Sunteți pe pagina 1din 11

OPŢIONAL

,,Minte sănătoasă în corp sănătos’’

- EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE –

ARII CURRICULARE: LIMBĂ ŞI COMUNICARE

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

TEHNOLOGIE

DURATA: 1 AN

CLASA a II-a,a IV-a

Prof. DANCS MARIANA

ARGUMENT

Perioada copilăriei este extrem de importantă. În cadrul ei începe să se


contureze dezvoltarea personalităţii. Mecanismele de reglare, autoreglare şi capacitatea
de reacţie sunt încă în curs de formare. Pe acest fond, numeroşi factori care acţionează
în familie, în şcoală, în societate, în natură şi care par inofensivi la prima vedere, pot
agresa organismul în formare. Sunt perioade în care numeroşi factori pot afecta
dezvoltarea normală a copilului.

Copiii trebuie ajutaţi să-şi dezvolte capacitatea de adaptare rapidă şi activă la


mediu, să-şi făurească o manieră raţională, igienică de activitate, de odihnă, de folosire
a timpului liber. Copiii trebuie să fie învăţaţi treptat să cunoască, la nivelul lor de
înţelegere, care este valoarea regimului de viaţă ordonat, care este importanţa unor
deprinderi igienice, alimentare, comportamentale, bine constituite, care sunt avantajele
ritmului şi ale alternanţelor în activitatea de învăţare, care sunt efectele nocive şi
consecinţele vieţii dezordonate. Copilul trebuie ferit de epuizare. Este necesar să i se
ofere condiţii de odihnă şi momente de recreere şi joc. Drumeţiile şi excursiile trebuie
să devină o necesitate în viaţa copiilor.
Un rol important în asigurarea sănătăţii copilului îl are educaţia pentru sănătate,
justificată de:

 Familiarizarea acestora cu limbajul, tematicile şi cu activităţile de învăţare


specifice;
 Nevoia de a-i iniţia pe şcolarii mici la un comportament activ, liber,
responsabil, deschis, comunicativ;
 Posibilitatea de a valorifica experienţa specifică vârstei, prin accentuarea
dimensiunilor afectiv-atitudinale asociate celei cognitive, stimularea
participării responsabile.

Nr. Competente specifice Activităţi de învăţare

Identificarea principalelor părţi ale - exerciţii-joc de descoperire a părţilor


organismului uman utilizând termeni componente ale corpului uman, utilizând
1.1 simpli de anatomie; mulaje, planşe, imagini sau prin studiul
propriului corp;

- exerciţii de recunoaştere pe bază de imagini;

2.1 Recunoasterea comportamentelor - descrierea unor comportamente sănătoase;


sănătoase şi comportamentale de risc;
-enumerarea unor modalităţi de transmitere a
bolilor;

- exerciţii de comparare a situaţiilor reale şi


imaginare;

- povestiri orale;

-prezentarea unui program zilnic;

2.3 Aplicarea corecta a normele igienico- -exerciţii de aplicare a normelor de igienă


sanitare; corporală şi a vestimentaţiei prin simularea
unor situaţii;

- realizarea unor expoziţii cu materiale


realizare sau procurate de elevi;

2. Identificarea rolului activităţii fizice şi a - aprecierea timpului acordat activităţii fizice şi


4. odihnei în menţinerea sănătăţii; a odihnei;
- prezentarea unui program zilnic

- studierea cazurilor reale şi precizarea


regulilor respectate/nerespectate;

2.5 Comentarea situaţiilor de abuz, violenţă, - analiza unor situaţii de abuz, violenţă,
. accidente; accidente;

2.6 Utilizarea corecta a unor noţiuni privind - exemple de observare şi evaluare a


. calitatea produselor alimentare, a valabilităţii produselor alimentare;
proceselor din mediul înconjurător;
- modalităţi de evitare a folosirii substanţelor
toxice, a accidentelor;

- povestiri;

2.7 Formarea reprezentărilor corecte asupra - descrierea propriei persoane în relaţiile cu


. sinelui şi a celorlalţi; ceilalţi;

- diferenţe şi asemănări în reprezentările


asupra oamenilor;

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

I. Noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie

1. Corpul uman: părţi componente

2. Starea de sănătate / boală ( „Ce înseamnă să fii sănătos?” „Ce înseamnă să fii
bolnav?” )

3. Creşterea şi dezvoltarea în perioada copilăriei („ Cresc în fiecare zi” )

II. Igiena personală

1. Igiena cavităţii bucale

2. Igiena mâinilor şi a unghiilor

3. Igiena părului

4. Igiena corpului
5. Igiena îmbrăcămintei

6. igiena încălţămintei

7. Boli cauzate de lipsa de igienă:hepatita A (boala mâinilor murdare)

8. Gripa şi virozele respiratorii

III. Activitate şi odihnă

1. Regimul de activitate şi odihnă în perioada copilăriei

2. Timpul liber: activităţi şcolare şi extraşcolare („Ne jucăm şi învăţăm;Când şi cât


învăţăm? Când şi cum ne jucăm? Când şi cum ne odihnim? ”)

IV. Sănătatea mediului

1. Mediul înconjurător („Să trăim într-un mediu sănătos; Locul de joacă; Unde pun
gunoiul”)

2. Curăţenia în clasă şi în şcoala mea

V. Sănătatea mintală

1. Autocunoaşterea („Cine sunt? Cum sunt? Ce îmi place, ce nu îmi place?”)

2. Eu şi ceilalţi, locul meu în clasă/colectiv

3. Diferiţi şi totuşi la fel

4. Controlul emoţiilor („Mi-e frică ! De cine? De ce?” )

VI. Sănătatea alimentaţiei

1. Tipuri de alimente

2. Termenul de valabilitate al alimentelor; reguli de păstrare a alimentelor

3. Diversitatea alimentelor – condiţie a sănătăţii:importanţa vitaminelor


VII Accidente,  violenţă, abuz  fizic

1.Modalităţi de prevenire a accidentelor

2.Cum ne putem apăra de violenţă, abuz fizic ?

  

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Evaluare orală

        Dialoguri

        Povestiri

        Ghicitori

        Recitări

        Prezentarea părerii proprii în legătură cu un aspect

        Lectură

        Construcţii de enunţuri, proverbe, zicători

        Interviuri

        Simulări

        Redactări de texte orale scurte

        Lucrul cu dicţionarul

        Observări şi descrieri

        Comparări şi evaluări

        Exemplificări

        Găsirea de soluţii eficiente

Evaluarea scrisă
        Alcătuire de enunţuri scrise

Evaluare practică

        Confecţionare de afişe/desene/pliante

        Expoziţii tematice

        Colectare de deşeuri

        Îngrijirea unei suprafeţe din curtea şcolii

Autoevaluarea

Miniproiecte

Portofolii

Dramatizări

Jocuri de rol, de mişcare,

Concursuri

Vizionare de filme

Excursii/drumeţii

 
 
BIBLIOGRAFIE

-„ Lecturi biologice ” de Rozalia Teleagă

-„ Cum să fiu politicos” şi „ Cum să fiu sănătos” de Constanţa Cucinic

-Buletinele informative „ Educaţie pentru sănătate” editate sub egida MEC

- Ghiduri pentru învăţători pentru domeniile: Elemente de anatomie, Igienă


personală, Activitate şi odihnă, Sănătatea alimentaţiei, Sănătatea mediului
PLANIFICARE CALENDARISTICA SEMESTRUL I

Unităţi de Compe Nr.


tente Continuturi Săptămâna
învăţare ore
specifi
ce

 Corpul uman: părţi


componente, localizarea organelor
interne
 Organele de simţ
 Starea de sănătate / boală.
Noţiuni Ce înseamnă să fii sănătos?
elementare de
1.1. 5 I-V
anatomie şi  Creşterea şi dezvoltarea în
fiziologie perioada copilăriei
 Abilităţi personale cu rol
protector pentru sănătate (autonomie
în igienă şi autoîngrijire la fete şi la
băieţi)

 Igiena cavităţii bucale


 Igiena mâinilor şi a unghiilor
 Igiena părului
 Igiena corpului
 Igiena îmbrăcămintei
 Igiena încălţămintei
 Boli cauzate de lipsa de igienă
8 VI-XIII
Igiena personală 1.1.  Gripa şi virozele respiratorii
 Importanţa igienei pentru
2.1. sănătate (în prevenirea îmbolnăvirilor
HIV-SIDA, TBC)
Activitate şi  Regimul de activitate şi odihnă 2 XIV-XV
odihnă în perioada copilăriei
2.4.  Timpul liber: activităţi şcolare
şi extraşcolare

Ob. Nr.
Unităţi de
de Conţinuturi Săptămâna
învăţare ore
ref.

2.1.

Sănătatea 2.4.  Autocunoaşterea 2 XVI-XVII


 Eu şi ceilalţi, locul meu în clasă
mediului

SEMESTRUL al II-lea
 Diferiţi şi totuşi la fel.
Sănătatea mintală Solidaritatea cu persoanele cu nevoi
 Identificarea şi controlul
2.7. emoţiilor 2 XVII-XIX

 Tipuri de alimente
 Termenul de valabilitate a
Sănătatea alimentelor. Reguli de păstrare a
2.6. 3 XX-XXII
alimentaţiei acestora
 Diversitatea alimentelor –
condiţie a sănătăţii

 Eu şi familia mea. Roluri în


Sănătatea familie
reproducerii şi a 2.7.  Diferenţele între băiat şi fată 2 XXIII-XXIV
familiei (roluri sociale)

Consumul şi  Substanţe dăunătoare sănătăţii


abuzul de 2.1. 1 XXV
substanţe toxice

Accidente, 2.5.  Modalităţi de prevenire a 5 XXV-XXX


violenţă, abuz accidentelor
 Forme de agresivitate
fizic 2.7. frecvente în mediul şcolar
 Drepturile mele/drepturile
colegilor
Recapitularea şi  Proiecte
sistematizarea  Portofolii individuale şi de grup 6 XXXI-XXXV
cunoştinţelor

S-ar putea să vă placă și