Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea ,,Dunirea de Jos" din Galati

Serviciul biblioteci si editura universititii

C5tre Facultatea de lnginerie giAgronomie din Briila

in atenlia Domnului Decan Conf. ec. dr. ing. Adrian Mihai Goanli'
Serviciul biblioteci 9i editura universitilii vi
solicitd colaborarea in stabilirea titlurilor de interes
pentru obonamentele la publicaliile periodice romdnegti, in format print sau online (in cazul in care,
existd aceastS formi de prezentare), pentru onul2027.

in anexa 1, atagatd prezentei adrese, vE propunem o listi de titluri de publicalii periodice rom6negti gi vi
rugim sd bifali opliunea privind achizilia revistelor din domeniul dumneovoostrd de octivitdte;

in anexa 2, vi rug6m s5 completali alte titluri de pubticalii periodice romdnegti, care pot fi achizilionate
in cadrul abonamentelor pi pe care le considerali utile pentru programele de studiu din cadrul facultd|ii
dumneavoastri;

Vd rugim s5 returnaliaceastd adres6 gi cele cele doud anexe semnate, p6nd la data de L5.t2.zo2}.
Pentru operativitate, puteti si le transmiteli gi scanate, la adresa biblioteca(CIugal.r*.

Pentru informalii suplimentare ne puteti contacta la interior 132 sau 133 sau pe adresele de email:
Lisia.Pislaru@ueal"rq si Mioara.Voncila@ usal.ro.

Vd mullumim.

Cu deosebiti considerafie,

$ef interimar Serviciul biblioteci si editura univesitSlii

ENSIT$TEA
"DUNAHEA DE JOS'' GALATI
BIBLIOTECA 1
intocmit,

Pislaru Ligia- Bibliot ,o,


"r",
fuUJ*rfr
ANEXA 1

Titturi de publicafii periodice rominegti propuse de Serviciul biblioteci 9i editura universit4ii


pentru abonamente Pentru anul 2021 :

Titlul publicatiei periodice Optiunea DA/NU


A.toufit"t
",*oi.uta decembrie) 2021
abonament (ianuarie -
ISSN: 1220-142X
Agrimedia
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: 1844-3176
Apostrof
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: 1220-3122
Arta
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: 2345-ll8l
Buletin Mathematique de la Societe des Sciences
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: T220-3874
Business Magazin
abonament (ianuarie - decembrie)Z02t
ISSN: 1584-7349
Business Press Agricol
abonament (ianuarie - decembrie) 2021
Caiete critice
abonamente (ianuarie - decembrie) 2A2l
ISSN: 1220-6350
Captt"l
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN:1222-3581
Cariere
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: 1583-5804
Chirurgia
abonament (ianuarie - decembrie) 2027
ISSN: 122l-9118
Contabilitatea, expertiza qi auditul afacerilor
abonament (ianuarie - decembri e)2021
ISSN: 1454-9263
Contemporanul
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: 1220-9464
Dilema veche
abonament (ianuarie - decembrie) 2021
ISSN: 122l-3055
Economie gi administragie 1oca16
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: 1227-3124
Economisrul
abonament (ianuarie - decembrie) 2021
ISSN: 122l-8669
Electronica azi
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: 1582-3490.
Electrotehnici. Electronicd. automaticd
abonament (ianuarie - decembrie) 2021
ISSN: 1582-5175
Environmental Engineering and Management Joumal
abonament (ianuarie - decembrie) 2021
ISSN: 1582-9596
Farmacia
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: 0014-823'7

Ferma
abonament (ianuarie - decembri e) 2021

Finanle publice, contabilitate


abonament (ianuarie - decembrie) 2021
ISSN: 1582-9774
Historia
abonament (ianuarie - decembri e)2021
ISSN: 1582-7968
HR Manager
abonament (ianuarie - decembrie) 2021
Impozite qi taxe
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN:1223-5180
Lumea
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
Lumea satului
abonament (ianuarie - decembrie) 2021
ISSN: 1841-5148
Magazin istoric
abonament (ianuarie - decembrie) 2027
ISSN:0541-881X
Materiale plastice
abonament (ianuarie - decembrie) 202L
ISSN: 0025-5289
Muzica
abonament (ianuarie - decembrie) 2021
ISSN : 0580-3713
National Geographic
abonament (ianuarie - decembrie 2021
Obsen etor culrural
abonament (ianuarie - decembrie) 2021
TSqN. 1dS,l-qRRl

@d Materials - Rapid Communications


abonament (ianuarie - decembrie) 2021
print
Profitul agricol
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: 1753-2263

Revista de drept public


abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: 1224-4872
Revista de drept constitulional
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: 2457-875401901
Revista GDPR
abonament (ianuarie - decembrie) 2021
ISSN :2668-699602001
Revista Legal Point
abonament (ianuarie * decembrie) 2021
ISSN :2344-58661902
Revista rom0n[ de drept european
abonament (ianuarie - decembrie) 202L
ISSN : 2068-8083
Revista romdnd de drept privat
abonament (ianuarie - decembrie) 2021
ISSN: 1843-2646
ii intelectuale
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: 1584-72411801
Revista rom6n[ de juristprudenfd
abonament (ianuarie - decembrie) 2021
ISSN :1844-64501903
Revista romdn[ de materiale
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN :2457-502X
Studies in informatics and control
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: ll20-1766
Studii Ei materiale de istorie modern[
abonament ( ianuarie-decembrie) 202 1

ISSN : 0567-6320
Teatrul azi
abonament (ianuarie - decembrie) 2021
ISSN: 1220-4676
Tehnicd qi tehnologie da
abonament (ianuarie - decernbri e) 2021
ISSN: 1453-8423
Tribuna economicd -
abonament (ianuarie - decembri e) 2021
ISSN: 10i8-8451
iblioteca Universul Juridic (c64i) +
Reviste Universul Juridic * Reviste Sintact.ro cate ofer[ posibilitatea de
-
rlpcni dncrrrnenfe.lor ne anrrmite statii de lucru
Fichetul on-line Legalis - Ed. c.H. Beck ( cdrli din Doctnna muncll,
Doctrina civil, Doctrina afaceri, Doctrina Public, Doctrina UE qi CEDO,
Doctrina penal) oferd acces nelimitat pebaza IP-ului universitdlii, frtd
posibilitatea de desc[rcare

Focultotea de tnginerie giAgronomie din Brdila

Decon,
ANEXA 2

Propunere titluri noi de publicalii periodice romine;ti pentru abonament2O2l:

Titlul publicaliei Date de


identificare
(rssN)

Facultateo de tnginerie giAgronomie din Brdilo

Decan,