Sunteți pe pagina 1din 8

Psihologia socială aplicată

Anul III, semestrul I


Cadre didactice: Conf. univ. dr. Corina Ilin
Lect. univ. dr. Coralia Sulea
Tipul disciplinei: Obligatorie
Număr de ore alocate: 42 de ore
Săptămânal, câte două ore de curs şi o oră de laborator
Credite 4

Descrierea succint ă a disciplinei


Psihologia socială aplicată urmăreşte folosirea teoriilor şi principiilor psihologiei sociale pentru a rezolva
probleme din lumea reală. Psihologia, aşa cum este ea predată în majoritatea universităţilor, este orientată spre teorii
şi cercetare şi nu arată suficient de clar studenţilor CUM poate fi ea aplicată în viaţa reală. În cadrul disciplinei PSA
suntem preocupaţi să contrabalansăm situaţia arătând studenţilor ce poate face psihologia în vederea îmbunătăţirii
propriei vieţi, a vieţii altora şi, în general, în lume.

Obiectivele disciplinei
1. Prezentarea principalelor direcţii de cercetare şi aplicaţii ale psihologiei sociale;
2. Aplicarea a metodelor, teoriilor şi principiilor psihologiei sociale la probleme sociale concrete;
3. Evidenţierea relaţiilor dintre psihologia socială şi alte domenii ale psihologiei;
4. Dezvoltarea abilităţilor academice de redactare, prezentare şi argumentare;
5. Identificarea caracterulul aplicativ al teoriilor/rezultatelor cercetărilor de psihologie socială în diverse
domenii ale psihologiei: environment, afaceri internaţionale, educaţie, psihoterapie, psihologie
organizaţională, psihologie judiciară, mass-media etc.;
6. Stimularea interesului pentru reaalizarea de conexiuni interdisciplinare;
7. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, prezentare şi lucru în echipă.

Competenţe dobândite

1. Cunoaştere şi înţelegere:
• cunoaşterea principalelor perspective teoretice şi aplicative din domeniu
• înţelegerea legăturilor cu conceptele şi teoriile altor discipline
• abilitatea de a analiza principalele perspective teoretice şi aplicative din domeniu
• interpretarea şi analiza critică a teoriilor şi abordărilor predate
• abilitatea de a realiza lucrări ştiinţifice teoretice şi practice

2. Explicare şi interpretare:
• Interpretarea şi analiza critică a teoriilor şi abordărilor predate
• Interpretarea abordărilor din psihologia socială aplicată făcând legătura cu teoriile din domeniul psihologiei
personalităţii, psihoterapie, psihologie clinică etc.

3. Instrumental – aplicative:
• Aplicarea cunoştinţelor dobândite în prezentări
• Identificarea caracaterulul aplicativ al teoriilor/rezultatelor cercetărilor în domeniile: psihologie
educaţională, psihoterapie, psihologie organizaţională, psihologie judiciară

4. Atitudinale:
• Stimularea interesului pentru realizarea de conexiuni interdisciplinare
• Cultivarea interesului pentru realizarea de lucrări ştiinţifice teoretice şi practice
• Stimularea motivaţiei de a analiza atât lucrările clasice cât şi cercetările recente din domeniu

-1-
Conţinutul tematic al disciplinei

Perioada Tematică şi bibliografie recomandată


Curs 1: Ce este psihologia socială aplicată?
Conţinut: Introducere: Aşteptări şi temeri; Reguli;
De citit:
Boncu, Şt., Ilin, C., Sulea, C. (2007). Manual de Psihologie socială aplicată, Timişoara: Editura
Universităţii de Vest, prefaţă, introducere, Capitolul 1
Sadava, S., McCreary, D. (1997). Applied Social Psychology, New Jersey: Prentice-Hall, Capitol
introductiv
Săptămâna 1 Bibliografie complementară:
Does Psychology Make a Significant Difference in Our Lives? By P. G. Zimbardo, 2004,
American Psychologist, 59, pp. 339-351, Standford University Reprinted with permission in
Applied Psychology, New Frontiers and Rewarding Careers, Edited by Steward I.
Donaldson, Dale E. Berger, Kathy Pezdek, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,
Mahwah, New Jersey, London
SEMINAR INTRODUCTIV la grupele impare: prezentarea domeniului, introducere in
psihologia socială aplicată, aspecte organizatorice şi împărţirea temelor
Curs 2: Psihologie socială aplicată şi metodologie
Conţinut: O provocare: acceptarea de către public a cercetării (Date confuze şi preferinţa
faţă de anecdote, glume; Cauzalitate vs. Corelaţie; Controverse vs. Dezbateri în ştiinţă)
Cum să faci ca cercetarea să fie acceptată de către public (Diseminarea cercetării,
Construirea de parteneriate cu massmedia, Educarea publicului, Colaborarea şi comunicarea cu
comunitatea)
De citit:
Boncu, Şt., Ilin, C., Sulea, C. (2007). Manual de Psihologie socială aplicată, Timişoara: Editura
Săptămâna 2
Universităţii de Vest, Capitolul 2
Sadava, S., McCreary, D. (1997). Applied Social Psychology, New Jersey: Prentice-Hall, capitol 2, 3
Bibliografie complementară:
Applying the Science of Psychology to a Public That Distrusts Science, Sherylle J. Tan,
Diane F. Halpern Capitol 8 în Applied Psychology, New Frontiers and Rewarding
Careers, Edited by Steward I. Donaldson, Dale E. Berger, Kathy Pezdek, Lawrence Erlbaum
Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London
SEMINAR INTRODUCTIV la grupele pare, vezi săptămâna 1
Curs 3: Psihologie socială aplicată în problematica environmentală
Conţinut: Rolul psihologilor în problematica environmentală
Teoriile aplicate în vederea înţelegerii şi promovării comportamentelor pro-
environmentale: analiza comportamentului, dilemele sociale, disonanţa cognitivă, persuasiunea
etc.
De citit:
Boncu, Şt., Ilin, C., Sulea, C. (2007). Manual de Psihologie socială aplicată, Timişoara: Editura
Universităţii de Vest, Capitolul 12
Orford, J. (1998). Psihologia comunităţii. Teorie şi practică, Bucureşti: Editura Oscar Print
Bibliografie complementară:
Săptămâna 3 Using Psychological Science to Achieve Ecological Sustainability, Stuart Oskamp, P.
Wesley Schultz, Capitol 4 în Applied Psychology, New Frontiers and Rewarding Careers,
Edited by Steward I. Donaldson, Dale E. Berger, Kathy Pezdek, Lawrence Erlbaum Associates,
Publishers, Mahwah, New Jersey, London
Sadava, S., McCreary, D. (1997). Applied Social Psychology, New Jersey: Prentice-Hall
DIMENSIUNI INTERPERSONALE ŞI INTERGRUPALE ÎN PSIHOLOGIA
SOCIALĂ
De citit
Boncu, S., Sulea, C. (2007). Psihologia socială aplicată şi procese de grup. In S. Boncu, C. Ilin, C.
Sulea (coord.) Manual de psihologie socială aplicată (pp. 169-188). Timişoara: Editura Universităţii de
Vest

-2-
Bibliografie complementară
Harvey, J.B. (1988). The Abilene Paradox: The management of agreement. Organizational
Dynamics, Summer, 17-43.
Shamir, J., Shamir, M. (1997). Pluralistic ignorance across issues and overtime: Information cues
and biases. Public Quarterly, 61, 227-260
(gandirea de grup) http://www.youtube.com/watch?v=qYpbStMyz_I
Curs 4: Psihologia socială aplicată în afaceri internaţionale
Conţinut: 60 de ani de studiu a conflictului - teorii, cercetări, programe de intervenţie
De citit:
Boncu, Şt., Ilin, C., Sulea, C. (2007). Manual de Psihologie socială aplicată, Timişoara: Editura
Universităţii de Vest, Capitolul 11
Săptămâna 4
Ilin, C. (2002). Terorismul – aspecte şi semnificaţii, Revista de Psihologie Aplicată, 4
Bibliografie complementară:
Stoica-Constantin, A., Neculau, A. (coord.), (1998), Psihosociologia rezolvării conflictului, Iaşi: Editura
Polirom
Idem săptămâna 3
Curs 5: Psihologie socială aplicată la problematica consumatorilor
Conţinut: Factori de influenţă a comportamentului consumatorilor. Mecanismele,
demografia şi dinamica shopping-ului
De citit:
Boncu, Şt., Ilin, C., Sulea, C. (2007). Manual de Psihologie socială aplicată, Timişoara: Editura
Universităţii de Vest, Capitolul 10
Bibliografie complementară:
Underhill, P. (2006). Arta de a cumpăra. De ce ne place shopping-ul. Iaşi: Editura Polirom
PSIHOLOGIA SOCIALĂ APLICATĂ ÎN ORGANIZAŢII
Săptămâna 5 De citit
Ilin, C., Sulea, C. (2007). Psihologie socială aplicată în domeniul organizaţional. In S. Boncu, C.
Ilin, C. Sulea (coord.). Manual de psihologie socială aplicată (97-134). Timişoara: Editura Universităţii
de Vest
Bibliografie complementară
Barbuto, J.E.Jr., Moss, J.A. (2006). Dispositional effects in intra-organizational influence tactics:
A meta-analytical review. Journal of Leadership and Organizational Studies, 12 (3), 30-52.
Somech, A., Drach-Zahavy, A. (2002). Relative power and influence strategy: The effects of
agent/target organizational power on supervisors’ choices of influence strategies. Journal of
Organizational Behavior, 23, 167-179
Curs 6: Psihologie socială aplicată în organizaţii
Conţinut: Puterea în organizaţii; Problematica gender în muncă şi organizaţii
Psihologie socială şi organizaţiile moderne: balanţa dintre inovare şi confort
De citit:
Boncu, Şt., Ilin, C., Sulea, C. (2007). Manual de Psihologie socială aplicată, Timişoara: Editura
Săptămâna 6 Universităţii de Vest, Capitolul 5
Sadava, S., McCreary, D. (1997). Applied Social Psychology, New Jersey: Prentice-Hall
Bibliografie complementară:
Steg, L., Buunk, A.P, Rothengatter, T. (2008). Applied Social Psychology: Understanding and Managing
Social Problems, Cambridge University Press, capitol 9, capitol 12
Idem săptămâna 5

-3-
Curs 7: Psihologie socială aplicată în educaţie
Conţinut: Cooperare vs. competiţie în clasă. Succes vs. eşec
Cercetările privind expectanţa interpersonală în clasă
De citit:
Boncu, Şt., Ilin, C., Sulea, C. (2007). Manual de Psihologie socială aplicată, Timişoara: Editura
Universităţii de Vest, Capitolul 6
Bibliografie complementară:
Monteil, J.M., (1997). Educaţie şi formare. Perspective psihosociale, Iaşi : Editura Polirom
ROLUL MASS MEDIEI IN INFLUENTAREA COMPORTAMENTULUI SOCIAL
Săptămâna 7
De citit
Sulea, C. (2007). Psihologie socială aplicată în mass-media. In S. Boncu, C. Ilin, C. Sulea (coord.).
Manual de psihologie socială aplicată (231-260). Timişoara: Editura Universităţii de Vest
Bibliografie complementară
Felson, R.B. (1996). Mass media effects of violent behavior. Annual Review of Sociology, 22, 103-128.
Hallahan, K. (1999). Seven models of framing: Implications for public relations. Journal of Public
Relations Research, 11 (3), 205-242
(Bobo doll experiment)
http://www.youtube.com/watch?v=9WrjAGLGFh0&feature=related
Curs 8: Psihologia socială aplicată în sport
Conţinut: Sportul – oglindă a societăţii. Sport şi politică, politică şi sport.
Problematica gender în sport. Violenţa în sport. Droguri şi sport
Săptămâna 8 De citit: Note de curs
Bibliografie complementară:
Brannigan, G. G. (1999). Sport Scientists, The Research Adventures, Prentince Hall
Idem săptămâna 8
Curs 9: Psihologie socială clinică – aplicaţii în domeniul sănătăţii fizice
Conţinut: Sănătatea fizică şi comportamentele autodistructive
Psihologia sănătăţii poate influenţa sănătatea societăţii?
Intervenţii împotriva fumatului.
Obezitatea ca formă de devianţă fizică voluntară
De citit:
Boncu, Şt., Ilin, C., Sulea, C. (2007). Manual de Psihologie socială aplicată, Timişoara: Editura
Universităţii de Vest, Capitolul 4
Sadava, S., McCreary, D. (1997). Applied Social Psychology, New Jersey: Prentice-Hall

Bibliografie complementară:
Howard S. Friedman: Applying Psychology to Promote Health în Applied Psychology,
New Frontiers and Rewarding Careers, Edited by Steward I. Donaldson, Dale E. Berger,
Kathy Pezdek, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London, capitol
Săptămâna 9 10
PSIHOLOGIA SOCIALĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL JUDICIAR
De citit
Sulea, C. (2007). Psihologie socială aplicată în domeniul judiciar. In S. Boncu, C. Ilin, C. Sulea
(coord.). Manual de psihologie socială aplicată (189-230). Timişoara: Editura Universităţii de Vest
Bibliografie complementară
Davis, D., Loftus, E.F. (2006). Psychologists in the forensic world. In S. Donaldson, D.E. Berger
si K. Pezdek (coord.). Applied psychology: new frontiers and rewarding careers. Mahwah, NJ: Erlbaum,
171-200.
Loftus, E.F., Davis, D. (2006). Recovederd memories. Annual Review of Clinical Psychology, 469-498.
Wells, G.L., Mallpass, R.S., Lindsay, R.L.C., Fisher, R.P, Turtle, J.W., Fulero, S.M. (2000). From
the lab to the police station. A succesful application of eyewitness research. American Psychologist,
55 (6), 581-598
http://www.psychology.iastate.edu/~glwells/
http://faculty.washington.edu/eloftus/

-4-
Curs 10: Psihologie socială aplicată în sănătate mentală
Conţinut: Psihologie socială: teorii şi aplicaţii în sănătate mentală
De citit:
Boncu, Şt., Ilin, C., Sulea, C. (2007). Manual de Psihologie socială aplicată, Timişoara: Editura
Universităţii de Vest, Capitolul 4
Săptămâna 10
Sadava, S., McCreary, D. (1997). Applied Social Psychology, New Jersey: Prentice-Hall
Bibliografie complementară:
Saegert, S., Evans, G. W, (2004). Mental Health Consequences of Low-Income Housing Niches, Revista de
Psihologie Aplicată, Timişoara, Anul 6, Nr. 3-4, Editura Universităţii de Vest din Timişoara
Idem săptămâna 9
Curs 11: Psihologia socială aplicată şi procesele de grup
Conţinut: Psihologia socială aplicată şi procesele de grup; Gândirea de grup vs. efectul
Abilene
De citit:
Boncu, Şt., Ilin, C., Sulea, C. (2007). Manual de Psihologie socială aplicată, Timişoara: Editura
Universităţii de Vest
Bibliografie complementară:
Harvey, J.B. (1988). The Abilene Paradox: The management of agreement. Organizational
Dynamics, Summer, 17-43.
Săptămâna 11
PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN DOMENIUL SANATATII FIZICE
De citit
Boncu, S. (2007). Psihologie socială aplicată în domeniul sănătăţii fizice. In S. Boncu, C. Ilin, C.
Sulea (coord.) Manual de psihologie socială aplicată (73-96). Timişoara: Editura Universităţii de Vest
Bibliografie complementară
Leary, M.R., Tchividjian, L.R., Kraxberger, B.E. (1994). Self-presentation can be hazardous to
your health: Impression management and health risk. Health Psychology, 13 (6), 461-470.
Martin, K.A., Leary, M.R., Rejeski, W. (2000). Self-presentational concerns in older adults:
Implications for health and well-being. Basic and Applied Social Psychology, 22 (3), 169-179
Curs 12: Psihologie socială aplicată în domeniul judiciar
Conţinut: Mărturiile martorilor
De citit:
Boncu, Şt., Ilin, C., Sulea, C. (2007). Manual de Psihologie socială aplicată, Timişoara: Editura
Universităţii de Vest, Capitolul 8
Sadava, S., McCreary, D. (1997). Applied Social Psychology, New Jersey: Prentice-Hall
Săptămâna 12
Bibliografie complementară:
Deborah Davis, Eliyabeth F. Loftus: Psychologists in the Forensic World în Applied
Psychology, New Frontiers and Rewarding Careers, Edited by Steward I. Donaldson, Dale
E. Berger, Kathy Pezdek, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey,
London, capitol 9
Idem săptămâna 11
Curs 13: Psihologie socială aplicată în mass-media
Conţinut: Violenţă şi mass-media; Rolul telenovelelor
De citit:
Boncu, Şt., Ilin, C., Sulea, C. (2007). Manual de Psihologie socială aplicată, Timişoara: Editura
Universităţii de Vest, Capitolul 9
Bibliografie complementară:
Hallahan, K. (1999). Seven models of framing: Implications for public relations. Journal of Public
Săptămâna 13 Relations Research, 11 (3), 205-242
PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN DOMENIUL SANATATII MENTALE
De citit
Boncu, S. (2007). Psihologie sociala aplicata in domeniul sanatatii mentale. In S. Boncu, C. Ilin, C.
Sulea (coord.). Manual de psihologie sociala aplicata (41-72). Timisoara: Editura Universitatii de Vest
Bibliografie complementara
Keller, P.A., Lipkus, J.M., Rimer, B.K. (2002). Depressive realism and health risk accuracy: The
negative consequences of positive mood. Journal of Consumer Research, 29, 57-69

-5-
Taylor S.E., Armor, D.A. (1996). Positive illusions and comping with adversity. Journal of
Personality, 64 (4), 873-898
Curs 14: Psihologia socială aplicată: teme în viitor, carierele absolvenţilor
Conţinut:
Psihologia socială: aplicaţii şi cariere
Prezentare rezultate cercetare în România (Ilin, 2009)
De citit: Note de curs
Săptămâna 14 Bibliografie complementară:
William D. Crano: Social Psychology: Applications and Careers în Applied Psychology,
New Frontiers and Rewarding Careers, Edited by Steward I. Donaldson, Dale E. Berger,
Kathy Pezdek, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London,
capitol 13.
idem săptămâna 13

Cursul utilizează 4 surse bibliografice majore:


1. Boncu, Ş. Ilin, C., Sulea, C., (2006, 2007), Manual de Psihologie socială aplicată, Timişoara : Editura Universităţii
de Vest din Timişoara
2. Donaldson, S. I., Berger D. E., Pezdek, K. (2006). Applied Psychology, New Frontiers and Rewarding Careers,
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London
3. Sadava, S., McCreary, D. (1997). Applied Social Psychology, New Jersey: Prentice-Hall,
4. Steg, L., Buunk, A.P, Rothengatter, T. (2008). Applied Social Psychology: Understanding and Managing Social
Problems, Cambridge University Press

Orice alte lecturi complementare adecvate tematicii sunt binevenite.


a.) Bibliografie complementară obligatorie (minimală):
1. Blythe, J. (1994). Comportamentul consumatorului — Strategii şi tactici, Atracţia clientelei, Reacţiile consumatorului,
Bucureşti: Editura Teora
2. Bogathy, Z. (2004). Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Iaşi : Editura Polirom
3. Boncu, Ş. (2002). Psihologia influenţei sociale, Iaşi : Editura Polirom
4. Gavreliuc, A. (2002). O călătorie alături de „celălalt”. Studii de psihologie socială, Timişoara : Editura
Universităţii de Vest
5. Ilin, C. (2002). Terorismul – aspecte şi semnificaţii, Revista de Psihologie Aplicată, 4
6. Neculau, A. (coord). (2003) Manual de psihologie socială. Iaşi: Editura Polirom
7. Saegert, S., Evans, G. W, (2004). Mental Health Consequences of Low-Income Housing Niches, Revista de
Psihologie Aplicată, Timişoara, Anul 6, Nr. 3-4, Editura Universităţii de Vest din Timişoara
8. Monteil, J.M., (1997). Educaţie şi formare. Perspective psihosociale, Iaşi : Editura Polirom
9. Orford, J. (1998). Psihologia comunităţii. Teorie şi practică, Bucureşti: Editura Oscar Print
10. De Visscher, P., Neculau, A. (coord.) (2001). Dinamica Grupurilor – Texte de bază, Iaşi : Editura Polirom
11. Zlate, M. (2004). Leadership şi management, Iaşi: Editura Polirom.

b.) Bibliografie opţională (extinsă):


1. Chelcea, S. (1998). Un secol de psihosociologie, Bucureşti : Editura INI
2. Cosmovici A., Iacob, L. (1998). Psihologie şcolară, Iaşi : Editura Polirom
3. Covey, S. R. (2001). Etica liderului eficient sau conducerea bazată pe principii, Bucureşti: Editura ALLFA
4. Deutsch, M., Krauss, R. (1972). Les theories en psychologie sociale, Paris : Mouton
5. Ferreol, G. (coord.) (2000). Identitatea, cetăţenia şi legăturile sociale, Iaşi : Editura Polirom
6. Forsyth, D. (1998). Group Dynamics, New York: Wadsworth Pub Co
7. Goss, B., O Hair, D. (1998). Comunicating in interpersonal relationships, NY: Macmillan Publishing Company
8. Görg, B. (1997). Managerii viitorului. Viitorul managerilor. Iaşi: Institutul European.
9. Iacob, L., Bălan, B., Boncu, Şt. (1997). Comunicarea în câmpul social. Texte alese, Iaşi: Tempus SJEP 9116/95
10. Ionescu, Gh. Gh. (1997). Cultura afacerilor. Modelul american, Bucureşti: Editura Economică
11. Ionescu, Ş. (1998). Paisprezece abordări în psihopatologie, Iaşi: Editura Polirom
12. Lawrence, R.J. (1987). Housing, Dwellings and Homes. Design theory, research and practice, Wiley, UK
13. Lorenz, K. (1996). Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate, Bucureşti: Editura Humanitas

-6-
14. Macsinga, I. (2000). Psihologia diferenţială şi a personalităţii (Curs), Timişoara: Editura Universităţii de Vest din
Timişoara
15. Moscovici, S. (coord.) (1998). Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt, Iaşi: Editura Polirom
16. Mureşan, P. (1980). Învăţarea socială, Bucureşti: Editura Albatros
17. Neculau, A., (coord.) (2000). Analiza şi intervenţia în grupuri şi organizaţii, Iaşi: Editura Polirom
18. Neculau, A., Ferreol, G. (1996). Minoritari, marginali, excluşi, Iaşi : Editura Polirom
19. Perez, J.-A., Boncu, Ş. (1996). Influenţa socială, Texte alese, Iaşi: Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.
20. Proshansky, H., Seidenberg, B. (1965) Basic Studies in Social Psychology, New York : Holt, Rienhart and
Winston
21. Pugh, D. S., Hickson, D. J. (1989). Managementului Organizaţiilor. Rezumate ale principalelor lucrări apărute
în acest domeniu. Editura CODECS, Bucureşti;
22. Radoslav, R. (2000). Topos comportamental, armonizarea dintre spaţiul urban şi comportament uman. Timişoara:
Editura Marineasa.
23. Smith, Z. A. (1995). The Environmental Policy Paradox. New Jersey: Pretince – Hall, Inc.
24. Radu, I., (coord.) (1994). Psihologia socială, Cluj-Napoca: Editura EXE
25. Răşcanu, R. (2000). Introducere în psihologie aplicată, Bucureşti: Editura Ars Docendi,
26. Robbins, S. P. (1998). Organizational Behavior. Concepts, Controversies, Applications, New Jersey: Prentice-Hall
International, IOnc
27. Rotariu, T., Iluţ, P. (1997). Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Iaşi: Editura Polirom.
28. Senkowska, E.(1997). Psihologie socială experimentală, Iaşi: Editura Universităţii “Al. I. Cuza”
29. Shaw, M., Costanzo, P. (1970) Theories of social psychology, New York: McGraw – Hill Book Company
30. Smith, B. (1998). Psychology – Science and understanding, New York: McGraw Hill
31. Stoica-Constantin, A., Neculau, A. (coord.), (1998), Psihosociologia rezolvării conflictului, Iaşi: Editura Polirom
32. Van der Heijden, A.J.J.M. (1999).O problemă a tuturor, în Revistă de Sinteză, Literatură universală, Ştiinţele
omului, Dialogul culturilor - Secolul 20, Loc-Locuire-Poluare, 1-2-3 /pp.406 – 408
33. Zaborilă, C. (2004). Conducerea în organizaţii. În Z. Bogathy (Ed), Manual de psihologia muncii şi
organizaţională, Iaşi: Editura Polirom.
34. Zamfir, E.(1997) Psihologie socială. Texte alese, Bucureşti: Editura Ankarom
35. Zlate, M.(coord.) (1997). Psihologia vieţii cotidiene, Iaşi : Editura Polirom

Colecţii on line literatura de specialitate


http://search.epnet.com
http://proquest.umi.com/login

SISTEMUL DE EVALUARE

MODALITĂŢI ŞI CRITERII DE EVALUARE


Evaluarea la seminar se va realiza prin 2 modalităţi:
1. Citirea critică a unui articol din domeniu realizat conform
Sava, F. (2008). Cum să citeşti critic un articol. In Z. Bogathy şi C. Sulea (coord.). Manual de tehnici şi abilităţi academice
– Ediţia a doua revăzută şi adăugită (pp. 89-99). Timişoara: Editura Universităţii de Vest
Sarcina este individuală. Materialul va fi predat la ultimul seminar. Punctaj: 4 puncte
2. Realizarea unei prezentari de grup conform
Sulea, C. Zaborilă, C. (2008). Instrucţiuni pentru realizarea prezentării la seminar. In Z. Bogathy si C. Sulea (coord.).
Manual de tehnici şi abilităţi academice – Ediţia a doua revăzută şi adaugită (pp. 71-77). Timişoara: Editura Universităţii de
Vest
Prezentarea va urmări 3 aspecte:
§ Elemente introductive, teoretice (definirea conceptelor, teoriilor folosite în prezentare). Folosirea articolelor
din bibliografia recomandată
§ Partea de cercetare: prezentarea aspectelor de cercetare din domeniul temei seminarului (prezentarea
scopului, obiectivelor, ipotezelor, metodei, rezultatelor, limitelor, concluziilor şi discuţiilor)
§ Partea aplicativă: prezentarea caracterului aplicativ (în diverse domenii de intervenţie a psihologului,
evenimente cotidiene, relaţii interpersonale)
Sarcina este de grup. Grupurile se vor forma la primul seminar. Punctaj: 5 puncte

-7-
Important:
§ Celor care prezinta li se vor pune întrebări referitoare la întreaga prezentare (nu doar cu referire la
partea prezentată de fiecare)
§ Este obligatorie folosirea suportului vizual lizibil pentru facilitarea interacţiunii cu cei din auditoriu
§ Prezentarea durează 20 de minute
§ Prezentarea va respecta cele trei aspecte menţionate mai sus

Vor fi evaluate:
§ Documentarea prezentării (concordanţa materialelor cu tema seminarului, folosirea de materiale din cărţi
sau jurnale de specialitate)
§ Structurarea şi claritatea prezentării
§ Coerenţa prezentării
§ Răspunsurile la întrebările adresate de evaluator sau auditoriu
§ Cunoştinţele de psihologie socială cu aplicabilitate la tema respectivă

Examenul din sesiune va fi în formă scrisă şi urmăreşte verificarea cunoştinţelor dobândite la curs şi la seminar.
Vor fi acceptaţi în examen doar studenţii care au participat la seminarii. Sunt acceptate maxim 3 absente.

RESTANŢE - SISTEMUL DE EVALUARE


!!! In restanţă, se va prezenta o sinteză a literaturii de specialitate pe una dintre temele de seminar (din 5 surse
bibliogtafice) (5 puncte) şi un material care să includă citirea critică a unui articol (4 puncte).
Dacă studentul obţine nota de trecere în timpul semestrului la activitatea de seminar însă nu promovează examenul
scris din sesiune, nota de la prezentarea de la seminar se recunoaşte în sesiunile de restanţă.

Conf. univ. dr. Corina Ilin


Lect. univ. dr. Coralia Sulea

-8-