Sunteți pe pagina 1din 63

1

CUPRINS:
CAP.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII LA SC.ELECTRIC POWER S.A
3
1.1. PREZENTAREASOCIETĂŢII 3
1.2.SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE 4
1.2.1. Scop 4
1.2.2. Domeniul de aplicare 4
1.3. REFERINŢE NORMATIVE 5
1.4. TERMENI ŞI DEFINIŢII 5
1.4.1. Termeni şi definiţii 6
1.5. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 6
1.5.1. Cerinţe generale 6
1.5.2. Cerinţe referitoare la documentaţie 7
1.5.2.1. Generalizaţi 7
1.5.2.2. Manualul calităţii 7
1.5.2.3. Controlul documentelor 8
1.5.2.4. Controlul inregistrarilor 9
1.6. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 9
1.6.1. Angajamentul managementului 9
1.6.2. Orientarea către client 10
1.6.3. Politica referitoare la calitate 10
1.6.4. Planificare 11
1.6.4.1. Obiectivele calităţii 11
1.6.4.2.Planificarea sistemului de management al calităţii 11
1.6.5. Responsabilitate, autoritate şi comunicare 12
1.6.5.1. Responsabilitate şi autoritate 12
1.6.5.2. Reprezentantul managementului 12
1.6.5.3. Comunicare internǎ 12
1.6.6. Analiza efectuatǎ de management 13
1.7. MANAGEMENTUL RESURSELOR 14
1.7.1. Asigurarea resurselor 14
1.7.2. Resurse umane 14
1.7.2.1. Generalităţi 14
1.7.2.2. Competenţǎ, conştientizare şi instruire 15
1.7.3. Infrastructurǎ 16
1.7.4. Mediu de lucru 16
1.8. REALIZAREA PRODUSULUI 16
1.8.1. Planificarea realizării produsului 16
1.8.2. Procese referitoare la relaţia cu clientul 18
1.8.2.1. Determinarea cerinţelor referitoare la produs 18
1.8.2.2. Analiza cerinţelor referitoare la produs 18
1.8.2.3. Comunicarea cu clientul 19
1.8.3. Proiectare şi dezvoltare 20

1
1.8.4. Aprovizionare 21
1.8.5. Producţie şi furnizare de servicii 23
1.8.5.1. Controlul producţiei şi furnizării serviciului 23
1.8.5.2.Validarea proceselor de producţie 25
1.8.5.3. Identificare şi trasabilitate 26
1.8.5.4. Proprietatea clientului 26
1.8.5.5. Păstrarea produsului 26
1.8.6. Controlul diapozitivelor de măsurare şi monitorizare 27
1.9. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE 27
1.9.1. Generalitǎţi 27
1.9.2. Monitorizare şi măsurare 28
1.9.2.1. Satisfacţia clientului 28
1.9.2.2. Audit intern 28
1.9.2.3. Monitorizarea şi măsurarea proceselor 29
1.9.2.4. Monitorizarea şi măsurarea produsului 29
1.9.3. Controlul produsului neconform 29
1.9.4. Analiza datelor 30
1.9.5. Îmbunătăţire 30
1.9.5.1. Imbunǎtǎţire continuă 30
1.9.5.2. Acţiune corectivǎ şi preventivă 31
1.10. TRATAREA RECLAMAŢIILOR CLIENTULUI 31
CAP.2.STUDIUDECAZ(Proiectarea unor proceduri si a unor instructiuni
specifice) 32
2.1. PROCEDURI DE SISTEM 32
2.1.1. Procedura Controlul documentelor 32
2.1.2. Procedura Controlul inregistrărilor 40
2.1.3. Procedura Audit intern (procedura de bază) 43
2.2. PROCEDURI OPERAŢIONALE 52
2.2.1. Procedura Comunicarea internă 52
2.2.2. Procedura Analiza managementului 53
2.3. PROIECTAREA UNOR INSTRUCŢIUNI DE LUCRU 57
2.3.1. Execuţia branşamentelor electrice aeriene 57
2.3.2. Execuţia branşamentelor electrice subterane 58
CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII ORIGINALE 61
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 63

2
1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII LA SC.ELECTRIC POWER S.A

1.1. Prezentarea organizatiei

Date de identificare: S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş –


societate comercială cu capital integral privat.
Infiintata in anul 1997, Emco Electro Metal este situata in Curtea de Arges, judeţul
Arges.
Domeniu de activitate:
A. Servicii: Proiectare şi executare instalaţii electrice interioare pentru
construcţii
civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4
kV.
B. Intermediere: Produse electrotehnice de 0,4 kV si de uz general de
fabricaţie internă şi externă realizate de: S.C. LUXTEN LIGTHTING CO S.A.
Sucursala Bucureşti.
Numarul total de angajaţi: 15, din care:
- personal neproductiv – 5 persoane
- personal productiv – 10 persoane
Dotarea tehnica a societǎţii:
Mijloace de transport:
- autocamion RABA 5 T – 1 buc.
- autocamionete – 3 buc.
Aparate de mǎsurǎ şi dispozitive:
- megohmetre de 1000 V;
- voltmetre de t.a.0 ÷ 300 V, cl. 1,5;
- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;
- rulete de minimum 2 m;
- şublere, rigle gradate
- prese pentru papuci;
- truse de scule (electrician, mecanic);
- unelte portabile.

Tab. 1.1. Lucrari de referinta

Nr.crt. Denumire lucrare Beneficiar


1 Iluminat oraş Curtea de Argeş ELECTRICA Pitesti
2 Securizari Branşamente ELECTRICA Pitesti
3 Branşamente consumatori casnici şi industriali ELECTRICA Pitesti

3
1.2. SCOP ŞI DOMENIUL DE APLICARE

1.2.1. Scop

Manualul Calităţii, ca document de bază al Sistemului de Management al


Calităţii, serveşte următoarelor scopuri:
• Enunţă politica şi obiectivele în domeniul calităţii;
• Comunică personalului societăţii politica şi obiectivele în domeniul
calităţii;
• Descrie Sistemul de Management al Calităţii al S.C. ELECTRIC POWER
S.A. Curtea de Argeş;
• Constituie baza documentată pentru auditarea internă şi externă a
sistemului, în vederea obţinerii încrederii interne şi externe;
• Serveşte drept model de referinţă autorizat pentru implementarea SMC;
• Serveşte pentru monitorizarea satisfacţiei clienţilor;
• Defineşte structura organizatorică a societăţii;
• Asigură disciplina şi eficacitatea activităţilor funcţionale.

1.2.2. Domeniul de aplicare


Prevederile prezentului manual se aplică de către întreg personalul S.C.
ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş cu autoritate şi responsabilităţi alocate
în domeniul calităţii, pentru toate categoriile de servicii ce fac obiectul de activitate
al societăţii.
1 Iluminat oraş Curtea de Argeş E L E C T R I C A Pitesti
2 Securizari Branşamente E L E C T R I C A Pitesti
3 Branşamente consumatori casnici şi industriali E L E C T R I C A Pitesti

1.3. REFERINŢE NORMATIVE

Următoarele standarde şi acte normative constituie referinţe normative


pentru elaborarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii :
• SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
• SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calităţii. Vocabular
• SR EN ISO 9004:2001 – Sisteme de management al calităţii. Linii
directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor.
• SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management
al calitatii si/sau de mediu.
• SR ISO 10005:1999 Managementul calităţii. Ghid pentru planurile calităţii
• SR ISO 10013:1997 – Ghid pentru elaborarea manualelor calităţii
• Legea nr. 10/1995 Legea calităţii în construcţii
• Legea nr. 90/2000 Legea protecţiei muncii
• Legea nr.608/31.10.2001 privind evaluarea conformităţii produselor,
modificată şi completată prin OG nr.71/28.08.2003, Legea nr. 503/26.11.2003, OG
nr.62/05.08.2004, Legea nr.406/11.10.2004 şi OG nr.19/27.01.2005.
4
• O.G. nr.95/30.08.1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje,
echipamente şi instalaţii tehnologice industriale.
• Ordinul nr. 293/1999 al MIC publicat în M.O. nr. 628/23.12.1999 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj
pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale.
• HGR nr. 567/ 05.06.2001 publicatǎ în M.O. nr. 458/27.06.2002 privind
asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasǎ tensiune.
• Ordinul MFP-MLPTL nr. 1014/874 din 12.06.2001 privind aprobarea
structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei Standard pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publicǎ de lucrǎri.
• Ordinul nr. 34/23.02.1999 al MIC privind autorizarea electricienilor.
• Ordinul nr.323/23.10.2000 publicat în M.O. nr. 543/01.11.200 pentru
aprobarea unor regulamente privind verificarea proiectelor, a execuţiei, a
controlului lucrǎrilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice
industriale, urmǎrirea comportǎrii în exploatare a acestor lucrări, precum şi
manualul dirigintelui de şantier pentru aceste lucrări de montaj.
• Instrucţiune privind atestarea furnizorilor de servicii şi/sau produse,
precum şi emiterea autorizaţiilor de comercializare pentru produsele ce pot fi
achiziţionate de către S.C. ELECTRICA S.A. şi filialele / sucursalele sale – cod:
SCE-01, Ed. 8, Rev.0.

1.4. TERMENI, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

1.4. Termeni şi definiţii

Termenii şi definiţiile folosite în prezentul manual al calităţii sunt conform


standardului SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calităţii. Principii
fundamentale şi Vocabular.

1.5. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

1.5.1. Cerinţe generale

S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş a stabilit şi documentat un


Sistem de Management al Calităţii, prin care se asigură că produsele executate sunt
conforme cu cerinţele clientului, reglementările legale, precum şi cu nevoile şi
aşteptările organizaţiei.
Sistemul de Management al Calităţii este stabilit în conformitate cu cerinţele
standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2001.
Sistemul de Management al Calităţii este documentat în prezentul manual, şi
face referire la procedurile documentate şi prezintă structura documentaţiei
utilizată pentru a asigura funcţionarea eficienţa şi îmbunătăţirea continuă a
acestuia.

5
Procesele aplicabile organizaţiei sunt conduse în condiţii controlate, cu
scopul asigurării cǎ rezultatele obţinute sunt cele planificate şi cǎ acestea sunt
consistente şi efective.
Procese principale:
 planificarea realizării produsului;
 relaţia cu clientul (ofertare contractare);
 aprovizionare;
 producţie şi furnizare de servicii.

Procese de management:
 responsabilitatea managementului;
 managementul resurselor.

Procese suport:
 gestiunea informaţiilor (controlul documentelor, controlul înregistrărilor);
 instruire personal;
 controlul DMM;
 audit intern;
 controlul produsului neconform.
Managementul societăţii alocă resurse şi asigură disponibilitatea
informaţiilor necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţilor, respectiv
proceselor, din cadrul societăţii. Toate procesele sunt monitorizate, măsurate şi
analizate în mod regulat, astfel încât să fie implementate acţiuni pentru a realiza
rezultatele planificate şi îmbunătăţirea SMC. Îmbunătăţirea continuă a proceselor,
reprezintă principiul fundamental al
activităţilor din cadrul firmei, iar în acest sens, sunt efectuate periodic analize
pentru
identificarea oportunităţilor de imbunǎtǎţire a proceselor.

1.5.2. Cerinţe referitoare la documentaţie

1.5.2.1. Generalităţi

Standardul utilizat drept document de referinţă pentru proiectarea şi


documentarea sistemului de management al calităţii al organizaţiei, este SR EN
ISO 9001:2001– Sistem de management al calităţii.
Documentaţia SMC a organizaţiei se compune din:
 Declaraţie documentată a politicii referitoare la calitate şi a obiectivelor
calităţii
 Manualul Calităţii (descrie SMC adoptat de organizaţie şi reprezintă
referenţialul pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuǎ a
eficacităţii
acestuia).

6
 Proceduri ale Sistemului de Management al Calităţii (descriu modul în
care se efectuează şi se controlează procesele aplicabile organizaţiei/elementele
SMC).
 Proceduri administrative (descriu modul în care se elaborează
documentele SMC).
 Proceduri Operaţionale pentru calitate (descriu modul în care se
efectuează şi controlează unele activităţi suport ale SMC).
 Înregistrări ale calităţii.
Documentele Sistemului de Management al Calităţii au scopul de a
demonstra că procesele de realizare a serviciilor, cele de management şi suport se
desfăşoară efectiv în manieră planificată şi controlată şi că acestea se analizează şi
se îmbunătăţesc continuu.

1.5.2.2. Manualul calităţii

S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş a stabilit, documentat,


implementat şi menţine în funcţiune un sistem de management al calităţii, cu
scopul de a furniza servicii care să satisfacă cerinţele specificate de clienţi, precum
şi normele legale şi de reglementare în domeniu.
SMC1 a fost documentat şi implementat ţinând cont de mărimea societăţii,
specificul activităţii, serviciile furnizate, complexitatea şi interacţiunea proceselor,
nivelul de pregătire al personalului şi experienţa acestuia.
SMC implică toate fazele, de la identificarea cerinţelor şi aşteptărilor
clienţilor (ca date de intrare) până la satisfacerea acestora (ca date de ieşire).
Satisfacţia clientului este monitorizată prin evaluarea informaţiilor referitoare la
percepţia acestuia asupra faptului că S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de
Argeş a îndeplinit cerinţele sale.
SMC funcţionează astfel încât :
• Să dea încredere corespunzătoare că toate serviciile executate de către
organizaţie satisfac cerinţele clienţilor, precum şi normele legale şi de
reglementare aplicabile.
• Să stabilească toate fazele ce se parcurg, precum şi toate documentele
necesare derulării activităţilor de realizare a lucrărilor, la nivelul de calitate
prestabilit.
• Să stabilească efectuarea de audituri periodice interne, pentru evaluarea
eficacităţii implementării SMC , precum şi necesitatea modificării acestuia.
• Să abordeze problemele calităţii serviciilor încă din faza de testare a pieţii
(marketing), atât din punct de vedere tehnico-economic, cât şi din punct de vedere
al stabilirii responsabilităţilor şi competenţelor ce revin personalului implicat în
toate fazele de realizare a acestora.
Manualul Calităţii este elaborat şi actualizat de Responsabilul cu Calitatea şi
verificat şi avizat de Directorul Tehnic al societăţii (RMC).

1
Ciurea, S. Calitatea în perspectiva anilor 2000. Colecţia Arc, Editura Bren, Bucureşti 1999
7
Actualizările Manualului Calităţii (reeditare sau revizuire) se fac, dacă este
cazul, atunci când:
• Societatea se reorganizează/restructurează şi se modifică schema de
organizare;
• Se modifică standardul/standardele de referinţă;
• Se constată că sistemul adoptat este ineficient;
• Organismul de certificare a SMC identifică neconformităţi majore de
document (SMC nu este în conformitate cu standardul de referinţă).
Manualul calităţii este înregistrat şi difuzat :
• intern, în formă controlată, conform listei de difuzare, confirmarea de
primire făcându-se prin semnătura de primire a utilizatorului – în conformitate cu
Procedura de sistem “Controlul documentelor”, cod : PSMC-EP -01.
• extern, în formă controlată, la solicitarea clienţilor pe durata derulării de
contracte economice, precum şi a organismului de certificare sau a organismelor
abilitate ale statului, pe baza unei scrisori de însoţire înregistrate.
• extern în formă necontrolată, la solicitarea potenţialilor clienţi sau pentru
promovarea pe piaţă a organizaţiei, în lista de difuzare consemnându-se numărul
exemplarului transmis şi caracterul de document necontrolat al acestuia.
Actualizările succesive ale MC se arhivează şi se păstrează prin grija
Responsabilului cu Calitatea.
Codul Manualului Calităţii este MC-EP -01, unde MC reprezintă manualul
calităţii, iar EP este prescurtarea denumirii organizaţiei.

1.5.2.3. Controlul documentelor


Toate documentele care conţin informaţii ce afectează funcţionarea SMC
sunt identificate, disponibile şi controlate.
Controlul documentelor începe o dată cu elaborarea lor şi continuă până
când nu mai sunt necesare şi valabile.
Prin controlul documentelor, conducerea S.C. ELECTRIC POWER S.A.
Curtea de Argeş se asigură că :
• documentele sunt analizate şi aprobate de personal autorizat înainte de
emitere, pentru a confirma că sunt adecvate;
• sunt identificate modificările şi stadiul actualizărilor în vigoare şi sunt
disponibile la punctele de utilizare;
• documentele sunt lizibile şi identificabile cu uşurinţă;
• documentele care nu mai sunt valabile sunt retrase din toate punctele unde
au fost difuzate;
• orice modificare a documentelor se analizează şi aprobă în acelaşi mod ca
şi documentele iniţiale;
• documentele de provenienţă externă sunt identificate şi difuzarea lor este
controlată.
Modalitatea de ţinere sub de control a documentelor interne şi externe este
prezentatǎ în procedura PSMC-EP-01 “Controlul documentelor”.

8
1.5.2.4. Controlul înregistrărilor

Înregistrările calităţii sunt documente care furnizează dovezi ale


conformităţii lucrărilor executate cu cerinţele, şi ale funcţionării eficace a
sistemului de management al calităţii. Toate înregistrările calităţii sunt lizibile,
identificabile şi regăsibile cu uşurinţă.
Controlul pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regăsirea, indicarea
duratei de păstrare şi eliminarea înregistrărilor este definit în procedura PSMC-EP-
02 “Controlul înregistrărilor”.

1.6. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

1.6.1. Angajamentul managementului

Responsabilitatea managementului este un proces important de management


în cadrul S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş.
Managementul2 de la cel mai înalt nivel oferă dovezi ale angajamentului său
pentru dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calităţii, precum
şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia, prin :
• Comunicarea în cadrul organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor
clienţilor, precum şi a cerinţelor legale şi de reglementare ;
• Stabilirea politicii referitoare la calitate la nivelul organizaţiei şi a
obiectivelor în domeniul calităţii la toate nivelurile organizatorice ;
• Conducerea analizei efectuate de management ;
• Asigurarea resurselor necesare implementării politicii şi obiectivelor.

Analiza efectuată de management este detaliată în procedura POC-EP -02


“Analiza efectuată de management”.

1.6.2. Orientare către client

Organizaţia este capabilă să determine nevoile şi aşteptările clienţilor şi sǎ le


satisfacă.
Managementul de la cel mai înalt nivel a decis unde, când şi cum trebuie să-
şi utilizeze resursele pentru a se asigura că :
• Obţine informaţii referitoare la cerinţele şi aşteptările clienţilor, precum şi
a cerinţelor cuprinse în normele legale şi de reglementare ;
• Organizaţia îndeplineşte cerinţele clienţilor cu scopul creşterii satisfacţiei
acestora.
Politica organizaţiei este de a cunoaşte nevoile tuturor părţilor interesate şi
de a monitoriza satisfacţia acestora, cu ajutorul obiectivelor măsurabile. Cel mai
important indicator de performanţă folosit la evaluarea eficacităţii Sistemului de
Management al Calităţii este satisfacţia clientului, nivelul satisfacţiei fiind stabilit

2
Ciurea S. Drăgunălescu, N., Managementul calităţii totale, Bucureşti, Editura Economică, 1995.
9
prin monitorizarea informaţiilor referitoare la percepţia acestuia privind calitatea
serviciului furnizat.

1.6.3. Politica referitoare la calitate

Dezideratul S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş este de a


executa servicii de un nivel calitativ superior, de a satisface cerinţele clienţilor si a
imbunǎtǎţi continuu eficacitatea SMC-ului.
In acest sens s-au luat o serie de masuri menite sǎ ducǎ la atingerea acestui
obiectiv şi anume:
 declaratia privind politica in domeniul calitatii si obiectivele stabilite sa se
afiseze in toate compartimentele organizatiei;
 selecţia furnizorilor după criterii obiective astfel încât calitatea produselor
şi echipamentelor aprovizionate, precum şi preţurile şi termenele de livrare să
concure la calitatea serviciilor;
 menţinerea numărului sesizărilor şi reclamaţiilor la valori nesesizabile,
prin creşterea nivelului de satisfacţie a clienţilor;
 îmbunătăţirea nivelului profesional al personalului angajat prin instruiri
continue;
 creşterea cifrei de afaceri;
 diversificarea gamei de activităţi a firmei.
În acest sens se va proceda la:
 reevaluarea furnizorilor pe criterii exigente;
 menţinerea gradului de satisfacţie a clienţilor de “mulţumitor” spre “foarte
mulţumit”;
 reducerea cu 10% a cheltuielilor datorate neconformităţilor;
 delegarea personalului la diverse manifestări de natură tehnică.
Personalul cu atribuţii în domeniul calităţii analizează periodic sistemul de
management al calităţii pentru a se asigura continua adecvare şi eficacitate a
acestuia.
S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş crede că excelenţa în
calitate este realizată prin crearea conştiinţei privind calitatea, la toţi angajaţii şi în
acest scop îşi va educa şi instrui angajaţii în toate aspectele cerute pentru controlul
calităţii. Se va accentua aspectul comunicării eficiente in cadrul organizaţiei pentru
toate nivelurile ierarhice, stabilindu-se responsabilităţile si competentele prin fisa
postului in vederea realizării unui management al calităţii eficace.
Reprezentantul managementului pentru calitate are responsabilitatea şi
autoritatea verificării, implementării şi menţinerii politicii în domeniul calităţii la
toate nivelurile organizaţiei.
Pentru atingerea obiectivelor sale privind calitatea S.C. ELECTRIC POWER
S.A. Curtea de Argeş menţine un sistem al calităţii în conformitate cu cerinţele
standardului SR EN ISO 9001:2001.

10
1.6.4. Planificare

1.6.4.1. Obiectivele calităţii

Obiectivele calităţii sunt stabilite si se gasesc in documentul cod: DPC-EP-


01. Acestea sunt exprimate în termeni măsurabili şi vizează toate activitatile
organizatiei.

1.6.4.2. Planificarea sistemului de management al calităţii

Managementul de la cel mai înalt nivel a stabilit obiectivele în domeniul


calităţii pentru fiecare compartiment relevant din cadrul organizaţiei. Aceste
obiective sunt măsurabile şi se reflectă în responsabilităţile specificate în Fişa
postului şi în proceduri. Obiectivele includ îndeplinirea cerinţelor pentru serviciile
furnizate şi sunt în concordanţă cu politica în domeniul calităţii.
Pentru a planifica un sistem de management al calităţii eficient şi adecvat,
S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş a utilizat drept date de intrare:
• Cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001 ;
• Politica în domeniul calităţii şi obiectivele calităţii ;
• Analiza resurselor disponibile ;
• Analiza managementului ;
• Rapoarte privind performanţele serviciilor furnizate;
• Rapoarte de audit ;
• Rapoarte de neconformitate.
Analiza datelor de intrare mai sus menţionate a permis societăţii să
determine resursele necesare, structura organizatorică, procesele , activităţile,
responsabilităţile şi autorităţile de care are nevoie să creeze un sistem de
management al calităţii care este capabil să satisfacă cerinţele clienţilor şi să pună
în practică politica calităţii şi obiectivele declarate.
Planificarea sistemului de management al calităţii este făcută în aşa fel încât
integritatea sistemului este menţinută chiar dacă sunt planificate şi implementate
schimbări, cum ar fi :
• Restructurare ;
• Identificare de noi clienţi ;
• Dezvoltarea de noi servicii;
• Introducerea de noi tehnologii ;
• Orice altă schimbare cu impact asupra sistemului de management al
calităţii.

11
1.6.5. Responsabilitate, autoritate şi comunicare

1.6.5.1. Responsabilitate şi autoritate

Managementul de la cel mai înalt nivel a stabilit, documentat şi comunicat


responsabilităţile şi autorităţile în cadrul organizaţiei. Responsabilităţile şi
autorităţile au fost stabilite pentru toate funcţiile relevante ale organizaţiei şi se
regăsesc în Fişele de post şi proceduri.

1.6.5.2. Reprezentantul managementului

Directorul Tehnic îndeplineşte rolul de Reprezentant al Managementului


pentru
Calitate.
Sarcinile acestui rol, sunt:
- să se asigure că toate procesele SMC sunt identificate, implementate şi
menţinute;
- să se asigure că toate datele relevante pentru monitorizarea eficacităţii
SMC şi pentru evaluarea posibilităţilor de îmbunătăţire sunt strânse şi analizate în
cadrul Analizei efectuate de Management;
- promovarea conştientizării şi înţelegerii cerinţelor clientului în cadrul
organizaţiei;
- rezolvarea tuturor problemelor calităţii care pot implica relaţii cu
organisme externe.

1.6.5.3. Comunicare internă

Managementul de la cel mai înalt nivel asigură stabilirea proceselor care


facilitează o comunicare efectivă a politicii calităţii, obiectivelor şi cerinţelor.
Comunicarea informaţiilor pertinente către şi de la personal îmbunătăţeşte
performanţa societăţii şi implică direct personalul în realizarea obiectivelor
calităţii.
Informaţiile pertinente privind calitatea includ :
• Cerinţe ale clienţilor şi ale pieţei ;
• Cerinţe ale normelor legale şi de reglementare ;
• Concurenţa şi piaţa serviciilor ;
• Furnizorii de produse/servicii;
• Cerinţe pentru produs (serviciu), inclusiv orice schimbare ;
• Politica şi obiectivele în domeniul calităţii ;
• Eficienţa şi eficacitatea SMC;
• Responsabilităţi şi autoritate în domeniul calităţii.

Managementul de la cel mai înalt nivel a creat un climat adecvat care să


permită implicarea angajaţilor în procesul de comunicare internă.

12
Comunicarea are în vedere şi:
• Consultarea angajaţilor asupra dezvoltării politicii şi obiectivelor calităţii ;
• Consultarea asupra schimbărilor care pot conduce la creşterea performanţei
la locurile de muncă, cum ar fi introducerea noutăţilor tehnologice, modificări ale
procedurilor, înlocuirea utilajelor / echipamentelor / dispozitivelor uzate fizic sau
moral, dezvoltarea proceselor.
În S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş activităţile de
comunicare cuprind :
• Feedback al personalului privind calitatea
• Încurajarea iniţiativelor privind calitatea, inclusiv sugestiile angajaţilor ;
• Şedinţe de lucru, analize, întruniri ;
• Note conţinând indicatori de performanţă sau alte informaţii pertinente
privind calitatea;
• Utilizarea de mijloace audio-vizuale şi electronice (e-mail, web-site),
postere,
scrisori, note, etc.
În cadrul societăţii a fost creat un canal de comunicare comun pentru
raportarea oricărei probleme legată de eficacitatea SMC, direct Reprezentantului
Managementului pentru Calitate. Managementul orizontal (de linie) poate orienta
direct către Şedinţele de Analiză efectuată de Management, note de îmbunătăţire a
SMC promovate de angajaţi. Politica privind calitatea este comunicată întregii
organizaţii prin prezentul document şi este prelucrată cu tot personalul organizaţiei
în cadrul instructajelor periodice si conform cu procedura “Comunicarea internǎ”
cod POC-EP -01.

1.6.6. Analiza efectuatǎ de management


Analiza sistemului de management al calităţii este un proces condus de Top
Managementul organizaţiei şi se efectuează pentru a se constata dacă sistemul este
adecvat si eficace. Analiza managementului se desfăşoară la intervale planificate.
Elementele2 de intrare ale analizei efectuate de management includ
informaţii referitoare la:
- rezultatele auditurilor;
- feedback-ul de la client;
- performanţa proceselor şi conformitatea lucrărilor executate;
- stadiul implementării acţiunilor corective şi preventive;
- stadiul realizării măsurilor aprobate în şedinţele precedente de analiză;
- schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management al calităţii;
- recomandări pentru îmbunătăţire.
Şedinţele de analiză efectuate de management sunt documentate prin procese
verbale în care se menţionează deciziile luate şi acţiunile întreprinse cu privire la:
a) îmbunătăţirea eficacităţii SMC şi a proceselor sale;
b) îmbunătăţirea realizării lucrărilor, în raport cu cerinţele clientului;

2
Mitonneau, H., O nouă orientare în managementul calităţii: şapte instrumente noi. Editura Tehnică, Bucureşti,
1998.
13
c) alocarea resurselor necesare pentru acţiunile de la punctele a) şi b).
Procesele verbale de analiză sunt difuzate participanţilor şi celor implicaţi în
implementarea măsurilor dispuse.
Activitatea de analiză a managementului la nivelul organizaţiei este descrisă în
procedura POC-EP -02 “Analiza efectuată de management”.

1.7. MANAGEMENTUL RESURSELOR

1.7.1. Asigurarea resurselor

Managementul de la cel mai înalt nivel a identificat condiţiile interne şi


asigură permanent resursele necesare pentru implementarea, funcţionarea şi
îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii, inclusiv cele pentru creşterea
satisfacţiei clienţilor. Acestea includ:
• Resurse umane ;
• Infrastructura;
• Mediu de lucru.

1.7.2. Resurse umane

1.7.2.1. Generalitǎţi

Pentru a îmbunătăţi performanţa organizaţiei, inclusiv eficacitatea sistemului


de management al calităţii, managementul de la cel mai înalt nivel pune un accent
deosebit pe implicarea şi sprijinul personalului. Implicarea şi creşterea competenţei
personalului este realizată prin:
• Furnizarea instruirii necesare ;
• Definirea responsabilităţilor şi autorităţilor la nivelul funcţiilor relevante ;
• Stabilirea obiectivelor individuale şi de echipă ;
• Facilitarea implicării în fixarea obiectivelor şi luarea deciziilor ;
• Recunoaşterea meritelor şi recompensarea personalului ;
• Analiza continuă a nevoilor acestuia ;
• Încurajarea inovaţiei ;
• Facilitarea comunicării sugestiilor şi opiniilor.
Managementul de la cel mai înalt nivel s-a asigurat că este disponibilă
competenţa necesară pentru funcţionarea efectivă şi eficientă a organizaţiei. S-a
luat în considerare analiza nevoilor de competenţă actuale şi viitoare. Aprecierea
nevoilor de competenţă cuprinde următoarele surse :
• Cereri viitoare referitoare la planuri şi obiective strategice şi operaţionale ;
• Nevoi de management anticipate şi succesiunea forţei de muncă;
• Modificări ale proceselor de execuţie;
• Înlocuirea unor utilaje şi /sau echipamente uzate fizic sau moral;
• Evaluarea competenţei individuale;
14
• Cerinţe statutare şi de reglementare, precum standarde care afectează
organizaţia şi părţile sale interesate.
Organizaţia va menţine permanent înregistrări referitoare la cursurile de
instruire, precum şi cu privire la aptitudinile / competenţele fiecărui angajat.

1.7.2.2. Competenţǎ, conştientizare şi instruire

Directorul General se preocupa ca politica referitoare la calitate sa fie


cunoscuta si înţeleasa de către toţi salariaţii organizaţiei, prin:
• Afişaje in panouri;
• Şedinţe de instruire;
• Discuţii cu personalul angajat;
De asemenea exista preocupare pentru perfecţionarea continua in realizarea
lucrărilor, responsabilitatea fata de societate, eficienta si rentabilitate.
Toţi salariaţii sunt cuprinşi in programul de conştientizare / prezentări,
instruire, dezbateri libere / despre relevanta si importanta activităţilor lor si despre
cum contribuie ei la realizarea obiectivelor calităţii ale organizaţiei.
Pregătirea şi instruirea personalului ce desfăşoară activităţi care influenţează
calitatea4 are în vedere creşterea nivelului de competenţǎ a acestuia. Prin instruire,
personalul este conştientizat şi cu privire la consecinţele asupra organizaţiei ce pot
fi înregistrate în situaţia nerespectării cerinţelor.
Planificarea instruirii personalului ia în considerare :
• Experienţa personalului ;
• Aptitudini de conducere şi management ;
• Spiritul de echipă ;
• Aptitudini de comunicare ;
• Comportamentul cultural şi social ;
• Cunoştinţe referitoare la nevoile şi aşteptările clienţilor şi ale altor părţi
interesate;
• Creativitate şi inovaţie.
Planurile5 de instruire ale personalului includ :
• Obiective ;
• Programe şi metode ;
• Resurse necesare ;
• Identificarea suportului intern necesar ;
• Evaluarea în funcţie de competenţa personalului ;
• Măsurarea efectivităţii realizării şi impactul asupra organizaţiei.
Managementul S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş va
determina aptitudinile şi/sau competenţele necesare pentru fiecare post care poate
afecta calitatea furnizată clientului. Politica Top Managementului este de a analiza
4
Juran, J.M., Grynia, F. M. Calitatea produselor. Editura Tehnică, Bucureşti, 1973.
5
Şteţiu Cosmina, Oprean, C. Ţîţu, M., ş.a., Asigurarea calităţii. Curs universitar. Editura Universităţii “Lucian
Blaga” Sibiu, Sibiu, 1995.
15
continuu cerinţele şi eficacitatea instruirii, cu scopul de a dezvolta aptitudinile
angajaţilor care să susţină strategia de îmbunătăţire continuă a performanţelor
organizaţiei.
Societatea menţine înregistrări corespunzătoare referitoare la pregătire,
instruire, aptitudini şi experienţă. Modul de întocmire a programelor de instruire,
precum şi responsabilităţile şi limitele de competenţă a personalului implicat, sunt
prezentate în procedura POCEP-03 “Instruire“.

1.7.3. Infrastructurǎ

Având în vedere politica şi obiectivele organizaţiei şi luând în considerare


nevoile şi aşteptările părţilor interesate, managementul de la cel mai înalt nivel a
stabilit şi a definit infrastructura necesară pentru realizarea lucrărilor specifice
domeniului de activitate al organizaţiei.
Infrastructura include :
• Sediul societăţii şi utilităţile asociate;
• Echipamente de proces: reţea de calculatoare, notebook-uri, software
asociate, birotica necesară (fax, copiator, birouri, dulapuri, etc), utilaje de mică şi
mare mecanizare, DMM;
• Servicii suport : mijloace de transport, telefoane fixe şi mobile, web-site şi
email, alte mijloace de comunicare.
Managementul de la cel mai înalt nivel s-a asigurat asupra motivării,
satisfacţiei şi activităţii personalului şi a creat un mediu de lucru adecvat, ca o
combinaţie a factorilor umani şi fizici.

1.7.4. Mediul de lucru


Mediul de lucru se referă la:
• Ergonomia locului de muncǎ ;
• Amplasarea locului de muncă ;
• Facilităţile pentru personalul din organizaţie ;
• Căldura, umiditatea, lumina ;
• Igiena, curăţenia, zgomotul, nivelul de poluare la locurile de muncă.

1.8. REALIZAREA PRODUSULUI.

1.8.1. Planificarea realizării produsului

Procesele de realizare a produsului sunt toate acele procese necesare pentru


execuţia lucrărilor contractate. Acest concept stă la baza cerinţelor generale pentru
planificarea şi dezvoltarea proceselor de realizare a produselor.
Datele de intrare ale planificării proceselor de realizare a serviciilor, includ
datele de ieşire generate de respectarea cerinţelor standardului SR EN ISO
9001:2001:

16
• identificarea şi ţinerea sub control a proceselor interne şi externe aplicabile
organizaţiei ;
• cerinţe legale şi de reglementare în domeniu;
• orientarea către client (determinarea şi îndeplinirea cerinţelor clientului);
• definirea şi comunicarea responsabilităţilor şi autorităţilor;
• determinarea resurselor necesare;
• obiectivele calităţii;
• ţinerea sub control a documentelor şi înregistrărilor calităţii.
Analiza datelor de intrare şi conversia lor în date de ieşire structurate şi
tangibile

confirmă faptul că:


• toate procesele esenţiale de realizare a serviciului sunt bine determinate ;
• cerinţele pentru operarea acestor procese sunt adecvat definite ;
• sunt definite controale pentru a asigura conformitatea execuţiei operaţiilor
în raport cu modul specificat;
• sunt definite puncte unde se monitorizează şi măsoară activităţile;
• există criterii de acceptare necesare monitorizării şi măsurării;
• sunt disponibile date şi documente suport pentru procese ;
• sunt organizate activităţi specifice de stabilire a capabilităţii proceselor,
astfel încât lucrările realizate să satisfacă pe deplin cerinţele;
• datele de ieşire ale fiecărui proces creează date de intrare pentru procese
secvenţiale cu care interacţionează.
Datele de ieşire ale planificării proceselor de realizare a serviciului sunt
materializate prin următoarele documente :
• plan de proiect;
• planul calităţii.
Procesele planificate de organizaţie pentru controlul realizării
procesului/produsului, sunt monitorizate prin obiective măsurabile. Planificarea
include identificarea resurselor necesare, monitorizarea, verificările, inspecţiile şi
încercările impuse de client, precum şi inspecţiile şi încercările proprii – împreună
cu criteriile de acceptare asociate – pentru a asigura conformitatea cu cerinţele.
Planificarea include deasemenea şi stabilirea înregistrărilor corespunzătoare
pentru a se asigura îndeplinirea cerinţelor pentru procese şi furnizarea serviciilor.
Planificarea proceselor de management şi a celor suport este compatibilǎ cu
planificarea realizării produsului.
În tabelul este prezentat procesul de planificare din S.C. ELECTRIC POWER
S.A. Curtea de Argeş

Tab.1.2. Procesul de planificare din S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea


de Arges

17
Autoritate şi responsabilităţi Intrări ( )
Proces
1 2 3 4 5 6 Ieşiri ( )
Procese de realizare
identificate, cerinţe de
Planificarea reglementare, cerinţe
realizării ale clientului, resurse
produsului necesare.
DG DT RC DP Planul calităţii.
Planul
calitǎţii, fişǎ de
urmǎrire.

Întocmirea şi aprobarea acestor documente se face conform prevederilor


procedurii “Controlul producţiei şi al furnizării serviciului” cod POC-EP -07.
Folosind această procedură, Directorul Tehnic dispune elaborarea de PC şi PCCVI
pe tipuri de activităţi comune mai multor produse/lucrări, iar responsabilii de
lucrări/şefii compartimentelor de execuţie asigură completarea acestora pe
parcursul execuţiei fiecărei lucrări/produs.

1.8.2.Procese referitoare la relaţia cu clientul

1.8.2.1. Determinarea cerinţelor referitoare la produs

Înainte de trimiterea unei oferte (pentru licitaţii) sau acceptării unui contract,
S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş se asigură că:
a) cerinţele specificate de către client, inclusiv cerinţele referitoare la
activităţilede livrare şi post livrare sunt definite şi documentate in mod adecvat;
b) cerinţele nespecificate de către client, dar necesare pentru utilizarea
specificata sau intenţionată atunci când aceasta este cunoscută;
c) cerinţele legale şi de reglementare referitoare la produs;
d) orice alte cerinţe suplimentare determinate de organizaţie.
Toate aceste cerinţe determinate6 constituie datele de intrare pentru procesul
de analiză a cerinţelor referitoare la produs.

1.8.2.2. Analiza cerinţelor referitoare la produs


S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş analizează cerinţele
referitoare la furnizarea serviciului, înainte de a se angaja să execute respectiva
lucrare comandatǎ de client. Când se emite o ofertă, se acceptă o comandă, se
semnează un contract, sau se propune un proiect, personalul desemnat se asigură că
:
• Cerinţele referitoare la lucrare sunt înţelese şi definite ;
• Cerinţele din comandă/contract care sunt diferite de cele exprimate
anterior, sunt rezolvate şi organizaţia are capabilitatea să le îndeplinească ;
6
Baron, T., ş.a., Calitate şi fiabilitate, Bucureşti, Editura Tehnică, 1988.
18
• S-a transmis clientului confirmarea că cerinţele au fost înţelese ;
• S-au luat în considerare modificările apărute ulterior, iar acestea au fost
comunicate clientului.

1.8.2.3. Comunicarea cu clientul


Modul de lucru privind relaţia cu clientul, responsabilităţile şi limitele de
competenţă, precum şi înregistrările aferente, sunt prezentate în procedura POC-EP
-04 “Relaţia cu clientul“. Ca un rezultat al procesului de Marketing, procesul de
Ofertare-contractare se concretizează prin elaborare de oferte şi apoi, după
adjudecări şi negocieri, prin încheieri de contracte.

Tab.1.3. „Relaţia cu clientul”


Autoritate şi responsabilităţi Intrări ( )
Proces
1 2 3 4 5 6 Ieşiri ( )
Relaţia cu Caiet sarcini,
Clientul specificaţii, comenzi
DG DT CTP OCRC CA DP
(Ofertare – Oferta, contract
Contractare)

Adjudecarea unei oferte constituie baza încheierii unui contract, prin care
societatea furnizează servicii în conformitate cu cerinţele clientului şi cu cerinţele
legale şi de reglementare în domeniu.

Tab. 1.4. Activitati intercorelate ale procesului de ofertare-contractare


Intrări ( )
Succesiune

Autoritate şi responsabilităţi Ieşiri – rezultate ( )


Activitate
1 2 3
Caiet sarcini;
Analiza Compartimente specificaţii; comenzi;
01 documentelor implicate în analizacereri ofertă
DG DT
(datelor) de intrare caietelor de sarcini sau a Analiza cererii de
comenzilor. ofertă / comenzii, cu datele
suport aferente.
Proiecte şi oferte
similare; baze de date
CTPO
02 Elaborare ofertă DT preţuri;
C
date suport aferente cererii
de ofertă.
03 Analiza ofertei DG DT CTPOC Analiza ofertei
04 Trimiterea ofertei Oferta pentru licitaţii,
CTPOC
cu datele suport aferente.

19
05 Acceptarea ofertei Înştiinţare
adjudecare licitaţie;
comanda fermă / contract.
06 Proiect contract CTPO Oferta; model de
DT
C contract al clientului.
07 Analiza contract CTP Analiza contractului
DG DT CA DP RC
OC
08 Negociere contract Nota negociere
DG DT
09 Semnare şi trimitere Contract
DG DT CTPOC
contract

1.8.3. Proiectare şi dezvoltare

Procesele de Proiectare şi Dezvoltare sunt documentate în procedura POC-


EP -05 “Proiectare şi Dezvoltare“.
În cadrul societăţii, procesele de Proiectare şi Dezvoltare sunt planificate şi
controlate. În cadrul planificării proiectării sunt identificate:
• Etapele proiectării;
• Analiza, verificarea şi validarea fiecărei etape de proiectare ;
• Responsabilităţi şi autorităţi în procesul de proiectare.
Datele de ieşire ale proiectării sunt actualizate, după caz, pe măsura
desfăşurării şi evoluţiei proiectării.
În vederea satisfacerii nevoilor şi aşteptărilor clienţilor sunt identificate
datele de intrare ale procesului de proiectare. Aceste date cuprind:
• Specificaţia clientului sau caietul de sarcini ;
• Condiţii legale şi de reglementare aplicabile ;
• Comenzi / contracte;
• Informaţii din proiecte similare anterioare ;
• Resurse umane, materiale şi de logistică ;
• Resurse financiare.
Datele de ieşire ale proiectării sunt stabilite aşa fel încât :
• Sǎ índeplineascǎ cerinţele datelor de intrare ale proiectării ;
• Sǎ conţină criterii de acceptare ;
• Sǎ definească caracteristicile lucrării.
Datele de ieşire ale proiectării, sunt :
• Documentaţie de execuţie ;
• Schiţe, desene ;
• PV de analiză / verificare / validare proiect;
Analiza proiectării se efectuează sistematic în concordanţă cu planificarea
proiectării şi are drept scop evaluarea rezultatelor obţinute şi stabilirea acţiunilor
necesare pentru finalizarea proiectelor în conformitate cu cerinţele specificate. La
analiza proiectării participă reprezentanţii funcţiilor implicate în etapele de
20
proiectare. Verificarea şi validarea proiectării se efectuează în conformitate cu
modul procedurat de planificare a proiectării, cu scopul confirmării că datele de
ieşire satisfac cerinţele cuprinse în datele de intrare şi că lucrarea satisface cerinţele
pentru o anumită utilizare intenţionată.
Validarea proiectului se realizează în două etape:
a) de către CTS-ul societăţii, care are responsabilitatea de a constata că
lucrarea satisface cerinţele pentru o anumită utilizare intenţionată.
b) de către reprezentantul / reprezentanţii utilizatorului, cu ocazia recepţiei la
terminarea lucrării şi punerea în funcţiune a instalaţiei.
Dezvoltarea este acel proces al organizaţiei prin care se transformǎ
aşteptările clientului în cerinţe pentru organizaţie. Aceste cerinţe devin date de
intrare ale proiectării şi stau la baza modernizării serviciilor, sau la realizarea unora
noi solicitate pe piaţǎ. Proiectarea şi dezvoltarea sunt procese asociate.
Tab. 1.5. Activităţi procesului de proiectare şi dezvoltare

Activitate Autoritate şi responsabilităţi Intrări ( )


Succesiune

Ieşiri – rezultate ( )
1 2 3 4 5

01 Planificarea Termene de elaborare


proiectării şiDT SP Planificarea proiectului
dezvoltării
02 Elaborarea proiectului Specificaţii, caiet de
sarcini, contract, reglementǎri
P
aplicabile.
Proiect, Desene;
03 Analiza proiectării şi Analizǎ proiect
dezvoltării CTS Proces verbal de analiză
04 Verificarea proiectării Verificare proiect
şi dezvoltării SP Proces verbal de
verificare
05 Validarea proiectării Validare proiect final
şi dezvoltării CTS Proces verbal de
validare

1.8.4. Aprovizionare

Procesul de aprovizionare implică mai multe activităţi care pot influenţa


direct calitatea serviciilor furnizate, şi anume :
• Procesarea datelor de aprovizionare (incluse în documentele de
aprovizionare);
• Evaluarea/reevaluarea şi selectarea furnizorilor ;
• Procurarea ;
• Verificarea şi recepţia produselor/serviciilor ;
21
• Probleme legate de manipulare, depozitare;
În cadrul S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş, activităţile de
aprovizionare utilizează ca date de intrare următoarele :
• Specificaţii de aprovizionare ;
• Specificaţii de produs ;
• Analiza datelor referitoare la furnizori şi la produsele/serviciile acestora ;
• Lista furnizorilor acceptaţi;
• Alte date de aprovizionare ;
Se disting trei categorii principale de activităţi ale procesului de
aprovizionare:
a) Activităţi referitoare la evaluarea/reevaluareaea furnizorilor.
S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş evaluează şi selectează
furnizorii pe baza abilităţii şi capabilităţii acestora de a furniza un produs/serviciu
în concordanţă cu cerinţele organizaţiei.
Evaluarea/reevaluarea si selectare unui furnizor are la bază :
- chestionare de autoevaluare;
- alte strategii ale organizaţiei.
b) Activităţi referitoare la comunicarea cerinţelor pentru produsul/serviciul
care se aprovizionează.
Informaţiile referitoare la aprovizionare descriu produsul care se
aprovizionează, fapt care asigură că cerinţele de aprovizionare specificate sunt
adecvate, înainte de comunicarea către furnizor. Comenzile de aprovizionare sunt
verificate şi aprobate înainte de a fi transmise furnizorilor.
c) Activităţi referitoare la monitorizarea şi măsurarea conformităţii
produsului/ serviciului aprovizionat. Societatea a stabilit activităţile de verificare a
produselor aprovizionate, pentru a fi sigură că acestea satisfac cerinţele. Aceste
activităţi de monitorizare a produselor aprovizionate pot fi conduse de:
- furnizor, pe baza declaraţiilor de conformitate, buletine de verificări şi
încercări, etc ;
- organizaţie, prin regulamente, proceduri proprii ;
Atunci când se intenţionează efectuarea la furnizor a verificării produsului
aprovizionat, organizaţia va specifica în documentele de aprovizionare activităţile
de verificare pe care le are în vedere şi metoda de eliberare a produsului.
Activităţile de aprovizionare, precum şi înregistrările aferente, sunt stipulate în
procedura POC-EP -06 “ Aprovizionare “.

22
Tab. 1.6. Principalele activizaţi intercorelate ale procesului de
aprovizionare
Autoritate şi responsabilităţi Intrări ( )
Succesiune
Activitate Ieşiri – rezultate ( )
1 2 3 4 5

01 Evaluarea şi Analize ale performanţelor


selectarea furnizorului; Analize ale
CTP
furnizorilor DG DT CA RC performanţelor produsului;
OC
Chestionare de auto-evaluare.
02 Elaborarea Date obţinute prin
listei evaluare, privind capabilitatea
furnizorilor DG CA RC furnizorilor de a livra roduse/
acceptaţi servicii conforme cu cerinţele.
03 Elaborarea Specificaţii de aprovizionare,
comenzii de inclusiv activităţi de verificare la
aprovizionare CA furnizor; Specificaţii de produs;
Lista furnizorilor acceptaţi.

04 Analiza şi
aprobarea Analiza şi aprobarea comenzii de
comenzii de DG CA RC aprovizionare.
aprovizionare
05 Transmiterea
Comenzii de CA Comanda de aprovizionare
Aprovizionare
06 Verificarea Verificare la furnizor şi/sau
produsului CTC CA RC recepţie la primire.
aprovizionat

1.8.5. Productie si furnizare de servicii

1.8.5.1. Controlul producţiei şi al furnizării serviciului


Pentru procesele de producţie, montaj şi service a lucrărilor/produselor
realizate, S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş a stabilit, planificat şi
ţine sub control toate practicile, resursele şi activităţile desfăşurate.
În S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş toate procesele care au
legătură cu calitatea7 se desfăşoară în condiţii controlate, adică se asigură
următoarele:

7
Cucu, Maria, ş.a., Calitate, cultură, etică, Tribuna calităţii nr. 1 – 2/2000.
23
 procesele de producţie, montaj şi service sunt documentate şi se realizează
în conformitate cu documentaţia tehnologică de execuţie şi/sau cu planurile
calităţii;
 activităţile proceselor de producţie, montaj şi service (execuţii, inspecţii
etc.) se desfăşoară pe baza unor proceduri / instrucţiuni specifice de lucru
documentate şi aprobate;
 procesele de producţie, montaj şi service se realizează în mediu de lucru
adecvat, cu echipamente şi/sau DMM – uri corespunzătoare, a căror mentenanţă
este controlată şi menţinută, pentru asigurarea conformităţii calităţii
lucrărilor/produselor realizate;
 pentru toate activităţile proceselor de producţie, montaj şi service
(execuţii, inspecţii etc.) se utilizează personal corespunzător calificat, pregătit,
instruit şi verificat;
 atunci când este necesar, pentru anumite activităţi deosebite sau pentru
procese speciale, se elaborează criterii sau instrucţiuni de lucru adecvate şi se
utilizează personal calificat şi autorizat corespunzător.
Întrucât în cadrul proceselor realizate de S.C. ELECTRIC POWER S.A.
Curtea de Argeş există situaţii în care rezultatele anumitor etape de execuţie nu pot
fi verificate prin inspecţiile şi încercările finale (lucrări care ulterior devin
ascunse), este utilizată metoda efectuării de verificări, împreună cu clientul, pe
parcursul realizării acestor lucrări şi consemnarea rezultatelor în documente
adecvate (procese verbale de lucrări ascunse).
Responsabilităţile, activităţile şi înregistrările referitoare la procesele şi
echipamentele calificate, precum şi la personalul calificat, sunt prezentate în
”Controlul producţiei şi al furnizării serviciului” cod POC-EP -07.
DIAGRAMA FLUX a relaţiilor funcţionale între compartimentul de
execuţie a lucrărilor de C+M şi celelalte compartimente ale organizaţiei:

24
Client

Compartiment Tehnic Compartiment


Proiectare-Ofertare-
Aprovizionare
Contractare

Şef de lucrare Lucrǎri


Echipe de lucru de C+M

Compartiment
Compartiment CTC Compartiment
Compartiment CTC
Financiar- PRAM Control DMM
Calitate Contabil
Control DMM

Figura 1.1. Diagrama flux a relaţiilor funcţionale

1.8.5.2. Validarea proceselor de producţie

Validarea procesului de proiectare.

Validarea proiectelor realizate în cadrul Compartimentului TPOC se face:


 pentru toate categoriile de proiecte tehnice şi, după caz, a celor de
execuţie;
 după ce acestea au fost verificate şi rezultatele au fost favorabile;
 pentru a se asigura că produsul proiectat este corespunzător cu necesităţile
şi/sau cu cerinţele precizate ale clientului.
În cazul lucrărilor de construcţii-montaj validarea proiectului în diferite faze
ale execuţiei lucrării este, de regulă, oportună, acest lucru fiind precizat în
documentaţia tehnică, planurile calităţii etc.
Dacă proiectul se referă la un produs destinat unor utilizări diferite pot fi
efectuate mai multe validări. Validarea proiectului este documentată şi înregistrată
prin procesul verbal de validare emis de CTS şi conform procedurii operaţionale
“Proiectare şi dezvoltare” cod POC-EP -05.

Calificarea şi aprobarea proceselor, personalului şi echipamentelor

25
În situaţii în care la realizarea unei lucrări/unui produs se utilizează procese
speciale, atunci se efectuează, în prezenţa reprezentantului clientului, inspecţii şi
verificări în timpul acestor procese, rezultatele acestor verificări fiind consemnate
în procese verbale de lucrări ascunse.
Atunci când, din anumite motive, se modifică modul de desfăşurare a
proceselor sau dacă apar noi echipamente sau utilaje de execuţie, aceste procese
trebuie să fie recalificate în acelaşi mod în care au fost calificate iniţial, activitate
care este în responsabilitatea Directorului Tehnic.
Pentru personalul din S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş,
calificat pentru anumite activităţi speciale, şeful Compartimentului Resurse Umane
elaborează, semestrial sau ori de câte ori este necesar, o listă pe care o prezintă
Directorului Tehnic şi o pune la dispoziţia şefilor compartimentelor cu activităţi
productive.

1.8.5.3. Identificare şi trasabilitate

Procedura care stabileşte responsabilităţile pe care funcţiile şi


compartimentele implicate le au pentru realizarea identificării şi trasabilităţii,
precum şi înregistrările aferente acestor activităţi, este “Identificare şi trasabilitate”
cod POC-EP -08.

1.8.5.4. Proprietatea clientului

Înainte de preluarea produselor furnizate de client, acestea sunt recepţionate


asemeni oricărui produs nou aprovizionat. După finalizarea recepţiei pentru
produsul furnizat de client, şeful formaţiei de lucru întocmeşte împreuna cu
reprezentantul clientului un proces verbal de predare - primire al produsului
furnizat de client. Acesta va conţine rezultatul recepţiei, cantităţi, documente
preluate, neconformităţi constatate. Controlul produsului furnizat de client se
efectuează conform prevederilor procedurii sistemului calităţii “Proprietatea
clientului şi păstrarea produselor” cod POC-EP -09.

1.8.5.5. Păstrarea produsului

Activităţile de primire, manipulare, depozitare, ambalare, conservare si


livrare a produselor procurate de S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş,
se efectuează in conformitate cu procedura operaţionala “Proprietatea clientului şi
păstrarea produselor” cod POC-EP -09.
Prin compartimentul de aprovizionare se realizează organizarea depozitarii
produselor astfel încât sa se respecte cerinţele de identificare si depozitare a
produselor acceptate de cele neacceptate la recepţie .
Depozitarea se face in funcţie de natura produselor, in spatii amenajate
corespunzător pentru a împiedica deteriorarea, distrugerea sau pierderea

26
produselor. In cazul unor produse cu durata de depozitare limitata, se verifica
starea lor la expirarea valabilităţii.
Livrarea lucrării de C+M se face in momentul recepţiei finale si a punerii in
funcţiune.

1.8.6. Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare

Organizaţia a determinat necesarul de dispozitive de monitorizare şi


măsurare, pentru a furniza dovezi ale conformităţii produselor cu cerinţele de
realizare a acestora.
Pentru a asigura validitatea rezultatelor obţinute prin activităţi de măsurare,
DMM sunt:
- ajustate/reajustate, dacǎ acest lucru este necesar;
- identificate, pentru stabilirea stadiului etalonării;
- protejate împotriva ajustărilor care ar putea invalida rezultatul măsurării;
- manipulate, întreţinute şi depozitate astfel încât sǎ fie prevenitǎ degradarea
şi deteriorarea lor.
În situaţia în care DMM este găsit neconform cu cerinţele, organizaţia
evaluează şi înregistrează validitatea rezultatelor măsurărilor anterioare şi
întreprinde acţiuni adecvate asupra echipamentului de măsurare şi a oricărui
produs afectat.
Pentru toate DMM aflate în evidenţǎ, organizaţia menţine înregistrări
referitoare la rezultatele etalonării şi verificării.
Verificarea şi etalonarea DMM aflate în evidenţa organizaţiei se realizează
de către entităţi specializate şi acreditate în domeniu, pe bazǎ de comandǎ. Ca
urmare, procesul de confirmare metrologicǎ a DMM constituie un proces extern.
Modul de ţinere sub control a DMM aflate în evidenţa organizaţiei, precum
şi responsabilităţile personalului implicat, sunt precizate în procedura operaţionalǎ
„Controlul Dispozitivelor de Măsurare şi Monitorizare”, cod: POC-EP -10.

1.9. MĂSURARE , ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE

1.9.1. Generalităţi

În conformitate cu activităţile de planificare, S.C. ELECTRIC POWER S.A.


Curtea de Argeş a planificat şi implementat procesele de monitorizare, măsurare,
analiză şi îmbunătăţire. În acest fel societatea:
• Poate demonstra conformitatea lucrărilor în raport cu cerinţele clientului ;
• Asigură conformitatea sistemului de management al calităţii cu cerinţele
SR EN ISO 9001:2001, sau cu alte cerinţe de management convenite cu clientul ;
Îmbunătăţeşte continuu eficacitatea sistemului de management al calităţii, astfel
încât aşteptările clientului să fie satisfăcute şi chiar depăşite.

27
1.9.2. Monitorizare şi măsurare

1.9.2.1. Satisfacţia clientului

S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş colectează şi analizează


informaţii provenite de la client pentru a evalua percepţia acestuia asupra măsurii
satisfacerii cerinţelor sale.
Informaţiile monitorizate pentru evaluarea percepţiei clientului sunt :
• Reclamaţii ;
• Cerinţe de garanţie ;
• Contracte anulate ;
• Rapoarte de inspecţii de la client, sau de la reprezentanţii acestuia ;
• Supravegherea satisfacţiei clientului ;
• Supravegherea opiniei utilizatorului.
Prelucrarea informaţiilor de mai sus dă posibilitatea organizaţiei :
• Să evalueze percepţia clientului şi gradul în care serviciul furnizat
îndeplineşte aşteptările sale ;
• Să obţină date necesare pentru a determina oportunităţile de îmbunătăţire ;
• Să obţină date necesare pentru analiza sistemului de management al
calităţii Monitorizarea satisfacţiei clienţilor se va face prin transmiterea la aceştia a
unui chestionar de evaluare. Datele astfel adunate vor fi prelucrate şi exprimate
prin intermediul unei Fişe de apreciere a clientului şi vor fi analizate în cadrul
Analizei efectuate de Management.
Procedura “Monitorizarea şi măsurarea satisfacţiei clientului” cod POC-EP
-11 detaliază modul în care sunt colectate şi procesate aceste date.

1.9.2.2. Audit intern

S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş se efectuează audituri


interne ale SMC la intervale planificate. În felul acesta organizaţia se asigură si
determină dacă sistemul de management al calităţii:
• Este în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001 ;
• Este implementat şi menţinut în funcţiune în mod eficace.
Responsabilul cu Calitatea a întocmit un program de audit care are în vedere
importanţa proceselor şi zonelor care trebuie auditate, precum şi rezultatele
auditurilor precedente. La efectuarea auditului intern se au în vedere:
• Folosirea de auditori competenţi şi capabili să menţină imparţialitatea şi
obiectivitatea;
• Criterii şi metode de audit bine definite ;
• Rezultatele auditurilor şi neconformităţilor anterioare ;
• Orice analiză a riscului.
Responsabilităţile şi cerinţele pentru planificarea şi efectuarea auditurilor
interne, raportarea rezultatelor şi menţinerea înregistrărilor, sunt descrise în
procedura PSMC-EP -03 “Audit intern”.

28
1.9.2.3. Monitorizarea şi măsurarea proceselor

S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş a stabilit metode pentru


monitorizare şi, acolo unde este cazul, măsurarea proceselor SMC. În acest mod
societatea asigură capabilitatea proceselor de a obţine rezultatele planificate. Când
rezultatele planificate nu sunt obţinute, se iniţiază corecţii şi acţiuni corective
corespunzătoare, pentru asigurarea conformităţii.
Activităţile de monitorizare şi măsurare a proceselor, responsabilităţile, şi
înregistrările aplicabile sunt descrise în procedura POC-EP -12 “Monitorizarea şi
măsurarea proceselor/produsului”.

1.9.2.4. Monitorizarea şi măsurarea produsului

Managementul de la cel mai înalt nivel a stabilit şi implementat un sistem de


măsurare şi monitorizare necesar la primirea şi recepţia produselor şi la execuţia
lucrărilor de C+M, cu scopul de a verifica dacă sunt satisfăcute cerinţele referitoare
la serviciu, în conformitate cu următoarele documente:
• Documentaţia tehnică de execuţie a lucrărilor;
• Norme şi standarde specifice de execuţie a lucrărilor;
• Clauze contractuale.
La pregătirea activităţilor de monitorizare şi măsurare s-au avut în vedere
următoarele date de intrare:
• Planul calităţi;
• Resurse(personal competent, dispozitive de monitorizare şi măsurare
confirmate metrologic).
Monitorizarea şi măsurarea produselor se materializată prin:
• Înregistrări ale monitorizării şi măsurării produselor aprovizionate;
• Înregistrări ale monitorizării şi măsurării lucrărilor executate;
• Rapoarte de neconformitate şi de acţiuni corective;
• Date obţinute prin analize secvenţiale, pentru a identifica oportunităţi de
îmbunătăţire;
• Identificarea controalelor care sunt efectuate în timpul procesului de
execuţie a lucrării.
Document asociat: procedura POC-EP -12 “Monitorizarea şi măsurarea
proceselor/produsului”.

1.9.3. Controlul produsului neconform

S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş a stabilit metodologia de


identificare, analiză şi tratare a tuturor produselor neconforme rezultate în urma
proceselor, precum şi responsabilităţile şi autoritatea persoanelor care desfăşoară
aceste
activităţi.

29
Tratarea produsului neconform este realizată prin8 :
• Iniţiere de acţiuni de eliminare a neconformităţilor detectate ;
• Autorizarea utilizării sau acceptării cu derogare de către autoritatea
relevantă şi, unde se poate aplica, de către client ;
• Iniţierea de acţiuni care să împiedice aplicarea sau utilizarea stabilitǎ
iniţial.
Se menţin înregistrări referitoare la natura neconformităţilor şi la orice
acţiuni ulterioare întreprinse. Document asociat : procedura PSMC-EP -04
“Controlul produsului neconform”.

1.9.4. Analiza datelor

Deciziile luate de managementul de la cel mai înalt nivel se bazează şi pe


analiza datelor obţinute din activităţile de monitorizare şi măsurare, sau din alte
surse relevante. Prin analiza datelor este demonstrată eficacitatea SMC şi se
evaluează oportunitatea îmbunătăţirii continue a eficacităţii acestuia. Ca date de
intrare se mai au în vedere obiectivele calităţii, precum şi feedbackul de la analiza
efectuatǎ de management.
Datele colectate se transformă în indicatori de performanţă care
monitorizează în special:
• Satisfacţia clientului;
• Conformitatea cu cerinţele;
• Caracteristicile şi tendinţele proceselor, inclusiv oportunităţile pentru
acţiuni preventive;
• Furnizorii.
Document asociat: procedura cod: POC-EP -02 “Analiza efectuată de
management” şi POC-EP -13 „Analiza Datelor”

1.9.5. Imbunǎtǎţire

1.9.5.1. Imbunǎtǎţire continuǎ

Identificarea oportunităţilor de a îmbunătăţi continuu eficacitatea 9 sistemului


de management al calităţii reprezintă unul din obiectivele principale ale S.C.
ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş Acest fapt măreşte abilitatea societăţii
de a furniza servicii care satisfac cerinţele clientului şi ale standardelor şi
reglementǎrilor în vigoare aplicabile.
Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMC se realizează prin folosirea :
• Politicii în domeniul calităţii si obiectivelor ;
• Rezultatelor analizei managementului ;
• Rezultatelor auditurilor interne şi externe ;
• Analizei datelor;
8
Oprean, C., ş.a. Managementul integrat al calităţii. Editura ULBS, Sibiu, 2005.

9
Cucu, Maria, ş.a., Calitate, cultură, etică, Tribuna calităţii nr. 1 – 2/2000.
30
• Acţiunilor corective sau preventive ;
• Rapoartelor de neconformitate ;
• Rezultatelor analizelor de risc referitoare la performanţele proceselor.
Personalul organizaţiei este implicat în activităţi de îmbunătăţire continuǎ a
tuturor proceselor societăţii şi a eficacităţii SMC.

1.9.5.2. Acţiune corectivǎ şi preventivǎ

S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş acţionează ferm pentru a


elimina cauzele neconformităţilor detectate, cu scopul de a preveni repetarea
acestora, cât şi a neconformităţilor potenţiale, cu scopul de a preveni apariţia
acestora. Acţiunile corective sunt adecvate eliminării neconformităţilor apărute, iar
cele preventive sunt adecvate neconformităţilor potenţiale. Procedurile cod:
PSMC-EP -05 şi PSMC-EP -06 “Acţiune corectivă” şi “Acţiune preventivă”,
stabilite în cadrul societăţii, definesc cerinţe pentru10 :
• Analiza neconformităţilor ;
• Determinarea cauzelor neconformităţilor existente şi a celor potenţiale ;
• Evaluarea necesităţii de acţiuni pentru a asigura că neconformităţile nu se
repetă şi pentru a preveni apariţia acestora ;
• Determinarea şi implementarea de acţiuni corective/preventive necesare ;
• Înregistrări ale rezultatelor acţiunilor întreprinse ;
• Analiza eficacitǎţii acţiunilor corective sau preventive întreprinse.

1.10. Tratarea reclamaţiilor clientului

Modul in care societatea asigura buna funcţionare a produsului executat, pe


întreaga perioada de garanţie, precum si responsabilitatea personalului implicat in
aceasta activitate este prezentat in procedura operaţională “Tratarea reclamaţiilor
clientului” cod POC-EP -14.

2. PROIECTAREA UNOR PROCEDURI SI A UNEI STRUCTURI


SPECIFICE. STUDIU DE CAZ
10
Postăvaru, N., Managementul calităţii totale. Matrix Rom, Bucureşti, 1998.
31
2.1 PROCEDURI DE SISTEM

2.1.1. Procedura controlul documentelor

Scopul procedurii

Prezenta procedură descrie modul în care sunt ţinute sub control


documentele sistemului de management al calităţii emise şi utilizate în cadrul S.C.
ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş, de provenienţă internă şi externă,
precum şi responsabilităţile personalului implicat în aceste activităţi. Prevederile
prezentei proceduri stabileste modul in care este definit controlul necesar pentru:
• a aproba documentele , înainte de emitere , in ceea ce priveşte adecvarea
acestora;
• a analiza , a actualiza , daca este cazul , si a reaproba documentele;
• a se asigura ca sunt identificate modificarile si stadiul revizuirii curente ale
documentelor;
• a se asigura ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt
disponibile la punctele de utilizare;
• a se asigura ca documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta;
• a se asigura ca documentele de provenienţă externă sunt identificate şi
distribuţia lor este controlată;
• a preveni utilizarea neintentionata a documentelor perimate si a le aplica o
identificare adecvată dacă sunt păstrate indiferent în ce scop.

DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică tuturor documentelor SMC de provenienţă internǎ şi
externă, care servesc pentru demonstrarea conformităţii unui serviciu furnizat de
către S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş.
Procedura este aplicatǎ de toate compartimentele din cadrul S.C. ELECTRIC
POWER S.A. Curtea de Argeş care elaborează, difuzează, actualizează, păstrează,
retrag din uz documente şi arhivează documentele SMC de provenienţă internă şi
externă.
Procedura se referǎ la documente prezentate pe orice tip de suport: hârtie,
magnetic, etc.

REFERINŢE NORMATIVE

Manualul Calităţii S.C. ELECTRIC POWER S.A.


Curtea de Argeş, cod MCEP-01, ed. 1,act. 0.
SR EN ISO 9001:2001: Sisteme de Management al Calităţii.
Cerinţe.
Legea arhivelor naţionale nr.16/1996.
Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe nr. 8/1996.

32
Regulamentul de organizare şi funcţionare al S.C. ELECTRIC POWER S.A.
Curtea de Argeş.

DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Definiţii
Conform Manualului Calităţii, cod: MC – EP – 01, ed. 1, act. 0.
Conform SR EN ISO 9000:2001: Sisteme de Management al Calităţii.
Principii fundamentale şi vocabular, precum şi: Document: informaţie oficialǎ,
împreunǎ cu mediul sǎu suport.
Difuzare: transmiterea unui document la utilizator.
Formular: document tipizat, destinat pentru o utilizare specificatǎ într-o
procedurǎ, având un cod unic în cadrul societăţii, a cărui utilizare este obligatorie
pentru toţi cei care utilizează procedura respectivǎ. Formularele constituie suportul
fizic pentru înregistrări ale calităţii.
Aprobarea documentului: acceptarea în scris, a unui document de către o
funcţie de conducere autorizatǎ, prin care documentul primeşte un caracter
executoriu.
Gestionarea documentelor: multiplicarea, difuzarea, păstrarea şi arhivarea
documentelor.
Modificare: acţiune de corectare a unei prevederi sau a unui document încât
sǎ fie în concordanţǎ cu o situaţie datǎ, diferitǎ faţǎ de situaţia de referinţǎ
existentǎ la data elaborării documentului. Actualizare: acţiune prin care într-un
document sunt operate modificările aprobate.

RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE

Directorul General
Aprobă Manualul Calităţii, Procedurile SMC, Planul Calităţii, Procedurile
operaţionale pentru calitate.
Aprobǎ circulaţia documentelor în cadrul S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de
Argeş.
Aprobă toate documentele contractuale şi cele care angajează S.C. ELECTRIC
POWER S.A. Curtea de Argeş în relaţiile cu terţii.

Directorul Tehnic (RMC)


Avizează Manualul Calităţii, Procedurile SMC, Planul Calităţii, Procedurile
operaţionale pentru calitate.
Aproba Procedurile tehnice de execuţie şi Instrucţiunile de lucru/de control.
Responsabilul cu Calitatea
Elaborează şi actualizează documentele de bază ale SMC (Manualul Calităţii,
Procedurile SMC, Planul Calităţii, Procedurile operaţionale pentru calitate).
Asigură un sistem unitar de codificare şi de luare în evidenţă a documentelor
elaborate şi actualizate în cadrul S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş;

33
Verifică modul în care se întocmesc de către compartimentele funcţionale,
documentele care influenţează direct sau indirect calitatea (proceduri tehnice,
instrucţiuni, înregistrări ş.a.);
Ţine evidenţa standardelor, normativelor şi reglementǎrilor tehnice specifice
domeniului de activitate al S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş
Efectuează audit intern asupra modului de respectare a prezentei proceduri.
Gestionează listele de difuzare a documentelor SMC (manualul calităţii,proceduri,
instrucţiuni, programe, planul calităţii), precum şi a documentelor de provenienţă
externă (prescripţii energetice, fişe tehnologice, instrucţiuni, îndrumare, standarde,
legi, ordonanţe, HGR, ordine ministeriale, ş.a.).
Elaboreaza lista Documentelor de provenienta interna si cea de provenienta externa
si asigura difuzarea si retragerea lor.
Şefii de compartimente
Organizează circulaţia, utilizarea şi păstrarea documentelor controlate proprii.
Asigurǎ gestionarea şi securitatea documentelor proprii.
Desemnează persoana/echipa responsabilǎ cu elaborarea unui document.
Evaluează împreunǎ cu RC necesitatea modificării şi actualizării unor documente
ale SMC.

Elaboratorii de documente
Aplicǎ prevederile prezentei proceduri pentru toate documentele elaborate.
Răspund de conţinutul documentului elaborat şi de modul de prezentare al
acestuia.
Actualizează documentul elaborat ori de câte ori este cazul, pe toată perioada de
utilizare a acestuia.
Difuzează controlat şi înregistrează documentele pe care le elaborează.
Asigură ţinerea sub control a actualizărilor documentelor proprii, conform
cerinţelor prezentei proceduri.
Efectuează retragerea din uz a documentului devenit nevalabil şi îl înlocuieşte cu
cel actualizat.

Verificatorii de documente
Execută verificarea de formă şi de fond a documentelor, având în vedere
prevederile procedurilor care stau la baza elaborării documentelor respective.
Avizează favorabil numai documentele care corespund cerinţelor, iar pentru
celelalte face propuneri de completare/corectare.

Utilizatorii de documente
Răspund de evidenţa, păstrarea şi utilizarea documentelor, inclusiv de păstrarea
confidenţialităţii acestora atunci când acest lucru este specificat.

PROCEDURA
Necesitatea elaborării unui document se identificǎ în următoarele situaţii:

34
- reorganizarea activităţilor din cadrul S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea
de Argeş (necesitǎţi manageriale);
- când o activitate este insuficient documentatǎ, sau au apărut cerinţe noi
pentru respectiva activitate;
- ca urmare a analizei efectuate de management;
- ca urmare a rezultatelor auditurilor interne sau externe.

Elaborarea documentelor
Documentele şi datele, referitoare la SMC, sunt elaborate de personal competent,
iar înainte de a fi difuzate, sunt verificate şi aprobate de persoane autorizate, altele
decât cele care le-au elaborat, corespunzător funcţiilor menţionate pe paginile de
gardă, pentru a confirma că aceste documente sunt adecvate. Aceste persoane sunt
identificate prin nume, semnătură, consemnarea datei şi a aplicării ştampilei, acolo
unde este cazul.
Documentele interne ale SMC sunt elaborate, verificate şi aprobate astfel:
 MC, PS, PO - elaborate de către RC, verificate de Directorul Tehnic
(RMC) şi aprobate de Directorul General;
 Planurile calităţii, pentru lucrările contractate, elaborate de către
Directorul de Producţie , aprobate de către Directorul Tehnic;
 PTE/IL/IC-elaborate, pe domeniile de activitate ale compartimentelor
funcţionale, de personal competent, stabilit de şefii acestor compartimente (sau
chiar de şefii acestor compartimente), verificate de RC şi aprobate de Directorul
Tehnic. Sistemul de codificare a tuturor documentelor SMC este clar, logic şi
conservativ, pentru asigurarea identificării unice respectându-se regulile din tabelul
1.

Tabel 2.1 - Reguli de codificare a documentelor de provenienţă internă


Denumire document Cod Observaţii
Manualul Calităţii MC-EP-01 -

Procedurile Sistemului XX = numărul de ordine al PS,


de Management PS-EP-XX
al în ordinea cerinţelor din
Calităţii standardul de referinţă

Proceduri Operaţionale YY = numărul de identificare a


PO-EP-YY
pentru Calitate POC

ZZ/WW/KK = numărul de
Instrucţiunile de lucru IL-EP-WW identificare instrucţiunii de
lucru

35
NF = nr. de ordine al
formularului (01, 02, ...),
F-NF-MC-EP-01/Ed. , Act. generat de documentul

Formulare anexate F-NF-PS-EP


la -XX/Ed. , Act. din care provine
MC, PS, PO, IL F-NF-PO-EP-YY/Ed. , Act. XX/YY/ZZ/WW/KK = nr.
de identif. a PS/ PO/ IL
F-NF-IL-EP -WW/Ed., Act.
care a generat respectivul
formular

Registre utilizate pentru


Codificarea respectă regula prezentată anterior pentru
înregistrări formulare, litera F fiind înlocuită cu R

Etichete utilizate pentru


Codificarea respectă regula prezentată anterior pentru
diverse identificări formulare, litera F fiind înlocuită cu E

Ed. .., Act. ..  Se referă la ediţia şi revizia respectivului formular/registru/etichetă

Conţinutul documentelor SMC trebuie să respecte regulile din tabelul 2.


Tabel 2.2 - Reguli referitoare la conţinutul documentelor de provenienţă internă
Denumire document Conţinut
- pagina de gardă, lista de control a difuzărilor şi lista de control a
actualizărilor, cuprins;
Manualul Calităţii - conţinutul va respecta cerinţele standardului de referinţă şi
recomandările din SR ISO 10013:1997 - Ghid pentru elaborarea
manualelor calităţii;

- pagina de gardă, lista de control a difuzărilor şi lista de control a


actualizărilor;

Toate procedurile (PS, - scop; - responsabilitate si autoritate;

PO) - domeniul de aplicare; - procedura;

- referinţe normative; - înregistrări;

- definiţii şi prescurtări; - anexe.

Planurile calităţii şi
Vor fi elaborate pe tipuri de lucrări.
anexele la acestea

- pagina de gardă, lista de control a difuzărilor şi lista de control a


Instrucţiunile de lucru
actualizărilor;
IL
- capitolele menţionate la proceduri, care sunt aplicabile.

36
Manualul Calităţii
- pagina de gardă, lista de control a difuzărilor şi lista de control a
actualizărilor, cuprins;
- conţinutul va respecta cerinţele standardului de referinţă şi recomandările
din SR ISO 10013:1997
- Ghid pentru elaborarea manualelor calităţii;
Toate procedurile(PS, PO)
- pagina de gardă, lista de control a difuzărilor şi lista de control a
actualizărilor;
- scop;
- responsabilitate si autoritate;
- domeniul de aplicare;
- procedura;
- referinţe normative;
- înregistrări;
- definiţii şi prescurtări;
- anexe.
Planurile calităţii şi anexele la acestea vor fi elaborate pe tipuri de lucrări.
Instrucţiunile de lucru IL:
- pagina de gardă, lista de control a difuzărilor şi lista de control a
actualizărilor;
- capitolele menţionate la proceduri, care sunt aplicabile.
Documentele elaborate trebuie sǎ fie lizibile şi identificate prin:
- denumirea documentului;
- codul documentului;
- stadiul ediţiei şi reviziei acestuia;
- numele, prenumele şi funcţia elaboratorului şi a persoanelor care avizează
şi aprobǎ documentul, precum şi semnătura acestora;
- data aprobării documentului.

37
Procurarea documentelor şi datelor de provenienţă externă

Toate documentele şi datele de provenienţă externă referitoare la cerinţele


generale de calitate (standarde, legi, normative, prescripţii etc. la ultimele lor ediţii
sau revizii) sunt procurate, de la emiţătorii acestora, prin grija RC, pe baza
propunerilor făcute de şefii compartimentelor din societate.
Necesarul centralizat de documente şi date de provenienţă externă este
avizat de Directorul tehnic şi aprobat de Directorul general.
După procurare, documentele şi datele de provenienţă externă cu caracter
general, sunt gestionate de RC.

Verificarea, avizarea şi aprobarea documentelor

Documentele elaborate de un compartiment al S.C. ELECTRIC POWER


S.A. Curtea de Argeş, care au destinaţie internǎ, sunt verificate şi avizate de şeful
acelui compartiment care confirmǎ astfel cǎ sunt conforme cu cerinţele specificate,
aprobarea acestora fiind datǎ de directorul coordonator al compartimentului.
Documentele elaborate de un compartiment al S.C. ELECTRIC POWER
S.A. Curtea de Argeş, care au destinaţie externǎ, sunt verificate de şeful
compartimentului, avizate de directorul coordonator şi aprobate de Directorul
General.
În cadrul S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş se folosesc numai
documente aprobate şi sunt întreprinse permanent mǎsuri adecvate ca orice
document relevant al SMC sǎ fie disponibil în locurile de utilizare stabilite.

Înregistrarea documentelor

Înregistrarea documentelor de circulaţie internǎ şi/sau externǎ se face


conform procedurii PS – EP – 02, „Controlul înregistrărilor”.

Difuzarea documentelor

Documentele sistemului de management al calităţii sunt disponibile in


reţeaua locala de calculatoare. Computerele sunt protejate cu parole si cu programe
antivirus. Sistemul de management al calităţii este salvat pe banda magnetica.
Documentele aprobate şi înregistrate (inclusiv documentele SMC) vor fi
multiplicate şi difuzate de elaboratori acelor persoane care trebuie sǎ acţioneze pe
baza lor (utilizatori). Difuzarea documentelor SMC şi a celor secret de serviciu se
va face de către elaborator, în mod controlat, pe baza listei de control a difuzărilor,
formular cod: F01-PS-EP-01. Modificarea şi actualizarea documentelor MC, PS şi
PO asociate se revizuiesc şi/sau reeditează, prin grija RC ca urmare a unui audit
extern efectuat de un organism de certificare sau de un client mai important al S.C.
ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş sau pot fi operate din proprie iniţiativă.
Modificarea unui document se face de elaborator, iar în lipsa acestuia de o altǎ
persoanǎ desemnatǎ de şeful entităţii elaboratoare. La efectuarea unei modificări
38
într-un document controlat, se vor analiza toate implicaţiile acelei modificări în
alte documente conexe, corelarea acestora revenind celui care operează
modificarea. Persoanele care pot iniţia modificări sunt elaboratorii documentelor,
cât şi utilizatorii acestora. Competenţa pentru avizarea şi aprobarea modificărilor
se situează în sfera de responsabilitate a aceloraşi funcţii care le-au avizat şi
aprobat iniţial. În cazul în care un document al SMC trebuie modificat, se schimbǎ
şi Pagina de gardǎ şi Lista de control a actualizărilor, formular F02-PS-EP-01,
unde apare numărul nou al ediţiei şi reviziei. Atunci când se efectuează modificări
pe un număr de pagini mai mic decât 50% din totalul paginilor documentului, se
actualizează numai acestea, schimbând în header-ul paginilor în cauzǎ numărul
reviziei. Se admit numai 3 revizii la o paginǎ: prima revizie se scoate în evidenţă
prin caracterul înclinat al literelor, a doua prin caracterul înclinat şi boldit, iar cea
de-a treia prin caracterul înclinat şi subliniat. În partea dreaptă a paragrafului se
menţionează numărul reviziei. Atunci când trebuie revizuite mai mult de 50% din
totalul paginilor documentului, sau se impune revizia a 4-a la o singurǎ paginǎ, se
reeditează întreg documentul. În aceastǎ situaţie se majorează indicele ediţiei şi se
revine la 0 cu indicele reviziei. La orice reeditare caracterul modificat al literelor
revine la normal. Orice document al SMC actualizat va fi multiplicat şi difuzat la
toţi posesorii documentului original, utilizându-se pentru acest lucru lista de
difuzare. Păstrarea, retragerea din uz, arhivarea şi distrugerea documentelor.
Elaboratorii de documente păstrează originalul documentului elaborat, atât
versiunea iniţialǎ, cât şi versiunile actualizate ale acestuia. Toţi şefii de
compartimente care deţin documente controlate, asigurǎ condiţii corespunzătoare
de păstrare a acestora.
Condiţiile de păstrare se referǎ la:
- accesul la documente a tuturor persoanelor care trebuie sǎ le aplice;
- conservarea lor fizicǎ;
- spaţiile de păstrare sǎ permită regăsirea lor cu uşurinţǎ;
- protejarea lor, dacǎ documentul are specificatǎ clauza de confidenţialitate.
Retragerea din uz a documentelor se face în următoarele situaţii:
- au încetat activităţile care necesitau utilizarea documentelor;
- documentele au fost actualizate ;
- documentele prezintă un grad avansat de degradare.
Retragerea din uz a documentelor se face de către elaboratorii acestora, sau
de
către o persoanǎ special desemnatǎ. Documentele retrase trebuie identificate ca
fiind anulate prin aplicarea menţiunii «DOCUMENT ANULAT», urmând ca
acestea sǎ fie ulterior distruse. Atunci când un document retras din uz este încă
păstrat pentru un anume scop, acesta se va menţine într-un singur exemplar marcat
cu menţiunea «DOCUMENT NEVALABIL». Astfel de documente se depozitează
într-un spaţiu izolat, astfel încât sǎ nu fie posibilǎ utilizarea neintenţionatǎ a
acestora.
Arhivarea documentelor se face conform prevederilor procedurii de sistem
“Controlul înregistrărilor“ , cod: PS-EP-04.

39
ÎNREGISTRĂRI
Lista de control a difuzărilor;
Lista de control a actualizărilor;
Lista documentelor de provenienţă internă;
Lista documentelor de provenienţă externă.

2.1.2. Procedura controlul înregistrarilor

SCOP

Prezenta procedură prezintă măsurile stabilite în cadrul organizaţiei privind


controlul înregistrărilor rezultate din activităţile efectuate în cadrul
compartimentelor funcţionale, cu scopul de a furniza dovezi ale conformităţii cu
cerinţele şi ale funcţionării eficace a SMC şi stabileşte responsabilităţile privind
identificarea, depozitarea, protejarea, regăsirea, durata de păstrare si eliminarea
înregistrărilor.

DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică de către toate compartimentele funcţionale care emit,


gestioneazǎ şi arhiveazǎ:
 înregistrări privind calitatea lucrărilor sau produselor executate;
 înregistrări care demonstrează funcţionarea sistemului calităţii;
 înregistrări provenite de la furnizori şi clienţi.

REFERINŢE NORMATIVE
Manualul Calităţii.
Toate procedurile de sistem care au punctul “Înregistrări”, aplicabil.

DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Definiţii
Conform Manualului Calităţii, cod: MC – EP – 01, ed. 1, act. 0.
Conform SR EN ISO 9000:2006 : Sisteme de Management al Calităţii.
Principii fundamentale şi vocabular.
Înregistrare: Document prin care se declarǎ rezultatele obţinute, sau se
furnizează dovezi ale activităţilor realizate.
Colectare: a strânge în mod organizat documente, înregistrări.
Acces: a avea permisiunea de a vedea, de a consulta un document, o
înregistrare.
Indexare: a ordona înregistrǎrile pe domenii de activitate, pe perioade de
timp.
Pǎstrare: a ţine la loc sigur, a ţine în bunǎ stare.
Arhivare: a pǎstra documente sau înregistrǎri în cadrul unei arhive.
40
RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE
Directorul General
Dispune crearea unui sistem controlat de emitere şi înregistrare a tuturor
documentelor care furnizează dovezi ale conformităţii lucrărilor executate, cu
cerinţele, precum şi ale funcţionării eficace a SMC.
Răspunde de asigurarea mijloacelor şi a condiţiilor de mediu necesare pentru
organizarea corespunzătoare a activităţii de colectare şi arhivare a înregistrărilor
calităţii, emise sau primite de organizaţie.
Numeşte un Responsabil cu Arhiva.
Desemneazǎ Comisia de distrugere a documentelor.
Aprobă Lista înregistrărilor calitǎţii.

Directorul Tehnic (RMC)


Asigură eliberarea, înregistrarea şi gestionarea declaraţiilor de conformitate.
Asigură elaborarea înregistrărilor pentru etapele de analiză, verificare şi
validarea proiectelor.

Responsabilul cu Calitatea
Verifică prin audit intern modul în care sunt ţinute sub control, înregistrările
calităţii emise sau primite;
Stabileşte lista înregistrărilor calitǎţii, precum şi durata de păstrare a acestora
în arhivă.
Gestionează înregistrările referitoare la instruirea personalului în domeniul
calitǎţii, auditarea internă, furnizorii acceptaţi, analiza efectuată de management,
monitorizarea satisfacţiei clienţilor, monitorizarea şi măsurarea proceselor şi
lucrǎrilor, neconformităţi identificate sau potenţiale, acţiuni corective şi
preventive.

Responsabil cu Arhiva
Organizează activitatea de arhivare a documentelor societǎţii în condiţii care
sǎ asigure regǎsirea lor cu uşurinţǎ şi sǎ previnǎ deteriorarea lor.
Ţine evidenţa documentelor arhivate şi a intrărilor şi ieşirilor autorizate
în/din cadrul arhivei ;
Permite accesul la documentele şi înregistrările arhivate, numai persoanelor
autorizate.
Convoacă comisia de distrugere a documentelor.

Şef Compartiment Tehnic-Proiectare-Ofertare-Contractare


Gestionează documentaţiile tehnice de provenienţa externă.

PROCEDURA
Înregistrările emise în cadrul S.C. ELECTRIC POWER S.A. CURTEA DE
ARGEŞ se pastrează pe durate de timp determinate functie de cerintele proprii sau

41
contractuale, pentru demonstrarea conformitatii lucrarilor executate cu conditiile
specificate si a functionarii eficiente a sistemului de management al calitatii.
În activitatea organizaţiei se disting următoarele tipuri de înregistrări:
- înregistrări care confirmă calitatea serviciului furnizat;
- înregistrări referitoare la funcţionarea SMC;
- înregistrări financiar contabile ;
- înregistrări referitoare la competenţa personalului ;
- înregistrǎri privind controlul documentelor ;
- înregistrǎri privind controlul înregistrǎrilor.

Înregistrările care confirmă calitatea serviciului furnizat conţin cel puţin


urmǎtoarele informaţii :
- identificarea lucrǎrii de C+M la care se referǎ;
- mǎsurǎri efectuate şi rezultatele obţinute;
- data şi identificarea persoanelor care au efectuat mǎsurǎrile;
- faptul că dispozitivele de monitorizare şi măsurare utilizate pentru
măsurare sunt confirmate metrologic şi nu prezintă erori;
- faptul cǎ soft-urile sunt validate înaintea utilizǎrii.
-faptul că echipamentele, materialele şi materiile prime utilizate au
declaraţie de conformitate şi sunt recepţionate.
Pentru documentele care constituie înregistrări , sunt stabilite
responsabilităţile de elaborare, verificare, avizare şi autoritatea de aprobare,
precum şi responsabilităţile de gestionare ale acestora.
Toate documentele ce constituie înregistrări sunt identificate printr-un cod,
sunt lizibile, semnate şi datate. Înregistrǎrile calitǎţii sunt identificate de emitenţii
acestora. Înregistrările existente sub forma datelor electronice au copii de siguranţă
(back-up) pe dischete sau CD, păstrate prin grija Responsabilului cu arhiva.
Înregistrările sunt păstrate de elaborator timp de 1 an, după care sunt depozitate în
arhivă. În arhiva organizaţiei se pǎstreazǎ originalele înregistrǎrilor, pe suport
hârtie, precum şi copiile de siguranţǎ, pe suport magnetic. Responsabilul cu Arhiva
ţine evidenţa intrărilor şi ieşirilor documentelor în/ din arhivă, iar circulaţia
documentelor şi accesul la arhivă se face cu aprobarea Directorului General.
Registrul de arhivă are conţinutul formularului cod: R01-PS-EP-02 şi
identifică raftul şi index-ul dosarului în care se regǎseşte documentul, precum şi
data la care acesta a fost arhivat sau distrus.
La termenul la care perioada de arhivare expiră, Responsabilul cu Arhiva
convoacă Comisia pentru distrugerea documentelor, numită de către Directorul
General. Comisia de distrugere a documentelor întocmeşte un Proces verbal de
distrugere (formular F01-PS-EP-02) şi răspunde de eliminarea documentelor a
căror perioadă de arhivare a expirat. Perioada de arhivare a documentelor şi
înregistrărilor este stabilită de fiecare elaborator, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, precum şi cu cerinţele clienţilor.În cazul în care cerinţele clientului diferă
de cerinţele legislaţiei, documentele şi înregistrările sunt arhivate pe perioada
exprimată cea mai lungă.

42
Responsabilul cu Calitatea întocmeşte lista înregistrărilor calitǎţii care
conţine perioada de păstrare la elaborator şi perioada de arhivare a tuturor
înregistrărilor. În cazul în care, în cadrul unui contract se stabileşte o perioadă de
arhivare mai mare pentru anumite înregistrări, RC comunică în scris acest lucru
Responsabilului cu Arhiva.
Lista înregistrărilor este întocmită după urmǎtoarele criterii :
- înregistrări prevǎzute de standardul de referinţă pentru a fi menţinute;
- identificarea înregistrărilor şi gruparea lor pe tipuri;
- funcţia responsabilă de întocmirea lor;
- perioada de păstrare la elaborator;
- durata de arhivare;
- obligativitatea de depunere la arhivele statului, funcţie de caracterul
documentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ÎNREGISTRĂRI
Registru de arhivă
Proces verbal de distrugere.

2.1.3. Procedura Audit intern

SCOP

Prezenta procedură11 descrie modalităţile de realizare şi ţinere sub control a


procesului de auditare internă, prin care se asigură :
• Evaluarea conformităţii SMC implementat în cadrul S.C. ELECTRIC
POWER S.A. Curtea de Argeş, cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2001;
• Verificarea modului în care sunt aplicate prevederile din documentaţia
proprie a SMC;
• Evaluarea eficienţei şi eficacităţii SMC aplicat de S.C. ELECTRIC
POWER S.A. Curtea de Argeş şi a capabilităţii acestuia de a duce la îndeplinire
realizarea obiectivelor calităţii stabilite de management.

DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică de cǎtre echipa/ echipele de audit, cu ocazia auditurilor
interne efectuate în cadrul structurilor organizatorice12 ale S.C. EMCO S.A..
Procedura poate fi aplicată şi în activităţile de evaluare ale SMC deţinute de
furnizorii de produse/servicii ai S.C. EMCO S.A..

11
Baron, T. Metode statistice pentru analiza şi controlul calităţii producţiei. Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti 1979.

12
Oprean, C., Ţîţu, M., Managementul inovaţional şi al calităţii. Curs universitar. Editura Universităţii “Lucian
Blaga” Sibiu, I.S.B.N. 973-9410-10-3, Sibiu 1999.
43
REFERINŢE NORMATIVE
Manualul Calităţii.
SR EN ISO 9001:2001 : Sisteme de Management al Calităţii.Cerinţe.
SR EN ISO 19011:2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management
al calităţii si/sau mediu.
Procedura de sistem, cod PS – EP - 05 “Acţiune corectivă”, ed. 1, act. 0.
Procedura de sistem, cod PS – EP - 06 “Acţiune preventivă”, ed.1, act. 0.

DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Definiţii
Conform Manualului Calităţii, cod:MC-EP-01, ed. 1, act. 0.
Conform SR EN ISO 9000:2001 : Sisteme de Management al Calităţii.
Principii fundamentale şi vocabular.
Audit: proces sistematic, independent şi documentat efectuat cu scopul
obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina
mǎsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
Auditor: persoana care are competenţa de a efectua un audit.
Auditor şef : şeful echipei de audit.
Auditat: Organizaţie care este auditată.

RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE
Directorul General
Aprobă programul anual de audit intern.
Poate participa la auditurile interne efectuate de echipele stabilite.
Directorul Tehnic (RMC)
Hotărăşte componenţa echipei de audit.
Avizează Programul anual de audit.
Coordonează activitatea de auditare internă.
Responsabilul cu Calitatea
Elaborează şi actualizează Programul anual de audit.
Păstrează înregistrările referitoare la efectuarea auditurilor interne.
Analizează constatările făcute prin audit intern şi informează lunar, pe
Reprezentantul Managementului privind Calitatea cu privire la desfăşurarea acestei
activităţi.

Auditorul Şef
Planifică şi conduce auditurile interne ale calităţii.
Întocmeşte raportul de audit intern şi consemnează rezultatul auditului.

Auditor
Pregăteşte efectuarea auditului intern şi întocmeşte Fişa chestionar de audit.
Efectuează audituri şi înscriu rezultatele în Fişa chestionar de audit.

Şefii zonelor auditate

44
Asigură condiţiile necesare pentru efectuarea auditurilor interne.
Desemnează persoanele care însoţesc echipa de audit pe tot parcursul
efectuării acestuia.
Stabilesc, împreună cu echipa de audit, termenele pentru soluţionarea
neconformităţilor şi propun acţiuni corective/preventive necesare pentru eliminarea
cauzelor neconformităţilor identificate în timpul auditului.

PROCEDURA
Generalitǎţi:
Auditul intern al calitǎţii se efectueazǎ pentru:
- determinarea conformitǎţii elementelor SMC cu condiţiile specificate în
standardul de referinţǎ şi în normele legale de reglementare aplicabile ;
- verificarea funcţionǎrii eficiente şi eficace a SMC, determinarea
eventualelor neconformitǎţi sau puncte slabe şi iniţierea de acţiuni
corective/preventive pentru
îmbunǎtǎţirea funcţionǎrii SMC ;
- identificarea problemelor potenţiale care pot genera neconformitǎţi13;
- urmǎrirea eficacitǎţii acţiunilor corective/preventive stabilite la audituri
anterioare;
- identificarea oportunitǎţilor de îmbunǎtǎţire a eficacitǎţii SMC.În cadrul
auditului intern se identificǎ şi evalueazǎ diferenţele existente în organizaţie/zona
auditatǎ între :
● ceea ce şi-a propus S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş sǎ
facǎ (politica şi obiectivele calitǎţii) ;
● ceea ce trebuie fǎcut în S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş
(standardul aplicabil şi documentele SMC aprobate) ;
● ceea ce se face de fapt (practica curentǎ şi rezultatele referitoare la
calitate) .
Auditul intern al calitǎţii, poate fi :
- programat, efectuat conform programului de audit ;
- de urmǎrire, efectuat pentru verificarea implementǎrii acţiunilor
corective/preventive stabilite la auditurile programate şi pentru evaluarea
eficacitǎţii acestora;
- neprogramat, determinat de modificǎri ale SMC şi/sau de
calitatea/performanţa necorespunzǎtoare a unui proces /produs /serviciu.
Din punct de vedere al obiectului evaluǎrii, auditul intern mai poate fi :
- audit de sistem – evaluarea eficacităţii unui sistem de management al
calităţii prin constatarea satisfacerii cerinţelor din standard. Evaluarea calificării
angajaţilor, verificarea aplicarii practice;
- audit de proces – evaluarea eficacitaăţii unor procese, din punct de vedere
al respectarii documentaţiei şi al adecvării la obţinerea rezultatelor. Determinarea
potenţialului de îmbunătăţire;

13
Olaru, Marieta, Orientări actuale şi perspective în Managementul total al calităţii, în culegerea de comunicări „Noi
orientări în managementul calităţii”, Asociaţia Română pentru Calitate, 1993.
45
- audit de produs – evaluarea eficacitţii unor acţiuni de management al
calităţii prin verificarea unui număr stabilit de produse din punct de vedere al
calităţii produsului.

Determinarea potenţialului de îmbunătăţire.

Domeniul şi profunzimea auditului intern sunt stabilite de conducerea S.C.


ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş împreunǎ cu auditorul şef şi
conducerea zonei de auditat.
Selectarea auditorilor se face din rândul persoanelor instruite în domeniul
auditǎrii, iar a auditorului şef din rândul auditorilor calificaţi. Pentru a asigura
obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de audit, auditorii nu îşi vor audita
propria activitate.
Etapele de desfăşurare a auditului intern, sunt :
- programarea auditului;
- pregǎtirea auditului ;
- efectuarea auditului, ce cuprinde :
● şedinţa de deschidre ;
● auditul propriu-zis ;
● şedinţe intermediare (dupǎ caz) ;
● şedinţa de închidere;
- elaborarea raportului de audit ;
- difuzarea raportului de audit ;
- analiza raportului de audit şi întocmirea raportului de informare pentru
managementul de vârf, cu privire la rezultatele auditurilor interne.

Programarea auditului

Auditurile interne se efectuează la intervale planificate conform unui


program de audit elaborat de RC şi aprobat de Directorul General.
Auditurile interne se desfǎşoară cel puţin odată pe an în fiecare
compartiment, aşa fel încât să acopere toate clauzele standardului SR EN ISO
9001: 2001 şi toate procesele aplicabile in cadrul S.C. ELECTRIC POWER S.A.
Curtea de Argeş. De asemenea, la planificarea auditului intern se ţine cont de
importanţa proceselor ce urmează a fi auditate, precum şi de rezultatele auditului
anterior efectuat.

Planificarea auditului (elaborarea planului de audit cǎtre auditorul şef),


presupune:
- stabilirea tipului de audit ce se va efectua ;
- definirea obiectivelor şi durata auditului ;
- stabilirea echipei de audit (auditori, observatori, experţi, dupǎ caz) ;
- stabilirea zonei/zonelor de auditat ;

46
- stabilirea documentelor de referinţǎ pentru audit.

Pregǎtirea auditului, presupune :


- verificarea planului de audit şi transmiterea acestuia la şeful zonei de
auditat, pentru acceptare ;
- pregǎtirea şi verificarea documentelor de lucru ale auditorilor ;
- stabilirea responsabilitǎţilor pentru fiecare auditor ;
- stabilirea reprezentanţilor auditatului /persoane de contact ;
- verificarea FCC întocmite de auditori.
Toate activitǎţile de mai sus intrǎ în responsabilitatea auditorului şef, care în
plus va întocmi FCC pentru partea din zona auditatǎ care îi revine ca auditor. Orice
obiecţie formulatǎ la planul de audit de cǎtre şeful zonei de auditat va fi clarificatǎ
de auditorul şef înaintea efectuǎrii auditului.

Documentele de lucru ale auditorilor, includ :


- planul de audit ;
- fişa chestionar de control (FCC), care trebuie completatǎ pe parcursul
auditului;
- formular tip pentru raport de neconformitate (RNC) ;
- formular tip pentru raport de acţiune corectivǎ/preventivǎ (RAC/RAP) ;
- formular tip pentru raport de audit intern (RAI).
Şedinţa de deschidere : Este condusǎ de auditorul şef, care prezintǎ
conducerii zonei de auditat :
- membrii echipei de audit şi responsabilitǎţile acestora ;
- scopul şi obiectivele auditului ;
- metodele şi tehnicile ce se vor utiliza pe timpul efectuǎrii auditului ;
- derularea planului de audit pe parcursul timpului alocat ;
- cǎile de comunicare între echipa de audit şi auditat ;
- declararea clauzei de confidenţialitate cu privire la informaţiile culese pe
parcursul auditului ;
- definirea neconformitǎţii şi a criteriilor de clasificare a acestora.

Efectuarea auditului
Auditul este efectuat de cǎtre echipa de audit şi cuprinde :
- evaluarea documentelor SMC, pntru a constata dacǎ sistemul calitǎţii
corespunde cerinţelor standardului de referinţǎ, precum şi stadiul implementǎrii
acestuia
- vizitarea efectivǎ a zonei auditate, pentru evaluarea mǎsurii în care
activitǎţile efectuate şi rezultatele obţinute referitoare la calitate, corespund celor
planificate ;
- identificarea neconformitǎţilor (diferenţele între practica curentǎ şi
documentele SMC în vigoare) şi colectarea dovezilor obiective referitoare la
neconformitǎţile depistate ;

47
Depistarea neconformitǎţilor şi colectarea dovezilor obiective se
realizeazǎ prin :
- intervievarea personalului entitǎţii auditate ;
- examinarea documentelor SMC şi a înregistrǎrilor calitǎţii ;
- observarea activitǎţilor auditatului în condiţiile concrete din teren.
Informaţiile colectate devin dovezi obiective numai dacǎ sunt :
- reale (se bazeazǎ pe fapte concrete) ;
- precise (concrete şi în detaliu) ;
- relevante (semnificative pentru o anumitǎ neconformitate).

Prelucrarea constatǎrilor auditului:


Dupǎ auditarea activitǎţilor prevǎzute în planul de audit, echipa de audit
analizeazǎ în grup toate constatǎrile, pentru a stabili care dintre acestea urmeazǎ sǎ
fie raportate ca neconformitǎţi şi care sǎ fie raportate ca observaţii.
Atunci când este posibil, echipa de audit şi auditatul vor identifica cauzele
neconformitǎţilor, pentru a oferi sprijin la stabilirea acţiunilor corective/
preventive, precum şi a responsabilitǎţilor şi a termenelor de realizare.

Şedinţa de închidere
La data şi ora stabilite în planul de audit, auditorul şef va ţine şedinţa de
închidere. La şedinţa de închidere vor participa aceleaşi persoane care au participat
şi la şedinţa de deschidere, scopul acesteia fiind prezentarea concluziilor auditului.

Elaborarea şi difuzarea raportului de audit intern


Raportul de audit se elaboreazǎ dupǎ şedinţa de închidere şi se difuzeazǎ la
termenul stabilit în cadrul acesteia (nu mai mult de 30 zile de la şedinţa de
închidere) RAI se elaboreazǎ de cǎtre auditorul şef care rǎspunde de corectitudinea
datelor consemnate în cuprinsul acestuia ;
RAI trebuie sǎ fie datat şi semnat de cǎtre auditorul şef ;
Difuzarea RAI se realizeazǎ dupǎ ce acesta a fost semnat de toate persoanele
consemnate în formularul de RAI .

Urmǎrirea aplicǎrii AC/AP stabilite la audit


Eliminarea neconformitǎţilor şi implementarea AC/AP 14 stabilite la audit,
inclusiv a AC/AP dispuse de management, este verificatǎ de echipele de audit prin
audituri de urmǎrire.
Dacǎ auditorul şef considerǎ cǎ AC/AP sunt implementate şi eficace 15,
neconformitatea se considerǎ soluţionatǎ prin semnarea de cǎtre acesta a rubricii
aferente din RAC şi prin elaborarea unui raport de audit ce finalizeazǎ auditul de
urmǎrire.

14
Olaru, Marieta, Orientări actuale şi perspective în Managementul total al calităţii, în culegerea de comunicări
„Noi orientări în managementul calităţii”, Asociaţia Română pentru Calitate, 1993.
15
Pruteanu, O., ş.a., Managementul calităţii totale, Iaşi, Editura Junimea, 1998.
16
Olaru, Marieta, Cadrul conceptual al managementului calităţii, în „Managementul calităţii şi protecţia
consumatorului”, Vol. 1, Editura ASE, Bucureşti, 1997.
48
Atunci când AC/AP nu sunt implementate pânǎ la termenul stabilit, se
stabileşte un nou termen sau se modificǎ tipul NC din minorǎ în majorǎ. RAI
aferent auditului de urmǎrire se difuzeazǎ în aceleaşi locuri întocmai ca şi RAI
iniţial. Urmǎrirea AC/AP se face în conformitate cu procedurile de sistem 16
“Acţiune Corectivǎ”, cod: PS-EP-05 şi “Acţiune Preventivǎ”, '63od PS-EP-06,
ed.1, act. 0.

ÎNREGISTRĂRI
Program anual de audit;
Plan de audit
Fişa chestionar de control ;
Raport de audit intern ;
Raport de neconformitate la audit

49
Tab. 2.3. Etapele procesului de audit intern
Nr. Responsabiltate şi
Documente asociate Înregistrări
/ /
Activitate Observaţii
Crt. Autoritate intrări ieşiri

1 Programare anuală
- RC - PV de analiză efectuată- Program anual
- auditorii nu î
(inclusiv desemnare de management de audit aprobat
auditează propr
- Director General
auditor şef) - Formular program anual de DG activitate
- Director Tehnic
(RMC)
2 Planificare audit -Auditor şef - Program anual de audit . - Planul de audit
-stabilirea cu şef
completat. zonei auditate
- Rapoarte de acţiuni
perioadei de audi
corective de la auditurile
anterioare, după caz. -planul
difuzează cu 5 zi
- Formular de plan audit.
înaintea dat
programate.
3 Pregătirea auditului -Auditor şef -Planul de audit - FCC -asigurare
completat şi
condiţiilor
-Coordonator zonă
-Formulare de audit:
consemnarea de organizatorice
auditată. ►FCC întrebări pentru
►RAI suplimentare şidesfăşurarea
observaţii, în
auditului.
►RNC rubricile
aplicabile.
4 Şedinţa de deschidere -Auditor şef -Planul de audit -participă
personalul zon
-Coordonator zona
auditate.
auditată
-se prezintă
- Auditor
detaliu planul d
audit.

5 Căutare de dovezi
-Auditor şef -Formulare: -Formulare -Metode :
obiective şi evaluare completate
- Auditor ►FCC completat ● examina
(RNC, FCC) şi
(Audit propriu-zis) documente
►RAC (la audit de după caz, RAC înregistrări
urmărire)
- constatări ale
►RNC (la audit iniţial).echipei de audit. ●intervievare
auditatului
● observare

50
6 Şedinţa de închidere -Auditor şef -Constatǎri audit; -prezentarea
concluziilor d
-Coordonator zonă
-RNC;
audit şi punerea d
auditată -RAC, după caz. comun acord c
coordonator zonă
-concluzii c
privire
neconformităţile
constatate.

7 Elaborare raport audit -Auditor şef -Formulare completate,-Raport audit


-rezultatul
inclusiv constatările
intern evaluării
auditorilor şi după caz,
RAC; alte observaţii.

8 Audit de urmărire -Auditor şef -RAI; -RAC completat - se efectueazǎ


la rubrica
termenul scade
-Coordonator zona
-RNC;
aplicabilǎ sau la următor
auditată - RAC. audit programat.

9 Sinteza auditurilor -RC -RAI ; -Raport sinteză


-difuzare la RM
pentru analizaşi Director
-RNC ;
efectuată de
General.
-RAC. management
10 Stabilire necesar audituri
-Director General -Raport sinteză -Program de
-se avizeazǎ d
neprogramate audituri RMC şi se aprob
-RMC
suplimentare de Director
-RC General

51
2.2. PROCEDURI OPERATIONALE

2.2.1. P rocedura Comunicarea interna

SCOP
Aceasta procedura descrie modul de desfăşurare a activităţilor in cadrul
procesului de comunicare internă.

DOMENIUL DE APLICARE
Aceasta procedura se aplica la S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de
Argeş in cadrul procesului de comunicare internă.

REFERINŢE NORMATIVE
• SR EN ISO 9000 / 2001 – Sisteme de management al calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular.
• SR EN ISO 9001 / 2001 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
• SR EN ISO 9004 / 2001 – Sisteme de management al calităţii –Linii
directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor.

DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Definiţii
Conform Manualului Calităţi S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de
Argeş, cod MC-EP-01. 4.1.2. SR EN ISO 9000 / 2001 – Sisteme de management al
calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.

RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE
Secretariat
Secretariatul organizaţiei este responsabil cu recepţia, înregistrarea şi
transmiterea informaţiilor către destinatari.

PROCEDURA
Pentru informaţii destinate întreg personalului organizaţiei se utilizează fie
nota de comunicare, fie şedinţe de instruire. Comunicarea interna are in vedere
informaţii referitoare la eficacitatea SMCului.
Acestea includ următoarele:
 angajamentul managementului;
 politica si obiectivele calităţii ;
 analizele efectuate de management;
 responsabilitate şi autoritate;
 satisfacţia clientului;
 încercare si validare;
 date referitoare la măsurarea proceselor;
 rezultatele auditurilor interne;
 neconformităţile identificate, tendinţe;

52
 acţiuni de îmbunătăţire, corective si preventive;
 performantele in domeniul calităţii;
 performantele generale ale activităţii firmei;
 decizii si note interne.
Informaţiile sunt transmise prin note interne personalului din firma, care are
posibilitatea de feedback prin sugestii, observaţii etc. Periodic sunt ţinute şedinţe
de analiza după cum urmează:
 semestrial, şedinţe de analiza a managementului la care participa
Directorul General, Directorul Tehnic (RMC), Directorul de producţie, Directorul
economic, Responsabilul cu calitatea, Responsabil resurse umane, si are ca scop
analiza SMCului, a calităţii proceselor si produselor, posibilitate de îmbunătăţire
etc.
 ori de câte ori este nevoie, când se constată probleme ce necesita analize
aprofundate pentru soluţionare .
Toate şedinţele sunt înregistrate în procese verbale semnate de fiecare
participant.

INREGISTRARI
Notă de comunicare, formular cod: F01-PO-EP-01;
Procese verbale.

ANEXE
Notă de comunicare.

2.2.2. Procedura Analiza managementului

SCOP

Prezenta procedură stabileşte cadrul general în care se realizează procesul de


analiză a sistemului de management al calităţii 17, de către managementul de la cel
mai înalt nivel al S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş, pentru stabilirea
modalităţilor de îmbunătăţire continuă a eficienţei şi eficacităţii SMC.

DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică în cadrul activităţilor sistematice pe care managementul
de la cel mai înalt nivel al S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş le
întreprinde, pentru a analiza periodic gradul de adecvanţă, implementarea, eficienţa
şi eficacitatea în funcţionare a SMC.

REFERINŢE NORMATIVE

17
Olaru, Marieta, Orientări actuale privind pregătirea profesională în managementul calităţii, în „Economia”, nr.
1/1998.

53
2.1Manualul Calităţii.
2.2. SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe.
2.3. SR EN ISO 9000:2001-Sisteme de Management al Calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular.
DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Definiţii
Conform Manualului Calităţii, MC - EP - 01, ed. 1, act. 0.
Conform SR EN ISO 9000:2001-Sisteme de Management al Calităţii.
Principii
fundamentale şi vocabular.
Analiza efectuatǎ de management: activitate de a determina potrivirea,
adecvanţa şi eficacitatea SMC, în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor
stabilite.
Management: Echipa de conducere superioarǎ a S.C. ELECTRIC POWER
S.A. Curtea de Argeş

RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE

Directorul General
Conduce şedinţele semestriale de analiză a SMC.
Analizează stadiul implementării SMC, situaţia neconformităţilor şi
reclamaţiilor clienţilor, dispunând acţiuni corective şi/sau preventive pentru
eliminarea/prevenirea acestora, precum şi a cauzelor care le-au generat / le pot
genera.
Dispune implementarea acţiunilor corective şi/sau preventive stabilite la
şedinţele de analiză a managementului.
Analizează informaţiile referitoare la gradul de satisfacere a cerinţelor
clienţilor şi dispune mǎsuri de creştere a performanţei SMC.
Analizează şi asigură resursele necesare pentru implementarea şi
funcţionarea
eficientǎ şi eficace a SMC.

Directorul Tehnic (RMC)


Se asigurǎ cǎ procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate şi
menţinute.
Raporteazǎ Top Managementului despre funcţionarea SMC şi eventuale
îmbunǎtǎţiri necesare acestuia.
Asigurǎ conştientizarea cerinţelor clientului, în cadrul organizaţiei.
Asigură interfaţa, în domeniul calitǎţii, între organizaţie şi furnizori, clienţi,
organisme de inspecţii şi organisme de certificare.
Întocmeşte semestrial rapoarte cu privire la stadiul implementării şi
eficienţei SMC, situaţia neconformităţilor şi a reclamaţiilor clienţilor, precum şi
gradul de satisfacţie al clienţilor.
Participă la şedinţele semestriale de analiză efectuată de management.

54
Propune ordinea de zi a şedinţelor efectuate de management.
Solicită aprobarea pentru organizarea şedinţelor neplanificate, dacă
consideră că este cazul.
Propune acţiuni corective şi/sau preventive pentru aprobare în cadrul
şedinţei de analizǎ efectuată de management.

Responsabilul cu Calitatea
Stabileşte, implementeazǎ şi menţine în funcţiune un SMC în conformitate
cu cerinţele SR EN ISO 9001 : 2001.
Raportează DG toate aspectele rezultate ca urmare a funcţionării SMC, care
stau la baza analizei periodice a acestuia, în vederea îmbunătăţirii lui continue.
Verificǎ implementarea acţiunilor corective şi/sau preventive aprobate,
inclusiv a acelora stabilite la şedinţele anterioare de analiză efectuată de
management18.
Asigură convocarea participanţilor la şedinţele de analiză efectuată de
management la datele stabilite.
Difuzează hotărârile adoptate în şedinţele de analiză, înregistrate în Procesul
verbal de analiză efectuată de management (formular cod: F02-PO-EP-02).
Redacteazǎ Procesul Verbal de analiză efectuată de management

Şefii de compartimente
Informează lunar pe RC asupra neconformităţilor depistate în
compartimentele pe care le coordoneazǎ.
Participă la şedinţele de analiză a managementului.
Propun acţiuni corective şi/sau preventive pentru neconformitǎţi identificate
în cadrul compartimentelor pe care le coordonează şi răspund de implementarea
acestora.

Angajaţii
Informează sǎptǎmânal pe şeful ierarhic asupra neconformităţilor depistate
în sfera lor de activitate.
Implementează acţiunile corective şi/sau preventive dispuse în cadrul
şedinţelor de analiză efectuată de management.
Notă:
a) Se realizează de RC. Şedinţele au loc semestrial şi se ţin în prima decadă
a lunilor aprilie si octombrie. Programul şedinţelor de analiză se supune aprobării
Directorului General.
b) Raportul de audit se intocmeste de catre RMC.
Datele de intrare ale analizei se colecteazǎ de catre RC de la angajaţii
societǎţii implicaţi în funcţionarea SMC, şi se referă la :
- acţiuni de urmărire a aplicǎrii hotǎrârilor adoptate la analizele
anterioare ;

18
Oprean, C., Ţîţu, M., Managementul inovaţional şi al calităţii. Curs universitar. Editura Universităţii “Lucian
Blaga” Sibiu, I.S.B.N. 973-9410-10-3, Sibiu 1999.
55
- stadiul acţiunilor corective şi/sau preventive ;
- rezultatele auditurilor efectuate anterior şedinţei de analiză ;
- performanţa proceselor şi conformitatea produsului final ;
- stadiul de derulare al contractelor şi ponderea acestora, comparativ
cu cererile de ofertă primite ;
- controlul neconformităţilor de produs/proces ;
- reclamaţii, gradul de satisfacere a cerinţelor contractuale şi feedback
de la clienţi;
- cerinţele pieţei ;
- recomandǎri pentru îmbunǎtǎţirea SMC şi a proceselor.
c) Analiza efectuată de management se poate efectua şi neplanificat, ori de
câte ori este nevoie, în funcţie de condiţiile ce influenţează calitatea . În această
situaţie RC culege informaţiile necesare pentru elaborarea raportului de informare,
procesul continuând cu activitatea d).
d) Directorul General aprobă ordinea de zi a şedinţelor de analiză a
managementului.
e) Se elaborează de RMC pe baza informaţiilor culese lunar de la şefii de
compartimente.
f) Intră în responsabilitatea RC. Şedinţa se convoacă cu cel puţin 10 zile
înainte şi sunt convocaţi cel puţin şefii de compartimente. Pot fi convocate şi alte
persoane.
Convocatorul cuprinde cel puţin scopul convocării, numele şi funcţia
participantului, semnătura de confirmare.
g) Este condusă de Directorul General şi se face pe baza raportului întocmit
de RMC (pct. e);
Ordinea de zi cuprinde cel puţin:
- prezentarea raportului întocmit de RMC privind funcţionarea şi
eficienţa SMC şi a documentelor prevăzute la punctul b) ;
- o analiză a gradului de acoperire cu comenzi/contracte şi a stadiului
de realizare a acestora;
- o analiză a îndeplinirii indicatorilor de performanţă.
h) Se face de Directorul General şi restul participanţilor.
i) Intră în responsabilitatea Directorului General şi după caz a RC şi au în
vedere:
- o apreciere privind gradul de adecvanţă, eficienţă şi eficacitate a
SMC;
- dacă este cazul se stabilesc măsuri de îmbunătăţire, nominalizarea
responsabililor şi a termenelor de implementare.
j) Concluziile sunt supuse dezbaterii participanţilor şi aprobării Directorului
General.
k) RC redactează PV de analiză efectuată de management care cuprinde
dezbaterile şi concluziile şedinţei de analiză. Documentul este semnat de
Directorul General şi de ceilalţi participanţi. Se difuzează celor implicaţi şi cu
responsabilităţi de implementare.

56
l) Constituie responsabilitatea RC.

ÎNREGISTRĂRI
Program anual de analizǎ efectuată de management.
Proces verbal de analiză efectuată de management.

ANEXE
Program anual de analizǎ efectuată de management.
Proces verbal de analiză efectuată de management .

2.3. PROIECTAREA UNOR INSTRUCTIUNI DE LUCRU

2.3.1. Executia bransamentelor electrice aeriene

SCOP
Prezenta procedură stabileşte cerinţele de execuţie a branşamentelor aeriene.

DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică la executarea lucrărilor de construcţii-montaj a
branşamentelor aeriene. La acest tip de branşamente se utilizează următoarele
tipuri de conductoare:
• TYIR 10+16 mmp
• TYIR 16+25 mmp
• TYIR 3x16+25 mmp
• ACCBYY 16+16 mmp
• ACCBYY 25+25 mmp

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Fişa tehnologică

RESPONSABILITĂŢI
Şef Compartiment Tehnic Producţie:
• Dotează formaţiile de lucru cu fişe tehnologice şi proceduri operaţionale;
• Dotează formaţiile de lucru cu scule şi dispozitive corespunzătoare;
• Verifică şi răspunde de execuţia lucrărilor în conformitate cu cerinţele
specificate.

Şeful de Lucrare:
• Monitorizează parametrii adecvaţi ai procesului de montaj;
• Utilizează personalul din subordine în funcţie de capabilitatea şi abilitatea
personală;
• Verifică conformitatea materialelor de pe bonul de consum cu necesarul
pentru execuţie, din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
• Verifică execuţia branşamentului conform fişei tehnologice.

57
Şeful de Echipă:
• Verifică conformitatea materialelor aduse pe şantier cu necesarul,din punct
de vedere calitativ şi cantitativ;
• Verifică execuţia branşamentului conform fişei tehnologice şi prezentei
proceduri.

PROCEDURA
Scule şi dispozitive de lucru :
• cleşte pentru tăiat conductoare;
• cuţit;
• cleşte pentru presat papuci;
• fierăstrău;
• perie de sârmă;
• pistol pentru bolţuri;
• scară.
Execuţia branşamentului :
• şeful de echipă execută toate operaţiile prevăzute în fişa tehnologică;
• muncitorul electrician montează brăţara pe stâlp,firida de branşament,
consola pe clădire, sub supravegherea şefului de echipă.
Verificări şi măsurători:
Şeful de echipă verifică :
• realizarea instalaţiei în conformitate cu planul de execuţie;
• respectarea condiţiilor de legare la nulul de protecţie;
• calibrarea corectă a siguranţelor;
• prezenţa tensiunii în firida de branşament.
Şeful de lucrare verifică respectarea fişei tehnologice de către şeful de
echipă.

2.3.2. Executia bransamentelor electrice subterane

SCOP

Prezenta procedură stabileşte cerinţele de execuţie a branşamentelor


subterane.

DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică la executarea lucrărilor de construcţii-montaj a
branşamentelor subterane. La acest tip de branşamente se utilizează următoarele
tipuri de conductoare:
• ACYABY 3x25+16 mmp;
• ACYABY 3x35 +16 mmp;
• ACYABY 3x50+25 mmp;
• ACYABY 3x 95+50 mmp;

58
• ACYABY 3x120+70 mmp;
• ACYABY 3x150+70 mmp;

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Fişa tehnologică

RESPONSABILITĂŢI

Şef Compartiment Tehnic Producţie:


• Dotează formaţiile de lucru cu fişe tehnologice şi proceduri operaţionale;
• Dotează formaţiile de lucru cu scule şi dispozitive corespunzătoare;
• Verifică şi răspunde de execuţia lucrărilor în conformitate cu cerinţele
specificate.

Şeful de Lucrare:
• Monitorizează parametrii adecvaţi ai procesului de montaj(montarea
cablului conform fişei tehnologice FC1-84,montarea corectă a firidei de
branşament, calibrarea corectă a siguranţelor);
• Utilizează personalul din subordine în funcţie de capabilitatea şi abilitatea
personală;
• Verifică conformitatea materialelor de pe bonul de consum cu necesarul
pentru execuţie, din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
• Verifică execuţia branşamentului conform fişei tehnologice.

Şeful de Echipă:
• Asigură aprovizionarea cu materiale necesare execuţiei lucrării;
• Verifică conformitatea materialelor aduse pe şantier cu necesarul,din punct
de vedere calitativ şi cantitativ;
• Verifică execuţia branşamentului conform fişei tehnologice şi prezentei
proceduri.
PROCEDURA
Scule şi dispozitive de lucru :
• cleşte pentru tăiat conductoare;
• ciocan;
• daltă;
• fierăstrău;
• lopată;
• târnăcop;
• cleşte pentru presat papuci;

Execuţia branşamentului :
• şeful de echipă execută toate operaţiile prevăzute în fişa tehnologică;

59
• muncitorul electrician montează cablul,firida de branşament, sub
supravegherea şefului de echipă.

Verificări şi măsurători:
Şeful de echipă verifică :
• realizarea instalaţiei în conformitate cu planul de execuţie;
• rezistenţa de izolare;
• calibrarea corectă a siguranţelor;
• legarea elementelor metalice tuturor firidelor la instalaţia de legare la
pământ;
• prezenţa tensiunii în firida de branşament.
Şeful de lucrare verifică respectarea fişei tehnologice de către şeful de
echipă.

60
CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII ORIGINALE

O organizaţie este considerată a fi de calitate in momentul în care interesele


diverselor părţi, atât cele din mediul intern al organizaţiei, cât şi cel extern, sunt
satisfăcute.
În măsura în care sunt satisfăcute, părţile interesate de rezultatele obţinute,
permit organizaţiei să existe şi să se dezvolte.
Sectorul de energie electrica este esential pentru dezvoltarea economico-
sociala a României, fiind un sector strategic.
Dezvoltarea acestui sector se face în strânsa corelatie cu dezvoltarea
generala, tinând seama de resursele energetice primare variate dar limitate din
România. Se are în vedere faptul ca obiectivul general al sectorului energie
electrica îl constituie satisfacerea necesarului de energie electrica la un pret adecvat
unei economii de piata si unui standard de viata civilizat în conditiile de calitate,
siguranta în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile.
Dezvoltarea pieţei de energie electrică şi creşterea gradului de deschidere a pieţei
pentru consumatorii care îşi pot alege furnizorul (consumatori eligibili) determină
ca problemele legate de calitatea energiei electrice livrată consumatorilor să devină
deosebit de importantă pe piaţa concurenţială.
Calitatea energiei electrice, cuprinzând atât calitatea produsului (energie
electrică) cât şi calitatea serviciului realizat (siguranţa şi continuitatea alimentării)
reprezintă criterii importante în alegerea furnizorului de energie electrică. Cu o
structura stabila si bine definita, având propriul departament de proiectare, odată
cu dezvoltarea societăţii, S.C. ELECTRIC POWER S.A. s-a afirmat printre
constructorii de reţele electrice de joasa, medie si înaltă tensiune, continua
preocupare pentru ridicarea calităţii produselor si serviciilor furnizate impunând
aplicarea de către companie a Sistemului Integrat de Management, conform sr iso
9001:2000, sr en iso 14001:2005, sr en iso 18001:2004, certificarea fiind acordata
de AEROQ, organism acreditat pentru certificarea sistemelor de management al
calităţii.
Produsele şi serviciile pe care firma le livrează, respectiv prestează, trebuie
să răspundă exigenţelor din ce în ce mai mari ale clienţilor, atât interni cât şi
externi, de aceea şi sistemul calităţii implementat a evoluat, trebuind să se adapteze
la noile standarde în domeniu.
Aici se pune problema inclusiv de participarea totală a angajaţilor la
“calitate”, ceea ce presupune să se înceapă în primul rând cu un angajament total al
conducătorilor in procesul de implementare al calităţii.
În aceasta organizaţie sistemul calităţii şi-a demonstrat capabilitatea de a
satisface exigenţenţele tuturor autoritaţilor tehnice şi a organizaţiilor de certificare,
de a menţine pe acestă cale autorizaţiile si certificarile necesare pentru dezvoltarea
normală a activităţii firmei.

61
În această lucrare de licenţă au fost abordate pe parcursul celor 3 capitole
probleme specifice “calităţii” inclusiv importanţa activităţii desfăşurate de
societatea S.C. ELECTRIC POWER S.A.
În prima parte a lucrării începe cu câteva date şi informaţii despre firmă,
urmând studiul aprofundat al manualului de management al calităţii organizaţiei.
Ultima parte a lucrării de licenţă prezintă proiectarea unor proceduri specifice la
S.C. ELECTRIC POWER S.A., reprezentând şi studiul de caz al proiectului , prin
care am încercat să evidenţiez importanţa conceptului calitate în cadrul
organizaţiei.

62
BIBLIOGRAFIE

1. Baron, T., ş.a., Calitate şi fiabilitate, Bucureşti, Editura Tehnică, 1988.


2. Ciurea, S., Drăgunălescu, N., Managementul calităţii totale, Bucureşti, Editura
Economică, 1995.
3. Ciurea, S. Calitatea în perspectiva anilor 2000. Colecţia Arc, Editura Bren,
Bucureşti 1999
4. Juran, J.M., Grynia, F. M. Calitatea produselor. Editura Tehnică, Bucureşti,
1973.
5. Mitonneau, H., O nouă orientare în managementul calităţii: şapte instrumente
noi. Editura Tehnică, Bucureşti, 1998.
6.Mintzberg,H., Structura et dynamique des oragnization,Les Editions
d’oranization, Paris, 1982.
7. Oprean, C. Managementul calităţii, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu,
2002.
8. Oprean, C., Ţîţu, M., Oprean Cristina, Managementul strategic. Editura ULBS,
2002.
9. Oprean, C., Ţîţu, M., Oprean Camelia, Studii de caz în managementul strategic.
Editura ULBS, 2004.
10. Oprean, C., Ţîţu, M., Managementul inovaţional şi al calităţii. Curs universitar.
Editura Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu, I.S.B.N. 973-9410-10-3, Sibiu 1999.
11. Oprean, C., ş.a. Managementul integrat al calităţii. Editura ULBS, Sibiu, 2005.
12. Olaru, Marieta, Orientări actuale şi perspective în Managementul total al
calităţii, în culegerea de comunicări „Noi orientări în managementul calităţii”,
Asociaţia Română pentru Calitate, 1993.
13. Olaru, Marieta, Cadrul conceptual al managementului calităţii, în
„Managementul calităţii şi protecţia consumatorului”, Vol. 1, Editura ASE,
Bucureşti, 1997.
14. Olaru, Marieta, Orientări actuale privind pregătirea profesională.
15. Popescu, S., Managementul Calităţii, vol. I, Cluj-Napoca, Editura Cărţii de
Ştiinţă, 1999.
16. Popescu, C., Ciucur, D., Tranziţia prin criză, Editura Eficient, Bucureşti, 1995.
17. Popescu, C., Ciucur, D., Popescu, I., Tranziţia la economia umană, Editura
Economică, Bucureşti, 1996
18. Ţîţu, M. Managementul calităţii. Curs universitar. Editura Universităţii din
Piteşti, Piteşti, 2006.
***Institutul Roman de Standardisazre, Managementul Calitatii, Colectie de
Standarde, Editura Tehnica, Bucuresti, 1998
***Dictionarul de conducere si oraganizare,Editura Politica,Bucuresti 1985
***SR ISO 10005:1995:Managementul calitatii

63