] aü vrut sá fugd in tara ungu-


. . Cdrtl feal de fealiti : asloave,
reascd, zicänd sd-$ clued copii .
moliftenic, o biblie, alte carti de trebuintä a besearicif, de
toate; o álintä, un strut, un carabin, o sabie ferecatd, un
cal ungurescü . . o dulamd vearde de belacoasä . ., 4 pd- .

rechi de cutite de argint cu lingurile lor si zeace linguri


de argint . ..». «Ca sd facd $indilä de cea groasd, ca sä invd-
leased moara de la Rämnic.» «Banl nemtestl.»
Cercetatä de < ierel Flor., dascd1 slv., '757 (arabic)». - Col.
Gr. P. Oldnescu.
105. 1751. Grigore Ghica, «vod tuturor Rominilor, [0] altor
striini, Sa$I, Ungureni, carele läcuiti in tara ArdealuluI $i
treceti cu oile la pä$une alZén tara Domnii Mele, uni ier-
nindu-vd oile voastre $i alti vdrindu-vd vara». Li aratá cá a
venit la el «Grigore scriitorul cel ruminesc al cetätif SibiuluI»
cu carte «de spre partea cinstitului magistrat» $i «carte de
jalbd» de la el'. Anume cá «oeritul eel obi$nuit, care plätesc
pdmintenif [i] striini, incd $1 Turd, a fost «parale 5 de oaie», iar
acum al lor li-ar fi spus cd. Domnul a addugat «alte A patru parale
de oaie, «cum cd am cere alt oirit, de yard». «Si pentru aceasta
cereti intrebäciune, de este prin stirea noasträ aceastea, ail de
nu este.» A rdspuns cätre «magistrat». «Nol nu cerem a lua
cloud oierituri, ci un oierit, dupävestuli Labiceid.,L. El a stri-
cat ce se innoise de altif, «i aü Minas dupd obiceiul cel
vechiti, precum aü fost la räposatif Domnl, mosiI $i strämosiI
Domnii Mele A. in prima lui Domnie, se dddeaaü cinciparale; apoi
se adäusese la zece. El a dat ordin sä fie oieritul simplu, nu in-
doit. Se va tinea de ordin, cpänd cind ne va tine Domnul Dum-
nezeil in domnesculnostru Scaun al ter-II acesti'f». Asa,-$i nu
adaus ! «Nu trebuie$te asa, indatä voI dupd auzire mincinoasd
sd vä faceti ndlucire $i spaimd ; trebuieste întáiü sä auziti po
runca noastrd, care se dd in scris, iard nu prin vorbe de-
$arte; cá Domniia Mea toate poruncile, cite le dd, in scris, de
se cetesc intru auzul tutulor.» I s'a spus insä, «cum cd de
dol anI incoace sint unii den Ardeleni earn' îi aduc oile la
p4une in pämintul terii vara, cind ieste pdsiune c maI bund
$i ali$veri$ul cel mai de folos i maI cu cl$tig, de fac brinzd,
www.dacoromanica.ro
158 DOCLTMENTE MUNTENE SI OLTENE DIN DEO3EBITE COLECTIf

caicaval si toate cele ce trebuiesc, aid iii pdmintul terif, si,


,

toamna, la vremea oeritulul, nu scoboard oile la baltd, ati


sä le tie pe munti ter-if la finate, ci, pentru ca sS. nu
pläteascd oeritul, se intore oile in Ardeal, si cu aceasta
pricinuesc, nu numal paguba Cämärif domnesti, el si ce-
loralalti Ungureni li se face nedreptate ; pentru eä. cum va
put& suferi Dornniia Mea unif den voi Ardelemf, pentru c5. sä
coboarä olle lama la pásune in pdmintul terii, sá pläteascä
oeritul deplin, dupä obiceiul cel vechiti, si altii, calif isi tin
vitele la päsune vara, cind ieste päsune c mai bond, si mai
cu bisag, si mai de cistig, sd nu pläteasca oieritul, si sä in-
sele Camara Domnie ?» Pentru acestia se dase ordin a li
se scrze oile si a da cinci «parale vechf». Dupä platS., «sä-s ia
revas de saind de la mina orinduitilor boieri, ca toamna, la
vremea oieritului, sä nu aiba altd supärare.» A trimis co omul
Sibiiului pe «Gheorghie Logofátul de tainä, ca sä sä ceteascd
porunca aceasta». Sä-f dea acestuia «in scris toate oile», dar
numai cele ce n'at pletit ?sled. eSä fie nesupdrati si de vamS,
care era obisnuit de le lua vama, si de oaie, si de cal». Astfel
dind acorn cincisprezece «bani vechi», nu livor face sztpcirare
ozera toawna. Pot fi asteptati si pänd in toarnnä, dar sä-si scrze
oile, $1 c sä lig in chlzdsle unul pe altul, legindu-va cu zapis
si cu chizä$1.». De nu vor da nici atunci, vor fi împlinii mai
tärzia.» Iar, de nu se va gäsi aceia, se va apuca altil pentru
dinsii de vor pläti.» < Sä vie cu indräznealä $1 cu bucurie.» -
Dupd o copie cu litere latine, in Protocollum sechs selislen-
sis, 1750 $i urm., p. 80 si orm.
o6. 6 Mart 7259 (1751). eSeama dutnisale Dumitra$co Pä-
l[ald Et] i dumisale Iordache Balasache Peharnic, de bani cunitií
ot Ti nut Putnii.» - Bibl. Ac. Rom., 881x=xxvI.
107. 23 Novembre 7263 (1755). Mate Ghica. oPentru parte
"ea mal aliasá, mai cinstitä, adicä orinduiala boerimiI, neavänd
nice o chivernisald, nici un venit spre staria $i intemeiare ei».
Trebuind a sta la Scaun, aS boierif «mare nevoe». Fac datorii: < aS
cddzut multe niamuri vechi si nici s'aa mai rädicat». Ati ve-
nituri ori-unde aiurea bolerii. Statorniceste deci si el in Mol-
dova. Logoatul : 3 lei de pungd la cumpärarea slujbelor, la
www.dacoromanica.ro
MATERIALE PE ISTORIE CULTURALÄ 159

protocdlire. Stringindu-se in credingi, va lua din räsura strin-


gdtorilor. Va lua 500 lei de la stdrostia Cerndutflor : «banH
soldrituluí, dupdvechiul obiceig » (sic), la Sf. Dimitrie si la sfirsitul
lui Decembre. Vornicul Terii-de-jos : «la vreme otacilor», 5 pa-
rale «de boul de negotu» $i 4 «de cal»; 3 de vacd, < pe vitele
ce vor trece, in ceia parte». < lard. Vorniciia Barladului si $ugn-
bini, gloabe, fiind un obiciaig, un lucru urdt, s'ag rgdicat, $1
de acmu sd nu mai fie >. Vornicul-Mare al Tel-if-de sus : morta-
sipiiaChisdnäulub>. Hatmanul: «pocloanile sale» de la or-ce «ca-
pitänif»./Postelnicul-Mare : «pIrcalábiile», afard de Galati', care
e a lui \Tel Jitnicer si Vel PitariSpätarul : «de la ocnd.», I
para de drob, ca si Marele-Ban. Vistierul: o pungä «pe i.;fert,
havaet >. «La vremea vdcdritului», 2 pungi.,Banul : de la sare.
Cátninariul : «a Caminii». Pdharnicul : butile ce vin in Iasi,
cite un « leg nog», - scutiti fiind boierif si nnazilii. Tot asa :
<din ortul stdrostescu de la Patna» jumdtate (impdrtit cu al
doilea Paharnic). Stolnicul : de pogondrit de tiutun, 1'3 ban
(I ban Vel Medelnicerul). Comisul: ca de obiceig. si Agia.
Medelnicerul : I ban de pogonul de tutun. Clucerul : < fold-
rituk 2 galbeni de sand., «iar cu 2 bani de mändzare». Sul-
genii : «de boll ce trec la Bosna» 5 parale, «51 de rämätorif
ce tree in tara lesascä sag in tara unguriascd», 4 bani; «off
de la Tara-Rumäniascd de vor fi, ori de alci den tarä». Jit-
Meerut si Pitarul, de la pircälabul de Galati' : moo de lei pe
an. Armasul : 500 lei* de la starostele de Cerndutf. Sätra-
rul : «de la otace». <Banii gramaticii de vamd». Logofbitul
al dollea : «1 galbän de piatrd la hotärdtul mosiilor». Vis-
tierul al doilea : din rdsurile sfertului, $i din .zd'ciuiala zlo-
tasilor»: la ro banf, 1,2. Pdharnicul al doilea: din venitul celui
mare. - Bibl. Ac. Rom., i xxxvit. Copie «la comitetul Basa-
rabiei», 1816, 3231x.
m8. 20 April 7264 (1756). Copie. Constantin Racovitd iea
mäsuri contra vddrarilor ce leag «näpaste: la zeaci vedri doi . -
Bibl. Ac. Rom., 36 /LxvI.
109. r6 Ianuar 1762. «Jäluim, Doamne, mill si bunrijtáti Märii
Tal[e], noi preoti de qud Rom[a]nat, dup[d] jalba ce am
dat la Mdriia Ta in trecut[ä] vreame, la Octomvrie 9 zile,

www.dacoromanica.ro
160 DOCUMENTS MUNTENE SI OLTENE DIN DEOSEBITE COLECtII

pentru greotatea däjdif si pentru näp 5.1stile ce am avut la


Mdriia Sa Scarlat Voevod, $i dupä jalba noastrd Märiia Ta
te-I milostivit de ne-ai usurat, nu numai pre noI, cu toat{5.}
ata preoteascd . . Iar acum cearem la Märiia Ta un luminat
.

rdspunsti in dos[ul] rdv[a sului, arätänd supt peceata Märii Tale :


sud Romd.nat s'ati asaizat la Vistirie la un clvert, tal. atät,
$i tal, de cät[e] parale, si räsu(rld. cdt, $i dobändä cät, $i
treapdd cat, i costandi ; $i a6ast[Ap1uirilnare avänd la mäna
noastrd nu vor putea sä ne maI jäpuiaset ca pänd acum .

Noi preotii de plas[a] de jos . Judetul nostru iast[e] 2 pld$I,


$i am tras tot potrivd., de cAnd ne-ati a$5.zat pärintele episcop
la asta, dental la Mdriia Sa Mihai Voevod, $i am tras tot
potrivä On la Märiia Sa Scarlat Voevod, $1, atund fäcändu-
sä luare de sam[d], si pärintele episcop fiind la prinsoare, $1
intämplänclu-sä preotii de plas[a] de sus, ne-aa incärcat pe
noi maI malt de cät plas[a] de sus cu tal. 45 . Preotli de
sud Rum. plas[a] CämpuluI.» Domnul trimete la episcop. -
Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopului Ghe nadie de Rimnic.
10. 27 Maiti 1768. Alexandra Scarlat Ghica. «De vreame
ce la judetul Mehedintilor, in muntii mändstirlI Tismenil i af
Zvärnarilor, i ai Closanilor, i aI luf Hagi Costandin, care munti
fiind îri pämäntul Tdrii-RumänestI, iaste obiceI $1 sá pogoarä
din läuntru cu oile la aceT munti, $i le tin vara la pd$une,
carri pentru pdscutul erbli sä a.$5.za cu stäpäniI acelor munti.
de-$ da adetul p4unif, dar, osibit de aceia, din vechime avea
obicei $i plätea la ispravnicul judetaluf obinuitul venit al is-
prävnicii ; de suta de of cdte o oae, dar de la vre-o doI, treI
ani incoace, cu pricind cä acei streinI nu-s pogoard oile la
ernatic in tail, ca sä pläteascä omit, s'ati fost zdticnit ca
ni la pa:sane sd nu fie volnici a $i le tinea. De, cercetänd
Domniia Mea intru aceastä vreme, in cät ati fost oprit, sä
vdzu cd, cu toatd popreala lor, iar la ernatic nu le dd Lade .
mänä a $i le pogorä in arä, de la carele nimic folos äiii
sä face : a fi popritI, ci pagubd., atät stäpänilor, cdt $i la ve-
nitu isprävnicii. Dreptu aceia am socotit Domniia Mea ca,
cu acest putin venit ce s'ar stränge : la sutd una, sä fie in-
chinat la sfänta si ctitoriceasca noasträ mändstire Sfeti. Spi-

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI 161

ridon. ..». Ordin cdtre ispravnic, cdpitanf $i vdta$I de plaid.


Acestor din urind $i plalesilor li se porunce$te «i pentru
rändul hotilor. . . ca, de care cumva$ aru simti cä umbld jä-
fuind pä aceI streinI, numal de cdt sä sard cu totil sari prinzd,
ca sä sä pedepseascd».
I I I. 29 April 1778. «t Tudor Sdpunar, pd care 1-ad adus
mdrturie dumn. Vasile biv Vel Vames, zice cd in zilele
Nemtilor, cdnd invdta el carte la un Stefan dascdlul, esind la
osfestanie cu episcopul Inochentie la acele livezI, aü auzit. . .».
Col. Tzigara-Samurcas.
112. 'lioetwqg 6 ix 'ATrATcov, looMou voutlevEg cdtre Mihail
Luca Stolnicul. H scriti din Bucuresti Grigorie $i Daniil :
(09 6 LV azoÄap-7t en zotc rpap.p.artzotg, 6 iq V 7CO:TriCaa (?),
xoti. 7t,s7.0av iq c EúpUnciri iTo8LiCeraL. Pentru indreptarea easel*
unde e $coala. LA& oto Lvintozip 44071 6 EspiaLtiog. E vorba
de traducerea luf Virgil de Evghenie Bulgaris, de consulul Se-
verin . I se dd o tabachere $i moo de lei de impdrdteasa
Rusiei, $i alta de impdrat. - Bibl. Ac. Rom., 29/x111.
113. 1791. «Foia lui Gheorghitd de lucrurile, ce le-aü adus
din 10.untru» (prin Hateg).
I ceasornic 500 tal.
butcd 550 2,

[Hamuri, «hdturI de Mild», zdbale.] - Col. Tzigara-Samurcas.


114. 26 Decembre 1792. Atestat de la preotif din RonnanatI,
plasa de jos, cdtre popa Florea, cä, nemultdmitl de un pro-
topop, 1-ad cerut pe el de la protosingliel. E cercetal «pentru
inv4diturd i pdntru altele». Inume$te «ea sä ne caceteaz[e]
si ne facd dreptate fiecdruia». Daü actul contra celor «ce-s
infrdtit cu Pandele».
115. «Atestatü. Precum ardtdtoriul acestuia, anumea in-
cuviintatul cliric Filipü Ieremievici de la Tereblice, de la
inceputul cursurilor invdtäturif acestor 3 anI trecutl, adecd
de la i'u Octomvrie 790, pänd la sfdrsitul luI Iulie 1793,
intru aasta de aicl al episcope$tif chesarocräe$iff Bucovini
cliricIascd $coald ad' petrecut $i, precumü toate examenurile
acestor obicInuite cursuri, a$a $i acest de pe urmd examer
al acestor 3 ani bine aü fdcut, precum $i cu purtarea, dart..
66549. Vol. V. www.dacoromanica.ro 11
162 DOCUMENTE MUNTENE SI OLTENE MN DEOSEBITE COLECTIf -

firii si întru närav cu cuviintä s'aü arätat, si prin aceste cAträ


priimire darului preotieI la dqchiderea vre uniI parofiI spre
alegerea iaste gätit. Cu aasta adeverim.
In rezedentie episcopiel noastre, la Cernäutl, 3 LIM 793.
Daniilü Vlahovici episcopti.» - Bibl. Ac. Rom., 69/1u.
116. c Ce ail prinsü vinäriciul Mehedinti la leat 97 :
vedre
43.113 Cämpul-de-jos.
67.887 Cämpul-de-sus.
71 612 Blehnitile.
75.982 Jilturile.
47.459 Dumbrávile.
58.040 Baia.
6o.o68 Ocolu-de-jos.
66.815 Ocolu-de-sus.
13.932 Rämäsite de toate pläsile.
504..908
105.710 Sä scad milele Govorif, Cozii i Tismeni.
399.198. Rämäne mila Märcut.
Dolj, mila mänästirilor :
talerY
1.550 Jitlianu, cdt[e] bang 2.
750 egarcea banI 2.
400 Bucovdtu banI 2.
200 \prezu barn' 2.
2.000 *coale pet mo (sic) bani 2.
RornanatI:
750 Bistrita bani 2.
350 Mamul batil 2.
1.200 Vlah-Serai banI 2.
300 Cozia banI 2.
250 Sfeti Spiridon, poporuiu, §i Racovita (?), cäte 5 banI.
Milile Välö :
talerf
T .500 Mega Spileon, 103 poporu, po banI 5.
650 Orezu banI 2.
550 Schitu Memul.
www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL& 163

190 Titirezu banI 2.


180 Bistrita ban! 2.
80 Cozia ban! 2.
250 Mdndstirea dintr'un lemn 2.
50 Surpatele banI 2.
150 Arnota bard 2.
50 Govora ban! 2.
MehedintI :
280 Cozia banI 2.
250 Govora ban! 2.
130 Tismana.
5.000 Märcuta, poporu, Celeü (?).
Gorj :
950 Scola eapgitii. 2.
750 Bistrita 2.
380 Polovragi 2.
1.350 Vlah-Seraf 52, poporu cäte 2 ban!, iar la Racovitd si
CeleI cate 3 ban!.
135 Tismana.
350 Jitiianu 2.) - Bibl. Ac. Rom., 80/xxxix,
117. 23 Septembre 1798. Costachi Hatmanul cumpärä de
la D umitrachi Turnavitul «o fabricd de fidea, cu ergalif de
aramä $i de lemnu», $i o vinde RuxandeT, Doamna luf Han-
gerh. - Bibl. Ac. Rom., ms. 260, f° 1 1 1.
118. 23 Septembre 1798. Hangerli dä «vindriciul $i pärpä-
rub din maI multe mo$II, «ca un vinärid slobod domnescu,
nelnchinat nicaid pänä acum». - Ibid., f° 59 V°.
119. «Credinos boerul Domnii Mele Stefan Olänescu biv
Vel Sätrar sdn[a]tate. Stiind cä slujbele tale s'ati fäcut cunos-
cute Domnii Mele $i te-aü fäcut vrednic a cl$tiga mild $i
cinste de la Domniia Mea, iatd dar, iutru rdsplátirea sluj-
belor $i a ostenelilor tale te cinstim cu paialäcu de Vel
Clucer, poruncind Domniia Mea si la dumnealui Vel Vistier de
te-ati trecut la arhondologhiia Visterii in rändul Clu[e]rilor
celor Marl, spre a fi cunoscut, trimetindu-t $i domnescul nostru
caftan, ca sd-t imbracl umerile credintll tale. Derept aceia scriem
Domniia Mea cinstitulul si credinosuluf boeruluf Domnii

www.dacoromanica.ro
164 DOCUMENTE MUNTENE S.I OLTENE DIN DEOSE13ITE COLECTII

Me le Stefan Olänescule, biv Vel Clucer, dupä cum pänd acmu


te-ai ardtat cu slujbd. pldcutd Domnii Me le, asa si de acum
innainte, ca sä-ti inmultesti silinta si credinta, sd dobände$tI
si alte mill', mai marl, pentru care-ti trimetem $i cest dom-
nescu nostra sinet. Tolico pisah gpdstvomi. 1789, Avgust 23.»
Pecete 5i monogramd. - Col. d-lui Gr. P. Oldnescu.
120. Numirea de Caragea a lui biv Vel Särdar Oldnescu
la Vlasca. oin potrivd fäcänd vre-o urmare, va cddea in
urgie si pedeapsa Domnii Me le si nu sd va mai invrednici
altä datd a mai intra in slujbä». Sä-1 asculte mazili, bresla$T,
cdpitanf, slujitori. - Col. d-lui Gr. P. Oldnescu.
121. Iunie 1817. Pentru Constantin Oldnescu, ispravnic de
Dimbovita, in locul lui Iancu Vácdrescu. Sä caute a stringe pe
loc.ritor, a pi.gi dre ptatea intru toate, e $i feriti de mice ne' drep-
tdti si jaruiT», «si pá zapcif sä nu ingaduiascd a face vre o su-
perare sail vre un jot cdtusi de patin läcuitorilor, cd.ci $i pentru
aceia insus va avea a da seama». Col. d-lui Gr. P. Olänescu.
122. I'll Mart 1819. Vistieria cätre sarne$ul de Mehedinti. Era
«sd facem ardtare Märiei Sale lui Vodd sä ti sä trimitd cerce-
tali $i, fdcdndu-t cercetare, sä intorci in starea locului, de la
toate breslele, ce vei fi luat, apoi sä te aducä $i aid', sä te tacä
cea mal asprä pildd ; dar din milostivire ti sä face trecere cu
vederea, nevoind 'sd te aducem in dreapte primejdii, ce ti s'ar
fi cAzut. Cum nu simti cä aceste indräzniri saint urmäri a
unti däznädä$duit, si cum nu intälegi, cdt de mare si neer-
tatd este gre$ala unuia care nu ascultä poruncile ? Visteriia,
voind .sd yd.' pazascd de toatä intämplarea, mai innainte ati
ingrijit a vá scrie cu cea mal stramicd poruned sä vä feriti,
si insut, in potrivä urmänd, te-al ardtat nesupus $i neascultd-
toriü 5i, in vreme ce ai poruncä sä nu ei nial un ban, - sá jai
a$a sume, sd azbracI sdracii ?! E$ti vrednic de toatä osinda
si pedeapsa, si singur te dovede$ti de jäfuitor $i asupritoriti.»
indatä csä intorci banii jäluitorului, fárd a-I dogini sail a-T zice
cel mai putin cuvänt de mustrare, sd. lini$te$tI $i pre altil
ce-I vei fi asuprit asemenea ; etc! nu dupä multä vreme sä
vor trimite cercetätori si, dovedindu-te vinovat, nici o ertare
sd nu a$tepti; $i de acum päräse$te-te cu totu de asemenea

www.dacoromanica.ro
-a 1,1 a Va."4-1

luare pe strämbätate.» in 15 zile, < sd poftecse$ti alci la Visterie


catagrafiile breslelor, cdcl intärzierea s'ati cunoscut cd. din
aasta curge pentru cA te zdbovesti tocmindu-te osebit cu
fie$tecarele i gäsind pricini säneturilor ca sA le faci reale,
$i supt acest cuvdnt sA jdfue$ti. Deci, de nu vei tritnite la
soroc catagrafiile, negresit sA a$tepti mumba$ir, acelas $i
cercetätoriii, $i te vei cäi färä indreptare».
Cätre satne$ul de Secuieni. Se afld. «cd pdnd. in Sämbdta
trecutd ai urmat a luoa cdte t' 6, parale 20 de un nume
de bresla$, boer dä. neam, boerdnas, mdzbil si posfe., $i ate
tl.3, parale to, de rddicarea chipurilor until scutelnic ; care
ne-aü adus la dreaptä urgie asupra-ti> . Erati sä spuie lui Vodä.
Tot asa pentru catagrafie. - Bibl. Ac. Rom., 57 $i 57a/vt.
123. [1821.] Märturia lui Ahmed pentru credinta lui Con-
stantin Ruset Bäldnescu. - Bibl. Ac. Rom., 284
124. 2 Maiü 1822. Ep.a.rh-(dst KOqicr/.7. cätre Iordachi
Colfescu, «cu pärinteascd dragoste», la Gdesti. cSd cade mai
intäiti a gudeca nestätorniciia vremi, iar nu sd-m fad cerere
la lucru necuvinos ; eü, cä am vändut doao butl cu vin, ade-
vdrat este, dar nu numai cA bani dupd. celea am cheltuit pein
tara netnteascd, ci incd mai m'am $i imprumutat la aceastd.
vreme ; si sänt boeri marl, $i n'ati de cheltuialä, si aü pungí
cu bani datI cu dobändä, $i nu-I pot scoate acum, iar dum-
niata, nu numai cä-tn fad cerere, ci te lauzi ca. o sd vii cu
gavaz la mine, sä-t dati bani, $i sA te gudeci cu mine. Un cap
de faitneie la aceastd vreme pAn Turci, unde acum nicl odatd
nu merge fämeile a se gudeca!» - Col. d-lui Gr. P. Old-
nescu.
125. Dup. 1822. «Suma cu care sänt vändute» ni$te mo$11,
in numär de 22, in valoare de 107.210 de lei. «7.100. Cetätue
i Zachie ; d. Vornic Conache.» Pomenit $i «luminatul bezal
Iorgu». - Bibl. Ac. Rom., 3/xLvII.
126. 0 vädusiä a unui boier, ce void. «sd. triad. Prutul sA
trdesa. in Basarabiia», dar, oprit de datorli, moare, aratd
cä, «dupd. anu cernit» sati «anu negru», a prefäcut casele
ei $i a cumpdrat «$i aceste mobile, care, find revolutie asta
cu eteriia, trecänd eü, mai innainte mi-aü luat si mobilele aces-

www.dacoromanica.ro
.1./V,I.J11.1.1..A. J.. ALL/ .01 .C 11111.11N 1.11IN liSht$11.6 ULEUI IL

tia, si cunundndu-md cu Visternicul Catargiu, si intorcdndu-


md la Moldova, li-ad dat dumnealuf Vist. Catargiu cu rd-
vasul dumisale cuscrd-mia cucoana Smdrandi Bogdan, si, mer.
gänd fiiul mieü Toderitd acum piste Prut, ducdridu-sá la
dumniaei, si cerdnd mobilele, $tiindu-le dumniaef prea bine cä
sänt a mele, fiind-c5. Visternicu s'aii mutat la mine, avändu-s
calabaldcurile toate in Moldova», vrea sa le reclame : prin
cine? «Adicdti 3 paturi de modal cu mindirile lor si cu patru
perne, fiindu-m si mie trebuitoare ; acum de fiestecare pat
2 canapele de culcat, de tisd : una a mia $i una a fii-mied ;
2 mese de tisd : una mari $1 una micd ; 2 mindirurf mari, cdte
cu patru perni, insä pernile foarte marl, dupd mindirurf ; 12
scaune di tisd cu jelturile lor si cu citurile lor, insä acele
citurf cam vechf, si la paturile di modd $i la scaune ; 12
scaune de lemn prost, negri, imbrdcate cu plisd, di sofragirii.
Mai am si altd cerere cá, fiind eü in Basarabiia cu dumnealuf
Vist., aú instiintat Mosiu Jan, omul dumisali, cá a trecut
niste läe ai mief de la Tara Munteniascd, adicdte ata luf
Mdtd, care if stiie si Mdriia Sa Vodd, cä ati fost si pe la
Sducestf, si aü vrut sá ei tiganI domnesti ; pe care tdgara
i am dat si gineri-meid luf Lal;cdrachi, Cata 20 de familif, care,
viind Vistierul Catargiu in Moldova cu mine, si facdnd izvoadi
täganilor tuturora, fiind si acestiia cu a dumisali la un loc
pe mo$iile dumisale . . . Cdnd s'at luat Codäestii, ati fugit
acestf pgani in Tara Munteniascd, avändu-f Brdncovanu in
Tägani luf . Aceste mobile fard dood mif de lei nu li-am
. .

fAcut.»- Bibl. Ac. Rom., 91 XLVI.

www.dacoromanica.ro
V.

DOCUMENTE MUNTENE
DIN ARCHIVA DOMNULUI C. BASARAB BRÄNCOVEANU.

www.dacoromanica.ro
1. Tirgoviste, 8 August 6955 (1447 ; sic 1446 ?). < Vladul
Voevod, Domnul Täräl-Rumäne$tí, fefo]rul marelul $i prea-
bunulul crestin Vlad Voevod», maI multor mo$nera, pentru
Coteana. «Iar dupä aceea venit-an Taeincos (sic) $i Stan si
Coltea el singuri innaintea Domnii Sale de s'an infrätit pre
a lor bucate $i dobitoace, si pre one, si pre Tigani, $i pre
toate ale lor, ca sä-s sti, sä fie trel fratl nedespärtit». Ho-
tare : «lacu FätäciuniI ... Drumul Slatinif». Boieff : Tudor,
Nanul, Stanciul, Pashalie, Radul Borcea, Dumitru Spatarul,
Stoica Vistierul, Seman Stolnicul, Badea Comisul, Stefan Lo-
gofätul. Tirgoviste. - Traducere din secolul al XVIH-lea.
2. Bucuresti, 3 Main 7026 (1518). Io Basarab Voevod
dd «featei jupdnulu Harvat Log[o]fältul, jupdneasei Neacsif,
$i feorilor ef, citI Dumnezen if va därui, ca sä-1 fie ei Brinco-
veaniI toll', $i cu morile $i cu viile : pentru cd jumdtate de
Brincoveanf am dat Domniia Mea jupäneasif Neacsii, fata ju-
pänuluI Harvat Log[o]faul, $i bärbatulul el, jupdnului Dobrovoe
pärcdlabul, iar altd jumdtate de Brincoveani o ail cumpärat
jupän Dobrovoe pärcälabul de la Bran drept 3.000 aspri; $i
iar am dat Domniia Mea lor amänduror Baia toatd, pentru
cä. singur Domniia Mea am dat satele ce s'an zis mai sus
de zeastre featei jupänuluI Harvat Log[o]fätul, jupäneasii
Neacsif, si am miluit Domniia Mea $i pre bärbatul el, pe
jupän Dobrovoe pärcälabul, pentru slujba ce an slujit Domnief
Meale, - iar dupä aceaia jupän Dobrovoe pärcälabul el an
socotit la moartea lui de an dat partea luf de la Bae (Emu)
$1 partea jupäneasif Neac$if mándstiril de la Tismeana, pen-
tru sufletul lui ; iar Domniia Mea am luat jumätate de Bean-
coveani, partea lui Dobrovoe ptircälabul, de am dat-o jupä-
neasii Neac$ii pentru acea jumätate de Bae, ce an fost partea
jupdneasil Neacsif, carea o an dat-o Dobrovoe pärcälabul

www.dacoromanica.ro
1 Al DOCUMENTE BRANCOVEANU

mänästiril de la Tismeana. Si iar sal fie jupdneasiI NeacsiI


casele de la BráncoveanI, cä pentru aceale case Domniia
Mea am dat fratilor lui Dobrovoe un popor (non*, ca sä
le scoatä lor leamne de casä, si Inch.' le-am dat lor Domniia
Mea aspri 1.500. Iar dup5, aceaia am dat Domnlia Mea si
aceale case jupdneasiI Neacsif si BrAncoveanif totI cu morile
si cu viile.» Marturi : Barbul Banul, Calotä Vornic, Harvat
Logorät, Dumitru Vistier, Radul Spätar, DräghicI Päharnic,
Hamza Comis, Jitiian Stolnic, Badea si Neagoe unyi noC-
Tfill11111,11. Scrie Florea. Monogramä rosä si pecete rosä ruptä.
Hirtie. - Traducere din secolul al XV III-lea.
3. Tirgoviste (Alum ria,a,), 30 Novembre 7029 (1520. do
Basaraba Voevod si Dome a toatä tam Ungrovlachiei, fiul
bunului Basaraba Voevod >, dä carte luI «jupan Horvat Mare-
Logofät Gloro*FTS si fillor lui» pentru mosia lor, la «Epotesti»:
partea lui Voico « tiSn8,1», in schimb pentru altä mosie, ce-1
costase 1.200 de aspri, pe lingä cari se adauge o noud platä.
Boleti : Preda Ban, Calot[A biv Vornic, Udrea Mare-Vornic,
Dimitru Vistier, Hamza Spatar, DräghicI Páharnic, Badica
Comis, Jitiian Stolnic, Neagoe si Danciul «MarI-PostelnIcI».
Ispravnic : Udrea Mare-Vornic. Monograma ; pecete mica
ruptä. Pergament. Pe dos : t Ilnur 3" tiloTtw.
4. Tirgoviste, lc, Iunie 7037 (529), «Moisi Voevod si Domn
a toatä tara Ungrovlachief, fiul prea-bunutuf, mareluI Vladislav
Voevod >, care «boierul Domnid Mele, jupan Peia Portaru inFna
trolvrA08] > (si sotia lui Neacsa, fata lor Calea, si fiiI», dindu-I
mosie, in «EpotestI, partea lui «GTAII CTOAIIIII<S[A] hAVIOR». O pu-
sese zälog «Stan Stolnic» pentru 2.500 de aspri iS N<Snim pinuT
Aorzi;g[T]», «in zilele räposatului Bas a]rab Voevod ), «pentru a
se pläti de Preda 11":1 EfSE GT" UMW. IMAOLLIE 8 KEMIKO
Chl'ALIIEIIYE, TAM' KTELlIg flaw AA PA 3APSEfi 1-10 CTAII CTOAHH-
KSA, 110,1TO pA,A, fC CTAII KARIM ikai ASAMIE HOEAFK RAH» '.
Boieril: Neagoe, Mare-Vornic, Theodor Vel Logofät, Drago-

] De s'an plätit Preda Banul, cS ati Cázut Stan Stolnic in mare gre?arai, in-
ci-it era Preda Banal si. plarA p6. Stan Stolnic, pentru c5ci: Stan ati prilp'ädit
nite hame ale Predif Banul. (traducerea dascalulul Constantin ; 1779).

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CTJLTURALA it 1

mir Vistiiar, Radul Spätar, Stanco Peharnic, DraghicI Comis,


liaryk IA3. Stolnic, Radul < Postelnicu». Badea Postelnic. Scrie
Oprea. Monogramä cu rosu ; pecetea ruptä, rosie.
5. 27 Novembre 7079 (1570). Alexandru-Vodä ejupäneasif
Cale, de la Brincoveani, cu fiiI el' citi Dumnezeü if va därui,
ca sd le fie lor satul Brincoveanff [ca mai jos, la 12 Decem-
bre], balta Bräncoveanilor $1 din jos de cale, intre Olturf, pinä
uncle ará cu plugurile. [Jurdtorif ei] i-aii dat jumátate de
balta BrAncoveanilor, iar Tudor si soru-sa Bädeasá de la
Hotäranl sä tie iar jumätate de balta Bráncoveaniior, iar la
calea din jos, intre Olturi, nimic ameastec sä nu aibä Tudor
si soru-sa Bádeasä, ci sá fie jupäneasif Cale balta Brinco-
veanilor jumdtate $i calea din jos intre Olturf toatd, pentru
cd iaste a ei bdtrinä 5i dreaptä. mosie, $1 de basting. Si asa
i-aü tocmit pre el aceI 12 boiari . .. innaintea Domnief Meale,
si asa aü rärnas Tudor si cu soru-sa Bädeasa de leage din-
naintea Domniei Meale.» intäreste, Boierif de la n1 urmätor
in altä ordine. Scrie Awn sAnalíti roam. Monogramd rosie si
pecete pe hirtie. - Traducere din secolul al XVHI-lea.
6. Bucurestf, 12 Decembre 7079 (1570). Alexandru-Vodd
gjupäneasii Calif de la Bráncoveani (n:Snalutken KMEK WT KOMI-
citl Dumnezeii ii va därui, ca sä- fie
1:01A1111), cu fe6orif ei,
ei satul Bráncoveanif tot, cu tot hotarul, pentru cd iaste a el
bätrind si dreaptä mosie de bastinä; iar dupä aceaia jupäneasa
Calea iar aü avut pirl. innaintea Domnief Meale cu Tudor
si cu soru-sa Bädeasä de la Välearif, pentru balta Bränco-
veanilor, si asa pirà Tudor si soru-sa Bädeasd innaintea Dom-
niei Meale pe jupäneasa Calea, cum cä nu are ia nimic
ameastec cu a6astä mai sus zisd baltä a Bráncoveanilor,
aceaia carea iaste irnprejurul branistii; inca dintre Olturf din
jos de cale, pinä unde umblä plugurile Bräncovearglor. Intru
aceaia Domniia Mea am cäutat si am judecat cu toti cinstitif
bolarif Domnie Meale dupä dreptate si dupä leage ; si am
dat Domniia Mea jupäneasii Calil 6 boiaff si luI Tudor si
surori-siI Bädeasil alti 6 boiarI ; si asa ati adus jupdneasa
Calea pre acei 6 bolaff innaintea Domnief Meale de ati mär-
turisit cu sufletele lor, cum cä iaste balta BrAncoveanilor a

www.dacoromanica.ro
114 LUUUBLELLI .I.X. DItti1,4,V i, ..H.I.11/

jupäneasii Calif, toatä aceaia carea iaste dupa braniste, si


sä sä stie hotarul dintre Olturf, din jos, din cale, pänd unde
ard plugurile Bräncoveanilor, iar Tudor si soru-sa Bädeasä
ef nu aú putut sá aducd pre ace boiari innaintea Domniel
Meale, ci ail rdmas de leage dinnaintea Domnief Meale.»
I-o confirmä deci Cale. Boieri : Dragomir Vornic, Ivasco
Logofát, Stan Spatar, Dumitru Vistier, Badea Stolnic, Mitrea
Comis, Gontea Päharnic, Stoica Postelnic. Scrie «Neagul mi-
cul diacu». - Dupä o traducere a luf «Luppu dasc. slove-
nesc la scoala domneascd in Bucuresti ; la leat 7250» (ori-
ginalul slay, pe hirtie, e pästrat).
7. Tirgoviste, 30 Septembre 7081 (1573). Alexandru Mircea,
pentru Manea din Slävilestf. Tradus de « Costandin dascalu slov:
la scoala slov : la Stal Gheorghie Vechiü, u Bucurestf». Origi-
nal pe pergament.
8. Bucurestl, 1 0 Ianuar 7090 (1582). Mihnea-Vodä, Intärind
unor mosneni satul Urzica. «Pentru cä acest mai sus zis sat ail
fost de bastinä. al Calef de la Bräncoveanf, iar dupä. aceaia
Calea de la Bräncoveani ail fost vändut pre acest mai sus
zis sat(' acelor mai sus numitf oameni drept 25.000 de aspri
gata, incä din zilele räposatului pärinteluf Domnief Mele
Alexandru Voevod ; dupä aceaia acel mai sus zisi oameni
de la Urzica ei au avut pärä innaintea Domnie Meale cu
cälugärif de la Coziia si de la Bistritä, $1 asa Ora eälugärif
cum Ca' nu tin acesti mai sus zis oamenf de la Urzica
locul pe unde le-ati vändut lor jupäneasa Calea, ci aú im-
presurat locul mänästirilor celor ce s'ail zis mai sus». Se
dä. sätenilor «leage 12 bolari si hotarnic pe sluga Domnief
Meale Stanal Postelnicul». Ef ail hotärit, puinci semne. Ca-
lugárii piresc iar «ea' n'aü dat acei 12 boiarl satul Urzicea-
nilor, nici stiú el de acei 12 boiari». Se dä iar satului «12
boiari si hotarnic pe sluga Domnief Meale anume Stoica Pos-
telnicul». A treia pirä a cdlugärilor : «cum cá n'ail pus acei
12 boiati pietrele si seamnile pe unde pusease acei 12 boiari
d'intäiti». Domnul li oferd a lua 24 de boierf. «Iar dupä
aceaia, schimbändu-se igumenul si ail pus pe Amfilofie sä
fie igumen la sfänta mändstire la Coziia». Noud pird de la

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIR CUD CURALÄ 173

Cozia: «cum 01 nu tinü aceI mai sus zis oarneni ... pe unde
le-au vindut lor Calea si. cum cd n'ail pus acel 12 boiari
seamndle pe unde aü pus ceialalti 12 boiarl d'Intaiti». Domnul
dd cälugärilor 24 de boierf. Nu pot lua lege, i riimin .7,i.

acurn. Confirmd sätenilor. Boierl : Ivasco Vomic, Ivan Lo-


gofät, Dumitru Spätar, Costandin Vistier, Radul Comis, Har-
vat Stolnic, Gontea Päharnic, Danciul Postelnic. Scrie Vldcul.
Monogramä cu ros. Pecete simplä. Pergament. - Traducere
de «Lupp dasc. slov», 1753.
9. BucurestI, 24 April 7090 (1582). Mihnea-Vodd confirmá
unor räzäsi mosia lor la Hrastul. Mentionat : Olariul, Moianul,
Fueroae, Märisoae, Märsavul. Divanul : Ivasco Vomic, Ivan
Logofät, Dumitru Spatar, Costandin Vistier, Harvat Stolnic,
Gontea Pdharnic «ti Aautno,1». Scrie Vläcul. Monogramd cu
rosu si pecete peste hirtie. Pergament. Slavon.
io. Tirgoviste, 20 Septembre 7094 ([585). Mihnea-Voclä,
pentru Lupul si ceata luI (tieT), in care si indel[e]te, Ducul,
Stänie, Bana, Mäjina, Goia, Oprica, ce aii mosif in Ur-
zica, «de la jupäneasa Mariia $i de la jupäneasa Calea si
de la Danciul Postelnic si de la Datco si de la Rädu-
canul ..., drept 25.000 de aspri». Se aratä 60* aspri a dat
fiecare din cumpärätori. « iar sä s stie ce ail cheltuit
acesti oamenI mai sus zis pentru aestá mosie, avänd pärd
cu niste cAlugäri, insd asp4 II.000.» Semnele: Pli n ASst
CKC IIKCHEISA, la*" ws-kwop, mtoi(rt)p" chc KoStrk, KSAArk
cia TS$Filop, inicKSit KAI'S. Boieri: Mitrea Vornic, Chesar Lo-
goat, Pätru Spatar, Ion Stolnic, Mihalachi. Comis, Radul
Päharnic, Paraschiva Postelnic. Scrie «Slivoiti gram. ot Vä-
leani». Monogramd cu ros. Pecete pe hirtie. Pergament. -
Traducere de «az Lupp dascäl slov.», 1753 (arabice). in
dublu exemplar.
1 1. 7 Iulie 7094 (1586). Mihnea-Vodd luI cCoslov», pentru
Coteana, cumpäratä de la Coltea $1 Dragomir cu 1.200 de
aspri, «insä 600 aspri -, iar 600 aspri de argint». Divanul.
Ispravnic : Mitrea Vel Vornic. Scrie Danciul Logofdt. Tradus
de dasedlul «Luppu», «la scoala domneascá in Bucurestl».
12. «in numele Tatälui si al Filului si al SfAntuluI Duhti,

www.dacoromanica.ro
174 DOCUMENTE BRÄNCOVEANU

Troitá Si[i]ntd, amin. Eü Badea Peharnecul de Grädiste, im-


preunä cu acesti boiaff, anume Neadelco $1 Panaet si Vädislav
Logofätul si Barbuia si Pandazi Log[o]faul, scris am acest
rävas al nostru pentru tocmeala ce-am fast luatf dinnaintea
Domnuluf Io Mihail Voevod, de am asäzat pe David Pos-
telnicul si. pe jupdneasa Stanca din Bräncoveanf preste toatá
datoriia, cad. are Danciul Dvornicul si frate-sän Radul Pastel-
nicul impreund. Si asa singuri am adevärat nof, cum ca sä
intoarcä David Postelnicul 70.000 aspri jupäneasef Stancdf
dintru aastä datorie ce are acestf boiall frati aindndof, iar
dupd aceaia David Postelnicul sä tie jumätate din sate si
din mori si din Tigara si din vii $i din tot venitul cät va
fi sä aibä de bastind Bräncovenii (liommolignin). Pentru cä
ati pldtit David Postelnicul acestf 70.000 de aspri gata. Asa
singurf i-am asdzat cu sufletele noastre, si asa singuri am
adeverit. Isus Hristos ; amin. S'an scris In luna luf Iu-
nie 15 dni, P 7105.» Tradus de dascälul Luppu la 7250.
Doud pecet1 negre, rotunde, neintelese. Pe V', in scrisoarea
secoluluf al XVIP': Zapisul päntru judecata lu David Pos-
telnicul päntru Bräncoveanpl».
13. X ellif3El1111, 25 April 7106 (1598). Mihal-Vodd esfin-
tef si dumnezeestif Episcopif ce se numeste Severin ( CEKE-
Malin), unde este hramul sfintuluf pärinteluf nostru ierarh si
facaorul de minunf Nicolae al Miralichief, ca sà." fie satul
Hrastul cu totf vecinif, cu toatd mosia, si cu toate hotarele,
orf eft se va alege, din toate pärtile, adecd din clinp, pd-
dure si apd ; care acest sat an fost al Domnief Mele : deci
Domnia Mea 1-am däruit sfintef, dumnezeestif episcoplf, pre-
cum maf sus am zis, ca sä fie de mostenire sfintei si dum-
nezeestif episcopif, spre pomenirea Domnief Mele in vecif
vecilor.) Urmeazä blestemul solemn pentru cine ar strica da-
nia. Dumitru Vornic, Radul Cliucer, Teodosie Logofdt, Stoica
Vistiiar, Negrea Spatar, Radul Comis, Stroe Stolnic, Serban
Pdharnic, Preda Postelnic. «Logoatul Manco.» Monogratnä.
Pecete pe hirtie. Pergament.- Tradus de M. Chefalov, inter-
pret de romäneste la «Seer. Valachil».
14. Tirgoviste, 6 Iunie 7106 (1598). Mihaf-Vodä, luf Calotd.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTDRALÁ 175

biv Vel Ban, ca sa tie Coteana : toata partea luI Taincos


Crdnul», «pentru ca iaste a lui bätrin si dreapta mosie, si de
bastind, pentru cá aú dat si aü inchinat Tainilcos Crdnul
toate partite liff de mosie, insd jumätate de Coteana, jupinuluI
Datco biv V el Armas, si jupäneaseI lui Cale, inca den zilele
Radului Voevod Calugarul, pentru ca aü fost furat Taincos
piste cal $1 aü fost fur de fata, apoi aü vrut pärisif sa I spin-
zure de fatä, iar Taincos el ail cdzut innaintea jupänului Datco
Armas ca sä-i scoatd capul de la moarte si sa-T tie toatä partea
lui de mosie. Dee jupan Datco [si : «Deatco,] Armas el ail
cäzut innaintea Radului Voevod cu mare rugäminte 5iaü cersut
capul lui Taincos del[a] rea moarte, apoI Radul Voevod aü ertat
capul lui Taincos, pentru voia jupdnuluf Datco Armas, si aú
scos capul lta Tain cos de la moarte cumplitä ; iar el i-aa dat
toatä partea lui de mosie. Tar dupe aceaia, cända au fost in
zilele lui Alexandru Voevod, iar jupäneasa Calea ia aü avut
Ord cu feèoriT lui Taincos CrAnul, si asa 1316, fecioril luì Tain-
cos cum cd n'ati inchinat tatäl lor Taincos acea mosie nici
cum, ci aü luat-o jupánul Datco Armas si jupäneasa luí Calea
in silä ; iar dupa aceaia Alexandru Voevod aü cautat si aü
judecat dupe dreptate si dupa legea lui Dumnezeii, si aü dat
feorilor luf Taincos leage 12 boieri, ca sä jure cum cd. n'ail
inchinat tatäl lor Taincos partea lui de mosie jupänulur Datco
Armas si jupäneasef lui Calef, ci o aú luat el in sild ; iar el
nicI cum nu ail putut sä stea cu legea la zi, si la soroc, ci
a ramas de leage dinnaintea lui Alexandru Voevod. lar dupa
aceaia, cändu a fost ac um in zilele Domnie Meale, iar fe-
orii Danciului Dvornic, anume Barbul si Mateia, si cu fata
Raduliff Postelnicul, anume Mariia, eI a vändut acea mosie,
partea lui Taincos toatä, insä jumätate de Coteana slugii Dom-
nief Meale lui Drägoia Logoatul si fratilor luf, lar Stoica
Chiväran si Neagoe de la AlirndnestI, eI slat sculat si aS zis
cum cd aS i ei a treia parte din partea lter Taincos Crdnul
si aú luat de la Drägoiii Logofdtul -; iar dupä aceaia aa avut
cinstitul boeriul Domniel Meale jupan Calotä biv Vel Ban
pirä innaintea DomnieI Meale cu Stoica Chiväran si cu
frate-sda Neagoe, si asa pird Stoica Chivaran si frate-saa

www.dacoromanica.ro
176 DOCUMENTE BRINCOVEANU

Neagoe cum cä aü fost cumpärat $i ei mosie de la Ta-


inco$ : a treia parte, $i aü zis cum cal aü fost cumpärat ei
mai nainte de la Taincos Cränul. br dupd aceaia Domniia
Mea singur am calutat $i am judecat dupd dreptate $i dupä
legea luf Dumnezeii, impreuna cu totl cinstitif boiarif Dom-
nieT Meale, $i am adeverit Domniia Mea cum cä aü cumpdrat
jupan Datco Armas mai nainte, $i am cetit Domniia Mea si
cartea rdpoosatului Radului Voevod, de inchinAciune, cum cd
aú fost inchinat singur Tainco$ toatd partea lui de mosie, $i
singur Domniia Mea am vAzut si la mäna cinstituluI boiarului
Domniei Meale jupan Calotä Banul, mai veache cu $ase anf
decit cartea Stoical- $i a id Neagoe, si singur Domniia Mea
am väzut $i cartea räpoosatului Alexandru Voevod, de rämas,
cum cal ail ralmas. Asijderea 2.11 rdmas de leage $i dennaintea
Domniei Meale, $i ati rämas Stoica $i Neagoe de leage din
Divanul Domniei Meale, $i am scos pre Stoica $i pre Neagul
din Divanul Domnief Meale, cu mare rusine, si am scos - din
castile Stoical, $i asa s'aü prinsu Stoica $i Neagoe dinnaintea
Domnief Meale cum cA nu are altd carte, fard numai cartea
carea o aü scos innaintea Domniei Meale. Deci $i Domniia
Mea singur am dat cum cA, de va mai scoate niscareva cärti,
sä nu O. creazd, cä sänt mincinoase. Pentru aceaia am dat
$i Domniia Mea cinstitului boiariului Domnief Meale jupan
Calotd biv Vel Ban, ca sd-i fie 110 satul Coteana, jumaitate,
partea lui Taincos toatd, naosia ohabnicä, lui $i feorilor
lul. . ». Marturf : Dumitru Vornic, Teodosie Logofat, Stoi-
.

chita Vistier, Negre Spatar, Stroe Stolnic, Radul Comis, San


ban Paharnic, Preda Vel Postelnic. Ispravnic Teodosie. Scrie
Teodor Logofdtul. - Tradus de dasedlul Lupp» de la $coala
domneascd din Bucure$ti.
15. C. 160o. t SA se $tie cum veni Radul $i Draighici .

de Slävilesti la väru-säü Banul Barbuza, de infrätirä $i bd-


gar[d] pe Banul Balrbuza pre-le lor ocine, de bund voia lor,
cu $tirea tuturor megiiasilor de pre jurul locului, ca sd aibal
mild de dumnealuf $i cdutare panä la moarte ; lard Banul
Bärbuza el lui milui $i le deade as. 5.000 gata.» Se aratd
cite cfuni de frätie» sau dat.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE IsroRm CULTURALÁ 177

16. Tirgovi$te, 6 April 7110 (1602). Simion Moghila, pen-


tru Hreastul, datä ca de la el episcopief. - Vornic, Dan Lo-
gofdt, Ianachi Spatar, Pan[d] Vistier, Stefan Comis, - Stol-
nic, Gherghena Pdharnic, Du mitrachi Postelnic. Scrie Stoica.
Monograma cu ro$. Pecete pe hirtie. Pergament.
17. 12 August 71 to (1602). gRadu Voevod $i Domn a
, toatd. tara Ungrovlachiei» intdre$te satul Hreastul care
episcopia WT HapIll CABOAIII WT IIIIKIIIIKIt, m entiondnd $i da-
nia ,(CIAIE011S KOEK0,1,8». Boieri: Preda Banul, Cernica Vornicul,
Stoica Logofdtul, Leca Spatarul, Nica Vistierul, - Comisul,
Stroe Stolnicul, Costandin Pdharnicul, Radu Cluceriul. Para:
loc. Slavon. Monograma ro$ie. Pecete pe hirtie.
18. Tirgovi$te, 28 Mart 7113 (1605). < Io Radul Voevod $1Domn
a toaid Tara-Rumaneascd, nepotul mareluT $i prea-bunului bd.-
trdnului Io Basarab Voevod , luf Stan de la Pfirde$ti. Boieri :
Raclul Clucerul Buzescu, Cernica Vel Vornicul, Stoica Vel
Logofdtul, Nica Vistierul, Märzea Spdtarul, Grigorie Comisul,
Bdirsan Stolnicul, Stanciul Paharnicul, Luca Vel Postelnicul.-
Traducere de daseilul Gheorghe. - Si originalul slavon pe
pergament.
19. i 8 Novembre 7125 (1617). Alexandru-Vodä., pentru ni$te
mo$neni. Slavon.
20. Tirgoviste, 19 Septembre 7127 (1618). Gavriil Moghild
pentru mändstirea Clococloc, g de länga Slatind > pentru jumdtate
din Ipote$t. gPentru cd acel sat ce s'ati zis mai sus, Ipotestil,
jumiltate de sat, ail fast bardnd $i dreaptd. mo$ie, $i de ba$tind,
a luT jupan Dumitru biv Vel Dvornic, apof, cdind aii fost
in zilile rdposatulu Mihaf-Vodd, iar jupan Dumitru Dvor-
nic ati vändut aceastd parte a sa de sat, ce s'ati zis maT sus,
jumdtate de sat, rdposatuluT MihaT-Vodd, sä.-T fl dumniisale
de ba$tind ; dup' aceia Dumniia Sa MihaT-Vodá insusi aii
) dat-o $i aii inchinat-o a'eastá jumdtate de sat, $i cu run-id:nil
cal vor fi, la sfänta mändstire a dumniisale, pre carele ad zi-
dit-o $i ail innältat-o din temelia, ca sd-s fie dumniisale vemnicd
pomenire; $i tot ail tinut sfänta mandstire abstä jumdtate de
sat cu build.' pace pänd in zilele Raduluf-Vodd fe6orullui_MihaI-
Vodd., iar apoT cdnd ati" fost atiiirceaTin zilele RaduluT-Vodd,
66549, Vol. V 13
www.dacoromanica.ro
178 DOCUMEMTE BR 'ANC OYEANU

s'ad sculat un boer pu ternic anume Fotii (?) biv Vel Postel-
nic, carele a fost luat o jupáneasä din Bräncoveni, anume
Stana, sora Predif Postelnicul, feèorul lui David Postelnicul ;
si asa ad zis el atuncea cum ad fast cumpärat David
Postelnical a(l'astä jumätate de sat de la jupan Dutnitru
Vornic in zilele lui IVIihai- Vodä, iar nu ad fost cumpärat
Mihai-Vocld ; apoi cu puterea lui nu ad avut cu cine sä pd-
rased, nici nimica, ci-au luat aCastä jumätate de sat in sila
lui ; apol de atunci pän acuma tot au räbdat cálugärii de la
sfänta mänästire ; iar, cänd au fast acum in zilele Domnii
Meale, iar cälugäril din sfänta mändstire si pärintele egumen
Mihail, ei au avut pärä dinnaintea Domnii Meale cu Preda
Postelnicul, feCorul lui David Postelnicul din Bräncoveni, si cu
jupäneasa Stana, sora lui, pentru a(':astä jumdtate de sat ce
s'ati zis mai sus, din Ipotesti. i asa pärä ei innaintea Domnii
Meale cum ad cumpärat tatul lor David Postelnicul aZastä
jumdtate de sat de la jupan Dumitru Dvornic, iar Mihai-
Vodä nu ad fast cumpärat-o, nici nu au fost dat nici
un ban lui jupan Dumitru Dvornic. Întru aceia párin-
tele igumen Mihail el ad märturisit dinnaintea Domnii Meale
c i m ilti boert: intal jup. Theoclosie Vel Logofät i ju-
pan Nica biv Vel Logofät i jupan Stoica biv Vel
Vistier i jupan Vlad Vel Paharnic i jupan Preda Vel Slu-
ger i Stoica Vel Comis, nepot jupdnului Dumitru Vornic, ca-
rele aü fost vändut aastä jumatate de sat lui Mihai Voevod,
si pre urmä aü dat-o la sfänta mänästire, si Inca multi boierl,
mari si mid', ad rnärturisit Innaintea Domnii Meale cum
n'ad vändut Dumitru Vornic aèastä jumdtate de sat lui
David Postelnicul, ci ad vändut luI Mihai-Vodä, si apoi dom-
niiasa Mthai-Vodä ad dat a6astä jurnätate de sat la mänäs-
tirea domniisale, cum s'ad zis mai sus, ca sä- fie venia.
pomenire ; apoi ad rämas Preda Postelnicul si soru-sa jut:0k
neasa Stana de lege si de judecatä dinnaintea Domnii Meale,
cum mai mult atnestec si treabä sä nu aibá de acum in-
nainte cu ahstä mosie ce s'ad zis mai sus, jumältate de sat.
Drept aceia am dat si Domniia Mea sfintii mändstiri ca .4
fie mosiia, ce s'ad zis mai sus, de bastind si ohabnicä.» Boieri:

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAII 179

Ianachi Ban, Iva$co Vomic, Teodosie Logofät, Miclea Vistier,


Lupul SO:tar, Mihalachi Stolnic, Gheorghe Comis, Vlad Pä-
harnic, Necula Postelnic, Teodosie ispravnic. Scrie gcle grabd»
Neagoe Logofat in Tirgoviste. Tradus «de Lupul dasc.
slovenesc».
21. 24 Mart 7127 (7.619). Gavriil Moghila, pentru rä-
7244 de Slävilesti, a cdror mosie fusese incälcatä e de bo-
iarif de Präde$ff >. < Ad venit aicea la Curte de $'ail fäcut
cärtI »
22. 30 Octombre 7129 (1620). Radu-Vodä cdtre Särban
ot Slävilest, pentru emegiia$1 scri$ prä rävaselea domne$t1».
23. Tirgoviste, 20 Iunie 7130 (1622). Radu-Vodä, pentru
Mateiti Peharnic si Preda Postelnic, fiiI luI David Postelnic
ot Bräncoveanl, si sora lor jupanita Stana, $i cu fiiI lor, aciti
Dumnezeil if va därul». Pentru «Epote$tI» din Olt, jumdtate,
pentru cä iaste a lorü bätränd $i dreaptä mo$ie $i de ba$-
tind, si din ceaialaltd jumdtate de sat jurndtate insä toatä
partea luI Dumitru Dvornic, cni-cAt[ä] sä va aleage ; pentru
cá ai.,astä jumätate din jumdtatea dm Epote$ti o ad cum-
parat David Post., tatäl Predif Post. $i al jupäneasi Sta-
nil, de la Dumitru Dvornic incä din zilile rdposatuluf Mihail
Voevod drept 15.000 aspri gata, iar dupä aceaia, cändu
au fost in zilile luI Särban Voevod, au avutu boiarif Dom-
nieT Meale Mateiü Paharnic $i Preda Postelnic, $i sora luí
Stana Dvorniceasa, pird cu cdlugärií de la mänästirea de la
Clocoèov, unde iaste hramul Arhangheluluf Mihail, pentru acea
jumätate den jumdtate din Epote,t1, carea este partea luí
Dumitru Dvornic, $i a$a ad pirit cälugärif de la Clocoov in-
naintea 1.0 SArban Voevod, cum cd ad curnpärat räpoosatul
Mihaf Voevod aZastä jumátate din jumdtatea din Epote$tI
de la Dumitru Dvornic, de au miluit $i ad inchinat-o aèastä
mo$ie la rnänästire la Clocoèov, si cum ati intorsu Dumitru
Dvornic totI banil luI David Postelnic innapoi, $i au rämas
partea luI Dumitru Dvornic pe mäna luI Mihail Voevod. Iar
clupä aceaia Särban Voevod au cAutat $i au judecat, dupä
dreptate si dupä leage, cu totf cinstitif boiarii Domnieb Sale,
$i bine ad adevärit Domniia Sa cum O. au cumpäratu

www.dacoromanica.ro
180 DOCUMENTE BRINGOVEANU

aa.stä mai sus zisd parte din Epotea$ti David Postelnic,


tatäl Predif Postelnic $i a jupdneasii Stanil, de la Dumitru
Dvornic cu bani gata, si cum cd n'ail intorsu Dumitru
Dvornic banif luf David Postelnic innapol, nici ail cumpd-
rat-o Mihai-Vodd, nici ail avut cälugärli Mel o treabd, $i aü
rämas cälugärii de la Clocoov de leage dinnaintea lui
Särban Voevod. Iar dupd aceaia, in zilile Domniei Meale,
in Domniia d'intäT, iard$1" aü rädicat pird innaintea Domniei
Meale, cälugärif ce s'au zis mai sus, $1 iard$1 pirà, ca $1 innaintea
lui Sdrban Voevod, $i iard$ ail rätnas calugärii de leage $i
dinnaintea DomnieT Meale. Aijderea $1 in zilele lui Alexandru
Voevod, $i in zilele lui Gavriil Voevod, iaräg aü rddicat cä-
lugärif pirä cu boiarif ce s'au zis mai sus, $1 tot ail rämas cdlu-
°Aril' de leao-6 e dinnaintea acestor Doinni ce zis mai
sus. Iar, and an fost acum in zilele Domnief Meale, in Dom-
niia a doao in Tara-Rumdneascd, iar ace$tf cdlugäri de la
mändstirea ce s'au zis mai sus, $i cu Stoica Spätariul fecio-
rul lui Dumitru Dvornic, el' an venit la pîrä innaintea Dom-
niei Meale cu Matei Paharnic $1 cu Preda Postelnic $1 cu
sora lui jupdneasa Stana, $1 ap pirä cdlugärii la Divanul
Domniei Meale, cum ed.' au cumpärat Mihai-Vod[ä] aastä
parte din Epotesti, ce s'au zis mai sus, de la Dumitru Dvor-
nic, $1 o au dat sfintei. mändstir, $i cum cä aü intors Du-
mitru Dvornic toti banil luf David Postelnicul innapoi . Am
gäsit Domraia Mea cartea lui Nicola Voevod , $i cartea lui
Särban Voevod, $i cartea Domniei Meale, din Domniia d'intäl,
$1 cartea luf Alexandru Voevod, $1 cartea luI Gavriil Voevod,
de rämas, cum cá totdeauna aü rdmas cd.lugdrif de leage ;
$1 bine am adeverit Domniia* Mea cum cä aü cumpdrat
aastä parte ce s'ail zis mai sus din Epotesti, jurndtate din
jumdtate, David Postelnicul de la Dumitru Dvornic, $1 cälugärii
nici o treabä nu ati ; $i aü rämas cAlugdrif de la Clocoov si
Stoica Spätariul de leage dinnaintea Domniei Meale, cum ca
sä dea Stoica Spatariul, feorul lui Durnitru Dvornic, cdlu-
gärilor altä nioie pentru moie, iar cu partea luf Duantru
Dvornic nici un amestec sá nu aibä. Vintilá Vel Dvornic,
Papa Vel Logofät, Hrizea Vel Vistier, Necola Vel Spa-

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÁ 1S1

tar, VartolomeI Vel Stolnic, Furtund C omis, Ion Pahar-


nic, Trufandd Vel Postelnic. Papa Vel Logofät ispravnic.
Scrie Sdrban Logofdt in Tirgoviste. - Original slavon. Tra-
ducere ede Lupp dasc. slovenesc la scoala domneascd, in
BucurestI . .1753». - Originalul are monograma rosie si
.

pecetea, foarte bine pdstratd, aplicatä pe hirtie.


24. 28 Septembre 7140 (1631). < Stanciul Logofdt de Do-
brosldveanI» $i cGago de Väleani» aratä cd ad vindut o mo-
sie «jupdneaseI NeacseI de VldcluleanI . . ., incd de in zilel ei
NI Alexandru Voevod Iliias, cdindu ad fost cursul anilor
7136». Marturf : ( jupan Hriza Vel Dvornic, i jupan Papa Vel
Logofät i ot Fälcof Pdtru Logoat. si frate-sai Negre, si de Vd.-
leani Radul, i ot RosiianI Preda, si de BaldnestI Vddislav».
«Pis Lepadat Logofät u Bucurestf.»
25. BucurestI, 29 Septembre 7140 (1631). Leon-Vodd, pen-
tru jupdneasa Neacsa din VldiduleanI. Hriza Vornic, Papa
Logofat, Dumitrasco Vistier, Miho Spätar, Gheorghe Stol-
nic, Buzinca Comis, Nedelco Pdharnic, Dumitrasco Postelnic.
Scrie «Stoica Gram.». Slavon. - Traducere a lul Constantin das-
cdlul, 1779.
26. Tirgoviste, io Maid 7150 (1642). «Jupdneasa Anca de
Vldduleani> dd zapis lul Macsin, egumen de Hotdranl, cd, ne-
avind, aproape de moartea ei, mostenitorf, dd mändstirif
Tiganif, afard de ( o Tigancd bdtrdn[d], anume Musa Ti-
ganca . . ., care m'ad cdutat pän la moartea mea». Era vd-
duva luI «Negre Lug.». Dä vitele si «onealtele meale de in-
cas d] si de afar[d], toate».
27. 15 Maiu 7150 (1642). «Ed jupdneas[a] Anca si cu soru-
mea Neacsa dad zapis la mándstirea Sf. Mihaf din Hotdrani
- «si ad fost egumend monah Maxin» - pentru o mosie,
ddruitä de pomenire : «sd-s pomeneascd si aid si Sf A' ntd-
gura . . Si ad fostd märturie cdpitanul Raduld si Barba'
.

Albd ot VlklunI si uncheasul Tudord si Vladul ot Siceannul


i snd eg pop Stroia». Semneazd intditi «jupanita Neacsa biv
Vist.»
28. 2 1 August 7151 (1643). Matel-Vodd, pentru < jupäneasa
Anca Cliucereasa, care ad fost jupäneasd RaduluI Cliu.,

www.dacoromanica.ro
182 DOCUMENTE BRÀNCOVEANU

si cu fei;orif ei, Dumitrascu si Popa , pentru mosie la Iubä-


nesti, cumpäratä de la Neagoe fiul lui Tudor Logofat de
acolo. Marturi : Dragomir Ban, Dumitru Vornic, Radul Lo-
goat, Stroe Vistier, Preda Spätar, Dumitrasco Stolnic, Ra-
dul Coatis, Marco Pdharnic, Costandin Postelnic. Ispravnic
Udriste Nästurel, vtori Logoat. «Si am scris Soare Lo-
goat, la Bräncoveani.» - Tradus de dascälul Costandin,
la 1787.
29. April 7154 (1646). Vinzare cätre < Pan â Post. ot
Pärdesti». Marturi : «in saat in Sägarce, unde säntu slug M5.-
riei Sai[e] Domnu nostru si märturif . . . Ceusul Rad ullu ot
tam si ceusul Pätru ot Carleapet si Gheguitu Stegar».
30. Io Main 7154 (1646). Matei-Vodd, <,juprAlneasel Dena
Cluèreasif ot Pärdesti ca sä « strängd toti omenil de in
,

Párdesti judeè, care undi4 va afla in tam Domnii Meal el,


verI in sat domnescil veri boerescu, yeti cdlug[a rescu, verf
la uras, veri la . ., sä iai, sä duc ä in Pärdesti sä-si
pläteascd birul lor, st sá- fie jup[ä]neasie Ilenii rurndni ohab-
nhl' I] in veac, el si feciorii lor, pentru cace an fugit si a
doa ora, si s'au läsat birul asupra jup[ä]neasif Ilenii, de säntü
3 ani de cänd ii plateasti (sic) de biru , si an dat pän acum
pentru birul lor ug. -, cum i-arnii vdzut Domnea Mea
scri.si tot pre catastih. Dereptü aceaia sd-T fie rumän i] sta.-
t *oil] in veac si de nimen ij opreal ä] sa n'aib 'al» Mono-
grama ; pecete cu chinovar
31. Bucuresti, - 7156 (1647-8). Eu Udrea Comisul, de
preun[d] cu jupäneasa mea, Alexandra, fata Petrel Cliui.;er si
a jupaneasei Elinei», chi zapis <la mäna Domnie El jupaneasei
Elinef socra-mea, care an fostu jupärleasa Petrel Cliuèerul, fe6o-
rul luf Asian Dvornic >, cä, < cändu am luoatu pe fi-sa Alixan-
da datu-mi-ii in zdstre satul Herestif» (Ilfov), ce era zdlogit
la Ghinea Cojocarul, cie Petrea. Pläteste el zdlogul, si nu i
se mai dau banif indardt. «Ce an rämas soacrä-mea in multä
nevoe si datorie pentru socru-min Petrea CliuCerul ; nu m'am
indurat nici de ia, ce iar o am ingäduit, pdna s'an tämplat
vreme de an luoat pre acestu boiarin, pre jupänul Pan d] Cä-
märasul de la Capreani». Vinde mosia acestuia si pläteste

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTIJEALÁ 183

ginerelui. Semneazä : <Udrea Cornisul maturisescu zapisul


m ieü » si aoll3S lIT KilOyT3,101.
32. 3 Main 7156 (16481. Elina at Parde$til vinde bola-
renu-miti Panie Cd.m[d]ra$ul» o parte din mo$ia aceasta, gee-
a0 fostu mai denainte vreame megii$ascd, $1 cu rumän[i] de
acol[o]», pentru 210 ughi. «Însä vdndutu-i-am domnealui
aceastd. mosie $i cu acestr rumänf . . $i cu partea de
mosie, si ale altora omen Li de in Pärde$ti, ce s'ati jude-
cit de card noi, de $'an dat partil[e] lor de mo$ie de in
Pd.rde$ti noao, s'au luatn birul, pärtil,e lor, de s'ati dus cu
iale, cum le scrii $1 zapisil e . ; iar aceste rumäni ce scriti
.

mai sus, tot le-am plait birul atáta vreame $i le plätim $1


de acum innainte ; si i-am vándutu durnnealui $1 cu pärtil e] lor
de bir, de-i plaeaste dum lealuf tot de in bir in bir . Se
inseamnd birul lor : 25, 20, 30, 15, 6o On «uncheas cu fir°,
50 de bani de fiecare. Banii de cumpdraoare s'ati dat egi-
neri-miu Udrica Corn i]sul, pentru banif ce-au dat el Ghinii
Coj o]cariul pentru satul Hercstif, carel[e 1-am dat zeastre
fiii-mea Alexandri». Marturi : «juion i Radul Vistiriul ot Far-
ca$ i pan Ghinea Clui3er ot Brät[ä])ani $i Paltru Log o]f[ä tul
ot Fdlcoi i Drägoi Logofdt ot Fälcoi i Preda Clucer ot Greci i
Badea cäpitan ot Comarti ). Semneazä ea : jupanit a] Elina»,
marturii citati si Kträill5.5 13-]Jozzlr, 1:yvo.; P611:-2, 1(i)».
Pis az Miho Logofa ot Dobroslu.»
33.14 Ianuar 7161 (1653) Mai mul Rumini din Pärde$ti aratä
cä nol am fast juded cu mosiile noastre; deca intr'aceaia noI
ne-am sculat de nea-am vändut toate pärtile noastre de mo$1e
den Pärudesti Petreai Clucer si jupdneasei Bind». «Si ne arnO
luat $i parte noastrd de bir, da ne-aam ddspairtit de cdtrá alalti
megiias, dä amti e$it co bir cu ban[i] 33 la Cráciun de Pärn-
scovil ; deciia noi intr'aceaia n'am putut sä ne plätim birul
nostru, ì"-;-am fugit in tarä, $1 aü cdzut birul nostru asupra luT
CrAciun de Päruscovu ; iar decie Crdciun s'an dus nainte
Domnu nostru, Io Mateiu BäsArab Voevodii, $i au intorsu birul
nostru iar indärätu, la urmä., la Pärude$ti; $1 ati cd.zut decie
birul nostru asupra lui Paul 5.] Cämära$ul, dea 1-au plätit in
2 ari, pänd aü trimes oarneni domne$tI, dä ne-an cätat, dä

www.dacoromanica.ro
184 DOCUMENTE BRANCOVEANU

ne-a aflat in tarä $i ne-an dus in BucurestI, in Divan nainte


Domnu nostru Io Mateiü Bas[dIrabil Voevoda.» Sint osin-
ditl a da banii si, neputind, maI primesc si altif, pentru a
fi crumänI ohabnici». Scrie «Durnitrasco Logofät ot CA.-
preanI» . MarturI : Barbul Stolnicul ot Poian[1]. DrägoI capi-
tan, Eü Toma sná Cräciun ot PärsoveanI. En Stanul Postel-
nic Zdtr ea]nul. En Udrea ot atrenI. Slug. Stirbeaiti.
Danciul Logofät Päräianul ot Milestf. Iani Päh. ot SpinenI.
Stanciul Stol. ot Dobrosláveara. Pätrasco Logft. ot PoianI.
En Udrea ot Päraiani. Ea MihaI Log ot SmärdestetI. Dan-
ciul i brat Cäm[ä]ra$ Udriste. Stroe ot ComanI».
34. Bucuresti, 27 Octombre 7163 (165 ). Constantin-Vodä,
pentru ruminil. din Pärde sti. Ghiorma Ban, Preda Bräncoveanul
Vornic, Stroe Fiera Logofät, Bunea Vistier, Hriza Spätar,
Ghierghie Clucer, Chirca Rudean[ul) Stolnic, Radul Mihaló
Comis, Panä Filipescul Vel Päharnic, Istratie Vel Post. Mo-
nogramä ; pecete pe hirtie.
35. i 8 Octobre 7164 (1654). «1\, egoit[ä] Postelnicul ot Väleani »
aratä cd vinde «dumnealuI jupän Pan[i] Cam'arasul» pamint,
«cändn ail fostü acum in zilel[e' Märii Sal e Domnu nostru
Io Costandin Särban Voivod».
36. 4 Februar 7164 (1656). Mosnenf din Slävilestf vind mosia
lui «Pan[rt Postelnicul ot PärdestI> . ,<Sá am vändutti in zalele
lul Costandin-Vod äl.» MarturI si < Bäräbätear ot tam, fiorul
luI Ramurä».
37. 15 April 7165 (1657). kt Jupan Preda Vcirnicul scris-am
cum sd-s $tie O. mi-ati dat Pan Post. päintru Slävilesti 'hit' un
rándu la Tärgoviste ug. 14, intealt ränd ai acas[ä] la Brán-
coveni mi-ati dat ug. wo ; päntru acestI ban[i] sá nu-s tragá
Skivilestif. Aast-am scris. Iar rävasul sä fie de sam[d]. Ap.
15 d., It 7165. Preda Vornicul. Mal adusu-mi-an Fräncul de la
Postealnicul Pan[ä], iar pentru SläivilestI, t.1 20. Preda Vor-
nicul. [V° :] Rilvasul VorniculuI pentru Slävilestf,»
38. 16 April 7165 (1657). MosnenI vind pämint lui «Pan[d]
Post.» Marturi: un Comis, dof cäpitanI: unul «Badea cäpitanul
ot Huriz». Postelnicul era in Pärdestl, unde se scrie actul,
39. 3 Iunie 7165 (1657). «Adecä en ermonah Nichifor, egu-

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÄ 185

menul ot Hotäran [I], $1 cu altf p5rinticälugär[1], de impreurqd »,


&Xi un zapis luf Panä vt. Postelnic ot Pairde$tf, pentru o
vinzare de mo$ie. «Iar dumnelui aü datil vit[e] la mänds-
tire, insä capete 14 de vit[e] de va[i]. Si cea mo$ie aü fostil
inchinat[ä] la HotLä]ran[1] de dumneael jupäneasa Neac$a
a jupdnuluf Ivan Post. ot Vlädulean[i] . Am scris eti popa
Marin ot Färcasf cu mäna mea . Typ(17, i.r6 Nyixo;.fcopo
.

ispol,Avviog. ispwv 6ppi.y.c4. ov N w.66-v.og.


Mai semneazd : «Radul Vel Stolnic ot Farca$. Danciul Párd-
ianul biv Vel Postelnic. Eü Mihul Caap. Välanul Ghino-
vi. Io Nebi Vel Sluj. Satu Sotnic. Mihai Cliu. Popa
Ceau$ul. Eu Stanul Postelnic ot Värät. Radul Spatar ot Bil-
ciure$t[f]. 1:fp.O.; liXot:t)oc;. Pätra$co Poenar.» Pecetea mä-
nästinil.
40. 30 Iunie 7166 (1658). «Mihaf-Vodä.» «Jupgnuluf Predif
Bräncoveanul Vel Ban $i fescorilor luf, cätT Durnnezeil if va
da», pentru jumätate de sat din Drincea (Mehedinti), din Co-
mo$tenf («care sat iaste in judetul Jiiuluf de jos»), din Nedeia
(tot acolo), din Betejani Romanati) $i din silistea Brani-
tilor» (Romanatf). Pentru cd aid innaintea Domnii Meale la
Divan venit-ati boerul Domnii Meale jup. Preda Banul
de au spus cum, and aü fost el mic, iar Matel-Vodä, cänd
era la casa luf, incä mal dinnainte vreame, fost-an vändut
niste sate, anume Periia, preste tot hotarul, si cu Tuzicreni (»)
ot sud Meh., $i satul Recea, cu toti rumänif, $i satul Cornä-
telul, cu totf rumänif, si satul Spini$orul, cu totf rumgnif $1 cu
morile, $i aú vändut $1 siliste Megilor toatg. ; iar aceste sate,
cgte scrie mai sus, care le-aü vändut Matel-Vodg maf din-
nainte vreame, n'au fast peste tot ale lui, ci aü fost numai
pd jumdtate, iar jumätate aü fast ale Prediff BanuluI, $i sili$-
tea Ddestilor iaräsi aü fost a Predif Banuluf pre jumätate.
inteaceia Domniia Mea am cäutat $i am luat seama pre
amäruntul, impreuná cu toti cinstitif dregatorif Dornnii Meale,
$i foarte bine am ahevgrat Domniia Mea cum cä au fost vän-
dut Matei-Vodd $i pärtile lui din tru acest satu ce scriu mai
sus , drept aceia, ,dat-am Domniia Mea pentru acele pärtf de
sat $i de siliste ce i le-au fast vändut Matef-Vodg.» : cele de

www.dacoromanica.ro
186 DOCUMLNT C BRANCOVEANU

la inceput. Divan : Barbal Vornic de Tara-de-sus, Manul


Vornic de Tara-de jos, Costandin Logofat, Pärvul Vistier, --
Spatar, Radul Clucer, Efstratie Postelnic, Badea Stolnic,
Manta Comis. Gheorghe Paharnic. Udriste Nästurel vt. Lo-
gora.t. Aèastä copie am protocälit-o eü Dumitrache Logo-
fätul clA tainä dupä tdlmäcirea hrisovului Märii Sale Mihal
Radu Voevod, care s'aü scos de Lupul dascalul slovenesc.
loan ... Vel Logofät.
41. t Zed bolarii judecdtoriT si adevärätordi ai lui Pätra
Logofät si fratii lui ot Fälcoiu, si ai lui Neagoe Päharnicul,
si frate-säu Pärvul Logofdt, si Gheorghie, cu 6ata lor, Si Panä
cu uncheasul Cräun Ros, Si cu nepotu-sdu Costandin, ot sud
Olt, - anume ot Unguref Dobrin Cäpitan, at Greci Tudor PA-
harnic, i at Puturoasa Staico Cäpitan, ot PläviceanT Radul
snä Fisantii Sluger, ot Popänzälesti Ifamza Logofät, i ot GrecT
Diicul Logofät, -ca sä caute acesti 6 balan sä strängä acum
de'ntä, sä ia siama forte pre amäruntul pentru o6na den Co-
teana, inchinatu-o-au mosif luT Cräï;un lu Calotd Armasul ot
BfäncoveanT, au nu o an inchinat ; are si uncheasul Crdèun
oi,'nai in Cotena si cu nepotii luf, au n'are ; sä le ia seatna
pre cärtile ceale baträne si pre zapise, cum va fi mai pre
dereptat e ; si cum vor afla en sufletelLe lor, asa sd-i judece ;

Pis Mail 23 dni, 7175. > -


si sä le fac ä scrisori la mäinile lor ; si zioa la Sti Ion. Is. vi Port.
Monogramä si pecete cu chinovar.
42. 25 Maiia 7177 (1669). Boierif numiti de Radu Leon fac
raport. Fusese ales! «ca-s cäutärn si-s adäväräm pentru ocina
din Coteana : fost-aii inchinat mosul lu Cräciun, Taincos, ju-
mätate de ocin a] luf Datco_Armas. ot Bräncoveanii, au n'au
inchinat si aü acesq megiiasi din Coteana ocin{ä in Co-
teana, au n'au >. Aleg, si dau la boiariT din Falcoi , sal tie
juin[ä tate de sat den Coteana, care o au cumpärat de la
boiarif den Bräncovean i 11.
43. 5 Iunie 7177 (1669). Eü Radul ot Fdlcofy dä. zapis

1
La 29 August 7106 (159S), Stanca .;,1 David Postelmcul ,chimb't o danie
catre man),tirea MAralut, vin/ind un »atjui Danclul Vornicul i Rada Pos-
teli icul Jun. Ac. Rom., Condica man'antml MAru, p. 141

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE Is roam CULTLRALÁ 187

clui Ivan ot Coteana», pentru vinzare de o < fune de mosie


den Coteana».
44. 20 Iulie 7180 (1672). < Popa Stroe ot Rämnic, nepotul
lui Lumotd Log[o f Ajtul ot Fdlcoi», dä mo$ie popei Mdinei
ot Slatind .
45. 4 April 7185 (1677). <Noi boiarii de Fdlcof, care ne-am
pus isedliturile mai jos, scris-am acesta al nostru zapis ... la
mdna dumnealu Costandin vt Logofat Bräncoveanul..., pentru
jum[d]tate de o6nd. den Coteana ot sud Oltu, care aü fast
de mo$ie a Bräncoveanilor, $i o au cumpdrat pdrintil nostri
de la mosii dumnealui, de la BrAncoveani, mai de 'nainte
vreame ; iar acum, intelegdnd durnnealui cum cä am fit van-
dut agora striini dentr'aZastä anä, trasu-ne-a ca sá ne în-
trebäin la Divan; iar nof n'am vrut, ci ne-am tocmit cu dum-
nealut cum noi dentru noi-$ vom sá intoarcem banif acelor
striini $i sä tinem noi. Dereptu aceia am clat cest zaps al
nostru la mdna dumnealui, cum, care dentru noi ar vrea sá
vdnzä dentr'a6ast[d] mosie, $i n'am putea sa cumpärdm dentru
noi-s, unul de la altul, sa. avem a vende dumnealui, ea' i se
mai cade, cíi aü fostu de mo$ie mai denaintre vrearne a dum-
nealuf, iar, cdnd am vinde nof altora striini, dentr'altä parte,
fär de $tirea dumnealui, sal fie volnic dumnealut sä intoarcii
banti acelora, si sä tie dumnealul mo$tia. Si märturie boiarii
carif vor fi iscáli t] mai jos : Neagoe Cdpitan Falcoianul:
jjFtind par tea mea zdlog[i]td, de nu vof rdscumpdra eu sau nea-
mul mien, sá o ia dumnealui Logofdt Barbal. Logofdt Gheorghi
Fálcoianul. Preda Logofat Falcoianul. Vldcul Vel Dvornic mar-
turie. Hriza Vel Vistier mdrt. 1- Az Voicul... snä Neagoe Capt.
de Falcoiu. Staico Vel Peharnic märt u]rie. Bade Clui"; (?)
Vel Clu6. mdrt nine. Mihal Drosul mar. Manta vt. Vist. mart.
Papa Logft. za Vist. mart.»
46. 10 August 7187 (1679). Serban-Vodd, tie Ivane ot Co-
teana. Card aèasta it clan in stire dumniiamea pentru cá
ai6 innaintia dumnieimeale spus Vartolomei Fdleoianul, zi-
cdndd cum, fiind acea mo$ie Coteana a lor, a tuturor Fäl-
coianilor, iar tatal täú CrVtun fost-au falcut meste$ug de au
fostd cumpdrat pärtile rudeniilor lui, pre ascunsii, cu cu-

www.dacoromanica.ro
188 DOCUMENTE BRÁNCOVEANU

vinte de jdlojälta], $1 cu acel cuvdnta o at tinut pän acurn


zdlojit[d] iar, cänd ail testa la venirea Domnieir durnneatneal[e],
tu al zis cum cä si partea lui iaste vändut[d tie de tatd-seti
Neagoe Cdpitan, si in pricea voasträ ti-aa esit cuväntul min-
cinos, cum partea lui s'ati aflat nevAndut[a si, neavänd nicl o
treabd cu dänsa sd cum aceale pdrtl ale rucleniilor luf al zis
tu cDti sdnta vändute, iar nu jälojite. intr'aia el, neindurdn_
du-s[e] de mosiil[e] rudenief ILA st nesuferindu-te, t'au aruncat
tot banif in casa ta, iar tu, ca un orn tar[e] de cap, n'aI vrut
sd-t ial ban[t]; de car[e] lucru, in vreame ce veI vedea cartea
Dumnief Meale, iar tu sá cauti sal ial ban [1] dup[d] obiceal,
m sd-i dal scrisorile, sd-s poat â tinea mosiia mosilor lui cu
paaC[e], pentru cd. nu 1-ai intrebat cdnd ai cumpdrat, niel
1-ai ardtat zapisil[e Drept aceaia i se cade sd-t dea banil si
sd-s tie mosiia, pentru cá asa e porunca Dutnniei Meale
Iar, dä va fi lucrul intr'alt chip, sd vif dd. fat[d].» Mono-
gramd si pecete cu chinovar.
47. 13 Ianuar 7188 (1680). Eu Matel feè[o]rul lui Paan[ä]
Club e]riul Pärdescul» «durnnialui Barbul Peh. Urdärianul si
jup[alniasil dumnialul Elinif», ea' i-a vindut Slävilestif (Roma-
nati) asi cu 3 roate de mear[d] in apa Oltuluf, $1 cu podul
$1 cu io caas[e] de rumdu i]»: lands, Nistor, Arion, Drdghicf
Cimpoiariul, si co casel[e si cu toate dichisel e] casiI» si
Pdirdesti, <toatá parteia judeèascd», etc., pentru «ughl> «1 go"
(sic) optu sute . Semneazd si <Ea Itina Pärdeasca» «Varlaarn
(?) Episcop mdrturie», < Radul Ndsturel Vel Ban .. . Badea
Vornic, Hriza Vel Vor., Radul Vel Log. Cret[u]lescul, . Vel
Cliu. Coc[o]räscul, Costandin Brancoveanul Vel Post., Barbul
Vel Vst., Curue Cluè., Iordache Cdmra ras Ca[n]t., Dumitrasco
Vel Päh., Radul biv Vel Com[i]s Stirbeaia, Mihalcea $ät.,
Barbul F[i]1[1]$an Vel Comis, Tudur Sät., Papa Logf. za Vist.,
az Radul Logft ot Gre6, Preda Comis Brät[ä]sanul, Diicul
Vel Medl., Papa Pit., .. Pärscoven[u], az Vasilie Tat[o'rni-
.

rescul, Pärvul Farcas., Sdrban Vel Logft., Costandin Fili-


pescul Vel Post., Preda Tomeanul, Preda Log[o]fdt Coianul,
Preda Striul (b), Preda Cluceru Ceplenu, Tudosie Cornis, Voicu
vt Portar.»

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÁ 189

48. 28 Februar 7188 (1680). Särban Vodd. tCaplií, jupäneasa


luI Mate, Post. Pärdescul, fata jup alneasil Brändu$ii ot
Meatin ot sud Meh.», pentru satul Slävilesti $. a. ca in zapis],
vindute cu «t1 1.200, care sä fac ug. Soo». Iar dup d.] aceia,
nu multd vreame trecändu, jupäneas[a] Caplea, juppineas[a] luf
Matei Post. Pärdescul, ia, nendurändu-s[e] de sat $i de munca
el ce aü fost muncit, fäcänd $i unil[e] $i altel[e] pre längä
caas[áj, $i socotindu cum va esi den munca el, n'ati vrut
sä laas[e] cum sä fie vändute precurn le-a vändut bärbatul
ei Matel Post.», ci are la Divan intrebeiciune $i pird, unde
declarä cd. «nu-s indur[ä] de acel sat Slävile$tiI, nicI de munca
el, ca-s sá laas[e] sä fie pre mäinil[e] altora striinI, ni va
e$i dän caas[a] ei, ci iaste ia mai volnicd a fake cum va putea
dentr' ale ei zestre si dentr' a eI agonesitra , $i va cia tot
banii deplin ). Se admite, dar rasa: a lua «banif altora» pentru
plan'. Ea «ati insemnat tot banii dintr'ale el ce aú avut».
Sotul nu se va atnesteca la mosil, ca «pierclute pentru ale
luI datoriL? . Datornicil lui n'o vor putea urmäri. Dar, la vin-
zare, iard.$1 care Urdäreanu sä le vindä. Radul Nästurel Ban,
Badea Vornic, Hriza Vornic, Radul Logofät, Barbul Vistier,
Mihal Spatar, Vladul Clucer, Costandiu Bräncoveanul Postel-
nic, Dumitrasco Palharnic, Alicsandru Stolnic, Barbul Comis,
Särban v Logofät. Scrie Dumitrasco Log. in frunte,
vulturul cu crucea, aurit, intr'un tnedalion albastru cu stele
de aur, $i in cadru de aur tinut de di:A ingeri, tot de aur.
Parte din litere rosil si aurite. Monograma tot a$a. Semneazd.
Domnul : < Io Serban Voevoda» $i «Serban vt Log. procitenno».
Pergament.
49. 23 April 7192 (1684). «En Vartolomel feorul lu Neagoe
Log[o]fdtul ot Fälcof scriti . la mäna d[a]mn[ea]luf Costan-
din Bräncoveanul Vel Spätar cum .. am venit de . i-am
.

vändut toatd partea mea de mosie dell Coteana funi 23


p1. .fiindu-mi mie aastä mosie vdnzdtoare $1 necäzdndu-se
altora a o lua färä numai d[u]nut[eaDui, cdci cd, avänd pä-
rintif nostri leglturi cu zapis la mäna d[u]mn[eallor cum, cdnd
se-ar face aastä mo,ie vänzd.toare vre o data, sä nu fim vol-
nici a o vindirea altora, färä numal lard la. mäna d[u]tnn[ea]-

www.dacoromanica.ro
190 DOCUMENTE BRANL OVEANU

loru sä vie, pentru cAl far a d[ujmn[ea]lor au fost si mai


de nainte vreame >. Pretul e de 120 de ughi. «Si am sells
eu Radul Sufariul fei3orul lui Gherghe Sufar.» Semneazä :
Vartol[o]meiti snä N ea goi Cap' ot Fälcof [pecete cu
arme]. Badea Vel Dvornic. Barbul Bädeanul Vel Logofat,
Gligorie Grädi$teanul biv Vel Logofat. Papa Vel Pdharnic.
Alixandru Vel Stolmc. ilnnit,a l37,570Friç. Barbnl Farcä>anul.
Thicul Stolnic. Costandin Bal[ä]ceanul Vel Arma$. Särban
Vel Armas. Mihalcea Sluger. Stroe Vel Pitar. Radul Logofiit
Izvoranul. Bunea Grädisteanul Vel Logofät. Serban Cant[acu-
zino] Postelnic. Radu Prijbeanul. Pärvul Capitan ot Plesof.
Mateiü Cluer Nrogärleanul. Barbul Bret[ä]$anul.
50. 25 Decembre 7193 (1684). < Adecä eu Tudor ... den
Coteana scriim $1 märturisun ... la mäna dumnealu Costandin
Bräncoveanul Vel Spätar. eä ne-am toemit
. dä i-am.

vändut . partea noasträ ... den Coteana funf 24 . ce


o au cumpärat tatä-nostru Ivaan de la boiarif den Falcoia,
$1 alte funf.» Ieau 140 de ughi. Pentru el «$i coconii dumnealui,
cdt Dumnezeil li va da >. Marturf: Vintil a biv Vel Spätar,
Iordache Can: biv Vel Stol., Barbul Färcäsanul, Barbul (?)
Sarban vt. Log. Radul Logft. Izvoranul, Pätrasco
Costandin Post. Corbeanul, Parvul vt. Post. Cretulescul,
Gheorghe Cäpt. Fälcoianul, VartoKo]rneiu ot Fälcof, Radul
Cliu., Radul capt. Ple$oianul, Stoi ot Coman (sic) i Stati
Vistierul».
51. 17 Iunie 7193 (1685). L Stoica Cal ä rasul ot Rusif
dä Veade, feorul lui Dumitru ot Coteana, scriu . la mäna
dumnealuf Costandin Bräncovanul Vel Spät.) , pentru cä-I vinde
t 2 funi de mo$ie in Coteana . .., de la párinOf miei, $i, fiindu-m[i]
mie vänza.toare, $i mai ca".zändu-i-se dumnealui a o cumpära»,
iea 5 ughi de funie. Pentru edumnealuf $1 coconif dumnea-
. lui, cä Dumnezeä if va da >. «Si am scris ea Radul Log.
cu invä-Vátura lui.» Semneazd tot el, iar Cälara$ul pune de-
getul. «Radul Log. Izvoranul märtur[1e].»
52. «Adecal ea Tudor, cu frate-mieu Stati, fiorif luf Ivan de
la Coteana, scriem ... la mana Märii Sal[e] Domnu nostru Io
Costandin Bäs[ä]rab Voevod», cä-I vind mosif acolo, unde-I

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE 1STORIE CULTURALÄ 191

mai vinduse mai dinainte vreame Mdrii Sage], incä din


boerie> . Era mosie mosneascd». Cu 5 ughi sfuniia. Si am
scris ea Negoit[d] Logofetelul; si zisa si invät[d]tura inn»
Semneazd : «Barbul Fdreasanul biv Vel Pitar ... Costandin
Corbeanul Vel Pitar . . . Papa Otetelisan Vel Cäpitan za
lef[e]cii Matti Corn I kneanul Vel Cäpitan . . Diicul Buicescul
. .

Vel Spätar .. . Pätru Zdtreanul vt. Armas ()) ,


53. 5 Decembre 7204 (1695). < Ea Radul Päharnicul Strätn-
beanul, cu jup[a]neasa mea Dospina, fata Radului Spätar, ne-
poata lui Pätrasco Cliuèerul Tomanul, dat-am acesta al nostru
adevdrat zapis . . .1a cinstifd mdna Mdrii Sale Domnu nostru
fo Costandin Bas[a]rab Voevod, . . . cum nof ... am mersu
la Märiia Sa de ne-am tocmit . . ., de am vändut Märii Sale
tot satul nostru Tomeanif ot sud Olt .. . si cu viia . . ., mo5ie
far de rumäni . .., de mostenire, de la pärintii nostri . noao .

tribuindu-ne banf la trebil[e] noastre, si mai cazdndu-1 se Märiii


Sale a cumpära, cä cä iaste pre läinga alte mosii ale Märii
Sale » Vinde 1.743 de stinjeni, cu 44 de bani fiecare. «i am
scris eú Mihal Log[o]fetel za Divan, Tärgovisteanul, cu invd-
ijä]tura dumnealor.1 Martur «: Radul Pdharnicul Str,Imbenul ; ea
Dospina fatfa] Radului Spätar Tomanul ; Cornea Vel Ban ... ;
Diicul Rudeanul Vel Logofät . . ; Serban Vel Vistiar . . . ;
.

Radul Izvoranul Vel Stolnic 1 ... t Serban Cantacuzino Vel


Comis . . . Barbul Färcdsanul biv Vel Pitar . . . Ianachi Vdc[ä]res-
cul Vel Ag[d] . . . Bunea Grädisteanul Vel Armas ...
Calot[ä]
Logofet Belcinenul . Pätru ot Bädeanul Vel Cdpitan za där.»
54. 7211 (1702-3). Niste mosneni de la Sfintesti daa zapis LA'
Bräncoveanu, cä avind ei mosie lingd a lui, Ipotestii, o vind
cu 25 de bani stinjenul ; in total 150 taleri. --- Copie.
55. 6 Septembre 7211 (1702). (Adecd. eu Mateia, dinpreund
cu soru-mea Balasa, fe&)ril jupdneasi Dospinii, fata Radului

I intre documentele darmte Academiel Romlne de Hp. episcop Ghenadm de


Rimnic, se alb.' si unul pe pergament, foarte stricat i rupt, de la Vlad-Vodä
ventru (Cernica ot 1zvoari, cIrma i se inaret,te niTte p mint, pomenmdu-,e li
AnsoSod 4kriii. Marturi: . . Mare-Ban de Jai, Dr.:"ghn.1 Mare-Vornic, Dri-
ghicY Spatar, Radu PTharnic, Glimro Logofit E scrin, la Tirgou,,,te, de
Filcea

www.dacoromanica.ro
192 DOCUMENTE BRÄNCOVEANU

Spätariul de la TomeanI, dat-am acest . zapis . Mdrii Sale


Domnuluf nostru To Costandin Basarab Voevod, cum sd. sä
$tii cd, avänd noI o mo$le Sfinte$tif ot sud Olt, aldturea
cu mo$1ia Márii Sal[e] Ipote$tif, insd stdnjeni 70 . . ., den matca
Oltuluf . ..», o \rind, cu 25 ban! stinjenul. Marturl : «Cornea
Vel Ban, Diicul Rudeanul Vel Log., Serban Cantacuzino Vel
Pdh , Radul Izvoranul Vel StoL, Costandin Vel Pit., Pdtra$co
Breaz J:;]ianul Vel Sdt., Särban 3" Vist.»
56. 15 Mart 7212 (1704). «Eti Barbul biv Vel Pdharnic
denpreund cu fratif mid Durnitra$co i Pand, feoril Predil
biv Vel Slugeariul Urdäreanul, $i ei Dräghiciii, impreund cu
verif mief Necula i Iväni atunarif», $1 «Cerndianif» dati za-
pis «Mdril Sale prea-lurninatuluI nostru Domnu Io Costandin
Bäsdrab Voevod», cedindu-I partea lor de la Caplea in Sid.-
vilestf. MarturI : Stroe Vel Vornic, Diicul Rudeanul biv Vel
Logofat, serban Vel Logofdt, Serban Vel Vistier, Costandin
Stirbeiti Vel Clucer, Serban Vel Stolnic, Gheorghie Cast[riot]
Vel Comis, Costandin Vel Pit., Cernica Vel Arm., Pdtra$co
Brdz[o ianul Vel Sät., Radul Cantacuzinò vtori Logofat.
57. `O tarcer.,A; trqrpo7coMvq; 06-(7pop,v:zEg.;, MircpoOyfr.,-, 710.
arizono; Tr.pooózoo Ca-TA p.s,"..),)7,111:),-(IpoTopTiOsiç Trif. zi20), Ea1/2,. ziEpt
imiypaúa.
Adevdrdm si märturisim cu acastd scrisoare a noastrai
carlI ne vorn iscäli maf jos, pentru ni$te ban! $1 alte ce ar
fi bänuind Mdria Sa Doamna a luf Särban-Vod[d , cä ar fi
rdmas in urma mortif Malrii Sale $1, invrednicindu-s a] Mdriia
Sa rdposatul Costandin-Vod[d] cu Domniia, ar fi luat Märiia
Sa acef banf $i altele, de le-ar fi bdgat in casa Märii Sale, si
acum ar fi cerdnd Doamna lui Sdrban-Vod[d] ace$tf banf de
la Mdriia Sa Doamna M a riia a Mdrii Sale rdposatutuf Cos-
tandin-Vod[a]. Pentru care no! a$a $tirn $1 märturisim cum
cd in urma mortif lu Särban-Vod[d] an venit un Ùau$ de la
Poartd cu ferman impärätesc, cer$ind de la Mdriia Sa räpo-
satul Costandin-Vocl[d] raltn4itele ce rdrndsaase Särban-Vod[d]
din haraci, de nu le dedease deplin la impärätie, care au
fost nindulte ca sal-s dea unor Iniceari ce päziia cetatea
Camenitif $i la alte o$tf, tal. 133.000, sail, de nu-I va da

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 193

Doamna lu Särban-Vod,d] acestf banf toff deplin, sä o rä-


dice cu casa Márii Sale, si cu toate ce ar avea, $i sd o clued
la Poartä. Deci Märiia Sa räposatul Costandin-Vod[d , dupa
porunca impäräteascd chiemänclu-o de fatä dennaintea Ùau-
suluf, $i arätändu-i fermanul, au intrebat-o ce rdspunde la
acasta : mai bucuroasd iaste sä dea acesti banl $i sA az a]
aid in tarä, au mai bine i s'ar pärea sA o rddice (3ausul cu
totul si sA o clued la Poartä. MAnia Sa au räspunsu cä bu-
curoasä nu iaste ca sA o clued la Poartä, nic acesti bani
ce scriù mai sus nu-I are sd-I dea. Iar Märiia Sa, de stie
niscai bani undeva, de al lui Särban-Vod[ä], sA trimitä sd-f
ia si s5.-1 dea 6ausulut dupd poruncä, si sa o mäntuiascd.
intr'aceias dar Mdriia Sa rdposatul Costa ndin-Vod z1], cercAnd
$i ispitind lucru, ar fi gäsit acesti bani pus bine, impreund
si alte arginturi, si, luändu i, i-au dat in maim ausului, dupd
poruncä, fiind $i Doamna lu Särban-Vod[d] de fatd, dupd
cumu $i fermanurile, fiind i pänd in zi de astäz, aratä si
dovedesc; iar alte arginturi $i haine ce s'au gäsit atuncea,
impreunä cu banii, le-ad trimis Märiia Sa in urmä. toate
Doamnei lu Särban-Vod[ä] la Brasov Iar Märlia Sa räposatul
Costandm-Vod[d] nu stim ca-s fie luat de ale lu Särban-
Vod{d si sä fie bägat In casa MArii Sale : nici ban, nici sculä,
nici alt cevas, mäcar cA Iordache C[a]nt., fei3orul lu Sdrban-
Vod[ä. , ar fi luat o carte de märturiseal5 de la mäna a o
seamA de boiati ce sail aflat in Ardeal, la Brasov, precum
ail auzit $1 au vAzut c.a. aü luat Mariia Sa räposatul Costan-
din-Vod[d] o seamä de barn' de la Doamna lu Särban-Vod[ä]
$1 de la fiiu-sdil in urma mortif lu Särban-Vod[ä] ; $i, adevärat,
ail märturisit si aceia, cá s'ad luat baniI, numai n'ad ade-
verit, nici n'au dovedit, ce i-aü fäcut acei barn' Costandirt-
Vodrä : in casa Märii Sale ail rdmas, ail datui-an pentru
trebi impärätesti. Iar acutn, cercánd lucru mai pe amäruntul,
noi asa am adeverit, precum si mai sus am scris, cA banif
i-ad luat Costandin-Vod[ä], dar i-ail dat cu porunca impd-
räteascä, dupA cumu am väzut si fermanurile impärätesti care
sänt la mäna Märii Sale Doamnei MrLa riei. Drept aceaia,
pentru buná i mai adevdrata credintä ne-am iscälit si ne-am
66549. Vol. V. www.dacoromanica.ro 13
194 DOCUMENTE BRÂNCOVEANU

pus pecetile mai jos, ca-s sä creazä. Ghen. 29 dni, It 7227.


S e}rban Nästurel Vel Ban, Rad[u]t Popesc ul] biv Vel Ban,
Matei Fdlcoianu Vel Vornic, Panä Negoescul Vet Logofát,
Grigorie Ha .1e Vel Vistier, Neagoe Top liceanul biv Vel Clu-
cer, Mändil biv Vel Queer, Matel Cretulescul Vel Stolnic,
Costandin Dud{escul] biv Vet Comis, Grigorie Greceanul Vel
Särd[a]r, Valcul Mog[o]säscul biv Vel Sardar, MateI Mogosäscul
biv Vel Sárdariti, Bärcä Coj[d scut Vel Medelniar, Doni Daman
Vel Sluger, Barbul Märisan Vel Pitar, Ion Bedilescul Vel Setrar.
58. 8 Decembre 7213 (1704). a Dumitru, feorul lui Ispas
Portarml ot Urzicutas , si altii dati mosia lor NI Constantin-
Vodd. cu 40 de banI stinjenul. Martur1: Costandin Stir beiii]
bäiv VI Clucer, Radul Golescul biv Vel Comis, Pätru Obea-
deanul, Costandin Postelnicul Izvoranul. - Si copie, din 1753,
a dascallutui Luppu.
59. 7213 (1704-5). (sSandul Uliiariut ot Urzicuta CU fin'
vinde lui Constantin-Vodä mosia sa, cu 40 de bani still-
jenul. Marturi : Costandin StirbeI, Radu Golescul, Pátru Obea-
deanul, Stoica Bengescul, Costandin Postelnicul Izvoranul.
60. i' Mart 7213 (1705). Sandul din Urzicuta-si vinde
mo.sia lui Constantin-Vodä, cu 40 de banl stinjenul. Marturi :
Cornea Vel Ban, Costandin Vet Pitar, Matel Fälcoianul Vel
Captrarr-Barbut Vel Vistier Brät A sanul, Vas[illie Poenaru. -
Si copie de dasalut Luppu, 1753.
61. 11" Mart 7213 (1705). < Dumitru feorul lui Ispas Por-
tariul ot Urzicuta» si verii (unul : Ghiorma) vinde mosia sa
lul Constantin-Vodä, cu 40 de bani stinjenul. Marturi : Cornea
Vel Ban, Costandin Vel Pitar, Barbul Vistier Brat[d]sanut.
Vasilie Poenar. - Si copie, din 1753, a dascdluluI Luppu.
62. 24 Octombre 7223 (1714). Stefan Cantacuzino, pentru
IVIänästirea dintr'un Lenin, intärindu 1 niste Tigani, un sat si
o vie oin dealul Cocorästilor» (Teleornian), date de eräpo-
s atul Costandin-Vodd Bräncoveanub.
63. 15 Septembre 7217 (1708). Dracrul z,, feorul Tatului
ot Urzici4az si nepotul dä zapis luI Constantin-Vodä pentru
partea sa de rnosie ce-1 vinde, cu 44 bani stinjenul. Marturf :
Ianachi Väc[ä]rescul Vel Päharnic, Costandin Vel Pitar, Pätru

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÄ 195

Vel Armasul, Barbul Vistier Brát[a]sanul. - Si copie, din


1753, a dascdluluf Luppu.
64. 9 Decembre 7220 (17 cMusat pärcallabul, snä po-
peI luI Voico din Urzicuta, dat-am zapis al mieü la mäna
Mdrii Sale lurninatulut Domnu Io Costandin Bas ä rabti Voe-
vod », pentru cä.f vinde partea sa din Urzicuta pentru 40 de
talent. Marturf Särban Buj[oreanul Vel Vistier, Radul Du-
descul Vel Paharnic, Pasco Breaz o]ianul, Patru Obeadea
nul Vel Armas, Gligorie Bäleanul Vel Sluger.
din 1753, a dascäluluf Luppu.
- i copie,

65. t Decembre 7230 (1721). < Gavriild Drägänescul Vel


Cäpt. za Slatinä» dä cartea sa unor oament din Puturoasa,
pentru cä, avind ef pricind cu Mania Sa Doamna Marica,
pentru mosie Puturoasa, fiind acestea mosnenf si Märiia Sa
rdp o satul Costandin-Vodd cumpärätoriti, deci Märiia Sa Dom-
nul nostru Io Nicolae Alexandru-Vodä, jäluind popa Dräghici
la luminat Divanul Märief Sale si pentru partea luf de rho-
sie, corn cal s'ar fi impresurind, ne-ati poruncit noao cu o
luminatä carte a Märiei Sale, legatd, viindu-ne si o cinstitä
carte a Märief Sale Doamnii Maricif, ca sä cdundna si sä ade-
verirn pentru 1.500 de stinjärn de mosie a Mariet Sale, ce o
avut-o cumpärätoare, sä alegernü acea mosie de cdträ popa
Dräg-hici c i fratif luf. Nof, dupä porunca Märief Sale, am
trimis acoló, la mosiia Puturoasa, pal Stan (T.;ausul o t Viisoard
i pit Draighici Òausul i pit Amza judet de Slatind i pai Orstea
Logofat ot Viisoard, de ati tras mosiia dupä obiaiu pal tref
locurf, fiind si slugele Märief Sale Doamnif Mari cif la trasul
mosie din preunä, anume Dan6ul Pärcdlabul i Iarcul, fiind si
toff vinzaorif de fatä.» Se fixeazd hotarele, se fac semne.
< in Cerul järuit si ding Cent"' la dealu, pänu tufe, pärnt
gîrnitele järuite, si dinu lacul cu peril la vale, pän in coada
välcelif Bodii, aldturea cu Välceaoa . ; pän in rdzorul cu
zmircul ...; la deal piezi$ asupra Cotenil ..., pän in lacul cu
stejarul, ding lacti pä padind pánü in semne.> Semnáturile.
«Copie intoctna dupd cea adeväratä ; 853 Fev. I4.»
66. 20 Iulie 7250 (1742). «Eti Costandin Basarab Bränco-
vearml biv Vel Stolnic, carele nepot de fiu säntti al ferici-

www.dacoromanica.ro
196 DOCUMENTE BRANCOVEANU

tulul intru pomenire Costandin Basarab B : Voevod, m'am


indemnat de am inchinat $i am afierosit la sfänta mdnds-
tire de aic din Bucure$ti, unde sà. cinste[stej $i sd prdz-
nueste hramul Sfäntului ... Gheorghie, mosiia ce sal cheamd
Puturoasa din sud Olt, insd stdrijinf 1.815, $i cu viile de
acolo . ., care mo$ie imi iaste $i mie din cele rdmase de
.

a fericitul intru pomenire mosul mieti Costandin-Vocid Ba-


arabil ; la care sfantii 15.ca$, nu nufnai ctitor desdvdr$it este,
i $i oasele fericitilor intru pomenire mo$ilor $i a tot neamul
initi sdnt astrucate acolo». E inchinatd la Sfintul Mormînt.
Da' deci mo$ie egumenului Antim. «Si, cdrichi s'au fdcut
aòastd danie, s'atí aflat aid' in tard si prea-fericitul patri-
iarhu al sfintei cetdt Ierusalimul, chir Par thenie». - Copie
din 1835, 14 Februar. Semneazd < Costandin B: Bräncoveanu,
biv Vel Stolnic. Iordache Cretulescul Vel Dvornic mdrturie >.
67. 423. 14 Iunie 7251 (1743). a Costandin Basarab Bränco-
veanul biv Vel Stolnic, feòoru Mdrii Sale Costandin bezedea,
nepotu luminatului $i prea-inndltatului intru fericitä pomenire
rdpdosatului Märli Sale Io Costandin Basarab Brdncoveanu
Voevod», care .KI-Iurezi > $i egumenul Dionisie. ,invredni-
clindu-md $1 pdi mine Dumnezeu cld am venit $i am vdzut
aastd sfäntá mändstire, si conoscdnd starea ei $i bund chi-
vernisire $1 pdzind obiceaiurile ce s'ati dat de la prea-fericiti
ctitori, toate nezmintite $i neclätite, atäta ceale biserece$U
dog,me, cdt $i cuviinta pdrintilor cälugdriv, ii dd ni$te Tigaiff
add casrt». ,.Din 13rdncoveani.), «Cost. Bränc biv Vel Stol-
[ni]c.» Pecete cu vulturul imperial, coroana $1 initialele : C.
B. B. V. Urmeazd lista, datatd din 13 Iunie.
68. 20 April 1752. Proces la Grigorie Ghica intre egu-
menul de Mdrgineni $1 Ruminif din Breaza, uncle avea
mosie $1 Toma Cretulescul biv Vel Stolnic. Egumenul, zic
Ruminh, ale leapddä pän case vin cu sila $i-i apucä de-1
pldteaste cu ce pret i'l iaste voia $i cum cd- supdrá si cu
claca mal mult din cdt iaste hotärdt de Domniia Mea ca sd
cldcuiascd eel ce sa'd pe mo$11' boerestI $i indndstire$tf, $i
cum cd si dijma din bucate le iaste mai mult din cdt iaste
obiceaiti de dad altrf pe alte mo$1'f». Se aflä de ispravnici

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÄ 197

pira fal$ä, $i trimit pe autorl la Curte, unde se face o nouä


judecatä, de fatä. $1 cu Mitropolitul. Egumenul fusese insär-
cinat de Matel Cantacuzino si Toma Cretulescul a stringe
$i venitul lor, «find mo$iia d'avalma». Recunosc cä «numai
i-au oprit sa nu vänzd $i ei vin», ( dupä hotärärea tes-
tamentulub. Se constatá c1 nici dijmä, nict clacd n'an fácut
eel dol ani incoace, nici an dat nimic . Sint iertati : va fi
dupa. testament. «insä din toate setnänaturile sä.-$ dea fieste-
care dijma din zeace una, a$ijderea $i din porumbu, fiind
obiceain de sä dijmuiaste cu pogonul, sä aibd a loa de po-
gon cdte 4 baniti de porumbu, $1 banita sä fie de ocai 22 ; 51
sa aibä a cläcui fie$tecare dup[d] obiceaiu calte 6 zile intr'un
an, 5i cei ce saint in partea numitilor boiari, $1 eel ce sänt
in partea rnän[A]stirii, cäte 6 zile sá cläcuiascd; $i cei ce au
carciume de vänd vin. aceia intäi sa." vänzä cate o bute de
vin al mandstirli, apoi sIl aibä voe a vinde $i el piste an ;
iar, pänä ry.i vinde intaa vinul mändstirif, sd nu fie volnic nici
cum a vinde vinul lor, ori oatnenii ce sänt pe partea ma-
nästirii, ori cei ce sänt pa' par* boiarilor. Si, de vreame ce
mo$iia mänästirii iaste d'avalma cu a numitilor boiari, unde
dä mäna mal mult egumenului de a cäuta venitul dup[a]
toatä mo$iia, fiind aproape de mänästire, sä aibai egumenul
voe ca sI strängd dijma dup[d] toatä mo$iia si sä-$ add
fiestecare claca dup[d] cum scrie mai sus, cate 6 zile intr'un
an, $i claca sä o facd dup[d] cum sIl aratd in testamentul
Domnii Meale i».
69. 15 Decembre 1752. Domnul catre ispravnicif de Pra-
hova, pentru cli Ruminif din Breaza fac «pe vadurile mIl-
nästirii mori, pive $1. därste, $i nici dijma dup[ä] obiceaiu,
ce iaste adetul mosiei, nu vor sa.-$ dea -).
70. 8 Decembre 1753. Hotärnicie la Urzicuta, pentru Cos-
tandin Bräncoveanul Spdtar. Semneazd : Ion (?) Poenariul
Särdar, Dumitrasco Bärzanul, Sandul Pod[o]bniceanul, Barbu
sin Ba$ Coce (?), Staico Golubeanu cäpitan.
71. II Februar 1754. Se aduce procesul dintre dof oamen1

i Si in 1763 se aduce pentru vin o carte donmeaseá printr'un copil de casd.

www.dacoromanica.ro
198 DOCUMENTE BRINCOVEANU

de la Cdlinesti, «fiind fatal si Sfintia Sa pdrintele Anthim


episcop Buz : «Pddure mereae.» «Aü curat ef pdidurea . , . si
1-an fdcut munte limpede, de'ntrd of la pdsune . Curatul
muntelui . . . De cdnd aü cum'pdrat Sfintia Sa pdrintele episcop
mosiia Breaza de l[a] dumnealuf Sätrarul Costandin Filipescul.,
Semneazd Vornicul, un biv Vel Ban si Logofaitul (Stefan
Vdcdrescu).
72. Ii Novembre 1780. Alegere de mosif pentru NI-
colae Brdncoveanu Vel Vistier. Semneazd : «Amza Jdianul
Slug., Costandin Barat biv Vel Pit. ispravnic, Nicolae Gre-
cean [u biv Vel Clucr. za arie».
73. 12 Novembre 1780. Alegere de mosie a luf Vel
Vistier Nicolae BrAncoveanu, la R omanatf. «Care mosii sdrit
cumpairate de Matef Postelnic Pardescul de la calugdri ot
mdindstirea Hotdrani ; pe care ad fdicut acest Pärdescu casd
marf i vif si bisearicd, si, la impdrtala Mdrii Sale Costandin-
Vodd rdposatuluf, Basarab, ce aü fdcut la 4 begzadeale, l-ad
numit Pdrdestif, si de atuncf pd.nd acum s'ad stdpdnit tot cu
nume de Pärdestf ». Se citeazd un czapis de cumpdratoare a
rdposatuluf intru fericire Costan din-Vodd Basarab ot leatu
7212, al nepotilor jup. Caplef Pdrdeascdf, anume Barbul
biv Vel Paharnic, impreund cu frati[i] lui, Dumitrasco si Pand,
feorf Predel Urdoreanu biv Vel Paharnic, si cu altf verf al
lor, cu care ad vändut satu Sravilestilor». Pomeniti «dum-
nealuf Clucer Nicolae Greanul», «biv Vel Logofdt Manolache
Bräncoveanu». «Mosia Jugdiia,c «Sí sdnt dat [Sfintestii] de
danie la mändstire cu hrisovu Mdrii Sale rdposatul intru
fericire Costandin Vodd Basarab ot leatu 7197, cu 16 am
maf nainte de impdrtala ce ad fdcut Mdrila Sa la 4 begza-
deale.» «0 carte de judecatd a dumisale rdposatuluf biv Vel
Ban Antonachi ot leatu 7151-»: pentru judecatd, luf Costan-
din Brdncoveanu biv Vel Stolnic «cu niste fdmei», «ardtdnd
vechilul dumisale rdposatului pentru aceaste mosii tref zapisd
de cumpdräturd, adecd de Bihoreani i de j-dgdlie, Pepolarf, cum-
pdrat de dumnealuf Preda Vornic Brdncoveanu Vel Spdt., si ad
izgonit pe aceale femef dentr' aceaste mosii . . . ; si aceaste 3
mosif, fiind amestecate in tot o stdpdnie, la impdrtala rdpo-

www.dacoromanica.ro
MATERLALE DE ISTORIE CULTURALA i ou

satulul intru fericire Costandin-Vodd Basarab, s'au fdcut 4


pärt1 pand la Olt, si au dat fiestecdruia begzadea partea sa.»
74. 8 Decembre 1783. Hotdrnicie la Urzicuta, pen tru Cos-
tandin Bräncoveanu Vel Spdtar. - Copie din 1818.
75. 1" April 1792. Mihal. Sutu. «Drept aceaia socotit-am
Domniia Mea si pentru dumnealui cinstitul si credinCos bo-
iariul Domniel Meale, pan Manolache Bräncovean[ul, Vel
Logof. dd Tara-dd-sus, carele, fiind din slävitd familie dom-
neascá ruosii si strämosn dumisale, vechi päminteani aI t -aril'
acestiia si din vreadnicd de laudä si cinste si cu rävnä hier-
binte pentru tarä, si, avindu deosebitä greotate casa dum-
nealuf, insdrcinat[ct cu familte dä ht, ca care 1-au rningdiat
Dumnezeg, iar mai virtos acorn intr'aciastä trecutä vreame a
rdzmiritii pdtimindu multe pagube si datorif, am gäsit cu cale
a-i da un ajutoriu din patrha dumnealuI, pe itru care a u
pdtimit», pentru a-1 reface casa, «ce ail scäzutiii si s'ati dd-
rämat din väpaia rdzmiritiI ii. acorcld < liude n.s.vriiv.ovrot)
.

(cuvintul grecesc e scris de mina Domnulni). cAfará din


catastisile Vistierier, ce are arhondologhiia, scutitT si apdrati
de toate däjclille, zaherele, cheresteale, podvoade si orf-ce
orinduelf ar esi de la Vistieriia Domniet Meale in tarä, pe
carif sdi-i aibd in orf-ce judet; dip 5.] cercetarea ce le vor
face a fi dup[d] pontur1 pe chipurile lor, sd li sä dea si
pecetluituri de la Vistierlia Domniel Meale ). il scuteste si
«dä oerit, dá vd.cdrit si cate vite dreapte va avea casa dum-
nealuT, vindrici, i dijmarit, dá oldijdif domnesti, de zah[e]reale,
mucarel, sag alte ajutoruri ce s'ar intämpla dup.' vreinI a
esi pá velitii boiarf». Martur, fii1 : Ioan, Grigorie si Alexandru,
si boierii : Panä Filipescul Ban, Ianache VdcAtescul Vistier,
Dumitrasco Racovitd Vornic de Tara-de-sus, - (sic), Ianache
Moruz, Vornic de Tara-de-jos, Manolache Cretulescul,Logofät de
Tara-de-jos, Alexandru Manu Spätar, Grigorie Sutu Postelnic,
Alexandru Sutu Comis, Joan Florescul Queer, Teodorache lu-
Iiianò Paharnic, Dräghicean Otetelisan Stolnic, - Sluger, -, -
(sic), Hagi Mihalachi Pitar. Scrie < Costandin (lase. slov. de la
scoala Domniei Meale cea slov. ot Stif Gheorghie Vechig».
76. 20 Novembre 1798. Constantin Cretulescul Vornic

www.dacoromanica.ro
4ln.1 DOCUMENTE BRANCOVEANU

dá partea sa din Breaza DoamneI Ruxanda < Hangerl».


gSineturile usebitilor tref muntf mi sä afla räpuse incä din
ceilaltä räzmiritä, cänd este stiutä de obste intärnplarea ce
s'au intämplatu casi noastre».
77. Decembre 1798. Constantin Gheorghe Hangerl fixeaza
datoriile Rurninilor din Breaza, al Doarnnel sale, dup .4]
condica Divanuluil . 1 2 zile de clacä pe an, <ränduri-rändur,
dup a obiceiii , cite trel de ficcare anotimp, «iar holtei sä
nu [s] supere . < Saö, neavänd de lucru si va cere bani, sä sä
invoiascä cu isprävnicel corn vor putea.> Nu se vor duce la
mosii depärtate. Ziva sä fie intreagd. Si insusi casnicif cei
vrednicI de munca sä rneaargä la lucru, iar sä nu trimitä copif
sau sii intärzaeze, niel sä stea ci irnpotrivire a nu lucra treaba
ce le va ardta.> «Nimeni din läcuitorf sä nu fie volnic sä vänzä.
vinu i rachiu pe mosie, far de numai in zioa tärg[u lui, Du-
mineca, uncle sii face tárg, sänt slobozi a vinde rachiu numai
cu urmare dup[ti domneasca noasträ carte de slobozeniia
tärgulul acestnia ...Pentru fänu, sali sa dea a cosi cu dijrnä
pii trebuinta vitelor ce vor avea fiescare, iar cellalt tot sä
fie pd seaarna casif Lurninätii Sale .. . .) V. ni urmätor.
78. 17 Ianuar 1799. Constantin Gheorghe-Vodd Hangerli
pentru Nicolae Bräncovean[ul Vel Vistier. Aratä cum cii
läcuitorif ce sänt sizätorl pe rnosiile dumnealuf ce le are
intr'acel judet nu urmeazä a-5 face claca si a-s da dijma
dupd condica Divanuluf, cum si vänzare di vin i rachin
fac far de voia oränduitului orn al dumisale . De nu vor
fi avand vre un asäzämänt de daosebit obicel, care sä-s fi urmat
si sii s fi päzit totdauna, sa avet a indatori pii läcurtori ca sä
fie urmätorf dupä condica Divanuluf, adeci läcuitoril casnicl
eel vrednici de munca sä lucreze clacä stäpänulul mosii cite
doaosprezece zile intr'un an, ränduri-rinduri, dup[d] obiceiú,
precum in condicä sänt ränduite, adecd : trei zile primävara,
trel zile vara, tre zile toamna si trel zile iarna, iar nu de
odatä ; iar holtei sä nu sä- supere, satí, neavánd stäpanire de
lucru si va cere ban, sä." aibä a lua de casd Cate un zlot pi
an ; iar, cänd nu va avea pe mosiia aceia ce sade, de lucru,
sä nu aibä volnicie stäpänul. mosii a-I duce la algal rnosie a

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAIA 201

sa mai departe, spre a-1 cläcui, fär de numai de va fi celaltä


mo$ie aproape de aceia ce sd afld cu $5.derea, ca doao sail
mult trei ceasuri, 0, meargal sä lucreze zilele ce-i" sänt orän-
duite, iar la mo$ie mal depärtatä sá nu-I sileascd a-1 duce.
La care al:astd clacd sä aibd läcuitori a mäneca dis de dimi-
neap.", apucänd zioa deplin. $i insu$ casnici eel' vrednici de
rnuncd sal meargzi la lucru, iar sfi nu trimitd copii sau sä
intärzieze, nici sä stea cu impotrivire a nu lucra la treaba
ce le va ardta, ci la insu$ trebuinta ce va avea stäpanul
rno$ii sal lucreaze zilele clalcif. Dar $i stdpänul mo$ii sä nu-I
supere mai mult peste zile ceale orinduite, nici la clacd, nici
la strinsul dijinif sd nu le facd nedreptate, ori mai mult a
lua, ori a le alege bucatele ; ci de rind, tot din bun i din
prost, $i la vremea cea oränduitä sä ia dijma iar nu dupd
ce va trece vremea ; si läcuitori sal nu intdrziiaze a da dijmä
ca cu trecerea de vreme sal pägubeascal pe stäpan. Nimeni
din läcuitori sá nu fie volnic sä vänzä vin sau rachiü pe
mo$ie, iar, chind stdpinul nu va vrea sd pue vin sá vinzd,
atunci lacuitori sä-$ ia intäiü voe de la stäpin, $i a$a sä vänzä
el, dänd de bute cäte e 1, i calte o vadrd de vin. Nici unul
din läcuitori sá nu aibd voe a tinea bäcänie, färä numai de
sä vor a$biza cu std.pdnul mo$iii. Pentru toate rodurile ce
vor face, sal aibä a da stäpainului mo$ii zeuiald, afarä numai
din grddinile ce au imprejur caselor lor, din care acelea nu
aü a da nimic. Pentru grdii $i orz ce sd seamdn[d], au sa
dea din zece cldi una, numal sd aibd datorie läcuitori a cärd
dijma aceia cu Insu$I carele lor la ariia stäpäinului dup[d obi-
eel ; iar calnd, sail din lenevire, sail din nebägare de seamd, nu
vor urmd dupd cum s'au zis mai sus $i-$ va rädica bucatele
toate, atunci dumv. ispravnicilor, sd avet a face implinire
pentru fänul ce vor cosi, ori pe mo$iie ce $d.d, sail pe alta,
sä dea dijma dupe condicd pentru porumbu, ail sä dea de
pogon cdte patru banite de porumbu grdunte cu banita
za ocä doaozecf $i doao. Pentru stupI sä dea de toatd
matca cdte banI trei, iar pentru rof nu ail a da nimic. Pen-
tru capre au sal dea de capral cdte doi bani, atät vara cdt
si ian-m. De la stänile ce vor fi pe aastä mo$ie, lar sä ia

www.dacoromanica.ro
202 DOCUMENTE BRÂNCOYEANU

stäpdnul mosii dup ä a$dzämäntul. ce vor face, off bränzd saü


bani. Del[a] perdelele ce vor fi de oi cu fdtbiciunea pe mo$1e,
iar sä." ia stäpául mosii a toatä perdeaoa cdte un miel si
cdte t1 unu. Si ati a $didea acolò delaI blagovestenii $i pän
la Sfäntu Gheorghie. Pentru rdmätor, rridcar eä n'au a da
stäpänului mo$1I, dar nici sä-$ indräzneascd sd-s bage rdmd-
tori in pädurile cele poprite, ci intdi sä tocmeascä cu stä-
pänul mosii, $1 asa sä-i bage ; iar care sä v[a] indräzni fär
de tocmeald sl-I bage, aceia sä phiteascd pret ce putea sä ia
stälpdnul mosil del[a] alii. Niel unul din läcuitori nu are vol-
nicie sá vineze peste in helesteu stäpänului mosii, iar, cdnd
va fi baltä pe mosie, cu voe, sä vineze, $i si dea zeòiiald
din zece pesti unul.> Se trimite prin IIristea Bulucbasa.
79. 25 Februar 1799. Se expune Domnului cä s'a cerut
de la archima idritul Meletie, egumenul de Márgineni, de
cdtre Hangerh, « o vie si o casä ce le-an avut la Tintea
pe mosiia mänästirel >, din averea fäcutä ...7apt a moartea luT
Dumitrache Turnavitul. I se oferd schimb, dar el refusd,
spuind «cá nu are voe de la pärintli de jos sä facd schimbur».
Chemat la Bucurestl li spune Nicolae Brdncoveanu, ca Mare-
Logofät, «cä poruncä domneascä este ca sá dea negre$it locul
vii $1 al cash' $i sá priimeascd schimbu trei stänjdni de locu
din Curtea Gospod cea veche >. Domnul cere $i Breaza, ofe-
rind Rätestii, in Vla$ca. Egumenul aratä «cd acea mosie este
datä mändstirii chear de ctitoril ce ati zidit-o, $1 nu poate
nimeni sO o instreineze dela mändstirel. Somat peste zece
zile prin «dum. Pahr. Stanéub a da cärtile de proprietate.
Acela$1. rdspuns. «I-aO zis Pahr. curn ed. de acelea este
Domniia pliroforisitä $1. cá poruncä este sä iscdleascá zapisul
de schimbu i eh' Domniia va adeveri acel schimbu si de
pärintii Sma41. Si, Cuviosiia Sa tot nevränd nici a face schimbu,
nicf a isedli, a dood zi au venit Ceausul de aprozi din po-
runcd $i, cerändu-i cdrtile mosli, ban zis cd este oprit de a
esi afard pänä nu va sävär$i schimbul ; pä urmä aü mai venit
$i alt trirnis de la Dumnealui. Vel Log., zicändu-I aseminea»,
$i Stauciul. «De nevoe> iscrdeste. Mosia cedatá avea peste
3.000 de stinjeni $i «aducea venit mai mare de o mie de lei».

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 203

Egimenul cere restitutie ; el va da Rätestif, ce se va scrie in


loc la averea mortulul : vde nu sä va ardta insä si pentru
aceiia vre o Ora de aseminea silnicie ).
80. 25 Mart 1799. Anaforà. Ruminif din Breaza aratä
cä dädeati acestea : «aú avut obiceiu a vinde vin si rachin
pe la casele lor, si da hay aet de butea de vin cate t1
dof, iar pent ru rachiu nu da nimic, si pentru dijma filinuluf
cate ba i 30 de car, i din porumb de un pogon cdte t' i pol,
i pentru clacd de casä cäte t' i pe an, iar din pometurf ce
aü pe mosii i de stupf, de rärnAtorf, de capre, de or nió
odatä n'arn dat nimic. Asijderea zic cd, avänd mori, därste
si pive fäcute pe aceste mosli cu cheltuiala lor, li s'au luoat
havaet pe an de roata de moarä cate t1 5, de därstal cäte
tr 6 5i la pive cäte t' 4. Si cu acest asázämänt, afländu-se la
!cc de munte, abia putea sä.-$ tie viiata. Iar, in anul trecut
cumpärändu-se aceste mosif de cátre rdposatul Costandin.-Vodd
FIangeriú, nu numai aceste obiceiurf toate, Ii s'an stricat, '
oprindu-f ca vin si rachiü sä nu fie volnicf a vinde si su-
puindu-f ca sä clacuiascd 12 zile pe an, si din pometurf sä
dee ze.6inala, i de matca de stupf cäte 4 parale pe an, i de
caprä si de rämätorn cäte to barn' pe an, si de la 20 de of
in sus primaivara cdte un miel, si cdte ti unul ; ci 1.an scos si
din stälp[ä]nirea acelor morf, pive si därste fär de voe, arun-
cändi-le barif pá dänsele» ispravnicul Iordache Cantacuzino.
Cer «asäzämäntul ce 1-an avut dinceput. Arendasul invocä
«condica Divanului uncle sänt trecute dreptätile stäpänilor de
mosif ce au asupra lácuitorilor carii läcuesc pe mo$iile lor».
Se observä cä acestea-s valabile îu lzpsd de ohiceiü. - Dar
Domnul decide <sä nu cumva sä vä impotrivitf la datoriile
mosii dip oränduial[a] si intocmirea ce air fäcut räposatu
Down, pänä sä va hotärä >.
S t. 3 t Iulie 1799. Atestat al lui Alexandru-Vodä Moruzi
pentru mosif rämase de la Hangeri, cumpärate de egumenul
Meletie din Märginenf, prin Scárlat Cimpineanu, Vel Logofet
de Tara-de-jos.
82. 31 tulle 1799. Alexandru-Vodd Moruz cätre biv Vel Sär-
darul Nicola Diiamantu Saigiul. if confirmä Breaza cu patru

www.dacoromanica.ro
204 DOCUMENTE BlUNCOVEANU

munti, «pentru ed., din innaltä poruncá impäräteascá vinzindu-


sä la mezat toate acareturile rdposatului Domn Costandin
Hangeriu, ce chip: petrecaniia sa s'au fdcut zapt la miriia
impäräteascd, cu mumbasär impärätesc, trimis intr'adins, pre
cum este stiut de obste . . ., s'au fäcut mezatul intiiii la stä-
rostie dupä obicein in patruzeci de zile de rind, apoi in Di-
vanul tdrii, innaintea tuturor dutnnealor boerilor haleä si ma-
zdlf, in cloud si in tref rindurf, si s'au instiintat toti de obste ;
in ceale du pd. urind s'ati strigat si fatd si in nainte Domnii Meale,
la adunarea deplin». 0 iea Grigorie Brincoveanul Vel Logo-
fät de obiceiuri, cu 25.100 taler, pentru Serdar insä
83. 19 Ian iar 1800. «Stuparii» luf Vel Logoat Brinco-
veanu la RomanatI aratä cd It se ingreuie munca. «Sdnt
ordndult asupra-ne dood mie si mai bine de mätei de stupi,
indoitd si intreitä suind, dupd cum am avut intr'altI ani».
An cheltuieli mari, la ucisul sdipilor, cu vase : < butT, berbe-
nitä, härdae, si cu dusql chirii la Bucurestf, ajungändu-ne
grea cheltulald, fiind säracf, neavdnd loof si care ca sa du-
cem cu cardle noastre . . . inteacastd vreme de lipsä si sä-
rdcie, in care ne afläm, ne mirdm ce sä facem». lOspunsul
lui «Nicolae Vel Logt. «Datorie a voasträ netdgäduitä
:

este n imaí de a face uleele toate, cäte vor fi trebuinèoase


pentru stuplI nostri, cum si toamna dupá ucisul st Ipilor
iardsf datoriia voasträ este sä ne aduceti mierea si ceara
ale la Curtea noasträ in Bucure;tf, iar berbenitile are sä le
facä Hristea Bulucbasa cu bani, si, la vremea vänzärif mieril,
are si-s ia banii acestor berbenite ; la buti si härdaie N,of
nicf cum sd nu vá amestecati, pentru a.' acestea odatä sd
facu si sänt de ajunsu pe multi aril» (12 Maiu).
84. IS Ianuar i800. ( Nicolae Vel Logot. > (Brdncoveanu)
cere a fi hotdrnicit de Dinul Izvoranul. Se acordd. la 20.
Se lea si carte de blestem de la Mitropolit cdtre episcopul
de Arges, Iosif (29 Ianuar).
85 «Hristea negotätoriul» cdtre Domn. Avea «venitul
poduluf si a mosdi de la Ipotesti pa.' apa Oltuluf, cumpd-
ratd de la dutnnealuf Vel Logofat Bráncoveanu ; si, cu räz-
vrätirile ce s'ati tämplat peste Olt, trecänd ostiri pe acolo,

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE 1STO1OL CULTURAL & 205

mi-an mancat peste o sutd care fän si bueatele ce am avut


in multd vreme : trecdnd cu mati ostiff i oameni domnest i
zaherele domnest, n'am luat nici o platd dä niediri, 51 toti
s'au obKmuit , $1 eel ce tree cu zaharelile lor cu miziluri la
ale lor trebuinte, numindu-le cá sänt trebi dornnest, nu
pldtesc nimic. Milostive Doamne, pod sä tine cu cheltuialä, atät
la dregerea vaselor i la fur-1ff si plata la pod a]ri, care, in
loc de a Ind folosi co ccva, no numai bani ce am dat îi
pierz cu tot, ci si de la mine mai cheltuesc, si mä sting.
Acest fel dä intämplare cu razvrätire a fost si la It 98,
cdnd, cunoscändu-mi-sá dreptätile, eram ajutat de pldtea $1
cei cu mizilurile de ale lor trebuinte, si zaherelile celelalte
deplin, si cele domnesti zaherele pldtea: de car tref parale, cu
platd cuviin6oasd.... Sa mi sä dea un Arnäut vrednic de la
ogeacurile Curti, cdruia sd.-I pldtese eti leafa ; carele sä cer-
ceteze pä tot trecdtori, fiind aféasta si trebuinCoasä la nizam
si cei cu miziluri de ale lor trebuinte, cum $1 zaherelile dä
negutätorie nil indatoreze a pläti trecdtoarea; iar, pentru
zahereaoa Domneascai , ceia ce va fi mila Mdrii Tale, sä ne
face oränduiald, ca sä po tinea podul.»
Resolutia e din 27 April 18or. «Iovo ici-ciohodar, ce esti
orinduit la Ipotestf, ca de la cei ce trec in trebile lor, sau
si ci menzilurf pentru ale lor trebuinte, cum si de la cei ce
tree cu zaherele de neg[u ttorie, sati alte povori de alis-
yetis lor, sä dai ajutorul ce-i cuviinos de a-s lua obiènuitul
adet al trecdtorif, iar de la cei ce trec in trebi domnesti
saO de la [zalharele $1 alte trebuinte domnesti, supdrare sá
nu li se facä.»
86. 8 April 1802. Mihail Sutu, pentru cinstitul si cre-
clinos boerul Domnii Mele Nicolae Bräncoveanul Vel Ban,
carele, trägändu-sä dän familie domneascd, si dän cele mai
vechi neamuri ale tärdi, si dän copildrie crescut fiind cu cre-
dintd care prea-puternica $1 hrdnitoarea noasträ impärätie, si
care Domni cu multd särguintä si cdlduroasd rävná afländu-sä,
precum I-am cunoscut Domniia Mea in tref obldduiri ale noastre,
ce pänd acum ni s'ati härdzit dd la dumnezeiasca bundtate
inteaastd pravoslavnicd tard, värsändu multe osteneli si su-

www.dacoromanica.ro
206 DOCUMENTE BRANCOVEANU

don pentru tarä, atät aid in patriia sa, cät si pä vremea


cändo sä afla petrecänd la impäräteasca ordie in Rusuc,
pentru impärätesti slujbe, - toate acestea dovedite fiind si dän
insus vrednicul de inchina me impärätescu ferman ce-1 are
la mänd spre intärirea credinoaselor slujbe si sadacat, si
fiindu stiutu si Domnii Mele, - de aceia, spre oares-care usu-
rare a greotätif casiI, a trebuinèoaselor cheltueli si datornlor
co care intämplärile vremilor 1-aü insärcinat, poruncim prin
domneasca noasträ aasta carte, casa dumisale sa fie dä a
pururea cu totul nesupdratä dä toate dornnestile däjdii, da
oerit, dá vdcdrit, cändu sá va intämpla, dá dujmärit, dd vu-
niánici, si dä ori-ce alte ddosibite därI, care dupa vremi, tre-
buintä fiindu, sá vor arunca pá velitii boeff, -
dumnealui si
dä acelea sä fie chi a p[u]r[ulrea slobodu si nesupáratu. Si,
fiind-cá atät cei mai dänaintea noastra luminati frati Domnf, cät
.si noi in celelalte Domnilalenoastre,pentru pustiirea ce ad suferit
mosäile si toatä casa clumnealui pä vremea cändu fail de nici o
dreptate s'au trirnis afarä clän patrie, am haräzit dumnealoi cu
domnestile noastre cärti o suta de oameni scutiti pentru rádi-
carea si interneerea mosäilor $1 case durnnealui.» Confirma.
87. 24 Mart 1818. Hotárnicie pentru mosia Urzicuta a
lui Grigorascu Brancoveanu biv Vel Ban
88. 25 Februar 1819. Biv Vel Banul Gheorghie Brän-
coveanu cere o hotärnicie la Ipotesti si mosiile cele sese ve-
cine. Se admite la 26 Februar 1819.
89. 19 April 1819. Ordin de hotärnicie de la < Ghe-
orghii biv Vel Spat., caimacam Crdiovei pentru < clumn`
biv Vel Ban Grigore Brancoveanu la Romanati. Si pecetea
cu vulturul bicefal si coroana, avind literele . p. G. S. K. A1, si
data de 1819.
90. 9 Octombre 1819. Brancoveanu cdtre Pentru
cloud sate ce cs'ail spart . Si satu Raetu aii inceput
a-s ascunde bucatele $1 a-s face gältire de fugd, ne mai pu-

' Sint i alte acte pentru aceasta hotarnicie. Unul, din 26 Februar ISIS,
e de la ancolache Stq biv Vel Spataiu Cann. Craiovelp, cu pecetea . »iii C11,

KM. Kp 1817».

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CUMURALA 207

tänd a suferi incArcdtura de liude ce la toate ddjdiile le


face dumnealul Cdmin[alr Bibescu .. Te incredintdz cä ju-
.

detu s'ar fi spart de mult, dar îi tine pdnä acum pd lä-


cuini (?) bucatele ce le smut rdvdrsate peste camp, cdcl acum
aü inceput a culege porumbul si la vif ; iar, dupd ce-$ vor
stränge bucatele si le vor sibgurisii, cele mal multe din sat
vor sä fugd si va sä pdgubeascd dornneasca Vistierie multe
lude, pdnä a aduce satele la loc, si noi stäpdnil rnosiilor vom
sä cercdm shntitoare pagubd, cdcf nu inconteneazd de cand
s'aü fdicut ispravnic pänd acmu la toate ddjdiile a incdrca,
incdt la uncle sate au indoit ludele, i vorbeste cdtre tot cd
satele pa' iamb.* nu pot fugi, si la Ghen r i sä implineste anu
isprävnîcii, si va sä sá ordndulascá alt ispravnic si, lipsind
din isprdvnicie ; nu va sä tie de off ce sá va intdrnpla. Pen-
tru numele lui Dumnezeü, boieriule, ajutd-ne la acestea liude,
cdei ni sd pustiiesc mosiile, fiind-Lcd] omeane nu pot judeca
cele cu euviintd.
91. 6 Iulie 1820. Joan Depalt[a], biv Vel Postelnicu,
Cairn. Cralovei», care Searlat Dulo Vel Medelnicer, pentru a
face o hotdrnicie lui «dumnealul biv Vel Ban Grig[o]r[ie] Brdinco-
v[ea]n [u]» . Semnäturd $i pecete cu coroand si Itv Tn KA% H.
1820.»
92. l''tIanuar 1850. Hrisant arhimandrit Peneti din An-
dros dd un munte bisericil grecesti din Sibiiü. Fdcuse si un
( pension de feate» in Braila.

www.dacoromanica.ro
VI.

DOCUMENTE RELATIVE MAI ALES LA BOTO§ANI


§1 iMPREJURIMI,
DIN COLECTIA D-LUI AL. CALLIMACI-11.

66549. Vol. V. 14

www.dacoromanica.ro
I. [Slceava], 8 Mart 6995 (1487). «Stefan Voevod, pe satu
Nimecnecii pe Bahluiü, carele îI nume$te apoi Vad» [notä
din secolul al XIX-lea]. Pergamentul e cu total spälat ; abia
se cunoaste data de loc. Pecetea, mare, e perfect pástratä.
2. 6 April 6996 (1488). Stefan-Vodd pentru femeia Lual
Ecobescul i o nepoatä, fata lur Lazor Prociänescul, ce schimbä
mo5ie la «satul Grecii la Siret, supt tärgal Siretiului, care sat
1-ati cumpárat tatäl lor Prodan de la al nostru Mitropolit Su-
cevei Teoctist, din dricul i diresul Mitropolitului, ce are de
la mosul nostru Alexandru-Vod[ä], iar Mitropolitul nostru
Teoctist aü cumpärat iara$ pre acei bani Mitropolii noastre
din Sui'av[a] de la dum. Rotin alt sat, anum e] Mihäe$tii, la
Brävitäl ; iar Domnie Me am dat Märini, fetii lui Prodan, $1
ceelalte Máririí, fetil lui Lazor Prodan, pentru acel sat Grecii
o seli$te a noasträ aproape de Nistru, anume Gromobitna,
rdmas noao ace seliste de la Välci $1 de la gupdniasa
lui Olga, din dresul mosului nostru Alexandru Voevod ; $i
incä am mai dat pentru ace säliste Gromobitna 200 zloV
tätärä$tb. Domnul dä apoi Putnei, «uncle este igurnen ru-
gátoriul nostru arhimandrit chir popa Paisie» Traducere de
pe la 1750.
3. 5 Iulie 70 - (I -). Stefan-Vodä aratä cí mapiiiKa Aotita
non,i,opa 11 M$11111 dä mo$ia sa pe care WTRK Fro sonAtvp Am1-
1111K $1 Mu$a Ç F;81-1E}K WI' Arlirk" PCILL1110 CTF*Ali" KOFIWAi Satul
e Socii, FIA MO, Is ; se dd lui Andrusco pentru 140 «zloi
tätdresti Divanul : Isac, Petru Vornic, Negrilä, Vasco, Gr...,
Talaba pircälabi de Hotin, Coste $i Condre pircälabi de Neamt,
Petru $i Toader pircdlabi de Roman, Arbore Portar de Suceava,
Hrana Spätar, Eremia Vist., Sarpe Post., Sacuian Cea$nic,
Sträcea Stol., . telo . . Pecete pästratd.
. . .

4. 14 Mart 7040 (1532). Stefan-Vodä (sic) cdtre « Costi pärcälab

www.dacoromanica.ro
212 DOCUMENTE RELATFVE LA BOTOSANI

Sorocii $i frati-sda Tedor $i d-urjapäcurarul, feorif Ma-


ricdI, fetil luI Mihail Peritschii, sora luI Costin $i a luI Toa-
der $i a Isai, care ail slujit noao cu dreptate si cu credintä, :
li dd satul zPerischiú, anume Todere$tI, unde aü fostä
casa unchiului lor, $i alte sate pe acolo. MarturI : fiul Bog-
dan $i boieril. (S'ati tälmäcit de Euloghie dascal, It 7270,
August 21 d.»
5. Iag, 24 Mart 7042 ([536). Petru-Vodä, pentru satele Jol-
cd$anI, TofileanY $1 GreaanI, luat de la Luca Arburea
Portar de Suceava pentru vicle$ug supt Stefan-Vodd. Marturf :
fiul Bogdan, Huru Vornic, Totrusan, Scripca, Vlad, Toader
pircdlabl de Hotin, Danul, Liu pircdlabf de Neamt, Zbiiarre
p Cräcun pircälabI de Roman, Mihul Portar de Suceava,
Drapan Spätar, Glavan Vistier, Albota Postelnic, Popäscul
Ceasnic, Colun Stolnic, Draxin Comis. Ion Flocescul scrie.
Pergament.
6. Ia$T, IO Iunie 7054 (1546). Petru-Vodä. Pentru vinzarea
satelor Umbrdre$ti $i Dumestf. Mentionatl : Danciul, Musat.
Marturf: fili Ilia$, Stefan, Constantin; Efrirn Huru, Borcea Vor.,
Petra CräncovicI, Sturdzea si Coste (?), pircälabT de Hotin,
Danciul Huru i Miron, pircälabI de Neamt, Sandru $i Teampe,
pircälabl de Roman, Petre Vartic Portar de Suceava, Jiuriia
Spätar, ..., Hräbor Postelnic, . . . aza, Pdtrasco Ceasnic,
Neagul Stolnic, Plaxe Comis. Pergament. Pecete ruptd.
7. C. 1580. «Zde zapis caco cupitpil Malco vatavol parte
de ocin[a] a Nenuloi ot Selele, ce si va veni.» Apoi in sla-
vone$te. Marturi : «Micol ot Sele$ti i Ion Borduhosul i Stan-
ul Tiistreanu, Ion Michi ot tam, i Lazor ot Malcoceard, i
Drago$ tam, i Dumitru ot tam». Pecete micä rotundä, de o
ceard brunä.
8. 3 Iunie . Ieremia Moghilä dä luf «Nicoard DoniC biv$ii
präcälab» mo$ia ce o cumpärase in Pitusca de la un Gavril,
ce avea uric de la Iliias Voevod. «Stroiö Vel Logft. u. iscal.,
«Bäseanul pis.» Jos: «Aasta am gäsit la Vasile Preda ot
Lihnesti i arn luat acu dupä pradä, in Domnie Märii Sale
Theodor Voevoda».
9. Iasi, 7100 (1592) (sic). Ieremia-Vodä pentru PlopenI,

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÄ 213

CretegI, SpärietI, Rd.cegf cu episcopia de Hug (?). Boierl : fiul


Constantin, Ureache Vornic de Tara-de-jos, Crstea Vornic
de Tara-de-sus, Gheorghie pIrcdlab de Hotin, Gheorghe $i Io-
na$co pircdlabf de Neamt, . .. $i Nlpan, pircdlabI de Roman,
Ord$ Hatman, Brdnovschi, Veaveriti Spätar, Ursu Medelnicer,
Cdrdiman Ceasnic, Simion Stroicl Vist., Gligorie Stol., Vorontar
Comis. Scrie Eremia Bäseanul. Semneazd Stroici. Pergament.
Io. «Pavdl Albotd biv Jit.» aratd eä a vindut partea-I din
StäncestI «de la Bogdan cäpitanul» pentru ioo de «Id bd-
tuti», $i de la altif, luI «Dumitra$co ce au fostu Vistearnic».
MarturI «Gavrilie $i cu tot sdborul de la mändstirea Domnel».
Scrie cu mina sa. Pecetea luí $i a mändstiril. t 4p-ii).: iyo6-
p.s.voq py.ttribv rg.60sq.
il. «Paväl 6ocdrlan $i Darie sin MoiseI, nepotil lui Fräti-
man ce-iI fostu Pdharnic», aratä cd vind partea lor din Plus-
cent, cumpdratf de Frdtiman de la «nepota luI Dumitru
Ivanaco, din sat din Ploceni», Stolniculta Sturdzif pentru
6o de lei%
12. «Procup Negra nameasnic i Anton voiut i 12 prägaff
ot träg Br[d]lad» aratd cd «cnighind Macsin i Nicoard Spdt.
i Movila ot oican » fac vinzare in Ghermäne$tI pentru
taleri. Pun $i pecetea ora$uluI : cea cunoscutd, cu eel' trel
pegI, $i alta cu Sf. Gheorghe, frumoasd. Pomenit Ieremia
Movild. Slavon.
13. «Gavril si soru-mea Tudora, fiseori ad:lance de PlosceanI»
(Soroca), vind ocind In acest sat «dumisale luI Ilie Sturdzea
Vel Stolnic», pentru 40 de lei bdtutl. Marturi : e Leca biv pär-
cálab $i Simion Rdulet $1 ocärlan biv cdpitan $i Vas[i]lie
6ohoranul si Irimincea Rdulet $i Toader a Drägär».
14. «Nepotii GrigAI cehif bdträn de Stdncegi» ig datl
ocina «Vorniculul Pavdk pentru etaleff bdtutl». Marturf :
«Vasilie Cdpitanul si Paraschiva de Iapote$tI $i Pätrascan i
Dumitra$co $i Gheorghitä de Cdtdmdresti».
15. Iag, 23 Mart 7110 (1602). Ieremia-Vodd pentru «Io-
na$co snd Petria, vnuc Vdselina», ce-g vinde ocina din Stän-
cestI la «Toader Aprod» pentru 40 talerf. Pecete de ceard
roge, ruptd.

www.dacoromanica.ro
214 DOCUMENTE RELATNE LA BO OSANI

16. Iasi, 26 Novembre 7111 (1602). Ieremia-Vodd aratä


cä Ionasco fiul Petra, nepotul de fia al Veselinef, $i Odochiia,
fata Grichezei, nepoata de flied a aceleiag, vind in Stän-
cestf lui Toader Aprod. Marturi: Lupul Stroi, Mare-Logo-
fdt. Scrie Nicoard. Pergament. Pecete atirnatd, ruptä. Tra-
ducere din 1801.
17. Ia$I, 15 April 7115 (1607). Simion Moghild aratd cä
(Sava si frate-säti Stefan, si Dondä$ si Anton fill Leani, ne-
potif Märichi», an vindut ocina lor pentru slujbd «de la IA:-
trinul Stefan Voevod» lui «Toader Apr od». Confirmä. «Stroiè
Vel Logft. u. iscal.» «Bdseanul pis.» Pecete micä, rotunda'
pe hirtie, cu bourul. Slavon. Si traducere din 1801.
18. 8 Septembre 7117 (1608). Constantin Movilä aratä
cä «Iona$co Potlog diiac» a adus o märturie de hotärnicie
de la Pdtrasco Mare-Vornic de Tara-de-sus, supt (räposatul
pdrinte al Domniel Mele leremia Voevoci», pentru mosia ce
o avea de la unchiul säti «Miron Oasea» «la satul Stäncesti
nort, 6SKOKIIH1r, in tinutul Hîrläului, luat pe 500 de talerf de
argint «încä in zilele luf Aron-Voclä, cdnd aü avut nevoe
si ati fost in temnitd.» (Kb. MIN ApOtIA KOEKO(, KkAA Wli HALM
HEKOMO n EH" Kb. TEM11144). Confirmä. Semneazd Stroici Lo-
gofd.t. Pecete micd pe hirtie, rotundä, cu bourul, avind steaua
intre coarne, $1, de o parte si de alta, soarele si luna. Slavon.
in colt : «Nebojatco». Pe V°, contemporan : ej- Ispisoc pre
partea Avrämii ce i-am dat in Stancesti».
19. Iasi', 4 Ianuar 7117 (1609). Constantin Moghild aratd.
cd: «Pdntelel Haru01, fiul luf Petru, nepotul de fiti al luT
Buzdugan», i-a declarat cä $i-a vindut ocina din Stäncesti
luf «Toader Aprodu», pentru optzeci de taleri de argint.
«Stroid Vel Logorat iscal.» Slavon. Traducere din 1801.
20. IasY, 15 Main 7117 (1609). Constantin Moghilä aratä
eá a venit (Toader Bun4a cu un zapis, de la Toma ureadnic
ot Botd$anT si de la Joan $oltuz si de la prägaril lui de aColo
si de la Mosul $i de la Stefan si de la Condrea $i de la
Hanco Arman i de la Chirild Arman si de la Hrinco diiac
$1 de la Necula Vlah», cä innaintea lor «Luca fiul lui Gavril
din Epureani si cu sop luf Anisiia, fata lui Ion Setrar», aü

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISPORIE CULTURALÀ. 215

vindut partea lui din Stäincesti" liff «Toader Bunita diiac»


pentru 500 talerf. Confirmä si el. Stroici Vel Log[o]fet u.»
Pecete micä, rotunda', pe hirtie, cu bourul. Slavon. Traducere
din 18w.
21. Iasi', 4 Februar 7118 ( t6ro). c Mihail Trifan Cliucear si
Bout Visternic si Vasilie Prdjescul Dvornic si Dragotä Dvor-
nic glotnii si Bran Comis si Gligorie Vel Satrar si Ionascu
biv Spätar $1 Andronic, diiac ot Merest », aratä ea' niste oa-
meni din Cräciuneth aii vindut partea lor laI Nicoarä Prd-
jescul Vel Vistier pentru 50 de tale/4. Si traducere din i8o I.
<Lupul Dragot ä Vornic am scris, >
22. Suceava, 6 Iulie 7123 (1615). Stefan-Vodä dd ha <Grama
Usear > satul Ilisestii, ce a fost al lui Stoian biv Usear, «si
aii peritii in vicienie, in vreme cänd el, impreunä si cu altf
pribegI $1 cu Domnul lor, cu Costandin Voevod, s'ail fost
rädicatii cu multime de Les si de Cázacf, si ail venit asupra
noasträ si asupra tárii Domnii Mele, cu foc $1 cu sabie, $1
mare rdzboiii aii fäcutil cu Domniia M pe apa _Mid ; pre
cariI milostivul Dumnezeii pre tot i-aii datu supt sabie Domnih
Mele, unde si oasele lor On in zioa de astäz de fatä zac,
spre vecinica märturie». Semneazd Domnul, cu ros. Pecetea
micä ruptä. in colt ; «Ionasco». Traducere din 1801, pe care
am reprodus-o.
23. 2 August 7124 (1616). Radu-Vodd dä lui «Cernat biv
Logft. si Vasili biv Staroste, gineriT räpoosatuluI Crästif
Vornicu, si Schwa, fata CärstiI Vornicu, 'gupdneasa Dabijh
Vomic», satele lui: Crástea «de bastinä si de cumpäräturä»,
vii, tiganI. <Gheorghe Vel Logft.» «S'ah tälmácit de Gheorghie
Euloghi dascal; 1782 Noem. IS.>
24. Alexandru Ilias. Pentru satul Bäldceni dat lui Scherlet
ot ZorileanI si sotief Märia. Pomenite cererile Vizirului si
Hanulth. Divanul : Ionasco Cujbi Vor., ... Conde si Tudori
pircälabi de Hotin, Manoli pircälab de Suceava .. , Präjescul
pircälab de Roman, Dumitrasco Soldan Spätar (?), Petrachi
Celebi Ceasnic, - Stolnic, Condilä Comis. Ionasco scrie. Per-
crament.
t, Slavon. Semnätura DomnuluT.
25. 6 Mart 7131 (1623). Stefan-Vodä luI Drägan Vel Ar-

www.dacoromanica.ro
216 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTO§ANf

mas, pentru Britcani, in Tinutul Chigheciulta, ce avea «de la


bdtränul Pätru-Vodä si de la Stefan-Vodä $1 de la Alexan-
dru-Vodä». «Care acel sat aú fost prdp[d]dit cu asuprial[ä]
de cdtre Urech[e] Vornic, I cu mult[d] cheltuial[ä] aü scos
de la dänsul, -ati fäcut ace cheltuial[d] 250 ug. de aur ; car e] si
ispisocel[e] ce seriO ma! sus el singur de la robie pdg[d]nilor
le-ad scos». Pomenit «Toder Rdspop». - «Ispisoc dd rämas pe
Gligorias Urech[e] pentru satul BritcanT si NegrilestI si Balta,
Ge anel[e] i Sämäldoole (!), de la Miron Barnoschi-Vod[d],
din väletul 7136, Mart ir. Scriind cum an näpdstuit de fata
innaintea Divanuluf Gligor[e] Urech[e] pe Gabär Cdpitan si
pe fior lul, Drägan Armas, $1 pre rdidzesiT lor, dzäcänd eä
a it fost cumpärdtur[d] tätäne-sdii luf Ureche Vornic intr'acest[e]
säläst[e], $i in balta Genel[e], de la Nistor Cdrnescul (sic) si
de la Necula Galbdriul si de la Cozmita Grecul si de la
Alecsa Bdta ; iar sluga noastrá Gabär si up[ä]neasa Jul $i cu
rdzesiI lor s'aiA lepädat cum n'aii vándut nicI dumn. ceI
oarneni ce scriü maI sus, ce le-aü fost cu asupral[d] de cdtrd
Urech[e] Vor. Drept aceia Domnia Me am gudecat dup[ä]
legea tärii sà. gu4e] Gabär cu 24 lud[e] cum n'ail vändut
aceT oamenT ce scriü mal sus Die la cOmp, nicT la baltd ; $i aü
gurat 24 oamenT in episcopie in Hits, precum sint scris
anume ; si slag indreptat si s'aii pus si herie in Vist. gd. Iar
Gligor[e] Urech[e] aü rdmas din toat[ä] kudecat[d] ; pentru
acei, de acmu nimic (?) sä sä mai aibä a asupri pe Gabär
si pe fior luT, Drägan, si pe rdzd$II lor, nici cu o dovadd, $i
nicI oddoard in vecf, peste aastä scrisa nostrd.» Traducere.
26. 12 April 7131 (1623). Stefan-Vodä cätre Ghenghi Iona$cu,
Vel Logofdt», ce a servit si pe altI DomnI i ti dä satul Mär-
*gucanii, intärit $i de Alexandru Ilias, «care acel sat ail fostu
dreptu domnescu suptu ascultare cu ocolul tdrgulul Bärla-
duluT, $i cumpárat pre dänsul de la Artxandru Ilie$u
Voevod drept ses[e] caT bunI si drept trii sute de galbini,
caril ace! ban! $i aceI caí s'aü dat in treba täriT, unde am
avut nevoe si greutate». Si alte cumpäräturI: de la «Tropo-
teiii ginerile BarbuluT si de la Zaharie ginerile Sdsooia»,
.

etc. Traducere de pe la 1750.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÄ 217

27. Ias, 20 April 7134 (1626). Miron Barnovschi Moghild


pentru «Toader Pdh. ot Stdincesti», dindu-I locul incdlcat
odinioard de satele «Rusii» si «Popovotii». «Dumitrasco
Stefan Vel Logoft. u.» «Strati lat.» Pecete de ceard rosie,
ruptd, Slavon. Si traducere din 1801.
28. «U Hdr ld.ü», 23 Octombre 7139 (1630). Moise Movild,
pentru «Toader Aprod ot Stäncesti», in judecatd cu RusiT si
Popout'll relativ la un loc in hotarul Stäncestilor. Se decide
pentru el, dupd cercetare de cdtre «Cotärlä pdhdrnicel ot
Epotesti i Dumitrasco Pitdrel ot tam i Ionasco Pdhdrnicel
ot Oräseani». Slavon. Pecete mare ... a lui Istratie Dabija
[lipitd, fireste, ulterior]. Semndtura Domnului. «Mänjea.» Slavon.
29. Iasi, 17 Iunie 7139 (1631). Moise Movild.. «Ati avut
dzi de fattal innaintea Domnii Meale boiarinul nostru Apostol
ce au fost Postelnic, cu Ma[ca]rie Hotnogul si cu Dumitru
Otel pentru o baltä din sat din Cotesti . .. Ce ail luat ho-
tarni pre Chicos ce ati fost Comis si pre Focea Uricariul,
si le-aü fost dzua la Dumineca Mare.» Apol cer esd mute
dzua dupd Säntd-Mdrie inteo s'aptdmänd». Admis. «Ghianghea
Vel Logoat, u. iscal.» «Sdrbul.» Pecete cu chinovar.
30. to lulie 7139 (1631). Moise Movild, pentru Mändstirea
Doamne, < längd tärgul Botosani», «care ace mändstire esti
mitocu Sfäntului Munte, la Mändstire Rusi», cdreia-f intdreste
satul CostestY, «care acestu sat ati fost din vechi drept a
nostru domnesc, supus card. färgul Botosenilor». Traducere
din sec. al XVIII-lea.
31. Iasi', 4 Iulie 7140 (1632). Alexandru Ilias Voevod, cdtre
cSalomila cneaghinea Voruntarii bdiv Cornis» si fill, pentru
un zapis al lul Savin Prdjescul biv Hatman, fiul luT Ton Prd-
jescul, si nepotif luit de flii : Lupul, Ionasco, fill luf Nicoard.'
Prdjescul biv Vistiernic, si Sofroniia si. Grozava, fetele Marig
si Dumitru Buhus Logofdt $1 Safta, fin' Nastasid, si Gheorghe si
Ion si Mdriica, fill lui Stefan Dvornic, si Mariica $1 Todosiia,
fill«Erini», Stefan Boul si Manila, si Paraschiva si Safta, fiii
Agafiel, cari, toti., si-aü impärtit satele : PrisdcanI, ce era
zdlog pentru wo de uglif la Necoard biv Vistier, etc. Moare
fratele lor Arpintie biv Postelnic, färä copii, räsindu-li jumd-

www.dacoromanica.ro
1318 D)CUMENTE RELATIVE LA BOTO§ANt

tate din Voruntäre$tf, in tinutul RomanuluT. Confirmá $i el.


Si traducere din 1823. Semneazal «Ghianghea Vel Logo-
Pat ). «Crstea Damiian.» Pecete pe hirtie.
32. Ia$T, i 1 Main 7142 (1634). Vasile-Vociä intaire$te lui
Crstea Chiosea Bräileanul satul Ru$if, lingä tirgul Botä$eanT.
Semneazal Domnul. Pecete pe hirtie. in colt : <Mfinjea».
33. Ia$T, 24 Mart 7143 (1635). Vasile-Vodä pentru Toader
Aprod, ce are Stänce$tif, luatf in parte de la <Pantele Ha-
rutul $i fratele luf, Iona$co, fii Petrel', nepotif de fif af luf
Buzdugan. «Patra$co Ba$ot[ä' Vel Logft.» Pecete de ceard
ruptä. Slavon.
34. Ia$T, 25 Iulie 7143 (1635). «Lupul Prajescul Clucear, i
Lupul si Dumitra$co, fi6oriT Ghiangheal, ce au fost Logofät, si Ion
ii;o1pan, nepotul Ghlangheaf >, se inteleg pentru partea de
«Siretel» $i Stolniceani $i Bule$tT, ce ati de la tan', «$i o falce
de vie de la Ia$T», tot de la el, <pentru sä. plätimcu acet bani
ne$te zalloge ce au fost pus zalog pärintele nostru Ghianghea
Logofdtul la un negutitor dreptti 190 ug , $i camäta s'aii
fäcut too ug. deusebit ; $1 aceale zaloage all fost a luf Ion
ijolpan, date la pärintele nostru ce mal sus scrie, sä i le tie ;
dupd cea s'au svär$it tatdi lui Ion ùolpan, iar dumnealuT pa-
rintele nostru Ghianghea de mare nevoe el le-n pus zälog».
NumaI Lupu Clucerul vrea sä le iea rnosiile pentru ace$ti
bani. Semneazd $i Ion ùolpan. <Clue va avea si putearea»,
se adauge, cdintru fratif no$tri, sä n'aibä a intorce aceaste
sate ».
35. Ia$T, 28 Novembre 7146 (1638). Vasile-Vodä dä «luf
Bosuioc cäpt. si gupäneasdf sali Antimief, fete! a luT Män-
däu, nepoata lui Butnarti», mo$ia lor la Sake $i jumdtate
din SolotfenT, in Tinutul Läpu$nei, «din uric ci-1 a - de la
vechiul Alicsandru Voevodti ». «Gavril Vel Logft.» - Traclus
in 1800 «de polcovnicul Paväl Detit ot Mitropolii».
36. Iasi, 7 Iunie 7147 (1639). Vasile-Vodd dä. «Cristel
Bräileanul. mosia «Rusilor de la Bätd$eani >, hottirit d de
«VasilieBanul, Medelnicearul cel Mare, $i cu Todera$co Soldan,
Vornicul de Botä$ean[f], $i cu oameni bunf, slugl domnesti,
$i cu tärgovet de Botd$eani, anume Toader Bunita din Stän-

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISrORIE CULTURAL), 219

cestf si Dumitrasco din Epotestf, si Gligorie soltuzul den


Botdsean[i], si Dumitru ce art fost soltuz, si GhiorghitLd de
acolo si Pavdl, si popa Ionasco de la 'beseatica Domnii
MealLe], de la Carte din Botoseani». Gavril Mitras (?) Vel Lo-
gordit » Pecete pe hirtie,
(0 37 «Adecrt eü Nacul Simionel parcdlabul di tdnutul Su-
i3avel si Stefan Murguletu si Toader Dohatchi si Nicorit[d]
Brah[d] si Alexa soltuzul di trägul Sirdtuluf cu af sdf 12
pargarf si cu omini bunf di acolea márturisesc ea' «Todosia u-
päriesa luf Toader Tautul di Balilestf si Ionasco ginirele ef si
Ghiorghie Machidon de Rudestd si popa Vlasie de Bdhlestf
$i popa Onufref de Grdmestf», a ardtat cä la moarte Toader
<aü dat lut Pdtrdscan cuconul Täutului Logofatuluf, cdcf aft
fost nipot di vär primare si lau invdtat carte si l-ail luat
hif di suflet», o parte din mosie, «cum si mändzul, ca
comände». Se pune pecetea tdrguluf >. U träg Sireat, ms.
Iul. 1, vl 715i. » Pecetea cuprinde un sfint si inscriptia : «Stif
Ion . ..».
Adaus : «Eil Toadir soltuz, h7;orul luf Pdtrdscan, am dat
dumisal[e] Spat. Priladi» parte din «Bdlilesti». Semneazd. :
«Toder Täutul».
38. 17 Mart 7152 (1644). «Chirica si Pricurar feèorif luf
Petriman de Särdtean[f] si Cretul ot tam», avind pird cu «To-
fana Costächioae si cu fe'Corif ef » pentru Tiganf, h vind ef
si fiilor : «Antiohie si luT Gavril si surorif lor Todosief», pen-
tru 20 de clef bAtuti . si o iapd bund». Marturf : (Boul de
Brlad, slug rt] domneascd, si Costarttin Bujoranul». Vine apol
«si Ionitd Bantds». Tref pecetf.
39. Suceava, Iulie 7153 (1645). Vasile-Vodd «la tot slu-
jitorif cdtf yeti imbla cu toate slujbele Domuiei Meale la Ti-
nutul Suceavef», «pentru rdndul cestor Rusf anume Ioancea
si fiCorul luf Larion si Crdain si Shnion si Andrei si Gli-
gorie si Gavrilcea i frate-sdü Vasilie, carii aü esit acmu din
tara lesascd si s'ad asdclzat la seliste la Cä1inetí, ce iaste a
boiarenului nostru, a Täutuluf Spdtariel >, sä-f crute «de dajde
si de zlotf si de lei si de talerI si de ortf si de alte dabile
de toate, cdte sänt pre alti misei in tam Domniel Meal e]).

www.dacoromanica.ro
220 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTO§ANi

Tot asa «si altil carii vor vini», «pänd sä vor implea vrea-
mea ai lor». Sä tie, cvoi parcd.labl i globnicI si oldcari si
podvodarI si desugubinarI de acel Tdnut». Semneazd Domnul.
Pecete micá rosie, ruptd..
40 Iasi', 29 Mart 7157 (1649). «Adecd. e Bogdan Cdpi-
tanul si cu femeaia mea Erina fata Avraimiel, hiiastra lui
Toader Bunitei», aratä cd ad vîndut «luf Paväl dvornicul de
glow [5.]» o pätrime din Stäncesti pentru ioo « de lel bdtut».
Marturi : «Solomon Vistearnicul si (3ogolea Clucear si Nea-
niul dvornicul de gloat[d] i Bd[r]san Dvornic i Tdban
Dvornic i Popdscu Dvornic i Nacul Brut i Costantin ne-
potul luI Macri».
41. Iasi, 28 August 7164 (i 656). Gheorghe Stefan lul
«Costachie Motoc Vel Sulgiar vnuc Coste Bdciuc Dvornic»,
pentru mosia din Crdni de la Ieremia si Radu-Vodd, si al-
tele ale luf Bdciuc, si Tigarff si vie la Cotnari, pe dealul Sd-
rata. Se pomenesc satele Gvodzeani $1 BdbulestI, ce a fost
partea CatrineI Vistiernicesel luí Iordachie si nepotului de
fill al lui Coste, Toderasco Postelnic. «Ionasco Rusul Vel
Logofatu.» «Dumitrasco.» Pecete pe hirtie. Slavon.
42. Iasi, 20 Septembre 7165 (1656). Gheorghe Stefan cd-
tre «Paväl -ad lostu Mare-Jitniciar», cä i s'a plins «asti
giupdniaasä sdraci anume Ghilisteana pre neste rdzias a ei
den sat din Rusi, dzalcdndu innaintia Domnii Mial[e] cä s'ad
inpärOit cu ocina e-ad avut acolia la Rusl si cu oamenif ;
deci el' nu jail inpärtät cu dreptul, ce i au dat vecira card
ad fostu fagill, sä I strängd ia, si el' aü luat card sdntu de
fati». Sd cerceteze. Pecete cu chinovar.
43. ND Mart 7169 (1661). «Ion ginerele luI Toader Bunitef
den Stancesti» dä «lui Dumitrasco Vistearnicultd, pdrti din
sat, «pentru cdcl dumnealuI ne-ad folosit de multe nevoi
carele säntu pre altI oamenl in tara Mdriei Sale lui Vodd. ;
ded petr'aceaia no ne-am bucurat ca sä ne sprejenimu pre
längä dumnealuf si sä obläduim in tarp] pre längd dum-
nealta, iar ocina sä fie a dumisale,. Marturi : «Gavrilas
Prdescul si Toader Armasul i Cdzacul Zbiiarea i Pâtrdscan
de Ordseani i Vasilie Groseaifl, soltuzul de Botdseani, $1

www.dacoromanica.ro
'-' / tell :
./,' 1 ' $(,a; 1 i i A') All I 7-4
Ii a 'if " es r-
Ii 4". frt.
'Jr '1 i tfo-te'
.;

- etKi 1L a 4/ 1111)",-rz f itit6ffer7 4


71'7 I -4in/710.4,4 dz ,
trossii4
, ,....7 f 41.,;,
(...2.4,_
iefe
i
j ti I .1
:67
fií riti-77";"-77..;-( lepx,(1,;-f "&177/3.r/114"4
L.A._
,e1
, 1"- f4..lf`egf 4
'
.4) r d .........,,7 d 4 e elo trier- ,z(i /7, 7:: i
,
.4. 'VI
%O.. r77?St ri
1-41...
1; -,' '-
9 L',,,,,l/naa71 - -
V.1.

--
z../frn
-( r-
ot"..11,
p-ffy

4y

'71
°:156

www.dacoromanica.ro
La n° 45.
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL:1 221

Adam si Cornea si Ghiorghit[ä] a lui Paväl si Vasilie a lul


Onitä si popa Ionasco de la Curtea cea Domneascä si popa
Miräutä si multi oameni bunf ; si pre mai mare märturie am
pus si peceatea orasultfb : päunul si «Peceatea trägu Botás.».
Patru peceti. «Eü popa Mirdut am scris.»
44. oU tärgu Bot.», 20 Mart 7169 (1661). «Eu Bra-
escul» scrie «cum cal mi-ian fost mie luat Ion fiorul lui
Andronic patrudzeci de galbeni, si am dat i un cal unuf
Arman de Bot[o]seni pentru dänsul, crInd aü prebegit el in
Tara Lesascä». h iea partea din Stäncest. Apol o vinde
lui «Dumitrasco Visterniculuf». Marturf : «Ionasco Balsi pi
Toader slug[a] dumisal[e] lui Statii Jicniceriul> . Bals semneazà.
$i lingä «Gligorie Roschip .
45. 20 Mart 7169 (1661). «En Isträtulat fiorul lui Toader
Tilincäf, nepotul lui Toader Bunitei, pi cu soru-mea A nnita >
aratrt cá aü vindut a patra parte din Stäncestf (dui Durni-
trasco Vistearnicului» cu 6o < lei bauti >. Marturi : «Vasilie
Udrea de Orrt$ean[f] si frate-sän Adam, si Irimiica feorul lui
Durnitrasco de Epotesti si Ghiorghitä Tupin 5.1 de Oncani
si Istratie sluga dumisale lul Andronic Stolnicul, si negotul
ne-an fost in casa Savei a Danuluf, si an fost si Paraschiva
de Epotesti si Pardscan de Oräseani si multi oament buni,
si au fast Vasilie soltuzul de Botäsean si Ghiorghip a luf
Paväl i Adam si Cornea, si multi oameni buni». Semnäturi.
Pecete cu päunul si «Peceatea tiilgu BotAs.». i zapisul
au scris papa Miräutä de Botäseanl.
46. 25 Main 7169 (1661). «Sion ginerele lui Toader Bu-
nitei» dä lui «Dumitrasco Vistearnicul» patru «vecini» din
StancestI, dintre care until «Severin,>, altul «Värdzar» : «vaid-
zänd en cá n'am nici o puterea de-a-1 thlearea, ce sá tan
alii cu dänsii». Marturi «popa Ionasco de la Curtea a
Domneascä de la Botäseani, si popa Miräutä, si Gligorie sol-
tuzul de Botäseatif si Ghiorghit[d] a lui Pavál si Ionasco a
soltuzului si Adam si Cornea si Vicol i alti trägovetl si
multi oameni bunf ; si spre mai mare márturie am pus si pe-
ceatea orasului» : cea cu prtunul. Semneazä : «Ion zet Bunita >
si cenaltf.

www.dacoromanica.ro
222 DOCUMENTE RELATIVE LA ROT AN

47. Färd datd. «Strätulat fiii;orul luI Toader Tilincdr» aratd,


<cum in'ati agunsu nevoe $i säräcie, si am rämas la lipsi
mare intr.' acestu an ce sä tämpla fomete in tar[ä] pre tot
cre$tin[l], neavändi de ce ne apuca sä ne scoatem sufletele
dintr.a.(l'astä fomete > vinde ocina-I din StäncestI luf «Dumi-
:

trasco ce aü fostu Vistearnic», pentru 60 de lef : (,si am luat


dai cai $i dzece leí bani». MarturI egumenul de la Mändsttrea
Doamnei, soltuzul nenumit, popa domnesc $i «popa. Mirdutul».
Pecetea tirguluf $i una cu un sfint, a Mänästirif DoamneI.
48. II Iunie 7170 (1662). Sava fi6orul luI Nicoar[d] de
Cätämärestí» aratd cd «am fäcut pagubd de dol. INA luf Va-
silie Harhaz, si. boil s'au pretäluit derept treklzeci de leb :
dä partea sa din sat, «ca sä-m plätescu capul». Marturf :
«Pard$can de OräseanI, $i David nemeasnicul cel armenescu
de Botd$eanI, $i Gligorasco $i Sirnion si Ion, fie" orif capita-
nuluT de Costine$t, $i Ghiorghitä a luI Paväl de Botd$eanT,
si Vasilie $oltuzul de Botäseani, si Ivan soltuzul cu 12 pargarI, $i
mulí oamera bunf ; $i Sava a Danulul den Tätära$I; $i zapisul
aü scris popa Mirdut de Botäseanl >, puindu-se $i ( peceatea
orasuluf Botdseanilor». ( i dzua ati pus pä.n la Simpietru.)
49. Ia$I, 3 Februar 7175 (1667). Bias Alexandru Voevod
dà. lui «Aaghelachie fiòorul CrsteI Chiusef Brdileanul» ocina
ce a luat la RusiT, emaf sus de Botäseanf», «care sat au fostu
mai de de mult dreptu domnescu ascultändu card ocolul trd-
gului Botisanilor, ; hied de la «pärintele luf Crstea Chiusea
Brdileanul de la räpäosat pdrintele Domnii Meale Alexaandru-
Vodd, pentru a luI dreapti slujbd $i cu credinti ce aati fostu
slujit in laturf streine, $i dupä aceaia ati fost datu el $i 250
talerf de argintu la greutatea DomnieI, de s'ati dat in triaba
tärif». Pecete cu chinovar. Semneazd Domnul si «Dumitru
Lecaal,.
50. liotin, 14 August 7181 (1673). Stefan Petru-Vodä dá lui
«Andronic Cerchiazul -ati fostu Arma$-Mare, mai denainte
vreame, altor Domra $i tärdI slujindu cu dreptate, $i la
Poarti, paind. acmu $i DomnieI Meale, ded Domniia Mia,
vddzindu mila noastrd, miluitu-l-am intr'a noastrd t[a]rd a Mol-
dove' cu un sat anume Pdpdutif, in Tinutul HairläuluI, care

www.dacoromanica.ro
MATEMALE DE ISTORIE MILTURALI 223

sat aa fostu dreptu domnescu de ocolul tdrgulur Botdsanilor :


satul intreg, cu vecini si cu tot venitul». il dá si e gupd-
niasal dumisale Axanel si sdmintief lor». Semndturá si pe
cete mica, octogonald, cu chinovar. in colt : Ettimie.
51. 1673. eGligoras Mustiati» iea in datorie ebanf 120
lef bauti de la dumnealuf Aupdnul Ivan nemesnicul de
la tärgul Sireatiului si de la frate-sda Iolba», puind zdlog
partea din Rägdsäuti. pe Siret. Soroc c lzua Sfäntuluf Ilie pro-
rocul». One va ataca zdlogul, «sä rdmdia vinovat de gloabd
la Domnie cu 20 lig. Si eii Ionasco Brah chizes, si de barn-,
si pentru Gligoras Mustiatd. Dat in anul 7181 go dup[d]
Adormire Precistef» . Marturf : Toder Gricenco. Gherman, Apos-
tol, Neculaf Turcul, Stefan Soltuz. Armeneste : Nicol. Min-
ôund, Chircor Hangur, Agopsia Colotil». - Copie de pe la
1740-50.
52. d'is u Slimnic», 24 Februar 7185 (1677). gai Stefan
fieor lui Simion Bugäl ot Cdtdmärestf», dd zapis, a precum
cä ea cdzuhl la mare lipsä $i särdcie, ed.' md. prddar,d.] Lesif
si Tätari si mä rdnir[d] in cäteva locurf, si eram un om de
perir[e] ; deci, avändu ea un nepotu de sor[d], anume Toder
Corfos, mä dus la cirmsif ca-s nu ma' las[e] sd.' peia la nevoe
mia, cd ei era nepralatf ; iar el, dacd md dus la dänsil, md
luar[d] in batugocur ä $1 nemic nu cdutar[a la nevoe mè de
min e] ; deci, avändu ea nepo tu de vdr premar[e , pre dum-
nealui Gheorghii biv Armas, sin Pavol Jicniceriul, m'am tras
cum am putut pan la dumneluf in tara munteniascd. Deci,
dac[d] m'd vddzu dumnaluf, i-aü parut bine, si m'aa socotitu
cu de totu ce mi-aa trebritu, ca pre un omu bolnav». if dá
partea sa de ocind. «Sä imparte in doi cu soru m cu Anita,
inma luf Toder Corfos.» Marturf : «Dumitrasco Boul biv
Logftu si dumnealuT Savin Vráncian $1 nepotu-mieti Apos-
tol fiCor[u] Tudosii si Iordachie brat eg si Nacul de la Mihoa,
nepotu-mea, si Pardscan Täutul, biv porcAlab, si vdru-mea
Sava, si Nicor ot Cotomoresff, si Miron Gucdran, $i multi
boeff si fieorf de boerf ). oSi ea Dumitrasco Boul biv Logft.
singur am scris.» Semneazd.: «Apostol vnuc Albotd» si
ceilaltl.

www.dacoromanica.ro
924 DOCUMINTE RELATIVE LA BOTOSAM

53. Ia$1, t"' Ianuar 7186 (1678). Antonie Rusät intdreste


lui <Anghelache snd arstei Brdileanul $i lui Cdrstiian zdt
Chiriac sn. Brdtleanul» satul Rusil. «de la Bdtalseani», sti/pit
de «Vasilie Banul 6-ati fostu Medelniciar-Mare, $i cu Toderascu
Soldan, Vornicul de Bdtd$eanI, $i cu oameni buni, slugI domnestf,
si cu tärgovetif de Botäseani, anum[e Toader Bunita din
Stäncia$ti si Dumitrasco din Epotesti $i Gligorie soltuzul ot
Botd$earif si Dumitru -aü fostu $oltuz $i Ghiorghil de acolo
si Pavil, $ i popa Ionasco de la besearica Domniel Meale de
la Curtia din Botd$ianI $ i cu alí oamenI bunI». intdreste
dania luI Vasile-Vodd. «Necula Rdcovit[d. Vel Logoft.»
«Ion.» Pecete mare de ceard, ruptd.
54. 24 Iunie 7187 (1679). Duca-Vodd dui Andronic Cer-
chezul -an fostu Arrna$», pentru PapoutI, «ce iaste din ccolul
tärgului. Botd$eanilor», dat de . «Stefan Petriceico-Vod[d]».
Semndtura Domnului $i pecete mica' cu chinovar.
55. 29 Ianuar 7201 (1693). «Sirghie Boboce» dä «cdpi-
tanuluI Dumitrasco Topold» cloud pogoane «in deal la Hrubea».
MarturI : «Ignat Mu$ind din Ion Ratd $oltuzul $i
TecuZ.= $i
Ghiorghie Tugurlan $i Dumitru 6-an fostu vdtav de hänsari
si Condre snd Furduiü de Unbrdrestf $i Albul stegarul si
Patrichie Taul si Stretulat Cepraga è-aü fostru de Puteani;
$i eü Mitica am fostu de Ltd, sor Sirghie, $i Stefan butnar,
chehae». «Si pecete tdrgulub: cu iepurele. Scrie «Ursul snd
popiI ot Necoresti».
56. 20 Septembre 7205 (1696). Antioh Cantemir pentru
«Miron Spdtariul, fi6oru1 lui Andronic ce a fast Vornic-
Mare», ce aratd privilegiul pentru Pdpaluti «de la rdposatul
Petriciaico-Vodd», «care sat an fost dreptu domnescu de
.ocolul Botd.sianilor». Semndtura $i pecetea cu chinovar a Dom-
nultd, avind data de 1696.
57. 17 Iunie 7207 (1699). «Adecd en jupineasa Arxana
Vorniceasa de t[a]ra MoldoveI, care am fostu a rdposatuluI
Andronic ce an fostu Vornic-Mare, impreund cu fiein-mien
Miron Spätariul», aratd lui Costin Neaniul Vel Cappaan
<

de margine de T[a]ra-Rumäneascd», «cd noI de a noastrd


bund voe am venit in T[a]ra.Rumäneascd la dumnealuI,

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÁ 225

trebuindu-ne bani de ni-am tocmit cu dumnealuf, de i-am


vándut un saat in t[a]ra Moldovel, in Tinutul Flärlduluf, la oco-
lul Botu$anilor, anume Pdpäutif, $1 cu tot vecinii, care saat
ad fostu a ráposatuluf boiarinului mied Andronic Vornicul,
dat de danie de rdposatul stefaan Petreceaico Voevod».
Semneazd : «Miron Spätariul, Arxana Vornicias[a] a rdposa-
tului Antronic Vornic». «Vasilie Spätar, Antiohie Tor[a] biv
I-Tat. Az Stefan Ilia$ (?) CL Az Calistru Vornic. Costantin Dari
mart. Costantin Zbiera Comis iscal.»
57. «U Nistru »9 4 Septembre 7208 (1699). Antioh-Vodd
«dumisal[e] lui Vasilie Plesca tretii Logoat $i dregAtoriului
!LA si vdtdinanuluf de la sdliste de la -, ce iaste la Tinu-
tul sd hie volni ci cartea Dumnii Meale a chiema si a
stränge oamen[i] streini din t[a]ra turascd si din t[a]ra mun-
teniascd. si din t[a]ra lep.scä. $i din partea cázdascä $i din-
tr'alte pärtf de loc, $i, or cdt de multi are veni $i s'are
asedza la Ca säli$te ce scrie mg sus, de la Domniia Mea vor
[avea] slobocizie in dof aY iarä, dupd ce sä va implea
cisla, cdt $tim, or veni la Domnia Mea $1-1' vom tocmi cu
rupta pentru iusorul jor, de vor da pe an la Visterie pe toc-
mala lor, ear cu tlja;ra nu vor hi amestecat». if zarld «o
cdr$rnd cu bduturd, ce va avea la cel sat ..., sd hie in pace
de camänd si de bezrnäin si de cepärie $i buir». «ParcdlabI
de la acel Tinut si globnici, in satul durnisal[e] sd nu intrati,
nici träsurd la nimic O. nu facetii.> Semneazd Domnul .$1
«tretii Logo[falt] ). Pecete octogonalä, unicá, cu chinovar.
58. «Paväl si cu ferneia me Marie.> vinde «lui Ivan Trin-
cupul, Arman», «o dughenä cu cdmar[ä] cu tot, si casa iaste
in mijlocul tärguld Botä$eni, ldngd casa lui Acsintii I-Idul,
Arman, carif ad cumpärat-o iar de la mama lui Paväl, $i din
sus iaste aldture cas a] lui Iordachi brat Pätru p )pelui, si
casa ari loc cät tine stressina, iar in dos cdt scrie uricul pä-
rinteluf parup Tutuf Gavril : dd 48 lei, «$i barii noi», < iar
cu cheltuiala s'ad suitu 6 lei, si, clnd am vändut, am intrebat
tote rudele mele si, nea mgändu putinta pe dansäT, m'ati
pozvolit cu toti sá vändzu cui a vr sä cumpere ; si am vän-
dut acestui negutitor». Marturf : «mulí ominf buni, tärgo-
66549 Vol. V.
www.dacoromanica.ro
220 DOCUAENTE RELATIVE LA BOTO9ANI

vet ..., $i s'ati pus $i pecete tärgulur, . Semneazd : g Solomon»,


«Tocler Bldnar», «Pd.nteleiCt staroste , Apostol nemesnic»,
«Luca sin Mani», <Toder Pitib, Iordachi Borghele»,
Toder Puiul», Simion Stici >, <Tanas llr s, <Iorda Pelin»,
«Toader nemesnicul ot Botd$en de la Macr1». Pecete ro-
tundd cu arabescuri, supt care iscdleste : g $1 eu Solomon
$oltuz .

59. C. 170D. «Ion ginerele Bunitif dá partea-r din Stän-


ce$tr lui Dumitrasco Vistiarnic, lard dumelur m'an scosu
den dajde curteneascd $1 tärdnesed », dindu Y si gun cal sur
de la Märdzea, prepluit dereptu seasedzed de ler». Marturi :
«Iona$co Postelnicul si Gavrila$ Brdescul $1 Stefan Brdescul
$i Gherman de tärgul Sireatuluf $1 Ghervasie de Putna».
60. Bucureti, 20 Decembre 72 [o ([7o11. «Miron Spdt[a]riul,
fe6'orul rdposatulur Andronic ce au fostu Vornic-Mare in
t a ra Moldover», dal luf «Costin biv V' Cdp. zapis pen-
tru vinzarea Pdpdutilor. Garanteazd el pentru <Rumáil
Semneazd «Vasilie Costachi Vornicul, Lupul Bogdan biv Jit.,
un biv Spdtar, Die biv Vel Stolnic, hie Clucer ul biv PII-
harnic, Costantin Turcul V' Medelniciar».
61. «I.J Botsenr, let 7211, i Sept Toader Albotá biv
.

Vel Pitar cu femea me Marie, cu fill mier: Iordachi, Cos-


tantin, Serban», aratá cä parfea-1" din Catamdrestr, <care am
dat s'am ddruit dumisale luf Costa$co Pancul, Vornicului de
Botd$enr, si 'gupdneser dumisale, nepoater mele», sd le fie
<danie». <Am scris singur cu mána me » Semneazd Marele-
Vornic, Necular Donici Vel Log., un blv Vel Comis, Savin
Vel Banu , Stefan Soroanul, Pogor Cdpitanul».
62. fa$I, 6 Octombre 7211 (1702). Constantin Duca Voe-
vod aratd. cä < Solomon porusnicul $i cu fratir säí, fiorii luí
Andronic Izmanî ì"; an fost Agî, 1 Gavrila$ cu fratif sir, fe-
corir hi A nghelichi, $i Ghiorghit ä , fièorul lui Cdrstiian 6 au
fost Vornic, $1 Ion, fi.i-orul luì Corna, tot nepot $i stränepoti
Cdrstir Brdileanul >, adic act de la Vasile-Vocld, Antonie $1
Duca-Vocld pentru satul Ru$11. «de ocolul Bot4eanilor», stîlpit
de «Vasilie Banul -ad fost Medelniciar-Mare si Toderasco
Soldan Vrornic de Botäsiani $1 cu oamen1 b slugf dom-

www.dacoromanica.ro
MATERTALE DE IST ORIE CULTURAU 227

nestf, si ea tärgovetif de BotdsianI). Contrasemneaza Az


Nicalal Donie", Vel Log.) .
63. Ia$I, 7111 (1703-4). Constantin Duca dumisal el Tornei
negutitoriul», ,cpentru niste prti" de oèrti din sat din Wan-
dzdsti si din Gänguriasti ) (Iasi), <carl_el pdrti de chi sint
curupdraur[d] drepte rdpdosatei maice noastria Doarrmei
Nastasii iar Neculil Visternicul 51 *guprtnias[el] lui Ade-
xandrii iaú fost cumpärdtir á de la Gligorii Brasovanul
de la faineia lui Gaftona si de la fi.orif lor Andrei si Tá-
nase si Safta . ; è-af.1 fost danie Gaftonil de la rdpdosatul
Vasilie Voevada, iar Iii Vasilie Voevocl dad fost cutup:n-1.-
turrál de la Fralitnan Pdharnicul». Iar pdrtil[e] din sat din
Gdnguriastis .. aü fost curnpärdtur[d. Neculff Visternicul $1
.

;gupdniasi lui Alexandrif de la Pascal $i de la frate-sdii Gli-


gor e], feï;orif lui Corlat ail fost Uricar, $i de la vdrul. lor
1.'t

Gavril, lui DänälL. . Fiind Domniia Mia dator cu


fii"-;orut
cdtva bani Tornii negutitoriul pentru negot -au dat la Cd-
mara Dornnii Mial[e pentru triaba noastri dä mosiile pentru
622 «lei' bdtut1.» Semneazd el $1 «"EXiv-ri Ty:v.v./Jr:7.). Axinte
Da.» (sic. dascdlul?). Pecete micd, octogona ld, cu chinovar.
64. 1 2 Decembre 7213 (1704), (Iuonasco Biltil biv Cluè.
Uoriul lui Gligorasco Bildi de Botdsinfi de la Horaet, ce-s
la Tmutul Sucevei», dá zapis «lui Ioan Páladii Marel[e -Vister-
nic», cäl dá mosia de la tatd, «Gligorasco Biläi, fioriul luf
Bildf si a Nastasii fata Cdrstif Mihäilescul Uricariul», curn
s'a impdrtit de «Durnitru Poni $1 Gavril Tautul $i Tudor
Brah ä D. Sara Nastasiel era < Parasca),. Vinzarea e $i cdtre
Nastasia, sotia lui Páladi. Et n'are frate off sord Marturi :
Antioh Jora Vel Log., Iordachi Rusdt Vel Vor., Lupul
Bogdan Vel Vor., Lupul Costachl Hat., Manolachl Vel Post.,
Ion Bal$i Vel Stoln., Durnitrasco Rdcovitd Vel Com., Cos-
tantin treti Log.», si Vornici glotnif : «Buta, Pilat, Bejan, Bu-
hdescul». «Cu mäna mè am scris.»
65. 28 Februar 7215 (1707). <Prodan Cornaè si cu sup'Ulniasa
mi Angheluse, fata Leaf, $i cu fiiü-mieti Ion si ginerile nostru
Stefan Luca si cu fata nosträ. Märiuta», vind partea lor din
Ru$1 «dumisale Cdpitanului Pdtrascu $1 gupdnesif dumisali
www.dacoromanica.ro
228 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTO§ANÍ

MarglI». Marturi : Solomon Izmanä ce au fostu Cäpitan»,


fratele lui, Ionitä biv Meclelnicer, alt frate, Ghiorghitä, $i oVor-
niceasa Crästineasa», Gavril Anghelachi, popa Ion «de la
beserica domnascä» si «potropopul Ghiorghit[ä]».
'1 66. 20 Iunie 7216 (1708). Mihal Racovitä luI «Neculaf Buhu$
biv Vel Ar[mas]» si «Solomon Izman[d] apita n», pentru a
hotärnici la Stänciastif lui Stroi6 Spätarul». «Antiohie Jora
Vel Logf.» Pecete cu chinovar.
o 67. Iasi', 8 Maid 7218 (1709). Nicolae-Vodd. care Manoli
Vel Sulgiar, in proces cu o Sanda, ce vinduse un loc lui
c$tefan Dzärul» : sä aräte actul, cum i se cere ; «cäci nu in-
Wee de 'gudecata Divanuluf», ferneia-$1 va pästra pänd atunci
locul. «Veliti boleri vd. Divan.» Pecetea DomnuluI cu chin'ovar.
68. Iasi', 16 Iunie 7220 (1712). Nicolae Mavrocordat lui
«Pátraco Vel Cdpitan de Hotin», cá s'a plins «Ghiorghit[ä]
Izman[d], -ad fostu Postelnic», cum cä, «fiind el' 4 räzia$1 in-
tfun sat, in Rusf, anum[e] Cornaci si Ghiorghit[a] Postelnicul
si Stolnihsa lui Costantin Stolnic, care 41 iaste soacrä, si A n-
ghelache», si vinzind Cornaci partea sa lui Gheorghitä, cu
lop de lei', innainte de platä «ail fostu vinit un orn dom-
nescu $i ad luat pe Gheorghitä de l-ad adus la Iasi' pentru
o slujbäs : in lipsä, Stolniceasa dd banif pentru ea ; «si'ntdI
s'ati lepädat, de ad dzis cd n'a campära, ce ad fäcut me$ter-
sug de ad asteptat pän ad negutat-o». «De care lucru iatd
cd-tf scriem, den vreamia O. estia si Ghiorghit[ä] Postelnicul
rdzias, $i 4104 ad fost mosiia negutatä de dänsul, asia am
socotit si am gudecat dupd leage tárdf, sä aibd Ghiorghit[d]
a da pe gum[ä]tate de bara Stolnicesäf si sá fie si el pärta$
la 'Ca parte.» «Tar, neluindull banif, t'a da banif totT si vei
]ipsi dintea'ea parte, cd iaste de dänsul negutatä.» Pecete
cu chinovar.
69. IasI, 28 Iunie 7221 (1713). Nicolae-Vodä aratá cd i s'a
infatisat «Necolaid Arman, fe6or hut Ivan Arman, ce ad fost
narnesnec la tärg Säretiului», ardrind zapisul prin care Gri-
gora$ Mustati zällogia paitea sa la Rugäsästl (Suceava) pen-
tru o datirie de 120 de lei luf «Ivan tatul lui Necolaid si
unchlul le Iolba». Acum un «Luscalò» sad <Luticalò» re-
www.dacoromanica.ro
MA TERIALE DE ISTORIE CULTURALA GLO

clamd, cd rudd a lui Mustati, fd.cindu-sT moard acolo. Se


scrie sä impiedece aceasta, «la Vasilie Ropcian cdipt. $i is-
pravnic de tärg Siretiuluf». Acesta pune soroc de patru ship-
tdmin: nu se presintd. «Luscalò» ; pierde. Si un Ilie Dracia
pusese partea lul de acolo zdlog «la Ivan Arman, namesnic,
tatäll lui Necolaid». - Cople autentificatd din 1782.
70. 3 Iulie 7225 (1717). MthaT Raco yip cdtre «Pdtrasco
Zosin Stolnic $1 Sandul Albotd. C lucer», pentru ni$te pdmint
la CadindrestI, pentru care scriii cfe"Cori Pancului 6-ad fost
Vornic la Bot[o]senf». Sä. cerceteze. «Vel Logf.» Pecete cu
chinovar.
71. 3 Iulie 7225 (1717). Mihai Racovitä cdtre Pdtra$co
Zosin Stolnic $1 Sandul Albotd Clucer, pentru plingerea fd-
cutd de «fièori PanculuT -ad fostu Vornic la Botseni», pen-
tru pdminturi «la Brde$ti, la sdli$te la Sttincesti», avind pro-
ces cu «Stroi6 Spätariul». «Vel Logft.» Pecete cu chinovar
72. Iasi, 17 April 7226 (1718). «NoT Ion $1 cu Vas[i]lie
si cu Sandul $i Toader, fioriT lui Pdtrdscan Tdutul», dad za-
pis lui Vel Spät., «pentru cä, fiind noT datori di v'o to ai
lui Mohmut Turcul cu patrudzáci $i doi de lei $1 un tult, $1
luindu-ni nisti borfi si altä. 6-ati mai gdsit la noT, si niavdnd
cu a-1 pläti, am adzut cu rugdminte la dumn[ea]lui V' Spat.
si mi-ad fácut asddzare cu acial Turc, $i încä, pentru voia
durnisale, nicit dobändd nu ni-aü mai socotit, $1 ni-ad mai er-
tat si ace doi lei $1 un tult» ei pun zdlog, cä vor pläti in
:

toamnä, jumdtate din Grätnesti. Semneazá cu o scrisoare


foarte nesigurd.
73. IO Decembre 7227 (1718). 0 Tigancd cot FocsanT»
dá zapis lui «apt. Andreaid dea sarageale ot Foc$anio, cd,
«fiindu marea lipsd $1 grea fomeatea, si vd.zdridu eft' perim dea
fomea, ne-am sculat noi 51 am vandutu un copil al nostru,
anumea bun (?) Drumea, in lei 12, ca-s i fie durnnealul robiu
in veaci, neavdridu nicr noi pea nimearea stdaknu ; iar, dea
s'ar intämpla ca-s fug[ä], fd.cdridu-1 dumnealuT vre-o. pagub[d]
din cas[d], ad cineava sd-s scolea cu vrea-o pricin[d] pintru
acistu copil, sä avem a rdspundea nol la acea judeacat[d], $1
tot chiltuiala cea s'ar facea, i banif cea ne-ad dat, sd. avem

www.dacoromanica.ro
230 DOCUMENTE REIATIVE LA BOTOSANI

a-T implini cu dobändä, si mäncarea lui sa.-f plätim un obroc


cu cate t1 6 ; si, cändu 1-am vändutu, s'ati prilejit cap[i tanf
$i tiganf de-f nostri märturie . Ne-am pus numeali si dcgea-
tile ...a. Semneazd patru Tigani [prin alff $i «Stan Capt.,
Sandul Capt., Ion Micul Capt., Mihalce capt.».
74. 1 2 August 7227 (1719). Mihaf Racovitä. Vine «Pa-
trasco Cäpitanul» cu marturie <de la Prodan Corna cu
peciatile lr i altor camera' bunf, anumea Solomon Izmani
Vel Capt., si &ate-sag Ion Izmani biv Med., $i Gavril Anghe-
lachi, si Märiia Cárstiianeasä, si popa Isac de la beseareca
gpod ot Botisianf, si Ghiorghit[ä] protopopul ot tam», pentru
vinzare la Rusf luf Pätrascu, eprecum if scrie si carte de la
dumnealor boiarif ceS marf r-ari fostu caimacamf, Ion Buhus
Logft. si Iordachi Rusat Vor. si Dumitrascu Ralcovitp.] Co-
misa. Confirmä. Mentionat si «Ghiorghitä Carstiian Scobi-
hornu, cumnatul luT,Patrascu Capt.» «Sturzea Vel Vornic, ne-
tämpländu-s[ä] Vel Logofät.» «Axintie Uricar.» Pecete pe hirtie.
75. 1 2 August 7228 (1720). Mihaf Racovitä dä «Saftel a
rapoosatuluf Costin Neaniul, &aú fostu Vel Capitan de mar-
ginia Tärif-Ruminesti», pentru Päpäutf. Dania lui «Stefan
Petra» era din 7181 : fusese intärita de Duca si Antioh. Sem-
nätura Domnuluf si pecetea pe hirtie.
76. 14 Octombre 7229 (1720). «Male» cu sotia Grozava dä
zapis «g-upanuluT Ion Päladi Vel Spät[a]r», cd-f vinde vie, ecu
loc de cram[ä], cat s'ar intoarce carulu cu ses[e] bell's. Se
adauge si altä vinzare. Scrie opreutul Gavriil».
77. Iasf, 8 Decembre 7229 (1720). Mihaf Racovitä dá luf
Adam snä Costasco Pancul o intärire pentru Cätärnärestf
«Adam Pancul ispravnicul» are «gäreavi de spre räzisf» si cere
< hotarnicf». Se (Jail «Costantin Zbiera biv ftori Logftu si
Talpa. biv Comis i si Alboti biv Cluè.» Ef adunä vecinf : «Iorga
Burghiali biv Vel Armas si Stroiè biv Spätar si Toader Cal-

1 Din aceastäl familie fusese si un Vornic de Cimpulung, cum se vede din-

tr'un act de la io lunie 7150 (1642). «Adci.edBilii si cu fimeia mea Agahita


din sat din btesti. arati ci. scan Nindut mo,ia de acolo cdumnealui lurascu
Vätavul de la casa dumne.lul Paharnicului.. Martur1; c1onasco Talpä Vornic
di CAmpul lungu i Neculaiu Vätav de la Casa dumnealul lui Gheorghe Hat-

www.dacoromanica.ro
MATERLALE DE 1STORIE CULTURALA 231

masul biv -5i Neagoit[d] Ciudin biv Comis siNtrasco biv Cdp
si Ghiorghit Izman[d] $1 Ion Izrnan[j. si Vasp lie Brdescu 1»
etc. ( Neagoit[d] Ciudin scoate «un izvod a mosu-sdd, a lui
Paväl Alboti, fostu Jigniciar-Maree. Costasco avea si loc
la Stäncesti, luat «de la Toader Flonclor ram) fostu Arrnas .
«Din ispisoc ce li-au ardtat Toader Calmusul de la Sämeon
Movila Vod[d]. Semneazd «Ilie Catargiul Vel Logtu ). Axintie
Uricar.
78. U Hotin», 25 Julie 7231 (1723). 1/.1.1.1M7; .2025u
Ms,3.3),vitCip-q;, ecop-(7.-tjr; 'zp6iyp lIorir4v.;
Ana Nec iläias[a], Stefan Mihal», care si scrie actul,- aratd. cä
a venit «Nastaiia cdlugdrit[a]» plingindu-se, < pecurn ad prins-o
intr'un sat, - in Momdestf, in Tinutul Cerndutulul, si ad dus îri
Cernält inchisor[e], pentru c'an fost despdrtit un om de la
femel $i ad fugit cu däns, $1 ad luat cdte ori-ci c-au avut, pän
a da stire la episcopu, la RIddut, pentru c'ad cdlcat lege ;
decl as s'ad tdmplat de ad fugit din chisore $i, fuginduri
(sic), acel orn anurn[e] Petre cu cdtugärita depreun[a], Petre
iard s'ad dus de s'au luat fernei, $1 cdlugdrita incds iarä s'ati
dus de s'ad cdlugdrit $i, cälugärindu-s[d], ad venit de mi-ad
spus mii, si ed am scris la dumn[a]luI Comis Costantin cu
poft[d] ca st-i intored ; ci i s'ad luat cdpt. durnisale si, dirept
Dumn[e]zdd, $1 asé dumn[ea]lul ad trimds omul dumisal[e] la
min[e] la Hotin i ad socotit tot, si s'ad pus tot bdnest[e] :
si s'ad acut optusprece lei ; doIsprece lei ad dat starostil[e]
si sds lel ad dat närnesnicul de Mombiesti, pentru cäci, cándu
s'an prins, ad fost $1 ndrnesnicul, $1 ad fost rämas si la däns
doal vedre horincd $i o lingurd de argint Si s'ad fost luat
calugdiritif o cdrut[ä] cu dol cal, sl un cal ad murit, iar un cal
cu cdri.q[a] i s'ad dat Si ea, Nastasii, fd.cdndu-mi-s[d] platd,
am pus cruce cu nadn[a] mè mai gos, ca-s fi aiastd marturii
de credintd. Nastatsie, primdscu ahstrdl märturie» (cu mina
altuia).
79. 16 Februar 7234 (1726). Mihal Racovitd aratd cä s'a

manul i lorga di Nianvi i Vasili Coroeriul ot Mitesfi si Gavril Lichii ot


FirOnestt i Gligori Baitca ot Istestb. - Copie fárzie.

www.dacoromanica.ro
232 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTO§ANI

pirit «Ion Harhaz cu nepotu-säti Adam Pancul», pentru parte


din Cdtämäresti, eprecum sd-I fie furat Pancul zapisdle acei
mosli de la tatd-sdi.1 Vasile Harhaz, $i tine rnosie». Se obiec-
teazä. «cum aa parte din Cdtamdresti aci fost dat-o Vasile
Harhaz fetil sale Anitii Pdricules[1], ininei lui Adam, dzestre».
E invins, «dat rdmas», Harhaz. « Vel Logt.» Pecete cu chinovar.
80. t-lu Ianuar 7235 (1727). <Izvod de zapis[e] ce ni-ail
ardtat dumneluf Spätariul Pdlade» : la Rogosest, cumpdrat
in parte , de la Neculai fiöorul namiasnicului de tärgul Siria-
tul», Grdinestii intregi (Suceava), Rudesti jumdtate, «din 135.-
Mesa o parte, ce ail cumpdrat de la Täutulesti, si parte de
la Sandul Talpd ; parte din cBotäsint pe Horaest, de la Io-
nasco Cap-de-ghindd. Cluceriul, fiorul lui Gligorasco Btldi,
nepot Nastasii, fata MihdilesculuI Uricariul ... al Ghiorghit[d]
Hermeziu am scos acestu izvod de pe dirias[el domnest».
81. 2 Ianuar 7235 (1727). Grigore-Vodd Ghica lui eStrok'u
Spatarul sea la Albotd Clu., sea la sluga noastrd Dumitrasco
Gafenco Ureacarul> , sd meargä. la Rogosästi sl Grdmesti, la
Rudesti, Bdlealesti si Botosinta, la Cdlinesti (toate in Su-
e eava), ale lui «Paladi -ati fast Spdtar-Mare >, si sd hotäreascd
- Copie din 1782.
82. Iasi, t-iii Octombre 7238 (1729). Grigore-Vodd Ghica
lui e Agafton sdhastrul», ce «ad mersu in codrul ce este pe
locul domndscu la ocolul Botäsenilor, si ail curätät pddure, si
s'ail fdcut mlndstioar[d] cu chilli, si s'ati pus pometi pe lángd
chilli». Supdrat de cdlugairif de la mindstirea Doatnnef.
Domnul scrie la Vornicil de Botosani : chiamd < tärgoveti bd.-
träni de Bot[o]sani». I se da si o ,poenita», pe doe dornnesc»,
lingd «sdhastria» lui. Se mentioneazd epoiana lui Flaimoc».
Pecete octogonald cu chinovar. in colt : eMiron Gafenco ».
83. < U Bot[l]seni», Mart 7239 (1731). «Hurmuzachi Vornicul
de Botiseni» dä stire cd vin la el «rdzesii de Rus[i], de la ocolul
Botisenilor», si se pling de eUrsul Borsu ce ail fost prisdcar
cdtii-va ant la Ionasco Isdcescul Med. in Epotesti, si aci mar-
turisit ei cu sufletul lor, dzicdnd c.d., dup[d] ce s'aci fdcut
pace si ati descdlecat oamenif cines pe la locurile sale in
Tara de sus, art mersu Ionasco Is[e]cescul Med. cu un om

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÄ 233

bdtrdn anume Patrasco si cu alt orn, iards bdtrdn, si aü luat


pe Borsu, si Lan dus de i aü ardtat pe unde sá impreun[a]
hotarul Epotestilor cu hotarul Rusilor, incepdindu-s de 'ntal
de la fántdna Brdiascáf, ce iaste Idngä drumul cel mare ce
merge la Cucoreni, si de acolo peste cdmpu si la vale spre
drumul cel mare ce merge la DorohoI, pe din sus de potnif
Ardpoiei, card' aü fost rang-a drumul cel mare ... La obdrsie
unii Jidovin[e] . Si, calt aid trait Is[e]cescul, aü fost dijmas pe
locul Epotestilor». Deci face märturie clupa spusa lui. «Hur-
muz V ornic »
84. To Iulie 7241 (t733). Hotairnicie din partea lui Cos-
tantin Sdlion biv Vel Medelnicer, lui Andrif Bals Spat. $1
Grigori Cocorescu Vornic de Poartd, pentru Hritcani, in Ti-
nutul Sucevel, ai lui «Iorga Varnish. Mai hotärnicise : Zbiera
Log. si Albotd Clucer, cu Talpd, supt Mthai-Vocla a treia
oard, fiind de fatd si Negoitd Ciudin, Pancu Postelnic $i altf
rdzesi. Rdzesif aduc supt Grigore-Vocld altd hotairnicie, a lui
Adam Luca Sulger si «Hurmuzachi Crdste Cdindrasu h. «Sord-sa
[a Iorgdi] Sultana Gafinòasd.» Iorga cumpärase de la «Nicu-
lesd, Iordächioai, Marina sora lui Ion Albotd». «Parte Di-
nului, ginerile Grozavil, cumnat IorgdI Varnis.» «Drumul Co-
coranului. » «Parte lui Sdinion Pelin, nepotul Merlii, ci aü tänut-o
Stratulat Dobrenchi.) «Parte lui Adam Pancu Post., ci sänt
cumpärdtura de la Sultana jupdnesa lui Gavril Brdescu, ci aü
fost Stolnic-Mare, parte ei s'a surori-sa Alicsandra Ghergheloi,
$i di la Toader Flondor, ci aü fost Armas-Mare, si di la
Antimiia Brahoai, fata lui Ion Albotd, si di la Costantin Be-
diman, di la Ion Negurä, $i di la liii fie'oru luf Ionascu Mus-
tap, $i din parte Mdrinif sor[a] lui Ion Albotd«. Locul era
in hotar cu Stäncestii. - Copie tdrzie.
85. Iasi, 22Iulie 7241 (1733). Constantin Mavrocordat,
pentra cA.gaflon sahastrul», intar indul privilegiul de la Gri-
gore Ghica. Ii dá i dol scutelnici.
86. 25 Novembre 724.5 ([ 736). Grigore Ghica, pentru «pa%
rintele Agiflon sdhastru», ce mersese «in codrul ce iaste pe
local domnescu la ocolul Botosenilor, $i aü curalit pdclure $1
aü fäcut m[a]aNstioará ca chiW, si aq pus poineaV pe 1410

www.dacoromanica.ro
934 DOCUMENTE RELATIVE Lk BOT05:ANI

ch,lif, si, neputind sä trdiascä el la acel loc, avänd supdrare


de spre cälugdrif de la M:ijn[d]stire Doamnel», in intdia Dom-
nie, scrisese el <la Vornicii de Botosenl > pentru a cerceta :
ei intreabä tärgoveati bdträni de Boto$eni $1 afl cä sd-
hästila e pe locul gospodc. I se dd. $i o «poianitä si i se
,

scutesc o sutá de stupI. Nouä ordine cdtre boiarT zlotasi


$i desiatnem> .
87. Februar 7246 (1738). Grigore Ghica aratd. cd
11"
Avram ginerile Hersuluf Jid. din FocsianI si fdineia luf Ana,
fata HersuluY, nepoata luf Lazor orändariub , vine «cu Mitrofan
egurninul de Mira si cu Miron Dima pentru ni5te loc de du-
ghiani din tärgu din Focseani, din bätränul luf Butnariu,
unde au fostu casa luI Lazor orändariuh. Procesul tinea din
intdia Domnie. «Acel loc au fostu,), se zice, cumpärdturd
luf Lazor orändariul de la niste mosianI de acolo, din satul
Stoesta, unde iaste acurn tirgul Focsianif, cari moseanf s'ad
numit Nemteanii; $'ati fäcut Lazor orändariul casd $i pivnitd
pe acel loc, s'ad fostu locul ingrädit de dänsul, incai $1 hotd-
rdt cu piiatre, $i l-ad stdpdnit mosul lor Lazor Ordndariul cdt
au tráit, si pe urmd. $i fiorul säü FIer$ul, pd.ná ad rämas zes-
tre acestii Jidoavce, featil Hersului fluid la 60 de anif
,

de cdrid 1-ati i s'ad pierdut, ecänd


cumpdrat» : zapisele
i-ad jác1it catanele, $i intdmpländu-sä di-ad arsu $i tärgul
Focseni, in Dornniia noastrd.» Atunci se tidied. procesul.
Adversarif spun «cum Dima bardnul aü avut cumpärdturd
acel bdtrdn al luf Bitnariü intreg de la Necula Limboviè,
atäta dh cämpu, cdt $i din tirgo, din dugheane ; din care
bältrdn pe giurnitate aü dat danie la mänästire Mira», adu-
cind $i holdriturY de la Rugind Sätrariul $i Buhus Pdharnicul,
escriind intr'arnindoai hotärdturile cá s'ad impirtit satul in
siasä bdtrdni, anurne : Butnariti, $1 Ciria$, si Nemteanif, $i
Hobjäleastif, si Dabijä.$tif, $i Drägu$an Färd 2 dughianI ce
5'ad oprit Limbovió, de n'ad vindut, care dughiali ad rdmas
la o fatä a luI Lirnbovi $i, afländu-sd ia in robie la TEalri-
grad, acolo li-ad vindut lui Anghelutd Arrnasul si, dupd
moarte luI Anghelutd, aü rämas dughianile la cumnatu-sdd
Märdarie Clucer, $i de la Märdarie cu giudecatd li-aü rdscum-

www.dacoromanica.ro
MAIERIALE DE ISTORIE cuLTuRALI 235

pdrat iard. Miron Dima. Si scrie la hotärdtura luf Buhus cum


s'ail aflat casa lui Lazar orändariul pre Hliza, pe bbitrdnul
lui Butnarid, $i acei Nemteani, vindzAtorif lui Lazor ordncla-
Hal, ad vändut rdd, neavInd ei triabd in brardnul lui Butnar,
cdce bitrdnul lor, a Nemteanilor, s'ad ales osdbit. Rd.zdsif
nu se multämesc ea delimitarea lui Buhus si vin la Domnie,
care li dd. (carte de soroc, sá viia cu totdi, s sä mai giu-
dece cu Divanul, $1 n'ati maí vinit ; apoi cá i zapisul md-
ndstirei, 6-ad avut de la Dima, n'ati fostu la mina cdfugdrilor
de Mira, ì3-ad fostu la mänästire Cotrocearilf, in T[a]ra-Romd-
niascd, dusu de Vliclica Cozma, 6-ati fostu la mändstire Mira,
de cdnd nag luat pe dänsu Bdisdrab-Vodd de pe hotar si
1-ad dus de 1-ad inchis la Znagov ; asdjdere si Dimir celuf
bdträn i s'ad timplat moarte, si, Miron rdmiind copil mic,
nici el n'atl putut sá mai cerce sá mai dezbatä locul din
dughiani pe hotArdtura lui Buhl's ; si asCasta au fostu pricina
de n'ad luat chirie, iar de la ardere tdrguldi ad inceput a
cerca 51 a-s cere locul.» La judecata din prima Domnie li
s'ad fostu dat locul, s'ati lipsät Jidovii dupe locul acesta».
Dupá sese ani, noud judecatd, in favorul lor, cle vreame
6-aä stdpdnit acel loc atite ani $1 nime chirie nu le-ad luat
Miro si egumenul pirese si la Domnia Sa Costandia-Vodi» :
se face intelegere, îíi lipsa Anel, a pastra «Novil numai
cloud. digheni. Acum Aria nu vrea sd recunoascd. Se orin-
duiese la Sandul Sturdzea Vel Log. Acesta expune < cum
Lazar orinclariul Jid. ad cumpdrat acel loc de la ace! Nern-
ten!, -ad fostu drept moseani acolò, mai innainte .de hotd-
rdtura luf Buhus s'a lui Rugind, clod era locul neales s1 ne-
hotärdt, de nu sä sti a cdrue parte uncle va fi, s'ail staipdnit
Jidovul $1 mai innainte cu pace, nime chirie nu i-au luat ; $1,
mergäricl Buhus Pdharnecut acolò la Focsiani, cdind ati hotd-
rdt, aü avut puteri de chivernisalá in mdma lui, sá poatä
face pe Nemteani Butnarid sad pe Butnari sd I facd Nem-
teani, de vreame ce vändusd unit' din pärtdle lor; si acestor
chiverniseale de iadreptare vändzdrif locului dafi urmat, sä
lämuriascd pricinele, nici pe Jidov de pe locul acela nu l-ad
scos, f aü rdmas Jidovul tot in stdpdnirea locului, si de la

www.dacoromanica.ro
236 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTqANI

hotdraurd incoace pänd acmu, fiind si de la hotdrätura luf


Buhus Pali. 33 ani, si nime nu 1-ati maif scos, nicf chirie 1-an
luat.» Domnul decide ed.' «iaste es dreptate JidoviI sá rdinila
b Ira mosianl si stdpdnitorI loculuf acelue, si de acmu irmainte
nime sd nu-1 poatâ cläti din locul säti, ce sd-1 stdpdniascä
cu pace, ca a lor driaptd mosiia, sá facd pe dänsul dughene
sail ce va vr ; insä cat ati Vanut casa a bardrid si cu toatd
ograda casdf luI Lazor ordndariul, atdita loc sá tiia si ei. i
sä le fie de la Domniia M driaptd ocind si mosiia si uric
de pärd si de intdriturd, cu tot venitul lor, si fe'Corilor lor si
nepotdlor, strdnepotdlor, neclait, neruseit nicT oddndoará in
veci.» Iar ceilali vor lua loc de la Nemtenf. «Si de aZastd
Ord sá nu sä maI pdrascä. piste aèastä carte a Domnii
Meale.» «Sandul Sturdzea Vel Logflu. Tanasde Logft. za
taind am scris.» Pecete mare, cu chinovar.
88. «U Rus», 2 1 Septembre 7240 (1731). «Maria Rosculias a],
fata luf Andronic Izman[d], ce aü fast Agd», dä zapis nepotuluf
Ion Izman[d] Vel Cäpitan», spuind «ca, fiind nof patru fratf,
anume Solomon tatul nepotuluf Ion, si Ionit[d], si Gheor_
ghit[a] $1 eti» Li rdnadsese satul «Mdtienif ce iaste pe
la Tinutul Härldului», si a patra parte din Rusf. Fiind bol-
navd, se sprijene la acest nepot, «si mi-at dat si trel bof si
un cal, care s'ati pretäluit drept - lei», «si dzece vedre de
miere luI Umir Turcul din Botdsenf, care ati fost datoriü
ginere-meü Nacul Goian». if dá partea din cele douä tnosif.
Ginerif sal, «Stefan Sträjca Armasul si Vasile Cracalie», sä
nu se a mestece, cdci li-a dat «mosiile cdte sdntu di pe sotul
meti Solomon Rosca». - Alecu Callimachi aratd. in 1821
cä a cdpdtat actul de la cdumnealuf Costachi Pisotchi
Stolc.».
89. zo Octombre 7245 (1736). <deromonah Varlaam Ursachi,
proin egumen Rdscdf», dá zapis «vdruluf rneú Scirldtachi Cos-
tachi Comis» cd-I vinde jumdtate din satul Bdsdstif la Fälciiii,
«care mosie a mé este mie de la maicd-m Mariia Stol.
Ursdchioae, iar maicd-m este de la maicd-sa Alexandra, fata
lul Neculaiú Ureche Spat.» «Si, pentru un zapis ce s'ati fdcut
de danie luf Neculaia JordI, sd nu sá tie in samd.» Semneazd

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALE 237

si cSandul Sturza Vel Logft., Vasili Sturdza biv Vel Stoic.%


Gr. Spat. (?)». - Copie din 1820.
90. Iasi, 27 Septembre 7249 (1740). Grigore Ghica cdtre «Ion
Izmand biv Vel Capitan si Adam Pancul biv Post », pentru
a cerceta mosia din Cdtdrridiresti a lui «Gavril Gherghel biv
Vel Cdpt.», «care pdifi ati fost a unchiului sdu Gheorghitä
òudin ce au fost Ban-Mare, si i le impresoard Iorga Vamesul,
si alti rdzesi de Cdtdmdresti». «Vel Log.» Pecete cu chinovar.
0 91. 19 Decembre 7249 (1740). Grigore-Vodá aratd cd. «Ma-
nole negutitoriul de Botoseni» ar fi dat lui Costantin Tdutul
«barn pe dzece stoguri de fdri, io lei, ca sd-T facd anul la
vreme, la velet 7246», (<6 lei pe sesä vedre miiare tot atunce,
2 vedre sd d el si 4 vedre frate-säü Stefan, si 5 lei pol
banih, «si un cal, dupd rugdminte lui, dzicänd el ca.' are sd
viia la Iasi sd sä giudece pentru niste mosii, si i aü prdpddit
calul» ; zalog era partea din Rudesti si Dubova, in Tinutul
SuceveI. «Astd yard', la Iunie, aü fost luat o carte a Domnii
Mele, la Enache starostele de Cernduti, fiind Tdutul traitor
la Cerndut n'aq avut cu cea implini de la Tdutul, c'ati
.

rdmas la npifluzies. Cere a se vinde mosia. «Märturisdndu-ne


si toti boiarif ce mari cd. Tdutul aü rdmas mufluz» ; i se dä
carte de volnicie pentru virizare. Pecete cu chinovar.
1 Pe aka' foaie a copteí se emil un act din to August 7143 (1735), prin care
Vasile-Voclai aratä ch ali venit la. el .chir Gavriil, et ad fost epscop Roma-
nuluí, m Gheorghii egumenul de la sfanta mana'sttre Dragomirna, si Avrarnii
staretul, Tudosäi Staretul, si Ghelasii staretul, i Grestii si S'arafit. st ceflaltí
calugäri de la Dragomirna, si ail vindut satut l3árs5.nestii, in '1 inutul Doro-
hoiula, ',care acel sat lioa fost st lor daulu dea räposat Stroii; Vel Logf., st
1-au Windut slugi noastre 1111' lonascu Cupar drept 350 talerl Tradu-
cere de Evloghie Dascalul, 30 August 7271 (1763).
tri culectte se mai all. un act de La acest Donau, care-mt sc,lpase din ve-
dere. La zS Novembre 7147 (1635), Vasile-Vodi vorbete de eliosuoc Cipitanu
st jupnuasa lui, Antnnie, fata lui Mind2lu biv Armas, nepoata 111. Varnav., ce
vind partea lor din Solotfani: îmi Tinutul L.N.pusnei - Traducere din 1815.
Peste do'f-trel anl, in 7150 (164» 2), ak'opa Caste din Vlademlo s. a. i cu
ducheul hull de la sfinta MitropolieD fac o m;irturte «Si lncepe hotarul Cl-
huestdor la Siretiti, uncle au fost vadul cel bitrIn, in nlele lui Petru-Vodà cel
.clitop.. Cope adeverità de epkcopul Varlaam de indbluti, de Toader Pabst.'
Vornic st de Dimitrachi Sturza Vornic - Copie noua din 1813.

www.dacoromanica.ro
218 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTO'»INf

92. I-in Februar 7249 (1741). «EU Adam cupet sin nov-
lui (!) Costandache cupet din Es», d5. zapis lui Gligoras
starosteluI de ocli» pentru cd-r vinde vie e la CopoU >.
93. Iasi, 2 Februar 7249 (1741). Grigore-Voda. lul «Pätrasco
Catargiul biv Vel Pitar» si lui «Ionitä Pruncul», cá s'a plins
eAntiohie fiorul lul Nistor, nepot Corpäcestdor si stränepot
lui Ionasco Logft. den Melescani, de la Tecuu >, pentru
un vad de moard. ,Vel Logft. Pecete rotunda, cu chi-
novar.
94. 30 Mart 7249 (1741). «Costantin Costm Neniul, biv Vel
Pah. at Táral-Romänesti» (sic), arata cä a vindut < dumisali
luf Necula. Sulioti neguttoriul din Iasi ..., viindu nol aice la
Moldova ..., un sat anome Päpäutii, cu vecini, ci este la Ti-
nutul I IärlduluI, la ocolul Botosenilor, drept patru sute lei
bani gata». Vinde ecu stire si co voe niamului nostru ). Sem.
neazä : «Toadir Päladi Vel Vist., Alistarh Vel Ban, Iordachi
Canta vt Log., Costandm Catargiu vtori Spat., Särban
Cant., Panait neguttor». Simion Chesco Uricar am scris si
sint si martur.» - Copie din 1787, legalisatä in acelasI an.
95. 1-ia Iunie 7249 ([741). «Necula Silioti neguttoriul clä
zapis e trupanului Manoli Varlam, neguttoriul din Botosem > ,
cd I vinde Päpautif. Ma.rturi : Panait neguttoriul, Costandin
Osmachi, Dumitru Osmachi. Tänas Logfr. de tainä martur,
si am scris zapisul». - Copie din 1782, legalisatä in 1787.
96. Iasl, 6 Februar 7250 (1742). Constantin Alavrocordat
catre «Antioh Carage Vormcul de Botoseni, Dias Vel Capt.
de Doroiü (sic), Ion Izmand biv Vel Capt.>, pentru a merge
la Popäuti, spre a face hotärnicie luf < Necula ne.guttoriul
ce are satul de la Costandin -Costin. Sá (lat. st märturie in
sämne, si sä o trecit la potrocol, ca s4 i ä facä si intärt-
turd de la Domnia M. - Copie àin 1787, legalisatä in ace-
Iasi an.
97. Iasi, 30 Iulie 7250 (1742). «Ghiorghie Grecul , ci sotia
Ana si fiii: Dimitrachi, lane si Marie, vinde edumisal[e] giu-
panului Ioanes negutitoriti arman din Es» cinci hirte vie
135trand si umdtate de pogon vie tändra...., in dialul Cu-
roiuluI, pe mosie sfintei mandstirI Socolií, pentru 75 de lei.

www.dacoromanica.ro
MAT2RIALE DE IStORIE CULTURALÁ 239

Locul e intre <viile luf Arsänie lemnar si intre vie luf Va-
s[i]lie Olariul». <Si ea Simion Chesco Uricar am scris cu
dzisa si cu voe lor, si sintu si marturu.» ISi eú starita de
Socola m'am tämplat.» «Vas[i le diiac de Divan, olar, rdzas. ,
«Iar cálugäritile ea sä aibä a-$ lua dijma din vie din taa
hi, din toat[e»
98 « Ap ril . - ( Sturdzea Logftu ) < Du m. Set. Ioane Izmanä
si dum. Neculi, Vornice de Botseni Viind acolo omul dum.
Pit. Vas ilie, cu carte Märii Sale luf Vod[á], ce scrie la dum.
ca sä facet dreptate, pentru niste stupi ce are datorie cu
zapis la niste oamenf de Päpäut, pohtescu si eü pe durn.
sä i sä. ispräivasca dupä dreptate ce va ave, sä nu zAbdvasca
omu acolo ; cä zapisul lor le-t vede dum. ca scrie, netandu-s
de cuvänt, sá i sä impliniascä cu orn g, s d . Numai, ca s nu-s mai
cibotascä, au scris Märiia Sa Vod A] dumitale . .. A du mitale .
99. «U Ias, Mai 13.» Sturdzea Logftu cätre Manole
<

cupetu». «Cele scrisä am intäles pentru Päpäut, eä tot nu


s'ail hotärät de isprav[ä], rdmaind pricind despre Stancesti
dumisale Cluceriulub Dumitrasco : iatä s'au fácut carte la
Vornicif de Botäsenl si la cdpt. Izmanä sä indreptedze pri-
ci ia si dintr'acolo, macar cá i Cluceriul s'aa intämplat de
fatä aice, cänd s'aa cetit carte éa dornniascd, si can pricinuia
dumn ealluf cá iaste lucru hotärät mai de mult de card
Stäncesti ; ce aü luat de la noi rdspunsu cä s cade sd-s
mai caute pricina, de vreme cä jäluestf dumniata, cal cu aca
hotärätur d] de atunce s'ar fi fäcut gresalä ; si iatä si rävasul
cdpt. Izmanä, ce t'ad fácut la mäna dumitale, iaras ti 1-arn
triimis .
. Voitor de bine . .1)
. .

too. Iasi, 20 Mart 7251 (1743). <Sturdzea Logftu> critre <Io-


nit[ál Izman[d] ), ce-i scrisese pentru «hotdrätura Pápäutilor de
caträ Stäncesti >. Dar spusele venite de la «acei tärani de
Cotestf fac o noud hotärnicie de nevoie. Sä indreptatf hotä-
rätura, sä hotäräti, pe unde s'a adeveri hotarul cel drept,
mäcar cä carte a de hotärät iaste scrisä mai din in tre-
cute dzile, si cäci s'aa schimbat Vornicif aceia, nu-i atäta
pricind ; te impreund dumnLealta cu dumn[ea]lui Vornicul de
B Adsern, si hotäräti impreund $i, cum vet indrepta, dati mär-

www.dacoromanica.ro
240 LOCUMENTE RELATIVE LA BOTO§ANI

turie ; cdcI, de-s schimbd VorniciI, dar Vorn[ni]ciia rdmine. $1,


dispre tdrgul BotdseniT, de maI iaste vr'un gres, sd-1 indrep-
tatI. Osäbit, intdlias-am cd. s'ati cercat din poronca gsd. pri-
cina intre Volovdtu i 'ntre Rdpicine, ce are Manoli cu An-
drie$, pentru hotar, $i pentru cumpdrdtur[a] ce aü cumpärat ;
ce dumn[ea)ta, cum pentru hotar, as i pen[tru cum]pärd-
tura ce at1 cumpdrat Andrie$ cdpt. in RdpicenI, ia sama.»
101. loan Nicolae-Vodd «oamenilor de PAphlutl, de la oco-
lul Botosenilor, careI ati ardtat cärt1 de la tot! Domnii ce
s'ati rdncluit in 53 aril; anume de la Domnia Sa Costantin
Duca-Vodd, si de la Antiohie-Vod[d], $i iard$ de la Costantin-
Vod[ä] Duca, dintru a doa Domniia, $i de la Domniia Sa
Mihaf-Vod[d], $1 de la rdpoosatul fericitul intru pomenire pd-
rintele Domnii Mele, Mdriia Sa Nicolae-Vodd . . ., si de la pre-
iubit fratele Domnii Mele, Domniia Sa Constantin-Vod[d]
scriind ca sà. fie apärati de vecindtate de cäträ stdpinii sa-
-
tuluf Päpäut'd $1 dispre altil ..., pentru cdcf eT aú fostu dom-
nest!, de ocolul Botosenilor». DA i el intärire « nime sä.
:

n'aibd nicí o triabd cu dänsiT, ce el' sd fie de slujba poron-


cilor Domnii Mele ce sint la BotosenI».
D 102. 19 Decembre 7252 (1743). loan Nicolae Mavrocordat,
«clumnalor ispravnicilor de pe la Tinuturr», «pentru Manole
negutätoriul de Boto$erff, carele, instiintändu-vd, s'ail gäsät in
parte acelor Tinuturi vecini de sat de PäipäuV, ce sint la
ocolul Botosenilor ; care mo$iie cu vecira dede samd caü
cumpärat-o de la Necula Silioti negutitoriul, iard Necule i-ati
fostu cumpärdturä de la Costantin Costän Neniul biv Vel
Pah. al Tärdi-RomdnestI, . .. sd chemati de fatä pe ace! oa-
meni, si sä. luatf sama» ; de e drept, sä-1 asedze la bastina
lor» ; de contestd ei, 1 «vor avia chizes cd vor sta fatä, sA
le punetr soroc $1 sd- trimitetf sd vie aice, sA ste fatd innainte
Domnii Mele, aducändu-$I fatä $1 dovadd -or avia ; si sA ne
in$tiintati pe amänuritul $1 domniavoastrd >. Pecete micd, oc-
togonalä, cu chinovar.
103. 18 Mart 7252 ([744). c'Avaow"y.z rcp(oT. pe'ip9txri,;, Atv.t-
Tpfrntt Pórivritogs, (ambele semnätuff de aceia$1 mina) care
Domn. Li-a adus cartea domneascd «Manolii neguttoriul di

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTUI1AL.A. 241

aice din Botsani», cu poruncl «pentru niste vecini ce s'ar


afla din Pdpdutl ..., cumpdratI de Manolii». El afid, oblicefte
pe trei : «Ion Pdpdu;, si unul Ursul, $i unul Stefan Cor-
nacI». Ei recunosc a fi «de bastinä de Päpdutl, si toff pd-
rinta lor ». El i$I aduce actele CerchezuluI. «Numail ar[d]tao
si oameniI de Papd.0 carp' de apärare de la acesti Domni
ce ardtd cd. are $i Manolii». Dar acesta aduce ordinul spe-
cial pentru urmdrirea de rumini, al lui Antioh-Vodd. Astfel :
«gdsind pe pärinVI acestor oameni, fiind acestie pe acele
vremi copii, i-ag dus la casa luI, la sat, la CdlugdrenI, la
Tinutul Niamtului, si i-ag asezat acolo . .. Si, ddndu jalobd la
Antiohii-Vod[d], li s'ag fd.cut $i lor carte gsd. di apdrari ca-s
nu-i tragd la vecin[d]tate, $i aii vändut Miron SOL aastral
mosie Pdpdut lui Costantin Neniul ... Si ail adus Manolii si
2 oameni rnarturf : pe 1 Pavdl Stan, $i ail mdrturisit cum O.
el ail fost copil $i, slujinci la acel Andronic Vor., si stii cum
i-ail adus cu Armas Miron Spät. $i e-il stdpdnit ; $i ag mai
adus se al doile martur, pe Vas[i]lii Nicorescul, care sede
aid ldngd Pdpdut, si ag märturisit cum c'ail sezut pdrintif
acestor oameni in Pdpäut, si sint cuptoristile si livezile lor si
pan astdz din sdliste Pdpd4lor. Si am zis acestor marturi,
put-or gura pentru acestI oameni cd nu-s vecini; el ag zis
cd n'or Aura, si, pe dän$11' intrebändu-I, ag vr'o carte de giu-
decat[d], de rdmas, sag de ertdciune, sag de räscumpdrare, si
i ail zis cä alte cärV n'ail, fär cdt aceste 641 gsd. de apd-
rare. Si, nevränd sd-s aseze aici, s'ag tras la luminat Diva-
nul Märii Tale, si s'ag pus si zi, cu voe de imbe pdrfile,
dupd Sti. Ilie, sd viI la Es; si s'ag dat ei si chize$, pe dum.
apt. Izmand.»
104. 25 Novembre [7253 (I 744)]. «Izman[ä] Set.» care «dm.
Vel Logft. ». Pentru procesul lui Man oli cu locuitorii din Pdpäuti. :
anul trecut, adusese «o luminat[d] carte Mdrii Sal[e] NI Vod[d]
aid' la Andonachii, fiindu Vornic, ca-s li 6 sama, si, dovedindu-s
cd-s vecini, ssa.-I dea de grumaz ; si nu l-ag hotdrdt gudecata».
Aduce pe cei doi bátrini, «cari trdiesc si acum in Pdpdi4», ce
fac märturie. Pomeneste $i «märturie luI Andonachi ). P. S.
«Macar cd dum. Manoli nu era gata in astä dat[d] de vinit
66 549 Vol V 16
www.dacoromanica.ro
242 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTO5ANI

la Es, ce, viind astädzi cinst. rävas dum. cu Antds, indat[d]


aa purces ; si mii ce-mi scrii dum., am inteles, si of purta de
grij[ä], macar cd si intäia, de m'au arätat cineva cä n'am
fost vrednic a sluj[1], dar Dumnedzäa stii ; si as porn dovad[ä]
la toate. Neculaia Arman, ce aa arätat dum., ea toto nu l-oi
lasa.»
105 . t Dum: Manoli negutitor, sän[a tate it poftesc de la
milostivul DumnAzdil : alta, m'aa spus copilul cel din cas[ä ,
Costantin, c'al venit dum : la gazda mè si nu m'ai gäsät si
af dzis ca sä-ti fac stire ce t'am mai isprävit de la dum.
Postelnicul. Ce vii sti eä ea am gräit, si ail dzis dum. Vel
Post. cä t'or vini vecini la män[ä si satul, numaI sä de in-
stiintare Märii Sal[e] lui Vod A] ; ce dum. sd te säle$0 sä
sluj[ejsti dum. Postel., orI la ce t'a poronci, $i sä-i imbli pe
voi, cä ea te-am arätat dum : cä esti harnic si om de trabä.
Alta, sä- m instiintatl pentru boi dum. ce i-au cumpärat de
la Pascal, cum sänt, buni, räi, .si pentru 2 areti burc (sic), ce
am fost gräit cu dum., sä-m cautI sä-m cumperì ; nurnaii sá
fii frumosi, marl., si sä-mI faci stire ca sä trirnit I i_;c1.,an sä i
è ; si ce-i da dum. pe areti, of da ea durn. Nu mai sä fie Or-
neri (sic). Cu aasta ; si sä fii dum. sän[d]tos. De tot binele
voitor dum : Io Rugind Vol-.
to6. 5 Decembre -. «Sturdzea Logftu» care «am_
nevoastrd frate Spat. Andrei Balse, Setrar Ioani Izmana».
< Ce aice irni spuse Manole ... cd in trecute dzile v'au adus
carte Marii Sale. . . ca sä-I hotäräti mosiia Olovätul si Räpi-
Calil, ce are pricinä cu Andriias Cäpitanul». Fac lucrul, dar
a pietre n'at pus, mai näscänd o pricind din pricina luf An-
dreias ca Azäpanul (sic), care la urmä si ace pricinä s'ait
tdet de aice, de la giudecatä». Sä aleagd dupä aceasta $1 sá
si stilpeasca ecu pietre». (Deosäbit de aasta, ne mai spuse
Manole neguttor cä si pentru Pápäutit v'au mai adus o carte
de hotärät, pentru pricina a o parte de loc din hotarul Pd.-
päutilor, ce-I impresoard. Cluceriul Calmäsul, si lards nicI triaba
aceia n'at cäutat si stä pricina nealiasá. Ce, cät pentru aasta,
aice au arätat Stroi Post. cum cä, cänd s'aa vändut Stän-
cestii, s'au dat si ispisoc, care scriia, in semne, hotarul

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÁ 243

Stäncestilor, precum si räväsele ad dat la mAna 1u Manole,


care li-t ved dum Ce dumnavoasträ trebuesti sä facet
sä scoatä Dumitrasco C1u6. ispisocul acela, ca sd vedeti acele
semne, si sd indreptat PdpäutiI, atäta de cdträ Stäncesti, cat
si de cdtrí tärgu, sd nu vie s mai jäluiascd. . . A dumnilor
voastre
107. 30 Novembre 7253 (1744). Ioan Mavrocordat pentru
pärintele A gafton staretul», intärind vechiul privilegiu.
108. 2 Iunie 7253 (1745). Ioan Mavrocordat cdtre (isprav-
nicul de Tinutul FIArläului S'a jäluit dumneaI Paraschiva,
fiica räpoosatulul Alexandru Sturdze, dziand ca.' are un sat
Dolnicenif pe Based si nu sä supun oamenei ce sed pe acel
loc, ca säl-f filed: slujbdo. De care lucru poroncim dumitale sä
el sama si, precum or fi alti camera card sdcl impregiur pe
mo;II a boiari, ase sä i asedzI si pre acestie, 0,1 de 6-a fi
cu dreptul, si sä-I si implinesti, sä nu ne mai vie jalobd, si
sd dal mArturie.2 Pecete cu chinovar.
109. 22 Ionic 7253 (i745). En, Joan Nicolae Voevod
dat am cartea Domnii Mele tuturor tärgovet'ilor moldoveni si
armenf, jidovi si alth din Tärgul din sus, din orasul Botosa-
nilor, sä fii volnici cu cartea Domnii Mele a-s stdpini fieste-
carele locurile ce ail avut la Tärgul de sus ..., la fata loculul,
in sämnile si pre hotärniciia, dupä cum li-ad ales si stälpit
ciiisti 1 credincios boerii nostri, dumnealor lordache Canta-
cuzinò Hat. i Necult Vornic de Botosera, si Izmand *eras.
- Copie.
Ho. f Facu stire cu aèastd. scrisorea a mè cä, dändu jalobd.
la Märila S[a] Voddi ominiI de Pdpäut, cd-I trage Manoli nego-
titoriul, vecin de Papäutit, Märiia Sa ränduit la mine, sä
le eü intäI iaü sama, si, luindu-le sama, dupä dovädzile eeri
arätat Manoli, ispisoci domnesti, aiave s'au cunoscut ea'
säntu vecinl ; cäci omenif nicI o indreptare alt n'ati arätat,
fär niste cdrtl domnestI, tot de apdratu, iar de vr'o judecat d
nimic n'ad arätat, si ail cd.dzut dupd. Manoli sä sd. räscumpere ;
si, neputändu-s tocmi, s'ad tras la Divan si, spuindu ed Mdrii
Sale luf Vocld si esindu-I si nainte Mdrii Sale, au poruncit
Märia Sa si li s'ati fäcut si de la Märie Sa carte de apärarea,

www.dacoromanica.ro
244 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTNANI

asämine cu alte cdrtl ce ad ardtat de la alt1 DomnI, iar


carte de gudecatä n'ad dat Märie Sa, cd ad cunoscut cd
säntu vecinl ; ci am dat MI Manoli aastä scrisore, cdndu ar
dzice iar la vr'o 'gudecatá c'ail rämas pe Manoli de la Divan,
sá nu-s criadd. Let 7254, Dich. 4. Sturdzea V' Logftu.
I I I. 2[ April 7254 (174.6). «Izman[ä] et.» aratä Dom-
nuluI cum a fäcut hotärnicie la Cdtämäre$tf, uncle avea mo-
$ie «Gavril Gherghel, -ad fostu Cdpitan-Mare, pärtile unchiu-
OA, la ùudin Stolnicul». Asistä $1 «Adam Pancul Vel Pitar
$1 forga Vame$ul $1 Iordachi Gigdtul, cumnatul Iorgäl Va-
mesql, ginere Sultanil Gafencesi, nepoata Paraschivil Sku-
les[i] ...2. Are Iorga Vame$ul. $1 cu Gigaul $1 cu altii ai lor
o parte de mo$1e, «care sd numia$te a Paraschivii SAcules[i],
sora Id Gheorghi 6udin Stolnicul, o parte lards de mo$1e a
la Gheorghli Öudin Stol., altä parte iard$ de mo$ie a Anitil
Meicules[i], iar sor lui 6udin Stol., tot intr'un chip ; dar ad
maI fostu o parte a TudosiiI, sororif Id Paväl Albotä Jitni-
ceariul, tatäl lui Gheorghii ùudin, den care parte s'ati aflat
vändute doao pärtI PanculuI Pit., de Beldiman $1 de Negurd ;
o parte tot din parte Tudosii s'ad aflat vändutd de Ilie Mus-
tiati, fiorul la Iona$co, Vame$ultd Iorgäl* ; iar a patra parte
dintr'aasta$ parte a Tudosii ati rdmas luI Solomon fiorul
luI Cordati, sä-$ o stdpäniascd. ; iar ati mai fostu o a sias[a]
parte din tot satul, cumpäratä numaI de Ghiorghil 6udin,
de la Andreica din Meresti . ..». ií aleg sá stäpineascd fiecare
«cdt li s'ad vinit de pre bdtrdni lor, iar, In cumpdräturd, cini
pre cdt ad cumpärat». «S'aü vinit Iorgdf Vame$111 $1 Gigältu-
lu'i parte din sus, 4 odgoane, 6 stänjänI pol de mo$ie ; $1 un
odgon, 2 stänjän[f] -ad cumpärat de la Ilie Mustiatd, s'ail
fäcut 5 odgoane, 8 stänjdnI p' toatá partea lor ... i feo-
rilor MeicdI», etc. Se stilpe$te partea Vame$ului : «incepdndu
den hotarul Hri.$canilor pen codru, aläture cu hotarul Ipo -
te$tilor, la vale, On in margine de la dial, la drumul ce-I pe
din dial de casa GigdtuluI, am fäcut buor inteun stejar, $1
de la buor in vale, la capul until' iaz, $1 pe supt iaz $i la
dial, in zaria dialuluf, s'aü pus piaträ, $1 de acolia la vale,
peste päräul ce vini de la CucoreanI, $1 la dial, $i peste drum

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE 1STORIE CULTURALÄ 245

intr-o movilitä s'ail pus altd platrd, si del[a] movild la vale pän
in väl'eao ce sd chiam[d] Brdiasca, si välCao in gos, din prajma
movilita in gos, 5 odgoane stänjdn[I], - unde sd preun[6.1 cu
parte la Gavril Gherghel, si intoarce iar la dial, la stälpul
ce am pus peste drum, in muchea dialuluI, si la vale, peste
pdrdul ce vine de la Cucoreani, si la dial pan in altd piatrd,
ce iaste in podis, si de acol[o] la vale pän in pärda, si matca
päräuluf a addncd, spre fundul väiI, la codru ; si acolia am
fäcut buor inteun Or, dupd cu m s'aii scris si in märturiia
ce am dat lui Gherghel, si de la buor prin codru la dial,
pdr in hotarul Hriscanilor».
112. 23 Iunie 7255 (1747). «An. D. VI Logft., Ionitd. Can-
tacz. biv Hat., Costachi Razul Vel Vt ... V' Vor., I. Pdladi
Hat.» judecd intre «Ionitä Izmand, fiorul lui Ghiorghitä Iz-
mand», si «Stefan Blebe bldnarul, tatul Pdnoai», pentru un
iaz lingd. RusI. Anghelachi, «mosan» in RIO, il vinduse
«Burghelii Armasului, cdnd era Vornic la BotäsanI si, dupd
moarte Burghelii, scotindu-1 la vänzare fämeaia Burghelii,l-ati
vändut luI Pand ginere luI Blebli, Grec (mu strein», fdrä a
se intreba veciniI. Pe acel timp, Izmand era «copil, slujind
pe la stäpänI, si s'ai1 cäzut luf sä-1 cumpere, fiind mosian de
bastind». «Acel iaz aft fost numaI pentru addpatul vitelor,
iar Pand, dupd ce 1-ati luat, aii suit iazul si 1-ati flcut de
mori», innecindu-i fin*, cum scriii «dumneluf AndriI Balsu
Spat. si Pancul Pitariul». Se oferd Izmand a jura in bisericd,
cä n'a stiut ; recunoaste si Blebe, si «nu 1-ati lasat sä gur[e]»,
cum se aratd de «pärintif de la Sfeate NeculaI si Vornicif de
Poartd». «Am dat carte nostrd.»
113. 29 Septembre 7256 (1747). Grigore-Vodd Ghica lui
«Ion Zosim Vel Sät. si Ion Izmand biv Vel Sät.», pentru
plingerea luI «Manoli negutitoriul», cd ar fi impresurat la Pa-
päutl de «dumn[ealluI Dumitrasco Calmdsul Vel Ban cu ho-
tarul Stäncestilor». SA' cerceteze si sd puie csemne, stälpf
de piatrd». «Vel Logftu.» Pecete cu chinovar.
114. 13 April 7256 (1748). «DA Zota (i'orrieiii calugär, ff;orul
luI Gligore Oorneiti si a Gaftonii, nepoatd Täutulul Logf.»,
aratd cä a dat «nepotului Costantin Päladi biv Vel Stol.)

www.dacoromanica.ro
246 DOCUMENTE RELATIVE LA BOIOSANÍ

ocina de la «Botosdntl» si «BA' Mesa», unde are si fratf


«car[e] pärti de mosie im sänt si mie de bastind. di p[e] tatd-
mlea, Gligori[e] Ù3rneia , st di p[ej mumd-mea, Gaftona». Mar-
tuff : «Marie Pälad[i] Vor.», «Toader Burnat» .
I 15. zi April 7259 (i751). Constantin Racovitd cdtre « A na n ie
Vornicul de Bot[o san i],, Ionitä Izmand biv Vel Setrar, pen-
tru «jalba lui Manole cupet din Botäsani si cu vechilul lui
Stefan din Es» contra «dm. Banul Calmás , zicändu cum cä
astd iarnd i-au mäncat cu oile pe dm , 15 stoguri de fan in tärie
dm., i osebit 'Pad mäncat mosie lui Manole, anume Pdpäutif,
si dintr'aca pricind aü rämas fänul nevändut, si el este orn s rac».
Sä cate dacd e adevärat. «De sä va dovedi cum cd Manole au,
cosät pe mosie dm. Banu Calm dsulu, pe Costest, far stire drn. si
n'au intrebat cdnclu au intrat de aid cosät, si aú avutu si stire ;
cum sd sä ni cosascd, - sä implinest lui Manole numal chel-
tmala L'-au fäcut la facire fänului, de la Banul Calmdsul, iar
fänul sA rämdi mäncat de vitele dom. ; iar, de sä va afla cum
cä Manole aa cosät pe mosie lui, Päpiuii, sä-I implinestI lui
Manole, precum s'a dovide cu adevdrat cd s'aü vándut fänut
la vreme acia, pe acolo ; eh-6 vechilul lui Manole s apuca
innainte Divanulul, cum cä fänul este cu adevdrat cosät pe
mosie luf Manole » Pecete cii chinovar. «Cant. Vel Log.»
116. 8 Maiu-.«Ienachl Costandachi Ban), care «Manolachi
Costachi vt. Logf.» Se scusd pentru ( cele 500 lei care am
luat de la dum. si am dat prodosie la ajutorintä . . . Auzindu
cá sänt atäta tälhari in toate pärtile , n'a trimis. «NumaI
me-0 pärut foarte rá, bade Manolachi, cd-m serif dum. cd,
de nu voia triimite banif, im veI triimete dum. boerdnas cu
grele cibote, de va loIplini banii de la mine ; care frätie noastrd
care o avem riti socotim cä voia aye acest bdnat de la dum
cdcf, bade Manolachi, ea de cänd sänt, i pdnd intr'a6astd
vreme, a nimänuT barif saa ceva n'am mäneat, ci tot cu al
meu m'am chiveraisit, multimesci ha' Dam n[e]zda». Va veni
«piste 5, 6 zile», cu banii, «si Ind rog pentru vre o gazdä ,
unde viI socoti dm. ca sd fie pentru mine». P. S. Sdrutd
mina «lelif Marii», «co Tudoslica si cu copii ».
117. Iunie 7259 (1751). Constantin Racovitd, pentru «md-

www.dacoromanica.ro
ALATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 247

näistirea Sf. Necolae, ce este la Boto$anI, pe hotarul tdr-


gului Boto$aniI> , cdreia i s'a acut hotarnicd de «dumnealui
loan Basotd biv Vel Sätr., Mihdlachi Talpd. biv Vel Cdpt.,
Ioniä Sorocianul mazdl». Egumen era Antim. Ei intrebase
«oameni burn', anume Chiriiac Botiul Curtian, si Toader Stihi
Curtian din Botosani, i Costandin Cenu$ä ot tam, Simion
Stihi ot tam, Timu$ Mdrza biv 5oltuz, i Costandin MihaI
biv $oltuz, Stefan diiacond ot Tdtdra$T, $i Ion diiaconul ot
tam, Pdpäut ot tam, Paväll Stan ot tam, Gheorghie Paiul ot
tam». Asistä .$1 «Gherasdm diiaconul» de la mändstire. «Drumul
furilor.» «Drumul ce merge la UricenI.» «Un drum ce vine
de spre Jdjde si merge la Boto$ani.» Drumul ce vine aldturi
cu Pdpd.util.» Hotarul fusese urnblat si de Vasdli Razul biv
Vel Cdminar. Dd. mänästirii $i 24 sälase de Tigani $1 20
de poslusnicf, iar, ca mild din vamä., Ioo de lel pe an, ori ar
:

fi <vama datá in credintd, ori in cumpd.rdturd», si dejma de


pe tot hotarul tärgului Botosanif, ori-cine ce ar lucra pe locul
gospod . . ., den toatd hrana ce va face pe locul tärgului,
afarä de hotarul Tadrasdlor, ce este dat cu loc cu tot sfintei
mändstiri». Vinul va fi scutit de vddrdrit, o mie de oi de
go$tind, o mie de stupi de desetind, o sutd de vacI de «vd-
cdrit saü conitd> . - Copie.
I IS. 6 Septembre 7260 (1751). Iacob Jitropolitl dd o
carte de blestem lui Manolachl Costachi Vel Vornic, ce are
«o mo$ie piste Prut la Greceani, anume Vintilestii , care se
impresura «de spre o samd de oamern». Cartea e fdcutd,
dupd cerere, «asupra lui VasEille Huzun $i asupra cui ar $ti
std.pdnirea Vorniculul Luppului si a lui Vicol Sdrdariul pen-
tru aasta mai sus numitd. mo$1e».
119. 2 Septembre 7261 (1752). Matei Ghica pentru «md-
ndstirea Sf. Neculai den Botoanb, ce are hrisov de la
Constantin Racovitd, care scrie cd, «luind . aminte pentru o
sftintd bisericd de piatrá ce aü fost zdditd de luminatul rá-
pasat Domn Stefan Voevod cel bun la tärgul Boto$anii,
care, dup.' trecere vremilor rdmäind descoperitä $i surpatd
de zidiurile ei, aü innoit-o de iznoavd rdpoosata rnaica Dom-
nil Sale $i an impodobit-o cu ve$minte si. cdrge $1 alte

www.dacoromanica.ro
248 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOpid

odoard argintärif biserice$tI, lar acum, vränd Domniia Sa a


aduce la maI bund $i innaltd stare, ail pus-o in rändul md-
ndstirilor $i ail mal innoit cele surpate $i ail ingrddit-o fd-
cänd chilif $i alte ce trebue$te, $i ati impodobit-o cu toatd
podoaba ce s'ati cdzut unuI dumnezdescu läca$, atät den
läuntru, cdt $i den afarä, $i ail inzdstrato cu mo$di $i tiganI
$1 altele» : if dd «satul Tätärd$anii cu hele$teti $i cu mori,
ce ail fost mo$ie domniascd, den hotarul tärguliff», o jumd-
tate de sat, data' dui $tefan Bosie ot Visteriez de Ioan Ni-
colae-Vodä, $1 schimbatä de el cu un loc «den hotarul dom-
nescu a tärgulul CotnariuluIp. i douäzeci $i $epte sala$e de
Tigatil, zece liuzI scutelnici, 100 de leI pe an de la Vama
cea Mare, dijma hotarulul Boto$anilor, scutire pentru vin $i moo
de stupi de desetind, moo de oI de go$tind $i ioo «boI, vacf,
ca'f», de orf-ce dare, - «ca den venitul acestor bucate $i mile
sd margd pe tot anul agiutor la Sf. Patriarhie Antiohie, unde
este inchinatä aastä mändstire». Confirmä. - Copie.
120. 20 Octombre 7262 (1753). Matef-Vodd Ghica lui oTtl-
dorachi biv Vel Pit[arju, Vornicul de Botd$enI, i Vas[i]lie
Bal$e biv vtori Logft., i Adam Pancul Pit[a]ru $i Miron Go-
roveI biv Cdm[d]ra$2., pentru plingerea luI «Manole neguttoru
de acolo din Botd$erif», contra luI «Anfimu egumenul de la
Sfete Necula de acolo de längd Botä$enf», ealdture» cu mo-
Oa sa Pdpäutil. Cind i s'a fa'cut hotárnicia acum dolsprezece
anI, alocul mdnästirii luI Sfete Neculae, fiindu atunce bise-
recá de miru, il stdpäniè preutii ce era la bisericA .. . Dard
apoi, dupd cdtva anI, la Domnie Sa Ioan-Vodd, aü datu Dom-
nie Sa Ioan-Vodd totu locul bisericii danie cu testamint lul
5tefan Bosie Cämdrasu, $1 apoI $tefan Bosie Cdin[d]ra$u $'ail
dus de iznoavd alp' boeri hotarnici de $'ati hotärät mosie»,
färd conflict cu Manoli. «Dard acum, la Domnie Sa Costandin-
Vodd Racovitd, fácändu D[o]mniia Sa pe Sfete NeculaI md-
ndstire $i inchinänd-o la sfänta patriar$ie de Antiohie, ail
luatu mo$ie lui Bosie $'ati dat-o mändstiriI Domnii Sale ... ;
$i, luindu $i mo$ie tárguluI din sgosu, aü dat-o totu mändsti-
reI, $i pe urmä ati luatu $i mo$ie lui Manoli, $i 1-ail datu
Domnie Sa ... 500 lei pe mo$ie lui, $'ail dat-o lui Sfete Ne-

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI 249

culai ; dard pe urmä s'ati sculatu egumenul . . . si i-aü luatu . . .,


eel. 500 lei' innapol, si i-ati lepädatu scrisoril[e], dziandu cd-
lugäril cd nu le trebue lor mosie liff Manoli.» Apor fac o
noud hotdrnicie si-1 scot a fi intrat in moyia lor. if ieaü
astfel «mai 'gumdtate» din ce are. «Si el atunce n'aü putut
sd mai dzicd nimicd, fiindu-cd D[o]mnie ail trimis hotarnici
s'aii hotärdtu mandstirii Domnii Sal[e]». Ordin al DomnuluT
O. se facd o nouä hotärnicie si de spre «mosie dumisal[e]
BanuluT Calmäsul, di spre Stäncesti».
121. 12 Mart 7262 (1754). Mate Ghica. «Dat-am cartea
Dornnii Mele tuturor tärgovetilor de la tärgul Botosanilor,
pentru locul tärgului Botosanilor ce s'aü dat mänästiril Sf.
Neculal, sd fii volnici cu cartea Domnii Mele a O. hräni pe
acel loc, sd are si, pe unde a fi loc de fänat, s'd facä fin, si
sd-si pdstoriased bucatele lor, sä le tii pe locul tärguluf, si
cu alte chipurf de hrand ce vor fi avänd a-s face, sd-s facd ;
iar altil streini, negungändu-le lor loc sd O. hräniascd pe
dänsul, sä nu fie volnicI a sd hräni pe locul tärguluT ; ce ef
sä aibä a sd hräni pe tot locul tdrguluI, dupd cum si in
aniI trecut s'ati hränit pe acel loc, si el incd dupd obiceiú
sd aibd a-s da dejma mandstirii din toate cele -or face pe
locul tärgului.» - Copie.
122. 20 August 7262 (1754). «Tooader Täutul, feoru San-
duluf Täutul», dd. «zapis jupänuluI Dumitrasco Palade Hat-
man », pentru a-1' vinde o mosie in RugäsetT. - Copie din 1782.
123. Iasi', 22 Octombre 7262 ('754). MateT Ghica «dum-
nialor Tudorachi biv Vel Pit[arlu, Vornicul de Botdsenl, i
Vas[i]lie Balse, biv vtori Logft., i Adam Pancul Pit[arju, i Mi-
ron Goroveiii bivu Cämärasu». «Manoli neguttor de acolo
din BotäsenI» s'a plins asupra lui eAnfim egumenul de la
Sfete Neculae de acolo de längd Botäseni», pentru hotarele
mosiei sale Pdpäutif. SA' facd o hotärnicie. - V. la 20
Octombre 7262, la care datd se expune afacerea mal pe
larg, in alt ordin domnesc atre aceiasf.
124. 4 Maiii 7263 (1755). Niste oameni. din «Socola ot
Tänut Esului» vind tdumisale gupanuluf Manolachii Vel Vor-

www.dacoromanica.ro
250 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOANI

nic» «trif hirte de vie ce avem in dialul Corniului», pentru


15 «lei noi». Martur : < Ion Muntianul ).
125. 18 Maiu 7263 (1755). Matei Ghica-Vodd cdtre < dum-
nealuf Iordachi Cantacozino biv Vel Pah., ,,;,,udecdtoriti de Ti-
nutu Härldu i Dorohoiul, i Faun biv Vel Med., ispravnic de
Tin[ultu Härldului i Dorohoiul, i Adam Pancul biv vel Pit.,
Miron Gorovei biv Vel Cäm[ä]ra dii Ocnd» : i s'a plins < Ma-
noli negutitoriul din Botosani > pen tru incalasile la Pdpd.ut,
de la cdlugdri $i de la Banul Calmd$ul. Trimi5ii din 7262
n'ati mersu, si Pdpdutif lui stati si pänd astäzi impresurati
de 2 pdrti». Sii meargd ei «ffird de gre$ ) pentru a hotdri
lucrul, de fatd cu egumenul si cu «vichil din partea Bänesii
Calindsului». insä hotarnicile vechi de a pururea sint mai
de socotit decdt cele noao 4 Copie legalisatd in 1798.
126. 4 Mai(' 7264 (1756). «IIagi Lohan Arman, neguttor
din Ia?f», dd zapis «giupdnului Manolachi Vel Vornic», cast
vinde cloud pogoane <de vie pdragind», la dalul Coroiului,
pe locul mändstirif Socolif, irrtre Ionitä fiix)rul lui Arsenie $i
intre Vasdli Blanar, gineril[e] Olariului ) ; care au fast a cum-
natului met'', a lui Carabet Arma$ului». Semneazd arme-
neste.
127. II" Julie 7264 (1756). Constantin Racovitä cdtre dvan
Vornicu de Boto$eni i Ion Arbure Med. ). < Manole neguti-
toriul din Botosen» se plinge cd-1 impresord «Bäniasa Marie
almdwai ) incepuse a lua cdrg domne.t i de la Domnia
:

M, din cela rind, cdind am fost Domnie Me aice la Scaunul


acesta». Aceasta «hiei pe cdnd trdia Banul Calmdsu» ; dar
n'au mal luat sfdr$it, nevränd Banul sä.-$ scoatä scrisorile,
puind $i o pricind $i alta pär acum ; cari mal pe urmd, din
poronca Domnii Sale Matei-Vocl[d , fiind rdnduiti cu gudecata
la dm : Rad[u] Rac o v[i]td, fiind Vel Logft., $i cdutändu-s[d]
udecata intre ddnsi, dumnaei Bäniasa aü rdspunsu cum cd
Manole impresoard o bucatd de loc de Stäncesti cu hotarul
PdpdOlor 5i, neputrindu-i-s curma udecata de-aici, s'ati rim-
duit la Paun Med., isprav., $i la Miron Goroveiti, ca sd-T
hotdrascd ; $i pan acum iard$ n'ati luat fdr$it, nevränd Bi-
niasa sd.-$ scoat,dj scrisorile». ET sd i le ceard din noti $i sd

www.dacoromanica.ro
NIATERIALE DE ISTORIE CULTUBALÄ 151

prweascei i starca loculu7, vdzind actele întäü i apoi in_


trebind pe bdtrinf. Pecete cu chinovar.
128. 16 Ianuar 7265 (1757). Stefan Täutul feèorul lui 10-
niä Täutuluf din Rudestf ot TlnutiI Sucevii» «aratä cá a vindut
mosia sa <de la tatd-rniefl Ionitl Taiu tul» «dumisale jup.
Dumitrasco Pdlad[i] Vel Vist.».
129. 11 Novembre 7266 (1757). Scarlat Ghica «intdresti
pe locul targuluf Botosdnilor mänästiril Sfaintuluif Neculaf»,
hotdrit de Ion Basotd Sulger, Mihalachi Talpd cdp. si Ioniä
Sorocianul mazil> , «cu tdrgovetii de Botosdnii, anume Chiniac
Bdtiul Curtian $1 Toader Stihl Curtian si Costandin - si
Simion Stihi, $1 Timus Mdrza biv soltuz, si Costandin MlhaT
biv soltuz, i Stefan dilaconu ot Tätdrasi, si Ionu diiaconu ot
tam, si Ionu Pdpdutul ot tam, si Pavdl Stan ot tam, $1 Gheorglii
Paiul at tam». «Drumul ce vine de la CurtestY $1 mergi la
Botosdni, la un pod in margine, di spre tärgu ; prin capul ia-
zului.» Mentionat actul luí Mihai-Vodd din 7227. - Resumat
mai tärzitl.
130. 2 Iunie 7268 (1760). loan Teodor-Vodd cdtre NL
colai Pit. i Mih a]lache Talpd, biv Vel Cdpt.», pentru jalba
lui < Pancul Pitaru», ce avea mosie la Catdmdresti, $1 cumpd-
rdtuff de la <Solomon sin Iordache Mustiatd» $1 «de la fi-
òorif Meicäl biv Armas >. Pecete din 1759, cu Io Io VV ).
131. 7 August 1760. «Eu Ion Rotar, orn de 96 an!,
care, de edndu trdesc in Grdinesti s:intu 73 an!», si altii :
Toader Tulistan, Vasile Mdniga, Gavril Mdniga, Nechita
Bosungian, Ion Handrac, Ion Buhdian, «Necola Pdstldrenco,
orn de 67 an!, care sänt de bastind in Grdniesti >, märturisesc
pentru «hotarul Rogosdstilor ce sä hotärdsti cu andestii >.
«PdrinteIe Dosifle0, episcopul de Rdcläuti», trimisese cu carte
de blestem pe «dechiul Svintii Sale si impreund cu altY cd-
lugäri». «Fiindu Grigoras Cdräusul Vor. in Grdmesti,
poruncit dumn ea]Mi rdpdosatul Spat. Ion Paladi ca sä rdsh -
pascd casdle, fiindu intre hotar, in mijlocul poenif, si li-ad
rdsipit ; care nief el n'aii pus pricind, si s'au rddicat casále
de acolo $1 1iaú mutatu pe hotar[ul Cdndestilor.» «Piste
cdmpu si piste molnitd.» «Casa lui Vetsco in buza pisculd,

www.dacoromanica.ro
252 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTO§ANI

in dumbravd, care am apucat si butuci de viia ... in doljoc,


unde ail fost prisaca lui Cornacif ... Drumul ce vine de la
Vldcleni.» Marturi: «preutul $tefan, Ioniqä] Ùornei monah,
Vasäl[e] Busco, $teafan Stärce». Scrie «Costandin Che$co ot
Vist.» Märturia $i-o intäresc innaintea lui Lupu Bal$ biv Vel
Vornic, Costandin Cananò Pah., Costandin Cog. Stol., Petre
Chesco.
132. 15 Ianuar 7269 (1761). «Iane Bdcal ot Bot4äni» dä.
zapis «Pitariulu Neculai Pätra5co» cä «i-am vändut casa
mè din Botd$eni, care cas[ä] este fälcutä de mänile mele si
cu banif mei», pentru 30 de lei, cu cograda si grädina».
Semneazd ceü Deli Iane brical am pus degetul». «Eii Chiriiacu
Logf. am scris zapisul cu dzisa lui Iane Bacal.»
133. 20 Septembre 7271 (1762). «Tänas[e] Mel[e]ghi Vor. de
Porütd», aratä cd a fost orinduit de «Manolachi Costachi Vel
Log[o]fdt» a cerceta «mosäe mänästirii GäläWi» in hotar cu
«locul tärgului Ia.$» : la mänästire era egumen Procopie ar-
himandrit ; asistä si cel de la «Barnoschi» «O. Agapiian proin
egumen de Sfeti Sava». Egumenul «ia bezmänii pe casä sä.
dejmue$ti grädinile oaminilor». Aratä act de danie de la
Dumitrascu Cantacuzäno din 22 Iunie 7182 (1674), ce dädea si
o parte din locul tirgului, puimi pe «Ionitä Bantä$ Vornecul
de Portä $1. cu soltuzul de E$ sä cu 12 párgari, sä ail ales
ace bucatä de loc». Se vIci «petrile pe sästi, aldture cu oco-
lul iarmarocului, pär in podul spänzurdtorilor, di ceia parti
pärfal in apa Micolinil, iar piste iazii nu treci in vatra iazului
domnescii». Locul se intdrise de Antonie-Vodd, la 14 Mart
7186 (168o), de Costandin-Vodä, la 29 August 7200 (1692).
Pecete din 1718 a Vornicilor de Poartä : P. a p[o]q[i]».
Pe a doua foaie : «Ion Bantds, diiac za Divan, am scris».
134. 12 Decembre 7271 (1762). «AvocvEag rptirtiv Bop., Ms.»,
Nec[u]lai Cdpit. (?) (iar rnarturl : «loan protopop ot Bot[alsdni»,
Costandin Cenusä», «Solomon Albotd») aratä cä aii primit
prin cdlugärii de la «schitul Agaftona» ordin domnesc de a-i
judeca cu «Costa$co Bran si cu Radul cel micu Calpt.» de la
Curtestf, ce ar fi impresurat locul schitului. Märturiseste si
«preutul Chiriiac Matrase», Cenu$d $i A lbotä ( din Bot[d]säni,

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE 1STORIE CULTURALÁ 253

si Stefan CosticI di la Mändstire Doamnef». :Drumul sdpatu.»


:Schitul Gaftonil.» «Pän in Crivdt, unde sd hotärdsti-1 cu mosie
Costestif.» - Copie legalisatd in I 827.
135. 29 Julie 1765. Grigore Ghica Jul :Toader Sdlion
Med., Costin Macreiti P.c., Costandin Vdrnav Med., Gheorghe
Carp Vel CApt.», pentru cd «dumn[ea]eI Vorniciasa Iliana, a
rdposatuluI Vor. Dumitrascu Päladih, a cerut a fi feritä de
:Sfintia Sa pdrintele episcop de Räddutl, la Bälilesti $i Grd-
mestI. Sd-I facd hotdrnicie. - Copie din 1782.
136. 14 August 7273 (1765). «loan .. . Med.» si un altul,
fiind orinduitI de Domn a alege :mosiia dumisale Ileanit'il
Vorniceasif a räpoosatului Dumitrasco Päladif », la Grdmestf,
in hotar si cu elocul tdrguluI Sireatiuluf», intre rdzdsf se
presintd : si Sfintiia Sa pdrintele Dosiftef episcopul de Rd-
oläutf, fiind cd ail rdspunsu eä are parte a Nrniiastilor, daniia
o parte din BalilestI, datd de Mdriia Sa Domnita a räpdo-
satuluf Toader Päladii Vist. ; si, cersind scrisori si alte dovezi
la dumnealuI Manolachi Costachi Cliuceariul, ginerile dumisali
räpdosatului Dumitrasco Pdlacii», - se aduc numai :märturif
tdrdnesti» si o hotärnicie din 7232 (1723-4), a lift' Stroi Spdtariul,
Sandu Albotd Cliuceariul si Dumitrasco Gafenco Uricariul,
ce lucreazá si cu Toader si Vasilii Tdutul, Sandul ùomurtan
si Gavril ùornehl. Hotarul pleca «din vadul cu leaspezile,
din Sireatiú .. . Un dämbu MAO neaste stuhusor. . .. 0 bäh-
nisoard cu putineale lozif . . Drumul cel ce mearge de la
.

GrdmestI la tdrgul SireatiuluI . . 0 väliugd . .. Neste lozi-


.

soare». Pe dos se inseamnd, in nemteste, cd actul e a se re-


stitui lul :Pavel Konakj».
137. 16 Februar 1766. Grigore Ghica luI «Manolachi biv
Vel Stol., isprav. de Tin[u]t[ul] Härldului». A ardtat :dum.
Stoln. Costandin Grecianu» cä a avut :dum. nisti dugheni
acolo in tdrgul Botosanilor, cu locul lor ; aproape de dughenile
dum. ati cumpdrat o cas[5] cu locul eI, de la un Mihaiü Rus[u] >.
Sä se hotarasca prin «dol" mazil[i], oamenI de ispravd». Pe-
cete cu chinovar.
138. 22 August 7274 (1766). :Stefan biv Vorc. de Poartä,
Neculaiü Pdtrasco Pit., Andreiü Hrdnache» fac o hotarnicd.
www.dacoromanica.ro
254 DOCUMEN E RELATIVE LA BOTOSANI

la Rusf, intre Chiriiac Crdstilan $1 altf rdze$I. Participd si


Gheorghii Izmand, Joan Anghelachl. «Margine unii vdiuti'd
«Drumu cel mari, ce vine de spre Dorohoiti.» Aceste < casd
si a$dzare», «räpoosatu Joriiä Nicsoiti) . Pär in matca 13o-
to$ani.» «Pdn la un bucldiu ce este intr'o vähigd (sic), cari
vdiugd di spre Rus[i] si dd îri Boto$anca. ) - Copie.
139. 17 Iulie 1767. Grigore Callimachi cdtre «dum. Costan-
din Cogdlnicianu biv Vel Stol, i Set. Ion Izrnand. . S'a Ojos
«dumnai Bdniasa Marie, ardtänd cd. mosiia Stance$tif . . sd .

impresoard de cátra Cdtrundrestif, mosiia Pancul ii , cerind


hotdrire. Sá facd aceasta in frica lui Dumnezdu Cine nu se
.

va multami, sd vie la Curte. Pecete cu chinovar


4.10. 1'" Ianuar 1768. Costasco Bran si alt dof aratd. c,i,
orinduitf de cPah. Costandin Canano, isprav. de Tinut. IIär-
Muni, i dm. Manoli Clui::., Vor. de Botdsanf , pentru a ho-
tdrnici Popoutif < a Irini Manoles i , negustorit[á sdracd.),
impresuratd de e un Ursul i Ion diiacon din Ci$in, feòoril
lui Stefan diiacon ot Popout». Safran ii Iftimi, egumera de
<

mänästirii Doamnii : aduc act din 72-, pentru un proces


intre «Gafton egum. la Mänäst. Doamni si un Cozonac gi-
nerile Ticii, mosul lui Ursachi $i a luI Ion diiacon . .. Pe acel
zapis ... nu 1-ail scos la median. nici an pomenit vre o data ...
Mo$ie Tei$orif män[d stirif GAlAtii,. - Actul e intdrit la 1 2
Ianuar 1768, de «Canano Pah.» $i «Manoli».
141. 2 April 1774. «De la boerit Divanuld Cnejii Mot-
david ) (semneazd Lu pu] Bals Logft. si M. Chirilov) cd-
tre < dumnealor Vomicif de Boto,ani, Costandin Crupeschl
Pah. i Tanasd dosan Pah. $i Mihälache Talp ä biv Vel Capt. )
< Au dat jalbá o samd de tdrgovetif din Boto$ani cum cä
de spre mo$iia Päpäutif, ce esti a mändstirif Sf. Neculai din
Boto$anf, sä impresoard mo$iia Botosanilor, unde läcuesc ei,
si de a pururea sä supArd, facd.nd mändstire cälcare cu Pd-
päutif, $i ceränd ca sá indrepteze hotardle mo$iilor Sal o.

facä. - Copie.
142. Copie. Cu mila hi' Dumnezdn, noi Grigori Alixandru
Ghica Voevod, Domn tdrif Moldavvii. Facem stire printeacest
hrisov al Domnid Mele pentru tärgul Boto$anilor, carile din
www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE COL URALA 253

vremi in vremi cu mila si build rdnduiali ce s'au urmat de


cdtrd. Domniia Me, au mers si merge spre in temeiare si
addogire oamenilor, ci ndzuiesc din pdirtI streine, $1 sd
asazd la numitul tdrg Botosanif, fiind loc cu toatd îndes-
tulare hranif trebuinèoasd $i cu lesnire a face agonisitd si
ori ce chip de neguttorie. Drept aceia, afländu-sai acolò la
Botosani un loc slobod, carele dintru inceput ad fost numit
pentru adunare oamenilor ci l strange la zi de tdrg, tiindu-s
vitele ce av di vd izare pe acel loc ; acum, din addogire si
inmultire läcuitorilor ar fi inceput unii a sd intindi ca-s ia si
dintr'acel loc, si cu a.astd pricind a cuprinderif locului sä
da o mari pricind de impedecare alisverisului ce sá face la
toate zilile de tdrg, neavdnd eel ce ndzuesc ca vite de vän-
zare, uncle sd le tie ; cari lucru nesuferind Domniia Mea, a
face impedecare alisverisuld ldcuitorilor, am poroncit credin-
osi boerilor Domnie Mele, dumnealor Nanul biv Vel Portar
i Manolachi Dimachi biv Vel Jitnicer, Vornicif de Botosani,
ca sä mdsuri acel loc, atdit in curmezis, cdt $1 in lungu ; si,
dupd poronca Domniei Mele mdsurdndu-1, mi-a6 triimes mdr-
turie, atdt dumnealor Vornicii de BotosanI, cät i de la frail-
tasii tdrgovet di BotosdnI, prin care instiintazd cd tau aflat
latul loculul din coltul gardulul de sus a Visterniculuì al
doile Costandin Gheuca si pand in gardul luf Paväl a Anil,
una sutd doizalcI stänjdnI gpod, intindire ; $1 lungul locului,
din margine drumului ce vine pintre dughenile ds. Visterni-
cesdI Catrinil Catargioai si pintre dughenile StolnicesE Co-
gälnicenitif, pe din sus di. cerdacul vdmiI Tärgului-Boilor, din
margine drumuluI la vale spre Säcna, doi sute optu zed
stanj. gpod ; care loc 1-ad si hotärät ca petri, fiind loc slo-
bod si bird pricind. Deci, pentru acist loc hotd.rdm sd stia slo-
bod si sd fie numai pentru adunare celor ce vor veni la zi de
tärg cu vite de vänzare ; iar, de sd va intinde oare-cine, si
ori cu ce pricind, ca sä id din local acista, ci sä aratá cu
mdsura sa, deatori sä fie tdrgovetii a ardta la Vornicif de
BotosdnY, ci sá vor tämpla la ace vreatnea, si Vornicii, ca nisti
zabetI si dregkori aceluI ora$, sd nu ingdcluiascä pe nime
a 'Asa sá ii din locul acesta, mdcar o palmd de loc ; ci sá
www.dacoromanica.ro
256 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOMN!

fie oprit si impedecat. Si, ca sä fie hotar5re aasta statornicâ


si nesträmutatä, s'ail intarit si cu hrisovul acista al DOInhil
Me le, carile sä stia la mäna tirgovetilor de BotosänI. Aasta
instiintäm. Scrisu-s'at'i hrisovul acista in orasul EsiT, intru a
doa Domnie a noasträ, la al doile an, di Gheorghi Evloghi.
Anil' 1776, Ma! 4.
Grigori Ghica Voevod.
Hristodor Gl. pro.
143. 7 Iulie 1776. Grigore Ghica ell luf e Grigoras Pancul
Post.» o parte din mosia Stancestf.
144. 15 Octombre 1776. Grigore Ghica lui gNacol biv
Vel Portar i Manolachi Dimachi biv Vel -, Vornicil de
BotosenT», pentru judecata luT dordachi, feorul luT Manoli
neguttoriul de la Botoseni, cu o samä de oamini de la sa-
tul Cismiaoa, de la ocolul Botosenilor, arätänd numitiT säten!
cum cá, mäcar O. el sä aflä träitorT in satul Cesmiaoa, pe
mosie mänästiriT SfäntuluI Nicola!, dar pdscutul bucatelor loi
li-aii fost pe mosie luT Manoli, si opritis n'ati fost», pänä acum.
La Divan li se hotäreste «ea sä d pe an 20 le! lui Manoli
pentra päscutul bucatelor, cari ban! eT i-aii si dat pe anul
acesta, hotärändu-li-sä ca sa aibä voe sä-s pascä bucatele lor
pite apa Sitnil pän in dial ; iar acum fiorul lui Manoli if
opreste sä nu treacä piste apa SitniT, ce nurnaT pär in apa
Sitnif». Iordachi spune cä oamenif nu se tin de invoiala fä-
cutä si innaintea cegumenuluf de Sfete NicolaT», care se alä
cacolo la BotosenT, la casa luT». Sd cerceteze si, dacä Ior-
dachi are dreptate, sá se impieciece qäranif». - Copie legali-
satá din 1787.
145. 22 Octombre 1776. Carte de judecatä a luf Vasile
Razu Vel Log., Dumitrasco Sturza Vel Vor., Lupul Cos-
tachi, Costandin Pälade Vel Spat. si Iordachi Vel Clucer,
pentru partea-T din Rugäsästi, a luf, Iordachi feor lul Manole
negutätor din BotosdnIz, stdpinitä acum de Ion Canta Vel
Vornic. Iordachi aduce act «de la un Täutul de la Certäuff »
(sic). I se hoteirise supt Ioan Teodor-Vodä de Lupul Bals
Log., cfiind atunce Vel Vornic», de Constantin Canano biv
Vel Pah , de Constantin Cogälniceanu biv Vel Stolnic si de

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 237

Petre Chesco Sätrar. Manoli spune cä nu stie de vre-o std.-


pinire a tatdlui sd.d, a nicr el, de cdnd s'a rädicat in vdstrd,
n'aa stdpänit». Juclecdtorif cred cä, locul aflindu-se in mijlo-
cul mosief lui Pdladi, acesta se poate protzmisz. Se observd.
cil Pdladi nu semneazd îni zapisul de instrdinare a pärnintu-
lui, nici Mano li nu si-a fdcut act domnesc pe el. Se decide
a se pläti datoria Tdutului de caltre Päladi, care va pästra
locul. Iordachi insd, Ineodihnindu-sd, s'ati dus, nevränd sd-si
ià banii». - Copie din 1782.
146. 19 Main 1779. Constantin Moruzi cdtre Ianachi
Canta biv Vel Ban, Manolachi Cuza biv Vel Pah., ispravnici
ai Tmutului Sucevef, si care Petre Chesco hiv Vel Saran
Ion Canta Vel Vornic a ardtat «cum cd de pe rdposatul
socrul dumisale, Dumitrasco Päladi Vornic, are aceste párti
de mosii la satul Botosäntil in Tinutul SuceviI» «mosiia
aast[a] Botosäntif, parte ce mai multd, sä aflä. in Cordon.
Pentru aasta s'ati scris al Domnii Mele osdbit 5. carte edtrd
dumnalui Ghendral -, ca. din parte loculuf de acolò sä rän-
duiascá pe altil, pe cine va socoti, sd-s hotdrahua. .

147. 19 Octombre 1784. «Costandin Stincescu Vorc.


de Poartd.» Flind orinduit Pah. Ionitä Cananò aspre cer_
cetare a tärgurf 5i locur domnesti de pi la targurf, atdta
a celor ce sdnt danii de luminati Domni, cu hrisov, cat si
ceali ce nu sint date si le stdpänesc unif si altii färá de a
avea hrisoave domnesti, si fiind si eú ränduit cu dumnialui
Pdharnic, si, viind si aicea la tdrgu Botosanii, la cercetare ce
am fdcut tärguluI Botosenilor, intre alte locuri ce s'ati gdsit
aicea in BotosenT a mänästirilor si a boierilor, s'an gdsit si
2 locuff a dumisale Pah. Ianacachi Calimah : ins r. un loc la
Tdrgul Noti, loc sterp, care acest loc li are dumnealui Pa-
harnic dat de tärgovet, dupd cum an fast obiceici aiced
Botoseni),, de 20/15 stinjeni, asi un loc, iardsl al dumisale .
la mahalaoa ,Tärgului Vechi, pe cari loc sint casele du
sale; si acest lac li are dumnealui Paharnic o samd de ci
párdturd, iar i samä este a dumisale, däruit de durnne
äposatul Vor uic Andronachi ; a cdrue loc, scrisorile ce
FlumnealuI pe,loc nefiind la indämänd, nu mi le-ad aratat
www.dacoromanica.ro
25S DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOSANÍ

îl hotdre)ste. 0 «piiaträ disparte locul dumisale Paharnic de


locul luf Avram Jidv. . 0 piiaträ hotar drept la mijloc ca-
.

sdi lui Ionitä Ciulel Tiganu Marginea drumuluT ce mergi


in tärg . Pi de napoia casdi soltuzuluf . Drept mijloc
. .

casdf lui Ionitä Ciulef Tigan in drept casäT lui Neculai


.

Bldnariu». Adaus, cu mina luf Costandin : oDsdbit sä mai


trage locu cumpdrat de la Ciulel Tiganu ... Cdit cuprinde
dughenile i bordeiul, ce sä zice a Sofroni luf lenachi Spinu
2 2 stänjänf prostf».
148. io Main 1788. Alexandru Joan Mavrocordat. «Md.-
nästire Svänta Vineri din ora$ul lash' avänd o mosie la Tt-
nutul Iasif, anume Zagarance, cu vad de pod si cu pod imbld-
tor in apa Prutuluf», precum $1, aproape, alta, Vasile Onofref biv
vt. Vistier, -<arhimandritul si egumenul de la mänästire Fru-
moasa i Svänta Vinerf, chir Doroften» it impiedecd pe Vasile
de a tinea pod la aceastä mosie, Mänzälestif. Ca motive aduce
intäiü paguba sa, si, al doile, cd are hrisoave al e] vechilcsr
Domnf, pren care sä aratä c, rentr e nu fie drumurf multe
s; isasalsrase treatorf pentru oamenf rai $1 alte näväliff, s'an
asezat ca se fie numaf treI poduri, aclicd la Tutora, la Za-
garance si la Ghermanu, dar nu si la alte locuri a Prutului .

Se rdsping argumentele, de Domn, in Divan, «fiind-cd acele


hrisoave vechI ce are mändstire sänt falcute in vreme de
atunce, cdnd tämplärile da pricind a se imputina podurile,
dar acum, din mila sväntului Dumnäzätit, cu totul lipsind
acele tämpldrf, an rämas si hrisoavele cele vechf, care are
mändstire de oprire a podurilor, färd lucrare, $1 s'atii fäcut $1
altif podurf imblätoare, caril aü avut vaduri de pod in Prut».
Semnätura Domnuluf si pecete cu chinovar.
149. 29 April 1791. «Manoli Far. Clui.;.» ea-Are biv Vel
altul Gavril Conachi. if maf scrisese dpentru o mosie ce a'
m. impregiurul tärguluf Vasluitii, di spre Racova» si pentru care
.nul cerea arenclä 50 de lef. «Arh. Bani. Adu-tgium. aminte,
nd o cdutai cu oameni dum., cd mai molt iecät Io, i s
nu esiia di pe a6astä mosiia iar si acie b nf iar cu pil-
;

1 r sd împli, maf mult cu zdloagea de nit icd, si te su-


'raf si dum cu luarl venit ulluT mosif, nigte fiere » Cere ra

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE 1STORIE CULTURALÁ 259

miSo vinde cu trefzäci lei pe anul acesta ... EA, nu pentru


ca sä socote,t1 dum. cd poate voiù aye vr'un cdslig, $i de
aceia mä bucur, cd nici este pän la atäta, ce numai cä pentru
trebuinta mè o ein.»
150. 30 Septembre 1792. Alexandru Moruzi, «pentru sä-
hästrie Agaftonul» : intdre$te vechile scutiri, de o sutd. de
«stupi i sfini ) si doi scutelnici sträini. «intru cea d'intäi
Domnie a noastrá la Moldavie.1
151. Bucure$ti, 14 April 1794. Alexandru Constantin Voe-
vod, pentru < biserica de la Arndut-Chioiü a Sf. Arhan-
gheli : ii confirmä pe an «cdte e dood sute de la Domnie ...,
de la carvasaraoa dornneascd» : se vor face «rugd6uni intru
slujbile lor pentru starea si viiata Dommi Mele $i pentru in-
destularia ace$tif pravoslavnice täri». -- Sus, intärire de la
Alexanclru-Vodd. «intru a doa Domnie , la 1 i Maiü i800.
o 152. 27 Iunie 1798. Alexandru-Vodd Callimachi. Dimitrachi
SAlceanul biv Vel Jicnicer a cumpärat, la 30 Decembre 1796,
a patra parte din «mosiia Rusif ..., la Tinutul Botosanii, de
la socrul säti Gheorghie Goian Cäptn., cu tocrnald drept patru
mii optu sute cincizäci si opt lei, bez de alti 66o lei, ce au
plait Slugeresii Bäntdsoai, tot pentru pricina ace$ti mo$ii».
La 24 Ianuar 1797 se scrie pentru «publicatie» «cätrd dum-
nealor Vornicil de Boto$anii, ca sä pue sä facd.14wita publi-
catie la stare locului $i pretutindine pänä in $asä luni de
Zile, spre in$tiintare tuturor acelora ci dreptatea le va da pro-
timisis a rdscumpära». Se aduce märturie pentru aceasta,
din 24 Iunie 1797, de la «duml. Spatariul Matel Mile) . ., .

fiind atuncea Ban $i Vornic la Boto$anit > : se vede actul de


Iordachi Cantacuzinò Vel Log. de Tara-de-jos. Confirmd. $i
Domnul. Pecete cu chinovar, din 1795.
153. 1 2 August 1798. « Andriiü Ùorneiti biv Vel Spät. >
aratd cä a fost rinelmt. de «dumnealor boerli Vornici de
Boto$ani, Iordachi Buc$enescu biv Vel Pah., dum. Dimitrachi
biv Vel Pah.», pentru a cerceta «la schitul Agaftonulu» «toate
scrisorile, hrisoavi ce are> . Avea schitul proces pentru mo$ie
cu Lupul Tulincä $i fin' lui. Se aduce un act din int Octombre
7238 [n" 82], de la Grigore Ghica, «de cdnciti s'aü fäcut acel

www.dacoromanica.ro
260 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTO$.ANI

schit, pe loc gospod ), dindu-i-se «poenita». ApoI confirmarea


din 1733, cele din 1736, 1744, 15 Octombre 1.755, cea de
la 7267, il" Februar, de la Ioan Callimachl ; cartea Divanului
din 8 Maid 1774 [v. Ille 86, 107]. - Urmeazd intdrirea, din
12 Septembre, «de la Vornicia Boto$enilor» : «s'ad intdrit
$i de cdtrá noI cercetare ce s'ad fdcut, spre contenire pri-
gordrilor de cdträ amändoi pärtile ; iar cari nu sä va multdmi,
i s'ad [pus] zi sä margd la Divan, de unde li sd va da c de
sävär$ire hotärdri». Semneazd dordache Buc$. Pahr.»
154. 9 Iulie 180i. Vasili Scdnteai aratd cd a primit acte
«pc mo$iia Unghenh, GdureniT $i ljor4th a dumisali Post.
Costachi Caragea», «de la dl. Vornic Gal, ril Conachi».
155. Izvod de cele ce am nevoe sd-s cumpere de la Ia$Y,
pdrinte Palamon ; 1814, Dechv. 30. 2 ba,lici de aba, 1 md.-
nicar de postavd cu bland de vulpe ... 2 pdrechi de cdiltuni
de abä, 5 conturi de hdrtii, 5 condei de trestii de mare la
Ionitä Prale psaltul . .., 1 cutita$ de condeid cu $dsä ascuti$uri,
cu farfice i'n ceialalt capät . . ., 6 conturi pänzá pentru capace,
40 dramuri de gugo$I pentru cernald ..., i sfe$nic de alamd
cu mucdri, 2 stecle de balsam, i cataveicd de postavil bldnitä
cu lup, I e'ainic de aramd, o päreche de papuci, 3 cot de
mu$ama, 1 Casornic de sin, sd sd. driagd, 1 ocá de vutcd, 5
ocd nevri ..., 3 ocd cracatitä, 5 ocä moron murat cu otet,
3 lacherdä, 50 scumbrif ..., 2 solnitd de cornu.
156. < Jäluesc inndltimii Tali, noi, top* läcuitorii din tärg
Boto$anif, pentru ante supärdri ci pätimim de spre Sfintiia
Sa arhimandritul Ionichentie, egumenul mänästirif Sfäntului
Neculait din Popäutl.» Aratä cum din bisericä s'a fácut mä-
ndstirea. «Apoi, la vreme de bejenii strdato$iI no$tri pierzind
hrisoavele mo$ief tärgului», egumenul iea $i restul acestel
mo$ii, «cuprinzind $i o multime de casä impregurul tärgului ;
rämäind numal vatra tärgului slobodd, in voia avè cu totif
a sämäna $i a cosd., luindu-le din al zdcile, $i casdli cele ci sä
cuprinsdse in hotarul mándstirif i-ad supus mändstirea supt
bezman, färä vointa lor ; unde pldtescu $i astdzI. Si la anul
1803, asuprit fiind de cdtrd mändstire, dupá jaloba ci am
dat fericituluI intro pomeniri Domn Alexandru Costandin

www.dacoromanica.ro
r

\
01,
.A.

www.dacoromanica.ro
o 56.
MATERIALE DE ISTORIE EULTURALA 261

Moruz Voevod, fost-am apropietI cu anaforà innainte Domnii


Sali, de unde ni s'ad dat desdvdrsit hotdrdri, ca mändstire
sá nu aibä voi de a vinde mo$ie cuiva, nicl vite de neguti-
tonic sä facd, nicI fän de vänzari, nici vite streine sd pri-
mascd in vitile mándstird, ci numai pentru trebuinta mánds-
tiriI ; $i cdt va prisosd, sá fie pentru hrana a satilor mändstiril,
i noi a tdrgovetilor ; $i, unde sá vor pd$una vitile mánästirif
i a satilor mdindstirif, acolò sd.-s pdsunezi $1 a tdrgovetilor,
fdrä nicI o plan. Asijdire, dugheni sail casd ci vor fi fdcut
pe locul mändstiril cu bezman, sd aibbi a sä urnià cu plata
bezmanului asárnine ; iar, dupd aceia, vroind cariva de a luoa
locu de casä de la mändstire, sä aibd a sd invoi cum va
pute. Acurn mandstire nu sd tine nicI de unile. intä, mosiia
o vinde in orändd cu totul, si ordndatorif Valid ema$urile pe
la negutitori, si Idcuitorilor locu de hrand nu li-an rdmas,
precum si ima$urile prin pregiurul tärgului, nu numai strdm-
tazd cu ardturi läcuitoriI satilor mändstiriI, ce hied sd pd.-
$uniazi si cu rnutdri de o, de nu ari acum sdrdicime unde
sä pdsunezi ate o vacd ci ati pe la casdli lor ; $1 preste toati
aceste asuprirI ma( adaogi cu supdrari $1 lácuitorilor Cargo-
yeti' ci ati casd pe locul mändstirif : neurmdrid hotdrdrii giu-
decdtif, vrè sá le strdee a$5.zdrile, - cd, de sd sträcd vie un
gard cuiva, nu-1 ingddue$ti de a-$ ingrädi locul sdii, dupd
cum 11 av din vechi ; si, de va voi cariva ca sd.-$ vänzá casa
sa, le stä improtivd, vränd de a sui bezmanu si, ldisdndu-sd
cumpärdtoril, la eel mul0 sä räsdpdsc casdli, si rdindn saraci.
La unii ati rdguit locurile, la altif all adaos bezmänu ; pe
altif cu bdtdi i-ail supus ; ail inchis tdrgul impregiuru cu he-
le$tei $i cu velnitI, ceränd de la Idcuitor si asäzari in scris
de spre mändstiri. La cari ci a$5.zari poati sä aibd., and sd.
Ad' drept locul lor domnesc, si cu säla i-au supus bezma-
nulul ?h Cer ordin «cdtrá dumnealor dregaorii Boto$anilor
de aice $1 cd.trd vre-o dob boeri din ldcuitori tot de aice
sd cercetezsá opreascd de la abusurI pe egumen. Sem-
neazd otoatd. obstiia Idcuitorilor orasului Boto$anif ». Pecete
cu Sf. Gheorghe : c Sti Ghe. » , avind in fund biserica sa. Legend d :
oPecetd. tdrgulub Boto$anf, afierosit la Sfeti Gheorghi. 1780».

www.dacoromanica.ro
262 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTO$,AN1

La 29 lanuar 1820, Domnul scrie la «dumnealdi lordache


Rosät Vel Vist.» ca sä dea cercetarea «dumnealuf Nicolai
Dimache biv Vel Vornic dinpreund cu dumnealor Vor-
nicif de Botosani, îri fiinta si a igumenului de Pdpäut, Prea-
Sfintiia Sa pdrintele Inochentie Iliupoleos». Pecete cu chi-
novar : < Io Mih. Voevod, 1819 >.
157. 14 Iulie 1820. Mitropolitul Veniamin face staretd la
Agafton, de unde predecesoarea «s'ad tras, din pricina släbiciunii
si a neputintiT in care sd aflä. , pe aleasa maicilor de acolo,
«shimonahie Magdalina Pisotchi, care sä aflä petrecind viiatd
incuviintatd, dupd incredintarea ce mi-ad dat Prea-Cuv. Sa
arhimandritul $i igumen monastirii Cosula, chir Irinarh».
158. Iasi, 26 Iulie 1820. «Supusul prea-innaltei impärätiel
austricesti, läcuitorid din tärgul Suceava, din Bucovina, Iani
Pantazi», ca"tre Agentie. Sotia sa, Elena, fiica ltn Simeon
Roman, «supus moldovenesc», fusese chematd la judecatd
pentru mo$ia de mostenire, Rusii : fratele NI Simeon, Toader,
o vinduse Vornicului Aleco Callimachi.
159. < Maicile de la schitul Agafton, Tinutu Botosanif», cdtre
Domn. S'ati mai plins pentru locul lor impresurat de Md-
nd.stirea Doarnnel, < la hotdrätura ce aü flcut Mdrie Sa Doamna
Calimahi rnosiilor Mdriei Sale». «S'a vändut de card std.-
pänire $i locul schitultd, pe care fiind nurnai pdclure, o strica
cu totul, si, dupd jaloba ce am dat innältirnii Tale, s'ad pus
sdcfestru pe locul acel de pricind pánd acum, la Sfäntul Di-
mitrie, chid sá venim cu dovezile ce avem si sä sä d ho-
tdrärev. Cer «sä sá infátisazd in cercetare cu vechilif mosii-
tor, Ward. Sale Doamnii Calimahi». - La 2 9 Octombre 1822,
Domnul ordond Vornicilor de Botosani - färd. nume - ca sä
opreascd pe «orändatorif» de la mändstire de a loa locul
schitului in stdpinire. Cind vor fi vechili din amindoud pär-
tile, se va judeca Pecete cu chinovar, din 1822.
160. Samd de bani iratului pocluluf tärguluT Botosani pe
anul de la i Fevr. 823 si pär la I Fevr. 1824, cu aceia ce
s'ad adunat in toamna anului 822 de la vasile ce ad intrat
in tirg; in care vremi ad fost casd dumnealui Anghelachi
Climent, epitrop, $i d. Pah. Vasdli Tdutul.

www.dacoromanica.ro
MATERIAL DE ISTORIE CULTURALÁ 263

496 1. Venitul din toamna anulul 822, cit s'ag putut aduna
de la vasäle ce aú intrat in tärg, dupä impregiurdrile de atunce,
precum anumi s'ag trecut in condica d. Anghelachi Climent.
10.000 1. Iratul dupä hrisov, vändut cu contract dumisale
Carabet Gligorovi6 pe anul acesta.
250 1., 60 barn, ce s'ag luat de la podarii ot Bdiceni, pentru
vremea ce n'aa lucrat in tirgu, precum iard$ anutni sä aratä
in condica dumisale Anghelachi Climent.
Scäderile . . .

2.575 1. S'ag dat dumisale Tudurache Pisoschi, bani ce aü


fost dat asupra cumpäräturif acestui irat, earl barn' s'ag in-
trebuintat la innoire hris)vului prin d. Spat. Lupan, $i dupä
vänzare c cu spore a acestui ira s'ag iators dumisale banif
innapoI. [Platä in cloud termine : unul a co ränduire cdträ.
Avram Gambas, ]
36 L, 96 b. Dobända a 908 lei, de la 21 Mai si pär la 20
lute, pe vremea piste vadiaoa numärätoarif banilor.
48 1., 6o b. S'ag dat prin Tudurache Balcal-Basa, $1 in urmä
$1 negustoriului ce aü mers la E$ cu trii jalobe din partea
tärguluf, pentru velnitä, pentru telalic si pentru imam-chel-
tuialä.
200. S'ag plätit bani lui Värtan Antona$, ce sä luasä im-
prumut la facere hrisovuluf.
6 1., 6o b. Pentru dol cázmale, ce s'au fäcut In lucrul dru -
murilor.
1.3151. S'ag plätit pentru satul Bäicenilor podari : . Ec-
saminiia intäi a surätäilor. . . Un stog fän, ce s'aa plätit cu
bitirm . . . Samtsul de atunce, Sardr. Stefan Racli$
480 1. Lefile ce s'ag dat slujitorilor in lucrul drumurilor. ,

180 I. S'ag dat d. Comis Joan Täutul pentru ca sä facä


hartä Tirgului Vitelor, pentru neimpresurare ; cari, nefiind
fatd, urmeazä a sä cere sag de la fratile dumisale, dumnealuI
Pah. Vasile Täutul, sag sä va cere de la insu$, dupä intoar-
cere de la Tarigrad.
[imprumuturf «la facere hrisovuluT >,] de la Spat. Costachi
Roset, Hat. Manuil Manu, Post. Petrache Värnav $1 Spat
Costache Lipan, cu sinet de la Joan Gorghias.

www.dacoromanica.ro
261 DOCUMENTE RELATIVE LA EOTOANI

141 1. Po$ta dum. Spat. Alecu Sturza i a dum. Comis


Joan Täutul, ce ail venit in pricina sträcarif velnitilor din
tärg, dupä jaloba tirgului.
[Totalul cheltuielilor e de 5.682,96, fatä de cincdrcäturd> ,
in suma de 10.746,60. Prisosul se va da luf Anghelachi
Climent $1 lui Carabet GligoroviL «cusurul din 10.000 lei a
contractului vänzarii podärituluf».]
161. < indoelile $i cuvintele de pretentii ce ari obstiia asupra
condeilor aratate prin sama ce dä dumnealuT Anghelache
Climent, pe anul de la 1 Fevr. 823 si pärä la 1 Fevr. 824.
2.575 L Condeiul de scadere ce sä aratá cä s'aii plait lui
Tudurachi Pisoschi, cu cari s'ail imprumutat d. Spat. Lipan
la facere hrisovului, - intrebändu-s pe d. Spat. Lipan unde
s'ail dat ace$ti bani, ail räspuns O. 2.000 lei ail dat d. Vist.
Petrachi Sturza ru$fet, far 575 lei in alte cheltueli a facerii
hrisovului, cu plata postii dramului Esului ; obstiia roagd pe
d. Vornic Alecu Calimah sä facä intrebare d. Vist. Petrachi
de ail priimit acei bani 2 000 lei deplin.
36, 96. Condeiul de dobändä pe 908 lei plätit piste va-
diaoa numärätoard banilor. Obstie zdce ca., dacd banii au
fost in mäna dumisale Anghelachi Climent, cu ce cuvänt sä
plätiascal dobända ?
[Pentru tin,] s'ail cunoscut ca niste scutelnicI podarl ai
tärgului, läsatf in apärare despre toati havalelile ... Un stog
fan nid o data nu sa pläte$ti cu 600 lei. [Racle$ aratä totu$i
ea s'a fäcut stogul «in naturd».]
Condeiul ce sä scade cä aii dat d. Comis Ioan Täutul
pentru harta TirguluI Vitilor, obstiia zace ea, mai intaf, ni-
mine n'ail cerut a sä face acest feliti de hartä $1, afa.rä de
a6asta, nie sä vede facutd ace harta ; apoi cu ce cuvänt s'ait
dat banii ..
Pentru sama räpaosatului Spat. Iordachi Canta, de vremi
ce s'aii sävär$it din viiatä si nu incapi mai multa tälmäciri,
obstiia lasä indoelile de o parti, [dar sä i se sigurefsascd
suma de 5.315 1., 69 b. asupra mo;itenirii.]
162. Samd de baniI iratuluf podurilor tirgului Botosanilor
pe anul de la 1 Fevr. 823 $i pail la I Fevr. 824, cu venitul

www.dacoromanica.ro
WATERf ALE DE ISTORIE CTJLTURALA. 265

ce s'ati scris $1 in toamna anului 822 de la vasäle din tirg ;


cärora bani ati fost casä d. Anghelachi Climent.
496 1. Venitul din toamna anului 822, cit s'aO adunat
atunce pe vinul ce au intrat in tärg. [Ca si forma cealaltä,
in rest.] Scäderile. [Mai pe scurt, ca in forma precedentä..]
163. Copie. Visterie. Card cinst. Vorniciia de Botásanii.
Satul Bäicenii, ce esti dat prin hrisov gpod a sä scuti de
havaleli, podari a casäi podurilor din tärgul BotosaniI, sä
scrii dutnneavoasträ la facere fänului sä nu sä räncluiascA,
läsändu4 apdrat de havaleli si, de at apucat a-1 analoghisi cu
celalt cosas ai Onutului, sä scrii dumneavoasträ fänul acela
sä-1 irnprästiat, a sä cosd de altl havalegif. 1823, Iuli 18.
Petrachi Sturza Vel Vist.
164. Samd de banii venitului podului tirgului Botosanif pe
anul de la I Fevr. 824 si pärä la 1 Fevr. 825 ; pe care
vremi aii fost casä räpäosatul Spat. Iordache Canta, fiind
epitrop cu d. Ban Joan Bränistanul.
8.500 1. Vänzarea iratuluf podului pe anul acesta, bez 20
stejári.
516 1 , 3 b. Pentru rindurile de la podarr, pe vremea ce
n'aii lucrat.
241 1. Ce säl cuvine a-i rdspunde Laba Feibis Jidovul pen-
tru birul si havalelile vierilor ot Bäiceni, ce i-ati plätit casa,
si de la dinsul nu s'ari luat.
ScAderile.
1.350 1., 54 b. S'ail plátit ferturile si havalelile pentru
Bdiceni :.. . pe 13 chile orz a menzálului ..., pe 9 chile, 16
dimerlii a magazalif Esului ..., pe trif stinj. lemni, a rän-
duelii pentru besliaga ..., doi cifert. cutiia mililor. ..., cibo-
tile ocolasului . . .

705. Lefile ce s'aii plätit slujitorilor tirgului, insä: 345 1.


liafa lui Angheli pe trei luni, cdti 25 lei, si pe 9 luni, cab
30 lei. 360. Liafa Logf. Alecsandru pe un an. 450 1. Plata
de scos a 15 cosurf de piaträ .. .
too heresteoarilor, pentru täetul lemnilor de pod, prin
mäna lui Iani Vasiliu, Ord la socotalä.
140, plata imasului pentru boi podarilorii.

www.dacoromanica.ro
26(i DOCUMENTE RELATIVE LA BOT05,ANI

120, plata po$ti pe 8 caI, dus la E$ $i intors, a boeriului


ränduit in trebuinta tärguluf.
835. Ce s'ati plait bani imprumutat la facere hrisovuluf
de la Domnul Mihai Sutul Voevod [ : De la Iani Vasiliu,
loan Gorghiias, Vasdle Moisa, Spat. Canta.] Totalul cheltuie-
lilor e de 3.700 1., 54 b., fatä de un venit de 9.257 1., 3 b.
Din prisos, cea mai mare parte «au rämas asupra räpdosa-
tului Spat. Canta, dupd cit pänd acum s'aü putut afla soco-
telile, urmänd aèastä neldmurire pentru indelungata boalä a
rdpdosatulni, ce i-au adus $1 sfdr$itul la 15 Fevr. ; pentru
cari banf, dupd trecerea zililor plängerir, in care sä afld casa
rdpdosatului, sá va face lämurire $i punire la cali pentru
plata lor card. tärg».
165. «Laba Faibi$, tirgoveta din Botosanr, , arata cä, «rddi-
cändu-s[ä] asupra mea multe piri in multe pricini ale tirgului
cätre d-lui cc : Alecu Calimah, ce este eforos acoló insärcinat,
dupä drept cuvänt a urmat a sä supära dumnealui pe mine
si a má cum aste ca pe un prihänitor si pricinuitor de smin-
tele». Se indatorege ca, de acum, «luind mäsuri si cugetäti
cinstite $i patrioticesti, sä am a mä purta ca cinste si cu
durere pentru binile tirgului 51 a obstii, neabdtindu-md la nid
un felia de zäddräturd cu rä cugetare impotriva bineluf Vat--
gului, $i sä má arät cu durere, intocma ca un adevärat tar-
govetü, unde sänt näscut $i crescut, si unde iml sant acare-
turile $i interesurile ; iar, cänd, din potrivä, voi urtnh chipurl
zädärätoare si de smintialä binelui tirgului, atunce eü sä fiu
scos din nuniärul tärgovetilor si dipärtat $i din tdrg, ca un
neprielnic $i färä credintä carä tärgu». Semneazd. evree$te.
166. Mart 1825. «Scarlat Miclescu AO» cdtre Alexandra Cal-
limachi, multämindu-I pentru <.insotitele duld luminate cdrtI ale
dumitale, läudatulul intre patriotI> s'a rugat pentru binde
:

< prinnältatuluf stäpdn ». «Asa dar, fäcändu-sä adunare in casa


dam. Spat. Meco Ralet, sirnpatriotalui nostru, s'aü fäcut si
alegire de epitropf buni, din negustorif cinstit, sigurI $1 raele,
cu unul din boeri prezedent, durnnealuf Spat. Costache Ro-
s[e]t, alesul de dum : $i de tot bunul simpatriot. De o datd
s'aa hotärät ca sä-s adune docomenturile risipite $i sd-s pue

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA. 267

la lada tdrguluf, ce s'ati incredintat in mäina dumisale Mano-


lachi forga, ca la un cinstit bäträn $1 vechf tärgovet ; apof
incheere socotelilor vechilor epitropf $i implinire rärnd$elm-
cilor bani si. rätäcit, afara de acif ce vor fi asupra celuf in
neputintá de boará boeriO, ce aü fost epitrop, pan la insäna-
to$ire doritd. DecT venim in aseasta si la adunare ce scriu ea'
s'ati fäcut a unora din Jidovif suditif, precum Bercu Lozi-
sanul, $i altif asemene luf, cu pretentif eá voescu a $ti de
sänt supu$ incä a pläti pentru horilca lor, precum prin hri-
sovul di Mihai Sutul Voevod, cu care ar fi insämnat. S'au
inteles cá sint ajut[o]rif cef din stängä, pentru eá in dof anT
aü plätit cu multemire lor, si acuna se ingrijescu de platä ;
si, cine ? acif striinf supus $i de pe la ordnzile satelor de pu-
tind vreme adunat in Botosanf ! Cärora, cu toate cá nimine
n'ati dat nicl-un räspunsu cuprinzätor de vre o tdlmäcire lor,
nevoind vechif tdrgovet nicT a li da ascultdre, dar instiintez
pe dm. ca sd aibä privighiere, ca nu, ivindu-sä cu vre o ce-
rere, ci cu neadeväratd ardtare, adecä cu vre-o jalbd inchi-
puitä de tot targul, sá fii crezut ; ci dum., ca un luerator de
binele obstescu, sä särgue$ti a le sä da cel de cuviintä räs-
punsu. lar ell am cinste a mä zice dumitale maT micu si slugä.
Pe foaia de acIresd : «Jidv. sä gätesc de EsT, puindui epistatif
la cale ; proftamsdsti carte de lipif (?) cäträ spiter, $i altä
carte al Camäril cätrd. Jidv., si carte di ... pentru podari, ca
sa fii precum aü fostü toate ..»
167. 2 1 Mart 1825. «Vorniciia Botosanilor ) [semneazd Scarlat
Miclescu Agá si un altul, cu totul neinteligibil] cdtre Logofetia
cea Mare. Räspuns la »cartea Mdrii Sale » din 8 Mart : «cä,
dupä jaloba locuitorilor acestuT tärg, prin care ail cerut cu ru-
gäminte statornicire preveleghiurilor tärguluf dupä luminatele
hrisoave, rdnduindu-s[e] eforos cu osäbitd luminatá carte gpod
pe dumnealuf Vornic Alecu Calimah, ca sá fii asupra pur-
täriT de grijd celor trebuinoasd, de folos tirguluf, si a crutdriT
preveleghiurilor intru nerä$uire, sá urmdm din partea noasträ
eczecutarisdre a tril ponturf, prin carte poronciti : intäf, in-
puternicire tärgovetilor vechi de a-$ rdndui epitropi dintre
dänsif pe aciia ce ob$tiia if va alegi, din negustorf cinstitf,

www.dacoromanica.ro
268 DOCUMENTE RELATIVE LA TIOTOANI

cu haractir, cu durere pentru tug $i cu stare, ca sd. strängd


cu neabatere la interes particular iraturile tArgului dupd hri-
soave, cu care sä sä facd drumurile ulitilor $i cele ce dupa
vremI sä vor putea cuprinde, prin urmare din partea acelor
epitropI, in tocma precum s'ati poroncit $i gati hotärät prin
cartea care dumnealul Vornic, necutezänd maI mult din
boeriI de aice, ce sänt sezätori de putänd vremi, a sä ames-
teca la iraturile tärgului si la epitropie. Al doile, sä sd scoatä
docomenturile tärgului de la locurile $1 persoanile uncle sä.
tine pänä acum, $1 sä sä del in mäna tärgovetilor ; pe cari sd
aibä a le päzä epitropif ce sä vor rändui. Si, al triile, sä sá
eczecutarisasca pe epitropif ce au fost in ace$ti do ani tre-
cutT, ca sä dei socotialä curatä si nevätämätoare de suflet,
dupd carte de blástäm, de tot venitul tärgal cit s'ati adunat,
:

la ce s'ati intrebuintat, i baniI ce vor rärnänea asupra acelor


epitropi sä sd. implineascä $i sä sá dei in mäna tirgovetilor
spre intrebuintare la celi de folos OrguluI. Asämine $i bina-
lile ce s'an fäcut in vremile aceste in piiata tirgului, toate sd
sä räsdpascä, ca sd sä de$chiclä piiatul, precum aü fost in
vrernea linistirer.
Toate aceste luindu-le la deplind intälegire, tot inteo vrerni
$i cu venire mumbasiriului ränduit aice cu osäbitä luminatä
volnicie gpod, inclatd s'ail fäcut db$tiascá adunare la casäle
dumnealuf Spat. Alecu Ralet i, dupä innältare de multdmi-
toare glasurI la Pronii si rugaoare pentru indelungare strä-
lucitilor ara a Pr-innältatuluf nostru Domn si std.*, pr-lu-
minatul Scaun al obläduiril, sdmnul acel de multdmire, pentru
milostivire ce aü rdvdrsat asupra acestui tirg, s'ati fäcut mai
intä alegire de epitropi din eel mal ales pe dumnealuf
:

Spät. Costache Roset din boerf, ca un povdtuitor, pe durn-


nealor negustorif Manolache Iorga i Carabet Bolfos, taxil-
dari banilor iratului $i tiitori docomenturilor si a socotelii
tärgului, pe Iani Vasiliu $1 Stefan Goilav lucrätori, si pe Tu-
durache Bäcal-Bas[a] si Andronic Zahariia; ostenitor1 la tre-
buintile tärgului. Cdrora dändu-li-sä instrucpe poroncite
asupra datoriilor cuviinoasd, li s'ati incredintat apoI $i do-
comenturile tärgului, spre pästrare pärä la implinire anuluI

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÁ 269

ce ad a sä schimba. Apof, luindu-sd socotelile iraturilor


$i
anului 823 de la dumnealui Anghelachl Climent, $i a anului
824 de la casa raps. Spat. Iordacht Canta, s'aü dat bilanu,
anumi $i pre larg arätätor de toati datoriile $i luaturile pre-
cum MI urmat, la mäna volnicitului zapciti, ca, aducändu-le
la cinst. Logft., sd sd pliroforisascä. Iar, pentru sträcare bi-
nalilor ce au impresurat piiatul Tärgulul Vitilor, urmänd fried
a sä face cercetare, rämäind ca in unnä sä sd facd $i lu-
crarea dupä poroncä, neputändu-s aduce in sävär$ire toati
acum tot inteo vremi.»
168. Boto$ani, 14 Ianuar 1827. A. r. Eotp.00pzo-flg icttpb
cätre «pr-cinstitii dumnealor boeri i dumnealor negutftori
$i toti Idcuitorif botosäneni de toatd natiia». «Fiind-cd: ora-
$ul acesta Boto$anif s'aii märit $1 läcuitorif s'au inmultit,
in cdt sä socotesc ca la doadspräzäce mii suflete, poate $i
mai mult, neapäratä trebuintd urmiazd $i de o al doik spi-
tdrie pentru agiutoriul $i inlesnire bolnavilor. Fie$tecarile
poate sä giudece cä, intr'un a$a mare ora$, cu neputintä este
numai o spitdrie sd poatd multämi pe toti bolnavii ., atät
. .

pentru tärgovetif de aice, cdt $i pentru tärgurile migie$ite,


precum Herta, Dorohoiul, Elärldul, $i pentru eel' ce $äd pe
la mo$1I $i a$äzdri . .. Sint pravile legiuite in toatd Evropa
cä la patru mii de suflete sd sä facd neapärat o spitärie ; cu
cdt mai värtos aice la Boto$anl, unde este mai mult de in-
doit numär de läcuitori, precum s'aü zis mai sus .. ., doad
$i trei spitdrii. Si mai värtos intr'un asämine ora$, dupd pra-
vile nu pot sd fie doftoriile apalt . Dacd acum, cänd nu
. .

sint tocmai a$a multe boale, $i bolnavi in destui de putini,


urmiazd intarziere cu facire $i aduciria doftoriilor, ca de la
o sängurd spitärie ce este, in cdt, pänä ce i$ priimeste bol-
navul doftoriile, innoptiazä, dupd cum aud totdiauna tängui-
rile pätima$ilor, oare ce ar put& fi cdnd ar fi boale mai
multe $i osäbite .. .? Dupä cum este stiut in tot tärgul O.
putin all lipsit, din nebägare de samä $i graba lucrätorilor, a
sä apropiia de u$a mormintului doi cucoane, avind spitäriul
pus in doftoriile rinduite, in loc de un dram extract de nuci
sad, cu addogire un dram extract masalaritä, din care,
www.dacoromanica.ro
270 DOCUMPITTE RELATIVE LA BOTO§ANI

dupd ce aü luat c d'intaif ränduitá mdsurd, indatd aO lace-


put sdimnile otrdvif ce are masalarita, adicä ametald, tremur,
durefi cumplite, $i altile incd. ; de nu m'as fi intimplat aice
ca sá intimpin räul, negresit s'ar fi primejduit.» If roagd sa
sä adrisarisascd, dupä canoanile si pravelile politice$ti, cdtrd
stdpinire», pentru a li se da a doua spiterie, «cu aflare de
sptterid vrednic, si cu diplomá, si cu stiintá de botanicd, hi-
micä si spitdrie cu indestuf mester». «Pentru atY:asta dar
sd nu sdi lasd intr i nebdgare de samd acest sfänt lucru, care
priiveste la folosul si mäntuiria niamuluf ominesc, si la insus
lauda si slava orasului si a läcuitorilor de aice». E scris in
stinga grece$te. «De la Vornicie Botosanif » se certified exactä
copia dupd original, «cari aü rdmas la Epitropii tärgului»
(23 Ianuar [827). Douä semndturi neintelese.
169. «Shimonahiia Magdalina, staritd sfintului schit Agaf-
ton», cu ( soborul maicelor», cdtre Domn. Sä iea ca model
«pre cei mai de innainte luminati Domnf, iubitorf de Dum-
nezed fiind, cu cele prea-frumoasä si de Dumnezed sldvitoare
mändstiii pdmintul acesta aü impodobit, pe acestea avdndu le
$i acum ca niste vii, printr'änsdle strigä si pre Dumnezeu
slavoslovesc, printr'änsdle $i acum pre eel ce pentru Dum-
nezed la cldnsele nbizuesc, îi imbrätosazd >. Cer ca schitul,
«uncle acum nu putin nunadr de maicf intru nurnele Dom-
nuluf sint adunate» si ce e in judecatd apentru o micä pdr-
ticicä de mosie de 250 de fälei, - sd fie impdcat cu eel
eel pretind aceastd. avere. «Pe care loc îri strdlucitele inndl-
tdmei Voastre zile incepändu-sd si intemeindu-sd mändstire,
dupd cum s'au $i pus in lucrare, cu adevdrat v6;nicä poine-
fire si ve6nic ctitor si, fiind-cd si Domnul Calimah, intro
a cdruia Domnie, cu chip ca.' este domnesc, s'ad luat locul,
este intru Dumnezed aclormit, iards ca un ctitor, impreund cu
tot neamul, sá va pomeni». - Se decide, la 1.4 Iulie 1827,
o noud cercetare, aflindu-se acte nol.
170. 17 August 1827. Botosdnenif : K. T6.)11-..3.ro;, Hie Ico-
nom [pe un rind], Manolachi Gheorghiu [pe al doilea, cu un
Armean], Vasili a Diiaconitif, dal Armeni, cdtre Aleco Cain-
machi. Aü primit scrisoarea luf din 12, «cditrai obstie de aicez
www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE IS FORIE CULTURALÄ 271

si «cartea gospod ce s'ad scris dumilorsale boerilor dregd-


torf spre stdruire cdträ împliuire celor cuprinsd a sd cum-
Ora doî tulumbi si celelalte unelti trebuinoasd spre intdm-
pinare la intämplare de foc. Adeverind 51 invoind sämnile
plecdrif dumitali cei pline de särguintd a aduce folosurile
obstesti a tärgului îri inflorire, dup. cad Ord acum s'au
vdzut, mdrturisdm si noi multdmirile si cunostinta noastrd.
dumitale. Cdtre aasta, asupra celor indemndtoare, la adu-
nare ce s'ad falcut in cantdlärie Vornicii, dgnd hotdrare noastrd
in unire ca färä mai multä ingdimare sá cumpärdm patru
tulumbi, impreunä cu 12 sdcali i celelalte unelti trebuinoase,
ni s'ad infatisat de odatd nedumerire pentru oamern trebuinosi
spre intrebuintare tulumbilor si a uneltilor.» Cer Domnulu
patruzeci de scutelnici «din tärgoveti, carif sd fii tulumbagii,
sacagif, cdngeri, toporas, hornari si clopotari». ti roagd, «ca
pe un efor al tärgului, sä fif uneltitor din parte obstif a sä
implini cerere noastrd aasta pentru oameni si va rd-
män si intru aasta tärgul multdmitor dumitali. Si, osdbit,
fiind-cd podaril ce &ant läsati din tdrgoveti lipsesc in gu-
mdtate, fiind unif morti, fugiti si ticglosi, sä fad- dumneata
bund.tate a mijloci ca sd sä dei podari iards satul Bdiceni,
si no ce cerem de 40 oame.ii ini tdrg, sd fit din podarif cu-
noscut in tärg, supt apdrare. i aasta va fi intru adevdr
faptá intru tot prielnicd, aducdtoare de laude, si insus a du-
mitali. Si sdritem af dumitale slug!.
171. Oräsenif din Botoani cdtre Domn. Ad pritnit scrisoarea
lul din to August cdtre «boerif Vornicii de Botosani» pen-
tru a lua mdsurl de paza focului prin «tulumbi» si alte
«unelti. Dupd insärcinare ce s'ad fäcut dumisaIe Vel Vornic
Alecu Calimah, eforului acestuf tirg, a ardta stdruintä, ce-
tindu-sd in adunare obstii aice,,, aú hotdrit «sd sd facai cu
cheltuiala noasträ prin curarnd tot ce sá cuvine», pentru patni
tulumbe, paisprezece sacale, $. c. Cer insä a se face scutelnici
patruzeci de oamen din oras, pentru a lucra la foc. Din is-
cdlituri se inteleg, dupd. dof Postelnici, un <K. Molszoq ,
doan Cocota Serd.», .`2,y.p.ourizio.t, Georges Metz med. doctor,
un Comis, un Sardar, D. Kóvrs KapoK-o:;, Enacachi Dragos

www.dacoromanica.ro
272 DOCUMPNTE RELATIVE LA BOTOANf

Camr., Iordachi Cara le, Ilie iconom, Vasile iconom, Ionitä (P)
Grosan Stol., Costachi Ciornei, Neculai Dav[tdel], Manolachi
Gheorghiu, Vasili a DiiaconitiI, Joan Mitrovici, Dimitru Ni-
culaiii, Grigori Hortopanu, Panaite sän NiculaI a diiaconului,
Stefan Moga, Dumitru Eremila, Ioan Vasiliu, Costandin Ca-
raiani, Costandin Ia$anu, Dimitrache Bra$ovan, Nicola Apostol.
Si ArmenI $i Evrei. «Din parte olostii s'aü pus si pecete
tärguluiv , ce represintä pe Sf. Gheorghe.
172. 22 August 1827. «Cdträ. cinst. Visterie, Vornicie Boto-
$anif.» A primit ordinul din io ale lunif pentru tulumbe $i al-
tele, «a cdrora pdstrare $i intrebuintare cu chipul cuviinòos sd
fii supt povätuire dumnealuI Vel. Vornic Alecu Calimah, eforul
acestul tärg ... S'aü adunat c mai multá parte la cd.ntälarii
ace$tif Vornicif, atät din boerI, cät $1 din negutitoff >, au
multämit $i ati decis a se lua patru tulumbi, cerind $i scu-
telnicl pentru aceasta, dintre cari se vor face «$1 privighitorf
in clopotnita ce esti in mijlocul tärguluI> . Semneazä Pe-
trachi ... Post. $i NeculaI Grecian Vornic.
[Pe ultima foaie 1 «S'aii fäcut rdspuns gospod, precum si a
Vist., ca sä sd dei 20 liud[e], in trebuintele tirguluT ; Sept. 4 »
173. 22 August 1827. Petrachi Post. si Neculal Grecian Vor-
nic care Aleco Callimachi. Rdspurs la un «pitac > al luI pentru
tulumbi. $i celelalte, ce sint a se lua «prin curamh» . «Din aciasta
cunoscändu-sä rävna si plecarea dumisale pentru binile acestuf
tärg, care s'aü $i märturisät de card tärgovetI, s'aü adunat
la cäntäldrie ... si aii hotärät intr'un glas cu tota ea', nu doi
tulumbi, ci patru vor curnpära cu cheltuiala lor », dar cer patru-
zed de scutelnicI «din tärgovetf, ce ail fost podarl», dintre
cari «$i pdzitorl la clopotnita Ospenii, unde s'aii $i pus dof
oamenIt. «De ahsta rämdni ca dumneata, ca un efor $i pa-
triot, sä mijlocestI linplinire ace$tif cererI, ca sd sä facá de-
sd.vär$it bineli, pentru ace si a dumitali desdvdr$itä cunostintd
din parte tärguluf. Si säntem af dumitali ca niste fratI, slugi.»
174. Tärgul Boto$6.nif.
Ecstructie (sic) de inchipuire epitropii acestul tirg si ur-
mare ci aü sá päzascd dupd cuprindire hrisovulul si soco-
tinta ob$tiascd ; 1827, Noemv. 15.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI 273

1. Alegire epitropilor ari sá fie in cuprinclire hrisovului,


adicd doi din boeril pdmänteni si cu läcuintile aice, doi din
negutitorii moldoveni si grecI, doi din negutitoril armeni,
dof din negutitorii jidovi ; cari in adunare obstiascd sä vor
alegi clá cäträ toatä obstie, pentru un an de zile. Iar urmare,
cari an sá päzascä, esti ca toti alesii îsärcinai epitropi sd
fie intru o uniri, impreunä-incepätori si sävärsitori la toate
locrärile spre binile obstesc ; nu sä vor diosdbi la sfauirile,
inchipuirile cele drepti mai mult unul decät altul, si nici unul
va put& fi poroncitoriü, decät impreunä - inchipuitori si im-
preund toti si lucrätori. Dar, pentru cá firesti sä intälegi cä
toatä pornire cäutatului trebuintilor ari sä curgä di la acei
dof boeri insärcinati epitropi, acestie amándol la toate di o
potrivä vor fi särguitorf, avänd intru agiutoriu si pe toti
ceialant insdrcinati epitropi, si la sfätuirile, inchipuirile celor
drepti, si la toate sävärsirile lucrärilor, precum obstescul in-
teres va ceri. Aceste insd numal intru celi cunoscute si or-
ganisite ; dar, fiind a sä incepi vre-o lucrare din non, ace lu-
crari sä va inchipui di card adunare obstiascä, cum sä sä
facd, i apoi di card insdrcinatii epitropi sd sä pue intocmai
in lucrari, si, la implinire armful, fäcändu sä iaräs obstiascä
adunari, sä facä multämire celor vechi epitropi dupd sär-
guinta si vrednicie. Si tot atunce sä aliagä obstie altf asäinine
inchipuiti epitropi, de toate natiile, pe cari sä-I insärcinezi
cu trebuintile tärgului pentru alt an de zile.
21e. Casa iratului veniturilor tärgului va fi incredintatä la
unul din negatitor, acel mai cinstit si mai de credintd, sin-
gur, cari sä va socoti si sd va alegi di cätt-á toatä obstie.
A cest casierin va fi insärcinat ca sä strängä toti banii iratului
tirgului, dupd cum sä va put& vinde de cará epitropi, si ori-
el alti bani af tärgului; $1-1 va da numai in cheltuelile lucrä-
rilor trebuintäi tärgului, dupä anumi rävaA, pentru ce tre-
buintä ; in cari au sä fii iscäliti toti ränduitdi epitropi, sau
edit sd vor gäsä aice dupd. vremi. Iar färd iscäliturile epitro-
pilor, intru oniri, sä nu fie slobod a da vre unul din casd,
deck numai lefile slujbasilor si alti märunti cheltueli ci vor
pute urma, pentru cunoscute trebuinti a tärguluf. Si la im-
66549. Vol, V, ici

www.dacoromanica.ro
274 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOE;ANI

phnire anuluf, innainte adundrif obstestf, impreund cu epitro-


pif, ci vor fi pänd atunce, vor da samd anumi de toate lua-
turile $i toate daturile, precum $1 di toate lucrdrile adusä
intru sdvdr$iri $1 intro nesävärsire. Iar apof la aèastá casd
vor fi incredintati $1 toati documenturile acestuf tärg, intru
ori ci fel de prIcinf a tärguluf ; cari cu mari sigurantie le va
avé in pdstrari b Ind insdrcinatul casieria ; $1 Mel un fella de
scrisoare nu va slobozi din mánd decdt numai epitropilor
insdrcinatf li va ardta spre lucrdri dupd trebuintd ; i îri adu-
nare ob5tiascd li va incredinta obstieí, la dare de samd, atd:
aceli dupd anumi izvod iseälit, cu cari li va priirni, cat $i
aceli ci dupá vremi sä vor incredinta.
3. Pecete tdrgulur, pentru paza bunilor ordinduielf $i drep-
tilor lucrärf, giumdtati va sta in toatd vrerne la casieriul epi-
troplef $i giumätati la unul cinstit din negutitorif armenf, la
cari obstesti sá va socoti. Si, în vremi, la off-ci trebuintd di a
sä pune pecete pe ori-ce ducument saü härtie de trebuintd,
int5.1 vor iscäli epitropif rdnduitf intru o unire, $i apoi casie-
riul undi pecete intru intreglme, in fiinta $i a negutitoriuluf
cdrue if va fi incredintatä ace giumdtati, o vor pune pe aceli
ducumenturi sa härtif, $1 nicI un fel de irat sá nu i sá le-
giuiascd, nici sä sä iâ pentru peceti, fdrd sfatul $1 socotinta
obstiascd, decät numai sängura oca de 'Card a bisdricii
Sfäntului Gheorghii di aice, dupd cum din in vechime aü
urmat.
41e. Epitropif insdrcinat dupd vrenif vor aye cu liafá toc-
mitl dor oamenf vrednici alergd.tori asupra sdvdr$irif a ori ci
trdbuintd a tdrgului ; cari vor aye $i pänd. la 30 lei liafd pe
lund unul, di la casd, iar ni mal mult. Si, intru neagions,
dupd trebuintd, fiind a shi tocmi $i altf oamenI cu liaf, sd
va faci adunare obstiascd, si di cdtrd obstii sd va hotári cdtf
oamenf $i cu ci pret di liard sä sd. tocmascd ; iar epitropif
de la sine nu vor puté nief tocmi diosdbitl oamenI, nici a
spori lefile.
51e. Tot pitropul insdrcinat din toatd vreme, avänd datoria
11,10 hrisov ca sá slujascä tdrgulur un an de zile, Third nicf
o platá, in ori-ci mijlociri $1 intrebuintdri spre binge obstesc,

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI 273

sä va feri di tot particularnicul interes, sau vre o ceriri de


platä pentru ostenialä, - cari supt nici un cuvint esti ertatä,-
spre toatä intemiere dreptilor lucräff. Cäcí, ori-cari va esi
intru cdt de putin din toatd cuprindere acestii drepti alcd-
tuiri, cari obstesti s'ati hotärit di cdträ stdpäniri, - di cätra
adunare obstiascd va fi clipärtat din epitropie, si sä va in-
sdrcina pe altut in loc, vrednic si din toatä credinta, ca sa
lipsascä toatd hula si nemultdmire de obstie.
Petrachi Värnav Post. Than Bränistianu Pahr. Grigori Di-
machl Stole.
Anghelachi Clirnent Corn. Costachi Pisotchl Stoic. Steffi-
nachi Raclis Sard.
Dumitru Särghevis6. Gheorghi Cherescu Pahr. Costandin
Popovii"; Sardr.
Iordachi Negrut. Joan Cocotd Särdar.
Dumitrachl Oatu Stolnic. Costachi Teohari Pahr. Alestar
Pisoschi Camr. Si alí multi iscdliti din boeri si negutitori.
Locul
pece0 fär- . Copie.
gului.

175. cA Calimah biv Vor.). care Domn. Prin Iancu Ca-


nanò Postelnic se aratä go jalubd a tirgovetilor de Botosäni,
contra epitropilor de acolo, ce s'ar atinge csi di iratu casäT
in bani, ci s'ar fi sträns din iratul podurilor pärä acum, män-
candu-sä si rdsluindu-sä acel bani Tag pänä astäzi n'arn
avut nici o stiintä di aasta, ca un efor, si pentru filotimie
mè voesc incd mai ldmurit a cerceta aceste». Sd se trimeatä
cu carte de blestem Aga Scarlat Miclescu si Pah. Ionitä
Bränisteanu spre a cerceta : gadicd, intäI, dacd in curgere vremii
ci am fost efor, slat) cunoscut vre o rä vointd din parte me ; al
doile, cdt venit s'ag strins di card' epitropf in curgire acestii vremi
si, al treile, ce lucruri sag lucräff s'ag fäcut cu banii ci s'a
strins». «tn sfarsit, ca pe un Domn si pärinte, te rog ca sä
cercetezi si lucrärile mele, si sd-m fit apärätorig cinstii ha-
ractirului men.» Cananò sä nu cerceteze fdrd el.
Resolutie : gDurnnl. Vel Logft., sä-s facà. carte Domnii Mele

www.dacoromanica.ro
276 DOGUMENTE RELATIVE LA BOTO§ANf

la boierii cersuti in coprindere jalbiI ; 1827, Dechv. 20». Ur-


meazd ordinul, din aceiasi zi, cdtre eel' do «intru care dum-
nealui is cunoaste plecdrile cele pärtinitoare si folositoare
opstif si tärguluI de acolö, färä a fi mustrat de cugetul vre
unir stiintä pentru vre o lucrare obijduitoare a tärgului .
Prin doslosire adivärului pentru priinèoasäle lucrdri, O. fie
depärtat de toatä inchipuire ace prihánitoare, din parte opstii
stärnita din invitäri». Pecete cu chinovar.
176. 21 Decernbre 1827. loan Sandu Sturdza care «dum-
neata Iancu Cananò biv Vel Post», ce arAtase «o jalobä a
tärgovetilor din Botosenl, ca sd-s cercetezi epitropiIce aü fost
ränduit» ; i se dase a face el cercetarea, «impreunä cu eel intäl si
fruntas», si väzind «iraturile ci s'aü stränsu, cum s'aü chel-
tuit, asämine si zilele scutelnicilor ci ari acel oras, cum s'ail
intrebuintat si la ce». I se anuntä cä a cerut «in urmä dum-
nealui Vel Vornic Alecu Calimah, ci este eforul acelui
tärg . ca la ace cercetare sä fu i dumnealor Aga Scarlat
Miclescu i Pahr. Ioniti Bränisteanu», ceia ce s'a fácut. Pecete
cu chinovar.
177. «Dimineata 827, scrisä in iatacul oddilor mele la tarä.
Cucernici iconoame lfli. Oblicind auzul meti di rezvrätire ce,
prin zavistiia urmatä di baränetäle voasträ, cdtd atätare di
prigonire s'ar fi fäcut in opstiia tärguluI Botosin, m'am scirbit
pärd la suflet, cind Cucerniciia Ta te afli intre eel dohov-
nicestf, si mai ales astäz om cari, la trecere a fiistii-cdrui
menunt, dupä vie dovadd ci-o cunoastim, in a barbil albiatä,
cä te tot urnestI cu päsire mormint. Apoi cum o asä
în
nel4;uitä faptä sá cugetY norodului a ardta ? Cari it da da-
rului täid cäzuta cinste, avindu-te cunoscut ca o mädulari dintri
cel sfinti ; si acum prin diiavoliceasca lucrari m'am instiintat
cä pe multi, si mai ales pi o familie, i-ar adus cu totu undi
sä-I yid dizbärnat di leg.a Räsäritului si intrirmat cu totif cu
acei infocari, ca pAr la cei di pe urmA a lor räsuflare, giucind
si cu sabiia, tot nu s'ar dostoi, ci si pär la al 9-le neam,
urmind a lor sämintie, in scris cimotie la cimotie sä lasä spre
a aye stiintd a faci räsplätiri la vr'o cätäva neamur (sic).
Giudecä-t omule virsta, cunoastil bä'tränetäle, si sämtästi-te

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE bTORIE CULTURALÁ 277

dar in ce foc nistins te afli ; ocard di astäzI pentru tine


cal mai purta in falnica lumi, intrestare si dureri di
te-1
te ai muta in mormint ! CdcI ., di $i plodurile tale, dup.
. .

virsta 'n cari sint, si mai ales ademenit prin un esit din omeniri
tirean ca nebunesti sd latri, datorie dupd dorul Can te fdc
ca sd-t tragi pruncii di la o ni di orn faptd, iar nu sa te
unesti $i Duhovniciia Ta dinpreund. Si dei Dumnezeu sd-s
faci mild, cdci, vai !, en, strdin $i mirean, numai auzind ma
imbulzdsc lacrimile pentru pdgäneasca Duhovnicie Tale fapta ;
$i osdbit $i pentru aceia ce am privit din parte acei familie, -
cd si dupd vremi di ant cu a lor burzuluiff or sd privighiezd,
sdlindu-sd a faci rdn drept rdspldtiri. ApoI, ah, bdtrinule pd-
rinte, scaldd-te in valurile lumii, cdci mintuiri nu-f.
ye :] Catrd cinstit dumnealui Pdharnicul Ianacachi Leon.
827. Piste drum di la Popoviò.
Vere Iariacachi, cetesti-o bini,
S'ai idei in sini,
S'o cetesti la tot
A lui Adam stränepot ;
in svir.5it, s'o dai si popii,
sa_s dreagd. snopii.
Dumnezeule, ah, cinstea-i mari,
Si ambitia tari !
178. Cu frdoscä dragoste md inchin dumitale. Primind
frätdscul dumitale pi tac din 5 a urmdtoarif, am intdles toate
cell insdinnati in pricina hrisovului Botosanilor. Deci, cu toate
cd en, nestiind de intrigile urmate acolo, cu adivdrat, dupd
cererea ce s'afi facut, poroncisdm de a sd face acest hrisov,
mai ales eä numitul vechil fiigddueste a da War-id Sale 150
galbeni, dar, indatd dupä priimirea pitacului dumitale, am
oprit facerea lui pänä vei veni dumneata aice. Atita numai
dumneata trebue a te ingriji, ca, intru venirea aice, sd atbi
gata, atît i;,asornicul, cat si ace 150 galbeni; si cari din doai
va voi a priimi Manila Sa, aceia sä va da. Iar en sint acel
intru curdtdnie al d unitale ca un frate i sluga : Ghica Vet
Vist. 828, Ghenar 1 r.

www.dacoromanica.ro
274 DOCUMENTE RELATrVE Lk BOT05.ANf

179. Am intäles toati celi mie insämnate prin frätäsc


räspunzätoriti pitacul dumitale din 20 a urmätoarei asupra
lucrärilor läturalnice de acolò in pricina hrisovului, $i cu pd-
rerea me de rät gräbesc a aräta dumitale eä, cu toate cä
prin pitacul mien de mai innainte am insämnat pentru suma
de 150 # san asornicul, dar aice, prin nestHnta m, s'an
räsuflat vorbi din partea tärgului aceluia cá sä dä pänä la
20 mii lei, - mai mult adecd $i decit ceia ce dumneata
iml insämnez.
Cu toati aceste, dumneta nu zdbovi de a veni &it mai cu
rind aice, crezind cä en tot ceia ce-mi va atirna de putintä
voin lucra ... 828, Ghen. 24. Ghica Vel Vist.
180. Stäpine. Am priimit cu toatä bucurie evghenicescul
dum. pitac din 20 a urmätoarei luni, si am intäles cele cu-
prinsä asupra vorbelor ce ar fi räsuflat un Serghievici cu
Corn. Anghelachi, lucrätorin adecd al innoirii hrisovulu Bo-
to$anilor. Si, ca un lucru cu totul strein mie, en am socotit
de cuviintä, ca, ori viind dumneata la Es, pánä cind ei vor
fi aice, san si, de vor apuca a sä duce, sä-I aduc cu om dom-
nesc, spre a fi intrebati in fatä, cum $i in ce chip an putut
cuteza sä, zicä, vorbe ce, nu auzite, ce nici gindite aü fost,
ca, dupd o dovadä de niste asämene floncänituri, sä-$ ei
cäzuta rdsplátire, spre a sä päräsi si ei, $i a sä face pildä $i
altora ; de care en nu mä voin vazghestisi, fiind fapt de
cinste in mijloc.
Iar apo, pentru innoire acelui hrisov, din parte mea n'ati
fost in mijloc nimicä altä, decit o insärcinare a dum. Vist.
Roznovanu de aducere aminte Märii Sale luf Vodd pentru
sävirsire innoirif ; pentru cä, la dumnealul näzuind Botosänenii
pentru isprava aciasta, tot dum. aü i mijlocit implinire ce-
rerif lor. Nimic altä nu-I mal mult, precum zic, de la mine
decit singur[d] lucrare insärcinärif ce mi s'an falcut de card
pomenitul boeriu, faird a le ameleta san a tratarisi pentru
cel mai mic enteres al mien, precum iaras urma va dovedi.
Si asa, dorind grabnica venire a dum. aice, rämin al dum.
slugd supusä 1828, Ghenr. 25.
lordachi hici Vornic.
Drácr2:3

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTIJRALÄ 279

Esti bunisor, mä stii de rnult, si din multi : tälmacesti bine


cele scrisä den sus : totul este cum ni-T tara si tocrnala :
luati, mäncat. Destulu ti-i atäta1.
181. 28 Ianuar 1828. Invitatie de a veni pentru o afacere,
de la «Ghica Vel Vist. ». Repetat greceste in P. S. E «pentru
pricina hrisovului .

182. Adresd din partea unor locuitorl din Botosani: Alecu Cali -
mah, Scarlat Miclescu Agä, Iordachi Mac. Spat. K. -P6)coa1o;-, Ior-
dachi Fote Spat., Costan din Hagi Arburi, Toader Silion ()) Spat.,
ca.tre Dom n, a cärul abuná ple-care,durchnicá cugetare si patrioti-
cased rävnä prin sporire si lucrare a tot bineluf putin6os» o laudd,
multämind pentru «fericirea ci atI häräzit tärgulul nos tru Peso-
,anii atät pentru folosul inceput di mai innaintesi nestramutat,
si pentru legiuire lui prin luminatul hrisov slobozit acum in cat
urma, adiveritor miluirilor cuprinsä printr'ánsul spre vecrnicä
pomenirb). Mai trebuie «o lamurire a chipurilor acelora, im-
pregiurul cdrora sá invärtesti cdstigare folosului acelui legiuit
ri privileghilat . . ; cari ahsta sá ciprinde in feliurime du-
hurilor a cätiva persoane de acol, ci s'aú zmerduit din sa-
movolnica lor amestecare la iraturile targula, cari, la 823 si
82 4 desfandandu-sä, prin carte de blästärn si boeränasu vol-
nicit cu lumin a tä poronca innältirnif Voastre, s'aü implinit o
parte din sumi de baaf rdsluit». Acum iar s'aü apucat a «ca-
tortosä pe epitropli ales», dupä interesele lor, «ci saint fära.
cdpätru n ; «care proecturi aü adus tärgul in neliniste si in
nenorocire pentru vrem e viitoare . . . Tot ci sä face pentru
tirg trebue sä fie cu obstiasca socotintá a botosdnernlor boeri,
iar nu sä s1 alcatuiascd de cu sarä, de cätre doi, trii, aciia
ci pe a doa zi sä hotäräste . . . Nu säntem multämit cu al-
catuirile ce ial inchipuese pe din afarä, supt nume de bine,
iar in sine supt interes particularnic. ) Cer « ca alegire de
epitropi din boed sá sá facá prin de iznoavä adunare si
schepsis a toata sistima boeriascä de Botosan, cari ahsta
sä sä sávar$asca" prin innadins diiac ränduit, si la ace adu-
nare ci sá va face, dacl vre unut din boeri nu va pute mergi

I La 28 lanuar, Aga-I gräbe?te a veni, ,,ca dear á va putL face ceNa».

www.dacoromanica.ro
280 DOCUMENTE RELATIVE LA EIOTOANI

din incungiurare de boald sat"' altceva, sd i sd ard in scris


socotinta, nu numal pentru alegire de epitropi, cdt $i pentru
toate trebuintile tärguluI ci sä vor socoti de folos, de po-
doabd. $i de indemrtnare la alijveris si vietuire, - fricdndu-sä
socotintá si pentru pecete tdrgului, in ce chip $i la ce parte
sa ste pdzdtd.; cdci epitropif de acum fárd o sälnicá eczacutari-
sire ei nu sd trag, ci mal värtos sd indiasd. Si insu$ aeas:ä
indesáturd dd dovadi a obrdzalnicului lor interes, fiind mar
värtos stdruinta noastrd ca persoane de protectii streind, iar
nu supusd stäpänirii loculid, si persoane färd cdpdtdi $1 fir d.
acareturi, sati venite de curand, sd nu sd socotiasci de pa-
trioti $1 de tärgoveti, si niel sa sii priimasca la sfaturile tar-
0-ului .. . ; cad nurnai cu chipul acesta tärgul nostru va lua
iara$ indreptare la ci aye pänd acum, - precum sdnt vdzute
pand astäzi facire podurilor de piatrd, sangura urind a faci-
rilor de bine ci at rdvdrsat .. . Si, pe lä.ngi ai;asta, fiind-cä
aceli persoane ati fdcut $i o instructie [a° 173], cari in fiinta sa
are materie de constiructie $1, ca o hartie ci nu s'aii 001 de
cuviintd, nici s'ati iscdlit de cd.trd toti cdt cunose datoriile
supunirel cdtre stäpanire, - sd sd cercetezd ace constituctie de
carä ränduitul diiac; si, dacá va fi socotitd de build di cdtrd
toti si sd vor iscdli cu totif, sii riaide in lucrare iai, iar, de
nu, si si strice, ca nu, pe längá acel nesocotit iscdlit, si
rdindi ca o prihand si pentru toti cdtf 4 cunosc mai bine
datoriile supunirif lor.» - Persoana cdreia i se scrie (< acum cd
innältime Voastrd din 6asu l ci Sfanta Pronie ail norocit patrie
aCasta cu incredintare obläduiril el )), Do mnul adecd., pun e hotá
rire sus : , Vel Post. va rändui din diecif di Divan spre cercetare
$i doslosdre a totul, poroncindu-sä acestor de acum epitropl
sks] tragä cu totul, neavänd inpärtdsdre a fi epitropi, cAnd
boeril, ce de tot cuväntul sd.nt cu covärsdre lor, $i din acestia
epitropil, ci &lilt, in fiinta cinovnicului si a tuturor boerilor si
a negutd.torilor, sd sd Lcá alegire de cdtrd toti, fail sa si
amestic[e] strdinii ; 828, Fev. 27».
183.4 A. Calimah Vornic» catre Dornn. «Asupra buiurdiului
dat dupä jaluba noasträ, a cätva din boerf, pentru primnite
de scandardsäre $i de dihonie ce urmiazd in tärgul Boto$dnif,

www.dacoromanica.ro
MATER1ALE DE ISTOME CULTURALÄ 281

precum prin jalubd s'ati arätat, ea md dizvälesc cu plecä-


ciune a ardta innältimii Voastre eä aceli scandalisdri si di-
honil sd pricinuesc numal di cäträ un Comis Anghelachi
Climent, un Pisotchi si de fratii Manolesti, intimiindu-sá doI
dintr'dnsil asupra sudetilor. Cari acesti fapte si urmäri fiind .
cd nu pot lute alt chip sd conteniascd, decdt cind vor fi
depärtati acestie din toate amestecdrile, dupd cum s'au päzit li-
niste in acel tärg di la 1824, cänd at avut bundtate si milosti-
vire de s'aii lämurit cele de folos, dupd ci s'au dovedit pdgubi-
toriU tdrgului, Ind rog ca $i acum sd vä milostiviti a poronci
cele de cuviintd dum. Vel Vist., spre indreptare celor de
folos, pentru vecinica pomenire.» - Resolutie, cu mina Dom-
nuluf : «Vist. Catu pentru Anghelachi Climenti, carile si la c
d'intdi epitropie a sa s'ail ardtatu interesatu, apoi si tovaräsii
säl nu sdnt din alegire celor mai intäl boeri si negutdtor[I],
ci mai multu de la säne, unii ca acestie sä fie depártati, si
cu alegire tuturor sá ränduiascd. alp ; 828, Mart 3.)
184. 7 Mart 1828. loan Sandu Sturdza-Vodd cätre «cins-
titi, credincios boerif Domnii Meli, dumv. Vornici de Boto-
sani». «in trecuta lund, dupd ardtarea ci ne-aa acut unii
din boeril acelui oras, spre a sá da driturile häräziti, ci ail
avut tirgul Botosanii si prin alti hrisoavi, di la cel mai innainti
procatohi al nostri, ca sá alcd.tuiascá un irat acelui oras pen-
tru facirea podurilor si intocmirea ulitilor, n'arn trecut cu vi-
dere ..., si la -a lunii lui Ghenari am si slobozit hrisovul . ..,
cu indestuli privileghli ..., cu prisosite ponturf, din celi ci ail
fost mai innainti ; intri cari esti si pontul cel hotärätoria
pentru epitropie, ca din toati stärile sä-$ aleagd pe fiisticare
an cite doi, precum din boeri, din negutätorif crestini si ne-
gutdtorii jidovi. Dupá cari acum, Iuind instiintare cä acei ci
sá aflá acum din partea boerilor ales epitropl, supt chipuri
di intrigi $1 pentru alti in parti folosuri, urmeazä dupä proec-
turile numai a 4 saa a 5 persoani, adicä a until Comis An-
ghelachi Climent, a until Stolnic Costachi Pisotchi si a fra-
tilor Manolesti, ci slut doi sudeti, färd nici un drit, si a alti
persoani, cari nici mosii, nici casä, saa binh, ari in acel oras,-
din a cdrora intämplari s'ail rupt si o härtii folositoare pen-

www.dacoromanica.ro
282 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOF;AN1

tru tirg, ci sä fácusd mal innainti, supt iscäliturile tirgove-


tilor, a do-ha copie s'ad vdzut $i di cd.trä insusi dumnealuf
Vel Vist., - intinzä 1 iu-sd acum in sfir$it, incit s'au väzut si
corespondentie co iscälitura until Stolnic Sdrgheviò, ca din
partea epitropii cdträ domneasca noasträ Vistierie, - lucru nici
inteun chip ertat si suferit, dupd ci in acel tirg sint alti
persoane din boeri, ci meritarisdsc a fi ales di epitropi, -
decl, fiind-cd. Comisul Anghelachi Climent esti cunoscut din
chipurile cele abd.'.ute ale sale inch.' la epltropiia sa din anul
1823, cind cu zapciu s'atil implinit banif casäI tirgului ace-
luie, dis3operit numai prin carte di blästäm, precum si frattí
Manolesti märturisit dinteo jalobd ci s'au vd.zut asupra pur-
tdrilor lor ; - din cari aceste si märturisite fiind haractiriurile
lor, mai värtos cd, pe lingd hrisov, el di la sine s'au fa:cut
o istructii [n" 173 , nu numai $i numai ca pentru toatä vremea sd
urmezä pricind di neinvoiri $i di dihonii, - cari nici inteun
chip nu sä socotesti ertatä - cu drept cuvint s'ar fi cuvinit
ca $i cu surgun sä s pedepsascä unif ca acestie ; dar, din
bunätati, Domnie Mé au trecut cu videre acum di o datä. St
iatä innadins scrim si poroncim durnneavoastrd, cit pentru
epitropii ci s'aü ales dintri negutätorii crestini, armeni $1 ji-
dovi, nefitnd nici o pretentii, vor rdmin intru urmare datorii
lor, iar, pentru eel dintri boeri, - in adunare a celor mat intif
boeri, ci all mo$1f si läcuintä in acel oras, precum dumnealui
Vornic Alecu Calirnah, dum lealui Vornic Costandin Miclescu,
dumnealui Spat. Vasdli Crupetschi, dumnealui Spat. Alecu
Ralet, dumnealuf Aga Scarlat Miclescu, dumnealui Spat.
Costachi Rosit, dumnealul Spatar Teodor Silion, dumnealuf
Aga Iancu Donici, dumnealui Spat. Iordachi Fote, $i altif ci
mai sint säzdtori in acel oras $i ail mo$1i la acel Tänut, din
boeri oamini cunoscuti intru bunile cugetdri; intru cari adu-
nari vor faci dumnelor schepsis $i vor rinclui alti epitropi
din parte dumilor sale, $i sä va a$6..za intru urmari cuprin-
derea hrisovului, dipärtänd cu totul pi persoanili ci s'ati po-
menit mai sus de a sá amesteca in ceva di ali ora$ului, saü
di a mai infinta adundri, sail obstesti, sail in parte ; cari s'ail
doslo$it si s'aü dovedit cä sint numaI spre adäugire nelinistif

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL:A 2a3

tirgulul $1 folosul persoanilor lor cu vremi,- $tiind cu hotdriri


ca, c
mai micd mi$cari di vor mai faci, nu vor fi mai mult
trecuti cu vedere, $i putin li va fi pedeapsa $1 izgonire din
acel ora$. i asämine $i pecete tirgului sá sä ei, i s sd pui
dupd vechiul obiceitl pdstratä, intrebuintändu-sä precum s'atl
urmat cind nu era nici-un feliù cli pricind. Aceste poroncim ;
$1, din lucraria ci vet faci, sä triimetit rdspuns la dumnealuf
Vel Vist.
185. antru o unire, marl $i mid, boerf $i negutitori, ca ni$ti
räzà.$ a tNrguluf Boto$d.nii, adunändu-ne obsteste, am stätut
cu luare aminte a socoti pentru cele neapärat trebuitoare $1
de folos tärguluf nostril, spre binele ob$tesc, sigurantie std-
rilor toate si pentru s'avem lauda si pomenire» : I") Pentru cas
de foc, «tulumbe» $i «opt sacale ), <16 cängi $i 20 topoard» :
«tärgul acesta esti dizbräcat de toate aceste» ; 2°) Vistieria
dase doudzed de oameni «din tärgovet pentru paza de
foc ; sä se mai iea altf doudzed «cu liafd» : «tulumbagil, sa-
cagif, hornari, clopotari si topora$» ; 30) «in mijlocul pliatuluf
tärgulu sä-s facd un havuz, ln cari sal-s aducd apd po oale,
cari sä-s versa: intr-änsul prin o ci$m facutd längd havuz,
$i in toatä vreme sá fii havuzul plin de apd» ; 4°) «Pliatul,
ulitile $1 drumurile tärgulu, pentru cd din vremi in vremi
acum aü agiunsil a sä face (mai värtos, toamna 5i primävara)
o prdpastie a glodurilor, din care prícind de multe ori sá
inchidi $1 tärgul, neputändu s aduce dupe afarä producturile
$i cele trebuincioasd spre vänzare, $1, de $i sä aduc cdte
putin, numaT din ace pricind urmiazä o scumpete nesuferitä,
$i pätime$ti sdracul norod o mare lipsd $1 multä nevoe, -
pentru aceia trebuinta cere neapärat $i o driaptä inchipuire a
sal face toate de piatrd, cu cdt sá va put& mai in grabä, ca sal
lipsascd nevoe $1 sä sä aducd intru eftindtati toati, spre obstescu
bine» ; 5°) «Un spital, casd, oddi de rand de cdrämidd, ina-
pätoare macar de 30 bolnavi, sd sa poatä face pe loc slobod,
unde sá va socoti, ca sd: nu privascd toati natiile pre sätn-
batriotif tor cet sdraci perind färä cdutari pe toate ulitile, -
a6asta fiind dupd toate datoriile ominirif $i pentru lauda $1
pomenire de ob$tii» ; 60) «Ca sä lipsasch jacurile cari cdpi-

www.dacoromanica.ro
284 DOUUMENTE RELATIVE LA BOTOSANI

tänie tärguluf acestuia dupá vremi urmiazä alce la tot noto-


dul, cu toatd cruzime, sd-s poatd cumpaa de la stäpdnire
cdpitane aèasta, si sd fii a tärgului.»
E nevoie a se face cit mai iute aceste puncte. «Tot nof,
obstesti, impreund si cu dumnealul Vel Vornic Alicsandru
Calimah, eforul acistuf tag», an aflat bine sá se facä edin
iraturile ci ari acest tag», dar, find «la casä numaf «o
foarte micä sumd», hotdresc «sä ddim si noi fiistecare (aL'astä
datd numai) un agiutoriii de banf, spre inlesnire si indepli-
fire lucrurilor acestora, iar altä datd nu säntem datorf a
mai day. Pentru uneltele de foc, ajutorul va fi «analoghisit
pe acareturf, adicd cai cincl lei de toatd binaoa mare, casä,
duerhiand, din tag si mahalale, cu toati cell cuprinsä in
ograda lor, i intru asanine cdte dof lei de toatd dughiana
si casa de rind ; dändu-s[e] acesti banf numal de cdtrd
tagma boeriascd si tagma neguttoriascd, de toate riaifle
färd osdbire ; iar ceialaltf läcuitorf si cci sdraci i altor natif
sd nu fie supära a aéastä dari». Pentru celelalte puncte,
«sd urmdm aka' järtfire de bail : numaf acurn sä d tot omul,
mari si mic, dupd stare, inchipuind stalk in n° de 20 : cel
de stare intdi sä cle 20 lei ..., si tot asa pänd la unul singur».
Banil se vor stringe «di cdtrd sängurd fiisticari natie ; in care
izvod vor fi iscAlit si toti epitropif ränduit a tdrgului; si iards,
fiisticari natie pentru toti acestf banf s'ati hotdrit a axe cdti
un casier, cari sä aibd si cdte un strängaor de bani : adicd
tagma boeriascd pe d. tagma neguttoreascä crestind, cu
läcuitorif moldovenf, pe briasla Armenilor pe - si briasla
Jidovilor pe -». Casieril vor fi «de natie sa, pusf de aceasta
«Singurf iards if vor cheltui numaf in sdvasirde lucrurilor
acestora, $1 nu vor slobozi nici un ban din mänd färd." rdva-
sele a toti epitropil rdnduiti de tag, adicd sä fii tot epitropif
iscdlit intr'un rävas.» Se va da sama la cite sese luni. «Faä a
put& ceri vre o platä pentru osteniala, precum nici epitropif
nu an. Cdpitänie tärgului sa-s cumperi di card epitropif tär-
guluf in toatä vreme cu un pret hotdrät, cu bani din iratul
tärgul.ur, pe tot anul ; si, pentru neadäogire, precum an umblat
pär acum (dacd nu mal 'gos, dupd vremi), si-s intdriascd si

www.dacoromanica.ro
MATERIALS DE ISTORIE CULTURALÄ 283

cu un hrisov (dacd s'a put), a stäpänirif, si sä sd aleagä


apoI di cäträ obstii un drept si neasupritor, pre cari sä-1
ränduiascd cdpitan tärgulul, cu inscris cuprindire de conditäe :
cum si ci ari sä urmeze, ci are sä ial din venitul cApitänief
si ci are sä d la casd, spre plata banilor datI pentru cäpi-
tänie, - ca sä-s spänzure si cdpitänie tärguluf di la tärg.» -
Concept in dublu exemplar, färä iseälituff.
186. «Stareta schituluf Agafton din Tint. Botosanilor, im-
preund cu tot soborul ), cdtre Domn si «boerif obstestli Adu-
närf». Se piing de «orändatorif sag stäpänitorif megiesitel
mosif, numite Mänästire Doatnni, a Doatnnei Calimah, strä-
cändu-ne pädure, luindu-ne ardturile si sämänäturile, si alte
multe bäntuelf suferind, incdt am rämas de perit». La 5 Novetn-
bre 1827, ag avut proces la Divan cu vechilul vecinilor, Spat.
Iordachi Grigoriu, si se hotdrise a se päzi starea «din vechl»,
dindu-se si ordin la «dregätorii Tainut.iluf ». Plingere pentru
neobservare si in Octombre trecut, si nouä carte. Dar dre-
gdtorii nu fac nimic, «orl prin hatär, sag prin interesu». < Mi-
lostive stäpäne si pr-cinstit boeff, ag rdinas sä ne imprästiem
cari incotr ne vor duce ochif, dacd milostivire Preosfintii
Voastre si a dumneavoastrá nu ne va umbri intru indestu-
lare dreptulta nostru . Sä vie «un innadins cinovnic a Diva-
nuluf » pentru cercetare. - Zäbovite din causa Cräciunulul
pänä la 15 Ianuar 1829, cind se va judeca (1828, 2 I De-
cembre).
187. 8 Iunie 1829. Hotärire a DivanuluI, presidat de ge-
neralul rus Jeltuhin, in privinta moratoriului dat debitorilor
din causa imprejurärilor de la 1821 si scdderif ulterioare a
valoril productelor si, deci, pretului mosiilor. 0 asemenea
mäsurä se luase si in Decembre 1827, de «Domnul de
maf innainte, Sturza ), pánä a nu se ocupa «provintia». -
Copie.
188. 3 i Maiii 1831. «Agafia Starita» cätre -. <Trimit Pa-
raclisul Sr îlntuluI Haralarnbii, prescris pe cärticica cea tipd-
ritä, iaste a Pisosehestilor. Mä rog pune la cale cu Zamä-
Neagrd, cä tare ne supärä cu imasul : inchidi vitile si le tine
legate cu sdptämänile, podul mi-eaü stricat, gardul ag pus pe

www.dacoromanica.ro
286 DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOANi

mosie schitulul, si ail luat o bucatä de pädure, si tale din-


tr'änsa ; si el n'am ci sd-i facu».
189. Botosani, 17 Mart 1838. «l3abett Metz», «sotia
räposatului doftor Met», cere luf Costachi Conachi Mare-Lo-
gofät a i se face «o pensie potrivitä familiei mele» de treI
copif, dintre cari cel mai mare are septe anf.
[Adaus:] 4 April 7247 (1739). «Eti Cärstäna, gupäniasa Iorgdi
Burghele Armasul», cu fiif, cla". zapis «luI Pand negutitoriul»,
O. i-a vindut oun iaz cu vad de moarä in Sitna, in hotarul
Rusilor», luat de la «Anghelache de Rus[i] ». Semneazä : «EU
Crästäna Armäsee, si eti fiiii dumisale lordachi am iscälith.
«Neculai Pdtrascu, Pentre Bantä$, Sturdzea Vel Logftu, Iz-
man[d] biv Vel Cdpt. Post. Miron Gorovel».

www.dacoromanica.ro
H.
DOCUMENTE MUNTENE §1 OLTENE
DIN ARCHIVA D-LU1 BARBU §TIRBEI.

www.dacoromanica.ro
t. F. d. Radu-Vodä. [Paisie] «cinstituluI boiariuluf Domniel
Me le, jupänuluf Datco Vel Armas, $i cu feoril lui, cdtf Dumne-
zet1 if va därui, ca sd-I fie lui silistea Bäilestilor toatä, $1 cu
tot hotarul, pentru cá iaste a lui bätränä si dreaptrt mosie de
bastind, cumpáratä de mosu-säti Harvat Logfolfätul incä din
zilele rápoosatuluf Raduluf Voevod cel Frumos ; $1 hotaräle sä
se stie: din Calea Mälaiului pang. la Capul Nisipuluf, si de
acolea pänä la Rätunda si pänä la Smerdestetu, si pänä la
ampul Därvariului . . Staico Vel Dvornic, jupan Tatul Vel
.

Log[o]fät, jupan Stroe Vel Spatar, Udriste Vel Vist., Dra-


gomir Vel Pah., Fätul Vel Stol., Badea Vel Cotnis. [Pe mar-
gine :] Si intra aceastea [mosii] vänzare sä nu sä facä, ci sá
fie ale celor ce vor rämänea dinteänsif.» - Tradus de «Floru
eref, dasc. slov.» Originalul e pierdut ».
2. 24 Novembre 7046 (1537). «Io Radul Voevod siDomn a
toatä tara Ungrovlachiel, fiä al mareluf Radul Voevocl», cdtre
Dan Peh., cu fratif si fiif, si Stan, cu aceiasf, si Stoica, cu
fiiI, dindu-li Ghlurilestif i Zgindestif. Aduc cdrtf «de la räp.
pärintele Dornnief Mele, si de la Vlad Voevod, Cälugärul, si
de la Basarab Voevod, si de la Radul Voevod si de la Moisef
Voevod, $1 de la Vintild Voevod, $1 de la Vladu Voevod
S Ammitiora». Boieri Serban Vel Ban, Vintild biv Vel Dvor.,
Staico Vel Dvor., Vlaicul Vel Log., Udriste Vist., Stroe
Spat., Dragul Stol., Stro[e] Peh., Barbul Comis, Badea Post.-
Monogramä. Pecete ruptä.
3. 3 Novembre 7066 (1557). Parasco-Vodä luf Radul Vel
Stolnic, cu fratif si fiil luI, intärindu li satul Bäilestif, pänä

Niste Tigant <cart aí fost aY luI Deatco Cluceru,, .straimosul luI Stoica
Matele-Logcat, se pomenesc Intr'un act al lift' Radu Serban din 7111 (Car-
toanele episcopulta Ghenadie de RInnuc, In Bibi. Ac. Rum , VI, no 2).

66549 Vol. V. 19
www.dacoromanica.ro
290 DOCUMENTE BARED' STIRBEÌ

la ilaRS IlneunSeill si cfmnirk cmilkmrlifu,SASH. Adusese cartI


de la r.räposatul Radul Voevod cel Frumos (Kpacriao), strä-
mosul (II0FmAom) DomnieI Me le». l avea cde la strämosil
luT,Neagoe si Harvat Logofatul », Divanul : Socol Vel Vor.,
Tudor Vel Log., Dragomir Vistier, Stanciul Spat., Radul
Stol., Lep[a]dat Pah., Vladul Comis, Cernica Vel Post. Scrie
«Visul». - Pecete pe hirtie, cusuta cu matasä rosie, mono-
°Tama- Traducere de cFloru ierei, dasc. slov.»
4. Bucuresti, 2 August 7076 (1568). Alexandru-Vodä, pen-
tru satul Valea LupuluI. Boierl : Dobromir Ban, Dragomir
Vornic, Radii Log., Badea Vist., Stan Spat., Vlad Corn.,
Ivasco Stol., Gontea Päh., Staico Post. Scrie Buta. - Tra-
ducere din sec. al xviii-lea.
5. 7 April 7079 (1571). Alexandru Voevod, luI Stanciul
Post ., pentru «Holubestí». Sterse nurne de Tiganl si, de-asupra:
OT npe,A, mm1 F10EROAA. Boieri : Dragomir Vel Vor., Ivasco
1-1

Vel Log., Stan Spat., Badea Stol., Dumitru Vist., Mitru


Com., Gontea Pah., Stoichita Vel Post.- Monogramä. Pecete.
6. 5 Septembre Alexandru-Vodä [Mircea] da luí Stanciul
Log. din Cazänestl mosia sa. - Monogramd, pecete.
7. BucurestI, 29 April 7100 (1592). Stefan-Vodd luI Dobrisan
Post. si sotieI Dobra, pentru Hulubestl. lane Vel Ban, Mitrea
Vel Vor., Dumitru Vel Log., Dan Vel Vist., Vasilie Vel Spat.,
Radul Vel Com., Duca Vel Päh., Dima Vel Stol., Iane Vel
Post. Scrie «Voico gram.» - Monogramd si pecete.
8. Bucure5tI, 12 Septembre 7103 (1594). Mihai-Vodädä luI
Dobrisan si fratelul Tudoran parte de ocinä din HolobestI. Proces
cu Andreico Corn. si Vladul Stolnic, irreá de la Mihnea-Voda.
Boieff : Mitrea Vornic, Andreiti Vel Log., Statachi Vist., Pani
Comis, Särbul Stol., Manta Pah., Tudor Vel Post. Scrie
Galls. - Monograma. Pecete rupta.
9. Mart 7104 (1596). MihaI-Vodd, pentru HolubestI. Boied :
Ivan Vel Vor., Chesar Vel Log., Radul Corn., Negre Spat ,

Stroia Stol., Preda Vel Post , Ispravnic Ivan Vel Vor. Scrie al t
Ioan. - Pecete, monograma si pe margine semn 'aura doinneasca.' .
t Alt act de la Mihat, din 8 ILme al aceluia5T an 1596, in cartoanele e'pls-
copulut Ghenadie de Rimnic, la Ac. Rom II, n° 22. Acte din io April ti 6

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL:A 291

'0. Tirgoviste, 3 Septembre 7106 ('597). Mihai-Vodd, pentru


jupanita Dobra, jupanita luI Dobrisan Post., «si u ce va avea» :
ii dd mosia din «HulubestI», cumpäratd cu 14.000 de aspri.
Boierl : Dumitru Vel Vor., Teodosie Vel Log. ', Negrea Spat.,
Stoica Vist., Radul Com., Stroe Stol., Serb.an Päh., Preda
Vel Post. Scrie Stoica. - Pecete si monogramd.
T. [C. 1600.1 t Scris-amu eti Andreico de In Ogrdzean[I],
sä se stie cumu m'ati gäsit la munte, deci miau luat toat[d]
marha, si miau luat si cdrtile de mosie ; ce asa am märturisit
si denaintea Divanului cum amu avut pdr[d] cu Dobrisan si
cu Tudoran päntru o parte de ond de la Hul[u]best[i- ; deci
aü avut neste cdrtI la mene ca sä le spargu ; deci asa amu
märturisit, cumu mi le-eaa luat atunce toate; ded asa sä se
stie.» Pecete de ceard brund.
12. [C. i600j Adecd e Sdman, i sd. smi, ot Cotruea, scriem
a(a.st al nostru zapis la mdna Lupul[u]i ot Corcova, cum sä
aba a dare Dicul boi 3, pitru un jurämnät ce aú fost strämba ;
iar, sá nu voi da ea aceste trei boi pän Duminecä, ei sá fiü
ed rämän pärcdpalbuli Nicolei, fär ni6 un cuvänt . Iar, de . .

nu va Dicul acesti boi, iar noi sá avem a da mosiia


cdt va ave.
13. Jurdtorif lui David, anume Neagoe de la Isalnit[a],
si Ghiuca din Crustd, si Mir6a din Plesoi, si Eremie din GIo-
roc, si MihaI din TäntäreanI, si VIdsan din Livezi, si Marco
din Comand, si Vome de Periep (sic), i Dumitru de Prfor

Julie, din StrlIzestY, 20 April 7105, cele de pe urml. pentru episcopia de Rim-
nie, dindu-Y mosia Cornetul in VoinigestT, InchinatI, de cboierIf din Drilgoestli.
le cunosc dup cdpiI moderne In Col. d-luI Gr. P. Oblnescu. La 14 April
7105 (1597), MihaT era In Arges, I sallow apr. si flcea o inOrire unlit Ne-
cula Cupe de acolo, cu scrisul logotatuluI Bata, tot din Arges (Arch. Statulta,
Cotrocee, LVII, 9 ; pergament).
Teodosie IS.udeanul, fusese Vistier In 1596. La 15 Iunie 1597, MillaY-Voc15.
II face dar satul 13nasT, ce-1 cumpirase de la r5.24T cu 12.000 de aspri. Face
märturie si fostul Logof5t Miroslav (cOpa necatalogate in Bibi. Ac. Rom.). La
iii Septembre 7107 (1598), Teodosie cap5t5. InOrire pentru satele SMuoara.
cumpirat en 5 500 de aspri, FoletY, cu 6.300, luat de la cm-lees, Popest! ,clin
GO:Art', cu 4.500 (Cartoanele Ghenadie, II, no 24).

www.dacoromanica.ro
292 DOCUMENTE BARBU TTIRBEf

rod (sic) 1, si Radul din Paled 2, $i Cuciuc din Comanca [de aid
in romäneste], sä juria cum dat Danciul Vorni[c] i Radul Post.
satul BäiulestI, ca sd-I fac[ä] bin[e] s'51-1 boereascd, si nu 1-aü
fapt. Is. Dima Post. Pis insp. Mal 26. Soroc na Sf. Dimi-
trie. Vleat 7110 (1602). - Monograma domneascd si pecete
ruptä.
14. Tirgoviste, 24 Maiti 7I[I]I (1603). Radu-Vodd cboerului
Domnii Mele David Postelnic si Barbului Postelnic si lui
Mateiti Postelnic, ca sä le fie lor satul BdilestiI tot, cu toate
hotardle, cum aal fost si nainte vreme. Dupd aceia, cänd aü
fost in zilele lui Stefan Voevod, iar jupän Danciul, ce aü fost
Mare-Dvornic, din Bräncoveani, el ail dat acest satu, ce s'ati
scris mai sus, jupinului Iane Banu, ca sä aibd milä i cinste
si cdutare, si sd-T scoatä lui dregätorie de la Stefan Voevod.
Apoi, de cdnd ati luat jupan Jane biv Vel Ban al Cralovii
acest sat mai sus zis, iar jupan Danciul Dvornic el n'aü
avut nid mild, nici cinste, nid cdutare, nid dä cum, nici
dregätorie de la Stefan Voevod. Iar dupá aceia, jupan Dan-
ciului intämpländu-i-sä lui moarte, si murind, iar, dupä moartea
Danciului Dvornic, intämplándu-sd lui moarte $i jupänului Jane
Banu, dupd moartea jupanului Jane, iar Mihiü Voevod, in
Domniia Sa, fäcändu-sd neam jupanului Jane Banu, cit ail
stätut Domn Tärif-Ruminesti (a illiqmo Komom a rcnA,CTK:e
HS CE ChTLIO(11111 EC 110,A,FIA at8f1"11 hIIDK [filnd mare, pu-
sail), i
tearnic], si aü luat tot satul mai sus zis, Bäiletii, i aü miluit
pä sfänta $1 dumnezeiascd episcopie de Rimnic, iar, lui Mihaiil-
Vod[d] intämplindu-sd Pere, ail perit hi Tara-Ungureascá $i
aft murit ; iar, dupd. aceia David Postelnicu i Barbul Postelnic
$1 Mateiti Postelnic, ei aü vd.zutu cum cd acest sat, ce s'aü
zis, 1-aal dat Mihaiú Voevod fdrä cale la sfinta episcopie, si
aü avut acesti boeri, ce s'aid zis, pirá innaintea lui Simeon
Voevod, cu pdrintele episcopul din Rdmnic, pentru acest sat,
ce s'ati zis ; apoi n'aü avut pdrintele episcopu treabd, nici
1 Numele In cursivl slot date romäne,te de original
2 Tot el se aflä, ca manor, 11n0. episcopul de Rîrnnic, Efrem, si .11fafteiii
de B)ancoveae,, intr'un zapis al luT Dragomir, ce vinde la 7114 o ocinil. In
IlotlranT (Cartoanele Ghenadie, II, no 3).

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÄ 293

lucru, nici de earn cu acest sat, nici mult, Mel' putin, nici
ati fost de mostenire acestor boeri mai sus zisi ; si n'ati avut
jupan Danciul de la acel Stefan Voevod nici tnild, nicl dre-
gátorie, nicl cinste, nici un folos dd la jupän Iane Vel Ban.
Iar, dupd aceia, Simeon Voevod eI ati a.utat si ail judecat
dupä dreptate si dupd legea lui Dumnezeü, cu totl credin-
ciosi Domnii Sale. si ati dat lege 12 boeri lui David Postelnic
i Barbu Postelnic $1 Mateiti Postelnic, a jure cum a n'aü
avut jupan Danciul Dvornic nici o parte, nick" cäutare, Did
dregRorie, nici nimic de la Stefan Voevod. Iar, dupd aceia,
la vreme carele ati adus David P ostelnic i Barbul si Mateiti
lege 12 boert, iar Simeon Voevod, intämplindu-sa schimbare,
si ail esit din pdmint, si in urmä Domniia Mea am venit in
pdmint si in Scaun ; si ail venit David Postelnicu i Barbu Pos-
telnic si Mateiti Postelnic innaintea Dotnnii Mele, impreunä
cu pärintele episcopu din Rämnic, si ail spus si innaintea
Domnii Mele, si innaintea tuturor credinosilor Domnii Mele,
in Divanu Docanii Mele, cum a ail pird. Iar Dornniia Mea
am läsatu acea lege ce ail fost luat de la Simion Voevod
David Postelnic i Barbul Postelnic i Mateiù Postelnic ; si au
adus lege la zi si la soroc la Divan, innaintea Domnii Mele
12 boeri, anume : Neagoe din IsalnitLab i Mihaiú ot Täntäreani,
i Ghioca ot Crusot, i Mira ot Plescd, i Irirnie Log. ot 6oroc,
i Vldsan de Livez (sic), i Marco ot Comani, i Voinea ot
Periiati, i Dumitru ot Pr[o]ro, i Radul ot Fälcoi, i Cuciuc ot
Comanca, si ati jurat innaintea Domnii Mele cum' cá aü fost
dat jupan Danciul Dvornic satul mai sus zis luf jupan Iane
Vel Ban, cum cä sä-i scoatä lui dregátorie de la Stefan
Voevod ; iar Danciul Dvornic el n'ati avut nici dregatorie,
niel cäutare $i nici o dobindä. Drept aceia am dat $i Dornniia
Mea lui David Postelnic i Barbului Postelnic i Mate Postelnic
satul Bäilestif ce s'ail zis, sal le fie de mostenire, ca si maf
nainte, $i feciorilor lor, si nepotilor si stränepotilor lor, si de
atra nimini sä nu sä cläteascd, dupd zisa Domnii Mele.
Iatä 1 märturii am pus Domniia Mea : jupan Radul Buzescul
i jupan Preda Mare-Ban al Craiovei si jupan Cernica Vel
Dvornic si jupan Stoica Vel Logofät si Radul Vel Cliu. 0

www.dacoromanica.ro
294 DOCUMENTE BARBU S.TIRBEt

Nica Vel Vist. si Grigorie Corn. $i Leca Spat. si Costandin


Päh. $1 Leca Vel Post. Ispravnic Stoica Vel Logofdt. Si am
seals eii Pantazi Logf., la Scaunul Tdrgovi$tif, luna Maiii 28,
cursul leatuluI de la Adam pind acum, väleat 7101. Semnä-
tura Domnului, monogramd si pecete. - Reproduc traducerea
din 1828 a luI Dimitrie Logf. za Vest
15. Tirgovi$te, 25 Iunie 7111 (1603) Radu-Vodd oslugil
Domniel LuI, luI David Post., si jupdneasi1 luI MarieI, $i Bar-
buluI $i lul MateI Post., si feciorilor lor, cdt'i Dumnezeti le vor
därui, - ca O. le fie satul Bdile,tif tot, cu tot hotarul, dupre cum
ati fost al lor $i maI nainte vreame, de ba$tir di. Dupä aceaia,
cdnd at' fost in zilele luf Io Stefan Voevod, iar jupan Dan-
ciul Dvornecul ot BrdncoveanT, el ail dat acest sat, care am
zis maY sus, lul jupan lane Vel Ban din Craiova, ca sä aibd
cinste $i socotinVä, $1 s5.-1 scoatä lui dregdtorie de la Stefan
Voevod. Dec! jupdn Danciul Dvor. el au fost numaI cu satul
dat, iar mild. $1 cinste $1 cdutare n'ari avut nimic, nicT nu 1-ati
scos vre o boerie de la 5 tefa n-Vodä. Iar dupä aceaia jupd-
nuldi DanciuluI i s'ati intämplat moarte si, dupd moartea bal.,
s'aisi intdmplat de ati murit $1 jupdnul lane Vel Ban, $i ail
rdmas satul cel mai sus zis Bdile$tri, iar MihaI-Vodd el s'aü
fäcut rudd luT jupdn Jane Vel Ban, deacd ati stätut Domnti
in Tara-Rumineascd (a mliKallil KOEKOM wil CKTI1Optl di Fe
pw,a,Iiia NSSFIAll 1,111EK . ..), i, fiind stäpän $1 putearnec, ati
luat satul Bäile$tii, si 1-ail inchinat sfintel EpiscopiI de la
Rimnic. Iar, dupd aceaia, s'ati apropiiat vreamea de s'aü in-
tämplat $i luI Mihail Voevod moarte in Tara Ungureascd.
Apo! David Post. $1 Barbul $1 Mate! Post., eI, väzänd cum cä
aii dat Mihail Voevod acel mal sis zis sat la sfänta Epis-
copie fär de cale $i fär de dreptate, ail avut Ora cu Orin-
tele episcopul de la Rdinnicu, pentru acel mal sus zis sat, in
zilele lui Simeon Mughilea Voevod, zicänd cum ea' n'are pd-
rintele episcop al nici-o treabd $i nicI-un ameas tec, nici mult,
nici Min, cu satul Blile$til, ci I-ail luat in slid Mihail Voevod :
cd.ci jupan D inéial n'ati avut nicI-o mild, nicl-un folos $i nicI-
o boerie, nimic, de cdtre jupan Iane Vel Ban . Dupd aceaia
Simeon Moghila Voevod au judecat dupd dreptate $i dupd

www.dacoromanica.ro
MATERI ALE DE ISTORIE CULTURALÄ 29,

leagea lui Dum lezeü, cu totf b )1arif din Divanul Domniei Lui,
$i aü dat leage lui David Post. $1 Barbului $i luf Matef Post.
12 boieri ca sal jure cum ca. Mae avut jupan Danul Dvor .
nic nici-o milä, nici-un folos si Mao boerie de la Ste -
fan-Vodd ; si aü avut acesti boeri ce s'ail zis mai sus zi $1

soroc cu 12 boeri, ca sá jure. DecT, intämpländu-se ILI"' Si


meon Moghila Voevod schimbare, de ail e$it din tarä, in
urma lui am stätut Domniia Mea Domnü in Scaun, in Tara-
Romäneascä. Dupä aceaia David Post. si Barbul $1 Mate I
Post. ei aü adus leage deplin, 12 boiarr la zi, $1 la soroc,
innaintea Domniei Meale, de ail jurat ; $i jurätorii anume :
Neagoe din I$alnit[a], $i Mihaiil din Tántäreani, $i Ghioca Log.
ot Cru$ot, i INfirt, $1 Irimia Log., $i Vläsan din Li-
vezi, $1 Marco din Comana, $i Voine din Periiati, $i Dumitru
din Pr[o]ro. $1 Radul din Fdlcol, $i Cuciuc din Comanca, $i,
aü jurat innaintea Domniei Me'ale cu 12 boieri cum cä au fost
acest sat [dal] de Danul Dvornic lui jupan Jane Vel Ban ; iar
jupan Danul n'at avut nici o milä, nici cinste, nici boerie, ca
sd-i scoatä de la Stefan-Vodä, - dupa cum le-ail fost tocmeala.
Drept aceaia aü rämas pärintele episcopal de la Rimnic de
leage $i de judecatä, $1. aü dat Domniia Mea lui David Post.
$i jupäneasii lui Marie, $i Barbului $i lui Matel Post , ca sa."
le fie satul cel mai sus zis, Bäiletii, lor mo$1e ohabnicä ca
si mal nainte vreame, lor $i feciorilor lor, $1 nepotilor, $1 strä-
nepotilor lor ; $i de nimenea sä nu sä, cläteascd, dupä zisa
Domniei Mele. Jatá si märturii aü pus Domniia Mea : pe jupan
Radul Buzescul $i jupan Preda Vel Ban $i Cernica Vel Dvor.
si Stoica Vel Log. $i Nica Vist., $i Radul Vel Cliu. $1 Leca
Spat. si Grigorie Corn. $i Costandin Pah. $1 Jivco Vel Ar-
mas $i Leca Vel Stratornic. Ispravnic Stoica Log. Scrie «az
Pandazis. Semnáturf, monogramä $i pecete pe hirtie - Perga-
merit. Traducere de Floru.

1 La 15 Lmuar 7118 (.164o), Radu-Vodi judec?i intre Calea fata lut Dan-
coal Vorrucul din BrIncovent i un Avram Post., fiul LogotItulut Borcea. Ca-
lea linuse pe Calotä Banul, ce fusese ca'sdtorit ÎntiÚ cu mama 10' Avram La
moartea luf Calotli, Avrarn mud la Calea zestrea mame sale, si afil inteu

www.dacoromanica.ro
206 DOCUMENTE BARBU TIRI3Lf

16. Tirgoviste, 28 Novembre 7115 (I6o6). Radu-Vodä dá


lui cjupan Radul Buzescul» satul Mostistea. «Fiind-cd acest
de mai sus zis sat a fost de mostenire a jupaniteI Marief,
maici räposatului jupän Radu Florescu Cliucerul ; apoi, dupd
strämutarea räposatuluI jupan Radu Florescul Cliucerul din
lume, iar jupanita Maria, maaica-sa, ea a dat, si dupä rugd-
ainile jupanitef Stancdf, jupanita fiiului el Radu Florescul
Cliuceriul, pá acest sat pentru sufletul lui, a fi lui spre vei3-
nicd. pomenire, fiind-cä a träit bine jupanita Stanca cu räpo-
satul jupan Radu Clucerul Florescul, si i-a fäcut si carte ...
de mostenire, si cu mare Western. Iar, dupá aceia, jupalla
Stanca ea a rämas in nimicie, i n'a putut tinea acest sat
si a sä hräni, si n'a putut a-sI aduce venit dintr'acest sat,
pentru depártarea stärif loculni» : iea pentru el de la Buzescul
65.000 de aspri, innaintea lui «jupan Bärcan Vel Stolnic i
Badea ot Grädiste i Badea Post. ot Gre i Stanciul Log.
ot Cepari i Prävul Log. i Tudur Post. ot Rud[erill». Dom-
nul Intdreste. Divanul : Cernica Vel Vornic, Stoica Vel
Log., Nica Vel Vist., Mräizea Spat., Gligorie Vel Corn., Bär-
can Stol., Stanciul Päh.', Leca Vel Post. Scrie Paraschiva
Log. Semnätura Domnului, monogramd si pecete pe hirtie.
Slavon. - Traducere din 1834 a id Gheorghie Pesacov : arn
reprodus-o 2.
17. Tirgoviste, 20 Octombre 7116 (1607). Radu-Vodd, pen-
tru «Preda Mare-Ban al Craiovei», dindu-I «Breza» si «Flo-
restil», si un al treilea sat, cu numele sters. Marturi : «Radul
Buzescul, Cernica Vel Dvor., Stoica Vel Log., Nica . (?),
Mrdze Spat., Bärcan Stol., Gligorie Com., . . . Pah., Leca Vel

salbil optzed de galbera iips Calea-1 Impacl la judecatd, dindu- seTzed (Arch.
StatuluT, Brincavent, IX, 8, original slay.)
1 Un alt Stanciul, Logoat, In Maiii 7119 (16n), tinea pe .Tudora nepoata
ra'posatulul Mihail Voevocl», i avea satul Granalticil (Cartoanele Ghenadie,
VI, no 9)
2 inteun hrisov de Intiirire al Domnului, din 22 lanuar 7115 (16o7), pen-
tru Stoica Log. si sotia lul Dochia, apar in Divan si Radul Buzeseul i Marcie-
Ban Preda (Cartoanele Ghenadie, VI, n° 4).

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI 297

Post. Oancea vt Log D . - Monograma. i sernnätura Domnului.


Pecete ruptd. Pergament. Slavon
18. Tirgoviste, 28 Mart 7123 (1615). Radu-Vodä «jupanitif
Catalina Bänesiiv, intärindu-I: Corbenii, < pentru cd a cumpärat
räp. jupan Preda, fostul Mare-Postelnic, barbatul jupanitli Cata-
linif Bänesii, aastä de mar sus zisä jumatate de sat de la
Stancul drept 7.000 aspri gata»; alte parti de acolo, luate
de acelasf, o vie, «fiind eä aastä vie a fost zallojitá in urmä
la rap. jupän Preda Post., care a si cumpärat-o aastä vie
drept aspri gata 100 de la Dumitru, filed din vremea de mai
nainte, in zilele rap. Mihail VV., cind aid fost cursul anuluI
7104»; o altd parte din Corbeni, «ilia de mai innainte vreme,
in zilele rap. Alexandru Voevod fiul lui Mira Vvd»; partea
din Berbesti, luata de Preda cu 100 de aspri ; alta, cumpä-
ratä de el «pe 12 boi, si :Inca 1-aid plätit i de bir, ce a dat
aspri de argint -»; alta, tot acolo, pentru care g vdzut-am Dom-
nie Mea si cartea rap. Alexandru Voevod de cumpäräturä,
chid a fost cursul anului 7083 v. Boerif : Ianachi Ban, Gheorghe
V. Vor., Vintild V. Log., Dedul V. Vist., Leca V. Spat.,
Mihalachi V. Stol., Bratul V. Com., Lupul V. Pah., Barnad
V. Post. Scrie Lepädat.
sacov.
-
Traducere din 1835, de Gh. Pe-

19. Tirgoviste, ii Decembre 7128 (1619). Gavril-Vocia,


fiul lul Simion Moghild, dä «Hulobestiiv lui «jupan Tudoran
Pit.» Boieri: Enache, «Mare-Ban de Jill», Ivasco Vel Vor.,
Papa Vel Log., Stoica Vel Vist., Miho Vel Spat., Mihalache
Vel Stol , Gligorie Vel Corn., Vlad Vel Peh., - Vel Post.
Scrie Stanul. - Monogramä. Pecete.
20. 21 Iunie 7130 ([622). Radu-Vodä «jupäneasii Catalina
Bäneasa si cu fecIori ei, cäVi Dumnezeii le va ddrui, ca sä-I fie
ei mo0e la Cepturoaia; insä jumätate de funie, partea jupä-
neasil Mariai si a Predei, din sail din Albesti, fecioru Ba-
clef Spätariii de la Sarata, si din satu de la Hoboga iaräsI
jumatate de funie»: daduse pe aceste pärninturi 18.000 de aspri.

Pebte vre-un an, la 29 Septembre 7117 (j6o8), Marele-Logorát nu mai


e Stoica, ci Lnpul (Cartoanele Ghenadie, VI, no 5).

www.dacoromanica.ro
298 DO 'UMENTE DARBU S.TIRBEI

«Si, cdnd ati vändutii jupdneasa Marica si feoru eT Preda Post.,


aü intrebat pe totT fratii eT pe Radu Post. $1 Preda Slug.
:

$1 Stroie, vorti ca sá o cumpere eI aastä mosie ce s'äù zis


ma:I sus, sail nu . .; iard ei n'ati vrut». Boieri Vintilä Vel
. :

Vor., Papa Vel Log., Hriza Vel Vist., Nicolae Vel Spat.,
Vartolomei Stol., Furtund Com., Ionitä Pdh., Trufandh V.
Post. Scrie LepädatLog., in Tirgoviste. - Traducere
de «popa Radu protopopu ot sud Dolj», 24 Novembre
1784.
21. Mart 7134 (3prri,). Nego [a] snd Mihartii Pdh. ot
Sm ärdesti» vinde 7dru-miell Vas[i]lie Stängdgacului» (s1c)
par tea lui din Mostiste. «insd mosie starpd, fdr de rum[djniI,»
Semneazd iuzbasI, ceausi de prin sate, «jupän Cola cupet
ot BucMresti, MihaI Armas ot tam».
22. 17 Septembre 7149 (1640). Rdzdsi \And vie la Gdr-
destI ojupdnului GhiniI Sluj.»
23. 5 Ianuar 7150 (1642). Preda Spat., nepotul Predei Banul
ot Cepturoaia», dä zapis luI «Mihaiù snä jupan Durnitru VI
Sluj. Filiiüsanul si a surori-mea CapleI». Ramdsese din zes-
trea fdpoduitd. ei « I ränd de haine de sarasir, derept ug. so, $1
t cunund de aur, derept ng. 40, si brätdrI de aur, derept ug.
zo, i trei ineale, derept ng. 9, si 2 pdrechi de cerceI, derept
ug. 6», si cincI gani,« si leag[d)nul cu tel[elgarlI, derept ug. 1201.
DA' in loc FlorestiI din Dolj, primind $1 un rest de Too ug.
Ma rturI : Dragomir Ban, Dumitru Dudescul Vel Vor., Radul
Vel Log., Stroe Vel Vist , Preda Vel Spat., Socol Vel Cliu ,
Du mitrasco Vel Stol., Radul Vel Comis, Marco Vel Pdh.,
Dumitrasco Cliu. Spineanul, Iacov Cliu. ot Cenaia. Maí
semneazd : Prdvul V' Cdm[ä]ras, Drdgusin Vel Arm., Diicul
Vel Ag[A], NlEzoç AoywO.irtç, . KapottCag, Ghinea Sulj., Cos-

tandin [Serbar], Udriste Nästurel vt Log., Drdgoi Log.,


Gheorg[hie] Marel[e]-Pit., Cernat Vel Post., Bunea Vistiiar,
Preda Sul., Danciul Log., Radul Cap., Barbul Cliu. ot
Frat[o]st , Udrea Cliu., Batica Päh, Iacov Clu., Pätrasco
Cliu. Pecetea lui Preda cu : «Pre-da Bu-zd »
24. 10 Ianuar 7150 (1642). Un rdzds din GdrdestI vinde via
«dumnealul jupdnuluI GhineI Sluj.». Martuff : «jupdnul Iorga

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 299

neg[u]tatoriul i jupänul Tudor i jupinul Jane neg[u]tatoriul,


i Sárban Croitoriul».
25. 8 Mart 7151 (164.3). Mal multi rdze$I \rind mosia lor
la Sängurenit in Vlasca «jupánu[lu]I ApostuluI». Marturi «de
imprejurul loculuf, anume Gherghe Vistiiarul, carele iaste
judec[a]toru in Scaunul in Buc[u]re$tI ..., Gliidul Comisul ot
Popest[I], si Chiriiacu Log[o]faul ot StoenestI i snä. Stefan Lo-
g[olfátul, si Stánimir, si Rad.ul, si Vladul Piecul ot DärdstI, si
Furdui6 i brat Bugdan ot CdlceAl, i Dobre feCorul lu Därjan
ot tam, i Anghel ot Buc]restI, i feòorul lui Ianache, si Ivan
ot PorubenI, feorul Rusului». Scrie ,gStoica Log[o]fátul ot Bär-
bätestf».
26. 26 Septembre 7154 (1645).« Vladul ot Cäz[a]nesti» se vinde
«Neculei pärcälabul >, «in zilile crestin MafteT Voevod >, ca
«rumán», pentru 12 ughi. intre martorI, ca-latriza iuz., i Bä-
laó». Scrie «popa MateI ot Jtrov». Iscälesc si ,<Dumitru sluj.
ot Filiias. Guran Capt.; az Vintil[d] Post.».
27. 14 Iunie 7154 (1646). «Adecd nof acestT 24 de boiarI
ce am fost luatI hotarnicl din Divan pre rävase domnesti din-
naintea DomnuluI nostru Io MateI Basarab Voevod de pd-
rintele Efrem cu tot soborul de la sfänta mänästire din Gura
Motrulta», la Scaesti (Mehedinti), fac raportul. - Copie.
28. 2 Iulie 7154 (1646). Matei-Vodd lui eManolie Portar»,
pentru a hotari la Gorgäneale, lingä Mänestii Raduluf-Vodä ;
«care oènä ... all fácut schimbu pärintele Atanasie cu Stoica
Postelnicul cel orbu».
29. Bucuresti, 20 August 7154 (1646). MateI-Vodä intä-
reste mändstirif Radu-Vodä, unde e egumen Atanasie, mosia
Gorgäneale, ce fusese a luf Stoica Pall., fiul luI Välcul Clue.
din DragonairetI : supt Radu-Vodd, Stoica vinde HrizeI Vornic
o mosie in Cocanf, Brobodet si Dragomiresti. Supt Mate,
la moarte, Hrizea Vornicul. lash' aceste mosiI mändstirri Radu-
Vodä, «uncle zac (c)oasele lui». Stoica face apoI schimbul. in
zapis, slut marturi : Särban Vist. si fiul Radu Spat., Loizu
Clucer, Stati negustor, s. a. Divanul : Ghiorma Vel Ban, Dra.
gomir Vel Vor., Radul Vel Log., Stroe Vist., Dilcul Spat.,
Preda Cliuc., Barbul Stol., Radul Cornis, Drägusin Pah.. Cos-

www.dacoromanica.ro
300 DOCUMENTE BARBU R.TIRBEf

tandin Post. Scrie Dumitru Log. - Semndturd, monogramd


$1 pecete.
30. 31 Maid 7155 (1647), «Milos log., feorul Badel de in
Severinest[i]», vinde Postelniculni Semen partea sa din Ca.-
zdnestI.
31. 14 Lille 7157 (1649). «Vladul Post. de Dranovet» dd.
zapis «dumnealui Ghinei Clu.», pentru a-1 vinde vie la Mr-
desd. Marturl doi Greci.
32. 28 April 7158 (I650). «Megiiasii ot Ghituresti» dad o
parte de mosie «Iscrulni ot Crai[o]va», care a plait «pentru
sat , ridpdstI 4 aril», Se pune $1 pecetea Craiovef. intr'un
. .

cerc dublu, o cruce, cloud stele si Craiov[a] oras»,


33. 18 Maid 7158 (1650). Paisie patriarchul de lerusalim'.
innaintea luI vine «jup[d]neas[a] Elinca Bäneas[a] Radului
Banul Buzescul, cu coc[o]nul ei, cu Mate, in brate, cu mare
jalbd si cu ld.crdinoasd plängere, cum, fiind o jup[a]neas[d]
rd.mas[ä] sdracd de sotul el ..., sculat-se-ad nist[e] boiarl, nu-
mele lor Goran Log. i Radul iuz. Bdrsescul, si cu oameniI
lor, Barbul Cucescul i Necula ot Rdscdiat, cu ata lor, cu
Ord si cu mare asupriciune impresuraindu-i mosiile si
satel[e] $1 tiganit . vdzändu-o pre dinsa. un cap de fameae,
neputänd a-s cduta lucrul cu din$11 . De care lucru .
facem leg[a]turd patriersascä cu sabiia lu D[u]mn[e]zed asupra
acestor boiari ce scrid mai sus, cum, de vor fi luoat aceale
mosil si sate si tigani cu cale si co dreptate, cdzändu-li-s a le
luoare, ei sd fie ertat si bl[a]gospo]vit, i sä le fie de folos ;
iar, de vor fi luoat Mr de dreptate si falr de leage, numai
asa in sild si far de cale, cd pot ei sd fie proclet si anaf-
tima si afurisit de Vladica Hs.,» etc.
Semndtura greacd $1 pecetea patriarchului 1
34. 22 Septembre 7160 (f652). «Todru Logf. ot Drdgoestl,.

1 Un alt Paisie, de Constantinopol, fusese la poi hi 1645 , el d'al doua


acte unul pentru dania fácua la mänästirea Bradul, de Radii! Connsul (Arch.
Statului, Brad, xxvii, I), lar altul pentru Snagov o afurisenie asupra luí
MateT Locorescul, Gherghe, Ghtnea, fratele acestuia Iani, Radu ufarul. si Pa-
raschiva (Bibl Ac Rom , doc. 15Slxx ; semneaza" i Mitropolitul «Dandl al L g )).

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE IS COME CULTURALÄ 301

impreun[d] cu fe[o]rif mei, Chirca i Costandin», dä zapis lui


«Necula präc[a]labu[ ot Glog[o]va, ot sudstvo Meh.», pentru
ce-1 vinde in Cazdnestl, «in zilele Marii Sal[e] D[o]mnu nostru
Io Matel Bas[a]rab Voevod». Marturi : «jup an Buliga cäpit., i ot
Cernaia Iacov cäpit., I ot Ol[d]nesti Goran Log., i ot Bärsesti
Vladu iuzbas[a], i ot Medveajde Radul Cliu6., i ot VägiulestI
Pravul Log.» - Semneazä toff. Pecetea lui Tudor.
35. 9 Decembre 7160 (1652). Mai multi razasi din Gar-
desti Old vie «dumnealui jupan Ghinea Vistiiar» : «si cu
casoae si cu teascul i cu linul».
36. 18 Iunie 7164 (1656). Constantin Serban-Vodd lui «Ne-
cula Glogoveanul VI Pit.» , ca sä poata: opri mosi a Bdrsest, «partea
lu Tudor Log.», pentru partea din azdnesti, ce era de fapt
a aBanesil Buzeasca». - Pecete micá, rotunda, cu chinovar.
37. 29 August 7164 (1656). Patru cmeges» aratd boierilor
PáiaiJ pentru un Lepädat cd eacestti Romän (sic) Läpädat
este rumnän de mosie, de obrasiia, iar cu huniia nu havut
nice o treb».
38. 3 Februar 7169 (1661). Mai multi rdzesi, intre cari
«Gulie, Gratie, Ruhat, Tintea, Tintea mesterul, Finat, Dragne,
Dude, Datco», se vind rumin1 lui «Badea biv V' Post.», cdruia-1
dad partite lor din Hulubesti. Marturi : «Stroe Vel Dvornic»,
«Prodan Pdh.», «Preda V' Ban», doanichiia igumen ot Ji-
tiianti», «Chirca Vist.» - Pe un alt act, cu aceiasi datä si
scop analog, semneaza $1 «Ion Stol. ot Corsorb.
39. 9 Mart 7169 (1661). «Jupdnasa Doichiia, fata Ghinei
PaharniculuT ot Mostiste», vinde «Niculei Clucerul[u]i ot Stäce
(sic)» si fiuluT, «Niculei», partea ei din acest sat, si a verilor,
Barbul si «Mlhartu». «Luamatä ug. 13, ca sa.-i fie durnnei
lui mosiia.» Marturi «Nicula Vätahul ot Oraviti si fii-sed Stefan
Log. ot tarei si Post. Dumitru a Neculi ot Izvord $1 Post.
Dumitru Turculescu ot Sicurile $1 iuzbasa Prodea ot Ros-
pova si Sava Rosuld ot Flämäda».
40. ini Octombre 7170 (1661). Fill uncheasului Vlaiculuf
den Hul[u]besti, den judetul Vldscii», dad zapis «Badel Clu-
ciariului», ca-T vind partea de mosie.
41. 31 Octombre 7171 (1662). Radu Leon jupäneasä

www.dacoromanica.ro
302 DOCUDIENTE BARBU STIRBEI

Simd, care aa fost jupäneasd lui Semen Cliuò. ot Glogova»,


cä s'ati plins säteií «cumu-I impresor», fácindu-f rumini
fárá drept, eci silt rumini den sat den Runcu, $i te-aü so-
rocHt sá vil cu et dc fat[d] la Divan $i, $52ändu ef de te-aa
a$teptat atäta vreame, ca sá vii de fat[d], $i nu ai vrut sä
vii .Namii deedt sä. vii ci apof voiti trimit[e] Dom-
nia Mca de te v3r adu[]e cu treapdi». Pecete mare cu
chinovar.
42. 18 Mart 7171 (1663). « Andreia Spät.» dä. zapis luf
«Gorghii, frat[e]-mea», pentru mosia Stränba.
43. B icure$ti, 28 April 7171 (1663). «Ghiorghe Vel Ban,
i Stroe Vel Vornic, i Radul Cret[u]lescul Vel Logt.» daa zapis
«Badif Vel Cliu6.», pentru too de stinjini la Holube$ti, cedati
in urma until imprumut de «Andrei Cdpitanul, snä Agdi Nea-
g[u]lui». e1VIo$iia Badif Clu., ce se chiam[d] Iasif», luatl. ode
la Paraschiva cikojdariul, si de la frate-sda Gheorghe Pdhar-
nic fe6orli Agdi Neag[u]lui». Scrie «Radu Log.».
44. 25 Mart 7173 (1665). Radu Leon cdtre Badea Vel Pah.,
pentru 700 de stinjeni «la Ulube$t[i]», Andrei Cdpitanul cu fiii,
Matei $i Radul, îT pusese Wog eastd iarnd, in luna lui De-
chevrie in 24 de zil[e], pe vream[e] ce am luoat Domniia Mea
Domniia la Odriia, de i-aa luoat bani de la un Turcu, pe
chizi$dia lui, taleff 103». - Monogramd, isedliturd $i pecete.
45. i April 7173 (1665). «Andreia Spdt[a]rul» dä zapis
eBadii Vel Päh.» cO. i-a vindut 500 de stinjeni la Holubesti.
Marturi: «Gheorghie Bdleanul Vel Ban», e Stroe Vel Dvornic»,
Alexie Logft.», «Iorga coj[o]carul», «Stan6ul Log.».
46. 2 2 Maid 7173 (1665). eGheorghie Bälleanul Vel Ban, i
Stroe Vel Dvor., i Radul Cretulescul Vel Log., i Mari$ Vel
Vist., i Draighici Vel Spät., i Neagoe Vel Cliuìr;.», daa zapis
«Bade Vel Peh.» cd i-a vindut «Andrei Cdpt.» ocind.
47. 13 Octombre 7174 (1665). Sese boieri hotäresc ni$te
vii dupä. ordinul Domnului. Semneazd: «ea Duma Spat., in locul
Pdrv ilui ot Vel Ocnd», ceü Iani cup. ot Vel Octid», .P2-52.02
flfot]z[0.1a-tip.t», «ea pop Apostol, ea Stroe diaconul, Oç Nex.o)
X7.;" aze, t-tiv wx,ot, ea Ifrim ot Rem[n]ic iiuz., Tanasie Pah. sdn
Cernescul».

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA. 303

48. 20 Novembre 7174 (1665). «Andriin Spat., dal «Bade!


Vel Clue.» zapis pentru un imprumut de ro galberni panal la
Craciun. Martur ePatra$co Club. Buc$anul».
49. 6 Main 7174 (1666). Radu Leon dä Badif biv Vel Peh.
Hulubestii in Vla$ca, «insä din partea lui Andrei Spat., snä
Agli NeaguluT, stänjin[i] 3063. Andrei if pune zalog la Badea
Peh., pentru trefzeci de ugh! luati «de la luna lui Avgust, dea
zioa de' ntain, pän la Sti. Dimitrie». «Tot i-ati mutat zi dup[a] zi,
pän ce an trecut 6 lurff.» Se pretuie$te stinj. 20 de ban!. Boierl :
Gherghe V. Ban, Mares Vel Vor., Radul Vel Log , Ianache
Vel Vist., DräghicI Vel Spat., Neagoe Vel CluC., Ghetea Vel
Stol., Gheorghe Vel Corn., Necula Vel Pali.. Sarban Vel Post.
Scrie Dumitra$co Log. - Monogramä, iscalitura si pecete.
50. Bucure$tf, 16 April 7176 (1668). Radu Vodä Leon, pentru
«Mihart Pah., feCorul Name! Comisul ot Zmärdästet ot sud
Mehdt., $i Barbul feorul lui Stepan ot Babrova», dindu-li
Mostif,tea din Mehedinti, $i cu ruminit [nume ca : Semen,
Dorin, Fulga, Belul, Bogdan, Surul, Stan Copilu, Fratilä,
Bälanu, Lupul]. Unii se impart «cu Pätru Catnära$nl, ginerile
Paraschivii Pahr.». Mai departe, altii ca : Udrea Baldnescu,
Zmädu. Partea Buzestilor e cuprinsä : «Iar, caind an fost in
zilele räposatukf Mate! Voevod, dum. Radul Banul Buzescul
el an vändut abasta jumatate de sat ... Id Ùoana. Comisul
din Zmardästet». Fusese si un proces cu «Pätru Cämära$ul,
feCorul DanuluI Post. Pärdianu, carele tine o fatä a Pa-
raschivä Pahr. Cocordscul, fiind nepoatä Buzestilor, cdruia i
s'ati fost dat de zastre ceilaltä jumatate de sat din Mo$ti$te> .
Se fäcusc hotärnicie de «Stoica al 2-lea Dvornic Saintescul».
Boieri : Gheorghe Vel Ban, Mare$ Vel Vor., Radu Vel Log ,
Ianache Vel Vist., Särban Vel Spat., Neagoe Vel Clue., Mi-
haiti Vel Post., Balasache Vel Pah., Gheorghe Vel Stol., Papa
Vel Comis. Serge Dumitraseu Log. - Copie modernä.
51. 20 Septembre 7181 (1672). Ni$te Tigani se bagd ciliezaf
cd nu vor fugi altif : dar, de va fi tigan ran $i de va fugi
undeva$3, dan el' seama: «$i sa 1 afläm, sa-1 aducem3.
52. 12 Iulie 7182 (1674). «Curuia biv V' Peh., i Costandin
Bräncoveanul VI Post., $i en Stroe Club. Leurdeanul» clan

www.dacoromanica.ro
304 DOCUMENTE BARBU *.TIRBEt

zapis «Barbului Fil[i]sanul Vel Sluj.* cd-i vind «satul Mos-


tistea, partea lui Pdtru Calm[d]rasul jum[d]tate». Era al lui
Petru «de zeastre de la socru-sdu Paraschiva Peh. si de la
soacrd-sa -, fata Banului Predel Buzescul ; de, cdriclu aü
fost acum . .., iar Pdtru Cdm[d]rasul el aü fostu luat o dij-
mdrie si ad fost rdmas dentr'acel dijmdrit sd dea la Domnie
t' 455 ; dei l-ad apucat cu stränsoare ca sa' dea banii la
Domnie ; dei el, neavdndu de unde da, ad venit la noI cu
rug[d]ciune de am mersu de ne-am bdgat chezas la Husdin-
Ag[a] Bosneagul, dé i-am luat in chiezdsia noastra acest[i]
bani . .. si 1-am dat de s'ad plait de cdtrd.' Domnie». Mosia
era pusd zdlog la el'. Asteaptd c o lurid preste zi ; atunce ad
trim is tal. 265, ban[I] 44, iar tal[e]re 214, 88, el nu i-ad tri-
mis ; ci am mersu cu aceaste tal. 265 la Husäin-Ag[a] Bos-
neagul, ca sd-i ià si sd I scrie in dosul zapisului. Iar el banii
ni de cum nu ad vrut sd-T ià, ce ad rdmas pekejtluit la
nol, precum i-ad si trimis Pdtru ..., si ne am rugat de i-ad
mai pus zi preste o sdptämänd» ; dar färd folos. Ieati 6 banii
de la «Isuf-Ag[a]». Noud cereri la Pdtru. cIar el n'ad mg
trimis nimic, ce ad fugit in Tara Ungureascd. Dee., fiindu cu
noi impreun[d] chezas si Barbul Fil[i]san VI Slug., si neintdm-
pländu-ne noI a fi ai, fostu-l-ad apucat Isuf-Ag[a] pre dinsul,
de i-ad plait .. . Iar, dup[d] ce am venit si noi ai la Curte»,
li se cere de Barbul partea lor : dad partea din sat. Sem-
neazd : Costandin V. Post. Bräncoveanu» [pecete foarte fru-
mos lucratä, dar neinteleasd., cu literele : K. E. ...], Preda
Vel Stol., Stroe Cliu. Leurdeanul [pecete cu ramurl], Paras-
chiva ..., Dum[i]tru Cap. ot Fratostit., Mihai Cliuè. Drosul
mdrt.
53. i-iii August 7183 0675). «Andrii Spät.» dä un zapis
«Badei Vel Pdh.» cd s'a imprumutat de la el «cu 30 de gal-
bin[i] pd.n la Simedru», puindu-$1' ocina zdlog, ( din Hol[u]-
best[i], din judetul Vldscel ). Se adauge märturisirea cd n' a
putut da banit la zi.
54. Bucuresti, 17 Iunie 7187 (I 679).Serban-Voddlui Costandin
Brdncoveanu Vel Ag[a], slid Pape Post., vnuc Predif Bránco-
vanul, bdiv Velichie Vornic, ca sá hie satul Bdilestif ot sud Dol-

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAIA 305

jiului». Hotarele : «de spre Hrastul la Fäntäna Tiganului ...


Fäntdna lui Voico ... La mdgurd, la Banaghiia ... La ulmii
lu Rade, in capul Prilogilor ..., pänd in Grindul cel Mare ...
Pre unde aü aprinsu Preda Vornicul caseie Urziceanilor,
pren päru i pren copaci Fäntdna lui Dude ... Fäntana
.

lu Särbu . . Grindul cu Mirariul ... Plopil lu Barac, la md-


gura acea mare den Selistea Bäldcianilor, unde au aprinsu
Mateiii-Vod[d] casele ... Grindul Belului . Valia Musii ...
Fántdna Meliacdf». Nume d rumini Simtion, Pädure, Pahonie,
.

Peca, Dragomir Cotobdt, Butu I, Gruia, Berindeaiü, Gostil,


Andronie, Tondral, Eftenie, Gania, Mirea, Cilea, Cornea, Ianiu,
Stan Sitea, Dragomir Moldoveanul 1, Armencia, Mirea Coe-
nescul, Coin, Voilä, Zdos, Grozav, Penca, Baia, Moldoveanul,
Mainzia, Arlon, Nedea, Ispas, Tatul, Ghera, Mdinea, Micul,
Nistor, Nianciul, Fruntes, Lazar, Stäslav, Stan Belega, Stalia,
Lepädat, Danco, Cerna Gostil, Simtion Selariul. (Pentru cä
acestu sat .. . fost-aü de mosie al Danèului Vornical Bran-
coveanul de spre strämosii lui, Craiovestif ; care a fost a rdpo-
satului. Mate Voevod, mosul Predef Voruecul Bräncoveanul,
inca mai denainte vreame, den descdlecata tdrd, de 1-au ti-
nut si1-aii stdpdrlit tot cu bun [A.] pace, den Domnu in Domnu,
pdnd in zilele lu Stefan Voevod. lard atunce Danciul Vornicul,
stremosul boiarinului Domnii Meale Costandin Vel AO, el
atunce n'ati avut ni6 o diregaorie de la Stefan-Vod[d ; deci,
fiindu Iane Ban-Mare la Craiova, si avändu voe la Stefan-
Vod[ä]», if dá satul pentru boierie. «Mihaiii-Vod[al s'au fdcut
rud[d] lu Jane Banul, cdnd ail stätu[t a fi Domnu aii in teard .

inteaceaia David Post., tatai Predif Vor. Bräncoveanul, si cu


rdposatul Matein-Vod[d], feè[o]rul Danciului Vornic, ce i-au
zis atunce Mateirr Post., si cu Barbul Post., neamul Craio-
vestilor. . . AS stätut Domnu mosul Domnii Meale Io Radul
.

Voevod Särban. inteaceaia Radul-Vod[d] Serban fost-aü trii-


mis la Banul Preda Buz[e]scul, la Craiova, de au fost jurat
acol[o], denaintea Predei Banul .. . Dupd moartea liff David

' Un cl3olea Moldoveanulz se Intimpinii ii,cl. intr'un document de la Radu


Paisie, 17 April 7048 (1540) ; Cartoanele Ghenadie, II, no LI

66549. Vol. V. 20
www.dacoromanica.ro
306 DOCUMENTE BARBU ST1RBEf

Post. si a Barbuluí Post., rdmas-aii pre searna PrediI Vornicul


Bräncoveanul, mosul boiarinului Domnii Meal[e] Costandin
Bräncoveanul Vel AO], si pre searna luf Mateiü Post., de
laü tinut arnändoi den doao, si, dup[d] ce au däruit DumnezeU
pre Matein Post. cu Dornniia Tärdi-Rum[d]nest, cdt a fost
in Domnie ani 22, ail tinut acest sat Bdilestii tot den doao,
$i, nu nutnal acestu sat, ci si toate satel[e] si mosiil[e] ce au
avut de spre neamul lor Craiovestii, pänä s'at tdmplat rd.po-
satului Mateiii-Vodral moarte, de air murit in Domnie. Dup[ä]
aceaia, in urma Dornnil dumnealui aü stätut a fi Domnu
tärdl unchiul Domnii Meal[el, Costandin Särban Voevod. Deö
atunce fost-a fdcut socoteal[d] inpreun[d1 cu preasf[iintii pa-
triiarsI, cu arhiereii tärdI $1 cu tot sv[a]tul boiarii tärdl irmaintea
luí Costandm-Voci[d], pentru toate rnosiile partea rdposatului
Matelfi-Vod[ä], si aú cäzut a fi si acest sat Bäilestil, cu tot
rumänif, pre siarna Predif Vor.. fondu nepot de nepoat[d]
de sor[a] räposa.tului Mateiii-Vod[d]». Asa e «pänd aü venit
Mihnea-Vod[ä] Domnu äräi. Deö, fiindu el cu multd vräj-
mdsie asupra nearnulul boerescu, aü omorät multi boiarí, si
au omorät si pre Preda Vor. Bräncoveanul, si aü ceput a
räscumpära satele si a lua bani de pre la rumlini, fäcdridu-le
cdrti de slobozie si de judecie, sä hie in pake] de rum ä nie.»
Asa face, pentru multi bani, si la I3dilestf. 4Si, scriindu-le
cartea, si cu mosie, si isat scris la slujbd. : unil pähärnicei, altii
la alte breasle, cad' uncle s'aii pohtit. Deö, fiindu boiarinul
Domnii Meal[el Costandin Vel AO] si cu frate-sdii Barbul
coconi miei, neputändu-s cduta de mosie, , asa tine pänd la a
doua Domnie a lui Grigore-Vodd., chid fratii tidied pdrd asupra
ruminilor. «Deö si Gligorie-Vod[d] faird dä niö o dereptate
aü fost judecat, sä fie in paö[e] rum[ä]nif de rumra. nie».
«Si de atunce incoace tot ati fost el la slujbal d in pa4e]
de rum[ä. nie ; iard acum, dup[d] ce ne därui si pre noi. Durn-
nezeil a fi Domnu si biruitoriu Tärdi-Rumänesti», iar se plinge
Constantin. Se vdd acte bi se intreabä. «pre tot boiarif Domnii
Meal[e], si pre eel mai bdträni, si pre eel mai tined', cum $thl
de acestu sat Bdilestii. EI tot s'aii sculat de ail märturisit
naintea Domnii Meal[e] in Divan, cum 5tiü i aü pomenit

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA. 307

fiindu al boierilor den Bráncoveani, al Predif Vor., mosul


boiarinului Dotnnii Meal[e] fiindu-I de mosie den descä-
licata tärdi, de spre neatnul lui, Craiovestif.» Boieri : Neagoe
Säcuianul Ban, Badea Vel Vornic, Radul Log., Hriza Vel
Vist., Ventil[ä] Vel Spat., Cornia V' Clu., Stoia 17' Post.,
Barbul Vel Peh., Alixandru Vel Stol., Dumitrasco Vel Com.,
Särban vt Log. Dumitrasco Log. scrie. -Semnäturä, mono-
0-ramd. ornamente de aur.
55. Bucuresti, 19 Decembre 7193 (1684). Iordache snä
Neculif Post. ot Coc[o]rä$tif Caplk», vinde Mthulu negut-
toriul» mosia lui de la Buc[u]reark, de pre apa Colintink, dän
in judetul Elh », 200 de stinjäni, fiecare cu cite 88 de bani.
Marturi : «Pdtru Log , snä Mihalcei Post, ot Poevalesti ,
«Moisei sni Mthalci ot Poèvae]sti,, < Pairvul snä Neicäi Spat.
ot Cocorästi , Dumitrasco feòorul Nicäl ot Coc[o]rä$tif Caplif ,

Mateiü Clur. Pirisan '16.mwrri; Ka),TMozoo),o; p.r.lpT[ll]rib


,

7, .gtVOOSV», pop Vasilie p : ot Coltea. Drag o mir ot Sti


Gheorghie».
56. Bucuresti, 24 Decembre 7193 (1684). Pärvul, denpre
unral cu frati miei, anum[e Radul, care iaste ]a Moldova, i
Dumitrasco, fe[o]rii Nical at Coc[o]rastii Caph , vinde < luf
Andrei neguttoriul partea-i din Bucuveani. Matturi unii din
eel de la 11' precedent.
57. 22 Iunie 7194 (1686). «Mihul neguttoriul, vinde lui
jupan Mihai Spätariul» partea-f din Bucovean, cu 66 de bark
stinjänul. Semneazal «az Mihul cup[e]t», puind si o pecete
strainä. Marturf : «Negoit ä] Log[o]f[dit Dediulescul», «Barbul
ot Corbeani».
58. 21 Maitt 7195 (1687). «Badea snä Post. Neculii den
Cocorästil Caplif dä zapis dumnealui Spätariului Mihai si
jupäneasif dumnealui, nepoatif meal[e] Margdi Spät[A]reasii», cd,
< fiind eü bolnav $i slab, $i neavänd ni un cocon den trupul
mieü>, de vreame ci Dumnezeü asa i-au fostu voia si m'au
cumpätat, de n'ati rdmas den mene ne un rod) , Ii dä partea
din ymosie de la Colintina», la Bucuveani. Pentru cä i eu
de la dumnealor mult bine $i multä cAutare am avut la boala
mea $i la lipsa mea.) Martur $i lordachi, fiul NeculiI Cocoräscu.

www.dacoromanica.ro
208 DOCUMENTE BARBU E;TIRBEi

59. 23 Decembre 7196 (1687). «Barbuld Post. ot Ùuturoia,


de impreun[d] cu frate-mied Costantin, snä. Matei Post. Bu-
zescul», vinde lur «Vas[i]lie Ùorboreanul» partea sa din Mos-
tiste. Semneazd ambir, si-si pun pecetile, cu arabescuri nein-
telese.
60. 15 Iunie 7198 (1690). «Iordache Post., feorul Neculir
Post. ot Cocordstii Caplif ), dä zapis ILA Miha Cantacuzino
Spat., ca. «avänd un frate mai mare, anume Badea, fiind ne-
volnic, orbd, olog, ungu, plin de toatd pedeapsa si nevoia
de la Dumnezed, neavdnd ni o puteare a sä hräni, afldndu-
se si la mare lipsd, si de noi ni o cdutare nu avea, cá si
nor slabi erarnu, dumnealui, cu ce aU putut, l-aü cdutat la
hpsa si la nevoia luí, paná la sävärsaniia luf, neindurändu-se
de cldnsul, fiind jupdneasa dumnealui nepoatd. noaoa». Badea
li-a dat mosia, si el confirmd, dupá ce i se mai dad ioo de
talerf. Si acesta pune numar degetal. Marturi : «Barbul Fdr-
cdsanul, Mate Filipescul Stol., Preda Vel Pit., Barbul Brdt.
Vät. za zaproz (szc), Stroi ot Comana».
61. 29 April 7200 (1692). «Mater Cliuci , snd Ianculur Cdp. de
la Dobriceanr», dá zapis «nasuluf Costandin, fe[o]rul.lur Mater
Post. Buzescul ot Cepturoaia», «ea' mi-au fostu vindut dum-
nealur, impreund cu fratel[e] dumisal[e], nasul Barbul, o parte
de mosie ce-s chiamd Grádistea, ot sud Rom. .. inert den
,

zilel[e] rdposatului Serban-Vod[ä]». Acum Mater o revinde lui


Costandin. Semneazd si «az Papa Ot[eteliseanu] v[d]t[av] za
copi >$1 «Mater Pah. Poenariul».
62. 9 Iunie 7201 (1693). «Oräanií ot Bae de Aram[a],
anum[e] care vom iscäli mar jos», dad zapis «Post. Grurchi
Corcoveanul» $1 luí «Milco», cd, «pdrändu cinevas la Mdrie
Sa Vocl[d] pá Dräghi Cdtunariul cá ar fi luat de la hot
cari ad prinsu astdi tomnd, zlot 500 si cesnic de zmaragdd
si 2 gadaralea rebil (sic) si 3 rafturi si i pdrechie dá brá-
árí dd aurti dá cele marl" si pähar0 grivnea de argintd ; deer,
apucändu 1 Marie Sa Vod[d] pentru acestea, iar DrdghiC plän-
gändu-sä cum cä n'ad luat acestea ..., fairä cdt ce ad luat
ad dat seama si ad scris in foe, Mdrie Sa Vod[ä], dändu-I
legea ca sii jurea cu dumnelui Post. Giurca si cu domneluT

www.dacoromanica.ro
. .

,
k f f ¡wed. ,a,isrey/ ?L/etevl
A.ritez /541
l,
Cria
1) . r

g:.;:e46121teifj,/ ...cc ;zeizzr...' / *


- i
4, S
OM Cm» i .1".6C.
"V r f,aws-
. / ./r....
.7r. lay. infirlift,,Pik.'14r9-2.;,....
. 17
1..(1:: Ire.2:32rel-e -.,si.if-'.
- ' rrtir,;7;
3 4S a
12a
,'- virs." -"r'otizar.-Iv.e.i'Q
Zt ea -. __,::Kia ma iirtSzreet' ''' 2,51ra
rorris ..zr4 ' 4--17
i jj (
MI =4 / to rnaff
g ..0 s
z J sl1.3 ea rr,.. et." '
vara meet,' .,e, ; 1"
.r.,c',..-i- z..P"-
r.
tsoffa.
snylgyvyr2z.t.
'

nr
. yt
f
e. I e '
. -

-1 !I li." S 1. 'N..' .

--4,5,5»ixa rid no iii-iit- 7C oyf" a1C-."(-'. ........41L.t.et.G.,/yr,44(.4zaa' Vlat:


1", ze .0 j 1 i f .tia- Ii4 '
,..5,nriza,"(i.: poi....7(4 L.-,:i ? Jell a.f... 'ZIRowce./yreop- iii-47,..1.44j.e, 1,07_,.:70.
'
.
, cr-vre 5 q.,3/6-1 azi '..2 ,,..3 ., - Isf cl., i. k a , - .
,,. n2a e, "45cz rfrar.,,)t li,,,,iy elt..440Zre..eir ..tcy ntterr.eaze :Irt,,t 1,,re.ipe
.1 e el, 2 :1
1.1.1Vg9.4. átte.4)XZlla, VI'S cX-' a" ...-10-. 64 6..°r- , , . 't4 I /Ail, fiftto,
l 7' A' - 4, r -. .....r f
i) ptp6withlr-a 7[1, le wyt, rinscrrao CI auffitir,orrtrew Tityszi.,t'llr, tetzaLey
cu._
' ,3. -

-
r
.022- 4, -
a 11" (.2.!
(it 4.41 tree+. . t Ina 81;14 rttieluatc. tus&ire era e f Li.c., ' 9yaz..91...1 ate& -
-_,

.
. .1.. -41 ' '

. 5 7..

La no 73.
www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÁ 309

jup. Milco», se afld eorn derept», si orasul jurd cä e adevd-


ratd spusa luf : in cas contrar, sä avem a implini DOl cu
capetel[el $i casele nostrea». Semneazd numaf cu numele de
botez, afard. de «Lupul Glog[o]van». Unul iscdleste greceste.
63. 17 Malt.' 7203 (1695). Dolsprezece boierl hotarnici, luatf
a de dumnealuf Costandin Post. Cepturoianul si de Mate
Cliu6. Dobriceanul, a si de fratil luí, i de verif luI> , la mosia
Berbestif, fixeazd hotarele. «0 crivinLd] a Grddiste, ce au
fost in fundul Dae ). Semneazd: adrvul Sluj. Plesoian, Ivan
Capt. Zdtrenol, Oprea t:julescul, Radul Vlaci(Tloviò ot Otetilis,
Gorgan, brat ego, ot Otetelis, Costandin, brat eg., ot Otetelis >> .
64. 4. Februar 7204 (1696). Iane neguttoriul, nepotul 1111
Andreiü ot -», dá lui Mihaf Cantacuzino Spdt. partea-i din
BucuveanT. Semneazd greceste. Marturi : Mihul Cup. $i altí
dof Greet'.
65. 7 Februar 7204 (1696). «Neguiá sub'. Mihart Pah. ot
Smardestetf » vinde «cumnatd-miù luí Drdghi Sdulescul» I partea
din Mostiste, ce venia de la «Neagul Bascoveanul». Marturi:
«Costandin Logf., Vasil[e] Log., Dräghi6 Poenar, Mihaf Bi-
bescul».
66. 17 Novembre 7208 (1699). eTdnasie Portariul, impreunä
cu frate-mieü Radul, fe6orif lul Cdrstiian iuz. ot Mirilarl», vind
«Mdrief Sale RaduluI beizad, sub: rdposatultil Iliias Voevod»,
partea lor din Flocosanf, 1.183 de stinjeni, $i viile «care säntu
pre Idngd mamina Siului». Marturf : Cornea Vel Ban, Stroe
Leurdean Vel Vornic, Diicul Rudeanul Vel. Log., Serban
Vel Vist., Mihaf Cantacuzin Vel Spat., 13.ipyoq paSaras -4),our-
f:Trifyis 116tryciipocq, Ianachi Vdcdrescul Vel Agd, Costandin Vel
Pit., Bunea Grddisteanul Vel Arm., Mate Comäneanul Vel
Cdrn. (?), Preda Prd$coveanul Vel Cluè., Dicul Buicescul, Ra-
doul Post. Cretulescul, Iordache Cret[u]lescul.
67. 5 Octombre 7212 (1703). a Conda snd Iam Päh. ot

in condlcile de documente legate ale rIp. episcop Ghenadie de Rimmc,


IV, no 53, se aflá. un zapis al luT Drgghici, prin care vmde o Tigancl. luT
Damaschin, episcop de Minnie. Semneaa. si .114Mai sin Driighi Shulescul)
(24 Lune 7221-1713).

www.dacoromanica.ro
310 DOCUMENTE BARBU STIRBEÎ

Padin[a], ot sud Meh.» vinde lui «Pah. Mate, sna Dumitrasco


Pit. Poenariul», partea sa din Mostiste.
68. 2 Iu lie 7214 (1706). «Dräghi Säulescul, dinpreun[ä] cu
jup[d]neasa-mea Mara», vinde «cumnatu-meil lu Matef Pah.
Poenarul tiind noi doao surori, feate li Dumitrasco Spi-
neanul, nepoat[e] de sor[ä] lu Mihart Pah. din Smärdestet,...
fiind ea insurat mai de nainte, si pe aceale vrernii sä intam-
plas[e] feorilor lu Mihart de rdsäpird casa tätäni-säa .
cazandu-ni-s mie de pe jup[d]neas5.-m a cumpära mai bine
ea, fost-am cumpärat, $ i am $ i räscumpärat mosif, täganii
ce am putut >. Apoi, «dup[d] ce s'aü intämplat de aa luat
cumnatu-mieti Matel pe cumnata-mea Mariia», se face proces,
«innaintea dumnealuf Särban biv Vel Comis Pris[ä]ceanul,
fiindu dumnealui juclecatoriiiii ai la Craiova». Se decide «ca
sä-m intoarcä banif pe jum[d]tate, sisätänem toate impreun[ä]».
Nu se lasd Säulescul, ci merge, «cändü aa fost acum, find
juclecatoria aiè la Scaunul Craiovei dumnealui Bunea biv Vel
Comis Gradisteanul». Se dá aceiasi sentintä : csa firn frat pe
toate». if cedeazä deci pämintul de la Mostiste cumnatuluf.
Marturi : Vasilie Pah. Poenar, Pan5. Urdureanul, Barbul Poen.,
Paan[ä] Corn. Märgaritescul, Ion iuzbas[ä] ot pod-Banit[ä].
69. 5 August 7215 (1707). «Misail monahu, care m'arn
chemat pe numele mirenescu Mihu neguttoru den Bucu-
rest[I], din mahalao Triehstla (sec», vinde lui Mihaf Cantacu-
zino biv Vel Spat. partea-f din Bucoveani. Scrie popa Ar-
senie de la Trei-Sfetitele.
70. 15 Mart 7216 (1708). Sese hotarnici luati de Calinic
Calugarul si Dräghici Vätavul hotärnicesc. «Cerdac vamd-
säscu.» Semneazd intre ei $ i «Ion Jäganie ot Cocordsti».
71. 2 2 August 7218 (17 ro). Sese boier, din partea < Cai-
macanilor», pentru un proces al lui Drag-hid Caus si Statie
Pah. ot Popesti, la Captaresti - mama lor era Starca -
cu «Stati Päh. snu Badil Pit., nepotul Neagai Slug. ot Po-
pesti». Supt «Io Costanclin Basarab Voivod».
72. 15 Maia 7219 (171 I). Constantin-Vocla «jup[ä1neasei
Jlincäí Corcoveancaf», fata lui Giurca Corcoveanului, ce are
proces cu unchiul, Barbul biv vt. Log. Trimisl la Mitropolitul

www.dacoromanica.ro
MATFRIALE DE ISTORIE CULTURALÁ 811

Antim si la Radu Golescul Vel Vor., Toma Cantacozinò


Vel Spät , Iordache Cretulescul Vel Päh., Pätrasco Breazoi-
anul Vel Särdar. El li fac esocoteala» pentru mostenirea
Giurcal: «sä, nu sä mai schirnbeD. Dad. va face Barbul, (atince
sä-s pedepseaascä cu mare pedeapsd, ca un orn nebägätor de
seaam[ä], ce nu sä. One de socoteaal[ä] si de judecan».
Semnäturä tremuratä. Pecete miel octogonald.
-
73. t Io Costandin Voevod, bj. mt. gospodin zemle
vlahscoe.
t Boiariului Dornnii Meale Costandin Buzescu, sIn *ate.
Cartea ce ai trimis, al venit, si, ce serif, am inteles. Pentru bir
ce ne serh, cä-t iast[e] cu greü, si te rogi sI te mal usurärn
cevas, dä ai",;asta ni sä pare el pg. acesti 20 de galbenI estI
co nepotä-täü Costandin ; insd, ce se va putea, tot te vom
mai usura. Pentru neste Tigani a la Mihai Post. Corbeanul,
ce serif, am înteles. DI care lucru durnneata zici cl sänt al
durnitale, Mihal Pit. zice cl slut af lui ; ce nof pen scrisori,
nefiind dä fatd, nu putern isprävi ; fär dl &At, and Durn-
nezeü sI te mai scolf ceva5, vei veni intr'acoace, si-t vef
isprävi. Ce, dl vor fi ai durnitale, ti-T veI lua, iar, dl vor fi
at" luf, si-i va tinea. Nurnal ne pare räti dl durryteata, cä ne
serif ca e5ti tot slab si neputini:.,os; ci, dänd Dutnnezeil sä. te
mai scoli ceva5, si ca[n] vii intr'acoace, el n'aI venit dä mult.
Ahsta, si fii sdn[ä]tos. Mai II dril, It 7220.- V" : Bolariului
Domnii Meale Costandin Buzescul, cu sän[ä]tate sä sä." dea. -
Pecete rosie octogonaldi.
1 Pe un exemplar din cunoscutele calerulare manuscripte ale Brincoveanuld, -
astlizi In Bill. Ac Rom., gisiiC de curInd incti. o foate din zmul luY (Cf
pp 126-7) :
r O p.i.pc TITP/ 60,26wv 67.41vz(oq, 7.91. reqr si;:yls-eSsiuç 67.-.pc,7,7.tc.7.:ris 7.ot
uji. ÉT.Sp(26,ZWV 6 Cpmfixeimm 6 0201, qszb; -7qp(0.;, u 7.spirivis. SuatOrac "h-
po7,0,6p wv.
Malt. 16 d. Cu Neculae Cal[l]rasul am scris la Post. i la Costandin Dii-
chid., pärintele Iracluas.
i
d. Cu soma Gichi, Ond ali mersu, am scris la pNrintile Panagluotatos,
Mai t 2 4
macario)atosHrisantu exaporiton, dascalul Spandonache, Ja Duchiti, truniOnd 5i
Qç. JAI/ rir
jup lui Raz ) e sä dea carte la macarlotatos

www.dacoromanica.ro
312 DOCUMENTE BARI3U §TIRBEf

74. 29 April 7221 (1713). Constantin-Vodd lui Radul


Strämbeanul «$i apitanul Dumitrasco Hobean, Drag-hid
Catunarul, Vasile Cernäiane, Barbul Gälásoianu», $1 unui fia
de popa, peltru o afacere a Corcovenilor. Ivana se plin ge
asupra until Postelnic, «ea' o ü dus la casa luf, dä-o pus la
opreal al, si aú fost batandu-o zioa tot de trel off» pentru a
vadi un zapis. El es'aü prinsu tare cd ni cu palma nu o aid
a tinsu ci ia au zis $i aü näpästuit ca o muere rea, - ca doar
ar scapa5. Sä vadd. - Frumoasá pecete octogonalä cu chinovar.
75. 18 Mart 7222 (1714). Constantin-Vodä lui «Costandin
Cepturoianub: i s'a plans «Am za Pastalianul, brat eg, zicand
cum ea', rämäind ei mid de pärintii lor, si avänd si mosai aci
längä tine, care mosai sá chiiam[ä] Curtiwara i Grädistea $1 din
Barbe$ti, $i ati mai venit astä toamnd de ail jäluit, pentru
acestä mosäi, $i t-am fäcut Domniia Mea $i alta poruncd, de
vel fi avand scrisori pe aceale mosal, sä le scot aColo de fat[ä]
î nnaintea megiia$41or, iar tu nu te-af uitat la porunca, Domnii
Meale, cä pä seamne, cum spun el, n'ai nici o scrisoare ade-
varet[ä], ci unbli de stapane$t[1] mo$Aele oamenilor far de nici o
dreptate. De care lucru iat[ä] cal-t poruncescu Domniia Mea
de a doa oar[al sä caut, de vel fi avänd zapise bune de cum-
par[altoare de la pärintii lor, ail de la el, sä le arat, sä le
vaz[ä]; iar, neavand zapise, sä-1 le$ sä-$ stapaneaasca mosdile
pärintilor cu bun[d] pace, pecum le.aa stäpänit $i mai nainte.
Ca, de va mal veni sä mai jäluiasca cum cá nu-I la$ sa-$
stäpaneaasca. moOele parintilor, sal stif ea vol trimite Domniia

Andwhias i Orintele Iraclms ; Ap. 23 d. Cind s'ail dus Costandm Slug. la


Tarigrad, cu el am scris lui Duchnl., trimgindu-i st 24 dupeT cafe:a i
1.1

fir ; am trums carte i unBelgher negru. frumusill I 6()* 4} 512 .."-^ Z

y 111,6; .4 c2 dragomanul.

Iul. 2 d
t Ali purees de amT Neculai i VartholomeM CII., cu cariT am scris la
Slug. Cost, i la VI Stol. i la Thichiti i pàrt: Irachas i DommZ.;a1 lui Dum[1]-
trasco-Vod[a] i Cost. Halephul i Hagi-Cuzi ; trImis-am cu ei si zo tt pentru
mutpac la Cost. Slug E dm 1707, dupá vrista ce se di. impiratuluT Iostf.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÁ 313

Mea un Armas de le va aduce fair de voia ta, si yeí da si


treapäd, si nu-t va fi cu nici o cinste.» - Monogratnä i pecete.
76. Bucurestit, 18 April 7222 (1714). Stefan Cantacuzino
cMantif V Capt. za lefegii i fra.t[i]ne-saii Pa.trule, snd Mantif
VistiiaruI, si nepotu-sda Radulu, feorul luí Dräghi Valtaful»,
pentru niste prdvälii in Bucurest, «ce sdritu in Salad ), ode
bastinä». (Jar, candu aü fost atunci, Märiia Sa Costandin-
Vodd, cu un mestesug ca acesta, fast ail pus pa. forga Sun-
geariul in spinare-le ca sal i vänzä lui aceaste pralv[ä]lif si cu
pirnnita», cum si vind, < pentru multä supdrare> . «Si nu d oar
cá o cumpara Iorga Slugiariul sä o stapäneascä el, ci, find
pus de Märlia Sa Costandin-Vodd, si, vänzaindu-o Man ta
Capt...., o ati fostu luat Märiia Sa de la Iorga Slugeariul.
Dup[a] aasta, avänd main[d]stirea Comana o mosie ce-s chiaind
Bärzestif si Popestif ot sud Dambovitd si fiindu pe langa.
hotarul mo,ii Märii Sal[e) de la Potlogl, si vränd ca sa mai
inmultiascd mosiia si sal o läteasca, aü luatu aceaste mosil
far de voia pdrintelui Dionisie egumenal si a tot säborul
sf[i]ntif män[ä]stiri, de le.at daosu la moslia Potlogii si
aü dat sf[i]ntii män[ä]stiri Comanil aceste präv[ä]liI», de si nu-I
eraü cnici de un folos». «Si, dän voia si porunca lui Dum-
nezeu mazilindu-se Märila Sa Vodä Bräncoveanul, î miluindu-ne
Dumnezeü pe noi cu Domnia si stäpänirea ärií acestiia»,
vine egumenul cu plingere: se aflä cä purtarea lui Brinco-
veami e «un lucru far de cale, in sild si far de dreptate,.
Se restituie la toti ce avuse. Boieri : Costandin StirbeaI Ban,
Bunea Vornic, Radul Dudescul Log., Radul Cantacozino
Pit., Särban Bojoreanu Vist., Pätrasco Brdzoianu Post , Nea-
goe Toplianu Stol., Static Pdh., Draghici Strärubeanul Med.,
Miha Cantacozino Cornis, Sarban Hieraiscul Slug., Sarban
Greceanu Pitar. Const. Contescul vt. Log. Scrie «Anghelachi
snd Mihai Log. ot Tärgoviste». - Pecete acoperitä. Mono-
gramd i sernnaturd.
77. 3 Main 7223 (1715). Stefan-Vodd, «voao 6 boiaff, anum[e]
Dumitrasco Mo[rin]glavul i Matei Dobreceanul Pit. i Matei Di-
culesculü -(szc). . . Aid naintea Domnii Meale, la Divan, in
Vdcaresti, jälui Hamza Paraianul cum cd are mosie impreunä

www.dacoromanica.ro
3U DOCUMENTE BARBU STLRBEÍ

cu Costandin Clupturiulanul, în hotarul Grädi-stif si al Ber


bestilor $i Curti$oard, $i-i impresoard Costandin Ciupturiuianul
partea luí dintr'aceste mo$U. ) La sosirea aducdtorul it, un
vtori Portar, sä facá alegere dup.* documente. Preda e in-
vitat a-sf ardta $i et cdrole.
78. 3 Julie 7224 (1716). Vinzare la Bucoveni, «dutnnea-
luí jupanul Tomeai». -- in 27 Malt' precedent, vinzare tot
acolo «jupda Torneai, ginerite dumnealut Spdtaru Mihai ).
Acesta ddduse satul ca <zeastre dumneaef coconii Safteai, fetet
durunealuf». «Si, cdzdnd dumnealui Spdtar Mihai la urgie im-
pärdteascd, n'an apucat ca sä nea dea banif.» - Alta vin-
zare care Toma la 3 Lille. - Cf. Genealog/a Cantacuzinzlor,
ed Iorga, p. 348.
79. i-ia Februar 7226 (1718). <Gheorghie Cantacuzmò >
(marturi : «Radul Pop[e]sc[u] biv Vel Ban, Gligorie Bdleanul,
Rainl Golescul, Lie Stirbeaf,) dá un zapis «nepotul ii Manta
Cdmpineanul si nepotului Pärvulu, fratele dumisale, precum
sd-s $tie cd, d-indu durrineaef mama, clupd moarte rdposatu-
luT tatulut mien, la durnnead mama Calita, muma clumnealor,
o päreache dä desagf cu 6 galbent ungurestf, si alte laizT $i
sepeate cu haine $i scule si arginturf, ca sd le pdstreze dum-
neaei, iar Mdriia Sa rdposatul Costandin-Vodd Brdncoveanul,
aflandu de acele, cd sdntu la durnneaet, an trimes ca mare
infricosare dä le-au luat toate, far dä nict o dreaptate, neavändu
nimic a ceare $i a lua de ale noastrea. St dumneaet mama
Calita, vdzändu cd nu le-an punt aseunde, temändu-se dd
primejdie viiatií, i vdzandu cä tu silà. si fär dal nict o dreap-
tate le-an luat Costandin-Voda aceale toate de la dumneael,
au cer$ut cdrti $i räva$d de seaamd, ca sd-s stie cd toate le-an
luat Costandin-Vodd. $i, lufinclu eu acele cdrti si rdvasd de la
durnnealor, le-am dat al.astä carte a mea, ca sd-s stie cá de
la dumnealor toate le-am luat, $i eu sea-rn cautu cu casa luf
Costanclin-Vodd, iar dumnealor sá aibd buná pacea dá cdtre
nol,-ca nimic la dumnealor n'aa rdmas. -Pecete rosd, octo-
gonalä cu vultural bicefal, coroana si I' 6 P . . .-Calita
Cimpineanu era fata luf Drdghici Ca itacuzino, fratele lui
Serban-Vodd. V. Genealogia Cintacuzznilor, p. 108.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE OULTURALA 315

80. Craiova, 14 Februar 7228 (I720). Administratia dd carte


luI «Costandin Strämbeanul deputatul» , ce a avut proces cu
Matef Bräiloiul Vornic de jiul de sus, pentru 200 tal. I se
implinise acestuia niste vacI, si cid si un armäsariu, drept ti
50, si un cal, drept t' 30».
81. 15 Mart 7228 (1720). Ilie Stirbeaí biv Vel Vist., Petre
Obedeanul biv Vel Vor., Ghiorghitä Socoteanul Comisariul,
Costandin Poenariul Vornicul ot Dolj», pug de episcopul Da-
maschin si «Märiia Sa Ghiorghie Cantacuzinò beizadeà» si de
ceilaltf «boiarl depotatf», impart pe Dumitrasco si Serban,
ií luf Panä Urdäreanal Slug., « ce sintu fäcut cu jupdneasa Du-
'ultra fata Cornel Banul v , - si surorile : Mariia, And reiana , Zoita,
«care feate säntii falcute cu jupäneasa Safta», a doua sotie : fá-
cuse întáiü o incercare «Joan arfimandritul, egumenul ot HurezI».
82. 20 Februar 7230 (1722). «Nicola cojocariul Chiprovi6a-
nul» dd. zapis «CorneI Bráiloiul, snd. CorneI Marele-Ban, pentru cä,
avänd eü aicea îri Craiova, casä si bordeaf, fäcute de mine aicea
längd pärintele Dosofteu Bräiloiul, fratel[e] dumnealuf, si längd.
porta dumnealuI cdpt. Staico Bengescul, Consiliiariu, si längd.
dumnealu Post. Costandin Strdmbeanul i, - i le vinde. Sem-
neazä si SIT: «Mateia, Luca, Ivand», «D. mon. Bräiloiul», «Staico
Ben gescul]», «C. Stränbeanul».
83. 14 Mart 7230 (1722). «Jupdnul Lilea» vinde luf Strim_
beanu docul ... de casai de aid din Craiova > . Semneazd el,
bulgäreste, si < D. mon. Brdiloiub, «Staico Bengescul , Co
Bäleanul ). «C. Argetoianul .
84. 20 Iunie 7230 (1722). «Ilinca Nrobäreanca >, cu fiir :
Dumitrasco si MihaI, vinde luf Constantin Postelnicul Strämbeanul
partea ei din Mostiste. Martuff : < Savva El. egum en Strehai, Ma-
te Glogovean», «Milco Post.», «Costandin Bräiloiul , Barbul
Cernicanul, sänii Balicdf Spa. », «Preda Capt. Cernicanul .
85 Craiova, 16 Julie 7231 (1723). Diatá a luI Manta Cimpi-
neanu. Pusese pe <pdrinte Stefand ipopsifios de ad iscalitd la
ceaialaltd boal[d] a mia» läsase «casele din Bucuresti Dos-
:

, in cartoanele episcopulul Ghenadie de RImnic, la Ac. Rom , IV, p. 87,


se pistreazi actul din 15 Octombre 1726 pentru IntArirea lui *tefan ca ems-
cop. Cf. lorga, 1st. lit'. rom. I, p. 436 n I.

www.dacoromanica.ro
316 DOCUMENTE BARBU sTIRBEt

pineY, pentru al griji». «Iarä acuma, fäcändu-mi cas[e] in Cra-


iova», le lasä pe acestea. Celelalte, sä fie «ale luI Vasilie
nepotul mieu, Mogosescu». «lard mosila Cdmpinei sd rämäe
fratilora miei.» «Frátine-mieti Pärvul», Tigani. Restul din
«cdstigul ce amü cdstigat din mila lui Dumnezäa si din mila
prea-innältatulni nostru impärata», il lasä sotie. Semneazd :
«popa loan ecliseariul de la bisearica cea mar[e]», «Ananiia
egumenul Jitiianu, duhovnicul dumnealui», «D. Brdiloiul», «I[Ii]i
Stirbeai», «G. Vlasto ), «C. Stränbeanub, «Ion Bäleanul Vel
Portar», tCostandin Obecleanul Vor.», «Särban Fr Vor.»,
< Costandin Argetwanul», «Milco Lup[o]tanu Vor.» - «La sd-
värsirea mea, dupä ce am luat cinul cálugärief, auzind de
pärintele Stefan Ippopsion de la Rämnic, cum cal iaste si Sfintiia
Sa spre sävärsire 1, lasu pe Sfiintia Sa pärintele Dosoftea si
pe dumnealuir Consileariul Ille in local pärintelta Stefan ;
Avgt. 8 d., lt 7235. Ea Mthail ieroshimonah, staretul si d[u]-
hovnicul Sfiintli Sal[e] pärinteluf Nicodim Cám., am scris cu
invätätura Sfintii Sale.»
86. «Manta Cämpineanul, id est : Malta Kempinanul»,
cAtre generalui Tige. Stiind «aequitatem et humanitatem, qui-
bus optimum duarum provinciarum regimen stabilitur», face
o plingere, arätind intdiO cd va fi veridic, «iuxta quod in
augustissimi nostri Imperatoris servitio iuramentum depo-
sui». «Inter cos boiarones qui, ex partibus turcicis exu-
lantes, modesti et incogniti hue se transtulerunt, quidam
Vassilia Mogossescul, elatus et ubique manifeste comparens,
iniustum contra me processum in causa debiti tempore
adhuc bellici tumultus contracti intentat, Rea de eius-
modi debitis non exigendis ab Excellentissimo domino piae
memoriae conute a Stainville deliberatum emanaverit, quod
hucusque observatum fuit ; quod autem mihi extremam afflic-
tionem affert, coram publicis sessionibus, conventibus et
conviviis mea hac in provecta aetate et exili valetudine meam
famam criminationibus et conviciis audet dilacerare. Cum
¡lie Coronae nobiscum foret, mutuo ab eodem thaleros Ioo,

' El moare la 20 ale luna (o c, I. c.).

www.dacoromanica.ro
MA TERIALE DE ISTORIE CUT, FURALI 317

datis obligatoriis, accepi. Subsequenter, cum, caesareas partes


et nostram sequi fortunam renuens, cis-alutanam se contulisset,
a meo fratre Pervolo thaleros 200 pariter mutuo sumpsi, ex
pecunia quam ad manus dicti mei fratris praefatus Mogossescol
reliquerat.» Pirvu-I cere banif, prin negustorul «Pandasì» :
clä 120 ; pentru rest sä.-I vindä niste of. Deinceps, cum a
praefato Mogossescul, requisitus a domino Benzescol, thaleros
500, quos ipsi debebat, recepissem, idque ad eius notitiam
pervenisset, sponte sua me requisivit ut pro pretio dictorum
thalerorum 500 domum bukurestiensem propriam meam (ut
apparet ex instrumento divisionis bonorum mearn inter ma-
trem et fratres a'que me factae) ipsi divenderem . .Ex .

Ias eandem mihi instantiam per literas fecisset.» Venit in Ol-


tenia, Mogosescul cere acum cef Ioo d'intäiù, 8o restul de la
frate si acestf 500, cu 4clobinzf exorbitante». Ba maI cere
si un rest de 300, rémasf la fratele luf. Era pe atunci foarte
bolnav. Guverryil face o invoialä intre ef, pe care Mogosescul
o rupe dupd douäsprezece zile, räzimat pe protectia rudef
sale Serban Grädisteanul, si-1 insultä. Anexatä invoiala. Manta
e calificat de «supremus provinciae commissarius» (Craiova,
19 Februar 1727). if scot dator pe Manta cu 68o de lef. -
De Tige decide, la 20 Iunie 1727, ca Mogosescul sá fie sfä-
tuit a se tinea de invoialä, cdci «res est notoria boierones
et subditos Valachiae transalutanae ad exsolvenda huiatibus
cisalutanis debita activa disponi hactenus non potuisse, acleoque
iniustum videretur hos ultimo dictos adstringere, ut debita
illis exsolvant passiva ).
87. 12 Ianuar 7237 (1729). Judecatä a Brätásanilor : Cos-
tandin, Preda, Diiclt sin Särban, Sätrariul Dräghici si Fota,
$i «care mai sänt Brätä$anif», cu räzä$1", pentru o vie la
Gärdestf.
88. 18 Februar 7237 (1729). «Nof boiarif Brätásanif, anume> ,
etc., vind vie la Gärdestl «dumnealuI väruluf nostru Cos-
tandin Strämbeanul Consiliiariul».
89. I I Iunie 7238 (1730). < Ilinca Nrobäreanca, dinpreun[ä]
cu fii-miei Dumitra$co si Mihal», zdlogeste luf C. Strän-
beanul ljorobäreanif. Avuse o datorie la acesta si, dupl

www.dacoromanica.ro
3l8 DOCUMENTE BARBU STIRBEI

multe termine prelungite, «aü trimis la mine de m'aid adus


aici la Craiova». Martur Barbul ntreanul Cäpt.
90. 17 Iunie 7238 (1730). «Foia de zestrile dum. jup[d]neasei
Predef Cepturoaianca» «0 cunund de aur», «un inel de aur
cu zmaragclii albO s'ati ingropat cu el rdposatul fiiul dumneaer»;
«nasturi bätut cu märgäritar, cu zmarand îri värfu : sänt
la dumnealuf Särban Stirbeait . Suenä de tabin piersäcie»,
«mined de tulpan cu colturile de fir, cu fluturi de argint po -
leit» la o ie. «Scoartä de Tarigrad.»
91. Craiova, 12 Septembre 1734. «Brdiloiul» cJä un zapis
<,nepotuluT Costandin Stränbeanul, Com.», pentru o moard I.
92. Craiova, 28 Decembre 1735. Administratia imperialä
cdtre «dumneavoasträ 4 boiar, care säntet luat de dum-
nealor Radu $i Ion Benge$ti, frati, fii rdposatului dum :

Staico Bengescu, $i de vara dumnealor, jup[ä]neasa Manila


Bäleanca, pe care o ati tinut dumnealuf räpoosatul Ion Bä-
leanul, ce aü fost Consibiarf, ca sä-I indreptaff pentru lucrurde
de clironomie ceale pärintesti» : sä. caute «la Benge3tT» pro-
cesul cu C. Strämbeanul, pentru zestrea fiicif lui.
93. «Preda Buzasca» si «Mariia Buzeascas cdtre adminis-
tratia olteand, in procesul cu Tismana. Am väzut cärtile mä-

In hit-Lille d-leT Tzigara-Samurca$ se afli asupi a Bralloilor, pomenitT $i ;11


documentele noastre, o suma de Innuritl, din care extragem aid notele ce
tirmeaza 23 Ianuarie 7173 (1665): vinLaie de munte de Mate Brailoia 51
,Costandin dri Odrea BrtiloiC, 15 Mart 7193 (1685): vinzare de rumin
catie ,tdemnealuT Cornea Post. Brailomb, la OrbI. 13 Novembre 7197 (1688),
martur cDrágbicY Br5ilond (st, se pare 4Breaha, BM'iloit1). 21 Julie 7233 (1725 ,
'din VädeaniY, judecata a luT Stanciu Bengescul intre Fotea $i Barbu, BiT el.'
posatuluf Dyaghicf Bralloml $i Stanciu $1 Barbu BrAiloml, pentru acea mo,le :
se mentioneaza si aSfiriMa Sa part Dosihted Brailmull. 24 Septembre 7231
(1722): vinzare de mosie dire acelasT calugar Brallodl. 23 Octombre 7232
(1723) : alta vinzare dtre el. I a 2 9 Iume 7234 (1726) : se vinde o parte din
Turcinetif, de fata cu Barbel 1i Fota BrdiloiT. 15 Iunie 7249 (1741): vin-
zare de TiganY din partea luT Diicul Brailoiel (pecete cu leul, avind sabia in
mina si initialele D. B. Jos ,Ileana (2) BMiloaica,). La 1767, Radu Bittiloib
biv Vel Pitar. La 20 Julie «Barbel, sin Barbel Brailoieb I$T vinde munta,
.impreenä cu mum:1-mPa Ancuta $1 cu soru-mea Mariutal. La 6 Mart pre-
cedent vinde muntif j cCostandin Biailatull. La 13 Octombre $i Mate( Brai-
loiul. Cf. $1 Genealogia Cantaeuzznzlor, p, 284 n 3.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE 1ST( RIE CULTURALA 319

n[d]stirei Tisineanef, si iaste datd acea mo$ie ,Balta Vearde]


de jupdneasa Cap lea Buzasca, de caindu a venitu Serban-
\Todd de la Beef, incd fiindn Domniia la Cernet. $1 an fostü
trdindO $1 Cämärasul Pant Mulescu, care zicn e cä aü fostü
zdstra$ ; $1, mergändn Domnija la Bucuresti, l-an trirnis capi-
chihaia la Tarigradtl, $1, dup[ä] ce an venitu de la Tarigradu,
an murit Sa scoat[a] foaia de zeastre, dar sä nu id. mo-
$iia numai cu gul a.) - Se pune resolutie la 17 Februar
1736.
94. Ccaiova, 27 Iunie 1736. C. Strámbeanul cdtre «che-
sari6asca administratie>, Pentru gineri-mieil Ion Beanges-
cul, $1 en auziin cä s'an insurat, - care sd dea Dumneazeu
sá traiascd. $1 sd-i fie dd buc[u rie, mdcar cá s'ar fi cdzut,
dup[d] cum ne porunceste sfánta pravild, sá jdleascá anul
acel dd'ntäi däpliru, ca pe o sotie a WI>. Pentru poznenzre, a
cerut a se trimite gdtzrea la el, $1 incd nu s'a fácut, «$i cu
nbideajde dm : mi-an rdmas copila nepomeanitd. ; ce va pri-
ceape cu innalta intelepciune chesariasca ad : ce dor an avut
dá sotia lui cea dd'utdi». Cere a nu se deschide o ladd cu
zestre, ce se aflá la mändstirea Polovraci.
95. Decembre 7248 (1739). Constantin Nicolae Vodá dä voie
lui cCostandin Strdnbeart , sa.-0 caute Tiganii ofi-unde. - Pe
cete octogonald cu chinovar.
O. 2 Main 7248 (1740). Mai nnultI boierinasf, intre cari $1Cos-
tandin Dobriceanu, dan zapis «la mAna dumnealuI Costandin
,Stirbef.. , pentru moslia Grdde$til, care iaste längd. Cepturoaia ,
cd an auzit, fiind vecini, ca aii;astd mosie Grddistea iaste de
c

de mult a dumnealor Buzdstilor veache, tot Buzdstii aü sta..-


pdnit-o pd.nä acum, iar acum sä scoald Pärdianii zicdnd cum
cá ar fi fost a lor mai denainte vreme. Nof de aL'asta mdr-
turisim cu sufletele noastre, innainte lui Dumnezdn si inna-
intea judecdtif, cum cd. Pd.rdiani n'arn pomenit noi, niel alT
bdtrini, de calte too de aril', nu ne-au spus ca sá fi fost stä-
pdnitori Pdrdiani pä acel hotar, afar ce stim s'an sculat iar
in zilele luI Stefan-Vod[d] Pärdiani dá zicea cum cä iaste acea
mosie a dumnealor, $1 s'an dus $1 la Máriia Sa Stefan-Vod ;11,
$1. s'an judecat; $i, de atuncea pänd acuma, am vdzut tot pe

www.dacoromanica.ro
320 DOCUMENTE BARBU STIEBRI

Buzásti stäpänindu acea mosie, iar pe Pärdiani nu i-am väzut


stäpä n in d .) .
97. 7 Maiù 7249 (1741). «Costandin Hargetoian, biv 3
Logy, fiiul dumnealuf räposatului Costandin Hargetoianul biv
Vel Pa.», vinde «dumnealui neanii lui Costandin Silibeai
Post.» Gruia in Mehedintil: apartea m ea de mosie si partea
dun-mead Spätäreasei Stäncäi ... ; care aceaste pärti de mosie
imf saint si mie rärnasä de la durnnealuf rdposatul mosu miea
Mihai Cantacozinò blv Vel Spältariii». Pretul e 40 de bani
pe stinjän. Semneazä : «Ion Bengescu» si «C. Arget., biv 341
Log.»
98. 25 Februar 7250 (1742). «Neofit Mitropolitul Ungro-
vlahie1» judecd un proces al edumneaei jupäneasa Dospina
Strämbeanca biv Vel Pit., ce aU fost mai nainte sotie rápo-
satului Mandl' Cdmpineanul», cu «cumnatele dumnead, anume
jupäneasa Ilinca i jupäneasa Chiajna, Cdmpineancele». Acestea
declard cd Manta la facerea diate «nu ati fost cu mintile
intregi, nici s'ail fost in fire». Se constatä pe ea intárirea
de Datnaschin de Rimnic «si de rtipoosatul chir Stefan
ipopsifios». Nu se aduc marturii fitgädtliti pentru nebunie.
Trimite la ele pe archimandritul Varlaam Aninosanul. Aduc
pe «jupdneasa Despa Vistereasa Stirboica» : se trimite la ea
«chir Calinic Mireon ..., fiindu-f si duhovnic» ; si ea-1 declarä
sänätos pe Manta cind a scris. Se mai trimite la ele si «cu-
cearnicul prot. chir Emanuil» : nu mai ati marturi. Pierd
procesul.
99. 12 Februar 7251 (i743). «R. B. [Bengescu], biv Vät. za
aproz», Matei Milescul, Matei Vládoianul, Parvul Rusianul,
aratä ea' «din porunca dumnealui Antonache Caliiarh Vel Ban»,
s'aii judecat innaintea lor «dumnealui Costandin StirbeaT Post.
cu dumnead jupdneasa Madia Buzasca, mátusa dum[nea]lui,
pentru pricina unor mosil, anume Cepturoaia, Florestil si Stre-
jästif, care mo5ii mai nainte vreame, la asäzämäntul pärintilor

1 Pe atuncl Ban al Craiova era Manolachi Larahrinò, de la care s'a Os-


trat un act anterior cu o zi documentulul nostru. La 30 Mart 7252 (1744) e
Iordachi Moruzi, eMuruz. (Cartoanele Ghenadie din Rimnic, NTH, 13. 145).

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORLE CULTURALA 321

dum[nea lor, cdnd s'au impOrtit, asa s'aü tocmit si s'au a$dzat,
ca sä tie pentru Scaun si pentru temei dum[nealui Costan-
din Stirbeaf mosiia Cepturoaia si dum[nea]lui Costandin Bu-
zdscul sd tie, iar pentru Scaun $i pentru temei, mosiia sad satul
Flore$tii od sud Do lj; iar mosiia Strdjdstii ad remas dá frat,
dupd cum ail ardtat dum[nea]luf Costandin Stirbeaf o foae
iscdlitd dä dumnealni Stroe Vel Dvornicul, Diicul Vel Logf.,
Radul Vel Stolnic, Ianache VOcdrescul Vel Aga', care boiarI
aü fost ordnduit din porunca Mdrii Sale Costandin-Vodd Bran-
coveanul ca sdzi impartä si sä-i asazd». Supt Nicolae Ma-
vrocordat, k(s'ail mutat dum[nea lui Costandin Buzdscul din
F1ore$t1 in Strejästi, si ati rOmas Florestii dä frat. Dar Cos-
tandin Stirbeaf, nefiind odihnit, zicdrid cä mosiia Strejdsti iaste
mai mare de cdt Cepturoaia, ci cduta Costandin Stirbeaf, ad
sd tie Mariia Buzasca Flore$tii, dupd impdrtala acelor mai sus
numiti boiarr, si Strejaistii sä rämde dá frat, aü, dd vreme ce
ad apucat de ad fdcut Mariia Buzasca teme in Strejdist, si
nu poate sa-$ mute din temeiul dumneaei, sá sä mdsure mo-
$iia Strejdstii cu mosiia Cepturoaia $1, pä era va treace mai
molt in Strejdsti si i s'ar face partea dumnealui Costandin
Stirbeai, sä albä a da Mariia Buzasca mosia intr' alt loc, au
din Oboga, au din Bärbe$ti, au din Floresti. Mdcar cd. Mariia
Buzasca rdspundea, de zicea cu[m] nu s'au cdutat mai nainte
vreaine acest lucru ; dar dum[nea]luI Costandin StirbeaT aü
rdspunsil ca s'ad cdutat mai nainte, dar nu s'ati putut is-
prävi, ad dat rdzmirita. Deci nol a$a am socotit : rd. dea
ed.'

Mariia Buzasca altd mosie, trecdnd in Strejdisti mosie mai


multd, - cä asa am socotit cä iaste cu dreptate. Iar, dá s'ar
gäsi vre un a$5.zdmänt fdcut de dumnei jupdneasa Preda
Buzasca cu dumnealui Costandin Buzdscul, nepotul dumnei,
pentru ai;astd pricind, in ce feal va fi acel a$dzdmánt, asa sd tie.»
ioo. eFoi de impdrteala Tiganilor, den cät tigani s'ati gdsit
de al dumnealui rdpoosatului mosului mied Costandin Stir-
beaiü, biv Vel Ban, ce i-am impdrtit cu dumneaei mama Despa
Stirbeaica Vistereasa; fie$tecare Tigan anume, pecum aratd
in jos ; Sept. io dni., lt 7252.» SemneazO ea $i fiul Constantin.
101. 20 August 7252 (1744). Popa Neofit din Cepturoaia
66549. Vol. V. 21
www.dacoromanica.ro
E22 DOCUMENTE BARBU kTIRBEI

aratä lul Costandin Stirbeaf Post. «pdcum o diiatd care iera


la dumnealuI rdposatul Särban Stirbeal, de la pdrintdI dumnea-
la, läsatá si, pd.nd and ati datti rdsdivelele (sic) acestea, ail fostti
la dumnealui si s'ati ingropatú cu multe scrisorf si, diintr'a-
ceaia, fiinInda tot intr'u loca, Intr'o avscunzitoare, ad venit
Turcif si an gdsätil acea cunzdtoarea, si ad luatil ce ati fostii
acolo totti, si toate scrisorile le-ail bdgat in focd ; numai s'a
gdsdt o foae ruptaá din diiata aceaia, iar altd nu s'ad mar
gdsäta nimicd.».
102. Mart 7253 (1745). Clinpineanu fiul, probabil, aratd. cd
a primit de la «dumnealul tata Costandin Strâmbeanul» ce
i-a läsat In diatá «rdposata mama Dospina».
103. I'" Octombre 7254 (1745). Testamentul «Dospinef
Strdmbeanca» (pecete cu doI porumbel si «Dp.», supt o co-
roand). E tjupdneasa dumnealuI jupan Costandin Strämbeanul
biv Vel Pit», care trdia Ina.. De moare Ia. Craiova, sd fie
dusd la Mändstirea dinteun Lernn, si sd. i se puie oasele «In
tindd, de-a dreapta, unde säd maicile». De moare Insà. la
BucurestI, s'o Ingroape la Sf. Nicolae, unde i-s si pärintii.
La 40 de zile, «sd sd Imbrace o fan.' de boerenas sdracd cu
roche dd cutnie, cu gheordie de hatai de Sacdz, bldnitd cu
pintece dd sängeap, si cu zagarale dd.' haneale dd sangeap,
cu chingd, cu cdltuni». Pentru pomeniri, lash'. si «locul cu
casele den Buc[u]restI, ce ail fost ale PriseceanuluI», «care
umbld cu chiriez. «La bisearica noastrd den BucLuiresti, dd
la Salad, unde iaste hramul Sti Nicolaeo, Soo de talerl. «Am
si la dumnealuI iubit sotul mied Costandin Strdunbean barn'
dat Imprumut, galbeni de aur 80, care fac e 293, banf 40, si,
bani de argint, zlot 640, care fac e 450, - cu zapis, si t' 300
i-am dat far zapis, dd s'ail dat la Imprumutarea dumnealui.»
«Nepotil miei de frate : Iorga si Costandin.» «Nepotu-mieti
Mateiii Fdlcoianul.» «Un inel dd ceale nemtestl.» «Nepoatei
Safti.I Drugdneascd.I» si fiilor Costandin si Scarlat. «Mariutli
Buc[u]reascdì, nepoatd-mea.» «Copiilor fii-mea Dumitranil, ceI
vitrege : DinuluI si Ancutef si luI Drághi6.1 «Lealea Preda
Buzeasca.» «Präväliia den Cralova, care am curnpärat-o de la
Ivasco Log. > «0 dulamd de canavdt imbldnitd..» «Finului

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE OULTURALÄ 333

Mthului o bivolitä cu puI.» «Nepotului mieti Costandin, la


suroru-mea Marieb, «Ancutii finiI Stoical Berindoaicdi». ( Sänt
6 lingua cu cutitele lor si 2 solnite de argint.» Epitropi :
Climent de Rämnic, care si semneazä, in foarte rea scrisoare,
$i sotul, precum si fmul, Mihul biv V' Arm., a ca pd unul ce
I-am cununat $i i-am botezat copii».
Adaus, «Sd vorbeascd cu Sfintiia Sa pärintele Viddica chir
Neofit ot Buc[u]rest pentru cartea de afurisanie a patriiar-
hului, ce ald fost fácut-o asupra mea Afenduli pentru ceale
ce i-aü fost luat rdposatal sotul mieü Manta ampineanul la
vreamea räzmeritii cei de'ntdiu, ca sd sä spargd acea carte,
si sd sl aducd blagoslovenie de la pdrintele patriarhul ; mdcar
dä s'ar si cheltui ceva, dar acest lucru jos sd nu rämde, -
cä la mine n'aü mai rdmas decdt 8 diemänteale, den care
tref le-am dat la lealea Bdlasa Bleajoianca, jup[d'neasa lul
Afenduli, iard 5 diamänteale aci rdmas ; et un diiamäntal dä
acealea este Meat un inelus ; ce sä sä dea inelusul acela, cum
iaste, iar 4 dtemänteale sá sd pläteascä cu bani.» Face un
paraclis la Bucuresti: a si, de va fi loc la usa paraclisuluT,
sä zugrdveascá pe clumnealui sotul rnieil Costandin Sträm-
bean si pá mine, si sä md zugräveascd cu copilul mieü,
anume Costandin Cdmpineanul, care I-am fdcut cu rdposatul
Manta ampineanul».
104. 7 Novembre 7254 (1745). «Nol Caimacamif Scaunulu
Craiovei» : «Velisarie vdtaful de puscdrie de la Bucuresti», e
trimis de «dumnealuI Iosif, Vel Arm.», pentru niste «Tigance
domnestI», luate de Tiganif a boiarilor Buzdstf». Merge «dum-
nealuf Costandin Stirbeai Post., ce sd trage den neamul Bu-
zdstilor, si cu clumneaei jupdneasa Mariia Buzeasca, ce aft fost
sotie rdposatulul Costandin Buzescul Vornicul», si se plinge.
Domnul restituie, prin «dumnealuI Iordache ce iaste ispravnic,
peste Tigani». «VdtasiI de Tiganf, anume Dumitru Burghiaoa
ot Tärgoviste, Alexandrir Värnava ot Pitesti, vdtaful de ru
darf, $i vdtaful Pärvul Bdrnescul ot tam.» Semneazd patru
boieri.
105. 17 Iulie 7254 (1746). «MihaI Ct. Vät[af] [za] Ap[rozij»

www.dacoromanica.ro
:324 DOCUMENFE BAREU srumEt

cdtre «Mi lco vt Arm. ot Craiova», dindu-I Räsipitif, pentru


o datorie. Martur : PaIrvul Cant. biv Vel Stoic.
io6. Octombre 7256 (1747). Vinzare cdtre jupänul Moscd
Panä ) a mosieT «ce am fost luat-o de la dumnealui biv Vel
Vät za aprozi Mihai Cantacoz[i]nò, pentru «datorie ce ad fast
la dumnealui : t' i to», - la Räsipiti. Semneazd : «Ed Dumi-
tra$co snä Svia», Dumitrana sotiia luf Milco Sfiia».
107. r-id Novembre 7256 (1747). Zapisul lui )16o-ik llädad
cdtre C. Strämbeanu biv Vel Stalnic, pentru RäsipitT, «de la
Dumitrasco Sfita i de la cumnatä-sa Dumitrana». I-o cedeazä
pentru banif dati. Martuff : Co. Bäleanul biv Vel Stolnic,
Radul Socoteanul biv 3tt Logft.» «Dum. biv Vel Sät.», «Du-
rnitrasco Zätreanul biv 3ti Logft. >, <Ion Bengescul , M.
Vladoianul», «Fata Vlaclaianul».
108. 1.1ti Ianuar 7256 (1748). ,Stanca Spat., ce am fost ju-
päneasa räposatuluI dumnealui RaduluI Cant. biv Vel Spat.,
dinpreund cu fie-mea Safta Cant.», dd zapis Stolniculul C.
Strämbeanu, pentru partea din Räsipiti ce-I vinde : cu 40 de banI
stinjenul, «care fac t 16.419 ). La ambele: «Stanca Spat.» si
«Safta Cant.», e aceiasi pecete cu vulturul bicefal. MarturI :
<Pärvul Cant. biv Vel Stoic , Pr. biv Vel Stole.» (sic), < Pärvu
Cantacuzino Vel Med6r.», «Mihal Cantc. Vel Arm.», «Radul
Cantcz. 3-ti Pastel.»
109. 2 April 7257 (1749). Fiii luf Iordachi Pit. scriu pentru
mosia Dränicul din Dolj, ce o zalogise tatäl lor la Panä Urdä-
reanul, iar fiiI lui o vind la <rdpasatul Ilie tirbeaf », de la care
trece la Strimbeanul. I-o cedeazd. Marturi : «G. Greceanul
Vel Vor., Costanclin Bränc. Vel Logft., Barbul Väcdrescul
Vel Vist.», etc.
Ho. io Octombre 7258 (1749). «Stanca Spat.» si «Safta
Cant.» (peceti deosebite, cu vultuff bicefall). «Pentru mosiia
Gruia i mosiia Räsipitif i mosiia de l[a] Mori, carif sänt peste
Olt, aceste massif, partea räposatului Spätariulul MihaI, unchiu-
mied, impreunä si cu alte mosii de acolò, - viindu-sä, la iimpár-
I Cf. publIcatule mele relative la Cantacuzini 'Intr'un act din 7253 (car-
teanele Ghenadie de Rimmc, vn, p. 14S) nemneaza ca martur i ,Ierban
Ct (Cantacuzino) biv Vel Pali,.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 325

teald, in partea nepotd-rnieu Dinul Argintoianu», - acesta «sg-s


sidpäneascg partea mosu-sän Mihai Spg.t.». La Räsipiti, Stanca
declarä cá a vindut numai partea ei, $i nu a Spätarului,
adecd, acutn, a lui Dinu. P. S. <Iar, pentru mo$iia Räsipitl,
ed $tin cä iaste hrisov numai parte socru-mieu Costandin
Stol.; ci, dovedindu-sä in hrisov cum cä iaste numai parte
socru-miefi, nepot[u] Dinul sä aibd a-s cduta cu verif dum
nealui ; iar, de sä va dovedi cum cä iaste si parte dumnealui
Mihai Spät , atuncea nepot u Dinul sä aibá a-$ stäpäni parte
dup[5] cum îí scrie in foala de impärteaal[d],»
I I I. C. 1750. Hotdrnicie a opt boiari duati cu cartea durn-
[neallui Ianache Htisosculens, Vel Ban al Scaunului Craiovei ,
la mo$ia Orez» saü «Urez» din Rumanati. Se aratä cärti
<

de räscumpgrare de la Buzesti. Copie. -


o 112. Craiova, 20 Februar I750. Avgndu pricin[g] cu dumnea-
lui nepotu-rnieu Costandin StirbeaT pentru cdte scrie aicea mai
jos, m'am asazat cu dumnealui, ca sá nu mai fie pricin[g $i
gäl6av[g.] intre noi [Vor lua in jumaltate din mo$ia, frdteasai
pänd acum, a Berbe$tilor. Din cämpu, iard pädurile, cate do-
bitoace sä vor loäga pg mo$ie, sä avem a lua suhatul in doao,
fräteste. Asijderea si pä celalte mosdi, iard sä avem a lua
venitul in doao, pdcum aü luat mai nainte pärintif nostril. Iarä
cari din noi sä va intinde maI mult, sä iä färä dä cale,
fdrä dä judecattai, Para: cla dreptate, mai mult, sg fie supt
globa, de once judecat[a] vorn merge, sa ias[d] cu rusine.
Iar, nepläcdindu-ne, an la o parte, an la alta, sá avem a ni lua
hotarnici sä ne inclrepte. Asijdirea $i pentru mosäia Florestii,
sä avem a impärti venitul in doao; pdcum si oameni din sat,
sä avem a-Y impärt in doao, ca sä $tie E;tie-cari om pd. std-
pänu-sdü, $i ca sä nu mai facem pricing. 'nitre rurndni sä sd-
chin (sic/ cg aü lucrat da la un stäpän la altul Craiova.
Mariia Buzeasca. Barbul Zatrenul mart.
I 13. I'" Main 7259 (1751). Hotärnicie la Orevita, Bolbo-
sani, Gogo$ii din Mehedinti, ale Mitropoliei. <Drumul Strä-
hiei . FIntgna cu metaniile Lacul cu tipirig S'an in-
fierat 2 gärnite, $i s'an pus piatrd . Poiana Faurului ... 2
gärnitl infierate ., in grind gol.» Semneazd. Manole biv
.

www.dacoromanica.ro
326 DOCUMENTE BARBU S,TIRBEf

Vel Arm., Costandin Braclescul, Radu Socoteanu biv 3 Logf.,


Fota Vldcloian, Barbul Portarescu, Stan Socoteanu, Matel
Vlad[oianu] »
114. 26 Octombre 1753. Constantin-Vocla Racovitä lui stefan
Pra$coveanul biv Vel Medl., Radul Socoteanul biv Vel Sät., al-
mitrasco atreanul biv 3 Log., Parvul Ro$iianu biv 3 Log.
Costandin Stirbei vel Sard. se plange «cum ea' ar fi mai mare
hotarul Streja$tilor, care 11 stapdneste matu$e-sa, de cat al
Cepturoai, care il tine dumnealui, si cerandu-vd la Domniia
Mea ca sa vä oranduim indreptatori». Sd tragd hotarele ,ri
in lung p in lat, sd le facd masd p sd potriveascd: zsä tie
atät o parte cat $i alta potriva si fraite$te». Si pentru niste «Tigani,
laeti neimpartitl, sa potriviti sala$ile $i sufletile, ca sa tie atat
unul cat $i altul, fraleste, pen doao». - Mon ogramd cu rosu,
pecete cu chinovar.
115. «Cheltuiala ce s'aii fdcut la conacul dumnealui Turnagi-
Bas[a]-Aga la Podul Bal,ilui, cum arata anume ; Ap. 1 1 d.
1755.» Si «faclii de 'Cara, lumandri de sd0 >. «S'aü dat la Co-
misul i la Stoic.» -Pecetea luif Stirbel.
116. 15 April 1757. Nicolae Buzascu $i un frate al säti daii
zapis lui Costandin Stirbeai biv Vel Stolnic cd al doilea a «dat
in arena, in 2 anI, t' cinzaci tocma», partea sa din Berbestl:
25 se vor da dupa un an insd. Partea unuia din eel' doi frati
era lasatal pe sama celullalt, pentru o datorie.
117. 20 lanuar 1760. «Toma Poenariul, sdn raposatu-
luI Vornicului MateI Poenariul», arata «dumnealui Stefan
Vdc[direscu Vel Ban» ea', «din 2 hotard de mo$ii, ce-s cheamd
Mosti$tea i Tuturul», a vindut «la Suli,mian Binba$[a] ot DIY»
pentru 250 de tal. «in arena». «Si acum, fiind porunca prea-
puternicii impdratif ca sd iasa Turcil cu stapdnirea din pd-
mantul Tarai-Runidne$ti, si fiind $1 deosäbitral luminatd po-
runca Marii Sale lui Vol:1W, Domnuliii tdrai, ca tot eel ce
avem mo$11 date la Turd, sa le rascumparam, ca sa poatd
Turcif esi din tard, sa nu mal gdseascd prieinT ea tinearea
mosiilor, $i apucandu-md dumnealui Vel Ban sa dati ace!
bani, sd-s rdscumpere mo$iia, - am patimit multd vreame in
inchisoare, si tot n'am putut face ban!. Deci, dup[a] porunca

www.dacoromanica.ro
ÄTERIALE DE IS rORIE CULTURALÄ 327

Impäräteascd, $i dup[a] porunca domneascd, mi s'ad strigat


aceaste mosif la mezatu, in Divanul Domnescu, ait, In Craiova
fiind de fat[d.', tot Poenari, fratif $i verii miei, precum si mult
altii din bolaff $i din neguttorl ; si nimeni nu s'ad aflat sá
cutnpere.» Se tocmqte cu Banui mflSUi, cu «tl. -» (sic).
Marturi $i «G. Poenaru Sat., Marga Poenaru >. - Vdcdrescu
adauge, la 27 Ianuar, eh' le-a trecut «dumnealuf neanei Cos-
tandin Strämbeanul, biv Vel Vist.. fiind-cá maI are dum-
nealuI mosif inteaceaste hotards.
118. 28 Ianuar 1760. «Stefan Vdc[d]rescu Vel Ban al
Craiovei», aratd cd. Toma Poenariul, «sdn rdposatuluI Matei
Vornicu Poenariul, s'ad fost vándut > mosia «cu arendd la
Suliman-Bas[a] Diianul, din Diiu». Ordin de la Poartd, «cm
mare tdrie, ca sä lipseascd Turcif cu totul cu stdpanirea din
pdindintul tdrdI», $i de la Damn, «iardsi cu mare tdrie, ca
toti pämänteani, ori boiarl, off mändstiff, ori tdrani, sad ori-
cine ar fi, care vor avea mo$ii date supt stdpdnirea Turcilor,
sd $i le rdscumpere, cu intoarcere de banT, sd nu rämde mo$ie
supt stdpdnire de Turc ; $i, care nu va avea barn', sá i sá
vdnzd. mosiia, $i, ori ce va avea, sá s dea banI Turcilor, celor
ce vor fi tiind mo$iile, - sá lipseascd TurciI cu totul din mo$1T0
upa' porunca impdrdteascd1 St, dup' acele porunci ce am
avut, trimitind noi in cdte Oudeatele, de ad adus pá tot ceI
cu mosiile date la Turd, ad adus $i pd Toma» ; care es'ad
pus la oprealä ca sd-s nevoiascá sd.' facd barn' $1, pdtinund
multd vreame la inchisoare, nicI un ban n'ati putut sá facd,
nicf altá nddejde nu ad avut de a face vre un ban». Mezatul
mosiel $1 tocmeala cu el, Banul : trece mosia aceasta lui
Strämbeanu '

1 tefan V5arescu era la 1743 Mare-Clucer. - Pentru lndreptarea hota-


ruluY fa0. de Turd gt scoaterea bur din hotarul tetiT, e locul s. comurucäm
stmle ce urmeazä :
La Bibl. Ac. Rom., 131/LII, se afll o traducere francesä a actulu! din 3
Julie -, al lta Antonie-Vodä, prtn care dä Tisrnenei i egumenule Petrorne
märturie pentru hotarele a douä sate de spre Orsova. Turca lncSlcase acolo,
fäcind vti, sate, Deh-Mirzac, Nazir de Vozia, vrea sS lea niste bällY ale terii
st pimIntul de peste ele. Durnnul scrte la PoartA pentru aceasta. Cu Teodoste

www.dacoromanica.ro
3'28 DOCUMENTE BARBU TInBl

119. 5 Novembre 7270 (1761). «Hristea sdn popa Chirita»


oväruluf Rizäl Sul. Predef Comisariù de la Craiova». if cer
actele : «cä, dac[ä] nu veT da cärtile, sä piiarde neamul nostru,.
1 20. Bucurestf, 23 Iunie 1763. ,<Eti Hagi Chiriac 'guvaer-
giù» aratä cä a luat de la Aga Geanoglu o cununä de aur cu
pietre scumpe, a «Dumitrand StirboaicäT», pentru a o pretälui.
«De la mine s'aii rdpls a6a. cununä e DA In schimb «un
uhiordan de aur mäcar ea' aa cunund fä6a maT m'ilt».
,

MarturI maT muIí boierT, intre cari «Stirb[e]] Vel Clot


121. 2 3 Novembre 1764. «Sätenif din Corcova i di la Vä-
tulestiT» cer voie de la «dumneaef Scolnicesa cocoana Du-
mitrana, cocoana dumnealuT rdposatuluf Costandin Strämbeanu,
nepoatä a dumnealui Grfurcdf Corcoveanu», a sT face viT pe
moia ef. Vor da «adetul, insä zäòuiala pämäntului si a mosiif»
sau «dejuma pämäntuluf ..., precum este obiceiul si pe mo-
side cállgärestf». De nu, «sá ne ia viile si cu toate ale
noastre». Semneazd intäiù ceT tref popT, apoT «cizmariul» si
ceflaltf.

Mitropolitul st boiertl , el se opune. TriniiY Gherghe Báleanu. Gheorghe Vor.


nicul, Radii Cretulescu Logofät, Spittarul Serban Cantacuzino o al111. la Poartá,
pentru a se plInge de incálcárl. Aga Husein Selam-Ceaus me cu ordm cdtre
cadia de Rusctuc, Giurgiu, Orsova. Tot Gheighe, Vornicul Gheorghe st
§erban merg cu Turcul la Orsova. Se pun pletre Se duc páná la Brálla, lei-
semnînd hotatele.
La 1750, gäsim o vinzate catre spárintele Därstotean, sJ, Simula Sa ne-
avind voe a stápám moste aid, In pámántul VirlY, ail fácut o vänzAtoarel, (Arch.
Statului, CotrocenY, IX, 42).
in 1766 (ibid , III, 2) se face o hotárnucte la satul Pietre, sunde fund
oránclutt dá la prea-puternica irnpárátte dumnealuT prea Oinstitu Turnagt Bas[a]
Menus-Aga cu prea-Innäl;at hatástrif pentru lndreptare st hotIfarea hotarelor Tárff-
Rumánestl, u a mosillor de cátre Dunäreu scare aceasti hotäräre a hotarelor
TárIT-Rumänestt i a mosnlor de citre Dunäre, ,ad fostu mal ciutat p s'ati mal
fost fäcut 7ncá In doo rándurY la leat 1667 si la 1. 1717, dupe cum ne-am
adevera p din plea-innáltat hattstrif prea-puternica impárlta, Intru care aratá ca
, scrusorä s'art gásit la chaucul DrEalstoruluT, drepte hotare ale täri p ale mo-
sillor pán In Dunäre, la aceste doo nutmte veleaturi, cánd la acea vreme ja.
r!t sail fostu asuprut numitele hotará dá clue Dunáre si (IA &lire nazrtri airs -
toreluT ; care st acum, la cercetarea si la hotárárea ce am fácut, tails asuprire
sai gästt, (20 Aptil)

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULIURALÁ 329

122. 15 Decembre 1765. «Ion Brdi lol] biv Vel Armas» si un


Poste lnic daü Stolnicesef Dumitrana Stirbef «un loc de casd
aicl in Craiova, intre Curtea dutnnealor si intre Curtea dum-
nealtif Pah. Pdx;coveanu , pentru biserica fd.cutd de ea alä- <

turea cu acest loc».


123. 18 Septernbre 1766. Doi boierinasi aratd cä, dupd or-
dinul, adus de Stan Ldcusteanul biv Log. za Vist , din partea
luf MihaT Cantacuzino Vel Vist., aü mdsurat la Rdsipiti.
«Dintr' aóastä sumá de stanjini stdpäneaste dumneaei Stolniè,
Dumittana Stirboaica, cu un zapis al rdposatei Spdtdreasa
Stanca, ot let 7256, Ghen., ce iaste dat la mdna rdp. Vist.
Costandin Strdnbeanu .

124. 10 Julie 1767. koptg:-/.o; Pyric aratd cdtre Durni-


trana Stirbef cd a stricat logod.na cu fiica ei, «din oare care
pridini zdticrtitoare> . Pentru cheltuieli, ea if dá, «prin vechilu
ce s'aü falcut dumneaei : Stefan Prdscovean, biv Vel Pah , gi-
net:ele dumisale», 600 tal. Semneazd «Grigorie al Ug.) , < G.
Vel Vor », «Costandin Dudescul Dvornic , «Pdrvul Vel Lgf. »,
(Mih. Vtst.) ; «.. Vel Vist.», «Gr. I3dl ea]n[u Pah.».
125. 176S. Vel Vist,, «ea un frate», scrie Dumitranei
StirbeT, cd i-a gdsit bani de la negustort : cdte t ICI la pungd
-
de lun[d. , dacd vrea cu ahstd sinfonie Sä semneze za-
.

pisul si «Dinulv.
126. 12 Ianuar 1768. «Zanilr aprod», pentru o Tiganca a
«dumneaeT Saftef Rusätoaelf, luatä de la du rnnealui coconul
Dinul Stirbeaf biv Vel Sgt.).
127. 18 Februar 1768. 'Dosofteüarh., igumen DolgLo p ol e»,
dá zapis lui Costandin Stirbef biv Vel Sät., pentru niste Ti-
ganI. Martur si 6 13g:off:do; Av.p.otszliy.
128. 2 Ianuar 1773. «Mate Bräiloiú sdn Cornea Brdiloiü»
dd. zapis «Stolniceasdi Dumitreanef Stirboaicel> , pentru niste
Tigani.
129. [1781.] «Barbul Stirbeiü bivVel Sdrdr., din Craiova» , cdtre
Domn. Se plinge contra luí «Ilie Buzesc[u] biv Logf. za Vis-
terie, cd, mosif si pdrintif mief cu ai dumnealuT fiind tot un
neam, cdte mosii i altele au avut, le-ad impdrtlt fräteste A
cdzaind mosiia Cepturoia Scaun si cdmin in partea pdrintilor

www.dacoromanica.ro
330 D DCUMENTE BARBU STIRBEi

mid' $1 mosiia Strejesti in partea pärintilor dumnealub, Con-


stantin, tatäl lui Barbu, incepe proces. Rd.smirita impledecä
a se ajunge la un capät. Cere $i el clof boleff pentru aceasta.
Reclamd si o «ocoinicá a mosiilor noastre, intru care sä coprindil
toate mosiile si Tigani», imprumutatd de Constantin Mariel
Buzeasca. i, dup[d] ce Domnul Dumnezen an adus pe Märiia
Ta in luminat Scaunul Märii Tale, si viind si eCi de uncle am
fost, mi-am gäsit mosiile coprinse» : cere ocolnica. Cellalt n'o
dä, nicI la ordinul de infdtisare al Caimacamilor: «Si, cänd
bolnav sä face, cänd trage la altä parte.» «$i maI värtos
durnnealuf Caimacanul Grigori Razo in trei ränduri aü trimis
catane, ca, or sä vie sd stäm fatd, sati sä dea ocolnica; $1 nicl
la Divan n'ati venit nici ocolnica nu-m clä.» St acurn are
nevoie, viind iarna la mosli, ca sä le apere de incälcdrile
egumenulur de la Morunglav si «sätenilor de Orezu». Sá-1 si-
leased a da ocolnica la Bucure$ti, saü sä i se trimeatä ((bun-
basir,» sa-I aducä «la Divan Craiovif, sä stäm fatd». -- La 14
Decembre 1781, Domnul ordond lui «Grigorie Razul, biv Vel
Clucer, Caimacam CraloviI», sá aducä pe Ilie la judecata lui.
130. 1782. Barbu Stirbei Särd.» cdtre Domn, contra Sättlresii
Manila Buzescu, a räp. Ilie Buzescu. Repetä plingerile ante-
rioare. in ultima data', se intimplä de se schimbd Caimaca-
mul $i moare Buzescu. Stirbel pierde 500 de stinjenI la egumenul
de Morunglavu si cheltuielile de judecatd. - Resolutie din 1 2
Iunie 1782 : se ordonä a-I multdmi, luf Stefan Prä$coveanu
biv V. Vor., lui Coste biv V. Stol., Caimacamul Craiovel,
$i la «dumv. ceiiali boeri al Divanulta de acolea ).
131. 30 Mart 1782 Xri.r: lottowy. AtmrpEou'' cdtre Du-
mitrana Stirbel $1 fiul ei Bárbucianu Stirbeal biv Vel Särd. :
a tinut mosiile lor Mostistea, Rásipiii, Gruia «in arendä», $i
acuse o moarä färä vole. Se invoieste îri privinta el.
132. Septembre 1782. «De la Divanul Craiovef.» Se ordonä
lui Gheorghitä Cotofeanu biv Vel Pitar, Ionitd Otetelisanu
biv Vel Satr., lui Raclu Bäbeanu biv Vel Clue. za Arie $i Vla-
ditä Tätoianu biv. Vel Clue. za Arie, sä refacä dupä ocolnicä
hotarnicia luI Barbu StirbeI co egumenul Paisie de la Mo-
runglavul.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAIA 331

133. 3 Februar 1784. Proces al lui «Barbul Stirbef biv Vel


Pah.», cu «Dumitru Corbul din sud. Dämb.», pentru venituri
de mosie la Pärvulesti. - Sernneazd. membrii Divanului.
134. 30 Decembre 1784. invoiald pentru a se face o moard
pe Blacnita, lui Barbul S tirbeI Paharnic. I se vor da cite 4
taleti pe an, «si vin sail rachiti sä nu indräznim a vinde ...,
ci sä sd vänzd boeresc». De se strdmutd. sag \rind, nu pot
trece altuia, «ci sd rdmde boereasc[ä] ... Si, de va sta moara
dina pricina nostrd, sd aibä dumnealui voe, ca unti stdpänil
al mosii, sdi dea moara la altd mänd, sä nu sä pdgubeasc[d]
de venitu pämäntului.» Scrie eRadu Logf. Läcusteanu din
sud Dolj.» - Sint si alte forme, si zapisul lui Stirbei.
135. 26 August 1786. Hotärnicie din porunca lui «Costache
Gherache biv Vel Post., Caimacam Craiovei», la Curtisoara,
«a rdp. jupän Milco Stoenescu, fiind cä. chir Leon, filul rdpo-
satului jupän Milco, aii vändut-o la Sfintiia Sa pdrintele arh.
Stefan, igm. Tisem[enei] ... A cast[d] mosie ati fost mai denainte
impreunatd cu a dum. biv Vel Clur Barbul Stirbeal». Se
fäcuse delimitare intditi la cumpdrarea de Stoenescu, in 1766.
Se trage acutn si partea lui Stirbei.
136. 1 1 Octombre 1793. Petitia greacá a lul Nicolae Brill-
coveanu Logoatul cdtre Domn. Pah. loan Hagi Moscu a
cumpärat supt Mavrogheni cloud mosii, Flocosanii si alta, tot
in Olt, de la Dinul Cretulescul Vist , al doilea vdr al
Brincoveanului. Se dase de zestre de Constantin Brincoveanu
Voevocl Saftei, fiicii sale. Le vrea el cu protimisis. - Se or-
dond luI Costache Ghica biv Vel Vornic si lui Vel Log. de
Tara-de-jos a face raport. - Afacerea se continud. si In 1798.
137. 27 Octombre 1793. Barbul Stirbel cätre «Gheorghe is-
pränicelul de la Mostiste ), pentru vinul ce se iea abusiv de
un preot. <Si negresit sá isprävesti triaba aceasta, cd trimitl
de te aduce si-ti clan" dood sute la falangd, si te scotl si din
ispranicie De ce sd.-1 ingdoluesti tu sä intre in hotarul nostru ?
Iar, neputänd tu isprävi triaba aceasta, sä má instiintezi, ca
sd trimiti sd-1 aducd aid pe popa, sä-s peclepsascd de Stintiia
Sa pdrintele episcop, ca unul ce nu-sr pdzeste ränduiala popii
sale.» - Copie.

www.dacoromanica.ro
332 DOCUMENTE BARBU STIRBEI

138. 9 Septembre. - Un cdlugdr trimis < de pärintele Co-


ziianu ), pentru schimburf de TiganI ce aü avut dumneaei
Slug. Stirbel in Tägäniia sfintei mändstirì Soroc la Sfeti
.

Aranghel .

139. 28 Maig 1800. Plingere de impresurare la satul Mo-


vile, a SIrdäreseI Safta Otetelisanca si a fiulni Dined - Copie.
140. Barbul Stirbef Vistier cdtre Domn. Un vecin al mosid
luI Pätulele are < o vácdrie co putintele vite ale sale si 3, 4
bordeie, de adundrI, oamenf striinI». Dá voie el a se paste
la dinsul, peltru 12 leI pe an. Acum s'a fäcut sat mare, cu
peste 500 de vite, Eird caI. Nu mat poste tolera. - Ordin
pentru aceasta, la t-iir Maiti 1803, cdtre Caimacarnul CraioveI
Costandin Caraged. - La 6 Iunie se face aceastä invoiald cu
oameniI de acolo : li se scad trei zile de clacd de pe mosia
lor si le fac la Stirbel ca «havaetu pdsCunif», pästrind si
livezile si locurile arätoare, ce le avem cu dijmd pá mosila
Pdtulele».
141. 29 Decembre 1804. Raport al administratieT judetuluf
MehegintI pentra un proces de mosie al lui «Vel Ban Ma-
nolache Brdncoveanul».
142. 1805. Plingere a until biv Ceaus Spdtdresc cdtre
Domn, cá i se incalcd mosia de la BogdtestI de cdtre isprdv-
niceil din Buftea, pe care Manolachi Brincoveanu au dat o
zestre dumisale SpdtaraluI Cantacozin : «Spdtarul Grigorie
Cantacozinò de la Moldova>
143. 22 Septembre 1815. f Di i am an di Starosta< care
Domn, pentru cd, vinzindu-se la mezat Mostistea, a Vor-
nicesel Ecaterina Stirboaica, se strlgti noud luni in BucurestI
si Craiova. Tea mosia Hagi Jane Costea, cu 23 de tal. stin-
jenul. Cere a se hotäri. - Domnul comunicd dorinta luI C.
Samurcas, ispravnicul Craiovei, la 27 ale lunii. - La ii De-
cembre instiinteazd Samurcas pentru hotdrnicie pe Dumitrache
Bibescu, biv Vel Log., ispravnicul Catinedi StirbeI, precum alt
Bibescu, Stolnicul Stefan, represinta pe Hagi Enus (Iane). - in
aceiasi zi, el adevereste de primire (semneazd «Dim. Bib.»). -
Raport al lid Stefan biv Polcov[nic], la 26 Februar. Se ce-
ruse mäsurarea, cu prilejul mezatulul, de «starostia Bucu-

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 333

restilor». - La 20 Main, Diamandi Starostele de Bucurestl]


face raportul final : Stirbel ldsase prin diatd sd se vindä un
numär de mo$ii pentru pomenirea lui, $i vdduva imprumu-
tase pentru acest scop bani, a cdror intoarcere se ceruse
i

acorn. De aici vine mezatul, in care cumpdrä eel 1.500 de


stinjenf la Mosti$te Hagi lane Costea Petru. - Domnul con-
firmä posesia la 8 Iunie. Urmeazd o .plingere a lui «Hagi
Enust ot Craiova > «Ai3astä mosiie fiind cu depdstare de
:

Craiova Si aproape de marginea Dundri, $i vremile tot im-


potrivd fiind, sä curio$te eä rd.p. n'aü mai mers sd vazä in
ce stare sd aflä., mai vdrtos aflAndu-sd. $i multá vretne prin
Tara Nemtascd, apot s'ati mutat cu $dderea aciia la Bucu-
restf, $i hicuitori, gdisdind prilej, aü flcut moristi, pe o ap-
soard ce sd nurne$te Blahnita.» El vrea sd-f scoatd. Din acte
s'ar vedea cd morile s'ati fdcut «pdndindii vreme cdnd rdp.
lipsiia de aice prin Tara Nemtascd, fugit fiind din pricina
rdzvrairilor». - Se ordond o cercetare, care Costachi Sutu
biv Vel Spat., Cairnacamul Craiovei, $i Divanul sdü, la 16
Octombre. - Plingere pentru mod face $i, la 27 Ianuar 1827,
noul proprietar, «Dimi[trie] Bibjescul biv Vel Dvor[ni]c».
144. 1816. «Ca tinca Stir[beilD [pecete cu Ecr. St. Vròs.
1814» si coroand] aratd cd $1-a primit banii pentru Mos-
ti$te de la chir Hagi Enus Co. Petru >. - Confirmare din
30 Novembre, «de la Vorniciia Ob$tirilon.
145. 1826. Biv V. Vor. Dumitrache Bibescul cere <a i sä. in-
tocmi dood bdluri, cu oboare de vite $1 tdrg in toate Dumi-
nicele, la satul Cepturoaia, mosiie dumisale ce o are >. Isprav-
nicit fac cercetare, dacd nu sint alte bilciuri vechl la zilele
ce cere.

www.dacoromanica.ro
iii
CARTE DE PORUNci §1 SOCOTELI
A Ulf CONSTANTIN-VODA BRÎNCOVEANU.

www.dacoromanica.ro
t Anatefter, care s'aü fdcut in Vistierie sä sd scrie
toate cläjdile $i oränduialele cdte es in tarä, la fie$tecare
cum $i in ce chip es, $1 alte obiceaiuri, vdrizärf de vämi $i
de pärcäläbii si de dijmärituri i oeriturf, $i de toate ddjdile
$1 slujbele, precum sä fac cdrtile domnestI a fie$tecdriia slujbä,
chip-a a ei obiceai $i ränduiald, ca sa sá poatd sti fie-andu ;
care s'ail fäcut in zilele prea-luminatului nostru Domnu Io
Costandin Bäsdrab Voevod, pä vreatne ce aa fost Serban
Vistieriti-Mare, lt 7203. Iordache Cretulescul VI Logf. 7203.
Az Serban Gre6[eanu], Vel Vist. pro6t.
Int Ianuar 7203 (1695). Domnul, «pärcdlabilor de la
tärgul Rämnicului 1 Buzäul ..., de-s tlia pärcäldbiia dintr'a-
ceaste tärguri, impreun[d] si. cu ceale 12 sate den prejurul
tärguluI, $i cu judecata lor : sä ià vamd de la tot omul, ori
cine ce feal de bucate ar vinde ..., afar den eel 12 boiati
mall aI Divanulur, carii-$ vor vinde de ale casil lor, sd
nu dea vamp.' ; iar, ce vor fi bucate de negutätorie, sd." dea
vaam[d]. Si, pre care i-ar afla ascunzänd vama domneascä, sä
aib[d] a le luarea vama indoitä ; $i pre care i-ar gäsi vänzänd
si fäcändu-$ tärgu pe la casele lor, $i. de la uniI ca aceia sd
aib[ä] a le luarea varna indoitä, dup[d] obiceabl, $i sä le facd
$i certare fiesstecäruia dup[d] vina ha. Si sä fi.e volne6 slu-
gile Domnii Meale pärcdlabil sä caute pentru curvii $1 pentru
hotif ; $i pre care i-ar afla in fapte reale, sd-I globeascd $i sd
le facd certare ... ; iar carif ar fi de vinä mare, sä-I trimitä
aii; la Domnia Mea. A$ijderea sä aibä a cduta , .. $i judecata
celor 12 sate : cine ce judecdt1 $i intrebdciuni ar avea, sä
meargd la pärcdlabl sd.-I judece $i sá le fad. dreptate. Iar
cäpitanul care ar fi, ail alti dregRoff domne$ti, nimic sd nu-s
amestece in venitul pärcäldbiel, nicl in judecata lor.. ., cd
.

rea scdrbd $i certare vor petreace . . .»


66 549. Vol. V. 22
www.dacoromanica.ro
33S CONDICA LTA CONSTANTIN VODA 131i INCOVEA1\ U

r"' Ianuar. LuI Ianachie Clucer, «sä aibd a tinea sära-


rie $i cu vänzarea fieruluI are in ora$ul Domnii Mel[e] in
Bucuresti, in Targovi$te >, prin oamenii ce va vrea. < Si cuI
at. trebui sä cumpere sare $i fier, sä meargä sd cumpere dä
la särati, dupral obicein, pecurn an cumparat $1 pän acurn.
lar nimen[i] da[n] orasanI, an den negutatorI, ail den Turd, ail
dari boierY, an dän shij., an ce mdcar fel dä oam[eni] ar fi, - sä
n'aibd voe ale in Bucure$tI, nit': in Tärgovi$t[e], sä vänza nicI
sare, nicI fier, > De la ceI ce vor face altfel, sat-aril pot lua
<tot pä seaam[a] domneasca».
il" Ianuar. Ca.tre ni$te nenumitI, «de sä aibä a tinearea
vama Diiului i a Bistretului 1 a CernetuluI ..., cu toate Scau-
nel[e] $i cu satel[e], $1 cu tot venitul $i cu toate bältile, cdte
sant supt ascultarea vame$ilor, $i cu judecata dup[ä] mar-
ginep. Se va lua vama pe cmarfä», < viteb $1 < alte bucate >,
de la orl-cine, < mdcar sä fie Turcu, ver Ovreain, an Arbana$,
ati oameni de tar äl, boiar, ail rumän, an slujitor, an inäcar
e fel de oamen[I] ar fi . .., $1 de la ceia ce-$ väncl päinea
or la Turd sail alte bucate >, Se va lua vama indoitä pen-
tru ,<me$te$ugurI cu ficlenlb, < ver de la Turd, ver de la
altiI carif vor fake] alte vadurI prentr'alte parti, de vor as-
cunde vama domneascd .. . Si sä aibä a judecarea vamesii
pre tot omul, cariT saint supt ascultarea lor . .. Si sä nu fie
volnie, nié cäpitan dup[ä] margine, nie oameniI BanuluI, niò
parcalabii boere$t[1], nici potropop a sä amestecarea in ju-
decata si in tinutul vame$ilor, nié sa id vite de pripas ; ce
sä le duca la vame$, dup[a] obicealn ... A$1jderea poruncescu
Domnia Mea $1 voao cdpitanilor dup[d] margine $1 paznicilor
sá avet a oprirea, la ceia ce vor fi silni $i tarl de cap a nu-$
darea varna . . .»
i'a Ianuar. Pentru avama de la C;oc[A]ne$tI 1 Lichire$tIl,
a ,<GurRovuluf i a OlteanitiI». Ca $i precedenta. «Cu marhä,
$i c[u] negoate, $i c[u] vited> cOrl fie Turcu, an Ovreain, an
Armeaan, ail Arbana$, a Grec, ail Särbu, an Ungureand
cAfar[dj den vama tut[u]nului, pentru cä vama tut[u]nulta
s'ail vändut oseb1.1>
l'i Ianuar. Pentru «vama ot varo$ FlocIp. Ca $i precedenta

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 839

l'u Ianuar. «Carte de vama -). Tot a$a.


lilt Novembre 7218 (sic). «Go$tinarilor, carif ad cumpärat
slujba go$tindrituluf . sä aibd a cdutarea pentru tot rämd-
torif cei striini, cdt trec din Tara Ungureaascä aiè in tard
la järu, i apof iar if duc innapof, - sd allid a le luarea de
rämätor po ban 8, dup 6.] obiai . Si voao, schile aiiler dup[d
la 'schile, sá cdutat cari rdmätorf vor veni sá trea acid pe acol[o
$i vor avea rävasul go$ti narilor, $i pd cal vor fi scriind in
rävasul lor, sd.-1 1äsa sä treaacä cu pace ; iar cari nu vor
avea sari apucat sä-$ dea go$tinäritul cá apof vetI
plati de la voI ...»
3 Ianuar 7203. «Schilearilor de la Cäineanf 1 sal aibd a
.

luarea vam[a].» «Ad Ovreai, aü Moldovean, ail Ungurcan.»


Si sd-I aibd a judeca pre tot omul den satile cari skit supt
ascultarea schilii. «Si sd pdzeascd de cuivil si de hotif», etc.
>

A$ijderea $i tie, cdpitane de martalogi, $i voao, martalogilor,


voi hied sá cdutatT, cänd v'ar porunci schilearif pentru niscaff
oamini räI ständ impotriv[d' a nu-$ da vaama, sá s[d]riti sd-f
apucat sä-$ dea vama ... Si sá aiidd schilearif a puni de sat
cate o bute de vin, sä-1 vänzd, dup[ä] obiceaid, si sd. caute $i
pentru vite de pripas, unde s'ar afla, sä li ià schilearif ... Si
voao, tut[u]ror satelor sä avet a ascultarea de toate de ce
v'ar cla poruncd schilearif pentru paza plaiulul $i pentru alte
trebi $i porunci domnestI ...»
3Ianuar. «Carte de päradbie de la Ru$H de Veade i
Zámnice.» «Cd-s fie volni6 ... de- s aibá a tinearea vama in-
tr'acest tärgu in anul acista», de la cine ce ar veni de in-
tr'acest tärgu, verI de la boiarf, ad de la sluj[i]torl, ad cd.l[d]ra$,
Iat un ordin domnesc catre acet1 .schilearip , in leg5turu cu actele re-
]ative la Dindar, ce ana tipärit In partea a IVa a acestui. volum.
.Mlstina bjiiu Io tetan Voevod i gsdrtîí, pisah smi oao schilearilor dela
CHmeara. Catra aasta "[a] foe Domnha Mea in .ztire cu pe acti vor eni 4
but cu vin ale jup[a]nului Toder pisariul Dindar, ca su treac[a] In sus. Det,
und acolo, tatä cu va poruncescu Domniia Mea su. ciutat sä dat porunca
Cäineanilor, sä le sue pe Oltu in sus, pnl la Bolo, i s5. le IN sat sä treacli cu
pace. i pentru vamä, m me sâ nu bnituit. Ntr'alt chip 0 nu facet , pentru
cä aa iaste porunca Domnii Meale. Tolico psah sdmi. Neer!). 4 d., 7223D
Ac. Rom., doc. I05/Lvra).

www.dacoromanica.ro
340 CONDICA LUf CONSTANTIN-70DX BRiNCOVEANU

a(' därbanti, ail scutealnicl, aü popi, an alug[d]ri, aii %rani»,


etc. Si judecata. «Iar apt., iuzbas si alti oatneni domnesti
sd nu-s ameastiC[ei, si, datorli si sfd.z, cini ce ar avea, se-f puie
la opreal[d], sá pläteascd cine cu ce ar fi dator.. .. Sd ià
vaatn[ä] si de la ceale 12 sate de'n prejurul tärgului ; mdcar
verI ce oarn[enl] ar vinde intr'ascunsu pre la casdl[e] lor si
n'ar vinde la tärgu, dup[d] obiceaT, ce ar ascunde vama dom-
neascd, -a li lit vama indoit si a le fac[d] si certare, si ceale
12 sate sd aibá a faC[e) oborul tdrgulul . .. Sa.' fie volni pdr-
cdlabi a tinearea 2 mortasin[i] de acol[o] din tdrgu, a fie de
treaba pdraidbiiI . .. 5 i a aibá a tinea si o cdrenin[d] in
tdrgu, pre seatna pdraldbeascd, si cdradnarif sd n'aib[5.] treaab[d]
a-1 fa[e] val de cdmAndrii. Asijderea si tie cdp[1]tane si
voao iuzbas si tut[u]ror al[d]rasilor si altor slue ale Dom-
nii Meale, arii vet umbla cu oldcdrii, sd avet a vá feri de
calf pdralabilor si de cai neguttorilor earn vor ven1 in sol
(sic), in tdrga, -sd nu le luati cal de olac din obor, a spargit
tärgul; cá apol yeti petreace mare nevoe. si rändasif aril
pdzescu de aptdmän[d], a nu it bucate din türgu far de banl,
niC de la sluj[t] toff, ni de la Omni . . .»
F. d. Cdtre un nenumit : asd aibd a luorea intr'acestù an
dd la toti sdpunarií care fac sdpun si vänd sdpunul, de sä hrd-
nescu cu sdpun, in toat[d] tara Dornnii Meal[e], ver fie sutas,
ail cdtn[d]rdsdl, aii dorbant, an cdl[d]ras, ail scut[elnicll aldri i
pedestri, an seimeanI, an lefTe]giü, an martalog, ail cazac, aii ca-
tand, ati talpas, ail mdcar ce breasle si ce feal de orn ar fi,
ail de tard, ail striin, si ori in ce sat ar said, aü prin sate
domnesti, ail boeresti, aii alugäresti, ail prin slobozii, ail
prin orasal, an find supusi pre Idngä niscareva boeri . ., de .

nurne po t' I p', de pre cum ail luot si mai nainte, dup[d]
obiceiù ; ina banii fdr de zeueld si fdr de trepdd : bani
dreptl .. . Si voao, apitaniloril dupren tdrguri, si pdralabilor
dupren sate, pre uncle a vor afla sdpunari», -a ajute.
0 F. d. «Carte de sdr[d]rit al treilea an, and dail cu totii ,
lt 7209.1 «Sd-s scrie ar[d]ritul pre la satele ot sud Rdmnic i
ot sud Buzdü i ot sud Sac, care an obiaiti de dan sdr[d]rit,
pentru cd sdnt eI slobozi de-s Ian ei sare den muntil aciia

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 341

de sare de acol[o] ; de sä aibä a-s scrie pre tot oaminiT ., . .

ag fie sluj[i]torT, aü birni, aü ddrbantI, ag scutelnici cäläri i


pedestri, ag popi, diiaconf, cdlug[ä]ri, ag tiganT.» «De num[e]
po banT 44.» «Pentru cä, fiind estimpu al treilea an, innoirea
Domnii, s'ag soc[o]tit sä dea cu totif, si ertat si neertat.»
[Adaus.] «Sä aibä a scrie fumäritul den hotariul Bräilef
pänd in Turng, la gura Oltulul ; $1 sä iä fumäritul dd la toff'
omul, cäti vor fi ldcuitori pe baltä, $i de la totT omeniT eel ce
le vor ajunge mo$iile cu cdpadiul in baltd . .., de pat (sic) po
banT 272 (?), dupd obiceig.» «Ag cäläret, ag saragele, aú
martalogi, aú birnicg, aü armenl, ag chiprovicenT, ag tigani.»
Afarä numaI din satele care vor avea hrisove domne$M» «Sd
ià si mäjäritul dä la ceia ce portd majä dä pestea sdrat prin
tärgurr $i prin sate, off fie mdjarig domnesücu, aü boerescu,
ag cälugärescu .. ., de la call boT ar av la car, dd bog po
lg. 1, 20, dupä obiceiü, $i de la ceia ce portä peste prospdtu
cu cärute, pren tärgurT i pren sate, sä aibd a luorea de la car
po bani 120 ; $i de la ceia ce sard pe$te prospätü pen va-
duri, sä albá a luorea ca de la prospäta$T.» Viclenh" vor da
fumdrit dublu.
7203 (1694.-5). «Sd umble in toat[d] tara ..., sá caute slujba
oluc-hac[u]luT, dupre la tot omul care fac neguttorli de cumpärd
vite, aicea pre pämänt[ul] tärel $i boiari cei marl', $i ertat cu
cärtI, si fär de cärtI . .., dup[ä] cum iaste obiaiul. NumaT de vor
fi niscar[i] oT inpär[d]test cu firimane, $1 le voT fake] si Domnia
Mea eärti iscdlite, aceia sä aibd pae[e] precum iT va scrie
cartea ; $i, pre care voT vrea Domnia Mea sä-T ertu, le voI
fa[e] pecetluiturT, sä li-s tie in seaam[ä]. Iar altii sä dea tot :
insä de cal, de bog, de bivol, cdte banT 24, 5i de oae, de
caprä, de rdm[ä]Eor po ban 8, precum iaste obiaiul ; mäcar
sä fie sähtor, ag coltor, cu vitel[e] Id, tot omul sä aibd a darea
oluc-hacul, ag mäcar ce braslä va fi cu vite de suhatuff, aü
oddia$ care vor fi pre margine, cari vor fi avänd vite de
neguttorie, tot sä pläteaascä i cine ar stränge vite aicea
. .

in tard i sd o vánzd pren tärgurT si pren dealurl, $i cáre va


adu4e1 vite dupre in alte pdrtl $1 le tine aicea la suhat, si
aceia dea erbäritul ; iar nimin[e] sá n'aibd voe a treace

www.dacoromanica.ro
342 CONDICA LUI CONSTANTIN-VODA. BRiNCOVEANU

fiind neplait». Cdpitanif, vamesii, schilearg, pldiasii si mar-


talogii de la margine vor pdzi aceasta, cerind «rdvasul erba-
rilor de plat[d]».
i-ig Ianuar 7203 (1695). «Gherghita : pe acest izvod sd-s facd
cartea Rdmicului i Buzdul. «Pdrcdlabilor . .. sd aibd a tinearea
vama dentr'acest tärgu in anul acesta.» Forma obisnuitd.
i-ig Ianuar. «Tärgovistea.>
D » «Pitestii i Slatina.»
» «Cdmpina i Vdleanii.»
» «Buc[u]restii.» Se aclauge cd impotrivitorul
«tocma cu c[a]pul va plai».
e Focanii. »
» » e Odovoia. 1)
» < (?) Caracalul.» Numai inceputul.
5 Ianuar. «Carte de gdrdurdrie ot Slam Rämnic i ot Buzäg.»
«Sä unable sd caute slujba gdrdurdrituldi dupre in dealul cu
viil[e], sd nu sd fac[d] niscare stric[d]ciune, sd-si fac[d] fieste
carele gardurile ; iar, unde ar gäsi niscare vranitl sag pdr-
leazuri deschise, sä aibä a luarea de vranit[dj po bani 300,
si de pärleaazä po bani 50 ; si de vite ce ar gdsi pren vii,
facdnd stric[d]ciuni, sd id, de bivol, po bani 40 sd id, si de
vite de bog, de cal, de vacd po bani 40, si de rdm[d]tor po
bara zo, si de groapa cu bästinile sd aibd a luarea pe t' I,
dup[d] cum iaste obièaiul ... Sä aibä a pdzi de hot, de curvil,
etc. Iar pre care i-ar gdsi in vind mai mare, sd-I' bagi un bu .
tuci si sd-1 trimit la dunmealui (sic).»
r-ig Ianuar. Gärdurdritul din Saac. «De groapd dd rachiu
po bani 133.» Scutiti eel' doisprezece din Divan. «Si sd
caute si de pimnite sparte si dá gropi sparte, ce vor fi pre
dealuri, si de alte furtisaguri ... Iar al cui vor fi, sd-s dea co-
lacul dup[d] obiceaT, si sd-s id, bicatele . . ., si sd aibd a cdutarea
si pentru pdinil[e] ce sdnt pre längd dealur[i], de vite care
vor strica, sd l[e] pläteascd paguba ... Si del[a] butil[e] care
sd vor vinde in dealur, sd id de bute po vad. i.» Sd-1
ajute «cdpitanii ot Buzág si din Rämnic, si oameni piscupesti,
si pdrcdlabii de prin sate boeresti, cdlugdresti, si alte slugl
al[e] Domnii Meal[e]».

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULURALÁ 313

F. d. Carte de dijmärituri , ce s'ag ränduit la Tärgoviste,


1a leat 7204, Iul. 20 d.» «Sid scrie dejmdritul la tot omul dintr'
acest judet, si sd ii. dijmärit.D gAfar[ä] din boiarii mazilf, bo-
iarii ales i män[d]stirile ceale mari, sutasif, log[o feti za Divan,
neguttorii, jup[d]neasel e särace, cdm[ä räsdi, care va fi numele
ILA sdngur, sd dea la haraci ug. 50, si slujitorii, care va fi un
num e] sängur, la ug. 10, si ertatii cu cdrti iscdlite.» i slu-
j[t]torif care vor fi ea birul lor mai jos de ug. io, incd sä
dea ; si sä aibe a le luarea de litrd po bani 13, si poclonul,
de num[e], de sluj[i torf po bani 12, i de birni po bani 30,
dupl. obiceaiü. Asijderea sd aibä a luarea dijmärit si de la
Turcif cei co nu vor fi aváricl carpi Doinnii Meal[e] de rup-
toare sä dea la haraci ; si cei ce vor fi avänd cdritil[e] Domnii
MealLe], îticá, ce le va fi scrund in carte, sid.-s scuteascd, iar,
pre cät vor mai prisosi, de la uniii ca aceaia sä aibä a le luarel
dijmärit, de litrá po bani 8 ; iar caril din sluj[i tori au din
birni6 i-ar gäsi cu bucate ascuuse >, - indoit. Si mäna de slu-
j[i]tori po bard 300 si de birnic po bani 66, dup[d] obiceaiu.
Si, veil uncle sä vor afla niscal bucate dajnice, ascunse in
bucatele celor ce nu &Al >, - vor da.
r) 22 kills 7223 (17 5).Dij nalritul din judetul-. Însäsälipseascä
obicealurile ce ale reale, care ail fost mai nainte : sä nu-s jä-
fuiascánimic, nii"; sd-s prade, fair de direptate,-cä Domniia vinde
slujbele, iar nu zuluinurile . Tar alte jafu ri, colaò si treapede,
sd. lipseascd.» Cel bänuit de bucate ascunse, «sd-I dea lege si
jure ca sl-s inclirepteaze, iar sá nu cd.zneascä cu bätdi. Si de
la omul sdrac, ce va avea numai o litrd ati doo, si de sdrd-
cie va fi ascunsu, aceluia id dijmdritul dirept. Si de la care
orn va fi avänd o litrd, ag mdcar si doo, sd-s pläteascd numai li-
trele, iar poclon, sag de puf de gdinä, sag de oca de vin, sag
de orz, sä nu-I id nimic. Asij[derea] si purcei eel miei, carii
vor fi de o lund, sä nu id nirnic, iar carif vor fi de doo lurn,
ati de trei luni, sá fac d] 2 unirl. Si de la acei cu bucate mai
multe, sid id de vin numai de nume oc. 1, iar, unde nu va fi vin,
sä iii banI, de oc. bani 5, iar de pui de gäind, sag de orz, sä
nu id bani, numai, cu ce vor avea sdraci, sad ingrijascá de
mdricare. Tar care dijmari sä va tinde mai multe a face din

www.dacoromanica.ro
344 cornmcA LUÎ CONSTANTIN-VODA BRÎNCOVEANU

aciastä poruncä, zulumurl sdracilor», se vor pedepsi : «aü boiarf


sä fie, ail slug[ä] >.
16 Novembre 7206 (1697). Oieritul vindut la Tirgoviste.
Scutiti boiarif cei marl», etc. [ca la dijmdrit]. Dar si negut5.-
torif bucuresteani, ibraileant, . cdpeteniile de sluj[i]tori». eDe
la sluj[i]tori, de oae pe ban! 14, si de la birni po banf i5, si de la
Bdrseanf, de oae po banf io si poclonul sä ià de la sluj[i]tori
po ban! 12, i de la birni po ban! 30.» Cel ce ascund, daú
indoit, «si mdna de sluj[i]torf po banf 300, iar de la birnic po
ban! 6ot. <Care clad va lua maf mult din cit scrie mai sus,
sd stie cd pe oiarul acela voi trimite Domnia Mea de-1 va
spänzura acolò in judet.»
o F. d. Luf Alixandri Vel Ùoh sd umble in orasul
Dommi Meale in Bucuresti si pe la tail, sä caute in toad. tara
Dom. si in toate tärgurile: la Cdmpul lungu, la Pitestf, la Tdr-
goviste, la Filipesti, la Ploestf, la Urlati, la Buzdü, la Rdmnic,
la FocsanT i pen toate satile, sä aibd a luoa òoh[o]ddritul, de
cizmarifi po t' 1, dup[ä] obiceaia, - verf ce fel dá orn ar fi,
ati slugä boereascd, au cdlugärescd, aü igan, afarä din slu
jiton de BucureastI. >
i Decembre 7206 (I697), < Nu s'ail scris.» «Viind vrea me
semi! eel- marl, s'an scos seaam[a] dup[5] obiceaifi la toat[d]
tara si la toate breaslele . : la birniò seaam[a] pre silistf, ca si
intr'alti timpf, puindu-s pre fieste-care judet dup[d] puteare
[sters ca sä nu-s mai rds[i]peascä sdracif cu scrisoorea»]. Cit
a imbrdcat pe acel judet. Pune un boier «ispravnic ca-s cis-
luiascd si sd.-s strängd banif . Sd mearget oameni de preste
toate satele, s v[d] strdngeti la boiar[iull Domnii Meale . . ca
sd v â facä] cislä dreaptä, sä nu-s plängä nimeni cum cä unif
s'ag incdrcat preste putintd, iar altif s'aii pus pr usor ; cd
Domnua Mea asa am poruncit boiarinului Domnii Meale, ca-s
nu fac a] fät i rie sag voi veghiietä , ce-s fac[d] cisle dereaptre],
ca sá dea cu toti, sä nu-s scuteascá nimeni. Si, dupd ce-s va
face cisla, sä cäutat sä v[ä] da bani, fiete-care sat precum se
va aseza la cislä ca sä- trimit[ä] ale la Vistieriia Domnii
IVIeal[e] cum mai curänd si fár[ä] de zäbav[ä], sä-s dea uncle

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÁ 343

sänt trebile i poruncil[e] impIrätestT. Si bani sá vá dat cu ze-


ciuial[ä]. il
o r-hl Decembre 7206 (1697). «Vooao tuturor sluj[i]torilor
Vindu vreame setnif cei mari, s'an scos . si pre toate breas-
lele . Ca-s nu fit atnestecat cu tara, ce s'aid pus la voi osebi
ca-s dat un leü si jurn[d]tate; care fake; la cäpitániia voastrd
ug . . Sá v[ä]stränget banii cu ze[u]ial[a] tor, sd-f dat la boiariul
.

Domnii Meal[e] -, care iaste semas la acel judet ...» - Vooao


satelor carii säntet cu rumtoare noao .Viind vreatnea, etc.,
. .

s'aü scos si la voi, sá v[d] dat rumtoarea voastrd, carif säntet


legat la Vistieriia Domnie Meale, de dat la V' Seaam[d] .

Sá v di dat fieste-care sat tot banif deplin, precum scrie in


foaia cea pecetluitä la mdina boiarinului. . . semas . ..»
5 Decembre 7206 (1697). Pentru särdritul inteun ju-
det, «care Ian si md.ndnc[ä] sare din munte».
i'" Ianuar 7203 (1695). Pentru a tinearea cäm[i]ndri-
tul» in Bucuresti. Scutiti boieril de Divan, ce aü «a-$ senti
cdte o pimünit[d]».
F. d. «Erbarilor sä caute slujba oluc-haculul dupre
la tot ornul care face neguttorie, dá cumpär[ä] vitä dupre
pämäntul tárdi.» Färä nicI o scutire, afarä de cea pome-
nitä.
21 Mart 7206 (1698). «Lui Hagi Vasilie lumänariul de ai
den Buc[u]resa si den Tärgoviste ..., a tinearea lutLänäriia
domneascd. den Buc[u]restf si den Tärgoviste, si-s opreaascd
pre tot mäkeilarii . . aü fie dor[o]bantu, aü lef[e]gin, aú
scut., an sluj iltor, an md[e lar, aü slugear, aü ovreaiü, an
mdcar ver-ce feal de om a hi .. sä nu vänzd sdul intr'altd
parte . . fär numal [la] lumänäraff domnestf, $1 sd.-1 pläteascd
säul ocaoa po ban[] 8.» Cine va cálca, va fi gala i priidat.
«Sä fie in pa el si io argat lumändraff, carif sänt de lucreaaz[ä]
la lum[d]näriia domneascd, de bir sluj[i]torescu, de bir mdrunt
de tar[d], de inhere cu cear[ä), de gäleat[d] cu fän, de card
de oaste, de fum, de zah[e]real[e], de sursat, de birul lef[i]lor
si al ostiY, si al va[i]lor si al oilor, de poclon Han[u]lui 5i a
steag[u]luf, si de oldjdil[e] si oränduel[e]le ce sá vor pune in
tärgu pe neg[u]tätori $1 pe mah[a]lale, de seama a doao $i a

www.dacoromanica.ro
846 CONDICA LUI CONSTANTIN-VODA BRiNCOVEANU

treia, de podvoade, de mein $i de conake], de cal, de soli, $i


de alte däjdi $i mancáturi, cäte vor fi peste anu ... Fär cät
numai sä aibral a-$ clarea rumtoarea lor la vrearn[ea] hara[u]-
lui, ug. 6o, $i la V' Seam[ä], ug. 6o.»
23 April 1698. «Cartea preotilor de la bisearica dorrineascä
den Buc[u]re$ti, pentru banil de mir, ce li-s dä pre an.»
«Popel Fotif Cliseariul, impreunä cu alalti preoti $1 diiac[o]ni
i grämätió carei säntu clirosul sf[i]ntif bisearib de la Scaunul
Domnii Meal[e] den Buc[u]resti», sä iea pe an de la < vama
tärguluf Buc[u]re$tilor» 100 tal., la Sf. Gheorghe $i Sf. Du-
mitru, pe jumätate. «Pentru cä, avänd preotii ace$tea obiceain
la toate zilel[e] marl' $i la praznice, cänd miruia, dd li-s da
ball de la Domnia Mea, si de la boiati, si de la alti crestinf »,
in loc, se introduce aceastä im/d. Se dan ordine $i «párcä-
labilar de tärgu, carii vet fi pre ani - (sic), pre vama
tärgului ). Mel-I: Cornea Bräiloiul Vel Ban, Stroe Leurdeanul
Vel Vor., Diicul Rudeanul Vel Log., Mihai Cantacuzeno Vel
Spat., Serban Vel Vist., Vergo Vel Club., Dumitrache Ca-
ramanläul Vel Post., Scarlat Vel Pdh., Radul Izvoranul Vel
Stol., Radul Golescul Vel Comis, Iorga Vel Clue., Costandin
Vel Pitar. Scrie Isar logofetelul.
29 Main 7206 (1698). «Tutoror preotilor i diiaconilor carii
sänt in eparhiia pärintelui episcu[pu]lui de la Buzain, den treI
judeate : dän Säcuiani, den Buzäu $i den Slam Rämnic.»
Preotif s'an plins «pentru rändul dajdilor, cd, viindu-le adease,
foarte le paas[ä], $i le iaste cu nevoe $i pohtind ei ca sá le
fac[ä] Domniia Mea ruptoare, pre an ). Si Domnul admite,
«ca-s nu fie supärat in toatä vreamea cu ddjdI in ränd cu
tara», $i le face rumtoarea: «cäte ug. 2.0oo», in oatru ter-
mine, «la Vel Seaam[ä], la harab, la Seaama a doao $i
toamna». Sint scutiti insä de «alte dájdi $i oränduiale, cdte
ar mat e$i dä la Vistieriia Domnii Meal[el preste an in
taarä, pre silist[I] $i pre ora$[e] ... Niel' sä s tragä bucatele
lor pentru däjdile altora ... Pentru oeritul, dijmäritul, vine-
riciul, dupd obiceaiii, s5.-$I pläteascd cu bani ... Si vineri-
cearif. ... sä n'aibd voe a le luarea but cu vin pentru vinericin,
ci numai bani, nici sä dea chiriia but[i]lor ceale de vineriè; $i

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 347

poclonul dä nume po ban! 12, maf mult nu z Se dd ordine .

geislaFpilor» $i altor agentf. i «preotease sdrace, care ail ral-


mas cu coplf, (IA-5 trag birul preotescu .
Notd : «Asdmene s'ad fäcut $i hrisovul Preasf [i]ntituluf Orin-
teluf nostru chir Teodosie Mitropolitul tärdif ; insä pentru preotii
din Bucurestf si din Tdrgovist e] si preotif Sf i ntii Sal e din
9 judeate, sä dea intr'un an ug. 7.000». Ilarion de Rimnic fi-
xeazd. 2.800 pentru preotif lul.
«Cartea de vineri6ul dealuluf Tärgovistif > ; t-id Septembre
7207 (1698). «Sd scrie vinericul domnescu ., din Io v`i de vin
o dup[d] obicea! . . poclonul, de nume pe banf 33. ) Vor
lua $i pripas cite 29 de banf, afard de bivolf, pentru cari se
vor pläti 40,- färd de «stricdèunea a cul ar fi viiap . Sä aibd
apof $i judecdtile obisnuite <pen deal».
«Cartea vindriciuluf dealuluf Pitestilor. ) [26 Septembre 7207.]
< lar preotif $1 diiaconif . sä aibä a-$ plätirea vindriciul lor,
de vadra domneascd po ban[i] 22, $1 poclonul, de name po
ban[i] 12... Si scrie $i in hrisovul ... care am fäcut . la
mana deleanilor de la Pitest[i , pre a$ezämäntul ce-s scrie
maf sus.»
19 Februar 7217 (1709). «Cotarilor sd umble ... pre
la toate tärguril[e], sä scrie cot[d]riia de la tot omul, cine se va
afla vänzändu marfd. cu cot >, fdrd nici o exceptie,«de nume po
ban.f] 142; iar co[j]ocarif, mdtLdisarif sd dea pre j[u]mdtate ,

dup[d] obiceaf. Iar pre carif i-ar afla vdnzändu marfä cu cotul
mai mic, aü ascunzändu cotdrila ca-s nu-$ dea adetul, pe uni
ca aceia rai globeascd cu mdna ban f] 300, $1 sd-f fac[d certare.
17 Ianuar 7210 0704 «Slu[i] Domnii Mea[le], anum[e
- cantargiul sá tie cantariul domnescu de aiè din
,

orasul Domnii Mea][e], din Buc[u]resti . . $1 alt nimentil sd


n'alb[d] voe a fake] alt cdntar, niC a cantari ceva, fär cdt
numaf cantaragiul ...,- la orf-ce orn ar fi, aü neg[u]tätor crestin,
ad Turcu, aü Armean, ail Jädov, aú Wan , ad miere, ail
unt, ad tutun, ad fier, ad sare S[d ià de Ioo oc[ale po
.

ban[i] zeace, dup[d] obiceaf, $1 afar[d] din tärgu, uncle sd vor afla
$i chirigiii cef ce vor veni ai in tärgu cu marfd ; $1 de vam[a]
tutun[u]luf, ined-s aibd a cdradri-o cu cdntariul domnescu.»

www.dacoromanica.ro
348 CONDICA LUI CONSTANTIN-VODA. BRÍNCOVEANU

30 Novembre 7209 (1700). «apt. za sluj[t]torI - ot sud - :


s'au scos seama SA" v[ä] dat 3 biruff, mdcar cä nu at dat
un bir si jum[ä]tate, iar estimpu, fiind un pds mare asupra
tärdf, s'aa märit suma, $1 la birnió, si la voi, de cum aa fost
an, -cä am socotit Domnia Mea ca-s nu fit amestecat cu tara,
eä maI cu pás v'ar fi fost ; ci sá v[d] dat voI birul osebl.»
20 Julie 7216 (1708). < Tutunarilor, . sä scrie tutund-
ritul de la tot omul, cine va f [i] pus tutun, au boiariü mare,
ail al doilea, aa neguttoria, aü sluj[i]toriii, a popä, aú diiacon,
aü cdlug[ä" jru, ail Turcu, aü Armean, 3.0 birnic, aü Tigan Sä
dea dudulum po e 4, si poclonul dä nurn[e] po barff 33, dup[ä]
obiòai . .. La birul tutun[u]lui nu-s scuteaste niminea . . »
I'" Ianuar 7213 (1705). «Sä aib[d] a tinerea vama tutunuluI
intr'acest an .. ail pre la vadurile de pe margine si de pre
la tärguri, si afal[ä], de prin sate; si sä aib[ä] a le luarea vam[a]
de pre la tot neguttorif carif vor cumpära tutun, sä facä ne-
guttorie,sä.-1 ducä intr'alte pärtf», de orl ce neam ar fi : tau
Tätari». «De oc[a] po ban I.»
15 Februar 7207 (1699). «Carte dd. erbäritu.» Pentru strin-
o-erea «oluc-haculul».
«Fär de cät numai ceia ce aü oaf pre margine, aceia, pre
cätä vitä le va scrie cärtile D[o]mnii Me al[e], pre atäta sä li
sd tie in seaam[ä], sä nu dea», saa vile î mptirtile,slïcu pecet-
luiturzle Domnului. ansä de cal, de boil, d e bivol po loara
24, $i de oae, de caprd, de räunätor, po barn' 8.»
e Care sdnt stolnicei la Greaca sä tie vama de acolo .

intr'acest an ..., de la tot omul care va väna peaste in bältile


cäte säntu in Tinutul GreciI, den sus de Bäneasa $i de la Sfrea-
del in jos, pän la ClätestI, uncle dä gdrla domneascä in Du-
näre, si cu toate Scaunile.» «Si sd p ue Scaune pe la toate va
durile, ca sä päzeascä pentru venitul vámil, si nimeni sä nu fie
volnici a pune vinuri pre la Scaune, sä-s vänzä, fár de cát
numal" stolnicif si, cändu va fi vreamea de leash.", sä aibä a
scorni satele dupä längä baltä, sä inchizä Oda domneascd si sä
facä leasa, cu toate ce trebuescu. Asijderea sä pue sä astupe
si privalurile de spre Dunäre.» Si drept de judecatä. Sätenif
sä-I asculte cpentru treaba bältif».

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÁ 349

o 25 Mart 7208 r7oo). «Starostii de neguttoff i tuturor ne-


guttorilor, cät sintu scris in catastiful Vistierli ...» Cer «rumtoare
pre an». Se acordä : «pre art ug. 4.000», in patru termine :
la Vel Seamd, la harachi, la Sf. Gheorghe si la Sf. Dumitru.
«Numai banif haraciuhl sä i dea cu cusur, precum sä. daft'
banii la haraö, iar alalt bani . . . sd-I dea drepti i fär de ze-
uial d]. ) Nu vor da deosebit «feorii lor, ce vor avea nedAs-
pärtiti dän casd, si calfele ce aid pren prävälille lor, nici sá
li-s tragá bucatele lor pentru däjdil[e] altora ce ar fi pre siltsti
si pren tärgurf». Sd fie iertati «de dijmärit, de vineriö, de oerit».
Asijderea si dän calfel[e] lor, ce vor esi bascalii, cu präv[ä]liii[e]
lor osebi, art cu alte hrane, sá fie volnic starostea si cu ne-
guttorif a-I pune la catastih la neg[u]tätori cu bir, ca s5.-1 ajute
la rumtoare ...»
ii Novembre 7209 (17oo). «Gostinarilor cari aft cumpärat
slujba gostindritul ..., [sä] aibä a cdutarea pentru tot rämätori
cii striini, cät trecu din Tara Ungureascd aicea in tarä, la
jär» : cite 8 bani. [Cf. p. 339 ]
15 Decembre 7220 0710. eChioruluf, ginerele Cozmii
zaraful» : va da numai la haracia i ug., la adaosul haraciuhd
altul, la Vel Seamd i ug. Fusese in slujbA la Doichita rá-
posatulul Istrati Florescul.
8 Ianuar 7209 (um). «Tuturor Brasoveanilor calif sä hrd-
nescu cu negot bras[o]venescu ai in tärgu, in Bucurestf, si pren-
tr'alte tärgurI si sate, cu práv[A Hi, si cu altä, hrand», «mdcar i sä-
zätori cu ca9e». $á fie scutitl e de bir sluj[i]torescu si de alte orän-
duiale ce-s pun pren taard, de schimbul banilor, de fum, dä
präv[d]lii, de cotärie, de covoará, de rds, de päharä, de sursa-
turi, de zah[e[reale, de card de oaste, de birul ostii, de birul
lefilor, de seaama a treia, de poclonul Hanultd si a Sultani-
lor, de cal impärätesti si domnesti, de ränduiala vacilor si a
oilor, de podvoade, dä mertice, de conace, de cal de olac, de
cdträ starostea de neg[u]tätorf, de cätre judetul de ai
den Bucuresti, de 'nprumutdrile si alte cheltuiale ce dan ne-
guttorff, si pentru oränduialel[e], cät si satarale ce sd pun ai
in oras, pre mah[a]lele, si prentr'alte tärguri si sate, si pentru
alte toate ddjdi . Aducänd negot bras[o]venescu, si fiind avut
. .

www.dacoromanica.ro
350 CONDICA L11 CONSTANTIN-VODÁ BUINCOVPANII

ef rumtoare Incd si mai denainte, dä la altf rdposatf Domni,


dä li se-an stiut dajdea lor osebf de Cara' alti neguttori si
breasle, si de cdträ alaltd tard, cu cártf domnestf de mild si
de asäzámänt incd si Domnie Mea, dupä ce m'au däruit Dom-
nul D[u]mn[e]zea cu Domniia täräl, viind ef si fäcfind jafta
innaintea Domnii Meal[e] e im cä acolo la Brasov, viind ostile
nerntásti, i aü prädat si bala särdcit.. . , le-am fost fäcut Dom-
nie Mea rumtoare, dal sä stiia ce da ef intr'un an, facandu-le
si hrisovul Donnin MealLe] ; si s'ati tinut acea rumtoare cata-
va vreame, iar, de la o seaam[ä] dä vreame incoaò[e , cdzänd
multe ddjdf pre aceastä tarä, nu i-a fi läsat ca sä-s dea nu-
mai rumtoarea ce le fäcusdm Domnie Mea, ci pre cef ce sä afla
ai6 in oras if amesteca i la alte däjdi ce-s punea ak pre
oras, si pre cef dupren tärgurf si dupren sate, da cu tara ; si,
väzänd ei asa, venit-an cu totif >, cerind o nouä < rum toare if .

vede oamenif streinf, de altd tard, si trebuinèos de negotul


ce aduc in treaaba tärdf Sä dea tot Brasoveanif intr'un
.

an t' l000 , in patru termine : la Vel Seamd, la haraciu, la


Seama a doua si la a treia r Asijderea, de se-ar intämpla,
de mare nevoe, ca sä maf ias,ä] niscaf neguttori dän Schiai
cu cas,e le lor, si ar veni ai in taarä si aceia, fäcänd t i re
Domnii Meal[e], si unde li se-ar porunci, ca sd-s asaze, sä fie
si aceia legatf tot la aceastä sumä . Orf pre cine 1-a afla
hränindu-sä aii; in tara Domnii Meal,e cu negot bras o'venescu,
macar orf-ce fel de om ar fi, pre toti sä-f apuce sä dea cu
ei, dupre putearea lor.»
Ir) Ianuar 7209 (1700. Pentru Ianachie Clucerul, care
sä aibä vinzarea särif si fieruluf : «säl cumpere sare de la ()c-
ult , sä vänzal in Tärgoviste .
30 Novembre 7210 (1702). Carte de pirdurdrit: au <

sutas, au optas .
7216 (1707-8). Pentru vama de la Tirgul Jiiuluf si evama
ceref >. «Însä muntele din apa Oltetuluf pan in apa Voditäl.» < De
bute cu mieare nescursä po t' i, si de oc[a] de arä po banf 2.
28 Iulie 7217 (1709). eVinäricearilor care at cumpärat vi
neriul den dealul Bucurestilor i Prundul i Curmätura ot sud El.
i Vlasca ..., a scrie vindriul i grädinile den Bucurestf si pre
.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE 1STORIE CULTURALA 351

dealuff imprejurul Bucure$tilor, la toate viile cäte sá vor fi


filcut în zilele Domnii Meal[ej, ver pre rno$ie domneascä, aL
a Vlädicdf, aü boereasca, ati cdlug ä]reascä . i poclon de
. .

la pop! $i de la diiacora sä ih, de numle] po ban[I] 12, $1 de la


sluj[i]toriu po ban[i] 15, si de la birnici de num[e] po ban!
30 si sä ailb[ä a lua .
. ; .$i pärpärul de bute po ban! 12,
.

si de berben4 ä po banI 6, afarä de suta$ $1 den neguttorul


care va ajungi numele luf singur la ug. 6, $i de cárnär[A]selul
care va ajunge numenel e singur la hara ug. 8, $1 den slu-
jitorul care va ajunge numele lut singur la ug. 4».
7203 (J075). Cätre cätn ä]rasul de la ocna Telega,,
(isä aibä a fi cärn alra$ $i purtätor de grij ä Sä-I asculte oc
.

nariI», oc[ä]na$iI i mägla$if i därbantil de la aastä ocnä >.


E pe un an.
Pentru aka nutnire acolo. Mentionati $1 väta$If». «SA' aiba
<

a cerceta pren toatä tara .unde ar gäsi sare de furat, fär


,

de räv[ä]$ä1u1 cdrn[d]ra$ilor, sä iä boil cu carul, cu toatä sa-


rea . , ca sä fie pre seama docnneascd ; $i pe ace! oameni sä-I
.

pue îri butucl . A cerca pre la ocnile ceale päräsite> , de


nu se taie sare sail se Asclude ocna.
1" Ianuar 7217 (1709). «Cartea de vama Craiovif de i
Strähaia » Sä caute in Mehedintl $1 Dolj pe cel ce vind «buca-
tele pre la casäle lor, mdcar ce tnarhä ar fi, $i nu ar aduce
la tärgurl sá vänzäp.
12 Ianuar 7220 (1712). «Saragelelor de la ùoc[d]ne$Cf,
insä liude 30, afarä de au$, $i din steg[aril cari sant supt
ascultarea slugir Domnii Meal[e] Curt cApt. de acolo.» Vor da
pe an numal treI ddjdf.
«Foitiä de a$äzämäintu obiceaiurilor ceale ce aü avut sä dea
cheaii din Bra$ov vame$ilor din Cdmpina $i de la Väleard $i väta-
$[i]lor de pia!, $i altora ...» Pentru «vitel[e] lor de oI $1. de ben
be », la intors nu vor pläti nimic. «Pentru stänile lor ce pun pre
muntiT, care cumpärd dupd la boiati, de vor face tot ca$-
caval, iar nu bränzd, acel ca$caval de-I vor vinde in tärgurI,
la Cdrnpina aü la Väleani, aü mdcar in ce tärgu, sä-$ dea
vama, iar de vor face tot bränzä $1 vor vrea sä o clued la
casele lor in Tara Ungureascä, pentru aceaia sa" nu dea vamä.

www.dacoromanica.ro
352 CONDICA LUI PNSTANTIN-VODA. BRiNCOVEANU

Pentru turmile lor de of, cäncl vin prim[d]vara de l[a] cämpu si


tree la rn unte, aí av ut obiceai de ad dat vamesdlor cdte un
miel de turmd si vamesif le-ad dat rävasd de s'ad dus oile
cu pace ; ci, precum ad avut obiceaf, asa sä. fie $1 de acutn
nainte ; $1, pe cal cal vor avea la turmd, sä dea de cal po bani
2, cd asa aü fost obiceaiul.
Iar, de-s va intämpla vre unora dintr' acestea de le vor fi
oile schiope sad beteage, ad vor fi apele marl, de nu le vor
putea trece In sus, $1 li-s va intämpla a le tunde ai in tarä,
la Breaza ad la Comarnic, aü mdcar ori unde s'ar intdmpla;
aseamenea, de vor vrea sä o ducd la casel[e] lor in Tara Un-
gureascd, sä dea vamä, de povara de cal baul 40, cä asa ad
fost obiceaiul. Iar pentru pieile oilor celor ce le vor muri de
iarnä ai in Ord, si vor vrea sä-s le clued la casele lor in
Tara Ungureascä, de acelea sd nu dea varnä ; insä care vor fi
din bucatele lor, iar nu de la altif luate, fäcänd mestesuguri
pentru ca sd nu dea vamd.
Asäjderea si pentru eel ce tin stäni in muntel[e] Buceaciu-
luf $1 in muntele lui Leaotä., bi hotarul DämboVrtii, si is vor
pogorä bucatele dupä la stänf, de le vor vinde, de aceale bu-
cate, cum sä vor toctni cu negHtätorif : de vor da vama eel
ce cumpärä, Scheaif sd aibd pace, iar, de nu vor da vamd
eel ce cumpärd, atunce sä dea Scheali vama ; iar sä nu
ia vamä si de la cel ce cumpärd sä de la dänsii. Si in
ce judet sä vor vinde aceale bucate, la tärgul acela ce
va fi intr'acest jude sá dea $i vama. Numaf Scheaii sä
porte grij[d] sä facä $tire vames[i]lor, ca sd stie de la cine
va lua vama.
Pentru butil[el cu Vin care-s duc de la vine lor la Cämpina
si den Cdmpina pus vinul pren burie, de-1 duc in Tara Ungu-
reascd, sä aibd a darea vatnä numai de calul impovärat cu
vin, cdte 20 bani, iar de bute sd nu dea nimic...»
i-ia Ianuar 7221 (1713). Pentru erban. «Asijderea sä fie
volni a mearge pe la zah{alnale, sá caute cäte vite sä vor
täia $i nu vor plaite mai nainte de oluc-hac Si sá fie
volni sä. ia $i dupral la mäcelarii ce tae vite, de vänd pin
tärguri domnesti, si In Buc[u]resti si in Tärgoviste, $i prentr'

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 353

alte tárguri, - de la aceia incd sä i oluh-hac ...pentru ca $ä


mäcel[ä]rie sä chiamA negustorie.»
29 Iunie 7223 (1715). «Cartea pentru cheltuiala ce sä dea
besleagg, - cänd meaarge pe vrerneabálului la Cämpul lungu.»
(Voao tuturor neguttorilor, cät vä vet afla cu prävälii, la
bälim, la Cämpulungu, verI neguttori crestinI, ver Turd, ver
Armeani, verl papista$I, veri Neaamtl, ver ovreaf, aú mäcar ver
ce fel de, orn ar fi Trirnitäncl Dornniia Mea pe Husein-Aga
be$leaaga acolò O. fie de pazä pentru gálcevi $i zorbaläcurI ce
sä face, sa poarte grija, si, pe care den Turd i-ar gäsi fäcänd
gälcevi $i nebunii, sá le facä certare $i sá nu-I ingäduiascä,
sä nu umble in voia lor ; de6, ca sä nu utnble si el surda $i
sá cheltuiascd de la dänsul, am socotit s5.-I dat tot de prd
välie cdte bani 33, sä-I fie de osteneala lust $i de cheltuialä
Sä nu mai facá sup[ä]rare säracilor, cä destule nevoi sänt in
spinarea lor Poruncescu Dornniia Mea $i tie judet de la
Cdmpul lung ... si-i aducet leaarnne de foc si maldär de cal ...,
$i sä-i dat un om sä-I poarte grija, iar de altele $ va cunt-
Ora cu bani ...»
Catasti,ve.
...50 de pungi, ce an venit poruncd de la irnpärätia...
20 Octomvrie 7205 (1696).
Birul Ira Noem., de un ban po ban[I] 266.
Ploconul Hanului cel obiènuit, ce s'an pus in toate ju-
detel[e] pre selisti, ca sá dea cu toti [afarä de scutiti] ;»
15 Novembre.
Birul zaharealii, cea au venit pordneä de la impAräti[e] sä
däm ; 23 Noemvrie.
Bir lui Dechm. Vel Seaarn[ä], ce s'ati pus in toate judeateale,
etc. Dech. 9.
Birul chirestelel caicelor impäräte.ti ...: la Cdpitan-Pa$a dä
Dunäre, sä-s fac[ä] 30 dä caice [pe sili$ti]; Ianuar 7205 (1697).
Birul lui Ghenar, care s'ati pus pe galben.
Birul säicelor impäräte$ti; 20 Ianuar.
Un bir ce s'an pus in toate judetele ; -iü Fevruarie.
Ränduiala untului impärPescu ; t io Fevruarie.
Birul luI Fävruari, s'ati pus pe galbini, i a luI Mart.
66349. Vol. V. 23
www.dacoromanica.ro
354 CONDICA. LTA CONSTANTIN-VODÁ BRiNCOVEANU

Birul haraèulul; 26 Fevruarie.


Saam[a] a doao ..., 30 Iunie.
BaniI salaorilor ; 1-16 Julie.
Räncluiala fänuld ; 21 Julie.
Un bir ce s'aii pus in toate judeatele; i-it1 Avgust.
Räncluiala gd.leti ..., sd fie pántru chieltuiala la jäcniti ...,
de 1 ug. po ug. 10 fiistecare sat, sä dè pre suma luI ; 20
Avgust.
Ründuiala boilor dd.' Belgrad ..., de boil po t' 1, sá fie
pentru chieltuiala celor ce vor sà, duc[ä] boii la Belgrad ;
3 Martie.
Ránduiala cardlor impärätestI . .. la Beligrad, ... fiestecare
sat, precumu-1 va ajunge cisla, $1 carul sd' fie nou si cu 4 boI si
inscortat si invälit, si cu chirigiü orn de credintä, si chirigiul
sá aibral la car topor, sfreadel, cutitoae ; si ceI ce vor fake]
carul, sá dea simbrie chirigiilor pe ce sd va tocmi, deplin ; si
sá aibá a lua strängátorif de car, pentru chieltuiala lor, po
e 1, iar mai mult nimic'd ; $1 de acum pán la -, sä-s afle Ca-
räle la - negresit ; 16 Mart.
Lipsa haraciuluI ..., $1 poclonul, den 10 bani I ban; 1 o
Aprilie.
Birul callor impáratesti, ci s'aü scos pe birnicI..., si zduiala:
den zeace bani un ban ... ; i-ii1 Maui.
Dajde ce s'ail pus päntru cheltuiala jl.cniti, [cu podon] ;
20 Maiti.
Ränduiala cdinepli, de ban de ot. banI 33; 15 Septemvrie 7206.
Rdnduiala mierie..., sä-s cumpere miere sä 'Card impärd-
tesca ..., sd-s ià de ug. po ug. 6o; iar pldiasäi s'd satele de
1

drum sä dea p5. jurndtate ; 20 Septemvrie.


Birul datoriilor ; 20 Octomvrie.
Un bir ce s'ai scos pentru poclon HanuluI cel obièuit ;
io Noemvrie.
Ränduial[a] vacilor si a oilor, pentru cheltuial[a] Slujerii ;
16 Noenwrie.
Vel Seaama ; 1 -iù Dechemvrie.
Bir ce s'ai scos püntru zahareao Camenitei; 23 Dechemvrie.
Birul sáicilor irnpär[d]testf; 15 Ianuarie.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 35E,

Ränduial[a] untuluI impärätescu ; 25 Ianuarie.


Rdnduiala cardlor dä Belgrad; To Fevruarie.
Birul haraCului ; 25 Februarie.
Lipsa haraCulul; 20 Martie.
Birul cailor impärdtesti ; 15 Aprilie.
Birul capichehaial[illor de oaste : pre bir luI Ghen. de ug.
1, pe ug. 2 pol ; ce ad esit la Mai io.
Boi de Belgrad ; to Maid.
Iar de la 4 judeate . .. s'ati luat banI, de boa t1 I0.
Birul salaorilor ; 146 Iulie.
Rdnduiala vacilor si a oilor ce s'ad pus pentru conacile Tä-
tardlor ; la Julie.
Iar judetele acele ce aü dat banI : s'aü luoat de vac[ä] t'
6, cld oae t' 1.
Birul lefilor ; 20 Iulie.
Thrul datoriilor ; 5 August.
Ränduiala boilor de Belgrad ; I0 August.
Dajde ce s'aCi scos in toate judeatele ; r-iii Septembre 7207.
Miiare, ati esit pre bir[ull luI Iulie.
Ränduiala mieril si a cerit; 20 Septembre.
Seaama a treia ; 20 Octobre.
Bir ce s'aa scos in toate judeatile pentru chieltuiala Slu-
gerii ; 20 Novembre.
Vel Seaamä ; 10 Decembre.
Birul märunt de la Iulie au umblat tot po ug. 2 pänä la
Ghen.; iar de la Ghen. pe ug. 3 ; i-id Ianuar.
Untul impdrätescu ; 25 Ianuar.
Birul haraulu ; r-iii Ianuar.
Lipsa haraèuluf ; 25 Februar.
Bir ce ati esit pentru cheltuiala viilor domnestI; 15 Maid.
Birul lefilor ; 25 Mart.
Birul cardlor si de salaori carii sänt sd-s trimit[ä] la Came-
nitä ; 1-iü April.
Bir ce s'ati scos in toate judeateal[e] ; i-iii Main.
Seaama a doao ; i-iii Iunie.
Bir ce s'ad scos in 5 judeat[e] ot preste Olt . .., pentru

www.dacoromanica.ro
35ES CONDICA LTA CONSTANTLN-170DX BENCOVEANU

cheltuiala caselor domnestf ce vor sd-s fac[d] la Scaunul


CraioveT ; 8 Iunie.
Rdnduiala vacilor si a oilor, care s'ati scos pentru chel-
tuiala Slujerii ; 25 Iunie.
Birul lui Iulie, ce s'ati asezat galbenii pre bani ; -iu Iulie.
Birul lefilor, ce s'ati scos la luna lui Iulie ; I Iulie.
Birul cardlor Cameniti ; -ia Iulie.
Dajdea ce s'att scos pentru banif merif ; 20 August.
Rdnduiala boilor ; 5 Septembre.
Seaama a 3-a ; -iu Octombre.
Un bir pentru poclonul HanuluT cel obiciuit ; -ia No-
vernbre 7208.
Un bir ce s'ati pus pdntru ploconul chehaialit Viziriulul,
care s'aä pus acum chehaiä nood . ., de un ban, ban)" I0 ;
.

10 Novembre.
Vel Seaama ; r-ia Decembre.
Un bir ce 1s'ad scos in toate judetele ; r-iu Ianuar.
Ränduiala haraciuluf ; - 7208.
Lipsa haraciului ; 20 Februar 7208.
Birul lefilor ; 20 Mart.
Ränduiala banilor ce s'ati scos . . pentru banif ce s'au
ránduit sd-s dea la Temisoar[a] ; 15 April.
Chieltuiala la Jdcnitá ati esit pá birul lui Ghen., din bani,
po bani ND.
Seaama a doao ; 1.1111 Tunic.
Un bir ce s'ati pus . . . pentru tainurile de carne catif sä
dati la impär[d]tie ; 25 Tunic.
Dajde ce s'ati scos päntru bani miirii ; io Iulie.
Birul lefilor . . pentru lefile slujitorilor ; 15 August.
Seaama a treia ; r-ia Septembre.
Ränduiala mierel si a cerd ; io Octombre.
Vel Seaama ; 20 Novembre - 7209.
Ränduiala haraciului ; Ianuar.
Päntru sursat tainurilLor] impärätqa ; 7209.
i-in Ianuar 7209. La armasi, «sä fie ispravnici si purtä-
toff de grij[d] peste igauii rudari, sa-f pue sd lucreaze la aur,
cdnd va fi la vream[e] peste varä, si sä aducá aurul la vreame, . . .

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÄ 337

insd aur sleit dram. 600». Voie de «certare si bdtae». «Si carif
den vdtas ar avea feori multi $i mari, sä aibd a-I pune la
bir, la scdndur[d], ca sä nu pease celoralalti sdraci, $i sä aibd
a punerea alt1 vdta$, carii vor fi cu capul, fär feor . Pre care
Tigan 1-ar afla vänzdnd aur domnescu pre ascunsu a-I bate
cu toiage, iar pre cumpArdtor sà.-1 prade ; pentru un dram
de aur sa-1 ia 6 dramuri domne$ti». Ordine «si voao judet 11-
lor si voao oropn[i]lor de la Slatinä, V' i Ocnd, i Rämnicul,
i Arge$111, i Pite$ti ), sä urmäreascä pe rudari pentru datorli.
Lipsa haraciului; 20 Ianuar.
Birul lefilor ; 20 Februar.
Poclonul Hanului; 25 Februar.
Seaama a doao ; 20 April.
Rumtoarea : ora$ele i satele, cu ruptoare ce s'an scos sd.-$1
dea sfertul lor de Seaama cea mare ; Lid Octombre 72 io.
Ruptoarea oraselor, a satelor, ci s'an scos sd-si d ruptoarea
lor ; 5 Decembre.
Rumtoarea oraselor $i a satelor ; 4 Main 7210.
Ränduial[a] rumtorif hara[ullui ; 20 Octombre 7211.
Rumtoarea oraselor $ i a satelor birnice$ti ; 15 Iunie 7212.
20 August 7212 (1704). Numire de «vdtaf de plal», ca esä
pdzeascd foarte bine plaiul $i sä poarte grij[d] de hoti
Sd fie in pace si ertat, el si casa lui, i toate bucatele lui
ce va avea, de Vel Seaamd», etc.; «numai sá aibd a darea
la harau birul vätd$escu : ug. to, iar alt nimic».
30 Iunie 7208 (1700). Numir de «vdtaf de cälddraff, de
ale din Bucure$te, $i in toate tärgurile cäte &Ant in tara Dom.:
a da poruncd tuturor cälddrarilor, ver fie domnescu, veri
boerescu, ori cdlugdrescu, an siimean, an cazacu, ail talpo$,
an oametif streini, ce vin däntr'alte pärtf i däntr'altd tard
cu marfd adärdreascd ai in BucureW si intealte tärguri,
sä aibd a lua vdtaful de samsana po t' r p', $i de car po ug.
2, dupe obiceai, precum scrie in cdrtile domne$ti ce are $i
de la alti Do mni». Aceasta se face, cafländu-se in toatd
vreame cu slujba in Curte Domnii Meale, de direage vasele
ce sà. stric[d] ; ci, ori-care ar sta inpotrivd», etc.
Socoteala lui Vel Sluj. si a luI vt. Sluj. de un an ..., de

www.dacoromanica.ro
358 GONDICA LUI CONSTANTIN-VODI BRINCOVEANU

la Octomvrie i d. pänä la sfirsitul lui Septemvrie.. lt 7206.


Octombre 1981 12, 41 ; Novembre 11151, 24 ; Decem-
: :

bre : 702 12, 24 ; Ianuar: 1779, 4 ; Februar : 353, 8; Mart,


402, 23 ; April: 1606, 53 ; Maia : 1924, 20 ; Iunie : 410, 26 ;
Julie : 2.040 1/2 ; August : 1221, 28 ; Septembre : 1921 1/2, 58.
«Datu-s'aa din oile de sursat . . . Din boi de Belgrad [de
cloud off]. Din conacel[e] Tätardlor.»
i'" Ianuar 7203 (1695). Pentru unul pe care «Vel Dvornic
l-ati pus Vornicel in sud - , «sä umble sä caute sluiba
Vornicii dintr'acest judet, pre unde s'ar face hotli si curvii,
ati sfäzi, si capete sparte, si alte gälcevi, sä aibä a-i jude-
carea si a indrepta pe toti, si sä-i globeascä . . dupd curn
iaste vechia obiceaia al Vornicii . . i pentru vite de pripas
.

[si «stupl»]. Ispravnicul dum. Vel Vornic, ce scrie mai sus


. . . [Pripasul] ati fostu obiceaiul Vornicului celuI Mare, de
s'an luat si mai denainte vreame. Iar omul ce-s va cunoaste
vita bine, care va fi de pripas, sd-s dea colacul : de cal po
e I pl, si de boa, de vacä, de bivol po t1 i, i de ram ä]-
tor po banI 40, i de oaie, de stup po bani 12 . Si pentru
. .

stricdciunele ce stricd vitele la cämpu : la päini, la vii, la


fäneate, la dumbrävI tinute, sá ispasascd dup[ä] obiceaiu ,
luind gloaba. «Si, pre unde s'ar gäsi vite de furat . si
.

acela orn nu le-ar coläci, sä ià vitele de la el.»


Vel Seaam[ä] ce s'aa scos.
Banff haraului ; io Iulie 7220 (1702).
Vel Seaam[ä] ; riu August 7212 (1704).
Seaama a treia ; 15 Maia 7213 (1705).
Satel[e] pläesästi pre judeat[e], Iuni 20 d., 7198 (1690). La
unele se pune un adaus: «Brebul cnez «Brebul lui Matei Post.) ,
«druinas», <<Tämtav[a] cdrbunarI», eviiari ), värniceari», «Bel-
cire§ti cnez», «but[na]ri», «Puchiianii Vel, i Puchiiani lui Vel
Vist., Puchiani cnez», «därvarl», lemnar», «Bogatif cnez,
vilarl», cSchlial cnez, viiarl», «Valea Lungd, s'ati pus la pldias,
cu porunca Märii Sake] lui Vod[ä]», «Nucsoar[a], plas[a] lui
Vel Vornic», «BädeaniI cnez», Godeanii Vel i cnez», «Bog-
dänesti Vel, ai Arnutei», «Oteestii tot».

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 8,59

Scutire pentru Io vieri ai lui Costandin Postelnic Bäleanul


in ii1e de la Bädeani.
26 Decembre 7222 (1713). «Sfintiilor Voastre pärintilor $i
dumneavoastrd boiarilor, cdpitanilor, slujitorilor, preot[ijlor, par-
cdlabilor, birnié[i]lor si tuturor cat vä aflat läcuitori pre pämän-
tul täräi Domnii Meal[e] ot sud. - Viind $i vreame sd-s
.

scoat[ä] Seama a doao, s'au socotit de s'au scos iar pre dobi-
toce, dup[ä] cum au e$it $i intr'alt timpi, cä, pentru multe päsuri
ce au cd.zut asupra tärif, n'am putut gäs[i] altä dajcle mai
cu dreptate $i sd. ias[ä] $i sumá de bani, ca-s putem face trebile
$i poruncile . . . Cine are mult, dá i mai mult ; cine are ma
putin, dá si mai putin, si ajutä cu totii dupä putinta, cu
dreptate. Deé, mai nainte esia sumä mai mare, de sä potea
face trebile, iar de la o scarab.' de vreamea incoce, intäm-
plä.'ndu-se de au perit vitele, s'ati mic$orat suma, ce ati cäzut
tdril sup[ä]rare cu däjdile, $i ni cu .aceala nu s'au putut
plini poruncile, ci s'ati luat atäta sumd de bani cu dobändä,
de s'aii plinit ce aü fost porunca, - care s'ati fäcut datorie
On la 300 de pungi de bani, ce face numai dobända acestor
bani pre an : cäte 50, 6o de pungi. De Domniia Mea, vá-
zänd atäta päs i greil ce ne iaste asuprä, intealt chip n'am
avut cum face, ce am socotit cu tot boiarif Domnii Meal[e],
ca-s dat sá plätit $i dobita[e]le $i-s dat si de nume. Pentru
rl si mai nainte vreame, cänd sä-s scotea seama a doo pä
siliste, dà cu toti, iar, cänd s'aü scos pre dobitoce, dà nu mal
eel ce avea vite, iar eel ce n'avea, nu dh ; ce nu era cu
dreptate ; iar acum s'ati pus sä dea i de nume, insä de
cal, de boü $i de tot dobitocul po banf 44, precum s'ati
dat $i intealti timpi, iar pripas de estimpu, sä-s soco-
teased. 2 o vitä. Si sä dat de tot numele vostru po bani 66,
si eel cu vite $i cei färä vite, veri ce fel de om va fi,
afarä de velitii boiari i cälugäri, si din Turd i Tig. i calió :
ace$tea sä nu dea nimic de numel[e] lor, - numai vitele sd-$
pldteascá. Tar alalti, $i mazilf, etc. fusta$, Jori, pästor,
striini, etc., sä-$ pläteascá numel[e] lui, ca sä-s poat[ä] face
sumä mal mare, sd putem da sb ph' unde vor fi poruncil[e],
$i sd däm $l pá unde säntem datori . . Sä vä scriet toate
.

www.dacoromanica.ro
F.60 CONDICA LUI CONSTANTIN-VORA BRISTCOVEANU

dobitocele si pre tot oamenli . toate me$tesugurile ;


$i blestemalile sá läsat.» Altfel, se va da indoit. g*i pal
unde vor face blestemaii ca aceaste, sd trimitd cdpeteniile
lor aiò in butu, ca sä ia mare pedepsd.. Pentru cä aasta
.

saU fäcut pentru folosul $i ajutoriul terii, ca-s dea si de


nume ; iar de acumu innainte nu vor mai esi däjdii, pe nu-
mele aceastea, ci vor fi tot precum ad dat si pda acum . . .»
20 Novembre 7233 (1714). Nicolae-Voold irmariulul dän
orasul Domnii Meale dal BucurestI i dän Tärgovi$te . sä.

scrie fuindritul . . dd la ca oamen[i] sá aflä läcuitori intr'


aceaste orase , insd la eel ce au prävaii si facu neguttorli
si la eel ce aU pivnite si magazif, dd vänd vin, afarä ddn
velitif boier[i] i mändstirile ceale marl: sä aibd a-$ scuti cäte
o pivnitg . . ori ce fealid de negutdtorie ar face : ori ta-
bac, ori cizmarid . Dal y' pivnità. po t1
. . $1 de prävälie
,

mare po t' 5, $1 dä pivnit[d] micd pe 0 2 ID', $1 dá la


magazii iar po e 2 p', $1 de prävdlie nijcä iar po 0 2 p',
$1 de la sluj[i]torii cef ce ad prdv[d]iii $1 vänd vinur[i], po
t' 1, 33 . . Sá aibä a-$ scuti si cliseariul dd la bisearica
.

domneascd o pivnitd, iar alali toti, i diiaconi, i grdmai,


sä dea cu totir.»
t"I Ianuar 7211 (1703). Caarte de hara de Turd.» «Priia-
tenului Domnii Meal[e] Carä aceastal facu Domniia Mea
in stir[e] cal iat[d] cá, apropiindu-s[e] $1 vreame haraclului $1
pán la Ramazan atäta vreame n'ad Camas, iat eá s'ad scos
haraciul la toate breaslele, $i s'ad scos $i la. dumneavoasträ,
ca sd-t dai imprumuta, ci estí legat la Vistirlia Domnii Meal[e],
de dat la hara ug. - dirept aceia, in vream[e] ce vei vedea
aceastä carte a Dommi Meal[e], $i cu sluga Domnii Meal[e],
anume iar dumneata numal de cdt sä caut sd-t dai tot
banii deplin in mdna slugif Domnii Meal[e], sd-T aducd adiA,
la Vlsteriia Domnii Meal [e] curn mai curändu $1 fär de za-
bav[d] »
Ränduiala lui Mehter-Ba$[a], ce li se dä postav pentru im-
bräcdmintea taolelor dä Pa$ti . ; April 24, 7206 (1698).
Postav ro$, bucatä r, i cot 3 ; insä bucata t' 28, $i eel 3
cot t' 3 p' ; gditan, cot 100, pe ban 4, 6" t' 3, i nastur[i] 36,

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTITRALk 361

pe ban[i] 1: bani 36, i ibresim, dram. 6, pe bani 5, " bani


30.
25 Decembre 7204 (1695). Au adet zo tiganimaturari domnesti,
sá li-s dea la CräCun, de om, abä., po cot 16 ... Härtie la Crg.i.'un,
de-s daa la grám[d]ti . . 35 tl, orti, la Märiia S[a] Vod[ä] in
.

buz[ulnar in zioa de Cräun . . . La sluj. pre ipingeale, in zioa


de Crb."(l'un . . . in zioa de Sti. Vasilie, pre ipängeal[e], la slu-
j[i]cor[i], cänd ias[ä] Márlia S[a] Vodd de la besearic[d]. 35 t
s'au dat iar in zioa de Sfeti Vasilie in buzdnar la Märiia S[a]
Vocl[ä]. IO zlat unguregi, za t' 22 131, i orti, za e 5, s'aii dat
sä pue in pläcintä in zioa de Sti Vasilie. 25 e s'aii dat
bacsisuril[e] celor ce sorcovescu pre Märiia S[a] Vod[ä].
Foit[ä] de vezeteii domnest[i] si de viglarf i därvari, carele
li sä dä abale de Paste ; Mart 15, lt 7203 (1695) ... 2 ve-
zetef de la caräta domneascä cu pe., t.1 IO, ca sä-s fac[ä] haine
de Pasti. [ViglariZ slut sese, cu un Otav.] Därvaril abb.;
ceI de la telegari . .. Iane gunoiariul. Radul vdtav za legal-
narì .. .
Foaia de oamenii domnest i], care li sà: dati imbräcäminte :
postavuri, bogasie i abale, de Paste ; Mart 15, 7203 (1695).
Pärcdlabul den slob[o]zie, postav täftu, cot 5. Pärcdlabul ot
Väc[ä]rest[i] .. . Pärcälabul ot Copäceanf . .. Pärcälabul ot Cri-
vina .. . Toma vät. za grädinari ot Buc[u]rest[i]. Pätru vät. za
grädinari ot Tärgovist[e]. Bobea vät. za butari. Stanciul vät.
za lemnari. 20 grádinafi ot Buc[u]rest[il .. . 12 grädinari ot
Tärgoveste..., Cazan mesterul dä lemnari, care sä afld in Curte
in toat[ä] vreamea .. 1 lemnarid, care pdzeaste lemnäriia...
.

Viiariul ce pdzeaste viia den Buc[u]restT, si ghetariul ce pd-


zeaSte legnita .. . 4 zidari de Curte, 2 dogari de Curte, 20
de Tigard därvarl, cu vdtaful lor. Radul vät. : mesterul ot fän-
tär0 ... Bogasiile ce-s daü iar därvarilor ... Si la Tigancel[e] co-
sätoare ., ce sän t 16... 2 tigance spälätoare de la Cupárie, Post...
2 Tigance spälätoare dä spre Doamna. La Fiseantea mes-
terul Post. Stoica mest[e]rul ot Tärgoviste. Paraschiva Mo-
doran. Bárbäteaiii mest[e]rul.
I-iä Ianuar 7210 (1702). Pärcdlabilor ot ..., cä iat cä, apro-
piindu-sä si vreame haraciulul, s'ati scos haraciul la o seaarn[ä]

www.dacoromanica.ro
362 CONDICA LUI CONSTANIIN-VODA BRINCOVANU

de breasle si s'aü scos $i la voi, la pärcdlab, ca sd v[d] dat


rurntoarea cu cusur de ug. i po banl 33.
Iuni 4, 1' 7213 (1705), aü isit patru sute de salaori si 50
de car e], $1 ail isit pá seaama a treaia, de un ug. un ortu...
Datu-s'ail [postave] la 6 paici pentru cheltuiala leaginilor.
La 6 paié $i la un mataragiii, si la 2 palì: aí coconilor, de
Paste, pentru tuzluci i vänäri ug. 12 p', 33, dupä obiceant
La spoitorii ce spoescu vas[e]le de cuhnii ... La 5 därvari
dä la povodnici si la un goniiariü ... La bärejari s'au dat
pentru treaba turejilor, sfoard suptire päpu$ 400, i sfoar ä]
groas[d] päpus 100, päpusa po barif 3, i funiceale 40, po bani
3, i hieru oc[ä] 3, po bani 25 ..., pentru doao mrej, sä-s fac[ä].
0 fotä dá mfitase $1 tulpan, cot i2. Ce-s dä la VI ä d i ca in
zioa de Joi Mari si la io päscarf domnesti, 2 de la Cärstini
si 2 de la Floresti si 3 ot Tänganul ... La pehlivanI, cänd joacä,
postav aiü, dar dä la Dornnie, i tl_.
Ränduiala cardlor dä darvari, car[e] car[ä] maldär la po-
vodnici domnestI; Mai 18 d., lt 7204 (1696). Car, po lei 2
p'; boul, po t' 6 131; coas[ä1, po bani 66.
Ránduiala cei iaste obiceiul or[ä]sanilor dä la oras, dd daü
pre anu cojoé[e] la vezetii si la comisäT ; Septemvrie 25 d.,
lt 7205. Sä li-s prinz[4] in seaam[d] la birul de S"e Gheorghie.
Dad la vezitiii dd la V' Pit. cojocea 45. Si la comisdii
dd la VI Corn., cojoce 35.
Ränduial[a] de caftanele si de tafta si tulpanul ce-s dati
in zioa de PastI si de Cräun pre la boiati zvolearnicl, duptd]
obiai ; Ap. 7 d., lt 7205 (1697). Vel Spät., Vel Post. (50 tl.),
Vel Päh. (30), Vel Stol. (30), Vel Cup. (25). Ianache Clu si
<V' Suf[a]rf» (20), Dumitrasco Stol., Petru Stol., Alexandru
Stol. (15). «3 pdh. de eredintá» : «taftä i tulpan i pänzà"». (<3
feate de spre Doainna, (tot asa). «4 trämbita§ nemtästl taft[d]
cot 12.--6 trärnbita$ ungurest, taft., cot 19.».
Foitä de vezitii domnestI (7203; 1694). Dobre Tätarul i brat
eg. Stoica Sdp[u]nariul. Dirniian Moldoveanul. Dumitru Bras[o]-
veanul. Pätru Cdrn[ä]raslu de fier. Dumitrasco vät. de leg[ä]nari.
Comiseii domnesti, carii sänt de paza Curtit, la grajdu
si carif pe und[e] sà. aflá ez[ä]torf (7208 ; 1700).

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL1 363

Hrisoavele dä mni]la, ci li sd dd pre la mändstirile den tara


turceascd $i de la S[fe]tagord .. . ; Ghen., It 7210 (1692): Vatopedi,
21.000 bara ; Sf. Ioan Botezdtorul de la Atos, 8.000 ; « Ca-
pinul, hramul Sti Necolae», 3.000 ; «ce iaste fdcutd. de Si$-
mon Cral > 6.000 ; «Mändstirif Prisulf», 4.000 ; Pandocrator,
3.000; Sti Ion Rdschl, 7.000 ; Patmul, 4.000 ; < la PogoNiani ,
3.000; «la Anaclol, ce sd chiam d.] Sumela», 12.000; <Brodet,
den tärgul ce sä. chiamd Policeanii, intre Arghirocastro, fá-
cutd. dd. Pogonat impdrat», 9.000; eunuI Vldclicä pre num e
Nictarie Särbu», 6.000. «Ca-s vie al treile anu odatd, sd id
m]i Id ;$1 ostenitorilor», 1.800 (de la 8 Ianuar 7210=1692).
Sf. MihaI Sinadul, < in indgura Atonului», «care sfäntul sag cap
au ízbdvit Idcustele», 6.000. Halchi, den ostrovul Mdrif Albe;
care iaste ldngd. Tarigrad», 6.000. «Proti, den ostrovul AM-VI
Albe». -- «Dd la Ianina, ce o zice la Ostrov», 3.000. «Pa-
naghila Dorahani, längd Ianina», 4.000. «Mile$dva», «uncle
rdpaosd sf[d]ntul trup a Stdi SavveI», 10.000. «Ispravnic Savva
Ceausul Spdt[a]rescu.» «Studenita den tara särbeascd», $i «vie-
torilor», tt 491/2. [Mild Surpatelor, din Jicnitd, 150 de ocd de-
griii, in 7216 (1707), Septembre 8.]
6 Ianuar 7235 (1727). Nicolae-Vodd clai «vama cull in cre-
dintd ..., insdmuntele $1 den apaOltuluTincoace». Si de la miere.
Vor da vamd. $1 pentru ce e de la cstupinele lor». «De bute cu
miiare nescursd po tt 1, $1 de oc[a] de ar[d] po bani 2.» Cf.
P. 355.
Procesul, in 7204 (1696), Maiti 18, dintre säteniI $1 egumenul
de la Slobozia lui Ianache. CO' d'intdia spun «cum ca.' dd eg[u]-
men[ul] den tndridstir[e] oamenilor domne$tI $1 impdrdte$t[i]
päine, orz, of, unt, miiare $1 de alte bucate indricaoare, $1 ati
fost luindu banI de la sdteanI» : sd nu mai fie. «Pentru vin
$i pentru rachia carid vor bea oamenii domne$tI $1 impär[d]-
test, sd-1 dea iar sdtearffi de la din$il .. ., nici sd fie volniò
sdteanif a vinde ni vin, ni rachia, pentru cä a$a scria $1 cdr-
til[e] altor DomnI, sd vd.nzd numai. eg[u]menul, iar satul sd
nu vänza.", numai cdt yin vor bea cdldtoril ce unblä cu alte
trebI impär[d]te$tI: sä aibe a le darea eg[u]men[ul] vad. po
ban 333 mg.car de s'ar vinde ca de scumpu.

www.dacoromanica.ro
364 CONDICA LUI CONSTA NTIN-VODA BRiNCOVEANU

lar pentru pärcdlab sä pue eg[u]men[ul] rumän sd le fie


pdralab, iar nu tigan.
Iar pentru pod ziser[ä] säteanii cum cd ati si el jum[d]tate
cu egumenul: foamend bunt aratd contrariul].
Iar pentru ddjdil[e] satului, ce aid fost cisluindu eg[u]menul
mai nainte vreame, de acum innainte sä nu-r mar cisluiascd
eg[u]men[ul], ce sd-s cisluiascd ei dentru dinsir, cum vor sti el%
Iar pentru lucrul ce aü fost lucränd säteanir la män[ä]stir[e]
mai denainte vream[e] mar mult, la hristoavel[e] pdrintelui
nu scrie anum[e] cdte zil[e] sd lucreaz[e], numar ce-r scriu
cdrtil[e] domnestr de poruncd ca-s fie de poslusaniia män[ä]s-
tirir si-s lucreaz[e]; Mr de Cat s'ati gdsit o carte a rdposatulur
Mater-Vorld, de scrie sä lucreaz[e] numar trel zil[e]; mar mult,
nu: de scrie : lt 7145, Ap. 2 d.; care s'ati gäsitlä indna sätea-
nilor. Iar eg[u]men[ul] zis[e] cum cd ati gäsit de la pop[a]
Nastasie, den zilele Ducdr-Vod[d]. de ati lucrat 5 zil[e]. Iar
porunca Mdrii Sal[e] lui Vod[ä] asa ati poruncit, sä lucreaze
numar aceale 3 zil[ e], precum scrie in carte lui Mater-Vod[ä] :
mar mult sá nu lucreaze.
Iar pentru dijme, precum iaü alti boiati si alte mdn[d]stifi,
asa sä ià i aeasta.
Iar pentru mori, cänd se vor strica, sa" aibe a le direa'g[e]
säteani si a le lucra, precum le-aU lucrat si mar denainte
vream[e].»
Asa decid cer e 14 boiari carii ati fast aid socotitori si
judecätori, impreun[ä] cu dumnealui Costandin Vel Clu6.,
carif ati fost trimes de Mdriia S[a] Domnu nostru».
Adetul vämli schelli de la Cdineani de povärdle si de bu-
catel[e], ce trec prin scal[ä], de ce marfd cdte cdt iaste sd-s
ià vam[ä]; carie] s'ati scos dupä catastih schilie de la Duca-
Vod[ä], la leatul 7184, sipovara dereaptá de oc[d] 125 ; Ghen.
d., It 7199 (1691).
Povara de aget.
s sofran
..... ban[i] 166.
» 1.000.
» Tarigrad » 250.
» Odriiü » 250.
» Brusa / I 66.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISPORIE CULTURALA 365

Povara de Sofiia b[any 140.


» Tärnova 166.
, piperin . 333.
> säftiiane [66.
> mesgni" . 120.
» postav suptire >
333-
> postav feld i brecles > 266.
> singeapf . . 333
» bunbac prost 140
Coropca de samuri . > 1.600
Povara de orez . So.
» lb:mg ,, 80.
» smochine So.
chivere 140.
länä 50.
* in i cänep[ä] » 25.
» sfoar[ä] 33.
strämturl 166.
» un fier lat de plug 2.
> gräti . 6.
z meiü 4.
» vin » 12.
> cal de cumpärat . 25.
De un bou mare » 6.
De o vac[ä] > 4.
De oae. 2.
i poclonul vamesilor, de turmä 1 mel
De räm[ä]torI car[i] vin in tar[ä] la päsun[e] .
4.
De rdm[d]torI gras , 6.
Si poclon vamesilor, de tult un burlincu ; insä
la ioo de sfi[ni].
Povar[d] de procovet > 6o.
» mazäre » 6.
> ostreangurr » 25.
, » pieI de miel » 200.
De omul calar[e] » 2.
De omul pedestru » I.
www.dacoromanica.ro
366 CONDICA DUI CONSTANTIN-VOD A. BRINCOVEANU

Povara de Venetiia b[an]i 333.


> » arnicI 5 168.
» » Rumel[e] 168.
, » beate 1 20.
De un jder saü vulpe 6o.
Povara de argint viu 333.
5 » plumbu . . 120.
De un cop de rachin 2.
De un cop de ulein . . . . . . . . . . , 1.
De un lup .. . . 4.
Povara de erbe de dohtorif 5 140.
» roscove So.
» otel 50.
) sdpun 40.
»

>

»
branza
tutun i lulea ..
aba
... 40.
So.
133
caplamal 5 200
» pietre chihrebar , 266.
D stafide > So.
» scumpie 12.

> » miiar[e] 30.


Butea de vin 80.
De o coas[d]
Povara de tämäe
> morun
....... -
1

166.
50.
0 » peaste ..... 25.
De un procov 20.
De un räsu. 40.
De cal turcescu 133.
Povara de cutite . 120.
> D vapseal[e] ...... > 80.
» > anason
0c[a] de cear[d]
Povara de sen
..... >
55.
2.
.40.
Ferdela de gran I.
De o vidra ......... . S.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 367

De 2 seacer[I] .
De 2 dihorI
.....
b[an]i 1.

26 Octombre 7209 (1700). Mild de sare pentru maindstirea


Räncd"Covul.
Lt 7205 (1696-7). Adeturile mdn[d]stirilor si ale besearicilor
domnestI, päntru hramurile praznicilor, ci Ii sd dä buff si
fäclif . Beseareca domneascd ot Buc[u]restl. Beseareca
Doamnii. Beseareca domneascd de la Tdrgovisti. La Vihordta.
La mdn[d]stirea dal cdlugdrit ot Bairbdtestf. La Rancdi:ov,
cdlugdritile. La Arhiimändritul, hram Stil Petru i Pavlu. La ma.-
n[ d]stire la Turbat, cdlugdritile. La S[fe]tir Gheorghe cel Vechiiü.
La beseareca DomniI ot Tairgovist[e ]. La Tänganul. La Plum-
buita. Mdn[d]stirea Ostrovul. [Nicolae-Vodd face milä la bi-
serica din Gorgani, den mahalao Mitropolii].
Maslul Mdrie Sal[e] lui Vod[d], la JoI Mare, ma ce-s la :

VIddica, episcupi i egumera. Pdr. Vlddica, i mähramd de


särmd. 4 episcupi 4 mährame cu fir. 7 egunieni 7 maihrame
de mijloc. Clesiarh domnescu, i mähramd. 2 popf de la be-
searic[d], 2 -. I pop[d] de la bisearic[a] Doamnef -. 2 diia-
coni Z mahrdm[T] proaste. 2 diiaconI af Vlddicdf 2 md.hrdm I .
3 gralm[d]tR; psalt, po t' pl. 6 grdm[diti mi, po ort 1. r
tulpan, cot 10 la pdrintel[e] VIddic[a], la umivenie. i fot[d de
mdtas A.] -.
Postavele ce sá dati preotilor i grdmdticilor de la bisea-
ri{ci]le domnest din Tdrgoviste la Sdntd Mariia Mare, dup[d]
obiceaiti ; Av. io d., It 7237 (1729). La bisearica cea mare.
La bisearica DoamneI. La Sfänta Vineri
Ränduiala gdlet[il . . pentru cheltuial¡al Jitnitei ; i Septembre
.

7205 (1696).
Ränduiald cdnepif , io Septembre.
Ränduiala vacilor si oilor.. . . pentru cheltuial a Slujerli ;
15 Septemvrie.
Birul 1111 Oct. de I ban, po banI. 266.
Rdnduiala mierir ; 25 Septembre.
I birul mierii, iar de un ban po ug. Io. [Cf. P. 353 si nrm.]
Vezetii domnest ; Ap. 20, lt 7218 (17 ro). ViglariI dom-
nest. Ddrvarif domnestl.

www.dacoromanica.ro
863 CONDIC k LUi CONSTANTLN-VOD1 BRÌNUOVEANU

26 Septembre 7239 (1730). LuI «vt. Spatar. .., sä-s ia pär-


.

pdritul din sud Buzdn, i din sud Slam Rämnic venitil dere-
gatotillor, de la tot cät plätescu vinär4.: domnescu ; insä de
bute de vin cäte bani 12 i de berbenita de stejar i de brad
cäte bani 6 ).
Comisef domnestI ; Julie 1 d., 11 7222 (1714).
Vezitiie domnestí ; Julie 1 d., lt 722[2] (1714.).
inceput de carte de gärdurärit.
Lt 7203 (1694-5). Darul soimariuluf la purces[ul] la. La
Geagängl-Bas[a] t' 150. La Dogangl-Bas[a] 1.1 wo. St 1 pos.,
i atlaz, i pacea de samur, za t.' 6o. La 7 soimI ce nu 1 ia, po
ts' 5 ... La 9 oarneni ce duc solmil, po tl 5. La 4 oameni
ai luf, 4 post. feleandres. Pentru buzdugan[ul] ce aduc Märii
Sal[e] lui Vod[ä], e 50.
[Repetat, cu ceva schimbärf.]
9 Novembre 7204 (1695). Ränduiala banilor ce s'au dat
de la VIstierie pentru lucrul vielor domnesti de la Pitesti.
Banff aprozilor celor fugiti., ce le s'ati luat bucatel[e].
[Tot asa pentru cele de la Thgoviste.]
Ränduiala cerif impärätestf, anume Av. 24 C1., It 7215
(1707). Slam Rämnic, oc. 85c. Buzäul, 550. Saac i Prah.
oc. 1000. Ialomita 500. Elh. i Dämbovita 1303. Vlasca 700.
Teleorman 450. Mucel i Arges 50o. Olt 350. Romanati 500.
Välcea 600. Dolj i Gorj 700. Mehedinti i Dolj 1600.
Bani ce se dä Balgi-Basdi, pentru cheltuiala ceräf ; Oct.
25; I 7215 (1696) ... Pentru cosbe, pentru roOnä ..., pen-
tru rogoj[i]nI i lemne i pentru fiertul ceräi.
29 Septembre 7200 (169 t). Ränduial[a] mierif si a cuff
impär[d]testI, ce-s dd la Balgi-Basa. 341 p' cant. miiare, po
e 3. 9.000 oc. 6ar[ä], po banI too. Navlonul, Darul balgi-
bas. i pacea de samur. Darul luf Mutpac-Emin, 400. e 3 i
un post. saft, 10 la mehteri.
Ränduial[a preotilor dOmnesti, de la tärgovetl, cariI li se
dau postave la Uspeniia Bo[gorold[i]te, dup' obiceal; Avgust
15, It 7214 (1706). Ot beseareca domneascd... Post. brecles ...
Post. feld.
Ränduiaala ale nuntilor domnestI : nunta lui A/Ltd sin Gheor-

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 369

ghei Vornicul, ci s'aiä fiicut la Ghen. 22 d., l' 7204 (1696). ..


Tahtä lesascä päntru sovon . . 0 tertinea de dämgovit .
. . .

La spälatul mäinelor .. . La poleitul fäcliilor. . .

Ränduiala de nunta lui Istratie sin Stoian Vist., ce s'au


fäcut la Ghen. 25 d., l' 7204; 200 tt z[l]oti ci vor sä-s dè la
mas[ä], 50 tl o lasträ .. ., 15 V ortil si banl märuntif, dä chiel-
tlu ialrál la nunu. 23 t' Islicul giineriullu]f, cu fringhif cu tot . . .
3 tl batif märuntif, ce sä aruncä in bisearic al . 6 tl un

covor ci sä asterne in besearic[ä].


RándEuliala dä la nunta Ducaf Cupariul la Fv. 3 d., l'
7204.
Ränduiala nuntei lu Glip...ori Post. Widescul, ce i s'au fäcut
la Fv. 6 d., P. 7204
Ränduiala dä la nunta lu Iordachie Oausul za aproz, ce s'au
fäcut la Fv. 9 d., l' 7204.
Ränduiala de nunta lui Pätrasco Post. Moldoveanul ; Iuli
2 d., lt 7204 (1696).
Darurile ce s'ati ränduit sd-s dea la nunta luf Mihaf Gra-
matic ; Julie 5 d., 1' 7210 (1702) zIa4 venetié la spälat.
. . .

Ränduial[a] de nunta Barbuluf, cocon dumnealuf Sat-ban


V' Vistiar ;' Ghen. 17, lt 7211 (1703).
Randuial,a de nunta coconuluI luf Pädure Pit. Cret u les-
cul; Ghen. 23 d., P 7211.
Ränduial[a] hainelor ce-s dati la Joi Mare mil[d] de la Márlia
SLa VodLä sdracilor, de pre obiceaiiä ; Mart 24 d., P 7203
(1695). 6o dulámf de al:a : 40 voinicestY, 20 femeestf, po ban I]
160 . .. 40 de cArnäs cu iztnean[e], 20 de if fämeestf, 40 de
islice.
I.' 7189 (1690), Septemvrie 8 d., ránduial[a] carälor de ha-
raé, ce sä dau dup[ä] in oras, dup[5.] obiceaT» : din Cimpulung,
Pitestf, Argis, Rämnic, «Mal-Ocnd», cu cite sese cal'. « I car
sä plätest[e] cu ban[f] den Visterie».
L' 7202 (1694), Fevruarie 2, poclon PasEil de la Därstor,
dup[d] obióaf. Ban[11 gat[a] Pasef. 2 post. sai si 2 atlaz[e]. 100 e la
Capigilar-Chiahal al Pasef, ban[f] gat[a]. Un post. si un atlaz,
iar la capigilar-chiah. al Pas[i]. La 4 post. feld., ce s'au dat
la 4 oamenf af lui Capigilar-Chihaias[i] al Pas[i]. 100 tl, ban[fl
66549. Vol. V 24
www.dacoromanica.ro
370 CONDICA LUÍ CONSTANTIN-VODÄ BRiNCOVEANU

gat[a] la Chlhaia-Pas[a]. I post. si 1 atlaz iar la Chiahaiao


Pas[i]. r post. sai la omul Capegilar-Chiahaias[i].
I,' 7204 (1695), Dech. 28 d., poclon PaseI de la Belgrad.
[cam tot asad 50 t' Agdi ce ad venit aid, ban[i] gat[a]. I post.,
1 atlaz iar Ag[dI]. 40 t' la 'eaus de LipcanI, care mearge la

Belgrad cu poclonel[e], 150 t' la 2 blane de vulpe de Moscu,


care s'ad trimes PaseI de_ la Timisoar[a]. I post., 1 atlaz, ce
s'au dat la Taar-Ag ajsi al lui Ibraim-Pasei.
L.' 7202 (1693-4). Rdnduiala de zakreaoa ce-s dd luI Divan-
Efendi de calea ostiI, dup[d] obiceaid : orez, miiarea, stafide,
zahar, cafea.
Nartul acestor bucate. [Oca de orez 15 banI, de unt 30,
de miere 12, de untd elemn 44, de mdsline 25, de zahar 1 t' ;
«cafiao ortif 5., oca de stafide zo b., gnisisteao oc. po ban[I]
33"].
Ap. 20, P 7202 (1694). Zahareaoa ce-s dd Turcilor la Rama-
zan[ul] lor, dup[d] obiceai. Lui Bectas-Efendi : Unt de vac[d],
stafide mall si mid. LuI Osman-Efendl cel mic.
Lu'i Besh-Ag[a] . Lill Òaus, pentru Ramazan .. .
. .

V ot roj. Hvo. 1673 (sic), Mai 24 d., darul luI Husein-


Pasei, cdnd ad venit Capigilar-Chiahaiasi cu cal la Mdriia Sa
Vod[d]. 500 t.' Pasi, sl 1 cojoc de samur.
Darul cadiului ot Necopoe, tremitdndu Mdrie Sal[e] luI Vod[d]
I cal.
1672 (sic), Mai 30. Darul Osman-Pasei serascherul, cdnd ad
venit pentru pod. 1 blan[d] de samur Pas[i], I post., 1 atlaz, 1
belghiri. Chiahaialel lui. Meimar-Agn Divan-Efendi. Ispravnic
podului, cel ce scrie leamnel[e].
Lt 7222 (1713), Noem. 16. Darul cel obfenuit, ce s'ad trimis
la Mdria Sa Hanul. moo t' bani gata ... Bland ... 3 post. saiuri,
2 atlaze . .. Pentru o dibh mumel Hanuluf. 250 e banI gata
la Ag[a.] al Mdrii Sale HanuluI . .. La haznadariul Hanulu1... La
ezagiul HanuluI ... Capigibasli HanuluI ... TefterdariuluI Hanu-
lui .. . ChelergibasiI HanuluI ... La Imbrohorul HanuluI. 170 e
cheltuiala cucieI Hanulul ... 4 cal pentru cucie ... 300 ti banI
gata luf Calga Sultan. Cojoc de samur luI Calgi ... AgdI lul
Calga .. . Ltd Ozd-beid . . . Lui Or-beid. 100 t' gata, mdrza-

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL& 371

culuI ce ad venit pentru poclon . . . Un contos ce s'ad facut


märzacului, cu paceä de jder, cu zagarale de samur, cu a-
praze de fir. . . . 2 post. felendreo, 4 $ifturi ce s'ad dat la
oamenii mdrzacului . Celor ce aü mersu cu poclonul . . . Ve-
zeteuluI ce ad mersu cu cuciia
Darurile pehlivanilor.. . . ; Iunie 7, 1 7220 (1712). Celor den-
täiü: 70 e celui mai ladtrdn, e 40 i un post. sal i un atlaz . . . 35
t' celui de al doilea . io t' la eel de-al treilea . . . 3 t1 lui
ceau$ Òolac. 2 t1 la feorul lui Òolac . La Istodor. . . . 8
t' la. mdscdri . . . io t1 la mehteri.
Darul pehlivanilor celor de al doilea, -ad jucat VinerI,
Iunie 9 d., lt 7220 (1712). 130 e celui mare . 30 t.' la
do de aI doilea . . 25 t' la cel ce s'aii läsat den clopot-
nit-a . 15 tl la 3 copiI mai mid. 8 ts' la mdscdri.

Plaiurile ce sdnt obinuite de dad $oimi in totI anii pen-


tru treaba impärdtii. Slam Rdmnic 4, Buzdd 5, Saac 5, Pra-
hova 4, Dämbovita 4, Mu$cel 4, Arge$ 4.
3 Maid 7237 (1729). Valtas[i]lor de plai / $1... pldia$ilor ot
sud - . . pentru rdndul $oimilor inpärdte$ti, sá cdutat $oimii
si aducetI cdndu vä va pune slug[a] Domnii Meale zi, vdtaf
de soimari..., insd sd fie $oimiI mari, frumo$1, ca sä poatá treace
la inpärditie, - sd nu fie niscare soiinf miei. Asijderea . . sd
apuce pre tot omenif carii vor fi 0.zdtoripre mo$iele pldi$dsti $i
in sat plde$dscu, negdsindu plalasiI, sal apuce pre oameni care OA
acolo, ad sd fie pop[d], ad callugdr, ad diiacon, orI sluj[i]-
tor, ori martalog, ad vändtorI domne$ti, ad boire$ti, ad do-
r[o bantu, ad Bdrseani ..., nu inplineascd soimii .
Bac$i$urile ce-s dad in zioa de S[felti Vasilie pre la re-
Ghen. i d., 1" 7209 0700.
feturf ;
MehteriI tot, 2 alai-au$, sangeactar, trdnbita$ ungure,iti,
tobo$ i surma domnescu, trdnbita$ i tobo$ i surma ot steag
cocon Nor]. Trdnbitas i tobos i surma ot V' Spät. Paicii
cu mat[a]ragiul. 2 cardta$. 2 paid al' coconi[lor]. Vez[e]teilor.
Com[i]sei. Ldutarii i cobzar[il]. Capangii. Tobo$ar nemtestI. To-
b[o]$ar cdz[d]ce$ti. Tob[o]sar de talpo$I. Mas[a]lagil. TunariI.
Fu$ta$ ot V' Divan. Tigani ddrvar[i]. 2 surma ot Vel Cdp. za
Siimean[I]. 2 cimpoia$ ot Cazacl. Surma i tobo$ ot Caza.
www.dacoromanica.ro
372 CONDICA LUI CONSTANTIN-VODÄ BRINCOVEANU

Nälban-Bas[a]. Stegariul cocon[t]lor. Fustas ot Doamna. Seizii.


Tigancel[e] späl[a]toar[e]. Tigancel[e inaturdreas[e]. Beglarii.
Copoiari. Ogärari. Pimnicear[i].
Bacsi[su]rile ce se da in zioa de S[fe]tii Vasilii, pre la touate
steagurile si cänd iase Märiia Sa Vod[a] den in bisearica,
dimineata ; Ghen. 1 d., lt 7210 (1702).
Steagariul ce portä steagul teräT, t' pl. 2 tuingil. I ste-
garia dá la povodnicl. 12 steaguri dä Cazacil. 1 stag-aria da la
coconi. 6 steguri da SelmeanI. 2 steaguri de fustasii. 3 steaguri
dä catan[e]. 14 stegurI de scutelnici. 6 steagurf (din 224-5)
de scutelnici padestri, 4 stegurI Domnii. 5 steaguri za dor[o]-
bantii, 2 steaguri da. Nemtii. Steagul lui V' Spät. Steagul
lui. V' Ag[ä]. Steagul lui V' Cap. za lef[e]cii. Steagul lui VI Cap.
za Cazad. Steagul ILA V' Capt. za dor[obanti]. Dobusul ce bate
doba cea mar[e]. Dobusul i surmaul lui V' Cap. za CazaceI.
Dobusul i surmaul lul VI Capitan za lefecif. Dobusul za dor.
Bucatariot V' Cuh[nie]. Bucaar da. la Neamtul. Zidari Domnii.
Lemnari mesterf. Agapile. Sacagiul. Copil ot V' Divan. Copii
ot V' Spät[ä]rii. Copiif ot Mal-Spät[d]rii. Copil ot Spa[ta]riia
cea Vechi. Copiri eel mid.
Bacsisurf ce-s dati pre la refeturi, cänd vine Märiia Sta.]
de la Targovist[e] ; Noemvrie 16 d., 1' 7210 (1701). Tu-
naril. Canagii. Läutarii. Cobzarii. Gadea.
Bacsisurile ce sä daa cänd vine Märiia S[a] \Todd de la
Targoviste pre la räfeturi, Noem. 1 d., lt 7208 (1699). Surlarii i
taularif (sic). Sangeactariul. Alaiceaus.
Bacsisuril[e] ce-s dad in zioa de Sti Vasilie i Iordanul ;
Ghen. 1 d., 1' 7206 (1698). 2 halaiaus. 2 copiileas strein[i],
tl pi. 2 paid al' coconelor.
Bacsisul ce-s dail in zioa de B3boteaz[1], la seizul si la ve-
z[e]tef i sacagii, si la vezetei coconilor. . . . ; la tot, t' 6 p', cu
peceduit ; Ghen. 6 'd., 1' 7205 (1697).
I,' 7204 (1695), Dechenavrie 24 d.Randuial[a] de bani ce-s pun
pren härtii in ajunul CraunuluI, de-s daa la Gratn{alti si la co-
lindätor[i], dup[ä] obiceai V' Vistiiar, vt. Vistiiar, 3 Vistiiar,
Log[o]fet za Vist., 2 arm[ä]sei za Visterie . . .
Bacsisuril[e] ce-s dati pre la refeturf, cand aa venit Märiia
www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

Sa Vod[ä] de la oaste in Scaun . . Octomvrie 29 d., P 7205


(1696).
Lt 7204 (1696). Ränduial a de ban I] ce sädaa in zioa de aju-
n[ul] Boboteazi pre la eg [u]men[i] $1 la preo[I], cänd mergu cu
cru[i]le la Mariia S[a] V cd[a] : 29 t'... 6 p't1, luf Vel Vist.
[ca maI sus apoi].
Bac$isuril[e] ce sä daa in zioa de Jordan pre la sluj[itori], cänd
zic cu surlel[e] pentru Märiia [Sa] Vod[ä] ; Ghen. 6 d., lt 7204.
Ränduial[a] de bu catile ce sä daa Märii Sal[e] Hanuluf, de
oaste ; Julie 7 d., lt 7204. 0cá fäclif, po I I, de la lum[ä]nä-
rar[1]. Cant. pesmed albu ot Clu. 4 p1 cant. unt vac[d] ot can-
taragif, of unt domnescu . . . Orez ot Ianache Clui. . . . Cafea
ot Ianache Clu. Ca$caval ot V1 Vistiiar.
Fa.clif de Cräciun i Florif.
Randuiala izvodelor de dajdile ce est[e] pest[e] an ; Fäti-
rar 10 d., lt 7204.
Ränduiala semif cef maxi ; Dechemvrie 15, 7204 (1695).
1

Seaarnaa doo ; Ghen. 5 d, 11. 7204. Ränduiala untul[ul] impä-


ratescu ; Ghen. i d., lt 7204. Ränduiala boilor de Belgrad ;
Fevruarie i d. lt 7204.
Ränduiala fäcliilora den zioa de Blagove$tenii, hramul bi-
searicif de jos , $i tot sa daa $i sus ... Birul cailor inpar[al-
te$t[i] ; I 5 Fevruarie 7204 (1696). Randuiala facliilor din luminata
zi a Pa$telor ; Mart 28 d., 7233 (1725). Ränduiala cardlor de
Belgrad ; Fevruarie 17 d.,lt 7204 (1696). Birul haraciuluf ; Mart
2Od.jt72O4. Ränduial[a] oilor imparate$t[f] de sursat, ce dat
la Casap-Bas[a], ce aü esit la Mart Io, lt 7204. Ränduial[a]
oilor de sursat ce s'ati ränduit sal-s dea pentru 10.000
de of, ce aü venit poruncd de la impar[äjtie ca-s dam la
Casap-Bas[a], ce s'aa randuit ca-s dea fie$te-carel[e] care
aa avut of la oerit, precum scrie in catastih ; insa sä fie
berbe mar[f], ales, ca-s treacd la Casap-Bas[a]; $1 s'aa ränduit
sai-s iä de oae po ban[i] 3, ca-s fie pentru plat[a] obanilor
pan le vor du[e] unde va f [i] porunc[a]; ce aü esit la Mart
8 d., lt 7204 1. Ränduial[a] biruluf pentru lucrul viilor dom-

Cf. Iorga, Socotehle Bnzp-ordur, p. 137.

www.dacoromanica.ro
6 il CONDICA LUI CONSTANTIN-VODA BRiNCOVEANU

nest[i]; BD Mart 7204. Lipsa haraciuluf ; 20 April 7204. Un


bir ce s'ati pus in toate judeatel[e] pe satele de bir ; V" Maiti
7204. Bir[ul] lef[i]lor; 13 Maiti 7204. RAnduiala boilor ; 30
Maiti 7204. Ränduiala birului al Casap-BaseI ; I' Iunie 7204.
Un bir ce s'ati scos In toate judetel[e] ; 25 Iunie 7204 (1696).
Birul lui Iuni, i al luI Av., i al lui Septemvrie, ce aü
es dt de un ban po ug. 1.
Ränduial[a] salaorilor ; 3 Julie 7204. Ränduiala vacilor i a
oilor ce s'ati pus pentru conacel[e] Tätarilor ; 15 Julie 7204.
Ipac, pentru vacil[e] aceaste, dupe unde s'ati luat banI, de la
o sam[d] de judete, de vacd po e 5, i dd of po t" I, 33.
t Ipac la conacul lui Sapaz-Gheri Sultan, ce ati venit a
do-ar[d] iar, sä asa s'ati mai luoatu. Ränduiala fänului; 25
Julie 7204 [«stogul de fän po ban[i] 75, jar pldiasif i satel[e]
de drum sä de. pe jumdtate, si poclonul de to bani I ban, ce ail
isät. . ., iar CdineniI, i Titesti, i Gräblestii, i Boisoara ertati
dd tot»]. Birul datoriilor ; 5 August 7204. Pocloanel[e] ha-
ra[u]luI ; 20 SeptenWrie 7219 (um).
Sd-s stii catarguril[e] de unde ce vin, Fevruarie 22 d , l'
7205 (1696): Dragoslavele cdtarge 15. Rucdrul catarguri 15.
ampulungul i Mätäulu catarguri 45.
Ränduiala fäcliilor dd. la Dumineca Floriilor ; Mart 18 d.,
7233 (1725).
Ränd[u]iala fácliilor ce sä fac dä praznicil[e] dä preste an ;
l' 7208 (1699-700).
Ránduiala fácliilor dän in zioa de Sti Neculae, ce ati asezatu
V' Vistiiar la Tärgoviste ; 6 Dechemvrie 7215 (1706) . , . Zioa
dd. Cräun ; 25 Dechemvrie 7215 ... Zioa de Sti Vasilie ; 1
Ianuarie 7215 ... Zioa de Boboteazd ; 6 Ghenarie 7215 ... Du-
mineca Florilor (sic); 18 Martie 7230 (1722) ... Sämlodta Pas-
telor ... De Paste. Märturisi-md-voI innainte. La Sta Troitä...
La Sti Petru .. . La Säntd. Marie ... La Sti Necolae .. . La
Cráciun .. . La Sti Vasilie . .. La Boboteazd.
[Pe legäturd :] Sd-s stie cä am scris ea Barbul Logofát in-
teacestu anatiftir, cändu era la dum. Vel Gram[a]tic, in zi-
lile prè-luminatului si innältatuluI Domnu Io Nicolae Voevod, la
anul: Ghen. 4 d., 7237 (1729).

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÁ 375

Acest anateftir iaste fácut den zile prea-luminatului Io Cos-


tandin Bdsdrabd Voevod, ce aratd intru sine obiceaiurile TdrAT-
Rumänestl ; lt 7203.
Sä. fie volnicd sluga Mdrii Sale ltd. \Todd, sä meaargd sd
aducä pe Rdzmiritd Bdrbiiarul de la gazda MI, sä nu azá
la casa luf, ci sd vie la Curte sd pdzeascd...

www.dacoromanica.ro
IX.

DOCUMENTE ROMÄNE§11 DIN ARCHIVE STRÄINE.

www.dacoromanica.ro
I. Bistrita.
[16331
1. Eti Petrea Dilacol scria pace si sändtate la Marie Sa la
Gaspar birdul se la tot Sfatol Domnei Sale. Altd, daft stire
Domnelor Vostre, de rdndul vestilor aveam veastea bond: co
mila loi Dumnedzet1 ca aii eset Tätaral de Ord, cd i-ati td-
ietù azaceI si i-ati loat robif de la (lase, se ail torsu inna-
poi in tara lesascd, se s'ati asedzat totä tara pre la locore-se,
se sd trágo tot boiarif sd iasd innaintea luI Vodd, c'ail
porcesh de la Pärätei si ail trimis boere innainti de ati dat
stire teral, cd vine veasel de la Pdratul Barnovschi-Vodä.. Alta',
da stere Domnelor Vostre cd v'am maI tremis o carte, se
n'a veneto la vol. Alta, moltemdscii Domnelor Vostre de su-
cotite, cd m'ata sucotit la rdolu mitt Se sdnt detoro de pre
fanil ; ce vom nevoe, sá plethn; sd no vd bdnoite pre mene, cd
vof fi tot preiatinlo Domelor Vostrea in totd vreamea. De
a6asta dah stire Domnelor Vostre, i sd hite sdndto$. De la Hs.,
amin.
-I- Pisiu Dldgoilpolea.
Adresa rombineascd care Bistrita. Pecete rupt41.

[c. 1640.]
2. t Cinstiti si al nostri ca nistea frat si meagies di aproape,
dumniata biräh si dumiata haramitas dea cetate Bistriti,
dumilor voastre cu fericia sdndtatea ne irichindm. Alta, facem
stiri dumilor voastrea cd ne vini luminata poronca Mdrii

1 Tipärifa' innainte, cinpä o cople greptà, ce mi se transmisese, In Doc.


Bzstri pi; II, PP. 45 , n° CLXv.

www.dacoromanica.ro
380 DOCIIIIENTE ROMANETI DIN ARCHIVE STRÄINE

Salea lui Vodd, c'ati intdles Márie Sa Vodd pentru hotarul


Moldovi, cd-1 calcd oameni dumilor voastri cu bucatilea si
cu mdestrilea ; care Mdrie Sa Vodd aèasta nu o sufere, ce
ni-au poroncit noao sä vd facem stire dumilor voastre sä
vä dat poroncd oamenilor dumilor voastre, sä nu calce ho-
tarul tdril Moldovi. Cdce hotarul îl tit si dumiavoastrd cä,
de undea sä rupu apile spre dumiavoasträ, a durnilor voas-
tre esti, si dea unde sä rumpu spre noI, al nostru este,- care
este hotärit dea Stefan-Vocld si dea altI Domn1 vechf, trecuti,
care este hrissoavire (szc) Dumnilor trecut pe obdcind. pe
virvul muntilor ; care sä cunoasti si pänä in dzua dd. astAz.
Ce dumiavoastrd dat poroncd oamenilor dumilor voastre
sä nu calce hotardie tdrii MoldoviI, cá Mdrie Sa Vodä nu
sufearea. i poftesc pe dumnia voastrd sä avem rdspunsu
cärti acestie, ca sä o trimitem, sá instiintdrn pe Mdrie Sa Vocld.;
iard carii n'ar intälegea si s'ar aduce bucatilea pea munti, sä
le triatä (sic) pe hotarul nostru, de unde sä scur[g] apile in-
coaci, pren poroncd sä le luim, sá le trimitem la Mdrie Sa
Vodd. Aóasta facem st[i]re dumilor voastrea. Sä fit dumia-
voastrd sdn[d]tosI. Mai 31.
t A dumilor voastre ca nistea fratI i megies di aproapea:
Solomon Setrariul, Vornicul de Cdmpulung, si Mih[a]lachie
Postelnecul, Vornicul de ampulungu, ca sä räminem si noI
prietini si rnegies cu dumiavoastrd ; numai i dumiavoasträ
sa nu trecit piste hotar[e], cdef de Dumn[e]dzdü este hotärit ;
ce dumiavoastrd dat poroncd oamenilor dumilor voastre sä
nu triacd piste hotar, de vac.
t Cinstitllor si al nostri ca nistea frat si bunI prietini si
megies di aproapea, dumisale birduluI si dumisali haramita-
suluf dea cetatea Bistriti, cu fericitä sändtatea sd-s dea
dumisalea.
Pecete neagrd, ruptd.
[c. 1684.1
3. t La Mdrille Vostre domnif de cetate BistritiI si la tot
Svatul Märlilor Vostre cu tot[d] sdndtate ne inchindm noi Cdm-
pulungiaail, cu tot satul, anume Petrea Hurghis si alti oameni
de acolo. Alta, iat[d] cá ne scriser[d] boiarii card sintu lä-

www.dacoromanica.ro
.I13.TERIALE DE ISTORIE CULTIJR ALA 3'31

sati in locul Mdrii. Salk] lui Vod[d], i dzic asia cá i Md-


riia Sa Vocl[ä] acmu Durnenecd va fi si Mdriia Sa in Ias ; deci
ne serif' boiarii sä trimitern la Märiile Vostre pentru randul
vestilor, sä stim dinteaèa parce de loc. D6-; poftim pre Ma-
riile Vostre pentru rdndul vestilor despre osti : ce yeti sti, sd
ne faceti st[i re cu o carte la noi si o carte la Mdrii Sa
Vocl[al, $1 la boeri sal ne scrie0', sá tim ce rdspunsu om da
si noi innapoi. Si, ce va ft poronca Mdriilor Vostre, sä ne
scrietI, cal orn fi nevoitori sä slujim Märiilor Vostre. De iasta
poftim pre Mdriile Vostre. Sá fiti Märiile Vostre sdn[d tos,
impreund cu tot Svatul Mdriilor Vostre, ot He - amin.
t Mai mic si mai plecat a Mdriilor Vostre .eu Petre Hur-
ghis ot Campulungu, cu sdn Altate rnd 'nchin Märillor Vostre.
[V°:] Adresa rorndneascd. Pecete brund, ruptd.
A. 1681 die 25 7bris alatum ex Compolong, Post zu er-
kundigen. EE vorba de cäldtoria lui Duca-Vodd in Constan-
tinopol ; Crildtori; ambasadori, etc., p. 17.]

4. t Eu Gheorghe de Cipulugü send inchiriciurl si siritatea


birdului de Bistr7ti si Sfatolof domnieie sale, de i-e dau stiai
de ridulu Ionascd de Sirngordzu, cd-d treamisd cartea Domnil
de Bistriti la muialrea] lui Ionascd; moeria ad dzisi chi n'o va
vini la ddsd piri va custa. Dupi a6asta acmu socru lu Ionascd
cu omiri de Cipulugu aü adusir ta .. a Räminilor ; márbigindu
acasi, inrapoiti, ad märsu sucru lui Ionascu la z,,,ode in Simd-
gordzu si ad chernato pre Iuonascu. Decl e-ii dzisd asea:
dupi fa-sa sd no imble mai multu ; ce 1-ad ardtato diraintea
de umern 'godele Altibalu Cozinna, popa Irimie CreIulu,
preaotolu satului din [C]rpulugu, Ghiorghie aid Mosostoe si
Vdscano si Platono. Si riding stiria domn[i] lor de BistriP, si
sä Oie sdritosi intr'al molutid si burl, ca prietenii nostarii ceie
borii. Amind.
Aasti cartea sá O. de in mira birdului de Bistriti 1.
I Am avut pnlejul sä v'ald Insumi aceasta scrisoare, pe care am tiparit-o,
dupà: o copie gre,10, In Doc. Bistrziet, Il, p. 1, no CLIX. Revism n-1°.1 ur-
mftor din publicaVe arati. ci. e vorba In el de un ctefan Rusulo, si nu "Ro-
bul. , altfel, copia ce mi s'a dat din el, e bona.

www.dacoromanica.ro
382 DO 'UMENTE ROMANESTX DIN ARCHIVE STRIINE

5. t Carabas nu du Mihai ovile, dä nu du Mihaf cu ten zavce


frate Stefane, cumnatil a lui Mihai, fac tabanas pe Dárg-an
päve veledi pas Andriiii, i fe(l.orti a dumitale este sän Altos, Mun-
dan Andrii0, veledi Mändan Mihaf gasit, si ni ses sute de
lear cer Tätarai, fior a popii ceril cinci sute de lei Tätära,
Andrii vele di Mundan Mihai blers : patru slte lei la Tär-
dzämanul, trii sute de talir[i] si cinci lei taliqd si cinia la
Tärdzdmanul, sä-1 fie de drum o dulamd de postav suptire.
cdndti it vini, sä dat bani la Gheorghie Cdpitanul, si, unde
sinta robii in satti, sä cheamä cd ne gäs Terdzämanu bliat.
1- La Tärgii la Sat-Mar[e] este aproape satul acela, cä ne
gds[i] [de altd mind] , cini a vini, sä aducä rdvasul la Ghiorghie
Cdptan la Ias, acestu rdvasu, sä vie iar innapoi toate la Es,

6. t Sänätate. lc:lane a lul Gherasim Adocäi din Maer. Alta


n'avem cäträ dumnevoastrd, fär de cdt am inteles eh vet esi
la munti ; deci, de cum sd scurs apele, sä nu esit, cä vet pd.-
gubi fär gräs, - cä vor vini Turd si Tátari si Simeni, i vor
präda bucatele, s'apoi voi sä nu bänuit. De bin[e] voitoriU, eü
Simion Negrea, nemesnicul din Dorna: de aciasta sä fie in
sage] la Maer, la Singhiuz, la Rodna.
Aasta in s tire sä yä fie dumilor voastre, sä. nu NIA pae
sagd, cä s'ati trecut de suguire ; precum scrie Negrea mai
sus, foarte sä inteleget, - cd apoi sä nu bänuit De bine
voitoriti:
Eref Mihail ot Dorna.

[V° :] Dieses ist der Zeddel so der Vaszilla Popi aus Rodnaa
auss dem Moldauer Zeldet, der der Negre auss Dorna
Major geschicket, - aussgeschrieben.

7. t Adecä eti Nistahie: a väinit Perte sal alt Petre, de s'au


rogat adf omen[I] Nistahäle, säi un ficut bäine si ü läti erd-
tat pe Simion denainte godelodi säi al satolodi s'a fäiordi-
lord säi pirägardilor, sä hdie erätat de e[ne] sdi de DomidziO.

8. Zgardä de 7 florinti i cercel de 5 florinti. Apol am in-

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA. 833

surat pe Grasin, i-am dat dof bof $i un cal, 20 de oI cu


mief $i o cdrlanä.
Si apoI am dat Ioani doI gungi tratin[f] $i 8 oI cu miel
$1 o caprd cu ed si o cdrland, $i zgardä de 7 florintl.
Si s'ati gäsit in cash' o cäldare de 4 cupe, $i fierdle pluguluf,
$i un lantti, si car deplin, $1 4 läzI : una de 52 de merte si
una de 60 $i una de 40 $i una de 30, $i o ma' de 4 märies.
Si, cändti am luat pe Anuta, am avut doao vaci, doI bani
$1 30 de vite si o iapä. Si apol casa si grädina iaste a mè,
mosie, $i pre lucile craculuI. Si am dat luI Ion fioruluf dol
bol $i un cal $i 20 de miorf, $i i-am dat un mänzti de 5 flo-
rintf. Candid au murit Anuta, ati rámas mie dof bof, trif vacl,
o gunincä, trif gungI mänzatf, un cal $i o iapä si -.
/1ters: $i iarä$I i-am dat 70 florintl vona$ luI Ion --1.
S'ati gäsit in parte Anuti 69 de florinti argintti, $i mo5ie,
färd marhä.
Si in parte 1111 Ilie$ iarä$, care ati fácut cu Anuta, 60 de
florinti. Si ati avut un loc la SimborzU, a ef mo$ie, ca de 24
de florintf, a ei barn., $1, cändti am cumpärat locu de la Os-
tapie, am dat 15 florinti : gumbitate banI i-am fäcut cu Tu-
dora $1 kumätate cu Anuta ; $1 iard$ am cum[pd]rat cu Anuta
niste moine de la Ostacie, cu 5 florintl.
Si am zälogit 2 moine, dof florint1; $i am zdlojit un loc
cu 15 florintl $1 dol horggstf in Secätura Ru$torului, $i doao
moine de la Bontoae, 4 florintf, $1 doao moine de la Lupu
Sasu, 2 florintl, $1 o moinä de la popa Vasile, dreptti 4 flo-
rintf, $i o moinä. in Prislop, de la Tofan a adi, o merte de
gräti, $1 doao moine de la Olariti, 6 märies, $i o mute de
mälaiu $i una de hri$cd.
Si, cánda m'am insurat de am luat pe Tudora, am avut
o iapd $i patru of $i un lantti, $i apoI iard am cumpärat unu
$i un ofläncti ; $1 am dat fail cel mail, Irini, dacä s'ati mä-
ritat, o vacd $1 dof vitef $i patru or cu mid, $i zgardd ca de
4 florintf, $i cercef de 5 florinti.
Si apol am märitat pe Palaghiia: i-am dat o vacä cu o
gunincd, $i 8 of cu mief, si o vätue.
EU Ilie$.

www.dacoromanica.ro
3'4 DOCUMENTE ROMÄNESTÍ DIN ARCHIVE STR.XINE

Cändti am luat eti, Ilie, pe fata lui Constantin a Ránji.


Ati avut cercel de 5 florinti $i zgardd de 4 florintY, $i ati
avut dol gungi tretin[1], si o vacd cu vitel mänzatti, $i i s'au
venit un lac pe Peningarea, de 3 car el de fain, $i au luat fe-
'Corn' mueri mele de pe un loc 2, 2 florintl ; $i i s'att venit 4
moine, 2 in sus $i 2 in z-ros, $i i s'ati venit o cdIdare dreptti
4 florinti, din sculele casiI, $i o cárcee, $i 2 cárlani clreptü 5
$ustaci.
Si am zdlogit cu dänsa lunca M. Statevii, dreptu 7 florintl.
Pentru dänsa go de florintr gloabá.
Si am luat de pe urt loc zälo$ag a ei I() florintl, si Ion
Ureche, ginerile meü.
Si aid luat Ion a Bo$coae un zlot de pe o moinä.
Iatä eti Ilia$ : $'am dat parte ce s'aü venit muerilor mele :
dati la feorl din toate cäte simtü scrise $i din cäte cele am
avut la casa mè : din toate a triia ; i-am dat din casä in-
torsurä : au pretuit derägätori 48 de florintl, $i s'ati venit lu
Ion noao florintl, $i ail luat grajdu 8 florinti, $i un florintti
bani i-am dat ; $i din locurf tot a triia, $i din uneltele casi
a triia ; $i s'ati a$alzat innainte noastrd. Anume Isip Morariu
$i Petre Lucoae $i Leontie Avraam, i Lupu lui Ille$, $i gi-
neri lul Ilie$, Ion Ureche $i Ion a Todosii, $i alti sätenI, sä,
n'aibä a cerca nice unul pänd dupä moarte lui Ilie$, a tätd-
ne-seü.
andti am luat pe Anuta Lsters : art avut baer de 12 flo-
rinti, tintä de 6 florinti, bumbi de 5 florinti $i 2 spin$te,
dof florintI $i zgardd de patru märie$]. Si au' adus o .gunincd
cu vitel $i un boti, $i bou I-am vändut dreptü 15 florintl, $i
am plait o datorie la Orbäna$ : 5 florinti. Am dat $i iarä$
am plait ni$te gräti : am dat 9 märie$I, 5 sutaci af mid,
bani ; $i ati avut dol bal. in Ilua in ernatec, $i unul aü perit,
$i au dat omul acela 3 florintI $i piele gumdtate pentru boil,
$i ati adus o vurcd de fier $i un cutitoiü $i o teacä blehuitd.
Si, cändti at" máritat fata el', pe Maruta, am dat un sofon
dreptü 4 florintl, $i o cergä dreptti 3 florinti, $i am dat h-ters]
o vacd cu vitel fetiI, $i doI viteI mänzati, $i la o bote'gune:
un vitel.

www.dacoromanica.ro
MATERME DE ISTORTE CULTURALÁ 383

Si am cumpärat cu dänsa un loc de la Gheorghies, drepta


19 florintI si 6 potorI, si cumpärat un locti de la Zuzanu: 8
florintI i un märies, si aa esit la casa lui Mesa, Isip Onnetitä,
Petre Lucoae, Liontie Avraam, Lupu lul Mesa, si aü pretä-
luit casa cu grädina si grajdu dreptu 48 de florintY. S'ati
cheltuit in casa c din p, o s 6 florinti

9. Stäni ce au fost pe locul Moldovii, pentru car[e] au luat


Domenii 30 ob.
ti ständ. Petre Juganul ot Ragna.
t i ständ Stefan Mivovan, tij de acolò.
t i ständ Apostol sdri Juganul, iar de acoló.
t I stänä. Stefan san Nistor ot tam, tij.
t i ständ Dorohoia ot Ilova.
1- i ständ Toader Ionutul ot Ilova.

6 stänl fac.
[Pe copertä. :] 1 Cinstit si al mieu bun prietin, dumisal e]
härämintasul de Bistritrá], cu sändtat[e] sa sä dea.
Pecete neagra cu coroand : K. T.

Io. C. 1750. Pr-iubitul nostru si de neamti bunt"' Ihane,


Dumnezda sa-ti fie intr'ajutor.
Ea Gaciia Coltunoaia mg. rog Märli Tale sä-tf fad mild, sä-rab
fad dreptate, cä acum este un an de candti am rämas sdraca
de tnumd-m : stie Dumnezaa curn am tinutu-o : de 9 al n'ati
lucratii nimica, cd ati fosta bolnavd; si, dacd aü murit, nu
mi-aü ajutat cumnatii si surorile nemica, fdrä eu am cheltuit
cu dänsa septe florintl; si acum mi i-aa luat locurile cumnati,
si nu mi i-am arat aemica, n'am unde. Ion Prddan mai
ucide: zice ea' nu s'a uita de Mdriia Ta.

2. Lemberg: Fundatia Baworowski.


1. Suceava, 12 Septembre 6972 [1463]. Stefan-Vodd. Apare
<pdrintele nostru Mitropolitul Sucevef, chir Teoctist, cu voia
tuturor marilor mändstiti ale noastre MonAmicmix, si cu toti cä-
66549. Vol. V. 2.5
www.dacoromanica.ro
386 DOCUMENTE ROMANESTI DIN AECHTVE STRÄ1NE

lugarif $i tircovnicif Mitropoliel noastre», si da." dui pan Ta0;


HpomnS, pisariul nostru», gun sat al Mitropoliei », anume
Grecii pe Siret, supt argil( Siretulul, pentru gzloti turcestiv.
Marturi: fiul Alexandra, «$i episcopul nostru chir Tarasie din
Tirgul de jos, $i egumenii : popa Teodor de Bistrita, popa
loasaf de Neamt, popa Anastasii de Moldavita, popa Stahie
de Pobrata >, Duma Braevici, Manoila, Stanulu, Vlaicnl, Go-
ian KoTliliCKIH, Crasuv. . Vomic, Coste Danovi, Toma Coinde
. .

(Ko¡irt,f), Petru KOHIlti, MAI' ClIATA ... KmraiTiiK,Hodco Cre$tovi,


Isaia timm,Koili, Stetco Domocu$, Coste Orai, Radul Pasco,
Ion Buum (?), Sendrica, Bahu$, Radul Piscul (?) .. . Spdtarti.
Iuga Vistearnic, Patco. Ioan, Oand Preseacd, Neago Comis,
Luca Stolnic, Mira riaocKapo. Scrie Tdutul. Paisprezece pe-
cetI, ca $nururf albastre, din care trei pastrate. Pecetea Dom-
nului cu $nur ro$, mica... Pergament.
2. Suceava, 6 April 6996 [1488], in ziva Sfintelor Pasti.
Stefan-Vodd. Apare Mdrina, femeia lui Luca «Ecobescul», fata
lui Toader Prodan, $i altd Mdrina, cHEnow Ell», fata luI Lazar
nporkagcn8,18. Dau Domnului mo$ia Great' pe Siret, supt
tirg. Pomeniti Vlaicea si cneaghina lui, Olga. Domnul dd. mo$ia
Putnei. Marturi- : fill Alexandra $i Bogdan-Vlad ; Zbiiarea, Neagu,
Duma, Gangur, Dragos, Vornic, Warman, Iatco Hudici,
Dajbog, Steful, pircailab de Hotin Micotd si Reati$ pircdlabi
de Neamt, Andreica Ùortorovschii, Graze Micoti piredlab,
Ion Secard, pircdlab de Roman, Clainai Spdtar, Boldor Vis-
tier, Erimiia Postelnic, Andreica Cea$nic, Mdtei Stolnic, Sandro
Comisu. Pecete cu $nur. Pergament. - Boierii sint tocmaI acef
din documental datat 13 Novembre 6995, in dr. Orest Popescul,
Cîteva documente moldovene, fasc. I, Cerndutl, 1895, p. 19.
3. Suceava, 6998 [1490], Mart 12. $tefan-Vodä. Vin la el
Costea Murgo $i nepotu-I de sord Gavril, fiul Negritif : si
vind satul Tomintif, pe Siretel, lui. Jura Serbicia. Martori, fiiI
Domnuluf : Alexandru $i Bogdan-Vlad ; Neagu, Duma, Gangur,
Drago$ Vornic, Hrdman, Iatco Hudici, Dajbog, Steful Or-
cdlab de Hotin, Micotd $i Reate$, pircálabl de Roman, Andreica
Ùortorovschi, Groze pircdlab de Orhei, Ion Secard pircdlab de
Roman, Clända Spdtar, Boldor Vistier, Eremiia Postelnic, Ion

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTOR,E CUMITRALÄ 387

Frante$ Stolnic, Sandro Comis, etc. Scrie Toader, diac. Pe-


cete cu snur ro$. Pergament.- Cf. $1 Uricariul, XVIII, p. 54.
4. Suceava, 26 August 7011 (1503). Stefan-Vodd, pentru
Moldav4a, unde-f egumen popa Ioasaf, intdrindu-i doud sate in
Tinutul Sucevd: Provorotiia $i Opri$intii, date de CHHk 17.01011,1k
supt strämosul mieti» Alexandru -Vodd. Marturf : fiul sdu
Bogdan ; Jurje Vornic, $teful, Toader, Negrild pircdlab de
Hotin, Eremia, Drago$ pircálabi de Neamt, Sandro pircdlab
de Roman, Luca Arbure, Portar Sucevef, Clánäü Spatar, Isac
Vistiernic, Cozma Sarpe Postelnic, Moghilä Cea$nic, Fruntes
Stol., Petrica Comis, etc. Scrie Tdutul Logofd.t. Pecete cu
$nur ro$. Pergament. Scrie uricarul in criptogramd, jos. -
Dupd traducerea germand din protocoalele Comisid fundare
bucovinene, in prefacere modernä la Wickenhauser, Dze Ur-
kunden des Klosters Moldowiga, Viena, 1862, pp. 73-4.
5. Hirld, 6 Octombre 7028 (1519). Stefan -Vodä intdreste
episcopier de Rädäuti, unde e episcop Pahomie, satul Rä-
däutil, dat de «predecesorii $1 strämo$11 &al», cu o moard,
$1 Marele-Cotmanii, supt toate numele supt care se stie aceastd
rnosie, $1 Rogozna, däruitä de el insu$1. Mentionat «pan Gru-
madzea starost», «WO l'CAKOMIti Rh 31AHliE 11 CFICEHiE N1Tfilli PC-
AKAMhl CTAI11111». Adauge o proprietate in Cirligäturd, cumpäratd
de Pahomie de la Pdtru Vartic, supt Bogdan, tatd1 Domnulul.
Marturi : fratele Petru ; Isac, Petru Vornic, Sandro, Negrild,
Vasco, Grincoviè, Talaba pircdlabi de Hotin, Coste $1 Condrea
piredlabi de Neamt, Petrica si Toader pircdlabi de Roman, Luca
Arbure Portar de Suceava, Hrana Spatar, Eremiia Vistier,
Coana Sarpe Postelnic, Sacuian Cea$nic, Sträa Stolnic, Toma
Cdtelean (11h11,6A11")Comis. Scrie Dumitru Popovió. Perga-
ment. Pecete ruptd, cu $nur ro$. - Cf. Urzcarzul, XVIII,
pp. 86-7.
6. Suceava, 21 August 7028 (1520). Stefan-Vodd, pentru
Putna $1 egumenul $i arhimandritul chir Acachie, intärind sa-
tele : Jicov, Voitin, Manevti, Balosine$tf, Botd$ane, Vic$ani,
Mäòcalesti, Fratovti, C1imovi, Ternavca, Greci supt Siret,
Cozmin, Clicovtl, Ostrita, Stubei, Sine$tY, Onicadi, gAucw
RSKATS 3EAL111 din hotarul Boe$tilor, $ a. $1 CEl10 WOW HCIROHIThlik

www.dacoromanica.ro
388 DO'LTAIENTE ROMÂNE$,TI DIN ARCHIVE STRXINE

Boieri : fiul Stefan, Petru fratele Domnului ; Isac, Petru Vornic,


Sandru, Negrild, Vasco, Grincovi Talaba pircdlab de Hotin,
Coste $i Condre pireälabi de Neamt, Petrica $i Toader pir-
edlabf de Roman, Luca Arbure Portar de Suceava, Hrana Spd-
tar, Eremiia Vistiernie, Cozma Sarpe Postelnic, Sdcuian
Ceasnic, Strda Stolnic, Toma Cdteleal Comis, etc. Totru$an
Logofät. Pecete cu $nur ro$. Pergament.
7. Hirldü, 7042 0533-4). Petru-Vodd, pentru Moldavita,
dindu-I un loc la riul «Frumosul», oFigetel», «Vrdu Feredeu >,
«Mäguri Bool», Deaia. Boieff : fiul Bogdan ; Huru Vornic,
Totru$an, Scripca, Vlad si Toader, pircalabi de Hotin, Dan-
ciul si. Liul pircdlabi de Neamt, Zbiiarea $i Craun pircdlabi
de Roman, Mihu Portar de Suceava, Drag$an Spatar, Glavan
Vistier, Albotd Postelnie, Popdscul Ceasnic, Colun Stolnic,
Dragsin Comis, Toader Logofd.t. Scrie Gheorghie. Pecete
cu $nur ro$ ; ruptd. Pergament. - Nemte$te in Wickenhau-
ser, illoldowiza, pp. 79-81. Cf. Uricarzul, XVIII, p. 120, $i
mai ales Orest Popescul, p. 37.
8. Searlat Grigore-Vodd Ghica. Dupä preambul, confirmd Put-
nel, unde e egumen Benedict, daniile Domnilor anterior'', mai
ales intdrirea de la «Domniia Sa Costantin-Vod[d] Rac[o-jvit[d],
din anul 7264, Iun. 15, intru care .. dupd dovedzi, adevdrate
testamentur[i], pe obieahl de mild ce aü fäcut acei mai innainte
luminat rdpousat Domn cu aCastä sf[ä]ntd. mändstire» : Stefan-
Vodd, 7010, «intru care scria pentru tot preutif cdti sin tu träitori
pin toate satel[el mändstirii, in toatä tam., ca sd nu le ia
dajde arhiereii, nid sd-T giudece, fdrä numai toate ale lor sä
le caute egumenul ce va fi la Putna, si sä aibä a lua pe
tot anul cdte 150 drobi de sare din ocna domniascd ;
intdrea$te $1 std.pdnirea$ti hrani$ti, mosiia sfintei mandstiri, in
toate siamnile hotarului, de gur impregur»; 20) Stefan cel Tinär,
din 7030, «intru care scrie pentru 3 mdj de pea$te mändsti-
rescu, sä umble de doao or"' inteun an la Dundr[e] saü aiurea,
pe care peaste sä nu dea vamd nicdiur, nici alte angdrif ; si
mai serie pentru toate satel[e] mandstirif din tard, ca sd nu
intre giudecdtoru saü globnic pin sate, ce numai insu$ egu-
menul mändstirii sd le caute vinovdtiile $i alte pricinl ce or

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 389

aye ei» ; 30) «De la rdpousatul Domniia Sa Mihai-VodA, din


anif 7216, intru care scrie pentru satul Cuurul al mändstiriI
Putnii, de la Tinutul Cernalutilor, ca sa.-$ dea desiatina de
stupi $i de mascuri $i go$tina de ol la mändstire, iar nu la
Camara domniascd, ca sä fie acel venit pentru ard, undelemnu
$i tdmde ; $i nici dispre globnici sad gudecdtori O. nu sá in-
vdluiascä ca sa..-1 gudece, fdrä numai egumenul sá le caute gre-
$ialile lor». Scarlat Grigore-Vodä afld e pre cum pre aceale vremi,
adevdrat, rdnduialile a$ea era a sa" urmà, dar acmu, la vremile
aceastea, intr'alt chip sint alcdtuite obiciaiuril[e], cu alte otcdr-
muiri $i ränduiale intemeiate sf[i]ntile ma.nastiri cu hrisoa-
vel Le luminatilor Domni, care otcdrmuiri de pe urmd, dupd
ceariria sfintii mändstir i] ce ad cerut, in locul acelor mile
dintai, alte miluiri, precum ad $i alte mändstir : precum cu
cale au gäsit Domniia Sa Costandin-Vodd a nu famdnea
nurnita mtindstire neinpartinitä de milile ce i sd. cuvin, $i in
locul acelor mile din dzile bdtrine ad a$alzat, hotärdnd $i
rinduindu ca totdiauna $i in toatä vreame sd ailod sf[a]nta
mänástire aastd mild mai jos ardtata.», - si el le confirmai.
Putna va avea pe an 150 de drobi de sare din ocnd, «$i bra-
ni$tea (adica mo5iia st[i]ntil mandstirl) sä fie staipalnita de pa-
rintii callugärf $i apdratd dispre tot in toate hotarail[e] bdtrdne,
cum sintu de vac, dar preutii sä fie supt std.pdnirea arhie-
reilor, dupd cum $i säntu». La Galati sd ailod unsprezece «liude
strein[i], pdscari, cu vdtavul lor», neplätind pe$tele lor avama
$i pdrcdldbiia, atäta in Galat cdt $i pe la drumurit ». «A$ijdirea
$i satel[e] sfinteT mändstirf sd fie nesupdrate $i apdrate pururea
dispre tot gudecatorif $i globnicif : altii nime sal n'aibá a-i gu-
deca fdrä numai egumenul, afard de moarte de om $i furtu-
$aguri, cdnd s'aru intämpla ; care aceste doao pricini sä cuvin
a sä cduta cu Divanul. Asijdirea, hotdra.md si poroncimd ca
sd aibd a sd face la tirgul Sireatiului pe toatd sdptdmaina dzi de
tärgu Martea, dupd cum ad fostu $i mai innainte, $i. vama si morta-
sipila ce s'a face, miluim Domniia Mea sä o ia sf[d]nta mändstire,
ca sä fie acestu venit pentru ard $i untdelemnu $i tamale de triaba
bisericii ; iarä vame$if si mortasipif de Tara-de-sus nici de
cum sä nu cutedza a ceare vamd sad mortasipie de la nime.

www.dacoromanica.ro
390 DocumENTE RoArANEsTf DIN ARCHIVE STRAINE

Si vitel[e] ce s'ar vinde la dzile de tirgu. i iard$I o pivnit[d]


de piatrd ce iaste in tirgul Sireatului, cu locul ei impregur,
ce sä numeste pivnita Bugdnitif, de care ni-am instiintat
Domniia Mia c'aa fostu a unui Arman, carile de o sutd de
ani a lipsit de pre aceste locurf $i, lipsdndu Armanul, aa stä-
1/4

pdnit pivnita aceaia si rdpousatul -Calistru proin episcop Ra-


dautilor, cdt aa fostu in viiat[d], $i cu daniia Domnii Sal[e Cos-
tandin-Vod[d] Racovit[d] s'aa datu supt stdpänire sfintif rnd-
nästirl Putnif ; care $i Domniia Mea asemenea am fdcut mila . .
Care pivnitd sd fie In pace de cdmänd, de 135.zmäna, de ce-
pdrit, de buor, de crd$mdrit $i de alte angdrif. i iards vol-
nicima Domniia Mea pe sf d]nta mändstire Putna ca sal tie si
orändá la tdrgul Sireatulul, dupd rdncluiala cum tine $i sfla nta
Mitropolie la Suéav[a], $i ordnda a.easta iards sd fie in pace
de camdrid, de bdzmän, de cepdrit, de buor, de crdsmarit
$i de toate angdriile.» Benedict aratd $i act dela. prea-iubit
fratele Domnii Meale, Domniia Sa Matef Ghica-Vodd, din anul
7263 ), ce dd. la 50 de vite scutirea de vdcdrit, la woo de
of cea de go,tind, la 800 vedre de vin cea de vddrdrit, la
i000 de stupf cea de desetind, $i doudzeci de «oamini fära bir
pentru poslusaniia sf[i ntil mándstirf». Recomandatie cdtre ur-
masi si blestem. Marturf : fiii Domnulul : Alexandru, Mihai, Ni-
colae, Grigore, Gheorghie, $i boierii: cIoana Bogdana, Marele
Log., $i Lupul Bal$u Vel Vornica de Tara de gos, Vasilie
Rusät Vel Vornica de Tara-de-sus, Vasilie Razula Hatman si
parcalaba Sucevif, Alexandru Vel Postelnic, Joan Paladie Ma-
rel[e]-Visternica, Filipa Catargiul Vela Spatara, Costantinu
Sturdzea Vel Ban, Nicolae Rusdtu Vel Paharnica, Vasilie
Costachi Vel Stolnicti, Ianachie Velti Carnanaru, Mate Ghica
Vela Comis». Iasf, 7266=1758, i-id April. Scrie Ioniä Gra-
maticul, sán Pavdl Cárndra$ul». Semndtura si pecetea luf Vodd.
Aur la inceputurf $i la numele Domnilor, orf la numdrul da-
niilor ; podoabe in mai multe colorf. Sus : bourul, cu Iw 111 :
: r: KR cu coroana, sabia $i topuzul. Pergament. Jos : « Ma-

nolachi Bog: 3-ti Logf. pro.».

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTILRALX 391

3. Varsovia : Biblioteca Zamoyski.


[1538-15 . .]

t Eu Albeiu de Tighinea scriu moltä veatd si sdndtate


starostelof de Rascov : doniaiasta dau s tiri doimitale ca sa
stiti domneavostrd, sa no vá hee nece o grije, nece o teamd
de nemicd, ce sIt hetl forte co pace bond de c[d]trd not, c'am
audzit cd vIt teamet : atd.ta dorä de yeti bänoi pre noi, atäta
cd.ce c'am maros de-a[m] lovit ne5te sate, de-am loat cati-va
robi, prentro cdce c'au fast vina lor, cdi"; c'au pri[n]s ne$te
spahei de-ai nostri. Det:1 printr'acel locro s'au fac it aceasta.
lard de c[d]trä noi bine sä stiti, ca vä simtem forte co prienta
bond si stim preetensogol cel bona, i va semtm co tota inema
si co tota credinta. De-alasta vd dem 5tiri ot g[ospod]i, amin.
Si in èa carte ce s'an scris roseasti, sd cauti corn e scris : tot
iaste de folos, edtra domneavostrd, cu pace in ton.' vreamea.
De-a6asta sa stieee. Si, altd, pohtesco pre donmeata ca sd-mi
trimii o pol[o]boc de herilcd, sd-mi hie de Hanoi, ca iaste
sd vie spre la Tighinea, si ti 1-o voiu plät co bani domitale,
noi, dar forete te pohtesco sd-mi trimiti corondo, pand no
vine Hanoi. Si mä rag sd-mi trimitf pre cesto om al min.
Si sd no mi-1 zdbdvestif. Sii voiu meal tremeate carte foseasca
domitale, de ver sti de tot.

4. Stockholm : Archivele Statului.

-[- i. MIstilu bjhu To Costandin Nic : Vvd i gsdna, pisah


gvsdmi voao sluj. i tlranilor pIi. unde va veni Abdula-Ati
Vezir Tatar i cu S'ileirnan-Ag It, omul Marii Sal[e] Colceac-
Pas[a. , $i cu doi curuiari sfetesti, care au venit de la ordie
$i mergti la Hotin la Märiia Sa Colceac-Pas[a], sa" l[e] dat den
conac in conac noao cal da olac si 3 cäldoz in ductoare, nu-
mai pan la margini. Tolico pisah gvsdrni. Mai 7 d.,
7247 [1739].
9 cal' si 3 cal[ä]oze.

www.dacoromanica.ro
392 DOCUMENTE ROMANETÍ DIN ARCHIVE STRAINE

Pecete cu chinovar si monogramd cu rosu.


2. Io Grigorie Ghica Vvda, bj. mlsteiu gspdariu zemli mol-
davscoi, ddm poruncd cdpt. de pre la menzilurI sá datI cdte
o carutä cu patru cal i cu dol podvodarT, si cdte seasd caT
de cdldrie, si calte dol surugil din conac in conac, la dumnea-
lor solif [frantezI: ,sters] i la Suleiman-Agasi a Mdrii Sale
Pasif de Hotin, si la un Vezir Tatar Agasi, mergAnd cu totif
depreund la Hotin. Masta poruncim.
Lt 7247, Mal 12 1..
Pecete cu chinovar.

5. Cluj : Biblioteca Museulul Ardelean.


Copia. Tot lucrul acesta s'aU incredintat protopopului si
tisturilor dea ta.rd, ca sd-1 aseazd si intocmascd intre voI,
cum vor sti ma:I bine, maT drept si mal dumnezeiaste despre
amändoavá pd.rttle, ca sä vá asdzatI acolia pe iclejie, cum vet
put& Dard preotul nu poate fi faird casä preotasche, cd
Mariia Sa groful îl tine de casá si sileaste sd ruargä in casa
bdsdrici , ni nof inpotrivd a sta nu putem, neavdnda teme,
Ci silitT, fiilor, cu toti, cu un gaud, cu o inirnd si cu o dra-
goastd, de sd a4r,utat unul cu altul, si sä intocrnit acolia pe
iclejie, unde vdt fi supt sluteta (aic) noastrd, pdind cdind Dum-
nezeO, carele puternic si de pietria-s face ET, va rdndui si
de spre voi ceva maT bine. Blaj, dela Mitropolie, 13 Martie
1778
Gligorie Hoer.
Din ms. luT Kirallyi Ferencz.]

2. Copie. Sd face instiintare tuturor cdrora sä cuvine a sti


precumu cd, arätätoriul acestia, cucernicul popa Joan Vin-
I Tot acolo e plstreazi o scrisoare ruseasal a Stefania Mihailoya, iitoa-
rea lui (..hcorghe .tefan Ea lncepe a»t-fel
Is ;1,01'514 H HE.311aH5 SAoaa CTE45H11,1,a 50 XaMIJKIla HOBCTaaath W alSiEs mofro
cret,an R0,1,h 31,wk somancn:ni bAato cre noAcnon,I,As n no, wEopon; HMO HO-
M03:110C1 H MIS 11115 Molo MHAIOCTHISO0 HOMHHHIIIHR diAllard \ OHS Ha AaH14610

1:541'0,10.filk. etc.
Semneali. Stefsua Mihailova.
Adresa e «A Sa Maje,té. le Seremssime roy de Suede».

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 393

tild din Cinade, slävita varmeghie a Belgradului de josil,


iridü preota de D[o]mnul Sofronie Chiri1ovi6 episcopul Budi,
asa nof acuma 1-am asezat parohn deplin la satul Märii Sale
prea-luminatuluI D[o]mnulu grofil Bamfi Ghiorghie, cu stirea
si ingdduinta Märii Sale, si ränduimu ca din tot venitul bi-
sdreci, in lduntru si afard, sá aibä jumätate; ceialaltä jumd.-
tate sä aibä popa Radul. i poruncim acesti dol preotn tot
frdtiaste sá slujascd $1 frät'iaste sd impartd si cu dragoste,
dupd leagia luf Dumnezdil sá trdiascd. Asisderea, numitul popa
Ionn sä porunceste sd fie bländu, sä sá fie smerit, sä pdzascd
pururea slujba lui D[u]mnezai si a Beseareci sale, sd fie as-
cultdtorin noao si protopopuluI sbal, dupä a sa fägäduintä;
sd.' nu fie gdlcevitoriú, sä nu fie betävu, sd nu facd nice un
exesn, saü scandild ddndu, ci mai värtosu sd fie pildä buná
la tot(' . lará, cälcändu ai.'astd ränduiald, sá va lipsi de preo-
täe pd.nd cändü sä va inderepta. S'an dat in Sibiiu, 17
Septemvrie 1780 [cu arabice].
loan Popovici, vicarepl neunifilor, 71Z. p..
[Pe V°:] Nof eel mai josn iscá1iü däm aastä copie cui sá
cuvine, luoatd de pe atestatäla popI loanu dela Cinädie, suptu
sufletele noastre, precum am aflat, din osie in osie, nimlcd
läsändu, nice mal adduogändu.
Onea diiacon Cergdu-Mare.
Costandin dascäl.

6. Cerna' Archiva Tribunalului §i a Delegatiel Tern 1

Suceava, 5 August 6936 (1428). Alexandru-Vodä. Stanciul


si Cirste capdtä Bänila si Isesti pentru slujbe. Marturi: Mi-
hail si fliT, i ceilaltI boieff ai. Moldove. Scris din ordinul luI
Neagoe Logofat. - Cf. Uricariul, XVIII, pp. 1-2.
Suceava, 23 Februar 6961 (1453). Alexandru-Vodd, pentru
mänästirea din ItcanI, unde e staretd Fevronia, ca sä i se

I Uncle nu se lnseamtA anume, documentele se ph'streazi. numaY, In tra-


ducerea falcuti la 17S2 de Comismnea de dehmitare, In Archiva Tribunaluluf.

www.dacoromanica.ro
394 DOCUMENTE ROMXIVESTI DIN ARCHIVE STR4INE

scuteasa. teranif, «Rusi", Gred saü ce ar fi t. SA nu i supere


Vornicii de Suceava, nici altif. Marturi: Duma Vornic, Ma-
noli, Stan[ciull, Coste pircdlab $i fratele lui, Petru, Baicean,
Cosma Sandrovici, Duma Vistier, Petrica Postelnic, Jurja
Comis Scrie «Sobrult. - Cf. Uricariul, XVIII, pp. 21-2 ;
dupa care s'ati corectat numele.
Suceava, 13 August 6972 ('464). Stefan-Vodä. Mindru $i
sotia $i cumnatele luf, fetele luf <Vojniagt, se piing contra
boiaruluf <Misa > pentru Tirnauca. Acesta spune c. o are de
la «unchiti t, Bera. Aratä si un act. Dupà obiceia , se decide,
cu boierii, sä. jure «Misa», cu popa Mihail, boierii Stan Ba-
bicf, Groza MinovicI $i Toderas, irmaintea satului. Jura. Se
confirmd. Scrie Roman.
Suceava, 7 Maiu 6981 (1473). Stefan-Vodd, pentru un Cirste
Mentionatl: eptscopul de Rdclautf, Dragos User, Tarasie epis-
copul de Roman ( <Mitropolit de jos )) Dania priveste Ivan -
cautti, din Tinutul Cernäutilor. Se aduc marturI fief DomnuluI :
Alexandru $i Petru. - Rupt.
Suceava, 7 Maiu 6982(1474). Stefan-Vodä, pentru Misat care
<

vinde Tirnauca cu 150 de galbeni tätaresti Domnului. Dä. $i actul


de la «batrînul» Alexandru-Vodä, bunicul lui Stefan. Domnul
däruieste mosia Putnef, unde e archimandrii Ioasaf eguinenul.
Suceava, 29 Maiú 6992 (1484). Stefan-Vodä, pentru Fedora $i
Nasta, nepoatele lui Curuf, care dati un loc la «Breduzella>
(Braddtel?), lui Stanciul Aurar, pentru 50 de lef tätäresti.
Se luase de la GiurgI Rotompan $i sora, <Malia . Marturi :
fiit Domnului, Alexandru, Bogdan ; Vlaicul pircdlab de 'Or-
heiu, fiul : Duma ; Sbiera, Hrana Vornic, Iuga, N[e aga,
Gangur, Herman, [Gherman], Oana pircalabt de Belogradt ,
Ivasco, Maxin pircalabi de Chilia, Dajbog pircälablde Neamt,
Fete Gotc5, Dragos, Micotä, pircalabi de < Novograd , Stefu,
de Hotin, Iatco Hudia, Drago$ Spatar, Kirakolla Vistier,
leremia Postelnic, Joan Ceasnic, Petru Stolnic, Goza Comis,
etc. - Cf. UrIcariul, XVIII, pp. 39-41.
4 Mart 7015 [15071. Bogdan-Vodä. <Maria, fiica SpätaruluI
Alb il, i sora ef, fill luI Ion $i Nasta, fiii SascineI, nepoatä
a Spatarului Albul, $i Dragna $i sora ei, Anusca, fetele lui Giurgi,

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA 393

si ruda lor Do Ica, fiica Nastinie, si rudele ei, popa Ivancu si fra-
tele lui, Filimon, etc., toti nepoti ai Vistierului Onisor si ai
frateluf sän, luI Bisclega, vind Berindestif pe Costina lui Ga-
vril Totrusanul Vistier, pentru 600 de zloti tätärestf. Aveau
acte, cei tref strämosT, de la Ilia? si Stefan-Voda. Tautul Vel
Logofat. - Cf. Uricariul, XVIII, pp. 82 3.
2 Februar 7016 L1508 . Bogdan-VodA cla" din parte-i satul
Telebesinti linga Siret si Trestienetul, supt codru >, daruit du
fiul luf Breliche» (Birliciu) manastirif Neamtului, unde e egu-
men Macarie - Tradus de Axintie Uricarul la 1iü Iulie 1722
(7230). V. p. 387.
5 Ianuar 7059 (1551). Alexandru-Vodä, pentru Tudura si
familia ei, ce-si impart mosiile. - Tradus de Andrei Das-
covicf, scriitor din Cernäuti.
II isi, 7063 (1553), 7 Main. A lexandru-Voiä. Fetco, c i sora hi"
Marusca, fuf Magdei, ruda lor Alexandru qi fratele lui, Avram
Banilovschi, sora acestuia, Fedca, fliT lui Ioan Banilovschi,
pentru Isesti. Pomeniti Danciul si Stanco Banilovschi.
Farä data (probabil 1584). Petru-Vodd (Schiopui) chi luf Ilie
diac Crimcovici un loc pustin anume (Ungu. . «Wie die
. >

schlimmen Kosaken auf den Grund und Boden Unserer Herrlich-


keit gekommen seyn und . in Gefangenschafft waren. .
. . . >

Condre Bucium Vornic de tara-de-jos, Irimia Vornic de Tara-


de sus .. Ho in, Joan i Criste pircälabi de la Neamt .., .

Brut Postelnic, Nadabaico Spatar, Sava Stolnic, Stan Coatis.


Suceava, 24 Februar 7090 (1582) Iancu-Voclá, pentru md-
nästirea Sf. Ilie si Anastase egumen.
Botosani, 22 August 7090 (1582). Iannu-A odd. Se dau cloud
sate: Ihnita si Dracevita cdtre Pobrata. Der Schepenicze un-
terthanig sind.» Callugarif clan <loo Ducaten, da wir den en
Ttircken schuldig gewesen ; welche too Ducaten von dem
Peter Vartikovics, gewesten Perkelab, dem heiligen Kloster
geschencket waren». - Cf Hurmuzaki, XI, p. mt.
17 August 7094 (1586). Albul Vornic de Suceava, in afa-
cerea mänästiriTSlatina, pentru satul «Burhenistie» (Buruienesti).
Ordin de la Gheorghe Hatmanul, Portar de Suceava, a aduna
batrinif din oras. Chtamd pe Gheorghe «Tabaika >, Panä, Ni-

www.dacoromanica.ro
396 DOGUEENTE ROMANEgf DIN ARCHIVE STRÄINE

colae Dobre, Gheorghe Grecu, Cirste Gelepul, Costin de Zaha-


restf, Ionasco uricar de Rotopänesti, Mälaiti de Horetca,
Sandru vätäman de Stupca, si alti vätämani, Ionasco vätärnan
de Ipotesti, Gavril vätäman de Areni. Fixeazä hotarul. -
Gheorghe Hatmanul e o cunoscutä rudä. a DomnuluT. V.
Hurmuzaki, XI.
20 Maiti 7097 (1589). Petru-Vodä. Vine Drägan cu fratele
lui, Toader, si Joan Diacul cu surorile lleana si Anusca, fui lui
Irimia Barnovschi, cu plingere contra lui Onciul Vrincian,
aprod, pentru Cadubesti (T. Cernäuti). Tatäl lor vinduse mo0a
lui Päcurar Vel Vornic cu 1500 de zloti tatärestr Se pre.
sintä si Onciul si sora 1111, Marghita, fiii An et, nepoata luI Onufrue
Barboschi, Portar de Suceava, si aratä acte. - Pricurariti e
Vornic supt Ioan-Vodd (Hasdeti, lOan-Voda", p. 224). Pentru
Barbovschi, v Uricariul, XVIII, p. 491 ; Doc. Bistrztet, H,
p. vtl, nota 3.
16 Mart 7099 (1591). Petru-Vodä, pentru Pepele diacul,
«der Kammerer ware». ti dä satul «Dobowiz» . CernAuti),
care (, unter der Gehorsam des Schippenitzer Antheil ist»,
rämas pustiti. eDerweilen er unserer Casse Gutes gethan und
mit 15.000 turckischen Ban ausgeholfen, da die Turcken mit
uns schlecht verfuhren, und hat dieses Geld den Turcken
gegeben zu Hulfe unserer moldauischen Landen, da wir jenes
viele unrechte Geld zu bezahlen gezwungen waren.» Marturi .
fiul Stefan ; ceT trei episcopf, Gheorghe Mitropolitul, Agafton de
Roman, Ghedeon de Ráddutl. - Copie intáritá de Mitropolitul
Gavriil, de Costachi Vel Logofät si Depasti Vel Spätar 1.
Iasi, 8 Februar 7114 (1606). Ieremia-Vodä, pentru väduva
Postelnicului Drägan, cu zapis al lui Onciul Halitchi diacul
si fiiI: Toader Cazacul si Dumitru, la TeresenI. Pomenitä si
Nastasia, fata lui Petriman, nepoata lul Purece. - Alt act
din 7117 (1609; sic), 12 August pentru aceasta al Domnului,
cu boieriI2. - Pentru Drägan, v. Uricarzul, XVIII, p. 5 to.

I De la l'etru ma): slut acte din 7091 (I 5S3), 6 Ianuar, i 20 lunie 7097
(158) 00 ara 'nice% qa. Cf. Kozak, in Ar, It. fur slavzsche Ph e, XIV,
pp, 200-2. Altele din 1» ,:1 28 Maiii 7092 11584).
2 De la Ieremia e un document din 12 Iulte 7105 (1597).

www.dacoromanica.ro
MATFRTALE DE ISTORIE CULTURALÀ 3(-)r

Iasi, 7 Ianuar 7116 (1608). Constantin Moghild, pentru Po-


brata, dindu I Drägu$enif $i Dracenita. Scutiti de staroste si
$ugubinar. Chilugdrii vor judeca numaf, si-sf vor lua plata. Iar
pedeapsa se va face si incasa de oamenif mändstirif.
Iasi', 4 Novembre 7118 (1609). Constantin Moghild, pen-
tru un copil mort, gdsit la Corlatele ; e ucis de mä-sa
si ingropat. Se ordond luf Petra$co Mare-Vor lie sä iea 50
de bof ca pedeapsä. Dä. Vtstierul Boul bani, si lea satul cu
too de galbenr.
1 r Iulie 7118 (1609). «Stefan Soltuz, cu 1 2 pirgarf si oa-
meni burff din tirgul Siret», aratä cd s'a fficut o vînzare la
Peträutl
7119 (16 ro-t). Constantin Moghtlä. Pentru vinzare la Cor-
latest! cdtre Vistierul Teodor Boul, pentru 200 de lef. Pe-
tra$co Vel Logofdt
20 Septembre 7119 (1610). Stefan Soltuz de Bae, cu 12
pirgarf, pentru o vinzare la Corldtestf. Mentionat : Vistierul
Nicolae Boul. - Cf. p. 69.
Iasi, 24 August 7124 (1616). Radu-Vodd, pentru ItcanT.
15 Ianuar 7125 (1617). Radu-Vodä, pentru Antimia vd-
duva luf Dumitru Lenta, biv staroste, cu fetele $i fiul ef
Miron, pentru cd Tatarif li-ati ars documentele pentru satul
0 Hroscheuz» $i bisericile $i casa de la «Jorkeuz». Con-
firmd
12 Mart 7125 (1617). Radu-Vodd. Apare Ghenghe Vel
Logofät, cu ginerele lul, Constantin Ro$ca Vel Vistier, plin-
gindu-se cd. supt Ieremia-Vodä Gheorghe PircAlab, socrul luf
Ieremia-Vodd: «Georgie Perkelab, Schwiegervatter des Fürsten
Jerernie», li-a luat satele Coteleva, Sancdutf, < Marschinizi», Si$-
cduti, la Prut, zis si Novoselita (T.Hotin). Supt Constantin-Vodd
li restituie «Marschinizi» si Novoselita numaf. Plingdtorif le
aveati de la strdbun, Ivanco Mihdila$: acte de la cbdtrinul
Voevo3 Alexandra $i de la Petru-VocIA» . Domnul restituie tot,
pentru credintä e in den Landesangelegenheiten, da wir von
denen Turcken angefochten worden und der Skender und
Ibraim-Paschen, dann alle Agen mit denen turckischen Vol-
ckern und mit denen Tartarn allhier in unser Land gewesen
www.dacoromanica.ro
398 DO 'IJMENTE RuMÄNE.5,TI DIN ARCHIVE STRÄINE

[1616], vier gute Pferde geschencket haben.» - Un alt act din


aceiasit zi, in Urzcarzul, X, pp. 148-50. Pentru evenimente,
Prefata la vol. IV din publicatia de fatd - Gheorghe [Cio-
rnirtard e pircd.lab de Neamt supt Petru Schiopul V. Hur-
muzaki, XI, regeste.
Suceava, 3 Lille 7134 (1626). Fiji lui Mihdilescul pisar si
sora luí Mihdilescul fac vinzare in Tinutul Neamt si la d3o-
tescheni» altor Mihäileti. Semneazd si Gligorie, Ursu Ghenghe.
Scrie Gligorie Ghenghe.
8 Mart 7135 (1627). Toader al lui Zaharie Täutul, cu sotia,
Nastasia, sora lui Turcul din Vilavcea, dä o carte de im-
pärtire.
Iasi*, 23 Mart 7135 (1627). Miron-Vodd schimbd cu Lupul
Vel Vornic Rusil (T. Suceava) si 300 de ughi pentrn Chindi-
vani» (GhinddoanI?) csupt munte» 5 Solomonesti (T. Neamt).
Acestea se data < dem durch uns selbsten neugestiffteten Bett-
hause Hangu genannt». -- V. Miron Costin, p. 290.
20 Maiti 7136 (1628). Salomia, fata MagdalineI, nepoata lui
Stänild, cu fata Antimia, vinde Tureatca, ce o are de la Ni-
coard din BotosanI. Dä mosiile luI Gavrilas Vornic. PresentI :
Vel Logoatul Dumitrasco, Hatmanul NicoarA, biv Vel Vornicul
Lupul, Vel Stolnicul Grama, Vet Vistierul Lupul, Vistierul
Gheorghe, Vornicul Rotopan, Onciul, Iaras (Iarall ?) Vel Vdtav
de Dorohof, Thutul biv Vel Logofdt, Pitarul Rugind, Isac Stirce,
Stefan de BrdiestI. Scrie Borilianul Uricar, la BotosanI.
ii August 7136 (1628). Miron-Vodd, pentru Salomia si
fata eI, sotia lui Dumitrasco Mihul diacul, la Tureatca, cum-
pdratd de la < Boteschaner Nicoore». Pomenità.: «Aftimia,
fata lul Gavrilas Matias, Vel Vornic al Terii-de-sus».
9 Maiti 7140 (1632). Alexandru Ilias, cu Atanasie Mitro-
polit, Dionisie episcop de Roman, episcopul de Rädautl,
Mitrofan de Husi., - pentru Itcani.
25 Februar 7146 (1638). Contract de mosii intre «Stol-
nicul Grama, Nicolae Drägus, Ionasco, fiul Cuparulul, nepotif
Hattnarmlui Oräs», pentru Bainti, OrdsenI, etc.
Iasi, Io Iunie 7146 (1638). Vasile-Vodd, pentru Nastasia,
fata lui Nicolae Silitrarul, sotia luI Grigore Ropceanul.

www.dacoromanica.ro
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALÁ 399

Iasi, 2 Maitl 7149 (1641). Vasile-Vodd, pentru Strdtulat si


Dumitrasco Dobrenchi si Toader Dohatco, strdnepotii luf
Dumitrasco «Turedeo».
26 Maiti 7150 (1642). Nicolae biv Jitnicer, pentru Bahri-
nest'. Semneazd. Ilie Sturdza Vel Stolnic, Gligorasco Ghenghe
Vel Medelnicer, Petriceico Vel Queer, Constantin Vel Sul-
ger, Ion asco &Is biv pircdlab, Dumitrasco Prdjescul, Todosie
Dubdil, Stefan Brdescul Vornic de Botosani, $. a.
Cernduti, 20 Iunie 7150 (1642). Coste Grama cu fiif vinde
D siliste nepotulul säti, Lupu Stroe cut_pentru 200 de galbenf.
«Dela Troian pänd. la Nistru.» arturi : Andrei Talpd, Pin-
tillY Barbotchi, Isac Cocoranul, Isac, «curierul domnesc din
Cerndiuti», Popa Ignat, Gligorie diacon, Stefan Unguran,
«der Alexa Pircsu, mit 12 Burgern», Toader Goian. Scrie
Ionasco.
Iasi', 3 Decembre 7151 (1642). Vasile-Vodd, pentru Ieremia
Murgulet, ce aduce márturie de la Gheorghe Stefan treti
Logofdt, Pavel V ornic de Poartd, Nacul Simion[el], Dunn-
trasco de Cdlinest, etc., cd. Ieremia Busuioc, al lui Buattiqc
biv Vel Spatar, la moartea luf, a dat innaintea lor partea sa
din Ddrmänesti (Suceava) lui Murgulet, pentru pomenire. Ga-
vrilas Vel Logofdt. Petrasco.
20 Februar 7151 (1643) Vasile-Vodd dd toate drep-
turile in e Subranecz » lui Lupul Stroescul. - Toderasco
Vel Logofd.t. - Cf. Wickenhauser, Woronets., la aceastd
data.
30 Mart 7151 (1643) Vasile-Vodd. Apare Joan Ciolpan,
pentru a vinde Lucavita (T. Cernduti), ce o are de la bunicul sdu,
Ghenghe Logoatul, supt Radu-Vodd. 0 luase si acesta de la
Gorce Volcinschi, Ionasco Dobrenchi uricar, etc. Se dd. lui
Isac Mironescul, Cdpitan de «Senikeu» (Sdnicdti), pentru 150
de u gill'.
12 Ianuar 7152 (1644). Vasile-Vodd confirrnd lui Buciurn.
Vel Vornic Visnita, hotdritä de Vasile Rosca si Constantin
Ciogole Vornic.
15 Octombre 7154 (1646). Vasile-Vodd. Tdutul biv Logordt
aduce act de la Nacul piralab de Suceava, Stefan Murgu-

www.dacoromanica.ro
400 DOCUMENTE ROMANESTI DIN ARCHIVE STRÄINE

let, Tudor Dohatchi, Nicoard Brahd, Alexa Soltuz si 12 juratf


de Siret, pentru cit Isac, fiul ha* Tudor, nepot al luI Täutul
Logofät, face o orinduiald pentru BälilestI, la moartea luí.
Toderasco Vel Logofat. Dumitrasco. - Cf. Doc. Btstrziel,
-
I, p. 83, n° C.
Suceava, II Iunie 7154 (1646). Vasile-Vodä, pentru Anti-
mia sotia luI Dumitrasco Tureatcd.
Suceava, 6 Iulie 7154 (1646). Vasile-Vociä, pentru Gavrace
«Polski», Helce din NihorenI, etc., Solomon tircovnicul din
BotosanI, Pascal biv Soltuz de Suceava - Toderasco Vel
Logofdt.
Suceava, 13 Julie 7155 (1647). Vasile-Vodd. Vine Safta,
sotia «des Scholtus», cu fiul Andrie i fratii : Joachim, Miron,
Nicolae, fiii lui Dumitrasco, si vinde partea lor din RugasestI,
de la ,(ihrem Gross-Vater Isac Balika Hatmann», luí Iordachi
Vistier, sotief $i copiilor. Toderasco Vel Logofd.t.
Iasi', 22 Ianuar 7156 (1648). Vasile-Vocid, pentru Coste
Pitic, la Plesenita. PomenitI : Isac Cocoran din Bänila, Toader
Täutul din Vilavce, etc., Isar fiul 1111 Grama din Cälinestf.
Ia.?I, 4 Mart 7156 (1648). Vasile-Vodd, pentru Dumitrasco
din CAline$ti. Mentionat Stefan Murgulet.
Iasi", 4 Iunie 7156 (1648). Vasile-Vodd confirmä luí Ga-
vrila$ Matia$ biv Vel Logofät satul BobestI, hotärit de Ilie
Septelicf. staroste de Cernäuti, $i de bdtrinul Dumitrasco din
Berhe$tI. Toclerasco Vel Logofät. Dumitrasco.
29 Julie 7156 (1648). Vasile-Vodä, pentru Isar de CälinestI,
la Lucavät. Toderasco Vel Logofät.
Suceava, Iunie 7158 (1650). Vasile-Vodä luI Joan Sämaca,
pentru satul sän Voloca. - Copie romäneascd. Arch. Dele-
gatiunil Terir.
Suceava, Io Iunie 7158 (1650). Vasile-Vodd. pentru Vasile
Lastiuca, la Coste$tI : partea luí Paholce. -- Cf. Doc. Bi-
stri" I, p. 73, n° LXXXV.
3 April 7159 (1651). Vasile-Vodä, pentr