Sunteți pe pagina 1din 17

OPȚIONAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA

GENURI ŞI SPECII LITERARE

Clasa a VIII-a
An şcolar 2020-2021
1oră/săptămână

SCOALA GIMNAZIALA VISCA


Profesor propunător: Bedea Simona Florica
NOTA DE PREZENTARE

Opţionalul îşi propune să vină în ajutorul elevilor , în vederea


aprofundării genurilor şi speciilor literare necesare nu numai pentru
examen ci şi pentru pregătirea lor ulterioară şi în ajutorul profesorului
pentru obţinerea rezultatelor dorite în urma examinărilor. Se știe că
noţiunile de teorie literară şi studiul unor texte literare aparţinând
diferitelor genuri şi specii literare, permit elevilor să descopere
valenţele expresive ale limbajului, capacitatea sa de a transmite şi a
crea emoţii.
Nu pot să nu observ că cele mai multe dificultăţi se întâmpină
atunci când elevii sunt solicitaţi să demonstreze apartenenţa unui text
la un gen sau la o specie şi , de aceea , opţionalul îşi propune
rezolvarea a cât mai multor exerciţii care să-i ajute. De asemenea, o
importanţă deosebită o vor avea aspectele teoretice, care le vor înlesni
recunoaşterea şi analiza unui text literar. Astfel, la sfârşitul cursului
elevii vor avea un portofoliu care va cuprinde atât partea teoretică
sintetizată cât şi texte demonstrative pentru fiecare dintre genurile şi
speciile studiate, materialul fiindu-le de mare ajutor pe viitor.
COMPETENŢE GENERALE

1. Redactarea de compuneri argumentative pe baza textelor


propuse pentru studiu

2. Argumentarea orala si in scris a propriilor idei asupra textelor


studiate
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITATI DE INVATARE

Competenţe specifice Activitati de invatare


1.1 Înţelegerea semnificaţiei generale -exerciţii de lectură aprofundată şi de
a unui text literar identificare a mesajelor cuprinse în
text;

-exerciţii de determinare a
interacţiunii dintre ideile principale şi
cele secundare;
1.2 Exprimarea coerentă a ideilor în -exerciţii de construire a unui
urma citirii unui text literar monolog sau dialog;

-exerciţii de elaborare a argumentelor


şi contraargumentelor;

-exerciţii de comunicare în grup;

2.1 Recunoaşterea şi interpretarea -exerciţii de identificare a sensului


diferitelor figuri de stil , ca expresie figurat al cuvintelor în diferite texte
a înnobilării cuvintelor din limbajul literare, aparţinând genurilor şi
uzual speciilor literare studiate;

-exerciţii de identificare şi receptare a


unor procedee de expresivitate
artistică

în opera literară;

-exerciţii de folosire a cuvintelor cu


sensul figurat şi a procedeelor
artistice;

-exerciţii de argumentare orala si in


scris , a propriilor idei
2.2 Identificarea şi interpretarea -exerciţii de identificare şi interpretare
elementelor de prozodie din textul
poetic a tipurilor de ritm, rimă şi măsură ;

-exerciţii de identificare a
expresivităţii artistice la nivel fonetic;

COMPETENTE ATITUDINALE

1. Cultivarea plăcerii de a citi şi a gustului estetic în domeniul literaturii


2. Stimularea atitudinii creativ – interpretative;
3. Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice prin lectura textelor literare
4. Cultivarea sensibilităţii prin receptarea operei literare
5. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile
abilităţi de comunicare
6. Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1. Specii (prezentare teoretica)-2 ore

2. Pastelul -3 ore

3. Doina -3 ore

4. Imnul -2 ore

5. Psalmul- 3 ore

6. Basmul -3 ore
7. Balada – 3 ore

8. Fabula – 3 ore

9. Schiţa – 3 ore

10. Nuvela – 3 ore

11. Romanul – 3 ore

12.Comedia-3 ore

Modalităţi de evaluare
 Probe scrise

 Probe orale

 Rebusul

 Portofoliul

 Jurnalul de lectură

PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A MATERIEI

SEMESTRUL I

Nr. Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare C.S Nr. Evaluare

Crt. ore

1. Specii (prezentare  exerciţii de 1.2 2 Fișe de lucru


teoretică)
elaborare a
argumentelor şi rebus
contraargumentelor;

-exerciţii de comunicare
în grup;

dialog/ monolog

2. Basmul -ex. de identificare a 2.1 1 Activitate frontală şi individuală


modurilor de expunere
în operele epice; Fişe de lectură

1
-ex. de caracterizare a
personajelor

-exerciţii de lectură 1
aprofundată şi de
identificare a mesajelor 2.2 Realizarea unui
cuprinse în text;
Catalog al personajelor

3. Balada -ex. de identificare şi 2.1 1 Fișe de lectură


interpretare a modului
de expunere specific ;

-exerciţii de formare şi
argumentare a unei
1
opinii privind o operă
literară

-exerciţii de folosire a activitate individuală și pe grupe


cuvintelor cu sensul
figurat şi a procedeelor
artistice;
1 fișe de lucru

2.1

4. Fabula -exerciţii de comentare a 1.1 1 Fișe de lucru


unui text
literar/fragment de text;

-exerciţii de exprimare 1 rebus


şi argumentare a opiniei
personale

-exerciţii de lectură 1
aprofundată şi de monolog/dialog
identificare a mesajelor
cuprinse în text;

2.2

5 Schița - exerciţii de exprimare 1 Fișe de lectură


a acordului şi a
dezacordului, a
afirmaţiei, a negaţiei, a
1.2 monologul de tip argumentativ
interogaţiei;

-exerciţii de exprimare a
aceluiaşi mesaj în 1
ipostaze diferite: vesel,
trist, încrezător, joc de rol
neîncrezător etc.

- exerciţii de lectură
aprofundată şi de 2.1 1
identificare a mesajelor
cuprinse în text; catalogul personajelor

6 Nuvela - exerciţii de 1.1 2 Fișe de lectură


completare a unui jurnal
de lectură în cuprinsul
portofoliului pentru
acest opţional;
1.1 completarea jurnalului de
- exerciţii de formare şi
argumentare a unei lectură
1
opinii privind o operă
literară
catalogul personajelor
- ex. de recunoaştere a
trăsăturilor definitorii
genului epic;
monologul argumenativ
7 Romanul -ex. de identificare a 2.1 1 Catalogul personajelor
modurilor de expunere
în operele epice;
1
-ex. de caracterizare a
personajelor ; Activitate individuală şi pe grupe
-ex. de argumentare a
apartenenţei unui text
la genul epic 2.2 Fişe de lucru în portofoliul
elevilor
-ex. de redactare a unui
text epic

-exerciţii de formare şi
argumentare a unei 1
opinii privind o operă
2.1
literară

-exerciţii de comparare
–asemănări, deosebiri-
cu personajul operei
literare;

-redactarea unor mesaje 1.1


personajelor-pozitive,
negative, agreate sau nu
de elev

Evaluare 1 Verificare portofolii și jurnal de


lectură

Total 17 ore
PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A MATERIEI

SEMESTRUL al II lea

Nr. Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare C.S. Nr. Evaluare

Crt. ore

1. Pastelul -ex. de identificare şi


interpretare;
2.3 1 Completare portofoliu

-exerciţii de identificare a
structurii textelor lirice 3.2. 1 fise

- exerciţii de memorare a unor


poezii-texte lirice- pe care le
3.2 1
percepe ca exprimare profundă a
propriului eu; Activitate frontală ţi pe
grupe

Fişe de lectură

3.2

2. Doina -ex. de identificare a figurilor de 2.4 Fişe de lectură


stil în texte suport
1 Activitate pe grupe
-exerciţii de comentare a unui
text literar/fragment de text; activitate individuală

--exerciţii de lectură aprofundată Monolog de tip


şi de identificare a mesajelor argumentativ
cuprinse în text;
Eseul cu răspuns restrâns
Interpretare de text
-redactare
1.1

3. Imnul --exerciţii de lectură aprofundată 1.1


şi de identificare a mesajelor 1 Activitate individuală şi
cuprinse în text; pe grupe
2.2
-ex. de identificare a figurilor de
stil în texte suport
Fişe de lucru în
1.3 portofoliul elevilor
1 Monolog argumentativ

4 Psalmul --ex. de recunoaştere a textului 1 Fișe de lectură


liric;
2.3
-ex. de identificare şi
interpretare a modului de monolog de tip
expunere specific ; argumentativ
2
-ex. de interpretare a
elementelor de prozodie şi a
aspectelor expresive la nivel 3.1
fonetic;

-memorare șezătoare literară

5 Comedia -ex. de identificare a modurilor 1.1 1 Fișe de lectură


de expunere în operele epice;

-ex. de caracterizare a
personajelor ; 1 realizarea unui catalog al
personajelelor
-ex. de argumentare a
apartenenţei unui text la genul
1.3
epic

-exerciţii de determinare a
joc de rol
interacţiunii dintre ideile
principale şi cele secundare;
1.4
- vizionare spectacol

6 Evaluare -finalizarea şi prezentarea în 1.1 2 Dialog/monolog


faţa colegilor a portofoliului şi
a paşaportului lingvistic; 3.1 portofoliului
-realizarea unui semn de carte 3.2
pe care să includă şi numărul
de cărţi împrumutate de la 3.3
bibliotecă şi cumpărate pentru
propria bibliotecă

Total: 17 ore

Bibliografie
 *** Dicţionar de termeni literari , Ed. Garamond ,1995

 ***, Perspective. În câte feluri citim textul: lectura scriiturii, anul XII, nr.1
(22), Bucureşti, 2011;
 Chiş Vasile, Pedagogia contemporană. Pedagogia pentru competenţe, Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005;
 Cotofan Mona, Doboş Mihaela , Ghid de teorie literară , Ed. Porţile
Orientului ,Iaşi, 2001

 Cucoş Constantin , Pedagogie , Ediţia a II-a revăzută şi adăugită , Ed.


Polirom , 2006
 Dinu G. , Zbârcea M. , Dicţionar de terminologie literară pentru clasele V-
VIII , Ed. Paralela 45 , Piteşti , 2000

 Dragomirescu Gheorghe , Mica enciclopedie a figurilor de stil , E.D.P. ,


Bucureşti , 1975

 Goia Vistian, Didactica limbii şi literaturii române (pentru gimnaziu şi


liceu), ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2001;
 Hoagea Cristian, Hoagea Adriana, Sinteze de literatură. Lecturi literare.
Teste. Exerciţii de creaţie, ed. Juventus Press, Piteşti, 2012;
 Ilie Emanuela, Didactica literaturii române, ed. Polirom, Iaşi, 2008;
 Ionescu Miron, Radu Ion, Didactica modernă, Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei, filiala din Cluj-Napoca, Universitatea Babeş Bolyai, ed. Dacia,
1995;
 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionar De Simboluri - Ed. Polirom,
2009
 Pamfil Alina , Limba şi literatura română în gimnaziu , Ed. Paralela 45 ,

Piteşti , 2004
 Pamfil Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu, ed. Paralela 45, Piteşti,
2004;
 Parfene Constantin , Compoziţiile în şcoală , Ediţia a II-a , Iaşi , Ed.
Moldova, 1996

 Robănescu Marina, Dicţionar de termeni literari şi figuri de stil, ed. Ametist 92,
Bucureşti, 2007;

 Şerban Sergiu , Limba română . Comunicare . Teoria literaturii .


Compoziţie . , Ed. Pro Domo , Bucureşti 2001

 Şerban Sergiu, Literatura în gimnaziu, Ed. Bacovia , Bacău , 1996

LECTURI LITERARE (listă orientativă)

PASTELUL:
- Iarna – Vasile Alecsandri
- Mărţişor – Ion Pillat
- Pastel – George Topârceanu
- Pastel – George Coşbuc
- Pastel – Dimitrie Anghel

DOINA POPULARĂ:

- Măi bădiţă, floare dulce


- Codrule, codruţule
- Sub un fag, lângă tulpină
- Frunză verde magheran
- Lelea vitează

FABULA:

- Peticul şi sacul – Ionel Gologan


- Păianjenul şi melcul- George Coşbuc
- Boul şi viţelul – Ion Luca Caragiale
- Toporul şi pădurea – Grigore Alexandrescu
- Musca – Alecu Donici

BALADA POPULARĂ:

- Monastirea Argeşului
- Soarele şi luna
- Oaia năzdrăvană

BASMUL:

- Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte – Petre Ispirescu


- Tinereţe fără bătrâneţe – Victor Eftimiu
- Ivan Turbincă – Ion Creangă

SCHIŢA:

- Tren de plăcere – Ion Luca Caragiale


- Bunicul – Barbu Ştefănescu Delavrancea
- Sărăcuţul – Emil Gârleanu

NUVELA:

- Popa Tanda – Ioan Slavici (fragmente ce nu se regăsesc în manual)


- Sultănica – Barbu Ştefănescu Delavrancea
- Ciobănilă – Vasile Voiculescu

COMEDIA: acte şi scene diferite din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion
Luca Caragiale, care se studiază și în liceu