Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT DE EVALUARE INIŢIALĂ

Prof.
Elev:
Clasa

S-a aplicat urmatoarea evaluare :

1. LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Comportamente Tema activităţii/


măsurabile Forma de Itemi Punctaj Total
realizare max.

 să pronunţe relative a) Identifica 4 jucării; a) 2p;


corect sunetele, Joc; b) Pronunţă corect b) 2p; 7p
grupuri de sunete; “Camionul cu sunetele;
jucării” c) 3p.
 să formuleze cuvinte c) Formulează o
simple, ca răspuns la cuvinte simple
întrebările primite. despre o jucărie
 numită.

A. Elevul va recunoaşte jucăriile. Fiecare răspuns corect va fi notat cu 0,5p.Testarea se


va desfăşura sub formă de joc. -PROBĂ ORALĂ-
B. Pronunţia clară, corectă a sunetelor, fără omisiuni, prelungiri sau inversiuni, va fi
notată cu 2p, cea deficitară – cu 1p sau 0p. -PROBĂ ORALĂ-
C. Pronunţia clară, corectă a sunetelor integrate în cuvinte, fără omisiuni, prelungiri sau
inversiuni. Răspunsurile vor fi notate cu 1, 2 sau 3p, în funcţie de promptitudinea
răspunsului sau de alcătuirea corectă ei. Testarea se va desfăşura sub formă de joc. -
PROBĂ ORALĂ-
Punctaj:
0 – 3p = insuficient
4 – 5p = bine
6 – 7p = foarte bine

Calificativ obtinut: Insuficient

2.MATEMATICA SI STIINTE
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

Total
Comportamente Tema activităţii / Itemi Punctaj max
măsurabile Forma de realizare
 să identifice părţile Joc:
componente ale “Ne jucăm cu a) Identifica principalele părţi ale a) 2 p;
corpului uman; păpuşa” corpului uman (mâini, picioare, cap, 6p
 să arate unele obiecte spate, abdomen); b) 2p;
de îmbrăcăminte şi b) Recunoaşte şi arata 4 obiecte de
încălţăminte; îmbrăcăminte/încălţăminte; c) 2p.
 să identifice alimente c) Identifica cel puţin 4 alimente de
de bază (lapte, pâine, bază (lapte, pâine, ouă, biscuiţi,
ouă, biscuiţi, etc.). etc.).

Testarea se va desfăşura sub formă de joc. - PROBĂ ORALĂ-


A.Fiecare recunoaştere a unei părţi a corpului va fi notată cu 0,5p.
B.Testul b) va fi aplicat într-o activitate ulterioară şi se va desfăşura la fel ca cel precedent.
C Testul c) va fi aplicat într-o activitate ulterioară şi se va desfăşura la fel ca cele precedente.
PUNCTAJ
1 -- 2p = insuficient
3 – 4p = bine
5 – 6p = foarte bine
Calificativ: Suficient

ACTIVITĂŢI MATEMATICE

TEST Comportamente Tema activităţii / Itemi Punctaj Total


măsurabile Forma de realizare max
1. să clasifice obiecte Ex. cu material a) Separă jucăriile de alte
A. după criteriul formei şi individual: obiecte; a) 3p; 7p
mărimii; “Copiii harnici” b) Grupează maşinile după b) 2p;
2. să construiască mărime ; c) 2p.
structuri după un model c) Construieşte, după model,
dat. un tren din cuburi (1 –
roşu, 1 – albastru)
1.să sesizeze relaţiile Denumeşte poziţia
B. spaţiale între grupe de Joc: ursuleţului: sus, jos, sub, pe; a) 4p; 8p
obiecte; “Unde se află Aşază ursuleţul în poziţia b) 4p.
2.să plaseze obiecte în ursuleţul?” cerută.
poziţiile indicate.

A. Vor fi prezentate sarcinile şi modul de realizare a acestora, în mod general, apoi se va prezenta
câte o sarcină, pe rând, urmată imediat de rezolvarea ei de către copil. - PROBĂ ORALĂ -
B. va fi aplicat într-o activitate ulterioară şi se va desfăşura la fel ca cel precedent.
PUNCTAJ
0 – 4 p = insuficient
5 – 9 p = bine
10 – 15 p = foarte bine
Calificativ: Insuficient
3. OM ŞI SOCIETATE
Comportamente Tema activităţii / Itemi Punctaj Total
măsurabile Forma de realizare max
să dobândească Observația Mănâncă 2p:
A. autonomie în singur; 2p; 4p
activitatea zilnică; Se încaltă
singur.
să cunoască Joc: Foloseşte
B. norme elementare “Ne jucăm cu formule de salut a) 2p; 4p
de convieţuire în păpuşa!” “Bună
grup (formule de ziua”/“Bună b) 2p.
politeţe); dimineaţa!”, “
La revedere!”;
Foloseşte
formulele “Te
rog” şi
“Mulţumesc”.

A. Elevul va fi observaț pe parcursul mai multor activități şi va fi notat comportamentul


acestuia (cele enumerate anterior), prin punctare cu 0/1/2p - PROBĂ ORALĂ-
B. Se va prezenta o o păpuşă, ce va desfăşura diferite activităţi: va intra/va ieşi din din
camera, ii va prezenta diferite jucării, pe care va fi încurajaţ să i le ceară, etc. Fiecare
răspuns corect va fi notat cu 1p. Testarea se va desfăşura sub formă de joc. -PROBĂ
ORALĂ-

PUNCTAJ
0 -- 3p = insuficient
4 – 5p = bine
6 – 8p = foarte bine

Calificativ: suficient

3.ARTE
Comportamente Tema activităţii / Total
măsurabile Forma de realizare Itemi Punctaj max
1.să traseze cu a)Ţine cu destulă uşurinţă
îndrăzneală linii, creionul în mână; a) 2p;
pentru a colora Desen b)Colorează baloanele, cu 6p
suprafeţe date; “Colorăm şi ne sau fără depăşirea liniei de b) 2p;
2.să discrimineze jucăm cu baloane” contur;
culori după criterii c)numeşte două dintre
asociate unor aspecte culorile primare: roşu, c) 2p.
întâlnite în mediul galben, albastru (roşu ca
apropiat. mărul, galben ca soarele,
albastru ca cerul).

Elevul va colora siluetele de baloane, după intuirea materialelor şi a modelului.


a) Va fi observată şi notată modalitatea de a ţine/a folosi creionul, cu 0, 1 sau 2p.
b) Realizarea temei (colorarea) va fi notată cu un punctaj de la 0 la 2p, în funcţie de
acoperirea suprafeţei, încadrarea în spaţiu, folosirea diferitelor culori;
c) Profesorul va prezenta diverse baloane având culorile enumerate mai sus, apoi acesta
va denumi culoarea balonelor propuse.

PUNCTAJ
0 - 2p = insuficient
3 - 4p = bine
5 - 6p = foarte bine
Calificativ:insuficient

Concluzii:

In urma evaluarii initiale aplicate se constata ca eleva nu pot merge dupa planificarea realizata la
nivelul clasei , drept pentru care se impune realizarea unui plan de interventie personalizat.