Sunteți pe pagina 1din 8

Prof.înv.

primar LAURENȚIA POPA

PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT

1. INFORMAȚII DE BAZĂ:
Nume și prenume: N. F.
Data nașterii: 11.05.2010
Clasa I B
Domiciliul : casa de tip familial ”Luminița”, Slatina, Județul Olt
Psihodiagnostic: Tipul de deficiență: grad de handicap mediu, cod de handicap 3
Stare de sănătate: buna

Data elaborării P.I.P.: 1 octombrie 2018- 1 iunie 2019


Data revizuirii: 01 februarie 2019

1. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE:


 chestionare orale;
 observaţii curente;
 aplicaţii practice;
 fişe de lucru utilizate la diferite activităţi;
 proba de evaluare;
 convorbire individuală şi în grup;
 observaţia spontană şi dirijată.

2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI:
Pe termen lung:
 Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a
ritmului propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor
informaţiilor din cadrul familiei;
 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor gramaticale;
 Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii;
 Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului;
 Dezvultarea capacităţilor de calcul matematic;
Pe termen scurt:
 Formarea abilităţilor de comunicare;
 Formarea abilităţilor de participare la lecţii;
 Dezvoltarea capacităţilor de scriere;
 Partciparea la activităţi de grup;
 Participarea la activităţi specifice matematicii;
 Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi
în scris;

3. SCOPURILE PROGRAMULUI:
 Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului;
 Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi
sintactic;
 Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi
propoziţiilor;
 Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor,
precum şi scrierea lizibilă a cuvintelor;
 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
 Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme;
 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic;

4. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE:


ÎNVĂȚĂTOR:
 Stimulează elevul in vederea reducerii dificultatilor de invatare prin exersarea si
dezvotarea proceselor psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trasaturi pozitive de
personalitate din domeniul afectiv si motivational, a deprinderilor de munca individuala;
 Implica mama pentru a o ajuta sa lucreze cu copilul in asimilarea unor cunostinte esentiale: cunoasterea
mediului, coordonare spatio-temporala, dezvoltarea limbajului si a vocabularului, abilitati de relationare sociala;
MATERIALE
OBIECTIVE METODE SI TEHNICI
UTILIZATE
- efectuarea unor exercitii de - convorbirea - planse
relaxare, pentru concentrarea - povestirea - fise de lucru
atentiei si dezvoltarea - problematizarea - jocuri de
memoriei; - exercitiul de relaxare constructie
- plastilina
- carti
- puzzle
- educarea auzului fonematic, - exercitii de gimnastica respiratorie, - planse
a atentiei vizuale, a analizei linguala; - fise de lucru
auditive si imbogatirea - exercitii pentru formarea priceperilor - jocuri
vocabularului; si deprinderilor de pronuntie corecta a - carti
silabelor si cuvintelor;
- exercitii de formulare a unor
propozitii simple cu sunetul corectat in
diferite pozitii;
- povestiri dupa imagini, planse;
- demonstratia;
- stapanirea si motivarea - exercitii de autocunoastere; -fise de lucru
personala prin gestionarea - exercitii pentru cresterea stimei de -desene
adecvata a trairilor afective sine si a increderii in fortele proprii; -minge antistres
negative; - exercitii pentru managementul -joc de rol
emotiilor negative;
- convorbirea;
- problematizarea;
- lauda, incurajerea;
- explicarea si formarea unor - efectuarea temelor si invatarea pentru -carti, caiete;
deprinderi eficiente de studiu; oferirea unui model de lucru; -fise de lucru si
- efectuarea temelor la - explicatia; cartonase
cabinet cand este posibil; - exercitiul
- organizarea locului de - convorbirea;
invatare cu eliminarea - exercitul;
elementelor distractoare; - incurajarea
- sprijinirea copilului in - tratarea diferentiata; -planse
parcurgerea materiei in ritm - relatie empatica invatator-elev, -jocuri
propriu si ajutor la cererea consilier-elev; -casete
doamnei invatatoare; - activitati ajutatoare -carti
- construirea unui orar si - convorbirea; -cartonase cu sarcini
respecterea lui astfel incat - exercitiul expuse in camera
elevul sa isi faca temele,
oferirea de recompense de
catre familie;
- masuri unitare de sustinere - consultarea; -monitorizarea
a copilului de catre familie; - informarea succesului prin
- motivarea familiei in - empatia acordarea de fete
continuarea tratamentului vesele
medicamentos;
 Frecventa activitatilor programului terapeutic este de o sedinta pe saptamana (45-50 de
minute)

ÎNVĂŢĂTOR:
 Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi
recreative, cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;
 În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri
şi adaptări);
MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi
manualele şcolare, obiecte de uz general;

Domeniul de intervenţie: limba română

Elevul pronunţă corect cuvintele dar are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt
monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşaşte să povestească texte auzite în clasă
ori întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de
organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne
grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia.

Criterii minimale Metode şi


Obiective Obiective
Activităţi de învăţare pentru evaluarea instrumente
pe termen scurt operaţionale
progresului de evaluare
1. Dezvoltarea - să înţeleagă -exercitii de delimitare a - înţelege
capacităţii de semnificaţia cuvintelor in enunturi; semnificaţia globală Evaluarea
receptare a globală a a unui text scurt, orală şi scrisă
mesajului oral mesajului oral -exercitii de stabilire a după ascultarea
- să sesizeze repetată a acestuia, Aprecieri
pozitiei unui cuvant intr-o
intuitiv sau după lămuriri stimulative
propozitie;
corectitudinea suplimentare;
Evaluare cu
unei propoziţii -jocuri de identificare a - formulează
mai multe
ascultate pozitiei silabelor in răspunsuri la
reveniri
- să distingă întrebările puse,
cuvant;
cuvintele dintr-o uneori cu
propoziţie dată, -exercitii de distingere a imprecizii, corectate
silabele dintr-un la solicitarea
sunetului initial, final sau Evaluări
cuvânt şi sunetele învăţătorului;
dintr-o silabă din interiorul unei silabe - distinge şi curente
- să sesizeze sau al unui cuvant; delimitează formative
sensul cuvintelor cuvintele în
într-un enunţ dat -identificarea cuvintelor propoziţii de două Probe scrise,
2. Dezvoltarea - să formuleze ce contin sunetul învăţat si cuvinte, rostite clar fişe de lucru
capacităţii de clar şi corect despartirea lor in silabe; de învăţător;
exprimare orală enunţuri verbale - distinge, după auz,
potrivite unor -jocuri de punere in silabele şi sunetele,
situaţii date corespondenta a unui dintr-un cuvânt dat,
- să integreze cuvant auzit cu imaginea de 1-2 silabe;
cuvintele noi în - pronunţă, corect,
corespunzatoare;
enunţuri cuvântul integral şi
-exercitii de despartire a pe silabe, cu
imprecizii corectate
cuvintelor in silabe;
cu sprijinul
- exerciţii de trasare a învăţătorului;
3. Dezvoltarea - să identifice - asociază sunetul
elementelor grafice;
capacităţii de litere, grupuri de cu litera de tipar,
receptare a litere, silabe, - exerciţii de adoptare a sau de mână; citeşte
mesajului scris cuvinte şi în ritm propriu
poziţiei corecte si comode
(citirea / lectura) enunţuri în textul silabe, cuvinte şi
tipărit şi în textul pentru scris; propoziţii alcătuite
de mână diin 2-3 cuvinte,
- să sesizeze - exerciţii de scriere a uneori cu inversiuni
legătura dintre unor elemente grafice sau repetări,
enunţuri şi pregătitoare, care sa corectate la
imaginile care le faciliteze scrierea literelor intervenţia
însoţesc si scriere în duct continuu; învăţătorului;
- să desprindă - citeşte cuvinte
semnificaţia - exerciţii de scriere a scrise, formate din
globală a unui literelor, silabelor, silabe cunoscute;
text citit cuvintelor si propoziţiilor; - citeşte fluent şi
- să citească în corect enunţuri
ritm propriu, cunoscute, cu ezitări
corect un text sau pauze mai lungi,
cunoscut - exerciţii de scriere a atunci când
4. Dezvoltarea - să scrie corect literelor si a cuvintelor, întâlneşte cuvinte
capacităţii de litere, silabe, respectând forma, care conţin
exprimare scrisă cuvinte aglomerări de
mărimea lor;
- să scrie corect, consoane, grupuri
lizibil şi îngrijit - exerciţii de încadrare de litere etc.;
propoziţii scurte - copiază, transcrie
corecta în pagina a
şi scrie după dictare
textului (data, alineat); litere, silabe şi
cuvinte cu abateri
- exerciţii de apreciere de la regulile
corecta a spaţiului dintre grafice;
cuvinte; - construieşte în
scris propoziţii
- dictări de cuvinte si formate din 2-3
propoziţii; cuvinte, cu mici
abateri de la regulile
grafice, ortografice
şi de punctuaţie,
corectate la
intervenţia
învăţătorului;
-copiază/ transcrie/
scrie după dictare,
cu unele omosiuni,
inversiuni de litere,
uneori cu abateri de
la normele de
aşezare în pagină,
sau de la folosirea
corectă a semnelor
de punctuaţie;

Domeniul de intervenţie: matematică

Elevul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 5, dar are probleme
în ceea ce priveşte număratul până la 10 sau număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul
obiectelor. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu
comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris,
pierde rândul, mâzgăleşte foaia.

Criterii minimale Metode şi


Obiective Obiective
Activităţi de învăţare pentru evaluarea instrumente
pe termen lung de referinţă
progresului de evaluare
1. Cunoaşterea şi - să scrie, să - exerciţii de numărare cu - asociază mulţimi
utilizarea citească numerele obiecte de la 0 la 10; (alcătuite din Evaluarea
conceptelor naturale de la 0 la obiecte identice, orală şi scrisă
specifice 10; - exerciţii de citire şi de uşor de numărat), cu
matematicii scriere a numerelor numărul lor
- să compare două naturale de la 0 la 10; (cardinalul
Aprecieri
numere cu mulţimii);
- compararea şi ordonarea stimulative
diferenţă de o - identifică cifra
numerelor de la 0 la 10;
unitate; zecilor şi cifra
- exerciţii compunere şi unităţilor în scrierea
- să completeze descompunere cu numere unui număr de două Evaluare cu
un şir de numere; naturale de la 0 la 10; cifre; mai multe
- să scrie vecinii -numără corect, reveniri
numerelor; - exerciţii de alegere a crescător şi
unei descompuneri descrescător, din 1
potrivite pentru efectuarea în 1, în concentrul
0-30;
unui calcul; - copiază, transcrie
şi scrie după dictare
- să exploreze - rezolvarea de probleme cifrele, cu greşeli Evaluări
modalităţi variate cu obiecte sau cu desene privind curente
2. Dezvoltarea de compunere şi simple: puncte, cerculeţe, corectitudinea formative
capacităţilor de descompunere a linii etc.; elementelor grafice,
Probe scrise,
explorare/investigare numerelor, în încadrarea în spaţiul
- rezolvarea de probleme fişe de lucru
şi rezolvare de concentrul 0 – 10 de scriere,
cu obiecte sau cu desene
probleme cu obiecte de înclinarea;
simple: puncte, cerculeţe,
sprijin; -efectuează adunări
linii etc..
şi scăderi în
-ex. de descompunere a concentrul 0-30,
numerelor în sume şi fără trecere peste
diferenţe ; ordin, utilizănd
simbolurile +, -, =
-ex. de adunare şi scădere cu în scrierea unui
- să efectueze numere de la 0 la 20 ; exerciţiu;
3. Formarea şi operaţii de - efectuează corect
dezvoltarea adunare şi de -ex. de aflare a numărului 50-60%
capacităţii de a scădere cu necunoscut ; dinexerciţiile cu o
comunica utilizând numere naturale singură operaţie
limbajul matematic de la 0 la 10 fără -ex. de verificare a cuprinsă într-o listă
trecere peste rezultatului prin probă ; dată;
ordin cu obiecte - descompune
-ex. – joc pentru
de sprijin; numere naturale mai
verbalizarea etapelor de
mici decât 10 în
calcul
sume sau diferenţe,
-ex. de analiză a părţilor utilizând obiecte;
componente ale unei -rezolvă probleme
cu date numerice şi
probleme ;
enunţ sintetic, care
-ex de transformare a unei
presupun o singură
probleme păstrând numerele
operaţie, cu numere
date
mai mici decât 10,
-ex. de numărare cu pas dat recurgând la
„înainte” şi „înapoi” cu şi
modelarea figurală a
4. Dezvoltarea - să rezolve datelor problemei;
fără sprijin de obiecte sau
interesului şi a probleme care - execută, parţial
desene ;
motivaţiei pentru presupun o corect, în ritm
studiul şi aplicarea singură operaţie -ex. de comparare a propriu, comanda
matematicii în dintre cele numerelor folosind diferite dată, după lămuriri
contexte variate învăţate. reprezentări ale acestora ; suplimentare;

-compunerea şi
descompunerea numerelor în
z şi u .

Prin acest program am urmărit:


 recuperarea laturilor disfuncţionale;
 structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu
un grad mare de adaptare şcolară şi socială);
 consilierea comportamentală;
 antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula;
 antrenarea elevului în activităţi extracurriculare;
 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi;
 dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic;
 dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor;
 formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris;
 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului;
 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu;
 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;