Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE REINTEGRARE SOCIALĂ ŞI SUPRAVEGHERE

Întocmit la data: 10.01.2010

Perioada de asistenţă şi consiliere: 10.01.2010-10.01.2011

I.INTRODUCERE:

Numele şi prenumele persoanei condamnate Raul R.

Data şi locul naşterii: 15.12.1982. Tg. Mureş, jud.Mureş

Infracţiunea săvârşită: tâlhărie

Numărul hotărârii instanţei:

Sancţiunea aplicată persoanei condamnate : eliberat condiţionat, în urma unei pedepse


dee1 an şi jumătate de închisoare

Măsurile/obligaţiile de supraveghere dispuse de instanţa de judecată în sarcina


tânărului:

- să se prezinte la Serviciul de reintegrare socială şi supraveghere de pe lângă Tribunalul


Mureş, pentru
a se supune programului acestui serviciu, ca instituţie căruia instanţa i-a încredinţat
supravegherea şi
i-a pus în vedere să vegheze îndeaproape asupra îndreptării tânărului, în scopul
îndreptării lui,
precum şi obligaţia de a înştiinţa instanţa de îndată dacă tânărul se sustrage de la
supravegherea ce
se exercită asupra lui sau are purtări rele, ori a săvârşit din nou o faptă prevăzută de legea
penală
- să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice
deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea
- să-şi definitiveze studiile şi să urmeze un curs de calificare
- să participe la programele de asistenţă şi consiliere derulate de Serviciul de Reintegrare
Socială şi Supraveghere de pe lângă Tribunalul Mureş

Perioada supravegherii: 1 an Data începerii Data


încheierii:
(10.01.2010 – 10.01.2011) 10.01.2010 10.01.2011

II. NEVOILE / PROBLEMELE IDENTIFICATE ALE PERSOANEI CONDAMNATE


1. Nevoia unei supravegheri atente, în condiţiile în care tânărul nu are ocupaţie şi are
modele infracţionale în rândul prietenilor săi
2. Absenţa unui plan structurat de viitor ( nu are studiile finalizate şi nu are ocupaţie)
3. Gradul crescut de influenţabilitate a tânărului, în condiţiile în care infracţiunea a fost
săvârşită sub influenţa prietenilor care au mai săvârşit tâlhării
III. RISCUL SĂVÂRŞIRII DIN NOU A UNOR INFRACŢIUNI:
Risc scăzut, datorită, pe de o parte, următorilor factori: nu are antecedente penale,
va întrerupe relaţia cu anturajul negativ, beneficiază de sprijin din partea familiei
RISCUL DE A PUNE ÎN PERICOL SIGURANŢA PUBLICĂ:
Risc scăzut, datorită următoarelor considerente: infracţiunea nu a fost săvârşită cu
violenţă, tânărul nefiind cunoscut în comunitatea locală ca având comportamente agresive.

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII, A LOCULUI DE EXECUTARE ŞI A PROGRAMULUI DE


LUCRU, ÎN CAZUL ESTE OBLIGAT LA PRESTAREA UNEI ACTIVITĂŢI
NEREMUNERATE ÎNTR-O INSTITUŢIE DE INTERES PUBLIC
Nu este cazul

V. NATURA ŞI FRECVENŢA ÎNTREVEDERILOR DINTRE CONSILIERUL RSS ŞI


PERSOANA CONDAMNATĂ / MINOR PE DURATA SUPRAVEGHERII
- întâlniri prestabilite la sediul SRSS Mureş: o dată/lună, ora întrevederilor fiind stabilită de
comun acors între persoana supravegheată şi consilierul responsabil.
- vizite inopinate ale consilierului responsabil de caz la domiciliul: cel puţin o dată/6 luni
- vizite inopinate ale consilierului responsabil de caz la şcoală

VI. METODELE UTILIZATE PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII OBLIGAŢIILOR


STABILITE DE INSTANŢA DE JUDECATĂ ÎN SARCINA PERSOANEI
SUPRAVEGHEATE
- întâlniri prestabilite consilier/tânăr la sediul SRSS Mureş o dată/lună, în prima zi de luni,
conform programării luate la cunoştinţă de către persoana supravegheată
- vizite inopinate ale consilierului la domiciliul
- colaborarea SRSS cu Primăria comunei X, colaborare ce se va realiza prin intermediul
întâlnirilor dintre consilierul responsabil din partea SRSS şi persoana desemnată cu
supravegherea din partea instituţiei de interes public, al convorbirilor telefonice şi al
informărilor scrise dintre aceştia
- colaborarea SRSS Mureş cu Poliţia comunei X, colaborare ce se va realiza prin
intermediul convorbirilor telefonice şi al Formularului de înregistrare a informaţiilor despre
tânăr înaintat de către SRSS Mureş şi remis de către reprezentantul Poliţiei comunei X, o
dată/6 luni
- colaborare cu partea responsabilă civilmente, precum şi cu persoane care pot da
informaţii despre comportamentul tânărului pe durata supravegherii
- monitorizarea procesului de supraveghere, prin rapoarte periodice (cel puţin o dată/6 luni)
şi referate de evaluare pe durata supravegherii ( la solicitarea instanţei)

Persoana condamnată a luat cunoştinţă de conţinutul Planului de supraveghere,


înţelege să coopereze în realizarea obiectivelor acestuia.

Data semnării Consilier,


…………………………….. …………………………….
Am luat cunoştinţă,
Tânăr………………
PLAN DE ASISTENŢĂ ŞI CONSILIERE

Numele şi prenumele persoanei condamnate Raul R.


Data cererii de asistenţă şi consiliere: 2010
Data realizării planului de asistenţă şi consiliere: 2010
Consilier responsabil de caz: S.B.

NEVOI IDENTIFICATE:
1. Nevoia unei supravegheri atente, în condiţiile în care tânărul nu are ocupaţie şi are modele
infracţionale în rândul prietenilor săi
2. Absenţa unui plan structurat de viitor ( nu are studiile finalizate şi nu are ocupaţie)
3. Gradul crescut de influenţabilitate a tânărului, în condiţiile în care infracţiunea a fost
săvârşită sub influenţa prietenilor care au mai săvârşit tâlhării

OBIECTIVE GENERALE: reintegrarea socială şi profesională a persoanei supravegheate;


prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni; protecţia publicului;

OBIECTIVE SPECIFICE:
O1. sprijinirea tânărului în sensul respectării obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată;
O2. conştientizarea influenţei negative a anturajului asupra riscului de a comite din nou
infracţiuni
O3. susţinerea motivaţiei de finalizare a cursurilor liceale, cu atât mai mult cu cât este obligat
la aceasta prin hotărârea judecătorească, prin includerea într-un program de consiliere
O4. realizarea medierii relaţiilor intrafamiliale prin implicarea unei echipe de specialişti
formate din : consilier de reintegrare socială responsabil de caz, asistent social din cadrul
Primăriei comunei X, agent principal din cadrul Poliţiei comunei X
O5. consilirea în vederea renunţării la anturajul negativ
O6. supravegherea frecvenţei şcolare şi randamentului şcolar, prin menţinerea periodică a
legăturii cu profesorul diriginte precum şi consultarea catalogului
O7. sprijin pentru urmarea unui cursului de calificare
O8. sprijin pentru încadrarea în câmpul muncii după absolvirea liceului la seral şi absolvirea
cursului de calificare

METODE ŞI TEHNICI:
- monitorizarea permanentă a motivaţiei de schimbare , cu ocazia fiecărei întrevederi
- consiliere individuală în sensul unor achiziţii cognitive şi comportamentale care să-l ţină
departe de câmpul infracţional, sub coordonarea psih. M. M.;.
- includerea într-un program de consiliere a carierei cu psiholog R.C.

Perioada de timp estimată pentru soluţionare:


O1: 1 an
O2: 3 luni
O3. 9 luni (durata anului şcolar)
O4: 3 luni
O5: 3 luni
O6: 9 luni
O7: 6 luni
O8: 3 luni
Resurse valorificate în procesul de asistenţă şi consiliere:
- Disponibilitatea persoanelor implicate - tânăr, membrii familiei, consilier şi colaboratori
- Resursele organizaţiilor guvernamentale: Primăria comunei X, Inspectoratul Şcolar Mureş
– Grup Şcolar „Ioan Bojor” Reghin, Poliţia comunei X, AJOFM

Persoana condamnată a luat cunoştinţă de conţinutul Planului de asistenţă şi


consiliere, înţelege să coopereze în realizarea obiectivelor acestuia.

Data semnării Consilier,


…………………………….. …………………………….
Am luat cunoştinţă,
Tânăr………………

S-ar putea să vă placă și