Sunteți pe pagina 1din 52

1

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Aprobat
Directorul gimnaziului: __________________
″ ______ ″________________ 2020

Plănuire de lungă durată


La limba şi literatura română
pentru clasa a V-a
din şcoala cu instruire în limba rusă
Anul de studii 2020-2021

Grad didactic II

Avizat Discutat și aprobat în Comisia metodică a profesorilor


Director adjunct: ______________________ Proces – verbal nr. ____ din ___________
″ _____ ″ ________________ 20___ Șef de comisie:____________________ /____________/

1. Receptarea mesajelor orale în diverse contexte de comunicare, manifestând atenţie, interes şi


atitudine pozitivă în procesul de interacţiune verbală.
2. Producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare dialogată şi monologată, demonstrând
2
comportament verbal şi nonverbal autonom.

ei
Receptarea mesajelor scrise/textelor nonliterare şi literare din variate surse,
disciplin
exprimând dorinţa de a utiliza informaţiile achiziţionate în situaţii reale de
specifice
comunicare.
nțe
Compete

Producerea de mesaje scrise, manifestând responsabilitate pentru corectitudinea exprimării


proprii în limba română literară.

Practicarea limbii române, în diverse situaţii de comunicare, demonstrând respect pentru valorile
culturii naţionale şi universale, deschidere pentru implicarea activă în viaţa social-culturală a
Republicii Moldova.

BIBLIOGRAFIE
1. Curriculum național. Limba și literatura română pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbele minotităților naționale, clasele V-IX (aprobat
prin ordinul nr. 906 din 17.07.2019);
3

2. Manualul limba și literatura română clasa a 5-a pentru școlile cu predare în limba minoritățiloe naționale. Tamara Cazacu, Chișinău-2016
3. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina școlară limba și literatura română( pentru instituțiile de învățământ în
limbele minorităților naționale, în anul de studii 2020 -2021

STRUCTURA ANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2020-2021Vacanţa de toamnă 26.10.2019 – 03.11.2019 (9 zile)

Vacanţa intersemestrială (de iarnă) 25.12.2019 - 08.01.2020 (15 zile)

Vacanţa de primăvară 05.03.2020 – 08.03.2020 (4 zile)

Vacanţa de Paşti 18.04.2020 – 27.04.2020 (10 zile)

Administarea disciplinei

1.2.1. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de


conţinut UNITĂŢI DE CONŢINUT
Copilul în familie 28
Copilul în societate 27
Copilul şi natura 27
Copilul şi Patria 27 dintre care:
Copilul şi universul 27 Activităţi integrate de învăţare a limbii şi 99
preferinţelor literaturii române
Recapitulări 10
Evaluări (inclusiv 1 iniţială, 1 finală) 11
Lectură particulară/Ateliere de 10
Unităţi de competenţă lectură/discuții/dezbateri/interculturale
Ore la discreţia profesorului 6
În total: 136
1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj audiat,
pe teme familiare.
1.2. Desprinderea unor informaţii-cheie dintr-un mesaj oral, clar articulat, cu şi fără repere.
4

1.3. Identificarea semnificaţiei unor cuvinte, enunţuri prin raportare la textul audiat.
1.4. Exprimarea reacţiei verbale şi nonverbale, la indicaţiile interlocutorului, în diverse activităţi cotidiene.
1.5. Manifestarea atenţiei şi a curiozităţii faţă de înţelegerea la auz a unor mesaje pe teme uzuale.

2.1. Redarea conţinutului unor mesaje, pe teme familiare, în bază de repere.


2.2. Descrierea unui obiect, personaj, a unei persoane, utilizând unităţile lexicale noi.
2.3. Realizarea unor dialoguri pe teme uzuale, folosind reguli elementare de etichetă verbală şi nonverbală.
2.4. Prezentarea unor informaţii, în bază de repere.
2.5. Manifestarea interesului pentru comunicarea interpersonală în limba română.

3.1. Citirea corectă, fluentă şi atentă, adaptând intonaţia la mesajul textului.


3.2. Recunoaşterea informaţiei generale din text, pe baza unor întrebări de sprijin.
3.3. Deducerea semnificaţiei unor cuvinte, sintagme, enunţuri prin raportare la textul citit.
3.4. Stabilirea fragmentelor logico-semantice ale unui text.
3.5. Manifestarea curiozităţii pentru lectura unor texte pe teme familiare, utilizând informaţiile
achiziţionate în situaţii reale de comunicare.

4.1. Scrierea lizibilă, corectă şi clară a cuvintelor, enunţurilor, mesajelor în limba română.
4.2. Formularea de răspunsuri/întrebări pe baza unor texte, teme familiare.
4.3. Redactarea, în baza reperelor, a unor texte scurte, simple, pe subiecte familiare.
4.4. Manifestarea interesului pentru respectarea regulilor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie a limbii române.

5.1 Recunoaşterea elementelor de cultură naţională în diverse mesaje, şi în cadrul diferitor activităţi/evenimente.
5.2 Descrierea succintă a unor tradiţii şi obiceiuri calendaristice româneşti.
La sfârşitul
5.3 Exprimarea atitudinii pozitiveclasei
faţă dea învăţarea
V-a, elevul
limbiipoate:
române ca limbă naţională.
• înţelege sensul global al unui mesaj audiat, pe teme familiare;
• recunoaşte sensul unor cuvinte, enunţuri, informaţii-cheie dintr-un mesaj audiat/lecturat, cu i fără repere;
• reda succint conţinutul unor texte, pe teme cunoscute, conform anumitor cerinţe;
• descrie, oral i în scris, obiecte, persoane, personaje, utilizând vocabularul tematic;
• susţine un dialog pe teme uzuale, aplicând norme de etichetă verbală i nonverbală;
• citi corect, fluent i atent texte de complexitate medie, adaptând intonaţia la mesajul textului;
• răspunde la întrebări, oral i/sau în scris, utilizând textul;
• identifica ordinea logico-semantică a fragmentelor unui text;
• elabora texte scurte, simple pe subiecte din aria tematică studiată;
• scrie lizibil, corect i clar în limba română, în limita conţinuturilor lingvistice învăţate,
manifestând ca atitudini specifice şi valori predominante:
• atenţie i curiozitate pentru înţelegerea mesajelor orale în diverse situaţii cotidiene de comunicare;
• interes pentru lectura textelor din diverse surse;
• respect i responsabilitate în comunicarea interpersonală în limba română;
• deschidere pentru participare la diverse activităţi colare în limba română;
5

Volumul recomandat al produselor şcolare


Vocabular ( nr. de cuvinte, expresii la sfârşit de an 350-400
şcolar)
Monolog /mesaj/descriere 6-7
(număr de enunţuri)
Dialog (număr de replici pentru fiecare vorbitor) 6-7

Text scris (număr de enunţuri) 5-6

Lectură particulară (număr de pagini) 2-3

PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES


№ produsului Denumirea produsului Criterii de succes
6

P1 Comunicare orală 1. Prezint în 3-4 enunțuri informațiile importante la tema propusă.


Informații prezentate succint 2. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite.
3. Expun coerent și clar gândurile.
P2 Situația de comunicare 1. Respect tema propusă.
(prezentarea orală) 2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite.
5. În timpul prezentării privesc colegii mei.*
P3 Lectura imaginilor 1. Numesc obiectele și acţiunile din imagine.
2. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate pe baza celor observate în imagine.
3. Expun coerent și clar fiecare gând.
4. Intitulez potrivit imaginea
P4 Compoziția (oral).Textul 1. Potrivesc titlul compoziției.
compoziției 2. Întocmesc ghidat planul compoziției.*
3. Dezvolt fiecare idee a planului propus.
4. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice.
5. Respect părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
6. Evit repetările de cuvinte.
7. Respect ordinea ideilor.
P5 Compoziția (oral).Expunerea 1. Expun coerent și clar fiecare gând.
orală a textului 2. Respect ordinea ideilor.
3. Expun cursiv textul alcătuit oral.
P6 Partea de vorbire 1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului selectat.
2. Identific partea de vorbire.
3. Precizez ce exprimă (arată, denumește).
4. Numesc tipul ei.
5. Determin funcția sintactică a părții de vorbire, după caz.*
P7 Partea de propoziţie 1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului selectat.
2. Precizez ce exprimă (arată, denumește).
3. Explic ce cuvânt determină.
4. Identific partea de propoziţie*.
5. Subliniez potrivit partea de propoziție identificată.
P8 Mesajul argumentativ 1. Alcătuiesc un enunț care exprimă clar opinia mea.
2. Expun coerent și clar fiecare gând.
7

3. Respect ordinea ideilor.


4. Folosesc cuvinte adecvate subiectului în discuție.
P9 Mini-proiectul în grup (contribuția 1. Contribui activ la discuțiile de grup.
mea) 2. Accept și îndeplinesc toate sarcinile.
3. Ajut direct grupul cu idei bune.
4. Urmăresc respectarea cerințelor și a timpului propus.
5. Pot să spun clar cu ce am contribuit
P 10 Mini-proiectul în grup 1. Stabilesc împreună cu colegii tematica, volumul proiectului și timpul în
(cooperarea) care îl vom realiza.
2. Pun în discuție idei și contribui cu informații relevante.
3. Îi încurajez pe ceilalți membri ai grupului, să pună în discuție ideile
lor.
4. Permit tuturor membrilor grupului să pună în discuție ideile lor.
5. Iau în considerare sentimentele și ideile celorlalți.
6. Îi ascult pe ceilalți și completez atunci când cred că ideea mea este
deosebită și valoroasă.
P 11 Mini-proiectul în grup (produsul) 1. Conţinutul produsului de grup este potrivit cerințelor.
2. Produsul de grup arată deosebit.
3. Produsul este clar, uşor de înţeles.
P 12 Mini-proiectul în grup 1. Respect cerințele de prezentare.
(prezentarea produsului) 2. Prezint pe scurt mini-proiectul.
3. Argumentez clar și pe scurt.
4. Formulez concluzii.
5. Utilizez limbajul adecvat/specific.
6. Prezint clar și convingător.
P 13 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.
2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.
P 14 Comunicarea scrisă 1. Întocmesc ghidat planul compoziției.*
2. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice sau după
caz, reperele date.
3. Respect părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
4. Expun coerent și clar fiecare gând.
5. Evit repetările de cuvinte.
8

6. Respect ordinea ideilor.


7. Respect numărul propus de enunțuri.
8. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
9. Potrivesc titlul compoziției.
10. Urmăresc aranjarea în pagină a unui text scris (titlul, alineate).
11. Respect tematica/cerința propusă.
P 15 Scrisul 1. Iau poziţia corpului, mâinii, caietului.
2. Respect forma şi mărimea literelor.
3. Respect spaţiul şi înclinaţia uniformă.
4. Urmăresc aranjarea în pagină.
5. Scriu cu acurateţe.
P 16 Propoziția alcătuită și scrisă 1. Respect tema/cerinţa propusă.
2. Ordonez corect cuvintele în propoziție.
3. Respect regulile de scriere şi de punctuație
P 17 Dialogul scris 1. Respect tema/cerinţa propusă.
2. Utilizez formulele de inițiere, de menținere și de încheiere a unui
dialog.
3. Ordonez corect cuvintele în propoziții.
4. Respect numărul propus de replici.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
6. Respect aranjarea în pagină specifică dialogului (linia de dialog).
P 18 Bilețelul 1. Respect părțile componente ale bilețelului.
2. Utilizez formula de adresare.
3. Scriu data.
4. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
5. Utilizez formula de încheiere.
6. Respect ordinea ideilor.
7. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
8. Urmăresc aranjarea în pagină
P 19 Anunțul 1. Respect părțile componente ale anunțului (Ce? Cât? Cum?
Unde? Când? ).
2. Scriu cuvântul Anunț.
3. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
4. Respect ordinea ideilor.
9

5. Respect regulile de scriere şi de punctuație.


6. Urmăresc aranjarea în pagină.
P 20 Invitația 1. Respect părțile componente ale invitației:
2. Scriu: cuvântul Invitație; persoana care este invitată;persoana
care invită;formula de adresare;formula de invitare;evenimentul
la care este invitată persoana;locul, data şi ora manifestării
evenimentului;scopul întâlnirii;formula de încheiere;semnătura.
3. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
4. Respect ordinea ideilor.
5. Urmăresc aranjarea în pagină.
6. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
P 21 Felicitarea 1. Respect părțile componente ale felicitării:textul propriuzis;formula
folosită cu ocazia sărbătorii respective;semnătura.
1. Alcătuiesc textul propriu-zis conform temei propuse.
2. Respect ordinea ideilor.
3. Urmăresc aranjarea în pagină.
4. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
P 22 Caietul meu 1. Caietul meu are aspect plăcut.
2. Scrierea este lizibilă.
3. Caietul este completat îngrijit.
4. Respect aşezarea în pagină, spaţiul între litere, cuvinte, teme.
P 23 Lectura 1. Citesc cursiv, fluent, conștient textul.
Citirea cu voce a unui text 2. Pronunț corect fiecare cuvânt.
cunoscut 3. Articulez corect toate cuvintele.
4. Citesc expresiv, cu intonaţia potrivită.
5. Identific și explic cuvintele necunoscute.*
P 24 Textul (literar/ nonliterar) citit la 1. Citesc cursiv, fluid textul.
prima vedere 2. Articulez corect toate cuvintele.
3. Respect intonația impusă de conținut și de semnele de
punctuație.
P 25 Textul analizat (în limita 1. Citesc conştient şi corect.
standardelor)* (Receptarea 2. Identific secvenţele narative, descriptive şi dialogate.
mesajului scris (citirea/lectura) ) 3. Delimitez timpul și locul acțiunii.
4. Desprind trăsăturile fizice şi morale ale personajelor.
10

5. Formulez ideile principale.


6. Folosesc cuvintele şi expresiile nou-învăţate.
7. Expun coerent și clar gândurile.
P 26 Povestirea despre textul literar 1. Anunț titlul și autorul textului.
Sinteza textului literar (fără a 2. Explic (determin) modurile de expunere ale textului: narațiune,
folosi cuvântul sinteza) dialog, descriere.
3. Explic vocabularul nou al textului. /Explic cuvintele textului.
4. Citesc enunțuri ce arată părțile textului: introducere, cuprins,
încheiere.
5. Prezint întâmplările în succesiunea logică.
6. Descriu succint personajele textului: pozitive/negative.*
7. Exprim printr-un enunț atitudinea față de faptele personajelor
(valori morale și estetice).*
8. Explic printr-un enunț învățătura/ideea textului.*
P 27 Poezia recitată 1. Anunț titlul şi autorul poeziei.
2. Recit toate versurile.
3. Rostesc corect şi clar cuvintele.
4. Recit expresiv.
5. Folosesc mimica și gesturile.
P 28 Mijloacele artistice (identificare) 1. Stabilesc criteriul/cerinţa.
2. Identific comparaţia/ personificarea.
3. Explic sensul expresiei identificate.
4. Utilizez expresia în alt context (la solicitare).
P 29 Textul literar povestit 1. Anunț titlul și autorul textului.
2. Redau conținutul textului.
3. Respect cele 3 părți ale textului: introducere, cuprins,încheiere.
4. Utilizez cuvinte cheie.
5. Folosesc cuvinte noi, expresii potrivite din text.
6. Expun coerent și clar fiecare gând.
P 30 Personajul literar caracterizat 1. Identific personajul literar.
2. Utilizez algoritmul propus pentru descriere.
3. Exprim atitudinea / opinia proprie faţă de comportamentul
personajului descris.
4. Expun coerent și clar gândurile.
11

5. Utilizez limbajul corespunzător.


P 31 Planul de idei (elaborare) 1. Delimitez părțile componente ale textului.
2. Formulez ideile principale pentru fiecare fragment.
3. Ordonez logic ideile textului.
P 32 Scrisul 1. Transcriu corect cuvintele.
Transcriere de text 2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină.
4. Scriu lizibil și cu acuratețe.
P 33 Dictarea (scrierea după dictare) 1. Scriu corect cuvintele.
2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină.
4. Scriu lizibil și cu acuratețe.
P 34 Cuvinte cu ortograme 1. Scriu corect cuvintele.
2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină.
4. Scriu lizibil și cu acuratețe.
P 35 Lectura particulară 1. Numesc titlul, autorul textului.
Prezentarea unui text literar 2. Determin modul de expunere: narațiune, dialog, descriere.
cunoscut 3. Redau succint conținutul.
4. Exprim atitudinea proprie față de faptele personajelor (valori
morale și estetice).
5. Formulez învățătura/ideea textului.
6. Expun clar şi coerent gândurile.
P 36 Prezentarea unei cărți citite 1. Numesc titlul, autorul, editura, anul ediției.
2. Relatez succint despre autor.
3. Redau succint conținutul.
4. Exprim gândurile şi sentimentele proprii faţă de carte.
5. Susţin unele afirmaţii prin citate din carte.*
6. Formulez concluzii.*
7. Expun coerent și clar gândurile.*
P 37 Agenda de lectură 1. Completez grila/componentele agendei.
2. Exprim impresiile proprii despre carte.
3. Formulez clar şi corect ideile.
4. Respect regulile ortografice și de punctuație.
12

Alte produse:
reacţii nonverbale/verbale, aciune realizată la indicaiile profesorului/colegilor, fia de lucru, răspunsul/întrebarea, dialogul scurt, mesajul simplu,
rime/versuri simple, desenul, pantomima etc.

răspunsul/întrebarea scurtă, dialogul pe teme familiare, descrierea simplă, prezentarea simplă tematică, explicația, caracterizarea succintă, scrisoarea
desenată/banda desenată, povestirea, recitare de poezii, interpretare de cântece/colinde/urături, jocul de rol, produsul digital simplu etc.
citirea expresivă, fişa de lectură, lectura imaginilor, aprecierea personală a mesajului unui text, planul simplu de idei, dramatizarea, colajul etc.
enunţul simplu, răspunsul/întrebarea, fișa de lucru, dictarea, textul/dialogul scurt pe teme familiare, descrierea, SMS-ul, careul de cuvinte, posterul, colajul
simplu etc.
povestirea, prezentarea, relatarea, recital de poezii/ colinde, colajul foto, proiectul individual, dramatizarea/ mini-sceneta etc.

Nr.de Unități de Unități de conținut Nr de data Ativițăți de învățare și produse Observații


rând competențe ore

Semestrul I
13

1 Lecție întroductivă. Prezentarea manualului. Titlu. 1 Prezentare verbală.


Autori. Conținuturi. Comunicarea dialogată.
Organizarea dialogului oral. Impresii din vacanţă.
RECUPERARE/CONSOLIDARE/APROFUNDARE (12 ore)

2 Vocabularul, lectura ”Limba noastră” A.Mateevici 1 exerciţii de recunoaştere a informaţiei globale şi de


Consolidare Tehnica citirii (cu voce şi în gând). Extinderea detaliu din textul audiat;
a unităților câmpului vizual de citire. Lectura interogativ -
de interpretativă a poeziei „ ”Limba noastră” de Alexei
competențe Mateevici
din clasa a Sectoarele disciplinei limba şi literatura română. 1 Prezentarea grafică a relației dintre noțiunile
IV-a studiate.
3 Părţi de vorbire: verb, substantiv, adjectiv, numeral, 1 Observarea valorii expresive a părţilor de
1.1-1.5
pronume. vorbire, în baza textului citit.
4 Propoziţia. Clasificare. Punctuaţie. Părţi de 1 Producerea de texte, utilizând forme gramaticale
propoziţie. şi structuri sintactice cu valoare expresivă.
2.1-2.5
5 Noțiuni de vocabular. Sinonimele și antonimele. 1 Alcătuirea familiei lexicale a unor cuvinte.
Familia lexicală. Câmpul lexical. Gruparea unor cuvinte după trăsături de sens
1 comune.
6 3.1-3.5 Părţile textului scris: introducere, cuprins, încheiere. 1 Redactarea textelor proprii cu și fără repere.
Tipuri de texte.
7 Textul literar. Componentele textului: titlu, autor, 1 Lectura si analiza textului.
4.1-4.4 personaje. Moduri de expunere. Planul de idei.
1
5.1-5.3
8 Specii literare: poezia, pastelul, povestirea, 1 Caracterizarea și compararea diferitor tipuri de
povestea, legenda, fabula, ghicitoarea, proverbul. texte.
9 Evaluare inițială. Test 1 Test complex

10 Analiza probei de evaluare 1 Analiza testului

Detalieri Evaluare:

Evaluări formative în etape Evaluare sumativă orală


14

Produse: Unitati de competențe:


P 23. Lectura cu voce tare a unui 3.1. Citirea corectă, fluentă şi atentă, adaptând intonaţia la mesajul textului.
text cunoscut
Evaluare sumativă (test)
4.1. Scrierea lizibilă, corectă şi clară a cuvintelor, enunţurilor, mesajelor în limba română.
4.2. Formularea de răspunsuri/întrebări pe baza unor texte, teme familiare.

Unitatea de învățare: UNITATEA: COPILUL ÎN FAMILIE


№ de ore: 8 de ore
№ lecției

competențe Unități de

Produsul
Nr.de ore

Evaluare
Unități de conținut Dat Activități de învățare și
Resurse Observ.
a produse de învățtare

1 Lectură și observare 1 1.1 Manual pag.


. Text - suport:Poezia
”O altă limbă 6-7
mai frumoasă nu-i” de V.Teleucă

Exerciţii aplicative în baza textului 1 3.1

- corelarea mesajului audiat cu


2 Lectură și explorare: vocabularul textului 1 anumite imagini;
1.2
3 Text - suport:
Ce litere gustoase de S.Vangeli Manual pag. - identificarea unor informaţii în
9-11 baza imaginilor, corespunzător
Imperfectul și perfectul compus sarcinii propuse;
(exersare)
15

Textul narativ. Semnificaţia 2.1.


componentelor textului: titlul,
autorul, conţinutul. Lectura - exerciţii de extragere a unor
interogativ - interpretativă a informaţii, idei dintr-un text audiat
textului. (completând fişe de lucru etc.);
2 3.5. Manual pag. - executarea unor instrucţiuni
4 Calul Bălan şi Sfîntul Nicolai de simple;
. Ion Creangă 12-13
Explorarea textului
- exerciţii de răspuns
Activitate de reflecţie în baza verbal/nonverbal la mesajul audiat;
3.2.
textului. Categorii semantice ale mimarea unui mesaj audiat;
limbajului textual: sinonime,
antonime. - audierea activă a mesajelor,
Ideea principală, ideile textelor informative simple şi
3.1 scurte, dialogurilor în format mp3;
secundare. Ordonarea ideilor
- vizionarea desenelor animate,
textului. Exerciţii aplicative în P23
mesajelor audio-video cu
baza textului. 4.1. îndeplinirea anumitor sarcini;
5 Atelier de lectură 1 - identificarea
. corectitudinii/incorectitudinii unui
1 Manual pag. cuvânt/enunţ/mesaj audiat;
6 Recapitulare analiza imaginilor din manual şi
. 14
observarea detaliilor (formulelor –
7 Test sumativ p.15 1 Manual p.15 ES
replicilor, mai ales, a celor eliptice
. Lucrul asupra greșelilor da/nu şi a semnelor de punctuaţie);

Detalieri Evaluare:

Evaluări formative în etape Evaluare sumativă (test)


16

Produsul: Unitati de competente


P 29.Textul literar povestit 1.1. Redarea conţinutului unor mesaje, pe teme familiare, în bază de repere.
Descrierea unui obiect, personaj, a unei persoane, utilizând unităţile lexicale noi.
P27. Poezia recitata 1.3. Realizarea unor dialoguri pe teme uzuale, folosind reguli elementare de etichetă verbală şi nonverbală.
1.4. Prezentarea unor informaţii, în bază de repere.
1.5. Manifestarea interesului pentru comunicarea interpersonală în limba română.

Unitatea de învățare: Copilul în familie( Relații în familie)


№ de ore: 16 ore

Activităţi de

Produsul
№ lecției

competente Unități de
Nr.de ore

Evaluare
învăţare şi evaluare

Data
Detalieri de conținut Resurse (recomandate) Observ.

1. Semnificaţia componentelor textului: titlul, 1 1.2. exerciţii de reproducere a


2. autorul, conţinutul. Lectura expresivă a poeziei unor cuvinte/ enunţuri/
„ Prietenul Manual mesaje scurte pe teme
Gr.Vieru pag. 16- EI familiare;
Activitate de reflecţie în baza textului. 17 - exerciţii de pronunţie;
Versificaţia. Poezia cu tematică diversă. exerciţii de utilizare în
Strofa. Versul. Rima. 1 enunţuri proprii a
3. Lectura interogativ - interpretativă a textului Manual cuvintelor şi
pag 18- structurilor învăţate;
Ceasul de Spiridon Vangheli 1.1.
Extinderea câmpului vizual de citire. Cuvintele 2 19
noi din text.
Numeralul cardinal.
4. Activitate de reflecţie în baza textului. Bun 2 1.3. Manual
lucru mai e şi bicicleta asta de Spiridon pag. 21-
- redarea conţinutului
Vangheli 24
17

Alineatul în text - scrierea din rând nou - cu un unui text în baza unui
spaţiu liber faţă de celelalte rânduri; marcarea plan/unei imagini; P 29
schimbării ideilor. - redarea în lanț
Timpul viitor (popular) conţinutului unui text
5. Tehnica citirii (cu voce şi în gând). Cuvintele 2 Manual în lanţ;
noi din text. Lectura interogativ - pag. 26-
interpretativă a textului 1.4. 27
Cum ce cîștigă banii (poveste populară)
6. Textul narativ. Semnificaţia componentelor 2 Manual completarea/continuar
textului: titlul, autorul, conţinutul. Lectura pag. 28- ea unor dialoguri;
interogativ - interpretativă a 30 - alcătuirea unor
1.5. dialoguri pe teme de
textului Nici lemnul nu iartă.
interes personal;
7. Activitate de reflecţie în baza textului. 2 Manual
- simularea unor
Calităţile (însuşirile, trăsăturile) personajului pag. 31-
2.1 dialoguri pe teme
literar.Farfuria de lemn de Traian Dorz 33
familiare;
Timpul prezent/trecut (imperfectul)Exerciţii
aplicative.
8. Vocabularul textului. Categorii semantice ale 1 Manual - redarea unor
limbajului textual: sinonime, antonime. Lectura pag. 33- evenimente/activităţi,
expresivă a tetului 35 având ca reper o
Cum îţi vei aşterne aşa vei dormi de Traian 4.1 bandă desenată;
Dorz
9 Atelier de lectură. 2
10 Ora de vsinteză
11 Evaluare sumativă 1 Manual ES
Test complex pag. 36

Detalieri Evaluare:

Evaluări formative în etape Evaluare sumativă (orală)


Produsul: Unitati de competente
18

1.2. Desprinderea unor informaţii-cheie dintr-un mesaj oral, clar articulat, cu şi fără repere.
P27. Poezia recitata 2.2. Descrierea unui obiect, personaj, a unei persoane, utilizând unităţile lexicale noi.
Descrierea 3.1. Citirea corectă, fluentă şi atentă, adaptând intonaţia la mesajul textului.

Unitatea de învățare: Copii și natura ( Toamna.Semnele toamnei.)


№ de ore: 10 ore

1 Atelier de discuție. Din istoria vieţii lui Mihai Eminescu. 1 1.2 Manual EI
Lexicul”Ce te legeni…” M.Eminescu pag. 37 descrierea unor imagini,
2 Lectură expresivă.”Ce te legeni…” M.Eminescu 1 Manual obiecte în bază de
3.1 pag. 38 repere;
3 ”Ce te legeni…” M. Eminescu 1 Manual - exerciţii de
Activitate de reflecţie în baza textului. Mijloace de pag. 39- caracterizare a unor
expresie artistică: comparaţia şi personificarea. 41 fiinţe,
Exprimarea însuşirilor (adjectivul) 1 3,2 persoane/personaje;
• Genul i numărul adjectivelor. Acordul adjectivului cu sub-
stantivul determinat.
a descrie P27
-exersarea fluenţei,
4 Lectura și explorare: vocabularul textului ”Sfârșit de toamnă” V. 1 Manual expresivităii în lectură;
Alexandri pag. 42
3.1 - a compara lucruri;
Adjectivul (3 forme)
- a exprima cantități;
5 Versificaţia. Strofa. Versul. Rima. Lectura expresivă a 1 Manual EFE
poeziei Sfîrșit de toamnă V. Alexandri 1.2 pag. 42
Adjectivul (2 forme) - a exprima
Lectură și reflecție . Interpretare. Sfîrșit de toamnă V. Alexandri atitudini/sentimente/e descr
6 1 2.2
moții/ interes;
7 Recapitulare 1 - a exprima opinia ierea
Evaluare sumativă proprie;
Analiza evaluarăă
1
1

Evaluări formative în etape Evaluare sumativă (proiect individual)


Produsele: Unitati de competente
2.3. Realizarea unor dialoguri pe teme uzuale, folosind reguli elementare de etichetă verbală şi nonverbală.
19

dialogul 5.2 Descrierea succintă a unor tradiţii şi obiceiuri calendaristice româneşti.


5.1. Recunoaşterea elementelor de cultură naţională în diverse mesaje i în cadrul diferitor activităţi/evenimente.
interpretare de cântece/colinde/urături 5.3. Exprimarea atitudinii pozitive faţă de învăţarea limbii române ca limbă naţională.

proiectul individual

Unitatea de învățare: Copii și natura ( Semnele iernii)


№ de ore: 14 ore
1 Lexicul, lectura textului”Iarna” Vasile Alexandri 1 1.2 EI exerciţii de recunoatere a
elementelor de cultură
2 textului: titlul, autorul, conţinutul. Vocabularul 1 naţională din diverse texte,
textului. Activitate de reflecţie în baza surse audio-video;
Manual - reproducerea unor
textului.”Iarna” Vasile Alexandri pag. 79- colinde, urături etc.
3 .”Iarna” Vasile Alexandri Activitate de reflecţie în baza 1 5.2 81 - interpretarea unor cântece,
textului. recitarea unor poezii Dialo
Gradele de comparaţie: gradul pozitiv, gradul comparativ de conform ariei tematice; gul
superioritate. - redarea conţinutului unor
legende istorice i
4 Lectură și extindere.Natura în literatură și muzică. 1 5.3 toponimice;
Proiect transdisciplinar. - descrierea succintă în interp
5 Modurile de expunere: dialog, descriere. Structura 2 2.3 Manual limba română a unui obicei retare
conţinutului. Lectura interogativ - interpretativă a pag. 82- de iarnă din localitate; de
textului „Viscolul” 83 - compararea obiceiurilor
cânte-
româneti de iarnă cu cele
6 TradiȚii de irnă. Colinde și urături 1 5.3 Manual ce/col
ale etniilor conlocuitoare;
pag. 84- - stabilirea unui contact inde/
90 social, utilizând formule de urătu
7 Obiceiuri de iarnă la oraș. Text:”Ministrul bunelului” S.Vangheli 1 5.1 Manual adresare i prezentare ri
Exprimarea posesiei: adjectivul posesiv pag.90- specifice culturii române;
8 Urătura lui Guguță. Înscenarea unor tradiţii şi obiceiuri româneşti 2 97 - elaborarea unui
de iarnă.Text suport:”Dar cum să-ți dau colacul?” S.Vangheli colaj/proiect tematic despre
9 Oră de sinteză 1 obiceiurile şi tradiţiile de
iarnă;
20

1 Evaluarea sumativă: prezentarea de proiect: Irana în imagini 1 - confecţionarea atributelor


0 musicale și litetare(poster,PPT) specifice sărbătorilor de
iarnă;
- înscenarea unor tradiţii proiec
1 Evaluare simestrială 2 şi obiceiuri româneşti de
1 Analiz evaluării tul
iarnă.
1 indivi
Atelier de discuție: „Valorile familiei mele” dual
21

Detalieri Evaluare:

Evaluări formative în etape Evaluare sumativă orală


Produse: Sub – competențe:
Vocabularul textului 2.11. Utilizarea în exprimarea orală şi scrisă a vocabularului din textul citit (cuvinte,
expresii).

Produse: Evaluare sumativă (test)


P 30: Personajul literar caracterizat. 2.5. Sesizarea trăsăturilor fizice şi morale ale unor personaje, conform faptelor descrise.
2.12. Utilizarea raţională a diverselor sensuri ale cuvântului - antonime, sinonime; sens
propriu şi sens figurat în comunicări orale şi scrise.
Produse: 3.1. Conştientizarea utilizării eficiente a scrisului lizibil cu păstrarea înclinaţiei şi aranjarea
P 15: Scrisul. estetică pe pagina caietului.
P 6: Partea de vorbire. 4.5. Identificarea în diferite enunţuri a părţilor de vorbire, observând rolul lor în contrucţia
comunicării.
4.7. Încadrarea corectă din punct de vedere gramatical şi logic în enunţuri proprii a părţilor
de vorbire.

Unitatea de învățare: COPILUL ȘI NATURA


№ de ore: 28 de ore
22

Activităţi de

Produsul
petențe Sub-com
№ lecției

Nr.de ore

Evaluare
învăţare şi evaluare
Dat
Detalieri de conținut Resurse (recomandate) Observ.
a

1. Versificaţia. Poezia cu tematică 1 Manual pag. 55 EI Exerciţii de utilizare a


diversă. Strofa. Versul. Rima. 1.15. diverselor tipuri de
Lectura expresivă a poeziei lectură (explicativă,
„Către pasăre” de Ion selectivă) pentru
Vatamanu. formarea deprinderilor
2. Mijloace de expresie artistică. 1 Manual pag. 56 de a citi corect,
Intonaţia. Activitate de reflecţie conştient, fluid şi
în baza textului. expresiv;
3. Textul narativ. Semnificaţia 1 Manual pag. 57 -
componentelor textului: titlul, 58 exerciţii de citire
autorul, conţinutul. Lectura selectivă (citire pe
interogativ - interpretativă a 1.16. fragmente, pe roluri);
textului „Din viaţa dacilor” după de stabilire a relaţiilor
Alexandru Vlahuţă. dintre titlul, conţinut şi
valoarea autorului în
4. Calităţile citirii: corectă, 1 Manual pag. 59 -
oglindirea acestei
conştientă, cursivă, expresivă 60
teme;
(dezvoltarea lor). Ideea
principală, ideile secundare.
exerciţii de citire
Activitate de reflecţie în baza
explicativă pentru
textului.
desprinderea ideilor
5. Cuvântul- parte de vorbire. 1 2.6. Manual pag. 61 principale (în colectiv,
Exerciţii aplicative. apoi în grupuri mici şi
6. Vocabularul textului. Categorii 1 Manual pag. 62 - independent);
semantice ale limbajului textual: 63
sinonime, antonime. Lectura 2.11. exerciţii de identificare
expresivă a poeziei „Muma lui a întîmplărilor într-o
Ştefan cel Mare” de Dimitrie succesiune logică
Bolintineanu. dintr-un text citit;
23

7. Calităţile (însuşirile, trăsăturile) 1 Manual pag. 64


personajului literar. exerciţii de citire a
Atitudinea / opinia faţă de textelor, respectînd
comportamentul personajelor intonaţia impusă de
descrise. Activitate de reflecţie conţinut şi semnele de
în baza textului. Din istoria punctuaţie;
domniei lui Ştefan cel Mare. 2.12.
8. Substantivul – parte de vorbire. 1 Manual pag.65 exerciţii de
identificare şi de P 30
9. Tainele cărţii: Eroul 1 EFE argumentare a folosirii
preferat. Caracterizarea
secvenţelor de dialog
personajului.
şi a elementelor de
10. Tainele cărţii:Povestirea 1 descriere în textele
unui basm îndrăgit. narative;
11. Versificaţia. Strofa. Versul. 1 Manual pag. 66
Rima. Lectura expresivă a 3.1. exerciţii de explorare
poeziei „Am trei flori” de Vasile a emoţiilor şi a
Romanciuc sentimentelor redate
12. Activitate de reflecţie în baza 1 Manual pag. 67 de textul literar;
textului. Exerciţii aplicative.
13. Felul substantivelor: comune şi 1 Manual pag. 68 activităţi de precizarea
proprii. ghidată a stării
Substantivele comune. Exerciții postlectorale, utilizând
aplicative. lexeme-tip: m-a
14. Substantivele proprii. Majuscula 1 3.2. Manual pag. 69 îngândurat, m-a
la substantivele proprii. Exerciții impresionat, am
aplicative admirat faptul; am
15. Majuscula în scrierea numelor 1 rămas uimit; m-a
proprii (numele, prenumele frapat, m-a încântat,
propriu, al colegilor; denumire am devenit trist;
de sate/oraşe, ţări, capitale,
denumiri de râuri ale Moldovei). 3.6. exerciţii de povestire
Exerciții de antrenare a orală a unor secvenţe
competenței de scriere.
24

16. Organizarea dialogului oral. 1 Manual pag. 70 - EFE din text în scopul Voca-
Lectura interogativ - 72 folosirii adecate a bularul
textului
interpretativă a textului mijloacelor expresive;
informaţional „Chişinău,
capitala ţării mele”. exerciţii de identificare
17. Numărul substantivelor. 1 Manual pag. 73 ghidată a tematicii
Tehnica scrisului (intensificare textului literar;
şi automatizare). 4.5.
18. Evaluare sumativă № 4 1 ESO
(orală)
19. Scrierea corectă a 1 Manual pag. 74
substantivelor.
20. Tainele cărţii: Binele şi 1
Răul.
21. Tainele cărţii: „Poveştile lui 1 4.7.
Creangă”.
22. Atelier de creaţie. 1 Manual pag. 75
Compunere ,,Satul meu”.
23. Lizibilitate, înclinaţie uniformă, 1
acurateţe Redactarea
compunerii ,,Satul meu”. P 15
24. Exerciții de postscriere a 1 5.5. EFE P6
compunerii.
25. Textul nonliterar. 1 Manual pag. 76
26. Atelier de lectură. „Cetatea 1 Manual pag. 77
Soroca” (legendă). 5.6.
27. Evaluare sumativă № 5 1 ES
28. Activitate de dezvoltare şi 1 Manual pag. 78
recuperare.
25

Detalieri Evaluare:

Evaluări formative în etape Evaluare sumativă (test)


Produse: 3.1. Conştientizarea utilizării eficiente a scrisului lizibil cu păstrarea înclinaţiei şi aranjarea
P 33: Dictare. estetică pe pagina caietului.
3.4. Scrierea corectă după auz a dictării şi aplicarea semnelor de punctuaţie adecvate.
Produse: 3.5. Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupuri de litere, a cuvintelor cu cratimă (în
P 32: Scrisul. Transcriere de text. limita standardelor de conţinut).
4.5. Identificarea în diferite enunţuri a părţilor de vorbire, observând rolul lor în contrucţia
comunicării.
4.11. Identificarea părţilor principale şi secundare ale propoziţiei cu ajutorul întrebărilor.
Produse:
P 6: Partea de vorbire.

Unitatea de învățare: CAD DIN CER MĂRGĂRITARE


PESTE PLAIUL MEU IUBIT...
№ de ore: 26 de ore

Activităţi de

Produsul
petențe Sub-com
№ lecției

Nr.de ore

Evaluare
învăţare şi evaluare
Dat
Detalieri de conținut Resurse (recomandate) Observ.
a

1. Versificaţia. Poezia cu tematică 1 Manual pag. 79 EI


diversă. Strofa. Versul. Rima.
Lectura expresivă a poeziei 1.10. activităţi ludice:
26

„Iarna” de Vasile Alecsandri. „Recunoaşte


2. Semnificaţia componentelor 1 Manual pag. 80 personajul”;
textului: titlul, autorul,
conţinutul. Vocabularul textului.
Activitate de reflecţie în baza conferinţă de presă
textului. 1.17. simulată; jocuri de rol;
3. Cuvinte greşite în pronunţare şi 1 Manual pag. 81 EFE P 30
scriere: cuvinte care încep cu e
şi cu î-i; î-u şi ie-e (practic). activităţi de
Exerciţii aplicative. Dictare. recunoaştere a
4. Adjectivul – parte de vorbire. 1 Manual pag. 82 speciilor literare pe
Noţiuni. Exemple. 2.6. baza trăsăturilor
5. Modurile de expunere: 1 Manual pag. 83 distinctive;
naraţiune, dialog, descriere.
Structura conţinutului. Lectura
interogativ - interpretativă a exerciţii practice de
textului „Decembrie” după identificare a
George Coşbuc. 2.8. elementelor de
6. Ordonarea ideilor 1 Manual pag. 84 versificaţie; jocuri de
textului.Reproducerea rimă, încercări de a
fragmentelor textului. scrie poezii de 4
Activitate de reflecţie. versuri etc.
7. Adjectivul. Familia lexicală a 1 Manual pag. 85
cuvântului. Exerciţii aplicative. 3.1.
8. Acordul adjectivului cu 1 Manual pag. 86 exerciţii de explicare a
substantivul (poziţia faţă de sensului cuvintelor noi
substantiv). în diverse contexte cu
9. Scrierea adjectivelor cu nn. 1 Manual pag. 87 sau fără dicţionar;
Formarea adjectivelor de la
cuvint. Să învăţăm jucîndu-ne!
10. Atitudinea / opinia faţă de 1 Manual pag. 88 exerciţii aplicative de
comportamentul personajelor sesizare din context a
descries. Lectura interogativ - cuvintelor cu sens
interpretativă a textului propriu şi figurat, a
27

„Colindătorii” de Mihail 3.3. mijloacelor artistice:


Sadoveanu. comparaţia şi
11. Activitate de reflecţie în baza 1 Manual pag. 89 - personificarea.
textului. Exerciţii cu ortograme. 90
12. Tainele cărţii: Poveştile lui 1
Creangă.
13. Tainele cărţii: Poveştile lui 1 3.4. Elementele de analiză
Eminescu. şi sinteză a textului:
14. Tehnica scrisului (intensificare 1 EFE componentele textului, P 32
şi automatizare). Copieri, structura conţinutului,
transcrieri. modurile de expunere,
personajele
15. Calităţile citirii: corectă, 1 4.5. Manual pag. 91 pozitive/negative,
conştientă, cursivă, expresivă aprecierea/atitudinea
(dezvoltarea lor). Lectura cititorului faţă de
expresivă a poeziei „Ajunul faptele personajelor
Crăciunului” de Elena Farago. (valori morale, estetice
16. Cuvintele noi din text. Categorii 1 Manual pag. 92 – şi religioase în textele
semantice ale limbajului textual: 4.11. 93 literare citite)
sinonime, antonime. Activitate
de reflecţie în baza textului.
17. Textul nonliterar. Invitaţia. 1
18. Atelier de creaţie. Scrisoare lui 1 Manual pag. 94
Moş Crăciun. Lucrări scrise:
scrisoarea şi componentele ei. 5.1.
19. Scrisoare lui Moş Crăciun 1
Redactarea scrisorii.
20. Analiza scrisorilor. 1
21. Atelier de lectură. „Legenda lui 1 Manual pag. 95 -
Moş Crăciun”. 5.4. 96
22. Tainele cărţii: Poveşti de la 1
Fraţii Grimm.
23. Tainele cărţii: Descriere „O 1 EFE P6
viaţă ca-n poveste…”
28

24. Consolidare şi generalizare. 1


25. Evaluare sumativă № 6 1 ES
26. Analiza evaluării. Exerciții 1 Manual pag. 97
practice.
29

Detalieri Evaluare:

Evaluări formative în etape Evaluare sumativă orală


Produse: Sub – competențe:
P 30: Personajul literar caracterizat. 1.14. Descrierea/caracterizarea personajelor literare şi aprecierea lor conform faptelor
relatate.
Produse: Evaluare sumativă (test)
P 14: Comunicarea scrisă 2.12. Utilizarea raţională a diverselor sensuri ale cuvântului - antonime, sinonime; sens
propriu şi sens figurat în comunicări orale şi scrise.
3.1. Conştientizarea utilizării eficiente a scrisului lizibil cu păstrarea înclinaţiei şi aranjarea
Produse: estetică pe pagina caietului.
P 6: Partea de vorbire. 3.2. Redactarea textelor proprii cu şi fără repere, aplicând tehnicile de redactare învăţate.
4.5. Identificarea în diferite enunţuri a părţilor de vorbire, observând rolul lor în contrucţia
comunicării.
4.6. Utilizarea raţională în vorbire a noţiunilor gramaticale învăţate prin analiza categoriilor
morfologice, clasificarea părţilor de vorbire dintr-un şir de cuvinte sau dintr-un mic text.

Unitatea de învățare: IARNA MULTE JOCURI ȘTIE


PRIN ZĂPADA ARGINTIE
№ de ore: 23 de ore
30

Activităţi de

Produsul
petențe Sub-com
№ lecției

Nr.de ore

Evaluare
învăţare şi evaluare
Dat
Detalieri de conținut Resurse (recomandate) Observ.
a

1. Semnificaţia componentelor 1 1.14. Manual pag. 98 - EI copieri, transcrieri în


textului: titlul, autorul, 99 vederea automatizării
conţinutul. Proza rimată. tehnicii scrisului;
Lectura interogativ -
interpretativă a textului „La
Polul Nord” după Marin exerciţii de respectare
Sorescu. 1.17. a cerinţelor organizării
2. Cuvintele noi din text. Categorii 1 Manual pag. 100 estetice a scrisului în
semantice ale limbajului textual: pagină: alineatul,
sinonime, antonime. Calităţile spaţiul, elementele
citirii: corectă, conştientă, auxiliare – sublinierea,
cursivă, expresivă (dezvoltarea parantezele, trecerea
lor). Activitate de reflecţie în 2.12. la capăt de rînd;
baza textului.
3. Pronumele. Pronumele personal. 1 Manual pag. 101-
exerciţii de scriere
Numărul. 102
corectă a cuvintelor
4. Mijloace de expresie artistică: 1 Manual pag. 103 -
care conţin grupuri de
comparaţia şi personificarea. 104
2.13. litere;
Lectura interogativ -
interpretativă a textului „La
săniuş” după Ion Agârbiceanu.
exerciţii de utilizare
5. Comunicare în baza textului „La 1 Manual pag. 105
corectă a cuvintelor
săniuş” după Ion Agârbiceanu.
scrise cu cratimă;
6. Scrieri imaginative (schimbarea 1
finalului unui text citit). Exerciţii
aplicative. exerciţii de utilizare
7. Tainele căţii: Expoziţie de 1 corectă a semnelor de
cărţi îndrăgite.
31

8. Tainele cărţii: Expoziţie de 1 EFE punctuaţie; P 30


cărţi cu poveşti. 3.1.
9. Tainele cărţii: Expoziţie - 1
licitaţie de cărţi cu poezii. exerciţii de folosire
10. Comunicare în baza imaginilor 1 Manual pag. 106 corectă a majusculei la
şi a planului de idei. Lectura începutul propoziţiei şi
interogativ- interpretativă a 3.2. a substantivelor
textului „Copiii şi păsărelele” proprii;
după Eugen Jianu.
11. Personajele textului. 1 Manual pag. 107 - antrenament de
Caracterizări simple de 108 structurare corectă a
personaje literare după faptele 4.5. diverselor tipuri de
descrise pe baza unor repere. compuneri:
Reflecţii în baza textului „Copiii introducere, cuprins şi
şi păsărelele” de Eugen Jianu. încheiere;
12. Evaluare sumativă № 7 1 ESO
(orală)
13. Pronumele personal de politeţe. 1 Manual pag. 109 exerciţii de redactare a
4.6. unor compuneri cu
14. Lectura interogativ - 1 Manual pag. 110 - început/sfîrşit dat;
interpretativă a textului 111
„Cheiţa” după Mircea
Sântimbreanu. Semnificaţia exerciţii de
componentelor textului. autoevaluare pe baza
Structura conţinutului . textului scris şi
15. Activitate de reflecţie asupra 1 Manual pag. 112 exerciţii post-scriptum;
textului. Organizarea ideilor
textului. Atitudinea / opinia faţă
de comportamentul personajelor exerciţii de alcătuire a P 14
descrise. 5.1. planului simplu de idei
16. Atelier de creaţie. Compunere 1 Manual pag. 113 EFE şi redactare a unor
după un şir de imagini. compuneri pe baza
„Jocurile de iarnă ale copiilor”. acestuia;
17. Analiza compunerii. Exerciţii de 1
32

postscriere.
18. Reguli ortografice şi 1 Manual pag. 114 activităţi de scriere
punctuaţionale de scriere corectă a unei invitaţii,
P6
corectă a unei compuneri. respectînd tehnicile de
19. Atelier de lectură. „Crăiasa 1 Manual pag. 115 - EFE redactare;
Zăpezii” după Hans Christian 5.6. 116
Andersen.
20. Tainele cărţii: „Revista mea” 1
21. Tainele cărţii: „Revista mea” 1
oformare şi completare.
22. Evaluare sumativă № 8 1 ES
23. Activitate de dezvoltare şi 1 Manual pag. 117
recuperare.
33

Detalieri Evaluare:

Evaluări formative în etape Evaluare sumativă (test)


Produse: 2.12. Utilizarea raţională a diverselor sensuri ale cuvântului - antonime, sinonime; sens
P 33: Dictarea. propriu şi sens figurat în comunicări orale şi scrise.
3.1. Conştientizarea utilizării eficiente a scrisului lizibil cu păstrarea înclinaţiei şi aranjarea
Produse: estetică pe pagina caietului.
P 15: Scrisul. 3.2. Redactarea textelor proprii cu şi fără repere, aplicând tehnicile de redactare învăţate.
3.4. Scrierea corectă după auz a dictării şi aplicarea semnelor de punctuaţie adecvate.
4.6. Utilizarea raţională în vorbire a noţiunilor gramaticale învăţate prin analiza categoriilor
morfologice, clasificarea părţilor de vorbire dintr-un şir de cuvinte sau dintr-un mic text.
Produse: 4.11. Identificarea părţilor principale şi secundare ale propoziţiei cu ajutorul întrebărilor.
P 6: Partea de vorbire.

Unitatea de învățare: ȘI EI AU FOST COPII...


№ de ore: 26 de ore

Activităţi de
petențe Sub-com
№ lecției

Produsul
Nr.de ore

Evaluare
învăţare şi evaluare
Dat (recomandate)
Detalieri de conținut Resurse Observ.
a

1. Tehnica citirii (cu voce şi în 1 1.12. Manual pag. 118 - EI exerciţii de aplicare a
gând). Extinderea câmpului 119 regulilor de despărţire
34

vizual de citire. Cuvintele noi în silabe şi de trecere


din text. Categorii semantice ale la capăt de rînd (în
limbajului textual: sinonime, dictări şi autodictări,
antonime. Lectura interogativ - copieri sau în scrierea
interpretativp a textului 1.14. unor enunţuri proprii);
„Despărţirea de Ipoteşti” după
Boris Crăciun.
2. Delimitarea fragmentelor 1 Manual pag. 120 exerciţii de alcătuire a
textului. Povestirea textului dialogurilor din 2-4
după ideile principale. Reflecţie perechi de replici cu
asupra textului „Despărţirea de folosirea corectă a
Ipoteşti” după Boris Crăciun. 4.6. liniei de dialog;
3. Verbul. Noţiuni. Exemple. 1 Manual pag. 121
4. Tehnica scrisului (intensificare 1 EFE exerciţii de P 33
şi automatizare). Dictare autoevaluare şi
textuală. Exerciţii aplicative. corectare în perechi a
5. Lectura interogativ- 1 Manual pag. 122 - greşelilor de scriere şi
interpretativă a textului „O 4.11. 123 a greşelilor de
amintire de neuitat” după punctuaţie etc.
George Sbîrcea.
6. Reflecţie asupra textului „O 1 Manual pag. 123
amintire de neuitat” de George exerciţii de extindere a
Sbîrcea. lexicului în propriul
7. Exerciţii în baza textului. 1 Manual pag. 124 sistem de comunicare;
8. Tainele cărţii: Inerviu cu 1
autorul îndrăgit.
9. Tainele cărţii: Interviu cu 1 2.12. exerciţii de scriere şi
personajul preferat. pronunţare a
10. Persoana şi numărul verbului. 1 Manual pag. 125 cuvintelor ce conţin
grupuri de litere;
11. Lectura interogativ - 1 Manual pag. 127 -
interpretativă a textului „Atelier 128
în pădure” după Peter Neagoe.
35

12. Reflecţie asupra textului. 1 2.13. Manual pag. 129 exerciţii de antrenare a
Exerciţii. Despre Constantin pronunţiei sunetelor
Brîncuşi. vocalice şi a
13. Timpurile verbului. Prezent. 1 Manual pag. 130 - consoanelor în scopul
Trecut. Viitor. 131 cititrii corecte a literelor
14. Timpul prezent. Exerciţii. 1 alfabetului românesc;
Conjugări. 3.1.
15. Timpul trecut. Exerciţii. 1
Conjugări. exerciţii de scriere şi
16. Timpul viitor. Exerciţii. 1 EFE pronunţare a
Conjugări. cuvintelor care încep
cu e (fără terminologia P6
17. Lectura interogativ - 1 Manual pag. 132 -
interpretativă a textului „Cea 3.2. 133 dată) şi a cuvintelor
mai fericită zi” după Alexandru care conţin î-i (intrare,
Vlăhuţă. Mijloace de expresie introducere); î-u
artistică: comparaţia şi (umblă) şi e-ie (iepure);
personificarea. Sensurile
propriu şi figurat ale cuvintelor.
18. Reflecţie în baza textului. 1 Manual pag. 134 exerciţii de despărţire
3.4. a cuvintelor în silabe
19. Atelier de creaţie. Compunere 1 Manual pag. 135 (probleme de scriere);
după un plan de idei „Visez să
devin…”
20. Organizarea estetică a scrisului 1 EFE
pe caiete, în pagină. P 15
Prezentarea compoziţiilor în faţa
colegilor după o redactare
minuţioasă.
21. Analiza compunerii. Exerciţii de 1
postscriere. 5.1.
22. Atelier de lectură „Un copil scrie 1 Manual pag. 136
poveşti pentru copii” după
Theodor Bălan
23. Tainele cărţii: În lumea 1
necuvîntătoarelor.
36

24. Tainele cărţii: În lumea 1


florilor. 5.2.
25. Evaluare sumativă № 9 1 ES
26. Activitate de dezvoltare şi 1 Manual pag. 137
recuperare.
37

Detalieri Evaluare:

Evaluări formative în etape Evaluare sumativă orală


Produse: Sub – competențe:
P 1: Comunicarea orală. Informații 1.12. Utilizarea corectă a mijloacelor expresive (tonul, timbrul etc.) în comunicarea orală.
prezentate succint.
Produse: Evaluare sumativă (test)
P 14: Comunicarea scrisă. 3.1. Conştientizarea utilizării eficiente a scrisului lizibil cu păstrarea înclinaţiei şi aranjarea
estetică pe pagina caietului.
3.2. Redactarea textelor proprii cu şi fără repere, aplicând tehnicile de redactare învăţate.
Produse: 4.5. Identificarea în diferite enunţuri a părţilor de vorbire, observând rolul lor în contrucţia
P 6: Partea de vorbire. comunicării.
4.7. Încadrarea corectă din punct de vedere gramatical şi logic în enunţuri proprii a părţilor
Produse: de vorbire.
P 7: Partea de propoziție. 4.11. Identificarea părţilor principale şi secundare ale propoziţiei cu ajutorul întrebărilor.

Unitatea de învățare: SALUTARE, PRIMĂVARĂ,


TIMP FRUMOS, BINE-AI VENIT!
№ de ore: 38 de ore
38

Activităţi de

petențe Sub-com
№ lecției

Produsul
Nr.de ore

Evaluare
învăţare şi evaluare
Dat (recomandate)
Detalieri de conținut Resurse Observ.
a

1. Modurile de expunere: 1 1.5. Manual pag. 138 - EI exerciţii de identificare


naraţiune, dialog, descriere. 139 în diverse contexte a
Lectura interogativ - părţilor de vorbire
interpretativă a textului învăţate şi explicaţia
„Ghiocelul” după Hans rolului lor în
Christian Andersen. construcţia propoziţiei;
2. Reflecţie asupra textului. 1 1.12. Manual pag. 139
Dialogul în text. Citire pe roluri.
3. Caracteristicile anotimpului 1 Manual pag. 140 exerciţii de ortografie a
primăvara. Exerciţii. Cuvinte cu substantivelor proprii,
mai multe sensuri. a substantivelor la
4. Predicatul. Noţiuni. Exemple. 1 Manual pag. 141 numărul plural,
pronumelor;
5. Exerciții practice. Manual pag. 142
6. Lectura expresivă a poeziei 1 1.13. Manual pag. 143
„Cântec de primăvară” de exerciţii practice de
Grigore Vieru. Versificaţia. stabilire a acordului
Strofa. Versul. Rima. gramatical;
7. Reflecţie asupra textului. Despre 1 Manual pag. 144 - exerciţii de completare
Grigore Vieru. Mijloace de 2.3. 145 a propoziţiilor lacunare
expresie artistică. Tablourile cu structurile
poeziei. morfologice învăţate;
8. Tainele cărţii: Agenda de 1
lectură a unei cărţi
preferate. exersări de înlocuire a
9. Tainele cărţii: Cărţi bune şi 1 2.5. substantivelor cu
39

cărţi mai puţin bune. pronume personale şi


10. Lectura interogativ - 1 Manual pag. 146 de politeţe;
interpretativă a textului „Moş
Viscol şi Primăvara” după
Mihail Sadoveanu. exerciţii de
11. Reflecţie asupra textului. Ideile 1 2.8. Manual pag. 147 EFE determinare corectă a P1
textului. Idei principale şi părţilor principale şi
secundare. secundare cu ajutorul
12. Scrierea corectă a cuvintelor 1 Manual pag. 148 întrebărilor (ghidat de
într-un enunţ. către învăţător);
13. Subiectul. Noţiuni. Exemple. 1 Manual pag. 149
3.1.
14. Evaluare sumativă № 10 1 Manual pag. 150 exerciţii aplicative
(orală) privind semnele de
15. Lectura interogativ - 1 Manual pag. 151 punctuaţie la
interpretativă a textului „Cuibul propoziţiile după
de păsărele” după Cezar scopul comunicării;
Petrescu. 3.2.
16. Reflecţie asupra textului. 1 Manual pag. 152
17. Exerciţii pe margina textului. 1 Manual pag. 153 exerciţii de redactare a
propoziţiilor simple şi a
18. Atelier de creaţie. Descrirerea 1 Manual pag. 154 propoziţiilor dezvoltate
unui anotimp. Primăvara. 3.7. etc. P 14
19. Organizarea estetică a scrisului 1 EFE
pe caiete, în pagină. Redactarea exersări de selectare a
compunerii. materialului necesar
20. Analiza compunerilor. 1 pentru prezentare la
lecţia de limbă şi
21. Naraţiunea. Personajul 1 4.5. Manual pag. 155 - literatura română,
principal. Lectura expresivă a 156 precum şi în cadrul
textului „Povestea cu altor discipline;
privighetoarea” după Mihail
Sadoveanu.
22. Reflecţie asupra textului. 1 Manual pag. 157 activităţi de comparare
40

23. Părţi secundare de propoziţie. 1 4.7. Manual pag. 158 a copertelor diferitor
cărţi, analiza stilurilor
24. Exerciții aplicative. 1 Manual pag. 159
diverse de ilustrare, de
25. Tainele cărţii: Grigore Vieru 1 deosebire a cărţilor
şi poezia despre mamă. scrise în proză, în
26. Tainele cărţii: Grigore Vieru- 1 versuri, cărţi de
poetul copiilor. 4.11. poveşti şi ghicitori; cu
27. Mijloacele expresive ale 1 Manual pag. 160 autor şi autor anonimi;
comunicării orale: tonul şi
tempoul; intonaţia şi timbrul
vocii (comunicarea paraverbală).
Lectura expresivă a poeziei
„Dimineaţa” de Vasile 5.4.
Alecsandri.
28. Reflecţie asupra poeziei. Titlul 1 Manual pag. 161
poeziei.
29. Vocabularul textului. Cuvintele 1 Manual pag. 162 -
noi din text. Categorii semantice 163
ale limbajului textual: sinonime, 5.5.
antonime. Lectura interogativ -
interpretativă a textului
„Salcâmii în floare” după Ion
Agârbiceanu.
30. Reflecţie asupra textului. 1 Manual pag. 164
Exerciţii. Calităţile (însuşirile,
trăsăturile) personajului literar.
P7
31. Propoziţia simplă. Propoziţia 1 Manual pag. 165 EFE
dezvoltată.
32. Propoziţia afirmativă. Propoziţia 1 Manual pag. 166
negativă.
33. Lectura expresivă a poeziei 1 Manual pag. 167
„Paştele” de M. Popescu. P6
34. Exerciții practice 1 Manual pag. 168 EFE
41

35. Atelier de lectură. Legenda 1 Manual pag. 169


ouălor roşii.
36. Evaluare sumativă № 11 1 ES
37. Activitate de dezvoltare şi 1 Manual pag. 170
recuperare.
38 Exerciții practice 1
42

Detalieri Evaluare:

Evaluări formative în etape Evaluare sumativă (test)


Produse: Sub – competențe:
P 14: Comunicarea scrisă. 3.1. Conştientizarea utilizării eficiente a scrisului lizibil cu păstrarea înclinaţiei şi aranjarea
estetică pe pagina caietului.
P 6: Partea de vorbire. 3.2. Redactarea textelor proprii cu şi fără repere, aplicând tehnicile de redactare învăţate.
P 7: Partea de propoziție. 4.6. Utilizarea raţională în vorbire a noţiunilor gramaticale învăţate prin analiza categoriilor
morfologice, clasificarea părţilor de vorbire dintr-un şir de cuvinte sau dintr-un mic text.
4.11. Identificarea părţilor principale şi secundare ale propoziţiei cu ajutorul întrebărilor.
Produse: Evaluare sumativă finală (test)

Unitatea de învățare: ZĂBOVEȘTE ȘI ASCULTĂ:


TOATE-N FELUL LOR CUVÂNTĂ

№ de ore: 31 de ore
43

Activităţi de

petențe Sub-com
№ lecției

Produsul
Nr.de ore

Evaluare
învăţare şi evaluare
Dat (recomandate)
Detalieri de conținut Resurse Observ.
a

1. Lectura interogativ - 1 Manual pag. 171 EI exersări de constatare


interpretativă a textului „Noi, 1.13. a ilustrării cărţilor prin
albinele…” după Călin Gruia. diferite procedee
2. Reflecţie asupra textului. 1 Manual pag. 172 artistice: desen,
Exerciţii. pictură, colaj, foto;
3. Descrierea. Ideea principală, 1 Manual pag. 173
ideile secundare. Lectura
textului „Veveriţa” după Mihail exerciţii de identificare
Sadoveanu. a anului publicării
4. Reflecţie asupra textului. 1 Manual pag. 174 cărţilor; analiza
Exerciţii. colecţiilor de cărţi şi
5. Atelier de creație: Descrierea 1.14. Manual pag. 175 constatarea
unei viețuitoare. Veverița. caracteristicilor
6. Organizarea estetică a scrisului 1 EFE acesteia: de ex: Cărţile P 14
pe caiete, în pagină. Redactarea despre Guguţă, de Sp.
compunerii. Vangheli; cărţi scrise
despre mama, cărţi
7. Analiza compunerilor. 1 despre peripeţiile
8. Fabula. Structura fabulei. 1 2.1. Manual pag. 176 copiilor, despre lumea
Lectura expresivă a textului - animalelor etc.;
fabulă „Racul, broasca şi o
ştiucă” de Alexandru Donici.
9. Reflecţie asupra textului. Despre 1 2.4. Manual pag. 177
Alexandru Donici. Dramatizarea
fabulei. exersări de completare
10. Personajele textului. 1 Manual pag. 178 şi de organizare
Caracterizare. Tangenţe cu corectă a agendei de
44

viaţa cotidiană. 3.1. lectură după modelul


11. Tainele cărţii: Arta de a 1 propus de către
povesti celorlalţi. învăţător, în cooperare
12. Tainele cărţii: Poveşti la 1 cu părinţii, colegii;
gura sobei…
13. Lectura interogativ - 1 Manual pag. 179
interpretativă a textului 3.2. participarea activă la
„ Povestea crocodilului care diverse activităţi
plângea” după Vladimir Colin. literare – întîlnire cu
14. Reflecţie asupra textului. 1 Manual pag. 180 scriitorul, cercuri
literare, decade ale
15. Exerciţii pe margina textului. 1 Manual pag. 181
4.6. lecturii, ora cărţii, ora
16. Lectura expresivă a textului 1 Manual pag. 182 poveştilor, expoziţii de
„Cartea cu Apolodor” de Gellu cărţi;
Naum.
17. Reflecţia asupra textului. 1 Manual pag. 183 - EFE P6
Sensurile cuvintelor. 184
18. Lectura interogativ - 1 4.11. Manual pag. 185
interpretativă a textului „Fram,
ursul polar” după Cezar exerciţii de orientare a
Petrescu. preferinţelor de lectură
19. Comunicarea celor cititte în 1 Manual pag. 186 prin ceea ce le-a atras
baza imaginilor. atenţia sau pentru
20. Exerciţii pe margina textului. 1 Manual pag. 187 scopul urmărit;
Sinonime. Antonime. Ortograme.
21. Atelier de lectură. „Puiul” după 1 Manual pag. 188
I. Al. Brătescu- Voineşti.
5.1.
22. Evaluare sumativă № 12 1 ES
23. Activitate de dezvoltare şi 1 Manual pag. 189
recuperare.
24. Să recapitulăm… . 1 Manual pag. 190
25. Exerciții de antrenament. 1 5.6. Manual pag. 191 EFE P7
45

26. Excursie la biblioteca sătească. 1


27. Cartea preferată. 1
28. Exerciții practice. 1
29. Evaluare finală. 1 ESA
30. Analiza evaluării finale. 1

31 Gramatica distractivă.
9. 1 Manual
pag.15

10. Lectura interogativ - 1 Manual pag.


interpretativă a textului „Nenea 14
directorul” după George Şovu.
11. Cuvintele noi din text. Categorii 1 Manual pag. EFE
semantice ale limbajului textual: 15 -16
sinonime, antonime. Activitate
de reflecţie în baza textului.
12. Adaptarea la situaţia de 1 Manual pag.
comunicare, la parteneri (prin 17
îndeplinirea rolului de emiţător
şi receptor). Comunicarea.
Formulele comunicării.
46

13. Situaţii de comunicare. Dialogul. 1 Manual pag.


18
14. Dialogul. Exerciţii aplicative. 1 Manual pag.
19
15. Tehnica citirii (cu voce şi în 1 Manual pag.
gând). Cuvintele noi din text. 20 -21
Lectura interogativ -
interpretativă a textului „Luchi
în prima zi de şcoală” după
Otilia Cazimir.
15. Categorii semantice ale 1 Manual pag.
limbajului textual: sinonime, 21
antonime. Ideea principală,
ideile secundare. Activitate de
reflecţie în baza textului.
17. Exerciţii aplicative în baza 1 Manual pag.
textului. 22
18. Tainele cărţii: Cartea. 1
Componentele cărţii.
19. Tainele cărţii: Conţinutul 1
unei cărţi.
20. Comunicarea nonverbală: 1 Manual pag.
gestica, mimica, semne 23
convenţionale, semnale.
Scrierea corectă a cuvintelor ce
conţin grupuri de litere (ce, ci,
ge, gi, che, chi, ghe, ghi)
21. Situaţii de comunicare. Cultura 1 Manual pag.
comunicării. Tipuri de 24
comunicare.
22. Lectura interogativ - 1 Manual pag. EFE
interpretativă a textului „Fructul 25 - 26
cel mai valoros” (poveste
bulgară). Calităţile citirii:
47

corectă, conştientă, cursivă,


expresivă (dezvoltarea lor).
Vocabularul textului.
23. Activitate de reflecţie în baza 1 Manual pag.
textului. Povestirea selectivă a 27
fragmentului indicat sau a unei
ilustraţii la text.
24. Evaluarea sumativă № 1 1 ESO
(orală)
25. Atelier de creaţie. Compunerea. 1 Manual pag.
Părţi componente: introducerea, 28 - 29
cuprins, încheiere.
26. Atelier de lectură. „Aritmetica 1 Manual pag.
învăţării” după Mircea 29 - 30
Sântimbreanu. Reflecţii.
27. Fişa de lectura în baza unui 1 Manual pag. EFE
text. 30
28. Tainele cărţii: Fişă de 1
reclamă a cărţii preferate.
29. Exerciții practice 1 Manual pag.
31
30. Evaluarea sumativă № 2 1 ES
31. Activitate de dezvoltare şi 1
recuperare.

9. 1 Manual
pag.15
48

10. Modurile de expunere: 1 Manual pag.


naraţiune, dialog, descriere. 14
Lectura interogativ -
interpretativă a textului „Nenea
directorul” după George Şovu.
11. Cuvintele noi din text. Categorii 1 Manual pag. EFE
semantice ale limbajului textual: 15 -16
sinonime, antonime. Activitate
de reflecţie în baza textului.
12. Adaptarea la situaţia de 1 Manual pag.
comunicare, la parteneri (prin 17
îndeplinirea rolului de emiţător
şi receptor). Comunicarea.
Formulele comunicării.
13. Situaţii de comunicare. Dialogul. 1 Manual pag.
18
14. Dialogul. Exerciţii aplicative. 1 Manual pag.
19
15. „Luchi în prima zi de şcoală” 1 Manual pag.
după Otilia Cazimir. 20 -21
15. Categorii semantice ale 1 Manual pag.
limbajului textual: sinonime, 21
antonime. Ideea principală,
ideile secundare. Activitate de
reflecţie în baza textului.
17. Exerciţii aplicative în baza 1 Manual pag.
textului. 22
49

18. Tainele cărţii: Cartea. 1


Componentele cărţii.
19. Tainele cărţii: Conţinutul 1
unei cărţi.
20. Comunicarea nonverbală: 1 Manual pag.
gestica, mimica, semne 23
convenţionale, semnale.
Scrierea corectă a cuvintelor ce
conţin grupuri de litere (ce, ci,
ge, gi, che, chi, ghe, ghi)
21. Situaţii de comunicare. Cultura 1 Manual pag.
comunicării. Tipuri de 24
comunicare.
22. Lectura interogativ - 1 Manual pag. EFE
interpretativă a textului „Fructul 25 - 26
cel mai valoros” (poveste
bulgară). Calităţile citirii:
corectă, conştientă, cursivă,
expresivă (dezvoltarea lor).
Vocabularul textului.
23. Activitate de reflecţie în baza 1 Manual pag.
textului. Povestirea selectivă a 27
fragmentului indicat sau a unei
ilustraţii la text.
24. Evaluarea sumativă № 1 1 ESO
(orală)
25. Atelier de creaţie. Compunerea. 1 Manual pag.
Părţi componente: introducerea, 28 - 29
cuprins, încheiere.
26. Atelier de lectură. „Aritmetica 1 Manual pag.
învăţării” după Mircea 29 - 30
Sântimbreanu. Reflecţii.
27. Fişa de lectura în baza unui 1 Manual pag. EFE
text. 30
50

28. Tainele cărţii: Fişă de 1


reclamă a cărţii preferate.
29. Exerciții practice 1 Manual pag.
31
30. Evaluarea sumativă № 2 1 ES
31. Activitate de dezvoltare şi 1
recuperare.

9. 1 Manual pag. 39 -
40
10. Tainele cărţii: Cartea - 1
comoară de înţelepciune.
11. Tainele cărţii: Scrisoare 1
către autor.
12. Lectura interogativ - 1 Manual pag. 41
interpretativă a textului
„Culesul porumbului” după Ion
Agârbiceanu. Semnificaţia
componentelor textului: titlul,
autorul, conţinutul.
13. Activitate de reflecţie în baza 1 Manual pag. 42
textului. Calităţile (însuşirile,
51

trăsăturile) personajului literar.


14. Calităţile (însuşirile, trăsăturile) 1 Manual pag. 43
personajului literar.
15. Cuvântul. Sensurile cuvintelor. 1 Manual pag. 44
16. Exerciţii aplicative. Cuvântul. 1 Manual pag. 45
Sinonime. Antonime. Sensul
propriu şi sensul figurat al
cuvintelor.
17. Lectura interogativ - 1 Manual pag. 46
interpretativă a textului „S-au
aurit a toamnă pădurile” după
Gheorghe Tomozei. Semnificaţia
componentelor textului: titlul,
autorul, conţinutul.
18. Activitate de reflecţie în baza 1 Manual pag. 47 -
textului. Modurile de expunere: 48
naraţiune, dialog, descriere.
Exerciţii aplicative.
19. Cuvântu. Silaba. Aprofundare: 1 Manual pag. 49 -
sunetul şi litera. Corespondenţa 50
dintre ele. Vocalele – rolul lor în
formarea silabei. Consoanele –
citirea lor sprijinită de vocale.
20. Exerciţii aplicative. Grupurile de 1
sunete: ce, ci, ge, gi, che, chi,
ghe, ghi. Analiza sonoră a
cuvintelor care nu conţin
grupurile de sunete indicate.
21. Atelier de creaţie. Compunere 1 Manual pag. 51
după un plan simplu de idei.
22. Tainele cărţii: Expoziţie de 1
cărţi cu poveşti.
23. Tainele cărţii: personajele 1
basmelor îndrăgite.
52

24. Organizarea estetică a scrisului 1 Manual pag. 51


pe caiete, în pagină. Redactarea
compunerii ,,Toamna-zâna
belşugului şi regina culorilor.”
25. Exerciții de postscriere a 1
compunerii.

S-ar putea să vă placă și