Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Propunătoare: profesor înv. primar GHERMAN ELENA CORNELIA


Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman
Clasa: I
Aria curriculară: limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învățare: ,,Creștem sǎnǎtoşi”
Subiectul lecției: Sunetul [s] și litera ,,s”
Tipul lecției: predare-învățare-evaluare
COMPETENŢE SPECIFICE: 1.1; 1.3; 2.1; 2.3; 3.1; 4.1.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârșitul activității elevii vor fi capabili:
COGNITIV
OC1 - să identifice, cu ajutor, toate situațiile în care cuvintele se scriu cu majusculă;
OC2 - să asocieze sunetul cu litera corespunzătoare;
OC3 - să scrie corect pe liniatura de tip I litera ,,s” (de mână) prin unirea elementelor grafice din care este compusǎ;
OC4 - să alcǎtuiască propoziții simple pe baza unor imagini date;
OC5 - să transcrie cuvinte şi propoziţii cu literele învăţate, aplicând convenții ale limbajului scris (punct, semnul întrebării, semnul
exclamării);
OC6 - să identifice numărul cuvintelor unei propoziții după schema dată.
 AFECTIV-ATITUDINALE:
OA1 - vor manifesta interes şi o atitudine degajată în comunicarea orală, curaj de a solicita intervenirea în actul comunicării;
OA2 - vor manifesta inițiativǎ şi plăcere pentru citit şi pentru rezolvarea sarcinilor lecției;
OA3 - vor participa activ şi cu plăcere la lecţie.
 MOTRICE
Pe parcursul lectiei, școlarii vor deveni capabili:
OM1 - să adopte o poziţie corectă și comodă a corpului;
OM2 - să mânuiască corect manualele, caietele și instrumentele de scris.

STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtă


•metode şi procedee: metoda fonetică-analitico-sintetică, conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;
•mijloace de învăţare: laptop/tabletă/telefon, manual, tablă, youtube.com, jetoane cu imagini a căror denumire începe cu litera
p,auxiliar didactic
•forme de organizare: frontală, individuală.
RESURSE: spațiale: sincron și asincron;
•temporale: 30 de minute,
•umane: 21 elevi,
•bibliografice:
- Mihăilescu, Cleopatra; Pițilă, Tudora- Comunicare în limba română, EDP, București, 2020;
- Chira, Elena Delia; Martin, Cristina – Învăț să citesc, Editura Elicart, 2018;
= Nicolescu ,E., 2003 - Didactica limbii și literaturii române pentru învățământul primar, Editura ,,Egal” 2003, Bacău.

SCENARIUL DIDACTIC
MOMENTE- O. O. CONȚINUTURI STRATEGIA DIDACTICĂ EVALU-
LE LECȚIEI ARE
activitatea activitatea metode mijloace forme
învățătoarei elevilor de
organi-
zare
Moment Le recit copiilor poezia ,,Literele p la Copiii ascultă cu atenție expune- frontală
organizatoric/ mare”, introducându-i astfel în subiectul poezia. rea
Captarea lecției.
atenției
(1 min)
Enunțarea Îi întreb pe școlari, după ce le recit Elevii manifestă interes conversa frontală
obiectivelor poezia, care este litera pe care, cred ei pentru noua activitate și -ția aprecieri
(1 min) cǎ o vor învața în această oră. răspund: ,,Litera s”. verbale
Le confirm acest lucru: ,,Aşa este dragii
mei, ați fost foarte atenți, vǎ felicit
pentru acest lucru! În această oră vom
învăța sunetul [s] și literaele ,,s,S”. Vom
lucra exercițiile din manual și vom scrie
litere, silabe, cuvinte, propoziții.
(Re) Actuali- Îi întreb pe copii ce litere au mai învățat Răspund pe rând câte o conversa caietele frontală evaluare
zarea până acum și verific cantitativ tema literă și pregătesc caietele -ția elevilor orală
cunoștințelor avută pentru acasă. de teme. aprecieri
(3 min) verbale
Prezentarea Le prezint elevilor ce urmează să conver- frontală
conținutului realizeeze în această oră: Școlarii răspund: sația
noii învațări ,,Astăzi copii, după cum ați ghicit și voi ,,Literele t,T mic”.
(1 min) din poezia noastră, vom învața să
scriem și litera ,,s” după ce ora trecută
voi ați învățat ,,Ce literă?”.
Dirijarea OC1 Le prezint elevilor filmulețul de pe Elevii urmăresc filmulețul. conversa manual frontală aprecieri
învățării youtube: youtube.com/watch? Un elev ția filmul verbale
(10 min) v=77k4hxyhXvY citeștepropoziția ,,Sorina
Discutăm despre cuvintele descoperite scrie o scrisoare”. metoda
în filmuleț: cu ce literă încep, câte silabe Un elev răspunde - primul fonetică-
au. cuvânt este Sorina. So-ri- analitico-
OC6 Solicit elevilor să deschidă manualul la na. Prima silabă este ,,So” sintetică observa-
pagina 48. Întreb ce văd în ilustrație.Cer și se aud sunetele [s] si [o]. rea
să citească propoziția scrisă sub Un elev răspunde că demon- creioane sistemati
ilustrație. litera ,,s” de tipar este strația -că a
Apoi le solicit să-mi spună care este formată dintr-o linie comporta
primul cuvânt, să-l despartă în silabe și șerpuită. mentului
să rostească sunetele care se aud în acea Elevii execută mișcarea. elevilor
silabă, la fel și pentru al doilea și
ultimulcuvânt din propoziție. conversa
Vor citi și cuvintele din dreapta -ția
ilustrației (solniță, pisică, ananas) și vor
localiza unde se află litera s (la început,
în interiorul,la sfârșitul cuvântului).
Îi întreb pe copii care sunt semnele
grafice care formează litera ,,s” de tipar.
Îi întreb apoi pe copii
dacă știu când se folosește litera S în
scris.
Aprob răspunsurile elevilor și adaug că Un elev răspunde: ,,La frontală
litera S se folosește și când scriem începutul unei propoziții!” conversa
numele unei localități, țări, ape, numele Alt elev răspunde -ția
unui munte, adică atunci când scriem un ,,Folosim litera S atunci
nume propriu. când scriem un nume de
Le dau exemplu denumirea oraşului persoană.”
SINAIA. Elevii răspund pe rând:
Apoi, cer elevilor să dea exemple de Simion, Simona,
cuvinte care încep cu litera ,,S” și de Sorina,Simina,
propoziții în care astfel de cuvinte să fie Elevii dau exemple de
la începutul, în interiorul acesteia și la propoziții:
sfârșitul ei. Sorina se joacă cu păpușa
Simona și Paul citesc. aprecieri
Mama se joacă cu Sorin. verbale

Obținerea OC2 Deschid manualul digital la pagina unde Elevii își deschid frontală
performanței este lecția cu litera ,,S”. Vor rezolva manualele la pagina laptop,
(10 min) exercițiul 3 pg 48. Discut desprece respectivă. conversa indivi- capacita-
ilustrații au unit cu litera S. Apoi vor Elevii numiți răspund ce -ția duală tea de a
rezolva exercițiul 4 p.48. Verific dacă ilustrații au unit cu litera S. identifica
au realizat corespondența dintre cuvinte Elevii ascultă cu atenție ce sunetul
și nr de silabe corect pentru fiecare au de făcut și realizează exercițiul frontală [s],
cuvânt. Vor citi cuvintele de la corespondența. despărţi-
exercițiul 7 pagina 49.( Le trimit pagina Elevii numiți despart în metoda caiet rea
fotografiată dn auxiliar pentru cei care silabe cuvintele și rostesc fonetică- special activita corectă
nu îl au.) sunetele pe care ei le aud analitico- -te în silabe
în silabe. sintetică indivi-
duală aprecieri
exercițiul manual verbale
Citesc cuvintele și explicați- fronta-
OC3 propozițiile de la exercițiul a lă,
3pg 21. conversa indivi-
OC5 -ția duală

Evaluarea OC4 Pentru această etapă a lecției ,am Elevii formulează conver- jetoane cu fronta- evaluare
cunoștintelor pregătit rebusul de la pagina 49 din propoziții după imaginile sația imagini a lă, orală
(5 min) manual și le cer să îl completeze. Solicit date. căror indivi-
elevilor să alcătuiască câte o propoziție denumire duală
în care să folosească cuvântul IARNA și începe cu
cine poate, să introducă în propoziție și litera ,,s” aprecieri
un cuvânt pe care îl scriem cu litera ,,S verbale
sau s”.
Retenția/Fixa Îi întreb pe elevi care este litera învǎțatǎ Elevii rǎspund: ,,Litera S” conver- frontalǎ aprecieri
-rea astǎzi. sația verbale
(7 min) Vor deschide auxiliarul și vor încercui
literele S,s care denumesc imaginile.Vor
citi coloanele de cuvinte de la exercițiul
3 pagina 21 din auxiliar.
Transferul/ Le spun elevilor care este tema pe care Elevii îşi noteazǎ tema în conver- caietul frontalǎ
Tema pentru o au de pregătit pentru ora următoare: caiete. sația special indivi-
acasă exercițiile 6, 8 din manual.Să citească dualǎ
(1 min) cuvintele și propozițiile de la eercițiul 3
pg 21 din auxiliar.

ANEXA 1 - LITERELE s,S de tipar


,,O scrisoare am început
O scrisoare pentru tine!
Scriu tot ce am făcut
Și urări de bine!”